Pololetní zpráva za I. pololetí 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pololetní zpráva za I. pololetí 2007"

Transkript

1

2 Pololetní zpráva za I. pololetí 2007 A. Základní údaje o emitentovi Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Sídlo: Teplého 2014, Pardubice PSČ: IČO: Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové v oddíle B, vložce č. 999 ke dni Forma založení: Zakladatelskou listinou podle 56 a násl. a 154 a násl.obchodního zákoníku jako akciová společnost Předmět podnikání dle Stanov akciové společnosti 5 : 1. Provozování vodovodů a kanalizací 2. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 3. Podnikání v oblasti nakládání s odpady s výjimkou nebezpečných odpadů 4. Vodoinstalatérství, topenářství 5. Analýza vody 6. Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 7. Vyhledávání a vytyčování inženýrských sítí 8. Dodávka zemních prací a výkonů pomocí stavebních mechanismů 9. Silniční motorová doprava nákladní 10. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 11. Hostinská činnost Dne byla svolána řádná valná hromada, která byla seznámena: - s výroční zprávou tj. se zprávou představenstva o hospodaření společnosti a stavu jejího majetku, s řádnou účetní závěrkou za rok 2006 a návrhem na rozdělení zisku roku 2006, se zprávou statutárního orgánu společnosti podle 66a) obchodního zákoníku za rok 2006, podnikatelským záměrem na rok 2007, - zprávou dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2006, stanoviskem k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku 2006, schválila : - výroční zprávu za rok řádnou roční účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku za rok změnu stanov společnosti, - odvolání a volbu členů představenstva společnosti, - odvolání a volbu členů dozorčí rady společnosti, - smlouvy o výkon funkce členů představenstva, dozorčí rady a jejich odměn B. Údaje o základním kapitálu Upsaný (základní) kapitál společnosti činí ,- Kč a je rozvržen na : ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč v listinné podobě ks akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč ISIN CZ ks akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč ISIN Základní kapitál je celý splacen. Emitent v průběhu účetního období nenabyl a nemá v držení vlastní akcie. Vlastní kapitál dle IFRS k : tis. Kč Ovládající osobou emitenta je Město Pardubice, které vlastní 43,16% akcií s výkonem hlasovacího práva 35% z celkového počtu hlasů připadajících na vydané akcie společnosti

3 Údaje o cenných papírech Akcie jsou registrované (veřejně obchodovatelné) s výjimkami uvedenými v ustanovení 13 stanov akciové společnosti. Akcie na jméno, jakož i všechna práva s ní spojena, jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady. Akcie v zaknihované podobě jsou veřejně obchodovatelné na trhu RM SYSTÉMU. C. Údaje o činnosti emitenta registrovaného cenného papíru Strategie hospodářské činnosti Podnikatelský záměr akciové společnosti předpokládá dosáhnout, aby veškerá pitná voda z veřejných vodovodů odpovídala svoji kvalitou normě, a to neustálým zkvalitňováním technologických procesů při úpravě vody. Postupně dosáhnout, aby veškeré odpadní vody byly podchyceny veřejnou kanalizací a čištěny s vyhovující účinností. Neustálou pozornost věnovat využití současných zdrojů pitné vody v rámci Vodárenské soustavy Východní Čechy a funkčnosti dispečinku s cílem umožnit soustředění potřebných provozních informací na jedno místo a tím zvýšit operativnost zásahu při poruchách a dalších mimořádných situacích. V průběhu prvního pololetí roku 2007 probíhala jednání vedení akciové společnosti s Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem financí, Ministerstvem životního prostředí a Státním fondem životního prostředí ČR a Fondem soudržnosti o financování rozestavěných investičních akcích a o zahájení akcí, na které byly dány rozhodnutí nebo přísliby dotačních finančních prostředků. Údaje o hospodaření k I. pololetí dle IFRS (v tis. Kč) Činnost Výnosy celkem Náklady celkem Zisk před zdaněním Hospodářský výsledek ve srovnání s I. pololetím roku 2006 byl ovlivněn především výší provozních výnosů nájemné BČOV a výší odpisů majetku společnosti včetně pořízené BČOV (viz. komentář k pololetní zprávě). Vývoj hospodaření akciové společnosti za první pololetí je stabilizovaný a vytváří předpoklad dosažení plánovaného kladného hospodářského výsledku za rok 2007 i přes skutečnosti, které se týkají zahájení ve druhém pololetí financování projektu Labe-Loučná, kde byl na základě veřejné soutěže vybrán zhotovitel a spolufinancující banka. Dále pokračují projektové přípravy intenzifikace biologické čistírny odpadních vod Pardubice. Výroba, dodávka pitné vody a odvádění odpadních vod v I. pololetí: (v tis. Kč). Ukazatel voda předaná m voda fakturovaná m z toho - domácnosti m ostatní m voda odkanalizovaná m z toho - domácnosti m ostatní m

4 Hlavní činnost společnosti je spojená se zásobováním,dodávkou pitné vody a čištěním a odváděním odpadních obyvatelstvu a ostatním odběratelům. Byla vedena snahou o spokojenost všech zákazníků. V průběhu hodnoceného období nedošlo k významnějšímu výpadku dodávky vody, který by vyžadoval mimořádných opatření či náhradních řešení. V I. pololetí 2007 bylo fakturováno tis. m 3 vody, což je o 142 tis. m 3 méně než v roce předchozím. Toto snížení se projevilo jak u obyvatelstva, tak u ostatních odběratelů. Množství vody nefakturované je srovnatelné úrovni jako v roce 2006, takže je předpoklad, že na konci roku bude % ztrát vody tvořit % vody realizované. Tato hodnota je výrazně nižší než je celorepublikový průměr, který činí 25 %. Množství vody převzaté od Vodárenské společnosti Chrudim a.s. a předané společnostem Královehradecká provozní a.s. a VODOS Kolín a.s. jsou průběžně plněny a je předpoklad splnění na smlouvaných objemů. Odkanalizováno bylo celkem tis. m 3, což je o 203 tis. m 3 méně než v roce předchozím na kterém se podílí jak u obyvatelstvo i ostatní odběratelé. Veškeré odpadní vody se čistily na ČOV s vyhovující účinností. Z výše uvedeného množství se vyčistilo 625 tis. m3 na vlastních zařízeních a tis. m3 na BČOV Pardubice. Jak u vodného tak u stočného důvodem toho poklesu byla dočasná změna fakturačních cyklů v roce Přehled průměrného přepočteného stavu pracovníků a mzdového vývoje za I. pololetí Rok D + POP THP Celkem Oproti stejnému období minulého roku došlo k nárůstu o 1 pracovníka z důvodu organizačních změn ve společnosti. Výplata mzdových a ostatních osobních nákladů představuje v 1. pololetí roku čerpání na 48,8%. Za rok 2006 byly vyplaceny statutárním orgánům společnosti odměny ve výši 267 tis. Kč a tantiémy ve výši 222 tis. Kč mimo těch členů představenstva a dozorčí rady společnosti, kteří jsou veřejnými činiteli podle 2 zákona č. 159/2006 Sb. Realizované investice stav k I. pololetí 1. Investiční akce ,4 mil. Kč 2. Investiční akce ,1 mil. Kč V I. pololetí 2007 bylo vynaloženo na realizaci staveb, přípravu investic a nákup sólostrojů celkem 25,1 tis. Kč. Z toho na stavební práce bylo čerpáno 21,3 tis. Kč, jedná se o tyto akce : Akce vlastní zdroje dotace úvěr Technická obnova Přelouč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Kanalizace Pardubice, Gorkého tis. Kč Sklad MTZ Pardubice tis. Kč Ostatní akce 347 tis. Kč Na projektovou a inženýrskou činnost bylo vynaloženo tis. Kč (z toho:1 317 tis. Kč projekty Fond soudržnosti Labe-Loučná), na nákup sólostrojů tis. Kč. Opravy dodavatelské V prvním pololetí t.r. byly realizovány dodavatelské opravy za tis. Kč ( např. oprava vodovodu Hrobice Čeperka, havarijní oprava vodovodu Horní Roveň, oprava vodovodu a kanalizace ul. Klicperova v Holicích, oprava kmenové stoky Pardubice sběrač D, oprava kanalizace Češkova ul.- IV.etapa, oprava kanalizace ul. U Marka v Pardubicích a Rybitevská ul. v Rosicích nad Labem. Ve stejném období roku 2006 byly realizovány dodavatelské opravy za tis. Kč. Ve druhém pololetí budou opravy realizovány na vodovodu a kanalizaci Pardubice, ul. Kašparova, vodovodu Hrobice- Čeperka ul. II. etapa. Plánovaný objem dodavatelských oprav ve výši tis. Kč bude splněn

5 Komentář k vývoji zadluženosti Závazky ke státnímu rozpočtu ČR a dlouhodobý úvěr u ČMRZB k jsou v celkové výši tis. Kč, které jsou postupně splatné do Akciová společnost poskytla ručitelské závazky : Obci Horní Ředice na částku tis. Kč SFŽP (akce kanalizace) do V platnosti zůstává Smlouva o zřízení zástavního práva uzavřená s ČMZRB, a.s. na poskytnuté zvýhodněné úvěry k realizaci investičních akcí: ČOV Dašice, ČOV Přelouč, Pardubice-ul.Milheimova II.etapa, Svítkov kanalizace, Vodovod Přelouč-Chvaletice, Vodovod Stéblová-Staré Ždánice a Kanalizace Lázně Bohdaneč, napojení na centrální ČOV Pardubice-Semtín a na vodovod Pardubicepropojení vodovodních okruhů Sever-Jih. Dne byly uzavřeny Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem s ČSOB,a.s. na poskytnutý úvěr k realizaci Skupinového projektu Labe-Loučná. Biologická čistírna odpadních vod Semtín byla zakoupena v roce 2006 za 485 mil. Kč. Na nákup čistírny byla společností uzavřena v roce 2006 Smlouva o směnečném programu ve výši 285 mil. Kč se splatností této částky Dle smlouvy bylo využito možnosti prodloužení splatnosti směnky do Druhá část kupní ceny ve výši 200 mil. Kč je splácena ve 100 pravidelných měsíčních splátkách. Vývoj a stav pohledávek z obchodního styku (netto) stav k I.pololetí Rok Pohledávky z obchodního styku - do lhůty splatnosti po lhůtě splatnosti V rámci hodnocení srovnatelných období k pololetí 2007 došlo k poklesu hodnoty stavu pohledávek, a to ve výši 7,7 mil. Kč, i tak se společnost nevyhne některým nevymahatelným pohledávkám, tedy rizikovým pohledávkám, na které jsou ročně tvořeny opravné položky. Jedná se především o pohledávky v konkursním či soudním řízení, u kterých je předpoklad, že nebudou řádně a v plné výši uhrazeny věřiteli. D. Údaje o statutárních orgánech emitenta Představenstvo: Ing. Michal Koláček Ing. Josef Fedák Ing. Jan Kislinger Mgr. Ladislav Effenberk Ing. Alexandr Krejčíř Naděžda Hubáčková Jaroslav Kocourek Dozorčí rada : Blanka Zaklová Ing. Zdeněk Janeba Ing. Alfréd Mede Bohuslav Kopecký - předseda představenstva - bytem: Růžová 124, Pardubice místopředseda představenstva - bytem: K Višňovce 1778, Pardubice místopředseda představenstva - bytem: Na Rybníčku 157, Pardubice člen představenstva - bytem: Dukelská 775, Holice v Č člen představenstva - bytem: Sokolovská 2353, Pardubice člen představenstva - bytem: Školní 1778, Rybitví člen představenstva - bytem: Pionýrů 1220, Přelouč předseda dozorčí rady - bytem: Obránců míru 147, Chvaletice místopředseda dozorčí rady - bytem: Mnětice 78, Pardubice bytem: Wintrova 974, Pardubice - bytem: Na pile 661, Sezemice

6 Ing. Iveta Šimková Ing. Milan Barták Ing. Jindřich Janko Iva Vinařová Vladimír Vašíček - bytem: Pernštýnská 276, Lázně Bohdaneč bytem: Semín 225, Přelouč bytem: Svojšice 65, Svojšice bytem: Horní Roveň 66, Dolní Roveň bytem: Bezděkov 31, Přelouč Pardubice dne Ing. Michal Koláček předseda představenstva - 5 -

7 Základní údaje Název emitenta Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Emitent IČ Adresa sídla Teplého 2014, Pardubice Jméno Ing. Milan Barták Kontaktní osoba Funkce ekonomický náměstek Telefon , Informační povinnost Datum vzniku IP Typ informační povinnosti Konsolidovaná zpráva Pololetní zpráva 2Ne Další informace k formulářům Jednotky Měna CZK

8 Aktiva Běžné období Minulé období Datum Dlouhodobá aktiva celkem Budovy, pozemky, zařízení Dlouhodobé investice 0 0 Jiné dlouhodobé finanční investice k prodeji 0 0 Goodwill 0 0 Jiný nehmotný majetek Jiná dlouhodobá aktiva Krátkodobá aktiva celkem Hotovost a peněžní ekvivalenty Zásoby Pohledávky z obchodního styku Jiná krátkodobá aktiva Aktiva celkem

9 Pasiva Běžné období Minulé období Datum Vlastní kapitál celkem Upsaný základní kapitál Fondy Nerozdělený zisk / (neuhrazená ztráta) Menšinový vlastní kapitál (menšinové podíly) 0 0 Ostatní vlastní kapitál 0 0 Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Odložená daň 0 0 Dlouhodobé rezervy 0 0 Ostatní dlouhodobé závazky 0 0 Krátkodobé závazky Závazky z obchodního styku Krátkodobé úvěry Krátkodobá část dlouhodobých úvěrů Splatná daň ze zisku 0 0 Krátkodobé rezervy 0 0 Ostatní krátkodobé závazky Vlastní kapitál a závazky celkem

10 Výsledovka Běžné období Minulé období Datum Provozní výnosy celkem Provozní náklady celkem a) Osobní náklady b) Suroviny, materiál, energie a související služby c) Jiné provozní náklady Provozní zisk (EBITDA) d) Odpisy Odpisy dlouhodobého hmotného majetku Odpisy nehmotných aktiv Provozní zisk (EBIT) Výnosové úroky Nákladové úroky Jiné finanční výnosy a náklady netto 20 1 Výnosy z dlouhodobých investic 0 0 Jiné výnosy a náklady netto Zisk před zdaněním (EBT) Daň z příjmů 0 0 Zisk po zdanění (včetně menšinových podílů) Přiřaditelný většinovým podílům Přiřaditelný menšinovým podílům 0 0

11 1 ROZVAHA Název a sídlo učetní jednotky sestavená v souladu s IFRS k 30. červen 2007 Teplého 2014 (v tis. Kč) Vodovody a kanalizace Pardubice,a.s Pardubice IČO: Označení POPIS Běžné období Minulé období AKTIVA ( ) ( ) Dlouhodobá aktiva 01 Hmotná aktiva celkem Hmotná aktiva Hmotná aktiva - BČOV Nehmotná aktiva Finanční investice Dlouhodobé pohledávky (BČOV) CELKEM dlouhodobá aktiva Krátkodobá aktiva 05 Zásoby Obchodní a jiné pohledávky Peníze a peněžní ekvivalenty Časové rozlišení CELKEM krátkodobá aktiva AKTIVA CELKEM VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY Krátkodobé závazky 09 Půjčky a úvěry Závazky z obchodního styku a jiné závazky Výnosy příštích období CELKEM krátkodobé závazky Dlouhodobé závazky 12 Dlouhodobé půjčky a úvěry Dlouhodobé závazky (BČOV) Odložený daňový závazek 0 0 CELKEM dlouhodobé závazky Vlastní kapitál 15 Upsaný kapitál Emisní ážio Ostatní fondy Zákonný rezervní fond Statutární fondy (FI) Kumulované zisky (ztráty) minulých let Výsledek hospodaření běžného období CELKEM vlastní kapitál VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY CELKEM Sestavil: ing. Ivana Nagyová Datum: Ekonom. náměstek: ing. Milan Barták Statutární orgán: ing. Michal Koláček

12 2 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Název a sídlo učetní jednotky sestavený v souladu s IFRS Vodovody a kanalizace Pardubice,a.s. za 6 měsíců končících Teplého 2014 (v tis. Kč) Pardubice IČO: Označení POPIS Běžné období Minulé období ( ) ( ) 01 Tržby Tržby z prodeje zboží Celkové tržby Ostatní provozní výnosy celkem Ostatní provozní výnosy Nájemné BČOV Materiálové náklady, spotřeba energií Náklady na prodej zboží Osobní náklady Odpisy celkem Odpisy Odpisy BČOV Ostatní provozní náklady Výnosy z dotací na pořízení aktiv Provozní zisk z pokračujících operací Finanční náklady Zisk (ztráta) z kurzových rozdílů 20 1 Celkové finanční náklady Zisk z pokr.provoz.čin. před zdaňěním Daň ze zisku, odložená daň 0 Zisk po zdanění z pokrač. činností Čistý zisk za období Sestavil: ing. Ivana Nagyová Datum:.. Ekonom. náměstek: ing. Milan Barták Statutární orgán: ing. Michal Koláček

13 Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Teplého 2014, Pardubice IČ: Komentář k pololetní zprávě za první pololetí roku 2007 ve smyslu 119 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. 1. Povinnost vykazování v souladu s IFRS Počínaje vznikla podle nařízení č. 1606/2002 Evropského parlamentu a Rady společnostem, které jsou emitenty cenných papírů registrovaných na regulovaném trhu cenných papírů v členských státech Evropské unie, povinnost sestavovat své účetní závěrky podle Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IAS/IFRS). 2. Zákonná úprava 19 Zákona o účetnictví (563/1991 Sb.) stanoví: Účetní jednotky, které jsou obchodní společností a které jsou emitentem cenných papírů registrovaných na regulovaném trhu cenných papírů v členských státech Evropské unie, použijí pro účtování a sestavení účetní závěrky Mezinárodní účetní standardy upravené právem Evropských společenství. 3. Konsolidace Společnost netvoří skupinu podniků, společnost nemá investice do dceřiných podniků. 4. Zahajovací rozvaha Při přechodu na vykazování podle IFRS byl použit IFRS 1 Prvotní aplikace. Dle tohoto standardu byla sestavena zahajovací IFRS rozvaha k prvnímu dni období, které předcházelo období, v němž se IFRS poprvé aplikovaly. Společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ji poprvé použila v období začínajícím , zahajovací rozvaha byla tudíž sestavena k Zahajovací rozvaha představuje startovní bod vykazování dle IFRS a promítá se v ní kumulativní dopad aplikace IFRS tak, jako by společnost postupovala dle IFRS od počátku své existence. 5. Účetní výkazy k Předkládané výkazy jsou vyhotoveny v souladu se zpracovanou metodikou Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví tak, jak jsou popsány v úvodu této zprávy. Všechny částky jsou uvedeny v tisících Kč, jestliže není uvedeno jinak. Výše hmotných aktiv v porovnání s výši k je nižší o tis. Kč, a to především z důvodu proúčtování oprávek k hmotnému majetku (z toho vlivem metodiky IFRS tis. Kč, v tom: oprávky z dotací na pořízení dlouhodobého majetku tis. Kč a oprávky z kapitalizace oprav tis. Kč) a oprávek k pořízené Biologické čistírně odpadních vod Pardubice Semtín (dále jen BČOV) ve výši tis. Kč. Výše zůstatku peněžních prostředků oproti minulému období byla ovlivněna platbou daně z přidané hodnoty za nákup BČOV v měsíci lednu 2007 se současnou vazbou na snížení hodnoty krátkodobých závazků z obchodního styku. Hodnota výnosů příštích období se snížila o částku tis. Kč z důvodu zúčtování výnosů příštích období z titulu metodického vlivu IFRS (dotace na kapitálové dovybavení dlouhodobého majetku a dotace na pořízení dlouhodobého majetku). Na základě rozdělení hospodářského výsledku roku 2006 došlo k navýšení zákonného rezervního fondu o 1,2 mil. Kč a statutárního fondu (fondu investic) o 22,5 mil. Kč. Hospodářský výsledek ve srovnání s rokem 2006 (nejen vlivem metodiky IFRS) byl ovlivněn především výší provozních výnosů nájemné BČOV v částce 24,4 mil. Kč a výší odpisů majetku společnosti včetně pořízené BČOV. V Pardubicích dne: Zpracoval: ing. Nagyová Schválil: ing. Barták 1

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz Pololetní zpráva společnosti LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s., jako emitenta kótovaného cenného papíru, za 1. pololetí roku 2005 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2006

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2006 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 Praha dne 18. srpna 2006 1. Základní údaje Obchodní jméno : Sídlo společnosti : Praha 4-Nusle, Ctiradova 508/1, PSČ: 140 16 Právní forma : Akciová společnost zapsána v obchodním rejstříku

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 7-11/2014

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 7-11/2014 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 7-11/2014 (neauditovaná, nekonsolidovaná) TESLA KARLÍN, a.s., V Chotejně 9/1307, 102 00 Praha 10 Tel.: +420 281001202 IČ: 45273758 Fax: +420 281001203 www.teslakarlin.cz

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC OBSAH úvodní slovo 3 finanční část 6 zpráva o vztazích 30 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Ing. Bc. Pavel Kolář předseda představenstva Vážení klienti, vážení

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Vybrané ukazatele (dle IFRS) za rok 2006 Tržby (mil. Kč) 18 059 EBITDA (mil. Kč) 1 760 Provozní zisk (mil. Kč) 1 265 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 251 Zisk po zdanění (mil.

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz 1. TEXTOVÁ ČÁST Společnost LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. (dále jen společnost ) má za rok 2008 podle 22, odst.2 a 3 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění jako konsolidující účetní jednotka

Více

RENTERA akciová společnost. Výroč

RENTERA akciová společnost. Výroč RENTERA akciová společnost společnost Výroč ýroční ní zpráva 2013 0 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO... 3 2. RENTERA, a.s.... 4 2.1 Profil společnosti... 4 2.2 Základní údaje... 4 2.3 Akcionáři, akcie, majetkové

Více

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s.

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 Brno mail@teplarny.cz www.teplarny.cz 1. Obsah 2. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...........................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Pololetn zpráva společnosti Za hospodářský rok 2011 ( od 1. 9. 2011 do 29. 2. 2012) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 30. 4. 2012 OBSAH 1. Základn údaje o emitentovi...3 1.1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit

Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit Příloha číslo 3 Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit výroční zpráva Úvod Vážené členky, vážení členové, Jak již jsme Vás dříve informovali euronovela z roku 2004 vyústila v jasné rozdělení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

VÝROČNÍ KONSOLIDOVANÁ ZPRÁVA 2007

VÝROČNÍ KONSOLIDOVANÁ ZPRÁVA 2007 VÝROČNÍ KONSOLIDOVANÁ ZPRÁVA 2007 Výroční konsolidovaná zpráva 2007 obsah 1. Textová část - A. Základní údaje o konsolidačním celku - B. Základní údaje o společnosti - C. Údaje o činnosti a předmětu podnikání

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015 28. května 2015 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. OBSAH I. VYBRANÉ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...4 2. PŘEDSTAVENSTVO a DOZORČÍ

Více

ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s.

ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s. ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise vydané

Více

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců roku 2014

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců roku 2014 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců roku 2014 27. listopadu 2014 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za prvních

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

2 základní ukazatele. dle IFRS

2 základní ukazatele. dle IFRS základní ukazatele dle IFRS 2014 2013 v mil. Kč v mil. Kč Vlastní kapitál 1 636 1 431 Základní kapitál 1 090 1 090 Rezervní fond 0 11 Závazky vůči klientům 15 407 15 300 Závazky z emitovaných dluhopisů

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2014 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 7. 4. 2015 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

Obsah. Výroční zpráva 2013 2

Obsah. Výroční zpráva 2013 2 Obsah ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA, A.S.... 3 NÁZEV A SÍDLO SPOLEČNOSTI... 3 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI... 3 SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ

Více