STAVEBNÍ PRŮZKUM A STATICKÝ VÝPOČET (ČÁST 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STAVEBNÍ PRŮZKUM A STATICKÝ VÝPOČET (ČÁST 1)"

Transkript

1 2014 STAVBA STUPEŇ Stavba č.p Kpt. Jaroše, Odolena Voda Skutečné provedení stavby STAVEBNÍ PRŮZKUM A STATICKÝ VÝPOČET (ČÁST 1) březen 2014 ZODP. OSOBA POČET STRAN Ing. Jiří Surovec 19 + příloha PSDS s.r.o. IČ: TRABANTSKÁ 673/18, PRAHA 9 ( GSM: *

2 OBSAH 1. Podklady a použitá literatura Identifikační údaje Popis objektu Stavební průzkum Použité zkušební metody Zjišťování tlakové pevnosti betonu a zdících prvků Sonda 1 a Sonda Prohlídka ocelové půdní nástavby Uvažované zatížení Střecha Strop nad 5. NP Stropy nad 1. PP 4. NP Středová nosná stěna tl. 500 mm Stěna nástavby Posouzení únosnosti pilíře 1. PP Zatížení Posouzení betonové části pilíře Posouzení zděné části pilíře Závěr Posouzení půdní nástavby na stabilitu Úvod Ztužení v podélném směru Ztužení v příčném směru Ztužující stěny Věncový průvlak v podélné vnější stěně Návrh sanačního opatření příčné ztužení Závěr PSDS s.r.o. březen 2014 Strana 2/19

3 1. PODKLADY A POUŽITÁ LITERATURA [1] Zadání objednatele [2] Prohlídka stavby ze dne a stavební průzkum ze dne [3] Projektová dokumentace přístavby pro stavební povolení (Ing. Arch. P. Cerha, 6/1997) - nekompletní [4] ČSN EN 1990 : Zásady navrhování konstrukcí [5] ČSN EN 1991 : Zatížení konstrukcí [6] ČSN EN 1992 : Navrhování betonových konstrukcí [7] ČSN EN 1993 : Navrhování ocelových konstrukcí [8] ČSN EN 1996 : Navrhování zděných konstrukcí [9] ČSN ISO : Hodnocení existujících konstrukcí [10] ČSN EN 1997 : ČSN ISO : Hodnocení existujících konstrukcí [11] Metodika výrobce k použití tvrdoměru Silverschmidt 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBA Stavba č.p Kpt. Jaroše, Odolena Voda OBJEDNATEL Odolena Voda Dolní náměstí Odolena Voda ZHOTOVITEL Ing. Jiří Surovec PSDS s.r.o. IČ: Trabantská 673/ Praha 9 ZODP. OSOBA Ing. Jiří Surovec, Ph.D. Autorizace: autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb a pro dopravní stavby (AO ) PSDS s.r.o. březen 2014 Strana 3/19

4 3. POPIS OBJEKTU Jedná se bytový dům sestávající ze tří stavebně oddělených částí. Dům se nachází na adrese Kpt. Jaroše č.p v Odolene Vodě. Stavba je situována na pozemcích 324/1-3 katastrálního území Odolena Voda. Zákres do katastrální mapy je možné vidět na obr Původní objekt o 5 nadzemních a jednom pozemním podlaží má podélný stěnový systém tvořený pálenými zdícími prvky a byl postaven v letech Železobetonové stropy jsou pnuty příčně z obvodových stěn na nosnou středovou stěnu, jež je v úrovni 1. PP podepřena řadou betonových sloupů. Na stávající zděný objekt byly v roce 1998 přistaveny další dvě nadzemní podlaží z lehké ocelové konstrukce tvořené příhradovými ocelovými nosníky. Stavba má v současném stavu 6 nadzemních a 1 podzemní podlaží. Účelem stavebního průzkumu je zajistit podklady pro statický posudek. Účelem statického posudku je posouzení původní stavby od přitížení půdní nástavbou, posouzení příčné a podélné stability ocelové konstrukce půdní nástavby a posouzení jejich hlavních nosných prvků. V první části statického posudku bude posouzena původní stavba od přitížení půdní nástavbou, zejména s ohledem na to, že v původním projektu nástavby bylo uvažováno zesílení stávajícího pilíře v 1. PP, které nebylo dosud realizováno. Dále v první části bude také posouzena celková stabilita zavětrování konstrukce nástavby. V druhé části pak budou posouzeny hlavní nosné prvky půdní nástavby. Posuzovaný objekt se nachází v první sněhové oblasti (s k = 0,7 kn/m 2 ) a v první větrné oblasti (v b = 22,5 m/s). Zákres do sněhových a větrných map je možné vidět na obr Obr Zákres objektu do katastrální mapy nemovitostí PSDS s.r.o. březen 2014 Strana 4/19

5 Obr Řez ocelovou nástavbou objektu Obr Zákres do sněhové a větrné mapy 4. STAVEBNÍ PRŮZKUM Stavební průzkum proběhl dne V rámci stavebního průzkumu bylo uskutečněno ohledání posuzovaných částí konstrukce a dále byly provedeny zkoušky pevnosti pilířů nacházejících se v 1. PP objektu na jejich základě zle stanovit jejich celkovou tlakovou pevnost. PSDS s.r.o. březen 2014 Strana 5/19

6 Sonda 1 a 2 Sonda 3 Obr. 4.1 Schématický půdorys 1. PP s umístěním sond 4.1. POUŽITÉ ZKUŠEBNÍ METODY ZJIŠŤOVÁNÍ TLAKOVÉ PEVNOSTI BETONU A ZDÍCÍCH PRVKŮ Pevnost betonu byla zjišťována na povrchu železobetonových prvků, v každé sondě byl povrch nejprve řádně očištěn a následně byly provedeny tři série měření odrazovým tvrdoměrem Silverschmidt BN firmy Proceq. Ten je uzpůsoben pro zjišťování pevnosti betonových i cihelných prvků principem měření odrazové tvrdosti na povrchu prvku. Pro korelaci mezi změřeným odrazem a pevností betonu v tlaku byla použita kalibrační křivka Proceq B, která je vhodná pro měření starších betonů normálním. Protože je hodnota odrazu zjišťována na povrchu betonových prvků, projeví se do naměřené hodnoty odrazové tvrdosti i vliv karbonatace. Karbonatace je změna chemického složení betonu vlivem působení oxidu uhličitého v okolním prostředí, způsobující rozklad hydroxidu vápenatého na uhličitan vápenatý. To se na betonu projevuje jednak snížením hodnoty ph, což významně snižuje schopnost betonu chránit v něm uloženou výztuž proti korozi, ale také zvýšením tvrdosti, což má za následek zkreslení výsledků zkoušky odrazovým tvrdoměrem. Proto byla ve všech sondách zároveň se zjištěním pevnosti betonu zjišťována hloubka karbonatace, jejíž vliv byl následně zohledněn při vyhodnocení výsledků. Vliv karbonatace se na zkoušce tvrdoměrem projeví poměrným snížením pevnosti do tloušťky zkarbonatované vrstvy 6 mm, od této hodnoty je již vliv karbonatace konstantní SONDA 1 A 2 Sonda 1 byla provedena na krajním železobetonovém sloupu v 1. PP objektu, a sonda 2 na středním sloupu. Celkový pohled na obě sondy je patrný na obr. 4.2 a 4.3, kde je možné vidět závrty pro zjišťování hloubky karbonatace. PSDS s.r.o. březen 2014 Strana 6/19

7 Obr Pohled na sondu 1 Obr Pohled na sondu 2 V rámci první a druhé sondy byla zjišťována hloubka karbonatace. Naměřená hloubka karbonatace činila u sondy 1 4 mm a u sondy 2 byla hloubka 3,5 mm. Číslo místa S1 S2 Popis místa ŽB sloup 1 ŽB sloup 2 Medián [Q] 58,9 58,9 58,9 53,5 54,3 52,8 S X [Q] ,6 5,1 6,2 Karbonatace [mm] ,5 3,5 3,5 Form factor [-] Válcová (0,81) Křivka [-] Proceq B Pevnost [MPa] 37,43 S X [MPa] 6,91 f k [MPa] 24,38 Tab Zkouška pevnosti betonu Válcová (0,81) Proceq B 32,82 6,16 21,17 Na ŽB konstrukcích dvou sklepních pilířů byla provedena zkouška tlakové pevnosti pomocí přístroje Proceq Silverschmidt. Charakteristická tlaková pevnost bude v dalším výpočtu uvažována hodnotou f k = 21,17 MPa SONDA 3 Sonda 3 byla provedena na krajním ŽB sloupu v 1. PP objektu. Mezi svislou ŽB konstrukcí sloupu a vodorovnou ŽB konstrukcí navazujícího průvlaku se nachází vrstva plných pálených cihel. Obr Pohled na sondu 3 Pohled na sondu 3 je možné vidět na obrázku 4.4. PSDS s.r.o. březen 2014 Strana 7/19

8 Číslo místa Popis místa S3 ŽB sloup 1 - zdivo Medián [Q] 41,8 38,5 43,3 S X [Q] 5,8 6,3 4,8 Karbonatace [mm] Form factor [-] Křivka [-] Pevnost [MPa] S X [MPa] f k [MPa] Krychelná (1) Proceq B 33,82 7,80 19,08 Tab Zkouška pevnosti cihly Plné pálené cihly u hlavy krajního ŽB sloupu byly zkoušeny na tlakovou pevnost přístrojem Proceq Silverschmidt. Pro další výpočet bude uvažováno s charakteristickou tlakovou pevností f k = 19,1 MPa PROHLÍDKA OCELOVÉ PŮDNÍ NÁSTAVBY Během prohlídky ocelové nástavby byly zkoumány profily a rozteče jednotlivých vazníku pro budoucí statické posouzení. Dále byla zjištěna skladba podlahy (viz obr. 4.5). Prohlídka byla provedena v bytě č. 14 na adrese Kpt. Jaroše 269. Obr Schéma skladby stropu nad 5. NP PSDS s.r.o. březen 2014 Strana 8/19

9 Obr Typy ocelových příhradových nosníků Dle oměření byly použité nosníky identifikovány jako nosník TIM 50/ mm. Jednotlivé změřené nosníky je možné vidět na obr PSDS s.r.o. březen 2014 Strana 9/19

10 5. UVAŽOVANÉ ZATÍŽENÍ 5.1. STŘECHA STÁLÉ tloušťka jedn.tíha charakteristické VÍTR titanzinek 1 mm 0,001 78,50 0,08 kn/m 2 kateg. terénu II kontralatě 0,030 4,20 0,13 kn/m 2 náhodné malé zemědělské stavby Vazníky N50/ ,000 0,04 0,04 kn/m 2 v b 22,5 k r 0,19 tepelná izol. 0,250 0,67 0,17 kn/m 2 výška [m] 18,8 z 0 0,05 SDK podhled 15 mm 0,015 9,00 0,14 kn/m 2 z min 2,0 c o 1,00 c r 1,13 součinitel expozice c e 2,77 CELKEM STÁLÉ g k 0,56 kn/m 2 zákl.dyn. tlak větru q b 0,32 podle směru 1) 0,58 0,54 0,14 souč.vnějšího tlaku C pe 0,20 UŽITNÉ souč. vnitřního tlaku C pi -0,30 střecha, sklon = 15 q k 0,75 kn/m 2 0,44 kn/m 2 podle směru 1) 0,78 0,72 0,19 podle směru 1) 0,44 0,44 0,00 SNÍH s k m i C e podle směru 1) zatížení sněhem 0,70 0,80 0,56 kn/m 2 SOUČINITELE y 0 průmět na prut koef. pro převod na délku prutu 0,966 užitné 1,00 1,00 s k 0,54 kn/m 2 sníh 0,50 0,50 podle směru 1) 0,56 0,52 0,14 vítr 0,60 0,60 POZNÁMKA: 1) první sloupec udává svislé zatížení na 1 m 2 půdorysu, druhý sloupec udává zatížení kolmé na rovinu střechy a třetí sloupec udává zatížení rovnob ěžné s rovinou střechy w k MEZNÍ STAV POUŽITELNOSTI MEZNÍ STAV ÚNOSNOSTI (STR) KOMBINACE ZATÍŽENÍ f k,průmět f k,kolmé f k,podélné f d,průmět f d,kolmé f d,podélné stálé [kn/m 2 ] 0,58 0,54 0,14 0,67 0,62 0,17 nahodilé [kn/m 2 ] 1,32 1,25 0,26 1,98 1,88 0,39 CELKEM [kn/m 2 ] 1,90 1,79 0,40 2,65 2,50 0,56 Tab Zatížení střechy 5.2. STROP NAD 5. NP STÁLÉ tloušťka jedn. tíha charakteristické g F nášlapná vrstva 0,010 20,00 0,20 kn/m 2 DT desky 0,015 7,00 0,11 kn/m 2 kročejová izolace 0,020 2,00 0,04 kn/m 2 DT desky 0,015 7,00 0,11 kn/m 2 Vazníky N50/ ,000 0,11 0,11 kn/m 2 SDK podhled 0,015 9,00 0,14 kn/m 2 CELKEM STÁLÉ 0,71 kn/m 2 1,35 0,96 kn/m 2 UŽITNÉ RD, kategorie A 1,50 kn/m 2 1,50 2,25 kn/m 2 Tab Zatížení stropu nad 5. NP 5.3. STROPY NAD 1. PP 4. NP návrhové CELKEM 3,21 kn/m 2 PSDS s.r.o. březen 2014 Strana 10/19

11 STÁLÉ tloušťka jedn. tíha charakteristické g F nášlapná vrstva 0,013 20,00 0,26 kn/m 2 bet. mazanina 0,050 25,00 1,25 kn/m 2 škvárový zásyp 0,050 13,00 0,65 kn/m 2 ŽB nosná konstrukce 0,200 25,00 5,00 kn/m 2 omítka 0,010 20,00 0,20 kn/m 2 CELKEM STÁLÉ 7,36 kn/m 2 1,35 9,94 kn/m 2 UŽITNÉ návrhové RD, kategorie A 1,50 kn/m 2 1,50 2,25 kn/m 2 Tab Zatížení stropů nad 1. PP až 4. NP 5.4. STŘEDOVÁ NOSNÁ STĚNA TL. 500 MM STÁLÉ tloušťka jedn. tíha charakteristické g F cihla plná pálená 0,470 16,00 7,52 kn/m 2 omítka vnější 0,015 25,00 0,38 kn/m 2 omítka vnitřní 0,015 25,00 0,38 kn/m 2 CELKEM 12,19 kn/m 2 návrhové CELKEM STÁLÉ 8,28 kn/m 2 1,35 11,18 kn/m 2 Tab Zatížení středovou nosnou stěnou 5.5. STĚNA NÁSTAVBY STÁLÉ tloušťka jedn. tíha charakteristické g F SDK 12 mm 0,012 9,00 0,11 kn/m 2 tepelná izolace 0,150 1,00 0,15 kn/m 2 SDK 12 mm 0,012 9,00 0,11 kn/m 2 CELKEM STÁLÉ 0,37 kn/m 2 1,35 0,50 kn/m 2 Tab Zatížení středovou stěnou nástavby návrhové 6. POSOUZENÍ ÚNOSNOSTI PILÍŘE 1. PP 6.1. ZATÍŽENÍ zatěžovací plocha A = 3,55 5,51 = 19,6 m 2 zatěžující délka stěny konstrukční výška podlaží l = 3,55 m h = 3,00 m střecha 2,65 19,6 = 51,9 kn/m strop nad 5. NP 3,21 19,6 = 62,9 kn/m stěna nástavby 0,50 3,55 6 = 10,7 kn/m vlastní tíha pilíře 3 0,5 0, ,35 = 38,0 kn/m stropy nad 1. PP 4. NP 5 12,19 19,6 = 1 194,6 kn/m středová stěna 1 4. NP ,18 3,55 = 476,3 kn/m celkem návrhové f d = 1 834,4 kn/m plocha pilíře A = 0,5 0,75 = 0,38 m 2 návr. napětí od zatížení 6.2. POSOUZENÍ BETONOVÉ ČÁSTI PILÍŘE char. pevnost v tlaku návr. pevnost v tlaku s d = 1 834,4 / 0, = 4,89 MPa f k = 21,17 MPa f d = 21,17 / 1,5 = 14,11 MPa > s d = 4,89 MPa VYHOVUJE PSDS s.r.o. březen 2014 Strana 11/19

12 6.3. POSOUZENÍ ZDĚNÉ ČÁSTI PILÍŘE char. pevnost v tlaku návr. pevnost v tlaku 6.4. ZÁVĚR f k = 19,08 MPa f d = 19,08 / 2,5 = 7,63 MPa > s d = 4,89 MPa VYHOVUJE Na základě měření pevnosti zdiva a betonu bylo zjištěno, že pevnost pilíře je dostatečná a není nutné provádět zesílení pilířů opásáním podle výkresové přílohy č. 10 původní projektové dokumentace pro stavební povolení. Podíl zatížení nástavbou na celkovém zatížení pilíře je 6,8 %. Je třeba ale poznamenat, že původní dům před provedením nástavby měl sedlovou střechu s dřevěným krovem, která byla v rámci provádění nástavby odstraněna. Vzhledem ke stavu před rekonstrukcí je zatížení spodní stavby (zatížení původního domu) prakticky stejné jako po provedení nástavby. 7. POSOUZENÍ PŮDNÍ NÁSTAVBY NA STABILITU 7.1. ÚVOD Z předchozích statických posudků a průzkumů vyplývá, že konstrukce není ztužena v příčném ani podélném směru a příčný řez půdní nástavbou je netuhý. V rámci prohlídky objektu bylo využito skutečnosti, že jeden z bytů byl poškozen požárem a byly odstraněny sádrokartonové desky v celém bytě. Bylo tedy možné zjistit skutečný stav provedení konstrukce. Podélné i příčné stěny jsou tvořeny sloupy ze ztrojených profilů LON 300, mezi kterými jsou vloženy svislé paždíky LON 150, tvořící podpůrnou konstrukci pro sádrokartonové profily. Krov je tvořen krokvemi ve dvou sklonech z profilů LON 300 á 800 mm. Krov je opatřen vrcholovou vaznicí ze čtveřice nosníků LON 300. Mansardová střecha v úrovni 5. NP je tvořena nosníky LON 300 a svislou stěnou opět tvořenou sloupy z 3 LON 300 a mezilehlých LON 300 nosníků. V úrovni stropu 6. NP jsou použity kleštiny z profilů LON 200 á 800 mm. Vnější pás krokví je spojen v úrovni 6. NP navzájem pomocí plechových profilů tvaru omega. V pozorovaných místech byly tyto profily uchyceny ke každé krokvi pomocí dvojice vrutů. Mezi omega profily jsou našroubovány kontralatě (podél krokví). Na kontralatě je přibita pojistná hydroizolace. Na ní je pak povedena ještě jedna kontralať a teprve na ní jsou přišroubovány latě s plechovou střešní krytinou. V prostoru mansardové střechy je situace trochu odlišná. Na krokve mansardy je přímo položena hydroizolace, přes kterou jsou kolmo na krokve přišroubovány omega profily, na které je přímo našroubovaná střešní plechová krytina. Toto řešení tedy vytvoří relativně tuhé spojení, které lze považovat za tuhé v podélném směru. Samozřejmě za předpokladu, že střešní krytina je součástí nosné konstrukce krovu. V příčném směru dochází k přenosu vodorovných sil následovně: 1) V úrovni kleštin lze střechu považovat jako tuhou desku a zatížení se přenese do příčných stěn. 2) V úrovni podlahy 6. NP jsou podlahové nosníky tuze spojeny pomocí 15 mm dřevotřískové desky. Tuhá rovina stropu je ale spojena s krokvemi jen v prostoru ztužujících příčných stěn a v místě uložení výměn u schodiště. V prostoru mezi těmito body je vodorovná síla od větru vynášena pouze věncovým nosníkem tvořeným čtveřicí nosníků LON 300. Tyto nosníky jsou tedy větrem namáhány ve směru své slabé osy. Nosníky ale nejsou přiraženy na sraz vnitřní dvojice je těsně u sebe, ale vnější pár je umístěn navzájem v osové vzdálenosti 260 mm. PSDS s.r.o. březen 2014 Strana 12/19

13 3) Příčné stěny jsou tvořeny sloupky z trojic LON 300 nosníků, přes které jsou v úrovni stropů umístěny věnce ze ztrojeným LOM 300 nosníků na sraz. Sloupky jsou tedy v úrovni věnců přerušeny a jejich tuhost ve směru roviny stěny zajištuje jen spoj přes dvojici plechů (viz obr. 7.1). Tento spoj je posouzen dále. 4) Podstatnou tuhost přidávají SDK panely umístěné na vnitřní svislé LON 150 sloupky. Jak je ale vidět z obr. 7.2, SDK panely jsou přichyceny přes vodorovné plechové tenkostěnné C profily, které jsou ale bohužel k nosníkům LON přichyceny přes páskové typizované úchytky. Tyto úchytky jsou v místě stěny se vstupními dveřmi dlouhé jen cca 5 mm a jejich deformace je tedy relativně malá. U ostatních obnažených stěn je ale délka těchto pásků výrazně delší, až 30 mm. Při této vzdálenosti je ztužen pomocí SDK desek mizivé. Obr Spoj ztrojeného "věnce" a ztrojeného sloupu PSDS s.r.o. březen 2014 Strana 13/19

14 Obr Přípoj SDK 7.2. ZTUŽENÍ V PODÉLNÉM SMĚRU V podélném směru byl zdokumentován tuhý přípoj střešní krytiny na konstrukce krokví. Vzhledem k množství podélných prvků je zatěžovací plocha štítu relativně malá. Sloupky jsou navíc přímo propojeny na stropní vazníky vyztužené OSB deskou. Přenos sil tedy probíhá pomocí ztužení střešní roviny nad stropem 6. NP a ztužení v úrovni podlahy 6. NP do vnější podélných rovin mansardy. Vnitřní podélná nosná stěna svým opláštěním přispívá k dalšímu přenosu sil, z pohledu celkové stability konstrukce není ale nutná. Konstrukce v podélném směru je zavětrovaná dostatečně za předpokladu uvážení opláštění jako nedílné součásti nosného systému. Z pohledu budoucích oprav či rekonstrukcí je tedy nezbytné, aby střešní krytiny nebyla odstrojena nikdy v celém rozsahu, ale jen po malých částech (např. po jednotlivých bytech) ZTUŽENÍ V PŘÍČNÉM SMĚRU ZTUŽUJÍCÍ STĚNY zatížení v úrovni stropu 6. NP zatížení v úrovni stropu 5. NP vzdálenost ztužujících stěn návrhové zatížení f 1,k = (0,8 + 0,2) 2,77 0,32 2,5 m = 2,2 kn/m f 2,k = (0,8 + 0,2) 2,77 0,32 3,0 m = 2,7 kn/m mm F 1,d = 2,2 1,5 9,5 = 31,3 kn F 2,d = 2,7 1,5 9,5 = 38,5 kn PSDS s.r.o. březen 2014 Strana 14/19

15 f 1 f 2 Obr Působící síly Posouzení příčné stěny v 6. NP Je uvažován přenos síly pomocí ohýbaného plechu přípoje (viz obr. 7.4). ohybová únosnost plechu M Ed = ¼ 1, = 0,014 knm velikost síly F F = 0,014 / 0,04 = 0,344 kn momentová únosnost spoje M Rd = 0,344 0,34 = 0,117 knm/spoj počet spojů ve ztužující stěně 2 6 = 12 ks celková momentová únosnost stěny M Rd,tot = 12 0,117 = 1,4 knm moment působící na stěnu M Ed,tot = 31,3 2,5 = 78,3 knm >> M Rd = 1,4 knm NEVYHOVUJE Obr Schéma působících sil Ztužující funkce příčných mezibytových stěn je naprosto nedostatečná. Její tuhost je zajištěna v podstatě jen SDK deskami, což je naprosto nepřijatelné. Je nutné provedení sanačních opatření navržených v kapitole VĚNCOVÝ PRŮVLAK V PODÉLNÉ VNĚJŠÍ STĚNĚ Věncový průvlak je uvažován jako vodorovná podpora pro krokve těsně nad a pod úrovní stropu 5. NP. Tento nosník je spojen s tuhou konstrukcí podlahy 6. NP pouze v místě ztužujících příčných stěn a v místě připojení výměny pro schodiště. rozpětí vodorovné zatížení návrhový moment L = mm f 1,d = 2,7 1,5 = 4,1 kn/m M Ed = ⅛ 4,1 5,0 2 = 12,8 knm PSDS s.r.o. březen 2014 Strana 15/19

16 Stavba č.p Kpt. Jaroše, Odolena Voda návrhová únosnost moment setrvačnosti MRd = 140, = 17,2 knm > MEd = 12,8 knm Iz = 140, = 19, mm4 vodorovný průhyb dy = (5/384) 2, / ( ,02 106) = 5,5 mm = L/909 Pro průhyb nosníků vynášejících křehké konstrukce (např. příčky) norma doporučuje průhyby L/500. VYHOVUJE Podélný věncový nosník tvořený čtveřicí LON 300 nosníků vyhoví na přenos vodorovných sil do tuhé konstrukce stropní desky NÁVRH SANAČNÍHO OPATŘENÍ PŘÍČNÉ ZTUŽENÍ Z3 Z2 Z2 Z důvodu nedostatečné příčné tuhosti půdní nástavby je nutné tuto konstrukci dodatečně ztužit. Ztužení bude provedeno v úrovni 5. NP a 6. NP pomocí křížem pnutých ocelových lanek. V každém ztuženém poli budou provedeny dvě dvojice ztužujících lanek. Lanka budou probíhat v mezeře mezi nosnými příhradovými nosníky LON a konstrukčními profily pro upevnění sádrokartonu. Půdorysná schémata umístění jednotlivých ztužujících prvků je možné vidět na obr. 7.5 a 7.6. Z1 Z1 Obr Schéma příčného ztužení v 5. NP - půdorys Obr. 7.6 Schéma příčného ztužení v 6. NP - půdorys V 6. NP budou ztužena dvě pole viz obr Obr. 7.7 Pohled na ztužidlo Z1 v 5. NP budou provedeny dva typy ztužených polí. Ztužidla Z3 budou součástí stěny sousedící ze schodištěm a Z2 budou umístěna v mezibytových stěnách. PSDS s.r.o. březen 2014 Strana 16/19

17 Obr Pohled na ztužidlo Z2 Obr Pohled na ztužidlo Z3 Ztužidlo Z1 návrhová síla na jednu vazbu šířka ztužené oblasti výška ztužené oblasti návrhový tah v jednom táhle Ztužidlo Z2 návrhová síla na jednu vazbu šířka ztužené oblasti výška ztužené oblasti návrhový tah v jednom táhle Ztužidlo Z3 návrhová síla na jednu vazbu šířka ztužené oblasti výška ztužené oblasti návrhový tah v jednom táhle F 1,d = 2,2 1,5 9,5 ½ = 15,7 kn b = 1,26 m h = 2,68 m N Ed = 15,7 / (sin(tg -1 (1,26/2,68))) ½ = 18,5 kn F 2,d = (2,2 + 2,7) 1,5 8,27 ½ = 30,4 kn b = 2,12 m h = 2,78 m N Ed = 30,4 / (sin(tg -1 (2,12/2,78))) ½ = 25,1 kn F 3,d = (2,2 + 2,7) 1,5 5,49 = 40,4 kn b = 3,00 m h = 2,78 m N Ed = 40,4 / (sin(tg -1 (3,00 /2,78))) ½ = 27,5 kn Návrh ocelového lanka ztužidla max. tahová síla N Ed,max = 27,5 kn Bude použito ocelové lanko 6 19 IWCR R10 mm. návrhová tahová únosnost lanka F Rd = 63,2 kn > N Ed,max = 27,5 kn VYHOVUJE PSDS s.r.o. březen 2014 Strana 17/19

18 Kotvení ke stávající konstrukci bude provedeno dle detailů, jež jsou součástí přílohy tohoto statického posudku. Každé lanko bude ukončeno očnicí R10, prokluzu bude zabráněno pomocí aplikaci čtyř lanových svorek R10. Ve středu každého lanka bude umístěn napínák M30, který bude použit k předepnutí táhla. Do ok napínáku budou opět použity očnice R10 a lanko bude na každé straně uchyceno pomocí čtyř svorek. 8. ZÁVĚR Tento statický výpočet měl za úkol zodpovědět následující otázky: 1) Jak půdní nástavba přitěžuje původní stavbu? Odpověď: Podíl zatížení nástavbou na celkovém zatížení pilíře je 6,8 %. Je třeba ale poznamenat, že původní dům před provedením nástavby měl sedlovou střechu s dřevěným krovem, která byla v rámci provádění nástavby odstraněna. Vzhledem ke stavu před rekonstrukcí je zatížení spodní stavby (zatížení původního domu) prakticky stejné jako po provedení nástavby. 2) Je nutné provedení ztužení sloupů v 1. PP navrhované v rámci dokumentace pro stavební povolení? Odpověď: Na základě měření pevnosti zdiva a betonu bylo zjištěno, že pevnost pilíře je dostatečná a není nutné provádět zesílení pilířů opásáním podle výkresové přílohy č. 10 původní projektové dokumentace pro stavební povolení. 3) Je konstrukce nástavby stabilní v podélném a příčném směru? Odpověď: Stabilita konstrukce nástavby v podélném směru je zajištěna dostatečně pomocí spolupůsobení krokví a plechové střešní krytiny, případně omega profilů. Stabilita v příčném směru není dostatečná a v současném stavu je zajištěna jen sádrokartonovými deskami, což je naprosto nepřijatelné. V krátkodobém horizontu (max. 1 rok) je nutné provedení statického zajištění pomocí doplnění zavětrování příčných ztužujících stěn. Nezbytný rozsah je uveden v kapitole Tento posudek vycházel ze zadání objednatele a z podkladů uvedených výše. Důležitým podkladem byla prohlídka obnažené části nosné konstrukce, která byla zpřístupněna po odstranění sádrokartonových desek poškozených požárem jednoho z bytů. Během této prohlídky ale byly zjištěny nelogické rozdíly v rozteči stropních nosníků, které při stejném rozpětí i zatížení vykazovaly rozdíly až 50 %. Tyto rozdíly lze přisuzovat zřejmě chybějící dokumentaci pro provádění stavby a nekvalitě dodávky stavebních prací. Je tedy nutné zdůraznit, že nebyla tedy provedena prohlídka celé konstrukce. Proto při provádění nutných minimálních sanačních opatření pro zajištění stavby uvedených výše je nutné ověřit stav nosných konstrukcí i v těchto nových místech. Je nutné provést v rámci těchto sanací oměření konstrukcí, podrobnou fotodokumentaci a o výsledku prohlídky informovat statika. Tento statický posudek neposuzuje konstrukci nástavby ani z hlediska požární bezpečnosti ani z hlediska tepelné techniky. Obě tato hlediska mohou ve svém důsledku statiku konstrukce nástavby ovlivnit (např. případnou korozí nosných prvků vlivem kondenzace, zatékání). Při provádění nezbytného zajištění stavby je nutné mít na paměti, že stávající sádrokartonové desky významným způsobem v současnosti zajišťují stabilitu zejména v příčném směru. Při jejich PSDS s.r.o. březen 2014 Strana 18/19

19 odstraňování je nutná dostatečná etapizace, aby v jednom okamžiku bylo oslabení konstrukce nástavby vlivem demontáže části opláštění minimální. Tento posudek je jen první částí, následovat bude bezprostředně část druhá, která bude posuzovat hlavní nosné prvky půdní nástavby. Je možné, že z tohoto posouzení vyplynou další požadavky na statické zajištění konstrukce nástavby. Doporučujeme tedy s rekonstrukcí počkat na závěry druhé části posudku. Dodavatel stavebních prací nese plnou odpovědnost za stabilitu a tuhost prvků nosné konstrukce a návrh a použití dočasných podpor, ztužidel a jiných pomůcek ve všech fázích provádění, až do úplného dokončení montáže a zpětnému opláštění prvků. PSDS s.r.o. březen 2014 Strana 19/19

20

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015 2015 STAVBA STUPEŇ Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem DSP STATICKÝ POSUDEK srpen 2015 ZODP. OSOBA Ing. Jiří Surovec POČET STRAN 8 Ing. Jiří Surovec istruct Trabantská 673/18, 190

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení stavby

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení

Více

OBSAH. 1. zastřešení 2. vodorovné nosné konstrukce 3. svislé nosné konstrukce 4. založení stavby

OBSAH. 1. zastřešení 2. vodorovné nosné konstrukce 3. svislé nosné konstrukce 4. založení stavby OBSAH 1. zastřešení 2. vodorovné nosné konstrukce 3. svislé nosné konstrukce 4. založení stavby místo stavby: RD č.p. 411 na parc. 1279, Praha 22 - Uhříněves investor: Letá Alexandra a Eugen Letý, U kombinátu

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona) STAVBA INVESTOR

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA + STATICKÝ VÝPOČET

TECHNICKÁ ZPRÁVA + STATICKÝ VÝPOČET TECHNICKÁ ZPRÁVA + STATICKÝ VÝPOČET realizačního projektu Akce: Investor: Místo stavby: Stupeň: Projektant statiky: KANALIZACE A ČOV TŘEBENICE - ČOV sdružený objekt obec Třebenice, 675 52 Lipník u Hrotovic

Více

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB 1 Obsah: 1. statické posouzení dřevěného krovu osazeného na ocelové vaznice 1.01 schema konstrukce 1.02 určení zatížení na krokve 1.03 zatížení kleštin (zatížení od 7.NP) 1.04 vnitřní síly - krokev, kleština,

Více

AKCE : Stavební úpravy BD Kostřinská 577/2, Praha 8. TECHNICKÁ ZPRÁVA a STATICKÝ VÝPOČET

AKCE : Stavební úpravy BD Kostřinská 577/2, Praha 8. TECHNICKÁ ZPRÁVA a STATICKÝ VÝPOČET AKCE : Stavební úpravy BD Kostřinská 77/, Praha 8 TECHNICKÁ ZPRÁVA a STATICKÝ VÝPOČET Místo stavby : Kostřinská 77/, Praha 8 Objednatel : PlanPoint, s.r.o. Bubenská 8/7, 70 00 Praha 7 Investor : SVJ Kostřinská

Více

KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM

KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM Strana: 1 KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM Stavba: Stavební úpravy regenerace bytového domu Nová 504, Kunštát Část: Konstrukčně statický průzkum Zpracovatel části: Ing. Petr Fousek Dusíkova 19, 638 00 Brno

Více

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459)

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459) P R O J E K T Y, S. R. O, H A V Í Ř S K Á 1 6, 5 8 6 0 1 K A N C E L Á Ř : C H L U M O V A 1, 5 8 6 0 1 J I H L A V A J I H L A V A D.1.2 a TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STAVBA: MALOKAPACITNÍ

Více

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Statika ú n o r 2 0 0 9

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Statika ú n o r 2 0 0 9 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Statika ú n o r 2 0 0 9 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Výrobce: Europanel s.r.o. U Kolory

Více

Stavebně konstrukční část

Stavebně konstrukční část Stavebně konstrukční část 1.2.1 Technická zpráva 1.2.2 Statický výpočet OBSAH: Technická zpráva 1-5 Stanovení zatížení,návrh základů 6-7 Charakteristiky zdiva a překladů 8 Název akce dle SOD NOVOSTAVBA

Více

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice Vaznice bude přenášet pouze zatížení působící kolmo k rovině střechy. Přenos zatížení působícího rovnoběžně se střešní rovinou bude popsán v poslední

Více

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I PODKLADY DO CVIČENÍ VYPRACOVAL: Ing. MARTIN HORÁČEK, Ph.D. AKADEMICKÝ ROK: 2018/2019 Obsah Dispoziční řešení... - 3 - Příhradová vaznice... - 4 - Příhradový vazník... - 6 - Spoje

Více

RBZS Úloha 4 Postup Zjednodušená metoda posouzení suterénních zděných stěn

RBZS Úloha 4 Postup Zjednodušená metoda posouzení suterénních zděných stěn RBZS Úloha 4 Postup Zjednodušená metoda posouzení suterénních zděných stěn Zdivo zadní stěny suterénu je namáháno bočním zatížením od zeminy (lichoběžníkovým). Obecně platí, že je výhodné, aby bočně namáhaná

Více

Akce: Modřice, Poděbradova 413 přístavba a stavební úpravy budovy. Náměstí Svobody Modřice STATICKÉ POSOUZENÍ

Akce: Modřice, Poděbradova 413 přístavba a stavební úpravy budovy. Náměstí Svobody Modřice STATICKÉ POSOUZENÍ Akce: Modřice, Poděbradova 413 přístavba a stavební úpravy budovy Investor: Město Modřice Náměstí Svobody 93 664 42 Modřice STATICKÉ POSOUZENÍ Vypracoval: Ing. Miroslav Dorazil Ivanovické náměstí 404/28a

Více

NAVRHOVANÉ OTVORY VE STROPNÍ DESCE A PODEPŘENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE...

NAVRHOVANÉ OTVORY VE STROPNÍ DESCE A PODEPŘENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE... STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: 1 NAVRHOVANÉ OTVORY VE STROPNÍ DESCE A PODEPŘENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE... 4 2 ZADÁNÍ A ŘEŠENÁ PROBLEMATIKA, GEOMETRIE... 4 3 VÝPOČET ZATÍŽENÍ NA KONSTRUKCI PLOCHÉ

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Diplomová práce BYTOVÝ DŮM D.1.2.3. STATICKÝ VÝPOČET Vypracovala: Vedoucí práce K134: Ing. Anna Kuklíková,

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů STAVEBNÍ KONSTRUKCE Školní rok: 2018 / 2019

Více

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu Průvodní zpráva ke statickému výpočtu V následujícím statickém výpočtu jsou navrženy a posouzeny nosné prvky ocelové konstrukce zesílení části stávající stropní konstrukce v 1.a 2. NP objektu ředitelství

Více

POSOUZENÍ PORUCH NA PŘÍSTAVKU

POSOUZENÍ PORUCH NA PŘÍSTAVKU POSOUZENÍ PORUCH NA PŘÍSTAVKU SCHODIŠŤOVÉHO TRAKTU NÁDVOŘÍ ZÁMKU V BRANDÝSE NAD LABEM MÍSTNÍ PROHLÍDKA A STATICKÉ POSOUZENÍ Výtisk č. 1 2 3 4 V Praze 20.10. 2014 Vypracoval: Ing. Tomáš Novotný OBSAH 1.

Více

Technická zpráva a statický výpočet

Technická zpráva a statický výpočet Ing. Ferdian Jaromír, ferdi,výškovická 155, Ostrava-Výškovice, 700 30 Kancelář ul. Ruská 43, Ostrava-Vítkovice, 703 00, Tel. : 596693749, 603259826, Fax. :596693751 e-mail ferdian@mto-ok.cz, www.projektyostrava.cz,

Více

Obsah. Opakování. Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Kontaktní přípoje. Opakování Dělení hal Zatížení. Návrh prostorově tuhé konstrukce Prvky

Obsah. Opakování. Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Kontaktní přípoje. Opakování Dělení hal Zatížení. Návrh prostorově tuhé konstrukce Prvky Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE Studijní program: STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ pro bakalářské studium Kód předmětu: K134OK1 4 kredity (2 + 2), zápočet, zkouška Prof. Ing. František Wald, CSc., místnost B

Více

Srovnání konstrukce krovu rodinného domu při použití krytiny GERARD a betonové krytiny

Srovnání konstrukce krovu rodinného domu při použití krytiny GERARD a betonové krytiny Srovnání konstrukce krovu rodinného domu při použití krytiny GERARD a betonové krytiny 1. Úvod Podklady použité pro srovnání: ČSN 730035 Zatížení stavebních konstrukcí, ČSN 731701 Dřevěné konstrukce -

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Stavební konstrukce Adresa.: Střední průmyslová

Více

předběžný statický výpočet

předběžný statický výpočet předběžný statický výpočet (část: betonové konstrukce) KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY TEREZY V PRAZE . Základní informace.. Materiály.. Schéma konstrukce. Zatížení.. Vodorovné konstrukc.. Svislé konstrukce 4.

Více

2. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

2. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 1/4 OBSAH 1. ANOTACE... 2 2. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ... 2 2.1 Krov... 2 2.2 Vodorovné konstrukce... 2 2.3 Svislé konstrukce... 2 2.4 Schodiště, rampy... 2 2.5 Základy... 3 3. HODNOTY UŽITNÝCH, KLIMATICKÝCH

Více

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA BAKALÁŘSKÝ PROJEKT Ubytovací zařízení u jezera v Mostě Vypracoval: Ateliér: Konzultace: Paralelka: Vedoucí cvičení: Jan Harciník Bočan, Herman, Janota, Mackovič,

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č.

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Střední část 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného systému

Více

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET Investor : Cemex Cement, k.s. Tovární 296 538 04 Prachovice Místo stavby : k.ú. Prachovice Stavba : : Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST ČESKÉ VYSKOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ PROJEKT 4 - C KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST VOJTĚCH MARTINEK 2011/2012 1. Základní informace o stavbě: Navrhovaná

Více

Předběžný Statický výpočet

Předběžný Statický výpočet ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Předběžný Statický výpočet Stomatologická klinika s bytovou částí v Praze 5 Bakalářská práce Jan Karban Praha,

Více

VÝPOČET ZATÍŽENÍ SNĚHEM DLE ČSN EN :2005/Z1:2006

VÝPOČET ZATÍŽENÍ SNĚHEM DLE ČSN EN :2005/Z1:2006 PŘÍSTAVBA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ HŘIŠTĚ TJ MOŘKOV PŘÍPRAVNÉ VÝPOČTY Výpočet zatížení dle ČSN EN 1991 (730035) ZATÍŽENÍ STÁLÉ Střešní konstrukce Jednoplášťová plochá střecha (bez vl. tíhy nosné konstrukce)

Více

Nám. Bedřicha Smetany 1/1, Český Dub IČ DIČ CZ Datum: Paré: 1

Nám. Bedřicha Smetany 1/1, Český Dub IČ DIČ CZ Datum: Paré: 1 Technická zpráva REVITALIZACE PAMÁTKOVÉ ZÓNY PŘI ULICI KOSTELNÍ V ČESKÉM DUBU Statické posouzení stávajícího objektu Stavebník: Místo stavby: Město Český Dub Nám. Bedřicha Smetany 1/1, 463 43 Český Dub

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY OBJEKT PRO ADMINISTRATIVNÍ A LOGISTICKÉ ÚČELY OFFICE AND LOGICTIC BUILDING

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY OBJEKT PRO ADMINISTRATIVNÍ A LOGISTICKÉ ÚČELY OFFICE AND LOGICTIC BUILDING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES OBJEKT PRO ADMINISTRATIVNÍ

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

Statické posouzení. Statické zajištění porušené stěny bytového domu v ulici Na Příkopech, čp. 34 k.ú. Broumov

Statické posouzení. Statické zajištění porušené stěny bytového domu v ulici Na Příkopech, čp. 34 k.ú. Broumov Statické posouzení Statické zajištění porušené stěny bytového domu v ulici Na Příkopech, čp. 34-1 - OBSAH: 1 ÚVOD... 3 1.1 ROZSAH POSUZOVANÝCH KONSTRUKCÍ... 3 1.2 PODKLADY... 3 1.2.1 Použité normy... 3

Více

Oprava a zateplení bytového domu č.p.230 v Pihelu Okres Česká Lípa

Oprava a zateplení bytového domu č.p.230 v Pihelu Okres Česká Lípa Z P R Á V A S T A T I K A Okres Česká Lípa V Mimoni dne 6.1.2016 Č.Zakázky: 2016-001.... Vypracoval: Ing. David Mareček Obsah: 1 Název akce 2 Identifikační údaje 2 1.Úvod 3 2.Průzkum objektu 3 3.Statické

Více

FAST VUT Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Nosná konstrukce jízdárny. Technická zpráva

FAST VUT Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Nosná konstrukce jízdárny. Technická zpráva FAST VUT Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Nosná konstrukce jízdárny Technická zpráva Brno 2012 Obsah 1. Zadání... 3 2. Dispozice... 4 2.1. Půdorys jízdárny... 4 2.2. Uspořádání ochozu... 4 3. Varianty řešení... 5

Více

GESTO Products s.r.o.

GESTO Products s.r.o. GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995 1 1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

MĚSTO BÍLINA BŘEŽÁNSKÁ 50/ BÍLINA

MĚSTO BÍLINA BŘEŽÁNSKÁ 50/ BÍLINA ProCes alfa, s.r.o. Seifertova 5/9 418 01 Bílina tel./fax 417 823 046, e-mail jindrich.brunclik@seznam.cz DIČ : CZ 254 25 005 IČO : 254 25 005 bankovní spojení : Komerční banka, a.s., č.ú. 78-7240580237/0100

Více

Stavebně konstrukční část

Stavebně konstrukční část Ing.Jiří Švec projektová kancelář Ing.Jiří Švec Sadová 275, 431 56 Mašťov Akce: stavební práce na RD Valtířov k.ú. Ústí nad Labem, č.par. 237 Investor : Dolanský Jan, Ústecká 152, 410 02 Malé Žernoseky

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ BUDOVY VRBENSKÉHO LÁZNÍ

STATICKÉ POSOUZENÍ BUDOVY VRBENSKÉHO LÁZNÍ Objednatel: Statutární město Ústí nad Labem, Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem STATICKÉ POSOUZENÍ BUDOVY VRBENSKÉHO LÁZNÍ V Ústí nad Labem, květen 2017 Vypracoval:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra konstrukcí pozemních staveb BAKALÁŘSKÁ PRÁCE D.1.2.6 Statické posouzení 2016 Lukáš Hradečný OBSAH: A. SCHÉMA KONSTRUKCE... 3 A.1 IDENTIFIKACE

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů STAVEBNÍ KONSTRUKCE Školní rok: 2018 / 2019

Více

VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE: VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Místo stavby : Objednatel : Stupeň dokumentace : DSP Část : D.1.2 Stavebně konstrukční část Vypracoval : Zodpovědný projektant : Datum : Zakázkové číslo : ZADÁVACÍ PODMÍNKY:

Více

STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ D STATICKÝ VÝPOČET. STAVEBNÍ ÚPRAVY HASIČSKÉ ZBROJNICE v Bystřici u Benešova

STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ D STATICKÝ VÝPOČET. STAVEBNÍ ÚPRAVY HASIČSKÉ ZBROJNICE v Bystřici u Benešova D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ D.1.2.3 STATICKÝ VÝPOČET Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY HASIČSKÉ ZBROJNICE v Bystřici u Benešova OBJEDNATEL: STAVEBNÍK: ZPRACOVATEL: město Bystřice Dr. E. Beneše 25, 257 51

Více

ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Zadání předmětu RBZS obor L - zimní semestr 2015/16

ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Zadání předmětu RBZS obor L - zimní semestr 2015/16 ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Zadání předmětu RBZS obor L - zimní semestr 2015/16 Přehled úloh pro cvičení RBZS Úloha 1 Po obvodě podepřená deska Úloha 2 Lokálně

Více

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech -

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Stručný technický popis systému LindabRoof Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Vypracoval: Ing. Petr Hynšt Lindab s.r.o. Telefon: 233 107 200 Fax: 233 107 251 Na Hůrce 1081/6

Více

NOSNA KONSTRUKCE V SUCHE STAVBE. Ing. Petr Hynšt, Lindab s.r.o.

NOSNA KONSTRUKCE V SUCHE STAVBE. Ing. Petr Hynšt, Lindab s.r.o. NOSNA KONSTRUKCE V SUCHE STAVBE 2017 Ing. Petr Hynšt, Lindab s.r.o. Základní požadavky na vlastnosti staveb (305/2011/EU) resp. 8 vyhl.č. 268/2009 Sb. mechanická odolnost a stabilita požární bezpečnost

Více

Objekt pro ubytování surikatů v ZOO Hodonín prosinec 12 Statický výpočet a technická zpráva 261/2012

Objekt pro ubytování surikatů v ZOO Hodonín prosinec 12 Statický výpočet a technická zpráva 261/2012 ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 2 Podklady: 2 POPIS OBJEKTU všeobecně: 2 STATICKÝ VÝPOČET: 3 Krov: 3 Zatížení krovu: 3 Svislé konstrukce : 6 Překlady : 7 Základy : 7 ZÁVĚR: 7 1 Obsahem tohoto dokumentu je návrh a posouzení

Více

BL 04 - Vodohospodářské betonové konstrukce MONOTOVANÉ KONSTRUKCE

BL 04 - Vodohospodářské betonové konstrukce MONOTOVANÉ KONSTRUKCE BL 04 - Vodohospodářské betonové konstrukce MONOTOVANÉ KONSTRUKCE doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D. Ústav betonových a zděných konstrukcí VUT FAST Brno 1 TYPY MONTOVANÝCH PRUTOVÝCH SOUSTAV 1. HALOVÉ OBJEKTY

Více

STAVBA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉHO PŘÍSTŘEŠKU PRO SPORTOVIŠTĚ - 6A4. první statická s.r.o. parcela č. 806/3 v k. ú. Vrátkov, Vrátkov

STAVBA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉHO PŘÍSTŘEŠKU PRO SPORTOVIŠTĚ - 6A4. první statická s.r.o. parcela č. 806/3 v k. ú. Vrátkov, Vrátkov první statická s.r.o. Na Zámecké 597/11, 140 00 Praha 4 email: stastny@prvnistaticka.cz ZODP.PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. ING.Ondřej FRANTA. ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. Akce:

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

Vestavba archivu v podkroví

Vestavba archivu v podkroví Návrh statické části stavby Statický výpočet Vestavba archivu v podkroví Praha 10 - Práčská 1885 Místo stavby: Investor: Zpracovatel PD: Praha 10 - Práčská 1885 Lesy hl. ěsta Prahy, Práčská 1885, Praha

Více

STATICKÝ NÁVRH A POSOUZENÍ HLAVNÍCH PRVKŮ RODINNÉHO DOMU

STATICKÝ NÁVRH A POSOUZENÍ HLAVNÍCH PRVKŮ RODINNÉHO DOMU Objekt: ALICE 4.01 Stupeň: DSP Zakázka číslo HITEST: z14010 Počet stran: 12 STATICKÝ NÁVRH A POSOUZENÍ HLAVNÍCH PRVKŮ RODINNÉHO DOMU V Praze dne 19.02.2014 Vypracoval: Ing. Ondřej Zobal Ing. Richard Valenta

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

Základy Zateplením stávajícího objektu dojde k minimálnímu (zanedbatelnému) přitížení stávajících základů.

Základy Zateplením stávajícího objektu dojde k minimálnímu (zanedbatelnému) přitížení stávajících základů. PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ST 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah a) popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny... 3 Úvod...

Více

STATICKÝ VÝPOČET STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ČÁST DOKUMENTACE: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REVIZE: R.

STATICKÝ VÝPOČET STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ČÁST DOKUMENTACE: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REVIZE: R. PROJEKTOVÁ ČINNOST V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ ING. MARTIN OUTLÝ O-PRO SERVIS IČO 11 422 131 STATICKÝ VÝPOČET STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ČÁST DOKUMENTACE: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Více

K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku

K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku 1 Zadání úlohy Vypracujte návrh betonového konstrukčního prvku (průvlak,.). Vypracujte návrh prvku ve variantě železobetonová konstrukce

Více

STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ

STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ Investor - Obec Dolní Bečva,Dolní Bečva 340,Dolní Bečva 756 55 AKCE : Půdní vestavba v ZŠ Dolní Bečva OBJEKT : SO 01 Základní škola Budova A- STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ Autor: Dipl.Ing.

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU STATIKA A DYNAMIKA STAVEB, STAVEBNÍ PROJEKTY ING. JAN MAREŠ, Kolín II. 280 00 IČO 690 14 710, Tel.: +420 321 710 558, 602 540 899 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ

Více

Novostavba rodinného domu na parc.č. 436/41 - KÚ Opatovice nad Labem. F 1.2.1 - Technická zpráva

Novostavba rodinného domu na parc.č. 436/41 - KÚ Opatovice nad Labem. F 1.2.1 - Technická zpráva Novostavba rodinného domu na parc.č. 436/41 - KÚ Opatovice nad Labem F 1/5 Technická zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace PD a vždy je třeba posoudit jak textovou, tak také výkresovou a rozpočtovou

Více

Technická zpráva. k projektu pro odstranění stavby části stávajícího objektu

Technická zpráva. k projektu pro odstranění stavby části stávajícího objektu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ODSTRANĚNÍ STAVBY NA P.Č. 73/24 KOBYLNICE BOURACÍ PRÁCE STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Technická zpráva k projektu pro odstranění stavby části stávajícího objektu 1. Všeobecné údaje

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

Ing. Jan Rýpal Nádražní Moravský Písek IČO: Moravský Písek, STATICKÝ VÝPOČET

Ing. Jan Rýpal Nádražní Moravský Písek IČO: Moravský Písek, STATICKÝ VÝPOČET Ing. Jan Rýpal Nádražní 335 696 85 Moravský Písek IČO: 62819348 Moravský Písek, 20. 1. 2015 STATICKÝ VÝPOČET Stavba: REKONSTRUKCE BÝVALÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SYROVÍN Investor: Obec Syrovín, Syrovín 70, 69684

Více

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová KERAMICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE ČSN EN 1992 Principy návrhu 28.3.2012 1 Ing. Zuzana Hejlová Přechod z národních na evropské normy od 1.4.2010 Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 0035 = > ČSN EN 1991 Navrhování

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE Stavba : Objekt : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE - Dokumentace : Prováděcí projekt Část : Konstrukční část Oddíl : Ocelové konstrukce

Více

Jihočeská stavebně-konstrukční kancelář s.r.o.

Jihočeská stavebně-konstrukční kancelář s.r.o. Technická zpráva ke konstrukční části projektu pro provedení stavby Všeobecně Předmětem zadání je návrh konstrukčního řešení vybraných prvků rodinných domů na parcelách č. 277/11, 277/12 v katastrálním

Více

Trapézový plech... ako nosná súčast ľahkej plochej strechy. Ing. Miloš Lebr, CSc., Kovové profily, spol. s r.o., Praha

Trapézový plech... ako nosná súčast ľahkej plochej strechy. Ing. Miloš Lebr, CSc., Kovové profily, spol. s r.o., Praha Trapézový plech... ako nosná súčast ľahkej plochej strechy Ing. Miloš Lebr, CSc., Kovové profily, spol. s r.o., Praha 1 (0) Trochu historie... (1) Charakteristika nosných konstrukcí plochých střech (2)

Více

STATICKÝ POSUDEK. červenec Ing. Jiří Surovec istruct Trabantská 673/18, Praha 9 Satalice

STATICKÝ POSUDEK. červenec Ing. Jiří Surovec istruct Trabantská 673/18, Praha 9 Satalice 2015 STAVBA STUPEŇ BD Zengrova 601, Kolín IV posouzení stávajícího stavu STATICKÝ POSUDEK červenec 2015 ZODP. OSOBA Ing. Jiří Surovec POČET STRAN 14 Ing. Jiří Surovec istruct Trabantská 673/18, 190 15

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného

Více

Klíčová slova Autosalon Oblouk Vaznice Ocelová konstrukce Příhradový vazník

Klíčová slova Autosalon Oblouk Vaznice Ocelová konstrukce Příhradový vazník Abstrakt Bakalářská práce se zabývá návrhem nosné příhradové ocelové konstrukce autosalonu v lokalitě města Blansko. Půdorysné rozměry objektu jsou 24 x 48 m. Hlavní nosnou částí je oblouková příčná vazba

Více

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření KSS

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření KSS CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření KSS Cvičení Program cvičení 1. Výklad: Zadání tématu č. 1, část 1 (dále projektu) Střešní vazník: Návrh účinky a kombinace zatížení, návrh

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ A NÁVRH ZESÍLENÍ KONSTRUKCE KROVU KD MUTĚNICE

STATICKÉ POSOUZENÍ A NÁVRH ZESÍLENÍ KONSTRUKCE KROVU KD MUTĚNICE KŘENOVÁ 42, 602 00 BRNO Kancelář: Bezručova 17a, 602 00 Brno T/F/Z - +420 543 215 237 e-mail: bestex@bestex.cz Objednatel: GARANT sdružení inž. služeb Ing. Karel Šaur tř. T. Bati 1555 765 01 Otrokovice

Více

Statický výpočet postup ve cvičení. 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky

Statický výpočet postup ve cvičení. 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky 5. Návrh a posouzení sloupu např. válcovaný průřez HEB: 5.1. Výpočet osové síly N Ed zatížení stálá a proměnná působící na sloup v přízemí (tj. stropy všech příslušných

Více

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Riegrova, 62 00 Brno Sdružení tel. 2 286, 60 323 6 email: zak.apk@arch.cz Investor : Stavba : Objekt : Jihomoravský kraj Brno, Žerotínovo nám. 3/, PSČ 60 82 KOMPETENČNÍ

Více

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ. Tel.: Projekční ateliér: Projektant: Ing. Alexandr Cedrych IČO: Razítko:

STATICKÉ POSOUZENÍ. Tel.: Projekční ateliér: Projektant: Ing. Alexandr Cedrych IČO: Razítko: STATICKÉ POSOUZENÍ ENGINEERS CZ Tel.: +420 252546463 Projekční ateliér: IČO: 24127663 s.r.o. info@engineers-cz.cz Projektant: Ing. Alexandr Cedrych IČO: 43082734 Razítko: Kraj. úřad: Praha Investor: Vězeňská

Více

Spolehlivost a bezpečnost staveb zkušební otázky verze 2010

Spolehlivost a bezpečnost staveb zkušební otázky verze 2010 1 Jaká máme zatížení? 2 Co je charakteristická hodnota zatížení? 3 Jaké jsou reprezentativní hodnoty proměnných zatížení? 4 Jak stanovíme návrhové hodnoty zatížení? 5 Jaké jsou základní kombinace zatížení

Více

BL06 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE

BL06 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE BL06 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE Vyučující společné konzultace, zkoušky: - Ing. Rostislav Jeneš, tel. 541147853, mail: jenes.r@fce.vutbr.cz, pracovna E207, individuální konzultace a zápočty: - Ing. Pavel Šulák,

Více

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ Vypracoval: Zodp. statik: Datum: Projekt: Objednatel: Marek Lokvenc Ing.Robert Fiala 07.01.2016 Zastínění expozice gibonů ARW pb, s.r.o. Posudek proveden dle: ČSN EN

Více

STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE

STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE Datum: 01/2016 Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení Zpracovatel: Ing. Karel

Více

STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH:

STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: 1 ZADÁNÍ A ŘEŠENÁ PROBLEMATIKA, GEOMETRIE... 2 2 POLOHA NA MAPĚ A STANOVENÍ KLIMATICKÝCH ZATÍŽENÍ... 2 2.1 SKLADBY STŘECH... 3 2.1.1 R1 Skladba střechy na objektu

Více

a. popis navrženého konstrukčního systému stavby

a. popis navrženého konstrukčního systému stavby ÚVOD Tento statický posudek se týká DÍLČÍ ČÁSTI celé stavby a to POSOUZENÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE A NÁVRHU JEJÍCH ÚPRAV. Založení haly zůstává původní. Statické řešení ocelové střechy obou hal není dochováno

Více

HALOVÉ OBJEKTY ÚČEL A FUNKCE

HALOVÉ OBJEKTY ÚČEL A FUNKCE HALOVÉ OBJEKTY ÚČEL A FUNKCE OBJEKTY HALOVÉHO TYPU UMOŽŇUJÍ TVORBU VOLNÝCH VNITŘNÍCH PROSTOR S MALÝM POČTEM NEBO ZCELA BEZ VNITŘNÍCH PODPOR.UŽÍVAJÍ SE ZEJMÉNA TEHDY, NEVYŽADUJE-LI PROVOZNÍ USPOŘÁDÁNÍ VÍCE

Více

1. Úvod...3. 2. Podklady...3. 3. Spojovací a dvorní křídlo objektu do ul. Dlouhá...4. 3.1. Stropní konstrukce...4. 3.2. Krov...5

1. Úvod...3. 2. Podklady...3. 3. Spojovací a dvorní křídlo objektu do ul. Dlouhá...4. 3.1. Stropní konstrukce...4. 3.2. Krov...5 1. Úvod...3 2. Podklady...3 3. Spojovací a dvorní křídlo objektu do ul. Dlouhá...4 3.1. Stropní konstrukce...4 3.2. Krov...5 4. Objekty do ul. Rámová...6 4.1. Stropní konstrukce...6 4.2. Krov...8 5. Závěr...8

Více

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet 47/2016 Strana: 1 Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Botanická 256, 362 63 Dalovice - Karlovy Vary IČO: 25 22 45 81, mobil: +420 602 455 293, +420 602 455 027, =================================================

Více

SOKOLOVNA ČERNOVICE Statický posudek objektu

SOKOLOVNA ČERNOVICE Statický posudek objektu Ing. Václav Müller projekční kancelář Klokotská 104 390 01 Tábor IČO 40699501 ČKAIT 0001772 SOKOLOVNA ČERNOVICE Statický posudek objektu Úvod Zadáním pro vypracování posudku byl požadavek majitele objektu

Více

Stropní konstrukce, která Vás unese. lehká levná bezpečná

Stropní konstrukce, která Vás unese. lehká levná bezpečná Stropní konstrukce, která Vás unese lehká levná bezpečná VÝHODY je stropní konstrukce použitelná pro všechny typy staveb (rodinné domky, bytové domy, průmyslové stavby, rekonstrukce atd.). Skládá se z

Více

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad)

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad) KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Tabulky statických únosností stropy HELUZ MIAKO Obsah tabulka č. 1 tabulka č. 2 tabulka č. 3 tabulka č. 4 tabulka č. 5 tabulka č. 6 tabulka č. 7 tabulka č. 8 tabulka č. 9 tabulka

Více

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG Ytong Ekonom Ytong Komfort Ytong Klasik Ytong Komfort Ytong Ekonom Ytong Klasik Doporučená použití stropních a střešních konstrukcí Ytong ve stavbách typ konstrukce

Více

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU Vypracoval: Zodp. statik: Datum: Projekt: Objednatel: Marek Lokvenc Ing.Robert Fiala 07.01.2016 Zastínění expozice gibonů ARW pb, s.r.o. Posudek proveden dle: ČSN EN

Více

TECHNOLOGIE STAVEB TECHNOLOGIE STAVEB PODLE KONSTRUKCE. Jitka Schmelzerová 2.S

TECHNOLOGIE STAVEB TECHNOLOGIE STAVEB PODLE KONSTRUKCE. Jitka Schmelzerová 2.S TECHNOLOGIE STAVEB TECHNOLOGIE STAVEB PODLE KONSTRUKCE Jitka Schmelzerová 2.S Konstrukční systém - je celek složený z navzájem propojených konstrukčních prvků a subsystémů, které jsou vzhledem k vnějšímu

Více

Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů. Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Zatížení a namáhání Konstrukční prvky stavebního objektu jsou namáhány: vlastní hmotností užitným zatížením zatížením

Více

F 1.2 STATICKÉ POSOUZENÍ

F 1.2 STATICKÉ POSOUZENÍ zak. č.47/4/2012 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO F 1.2 STATICKÉ POSOUZENÍ Název stavby: Dům č.p. 72 ulice Jiřího Trnky Výměna oken, zateplení fasády Místo stavby: ulice Jiřího Trnky č.p. 72 738

Více

D STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

D STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ - TECHNICKÁ ZPRÁVA - STATICKÝ VÝPOČET Vypracoval: Ing. Andrej Smatana Autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb ČKAIT: 1005325 Tel.: 608 363 318 web: www.statikastaveb.eu

Více