K rukám: Ing. Marie Kousalíková, starostka Městské části Praha 6, zastupitelstvo Městské části Praha 6

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K rukám: Ing. Marie Kousalíková, starostka Městské části Praha 6, zastupitelstvo Městské části Praha 6"

Transkript

1 Městská část Praha 6 Čs. armády Praha 6 Doručeno datovou schránkou K rukám: Ing. Marie Kousalíková, starostka Městské části Praha 6, zastupitelstvo Městské části Praha 6 V Praze dne 8. prosince 2011 Věc: Otevřený dopis zastupitelům Městské části Praha 6 k nakládání s pozemky parc. č. 1104/1, 1104/2, 1104/3 v k. ú. Bubeneč (Vítězné náměstí) Vážená paní starostko, Vážení zastupitelé, obracíme se na Vás jako nevládní nezisková organizace prosazující již od roku 1999 principy transparentní samosprávy. V této oblasti se věnujeme monitorování případů střetu zájmů a korupce a následně informování veřejnosti, přípravě systémových opatření včetně ovlivňování legislativy, a v neposlední řadě šíření protikorupčního know-how. V rámci našich aktivit také poskytujeme veřejnosti bezplatné právní protikorupční poradenství a od ledna 2011 provozujeme protikorupční linku 199. V rámci naší činnosti jsme se zaměřili i na proces pronájmu pozemků Městské části Praha 6 (dále jen MČ ) v oblasti Vítězného náměstí, tedy pozemků parc. č. 1104/1, parc. č. 1104/2 a parc. č. 1104/3, vše v katastrálním území Bubeneč (dále také jen Pozemky ) a s tím spojenou majetkovou účastí MČ v projektu založené akciové společnosti Vítězné náměstí a.s. Vámi zvolený postup je dle našeho názoru v rozporu se základní povinností nakládat s majetkem účelně a hospodárně a to z následujících důvodů: Popis situace: Na začátku roku 2007 zastupitelstvo MČ dle našich informací upustilo od projektu vybudování nové radnice MČ na Pozemcích s tím, že ekonomicky výhodnější bude rekonstrukce a rozšíření stávajících radničních prostor. Na základě této změny koncepce schválilo zastupitelstvo dne usnesením č. 51/07 záměr vytvoření projektu, který by Pozemky ekonomicky zhodnotil, a to nejlépe dlouhodobě, tedy vyloučili možnost jejich jednorázového prodeje. Následně Rada MČ rozhodla dne usnesením č. 268/07 jmenovat pracovní skupinu pro nakládání se strategickými Pozemky, jejímiž členy byli zčásti zastupitelé MČ a zčásti vedoucí odborů Úřadu MČ. Na základě doporučení pracovní skupiny byl Radou MČ schválen dne usnesením č. 980/07 vstup MČ do společného projektu výstavby polyfunkčního objektu na Pozemcích se společností PPF a.s. Tento projekt měl být realizován skrze společně založenou společnost Vítězné náměstí a.s., ve které by MČ vlastnila 45 procentní podíl. Realizace projektu podle důvodové zprávy k přijatému usnesení měla stát 960 milionů korun, přičemž projekt měl být z 85 % financován z cizích zdrojů (úvěr) a ve zbytku z vlastního kapitálu MČ a PPF a.s., což představovalo pro MČ budoucí náklady ve výši cca 65 milionů

2 korun. Usnesením Zastupitelstva MČ ze dne , č. 287/08 byl se založením společnosti Vítězné náměstí a.s. vysloven souhlas. Následně na přelomu ledna a února 2009 MČ zveřejnila na úřední desce záměr pronajmout předmětné pozemky společnosti Vítězné náměstí a.s. Zastupitelstvo MČ pronájem schválilo dne usnesením č. 2167/09. Pronájem byl dohodnut na dobu určitou v délce 40 let s ročním nájmem ve výši 8 milionů korun, který se po dokončení výstavby objektu navýší na 9 milionů korun. V listopadu 2009 souhlasilo Zastupitelstvo MČ s navýšením základního kapitálu společnosti Vítězné náměstí a.s. o ,- Kč. Na zvýšení základního kapitálu se MČ podílela vkladem ve výši ,- Kč. V březnu 2010 Zastupitelstvo MČ usnesením č. 635/10 souhlasilo s nevyužitím předkupního práva ke 220 ks akcií společnosti Vítězné náměstí a.s., které následně společnost PPF a.s. převedla na dceřinou společnost PPF reality a.s. Hodnota akcií byla v březnu 2010 vyčíslena na 1,5 milionu EUR ( ,- Kč / 1 akcie). Stejným usnesením Zastupitelstvo MČ rozhodlo o poskytnutí jednorázového peněžitého vkladu do společnosti Vítězné náměstí a.s. ve výši ,- Kč, který byl uhrazen formou dobrovolného příplatku mimo základní kapitál společnosti. Další peněžitý vklad byl zastupitelstvem schválen usnesením č. 67/11, tentokrát ve výši ,- Kč. Tento vklad měl podle důvodové zprávy, která je součástí usnesení, pomoci pokrýt úhradu závazků společnosti Vítězné náměstí a.s. Tyto závazky představovala zejména úhrada nájemného za předmětné pozemky ve prospěch MČ (jednoho z akcionářů) a dále úhrady za poradenství, které společnosti Vítězné náměstí a.s. účtovaly dceřiné společnosti druhého akcionáře, tedy PPF a.s. (od roku 2010 ve společnosti zastoupena skrze společnost PPF reality a.s.). Na základě doporučení Rady MČ schválilo zastupitelstvo MČ dne usnesením č. 89/11 prodej akcií držených MČ za 13,5 milionu korun (75.000,- Kč / 1 akcie), čímž se společnost PPF reality a.s. stala jediným akcionářem společnosti Vítězné náměstí. Zároveň zastupitelstvo MČ schválilo uzavření smlouvy o věcném břemeni a zřízení předkupního práva s věcnými účinky k předmětným pozemkům za roční úhradu ,- Kč, která zapsáním do katastru nemovitostí nahradila dosavadní nájemní vztah. Vystoupení ze společnosti Vítězné náměstí a.s. bylo údajně odůvodněno především změnou výhledu finančního krytí výstavby polyfunkčního centra na předmětných pozemcích, což by výrazně zvýšilo náklady MČ. Důvodová zpráva, která je součásti výše zmíněného usnesení rekapituluje finanční výnos MČ z tohoto projektu. MČ vložila do společnosti ,- Kč, na nájemném získala ,- Kč a z prodeje akcií dalších ,- Kč. Od dubna 2008, kdy byl vysloven souhlas se založením společnosti Vítězné náměstí a.s. do června 2011 (tedy za více než 3 roky), kdy MČ ze společnosti majetkově vystoupila, získala MČ z tohoto projektu ,- Kč. Důvodová zpráva dále uvádí, že MČ bude nadále mít vliv na podobu polyfunkčního objektu prostřednictvím stavebního a územního řízení. Tento vliv by MČ samozřejmě měla, i kdyby Pozemky prodala za tržní cenu. Dále je třeba zdůraznit, že podle původního plánu byla realizace výstavby rozdělena do 6 etap, přičemž v současné době již měly probíhat stavební práce na Pozemcích. Ve skutečnosti se za více jak tři roky podařilo zrealizovat pouze první fázi projektu (architektonickou soutěž) a zejména zřídit pro finanční skupinu PPF věcné břemeno výstavby a předkupní právo k Pozemkům (podrobněji níže).

3 Problematické body zvoleného postupu: 1) proces výběru strategického partnera pro tzv. dlouhodobou investici První základní otázkou je proces výběru strategického partnera pro mimořádně finančně náročný projekt a následně zvolená varianta budovat polyfunkční objekt prostřednictvím nově založené obchodní společnosti. Zastupitelstvo schválilo na doporučení pracovní skupiny společný projekt se společností PPF a.s. jednohlasně. Ze zápisu z jednání zastupitelstva ze dne k tomuto bodu usnesení vyplývá, že PPF a.s. se sama rozhodla nabídnout MČ spolupráci. Rozhodnutí MČ vstoupit do společného projektu právě s tímto partnerem bylo odůvodněno zejména kapitálovou stabilitou zvolené finanční skupiny. Nikdo ze zastupitelů se však nezajímal, zda pracovní skupina ustavená k nalezení efektivního využití předmětných pozemků pracovala i s nabídkami jiných (popřípadě jakých) subjektů, přestože v důvodové zprávě k usnesení Zastupitelstva MČ č. 219/07 se ve čtvrtém odstavci píše: Společnost PPF, a.s., stejně jako jiné společnosti, v reakci na usnesení Zastupitelstva městské části Praha 6 č. 51/07, aktivně oslovila městskou část Praha 6 se svou nabídkou.... Tento postup navozuje otázku, které další společnosti aktivně MČ oslovily a v čem byly jejich nabídky jiné a hlavně v čem byly méně vhodné či pro MČ méně výhodné, než nakonec vybraná a zastupitelstvem schválená nabídka PPF a.s. Z veřejně dostupných materiálů není zřejmé, že by zastupitelé byli jakkoliv informováni o jiných nabídkách, ani že by se zastupitelé o tyto jiné nabídky zajímali. Na dotaz našeho občanského sdružení obsažený v žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne pod bodem 7), který zněl: Jakým způsobem byla v roce 2007 vybrána společnost PPF a.s. pro společný projekt výstavby polyfunkční budovy na předmětných pozemcích, popřípadě které další společnosti nabídly Praze 6 projekty na využití těchto pozemků? se nám v rozhodnutí o poskytnutí informace ze dne dostalo zcela nedostatečné odpovědi, že společnost PPF a.s. byla doporučena pracovní skupinou. Veškerá zodpovědnost je tak jakoby odváděna na jakousi pracovní skupinu, avšak to nic nemění na skutečnosti, že za výběr strategického partnera, jakož i za výběr projektu, do kterého jsou investovány prostředky MČ, zodpovídá zastupitelstvo MČ. 2) účel a smysl společného projektu společnost Vítězné náměstí a.s. Polemiku může vzbuzovat i vlastní logika projektu. MČ projekt slibuje výnosy z nájmu pozemku v řádech milionů korun ročně. Od samého počátku je však z logiky věci zřejmé, že jediným příjmem společnosti Vítězné náměstí a.s. budou po dlouhou dobu pouze investice samotných akcionářů, tedy MČ a PPF a.s. (později PPF reality a.s.). Jinými slovy MČ sice obdržela relativně vysoké nájemné, avšak toto nájemné ze 45% hradila sama sobě. Od začátku projektu se jednou zvyšoval základní kapitál (2, 79 mil. Kč od MČ) a hned dvakrát musela MČ poskytnout společnosti Vítězné náměstí a.s. finanční prostředky mimo základní kapitál (celkem 7, 65 mil. Kč od MČ) s odůvodněním, že je tento postup je nezbytný k uhrazení závazků společnosti. Zmíněné závazky však měla společnost Vítězné náměstí a.s. zejména vůči svým dvěma akcionářům a největší sumu platila právě za pronájem pozemků zpět k rukám MČ. MČ se tak vracely prostředky, které do společnosti sama vložila. Další si společnost zřejmě musela půjčit z externích zdrojů, protože na nájmu vydávala větší sumu, než měla ve vlastních zdrojích. To znamená, že kromě vlastních vložených peněz si na úhradu nájmu za pozemky ve

4 vlastnictví MČ společnost, jejíchž 45 % MČ vlastní, musí půjčit! Na okraj je nutné podotknout, že druhý vklad mimo základní kapitál byl schválen usnesením Zastupitelstva č. 635/10 ze dne v článku II. bod c). K tomuto zasedání Zastupitelstva neexistuje veřejně dostupný zápis a ani důvodová zpráva. Je třeba k tomu dodat, že toto usnesení plně kopíruje usnesení Rady č. 3308/10 z až na jediný bod, a to právě ten, ve kterém zastupitelstvo schválilo jednorázový vklad ve výši ,- Kč mimo základní kapitál. Je také otázkou, jak efektivně společnost pracovala, když za několik desítek měsíců své činnosti dokončila pouze první fázi projektu spočívající v realizaci architektonické soutěže. Skutečná realizace projektu jednoznačně neodpovídá původnímu záměru, pro který Zastupitelé MČ v roce 2007 jednohlasně hlasovali. 3) prodej akcií společnosti Vítězné náměstí a.s. V březnu 2010 vyslovila MČ souhlas s nevyužitím předkupního práva k 220ks akcím většinového akcionáře PPF a.s., který akcie společnosti Vítězné náměstí a.s. ocenil na 1,5 mil. EUR ( , -Kč / 1 akcie) a který měl zároveň v úmyslu tyto akcie převést na svou dceřinou společnost PPF reality a.s. Sdružení Oživení se ve shora zmiňované žádosti dotazovalo i na to, jakým způsobem se došlo ke stanovení ceny akcií a zda MČ nějakým způsobem verifikovala hodnotu akcií. Z odpovědi vyplývá, že MČ se o reálnou cenu převáděných akcií nezajímala. O rok později MČ dospěla k rozhodnutí svůj podíl ve společnosti Vítězné náměstí a.s. prodat. Přestože MČ znala cenu akcií z roku 2010, spokojila se při stanovení ceny akcií se závěrem obsaženým v dokumentu nazvaném Analýza akcionářského podílu MČ Praha 6 ve společnosti Vítězné náměstí, a.s., zpracovaném Ing. Petrem Kubartem a JUDr. Petrem Olejníčkem. Podle tohoto dokumentu (v žádném případě se nejedná o znalecký posudek či něco podobného!) však během jednoho roku klesla cena společnosti o dvě třetiny na ,- Kč a reálná hodnota prodávaných akcií byla údajně ,- Kč (58.532,- Kč / akcii). Na základě názoru Ing. Kubarta a JUDr. Olejníčka byla dle sdělení MČ následně stanovena cena akcií dohodou stran a to na částku ,- Kč (75.000,- Kč / akcie). Je samozřejmě otázkou, z jakého důvodu zastupitelé nevěnovali rozdílným cenám akcií dostatečnou pozornost, když navíc při prodeji akcií MČ byly ze strany kupujícího stanoveny i další navazující podmínky realizovaného obchodu (viz níže), které by měly cenu akcií naopak výrazně zvyšovat. 4) kombinace prodeje akcií MČ s povinností MČ zřídit předkupní právo a právo věcného břemene ve prospěch společnosti Vítězné náměstí a.s. Výše popsaný prodej akcií byl ze strany PPF reality a.s. podmíněn uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene výstavby na Pozemcích a dále zřízením předkupního práva k Pozemkům ve prospěch společnosti Vítězné náměstí a.s. Záměr MČ provést tuto majetkovou dispozici nebyl zveřejněn. Zákon sice takovou povinnost výslovně nestanoví, nicméně zejména v situaci, kdy se smluvní vztah mezi subjekty transformuje v kvalitativně jiný právní vztah, bylo by dle našeho přesvědčení na místě záměr MČ zveřejnit. Podstata tohoto právního úkonu totiž MČ do budoucnosti výrazně omezuje v následné dispozici s Pozemky, respektive v možnosti prodat Pozemky za jejich skutečnou tržní cenu. Přestože ani společnosti PPF reality, a.s. ani společnost Vítězné náměstí a.s. dosud nezaplatila MČ žádnou kupní cenu za Pozemky, získala společnost Vítězné náměstí a.s. (a jejím

5 prostřednictvím finanční skupina PPF) výraznou výhodu před všemi potencionálními uchazeči o koupi Pozemků. Díky ujednání s MČ má nyní Vítězné náměstí a.s. právo na Pozemcích vystavět budovu dle svého uvážení. Pouze stěží si lze představit, že by následně mohla proběhnout skutečná soutěž o kupní cenu Pozemků, které budou v té době již zastavěny cizí nemovitostí. Závěrem lze konstatovat, že MČ Praha 6 na základě doporučení pracovní skupiny založila prázdnou společnost Vítězné náměstí a.s., čtyři roky financovala její provoz a zároveň vybírala nájemné za užívání Pozemků. Nájemné za Pozemky však z poloviny hradila sama sobě z vlastních prostředků. Jediným výsledkem čtyřleté existence společnosti je zrealizovaná architektonická soutěž. Následně MČ po čtyřech letech svou účast na projektu přehodnotila a na základě jedné analýzy svůj podíl ve společnosti prodala s tím, že cenu akcií určila pouze dohodou smluvních stran. Zároveň však MČ zřídila ve prospěch společnosti Vítězné náměstí a.s. (nyní již 100% vlastněné skupinou PPF) za úplatu věcné břemeno výstavby a rovněž i bezplatně předkupní právo k Pozemkům. Soustavou těchto neprůhledných a netransparentních právních úkonů se MČ zbavila možnosti prodat lukrativní pozemky na Vítězném náměstí za tržní kupní cenu. Máme za to, že výše popsané právní úkony nebyly vedeny snahou o hospodárné nakládání se svěřenými prostředky. Soustavou výše uvedených netransparentních právních úkonů MČ v uplynulých letech získala při realizací společného projektu částku ,- Kč a dále by měla každoročně obdržet a to až do prodeje pozemku finanční skupině PPF částku ,- Kč. Když odhlédneme od skutečnosti, že realizace krkolomných právních úkonů rovněž znamenala pro MČ nemalé náklady (poplatky za notářské zápisy, za založení společnosti Vítězné náměstí, za zpracování výše uvedené analýzy, za právní služby s tím spojené atp.), je třeba zdůraznit, že podle cenové mapy sestavené dle vyhlášky č. 32/1998 Sb. Hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků v platném znění, činí hodnota pozemků cca 40 milionů Kč (4.371 m2 x 9.200,- Kč). Vzhledem k jedinečnosti Pozemků a k možnosti vlastníka vystavět na nich budovu dle svého uvážení, je však tržní cena Pozemků pravděpodobně výrazně vyšší. Jsme přesvědčeni, že jednorázový prodej Pozemků bude v budoucnosti i tak realizován, avšak již bez možné soutěže o kupní cenu. Nelze tedy souhlasit s původní vizí MČ Praha 6, že jednorázový prodej by nebyl výhodný a proto bylo nutné zvolit krkolomný projekt dlouhodobé investice. Výše popsaným postupem MČ Praha 6 pouze využila skutečnosti, že současné znění zákona o hlavním městě Praze detailněji upravuje pouze prodej a pronájem nemovitého majetku a nikoliv ostatní majetkové dispozice. V konečném důsledku došlo dle našeho přesvědčení k obcházení zákona o obcích a k poškození Městské části Praha 6. S pozdravem Příloha: cenová mapa stavebních pozemků v okolí Pozemků Oživení, o.s. Ing. Štěpán Rattay, předseda sdružení

Č.j. KRPS-26732-97/TČ-2009-011191 Příbram 29.09.2010 Počet listů: 11 USNESENÍ

Č.j. KRPS-26732-97/TČ-2009-011191 Příbram 29.09.2010 Počet listů: 11 USNESENÍ P O L I C I E Č E S K É R E P U B L I K Y K r a j s k é ř e d i t e l s t v í p o l i c i e S t ř e d o č e s k é h o k r a j e Odbor hospodářské kriminality detašované pracoviště Příbram Žežická 498,

Více

Obsah. Výroční zpráva 2013 2

Obsah. Výroční zpráva 2013 2 Obsah ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA, A.S.... 3 NÁZEV A SÍDLO SPOLEČNOSTI... 3 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI... 3 SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ

Více

Kontrolní závěry z kontrolních akcí

Kontrolní závěry z kontrolních akcí Věstník NKÚ, kontrolní závěry 7 Část B Kontrolní závěry z kontrolních akcí 10/26 Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Lesy České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205 Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 279 000 000 CZK splatné v roce 2017 ISIN CZ0003502205 zajištěné ručitelským prohlášením Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy

Více

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Oživení, o. s. ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla Praha, říjen 2013 DOTACE A VEŘEJNÁ PODPORA V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU... 3 Úvod... 3 Pojem dotace... 3 Dotace

Více

Výroční zpráva 2010 Projekt spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání

Výroční zpráva 2010 Projekt spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání Výroční zpráva 2010 Projekt spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání Úvodní slovo zakladatelů Milí přátelé, v uplynulém roce jsme si prošli hlubokou krizí, následným oživením a pozitivním vývojem,

Více

7.1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Povinnosti obcí při nakládání s obecním majetkem podle zákona o obcích

7.1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Povinnosti obcí při nakládání s obecním majetkem podle zákona o obcích ODBOR VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 7.1 Povinnosti obcí při nakládání s obecním majetkem podle zákona o obcích podle právního stavu k 1.

Více

2 základní ukazatele. dle IFRS

2 základní ukazatele. dle IFRS základní ukazatele dle IFRS 2014 2013 v mil. Kč v mil. Kč Vlastní kapitál 1 636 1 431 Základní kapitál 1 090 1 090 Rezervní fond 0 11 Závazky vůči klientům 15 407 15 300 Závazky z emitovaných dluhopisů

Více

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) 1.1 Název l. Důvod předložení a cíle Zákon o dohledu nad hospodařením politických stran a politických

Více

RENTERA akciová společnost. Výroč

RENTERA akciová společnost. Výroč RENTERA akciová společnost společnost Výroč ýroční ní zpráva 2013 0 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO... 3 2. RENTERA, a.s.... 4 2.1 Profil společnosti... 4 2.2 Základní údaje... 4 2.3 Akcionáři, akcie, majetkové

Více

Stav společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. a rozbor jednání představenstva společnosti R O Z B O R *** I. ZPRÁVY PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI

Stav společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. a rozbor jednání představenstva společnosti R O Z B O R *** I. ZPRÁVY PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI R O Z B O R *** I. ZPRÁVY PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. o prodeji části podniku společnosti Zlínská vodárenská, a.s. *** II. PLNĚNÍ EKONOMICKÝCH DŮSLEDKŮ PRODEJE ČÁSTI PODNIKU

Více

TISK č. 19 (Komise C, D)

TISK č. 19 (Komise C, D) NOVÝ ZPŮSOB SPRÁVY MAJETKU PERSONÁLNÍ FONDU ČCE TISK č. 19 (Komise C, D) 1) Výchozí situace ČCE bude na základě Zákona č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a NS a smlouvy o vypořádání mezi

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type non-governmental non-profit organization

PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type non-governmental non-profit organization Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type

Více

UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod

UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod Newsletter 08/2011 SPECIÁL TÉMA DNE: UDRŽITELNOST PROJEKTŮ aneb slavnostním zahájením provozu to teprve začíná A je to konečně tady, ten den, kdy zahajujete užívání

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 10 000 000 Euro splatné v roce 2015 ISIN CZ0003501835 Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem vydávané

Více

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb komunitního plánování sociálních služeb Tato příručka vznikla v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II., který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

GREENVALE a. s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN CZ0003501637

GREENVALE a. s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN CZ0003501637 GREENVALE a. s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN CZ0003501637 Dluhopisy s pohyblivou úrokovou sazbou vydávané v předpokládané

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza a komparace spotřebitelských úvěrů a půjček v ČR Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic Jana

Více

Městská část Praha Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín. Koncepce bytové politiky MČ Praha Zličín na období 2007-2010

Městská část Praha Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín. Koncepce bytové politiky MČ Praha Zličín na období 2007-2010 Městská část Praha Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín Koncepce bytové politiky MČ Praha Zličín na období 2007-2010 Schváleno v ZMČ dne 14.5.2007 1 Obsah: Koncepce bytové politiky MČ Praha Zličín

Více

Název projektu: Tři kroky pro město Hodkovice Hodkovice nad Mohelkou Finanční zdroj: OP LZZ 4.1 Doba realizace: od 01/13 do 04/14 - celkem 16 měsíců

Název projektu: Tři kroky pro město Hodkovice Hodkovice nad Mohelkou Finanční zdroj: OP LZZ 4.1 Doba realizace: od 01/13 do 04/14 - celkem 16 měsíců Tři kroky pro město Hodkovice str. 1 Název projektu: Tři kroky pro město Hodkovice Žadatel: Hodkovice nad Mohelkou Finanční zdroj: OP LZZ 4.1 Doba realizace: od 01/13 do 04/14 - celkem 16 měsíců Shrnutí

Více

PhDr. Alena Mockovčiaková květen 2008

PhDr. Alena Mockovčiaková květen 2008 Financování kultury z veřejných rozpočtů v roce 2007 (2001 2007) PhDr. Alena Mockovčiaková květen 2008 úvodem Výsledkem historického vývoje v prostoru ČR je skutečnost, že jako kultura není obecně vnímána

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování prosinec 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI

Více

Zdravotnictví v České republice a jeho privatizace. Nadační fond proti korupci & V97 s.r.o.

Zdravotnictví v České republice a jeho privatizace. Nadační fond proti korupci & V97 s.r.o. Zdravotnictví v České republice a jeho privatizace Nadační fond proti korupci & V97 s.r.o. Obsah Předmluva 3 1 Pojmy a právní rámec 5 1.1 Příjmy zdravotnických zařízení......................... 5 1.2 Kontrola

Více

Hypoteční specialisté v roce 2009

Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 1 Obsah OBSAH Poslání, vize, krédo, hodnoty 02 04 Profil 06 08 12 14 19 24 30 32 36 39 Rok ve zkratce Rozhovor s představenstvem Statutární

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ŘÍZENÍ A FINANCOVÁNÍ DEVELOPERSKÉHO PROJEKTU MANAGEMENT AND FINANCING OF DEVELOPMENT PROJECT

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ŘÍZENÍ A FINANCOVÁNÍ DEVELOPERSKÉHO PROJEKTU MANAGEMENT AND FINANCING OF DEVELOPMENT PROJECT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT ŘÍZENÍ A FINANCOVÁNÍ

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz 1. TEXTOVÁ ČÁST Společnost LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. (dále jen společnost ) má za rok 2008 podle 22, odst.2 a 3 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění jako konsolidující účetní jednotka

Více

Obsah: bsah:...................................................................................................................................

Obsah: bsah:................................................................................................................................... III.A Shrnutí legislativních změn, jejichž provedení je navrhováno k posílení účinnosti zákona o svobodném přístupu k informacím a k odstranění jeho aplikačních nedostatků Zpracovalo Ministerstvo vnitra

Více

Věc: Zásady pro pořizování územního plánu města Česká Skalice

Věc: Zásady pro pořizování územního plánu města Česká Skalice Příloha č. 3 M Ě S T O Č E S K Á S K A L I C E Důvodová zpráva Věc: Zásady pro pořizování územního plánu města Česká Skalice Určeno: pro jednání Zastupitelstva města Česká Skalice Podklady: důvodová zpráva

Více