Mapy potřebné pro výběr lokalit HÚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mapy potřebné pro výběr lokalit HÚ"

Transkript

1 Technická zpráva Mapy potřebné pro výběr lokalit HÚ Projekt úkolu Seznam map potřebných pro výběr lokalit HÚ a popis jejich odborné náplně a Směrnice pro vybrané účelové mapy Česká geologická služba RNDr. Josef Procházka, CSc Prosinec 2003 Správa úložišť radioaktivních odpadů

2 Formátování a korektury textů Správa úložišť radioaktivních odpadů, 2004

3 OBSAH 1 Úvod Identifikace zhotovitele projektu: Návrh projektu prací Vymezení geologického úkolu Předchozí geologické práce Kriteria pro naplnění požadavků zadání Metody a postupy řešení projektu Časová náročnost prací a harmonogram řešení Harmonogram řešení projektu Složení řešitelského týmu Výstup rozpočet Prací Systém zajištění jakosti

4 1 Úvod Tento projekt je předkládán na základě výzvy objednatele (Správa úložišť radioaktivních odpadů dále SÚRAO) ze dne a následně uzavřené Smlouvy o dílo č. objednatele 2003/062/Wol ze dne Jako zhotovitel zde vystupuje Česká geologická služba (dále ČGS). Subdodavatelem služeb pro dílčí okruh prací je firma Aquatest SG, a.s. Předmětem plnění je vypracování zprávy Seznam map 1 : potřebných pro výběr lokalit HÚ a popis jejich odborné náplně (dále jen Seznam) a Směrnice pro vybrané účelové mapy (dále jen Směrnice) v podmínkách ČR. Sestavení optimálního souboru účelových geologických map představuje v programech vyspělých zemí, budujících svá hlubinná úložiště VAO, vždy podstatný krok úvodního výzkumu perspektivních lokalit. 2 Identifikace zhotovitele projektu: Název a adresa: Česká geologická služba (ČGS), Klárov 3/131, Praha 1 telefon: , fax: Typ organizace: příspěvková (PO), zřízená vládním nařízením ze dne (součást Sbírky zákonů Republiky Československé ze dne o zřízení ústředních výzkumných ústavů) jako Ústřední ústav geologický s aktuální změnou názvu Opatřením ministra ŽP ze dne zřizovatel : Ministerstvo životního prostředí ČR Statutární zástupce: RNDr. Miloš Růžička, CSc., ředitel IČO: DIČ: není plátcem DPH Bankovní spojení: Komerční banka č.ú / 0100, Praha 1 Předmět činnosti: Státní geologická služba. Odpovědný řešitel: RNDr. Josef Procházka,CSc. držitel osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru zkoumání geologické stavby, poř.č. 1558/2002, vydalo MŽP ČR dne Kontaktní adresa: Česká geologická služba, pracoviště Barrandov, Geologická 6, Praha 5, tel.: , fax: , 2

5 Služby: AQUATEST SG a.s. - dílčí část Směrnice pro účelovou hydrogeologickou mapu (část hydrologie). 3 Návrh projektu prací 3.1 Vymezení geologického úkolu Předložený elaborát je projektem úkolu SÚRAO Seznam map 1 : potřebných pro výběr lokalit HÚ a popis jejich odborné náplně a Směrnice pro vybrané účelové mapy. V souladu se zadáním bude řešený úkol členěn do dvou navazujících celků (dále jen Seznam a Směrnice). Projektované práce budou uskutečněny v roce 2003 na pracovišti zhotovitele (ČGS) v Praze. Cílem geologických prací je vypracovat zprávu, obsahující ve dvou výše uvedených krocích (Seznam a Směrnice) odborně zdůvodněný optimální soubor účelových geologických map měřítka 1 : nezbytných pro potřeby vyhledání hlubinného úložiště VAO a VJP v ČR a směrnici pro sestavení tohoto souboru tak, aby tato Směrnice byla dále obecně použitelná a závazná pro veškeré práce spojené s mapováním daného měřítka všech lokalit perspektivních pro výběr lokality hlubinného úložiště vysoce aktivních odpadů (VAO) a vyhořelého jaderného paliva (VJP). Požadovaný soubor map bude vedle vlastní geologické (s.s.) mapy uvedeného měřítka v zakryté i odkryté verzi (včetně mapy dokumentačních bodů a příslušných vysvětlivek) obsahovat i mapu hydrogeologickou a zvážena bude oprávněnost konstrukce map dalších (např. strukturně-geologické, inženýrsko-geologické apod.). Optimální složení tohoto souboru bude zhotovitelem ve výsledné zprávě fundovaně zdůvodněno (Seznam). Náplň prací: Práce budou realizovány v intencích Obecného projektu geologických aktivit souvisejících s vývojem HÚ VAO a VP v podmínkách ČR (Woller a kol., 1995 včetně jeho aktualizované verze), projektové studie Výzkum homogenity granitických masivů (Skopový J. a kol., 2001), s ohledem na zkušenosti z dosavadního řešení Programu prací na testovací lokalitě (Procházka J. a kol. 1999) a samozřejmě i s přihlédnutím k bohatým zkušenostem zhotovitele (ČGS) v oblasti tvorby map. Půjde vesměs o práce kamerálního charakteru, opřené o rekognoskační tůry na lokalitách, které jsou v současné době zadavatelem vyhodnoceny jako perspektivní pro výběr lokality HÚ VAO a VJP. V části zprávy Seznam bude na podkladě výše uvedených projektů a projektových studií diskutována potřeba sestavení optimálního souboru map daného měřítka z následujících hledisek: typy map používané v zahraničí v rámci národních programů vývoje HÚ požadavky na mapovací práce v projektech a projektových studiích Programu vývoje HÚ VAO ČR potřeba jednotlivých map v různých etapách vývoje HÚ VAO ČR 3

6 návrh optimálního složení mapového souboru postup při tvorbě mapového souboru a jeho etapy charakteristika navrhovaného souboru potřeba aktualizace map a doplňování nově získaných dat při zachování přístupnosti starších verzí nutnost dílčích výstupů v podobě pracovních verzí map během celého procesu jejich tvorby Vedle již zmíněného zdůvodněného návrhu optimálního složení souboru map daného měřítka (Seznam) budou práce ve druhé části zprávy (Směrnice) zaměřeny na podrobné zpracování Směrnice pro každý uváděný typ mapy, zahrnující zejména: Cíle mapovacích prací Postup tvorby mapy Grafická část mapy (vlastní mapa, legenda, doprovodná schémata a řezy, přehled mapovacích prací, přehled základních regionálních jednotek apod.) Legenda k mapě Textové vysvětlivky a jejich skladba Dokumentace (textová i hmotná) Databáze a jejich kompatibilita (souborně) Zajištění systému jakosti (souborně) Zdůrazňujeme, že se bude jednat o soubor účelových map, zaměřených na splnění cílů souvisejících s výběrem lokality pro hlubinné úložiště VAO a VJP v podmínkách ČR. Obecně bude postupováno tak, aby Směrnice zahrnovala potřebné povrchové nedestruktivní práce v celém rozsahu a v případě technických prací pak byla vedena v obecnější rovině s tím, že o jejich skutečném rozsahu rozhodne zadavatel (SÚRAO) v závislosti na dalším průběhu prací na konkrétních lokalitách. 3.2 Předchozí geologické práce S ohledem na geologickou prozkoumanost státního území ČR a s přihlédnutím k posloupnosti současných prácí na vybraných perspektivních lokalitách, prováděných na objednávku SÚRAO sdružením Geobariéra, bude při sestavování Směrnice předpokládáno, že v okamžiku zahájení účelových mapovacích prací měřítka 1: budou mít jejich realizátoři na každé z perspektivních lokalit k dispozici následující podklady: základní geologická mapa 1: (v některých případech i 1:25 000) hydrogeologická mapa 1: vodohospodářská mapa 1: aktualizovaná kritická rešerše existujících geologických informací letecké geofyzikální mapy měř. 1: (magnetometrie, spektrometrie gama a elektromagnetika) výsledky interpretace leteckých a družicových snímků V obecné rovině pak budou autoři Seznamu a Směrnice při jejích sestavování přihlížet zejména ke znění zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích (úplné znění v zákoně 66/2001 Sb.), k vyhlášce Českého geologického úřadu č.121/1989 Sb. a dalších 4

7 dotčených zákonných předpisů v jejich aktuálním znění (přiměřená pozornost bude věnována souladu projektovaných prací s připravovanou novelou této vyhlášky) a rovněž tak k existujícím interním předpisům pro mapovací práce ČGS jejich aktualizované verzi. 4 Kritéria pro naplnění požadavků zadání V průběhu řešení projektu bude důsledně dbáno na to, aby sestavovaná zpráva (Seznam i Směrnice) vyhovovala především následujícím kritériím: a) účelové zaměření souboru map na potřeby výzkumu lokalit perspektivních pro ukládání VAO a VJP, které může být poněkud odlišné od zaměření a náplně mapovacích prací v ČGS b) optimální složení tohoto souboru k výše uvedenému účelu v geologických podmínkách ČR c) srovnatelnost s tímto typem map v zahraničí d) návaznost mapovacích prací na ostatní geologické výzkumy perspektivních lokalit v ČR e) návaznost na Zásady nomenklatury, klasifikace a typologie granitoidů (Fediuk F., 1997), zpracované v rámci Kritické rešerše archivovaných geologických informací". f) nutnost zachování hmotné i nehmotné dokumentace i dokumentace uložené v databázích tak, aby bylo umožněno další zpřesňování (reambulace) map na podkladě dalších geologických výzkumů 5 Metody a postupy řešení projektu Řešení projektu bude obsahovat následující metodické kroky v časové posloupnosti postupu prací: a) sestavení řešitelského kolektivu b) studium příslušné domácí i zahraniční literatury c) odborné exkurze specialistů na vybrané perspektivní lokality HÚ VAO a VJP v ČR d) v části Seznam kamerální práce na stanovení optimálního složení souboru účelových map e) v části Směrnice - kamerální práce na sestavení dílčích částí, kompletace f) závěrečná redakce Seznamu a Směrnice a jejich předání zadavateli g) oprava Seznamu a Směrnice dle připomínek vzešlých z oponentního řízení a odevzdání jejich definitivní verze 5

8 6 Časová náročnost prací a harmonogram řešení Realizace projektovaných prací je rozložena na období 4 měsíců roku Zahájení projektovaných prací se předpokládá ihned po uzavření příslušné smlouvy mezi zadavatelem a zhotovitelem, tj. od Práce budou ukončeny k předložením makuláře zprávy zadavateli. Časový průběh jednotlivých okruhů činnosti, jejich návaznost a termíny předložení výstupů jsou vyznačeny v následujícím harmonogramu. 6.1 Harmonogram řešení projektu Náplň prací Sestavení a předložení projektu prací Úvodní rekognoskace vybraných lokalit Studium podkladů Sestavování textu Seznamu a Směrnice Závěrečná redakce Předložení makuláře zprávy zadavateli Měsíc řešení (rok 2003) září říjen listopad prosinec období realizace prací návrh termínu předložení příslušného výstupu prací 6.2 Složení řešitelského týmu Řešitelský kolektiv bude v naprosté většině tvořen pracovníky ČGS, pouze pro zajištění tvorby hydrologické části Směrnice budou formou služeb angažováni pracovníci podniku Aquatest Praha, a.s. Personální složení řešitelského týmu udává následující přehled: Jméno pracovníka Organizace Okruh činnosti RNDr. Josef Procházka, CSc. ČGS odpovědný řešitel projektu, sestavení projektu prací, obecná a geofyzikální část zprávy RNDr. Karel Breiter ČGS Autor dílčí části zprávy pro základní geologické mapování RNDr. Bedřich Mlčoch ČGS Spolupráce na dílčí části zprávy pro základní geologické mapování Mgr. Lenka Rukavičková ČGS Autor dílčí zprávy pro hydrogeologické mapování RNDr. Jan Čurda, CSc. ČGS Hydrogeologické mapování konzultační činnost RNDr. Jiří Burda ČGS Hydrogeologické mapování konzultační činnost Mgr. Eva Kryštofová ČGS Hydrogeologické mapování konzultační činnost RNDr. Jaroslav Skořepa, CSc. Aquatest SG, a.s. Autor dílčí části zprávy pro hydrogeologické mapování Mgr. Jan Budkovský ČGS Spolupráce na geochemické kapitole Seznamu a Směrnice 6

9 Jméno pracovníka Organizace Okruh činnosti RNDr. Magdalena Manová, CSc. ČGS Geofyzikální část zprávy RNDr. Josef Šrámek ČGS Geofyzikální část zprávy Ing. Petr Kycl ČGS Inženýrsko geologická část zprávy Mgr. Jitka Mikšová ČGS Autor části zprávy - Databáze, Mgr. Robert Tomas ČGS Databáze konzultační činnost RNDr. Pavla Gürtlerová ČGS Databáze konzultační činnost RNDr. Zuzana Krejčí ČGS Databáze konzultační činnost RNDr. Antonín Seifert, CSc. ČGS Systém zajištění jakosti Jan Holák ČGS Technické práce Vladimír Bláha ČGS Technické práce 7 Výstup Zpráva: Kolektiv autorů: Seznam map 1 : potřebných pro výběr lokalit HÚ a popis jejich odborné náplně a Směrnice pro vybrané účelové mapy. Termín předložení makuláře do Rozpočet prací Náklady v roce řešení (2003) tis. Kč Přímé materiálové náklady (spotřební materiál, pohonné hmoty apod.) 24,0 Služby (úhrada faktur fy Aquatest a.s.) 60,0 Režijní náklady ČGS 315,0 Vlastní výkony pracovníků ČGS VŠ hod 500 Kč/hod 265,0 SŠ - 85 hod 300 Kč/hod 25,5 Cestovní náklady 10,5 Celkem 700,0 9 Systém zajištění jakosti Česká geologická služba má zaveden Systém zajišťování jakosti (SZJ) geologických prací od SZJ je definován ve Směrnici ředitele č. 4/1999, kde jsou stanoveny cíle a politika jakosti, rozsah dokumentace a zřízení funkce manažera jakosti v organizační struktuře ústavu, která podléhá náměstkovi pro výzkum. Funkci manažera jakosti vykonává RNDr. Antonín Seifert CSc., který získal certifikát Manažera Jakosti QM (ČSJ Praha, číslo osvědčení 5769 ze dne ), certifikaci EOQ Quality Systems Manager (European Organization for Quality approved by the European Commission registrační číslo 557 ze dne ), re-certifikát Manažera jakosti 7

10 QM (ČSJ Praha registrační číslo ze dne ) a osvědčení o absolvování kurzu plnění kritérií ISO 9001: 2000 Q-2000 (ČSJ Praha, číslo osvědčení ze dne ). Česká geologická služba má pro své hlavní činnosti spojené s dlouhodobým výkonem projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací vypracovány modelové procesy a metodické postupy, obsahující generickou dokumentaci, které jsou obsaženy a detailně rozpracovány v Plánu zajišťování jakosti a Příručce jakosti, při splnění požadavků ČSN EN ISO Tyto materiály se opírají zejména o Směrnici pro provádění geologických mapovacích prací v měř. 1:25 000, Systém jakosti zavedený v mezinárodně akreditovaných laboratořích ČGS a od ledna 2001 i Metodický pokyn pro provádění geologického výzkumu trvalého ukládání vysoce aktivních odpadů v rámci organizace ČGS Praha. Projektované geologické práce budou řízeny podle systému zajišťování jakosti v ČGS a v souladu se systémem zajišťování jakosti zadavatele ve spolupráci s QA manažerem SÚRAO. 8

11

12 Správa úložišť radioaktivních odpadů Dlážděná 6, Praha 1 Tel

Projekt průzkumných prací na hypotetické lokalitě 2010

Projekt průzkumných prací na hypotetické lokalitě 2010 Česká geologická služba Projekt průzkumných prací na hypotetické lokalitě 2010 Závěrečná zpráva J. Procházka et al. srpen 2010 Správa úložišť radioaktivních odpadů Projekt průzkumných prací na hypotetické

Více

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB 13-02 uzavřená v souladu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vliv kohezní politiky na úroveň a kvalitu zaměstnanosti v České republice. V Praze dne 23. 3. 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 IČ: 66002222

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Smlouvu o dílo č. 32/013

Smlouvu o dílo č. 32/013 Dnešního dne uzavírají Česká republika - Státní veterinární správa Se sídlem: Slezská 7, 120 56 Praha 2 IČ: 00018562 DIČ: není plátcem DPH bankovní spojení: ČNB Číslo účtu: 4221011/0710 Zastoupená: Doc.

Více

Výběr lokality a staveniště HÚ RAO v ČR

Výběr lokality a staveniště HÚ RAO v ČR Výběr lokality a staveniště HÚ RAO v ČR Analýza území ČR Fáze regionálního mapování ZPRÁVA část A zak.č. 02-002-100 03/2003 Zpracovatel dokumentace: ENERGOPRŮZKUM PRAHA, Pod svahem 757/11, 147 00 Praha

Více

ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ brandýs NAD LABEM

ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ brandýs NAD LABEM ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ brandýs NAD LABEM výroční zpráva 2014 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Nábřežní 1326 250 01 Brandýs nad Labem Tel: +420 321 021 111 E-mail: podatelna@uhul.cz

Více

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA. 1. Název programu:

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA. 1. Název programu: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA 1. Název programu: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby

Více

SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Závěrečná zpráva o řešení projektu v roce 2008

SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Závěrečná zpráva o řešení projektu v roce 2008 SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Závěrečná zpráva o řešení projektu v roce 2008 Ing. Bedřich Friedmann Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. Listopad 2008 RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU

Více

Projektové řízení pro administraci dotace. Mgr. Milan Struna

Projektové řízení pro administraci dotace. Mgr. Milan Struna Projektové řízení pro administraci dotace Mgr. Milan Struna Obsah prezentace - Definice projektu - Dotační projekt - Projektové řízení v organizaci - Projektový tým organizace - Projektový tým role v administraci

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže 1 Obsah Úvod...3 I. Základní poslání programu...3 II. Určení cílů Programu...3 III. Účast

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

BEWERT spol. s r.o. Znalecká kancelář 160 00 Praha 6, Půlkruhová 813/34 IČ: 60 48 66 35

BEWERT spol. s r.o. Znalecká kancelář 160 00 Praha 6, Půlkruhová 813/34 IČ: 60 48 66 35 BEWERT spol. s r.o. Znalecká kancelář 160 00 Praha 6, Půlkruhová 813/34 IČ: 60 48 66 35 Čj: Be/To/05-01/02/2010. EXPERTNÍ POSUDEK Posouzení kvality inženýrských činností prováděných mandatářem, společností

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR odbor fondů EU Vršovická 65 100 10 Praha 10 Česká republika IČ: 00164801 zastoupený ředitelem odboru fondů EU Ing. Janem Křížem

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení bezpečnostní návod JB-1.10 SÚJB prosinec 2010 vydání 1 Jaderná bezpečnost

Více

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Datum vydání: září 2008 Datum aktualizace: prosinec 2012 Obsah Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

KOORDINACE ÚZEMNÍCH PLÁNŮ A POZEMKOVÝCH ÚPRAV

KOORDINACE ÚZEMNÍCH PLÁNŮ A POZEMKOVÝCH ÚPRAV KOORDINACE ÚZEMNÍCH PLÁNŮ A POZEMKOVÝCH ÚPRAV MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ÚSTŘEDNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD VÝZKUMNÝ ÚSTAV MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, v.v.i. Květen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH PROGRAM NA PODPORU APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE NÁRODNÍ A KULTURNÍ IDENTITY NA LÉTA 2016 až 2022

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ

STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ Ć E S K Á K O M O R A A R C H I T E K T Ů STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ Metodická pomůcka (manuál) stanovující rozsah a obsah projektových prací a souvisejících činností v procesu

Více

Nabídka odborné pomoci na zlepšení procesů projektového řízení

Nabídka odborné pomoci na zlepšení procesů projektového řízení PRO ENGINEERING, s.r.o. Telefon: 267 021 157 Počernická 96 Fax: 267 021 158 108 03 Praha 10 E-mail: cech@proengin.cz DIC: CZ25793934 URL: http://www.proengin.cz Zápis v OR u MOS v Praze C 70836 Nabídka

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Verze 3 k 15. 12. 2014

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více