Evaluace popularizačních aktivit regionálních koordinátorů projektu Podpora technických a přírodovědných oborů (IPN PTPO)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evaluace popularizačních aktivit regionálních koordinátorů projektu Podpora technických a přírodovědných oborů (IPN PTPO)"

Transkript

1 EVALUACE PROJEKTU PODPORA TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ (IPN PTPO) Evaluace popularizačních aktivit regionálních koordinátorů projektu Podpora technických a přírodovědných oborů (IPN PTPO) Výsledky kvalitativní části evaluace

2 ÚVOD Evaluační výzkum Individuálního projektu národního (IPN) Podpora technických a přírodovědných oborů (PTPO) byl realizován převážně s pomocí kvantitativních technik, a bylo proto žádoucí doplnit jej o část kvalitativní. Evaluační dotazníky jsou nutně zjednodušenou, standardizovanou technikou sběru dat, prostřednictvím kvalitativního výzkumu je naopak možné formulovat nové skutečnosti a souvislosti mezi jevy, které nám dopředu nejsou známé a odkrýt významy, které vnášejí do problematiky samotní sociální aktéři. Kvalitativní data závěry z kvantitativních analýz doplňují a prohlubují a pomáhají porozumět výsledkům vzešlým z dotazníkových šetření. Kvalitativní evaluační výzkum pokrývá jednak odpovědi na otázky týkající se postojů a spokojenosti cílové skupiny a jednak i limitů a rezerv aktivit ve vztahu k naplňování cílů projektu. Výzkum se zaměřil na tyto tematické okruhy: - prohloubení a doplnění informací z dotazníků - retrospektivní zhodnocení vybraných typů aktivit - zasazení významu aktivit do kontextu uvažování o předmětech a budoucím studiu/profesním uplatnění 1 METODOLOGIE VÝZKUMU Technikou sběru dat byly hloubkové polostandardizované rozhovory s účastníky aktivit, konkrétně se studenty a studentkami gymnázií. Tento typ rozhovorů umožňuje jednak volnost ve vyjádření dotazovaných osob, ale také zacílení na témata související s předmětem výzkumu. Rozhovory jsou vedeny podle předem připraveného scénáře, který je však s ohledem na nové významy a souvislosti, které do výzkumu vnášejí respondenti možné flexibilně měnit a upravovat. Celkem bylo provedeno 30 rozhovorů. Počet rozhovorů se řídil pravidlem tzv. teoretické saturace. Vzorek byl považován za úplný ve chvíli, kdy noví respondenti nepřinášeli zásadně jiné vhledy do zkoumané problematiky. Kvůli konzistenci informací jsme výběr směřovali pouze na studenty posledních a předposledních ročníků gymnázií, pro které mohla účast na aktivitách hrát podstatnější roli při zvažování a výběru dalšího studijního oboru. Po oslovení konkrétních škol a konzultaci s učiteli se navíc ukázalo, že aktivit se většinou zúčastnili právě studenti posledních či předposledních ročníků. Do výzkumu však bylo nakonec zahrnuto i několik studentů z ročníků jiných: za účelem hladkého průběhu výzkumu jsme učitele předem požádali o určitý počet studentů a vzhledem k tomu, že nebylo možné splnit při daném počtu studentů všechna kritéria

3 výběru, doplnili učitelé vzorek i o studenty jiných ročníků (viz tabulka). Informace z rozhovorů s mladšími studenty však nakonec přispěly k obohacení dat o nové dimenze zkoumané problematiky. Kvalitativní výzkum ve srovnání s kvantitativním neusiluje o reprezentativnost vzorku, rozhovory se proto uskutečnily pouze v jednom kraji Jihomoravském a byli osloveni studenti ze dvou brněnských gymnázií: gymnázia na Vídeňské ulici a církevního gymnázia Cyrilometodějského na ulici Lerchové. Při výběru respondentů a respondentek jsme nicméně považovali za důležité zahrnout rovným dílem chlapce i dívky, protože jejich přístup k přírodovědným a technickým oborům může být odlišný. Výzkumu se zúčastnilo celkem 14 chlapců a 16 dívek, studentů a studentek čtyřletých i víceletých forem studia ve věkovém rozmezí let. Sběr dat proběhl v průběhu listopadu a prosince Výzkum byl vzhledem k identitě jednotlivých studentů veden jako anonymní nebyla zaznamenávána žádná data, jež by mohla vést k potencionální identifikaci jednotlivých účastníků výzkumu. Pro potřeby analýzy byl se studenty před zahájením rozhovoru vyplněn krátký dotazník zachycující jejich základní charakteristiky v tabulce na straně 3 uvádíme některé z nich. Přestože jádrem analýzy jsou rozhovory se studenty, během výzkumu jsme vedli také více či méně formální rozhovory s učiteli vybraných přírodovědných předmětů, kteří byli zprostředkovateli aktivit na dané škole a spolupracovali s námi také na přípravě a průběhu výzkumu. Některé informace, které jsme od nich v průběhu výzkumu získali, byly natolik podstatné, že jsou zahrnuty do výsledků analýzy. 2 PRŮBĚH VÝZKUMU 1. Vytipování a oslovení dvou gymnázií v Brně (hlavní kritérium výběru: školy se zúčastnily více typů aktivit). 2. Oslovení žáků posledních a předposledních ročníků dívek i chlapců. 3. Příprava scénáře rozhovoru (i na základě dosavadních zjištění z analýzy evaluačních dotazníků). 4. Provedení dvou rozhovorů v rámci předvýzkumu. 5. Úprava scénáře na základě zjištění z prvních dvou rozhovorů. 6. Provedení ostatních rozhovorů a jejich přepis. 7. Analýza rozhovorů a zpracování této zprávy.

4 Tabulka respondentů číslo rozhovoru datum vedení rozhovoru gymnázium muž / ročník vzdělání žena věk SŠ otce vzdělání matky Vídeňská m 18 4 SŠ s mat. SŠ s mat Vídeňská ž 18 4 VŠ VUT VŠ VUT Vídeňská m 19 4 VŠ VŠ Vídeňská m 18 4 VŠ SŠ s mat Vídeňská ž 18 4 SŠ s mat. SŠ s mat Vídeňská m 18 4 SŠ s mat. SŠ s mat Vídeňská m 19 4 gymnázium SŠ s mat Vídeňská ž 19 4 VŠ VŠ Vídeňská ž 19 4 SŠ s mat. SŠ s mat.- zemědělská Vídeňská ž 19 4 vyučen vyučena Vídeňská ž 18 4 VŠ VŠ Vídeňská m 18 4 VŠ chemická SŠ s mat Vídeňská ž 17 3 VŠ VŠ - lékařská Vídeňská ž 18 3 nežijí s otcem SŠ s mat CM m 18 3 VŠ VŠ VŠ CM m 17 septima zemědělská VŠ zemědělská CM ž 17 septima VŠ VŠ lékařská CM m 19 septima VŠ zahradnictví vyučena CM ž 17 septima VŠ zemědělská VŠ zemědělská CM ž 17 septima VŠ VŠ CM ž 18 oktáva VŠ SŠ s mat CM m 18 oktáva VŠ technická VŠ technická CM m 16 kvinta VŠ VŠ-Bc CM m 17 kvinta VUT FSS CM ž 16 1 VŠ VŠ CM ž 15 kvinta VŠ ekonomická VŠ ekonomická CM ž 15 1 VŠ VŠ ekonomická CM ž 16 kvinta VŠ VŠ

5 CM m 18 3 VŠ SŠ obchodní CM m 17 septima VŠ gymnázium VÝSLEDKY ANALÝZY Vzhledem k cílům výzkumu byl scénář rozhovoru směřován do následujících tematických oblastí (podrobný scénář viz příloha výzkumné zprávy), podle nichž jsou také členěna zjištění z analýzy dat: 1. Evaluace aktivit 2. Historie vztahu k předmětům 3. Studijní a profesní preference a plány EVALUACE AKTIVIT Vybrané aktivity probíhaly na školách na konci roku 2010 a v první polovině roku Studenti proto hodnotili aktivity retrospektivně. Tento způsob evaluace není ze své podstaty zaměřen na zachycení bezprostředních dojmů z akce, ale umožňuje pozorovat, jak se akce promítla do celkového uvažování studentů o daných předmětech a o dalším studiu. Zpětně studenti hodnotí, co si z akce pamatují a jaký dopad měla na jejich studium či obecné poznatky o životě. Zjišťovali jsme, zdali účast na aktivitách měla motivační potenciál ke studiu daných předmětů a jaký byl obecný přínos jednotlivých akcí. Ptali jsme se také, jak byli studenti vybráni k účasti na aktivitách a zdali se v průběhu svého studia na základní a střední škole zúčastnili i jiných podobných aktivit. Během rozhovoru jsme se nevěnovali jednotlivým aktivitám do hloubky, ale nechali studenty, ať hodnotí akce, které si pamatují a jak si je pamatují, popřípadě požádali o srovnání typů aktivit (např. práce v laboratoři vs. teoreticky zaměřená přednáška). 4 Aktivity realizované na gymnáziu Vídeňská: Mrazivý dusík, Pozoruhodný křemík, Dny otevřených dveří PřF MU, Fyzikální exploratorium, Dny otevřených dveří ústav chemie MU, Dny otevřených laboratoříkampus MU. Aktivity realizované na Cyrilometodějském gymnáziu: Popularizační přednáška, internetová matematická olympiáda.

6 Jedním z důležitých poznatků z rozhovorů je skutečnost nízkého počtu podobných aktivit pořádaných v rámci studia na SŠ. Přestože se studenti zúčastnili i několika akcí mimo projekt PTPO, jejich organizace a konání v rámci výuky se zdá být spíše výjimkou. Z tohoto pohledu je prostor pro pořádání podobných aktivit na středních školách relativně velký. Nicméně, podle stanoviska učitelů je postoj vedení škol a jednotlivých vyučujících k účasti studentů na těchto aktivitách spíše ambivalentní. Akce na jednu stranu podporují a rozšiřují výuku, na druhou stranu velmi citelně zasahují do učebních plánů a omezují možnost jejich důsledného naplnění. I někteří studenti si přímo stěžovali, že výuka jejich oblíbených předmětů je omezená na nedostatečný počet učebních hodin, v průběhu kterých nestihnou látku probrat tak, jak by si sami představovali. Aktivity, které se konají v rámci těchto vyučovacích hodin, proto ještě více omezují prostor běžné a povinné výuky. Z tohoto hlediska by byl pro školy (učitele i studenty) přiměřený takový formát akce, který by odpovídal školním osnovám a byl schopný flexibilně reagovat na potřeby výuky daného předmětu. Pravděpodobně vzhledem k tomu, že akce, které byly v průběhu rozhovorů hodnoceny, se často udály i před více jak půl rokem, si studenti stěží vzpomínali na jejich názvy, ale velmi často i na obsah. Obecně však lze shrnout, že aktivity, bez ohledu na formát a obsahovou náplň, byly hodnoceny pozitivně (což odpovídá i výsledkům z evaluačních dotazníků). Snadněji si studenti upamatovávají aktivity, do kterých byli aktivně zapojeni především šlo o práci v laboratořích a o internetovou olympiádu. Především kontakt s laboratorním prostředím byl pro ně zcela novým zážitkem a oceňovali zejména techniku a přístroje, které z pochopitelných důvodů nemohou být na střední škole běžnými pomůckami při výuce a jejich použití v praxi pro ně proto bylo nevšedním zážitkem a obohacením výuky. Internetová olympiáda vyžadovala aktivní spolupráci v týmech, což byla jedna z věcí, kterou v souvislosti s ní studenti pozitivně hodnotili nejčastěji. Ve srovnání s těmito typy aktivit si studenti naopak nejméně pamatovali témata přednášek, přestože se v jejich průběhu nenudili a jejich obsah je bavil a zajímal. 5 Odbornost nebo pokročilost přednášek či pokusů byla hodnocena velmi různorodě, a to i studenty, kteří se ve svém studiu zaměřují na daný předmět podobným způsobem (zejména skrze výběrové semináře) a chtějí se mu věnovat i do budoucnosti. Pro některé byly informace z přednášek a praktických pokusů zcela nové, jiní už prezentované vědomosti znali. Je patrné, že pokročilost studentů v daném předmětu není dána pouze formální výukou ve škole, ale je podporována a rozvíjena i prostřednictvím jejich mimoškolních aktivit a zájmů. Častěji to byli chlapci, kteří měli praktické zkušenosti s využitím znalostí z daných předmětů v běžném životě. Odlišné schopnosti a znalosti chlapců a dívek mohou být dány genderově specifickou výchovou v rodině, během které jsou chlapci k rozvíjení dovedností spojených

7 s přírodovědnými a zejména technickými předměty vedeni rodiči (zejména otci) systematičtěji než dívky. Mnozí z chlapců zmiňovali přímý (společné rozvíjení určitých dovedností) i nepřímý (práce nebo koníček rodiče jako pozitivní vzor) vliv otců na jejich oborové směřování. Obohacení a podpora výuky, zmiňované studenty jako největší pozitiva akcí, byly pouze vedlejšími cíli celého projektu, jehož primárním záměrem byla snaha motivovat studenty ke studiu daných předmětů. Podle vyjádření studentů však akce tento motivační potenciál neměly studenti by na jejich základě svoje oborové zaměření nezměnili. Příčinu lze hledat především ve způsobu výběru studentů k účasti na aktivitách, který byl proveden vyučujícími daných předmětů. Učitelé definovali význam akcí jako zpestření či doplnění výuky, ne ve smyslu motivace k dalšímu studiu těchto předmětů. Proto k účasti na nich vybrali většinou studenty, o kterých ví, že je dané předměty již zajímají nebo kteří přímo navštěvují výběrové semináře těchto předmětů. Na obou gymnáziích se účastníci aktivit rekrutovali především v rámci těchto seminářů. Z hlediska případné motivace k dalšímu studiu daných předmětů akce nemohly splnit svůj účel, protože se jednalo o přesvědčování již přesvědčených studenti jednak nechtěli změnit své oborové zaměření a pro většinu z nich pro takové rozhodnutí ani nebyl prostor, protože škola systematicky nutí studenty k definitivnímu oborovému zaměření již na počátku třetího ročníku studia na SŠ. V posledních dvou ročnících studia mají studenti možnost rozhodovat se o konkrétní vysoké škole, ne však již o předmětech, na které se budou v rámci dalšího studia orientovat. Aktivity, kterých se studenti zúčastnili, nebyly vždy spojeny s prezentací konkrétní vysoké školy, takže tuto aktuální potřebu studentů třetích a čtvrtých ročníků SŠ nemohly akce rovněž dostatečně naplnit. 6 Studentů jsme se zeptali, zdali by akce mohly mít pro ně motivační význam v případě, že by byly nabídnuty v nižších ročnících studia. Tuto možnost studenti, i na základě vlastních zkušeností s rozhodováním o dalším studiu, potvrdili: aktivity by mohly mít motivační význam v době, kdy předmětová profilace studentů ještě nebyla ukončena. Rozhovory jsme vedli i s několika studenty nižších ročníků a na základě jejich výpovědí je zřejmé, že z hlediska předmětů nebo představ o budoucím povolání jsou mnohem méně vyhranění než studenti ročníků vyšších. Takto odpověděl jeden ze studentů kvinty na otázku, jaké jsou jeho studijní plány: Záleží to na tom, co mě zrovna zajímá. Ale já jsem dlouho přemýšlel, že budu nějaký vědec. Ovšem častokrát třeba slyším nějakou na to kritiku. Zrovna na to konkrétní zaměstnání nebo na ten konkrétní obor. To člověka ovlivní. Začne o tom přemýšlet. Jako jestli něco jinýho a opakuje se to. Takže ale já jsem chtěl být třeba právníkem. Za tím jsem si stál hodně a za tím si furt stojím. I když to nemá vlastně s přírodovědnýma oborama nic společného. Ale já si myslím, že se to celý změní, no.

8 Přestože oblíbenými předměty citovaného studenta byly od dětství přírodovědné a humanitní předměty ho příliš nebavily, zároveň dlouhou dobu uvažoval nad profesní dráhou právníka. Ví, že v budoucnu se bude muset rozhodnout, co však bude konečným impulsem, říct nedokázal. PŘÍNOS AKCÍ - UKÁZKY CITACÍ Z ROZHOVORŮ nové prostředí, mohli jsme vyzkoušet metody, které u nás nemůžeme vyzkoušet bylo to pro mě přínosné, protože mě to bavilo, byly tam ty záhadné hádanky, neobvyklé příklady další pohled, další stránka na matematiku, bylo to dobré, že jsme pracovali v týmu, v limitu, na internetu (matematická olympiáda) Sednout si a zamyslet se nad něčím, zamyšlení, podpora v týmu, chtěli jsme být nejlepší, nutilo mě to dotáhnout do konce, nevzdávání to, soutěživost. (matematická olympiáda) Předvádění pokusů, tady u nás v laboratoři, člověka to nadchne, na to se zaměřím, přednášky, tam se zase dozvíme více teorie, faktických věcí, proč to tak je Bylo to super, dělali jsme to ve dvou, přínosné, jak se měří také věci v praxi 7 Vůbec bylo zajímavé podívat se, jak to reálně vypadá, šáhnout si na to, na dusík, jak ho v normálním životě nevidíme, určitě zajímavé. Byla to i taková show, fyzika úplně v jiném podání, než jak ji máme ve škole Člověk pozná, co se všechno dá s dusíkem dělat, jaké přístroje existují, určitě mi to něco dalo, ale teď si nepamatuji konkrétně. Do praktického života si nepamatuji. Jen trochu, byly to zajímavé názvy, ale obsah mě moc nezajímal, dotazy na konci byly zajímavé, ti páni nám odpovídali na všechno možný, bylo to zajímavé slyšet o matematice od někoho jiného. No nové poznatky, spíš nějaké vedlejší věci, nějaké informace o školách si pamatuji. HISTORIE VZTAHU K PŘEDMĚTŮM V první části rozhovoru jsme se zeptali studentů, zdali by si dokázali vzpomenout na vztah k přírodovědným i ostatním předmětům od počátku své povinné školní docházky až po současnost. Zajímalo nás, jaké faktory ovlivňují oblíbenost nebo neoblíbenost určitých předmětů, popřípadě co může zvrátit směřování k nim v průběhu studia základní a střední školy. Z hlediska evaluace projektu jsou tyto otázky důležité pro pochopení kontextu,

9 ve kterém chceme prostřednictvím nabízených aktivit na studenty působit. Zároveň jsme zjišťovali, v čem podle studentů spočívají výhody předmětů, které si vybrali k dalšímu studiu (popř. nevýhody těch, které si nevybrali), a ptali se také na obecné srovnání humanitních a přírodovědných předmětů. Vzhledem k zásadnímu vlivu učitelů a způsobu jejich výuky na preferenci určitých předmětů jsme také zjišťovali, jaký by podle studentů měl být ideální učitel a ideální způsob výuky. Ukázalo se, že hlavním kritériem oblíbenosti předmětu je skutečnost, že studenty předmět baví, což je přímo spojené s tím, že jim předmět jde. Přestože kategorie předmět mě baví a jde mi je podle výpovědí studentů více méně iracionální (nelze říct, proč mě baví nebo mi jde zrovna tento předmět a jiný ne), v mnoha případech lze pozorovat nepřímé vlivy rodiny, a to především v průběhu základní školy. Rodiče jsou přírodovědně zaměřeni buď ve svém povolání, nebo volnočasové zálibě a toto zaujetí přenáší na potomka (kutí spolu, vyrábí různé věci, chodí do přírody a učí se ji poznávat, atp.). Vliv rodičů není dán skrze přímý nátlak v podobě studijního plánu, který by svým dětem vnucovali, ale vzniká nepřímo rodiče jsou pro potomka vzorem, ať už jde o oborové zaměření nebo představy o budoucím povolání. Jedna z mladších studentek se chtěla stát učitelkou, stejně jako její matka a zaměřovat se na humanitní a přírodovědný předmět (angličtinu a matematiku), pravděpodobně inspirována svými rodiči, kteří se ve své profesi věnovali každý jednomu z těchto předmětů. Jiná studentka mluvila o tom, jak prostřednictvím znalostí svých rodičů vynikala v přírodovědných předmětech více než její spolužáci, což ji motivovalo k tomu věnovat se těmto předmětům i v navazujícím studiu na gymnáziu. Podle výpovědí studentů se zdá, že vliv prostředí, ve kterém dítě vyrůstá, má na jeho oborovou orientaci zásadní vliv. Přímý vliv rodičů v podobě výběru navazujícího studia svého potomka je podstatně silnější při přechodu na střední školu, kdy jde často o výběr rodiče, spíš než samotného dítěte. V některých případech rodiče také pomáhali svým dětem s přípravou a studiem na přijímací zkoušky na gymnázium, ale přímý vliv už je v tomto případě mnohem slabší. Rodiče většinou nechávají svým potomkům prostor k samostatnému rozhodnutí o vysoké škole. 8 Neméně výraznými motivačními prvky ve výběru oblíbených předmětů jsou však bezesporu i postava učitele a styl výuky. Učitel může svým přístupem k předmětu přitáhnout, ale i od něj odradit. Podle výpovědí studentů je vliv učitele nejsilnější zejména na druhém stupni ZŠ a na počátku středoškolského studia. Později učitel může sice svým přístupem výuku znepříjemnit, ale studenti už jsou více méně rozhodnutí pro určité předměty a učitel nemůže jejich směřování výrazněji zvrátit. Studentů jsme se během rozhovoru zeptali, jak si představují ideálního učitele a ideální způsob výuky. V textu níže jsou uvedeny některé citace k tomuto tématu, obecně lze však na základě úvah studentů říct, že učitel by měl být pro žáky především

10 autoritou, a to jak z lidského, tak profesního hlediska. Autorita je provázená schopností komunikovat s mladými lidmi a rozumět jejich problémům. Učitel by měl být dostatečně vzdělaný na to, aby látku uměl podat nevšedním způsobem a dokázal být kreativní (neučit stále stejně), a zároveň být přímý a umět přiznat, pokud nějakou informaci nezná. Nejproblematičtěji jsou viděni učitelé, kteří ve studentech nevzbuzují důvěru své oborové kompetentnosti neumí předat znalosti zábavným a poutavým způsobem a omezují se pouze na diktování textu. S tím souvisí i ideální způsob výuky. Studenti rozumí tomu, že pro předání základních informací je nutné klasické diktování a zapisování látky, zároveň ale očekávají, že tato část bude doplňována praktickými ukázkami, používání pomůcek, zařazováním pokusů do výuky, atp. Učitel by měl být schopný poskytnout studentům něco navíc oproti látce předkládané v učebnicích. Předávání látky pomocí praktických ukázek je však podle studentů prozatím spíše nedostatečné učiva bývá moc a na rozvíjení tohoto aspektu výuky nezbývá čas. Co se týče vyhraněnosti studentů, na základní škole lze rozlišit dva typy studentů. Jedni z nich se už od počátku školní docházky soustředí na určité předměty, které je baví více než jiné (v případě dotazovaných studentů šlo většinou o předměty přírodovědné). Druhá poměrně větší skupina studentů vzpomíná, že během základní školy byli nevyhranění, bavily je a šly jim všechny předměty a neměli motivaci se orientovat na některý z nich více než na jiný. 9 Na gymnáziu již u všech studentů dochází k vyhranění se vůči určitým předmětům, což je dáno zejména zvyšující se obtížností a specializací jednotlivých předmětů a nutností zaměřit se jen na určité z nich. Studenti často zmiňovali obtížnost studia na gymnáziu a množství látky, které musí ve všech předmětech probrat a oceňovali proto, když kantoři respektovali jejich zaměření a v předmětech, kterým se nechtěli v budoucnu věnovat, snižovali své nároky. Hlavním kritériem výběru oblíbeného předmětu je opět kritérium baví mě jde mi. Je přitom zajímavé, že oblíbené předměty konkrétního studenta nemusí být vždy pouze humanitní nebo přírodovědné, ale v některých případech jde o kombinaci obou. Již na konci druhého ročníku se studenti rozhodují, které výběrové semináře si zvolí ve třetím ročníku studia. Přestože ve třetím a částečně ve čtvrtém ročníku ještě nemusí mít studenti vybranou konkrétní vysokou školu, jejich předmětové zaměření je už více méně dané. Výběrové semináře si studenti opět vybírají podle toho, který předmět je baví, u některých však hraje roli i to, zdali daný předmět budou potřebovat pro studium vysoké školy, na kterou by se chtěli hlásit. Předmět je nemusí tolik bavit, ani jim jít, ale jsou nuceni z něj složit přijímací zkoušky na vysokou školu, a proto se mu cíleně věnují. Přímý vliv rodičů při výběru konkrétní vysoké školy už je podstatně menší než při výběru střední školy studenti si další směřování vybírají více méně samostatně. Svou roli

11 zde však hrají nepřímé vlivy z okolí příklady lidí, kteří danou školu studují (většinou sourozenci nebo známí) a rodičů, kteří pracují v souvisejícím oboru. Motivovat studenty ke studiu určitého předmětu a pomoci jim v rozhodování o dalším studiu se zdá být proto nejvhodnější v posledních ročnících základní školy a prvních dvou ročnících školy střední. V této době se studenti pomalu vyhraňují a přemýšlí o své budoucí studijní a profesní orientaci. Z hlediska prezentace konkrétních vysokých škol jsou naopak vhodné poslední dva ročníky střední školy, kdy se studenti rozhodují o tom, na jakou školu půjdou a často jim také chybí detailnější informace o vysokých školách. V rozhovorech jsme se dále ptali, jak obecně studenti hodnotí přírodovědné a humanitní předměty, v čem a proč je jedny přitahují a druhé odrazují. Vzhledem k tomu, že většina dotazovaných studentů byla zaměřena přírodovědně nebo technicky, vztahovali se pozitivněji právě k těmto předmětům. Často je hodnotili jako logické, praktické, exaktní. Jejich výhodu spatřují v možnosti naučit se některá základní pravidla, od kterých lze odvodit i další souvislosti. Z tohoto důvodu se nemusí učit zpaměti tolik informací jako v předmětech humanitních. Ty jsou naopak hodnoceny jako neexaktní zahrnují nutnost učit se mnoho různých teorií a pohledů. Humanitní předměty jsou také často odsuzovány jako nepraktické, odtržené od života, ale také málo perspektivní, nepřinášející jistotu budoucího uplatnění. Několik zejména mladších studentů se více zaměřovalo na předměty humanitní a oceňovali na nich právě možnost naučit se je, což pro ně bylo jednodušší než se snažit pochopit logiku předmětů přírodovědných. Studenti nicméně vnímají velké odlišnosti mezi předměty, které třebaže spadají do kategorie přírodovědné, značně se od sebe liší. Biologie byla proto často přirovnávána spíš k humanitním předmětům, ve kterých je potřeba se velké množství informací naučit a z tohoto důvodu byla u některých jinak přírodovědně zaměřených studentů neoblíbená. Tytéž předměty, které jsou považovány za praktické pro život, mohou být jinými studenty naopak hodnoceny jako příliš abstraktní a pro život naprosto nevyužitelné (viz poslední citace vztahující se k matematice na straně 11). Z výpovědí studentů nicméně vyplývá, že pojímání jednotlivých předmětů a jejich významu je často velmi schematické a podléhá mnoha stereotypům. Je otázkou, do jaké míry je tato skutečnost dána pedagogy a jejich schopností vysvětlit a zprostředkovat smysl a souvislosti jednotlivých předmětů a přitáhnout zájem studentů k nim. 10 IDEÁLNÍ UČITEL PODLE STUDENTŮ (CITACE) Měl by být hodně vzdělaný v oboru, aby budil respekt, měl by umět přiznat, že neví, nebo to říct, že to zjistí, že není vševědoucí, komunikace se studenty je také důležitá, měl by umět najít řešení, jak vyřešit nějaké problémy.

12 Ani mladý, ani starý, měl by umět žáky motivovat, možná trochu starší učitel, se zkušenostmi, na střední škole, aby zároveň učil i na vysoký, aby dokázal látku vysvětlit, tak jak to je, na úrovni, ne polopatické vysvětlování jak na základce. Důležitý je první obraz učitele, když přijde poprvé do třídy, jak se chová, děcka hledají ze začátku hranice, kam to může zajít, znám učitele, kde lítají jak vlaštovky po třídě, ta hodina je taková rozplizlá, lepší tvrďák ze začátku a pak se pomalu otevírá a zjišťuje se, že je hodnější a hodnější. Určitě aby věci dobře vysvětlil, záleží, co učí, obecně, aby to uměl dobře vysvětlit, neměl by být moc přísný a zlý na děti, vyhovuje mi, když se oznamují testy dopředu nebo tak. Nemám představu, rozhodně by měl vědět, o čem mluví, ne jen přednášet rok od roku to stejné, otevřený pro konverzaci a být férový, snažit se to udělat spravedlivě. Takový asi neexistuje, možná jeden, určitě by měl mít přirozenou autoritu, bez ní hodiny ztrácejí smysl, měl by být na jednu stranu přátelský, ale i přísný, nestačí jen vědomosti, záleží, jak to učitel podá. To si myslím, že je důležité. Autorita, aby ho všichni poslouchali, aby dodržel slib, byl spravedlivý. No já si myslím, že do té výuky by měl přicházet s tím, že opravdu ví, o čem mluví. Když tam někteří přijdou a mají papír a čtou a diktují, tak pak nepůsobí před těmi studenty moc důvěryhodně. A asi aspoň nějaké věci třeba na obrázcích ukazovat. Já vím, že je náročné sehnat nějaké třeba přírodní věci, ale nebo třeba v té fyzice ty pokusy jako. Ukazovat no. Protože u nás je problém, že někteří učitelé neumí zas až tak na počítači. Třeba neumí si ty obrázky vyhledat. Na internetu a promítnout je. Což si taky myslím, že je škoda. 11 Takže měl by mít o tom přehled, měl by být vzdělaný, určitě, ale měl by brát ohled na ty žáky a prostě vědět, jak tu výuku zaměřit. Nejhorší je, když Vám někdo, prostě má papír, celou hodinu Vám diktuje blbosti, potom za týden, za dva týdny z toho napíšete test a jede se dál. To prostě ta informace tam nezůstane. PŘEDNOSTI (NEDOSTATKY) PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ/PŘEDNOSTI (NEDOSTATKY) HUMANITNÍCH PŘEDMĚTŮ (CITACE) Já mám rád, když ve věcech je nějaká spojitost, logika, a když to nějak funguje. A to u humanitních předmětů moc není. Musíte se to vyloženě naučit, jak to je, a nejde to od ničeho odvodit. Právě přírodovědné předměty mezi sebou hodně souvisí často a to u těch humanitních vůbec není. Věci souvisí jenom velmi úzce.

13 Praktičnost, popis okolního světa, fungování, jsou to věci do života. (fyzika) Přírodovědné obory jsou více exaktní, více mi to sedí. Technické obory jsou žádány, bál bych se víc, kdybych šel na filozofickou fakultu, to bych se opravdu bál. Dějepis nemám ráda učit se věci nazpaměť, to mi moc nejde. Na matematice se mi líbí, že se to nemusí člověk učit tak nazpaměť, že se to dá odvodit. Hloubka studia je moc velká na to, než aby mě to zajímalo, nepotřebuju se učit, jak se všechny tepny jmenujou a jak to jde do sebe. (biologie) Na humanitní vědy chce spousta lidí jít, jsou jednodušší. Chemie má nějakou logiku, matematika také, ale bojuji s ní Fyzika je obecně potřebná do života. Není to jen o biflování, není to jen o znalostech, je to logické, když to člověk pochopí, tak s tím pak není problém, je to zajímavé. (matematika) Ale oproti těm humanitním, že v těch přírodovědných je většinou pevně daný, že tak to prostě je. Kdežto v těch humanitních, jak je třeba ta psychologie, tak tam jsou ty různé teorie. A to mi právě vadí, že je to nejednoznačný. Já jsem radši, když to má jasné pravidla. 12 Na druhou stranu: Matematika mi přijde nepraktická do normálního života, člověk si to nedokáže představit, samé čísla a písmenka. STUDIJNÍ A PROFESNÍ PREFERENCE A PLÁNY Nedílnou součástí uvažování o předmětech je plánování navazujícího studia a budoucího zaměstnání. Studentů jsme se ptali, zdali již mají vybranou konkrétní vysokou školu, jak získávají informace o dalším studiu a jestli mají v souvislosti s nástupem na vysokou školu nějaké obavy. Bavili jsme se také o budoucím povolání zdali už mají představu o budoucím uplatnění a která kritéria budoucího zaměstnání jsou pro ně podstatná. Co se týče informací o vysokých školách, využívají studenti nejrůznější zdroje někteří upřednostňují webové prezentace škol, jiní navštěvují veletrhy a dny otevřených dveří, ostatní čtou tištěné materiály. Překvapivě velmi důležitým a často rozhodujícím zdrojem informací jsou zkušenosti starších sourozenců nebo kamarádů, kteří již vysokou školu studují. Ti studentům poskytují spíše neformální informace o praktickém chodu výuky na univerzitách (jak probíhá výuka, jak obtížné jsou zkoušky,...). Právě tyto

14 praktické a konkrétní informace studentům často chybí a nemají, kde je získat ani dny otevřených dveří vysokých škol jim získání těchto informací neposkytují. Změny prostředí a způsobu výuky na VŠ se studenti zároveň obávají nejvíc. Mají strach z neosobního přístupu vyučujících na VŠ a z toho, že za spoustu záležitostí budou odpovědni oni sami a nikdo jim nebude pomáhat tak, jak tomu bývá na střední škole. Přestup na univerzitu spojují s velkou mírou nepředvídatelnosti, protože informace od blízkých, kteří již VŠ studovali nebo studují, jsou často protikladné. Právě toto je oblast, ve které by studenti přivítali nejvíc podpory odjinud zejména zkušenosti starších kolegů, kteří již na VŠ studují, jim mohou poskytnout typ informací, který jim chybí. Na druhou stranu bylo z rozhovorů patrné, že studenti prozatím o studiu na vysoké škole uvažují spíše omezeně. Před přijímacími zkouškami na VŠ je čekají maturity a změny v jejich formátu (přechod na státní maturity) řeší mnohem více než přijímací zkoušky a studium na vysoké škole. Maturity pro ně představují nejbližší studijní výzvu, kterou je třeba překonat. Co se týče budoucího povolání, existuje mezi studenty velký rozdíl někteří mají velmi konkrétní představu, kde a jak budou pracovat (konkrétní obory i instituce), jiní neví nebo jim chybí informace o budoucím uplatnění. Ti studenti, kteří mají lepší představu o budoucím povolání, se většinou inspirují někým, kdo už v daném oboru pracuje (často to jsou rodiče), než že by si sami hledali informace o možnostech uplatnění. Ostatním naopak tyto informace chybí, a přestože mají vybraný obor, který chtějí studovat, mají jen mlhavou představu o tom, jak a kde konkrétně získané vědomosti uplatní. Přestože tyto informace hledají na webových stránkách vysokých škol, většinou je zde nenacházejí. Mnozí studenti by proto ocenili možnost exkurzí nebo prezentací v konkrétních firmách a organizacích a způsobu, jakým se v nich daný obor v praxi využívá, ale také, jak vůbec probíhá běžný pracovní den v nich a za jakých podmínek jsou zde pracovníci zaměstnáni. 13 Studentů jsme se ptali také na to, jaká kritéria výběru budoucí profese upřednostňují. Stejně jako v případě výběru oblíbených předmětů nebo vysoké školy, je hlavním kritériem volby povolání téměř u všech studentů předpoklad, že je bude práce bavit. Spolu s tím klade většina studentů důraz na nutnost dobře se prací uživit a mnozí z nich také zmiňují, že práce by neměla být příliš časově náročná, aby měli čas také na rodinu. Jiné aspekty budoucího zaměstnání jsou méně důležité a byly zmiňovány pouze některými studenty (možnost pracovat a komunikovat s lidmi, možnost prostřednictvím práce cestovat, pomáhat skrze práci druhým lidem,...). Zajímavé se ukázalo být v tomto směru srovnání dvou gymnázií, na kterých jsme rozhovory prováděli. Je patrné, že prostředí rodiny ovlivňuje volbu školy a ta pak má patrně vliv na další úvahy studentů o studiu a zaměstnání. Studenti z gymnázia Vídeňská byli ve srovnání se studenty z Cyrilometodějského církevního gymnázia viditelněji vyhraněnější a s jasnějšími plány do budoucnosti (studijní i profesní), častěji také kladli důraz na finanční stránku budoucí profese, respektive vyjadřovali obavy

15 z nejistoty na pracovním trhu. Naopak u studentů Cyrilometodějského gymnázia byl méně patrný důraz na budoucí finanční ohodnocení a v budoucím povolání bylo pro ně rozhodující, aby je především bavilo, a to i za cenu nižšího finančního ohodnocení. Z této skutečnosti samozřejmě nelze dělat obecnější závěry, nicméně je zajímavé, jakým způsobem se může i prostředí školy odrážet v představách a zaměření studentů. Vzhledem k současnému trendu odkládání rodičovství do pozdějšího věku a dočasného upřednostňování práce před rodinou byl na příkladu studentů i studentek překvapivý zájem o rodinu a zdůrazňování rodinných záležitostí a rodinného času, který by neměl ustupovat času pracovnímu. Větší část studentů a studentek na přímou otázku o představě rodinné životní dráhy zmiňovala spíše tradiční představy o rodině, kdy muž je živitelem a žena hlavní pečovatelkou o děti. Důraz na rodinu ve srovnání se zaměstnáním mohla být dána i negativně hodnoceným příkladem vlastních rodičů: někteří studenti přímo mluvili o tom, jak rodiče podřizují svému zaměstnání nebývale velký prostor a v důsledku toho mají omezený čas na rodinu. Většina dívek také považuje za ideálním mít dítě ještě před třicítkou. Je ovšem otázkou, do jaké míry se tyto ideální představy v budoucnosti střetnou s realitou povinností a tlaků na pracovním trhu a jak budou nynější studenti schopni je naplnit. PŘEDSTAVY O BUDOUCÍM ZAMĚSTNÁNÍ (CITACE) 14 Je to brzo a nemám moc jakoby velký rozhled a představu. Já nevím, co by mělo být hlavní. Ale třeba bych nechtěla, co se týká té medicíny, tak spíš, aby to nebylo náročný úplně časově - to znamená, aby to byla spíš nějaká ordinace nebo něco tak... Kdybych šla na filozofickou fakultu, tak nevidím, jak se z toho uživit, takže chcu jít na veterinární lékařství, protože v tom vidím nějaký cíl. Vidím v tom, že s tím můžu uživit rodinu. Tak určitě, aby mě to bavilo, aby mě to nějak naplňovalo, abych nechodila do práce jen z povinnosti, že tam musím, ale abych chodila do práce, kterou chci dělat a kde sama o sobě vím, že to má nějaký smysl, no a asi i to platové ohodnocení je důležité. No určitě, já bych chtěla jednak pracovat s lidmi určitě, abych neseděla někde v kanceláři zavřená jenom. Pak bych chtěla dělat něco, co má pokud možno pevně danou pracovní dobu, že to nebude tak, že si budu pokaždé brát tu práci s sebou domů, kde budu dál pracovat a a taky částečně bych chtěla dělat něco, co právě prospěje lidem, nebo co bude vytvářet nějaké hodnoty, třeba do budoucnosti, nebo tak. Ale protože, co si budeme vykládat, právníků je dost. Ekonomů taky. Kdežto, aspoň se říká, že po technicích je pořád sháňka. Takže z hlediska profesního uplatnění je to lepší

16 ZÁVĚR Výzkum studentů a studentek gymnázií měl za cíl doplnit evaluaci aktivit na podporu přírodovědných a technických oborů o kvalitativní pohled a popsat kontext, ve kterém se studenti rozhodují o budoucím studiu a své předmětové profilaci. Data byla sesbírána prostřednictvím rozhovorů vedených se studenty dvou brněnských gymnázií, kteří se zúčastnili vybraných aktivit na podporu přírodovědných a technických oborů organizovaných regionálními koordinátory projektu PTPO. Analýza rozhovorů na jednu stranu potvrdila výsledky evaluačních dotazníků, podle kterých byly aktivity hodnoceny velmi pozitivně, na druhou stranu však odhalila, že význam aktivit pro studenty spočíval spíše v obohacení a doplnění dosavadních znalostí, než v hlubší motivaci ke studiu daných předmětů. Aktivity byly jednak realizovány velmi krátkou dobu a zároveň nabídnuty studentům v posledních dvou stupních středoškolského studia, kdy již je většina z nich rozhodnuta o dalším studijním směřování. I s ohledem na tento výsledek analýzy jsme se snažili zjistit, jak se studenti v průběhu celého vzdělávacího procesu, od základní školy až po školu střední, rozhodují o výběru oblíbených předmětů a navazujícího studia. Proces předmětové profilace je znázorněn v následujícím schématu, ze kterého je patrné, jak se na rozhodování mladých lidí o jejich dalším studiu podílejí různé subjekty, jakých podob toto rozhodování nabývá a kdy se studenti rozhodují o jednotlivých aspektech dalšího studia (volba předmětů, volba školy). V posledním sloupci jsou shrnuta hlavní kritéria výběru povolání, nad kterými studenti přemýšlí již během volby vysoké školy. 15 Z hlediska výše popsaných výsledků analýzy lze na závěr shrnout několik doporučení. Pokud by měly v budoucnu podobné aktivity skutečně podpořit studenty v rozhodování o studijní orientaci a motivovat je ke studiu daných předmětů, měly by být lépe zacíleny vzhledem k věkovým skupinám studentů. Zejména na konci základní školy a v prvních dvou ročnících střední školy je ještě značný prostor ovlivňovat zájem studentů o určité předměty, protože jejich profilace v této oblasti není zcela ukončena a studentům často chybí dostatek informací, podle kterých by se mohli lépe rozhodnout. V posledních dvou letech středoškolského studia naopak studenti již mají vybrány předměty, kterým se chtějí věnovat i dále a své znalosti v těchto předmětech rozvíjí v rámci vybraných seminářů. V tuto dobu a zejména v posledním ročníku SŠ se však více zaměřují na výběr konkrétní vysoké školy a hledají informace na toto téma. Spíš než obecné informace o VŠ školách, které lze najít na webových stránkách a jiných prezentacích škol, by studenti ocenili praktické informace z každodenního chodu vysokých škol, které jim dosud poskytovali kamarádi a známí, kteří již zkušeností vysokoškolského vzdělávání prošli nebo prochází. Aktivity by bylo z tohoto pohledu vhodné jasněji rozlišit na propagující

17 předmět a doporučující školu. Podobně i formát aktivit by bylo vhodnější odlišit na základě věkových skupin studentů. Zatímco mladší studenti jsou otevřenější interaktivním akcím, které nabízí aktivní zapojení účastníků, starší studenti lépe zvládají i akce, na kterých jsou spíše pasivními příjemci informací (především jde o přednášky) a mají zájem se v předmětu vzdělávat více do hloubky. Schéma průběhu vzdělávacího procesu (z hlediska předmětového zaměření a vlivu různých subjektů na něj) Nepřímý vliv rodiny Základní škola Nepřímý vliv učitelů P ř e c h o d Střední škola 1,2 roč. 3 roč. 4 roč. Nepřímý vliv učitelů Nepřímý vliv rodiny, sourozenc ů Nepřímý vliv rodiny, sourozenc ůznámých Výběr VŠ z hlediska budoucího povolání Povolání, které mě bude bavít Povolání, které mě uživí Zaměření na konkrétní předměty: předmět mně baví, jde mi Bez zaměření na konkrétní předmět: všechny předměty mi jdou Přímý vliv rodičů n a S Š Zaměření na konkrétní předměty předmět mně baví, jde mi a. pouze humanitní b. pouze přírodovědné c. kombinace obou Nutnost volby výběrovýc h seminářů a. předměty, které mně baví,jdou mi b. předměty, které budu potřebovat Výběr konkrétní VŠ školy/škol Přímý vliv rodičů Časová nenáročnost povolání - skloubení práce s rodinou - možnost cestovat - možnost pracovat, komunikovat s lidmi - pomáhat druhým 16

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ANALÝZA POTŘEB STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Analýza potřeb studentů VŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u studentů VŠ technického

Více

Volba střední školy jak to vidí osmáci

Volba střední školy jak to vidí osmáci Volba střední školy jak to vidí osmáci Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. června 2014 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé studie občanského sdružení Než zazvoní,

Více

Základní škola a Mateřská škola Třešňová 99 Osoblaha Výsledky žáků ze základní školy

Základní škola a Mateřská škola Třešňová 99 Osoblaha Výsledky žáků ze základní školy Kód školy: 13017 HLAVNÍ ŠETŘENÍ PISA 2015 ŠKOLNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Třešňová 99 Osoblaha Výsledky žáků ze základní školy Praha, leden 2016 Obsah 1 Úvod... 3 2 Šetření PISA... 3 3 Gramotnosti

Více

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia?

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia? ANALÝZA SITUACE V OBLASTI SPOLUPRÁCE MEZI ŠKOLAMI A PODNIKY V rámci projektu TechIN Propojení studia a praxe bylo provedeno v prvním čtvrtletí roku 2009 rozsáhlé dotazníkové šetření, které mělo, mimo jiné,

Více

Deváťáci volí školu podle zájmu a uplatnění. Rozhodnutí ještě zdaleka nejsou. Studie občanského sdružení Než zazvoní

Deváťáci volí školu podle zájmu a uplatnění. Rozhodnutí ještě zdaleka nejsou. Studie občanského sdružení Než zazvoní Deváťáci volí školu podle zájmu a uplatnění. Rozhodnutí ještě zdaleka nejsou Studie občanského sdružení Než zazvoní 25. září 2013 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Dobrý učitel fyziky pohledem žáků

Dobrý učitel fyziky pohledem žáků Dobrý učitel fyziky pohledem žáků Jak učím fyziku? Vlachovice 00 Dobrý učitel fyziky pohledem žáků Leoš Dvořák, I. Dvořáková,R., Kolářová Každý z účastníků tohoto semináře obdržel příručku L. Dvořák a

Více

Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY INDIVIDUALIZOVANÁ ZPRÁVA Mapy školy pro střední školy Analýza I - SWOT Škola: Gymnázium, ul. Školská 20 Typ školy: Kód školy: OBSAH INDIVIDUALIZOVANÉ ZPRÁVY ÚVOD... 3 VLASTNÍ

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Renáta Bednárová, Petr Sládek. Pedagogická fakulta MU Brno, Univerzita obrany Brno

Renáta Bednárová, Petr Sládek. Pedagogická fakulta MU Brno, Univerzita obrany Brno Renáta Bednárová, Petr Sládek Pedagogická fakulta MU Brno, Univerzita obrany Brno Cíle Úvod Cíle projektu Charakteristika e-kurzu Několik poznámek k pedagogickému šetření Využití e-kurzu v praxi Možnosti

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EHIO1 ZŠ a MŠ, Čs. armády 1026 73581 Bohumín-Nový Bohumín MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2013/14 je

Více

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva)

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Seminář z českého jazyka Rozšiřuje, prohlubuje a procvičuje učivo gramatiky, slohu a

Více

Vyhodnocení dotazníku a závěry:

Vyhodnocení dotazníku a závěry: DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ: KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ NA GYMNÁZIU A SOŠ RÁJEC-JESTŘEBÍ. V průběhu ledna 2010 proto proběhlo dotazníkové šetření za účelem zmapování vnímání kariérního poradenství studenty maturitních

Více

Projekt Badatelé.cz. Podpora badatelských aktivit žáků základních škol v ČR CZ.1.07/1.1.00/ Sdružení TEREZA

Projekt Badatelé.cz. Podpora badatelských aktivit žáků základních škol v ČR CZ.1.07/1.1.00/ Sdružení TEREZA Projekt Badatelé.cz Podpora badatelských aktivit žáků základních škol v ČR CZ.1.07/1.1.00/26.0098 Sdružení TEREZA www.terezanet.cz Ing. Dana Votápková Proč projekt vznikl? návaznost na projekt 3V vědě

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

GJP OČIMA UČITELŮ POČET UČITELŮ: 18 MUŽI: 8 ŽENY: 8 NEURČENO: 2 SBĚR DAT: LEDEN, ÚNOR 2015

GJP OČIMA UČITELŮ POČET UČITELŮ: 18 MUŽI: 8 ŽENY: 8 NEURČENO: 2 SBĚR DAT: LEDEN, ÚNOR 2015 GJP OČIMA UČITELŮ POČET UČITELŮ: 18 MUŽI: 8 ŽENY: 8 NEURČENO: 2 SBĚR DAT: LEDEN, ÚNOR 2015 Z filmu Obecná škola Zpracovala: Mgr. Veronika Vitošková, Ph.D., školní psycholožka Celkové hodnocení školy Zdroj:

Více

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Evaluační zpráva Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Zpracovatel: PPŠ institut celoživotního vzdělávání Přerov, s.r.o. Přerov, 2012 Termín sběru dat: 6. 3. 2012 22.

Více

Fyzikální programy na středních školách

Fyzikální programy na středních školách EVALUACE PROJEKTU PODPORA TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ (PTPO) Fyzikální programy na středních školách Pilotní projekt: Pilotní ověření systému popularizace technických a přírodovědných oborů vytvářením

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didakticých metod (CZ.1.07/2.2.00/18.0023) Přijímací řízení zohledňující specifika

Více

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE Mgr. Zuzana Svobodová FAKTA K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a to především oblasti Člověk a jeho svět Člověk

Více

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze 21. 11. 2013, Bratislava Inovatívne technológie včasnej prevencie v poradenských systémoch a preventívnych programoch Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní

Více

Anketa pro žáky soubor otázek

Anketa pro žáky soubor otázek Anketa pro žáky soubor otázek Nabídka všech otázek nástroje pro základní školu MOTIVACE: Co je pro Tebe ve škole důležité? Co by Ti měla škola pomoci dosáhnout? naučit se co jvíce připravit se na přijímací

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

Tisková konference Praha 29. srpna 2012

Tisková konference Praha 29. srpna 2012 Tisková konference Praha 29. srpna 2012 Martin Ježek, ředitel projektu Rozumíme penězům Markéta Vaňková, CSR manažerka GE Money Bank Program 1. Vývoj projektu Rozumíme penězům 2. Výsledky průzkumu mezi

Více

DOTAZNÍKOVÉ HODNOCENÍ KVALITY VÝUKY PRO SOUČASNÉ STUDENTY NA FAKULTĚ METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ

DOTAZNÍKOVÉ HODNOCENÍ KVALITY VÝUKY PRO SOUČASNÉ STUDENTY NA FAKULTĚ METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ DOTAZNÍKOVÉ HODNOCENÍ KVALITY VÝUKY PRO SOUČASNÉ STUDENTY NA FAKULTĚ METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ Projekt ModIn Modulární inovace bakalářských a navazujících magisterských programů na Fakultě

Více

Rodiče na veletrzích: co je zajímá?

Rodiče na veletrzích: co je zajímá? Rodiče na veletrzích: co je zajímá? Průzkum Než zazvoní, s. r. o. 14. prosince 2015 Průzkum mezi rodiči na veletrzích středních škol Rychlý orientační průzkum se tentokrát zaměřil na rodiče, kteří jsou

Více

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014 PRAXE DO FIREM Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem Praha 6. 11. 2014 OBSAH PREZENTACE 1. Představení projektu Praxe do firem 2. Hlavní zjištění

Více

Úroveň vzdělávání v ČR

Úroveň vzdělávání v ČR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: klara.prochazkova@soc.cas.cz Úroveň vzdělávání v ČR Technické parametry Výzkum:

Více

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Mapa školy pro SŠ Analytická zpráva pro rodiče 010/011 Vážení rodiče, Mapa školy je dotazníkové šetření zaměřené na

Více

Projektově orientované studium Základní principy a filozofie PBL Co a co není PBL Co je to projekt. CIIV červenec 2013 odpovědný manažer: Petr Hynek

Projektově orientované studium Základní principy a filozofie PBL Co a co není PBL Co je to projekt. CIIV červenec 2013 odpovědný manažer: Petr Hynek Základní principy a filozofie PBL Co a co není PBL Co je to projekt Projektově orientované studium není nic nového Po celou historii je stále a znova voláno po praktické výuce Fantazie je důležitější než

Více

výstupy z dotazníků DFGJK

výstupy z dotazníků DFGJK výstupy z dotazníků DFGJK GV škola DFGJK, GV Vektor 14 Modul 4 Jak Vás bavily hodiny uvedených předmětů ve 3. ročníku? Matematika Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Zeměpis Dějepis ZSV Informatika

Více

Hlavní závěry projektu Rychlá šetření 4/2009 Obsah

Hlavní závěry projektu Rychlá šetření 4/2009 Obsah Hlavní závěry projektu Rychlá šetření 4/2009 Obsah A Ochrana člověka za mimořádných událostí... 4 A.1 Celkový postoj k Ochraně člověka za mimořádných situací... 4 A.2 Výuka Ochrany člověka a její formy...

Více

GJP očima RODIČŮ Sběr dat: duben květen 2015

GJP očima RODIČŮ Sběr dat: duben květen 2015 GJP očima RODIČŮ Sběr dat: duben květen 2015 Zpracovala: Mgr. Veronika Vitošková, Ph.D., školní psycholožka, červen 2015 Pasport vzorku (kdo vyplňoval?): Na třídních schůzkách v dubnu byli rodiče požádáni,

Více

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Město Brno se přihlásilo k ideálu "město pro rodiny". Snahou města je věnovat soustavnou pozornost zlepšování podmínek života rodin ve všech oblastech.

Více

SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA PŘECHODŮ ROMSKÝCH DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ ZE ZÁKLADNÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY. Prezentace výsledků. www.gac.

SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA PŘECHODŮ ROMSKÝCH DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ ZE ZÁKLADNÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY. Prezentace výsledků. www.gac. SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA PŘECHODŮ ROMSKÝCH DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ ZE ZÁKLADNÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY Prezentace výsledků www.gac.cz TENTO PROJEKT BYL PODPOŘEN Z DOTAČNÍHO PROGRAMU MŠMT NA PODPORU

Více

Výsledky testování Evaluace na SŠ Praha

Výsledky testování Evaluace na SŠ Praha Výsledky testování Evaluace na SŠ Praha V červnu 2008 se studenti našeho druhého ročníku zúčastnili testování projektu Evaluace na SŠ. Firma SCIO díky podpoře pražského magistrátu zdarma otestovala třídy

Více

SOUČASNÉ PROBLÉMY TECHNICKÉHO VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ

SOUČASNÉ PROBLÉMY TECHNICKÉHO VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ Petr Zuna ČVUT v Praze, Fakulta strojní Inženýrská akademie ČR V současnosti je v ČR 26 veřejných vysokých škol (z toho lze 7 pokládat za ryze technické), 37 soukromých a 2 vojenské vysoké školy. Očekávaný

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

Příklad dobré praxe IV z realizace kariérového poradenství

Příklad dobré praxe IV z realizace kariérového poradenství Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV z realizace kariérového poradenství Mgr. Miloš Blecha 2010

Více

or11013 První otázka z tematického bloku věnovaného vysokoškolskému vzdělávání se zaměřila na mínění českých občanů o tom, zda je v České republice ka

or11013 První otázka z tematického bloku věnovaného vysokoškolskému vzdělávání se zaměřila na mínění českých občanů o tom, zda je v České republice ka or11013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 2 0 129 E-mail: milan.tuček@soc.cas.cz Občané o možnostech a motivaci ke studiu na vysokých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření.

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. 1 Příloha číslo 1: DOTAZNÍK K INKLUZIVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro výchovné poradce Dobrý den,

Více

ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR. Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D.

ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR. Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D. ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR 2011 ZLÍN CEED Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D. Cíl výzkum Podmínky pracovního uplatnění absolventů škol v ČR se významně za poslední roky změnily a dále se

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku

Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Škola Gymnázium Třída 6. Předmět Angličtina Učitel Petr Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli, v této zprávě s výsledky se dozvíte, které

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

Digitální technologie v životě žáků pohledem empirického výzkumu

Digitální technologie v životě žáků pohledem empirického výzkumu Digitální technologie v životě žáků pohledem empirického výzkumu Jiří Zounek, Libor Juhaňák, Ondřej Bárta, Klára Záleská, Kristýna Vlčková Ústav pedagogických věd, Filozofická fakulta http://www.phil.muni.cz/wupv

Více

UKONČENÍ STUDIA NA MASARYKOVĚ UNIVERZITĚ

UKONČENÍ STUDIA NA MASARYKOVĚ UNIVERZITĚ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ UKONČENÍ STUDIA NA MASARYKOVĚ UNIVERZITĚ OHLÉDNUTÍ A PERSPEKTIVA 2004 Tisková zpráva JAROSLAV NEKUDA BRNO, 2004 V průběhu letošního dubna až července se uskutečnil již podeváté

Více

Fyzické tresty Výzkum PR

Fyzické tresty Výzkum PR Fyzické tresty Výzkum PR Statistická chyba Respondenti 18+ velikost vzorku (N) dolní hranice procento populace 5% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% horní dolní horní dolní horní dolní horní dolní horní dolní

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

výstupy z dotazníků DFGJK

výstupy z dotazníků DFGJK výstupy z dotazníků DFGJK G4 Škola: DFGJK, typ: G4 Vektor 14 Modul 1 Podle čeho jste se především rozhodoval(a) při výběru SŠ, kterou navštěvujete?(vyberte i více z níže uvedených možností) 9 9 Moje vlastní

Více

ANALÝZA VÝSLEDKŮ TESTOVÁNÍ OBECNÝCH STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ

ANALÝZA VÝSLEDKŮ TESTOVÁNÍ OBECNÝCH STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ ANALÝZA VÝSLEDKŮ TESTOVÁNÍ OBECNÝCH STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ Hlavní zjištění Ze studentů slovenských středních škol jsou výrazně lepší ti, kteří chtějí jít studovat vysokou školu do ČR, než ti, kteří chtějí

Více

BYDLENÍ PRO MLADOU GENERACI VÝSLEDKY PRŮZKUMU

BYDLENÍ PRO MLADOU GENERACI VÝSLEDKY PRŮZKUMU konference Regenerace ových domů DYNAMIKA PROMĚN BYDLENÍ BYDLENÍ PRO MLADOU GENERACI VÝSLEDKY PRŮZKUMU Ing.Renata ZDAŘILOVÁ, Ph.D., Ing.Martin FERKO Katedra městského inženýrství Fakulta stavební VŠB Technická

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Polička, Nábřeží svobody 306. Nábřeží svobody 306, 572 01 Polička. Identifikátor školy: 600 012 859

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Polička, Nábřeží svobody 306. Nábřeží svobody 306, 572 01 Polička. Identifikátor školy: 600 012 859 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Polička, Nábřeží svobody 306 Nábřeží svobody 306, 572 01 Polička Identifikátor školy: 600 012 859 Termín konání inspekce: 7. - 12.

Více

VYUŽITÍ ICT VE VÝUCE FYZIKY NA GYMNÁZIU. Jana Škrabánková Vít Schindler

VYUŽITÍ ICT VE VÝUCE FYZIKY NA GYMNÁZIU. Jana Škrabánková Vít Schindler VYUŽITÍ ICT VE VÝUCE FYZIKY NA GYMNÁZIU Jana Škrabánková Vít Schindler Struktura prezentace 1. Připomínka ke stavu výuky přírodovědných předmětů na území ČR, speciáně fyziky 2. Specifické profesní kompetence

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Mapa školy 2013 interpretace výsledků, porovnání s výsledky z roku 2009 a 2006

Mapa školy 2013 interpretace výsledků, porovnání s výsledky z roku 2009 a 2006 Základní škola T. G. Masaryka Mnichovice okres Praha východ Bezručova 346, 251 64 Mnichovice Mapa školy 2013 interpretace výsledků, porovnání s výsledky z roku 2009 a 2006 1) Cíle školy R: naučit se učit

Více

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Srpen 2011 1 Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. Shrnutí Předkládaná

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

Průzkum rozhodování žáků devátých tříd. Studie Než zazvoní

Průzkum rozhodování žáků devátých tříd. Studie Než zazvoní Průzkum rozhodování žáků devátých tříd Studie Než zazvoní 26. září 2016 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé studie společnosti Než zazvoní, která mapuje proces rozhodování

Více

vývojvoj a perspektivy

vývojvoj a perspektivy Příprava učitelu itelů fyziky na JU vývojvoj a perspektivy Jiří Tesař, katedra fyziky PF JU Brno 13. 14. 9. 2007 Historie přípravyp pravy učitelu itelů na PF JU 1948 Pedagogická fakulta (pod UK Praha)

Více

Dotazník pro žáky 8. tříd základních škol regionu Poličska

Dotazník pro žáky 8. tříd základních škol regionu Poličska Dotazníkové šetření pro žáky 8. tříd ZŠ V rámci analýzy území byl vypracován dotazník pro žáky 8. ročníků ZŠ. Cílem bylo zjistit o jaké obory středních škol a učilišť mají žáci zájem, zda je pro ně důležité

Více

Rozhodování o volbě školy: Jak jsou na tom osmáci? Studie Než zazvoní

Rozhodování o volbě školy: Jak jsou na tom osmáci? Studie Než zazvoní Rozhodování o volbě školy: Jak jsou na tom osmáci? Studie Než zazvoní 9. května 2016 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé studie společnosti Než zazvoní, která mapuje

Více

A. STŘEDNÍ ŠKOLY OHK Karviná

A. STŘEDNÍ ŠKOLY OHK Karviná ANALÝZA POŽADAVKŮ PODNIKŮ NA ABSOLVENTY Tato analýza uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl E učební osnovy XX.1.B SAMOSTATNÉ PRÁCE PROJEKT

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl E učební osnovy XX.1.B SAMOSTATNÉ PRÁCE PROJEKT Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 Oddíl E učební osnovy XX.1.B SAMOSTATNÉ PRÁCE PROJEKT XX.1.B Samostatné práce - Projekt Charakteristika předmětu: SAMOSTATNÉ PRÁCE - PROJEKT ve vyšším

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

Kvalifikovanost učitelů hlavní výsledky dotazníkového šetření

Kvalifikovanost učitelů hlavní výsledky dotazníkového šetření Kvalifikovanost učitelů hlavní výsledky dotazníkového šetření Použitá metodika Výzkumné šetření bylo provedeno ve spolupráci s Ústavem pro informace ve vzdělávání (ÚIV) ve dnech 7. 14. září 2009. Sběr

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 14 Střední průmyslová škola chemická,

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 102 b) Počet tříd: 6 I.st. 3 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění Technické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

SITUACE ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SITUACE ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU SITUACE ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU PRO PRÁCI VE VĚDĚ A VÝZKUMU MAJÍ ŽENY I MUŽI STEJNÉ PŘEDPOKLADY, PROFESNÍ RŮST ŽEN JE ALE POMALEJŠÍ Citované výsledky vycházejí ze tří výzkumných akcí uskutečněných

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Kvalitativní studie. Hodnocení projektu pohledem regionálních koordinátorů

Kvalitativní studie. Hodnocení projektu pohledem regionálních koordinátorů EVALUACE PROJEKTU PODPORA TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ (IPN PTPO) Kvalitativní studie Hodnocení projektu pohledem regionálních koordinátorů Pro MŠMT vypracovali: Mgr. Michaela Bartošová Mgr. Petr

Více

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Škola Základní škola, Třída 6. A Předmět Angličtina Učitel Mgr. Dagmar Vážená paní učitelko, vážený pane

Více

Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009

Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009 Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009 Školní zpráva pro: Základní škola, Kuncova 1580, Praha 5 - Stodůlky Kód vaší školy: ZS 5 Praha prosinec 2009 Úvod Tato zpráva obsahuje předběţné výsledky vaší školy

Více

MOŽNOSTI KNIHOVEN V OBLASTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ

MOŽNOSTI KNIHOVEN V OBLASTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ MOŽNOSTI KNIHOVEN V OBLASTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ Radka Koscelníková, Státní technická knihovna v Praze Schopnost vyhledávat, vyhodnocovat a využívat informační zdroje je klíčovou dovedností soudobého

Více

Spokojenost volajících s fungováním Zelené informační linky agentury CzechInvest

Spokojenost volajících s fungováním Zelené informační linky agentury CzechInvest Spokojenost volajících s fungováním Zelené informační linky agentury CzechInvest V letošním roce provedla agentura CzechInvest průzkum identifikující spokojenost žadatelů o dotaci z Operačního programu

Více

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů IPN KREDO Doplňkový úkol č. VIII (KA 03) Alena Hanzelková Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Cíl doplňkového úkolu č. VIII Zjistit, do

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Česká Lípa 3. ročník

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Česká Lípa 3. ročník Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Česká Lípa 3. ročník Dotazníkového šetření se zúčastnilo 36 žáků ve dvou skupinách 1. Skupina 18 žáků, z toho 12 dívek a 6 chlapců 2. Skupina 18 žáků, z toho

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Shrnutí ankety pro žáky 5. ročníků a rodiče. březen 2016

Shrnutí ankety pro žáky 5. ročníků a rodiče. březen 2016 Shrnutí ankety pro žáky 5. ročníků a rodiče březen 2016 Shrnutí 2 Parametry ankety Zájem o gymnázia Zájem o předměty Ankety se zúčastnilo: 78 žáků 5. tříd 119 rodičů žáků 83 rodičů 5. tříd 9 rodičů 4.

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Výrobní podnik při současných tržních podmínkách SPŠ a OA Uherský Brod, 2012 Osnova tématu: 1. Globální pohled na svět, společnost a ekonomiku

Více

Výuka mediální výchovy na středních školách

Výuka mediální výchovy na středních školách Výuka mediální výchovy na středních školách 15. 2. 2017 Zpracováno exkluzivně pro Jeden svět na školách - vzdělávací program společnosti Člověk v tísni Metodika výzkumu Velikost vzorku N = 132 respondentů

Více

OSOBNÍ ZKUŠENOST SE ZÍSKÁVÁNÍM PRAXE NA VŠ. Bohdana Herzánová Říjen 2013

OSOBNÍ ZKUŠENOST SE ZÍSKÁVÁNÍM PRAXE NA VŠ. Bohdana Herzánová Říjen 2013 OSOBNÍ ZKUŠENOST SE ZÍSKÁVÁNÍM PRAXE NA VŠ Bohdana Herzánová Říjen 2013 PŘEDSTAVENÍ 1998-2006 STUDIUM: VOŠ (sociální obor - nedokončeno), VŠ Ostrava (magisterské studium pedagogický obor), VŠ Karlova Univerzita

Více

Rozdělení rolí v rodině

Rozdělení rolí v rodině TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: +420 286 840 129, 30 E-mail: chludilo@soc.cas.cz Rozdělení rolí v rodině Technické parametry

Více

Příloha č. 6. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Příloha č. 6. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Č. j.: MSMT- 30638/2013-2 Příloha č. 6 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Metodický výklad výzvy 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a

Více

Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20

Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Vážení uchazeči, vážení rodiče, pro Vás je připravena tato prezentace, která obsahuje důležité informace o studiu na naší škole... Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Adresa:

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Aktivity knihovny a spolupráce se školami.

INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Aktivity knihovny a spolupráce se školami. INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Aktivity knihovny a spolupráce se školami. Koncepce iv v knihovně CO? zamýšlím, chci dělat PROČ? to dělám definovat cíl! KDO? bude realizovat / pro koho / kdo jsou partneři zainteresované

Více