VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S."

Transkript

1 04 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S.

2 OBSAH CONTENTS 2 Profil společnosti 4 Vybrané ukazatele ( ) 6 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti 8 Významné události roku Představenstvo a dozorčí rada 12 Organizační struktura společnosti 14 Systém řízení stavební výroby 16 Struktura stavební výroby 18 Stavby dokončené v roce Stavby zahájené v roce Certifikace managementu jakosti a environmentálního managementu 24 Lidské zdroje 26 Zpráva dozorčí rady 28 Galerie projektů 33 Finanční část 53 Identifikační a kontaktní údaje 54 Specializovaná střediska 55 Schéma vazeb dceřiných společností 2 Profile of the Company 4 Selected Indices ( ) 6 Introduction by the Chairman of the Board of Directors and Director of the Company 8 The Major Events in Board of Directors and Supervisory Board 12 Organisational Structure of the Company 14 System of Building Production Management 16 Construction Work Structure 18 Construction Projects Finished in Construction Projects in Progress in Quality Control and Environmental Management Certificates 24 Human Sources 26 Report of the Supervisory Board 28 Gallery of Projects 33 Financial Part 53 Identification Data and Directory 54 Specialized Units (Centres) 55 The Diagram of the Relations between Subsidiary Companies VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRŮMSTAV, A.S.

3 04 PRŮMSTAV, A.S. JE DOBŘE PŘIPRAVEN NA KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÉ UNIE. PRŮMSTAV, A.S. IS WELL PREPARED TO WORK IN THE COMPETITIVE ENVIRONMENT OF THE EUROPEAN UNION. ANNUAL REPORT 2004 PRŮMSTAV, A.S. 1

4 PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE PRŮMSTAV, A.S. PATŘÍ K NEJVÝZNAMNĚJŠÍM STAVEBNÍM SPOLEČNOSTEM V ČESKÉ REPUBLICE. JAKO UNIVERZÁLNÍ STAVEBNÍ SPOLEČNOST REALIZUJE DODÁVKY V CELÉ OBLASTI POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ. PRŮMSTAV, A.S. RANKS AMONG THE MOST IMPORTANT BUILDING COMPANIES IN THE CZECH REPUBLIC. AS A UNIVERSAL BUILDING COMPANY IT EXECUTES CONTRACTUAL DELIVERIES IN THE WHOLE AREA OF BUILDING CONSTRUCTION. 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRŮMSTAV, A.S.

5 Průmstav, a.s. je stavební firmou, která svým názvem naznačuje, že byla původně před více než 50 lety založena jako specializovaný podnik pro výstavbu průmyslových objektů. Postupnou změnou struktury trhu se z ní stala univerzální společnost, která působí v celé oblasti pozemního stavitelství. Předmětem činnosti jsou stavby bytových, obchodních, administrativních a průmyslových objektů, a to nejen v hlavním městě Praze, ale také v ostatních krajích České republiky. Společnost si zachovává přední postavení ve výstavbě monolitických železobetonových konstrukcí, kterých realizuje ročně za cca 400 mil. Kč. Průmstav, a.s. je stabilní firmou na českém stavebním trhu, ato nejen zásluhou ekonomických výsledků, ale také kvalitou a spolehlivostí. Vroce 2004 byl Průmstav, a.s. již poněkolikáté oceněn v anketě Českých 100 nejlepších a zařazen mezi šest nejúspěšnějších firem v oborové kategorii Stavebnictví. Průmstav, a.s. má certifikován systém managementu jakosti, má platný certifikát řízení kvality životního prostředí a certifikát systému BOZ. Získal též potvrzení Národního bezpečnostního úřadu pro práce s utajovanými skutečnostmi do stupně důvěrné. Získal a pravidelně obhajuje osvědčení Národního kvalifikačního a klasifikačního systému stavebních dodavatelů ucházejících se o veřejné zakázky. Průmstav, a.s. je společností se stabilní vlastnickou strukturou a je připraven na konkurenční prostředí Evropské unie. 04 In Czech the name of Průmstav, a.s. suggests that the Company was originally established more than 50 years ago as a specialized enterprise to carry out construction of industrial buildings. In relation to the changes in the structure of the market, the Company is now a universal building company, active in the whole area of building construction. The object of its activities is the construction of apartments, commercial, administration and industrial buildings not only in Prague but also in other regions of the Czech Republic. The Company maintains its leading position in the area of monolithic steel-concrete structures; the value of completed works of this type amounts to CZK 400 million a year. Průmstav, a.s. is a stable Company on the Czech construction market in terms of both its economic results and the quality and reliability of its work. In 2004 Průmstav, a.s. was again ranked among the 6 top firms in The Best Czech One Hundred in the category Building Construction. Průmstav, a.s. has a certified quality management system, effective environment management certificate and certification for the system for occupational safety and hygiene at work. It also obtained a certificate from the National Security Authority for work with confidential data up to the level confidential. It has obtained and regularly requalifies for a certificate from the National Qualification and Classification System of Construction Contractors entitling it to apply for contracts within the Public Procurement proceedings. Průmstav, a.s. is a company with a stable ownership structure; it is well prepared to work in the competitive environment of the European Union. ANNUAL REPORT 2004 PRŮMSTAV, A.S. 3

6 VYBRANÉ UKAZATELE ( ) SELECTED INDICIES ( ) Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Zisk (před zdaněním) v tis. Kč Vlastní kapitál v tis. Kč Počet pracovníků Přidaná hodnota v tis. Kč Přidaná hodnota na pracovníka v tis. Kč Aktiva celkem v tis. Kč C elkové výnosy společnosti (v tis. Kč) T otal revenues (in TCZK) Zisk před zdaněním (v tis. Kč) Profit before taxation (in TCZK) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRŮMSTAV, A.S.

7 04 ROK 2004 BYL PRO PRŮMSTAV, A.S. ROKEM HOSPODÁŘSKY ÚSPĚŠNÝM. SPOLEČNOST DOCÍLILA MIMOŘÁDNĚ DOBRÉHO HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU VE VÝŠI 26,5 MIL. KČ PŘED ZDANĚNÍM. FOR PRŮMSTAV, A.S. THE YEAR 2004 WAS SUCCESSFUL IN COMMERCIAL TERMS. THE COMPANY ACHIEVED OUTSTANDING ECONOMIC RESULTS WITH CZK 26.5 MILLION BEFORE TAX Total revenues in TCZK Profit before taxation in TCZK Equity in TCZK Count of employees Added value in TCZK Added value per employee in TCZK Total assets in TCZK Vlastní kapitál (v tis. Kč) Equity (in TCZK) Přidaná hodnota na pracovníka (v tis. Kč) Added value per employee (in TCZK) ANNUAL REPORT 2004 PRŮMSTAV, A.S. 5

8 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA A ŘEDITELE SPOLEČNOSTI INTRODUCTION BY THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS AND DIRECTOR OF THE COMPANY Vážení akcionáři, vážení obchodní partneři, Dear Shareholders, dear Partners, dovolujeme si Vám, tak jako v minulých letech, předložit výroční zprávu podle všech standardních požadavků kladených na tento dokument. Mnozí jsme v loňském roce s velikým očekáváním a napětím sledovali, jaké bude podnikatelské prostředí v roce vstupu České republiky do Evropské unie. Podnikatelské prostředí přes probíhající velké množství změn v předpisech, zákonech či různých pravidlech (například změna daně z přidané hodnoty, změna zákona o veřejných zakázkách) bylo velice dobré. Příznivé makroekonomické ukazatele, pokračující příliv zahraničních investic, masivní investice do bydlení, růst stavebního trhu o 9,6 % byly kvalitním rámcem pro úspěšné výsledky naší společnosti Průmstav, a.s. v tomto roce. Průmstav, a.s. oproti roku 2003 zvýšil podstatně zisk a vytvořil nejvyšší přidanou hodnotu ve své historii. Zvláště cenný je nárůst produktivity, u produktivity z přidané hodnoty na pracovníka je to o 20 %. Objemové ukazatele vykazovaly pouze mírný nárůst. Společnost se snažila o důslednější posuzování kontraktačních rizik a sledování nákladů. Dílčím výsledkem tohoto procesu, který budeme v příštích letech dále zdokonalovat, je snížení počtu ztrátových staveb v tomto roce. Allow us to present as in previous years our Annual Report, which has been prepared in compliance with all standard requirements applicable to the document. Last year many of us observed with great expectation and stress the development of the business environment in the year the Czech Republic entered the European Union. In spite of a great number of changes in the regulations, laws and various rules (for example, the change in the Value Added Tax rate, amendment of the Public Procurement Act), the business environment was very good. Beneficial macro-economic indices, continuing influx of foreign investments, massive investment in housing, and the growth of the building construction market by 9.6%, have created positive conditions for successful results of our Company Průmstav, a.s. In comparison with the year 2003, Průmstav, a.s. significantly increased its profits and created the highest added value in its history. The improvement in productivity is of particular importance. For example, the productivity from added value per employee grew by 20%. The indices of volume showed only a slight increase. The Company tried to assess more strictly contract-related risks and to adhere to the costs. One result of the process, which will be developed in the coming years, is a decrease in the number of loss-producing buildings in the course of the year. 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRŮMSTAV, A.S.

9 04 PRŮMSTAV, A.S. OPROTI ROKU 2003 ZVÝŠIL PODSTATNĚ ZISK A VYTVOŘIL NEJVYŠŠÍ PŘIDANOU HODNOTU VE SVÉ HISTORII. IN COMPARISON WITH THE YEAR 2003, PRŮMSTAV, A.S. SIGNIFICANTLY INCREASED ITS PROFITS AND CREATED THE HIGHEST ADDED VALUE IN ITS HISTORY. Z významných zakázek prováděných v roce 2004 bych si dovolil připomenout průmyslovou stavbu pro firmu Eberspächer Rakovník, další etapu bytové výstavby Kaskády Barrandov, dům s pečovatelskou službou Praha 10 Dubeč, obytná zóna Sylván v Plzni, rekonstrukce hotelu CORONET, stavba bezbariérových bytů v Kunraticích. V oblasti systémů řízení kvality, bezpečnosti práce a ochraně životního prostředí provádíme integraci těchto systémů do jednoho komplexu. Zároveň jsme v minulém roce obhájili již v minulých letech získané certifikáty na jednotlivé systémy. Společnost potvrdila svou pozici mezi předními českými firmami umístěním v soutěži Českých 100 nejlepších. Za úspěšným rokem 2004 stojí především lidé, a to jak vlastní pracovníci, tak naši obchodní partneři. Těmto lidem bych chtěl při této příležitosti poděkovat. Among the significant projects carried out in the year 2004 I would like to remind you of the industrial construction for the Eberspächer Rakovník Company, the next stage of the Cascades Barrandov apartment building, the senior citizens nursing centre at Dubeč in Prague 10, the residential area Sylván in Plzeň, reconstruction of the hotel CORONET and the building of apartments for handicapped people in Kunratice. In the area of quality management system, safety at work and environment, the integration of these systems in one comprehensive system is under way. Moreover, we have successfully re-applied for certificates for the individual systems obtained in the past years. The Company confirmed its position among Czech leading firms by its high placing in the listing The Best Czech One Hundred. In particular, the Company owes for its success in the year 2004 to people, both our employees and partners. I would like to use the opportunity to thank all of them. Ing. Ivan Bauer, MBA Předseda představenstva a ředitel společnosti Chairman of the Board and Managing Director ANNUAL REPORT 2004 PRŮMSTAV, A.S. 7

10 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2004 IMPORTANT EVENTS OF THE YEAR 2004 Leden zahájení výstavby bytových domů Blíženec I, II v Praze 5-Zbraslavi Únor dokončení výstavby Kaskády Barrandov II zahájení výstavby bytů v Praze 8, Horní Libeň-Pekařka, 2. etapa Březen firma KPMG Česká republika Audit, s.r.o. provedla audit a vydala zprávu auditora dokončení opravy pracoviště pro restaurování archiválií zasažených povodní Duben zahájení výstavby výrobní haly v areálu Eberspächer v Rakovníku konání valné hromady společnosti Průmstav, a.s audit systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Červen zahájení výstavby chráněných bytů vpraze 4-Kunraticích Červenec zahájení výstavby administrativně výrobního objektu DVAN v Praze 4 January commencement of the construction of apartment houses Blíženec I,II in Prague 5-Zbraslav F ebruary completion of the construction of Cascades Barrandov II commencement of the construction of apartments in Prague 8, Horní Libeň-Pekařka, 2nd phase March KPMG Česká republika Audit, s.r.o., performed audit of the Company and issued the auditor s report completion of the repair of working place for the restoration of documents from the archives, damaged by the flood April commencement of the construction of production hall in the premises of Eberspächer Company in Rakovník the General Meeting of Průmstav, a.s audit of the occupational safety and hygiene at work system June commencement of the construction of apartments for handicapped people in Prague 4-Kunratice July commencement of the construction of administration-production building DVAN Prague 4 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRŮMSTAV, A.S.

11 04 TAKÉ V ROCE 2004 DOSÁHLA SPOLEČNOST PRŮMSTAV, A.S. VYNIKAJÍCÍHO UMÍSTĚNÍ V SOUTĚŽI ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH. FIRMS IN THE BEST CZECH ONE HUNDRED COMPETITION. IN 2004 PRŮMSTAV, A.S. WAS PLACED ONCE AGAIN AMONG THE TOP Srpen dokončení výstavby Domu pečovatelské služby v Praze 10-Dubeč Září dokončení rekonstrukce hotelu Coronet v ulici Marie Cibulkové 8 v Praze dokončení developerského projektu 32 bytových jednotek Božanovská v Praze 9 Říjen dokončení výstavby výrobní haly v areálu Eberspächer v Rakovníku zahájení výstavby MŠ v Praze 5-Velká Chuchle Listopad dokončení výstavby bytového domu C vobytné zóně Sylván v Plzni zahájení rekonstrukce sálu Globus pro divadlo Semafor v Praze slavnostní předání diplomu v rámci vyhlášení výsledků soutěže Czech Top stali jsme se zakládajícími členy Asociace pro podporu projektů spolupráce veřejného a soukromého sektoru (Public Private Partnership) Prosinec zahájení výstavby II. etapy komunikace vpraze 10-Štěrboholy potvrzení NBÚ pro přístup k utajovaným skutečnostem do stupně DŮVĚRNÉ A ugust completion of the construction of the Senior Home in Prague 10-Dubeč September completion of the reconstruction of the hotel Coronet in Marie Cibulkové 8, Prague completion of a development project 32 apartment units Božanovská Street in Prague 9 October completion of the construction of a production hall for the Eberspächer Company in Rakovník commencement of the construction of a kindergarten in Prague 5-Velká Chuchle November completion of the building of apartment house C in the Sylván residential area in Plzeň commencement of the reconstruction of the Globus hall for the Semafor Theatre in Prague solemn hand over of diploma within the announcement of the results of the contest The Best Czech One Hundred Průmstav, a.s. became the founder member of the Association for the Support of Public Private Partnership Projects December commencement of the construction of the road in Prague 10-Štěrboholy 2nd stage certificate from the National Security Authority restricted data up to the level CONFIDENTIAL ANNUAL REPORT 2004 PRŮMSTAV, A.S. 9

12 PŘEDSTAVENSTVO A DOZORČÍ RADA BOARD OF DIRECTORS AND SUPERVISORY BOARD Představenstvo Ing. Ivan Bauer MBA (1953) předseda představenstva a ředitel společnosti V Průmstavu od roku 1978: asistent, mistr, stavbyvedoucí, vedoucí střediska, ředitel Průmstav Praha, n.p., závod 01 Praha, ředitel společnosti Průmstav, a.s. Board of Directors Ivan Bauer MBA (1953) Chairman of the Board, Managing Director With Průmstav since 1978, assistant, manager, construction foreman, company manager, director of Průmstav Praha, n.p. závod 01 Praha, Managing Director. Ing. Miroslav Netrefa (1956) místopředseda představenstva a ekonomický náměstek V Průmstavu od roku 1980: asistent, vedoucí plánovač, ekonomický náměstek. Ing. Zdeněk Urbančík (1937) člen představenstva V Průmstavu od roku 1962: stavbyvedoucí, dispečer HSV, ekonom závodu, ředitel výstavby sídliště Řepy II, vedoucí inženýr závodu, obchodní náměstek do 12/1997. Ivan Matějovič (1948) člen představenstva V Průmstavu od roku 1967: asistent, mistr, stavbyvedoucí, výrobní dispečer, výrobně technický náměstek do 1/2003, zástupce ředitele pro region západ a vybrané zakázky. Josef Kameš (1948) člen představenstva a obchodní náměstek V Průmstavu od roku1970: asistent, mistr, stavbyvedoucí, obchodní náměstek. Miroslav Netrefa (1956) Vice-chairman of the Board and Director for the Economic Section With Průmstav since 1980, assistant, chief company planner, Director for the Economic Section. Zdeněk Urbančík (1937) Member of the Board With Průmstav since 1962, construction foreman, HSV dispatcher, company economist, director of construction for housing estate Řepy II, chief plant engineer, Director for the Commercial Section until 12/1997. Ivan Matějovič (1948) Member of the Board With Průmstav since 1967, assistant, manager, construction foreman, construction dispatcher, Director for the Production and Technical Section until 1/2003, Deputy Director for the West region and selected orders. Josef Kameš (1948) Member of the Board, Director for the Commercial Section With Průmstav since 1970, assistant, manager, construction foreman, Director for the Commercial Section. 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRŮMSTAV, A.S.

13 04 PRŮMSTAV, A.S. JE EKONOMICKY STABILNÍ SPOLEČNOST S VÝRAZNÝM POSTAVENÍM NA ČESKÉM STAVEBNÍM TRHU. PRŮMSTAV, A.S. IS AN ECONOMICAL STABLE COMPANY WITH A STRONG POSITION ON THE CZECH CONSTRUCTION MARKET. Dozorčí rada Supervisory Board Ing. Pavel Hromádka (1961) předseda dozorčí rady, vedoucí OIS V Průmstavu od roku Pavel Hromádka (1961) Chairman of the Supervisory Board, Head of ISD With Průmstav since Ivan Procházka (1956) místopředseda dozorčí rady, stavbyvedoucí V Průmstavu od roku Pavel Matějka (1953) člen dozorčí rady, předseda odborové organizace V Průmstavu od roku Ivan Procházka (1956) Vice-chairman of the Supervisory Board, construction foreman With Průmstav since Pavel Matějka (1953) Member of the Board, Head of the trade union With Průmstav since ANNUAL REPORT 2004 PRŮMSTAV, A.S. 11

14 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI ORGANISATIONAL STRUCTURE OF THE COMPANY VALNÁ HROMADA DOZORČÍ RADA PŘEDSTAVENSTVO ŘEDITEL PODNIKU sekretariát právní oddělení personální oddělení manažer QMS, EMS, SMS EKONOMICKÝ NÁMĚSTEK OBCHODNÍ NÁMĚSTEK VÝROBNĚ-TECHNICKÝ NÁMĚSTEK vedoucí oddělení info. soustavy vedoucí oddělení finančního marketingové oddělení vedoucí výroby vedoucí technické skupiny investiční oddělení výrobní účtárna pokladna obchodní oddělení stavbyvedoucí středisko dopravy oddělení subdodávek mzdová účtárna hospodářská správa cenové oddělení středisko sádrokart. konstrukcí stř. mech. a zved. prostř., půjč. Bosch oddělení přípravy materiálová účtárna zakázkové oddělení středisko monolit středisko zásobování ref. likvidace faktur středisko hliníkových konstr. geodetické středisko metrolog správce poč. sítě a IT technologií středisko povrchových úprav provozní cenové oddělení ref. statistiky a pojištění středisko vzduchotechniky provozní plánovač, správce prostř. ZS manažeři výroby 12 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRŮMSTAV, A.S.

15 04 GENERAL MEETING SUPERVISORY BOARD BOARD OF DIRECTORS MANAGING DIRECTOR Secretariat Legal Department Personnel Department QMS, EMS, SMS Managers DIRECTOR FOR THE ECONOMIC SECTION DIRECTOR FOR THE COMMERCIAL SECTION DIRECTOR FOR THE PRODUCTION AND TECHNICAL SECTION Head of Info System Dept. Head of Finance Dept. Head of Marketing Dept. Head of Production Dept. Head of Technical Group Head of Investments Dept. Production Accounting Cash Register Sales Dept. Site Managers Transportation Centre Sub-supplies Dept. Wages Accounting Materials Accounting Economy Administration Price Dept. Job Dept. Gypsum Plasterboard Centre Monolith Centre Mechanical and Lifting Devices Centre Bosch Equipment Rental Preparation Dept. Settlement of Invoices Aluminium Foil Constructions Centre Supplies Centre Computer Network and IT Technologies Administrator Surface Treatment Centre Geodesist and Metrologist Dept. Statistics and Insurance Dept. Air-conditioning Centre Operations Price Dept. Production Managers Operations Planner ZS Means Administrator ANNUAL REPORT 2004 PRŮMSTAV, A.S. 13

16 SYSTÉM ŘÍZENÍ STAVEBNÍ VÝROBY SYSTEM OF BUILDING PRODUCTION MANAGEMENT Systém řízení stavební výroby a jeho další prohlubování prokázaly v roce 2004 svůj zásadní význam pro další příznivý rozvoj společnosti. Systém řízení stavební výroby vstoupil do plného nasazení, došlo ke sjednocení roztříštěných databází a k výraznému zjednodušení a zpřehlednění činností všech oddělení. V dalších etapách budou propracovány ekonomické vazby do nejnižších úrovní řízení. Systém řízení výroby bude rovněž obsahovat efektivní nástroj výběru subdodavatelů prostřednictvím internetu a elektronických médií. V oblasti reklamací je systém řízení výroby nedocenitelnou pomůckou. Snahy společnosti o zkvalitnění realizovaných činností vedly k prohlubování používaných nosných technologií. Jejich dalšímu rozvoji bude společnost v nejbližších letech věnovat nejvyšší pozornost a úsilí. The system of building production management and its innovation continued to play a major role in the favourable development of the Company in the year The system of building production management has been fully implemented; to date fragmented databases have been united and the activities of all departments streamlined significantly. During the next phases the economic relationships will be detailed to the lowest management levels. The system of production management will also include an effective tool for subcontractor selection using the Internet and electronic media. The production management system is very effective in the area of filling claims. The ongoing efforts of the Company to enhance the quality of its activities led to improvements to the most important technologies in use. In the coming years the Company is prepared to devote all its attention and efforts to their further development. 14 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRŮMSTAV, A.S.

17 04 KVALITNÍ PROVEDENÍ ZAKÁZEK A VĚTŠÍ ÚSPĚŠNOST SVÝCH OBCHODNÍCH AKTIVIT SPOLEČNOST DOSAHUJE TRVALÝM ZLEPŠOVÁNÍM PROCESNÍHO A PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ. THE COMPANY HAS ACHIEVED TOP-QUALITY EXECUTION OF ORDERS AND CONSEQUENTLY AN INCREASED SUCCESS RATE IN TERMS OF BUSINESS ACTIVITIES THROUGH CONTINUOUS IMPROVEMENT OF PROCESS AND PROJECT MANAGEMENT. ANNUAL REPORT 2004 PRŮMSTAV, A.S. 15

18 STRUKTURA STAVEBNÍ VÝROBY CONSTRUCTION WORK STRUCTURE Vroce 2004 nedošlo k zásadním změnám ve struktuře stavební výroby. Zůstává stále velký poměr bytové výstavby (70 %; Kaskády Barrandov III, Bytové domy Božanovská v Praze 9, Obytná zóna Sylván v Plzni, obytné soubory Pekařka v Praze 8, obytný soubor Petrovice-Praha 15, Bytové domy Blíženec na Zbraslavi) oproti ostatním druhům výstavby. Součástí bytové výstavby je také provádění klientských změn v bytech. Průmyslová výstavba (10 %) je zastoupena stavbou velké průmyslové haly v Rakovníku pro firmu Eberspächer spol. sr.o. Výstavba haly proběhla v krátkém období 7 měsíců od dubna do října 2004, další stavbou je administrativně výrobní objekt DVAN v Praze 4-Modřanech. Stavby občanské vybavenosti (20 %) jsou zastoupeny výstavbou pečovatelských domů (DPS Dubeč, Chráněné byty Kunratice) a rekonstrukcí bytového domu na hotel v ulici Marie Cibulkové v Praze 4. V oboru inženýrských staveb jsme prováděli výstavbu protipovodňových opatření v Praze 7-Holešovicích. In 2004 there were no significant changes in the construction work structure. The high proportion of the apartment building (70%; Barrandov Cascades III, apartment houses Božanovská in Prague 9, the Sylván residential area in Plzeň, residential complexes Pekařka in Prague 8, residential complex Petrovice-Prague 15, apartment houses Blíženec at Zbraslav) in comparison with other types of building activities remains unchanged. This type of work also includes changes to individual apartments as ordered by clients. Industrial building (10%) is represented by the construction of a large industrial hall in Rakovník for the Eberspächer spol. s r.o. Company. The construction of the hall was carried out in a short period of 7 months from April to October Another building of this kind was the administration / production building DVAN in Prague 4-Modřany. Civic amenities buildings (20%) are represented by the construction of senior nursing centres (DPS Dubeč, Kunratice apartments for handicapped people) and by the conversion of an apartment house to a hotel in Marie Cibulkové Street in Prague 4. In the area of structural engineering we carried out the building of flood control facilities in Prague 7-Holešovice. 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRŮMSTAV, A.S.

19 04 70 % Z CELKOVÉHO OBJEMU STAVEBNÍ VÝROBY ZA ROK 2004 REALIZOVAL PRŮMSTAV, A.S. V SEGMENTU BYTOVÉ VÝSTAVBY. 70% OF TOTAL BUILDING PRODUCTION VOLUME BY PRŮMSTAV, A.S. IN THE YEAR 2004 WAS IN THE APARTMENT BUILDING SECTOR. Struktura staveb z hlediska velikosti hodnoty díla Building Production Structure % 2 1 stavby pod 15 mil. / buildings under 15 mio. CZK 7 2 stavby mezi 15 mil a 40 mil. Kč / buildings between 15 mio. and 40 mio. CZK stavby mezi 40 mil a 90 mil. Kč / buildings between 40 mio. and 90 mio. CZK 23 4 stavby nad 90 mil. / buildings over 90 mio. CZK 64 celkem / total 100 Struktura staveb z hlediska typu investora Structure of constructions according to the type of investor % 1 zahraniční investor / foreign investor 9 2 tuzemský investor státní / local state investor 33 3 tuzemský investor soukromý / local private investor 58 celkem / total 100 Struktura staveb z hlediska typů výstavby Structure of buildings according to the types of building % 1 bytová výstavba / apartments building 70 2 občanská výstavba / civil buildings 20 3 průmyslová výstavba / industrial building 10 celkem / total 100 ANNUAL REPORT 2004 PRŮMSTAV, A.S. 17

20 STAVBY DOKONČENÉ V ROCE 2004 CONSTRUCTIONS COMPLETED IN 2004 Průmstav, a.s. jako vyšší dodavatel Bytová výstavba Stavba Město Objednatel Dokončení Kaskády Barrandov II Praha 5 FINEP Barrandov k.s. únor bytových jednotek Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně únor 2004 Rekonstrukce bytového domu a dostavba garáží Praha 2 Soukromý investor září bytových jednotek Praha 9 Bytové domy Božanovská s.r.o. září 2004 Obytná zóna Sylván, bytový dům C Plzeň Obytná zóna Sylván a.s. listopad 2004 Občanská výstavba Stavba Město Objednatel Dokončení Terasa pro Pizzerii v Parku Hostivař Praha 15 SBF Development Praha s.r.o. červen 2004 DPS Dubeč Praha 10 Hlavní město Praha srpen 2004 Rekonstrukce objektu v ulici Marie Cibulkové Praha 4 Centropen a.s. září 2004 Rekonstrukce budovy Národního technického muzea Praha 7 Národní technické muzeum prosinec 2004 Průmyslová výstavba Stavba Město Objednatel Dokončení Areál Eberspächer Rakovník Eberspächer spol. s r.o. říjen VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRŮMSTAV, A.S.

21 04 PRŮMSTAV, A.S. REALIZUJE NÁROČNÉ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY I VÝZNAMNÁ STAVEBNÍ DÍLA PRO SOUKROMÉ INVESTORY. PRŮMSTAV, A.S. FULFILS DEMANDING PROJECTS FOR PUBLIC SECTOR AS WELL AS IMPORTANT CONSTRUCTION PROJECTS FOR PRIVATE INVESTORS. Průmstav, a.s. as senior contractor A partment buildings Name of construction City Customer Completion Cascades Barrandov II Prague 5 FINEP Barrandov k.s. February apartment units Mariánské Lázně City of Mariánské Lázně February 2004 Reconstruction of apartment house and completion of garages Prague 2 Private investor September apartment units Prague 9 Bytové domy Božanovská s.r.o. September 2004 Sylván Residential Area, apartment house C Plzeň Obytná zóna Sylván a.s. November 2004 Civil buildings Name of construction City Customer Completion Terrace for Pizzeria in the Hostivař Park Prague 15 SBF Development Prague s.r.o. June 2004 Senior Nursing Centre Dubeč Prague 10 City Prague August 2004 Reconstruction of the building in Marie Cibulkové Street Prague 4 Centropen a.s. September 2004 National Technical Museum - reconstruction of the building Prague 7 National Technical Museum December 2004 Industrial constructions Name of construction City Customer Completion Area of the Eberspächer Company Rakovník Eberspächer spol. s r.o. October 2004 ANNUAL REPORT 2004 PRŮMSTAV, A.S. 19

22 STAVBY ZAHÁJENÉ V ROCE 2004 CONSTRUCTIONS STARTED IN 2004 Průmstav, a.s. jako vyšší dodavatel Bytová výstavba Stavba Město Objednatel Zahájení Bytové domy Blíženec I, II, 1A Praha 5-Zbraslav Zahradní čtvrť a.s. leden 2004 Chráněné byty Kunratice Praha 4-Kunratice Hlavní město Praha červen 2004 Občanská výstavba Stavba Město Objednatel Zahájení MŠ Velká Chuchle Praha 5 Hlavní město Praha říjen 2004 Rekonstrukce sálu Globus pro divadlo Semafor Praha 6 Hlavní město Praha listopad 2004 Průmyslová výstavba Stavba Město Objednatel Zahájení Areál Eberspächer Rakovník Eberspächer spol. s r.o. duben 2004 Objekt DVAN Praha 4 2N spol. s r.o. červenec 2004 Průmstav, a.s. jako subdodavatel Bytová výstavba Stavba Město Objednatel Zahájení Horní Libeň Pekařka II Praha 8 Skanska CZ a.s. únor VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRŮMSTAV, A.S.

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele)

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) 001 A K T I V A C E L K E M Název Brutto SÚ AÚ Korekce SU AÚ 010 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 353 101 B.

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. Zlechov 119 68710 Zlechov Označení A K T I V A řád. Běžné účetní období

Více

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 50 Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. obd. 2008 Minulé úč. obd. 2007 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 106 5-30 315 72 229 695 620 7 931 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKL. KAPITÁL

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. Podhorní Újezd 119 50754 Podhorní Újezd Označení A K T I V A řád.

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do Sestaveno dle přílohy č.1 a 2 k vyhlášce č.5/22 Sb. R O Z V A H A v plném rozsahu 31.1212 ke dni... V celých tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Městské služby Moravský Beroun s.r.o.

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele)

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) 001 A K T I V A C E L K E M Název Brutto SÚ AÚ Korekce SU AÚ 010 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 353 101 B.

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

ROZVAHA ve plném rozsahu

ROZVAHA ve plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve plném rozsahu XY Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni:

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: 31.12.215 Název účetní jednotky: S T S P r u n é ř o v, a. s. Běžné účetní období IČO: 48288551 (v tis. Kč) prosinec 14 označ. a AKTIVA b Brutto 1 Korekce 2 Netto

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky IČO Označení AKTIVA a b c AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 00 B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II.

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky IČO Označení a b c CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 00 B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.) 00

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb. Uspořádání a označování položek rozvahy

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb. Uspořádání a označování položek rozvahy Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb. AKTIVA CELKEM Uspořádání a označování položek rozvahy A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý B.I. Dlouhodobý nehmotný B.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet infomací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12013 (v tisících Kč) Rok Měsíc IČ 2013 12 27343456 Jméno a příjmení, obchodní

Více

Seznam příloh. Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69

Seznam příloh. Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69 Seznam příloh Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69 Příloha č. 2: Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty druhové členění... 73 68 Příloha č. 1: Uspořádání a označování

Více

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Obchodní firma v plném rozsahu Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni 31.12.2002... Sídlo účetní jednotky 382 11 Větřní.č.p.2 IČ 00012297...... v tis. Kč Označ. T E X T Číslo Skutečnost

Více

v plném rozsahu k (v celých tisících Kč) IČ: Název a sídlo účetní jednotky ZEMI a.s. Mičovice

v plném rozsahu k (v celých tisících Kč) IČ: Název a sídlo účetní jednotky ZEMI a.s. Mičovice R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2016 (v celých tisících Kč) Mičovice 55 38301 Prachatice REGISTRACE Místo : Krajského soudu České Budějovice dne 28.října 1998 Spis : B, vložka 945 IČ: 25183907 Název

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010

Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010 Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010 Selected data of the annual report of ZVVZ GROUP consolidated 2010 Struktura prodeje Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006 Annual Report OKMP corporation 2006 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1.

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1. REPORTING v2b.03 CONTROL PANEL Use Ctrl-m to jump to MENU sheet from anywhere in this document. JUMP TO PRINT LANGUAGE CLIENT INFORMATION To switch TS to other language select it above. Fill in info below

Více

ROZVAHA Czech Airlines Technics, a.s. v plném rozsahu IČ 27145573 k datu Jana Kašpara 1069/1 31.12.2013 160 08 Praha 6 - Ruzyně (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Označení A K T I V A Brutto Korekce Netto Netto a b.ř

Označení A K T I V A Brutto Korekce Netto Netto a b.ř R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2016 (v celých tisících Kč) IČ: 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. REGISTRACE Místo : KS Brno, 8.12.1997 Spis : vl.2521, oddílb U korečnice

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Ekonomické aspekty hospodaření u Vojenských lesů a statků. s. p.

Ekonomické aspekty hospodaření u Vojenských lesů a statků. s. p. Ekonomické aspekty hospodaření u Vojenských lesů a statků. s. p. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomické aspekty hospodaření

Více

ROZVAHA. KABLO elektro PRAHA Budečská 851/

ROZVAHA. KABLO elektro PRAHA Budečská 851/ ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Od: IČ 1.1.2014 31.12.2014 Do: v tisících Kč 6 2 0 6 5 5 2 1 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky KABLO elektro PRAHA Sídlo

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 0.6.06 (v celych tisících Kc) ˇ Název a sídlo účetní jednotky TOMMY STACHI s.r.o. IČO Alsova ˇ 7808 Odolena Voda 5070 a b c AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Struktura prodeje: Srtructure of Sales: Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ Výkaz zisku a ztráty -IFRS - druhové členění k 31.12.2010 v Kč IFRS sledované období k 31.12.2010 I. Tržby za prodej zboží 01 0 A Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 + Obchodní marže 03 0 II. Výkony

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 B.II.1. Pozemky 014 B.II.2. Stavby 015 B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 AKTIVA CELKEM (ř.02+03+28+55) 1 1 100 10 732 11 301 11 840 12

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459, Horní Staré Město 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1015 IČ 558567

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA - AKTIVA A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL B. STÁLÁ AKTIVA B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM): - nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07.

Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07. Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07 www.zvvz.cz Struktura prodeje Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém objemu vlastních dodávek: Skupiny výrobků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

Pololetní zpráva. KOVOSVIT, a.s. k emitenta cenných papírů. Přílohy: 1. Výkazy KOVOSVIT, a.s. 2. Výkazy KOVOSVIT, a.s.

Pololetní zpráva. KOVOSVIT, a.s. k emitenta cenných papírů. Přílohy: 1. Výkazy KOVOSVIT, a.s. 2. Výkazy KOVOSVIT, a.s. Pololetní zpráva emitenta cenných papírů KOVOSVIT, a.s. k 30.6.2004 Přílohy: 1. Výkazy KOVOSVIT, a.s. 2. Výkazy KOVOSVIT, a.s. - konsolidace Popisná část pololetní zprávy emitenta za rok 2004 Obchodní

Více