VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S."

Transkript

1 04 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S.

2 OBSAH CONTENTS 2 Profil společnosti 4 Vybrané ukazatele ( ) 6 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti 8 Významné události roku Představenstvo a dozorčí rada 12 Organizační struktura společnosti 14 Systém řízení stavební výroby 16 Struktura stavební výroby 18 Stavby dokončené v roce Stavby zahájené v roce Certifikace managementu jakosti a environmentálního managementu 24 Lidské zdroje 26 Zpráva dozorčí rady 28 Galerie projektů 33 Finanční část 53 Identifikační a kontaktní údaje 54 Specializovaná střediska 55 Schéma vazeb dceřiných společností 2 Profile of the Company 4 Selected Indices ( ) 6 Introduction by the Chairman of the Board of Directors and Director of the Company 8 The Major Events in Board of Directors and Supervisory Board 12 Organisational Structure of the Company 14 System of Building Production Management 16 Construction Work Structure 18 Construction Projects Finished in Construction Projects in Progress in Quality Control and Environmental Management Certificates 24 Human Sources 26 Report of the Supervisory Board 28 Gallery of Projects 33 Financial Part 53 Identification Data and Directory 54 Specialized Units (Centres) 55 The Diagram of the Relations between Subsidiary Companies VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRŮMSTAV, A.S.

3 04 PRŮMSTAV, A.S. JE DOBŘE PŘIPRAVEN NA KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÉ UNIE. PRŮMSTAV, A.S. IS WELL PREPARED TO WORK IN THE COMPETITIVE ENVIRONMENT OF THE EUROPEAN UNION. ANNUAL REPORT 2004 PRŮMSTAV, A.S. 1

4 PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE PRŮMSTAV, A.S. PATŘÍ K NEJVÝZNAMNĚJŠÍM STAVEBNÍM SPOLEČNOSTEM V ČESKÉ REPUBLICE. JAKO UNIVERZÁLNÍ STAVEBNÍ SPOLEČNOST REALIZUJE DODÁVKY V CELÉ OBLASTI POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ. PRŮMSTAV, A.S. RANKS AMONG THE MOST IMPORTANT BUILDING COMPANIES IN THE CZECH REPUBLIC. AS A UNIVERSAL BUILDING COMPANY IT EXECUTES CONTRACTUAL DELIVERIES IN THE WHOLE AREA OF BUILDING CONSTRUCTION. 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRŮMSTAV, A.S.

5 Průmstav, a.s. je stavební firmou, která svým názvem naznačuje, že byla původně před více než 50 lety založena jako specializovaný podnik pro výstavbu průmyslových objektů. Postupnou změnou struktury trhu se z ní stala univerzální společnost, která působí v celé oblasti pozemního stavitelství. Předmětem činnosti jsou stavby bytových, obchodních, administrativních a průmyslových objektů, a to nejen v hlavním městě Praze, ale také v ostatních krajích České republiky. Společnost si zachovává přední postavení ve výstavbě monolitických železobetonových konstrukcí, kterých realizuje ročně za cca 400 mil. Kč. Průmstav, a.s. je stabilní firmou na českém stavebním trhu, ato nejen zásluhou ekonomických výsledků, ale také kvalitou a spolehlivostí. Vroce 2004 byl Průmstav, a.s. již poněkolikáté oceněn v anketě Českých 100 nejlepších a zařazen mezi šest nejúspěšnějších firem v oborové kategorii Stavebnictví. Průmstav, a.s. má certifikován systém managementu jakosti, má platný certifikát řízení kvality životního prostředí a certifikát systému BOZ. Získal též potvrzení Národního bezpečnostního úřadu pro práce s utajovanými skutečnostmi do stupně důvěrné. Získal a pravidelně obhajuje osvědčení Národního kvalifikačního a klasifikačního systému stavebních dodavatelů ucházejících se o veřejné zakázky. Průmstav, a.s. je společností se stabilní vlastnickou strukturou a je připraven na konkurenční prostředí Evropské unie. 04 In Czech the name of Průmstav, a.s. suggests that the Company was originally established more than 50 years ago as a specialized enterprise to carry out construction of industrial buildings. In relation to the changes in the structure of the market, the Company is now a universal building company, active in the whole area of building construction. The object of its activities is the construction of apartments, commercial, administration and industrial buildings not only in Prague but also in other regions of the Czech Republic. The Company maintains its leading position in the area of monolithic steel-concrete structures; the value of completed works of this type amounts to CZK 400 million a year. Průmstav, a.s. is a stable Company on the Czech construction market in terms of both its economic results and the quality and reliability of its work. In 2004 Průmstav, a.s. was again ranked among the 6 top firms in The Best Czech One Hundred in the category Building Construction. Průmstav, a.s. has a certified quality management system, effective environment management certificate and certification for the system for occupational safety and hygiene at work. It also obtained a certificate from the National Security Authority for work with confidential data up to the level confidential. It has obtained and regularly requalifies for a certificate from the National Qualification and Classification System of Construction Contractors entitling it to apply for contracts within the Public Procurement proceedings. Průmstav, a.s. is a company with a stable ownership structure; it is well prepared to work in the competitive environment of the European Union. ANNUAL REPORT 2004 PRŮMSTAV, A.S. 3

6 VYBRANÉ UKAZATELE ( ) SELECTED INDICIES ( ) Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Zisk (před zdaněním) v tis. Kč Vlastní kapitál v tis. Kč Počet pracovníků Přidaná hodnota v tis. Kč Přidaná hodnota na pracovníka v tis. Kč Aktiva celkem v tis. Kč C elkové výnosy společnosti (v tis. Kč) T otal revenues (in TCZK) Zisk před zdaněním (v tis. Kč) Profit before taxation (in TCZK) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRŮMSTAV, A.S.

7 04 ROK 2004 BYL PRO PRŮMSTAV, A.S. ROKEM HOSPODÁŘSKY ÚSPĚŠNÝM. SPOLEČNOST DOCÍLILA MIMOŘÁDNĚ DOBRÉHO HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU VE VÝŠI 26,5 MIL. KČ PŘED ZDANĚNÍM. FOR PRŮMSTAV, A.S. THE YEAR 2004 WAS SUCCESSFUL IN COMMERCIAL TERMS. THE COMPANY ACHIEVED OUTSTANDING ECONOMIC RESULTS WITH CZK 26.5 MILLION BEFORE TAX Total revenues in TCZK Profit before taxation in TCZK Equity in TCZK Count of employees Added value in TCZK Added value per employee in TCZK Total assets in TCZK Vlastní kapitál (v tis. Kč) Equity (in TCZK) Přidaná hodnota na pracovníka (v tis. Kč) Added value per employee (in TCZK) ANNUAL REPORT 2004 PRŮMSTAV, A.S. 5

8 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA A ŘEDITELE SPOLEČNOSTI INTRODUCTION BY THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS AND DIRECTOR OF THE COMPANY Vážení akcionáři, vážení obchodní partneři, Dear Shareholders, dear Partners, dovolujeme si Vám, tak jako v minulých letech, předložit výroční zprávu podle všech standardních požadavků kladených na tento dokument. Mnozí jsme v loňském roce s velikým očekáváním a napětím sledovali, jaké bude podnikatelské prostředí v roce vstupu České republiky do Evropské unie. Podnikatelské prostředí přes probíhající velké množství změn v předpisech, zákonech či různých pravidlech (například změna daně z přidané hodnoty, změna zákona o veřejných zakázkách) bylo velice dobré. Příznivé makroekonomické ukazatele, pokračující příliv zahraničních investic, masivní investice do bydlení, růst stavebního trhu o 9,6 % byly kvalitním rámcem pro úspěšné výsledky naší společnosti Průmstav, a.s. v tomto roce. Průmstav, a.s. oproti roku 2003 zvýšil podstatně zisk a vytvořil nejvyšší přidanou hodnotu ve své historii. Zvláště cenný je nárůst produktivity, u produktivity z přidané hodnoty na pracovníka je to o 20 %. Objemové ukazatele vykazovaly pouze mírný nárůst. Společnost se snažila o důslednější posuzování kontraktačních rizik a sledování nákladů. Dílčím výsledkem tohoto procesu, který budeme v příštích letech dále zdokonalovat, je snížení počtu ztrátových staveb v tomto roce. Allow us to present as in previous years our Annual Report, which has been prepared in compliance with all standard requirements applicable to the document. Last year many of us observed with great expectation and stress the development of the business environment in the year the Czech Republic entered the European Union. In spite of a great number of changes in the regulations, laws and various rules (for example, the change in the Value Added Tax rate, amendment of the Public Procurement Act), the business environment was very good. Beneficial macro-economic indices, continuing influx of foreign investments, massive investment in housing, and the growth of the building construction market by 9.6%, have created positive conditions for successful results of our Company Průmstav, a.s. In comparison with the year 2003, Průmstav, a.s. significantly increased its profits and created the highest added value in its history. The improvement in productivity is of particular importance. For example, the productivity from added value per employee grew by 20%. The indices of volume showed only a slight increase. The Company tried to assess more strictly contract-related risks and to adhere to the costs. One result of the process, which will be developed in the coming years, is a decrease in the number of loss-producing buildings in the course of the year. 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRŮMSTAV, A.S.

9 04 PRŮMSTAV, A.S. OPROTI ROKU 2003 ZVÝŠIL PODSTATNĚ ZISK A VYTVOŘIL NEJVYŠŠÍ PŘIDANOU HODNOTU VE SVÉ HISTORII. IN COMPARISON WITH THE YEAR 2003, PRŮMSTAV, A.S. SIGNIFICANTLY INCREASED ITS PROFITS AND CREATED THE HIGHEST ADDED VALUE IN ITS HISTORY. Z významných zakázek prováděných v roce 2004 bych si dovolil připomenout průmyslovou stavbu pro firmu Eberspächer Rakovník, další etapu bytové výstavby Kaskády Barrandov, dům s pečovatelskou službou Praha 10 Dubeč, obytná zóna Sylván v Plzni, rekonstrukce hotelu CORONET, stavba bezbariérových bytů v Kunraticích. V oblasti systémů řízení kvality, bezpečnosti práce a ochraně životního prostředí provádíme integraci těchto systémů do jednoho komplexu. Zároveň jsme v minulém roce obhájili již v minulých letech získané certifikáty na jednotlivé systémy. Společnost potvrdila svou pozici mezi předními českými firmami umístěním v soutěži Českých 100 nejlepších. Za úspěšným rokem 2004 stojí především lidé, a to jak vlastní pracovníci, tak naši obchodní partneři. Těmto lidem bych chtěl při této příležitosti poděkovat. Among the significant projects carried out in the year 2004 I would like to remind you of the industrial construction for the Eberspächer Rakovník Company, the next stage of the Cascades Barrandov apartment building, the senior citizens nursing centre at Dubeč in Prague 10, the residential area Sylván in Plzeň, reconstruction of the hotel CORONET and the building of apartments for handicapped people in Kunratice. In the area of quality management system, safety at work and environment, the integration of these systems in one comprehensive system is under way. Moreover, we have successfully re-applied for certificates for the individual systems obtained in the past years. The Company confirmed its position among Czech leading firms by its high placing in the listing The Best Czech One Hundred. In particular, the Company owes for its success in the year 2004 to people, both our employees and partners. I would like to use the opportunity to thank all of them. Ing. Ivan Bauer, MBA Předseda představenstva a ředitel společnosti Chairman of the Board and Managing Director ANNUAL REPORT 2004 PRŮMSTAV, A.S. 7

10 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2004 IMPORTANT EVENTS OF THE YEAR 2004 Leden zahájení výstavby bytových domů Blíženec I, II v Praze 5-Zbraslavi Únor dokončení výstavby Kaskády Barrandov II zahájení výstavby bytů v Praze 8, Horní Libeň-Pekařka, 2. etapa Březen firma KPMG Česká republika Audit, s.r.o. provedla audit a vydala zprávu auditora dokončení opravy pracoviště pro restaurování archiválií zasažených povodní Duben zahájení výstavby výrobní haly v areálu Eberspächer v Rakovníku konání valné hromady společnosti Průmstav, a.s audit systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Červen zahájení výstavby chráněných bytů vpraze 4-Kunraticích Červenec zahájení výstavby administrativně výrobního objektu DVAN v Praze 4 January commencement of the construction of apartment houses Blíženec I,II in Prague 5-Zbraslav F ebruary completion of the construction of Cascades Barrandov II commencement of the construction of apartments in Prague 8, Horní Libeň-Pekařka, 2nd phase March KPMG Česká republika Audit, s.r.o., performed audit of the Company and issued the auditor s report completion of the repair of working place for the restoration of documents from the archives, damaged by the flood April commencement of the construction of production hall in the premises of Eberspächer Company in Rakovník the General Meeting of Průmstav, a.s audit of the occupational safety and hygiene at work system June commencement of the construction of apartments for handicapped people in Prague 4-Kunratice July commencement of the construction of administration-production building DVAN Prague 4 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRŮMSTAV, A.S.

11 04 TAKÉ V ROCE 2004 DOSÁHLA SPOLEČNOST PRŮMSTAV, A.S. VYNIKAJÍCÍHO UMÍSTĚNÍ V SOUTĚŽI ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH. FIRMS IN THE BEST CZECH ONE HUNDRED COMPETITION. IN 2004 PRŮMSTAV, A.S. WAS PLACED ONCE AGAIN AMONG THE TOP Srpen dokončení výstavby Domu pečovatelské služby v Praze 10-Dubeč Září dokončení rekonstrukce hotelu Coronet v ulici Marie Cibulkové 8 v Praze dokončení developerského projektu 32 bytových jednotek Božanovská v Praze 9 Říjen dokončení výstavby výrobní haly v areálu Eberspächer v Rakovníku zahájení výstavby MŠ v Praze 5-Velká Chuchle Listopad dokončení výstavby bytového domu C vobytné zóně Sylván v Plzni zahájení rekonstrukce sálu Globus pro divadlo Semafor v Praze slavnostní předání diplomu v rámci vyhlášení výsledků soutěže Czech Top stali jsme se zakládajícími členy Asociace pro podporu projektů spolupráce veřejného a soukromého sektoru (Public Private Partnership) Prosinec zahájení výstavby II. etapy komunikace vpraze 10-Štěrboholy potvrzení NBÚ pro přístup k utajovaným skutečnostem do stupně DŮVĚRNÉ A ugust completion of the construction of the Senior Home in Prague 10-Dubeč September completion of the reconstruction of the hotel Coronet in Marie Cibulkové 8, Prague completion of a development project 32 apartment units Božanovská Street in Prague 9 October completion of the construction of a production hall for the Eberspächer Company in Rakovník commencement of the construction of a kindergarten in Prague 5-Velká Chuchle November completion of the building of apartment house C in the Sylván residential area in Plzeň commencement of the reconstruction of the Globus hall for the Semafor Theatre in Prague solemn hand over of diploma within the announcement of the results of the contest The Best Czech One Hundred Průmstav, a.s. became the founder member of the Association for the Support of Public Private Partnership Projects December commencement of the construction of the road in Prague 10-Štěrboholy 2nd stage certificate from the National Security Authority restricted data up to the level CONFIDENTIAL ANNUAL REPORT 2004 PRŮMSTAV, A.S. 9

12 PŘEDSTAVENSTVO A DOZORČÍ RADA BOARD OF DIRECTORS AND SUPERVISORY BOARD Představenstvo Ing. Ivan Bauer MBA (1953) předseda představenstva a ředitel společnosti V Průmstavu od roku 1978: asistent, mistr, stavbyvedoucí, vedoucí střediska, ředitel Průmstav Praha, n.p., závod 01 Praha, ředitel společnosti Průmstav, a.s. Board of Directors Ivan Bauer MBA (1953) Chairman of the Board, Managing Director With Průmstav since 1978, assistant, manager, construction foreman, company manager, director of Průmstav Praha, n.p. závod 01 Praha, Managing Director. Ing. Miroslav Netrefa (1956) místopředseda představenstva a ekonomický náměstek V Průmstavu od roku 1980: asistent, vedoucí plánovač, ekonomický náměstek. Ing. Zdeněk Urbančík (1937) člen představenstva V Průmstavu od roku 1962: stavbyvedoucí, dispečer HSV, ekonom závodu, ředitel výstavby sídliště Řepy II, vedoucí inženýr závodu, obchodní náměstek do 12/1997. Ivan Matějovič (1948) člen představenstva V Průmstavu od roku 1967: asistent, mistr, stavbyvedoucí, výrobní dispečer, výrobně technický náměstek do 1/2003, zástupce ředitele pro region západ a vybrané zakázky. Josef Kameš (1948) člen představenstva a obchodní náměstek V Průmstavu od roku1970: asistent, mistr, stavbyvedoucí, obchodní náměstek. Miroslav Netrefa (1956) Vice-chairman of the Board and Director for the Economic Section With Průmstav since 1980, assistant, chief company planner, Director for the Economic Section. Zdeněk Urbančík (1937) Member of the Board With Průmstav since 1962, construction foreman, HSV dispatcher, company economist, director of construction for housing estate Řepy II, chief plant engineer, Director for the Commercial Section until 12/1997. Ivan Matějovič (1948) Member of the Board With Průmstav since 1967, assistant, manager, construction foreman, construction dispatcher, Director for the Production and Technical Section until 1/2003, Deputy Director for the West region and selected orders. Josef Kameš (1948) Member of the Board, Director for the Commercial Section With Průmstav since 1970, assistant, manager, construction foreman, Director for the Commercial Section. 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRŮMSTAV, A.S.

13 04 PRŮMSTAV, A.S. JE EKONOMICKY STABILNÍ SPOLEČNOST S VÝRAZNÝM POSTAVENÍM NA ČESKÉM STAVEBNÍM TRHU. PRŮMSTAV, A.S. IS AN ECONOMICAL STABLE COMPANY WITH A STRONG POSITION ON THE CZECH CONSTRUCTION MARKET. Dozorčí rada Supervisory Board Ing. Pavel Hromádka (1961) předseda dozorčí rady, vedoucí OIS V Průmstavu od roku Pavel Hromádka (1961) Chairman of the Supervisory Board, Head of ISD With Průmstav since Ivan Procházka (1956) místopředseda dozorčí rady, stavbyvedoucí V Průmstavu od roku Pavel Matějka (1953) člen dozorčí rady, předseda odborové organizace V Průmstavu od roku Ivan Procházka (1956) Vice-chairman of the Supervisory Board, construction foreman With Průmstav since Pavel Matějka (1953) Member of the Board, Head of the trade union With Průmstav since ANNUAL REPORT 2004 PRŮMSTAV, A.S. 11

14 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI ORGANISATIONAL STRUCTURE OF THE COMPANY VALNÁ HROMADA DOZORČÍ RADA PŘEDSTAVENSTVO ŘEDITEL PODNIKU sekretariát právní oddělení personální oddělení manažer QMS, EMS, SMS EKONOMICKÝ NÁMĚSTEK OBCHODNÍ NÁMĚSTEK VÝROBNĚ-TECHNICKÝ NÁMĚSTEK vedoucí oddělení info. soustavy vedoucí oddělení finančního marketingové oddělení vedoucí výroby vedoucí technické skupiny investiční oddělení výrobní účtárna pokladna obchodní oddělení stavbyvedoucí středisko dopravy oddělení subdodávek mzdová účtárna hospodářská správa cenové oddělení středisko sádrokart. konstrukcí stř. mech. a zved. prostř., půjč. Bosch oddělení přípravy materiálová účtárna zakázkové oddělení středisko monolit středisko zásobování ref. likvidace faktur středisko hliníkových konstr. geodetické středisko metrolog správce poč. sítě a IT technologií středisko povrchových úprav provozní cenové oddělení ref. statistiky a pojištění středisko vzduchotechniky provozní plánovač, správce prostř. ZS manažeři výroby 12 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRŮMSTAV, A.S.

15 04 GENERAL MEETING SUPERVISORY BOARD BOARD OF DIRECTORS MANAGING DIRECTOR Secretariat Legal Department Personnel Department QMS, EMS, SMS Managers DIRECTOR FOR THE ECONOMIC SECTION DIRECTOR FOR THE COMMERCIAL SECTION DIRECTOR FOR THE PRODUCTION AND TECHNICAL SECTION Head of Info System Dept. Head of Finance Dept. Head of Marketing Dept. Head of Production Dept. Head of Technical Group Head of Investments Dept. Production Accounting Cash Register Sales Dept. Site Managers Transportation Centre Sub-supplies Dept. Wages Accounting Materials Accounting Economy Administration Price Dept. Job Dept. Gypsum Plasterboard Centre Monolith Centre Mechanical and Lifting Devices Centre Bosch Equipment Rental Preparation Dept. Settlement of Invoices Aluminium Foil Constructions Centre Supplies Centre Computer Network and IT Technologies Administrator Surface Treatment Centre Geodesist and Metrologist Dept. Statistics and Insurance Dept. Air-conditioning Centre Operations Price Dept. Production Managers Operations Planner ZS Means Administrator ANNUAL REPORT 2004 PRŮMSTAV, A.S. 13

16 SYSTÉM ŘÍZENÍ STAVEBNÍ VÝROBY SYSTEM OF BUILDING PRODUCTION MANAGEMENT Systém řízení stavební výroby a jeho další prohlubování prokázaly v roce 2004 svůj zásadní význam pro další příznivý rozvoj společnosti. Systém řízení stavební výroby vstoupil do plného nasazení, došlo ke sjednocení roztříštěných databází a k výraznému zjednodušení a zpřehlednění činností všech oddělení. V dalších etapách budou propracovány ekonomické vazby do nejnižších úrovní řízení. Systém řízení výroby bude rovněž obsahovat efektivní nástroj výběru subdodavatelů prostřednictvím internetu a elektronických médií. V oblasti reklamací je systém řízení výroby nedocenitelnou pomůckou. Snahy společnosti o zkvalitnění realizovaných činností vedly k prohlubování používaných nosných technologií. Jejich dalšímu rozvoji bude společnost v nejbližších letech věnovat nejvyšší pozornost a úsilí. The system of building production management and its innovation continued to play a major role in the favourable development of the Company in the year The system of building production management has been fully implemented; to date fragmented databases have been united and the activities of all departments streamlined significantly. During the next phases the economic relationships will be detailed to the lowest management levels. The system of production management will also include an effective tool for subcontractor selection using the Internet and electronic media. The production management system is very effective in the area of filling claims. The ongoing efforts of the Company to enhance the quality of its activities led to improvements to the most important technologies in use. In the coming years the Company is prepared to devote all its attention and efforts to their further development. 14 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRŮMSTAV, A.S.

17 04 KVALITNÍ PROVEDENÍ ZAKÁZEK A VĚTŠÍ ÚSPĚŠNOST SVÝCH OBCHODNÍCH AKTIVIT SPOLEČNOST DOSAHUJE TRVALÝM ZLEPŠOVÁNÍM PROCESNÍHO A PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ. THE COMPANY HAS ACHIEVED TOP-QUALITY EXECUTION OF ORDERS AND CONSEQUENTLY AN INCREASED SUCCESS RATE IN TERMS OF BUSINESS ACTIVITIES THROUGH CONTINUOUS IMPROVEMENT OF PROCESS AND PROJECT MANAGEMENT. ANNUAL REPORT 2004 PRŮMSTAV, A.S. 15

18 STRUKTURA STAVEBNÍ VÝROBY CONSTRUCTION WORK STRUCTURE Vroce 2004 nedošlo k zásadním změnám ve struktuře stavební výroby. Zůstává stále velký poměr bytové výstavby (70 %; Kaskády Barrandov III, Bytové domy Božanovská v Praze 9, Obytná zóna Sylván v Plzni, obytné soubory Pekařka v Praze 8, obytný soubor Petrovice-Praha 15, Bytové domy Blíženec na Zbraslavi) oproti ostatním druhům výstavby. Součástí bytové výstavby je také provádění klientských změn v bytech. Průmyslová výstavba (10 %) je zastoupena stavbou velké průmyslové haly v Rakovníku pro firmu Eberspächer spol. sr.o. Výstavba haly proběhla v krátkém období 7 měsíců od dubna do října 2004, další stavbou je administrativně výrobní objekt DVAN v Praze 4-Modřanech. Stavby občanské vybavenosti (20 %) jsou zastoupeny výstavbou pečovatelských domů (DPS Dubeč, Chráněné byty Kunratice) a rekonstrukcí bytového domu na hotel v ulici Marie Cibulkové v Praze 4. V oboru inženýrských staveb jsme prováděli výstavbu protipovodňových opatření v Praze 7-Holešovicích. In 2004 there were no significant changes in the construction work structure. The high proportion of the apartment building (70%; Barrandov Cascades III, apartment houses Božanovská in Prague 9, the Sylván residential area in Plzeň, residential complexes Pekařka in Prague 8, residential complex Petrovice-Prague 15, apartment houses Blíženec at Zbraslav) in comparison with other types of building activities remains unchanged. This type of work also includes changes to individual apartments as ordered by clients. Industrial building (10%) is represented by the construction of a large industrial hall in Rakovník for the Eberspächer spol. s r.o. Company. The construction of the hall was carried out in a short period of 7 months from April to October Another building of this kind was the administration / production building DVAN in Prague 4-Modřany. Civic amenities buildings (20%) are represented by the construction of senior nursing centres (DPS Dubeč, Kunratice apartments for handicapped people) and by the conversion of an apartment house to a hotel in Marie Cibulkové Street in Prague 4. In the area of structural engineering we carried out the building of flood control facilities in Prague 7-Holešovice. 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRŮMSTAV, A.S.

19 04 70 % Z CELKOVÉHO OBJEMU STAVEBNÍ VÝROBY ZA ROK 2004 REALIZOVAL PRŮMSTAV, A.S. V SEGMENTU BYTOVÉ VÝSTAVBY. 70% OF TOTAL BUILDING PRODUCTION VOLUME BY PRŮMSTAV, A.S. IN THE YEAR 2004 WAS IN THE APARTMENT BUILDING SECTOR. Struktura staveb z hlediska velikosti hodnoty díla Building Production Structure % 2 1 stavby pod 15 mil. / buildings under 15 mio. CZK 7 2 stavby mezi 15 mil a 40 mil. Kč / buildings between 15 mio. and 40 mio. CZK stavby mezi 40 mil a 90 mil. Kč / buildings between 40 mio. and 90 mio. CZK 23 4 stavby nad 90 mil. / buildings over 90 mio. CZK 64 celkem / total 100 Struktura staveb z hlediska typu investora Structure of constructions according to the type of investor % 1 zahraniční investor / foreign investor 9 2 tuzemský investor státní / local state investor 33 3 tuzemský investor soukromý / local private investor 58 celkem / total 100 Struktura staveb z hlediska typů výstavby Structure of buildings according to the types of building % 1 bytová výstavba / apartments building 70 2 občanská výstavba / civil buildings 20 3 průmyslová výstavba / industrial building 10 celkem / total 100 ANNUAL REPORT 2004 PRŮMSTAV, A.S. 17

20 STAVBY DOKONČENÉ V ROCE 2004 CONSTRUCTIONS COMPLETED IN 2004 Průmstav, a.s. jako vyšší dodavatel Bytová výstavba Stavba Město Objednatel Dokončení Kaskády Barrandov II Praha 5 FINEP Barrandov k.s. únor bytových jednotek Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně únor 2004 Rekonstrukce bytového domu a dostavba garáží Praha 2 Soukromý investor září bytových jednotek Praha 9 Bytové domy Božanovská s.r.o. září 2004 Obytná zóna Sylván, bytový dům C Plzeň Obytná zóna Sylván a.s. listopad 2004 Občanská výstavba Stavba Město Objednatel Dokončení Terasa pro Pizzerii v Parku Hostivař Praha 15 SBF Development Praha s.r.o. červen 2004 DPS Dubeč Praha 10 Hlavní město Praha srpen 2004 Rekonstrukce objektu v ulici Marie Cibulkové Praha 4 Centropen a.s. září 2004 Rekonstrukce budovy Národního technického muzea Praha 7 Národní technické muzeum prosinec 2004 Průmyslová výstavba Stavba Město Objednatel Dokončení Areál Eberspächer Rakovník Eberspächer spol. s r.o. říjen VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRŮMSTAV, A.S.

21 04 PRŮMSTAV, A.S. REALIZUJE NÁROČNÉ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY I VÝZNAMNÁ STAVEBNÍ DÍLA PRO SOUKROMÉ INVESTORY. PRŮMSTAV, A.S. FULFILS DEMANDING PROJECTS FOR PUBLIC SECTOR AS WELL AS IMPORTANT CONSTRUCTION PROJECTS FOR PRIVATE INVESTORS. Průmstav, a.s. as senior contractor A partment buildings Name of construction City Customer Completion Cascades Barrandov II Prague 5 FINEP Barrandov k.s. February apartment units Mariánské Lázně City of Mariánské Lázně February 2004 Reconstruction of apartment house and completion of garages Prague 2 Private investor September apartment units Prague 9 Bytové domy Božanovská s.r.o. September 2004 Sylván Residential Area, apartment house C Plzeň Obytná zóna Sylván a.s. November 2004 Civil buildings Name of construction City Customer Completion Terrace for Pizzeria in the Hostivař Park Prague 15 SBF Development Prague s.r.o. June 2004 Senior Nursing Centre Dubeč Prague 10 City Prague August 2004 Reconstruction of the building in Marie Cibulkové Street Prague 4 Centropen a.s. September 2004 National Technical Museum - reconstruction of the building Prague 7 National Technical Museum December 2004 Industrial constructions Name of construction City Customer Completion Area of the Eberspächer Company Rakovník Eberspächer spol. s r.o. October 2004 ANNUAL REPORT 2004 PRŮMSTAV, A.S. 19

22 STAVBY ZAHÁJENÉ V ROCE 2004 CONSTRUCTIONS STARTED IN 2004 Průmstav, a.s. jako vyšší dodavatel Bytová výstavba Stavba Město Objednatel Zahájení Bytové domy Blíženec I, II, 1A Praha 5-Zbraslav Zahradní čtvrť a.s. leden 2004 Chráněné byty Kunratice Praha 4-Kunratice Hlavní město Praha červen 2004 Občanská výstavba Stavba Město Objednatel Zahájení MŠ Velká Chuchle Praha 5 Hlavní město Praha říjen 2004 Rekonstrukce sálu Globus pro divadlo Semafor Praha 6 Hlavní město Praha listopad 2004 Průmyslová výstavba Stavba Město Objednatel Zahájení Areál Eberspächer Rakovník Eberspächer spol. s r.o. duben 2004 Objekt DVAN Praha 4 2N spol. s r.o. červenec 2004 Průmstav, a.s. jako subdodavatel Bytová výstavba Stavba Město Objednatel Zahájení Horní Libeň Pekařka II Praha 8 Skanska CZ a.s. únor VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRŮMSTAV, A.S.

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6.

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. PROTOŽE MÍT SYSTÉM VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. 2012) JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU WWW.ABRA.EU 1 2 3 4 5 6 7 8 Úvod Informace o vývoji společnosti,

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Rozvaha Balance Sheet AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Brutto Korekce Netto Netto Gross Adjustment Net Net 4. Pořizovaný krátkodobý finanční

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

Výsledky hospodaření l Economic Results

Výsledky hospodaření l Economic Results 58 Výsledky hospodaření l Economic Results Více než energie More than Energy 59 Výnosy a náklady l Revenues and Expenses Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of the Company in thousands

Více

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura Téma 3: Majetková a finanční struktura 1. Majetková struktura podniku. Cash flow - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura - míra zadluženosti a optimální finanční struktura 3. Výnosy,

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Účetnictví II (UCT II) 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity:

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014 1. 7. 2013-30. 6. 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014 1. 7. 2013-30. 6. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014 1. 7. 2013-30. 6. 2014 ÚVOD...1 INFORMACE O VÝVOJI SPOLEČNOSTI, ČINNOSTI A STÁVAJÍCÍM HOSPODÁŘSKÉM POSTAVENÍ...2 INFORMACE O SKUTEČNOSTECH

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Účetnictví I (UCT I) Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity: 6

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu Účetní závěrka za rok 0 MF č.j. 8/97 7/00 název závěrku současně x příslušnému finančnímu úřadu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni..0 0 599 Bytové Ostřešany Sídlo nebo bydliště a místo podnikání liší-li se od

Více

Crefo číslo 9210195021 Registrace: Krajský soud Hradec Králové IČO 10482245 Spisová značka B/1011121 DIČ CZ10482245 Status aktivní

Crefo číslo 9210195021 Registrace: Krajský soud Hradec Králové IČO 10482245 Spisová značka B/1011121 DIČ CZ10482245 Status aktivní Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246 810 246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369 113 691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s.

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s. 20 05 Výroční zpráva Annual Report Vaše stavební firma Your construction company Annual Report 2005 1 OBSAH CONTENTS Finanční a provozní ukazatele (2000 2005) 4 Profil společnosti 6 Úvodní slovo předsedy

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

Report On Business Activity. Zpráva o podnikatelské činnosti QUALITY CONTROL SYSTEM SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI RELATIONSHIP WITH THE ENVIRONMENT

Report On Business Activity. Zpráva o podnikatelské činnosti QUALITY CONTROL SYSTEM SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI RELATIONSHIP WITH THE ENVIRONMENT Zpráva o podnikatelské činnosti Report On Business Activity SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI Dohledový audit prováděný na kontrolu dodržování systému řízení jakosti nezjistil žádná pochybení. Normy ISO jsou dodržovány

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Představenstvo společnosti Air Bank a.s.

Představenstvo společnosti Air Bank a.s. Představenstvo společnosti Air Bank a.s. se sídlem v Praze 11, Chodov, Hráského 2231/25, PSČ: 148 00, IČ: 290 45 371, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16013

Více

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč) Rozvaha podle Přílohy Č. I vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA v p ném rozsahu

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2013 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

výroční zpráva annual report IPO - Energie, kterou oceníte

výroční zpráva annual report IPO - Energie, kterou oceníte výroční zpráva annual report 2008 IPO - Energie, kterou oceníte Obsah / Contents 3 Vývoj vybraných ukazatelů Key Statistics 4 Zpráva představenstva o podnikatel ské činnosti společnosti a stavu jejího

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

ČSAD Kyjov Bus a.s. Boršovská 2228 697 34 Kyjov

ČSAD Kyjov Bus a.s. Boršovská 2228 697 34 Kyjov ČSAD Kyjov Bus a.s. Boršovská 2228 697 34 Kyjov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Valná hromada ČSAD Kyjov Bus a.s. Kyjov, dne 25. června 2015 OBSAH strana I. ÚVOD... 4 II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 III. ORGÁNY SPOLEČNOSTI...

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Horské chalupy Bratrouchov (apartmány) Výroční zpráva

Horské chalupy Bratrouchov (apartmány) Výroční zpráva Horské chalupy Bratrouchov (apartmány) Výroční zpráva 2011 Obsah Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Zpráva dozorčí rady společnosti 6 Hospodářské výsledky v roce 2011 8 Podnikání společnosti

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

RINOL, Česká republika s.r.o.

RINOL, Česká republika s.r.o. RINOL, Česká republika s.r.o. Výroční zpráva Annual Report 2007 02 SUNGWOO Výroční zpráva Annual Report 2007 03 Obsah C o n t e n t s Profil společnosti 05 Úvodní slovo jednatele společnosti 07 Základní

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky (BILANCE) Stavoprojekt Olomouc ke dni 31.12.2014 a.s. ( v celých tisících

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov

ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Valná hromada ČSAD Kyjov Logistics a.s. Kyjov, dne 25. června 2015 OBSAH strana I. ÚVOD... 3 II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 III. ORGÁNY

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

výroční zpráva 2011 annual report

výroční zpráva 2011 annual report annual report výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2011 česká verze Obsah Slovo předsedy, údaje o společnosti, orgány a profil společnosti........................................3 Lidské zdroje, obrat a organizační

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary 20. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO VELETRHU ZABEZPEČení a požární ochrany 20 th INTERNATIONAL FAIR OF SECURITY & FIRE PREVENTION 20 th anniversary tradition & innovation 2. ročník veletrhu chytrého bydlení, šetrných

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155 R O Z V A H A (bilance) v plném rozsahu ke dni 31.12.213 v tis.czk Název a sídlo ú. jednotky ZEMKDKLSKÁ AKCIOVÁ SPOLEGNOST KOLOVEG Rok M$síc IG TYRŠOVA 146 213 12 477177 345 43 KOLOVEG íslo B$žné ú etní

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH TABLE OF CONTENTS Profil společnosti 5 Company profile 6 Rozvaha 33 Balance sheet 34 Úvodní slovo jednatele 9 Introductory word from the Executive 10 Výkaz zisku

Více

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, obchodní přátelé, čtvrtým rokem mám tu čest Vám předložit jménem představenstva R.JELINEK GROUP SE výroční

Více

United Energy Trading, a.s. Praha 1, Washingtonova 17, PSČ 110 00

United Energy Trading, a.s. Praha 1, Washingtonova 17, PSČ 110 00 United Energy Trading, a.s. Praha 1, Washingtonova 17, PSČ 110 00 IČ/Company identification number: 27 38 66 43 DIČ/Tax identification number: CZ27386643 Tel./Phone: +420 221 666 222 Fax/Fax: +420 221

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějěích předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu (v celých tlslcích Kč) ke dni 31.12.2014 Obchodní firma nebo jiný název _9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C?

Více