VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S."

Transkript

1 04 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S.

2 OBSAH CONTENTS 2 Profil společnosti 4 Vybrané ukazatele ( ) 6 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti 8 Významné události roku Představenstvo a dozorčí rada 12 Organizační struktura společnosti 14 Systém řízení stavební výroby 16 Struktura stavební výroby 18 Stavby dokončené v roce Stavby zahájené v roce Certifikace managementu jakosti a environmentálního managementu 24 Lidské zdroje 26 Zpráva dozorčí rady 28 Galerie projektů 33 Finanční část 53 Identifikační a kontaktní údaje 54 Specializovaná střediska 55 Schéma vazeb dceřiných společností 2 Profile of the Company 4 Selected Indices ( ) 6 Introduction by the Chairman of the Board of Directors and Director of the Company 8 The Major Events in Board of Directors and Supervisory Board 12 Organisational Structure of the Company 14 System of Building Production Management 16 Construction Work Structure 18 Construction Projects Finished in Construction Projects in Progress in Quality Control and Environmental Management Certificates 24 Human Sources 26 Report of the Supervisory Board 28 Gallery of Projects 33 Financial Part 53 Identification Data and Directory 54 Specialized Units (Centres) 55 The Diagram of the Relations between Subsidiary Companies VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRŮMSTAV, A.S.

3 04 PRŮMSTAV, A.S. JE DOBŘE PŘIPRAVEN NA KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÉ UNIE. PRŮMSTAV, A.S. IS WELL PREPARED TO WORK IN THE COMPETITIVE ENVIRONMENT OF THE EUROPEAN UNION. ANNUAL REPORT 2004 PRŮMSTAV, A.S. 1

4 PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE PRŮMSTAV, A.S. PATŘÍ K NEJVÝZNAMNĚJŠÍM STAVEBNÍM SPOLEČNOSTEM V ČESKÉ REPUBLICE. JAKO UNIVERZÁLNÍ STAVEBNÍ SPOLEČNOST REALIZUJE DODÁVKY V CELÉ OBLASTI POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ. PRŮMSTAV, A.S. RANKS AMONG THE MOST IMPORTANT BUILDING COMPANIES IN THE CZECH REPUBLIC. AS A UNIVERSAL BUILDING COMPANY IT EXECUTES CONTRACTUAL DELIVERIES IN THE WHOLE AREA OF BUILDING CONSTRUCTION. 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRŮMSTAV, A.S.

5 Průmstav, a.s. je stavební firmou, která svým názvem naznačuje, že byla původně před více než 50 lety založena jako specializovaný podnik pro výstavbu průmyslových objektů. Postupnou změnou struktury trhu se z ní stala univerzální společnost, která působí v celé oblasti pozemního stavitelství. Předmětem činnosti jsou stavby bytových, obchodních, administrativních a průmyslových objektů, a to nejen v hlavním městě Praze, ale také v ostatních krajích České republiky. Společnost si zachovává přední postavení ve výstavbě monolitických železobetonových konstrukcí, kterých realizuje ročně za cca 400 mil. Kč. Průmstav, a.s. je stabilní firmou na českém stavebním trhu, ato nejen zásluhou ekonomických výsledků, ale také kvalitou a spolehlivostí. Vroce 2004 byl Průmstav, a.s. již poněkolikáté oceněn v anketě Českých 100 nejlepších a zařazen mezi šest nejúspěšnějších firem v oborové kategorii Stavebnictví. Průmstav, a.s. má certifikován systém managementu jakosti, má platný certifikát řízení kvality životního prostředí a certifikát systému BOZ. Získal též potvrzení Národního bezpečnostního úřadu pro práce s utajovanými skutečnostmi do stupně důvěrné. Získal a pravidelně obhajuje osvědčení Národního kvalifikačního a klasifikačního systému stavebních dodavatelů ucházejících se o veřejné zakázky. Průmstav, a.s. je společností se stabilní vlastnickou strukturou a je připraven na konkurenční prostředí Evropské unie. 04 In Czech the name of Průmstav, a.s. suggests that the Company was originally established more than 50 years ago as a specialized enterprise to carry out construction of industrial buildings. In relation to the changes in the structure of the market, the Company is now a universal building company, active in the whole area of building construction. The object of its activities is the construction of apartments, commercial, administration and industrial buildings not only in Prague but also in other regions of the Czech Republic. The Company maintains its leading position in the area of monolithic steel-concrete structures; the value of completed works of this type amounts to CZK 400 million a year. Průmstav, a.s. is a stable Company on the Czech construction market in terms of both its economic results and the quality and reliability of its work. In 2004 Průmstav, a.s. was again ranked among the 6 top firms in The Best Czech One Hundred in the category Building Construction. Průmstav, a.s. has a certified quality management system, effective environment management certificate and certification for the system for occupational safety and hygiene at work. It also obtained a certificate from the National Security Authority for work with confidential data up to the level confidential. It has obtained and regularly requalifies for a certificate from the National Qualification and Classification System of Construction Contractors entitling it to apply for contracts within the Public Procurement proceedings. Průmstav, a.s. is a company with a stable ownership structure; it is well prepared to work in the competitive environment of the European Union. ANNUAL REPORT 2004 PRŮMSTAV, A.S. 3

6 VYBRANÉ UKAZATELE ( ) SELECTED INDICIES ( ) Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Zisk (před zdaněním) v tis. Kč Vlastní kapitál v tis. Kč Počet pracovníků Přidaná hodnota v tis. Kč Přidaná hodnota na pracovníka v tis. Kč Aktiva celkem v tis. Kč C elkové výnosy společnosti (v tis. Kč) T otal revenues (in TCZK) Zisk před zdaněním (v tis. Kč) Profit before taxation (in TCZK) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRŮMSTAV, A.S.

7 04 ROK 2004 BYL PRO PRŮMSTAV, A.S. ROKEM HOSPODÁŘSKY ÚSPĚŠNÝM. SPOLEČNOST DOCÍLILA MIMOŘÁDNĚ DOBRÉHO HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU VE VÝŠI 26,5 MIL. KČ PŘED ZDANĚNÍM. FOR PRŮMSTAV, A.S. THE YEAR 2004 WAS SUCCESSFUL IN COMMERCIAL TERMS. THE COMPANY ACHIEVED OUTSTANDING ECONOMIC RESULTS WITH CZK 26.5 MILLION BEFORE TAX Total revenues in TCZK Profit before taxation in TCZK Equity in TCZK Count of employees Added value in TCZK Added value per employee in TCZK Total assets in TCZK Vlastní kapitál (v tis. Kč) Equity (in TCZK) Přidaná hodnota na pracovníka (v tis. Kč) Added value per employee (in TCZK) ANNUAL REPORT 2004 PRŮMSTAV, A.S. 5

8 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA A ŘEDITELE SPOLEČNOSTI INTRODUCTION BY THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS AND DIRECTOR OF THE COMPANY Vážení akcionáři, vážení obchodní partneři, Dear Shareholders, dear Partners, dovolujeme si Vám, tak jako v minulých letech, předložit výroční zprávu podle všech standardních požadavků kladených na tento dokument. Mnozí jsme v loňském roce s velikým očekáváním a napětím sledovali, jaké bude podnikatelské prostředí v roce vstupu České republiky do Evropské unie. Podnikatelské prostředí přes probíhající velké množství změn v předpisech, zákonech či různých pravidlech (například změna daně z přidané hodnoty, změna zákona o veřejných zakázkách) bylo velice dobré. Příznivé makroekonomické ukazatele, pokračující příliv zahraničních investic, masivní investice do bydlení, růst stavebního trhu o 9,6 % byly kvalitním rámcem pro úspěšné výsledky naší společnosti Průmstav, a.s. v tomto roce. Průmstav, a.s. oproti roku 2003 zvýšil podstatně zisk a vytvořil nejvyšší přidanou hodnotu ve své historii. Zvláště cenný je nárůst produktivity, u produktivity z přidané hodnoty na pracovníka je to o 20 %. Objemové ukazatele vykazovaly pouze mírný nárůst. Společnost se snažila o důslednější posuzování kontraktačních rizik a sledování nákladů. Dílčím výsledkem tohoto procesu, který budeme v příštích letech dále zdokonalovat, je snížení počtu ztrátových staveb v tomto roce. Allow us to present as in previous years our Annual Report, which has been prepared in compliance with all standard requirements applicable to the document. Last year many of us observed with great expectation and stress the development of the business environment in the year the Czech Republic entered the European Union. In spite of a great number of changes in the regulations, laws and various rules (for example, the change in the Value Added Tax rate, amendment of the Public Procurement Act), the business environment was very good. Beneficial macro-economic indices, continuing influx of foreign investments, massive investment in housing, and the growth of the building construction market by 9.6%, have created positive conditions for successful results of our Company Průmstav, a.s. In comparison with the year 2003, Průmstav, a.s. significantly increased its profits and created the highest added value in its history. The improvement in productivity is of particular importance. For example, the productivity from added value per employee grew by 20%. The indices of volume showed only a slight increase. The Company tried to assess more strictly contract-related risks and to adhere to the costs. One result of the process, which will be developed in the coming years, is a decrease in the number of loss-producing buildings in the course of the year. 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRŮMSTAV, A.S.

9 04 PRŮMSTAV, A.S. OPROTI ROKU 2003 ZVÝŠIL PODSTATNĚ ZISK A VYTVOŘIL NEJVYŠŠÍ PŘIDANOU HODNOTU VE SVÉ HISTORII. IN COMPARISON WITH THE YEAR 2003, PRŮMSTAV, A.S. SIGNIFICANTLY INCREASED ITS PROFITS AND CREATED THE HIGHEST ADDED VALUE IN ITS HISTORY. Z významných zakázek prováděných v roce 2004 bych si dovolil připomenout průmyslovou stavbu pro firmu Eberspächer Rakovník, další etapu bytové výstavby Kaskády Barrandov, dům s pečovatelskou službou Praha 10 Dubeč, obytná zóna Sylván v Plzni, rekonstrukce hotelu CORONET, stavba bezbariérových bytů v Kunraticích. V oblasti systémů řízení kvality, bezpečnosti práce a ochraně životního prostředí provádíme integraci těchto systémů do jednoho komplexu. Zároveň jsme v minulém roce obhájili již v minulých letech získané certifikáty na jednotlivé systémy. Společnost potvrdila svou pozici mezi předními českými firmami umístěním v soutěži Českých 100 nejlepších. Za úspěšným rokem 2004 stojí především lidé, a to jak vlastní pracovníci, tak naši obchodní partneři. Těmto lidem bych chtěl při této příležitosti poděkovat. Among the significant projects carried out in the year 2004 I would like to remind you of the industrial construction for the Eberspächer Rakovník Company, the next stage of the Cascades Barrandov apartment building, the senior citizens nursing centre at Dubeč in Prague 10, the residential area Sylván in Plzeň, reconstruction of the hotel CORONET and the building of apartments for handicapped people in Kunratice. In the area of quality management system, safety at work and environment, the integration of these systems in one comprehensive system is under way. Moreover, we have successfully re-applied for certificates for the individual systems obtained in the past years. The Company confirmed its position among Czech leading firms by its high placing in the listing The Best Czech One Hundred. In particular, the Company owes for its success in the year 2004 to people, both our employees and partners. I would like to use the opportunity to thank all of them. Ing. Ivan Bauer, MBA Předseda představenstva a ředitel společnosti Chairman of the Board and Managing Director ANNUAL REPORT 2004 PRŮMSTAV, A.S. 7

10 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2004 IMPORTANT EVENTS OF THE YEAR 2004 Leden zahájení výstavby bytových domů Blíženec I, II v Praze 5-Zbraslavi Únor dokončení výstavby Kaskády Barrandov II zahájení výstavby bytů v Praze 8, Horní Libeň-Pekařka, 2. etapa Březen firma KPMG Česká republika Audit, s.r.o. provedla audit a vydala zprávu auditora dokončení opravy pracoviště pro restaurování archiválií zasažených povodní Duben zahájení výstavby výrobní haly v areálu Eberspächer v Rakovníku konání valné hromady společnosti Průmstav, a.s audit systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Červen zahájení výstavby chráněných bytů vpraze 4-Kunraticích Červenec zahájení výstavby administrativně výrobního objektu DVAN v Praze 4 January commencement of the construction of apartment houses Blíženec I,II in Prague 5-Zbraslav F ebruary completion of the construction of Cascades Barrandov II commencement of the construction of apartments in Prague 8, Horní Libeň-Pekařka, 2nd phase March KPMG Česká republika Audit, s.r.o., performed audit of the Company and issued the auditor s report completion of the repair of working place for the restoration of documents from the archives, damaged by the flood April commencement of the construction of production hall in the premises of Eberspächer Company in Rakovník the General Meeting of Průmstav, a.s audit of the occupational safety and hygiene at work system June commencement of the construction of apartments for handicapped people in Prague 4-Kunratice July commencement of the construction of administration-production building DVAN Prague 4 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRŮMSTAV, A.S.

11 04 TAKÉ V ROCE 2004 DOSÁHLA SPOLEČNOST PRŮMSTAV, A.S. VYNIKAJÍCÍHO UMÍSTĚNÍ V SOUTĚŽI ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH. FIRMS IN THE BEST CZECH ONE HUNDRED COMPETITION. IN 2004 PRŮMSTAV, A.S. WAS PLACED ONCE AGAIN AMONG THE TOP Srpen dokončení výstavby Domu pečovatelské služby v Praze 10-Dubeč Září dokončení rekonstrukce hotelu Coronet v ulici Marie Cibulkové 8 v Praze dokončení developerského projektu 32 bytových jednotek Božanovská v Praze 9 Říjen dokončení výstavby výrobní haly v areálu Eberspächer v Rakovníku zahájení výstavby MŠ v Praze 5-Velká Chuchle Listopad dokončení výstavby bytového domu C vobytné zóně Sylván v Plzni zahájení rekonstrukce sálu Globus pro divadlo Semafor v Praze slavnostní předání diplomu v rámci vyhlášení výsledků soutěže Czech Top stali jsme se zakládajícími členy Asociace pro podporu projektů spolupráce veřejného a soukromého sektoru (Public Private Partnership) Prosinec zahájení výstavby II. etapy komunikace vpraze 10-Štěrboholy potvrzení NBÚ pro přístup k utajovaným skutečnostem do stupně DŮVĚRNÉ A ugust completion of the construction of the Senior Home in Prague 10-Dubeč September completion of the reconstruction of the hotel Coronet in Marie Cibulkové 8, Prague completion of a development project 32 apartment units Božanovská Street in Prague 9 October completion of the construction of a production hall for the Eberspächer Company in Rakovník commencement of the construction of a kindergarten in Prague 5-Velká Chuchle November completion of the building of apartment house C in the Sylván residential area in Plzeň commencement of the reconstruction of the Globus hall for the Semafor Theatre in Prague solemn hand over of diploma within the announcement of the results of the contest The Best Czech One Hundred Průmstav, a.s. became the founder member of the Association for the Support of Public Private Partnership Projects December commencement of the construction of the road in Prague 10-Štěrboholy 2nd stage certificate from the National Security Authority restricted data up to the level CONFIDENTIAL ANNUAL REPORT 2004 PRŮMSTAV, A.S. 9

12 PŘEDSTAVENSTVO A DOZORČÍ RADA BOARD OF DIRECTORS AND SUPERVISORY BOARD Představenstvo Ing. Ivan Bauer MBA (1953) předseda představenstva a ředitel společnosti V Průmstavu od roku 1978: asistent, mistr, stavbyvedoucí, vedoucí střediska, ředitel Průmstav Praha, n.p., závod 01 Praha, ředitel společnosti Průmstav, a.s. Board of Directors Ivan Bauer MBA (1953) Chairman of the Board, Managing Director With Průmstav since 1978, assistant, manager, construction foreman, company manager, director of Průmstav Praha, n.p. závod 01 Praha, Managing Director. Ing. Miroslav Netrefa (1956) místopředseda představenstva a ekonomický náměstek V Průmstavu od roku 1980: asistent, vedoucí plánovač, ekonomický náměstek. Ing. Zdeněk Urbančík (1937) člen představenstva V Průmstavu od roku 1962: stavbyvedoucí, dispečer HSV, ekonom závodu, ředitel výstavby sídliště Řepy II, vedoucí inženýr závodu, obchodní náměstek do 12/1997. Ivan Matějovič (1948) člen představenstva V Průmstavu od roku 1967: asistent, mistr, stavbyvedoucí, výrobní dispečer, výrobně technický náměstek do 1/2003, zástupce ředitele pro region západ a vybrané zakázky. Josef Kameš (1948) člen představenstva a obchodní náměstek V Průmstavu od roku1970: asistent, mistr, stavbyvedoucí, obchodní náměstek. Miroslav Netrefa (1956) Vice-chairman of the Board and Director for the Economic Section With Průmstav since 1980, assistant, chief company planner, Director for the Economic Section. Zdeněk Urbančík (1937) Member of the Board With Průmstav since 1962, construction foreman, HSV dispatcher, company economist, director of construction for housing estate Řepy II, chief plant engineer, Director for the Commercial Section until 12/1997. Ivan Matějovič (1948) Member of the Board With Průmstav since 1967, assistant, manager, construction foreman, construction dispatcher, Director for the Production and Technical Section until 1/2003, Deputy Director for the West region and selected orders. Josef Kameš (1948) Member of the Board, Director for the Commercial Section With Průmstav since 1970, assistant, manager, construction foreman, Director for the Commercial Section. 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRŮMSTAV, A.S.

13 04 PRŮMSTAV, A.S. JE EKONOMICKY STABILNÍ SPOLEČNOST S VÝRAZNÝM POSTAVENÍM NA ČESKÉM STAVEBNÍM TRHU. PRŮMSTAV, A.S. IS AN ECONOMICAL STABLE COMPANY WITH A STRONG POSITION ON THE CZECH CONSTRUCTION MARKET. Dozorčí rada Supervisory Board Ing. Pavel Hromádka (1961) předseda dozorčí rady, vedoucí OIS V Průmstavu od roku Pavel Hromádka (1961) Chairman of the Supervisory Board, Head of ISD With Průmstav since Ivan Procházka (1956) místopředseda dozorčí rady, stavbyvedoucí V Průmstavu od roku Pavel Matějka (1953) člen dozorčí rady, předseda odborové organizace V Průmstavu od roku Ivan Procházka (1956) Vice-chairman of the Supervisory Board, construction foreman With Průmstav since Pavel Matějka (1953) Member of the Board, Head of the trade union With Průmstav since ANNUAL REPORT 2004 PRŮMSTAV, A.S. 11

14 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI ORGANISATIONAL STRUCTURE OF THE COMPANY VALNÁ HROMADA DOZORČÍ RADA PŘEDSTAVENSTVO ŘEDITEL PODNIKU sekretariát právní oddělení personální oddělení manažer QMS, EMS, SMS EKONOMICKÝ NÁMĚSTEK OBCHODNÍ NÁMĚSTEK VÝROBNĚ-TECHNICKÝ NÁMĚSTEK vedoucí oddělení info. soustavy vedoucí oddělení finančního marketingové oddělení vedoucí výroby vedoucí technické skupiny investiční oddělení výrobní účtárna pokladna obchodní oddělení stavbyvedoucí středisko dopravy oddělení subdodávek mzdová účtárna hospodářská správa cenové oddělení středisko sádrokart. konstrukcí stř. mech. a zved. prostř., půjč. Bosch oddělení přípravy materiálová účtárna zakázkové oddělení středisko monolit středisko zásobování ref. likvidace faktur středisko hliníkových konstr. geodetické středisko metrolog správce poč. sítě a IT technologií středisko povrchových úprav provozní cenové oddělení ref. statistiky a pojištění středisko vzduchotechniky provozní plánovač, správce prostř. ZS manažeři výroby 12 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRŮMSTAV, A.S.

15 04 GENERAL MEETING SUPERVISORY BOARD BOARD OF DIRECTORS MANAGING DIRECTOR Secretariat Legal Department Personnel Department QMS, EMS, SMS Managers DIRECTOR FOR THE ECONOMIC SECTION DIRECTOR FOR THE COMMERCIAL SECTION DIRECTOR FOR THE PRODUCTION AND TECHNICAL SECTION Head of Info System Dept. Head of Finance Dept. Head of Marketing Dept. Head of Production Dept. Head of Technical Group Head of Investments Dept. Production Accounting Cash Register Sales Dept. Site Managers Transportation Centre Sub-supplies Dept. Wages Accounting Materials Accounting Economy Administration Price Dept. Job Dept. Gypsum Plasterboard Centre Monolith Centre Mechanical and Lifting Devices Centre Bosch Equipment Rental Preparation Dept. Settlement of Invoices Aluminium Foil Constructions Centre Supplies Centre Computer Network and IT Technologies Administrator Surface Treatment Centre Geodesist and Metrologist Dept. Statistics and Insurance Dept. Air-conditioning Centre Operations Price Dept. Production Managers Operations Planner ZS Means Administrator ANNUAL REPORT 2004 PRŮMSTAV, A.S. 13

16 SYSTÉM ŘÍZENÍ STAVEBNÍ VÝROBY SYSTEM OF BUILDING PRODUCTION MANAGEMENT Systém řízení stavební výroby a jeho další prohlubování prokázaly v roce 2004 svůj zásadní význam pro další příznivý rozvoj společnosti. Systém řízení stavební výroby vstoupil do plného nasazení, došlo ke sjednocení roztříštěných databází a k výraznému zjednodušení a zpřehlednění činností všech oddělení. V dalších etapách budou propracovány ekonomické vazby do nejnižších úrovní řízení. Systém řízení výroby bude rovněž obsahovat efektivní nástroj výběru subdodavatelů prostřednictvím internetu a elektronických médií. V oblasti reklamací je systém řízení výroby nedocenitelnou pomůckou. Snahy společnosti o zkvalitnění realizovaných činností vedly k prohlubování používaných nosných technologií. Jejich dalšímu rozvoji bude společnost v nejbližších letech věnovat nejvyšší pozornost a úsilí. The system of building production management and its innovation continued to play a major role in the favourable development of the Company in the year The system of building production management has been fully implemented; to date fragmented databases have been united and the activities of all departments streamlined significantly. During the next phases the economic relationships will be detailed to the lowest management levels. The system of production management will also include an effective tool for subcontractor selection using the Internet and electronic media. The production management system is very effective in the area of filling claims. The ongoing efforts of the Company to enhance the quality of its activities led to improvements to the most important technologies in use. In the coming years the Company is prepared to devote all its attention and efforts to their further development. 14 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRŮMSTAV, A.S.

17 04 KVALITNÍ PROVEDENÍ ZAKÁZEK A VĚTŠÍ ÚSPĚŠNOST SVÝCH OBCHODNÍCH AKTIVIT SPOLEČNOST DOSAHUJE TRVALÝM ZLEPŠOVÁNÍM PROCESNÍHO A PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ. THE COMPANY HAS ACHIEVED TOP-QUALITY EXECUTION OF ORDERS AND CONSEQUENTLY AN INCREASED SUCCESS RATE IN TERMS OF BUSINESS ACTIVITIES THROUGH CONTINUOUS IMPROVEMENT OF PROCESS AND PROJECT MANAGEMENT. ANNUAL REPORT 2004 PRŮMSTAV, A.S. 15

18 STRUKTURA STAVEBNÍ VÝROBY CONSTRUCTION WORK STRUCTURE Vroce 2004 nedošlo k zásadním změnám ve struktuře stavební výroby. Zůstává stále velký poměr bytové výstavby (70 %; Kaskády Barrandov III, Bytové domy Božanovská v Praze 9, Obytná zóna Sylván v Plzni, obytné soubory Pekařka v Praze 8, obytný soubor Petrovice-Praha 15, Bytové domy Blíženec na Zbraslavi) oproti ostatním druhům výstavby. Součástí bytové výstavby je také provádění klientských změn v bytech. Průmyslová výstavba (10 %) je zastoupena stavbou velké průmyslové haly v Rakovníku pro firmu Eberspächer spol. sr.o. Výstavba haly proběhla v krátkém období 7 měsíců od dubna do října 2004, další stavbou je administrativně výrobní objekt DVAN v Praze 4-Modřanech. Stavby občanské vybavenosti (20 %) jsou zastoupeny výstavbou pečovatelských domů (DPS Dubeč, Chráněné byty Kunratice) a rekonstrukcí bytového domu na hotel v ulici Marie Cibulkové v Praze 4. V oboru inženýrských staveb jsme prováděli výstavbu protipovodňových opatření v Praze 7-Holešovicích. In 2004 there were no significant changes in the construction work structure. The high proportion of the apartment building (70%; Barrandov Cascades III, apartment houses Božanovská in Prague 9, the Sylván residential area in Plzeň, residential complexes Pekařka in Prague 8, residential complex Petrovice-Prague 15, apartment houses Blíženec at Zbraslav) in comparison with other types of building activities remains unchanged. This type of work also includes changes to individual apartments as ordered by clients. Industrial building (10%) is represented by the construction of a large industrial hall in Rakovník for the Eberspächer spol. s r.o. Company. The construction of the hall was carried out in a short period of 7 months from April to October Another building of this kind was the administration / production building DVAN in Prague 4-Modřany. Civic amenities buildings (20%) are represented by the construction of senior nursing centres (DPS Dubeč, Kunratice apartments for handicapped people) and by the conversion of an apartment house to a hotel in Marie Cibulkové Street in Prague 4. In the area of structural engineering we carried out the building of flood control facilities in Prague 7-Holešovice. 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRŮMSTAV, A.S.

19 04 70 % Z CELKOVÉHO OBJEMU STAVEBNÍ VÝROBY ZA ROK 2004 REALIZOVAL PRŮMSTAV, A.S. V SEGMENTU BYTOVÉ VÝSTAVBY. 70% OF TOTAL BUILDING PRODUCTION VOLUME BY PRŮMSTAV, A.S. IN THE YEAR 2004 WAS IN THE APARTMENT BUILDING SECTOR. Struktura staveb z hlediska velikosti hodnoty díla Building Production Structure % 2 1 stavby pod 15 mil. / buildings under 15 mio. CZK 7 2 stavby mezi 15 mil a 40 mil. Kč / buildings between 15 mio. and 40 mio. CZK stavby mezi 40 mil a 90 mil. Kč / buildings between 40 mio. and 90 mio. CZK 23 4 stavby nad 90 mil. / buildings over 90 mio. CZK 64 celkem / total 100 Struktura staveb z hlediska typu investora Structure of constructions according to the type of investor % 1 zahraniční investor / foreign investor 9 2 tuzemský investor státní / local state investor 33 3 tuzemský investor soukromý / local private investor 58 celkem / total 100 Struktura staveb z hlediska typů výstavby Structure of buildings according to the types of building % 1 bytová výstavba / apartments building 70 2 občanská výstavba / civil buildings 20 3 průmyslová výstavba / industrial building 10 celkem / total 100 ANNUAL REPORT 2004 PRŮMSTAV, A.S. 17

20 STAVBY DOKONČENÉ V ROCE 2004 CONSTRUCTIONS COMPLETED IN 2004 Průmstav, a.s. jako vyšší dodavatel Bytová výstavba Stavba Město Objednatel Dokončení Kaskády Barrandov II Praha 5 FINEP Barrandov k.s. únor bytových jednotek Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně únor 2004 Rekonstrukce bytového domu a dostavba garáží Praha 2 Soukromý investor září bytových jednotek Praha 9 Bytové domy Božanovská s.r.o. září 2004 Obytná zóna Sylván, bytový dům C Plzeň Obytná zóna Sylván a.s. listopad 2004 Občanská výstavba Stavba Město Objednatel Dokončení Terasa pro Pizzerii v Parku Hostivař Praha 15 SBF Development Praha s.r.o. červen 2004 DPS Dubeč Praha 10 Hlavní město Praha srpen 2004 Rekonstrukce objektu v ulici Marie Cibulkové Praha 4 Centropen a.s. září 2004 Rekonstrukce budovy Národního technického muzea Praha 7 Národní technické muzeum prosinec 2004 Průmyslová výstavba Stavba Město Objednatel Dokončení Areál Eberspächer Rakovník Eberspächer spol. s r.o. říjen VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRŮMSTAV, A.S.

21 04 PRŮMSTAV, A.S. REALIZUJE NÁROČNÉ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY I VÝZNAMNÁ STAVEBNÍ DÍLA PRO SOUKROMÉ INVESTORY. PRŮMSTAV, A.S. FULFILS DEMANDING PROJECTS FOR PUBLIC SECTOR AS WELL AS IMPORTANT CONSTRUCTION PROJECTS FOR PRIVATE INVESTORS. Průmstav, a.s. as senior contractor A partment buildings Name of construction City Customer Completion Cascades Barrandov II Prague 5 FINEP Barrandov k.s. February apartment units Mariánské Lázně City of Mariánské Lázně February 2004 Reconstruction of apartment house and completion of garages Prague 2 Private investor September apartment units Prague 9 Bytové domy Božanovská s.r.o. September 2004 Sylván Residential Area, apartment house C Plzeň Obytná zóna Sylván a.s. November 2004 Civil buildings Name of construction City Customer Completion Terrace for Pizzeria in the Hostivař Park Prague 15 SBF Development Prague s.r.o. June 2004 Senior Nursing Centre Dubeč Prague 10 City Prague August 2004 Reconstruction of the building in Marie Cibulkové Street Prague 4 Centropen a.s. September 2004 National Technical Museum - reconstruction of the building Prague 7 National Technical Museum December 2004 Industrial constructions Name of construction City Customer Completion Area of the Eberspächer Company Rakovník Eberspächer spol. s r.o. October 2004 ANNUAL REPORT 2004 PRŮMSTAV, A.S. 19

22 STAVBY ZAHÁJENÉ V ROCE 2004 CONSTRUCTIONS STARTED IN 2004 Průmstav, a.s. jako vyšší dodavatel Bytová výstavba Stavba Město Objednatel Zahájení Bytové domy Blíženec I, II, 1A Praha 5-Zbraslav Zahradní čtvrť a.s. leden 2004 Chráněné byty Kunratice Praha 4-Kunratice Hlavní město Praha červen 2004 Občanská výstavba Stavba Město Objednatel Zahájení MŠ Velká Chuchle Praha 5 Hlavní město Praha říjen 2004 Rekonstrukce sálu Globus pro divadlo Semafor Praha 6 Hlavní město Praha listopad 2004 Průmyslová výstavba Stavba Město Objednatel Zahájení Areál Eberspächer Rakovník Eberspächer spol. s r.o. duben 2004 Objekt DVAN Praha 4 2N spol. s r.o. červenec 2004 Průmstav, a.s. jako subdodavatel Bytová výstavba Stavba Město Objednatel Zahájení Horní Libeň Pekařka II Praha 8 Skanska CZ a.s. únor VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRŮMSTAV, A.S.

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s.

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s. 20 05 Výroční zpráva Annual Report Vaše stavební firma Your construction company Annual Report 2005 1 OBSAH CONTENTS Finanční a provozní ukazatele (2000 2005) 4 Profil společnosti 6 Úvodní slovo předsedy

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Tato zkrácená verze výroční zprávy společnosti za rok 2004 je určená pouze pro obchodní účely. This summary version of the company s annual report for the year 2004 is assigned

Více

Finanční část/financial part

Finanční část/financial part 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Finanční část/financial part Výroční zpráva 2005 - Finanční část Annual Report 2005 - Financial part Pražská teplárenská a. s. Obsah 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 OBSAH TABLE OF CONTENT 4 OBSAH TABLE OF CONTENT OBSAH TABLE OF CONTENT 5 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE I.1 Identifi kační údaje... 8 I.2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 1 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH REPUBLIC DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL PROJEKTŮ

Více

Výroční zpráva I Annual Report 2012

Výroční zpráva I Annual Report 2012 I2 Výroční zpráva I Annual Report 2012 1 Presentation Section Prezentační část Company Profile The Past and the Present 4 Fundamental Company Data 6 Company Management and Company Organisational Structure

Více

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p.

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Letiště Praha, s.p. Letiště Praha pulzující svět mezi nebem a zemí Prague Airport a pulsating world between Heaven and Earth Obsah Contents Profil

Více

Výroční zpráva. annual report. BOHEMIA CARGO s.r.o. Chmelnická 98, 405 02 Děčín XII Vilsnice

Výroční zpráva. annual report. BOHEMIA CARGO s.r.o. Chmelnická 98, 405 02 Děčín XII Vilsnice Výroční zpráva 2013 annual report BOHEMIA CARGO s.r.o. Chmelnická 98, 405 02 Děčín XII Vilsnice Výroční zpráva 2013 annual report Obsah Úvodní slovo 6 Profi l společnosti 8 Management společnosti 8 Členství

Více

PROFIL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI TRIGEMA BUILDING A.S. PROFILE OF THE CONSTRUCTION COMPANY TRIGEMA BUILDING A.S.

PROFIL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI TRIGEMA BUILDING A.S. PROFILE OF THE CONSTRUCTION COMPANY TRIGEMA BUILDING A.S. PROFIL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI TRIGEMA BUILDING A.S. PROFILE OF THE CONSTRUCTION COMPANY TRIGEMA BUILDING A.S. VIZE / VISION Od skromných začátků jsme se propracovali mezi přední společnosti stavebního trhu

Více

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Report on activities of the Regional Development Agency of the Pardubice Region for 2014 OBSAH / TABLE OF CONTENTS 1. Úvodní

Více

Výsledky hospodaření l Economic Results

Výsledky hospodaření l Economic Results 58 Výsledky hospodaření l Economic Results Více než energie More than Energy 59 Výnosy a náklady l Revenues and Expenses Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of the Company in thousands

Více

PraÏská teplárenská a.s. V roãní zpráva Annual Report 2006 Prezentaãní ãást Presentation Section

PraÏská teplárenská a.s. V roãní zpráva Annual Report 2006 Prezentaãní ãást Presentation Section PraÏská teplárenská a.s. V roãní zpráva Annual Report 2006 Prezentaãní ãást Presentation Section 06 Také rok 2006 byl pro PraÏskou teplárenskou a.s. úspû n. Podafiilo se splnit v echny stanovené cíle,

Více

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 NEWS 2. podzim / autumn 2013 Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 ČÍSLO TOHOTO VYDÁNÍ 3 757 500 000 Kč NUMBER OF THE ISSUE 3 757 500 000 CZK 2013:

Více

Roční zpráva Annual Report 2012

Roční zpráva Annual Report 2012 Roční zpráva Annual Report 2012 Roční zpráva společnosti Subterra a.s. za rok 2012 2012 Annual Report of Subterra a.s. Obsah / Contents Úvodní slovo generálního ředitele 4 Profi l společnosti 6 Hlavní

Více

75 000 000 000 Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Manažer, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 2.10.

75 000 000 000 Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Manažer, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 2.10. ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 2.10.2012 75 000 000 000 Kč Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydaných v rámci

Více

US GAAP / IFRS. Robert Mládek

US GAAP / IFRS. Robert Mládek Robert Mládek Introduction... 3 Framework Based Teaching... 3 Statutory Standards ( National GAAP ) Versus IFRS/US GAAP... 5 The accounting equation... 6 Recognition in more detail... 7 Conceptual Framework...

Více

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST.

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST. SBORNÍK COLLECTION ČESKÉ ENERGETICKÉ A EKOLOGICKÉ STAVBY PROJEKTY INOVACE 2009-2010 CZECH ENERGY AND ECOLOGY BUILDING PROJECT INNOVATION 2009-2010 HLAVNÍ OBOR PODNIKÁNÍ: pořádání odborných akcí pro ekonomicky

Více

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality 1969/ 2009 Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality Úvod Obchodní značka Pragoprojekt oslaví v roce 2009 čtyřicet let působení

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1998 PRAGUE 1998

STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1998 PRAGUE 1998 STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. 1997 FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE 1 9 9 7 PRAHA 1998 PRAGUE 1998 BC PP, A.S., 1998 OBSAH Pražská burza v roce 1997 7 Podmínky

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2004

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2004 Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2004 Annual Report on the Activities of the Prison Service of the Czech Republic for 2004 Motto: V dobách nejnižší vzdělanosti hájila se spravedlnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003. Nadační fond VEOLIA ANNUAL REPORT 2003. VEOLIA Foundation

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003. Nadační fond VEOLIA ANNUAL REPORT 2003. VEOLIA Foundation VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 Nadační fond VEOLIA ANNUAL REPORT 2003 VEOLIA Foundation Obsah Contents Základní údaje Basic Data Úvodní slovo předsedy správní rady A word from the Chairman Profil Nadačního fondu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

Ekolamp_09e.indd 1 Ekolamp_09e.indd 1 2.6.2009 9:23:28 2.6.2009 9:23:28

Ekolamp_09e.indd 1 Ekolamp_09e.indd 1 2.6.2009 9:23:28 2.6.2009 9:23:28 2 executive officer's introduction osvěta a propagace system participants education and promotion 5 / 7 8 / 9 11 / 11 13 / 13 14 / 14 17 / 19 21 / 23 24 / 24 26 / 27 česky / english 3 Loňský rok byl pro

Více

75 000 000 000 Kč. Aranžér, Administrátor a Kotační agent Česká spořitelna, a.s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 14.8.2007

75 000 000 000 Kč. Aranžér, Administrátor a Kotační agent Česká spořitelna, a.s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 14.8.2007 ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 14.8.2007 75 000 000 000 Kč Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydaných v rámci

Více

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES BORIS ŠEBESTA, DAVID HRUŠKA I. ÚVOD Legislativa jednotlivých států většinou neobsahuje dostatečnou

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

Prague City Report č Q1

Prague City Report č Q1 Prague City Report č Q1 Prague City Report Q1 2014 Economy/Investment Economy (based on Oxford Economics) The Czech Republic is finally emerging from recession. According to revised national accounts,

Více