ZATEPLOVÁNÍ, PROJEKČNÍ ČINNOST, TERMOVIZE THERMAL INSULATION, PLANNING, THERMAL IMAGING

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZATEPLOVÁNÍ, PROJEKČNÍ ČINNOST, TERMOVIZE THERMAL INSULATION, PLANNING, THERMAL IMAGING"

Transkript

1 ZATEPLOVÁNÍ, PROJEKČNÍ ČINNOST, TERMOVIZE THERMAL INSULATION, PLANNING, THERMAL IMAGING

2

3 ZATEPLOVÁNÍ, PROJEKČNÍ ČINNOST / THERMAL INSULATION, PLANNING Trigema Building a.s. se již více než 15 let věnuje zateplování budov a v současné době je jedním z lídrů pražského a středočeského regionu v tomto segmentu stavebnictví. První realizace zateplování (ještě pod hlavičkou společnosti Trigema s.r.o.) se týkaly zateplování rodinných domů a drobných staveb. S rozběhem dotačních titulů se činnost přesunula k zateplování panelových domů. Během této doby zateplila naše firma plochu, která by se dala srovnat s plochou dálnice D1 sahající z Prahy až do Mirošovic. K nejčastěji používaným zateplovacím systémům používaným naší firmou patří systémy Baumit, Weber Terranova, Ceresit Henkel, Alsecco a Stomix. Naše firma je členem profesní organizace Cechu pro zateplování budov, je zapsána v seznamu odborných dodavatelů programu Zelená úsporám a rovněž vlastní Osvědčení ETICS od TZÚS. K revitalizaci panelových domů přistupujeme komplexně a velmi profesionálně. V našem projekčním středisku jsme schopni vypracovat kompletní projektovou dokumentaci včetně barevného řešení a atypických konstrukčních detailů a zajistit také termovizní měření objektu. Pro bytová družstva zajišťujeme financování včetně všech potřebných administrativních úkonů spojených se získáním dotace. Projekční oddělení Trigema Building a.s. vzniklo v roce 2009 a je zaměřeno na projektovou činnost v oblasti pozemních staveb s působností v celé České republice. Stabilní tým čtyř projektantů začínal s projekty zateplení obvodových plášťů domů a s návrhy rekonstrukcí menších staveb. V současné době má za sebou i několik velkých projektů, jako je např. již zrealizovaná rekonstrukce hotelu na Monínci nebo projekt rekonstrukce objektu Vědeckotechnického parku pro chemický výzkum v Ústí nad Labem. Od roku 2010 provádíme také termovizní průzkumy objektů a technických zařízení. Trigema Building a.s. has been insulating buildings for more than 15 years and is currently one of the leaders in the Prague and Central Bohemia regions in this segment of construction. The first insulation work undertaken (still under the company name Trigema s.r.o.) was the insulation of houses and small buildings. With the unfolding of grant schemes, we began insulating concrete panel apartment buildings. Over this time, we insulated an area comparable to the area of the D1 motorway linking Prague to Mirošovice. The most common insulation systems we use are those of Baumit, Weber, Terranova, Ceresit Henkel, Alsecco and Stomix. We are a member of the professional organisation, the Guild for Building Insulation CR, and are entered in the list of specialist suppliers for the Zelená úsporám (Green Savings) programme and we also have ETICS certification from TZUS technical and test institute. We approach the revitalisation of concrete panel buildings in a comprehensive and professional manner. In our project centre, we can prepare complete project documents including colours and unusual structural details as well as provide thermal imaging measurements of the building. For apartment co-operatives, we can provide financing including all necessary administrative duties connected with acquiring a grant. Trigema Building a.s. s design department was founded in 2009, is focused on projects in the buildings field and operates throughout the whole Czech Republic. Our stable team of four designers began with projects for insulating the exterior of buildings and projects for renovating smaller buildings. It has since then also completed a number of large projects, such as the already completed renovated Monínec hotel and the project renovating the Science and Technology Park for Chemical Research in Ústí nad Labem. Since 2010, we have also undertaken thermal imaging surveys of buildings and technical facilities. Trigema Building a.s. - Zateplování, projekční činnost / Thermal insulation, planning 03

4 REALIZOVANÉ STAVBY / COMPLETED PROJECTS Po dobu své působnosti zateplila společnost Trigema Building a.s. v Praze nebo v jejím okolí přes 100 budov (jak komerčního, tak bytového rázu). Většinou k nim prováděla i projekční řešení, které je v posledních letech doplněno o termovizní měření. V následujícím přehledu uvádíme nejvýznamnější realizace. Over the period of its operations, Trigema Building a.s. has insulated over 100 buildings in or around Prague (both commercial and apartment blocks). We also undertook the project design for most of these, in recent years also thermal imaging measurements. We present the major projects in the following overview. Dělnická, Praha 7 - bytový dům / apartment building Dům byl zateplen kontaktním zateplovacím systémem Baumit, včetně výměny stávajících oken za plastová. Na lodžiích došlo k dodávce nového žárově zinkovaného zábradlí a k realizaci nových nášlapných vrstev. Stávající kopilitová stěna u schodišťového traktu byla vyzděna. V rámci celkové rekonstrukce byla zateplena i střecha. The building was insulating using the Baumit external thermal insulation composite system, including replacement of previous windows for plastic. New hot-dip galvanised railings were supplied for balconies, plus a number of new wear layers. The previous kopilit glass wall by the stairwell was walled over. The roof was also insulated as part of the complete renovation. termín realizace / dates implemented: 02/ /2007 náklady akce / costs: 20,1 mil. Kč investor / investor: Společenství vlastníků Tovární č. p. 202 Šiškova, Praha 8 - bytový dům / apartment building Jednalo se o technicky velmi náročnou rekonstrukci. Stávající střešní souvrství se muselo odstranit až na nosnou konstrukci a snést dolů. Položení nových vrstev bylo komplikováno velkým množstvím střešních výlezů a umístěním střešních vpustí. Náročné bylo také provedení zateplení na západní fasádě, která je členěna řadou železobetonových pilastrů. Kontaktní zateplení bylo realizováno systémovým řešením firmy Alsecco. This was technically a particularly difficult renovation. The previous roof layers had to be removed right down to the supporting structure and taken down. The laying of new layers was complicated with the number of roof access holes and the location of roof drains. It was also difficult to insulate the west facade which was structured with a number of reinforced concrete pilasters. Alsecco s system was used for composite insulation. termín realizace / dates implemented: 10/ /2007 náklady akce / costs: 47,15 mil Kč investor / investor: Bytové družstvo Šiškova 04 Trigema Building a.s. - Realizované stavby / Completed projects

5 Brdičkova, Praha 13 - bytový dům / apartment building Jednalo se o klasické zateplení panelového domu typizované soustavy. V rámci zateplení se prováděla i výměna stávajících oken. K zateplení byl použit systém kontaktního zateplení Baumit. Zde jsme poprvé použili pro zateplení dvouplášťové střechy foukanou tepelnou izolaci od firmy Ciur. Classic insulation of a typically constructed concrete panel building. During insulation, windows were also replaced. The Baumit thermal insulation composite system was used as insulation. We used Ciur blown thermal insulation for insulating the double skin roof for the first time here. termín realizace / dates implemented: 09/ /2008 náklady akce / costs: 19,2 mil. Kč investor / investor: Společenství vlastníků jednotek Brdičkova Štúrova, Praha 4 - bytový dům / apartment building Kompletní rekonstrukce obvodového pláště bezmála 50 metrů vysoké a půdorysně velmi rozsáhlé budovy byla provedena systémem Baumit. Společně se zateplením proběhla i výměna většiny oken. Stavba byla komplikována velkým počtem vlastníků a náročným svislým přesunem hmot. Complete renovation of exterior walls almost 50 metres high on a building of very large area, performed using the Baumit system. In addition to insulation, most windows were also replaced. The construction was complicated by the large number of owners and the difficult vertical transfer of materials. termín realizace / dates implemented: 08/ /2008 náklady akce / costs: 28,8 mil. Kč investor / investor: Společenství vlastníků jednotek domu č. p. 1701, Praha 4 Pomořanská, Praha 8 - bytový dům / apartment building Projekt pochází z dílny architektonického ateliéru Ing. arch. Daniela Smitky. Z běžného panelového domu klasické soustavy VVU ETA vznikl po zateplení velmi atraktivní bytový dům, za kterým by jen málokdo hledal šeď panelových zdí. Barevný návrh byl posléze oceněn v soutěži Fasáda roku, kterou každoročně pořádá firma Baumit. Při realizaci došlo k výměně oken, opravě lodžií a vnitřních úprav v interiérech domu. This project comes from the architecture studio of Ing. Arch. Daniel Smitka. From a standard concrete panel building of classic VVU ETA formation, a very attractive apartment building arose after insulation from which few would be able to recognise the drabness of panel walls. The colour design was later given an award in the Facade of the Year competition, run every year by Baumit. In its implementation, windows were replaced, balconies repaired and internal repairs were also carried out in the building interior. termín realizace / dates implemented: 07/ /2009 náklady akce / costs: 14,95 mil. Kč investor / investor: SVJ v budově č. p Pomořanská, Praha 8 Trigema Building a.s. - Realizované stavby / Completed projects 05

6 Divadlo ALFA, Plzeň / ALFA Theatre, Pilsen Plzeňský magistrát hledal cestu, jak snížit energetickou náročnost budovy plzeňského divadla Alfa, a zároveň chtěl, aby divadlo vyniklo mezi ostatními domy. Z tohoto požadavku vzešla realizace, kde základ tvoří klasický zateplovací systém, přes nějž jsou kotveny konzoly vynášející vertikálně orientované hliníkové lamely, které na podélných plochách přechází plynule do ztracena. Kontaktní zateplení bylo provedeno systémovým řešením firmy Baumit. Pilsen council were looking for a way to reduce the energy consumption of Pilsen s Alfa theatre while ensuring the theatre stood out amongst the surrounding buildings. From these requirements, a design was formed were the base was made up of a classic insulation system through which consoles were anchored holding vertical aluminium slats which on longitudinal surfaces gradually vanish. The Baumit system solution was used for the composite insulation. termín realizace / dates implemented: 06/ /2009 náklady akce / costs: 2,11 mil. Kč investor / investor: Magistrát města Plzně Trávníčkova, Praha 5 - bytový dům / apartment building Klasická revitalizace panelového domu soustavy VVU ETA, při níž byly vyměněny výplně otvorů, zateplena střecha a obvodové svislé konstrukce. Byl použit zateplovací systém od firmy Baumit. Na závěr došlo i ke kompletní výměně výtahů. Classic revitalisation of a VVU ETA setup concrete panel apartment building in which doors and windows were replaced and the roof and exterior walls were insulated. The Baumit insulating system was used. Complete replacement of lifts was also undertaken. termín realizace / termín realizace: 06/ /2011 náklady akce / costs: 24,1 mil. Kč investor / investor: Bytové družstvo Trávníčkova Švédská, Kladno - bytový dům / apartment building Kompletní revitalizace panelového domu, kde především modrá kombinace barev změnila bytový dům k nepoznání. V první etapě bylo provedeno zateplení střechy a štítu. Následoval zbytek obvodového pláště, sanace podlah lodžií a úpravy vstupů. Zateplení stěn bylo zrealizováno systémem firmy Baumit. Complete revitalisation of a concrete panel apartment building, where the combination of blue colours resulted in a total makeover of the building. In the first phase, insulation of roofs and gables was made. This was followed by the remainder of the external wall, rehabilitation of balcony floors and repairs to entrances. The Baumit system was used for insulating the walls. 06 termín realizace / termín realizace: 09/ /2011 náklady akce / costs: 15,6 mil. Kč investor / investor: Stavební bytové družstvo Ocelář Trigema Building a.s. - Realizované stavby / Completed projects

7 Bělehradská, Ústí nad Labem - bytový dům / apartment building Projekt byl zpracován pro rekonstrukci obvodového pláště zděného bytového domu z roku 1930, který má jedno podzemní, tři nadzemní podlaží a obytné podkroví. Sanační opatření byla navržena se snahou o největší zachování původního vzhledu objektu. V rámci rekonstrukce bylo provedeno zateplení fasády, sanace lodžií s osazením nových zábradlí, výměna vnějších výplní otvorů, sanace ploché střechy na části objektu, úprava okapového chodníku a dodatečné zateplení stropních konstrukcí. The project was designed to renovate the external walls of this brick apartment building from 1930 which has one basement, three above-ground storeys and an attic containing apartments. Rehabilitation measures were proposed in order to preserve as far as possible the building s original appearance. During the renovation, the facade was insulated, balconies were rehabilitated with the erection of new railings, external windows and doors were replaced, the flat roofs on parts of the building were rehabilitated, the gutter pavement was repaired and ceiling structures were given additional insulation. termín realizace / dates implemented: 10/ /2010 náklady akce / costs: 6,8 mil. Kč investor / investor: CRM spol. s.r.o. Malkovského, Praha 9 - bytový dům / apartment building Pro panelový dům s jedním podzemním a deseti nadzemními podlažími, přičemž dvě poslední byla dostavěna dodatečně, byla projekčním oddělením vypracována dokumentace pro provedení stavby. Byla navržena a posléze realizována opatření spočívající především v zateplení fasády a lodžií včetně výměny zábradlí. Došlo také k provedení nových podlah a k výměně většiny oken. Nově byly provedeny vstupní schodiště a zastřešení nad vstupy do bytových i nebytových prostor objektu. Nová fasáda domu tak sjednotila jednotlivé vchody a nástavby a vytvořila z nich kompaktní bytový celek. The design department prepared construction documents for this concrete panel apartment building with one basement and ten above-ground storeys with the top two having been built as an extension. A method was designed and later implemented which involved in particular the insulation of the facade and balconies including replacement of railings. A new floor was also laid and most windows were replaced. New entrance steps and roofing over the entrance to residential and non-residential sections of the building were implemented. The new building facade thus unified each entrance and extensions to make one compact building whole. termín realizace / dates implemented: 05/ /2011 náklady akce / costs: 10,5 mil. Kč investor / investor: Společenství pro dům čp. 596, čp. 597, čp. 598, ulice Malkovského, Praha 18 Letňany Trigema Building a.s. - Realizované stavby / Completed projects 07

8 Sezemínská, Praha 5 - bytový dům / apartment building Solitérní panelový dům soustavy VVU-ETA dostal novou fasádu. Investorem zvolená modrá, šedá a žlutá barva, prokombinovaná vodorovnými žlutými pruhy, se vymyká okolním domům. Členění fasády i vlastní projekt pochází od našeho projekčního oddělení, které navrhlo výměnu stávajících oken, zateplení obvodového pláště od firmy Baumit, nové podlahy na lodžiích, jejich zasklení a zateplení dvouplášťové střechy zafoukáním drcenou minerální vatou. This solitary VVU-ETA set-up concrete panel building got a new facade. The investor choose blue, grey and yellow colours combined with horizontal yellow stripes to stand out from neighbouring buildings. The layout of the facade and the project itself comes from our design department, which proposed the replacement of windows, Baumit insulation of external walls, new floors on balconies and their glazing and insulation of the double skin roof with blown mineral fibre. termín realizace / dates implemented: 05/ /2010 náklady akce / costs: 14,1 mil. Kč investor / investor: Bytové družstvo Sezemínská 2029, Praha 5 Vrútecká, Praha 4 - bytový dům / apartment building Zajímavostí na zděném bytovém domu stavební soustavy T0B z roku 1965, je jeho půdorysný tvar a netradičně pojatá střešní nástavba strojovny výtahů. Z tohoto důvodu bylo projekčním oddělením zvoleno jednoduché barevné řešení fasády, které podtrhlo zmíněné zvláštnosti objektu. Předmětem rekonstrukce obvodového pláště budovy o celkové výšce 31,2 m bylo zateplení fasády, sanace lodžií včetně nového zábradlí, výměna vnějších výplní otvorů a sanace atypické střešní nástavby. Of interest for this brick apartment building of T0B construction layout from 1965 is its floor shape and unconventionally designed roof lift machine room extension. For this reason, our design department chose a simple colour design for the external walls which highlighted the mentioned peculiarities of the building. To renovate the external walls of the building, of a total height of 31.2 m, the facade was insulated, balconies were rehabilitated including new railings, external windows and doors were replaced and the unusual roof extension was rehabilitated. termín realizace / dates implemented: 07/ /2011 náklady akce / costs: 7,8 mil. Kč investor / investor: Společenství vlastníků pro dům čp. 2764, Praha 4 08 Trigema Building a.s. - Realizované stavby / Completed projects

9 Galandova, Praha 6 - bytový dům / apartment building Různé odstíny šedi, modrá linka, a z obyčejného panelového objektu se stane zajímavý dům. Mimo obvodového pláště mohla být kontaktně zateplena i původní dvouplášťová střecha, díky využití stávajícího záklopu ze železobetonových panelů. Rekonstrukce byla doplněna ještě opravou předsazených schodišť a montáží markýz nad vstupy. Rekonstrukce byla realizována systémem firmy Baumit. Various shades of grey, blue lines, and an ordinary concrete panel building can become a structure of interest. In addition to the external walls, the original double skin roof was also given composite insulation using the reinforced concrete panel decking there already. The renovation further involved repair to hanging staircases and mounting awning over entrances. The Baumit system was used for the renovation. termín realizace / dates implemented: 07/ /2011 náklady akce / costs: 17,5 mil. Kč investor / investor: SVJ pro dům Galandova , Praha 6 Rabase, Kladno - bytový dům / apartment building Již od první světelné křižovatky ze směru od Prahy tvoří tento osmipatrový dům dominantu okolí. Na bytovém domu byl aplikován kontaktní zateplovací systém od firmy Baumit, provedena kompletní sanace lodžií a střechy. Right from the first lights as you arrive from Prague, this eight-storey house dominates its surroundings. A Baumit thermal insulation composite system was applied to the apartment building and complete rehabilitation of balconies and roofs was undertaken. termín realizace / dates implemented: 07/ /2010 náklady akce / costs: 7,6 mil. Kč investor / investor: Společenství V. Rabase , Kladno Trigema Building a.s. - Realizované stavby / Completed projects 09

10 TERMOVIZNÍ MĚŘENÍ / THERMAL IMAGING SURVEYS Termovizní měření je bezkontaktní způsob odhalování vad stavebních konstrukcí a kontroly správného provedení stavebních prací. Pomocí termovizního měření lze detailně zviditelnit tepelné mosty, lokalizovat poruchy a skryté vady obvodových stěn, či nalézt závady v provedeném zateplení. Termovizí lze dále lokalizovat netěsnosti oken a obvodového pláště nebo odhalit dodatečně zrušené otvory v obvodových stěnách. Termografie také slouží k vyhledání míst, kde může uvnitř budovy docházet ke kondenzaci vlhkosti, která může přejít až k nebezpečnému růstu plísní. Termovizní měření lze využít pro vyhledání poruch a pro kontrolu topenářských či zdravotnětechnických instalací a elektrických zařízení. Termovizním měřením se tak dají například vyhledat rozvody skryté ve stěnách, místa zanesení a ucpání otopných těles, úniky topného media z rozvodů nebo zkontrolovat kvalitu provedených izolací rozvodů a akumulačních zásobníků. Lze také odhalit závady na elektrických zařízeních, jako jsou např. pojistky a jističe. Provádět termovizní měření budov lze pouze za chladného počasí, kdy teplotní spád mezi měřenou konstrukcí a venkovním prostředím je minimálně 15 C. Kontrolu vnitřních instalací termokamerou lze provádět celoročně (kromě sezonně ohřívaných médií). Měření provádíme termokamerou Testo Výsledky měření jsou předávány formou protokolu s vyhodnocením v písemné a v elektronické podobě. Na termosnímku snímku lze vidět únik teplého vzduchu z interiéru objektu netěsností spojů panelů obvodových stěn. / On this thermal image you can see warm air escaping from inside the building due to exterior wall panels being joined imperfectly. Thermal imaging surveys are a contactless way to reveal faults in building construction and check building work was correctly carried out. Thermal image surveys can give detailed images of thermal bridges, localise faults and covered external wall defects or find defects in insulation. Thermal imaging can also localise sections where windows are not tightly fixed to the external wall, and reveal covered-in windows in external walls. Thermal imaging can also bed used to find places where condensation may form inside the building which can result in dangerous mould growth. Thermal imaging surveys can be used to find faults and check installations of heating, sanitary or electrical facilities. Thermal imaging surveys can also, for example, find supply lines hidden in walls, find places where radiators are clogged or blocked, find where heating media is leaking from supply pipes or check the quality of supply pipe insulation and storage. It can also uncover faults in electrical equipment such as fuse or circuit breaker problems. Thermal imaging surveys can only be carried out on buildings in cold weather where the temperature difference between 10 Trigema Building a.s. - Termovizní měření / Thermal imaging surveys

11 the structure being measured and the outdoor environment is at least 15 C. Checks of internal installations can be carried out with a thermographic camera all year round (except for seasonally heated media). Na štítu objektu je zachycena porucha tepelné izolace uvnitř panelů. / On the building gable a defect in the thermal insulation inside the panels is captured. We undertake measurements using the Testo thermographic camera. Measurement results are provided in the form of a report with an assessment in written and electronic form. Pohled na blok panelových domů se střešními nástavbami, kde levý objekt byl kompletně zateplen a původní část objektu vpravo je nezateplena. / View of block prefabricated apartments with roof superstructures, where the left object was insulated and the original part of the building on the right is non-insulated. Trigema Building a.s. - Termovizní měření / Thermal imaging surveys 11

12 CERTIFIKÁTY / CERTIFICATES Kontaktní zateplovací systémy jsou velmi náročné na kvalitu provedení a použité materiály. Z tohoto důvodu může jejich provádění realizovat jenom firma zaškolená ze strany výrobců a vlastnící certifikát o odborné způsobilosti. Společnost Trigema Building a.s. je držitelem příslušných certifikátů od nejvýznamnějších výrobců. Vlastní také Osvědčení ETICS o odborné způsobilosti k provádění vnějších kontaktně tepelně izolačních systémů, které vydává TZÚS. Firma je také členem profesní organizace zvané Cech pro zateplování budov. Insulation composite systems require demanding quality in design and materials used. For this reason, they should only be implemented by a company trained by the producers and with a certificate of specialist qualification. Trigema Building a.s. is a holder of the relevant certificates from the major manufacturers. We also have ETICS certification of specialist qualification for carrying our external thermal insulation composite systems, issued by TZUS technical and test institute. We are also a member of the professional organisation, the Guild for Building Insulation CR. osvědčení TZÚS TZÚS certification Cech pro zateplování budov Guild for Building Insulation CR certifikát Baumit Baumit certificate osvědčení Weber Weber certification certifikát Henkel Henkel certificate 12 Trigema Building a.s. - Certifikáty / Certificates

13 KONTAKTY / CONTACTS Při zateplování fasád jsme Vám schopni poskytnout kompletní služby od projektu, výběru materiálu, barevnosti fasády, pomoci s financováním projektu až po vlastní rychlou a kvalitní realizaci. Naši odborníci jsou připraveni vybrat ve spolupráci s Vámi řešení přesně na míru Vašim potřebám a možnostem. Neváhejte se na ně obrátit prostřednictvím následujících kontaktů. We are able to provide you with complete services in external wall insulation, from the design, selection of materials, colour scheme and help with financing of your project through to its fast and high quality implementation. Our experts are ready to work with you to select a solution tailored exactly to your needs and options. Do not hesitate to get in touch using the following contact details. Zateplování / Thermal insulation: Ing. Janík Vlastislav obchodní manažer a autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb /sales manager and authorised engineer in buildings field Zajišťuje obchodní jednání se zákazníky, podílí se na konkrétním vymezení jednotlivých zakázek. Využívá přitom dlouholeté zkušenosti se zateplováním objektů a je uznávaným odborníkem v oblasti zateplování fasád. Publikuje články v odborných časopisech. Takes care of business meetings with customers, helps in defining specifics of each job. In doing so, he draws on his many years experience of insulating buildings and is a respected specialist in the insulation of external walls. He published articles in specialist magazines. m/ t/ e/ Projekce a termovize / Planning and thermal imaging: Ing. Kuklová Eliška vedoucí projekce / head of planning Řídí a koordinuje činnost jednotlivých projektantů. Zajišťuje zpracování architektonických návrhů, projektové dokumentace a termovizních posouzení objektů. Manages and co-ordinates the activities of each designer. Takes care of preparation of architectural designs, project documentation and thermal imaging surveys of buildings. m/ t/ e/ Trigema Building a.s. - Kontakty / Contacts 13

14 V současné době (prosinec 2012) představuje Trigema skupinu téměř dvaceti společností uspořádaných do holdingové struktury s vlastním kapitálem 454,8 mil. Kč. Mateřská společnost Trigema a.s. poskytuje celé skupině centrální účetnictví, personalistiku, kontroling, IT služby a marketing. Jednotlivé společnosti jsou zaměřeny na development, stavebnictví, facility management, cestovní ruch a na vědu a výzkum. Systém Trigema je založen na vzájemné spolupráci společností. At present (December 2012), Trigema group is represented by nearly twenty companies organized into a holding structure with a equity of million CZK. The parent company Trigema a.s. provides group-wide central accounting, human resources, and controlling and marketing. Individual companies are focused on development, construction, facility management, and on tourism and science and research. The Trigema system is based on the mutual co-operation of these companies.

15

16 Trigema Building a.s. / Explora Business Centre - Jupiter / Bucharova 2641/14, Praha 5, t , / / /

PROFIL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI TRIGEMA BUILDING A.S. PROFILE OF THE CONSTRUCTION COMPANY TRIGEMA BUILDING A.S.

PROFIL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI TRIGEMA BUILDING A.S. PROFILE OF THE CONSTRUCTION COMPANY TRIGEMA BUILDING A.S. PROFIL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI TRIGEMA BUILDING A.S. PROFILE OF THE CONSTRUCTION COMPANY TRIGEMA BUILDING A.S. VIZE / VISION Od skromných začátků jsme se propracovali mezi přední společnosti stavebního trhu

Více

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 NEWS 2. podzim / autumn 2013 Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 ČÍSLO TOHOTO VYDÁNÍ 3 757 500 000 Kč NUMBER OF THE ISSUE 3 757 500 000 CZK 2013:

Více

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST.

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST. SBORNÍK COLLECTION ČESKÉ ENERGETICKÉ A EKOLOGICKÉ STAVBY PROJEKTY INOVACE 2009-2010 CZECH ENERGY AND ECOLOGY BUILDING PROJECT INNOVATION 2009-2010 HLAVNÍ OBOR PODNIKÁNÍ: pořádání odborných akcí pro ekonomicky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 1 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH REPUBLIC DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL PROJEKTŮ

Více

Pasivní dům Centra Veronica Hostětín

Pasivní dům Centra Veronica Hostětín Pasivní dům Centra Veronica Hostětín Architektura, urbanismus a energetický koncept Plán domu a jeho konstrukční skladby Ekologicky šetrné vybavení a provoz Kritéria, jestli je nějaký dům ekologický, bývala

Více

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality 1969/ 2009 Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality Úvod Obchodní značka Pragoprojekt oslaví v roce 2009 čtyřicet let působení

Více

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s.

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s. 20 05 Výroční zpráva Annual Report Vaše stavební firma Your construction company Annual Report 2005 1 OBSAH CONTENTS Finanční a provozní ukazatele (2000 2005) 4 Profil společnosti 6 Úvodní slovo předsedy

Více

PAVEL HNILIČKA ARCHITEKTI PAVEL HNILIČKA. 1 architecture

PAVEL HNILIČKA ARCHITEKTI PAVEL HNILIČKA. 1 architecture PAVEL HNILIČKA ARCHITEKTI PAVEL HNILIČKA architects 20072013 1 architecture Naším cílem je navrhovat architekturu, která naplní představy klienta a odpovídá nejvyšším profesionálním standardům. Zásadní

Více

Roční zpráva Annual Report 2012

Roční zpráva Annual Report 2012 Roční zpráva Annual Report 2012 Roční zpráva společnosti Subterra a.s. za rok 2012 2012 Annual Report of Subterra a.s. Obsah / Contents Úvodní slovo generálního ředitele 4 Profi l společnosti 6 Hlavní

Více

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM A INKUBÁTOR TECHNOLOGY CENTRE AND BUSINESS INCUBATOR

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM A INKUBÁTOR TECHNOLOGY CENTRE AND BUSINESS INCUBATOR TECHNOLOGICKÉ CENTRUM A INKUBÁTOR TECHNOLOGY CENTRE AND BUSINESS INCUBATOR VIZE / VISION Našim cílem je vytvořit příznivé prostředí pro inovační firmy a poskytovat jim služby a prostory umožňující spolupráci

Více

Výroční zpráva I Annual Report 2012

Výroční zpráva I Annual Report 2012 I2 Výroční zpráva I Annual Report 2012 1 Presentation Section Prezentační část Company Profile The Past and the Present 4 Fundamental Company Data 6 Company Management and Company Organisational Structure

Více

Minutes of the Interim Workshop Czech Republic

Minutes of the Interim Workshop Czech Republic Minutes of the Interim Workshop Czech Republic D6.8 of WP6 from Entranze Project 25 th June 2013, Prague Written by: Jiří Karásek, Petr Zahradník (SEVEn) The Energy Efficiency Center Minutes of the Interim

Více

We are international practice of architects, masterplanners and designers, established over 50 years ago.

We are international practice of architects, masterplanners and designers, established over 50 years ago. MEZINÁRODNÍ ARCHITEKTI URBANISTÉ DESIGNÉŘI Česká republika International Architects Masterplanners Designers czech republic Contacts Jsme mezinárodní architektonická kancelář založená před 50 lety. Zabýváme

Více

REZIDENCE SACRE COEUR

REZIDENCE SACRE COEUR RZIDC ACR COUR xkluzivita lokality I bezpečnost I design & kvalita I pohodlí I dětská hřiště I služby I BZPČOTÍ kamerový systém I výhledy o projektu about the project mimořádné místo pro život V lokalitě

Více

1991 CUKROSPOL PRAHA, MODRANY SUGAR RAFINERY - Design and execution of weighing device 2 x 10 t, design of a packing plant and storehouse AUTOSERVICE

1991 CUKROSPOL PRAHA, MODRANY SUGAR RAFINERY - Design and execution of weighing device 2 x 10 t, design of a packing plant and storehouse AUTOSERVICE 1991 CUKROSPOL PRAHA, MODRANY SUGAR RAFINERY - Design and execution of weighing device 2 x 10 t, design of a packing plant and storehouse AUTOSERVICE TUKAS - design and delivery of steel structure of the

Více

MICHAL GRAMBLIČKA, IVAN POMYKÁČEK, LENKA PIKHARTOVÁ, PETR ŠENK, RADEK BROKL. 14. ročník - č. 1/2005 INTRODUCTION ÚVOD

MICHAL GRAMBLIČKA, IVAN POMYKÁČEK, LENKA PIKHARTOVÁ, PETR ŠENK, RADEK BROKL. 14. ročník - č. 1/2005 INTRODUCTION ÚVOD VÍTKOVSKÉ TUNELY SOUČÁST STAVBY NOVÉ SPOJENÍ PRAHA HL. N., MASARYKOVO N. LIBEŇ, VYSOČANY, HOLEŠOVICE VÍTKOV TUNNELS PART OF THE PROJECT THE NEW CONNECTION BETWEEN THE PRAGUE MAIN STATION, MASARYK RAILWAY

Více

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES BORIS ŠEBESTA, DAVID HRUŠKA I. ÚVOD Legislativa jednotlivých států většinou neobsahuje dostatečnou

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

Reference References 1/1

Reference References 1/1 Reference References 1/1 2/3 Perspektivní topná technika, která splňuje všechny požadavky Futureproof heating technology for all requirements Celosvětová spotřeba energie se od roku 1970 zdvojnásobila

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

DOCK JE ŽIVOTNÍ STYL DOCK IS A WAY OF LIFE

DOCK JE ŽIVOTNÍ STYL DOCK IS A WAY OF LIFE 1 2 Obsah / Contents VÍCE NEŽ BYDLENÍ MORE THAN JUST A PLACE TO LIVE... DOCK JE ŽIVOTNÍ STYL DOCK IS A WAY OF LIFE 04 UNIKÁTNÍ MÍSTO PRO DOMOV Mezi designem a přírodou, mezi městem a krajinou. Uprostřed

Více

www.smart-komerce.cz

www.smart-komerce.cz www.smart-komerce.cz 9x CHYTŘEJI 9x SMARTER 300 nových nízkoenergetických bytů v rámci projektu 300 new low-energy apartments within the project budoucí umělecký, tepající bulvár set to be a busy boulevard

Více

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p.

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Letiště Praha, s.p. Letiště Praha pulzující svět mezi nebem a zemí Prague Airport a pulsating world between Heaven and Earth Obsah Contents Profil

Více

INVESTOR. PRAHA 4-Modřany

INVESTOR. PRAHA 4-Modřany INVESTOR PRAHA -Modřany Prostory pro vaši firmu Space for Your Company MULTIFUNKČNÍ AREÁL Kanceláře DVAN je mimořádně vhodný jako klidné místo pro kanceláře. Standard vybavení zahrnuje vzduchotechniku

Více

Únor 2007. February 2007. Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001.

Únor 2007. February 2007. Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001. Únor 2007 Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001. February 2007 The Channel Crossings language agency has obtained certification of its

Více

EDITORIAL EDITORIAL. 16. ročník - č. 2/2007

EDITORIAL EDITORIAL. 16. ročník - č. 2/2007 č.2 2007 ČASOPIS ČESKÉHO TUNELÁŘSKÉHO KOMITÉTU A SLOVENSKEJ TUNELÁRSKEJ ASOCIÁCIE ITA/AITES MAGAZINE OF THE CZECH TUNNELLING COMMITTEE AND SLOVAK TUNNELLING ASSOCIATION ITA/AITES EDITORIAL Je tomu jen

Více

KLIMKOVICKÝ TUNEL UVEDEN DO PROVOZU KLIMKOVICE TUNNEL INAUGURATION

KLIMKOVICKÝ TUNEL UVEDEN DO PROVOZU KLIMKOVICE TUNNEL INAUGURATION KLIMKOVICKÝ TUNEL UVEDEN DO PROVOZU KLIMKOVICE TUNNEL INAUGURATION JIŘÍ PECHMAN, JAN STACH, ONDŘEJ HORT, DAVID POHLODEK, JOSEF ALDORF 1. ÚVOD Dne 6. 5. 2008 byl slavnostně uveden do provozu další úsek

Více

HMMC News. Teambuilding v HMMC Teambuilding in HMMC. 08 / 2008 číslo 6 // issue 6

HMMC News. Teambuilding v HMMC Teambuilding in HMMC. 08 / 2008 číslo 6 // issue 6 08 / 2008 číslo 6 // issue 6 HMMC News MAGAZÍN SPOLEČNOSTI HMMC // HMMC INTERNAL NEWSLETTER Systém ERP spuštěn ERP System Running Docházkové terminály v provozu Attendance Terminals in Operation Teambuilding

Více

Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region

Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region 2014 Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region Olomoucký kraj Olomouc region Bílá Voda Záb eh Brodek u Konice Protivanov Hanušovice ŠUMPERK Mohelnice Loštice Konice Javorník

Více

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Report on activities of the Regional Development Agency of the Pardubice Region for 2014 OBSAH / TABLE OF CONTENTS 1. Úvodní

Více