Matematické modelování proudění podzemních vod a jeho využití ve vodárenské praxi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Matematické modelování proudění podzemních vod a jeho využití ve vodárenské praxi"

Transkript

1 Matematické modelování proudění podzemních vod a jeho využití ve vodárenské prai Naďa Rapantová VŠB-Technická univerzita Ostrava

2 APLIKACE MATEMATICKÉHO MODELOVÁNÍ V HYDROGEOLOGII řešení environmentálních zátěží analýzy rizik a sanace podzemních vod regionální hydrogeologické studie výpočet bilance zásob podzemních vod, využitelného množství a jakosti, optimalizace využívání zdroje pitných vod specifické aplikace hlubinné ukládání vyhořelého jaderného paliva, řešení důlně-hydrogeologických problémů, podzemní stavitelství, ekohydrologie aj.

3 Co je vlastně model? Reprezentace přírodního systému Příroda (komplení) Zjednodušen ení Koncepční model Nástroj řešení hydrogeologických problémů nenířešením kritický přístup hydrogeologa

4 Co je to model? Reprezentace přírodního systému! Koncepční model Nehmotné zobrazení geologie / hydrogeologie jako kontinuálních jednotek Numerický model Numerická reprezentace geologie / hydrogeologie ve formě diskrétních bloků. Jiné typy modelů

5 Co jsou numerické hydrogeologické modely? Matematický popis hydrogeologických a hydrochemických podmínek na lokalitě Využívajířídících diferenciálních rovnic proudění a zákona zachování hmoty pro simulování proudění podzemní vody a transportu rozpuštěných látek ve vodě Založeny na reálných pozorováních a představách o lokalitě

6 Jak sestavit model Sběr dat Koncepční model Dostatek dat? Výběr matematického modelu - softwaru Sestavení modelu Kalibrace a validace Citlivostní analýza Vyhovuje? Predikce

7 Identifikace problémů, stanovení cílů? Modelář Zadavatel hydrogeolog, vodohospodář, klient průmysl Komunikace, znalost možností, omezení (zjednodušení) - realistická očekávání Prediktivní využití matematických modelů predikce chování geohydrodynamického systému v reakci na předpokládané antropogenní zásahy či změny přírodních podmínek (např. vliv sucha apod.) výpočet scénářů, variant Interpretační využití matematických modelů

8 Identifikace problémů, stanovení cílů? Interpretační využití matematických modelů Hydrogeologická syntéza oblasti prostorová vizualizace proudového pole, výpočet vodní bilance území prognózy využitelných zásob podzemních vod Ověřování koncepčních představ o chování hydrogeologické struktury, okrajových podmínkách a fyzikálních procesech probíhajících na lokalitě např. uplatnění transportních mechanismů apod. Návrhy koncepce dalších hydrogeologických průzkumů

9 Jak sestavit model Identifikace problému stanovení cílů Sběr dat Koncepční model Dostatek dat? Výběr matematického modelu - softwaru Sestavení modelu Kalibrace a validace Citlivostní analýza Vyhovuje? Predikce

10 Koncepční model Soubor zjednodušujících předpokladů, na kterých je založeno praktické modelové řešení. Je výrazem naší subjektivní představy o realitě. NEEXISTUJE JEDINÝ PRAVDIVÝ KONCEPČNÍ MODEL Komplenost musí odpovídat cílům řešení Simulované fyzikální procesy výběr limitovaného množství relevantních procesů a parametrů takovým způsobem, aby modelové řešení bylo DOSTATEČNĚ DOBRÉ PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMU Komplenější model neznamená vždy lepší model

11 Výběr koncepčního modelu ovlivňuje požadované parametry Koncepční model často upravován při kalibraci Dimenzionalita modelu 2D vs. 3D stacionární vs. transientní Převzato z K. Kovář, 2008

12 Koncepční model předpoklady týkající se: Hydrostratigrafické jednotky modelové vrstvy Hranice modelové oblasti, okrajové podmínky Infiltrační / vývěrové oblasti Rozložení hladin podzemních vod, směry proudění Povrchové recipienty, komunikace s podzemní vodou Odběry podzemních vod, případně dotace Koncepční model je založen na informacích (geologie etc.) a zejména interpretacích informací Při spolupráci hydrogeolog modelář si vzájemně vysvětlit možnosti modelu, nutnou míru schematizace řešení

13 Jak sestavit model Sběr dat Koncepční model Dostatek dat? Výběr matematického modelu - softwaru Sestavení modelu Kalibrace a validace Citlivostní analýza Vyhovuje? Predikce

14 Diskretizace modelového území

15 Diskretizace modelového území Deformovaný ovaný grid Horizontáln lní grid Třírozměrné modely nutnost vertikální diskretizace do modelových vrstev

16 Sestavení modelu syntéza informací z různých oborů Kvalita a množství vstupních dat zásadně ovlivňují spolehlivost výsledků modelového řešení Topografické a výškopisné údaje úrovně bází, stropů kolektorů a izolátorů úrovně drenážních bází Fyzikální a fyzikálně-chemické parametry zvodněného prostředí a kontaminantu Odporové - hydraulické vodivosti Kapacitní - storativity, efektivní pórovitosti Transportní pórovitosti, disperzivita, koeficient difuze Parametry sorpce a degradace Kd, poločas rozpadu Hydrogeologické, hydrologické a meteorologické údaje : srážkové úhrny odběry podzemní vody, vydatnosti pramenů, velikosti drenáží hladiny podzemní vody Hydrochemické informace : koncentrace kontaminantu (organické, anorganické)

17 Jak sestavit model Sběr dat Koncepční model Dostatek dat? Výběr matematického modelu - softwaru Sestavení modelu Kalibrace a validace Citlivostní analýza Vyhovuje? Predikce

18 Kalibrace modelu Úprava vstupních parametrů modelu takovým způsobem, který zajišťuje shodu mezi modelovanými a měřenými výstupy na požadované úrovni (minimalizace rozdílů). Kalibrace probíhá cílenou změnou vstupních parametrů modelu. Pouze kalibrovaný model je možno považovat za spolehlivý pro prediktivní použití

19 Kalibrace modelu Měřená hladina p.v. Hladiny p.v Pozorovací body

20 Kalibrace modelu Počáteční výstup modelu Měřená hladina p.v. Hladiny p.v Pozorovací body

21 Kalibrace modelu Počáteční výstup modelu Přesnější výstup modelu Měřená hladina p.v. Hladiny p.v Pozorovací body

22 Kalibrace modelu Počáteční výstup modelu Přesnější výstup modelu Měřená hladina p.v. Hladiny p.v. Optimální výstup modelu Pozorovací body

23 Kalibrační proces Sestavení modelu - Analýza citlivosti Minimalizace rozdílů mezi měřenými a simulovanými hodnotami Optimalizace parametrů Úprava koncepčního modelu Více pozorování Odstranění hrubých chyb Optimální hodnoty parametrů Modelové aplikace Výpočet spolehlivosti výstupů modelu Je model vhodný pro predikce? ne ano

24 Analýza citlivosti Dává informaci o chování modelu Reakce na změnu parametrů modelu Korelaci mezi parametry typicky K vs. infiltrace Snižuje množství parametrů pro optimalizaci Předpokládejme, že model má N parametrů Analýza citlivosti ukazuje vliv malé změny každého z N parametrů (i=1,n).

25 Analýza citlivosti Vliv malé změny parametru na simulované hladiny v prostoru Simulace 1= původní model Simulace 2= Parametr N1 +10% Simulace 3= Parametr N2 +10% Model (výsledek) je citlivější 160 initial value N1+10% N2+10% na relativní změnu parametru N2 než parametru N

26 Analýza citlivosti Vliv malé změny parametru na simulované hladiny v čase Hladina p.v. Simulace 1= původní model Simulace 2= Parametr N1 +10% Simulace 3= Parametr N2 +10% Model (výsledek) je citlivější na relativní změnu parametru N1 než parametru N2 čas

27 Kalibrační proces Sestavení modelu - Analýza citlivosti Minimalizace rozdílů mezi měřenými a simulovanými hodnotami Optimalizace parametrů Úprava koncepčního modelu Více pozorování Odstranění hrubých chyb Optimální hodnoty parametrů Modelové aplikace Výpočet spolehlivosti výstupů modelu Je model vhodný pro predikce? ne ano

28 Spolehlivost typy nejistot Dva typy nejistot: Nejistoty dané výběrem koncepčního modelu Nejistoty dané výběrem resp. dostupností pozorování pro kalibraci Pozorování jsou náhodným výběrem vzorkem ( v prostoru a čase) (neznámého) chování reálné hydrogeologické struktury

29 Pozorování a nejistoty Nejistoty dané výběrem resp. dostupností pozorování pro kalibraci Příklad 1 Měřenéčasovéřady vs. neznámá skutečnost Příklad 2 Měřená pozorování v prostoru. Prostorové klastry, chybějící data v určitých oblastech

30 Příklad 1 Měřenéčasovéřady vs. neznámá skutečnost Hladina p.v. čas

31 Příklad 1 Měřenéčasovéřady vs. neznámá skutečnost Hladina p.v. čas

32 Příklad 1 Měřenéčasovéřady vs. neznámá skutečnost Hladina p.v. čas

33 Příklad 1 Měřenéčasovéřady vs. neznámá skutečnost Hladina p.v. čas

34 Příklad 1 Pozorování v prostoru

35 Příklad 1 Pozorování v prostoru. Prostorové klastry, chybějící data v určitých oblastech ??

36 Data Nejistoty ve: (1) výběru koncepčního modelu a vstupních dat (2) použití vybraného souboru pozorování pro kalibraci ovlivňují : Spolehlivost (nejistoty) kalibrovaných parametrů, a prostřednictvím těchto parametrů spolehlivost(nejistoty) výsledků modelu (predikce)

37 Kalibrační proces Sestavení modelu - Analýza citlivosti Minimalizace rozdílů mezi měřenými a simulovanými hodnotami Optimalizace parametrů Úprava koncepčního modelu Více pozorování Odstranění hrubých chyb Optimální hodnoty parametrů Modelové aplikace Výpočet spolehlivosti výstupů modelu Je model vhodný pro predikce? ne ano

38 Spolehlivost parametrů a modelových výsledků Optimalizace parametrů Sada optimálních parametrů Spolehlivost kalibrovaných parametrů parametry Aplikace modelu Výstupy modelu(predikce) čas prostor Spolehlivost výstupů modelu

39 Spolehlivost parametrů a modelových výsledků Aplikace modelu Výstupy modelu (predikce) Průměr 90%

40 Jak zvýšit spolehlivost modelu? Pro vybraný koncepční model: Více/kvalitnější pozorování Zvýšení spolehlivosti kalibrovaných parametrů Zvýšení spolehlivosti výstupů modelu (predikcí)

41 Více/kvalitnější pozorování?? Pozorování Hladin Toků Prameny Průtoky řek Komplikovanější kalibrace Kvality vody konzervativní : Chloridy, izotopy reaktivní: nitráty,

42 Výběr typů pozorování závisí na Cíli modelu Požadované spolehlivosti kalibrovaných parametrů Spolehlivost výstupů (např.simulované hladiny) roste s využitím kalibračních cílů vyšší úrovně (e.g. koncentrace chloridů). Spolehlivost kalibrovaných parametrů Hladiny Toky Kvality Náročnější na kalibraci

43 Dokumentace modelového řešení Každý model by měl obsahovat dokumentaci o: koncepci řešení a způsobu kalibrace (koncepční model), porovnání hladin (hladinové kritérium) - modelových hladin a měřených hladin, porovnání bilance (bilanční kritérium), minimálně ve formě přehledu přítoků a odtoků podzemní vody pro celé modelové území (bilanční tabulka). Bez těchto informací je model nevěrohodný! Pouze kalibrovaný model lze použít pro kvalifikovanou předpověď odezvy systému v podmínkách, které ještě v lokalitě nenastaly, ale mohou potenciálně nastat (výrazné zvýšení odběru podzemní vody, rozložení jímacích objektů, snížená dotace podzemních vod vlivem etrémního sucha apod.).

44 Využití matematických modelů pro regionální hodnocení proudění a jakosti podzemních vod včetně vodohospodářských aplikací Možnosti využití : simulovat proudění podzemní vody v přirozených (neovlivněných) poměrech a při různých variantách odběrů podzemní vody. Z rozdílu výsledků simulace neovlivněného stavu a simulací s odběry lze stanovit míru hydraulického ovlivnění struktury jímáním a lze tak rovněž předcházet střetu zájmu s dalšími odběrateli nebo ochranou přírody, stanovit bilanci množství (zásob) podzemní vody ve struktuře, stanovit směry a rychlosti proudění podzemní vody od oblastí infiltrace k místům drenáže, zhodnotit dlouhodobý vývoj vydatnosti jednotlivých zdrojů jímání, včetně posouzení vlivu sezónního kolísání vlivem časově nerovnoměrné dotace podzemních vod, PROGNÓZA budoucích stavů (stavů, které nebyly měřeny)

45 Využití regionálních modelů proudění - oceňování zdrojů podzemních vod příloha č.8 k vyhlášce č. 369/2004 Sb. Klasifikace využitelného množství podzemních vod vodního útvaru kategorie III. až I. (dle úrovně zpracovaného hodnocení) Do kategorie III. se zařazuje využitelné množství podzemních vod vypočtené pomocí stacionárního hydraulického modelového řešení v podmínkách průměrné srážkové infiltrace, stanovené jako průměrné přírodní zdroje minimálně v kategorii III (pomocí hydrologického modelu). Do kategorie I. se zařazuje využitelné množství podzemních vod vypočtené pomocí stacionárního a tranzientního hydraulického modelového řešení pomocí simulace dosavadního provozu jímání a souběžného režimního pozorování po dobu delší něž 15 let. Do hydraulického modelového řešení vstupuje srážková infiltrace stanovená minimálně na úrovni přírodních zdrojů kategorie I.

46 Další praktické aplikace regionálních modelů Z pohledu provozovatele odběrů a správců podzemních vod lze pomocí odladěného modelu získat informace : optimálnířízení jímání v jednotlivých vodních zdrojích, potřeby zvýšení jímaného množství podzemní vody (např. pro náhradní zásobení obyvatelstva), návrh nebo úpravu monitoringu množství a jakosti jímaných podzemních vod z hlediska ochrany vodních zdrojů, návrh ochranných pásem vodních zdrojů, řešení havarijních situací v množství i jakosti podzemní vody

47 Příkladová studie Ostrava Nová Ves

Společná strategie ochrany zdrojů podzemních vod v oblasti Petrovice Lückendorf Jonsdorf Oybin

Společná strategie ochrany zdrojů podzemních vod v oblasti Petrovice Lückendorf Jonsdorf Oybin Společná strategie ochrany zdrojů podzemních vod v oblasti Petrovice Lückendorf Jonsdorf Oybin Společná strategie ochrany zdrojů podzemních vod v oblasti Petrovice Lückendorf Jonsdorf Oybin Výstup společného

Více

Management podzemních vod

Management podzemních vod Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Management podzemních vod Petr Kohout Vít Kodeš Josef Datel Svatopluk Šeda Zbyněk Vencelides Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Management

Více

Hydrogeologie těžebny sklářských písků Střeleč a její vztah na podzemní vody určené pro vodárenské zásobování

Hydrogeologie těžebny sklářských písků Střeleč a její vztah na podzemní vody určené pro vodárenské zásobování Hydrogeologie těžebny sklářských písků Střeleč a její vztah na podzemní vody určené pro vodárenské zásobování Daniel Smutek, Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o., U vodárny 137, 537 01 Chrudim email:smutek@vz.cz

Více

Kvalita povrchových vod a jejich ochrana. Jakub Langhammer

Kvalita povrchových vod a jejich ochrana. Jakub Langhammer Kvalita povrchových vod a jejich ochrana Jakub Langhammer Katedra fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova Praha 2002 Kvalita povrchových vod a jejich ochrana Skripta jsou

Více

METODIKA STANOVENÍ PRAHOVÝCH HODNOT PRO PODZEMNÍ VODU V INTERAKCI S POVRCHOVOU VODOU

METODIKA STANOVENÍ PRAHOVÝCH HODNOT PRO PODZEMNÍ VODU V INTERAKCI S POVRCHOVOU VODOU Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Oddělení ochrany podzemních vod Ing. Marie Kozlová METODIKA STANOVENÍ PRAHOVÝCH HODNOT PRO PODZEMNÍ VODU V INTERAKCI S POVRCHOVOU VODOU VaV SP/Ze1/153/07

Více

Modelování srážko-odtokových procesů na malých a středně velkých povodích

Modelování srážko-odtokových procesů na malých a středně velkých povodích Modelování srážko-odtokových procesů na malých a středně velkých povodích michal jeníček Matematická reprezentace srážko-odtokového procesu má dlouhou historii, ale teprve zhruba od 80. let minulého století

Více

APLIKACE PRO STANOVOVÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ KOMBINOVANÝM ZPŮSOBEM (VSTOOLS.KOMJAK)

APLIKACE PRO STANOVOVÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ KOMBINOVANÝM ZPŮSOBEM (VSTOOLS.KOMJAK) Aplikace pro stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem (VSTOOLS.KOMJAK) červen 2010 APLIKACE PRO STANOVOVÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ KOMBINOVANÝM ZPŮSOBEM (VSTOOLS.KOMJAK) Dokumentace nástrojů a uživatelská

Více

ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno: MD-OPK č.j. 11/2014-120-TN/1 ze dne 6.2.2014 s účinností od 1.3.2014 se současným zrušením TP

Více

VD Hostivař Vyhodnocení povodňové situace v roce 2013

VD Hostivař Vyhodnocení povodňové situace v roce 2013 VD Hostivař Vyhodnocení povodňové situace v roce 2013 BRNO, září 2013 Prof. Ing. Jaromír Říha, CSc. OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CÍLE A PŘEDMĚT PRÁCE... 4 3. POPIS LOKALITY... 4 4. TECHNICKÝ POPIS

Více

AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR

AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR Martin Hanel, Stanislav Horáček, Jan Daňhelka, Martin Tomek, Kateřina Hánová, Adam Vizina, Ondřej Ledvinka, Pavel Treml, Eva Melišová

Více

LIKVIDACE HAVARIJNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD

LIKVIDACE HAVARIJNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD Publikace je zpracována v rámci projektu: Podpora dalšího vzdělávání pracovníků vodního hospodářství v Jihočeském kraji, registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/02.0043, který realizuje Výzkumné centrum

Více

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5.

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5. Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 část 5. Zasakování srážkových vod do půdní vrstvy Právní začlenění: 5, odstavec 3 zákona č. 254/2001 Sb. říká, že: Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich

Více

2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel

2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel 1 Zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel METODICKÁ PŘÍRUČKA Ministerstvo životního prostředí České republiky březen 2009 2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod

Více

ZPRÁVA IV. SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ - ZÁKLADNÍ INFORMACE

ZPRÁVA IV. SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ - ZÁKLADNÍ INFORMACE ZPRÁVA IV. SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ - ZÁKLADNÍ INFORMACE Přípravné práce pro Plán oblasti povodí Horního a středního Labe V současné době probíhají ve všech členských zemích Evropské

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

STANOVENÍ ÚZEMÍ OHROŽENÉHO ZVLÁŠTNÍ POVODNÍ

STANOVENÍ ÚZEMÍ OHROŽENÉHO ZVLÁŠTNÍ POVODNÍ STANOVENÍ ÚZEMÍ OHROŽENÉHO ZVLÁŠTNÍ POVODNÍ Jan Jandora, Jaromír Říha Vytvořením vzdouvací stavby a jejím provozem vzniká riziko poruchy její hradicí konstrukce (hráze). Poruchou hráze může vzniknout zvláštní

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Tvorba modelu pro přípravu a zpracování experimentálních dat Creation of Model

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více

Ing. Libor Ansorge Ing. Martin Zeman Metodika pro stanovení potřeb vody na základě indikátorů hnacích sil potřeby vody

Ing. Libor Ansorge Ing. Martin Zeman Metodika pro stanovení potřeb vody na základě indikátorů hnacích sil potřeby vody Ing. Libor Ansorge Ing. Martin Zeman Metodika pro stanovení potřeb vody na základě indikátorů hnacích sil potřeby vody Vydal Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Praha 2015 Metodika pro

Více

Odhad dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci v ČR a možná adaptační opatření

Odhad dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci v ČR a možná adaptační opatření Odhad dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci v ČR a možná adaptační opatření Martin Hanel, Ladislav Kašpárek, Magdalena Mrkvičková, Stanislav Horáček, Adam Vizina, Oldřich Novický, Renata Fridrichová

Více

C) Oblast kvality vod

C) Oblast kvality vod C) Oblast kvality vod 1 Obsah části C) str. 1. Úvod 3 1.1. Základní pojmy 3 1.2 Legislativní vymezení na úseku kvality vod 4 2. Popis současného stavu jakosti vod v MS kraji 7 2.1 Monitoring jakosti vod

Více

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí Dr. Ing. Aleš Bernatík Ing. Petra Nevrlá Ostrava 2005 Vliv havárií na

Více

Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi

Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi 1 1 ÚVOD... 3 2 Význam použitých zkratek... 5 3 Hlásná a předpovědní povodňová služba v ČR... 7 3.1 Legislativní základ... 7 3.2 Činnosti ČHMÚ

Více

verze II.0.8 MANUÁL K VYROVNÁVACÍMU NÁSTROJI VERZE 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

verze II.0.8 MANUÁL K VYROVNÁVACÍMU NÁSTROJI VERZE 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR MANUÁL K VYROVNÁVACÍMU NÁSTROJI VERZE 2 verze II.0.8 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce o dotace: 800 260 500 duben

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Obsah 1. ÚVOD... 4 2. VÝCHODISKA PRO PŘÍPRAVU PRIORIT VAVAI... 5 2.1. SOUČASNÝ STAV V ČR... 5 2.2. POROVNÁNÍ MEZINÁRODNÍCH POSTUPŮ

Více

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu ministerstva dopravy. Číslo 11/2013

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu ministerstva dopravy. Číslo 11/2013 VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu ministerstva dopravy Číslo 11/2013 22. května 2013 Obsah Část oznamovací... 2 Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti investic projektů železniční infrastruktury...

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Prostředí pro kvalitní život: Podrobná specifikace prioritní oblasti Stav přírodních zdrojů a změny ekosystémů ovlivňují veškeré složky lidského blahobytu, základní hmotné potřeby pro dobrý život, zdraví,

Více