Aukční. Auction catalogue. 18. dubna Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aukční. Auction catalogue. 18. dubna. 2012. Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana"

Transkript

1 Aukční katalog Auction catalogue 18. dubna OD 18:00 HODIN Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana

2 Aukční katalog Auction catalogue INFORMACE KONTAKT INFORMATION CONTACT TEL: FAX: Adolf Loos Apartment and Gallery U Starého hřbitova 40/ Praha 1 Josefov

3 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ: 1. Po uzávěrce katalogu budou do aukce přijímána pouze ta výtvarná díla, která mohou nabídku Adolf Loos Apartment and Gallery obohatit. Případný dodatek k tomuto katalogu s jejich popisem a cenou bude k dispozici během výstavy. 2. Vstupenkou na aukci je aukční katalog (platí pro dvě osoby). 3. Dražené předměty jsou nabízeny ve stavu, který je adekvátní době jejich vzniku. Některá díla byla na náklady prodávajícího zrestaurována akademickými restaurátory, drobná poškození odpovídající věku stáří děl neuvádíme. 4. Nejnižší podání tvoří zpravidla 2/3 skutečné ceny díla. 5. Všechny umělecké předměty, které jsou v aukci Adolf Loos Apartment and Gallery, byly pečlivě zkoumány, konzultovány a prověřeny nejvýznamnějšími českými, případně zahraničními experty, historiky umění a restaurátory. Na přání vydražitele může nechat Adolf Loos Apartment and Gallery vypracovat znalecké posudky od jiných znalců na náklady vydražitele. Adolf Loos Apartment and Gallery, spol. s r.o. pořádá EVENING SALE PRAGUE exkluzivní večerní aukci vybraných děl výtvarného umění a designu STŘEDA 18. DUBNA 2012 OD 18:00 HODIN EVENING SALE PRAGUE PŘEDAUKČNÍ VÝSTAVA PŘEDAUKČNÍ VÝSTAVA EXPONÁTŮ: NEDĚLE 15.DUBNA OD 10:00 DO 18:00 HODIN PONDĚLÍ 16. DUBNA OD 11:00 DO 18:00 HODIN ÚTERÝ 17. DUBNA OD 11:00 DO 18:00 HODIN STŘEDA 18. DUBNA OD 11:00 DO 17:30 HODIN Adolf Loos Apartment and Gallery U Starého hřbitova 40/6 Praha 1 Josefov Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana 02 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 03

4 Aukční řád Dražební podmínky 1. Tento aukční řád je vydán za účelem organizace prodeje uměleckých děl aukční síní Adolf Loos Apartment and Gallery s.r.o. (dále jen dražebník ) formou aukcí. Aukce pořádané dle tohoto aukčního řádu jsou organizované dle mezinárodních zvyklostí v oblasti obchodu s uměním a v souladu s právními normami České republiky. Aukce jsou přístupné pro klienty aukční síně a další osoby se souhlasem aukční síně Adolf Loos Apartment and Gallery s.r.o. U Starého hřbitova 40/6, Praha 1 Josefov, IČO: Aukční síň provádí dražbu na žádost vlastníků dražených předmětů dne 18. dubna 2012 od hodin na adrese: Praha 1, Kaiserštejnský Palác, Malostranské náměstí 23/37. Tento aukční řád je pro všechny osoby zúčastněné na aukci závazný a účastí na aukci se osoby zavazují ho dodržovat. Celý aukční řád je k dispozici na výstavě dražených předmětů. 2. Dražební předměty jsou označeny a popsány včetně uvedení odhadní ceny v aukčním katalogu, který je přílohou a nedílnou součástí aukčního řádu. Předměty budou draženy v pořadí uvedeném v katalogu. Dražitel se musí před aukcí řádně zaregistrovat. K registraci je zapotřebí se prokázat platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Registrovaný účastník se stává dražitelem a je mu přiděleno dražební číslo. Dražebník si vyhrazuje právo vyžádat si od dražitelů bankovní garanci či zálohu. 3. Dražebník zajistí při dražbě vyvolání předmětu jeho pořadovým číslem. Po vyvolání předmětu mohou dražitelé činit příhozy zvednutím dražebního čísla. Dražba předmětu se koná, pokud dražitelé činí příhozy. Za příhozy se přitom považuje: a) 10,000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 90,000 Kč, ale méně než 500,000 Kč b) 50,000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena 500,000 Kč a více c) 100,000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena 5.000,000 Kč a více d) 250,000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena ,000 Kč a více O pořadí příhozů rozhoduje osoba pověřená konáním dražby. 4. Vydražitel je povinen vyřídit své závazky ihned po skončení aukce. Vydražiteli je účtován k vydražené ceně aukční poplatek (provize aukční síně) kladívková cena výše aukčního poplatku, není-li v aukčním katalogu uvedeno jinak do 2.000,000 Kč 20% od 2.000,001 Kč 19% Aukční poplatek se počítá strukturovaně. Tyto provize jsou konečné a zahrnují jak DPH, tak 4% autorského poplatku. Po dohodě s dražebníkem je možno zaplatit celkovou částku bankovním převodem, nebo hotově při převzetí věci v místě konání dražby či v kanceláři dražebníka, nejpozději však do deseti dnů po skončení aukce, pokud není dohodnuto jinak. 5. Dražitel může dražit kteroukoli věc i bez osobní přítomnosti na dražbě: vyhotoví-li ověřenou písemnou plnou moc na dražebníka zastoupením na dražbě určí-li věci, které za něho má dražebník dražit určí-li limit, do kterého za něho má dražebník přihazovat, a to pro každou věc zvlášť dražit po telefonu lze po písemné dohodě Formulář pro aukci v zastoupení s pokyny je k dispozici na konci aukčního katalogu a na webových stránkách společnosti Adolf Loos Apartment and Gallery (www.aloos.cz). 6. Vydražené předměty budou vydány ihned po zaplacení v místě konání dražby nebo na základě potvrzení o zaplacení ceny v galerii Adolf Loos Apartment and Gallery, U Starého hřbitova 40/6 Praha 1 Josefov v době od pondělí do pátku od do hodin. Doporučujeme si dohodnout předem termín vyzvednutí vydražené položky na telefonu: Veškeré náklady spojené s přepravou předmětu dražby nese vydražitel. Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází na vydražitele okamžikem, kdy byl předmět dražby předán vydražiteli či na základě pověření vydražitele předán smluvnímu přepravci dražebníka, který zajišťuje přepravu předmětu dražby na místo určené vydražitelem. V případě, že si vydražitel nevyzvedne vydražený předmět dražby v sídle Adolf Loos Apartment and Gallery do deseti dnů po termínu dražby (nebude-li dohodnuto písemně jinak), je dražebník oprávněn účtovat vydražiteli skladné ve výši 100 Kč za každý den prodlení. Dražené předměty jsou kryty pojistkou dražebníka do okamžiku převzetí draženého předmětu vydražitelem, nejpozději však ve lhůtě deseti dnů ode dne skončení aukce. 7. Vydražené předměty jsou hrazeny na účet společnosti Adolf Loos Apartment and Gallery vedeného u ČSOB (Československá obchodní banka), číslo účtu: /0300, IBAN: CZ , SWIFT CODE: CEKOCZPP. Ceny položek uvedených v aukčním katalogu v EUR (dle kurzu 25 CZK/EUR) jsou pouze orientační a budou přepočítány dle aktuálního devizového kurzu EUR/CZK stanoveného Českou národní bankou v den konání aukce. Na vyžádání je možné zaplatit za vydražený předmět též v EUR nebo USD pro přepočet bude použit aktuální kurz valuta nákup. 8. Dražebník neodpovídá za případné tiskové chyby a barevné odchylky v sazbě aukčního katalogu. 9. Odhad, odborné určení a popis předmětu dražby provádějí odborníci dražebníka. U uměleckých předmětů se uvádějí jen takové chyby a poškození, které ovlivňují uměleckou hodnotu. Každý zájemce má možnost si nabízené předměty před dražbou prohlédnout v průběhu předaukční výstavy. Reklamace týkající se ceny, jakosti, stavu a funkčnosti vydražených předmětů jsou po udělení příklepu vyloučeny. 10. K vývozu některých předmětů kulturní hodnoty je vyžadováno Vývozní povolení, které vydává příslušný odbor státní správy po posouzení kulturního charakteru. Galerie Adolf Loos Apartment and Gallery není oprávněna vydávat žádná prohlášení ani záruky o tom, zda dražený předmět kulturní hodnoty podléhá vývozním omezením. Následující výrazy uvedené v aukčním katalogu mají podle mínění našich expertů tento význam: signováno podepsáno rukou umělce připsáno pravděpodobné, ale nikoliv nutně autentické dílo umělce dílna dílo vzniklé pravděpodobně v dílně, tj. v bezprostředním okolí umělce škola dílo vzniklé ve stylové a časové blízkosti umělce nebo regionální skupiny umělců okruh dílo vzniklé v širokém okruhu vlivu umělce následovník dílo vzniklé ve stylu umělce, ale případně později napodobitel umělec tvořící ve stylu mistra, napodobení nebo opakování díla vzniklé neurčitého data po díle 04 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 05

5 Auction Terms & Conditions 1. These auction terms and conditions were produced in order to organise the sale of works of art in the form of auction by the salesroom Adolf Loos Apartment and Gallery s.r.o. (further referred to as the Auctioneer ). Auctions organised according to these auction regulations are organised in respect of international customs relating art trade and are in compliance with the percepts of the law of Czech Republic. Auctions are accessible only to the clients of the salesroom, and also others who receive the salesroom s permission to attend. On request of the owners of the auctioned items, the salesroom Adolf Loos Apartment and Gallery s.r.o., U Starého hřbitova 40/ Praha 1 Josefov, IČO: , organises a public auction of works of art at the Kaiserštejnský Palace, Malostranské náměstí 23/37, Praha 1 on 18 April 2012 at 6 p.m. These Auction Terms & Conditions are compulsory for everyone who participates in the auction, and by participating, one commits to comply with these Terms & Conditions. The complete set of auction regulations is available at the pre-auction exhibition. 2. All auctioned items are labelled and fully described in the auction catalogue that is an integral part of these Auction Terms & Conditions. The catalogue descriptions also include estimate prices. All the works of art will be auctioned in numerical order, as presented in the catalogue. The Bidder is obliged to register before the start of the auction. During registration, the Bidder must prove his identity by providing a valid photographic ID or a passport. Registered participant immediately becomes the Bidder, and will be assigned a paddle number. The Auctioneer reserves the right to request a bank guarantee or a deposit from the Bidder. 3. The Auctioneer commits to selling all auction items under a number assigned in this auction catalogue. After bidding is started, the Bidders bid using their paddles. The auction will continue until no further bids will be raised. The consecutive bids are raised as follows: a) 10,000 CZK if the momentary auction price is at least 90,000 CZK, but not more than 500,000 CZK b) 50,000 CZK if the momentary auction price is at least 500,000 CZK, but not more than 5.000,000 CZK c) 100,000 CZK if the momentary auction price is at least 5.000,000 CZK and more d) 250,000 CZK if the momentary auction price is at least ,000 CZK and more The sequence of bids is controlled by the Auctioneer. 4. The successful Bidder is obliged to pay the final price immediately after the end of the auction. The Buyer is obliged to pay the auctioned price and the corresponding auction fee: Hammer price Auction fee, unless indicated otherwise in the auction catalogue up to 2.000,000 CZK 20% over 2.000,001 CZK 19% A structured fee is applied to all auctioned items. These commissions are final and include VAT, as well as 4% copyright fees Droit de Suite. After agreement of the Auctioneer, it is possible to pay the whole outstanding amount by a bank transfer, or in cash at the auction or the office of the Auctioneer. Unless agreed otherwise, the whole amount must be settled within maximum of 10 days after the end of the auction. 5. The Bidder can participate in this public auction also in absentia provided that: he will prepare and submit Power of Attorney for the Auctioneer Adolf Loos Apartment and Gallery to represent him at the auction he will clearly specify the items to be bid on for him by Adolf Loos Apartment and Gallery he will set up the upper limit of bidding for each item required after a written consent, the Bidder can also bid by phone A form and further instructions for absentee bidders are attached at the end of this auction catalogue, and are available on the website of the company Adolf Loos Apartment and Gallery (www.aloos.cz). 6. Sold works of art will be handed over to the Bidder immediately after a payment is made in the auction room, or after payment is confirmed at the gallery and office of Adolf Loos Apartment and Gallery, U Starého hřbitova 40/6, Praha 1 Josefov (open Monday Friday from 11am to 5pm). We recommend you to arrange the collection date in advance by phone: The Bidder is responsible for all the costs related to the transport of the auctioned item. Responsibility for any possible damage to the auctioned item is passed onto the Bidder immediately after collection, both in person or by a shipper contracted on behalf of the Bidder who will provide the transport of the auctioned item to a place indicated by the Bidder. If the Bidder does not collect the auctioned items at the headquarters of the Adolf Loos Apartment and Gallery within 10 days after the bidding (unless arranged otherwise in writing), the Auctioneer is entitled to charge the fee of 100 CZK for every additional day of storage. The auctioned items are insured by the Auctioneer until collected by the Bidder, however for no more than 10 days after the end of the auction. 7. The auctioned items are to be paid for to the bank account of the company Adolf Loos Apartment and Gallery at ČSOB. The account number is: /0300, IBAN CZ , SWIFT CODE CEKOCZPP. All catalogue prices indicated in Euros are only orientational, are calculated at the rate of exchange 25 CZK/EUR, and serve as a guidance to the buyers. These prices will be recalculated in respect of the actual EUR/CZK rate of exchange of the Czech National Bank at the day of the auction. On request, it is possible to pay for all auctioned items in EUR or USD the final price will be calculated in respect of the current EUR/CZK or USD/CZK rate of exchange of the Czech National Bank. 8. The Auctioneer, Adolf Loos Apartment and Gallery, is not responsible for any print mistakes and colour differences in the auction catalogue. 9. The estimate, professional expertise and auction item identification and description is provided by experts contracted by the Auctioneer. Only damage that has a bearing on the artistic value of the auctioned item is disclosed by the auction catalogue. All clients have an equal opportunity to view the auction items prior to auction, at the pre-auction exhibition. Any complaints regarding the price, quality, condition and functionality of the auctioned items will not be taken into account after the end of the bidding. 10. The export of certain items of cultural value requires an export license that is issued by a relevant state administration department, after an examination of the cultural value of the item. Adolf Loos Apartment and Gallery is not authorised to release any statements and declarations as to whether the auction items are subject to any export restrictions. Our experts assign the following meaning to these terms used in the auction catalogue: signed signed by the artist s hand attributed probably, but not certainly, a work of art by a given artist workshop work of art made at a workshop, in a close proximity of the artist school of work of art created in the style of the master and in the same period circle of work of art created in a wider circle of influence of the artist follower of work of art created by a follower of the master, can be an imitation or a repetition of a work of art of an unspecified date 06 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 07

6 V sídle Adolf Loos Apartment and Gallery Americký stůl, Adolf Loos, 1927 Vážené dámy a pánové, Vážení sběratelé, investoři a milovníci umění, Dostává se Vám do rukou aukční katalog sedmého Evening Sale Prague, aukce vybraných uměleckých předmětů. Letošní aukce je doslova nabita mimořádně kvalitními kusy. Bonbónkem je to nejlepší z Waldesovy obrazárny, na čele s ikonickým olejem malíře Františka Kupky Tvar modré z roku Dovolím si napsat, že kvalitou podobný obraz českého malíře se na tuzemském ani zahraničním aukčním trhu v novodobých dějinách ještě nikdy nedražil. Přestože se může někomu zdát vyvolávací cena 45 milionů Kč (plus 3% celkové aukční přirážky) na první pohled vysoká, jsme přesvědčeni, že případný kupec neprohloupí, neboť olej Kupky, který vznikl v jeho nejvýznamnějším období (to jest v letech ), kdy vznikala světová abstrakce a s touto doložitelnou proveniencí a výstavní minulostí bude hledat velmi těžko. Přitom obrazy souputníků F. Kupky jako Maleviče, Kandinského, Mondriana či Delaunaye z tohoto období (za předpokladu, že by se vůbec objevily na světovém aukčním trhu) by se vyvolávaly o jednu nulu výše... K dalším chef d oeuvres Waldesovy obrazárny bezesporu patří jediná unikátní socha, kterou Kupka kdy zhotovil, Busta Eugenia Kupka, zobrazující milovanou manželku malíře. František Kupka zde dokázal, že je nejen světovým malířem ale i sochařem. Jindřich Waldes za ni zaplatil roku 1929 velmi vysoký obnos ve výši franků (například oleje v té době kupoval kolem franků). Z Waldesovy obrazárny rovněž pochází slavná socha Jana Štursy Pohřeb v Karpatech z roku 1918 a komorní obraz Norberta Grunda Na ledě. Vyjímečnou událostí bude dražba proslulého Waldesova archivu čítající na šest a půl tisíce položek s dosud nepublikovanou korespondencí Kupky, Preissiga atd. Z dalších aukčních lákadel je to nádherný, vystavovaný obraz Jakuba Schikanedera Večer u mořského břehu, který patří mezi pět jeho nejlepších olejomaleb. Vaši mimořádnou pozornost si jistě zaslouží slavné dílo malíře Emila Filly z jeho nejcennějšího, tzv. holandského období ( ), Zatíší s tabákem z roku 1914, které nechybělo na žádné významné výstavě malíře. Do aukce obraz zařadila rodina Emila Filly, stejně jako např. rodina Jana Zrzavého dva rané malířovy oleje). V aukci se objeví i pastel Josefa Čapka, který patřil Karlu Čapkovi a Olze Scheinpflugové. V letošní Evening Sale Prague jsou velmi kvalitně zastoupeni jak staří mistři a malíři přelomu 19. až 20. století (Jan Jakub a František Antonín Hartmann, J. Věšín, J. Ullmann, M. Švabinský),tak i klasická moderna (E. Filla,V. Špála, A. Pelc, J. Král či E. Nemes) a rovněž skupina 42 (F. Hudeček). Za Vaši pozornost také rozhodně stojí obrazy a umělecká díla malířů hledaných šedesátých let pocházející většinou ze sbírky rektora Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze PhDr. Josefa Hlaváčka (A. Šimotová, B. Kolářová, V. Mirvald, J. Kolář), či unikátní objekt Karla Malicha z jeho nejlepšího období ( ), dále model S. Kolíbala až k zásadnímu dílu - soše současné hvězdy K. Kintery. Z designu je to unikátní křeslo z roku 1927 slavného světového architekta Mies van der Rohe, které bylo dlouhodobě vystaveno ve stálé expozici Národní galerie v Praze. Všechny nabízené obrazy a umělecké předměty byly osobně prověřeny těmi nejvýznamnějšími českými kunsthistoriky (a zejména praktiky) Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou a Prof. PhDr. Tomášem Vlčkem CSc., spolu s dalšími předními českými experty a restaurátory specializujícími se na daného malíře či období. Doufáme, že nabízený výběr dokonale uspokojí i tu nejnáročnější klientelu. Věřte, že nás stojí nemálo usilí takový aukční soubor zkompletovat. Na přání některých klientů nebudou mít televize možnost pořizovat přenos z aukčního sálu během dražby. Na závěr mně nezbývá než Vám jménem společnosti Adolf Loos Apartment and Gallery, která se snaží od roku 2009 formou vybraných aukčních prodejů tzv. Evening Sale Prague posunout úroveň aukcí v České republice a kvalitu nabízených aukčních položek, popřát hodně úspěchů a zábavy. S úctou Vladimír Lekeš jednatel Adolf Loos Apartment and Gallery 08 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 09

7 Dear ladies and gentlemen, collectors, investors and art lovers, we are presenting you with the Sales catalogue of the 7 th Evening Sale Prague, the official auction catalogue of selected artworks. This year s auction is full of unique artistic items. Some of the best works from the Waldes Collection, including Kupka s masterpiece Tvar modré (The Blue) from 1913, will be on offer on this occasion. I dare to say that a Czech artist s painting of such a high quality has never been put up for auction in Czech Republic, or abroad. Perhaps the starting price of 45,000,000,- CZK (plus 3% of the total auction premium) may appear too steep at the first sight, yet we are convinced that the potential buyer will not regret this purchase. This oil painting was created parallel to the birth ob Abstraction, and during the most important and fruitful period of Kupka s artistic life (between ). It will be rather difficult to find another painting of a comparable quality, and with such an extraordinary verified provenance and exhibition past. One should bear in mind that whenever artworks by Kupka s contemporaries such as Malevich, Kandinsky, Mondrian or Delaunay appear on the art market, their prices are often ten times higher. Another chef d oeuvre of the Waldes Collection is an extraordinary sculpture, the Bust of Eugenia Kupka. This likeness of the painter s beloved wife is the only sculpture Kupka has ever made, and proves that Kupka was both a brilliant painter but a talented sculptor. In 1929 Jindřich Waldes paid an outstanding 10,000 F for this bust (a common price for an oil painting at the time was about 5,000 F). The famous statue Pohřeb v Karpatech (Burial in Karpaty) by Jan Štursa, dated 1918, and Norbert Grund s Na ledě (On Ice), are also noticable masterpieces from the Waldes Collection. Another major attraction is certainly the sale of the famous Jindřich Waldes archive that comprises about 6,500 items, including the so far unpublished correspondence of Waldes with Kupka, Vojtěch Preissig and others I would mention a truly beautiful painting by Jakub Schikaneder Večer u mořského břehu (Evening at the seashore), often designed as one of his best oil paintings. Emil Filla s famous Zátiší s tabákem (Still life with tobacco) from 1914 too deserves your attention. Painted during the artist s most valued Dutch perios ( ), this work has always been included at Fila s most important exhibitions. The painting has been submitted for auction by the Filla family, whilst the Zrzavý family has entrusted us with two paintings by Jan Zrzavý. Another item that will be auctioned is a drawing by Josef Čapek, originally owned by Karel Čapek, the author s famous brother, and his wife Olga Scheinpflugová. Likewise, a good selection of Old Masters and painters from the 19 th century and early 20 th century will be offered, including works by Jan Jakub and František Antonín Hartmann, J. Věšín, J. Ullmann and M. Švabinský. Modern Art will be presented by a variety of works by Emil Filla, Václav Špála, Antonín Pelc, J. Král or E. Nemes, and a representative of the art group Skupina 42 F. Hudeček. Furthermore, it is worth to note the artworks from the 1960s (very popular today) that mostly coming from the Collection of Dr. Josef Hlaváček (the former head of the School of Applied Arts). These include works by Adriena Šimotová, Běla Kolářová, V. Mirvald and Jiří Kolář. You also have the unique opportunity to purchase a work by Karel Malich, a model by Stanislav Kolíbal and an art piece by the star of Czech contemporary art Krištof Kintera. The field of applied arts is represented by an exceptional armchair designed by the world famous architect Mies van der Rohe in For over ten years, it was part of the permanent exhibition of the Collection of Modern Art at the National Gallery in Prague. All the works of art included in the auction have been examined by the leading Czech art historians Prof. PhDr. Jaromír Zemina and Prof. PhDr. Tomáš Vlček CSc. and important Czech experts and restorers. We hope our offer will satisfy even the most demanding clients. Assembling such an extraordinary auction collection was challenging and uneasy; hopefully it will be a step towards rasing the standards of auctions in Czech Republic. Finally, on behalf of Adolf Loos Apartment and Gallery I would like to wish you the best of luck. Yours faithfully Vladimír Lekeš Executive director of Adolf Loos Apartment and Gallery Hlavní experti pro Evening Sale Prague Prof. PhDr.Jaromír Zemina (1930), přední český historik a teoretik umění, pedagog. V letech pracoval v Národní galerii v Praze, kde po řadu let vedl Sbírku moderního umění. V současné době učí na katedře scénografie DAMU, působí v poradním sboru několika státních galerií a muzeí ČR, byl členem první Rady České televize. Připravil mnoho výstav českého a zahraničního umění, některé v cizině. Je členem sdružení kritiků ČR a AICA. Napsal několik odborných i beletristických knih. Prof. PhDr. Tomáš Vlček, CSc. (1941), přední český historik a teoretik umění, výtvarník a pedagog. Zabývá se moderním a současným uměním, publikoval řadu vědeckých studií o umění. Působil jako ředitel Ústavu dějin umění Akademie věd ČR, jako vedoucí Departmentu dějin a filosofie umění a prorektor Středoevropské university, hostující profesor ETH v Curychu, ředitel Sbírky moderního a současného umění Národní galerie v Praze. Působí jako vedoucí Katedry dějin umění a architektury TU v Liberci a jako školitel doktorského studia UJEP v Ústí nad Labem. Dále jako člen oborových rad ČR pro studia umění a literatury. Byl oceněn řadou národních a mezinárodních cen a členstvím ve významných institucích v oborech estetiky, umění, designu a architektury. 10 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 11

8 INDEX UMĚLCŮ Archiv Jindřicha Waldese Oldřich Blažíček Josef Čapek Emil Filla Norbert Grund Jan Jakub a František Antonín Hartmann Holandský malíř století (následovník W. C. Hedy) Houpací křeslo spisovatele Oty Pavla František Hudeček Jaroslav Král Krištof Kintera Jiří Kolář Běla Kolářová Stanislav Kolíbal František Kupka Josef Liesler Karel Malich Karel Vítězslav Mašek Vladislav Mirvald Náhrdelník z tahitských perel Josef Navrátil Endre Nemes Neznámý malíř, Antonín Pelc Václav Radimský Jakub Schikaneder Adriena Šimotová Václav Špála Jan Štursa Max Švabinský František Tichý Josef Ullmann Ludwig Mies Van der Rohe Jaroslav Veris Jaroslav Věšín Jan Zrzavý texty Vladimír lekeš fotografie martin polák grafická úprava lenka Jasanská 2012, Adolf loos apartment and gallery Neznámý malíř z okruhu Justuse Sustermanse ( ) Stojící portrét českého krále a římského císaře Ferdinanda II. s řádem zlatého rouna kolem roku olej na plátně 86,5 x 73,5 cm signatura nezjištěna vzadu stará čísla (sbírky?) Konzultováno s PhDr. Eliškou Fučíkovou CSc, mgr. Eliškou Zlatohlávkovou a restaurátorem akad. mal. Martinem Martanem. Nabízený obraz je nepochybně portrétem Ferdinanda II.-Štýrského (1578 Štýrský Hradec 1637 Vídeň) z rodu Habsburků, císaře římského, krále českého,uherského a chorvatského, arcivévody rakouského a vévody štýrského od neznámého malíře z okruhu slavného vlámského malíře Justuse Sustermanse, dvorního portrétisty Medicejů v první polovině 17.století. Vzhledem k tomu, že císař Matyáš neměl žádné potomky, byl ještě za jeho života Ferdnand II. Štýrský zvolen českými stavy za českého krále (5. června 1617) a korunován v chrámu sv.víta v Praze 29. června téhož roku. Volbu mu zaručovala tzv. Oňatova smlouva mezi rakouskými a španělskými Habsburky. Čeští stavové, kteří věděli o jeho protireformačním tažení v Korutanech a Štýrsku, Ferdinanda zvolili za příslib Rudolfova majestátu, který zaručoval náboženské svobody šlechty a měšťanů. Jak se však brzy ukázalo, svůj slib Ferdinand nehodlal dodržet. 28. srpna 1620 byl říšskými kurfiřty jednomyslně ve Frankfurtu zvolen a korunován císařem Svaté říše římské. 8. listopadu 1620 porazil české stavovské vojsko v bitvě na Bílé hoře. Po porážce českých stavů opustil Fridrich Falcký zemi a Ferdinand se tak mohl ujmout vlády. Místodržícím v Čechách jmenoval Karla z Lichtenštejna a zrušil Rudolfův majestát tím, že ho jednoduše přestřihl nůžkami. Následovala vlna zatýkání, konfiskace majetku a tvrdých trestů. 21. června 1621 nechal popravit na pražském Staroměstském náměstí vůdce povstání,celkem dvacetsedm českých pánů. V roce 1622 vydal tzv. generální pardon, jímž omilostnil další účastníky povstání. Po potlačení povstání začal Ferdinand uplatňovat tvrdou rekatolizační politiku a upevňoval centrální moc a začlenění českých zemí do habsburské monarchie. Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR (Odhadní cena: Kč) (Estimate price: EUR) Ferdinand II.-Štýrský 12 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 13

9 2 Holandský malíř přelomu století Zátiší na stole olej na plátně 68,5 x 60,7 cm signatura nezjištěna vzadu staré předválečné štítky: Kunsthandel Borzo, Hertogenbosch: Onbekande Meester 17eeuw (W.C.Heda of omgeving), Stilleven a starý štítek s popisem restaurováno Jedná se o holandského malíře - následovníka Willema Claesze Hedy, činného pravděpodobně v Haarlemu. Přiložena Laboratorní zpráva akad. mal. Martina Martana a Chemicko-technologický průzkum Dorothei Pechové. Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR (Odhadní cena: Kč) (Estimate price: EUR) Jan Jakub Hartmann malíř historických obrazů a krajin. Specializoval se jako první český malíř na kabinetní krajinářskou malbu, v duchu nizozemského manýrismu. Spolu se svým synem Františkem Antonínem se stal jejím prominentním představitelem. Jeho malba byla inspirována holandskou krajinomalbou 17. století, založená na kontrastu mezi tmavším pozadím a světlem v modrých tónech. V jeho nepočetných dílech můžeme vidět silný vliv Jana Brueghela.Je znám jako Bohemian Brueghel. František Antonín Hartmann malíř krajin, žák svého otce Jana Jakuba. Již Dlabač uvádí, že napodobil způsob Sametového Brueghela. Poněvadž velmi dovedně pracoval, byly jeho obrazy stále více vyhledávány, a proto je jich v Čechách málo. František byl pokračovatelem umění otcova, ale jeho výraz je jednotnější, ucelenější. Maluje v typicky modrozeleném tónu, avšak stafáž jeho je duchaplnější v technice i pojetí. Malíři jsou svými díly zastoupeni v císařské galerii ve Vídni, v Národní galerii v Praze, Roudnici, Strahovském klášteře a Vyšším Brodě. zadní strana obrazu 3 Jan Jakub Hartmann (1658 Kutná Hora 1738 Kutná Hora) František Antonín Hartmann (1694 Obořiště 1728 Praha) Na lovu olej na měděné desce 31 x 38,5 cm signatura nezjištěna (malíři většinou svoje obrazy nesignovali) Oba malíři pracovali na zakázkách často společně. Konzultováno s PhDr. Hanou Seifertovou z Národní galerie v Praze uznávanou znalkyní díla Jana Jakuba a Františka Antonína Hartmanna. Dále s Prof. PhDr. Lubomírem Slavíčkem (emeritní generální ředitel Národní galerie v Praze a dlouholetý ředitel sbírky staré malby, znalec starých mistrů století). Dle jejich vyjádření se jedná o vynikající práci mimořádné úrovně. Hana Seifertová srovnává nabízený obraz s obrazem publikovaným v její knize S ozvěnou starých mistrů. Pražská kabinetní malba strana , č.kat.44* * F. A. Hartmann - Krajina s lovem na medvědy, NG, Praha Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR (Odhadní cena: Kč) (Estimate price: EUR) detail štítku zadní strana obrazu bez rámu 14 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 15

10 Josef Navrátil (1798 Slaný 1865 Praha) Josef Navrátil byl vedle K.Purkyně největším koloristou v českém malířství 19. století. Ve svém díle prošel vývojem od empírové veduty a romantické malby přes dekoraci druhého rokoka až k modernímu pojetí barvy. Ve svých romantických alpských krajinách vyjádřil příznačné biedermeierovské cítění studoval na pražské akademii u J.Berglera. Roku 1826 se oženil prováděl nástěnné malby v liběchovském zámku Antonína Veitha, asi r pro Václava Veitha v zámku Klenová a pro Martina Wagnera ve Velkých Jirnech. Hodně cestoval: 1843 do Německa a Švýcarska, 1851 a 1852 do Německa, Belgie a Švýcarska a 1858 do Rakouska, Švýcarska, Belgie a Francie. V letech provedl výzdobu kapitulní síně v pražském klášteře křížovníků. Roku 1850 se stal předsedou Jednoty výtvarných umělců maluje na zámku Ploskovice a 1857 v knihovně a altánu v Jirnech. 5 Hornatá krajina s rybáři I. kvaš na kartonu 21 x 27 cm signováno vpravo dole: Jos.Nawratil Obraz je pandán (protiobraz) k obrazu Josefa Navrátila Hornatá krajina s rybáři II. 4 Ze sbírky továrníka Jindřicha Waldese Norbert Grund (1717 Praha 1767 Praha) Na ledě olej na dřevě 20,5 x 24,5 cm signatura nezjištěna (autor většinu svých obrazů nesignoval) Konzultováno s PhDr. Hanou Seifertovou z Národní galerie v Praze a Prof. PhDr.Tomášem Vlčkem CSc. vzadu štítek Národní galerie v Praze O 2076, Norbert Josef Karel Grund byl malířem značného žánrového rozpětí od mytologických a náboženských scén po výjevy ze všedního života, krajiny a mariny. Prvního uměleckého poučení se mu dostalo od otce, který byl malířem ve službách hraběte Norberta Vincence Kolowrata. Grund ve své drobnopisné malbě reagoval na množství podnětů z italské malby (F. Guardi, B. Tiepolo atd.) a v počáteční fázi tvorby navázal na díla vídeňských miniaturistů v čele s Franzem Paulem de Ferg. Jako jeden z mála českých umělců zpracoval po vzoru francouzských rokokových malířů oblíbený námět tzv. Fétes galantes - galantní slavnosti. Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR (Odhadní cena: Kč) (Estimate price: EUR) štítek Waldesova obrazárna 213 a 2 štítky z výstavy Pražské baroko, Umělecké beseda 1938 *evidenční lístek r koupeno továrníkem Jindřichem Waldesem u vídeňského obchodníka (dle záznámů ve Waldesově archívu - evidenční lístek* z archivu přiložen) sbírka továrníka Jindřicha Waldese r zabaveno nacisty (přešlo do Zemské galerie a posléze do Národní galerie v Praze. V NG Praha vedeno pod číslem ) r restituce Národní galerie v Praze (tzv. Waldesova restituce) Několikrát vystaveno: např. r v Umělecké besedě v Praze, výstava Pražské baroko Přiložena expertiza PhDr. Olgy Mackové Csc. (uznávaná znalkyně díla malíře Josefa Navrátila a emeritní kurátorka sbírky 19.století Národní galerie v Praze). PhDr. Olga Macková ve své expertize píše: Navrátilovo autorství tohoto pohledu na osamělé horské zákoutí s cípem jezera a rybářskou chatrčí je zcela nepochybné. Vznikl v malířově mistrovském období, kdy se jasné tvary postupně zamlžují ve vlhkém nádechu horských mlh a minulá barevná pestrost splývá v jemné přechody zelenošedých valérů. Motiv jezera v hornaté krajině s rybáři vyskytuje se v Navrátilových kvaších často, ale v nových a nových obměnách, takže každý z těchto komorních pohledů působí jako ucelený organismus a jako vzácný šperk. Dále konzultováno s Prof. PhDr. Tomášem Vlčkem CSc. Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR (Odhadní cena: Kč) (Estimate price: EUR) 6 Hornatá krajina s rybáři II. kvaš na kartonu 21 x 26,8 cm signováno vlevo dole: Jos.Nawratil Obraz je pandán (protiobraz) k obrazu Josefa Navrátila Hornatá krajina s rybáři I. Přiložena expertiza PhDr. Olgy Mackové, CSc. (uznávaná znalkyně díla malíře Josefa Navrátila a emeritní kurátorka sbírky 19.století Národní galerie v Praze) PhDr. Olga Macková ve svojí expertize píše: Tento pohled do alpské krajiny s rybářskými loďkami na jezeře a zasněženým štítem v pozadí je vynikající ukázkou Navrátilovy krajinářské tvorby v technice kvaše a zároveň doklad virtuosního ovládání této techniky. Na tomto poli nemá Navrátil konkurenci v celé střední Evropě. Obdivuhodné je tu zejména vystižení hloubky prostoru, barevné sjednocení v noblesních modrošedých valérech s dominující svítivou bělostí zasněženého masivu. Dále konzultováno s Prof. PhDr. Tomášem Vlčkem CSc. Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR (Odhadní cena: Kč) (Estimate price: EUR) 16 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 17

11 7 Jaroslav Věšín (1815 Vraný 1915 Sofia) Na lovu olej na plátně 26 x 35 cm signováno a datováno vlevo dole: Jaroslav Věšín 87 Konzultováno s Prof. PhDr. Tomášem Vlčkem CSc., Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou a PhDr. Naďou Blažíčkovou (emeritní kurátorkou sbírky 19.století v Národní galerii v Praze) Malíř českého původu. Žák pražské malířské Akademie. Studoval také na malířské Akademii v Mnichově. Od roku 1897 profesorem na Akademii v Sofii. Působil jako dvorní malíř knížete Ferdinanda I. a bulharského cara. Díly zastoupen v Národní galerii v Praze a Národní galerii v Sofii. Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR (Odhadní cena: Kč) (Estimate price: EUR) 8 Josef Ullmann (1870 Nekmíř 1922 Praha) Motiv z Průhonického parku kolem roku 1900 olej na plátně triptych (obraz se skládá ze tří samostatných dílů) 104 x 46 cm,104 x 117 cm, 104 x 46 cm signováno v prostředním obraze vlevo dole: J. Ullmann Jedná se o vyjímečné dílo malíře. Josef Ullmann odešel za studiem do Mnichova. Později se stal žákem pražské akademie u Pirnera a Julia Mařáka ( ). Ve svých dílech znázorňuje lesní tišiny dle vzoru Mařákova. Malíř Josef Ullmann je zaslouženě předním českým krajinářem první čtvrtiny 20. století. Konzultováno s Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, Prof. PhDr. Tomášem Vlčkem CSc. a PhDr. Michalem Zachařem. Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR (Odhadní cena: Kč) (Estimate price: EUR) zadní strana obrazu 18 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 19

12 9 Václav Radimský (1876 Kolín 1946 Kolín) Zátoka s červeným domkem (pravděpodobně Monetova zahrada v Giverny) 1898 olej, plátno, karton 65 x 85 cm signováno a datováno vpravo dole: Radimský 1898 Konzultováno s Ing. Janem Radimským a PhDr. Tomášem Vlčkem CSc. významná soukromá sbírka Praha Obraz pochází z vrcholného období autora. Podobná verze obrazu existuje z roku Reprodukce* na str.130, č. kat. 159 vedená jako Monetova zahrada, z malířovy pozůstalosti. Obraz byl původně v Pašince, Radimského místě pobytu po návratu z Francie, nyní v soukromé zahraniční sbírce. ( Václav Radimský , Naděžda Blažíčková-Horová, vydal Arbor Vitae, 2011) václav radimský Václav Radimský patřil ve své době k výrazným a zajímavým osobnostem nejen české, ale i francouzské krajinomalby. Jako první z českých malířů se nechal ve Francii ovlivnit impresionismem a byl prvním českým výtvarníkem, jenž seznámil pražskou veřejnost s tímto proudem. Impresionismus, který u nás do té doby nebyl příliš znám, pronikal do Prahy až právě prostřednictvím Radimského tvorby, a v tom tkví především umělcův význam. Malířovu tvorbu můžeme rozdělit na dva námětové a časové okruhy. První spadá přibližně do let , kdy žil u Giverny nedaleko Vernonu a trvalou inspirací se mu stala řeka Seina a příroda v okolí Giverny. Druhý je vymezen Radimského návratem do Čech po skončení první světové války a jeho smrtí. Se stejnou intenzitou se tehdy soustředil převážně na zobrazování řeky Labe a krajiny kolem Kolína. Radimského obrazy se vyznačují působivým krajinným záběrem, výraznou a efektní barevností - škála zejména žlutých, zelených, hnědavých a modrých tónů je impozantní. Maloval zamlklé tůně, šumící rákosí, lekníny v zakoutí zvlněných vodních hladin, pohledy na modré kopce, zelené louky, venkovská stavení poloukrytá pod vrcholky stromů. A to vše v barvách podzimu, pod příkrovem zimy, v rozkvetlém létě, za deště, mlhy, slunce i větru. Vrchol jeho tvorby je možné klást do devadesátých let 19. století a do prvního desetiletí století následujícího, ale až do konce života zůstal Radimský obratným virtuosem, jehož malba si zachovala vysokou úroveň. Je zastoupen v českých i zahraničních galeriích, muzeích a soukromých sbírkách. zadní strana obrazu Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR (Odhadní cena: Kč) (Estimate price: EUR) *Monetova zahrada, giverny olej na plátně, rozměry: 94 x 72 cm 20 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 21

13 11 Obecní pastouška v Okrouhlici olej na kartonu 26 x 35 cm signatura nezjištěna Ze sbírky Ing. Zdeňka Zrzavého (synovec malíře Jana Zrzavého) dar malíře. Obraz do aukce zařadila rodina Jana Zrzavého. Přiloženo potvrzení provenience a autenticity od Ing. Zdeňka Zrzavého. Jan Zrzavý (1890 Okrouhlice 1977 Praha) Jan Zrzavý patří k nejvýznamnějším členům české výtvarné avantgardy, nastupující na začátku 20. století. Jan Zrzavý se zúčastnil výstav umělecké skupiny Sursum. Byl členem skupiny Tvrdošíjných, Umělecké besedy a SVU Mánes. 10 Mlýn v Okrouhlici olej na kartonu 21 x 28 cm signováno na zadní straně iniciály: J. Z. Ze sbírky Ing. Zdeňka Zrzavého (synovec malíře Jana Zrzavého) dar malíře. Obraz do aukce zařadila rodina Jana Zrzavého. Přloženo potvrzení provenience a autenticity od Ing. Zdeňka Zrzavého Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR (Odhadní cena: Kč) (Estimate price: EUR) zadní strana obrazu detail signatury jan zrzavý Konzultováno s Ing. Zdeňkem Zrzavým, Prof. PhDr. Tomášem Vlčkem, CSc., Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou a PhDr. Karlem Srpem (autorem malířovy monografie a kurátorem retrospektivní výstavy) Obraz pochází z raného období autora a představuje Mlýn v rodné Okrouhlici s výjevem koupajících se dětí sester Hermínových (kamarádek malíře). Konzultováno s Ing. Zdeňkem Zrzavým, Prof. PhDr. Tomášem Vlčkem, CSc., Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou a PhDr. Karlem Srpem (autorem malířovy monografie a kurátorem retrospektivní výstavy) Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR (Odhadní cena: Kč) (Estimate price: EUR) potvrzení potvrzení ing. J. Zrzavého ing. J. Zrzavého 22 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 23

14 Ze sbírky sběratele Vincence Kramáře 12 Náhrdelník z tahitských perel elegantní náhrdelník ze 37 pravidelných černých tahitských perel (bez chemického přibarvování) v průměru 11,00 14,10 mm použité zlato 585 délka cca 45 cm spoje a zámek leštěný stav velmi dobrý Vincenc Kramář (1877 Vysoké nad Jizerou 1960 Praha) náhrdelník z tahistkých perel koupil současný majitel 19. června 2007 v aukční síni Koller, Zurich, položka č za částku SFR (švýcarských franků). Faktura přiložena vincenc kramář Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR (Odhadní cena: Kč) (Estimate price: EUR) Český historik umění, teoretik kubismu a sběratel. Proslul jako předvídavý sběratel kubistického umění. V letech zastával funkci ředitele Obrazárny společnosti vlasteneckých přátel umění s výjimečně vyvinutým smyslem pro mimořádné akvizice a v neposlední řadě jako pozoruhodný teoretik. Kramář byl odborníkem se širokým okruhem zájmů, který vášnivě obhajoval moderní umění a zároveň razil cestu studiu středověkého umění, jak ho známe dnes. Jeho stěžejní role při vzniku Státní sbírky starého umění je zcela neopominutelná. V pozici ředitele Kramář ze zanedbané sbírky provinciálního charakteru vytvořil fungující a reprezentativní státní instituci. Sbírky středověkého a moderního umění vděčí Kramářovi za nespočet kvalitních přírůstků. Rok před smrtí odkázal svoje sbírky kubistického umění Národní galerii v Praze. Mezi skvělými díly vynikají zejména cenné práce z Picassova raného období. Svoji sběratelskou činností Kramář napomohl Státní sbírce moderního umění získat skutečně mezinárodní rozměr. max švabinský, žlutý slunečník (léto)*, majetek ng Praha Konzultováno s Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, Prof. PhDr. Tomášem Vlčkem a PhDr. Naďou Blažíčkovou (emeritní kurátorkou sbírky 19. století Národní galerie v Praze) 13 max švabinský (1873 Kroměříž 1962 Praha) Žlutý slunečník (Léto) 1909 olej na plátně 31,5 x 27,5 cm signatura nezjištěna původní rám ze sbírky geniálního sběratele PhDr. Vincence Kramáře. Obraz zakoupil r přímo v ateliéru od slavného českého malíře Maxe Švabinského. Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR (Odhadní cena: Kč) (Estimate price: EUR) Mnohokráte publikováno a vystavováno např. na výstavě Vincenc Kramář od starých mistrů k Picassovi, Národní galerie v Praze, Sbírka moderního a současného umění, Veletržní palác ( ). Jedná se o definitivní studii k slavnému obrazu Žlutý slunečník (Léto)*, nyní v majetku Národní galerie v Praze, kvalitou minimálně srovnatelný. Oleje Maxe Švabinského této galerijní hodnoty a provenience se na uměleckém trhu již nevyskytují. zadní strana obrazu s rámem 24 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 25

15 15 Emil Filla (1882 Chropyně 1953 Praha) Zátiší s tabákem 1914 lavírovaná tuš, akvarel, koláž na lepence 26,7 x 36,8 cm signatura nezjištěna Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR (Odhadní cena: Kč) (Estimate price: EUR) 14 Karel Vítězslav Mašek (1865 Komořany na Mostecku 1927 Praha) Kupalo 1914 olej, plátno 200 x 200 cm signováno vpravo dole: K. Mašek Publikováno: Karolína Fábelová: monografie Karel Vítězslav Mašek, vydalo Patrik Šimon - Eminent, 2002, reprodukováno celostránkově na str. 138 a str. 139, kat. č. 152 a,152 b. Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR (Odhadní cena: Kč) (Estimate price: EUR) mašek stojící zcela vpravo Vrcholné dílo autora. Malíř patří ke generaci Alfonse Muchy a Luďka Marolda jako čelný představitel symbolismu a secese. Je jejich malířským souputníkem. Po studiích na akademiích v Praze, Mnichově a Paříži se v roce 1898 stává profesorem dekorativní malby a ornamentální kresby na pražské Uměleckoprůmyslové škole. Jako jeden z prvních přinesl z Paříže specifické vnímání světla, jež se odrazilo v jeho klíčových obrazech. Obesílal spoustu výstav, ale svou vlastní soubornou měl naposledy v roce 1897 v Topičově Salonu. Na obraze Kupalo nahá dvojice mladých lidí přeskakuje ohnivé plameny. Kupalo je ruský název lidové slavnosti, která se konala a místy dosud koná na svátek sv. Jana Křtitele. Češi jí říkají čarodějnice, ale dříve se i u nás používal název kupalo. Starodávný obřad čarodějnic má původ v pohanských slavnostech, odbývajících se v době letního slunovratu, kdy plodná síla přírody, vyčerpavši svou energii, začala ochabovat ve své činnosti a chýlila se k odpočinku. Svatojanské a kupalské ohně měly symbolicky posílit hasnoucí žár letního slunce. V Čechách a na Ukrajině pak chlapci a děvčata přes ně skáčou. Bělorusové vybírají ráno na sv. Jana nejhezčí dívku, svléknou ji a po celém těle ozdobí kvítím. Malíř je svými díly zastoupen v předních světových muzeích např. Art Institute of Chicago, Národní galerie v Praze, The Anne and Jacques Baruch Collection Chicago, Musée d Orsay Paříž atd. Obraz je navržen na kulturní památku ČR. Konzultováno s Františkem Krejčím (synovec malíře Emila Filly), Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou a Prof. PhDr. Tomášem Vlčkem CSc. obraz do aukce zařadila rodina malíře Emila Filly Přiložen certifikát od Františka Krejčího (držitele autorských práv malíře Emila Filly) Vystavováno a publikováno: Miroslav Lamač, Osma a Skupina , Praha 1988, repr. č. 378, str. 361 Cubisme a Praga, Obres De La Galerie Nacional, Museum Picasso (únor až duben 1990, repr. na straně 18 Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf, Švestka, Vlček (září až listopad 1991, repr. na str. 132) Český kubismus , verze katalogu Kubismus in Praag, Praha , repr. na str. 132 Vojtěch Lahoda, Český kubismus, Praha 1996, repr. na str. 99 Emil Filla ze soukromých sbírek, Antikva Nova Kodl, Praha 2000, repr. na str. 11 Tschechischer Kubismus Czech Cubism , Rupertinum Museum für moderne Kunst, Salzburg , repr. na str. 120 Jiří Hlušička, Emil Filla, Galerie Antonína Procházky, Brno 2003, repr. na str. 45 Emil Filla ( ), Jízdárna Pražského hradu, 2007, repr. na str. 38 ( Tabak no. 9 ) Vojtěch Lahoda, Emil Filla, Praha 2007, repr. na str. 204, obr. č. 183 Emil Filla malíř, grafik, sochař a výtvarný teoretik, profesor Vysoké školy umělecko-průmyslové. Studoval na pražské Akademii (do r.1906). Byl členem skupiny Osma, s níž začal vystavovat od počátku existence skupiny (1907,1908). Od roku 1907 podnikal cesty do Francie. Od r do 1911 byl členem SVU Mánes, v letech byl členem Skupiny výtvarných umělců. Období mezi léty strávil v Holandsku ve službách československého odboje. Zde byl v kontaktu s uměleckým hnutím De Stijl a studoval díla holandských mistrů 17. století. Po válce opět působil v SVU Mánes. Stal se spoluredaktorem uměleckého časopisu Volné směry a redigoval časopis Prameny. Roku 1932 se uskutečnila ve výstavní síny spolku Mánes v Praze malířova jubilejní, retrospektivní výstava. Roku 1939 byl zatčen nacisty a uvězněn v koncentračním táboře v Buchenwaldu. V roce 1945 se zúčastnil první poválečné výstavy ve spolku Mánes. Na rozdíl od Picassa se Filla poměrně vzácně zabýval kolážemi. Kolážované fragmenty využíval mnohem více k zesílení pocitu reality než ke zdůraznění abstrakce ploch. Slavný, mnohokrát vystavovaný a publikovaný obraz Zátiší s tabákem Emil Filla namaloval v roce 1914 v Rotterdamu. Toto dílo pochází z malířova nejcennějšího období, kdy pobýval mezi léty v Holandsku, a patří k nejlepším malířovým dílům vůbec. emil filla, fotografie fr. drtikol 26 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 27

16 16 jan štursa (1880 Nové Město na Moravě 1925 Praha) Pohřeb v Karpatech 1918 hruškové dřevo výška 45 cm signováno a datováno: Štursa 1918 Ze sbírky továrníka Jindřicha Waldese Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR (Odhadní cena: Kč) (Estimate price: EUR) unikátní dílo Jan Štursy Waldesova obrazárna, sbírka továrníka Jindřicha Waldese (sochu zakoupil J. Waldes 18.září 1919 přímo od umělce, v atelieru Jana Štursy, za tehdejších Kč. Evidenční lístek z Waldesova archivu je přiložen*). Roku 1939 konfiskováno nacisty, následně přešlo do sbírek Zemské galerie a posléze Národní galerie v Praze. Roku 1996 restituce Národní galerie v Praze (tzv. Waldesova restituce) Monohkrát publikováno a vystavováno: např. Prof. Petr Wittlich: Jan Štursa, vydala Academia 2008, reprodukováno na straně 151 pod č.150 Socha Jana Štursy Pohřeb v Karpatech je ikonou českého moderního sochařství Konzultováno s Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou a Prof. PhDr. Tomášem Vlčkem CSc. *evidenční lístek z Waldesova archivu Jan Štursa studoval na Kamenickosochařské škole v Hořicích v Podkrkonoší ( ). Před vstupem na Akademii výtvarných umění v Praze pracoval jako kameník v Německu. Cesta do Itálie na získané Hlávkovo stipendium aktualizovala hodnoty italského sochařství. Pro Štursu nebyly už obrozenecké a národní myšlenky 19. století aktuální, byly pro něj umělecky a historicky dovršeny. Štursa položil základ modernímu českému sochařství dílem souměřitelným s dílem svého učitele a protichůdce J. V. Myslbeka. Otevřel nové problémy moderní duchovní a smyslové subjektivity neztrácející se zřetele ani viděnou realitu ani realitu vnitřní. S jeho dílem se české sochařství trvale vyrovnává jako s vývojovým podnětem a vysokým hodnotovým měřítkem. Štursa navrhoval za války oficiální pomníky. To však byly památníky padlým a soucit s tragickým osudem bezejmenných zástupů obětí imperialistické války pronikal i do těchto návrhů, vyhýbajících se planým gestům oslavy. Skutečným Štursovým válečným pomníkem se stal Pohřeb v Karpatech, zobrazujícím skupinu čtyř frontových vojáků nesoucích do hrobu svého padlého druha. V roce 1918 pak Štursa tuto sochu vyřezal do hruškového dřeva ve stylu, který byl dozvukem jeho těsně předválečného kubizujícího monumentalismu. Inspirace k dílu pravděpodobně vyplynula z reportážní fotografie vídeňského časopisu Das Neueste im Bilde z roku 1915, kde skupina čtyř ruských vojáků nesoucích padlého má nápadně podobnou kompozici. Štursa ovšem fotografii sochařsky domyslel, když rozlišil výškové relace jednotlivců a poslední postavě nechal se ohlédnout. Vytvořil tak příznivý předpoklad pro řešení zadního pohledu na pomník a zároveň dal skupině hlubší obsahovou dimenzi ve smyslu její výzvy okolnímu světu. To už byla úplná a silná pomníková koncepce, takže je pochopitelné, že Pohřeb v Karpatech byl častěji užit k vybudování lokálních památníků padlým z první světové války v Místku, Předměřicím a nakonec i v Novém Městě na Moravě. detail signatury z korespondence 28 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 29

17 18 Jakub Schikaneder (1855 Praha 1924 Praha) Večer u mořského břehu olej na plátně 97 x 147 cm signováno vpravo dole: J.Schikaneder sbírka továrníka Rudolfa Bárty Mimořádné dílo galerijní hodnoty, patřící k naprostým vrcholům tvorby malíře, člena výtvarné generace Národního divadla v Praze. O obraz velmi usilovala Národní galerie v Praze za účelem jeho vystavení na právě probíhající výstavě malíře, nicméně byl majiteli nabídnut k prodeji na dražbě z důvodu přesunutí termínu výstavy oproti původnímu. Vystavováno: Jakub Schikaneder , Národní galerie v Praze, Valdštejnská jízdárna, ve výstavním katalogu uvedeno pod č. 75 (obraz byl vybrán na cover vstupenek této výstavy) 17 Antonín Pelc (1895 Lišany 1967 Praha) Šička kolem roku 1925 olej na plátně 65 x 49 cm signováno vlevo dole: APelc významná soukromá sbírka Praha Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR (Odhadní cena: Kč) (Estimate price: EUR) detail signatura Přiložena expertiza uznávaného znalce díla Jakuba Schikanedera Prof. PhDr.Tomáše Vlčka, CSc. Antonín Pelc studoval na pražské Akademii výtvarných umění u profesora Vlaha Bukovace a Maxmiliána Pirnera. Roku 1939 unikl před zatčením do Francie, byl vězněn v koncentračních táborech a přes Maroko a Martinik odjel do USA. Byl členem skupiny SVU Mánes. Konzultováno s Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou a Prof. PhDr. Tomášem Vlčkem. Přiložen restaurátorský posudek akad. mal. Věry Cedlové (emeritní dlouholeté restaurátorky Národní galerie v Praze) zadní strana obrazu bez rámu Prof.Vlček ve své expertize mimo jiné píše: Jedná se o jedno z nejvýznamnějších Schikanederových děl pozdního období jeho tvorby, které lze podle cestovních záznamů malíře datovat do doby mezi lety Obraz má doloženou provenienci. Původně byl ve sbírce továrníka Rudolfa Bárty, potom jej zdědila pí. Šindelková. Obraz zaujímá mimořádné postavení v Schikanederově tvorbě, je v něm nově uplatněno celoživotní Schikanederovo téma světelné atmosféry zešeřelé krajiny, ve které vystupuje do popředí motiv pěny vln mořského pobřeží. Námět zde umožnil Schikanederovi rozehrát celou škálu výrazových prostředků poetiky jeho tvorby: proměnlivost a propojování světla zapadajícího slunce s jeho odlesky na hladině moře tvoří spolu s bílou pěnou vyváženou kompozici doplněnou pravidelným rytmem kůlů a přilehlé zdi přístaviště. Propojováním motivů proměnlivosti s kompozicí pevných forem Schikaneder dosáhl jedno z nejpůsobivějších vyjádření svého pohledu na protiklady pomíjivosti života a trvalosti hodnot, které život a umění přesahují. Prostředkem jeho vyjádření, je v tomto díle, jako vždy u něho mistrovský malířský rukopis. Dále konzultováno s Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou a restaurátorkou akad. mal. Věrou Cedlovou (emeritní dlouholetá restaurátorka Národní galerie v Praze, prověřovala z restaurátorského hlediska obrazy Schikanedera pro minulou retrospektivní výstavu malíře ve Valdštejnské jízdárně) Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR (Odhadní cena: Kč) (Estimate price: EUR) 30 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 31

18 20 josef čapek (1877 Hronov 1945 Bergen Belsen) Kuřácké zátiší druhá polovina dvacátých let pastel na ručním papíře 17 x 24,5 cm signováno iniciály vpravo pod středem: J.Č. ze sbírky slavného českého spisovatele Karla Čapka a Olgy Scheinpflugové Přiložen znalecký posudek PhDr. Pavly Pečinkové CSc., autorky monografie a kurátorky retrospektivní výstavy Josefa Čapka v Jízdárně Pražského hradu ( ) Olga Scheinpflugová a Karel Čapek PhDr. Pečinková ve znaleckém posudku mimo jiné píše: Předložená kresba je součástí malého souboru pastelů s motivem kuřáckého zátiší, který datuji přibližně do druhé poloviny dvacátých let, kdy Čapek experimentuje s různorodými stylovými polohami výtvarného vyjádření a kdy se také soustředěně věnuje malířskému žánru zátiší. Soubor zátiší s kuřáckými rekvizitami je jak tematicky, tak i svým střídmým a klasicizujícím výtvarným pojetím v celku Čapkovy tvorby ojedinělý, a proto dosud nebyl na Čapkových souborných výstavách zastoupen. Mohl by souviset s Karlovou knížkou O nejbližších věcech, k níž Josef Čapek vytvořil dvě varianty obálky, nebo se scénografickými návrhy pro hru V. Nováka Nicotina, uváděnou v Národním divadle 1930, ale možná je to jen pocta všedním předmětům, které měly v životě obou bratří Čapků významnou funkci. Kuřáckým zátiším věnoval Čapek devět pastelů na ručním papíru formátu cca cm, monochromně laděných do několika odstínů hnědí, a několika malých náčrtků kreslených tužkou na útržcích papíru cca 5 7 cm. Předložená práce je jednou z verzí, kterou Čapek signoval. V zátiších s kuřáckými potřebami si Čapek zřejmě poprvé vyzkoušel francouzský pastel. Předložená práce původně patřila Karlu Čapkovi a zůstala v majetku rodiny Scheinpflugovy. 19 jaroslav král (1883 Malešov u Kutné Hory 1942 Osvětim) Matka s dítětem na klíně 1926 olej na plátně 74 x 67 cm signováno a datováno vlevo dole: Jar. Král 1926 Přiložena expertiza Prof. PhDr. Jaromíra Zeminy. Konzultováno s Prof. PhDr. Tomášem Vlčkem CSc. Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR (Odhadní cena: Kč) (Estimate price: EUR) zadní strana obrazu Expertiza prof. J. zeminy Jaroslav Král náleží ke generaci zakladatelů českého moderního malířství. Po absolvování Uměleckoprůmyslové školy studoval na pražské Akademii výtvarných umění u Vojtěcha Hynaise. Jeho rané obrazy již sice nesou náznaky kubistické formy, avšak vlastní malířskou představu začíná Král realizovat až po odeznění dozvuků války, v Brně, kdy svou tvorbou směřuje do sociální malby. Častým tématem je mu rodina s ústřední postavou ženy-matky, která bývá nositelkou citového akcentu a dominantou i spojnicí významových vazeb obrazu. Ve figurálních kompozicích i v samostatně pojednaných námětech žen a dívek uplatňuje program neoklasicismu kompoziční harmonii, čistou obrysovou linii, plastickou objemovost, poklidnou barevnost. Pro osobnost Jaroslava Krále je příznačné přesvědčení o propojení svobody umělecké se svobodou člověka, vědomí jejich vzájemné podmíněnosti. Za tímto etickým postulátem kráčel citlivý malíř a křehký člověk Jaroslav Král důsledně a dokázal mu přinést i oběť nejvyšší. Konzultováno s Prof. PhDr. Tomášem Vlčkem CSc. a Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou. Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR (Odhadní cena: Kč) (Estimate price: EUR) 32 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 33

19 21 Ludwig Mies van der Rohe (1886 Cáchy 1969 Chicago) Křeslo, model no. MR x 56 x 80 cm Konzultováno s Prof. PhDr. Tomášem Vlčkem CSc. Křeslo MR 534 z roku 1927 navržené proslulým architektem Ludwigem Mies van der Rohe bylo umístěno jako dlouhodobá zápůjčka ve stále expozici Národní galerie v Praze, Veletržním paláci Sbírce moderního a současného umění (od 24. června 2002 do 24. ledna 2012 ). Ludwig Mies van der Rohe se narodil roku 1886 v Cáchách jako syn kameníka. Po několika letech stavební praxe odešel roku 1905 do Berlína. Kolem roku 1910 pracoval společně s Waltrem Gropiem a Le Corbusierem (vl. Jménem Charles-Edouard Jeanneret) v ateliéru Petera Behrense, který svou tvorbou přispěl k odstranění dekoru z fasády průmyslových staveb a významně ovlivnil tvorbu Miese van Rohe. První stavbou, kterou se proslavil, byl Německý pavilon navržený pro Mezinárodní výstavu v Barceloně ( ). Ve stejné době začal pracovat na návrhu světově proslulé Tugenhadtovy vily v Brně, která se po jeho odchodu do Spojených států v roce 1937 stala kultem. V Chicagu byl jmenován děkanem Illinois Institute of Technology. Jednou z jeho prvních zakázek za oceánem byla právě stavba budovy ITT. Nejznámnější Miesovou stavbou v Americe je však newyorské sídlo společnosti Seagram, tzv. Seagram building, postavené v letech V roce 1959 získal zlatou medaili Royal Institute of British Architects v Londýně (RIBA ). Patřil mezi nejvýznamnější poválečné architekty, kteří zásadním způsobem ovlivnili architektonickou tvorbu 20. století. Kromě architektonických návrhů se věnoval i designovým návrhům. Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR (Odhadní cena: Kč) (Estimate price: EUR) 22 František Kupka (1871 Opočno 1957 Puteaux) Busta Eugenie Kupka Bust of Eugenie Kupka ( ) unikátní originální bronz na mramorovém soklu, (následné odlitky nebyly zhotoveny) výška bronzu: 41cm, výška původního mramorového soklu: 14,5 cm signováno: Kupka unique original bronze statue on marmor base (subsequent casts were not made) height of bronze bust: 41 cm, height of marmor base: 14,5 cm signed: Kupka Konzultováno s Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou a Prof. PhDr.Tomášem Vlčkem CSc The bust s authenticity has been confirmed by Prof. PhDr. Jaromír Zemina and Prof. PhDr. Tomáš Vlček CSc.. Jedná se o jediné sochařské dílo Františka Kupky, které dokazuje, že Kupka nebyl jen světovým malířem, ale i sochařem. The Bust of Eugenie is the only sculptural work Fratišek Kupka made, and proves he was both a world leading painter, and a talented sculptor. Ze sbírky továrníka Jindřicha Waldese From the collection of manufacturer Jindřich Waldes Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR (Odhadní cena: Kč) (Estimate price: EUR) Provenince: roku 1929 busta Eugenie Kupka zakoupena Jindřichem Waldesem od Františka Kupky za ,- franků (viz dopis Františka Kupky Jindřichu Waldesovi ze dne *) roku 1939 konfiskováno nacisty a uloženo v Zemské galerii a posléze Národní Galerii v Praze (P431) roku 1996 restituce Národní galerie v Praze (tzv. Waldesova restituce), restituováno rodinou Jindřicha Waldese (v soupisu pod číslem 484) Mnohokrát vystaveno např.: roku 1936 v Paříži v Jeu de Paume, Kupka Mucha roku od do v Praze, Galerie Rudolfinum Kupka Waldes: Malíř a jeho sběratel Literatura: Ludmila Vachtová, František Kupka, Praha 1968, reprodukováno na str. 25, kat. č. 92 pod názvem Busta paní Kupkové (s chybnými údaji o datování a signatuře) Kupka Waldes: Malíř a jeho sběratel, Praha 1999, reprodukováno na str. 419 pod číslem 288 Provenance: 1929 bought by Jindřich Waldes directly from František Kupka for F (see the letter František Kupka sent to Jindřich Waldes, dated 3 May 1929*) confiscated by Nazis and deposited in Zemská galerie (later National gallery in Prague), inv. no. P restituted by Jindřich Waldes family (in the list under no. 484) Exhibited on many occasions, for instance: 1936 Kupka-Mucha, Paris, Jeu de Paume , Kupka Waldes: Malíř a jeho sběratel, Prague, Gallery Rudolfinum, 7 December January 2000 Literature: Ludmila Vachtová, František Kupka, Prague 1968, ill. p. 25, cat. no. 92, Bust of Mme. Kupka Kupka Waldes: Malíř a jeho sběratel, Prague 1999, ill. p. 419, cat. no. 288 dobová fotografie sádrového odlitku, pořízená Fr. kupkou. na pravé straně naznačeny vlastní umělcovy úpravy. pohled do stálé expozice, veletržní palác, ng pohlednice s fotografií kupky zaslaná waldesovi pohled ze zadu detail signatury *dopisy františka kupky j. waldesovi 34 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 35

20 zprava sedící: j. Waldes, E. Kupka, I. Waldesová, f. kupka Jindřich Waldes (1876 Nemyšl u Tábora 1941 Havana) významný podnikatel mezinárodního významu, český vlastenec a mecenáš umění. V roce 1902 spolu s mechanikem Hynkem Pucem založil vlastní společnost Waldes a spol. Hynek Puc o rok později sestrojil převratný vynález zakladačku, tedy přístroj na zakládání pružin do stiskacích knoflíků (patentek), který nahradil práci až deseti zručných dělníků. Výroba se pak rychle rozrůstala. Waldesova značka, Miss KIN, vznikla na lodi plující roku 1912 do USA, kde Jindřich Waldes potkal slečnu Elisabeth Coyens, která si vložila do oka Waldesovu patentku. Malíř František Kupka namaloval Miss KIN v olejových barvách a Vojtěch Preissig zhotovil graficky firemní logo. Další používané značky byly Otello a Koh-i-noor. Waldes s hlavní výrobou v Praze Vršovicích, kam se přesunul v roce 1907, se za třicet let vypracoval na velký koncern, vyrábějící všechny druhy kovové galanterie s pobočnými závody ve Varšavě, Drážďanech, Paříži, Vídni, Barceloně a v New Yorku. V roce 1939 byl Jindřich Waldes pro svůj židovský původ zatčen gestapem a dva roky vězněn v koncentračních táborech Dachau a Buchenwald. V roce 1941 ho jeho rodina, kterou Jindřich Waldes poslal do USA před válkou, vyplatila ( za jeden milion amerických dolarů). Waldes však za nevyjasněných okolností (údajně byl gestapem otráven) v květnu 1941 zemřel v kubánské Havaně, kde loď zakotvila během cesty z Portugalska do New Yorku. Továrník Jindřich Waldes byl kromě podnikání také velkým sběratelem umění. Roku 1918 založil vlastní muzeum knoflíků a dalších spínadel s více než sedmdesáti tisíci exponáty. Měl zde i unikátní soubor středověkých spínadel nalezený na Karlštejně. Vedle knoflíků Waldes také sbíral obrazy od středověkých mistrů až po české malířství přelomu 19. a 20.století. Z tehdejších českých moderních malířů to byly pouze malíři Vojtěch Preissig (pomohl mu vybudovat moderní grafickou dílnu a vydat řadu jeho knih) a jeho velmi blízký přítel František Kupka, kterého od roku 1919 až do své smrti neúnavně podporoval a doslova tak pomohl Kupkovi přežít v dobách nejhorších. Waldesova sbírka Kupkových děl byla nejvýznamnější sbírkou na světě a zahrnovala jak předabstraktní práce, tak zejména vrcholná díla z Kupkova nejvíce ceněného abstraktního období. Část této sbírky po restituci (roku 1996 z Národní galerie v Praze) získala Národní galerie darem zpět a část sbírky český stát odkoupil (čtyři abstraktní oleje ). Zbylá, malá část, kterou si syn Jindřicha Waldese pan George Waldes chtěl v roce 1996 odvézt domů do USA a ke které měl blízký citový vztah, však musela zůstat v České republice... vlastnoruční návrh snídaňového menu od františka kupky J. Waldes s E. Benešem roku 1939 zabaveno gestapem, přešlo do Zemské galerie a následně do Národní galerie v Praze roku 1996 restituce Národní galerie v Praze (tzv.waldesova) dědicům továrníka Jindřicha Waldese. Archiv donedávna uložený v Národní galerii v Praze obsahuje 6581 položek přehledně sepsaných na 410 listech předávacího protokolu. Mezi dopisy a vizitkami různých malířů a umělců jako Alfons Mucha, Emil Filla, Antonín Hudeček, Vojtěch Hynais, Max Švabinský, Jaroslav Veris, Jan Štursa atd. vyniká korespondence s Vojtěchem Preissigem (většinou vlastnoručně psaná)z období 1919 až 1933 kde je zachováno 76 dopisů Vojtěcha Preissiga Jindřichu Waldesovi. Archiv rovněž obsahuje korespondenci mezi Waldesem a tehdejšími předními historiky umění (Prof. Kuchynka, Prof. Matějček, Prof. Toman). Raritou je dopis od spisovatele Karla Maye. Dále jsou to evidenční lístky se záznamem o zakoupení obrazů, koberců, porcelánových figurek, fotografií, knih medailí, rytin a litografií (ale i aukční lístky se záznamem o nákupu obrazů) do Waldesova muzea. Kartotéční lístky se záznamem o daném obrazu jsou abecedně řazeny od Mikoláše Alše přes Františka Kupku,Vojtěcha Preissiga, Maxe Švabinského až po Františka Ženíška a jako poslední je portrét Andulky Waldesové od Josefa Drahoňovského. Přírůstkový inventář popisuje sbírky sklenic a pohárů, tácků, šálků a pohárků, váz, lahví, hodin a miniatur, figur a poprsí, rozličných předmětů zápisky v chronologickém pořadí datovány Archiv sběratele Jindřicha Waldese Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR (Odhadní cena: , Kč) (Estimate price: EUR) Unikátní je svazek s navrhnutými kresbami na rodinnou hrobku J. Waldese v Praze svázaný v černých deskách s poznámkou Návrh profesora Myslbeka červenec Ve třech deskách z napodobeniny hnědé kůže s kovovou kroužkovou vazbou se zlatým nápisem na hřbetě A H I., CH Q II. a R Ž jsou na čtverečkovaném papíře e v i d e n č n í l í s t k y s e z á z n a m y o d í l e c h z m a j e t k u J i n d ř i c h a Wa l d e s e. Chloubou celého archivu Jindřicha Waldese je svazek z tvrdého kartonového papíru, hřbet a rohy potaženy šedým plátnem, přední a zadní desky opatřeny tkanicemi. Svazek obsahuje dosud většinou nepublikovanou korespondenci (včetně fotografií) mezi Františkem Kupkou, Jindřichem Waldesem, Eugenii Kupka a Ićkou Waldes (č ). Tato dosud neprobádaná korespondence (většinou vlastnoručně psaná) přinese mnoho překvapujících a mimořádně cenných poznatků o životě a díle F.Kupky. Na předních deskách nahoře uprostřed je lístek s nápisem Různé dopisy Fr. Kupky; při horním okraji lístku razítko Národní galerie v Praze, oddělení archivu a dokumentace a přírůstková čísla Archivu Národní galerie v Praze A Na hřbetu nalepen lístek s nápisem Různé dopisy Fr. Kupky. Na konci archivu jsou kartotéční lístky abecedně seřazeny I. od A M a II. N Ž. 36 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 37

AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE

AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 23. LEDNA 2013 OD 18:00 HODIN Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE INFORMACE KONTAKT INFORMATION CONTACT

Více

JULIUS MAŘÁK (* ) Inventář osobního fondu

JULIUS MAŘÁK (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JULIUS MAŘÁK (* 1832-1899) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu:1871 1899 (1960) Značka fondu: 10 Číslo evidenčního listu NAD: 31 Evidenční číslo inventáře: 128 Zpracovala:

Více

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty HLADÍK Karel sochař, rodák z Královy Lhoty OBEC KRÁLOVA LHOTA Vydáno obcí u příležitosti 100. výročí narození Karla Hladíka Vydavatelství Mgr. Petr Prášil; Zimní 1580, 253 01 Hostivice; tel: +420 603 551

Více

10.07.2015 (pátek) od 12:30 hod. Malá Strana Přes Valdštejnskou zahradu a palác, okolím Valdštejnského nám. a dalších paláců až po Maltézské nám.

10.07.2015 (pátek) od 12:30 hod. Malá Strana Přes Valdštejnskou zahradu a palác, okolím Valdštejnského nám. a dalších paláců až po Maltézské nám. Letní univerzita pro každého 2015 Již 4. ročník oblíbeného letního vzdělávání přednášek, komentovaných vycházek a prohlídek. Poznáte nová místa, dozvíte se plno zajímavých informací, zažijete pohodový

Více

Avantgardní umělecké hnutí počátku 20. století Revoluční pojetí prostoru (zobrazování předmětů z více úhlů najednou pomocí rozkladu na jednoduché

Avantgardní umělecké hnutí počátku 20. století Revoluční pojetí prostoru (zobrazování předmětů z více úhlů najednou pomocí rozkladu na jednoduché Avantgardní umělecké hnutí počátku 20. století Revoluční pojetí prostoru (zobrazování předmětů z více úhlů najednou pomocí rozkladu na jednoduché geometrické tvary) Používána byla především krychle (lat.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. České výtvarné umění na přelomu 19. a 20. století VY_32_INOVACE_21_05

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. České výtvarné umění na přelomu 19. a 20. století VY_32_INOVACE_21_05 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

FRANTIŠEK MACHÁČEK (* ) Inventář osobního fondu

FRANTIŠEK MACHÁČEK (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK MACHÁČEK (* 1882-1945) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1806 1931 Značka fondu: 104 Číslo evidenčního listu NAD: 122 Evidenční číslo inventáře: 73

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 Pořadatel: Plavecký klub Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842, 500 03 Hradec

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE

SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE Doc. PhDr. Jiří Šetlík, CSc. (nar. 1929) je uznávaným českým historikem umění. V šedesátých. letech byl vedoucím sbírky moderního umění Národní galerie v Praze a v závěru 60. let

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK TAVÍK ŠIMON (* ) Inventář osobního fondu

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK TAVÍK ŠIMON (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK TAVÍK ŠIMON (* 1877-1942) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1904-1937 Značka fondu: 22 Číslo evidenčního listu NAD: 17 Evidenční číslo inventáře: 91

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Vyvolávací cena: 500 Kč Minimální výše příhozu: 100 Kč

Vyvolávací cena: 500 Kč Minimální výše příhozu: 100 Kč Aukční položka č. 51 Jana Kremanová: Pantarhei I. Umělec: Jana Kremanová Technika: Serigrafie Žánr: Kompozice Rok vzniku díla: 1992 Rozměry: 500 700 mm Autorský tisk Signatura: Kremanová 92, PD Adjustace:

Více

JOSEF SYROVÝ (* ) Inventář osobního fondu

JOSEF SYROVÝ (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JOSEF SYROVÝ (* 1879-1956) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1911-1956 Značka fondu: 47 Číslo evidenčního listu NAD: 16 Evidenční číslo inventáře: 124 Zpracovala:

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

R E A C H R E G I S T R A C E S T Ř E D A

R E A C H R E G I S T R A C E S T Ř E D A R E A C H R E G I S T R A C E S T Ř E D A 2 4. 5. 2 0 1 7 Praktický seminář REACH REGISTRACE Registrovat chemické látky musí podle nařízení REACH: výrobce nebo dovozce (EU) látek jako takových nebo ve

Více

ADOLF ZAHEL (* ) Inventář osobního fondu

ADOLF ZAHEL (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE ADOLF ZAHEL (* 1888-1958) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1909-1958 (1959) Značka fondu: 133 Číslo evidenčního listu NAD: 147 Evidenční číslo inventáře: 99

Více

Aukční. Auction catalogue. Mimořádná aukce vybraných děl umění a sbírky prof. E. A. Safarika 31. ledna 2016. výstavní síň Mánes

Aukční. Auction catalogue. Mimořádná aukce vybraných děl umění a sbírky prof. E. A. Safarika 31. ledna 2016. výstavní síň Mánes Aukční katalog Auction catalogue Mimořádná aukce vybraných děl umění a sbírky prof. E. A. Safarika 31. ledna 2016 od 14:00 HODIN výstavní síň Mánes Aukční katalog Auction catalogue INFORMACE KONTAKT INFORMATION

Více

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT Dear Friends We will now be able to buy from us succulent plants at very good wholesale price.

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. V rámci vernisáže bude pokřtěna autorova nová velkolepá monografie

TISKOVÁ ZPRÁVA. V rámci vernisáže bude pokřtěna autorova nová velkolepá monografie TISKOVÁ ZPRÁVA TISKOVÁ ZPRÁVA představí novou tvorbu Jiřího Sopka V rámci vernisáže bude pokřtěna autorova nová velkolepá monografie Od 6. září 2007 bude v pražské Galerii Rudolfinum probíhat výstava zcela

Více

BANKOVNÍ ZÁRUKY A ARABSKÝ SVĚT

BANKOVNÍ ZÁRUKY A ARABSKÝ SVĚT BANKOVNÍ ZÁRUKY A ARABSKÝ SVĚT Jiří Schveinert Komerční banka, a.s. Praha, 23.4.2014 Neplatební záruky v praxi Neplatební záruky hlavní druhy a) za nabídku (Bid Bond) - jako forma jistoty pro účast ve

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. Pravěké umění rozdělení na Paleolit, Mezolit a Neolit; malířství, sochařství, keramika, megalitické

Více

DOROTHEUM - AUKČNÍ ŘÁD. platný ode dne 1.2.2016

DOROTHEUM - AUKČNÍ ŘÁD. platný ode dne 1.2.2016 DOROTHEUM - AUKČNÍ ŘÁD platný ode dne 1.2.2016 DOROTHEUM spol. s r.o., se sídlem Praha 1, Ovocný trh č.p. 580, č.or. 2, PSČ: 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

VIKTOR BARVITIUS (* ) Inventář osobního fondu

VIKTOR BARVITIUS (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE VIKTOR BARVITIUS (* 1834-1902) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1864-1902 (1932) Značka fondu: 118 Číslo evidenčního listu NAD: 69 Evidenční číslo inventáře:

Více

Aukční vyhláška č. 1/10 2013

Aukční vyhláška č. 1/10 2013 Aukční vyhláška č. 1/10 2013 Článek 1 Vyhlášení aukce, místo a datum konání aukce 1. Dražebník vyhlašuje touto vyhláškou aukci k níže uvedenému nemovitému majetku 2. Místo a datum konání aukce: 2.1. Aukce

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Vyobrazení. 1. Mikoláš Aleš: Dva poutníci přicházející do Prahy, pravděpodobně 1869, kresba perem tuší

Vyobrazení. 1. Mikoláš Aleš: Dva poutníci přicházející do Prahy, pravděpodobně 1869, kresba perem tuší Vyobrazení 1. Mikoláš Aleš: Dva poutníci přicházející do Prahy, pravděpodobně 1869, kresba perem tuší 2. Mikoláš Aleš: Zasviť mi ty slunko zlaté na 3. Mikoláš Aleš: Májový triptych poslední z vlasti krok,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh na udělení čestného občanství města v letech 2015 a 2016 a medaile města v roce

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

MEZINÁRODNÍ POZDNÍ GOTIKA

MEZINÁRODNÍ POZDNÍ GOTIKA MEZINÁRODNÍ POZDNÍ GOTIKA Karel Švuger DVK/ 3. ročník Červen 2012 VY_32_INOVACE_DVK22/02 Obrazová dokumentace, malířství mimo Itálii představitelem freskové malby byl SIMONE MARTINI (1280 1344) italský

Více

Roeland Savery dvorní malíř císaře Rudolfa II.

Roeland Savery dvorní malíř císaře Rudolfa II. Roeland Savery dvorní malíř císaře Rudolfa II. Praha, Národní galerie v Praze 7.12. 2010 20.3. 2011 Kortrijk, Broelmuseum 20. 4. 2011 18. 7. 2011 Výstava Roeland Savery dvorní malíř císaře Rudolfa II.

Více

TRANSFER NEJNÁROČNĚJŠÍ TECHNIKA V RESTAUROVÁNÍ NÁSTĚNNÉ MALBY pondělí - pátek 8-18 hodin sobota 8-12 hodin neděle zavřeno

TRANSFER NEJNÁROČNĚJŠÍ TECHNIKA V RESTAUROVÁNÍ NÁSTĚNNÉ MALBY pondělí - pátek 8-18 hodin sobota 8-12 hodin neděle zavřeno UNIVERZITA PARDUBICE Vás zve na výstavu TRANSFER NEJNÁROČNĚJŠÍ TECHNIKA V RESTAUROVÁNÍ NÁSTĚNNÉ MALBY Galerie Univerzity Pardubice Univerzitní knihovna Studentská 519 Pardubice Stavařov 22. 3. 20. 5. 2000

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Business correspondence Business English Ročník: Identifikace materiálu:

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

Aukční. Auction catalogue 24. DUBNA 2013. Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana

Aukční. Auction catalogue 24. DUBNA 2013. Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana Aukční katalog Auction catalogue 24. DUBNA 2013 OD 18:00 HODIN Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana Aukční katalog Auction catalogue INFORMACE KONTAKT INFORMATION CONTACT

Více

MINKA PODHAJSKÁ (* ) Inventář osobního fondu

MINKA PODHAJSKÁ (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MINKA PODHAJSKÁ (* 1881 1963) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1903-1961 Značka fondu: 29 Číslo evidenčního listu NAD: 91 Evidenční číslo inventáře: 112 Zpracovala:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 9. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Vyhlášení dražby

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Vyhlášení dražby Patria Finance, a.s., Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1, IČ 60197226 zapsaná v obchodním rejstříku odd. B, vložka 2583 vedeném Městským soudem v Praze Tel.: (+420) 221 424 111, Fax: (+420) 221 424 222

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Ladislav Šaloun externí učitel / speciální škola sochařská

Ladislav Šaloun externí učitel / speciální škola sochařská Ladislav Šaloun 1906 1914 externí učitel / speciální škola sochařská 1870 1. 8. narozen v Praze. 1886 1889 navštěvuje kreslířskou školu profesora Reyniera v Praze. 1889 1891 soukromě studuje sochařství

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Benefiční aukce pro Gaudia proti rakovině o.s. The charity auction for Gaudia against cancer (non-profit organization)

Benefiční aukce pro Gaudia proti rakovině o.s. The charity auction for Gaudia against cancer (non-profit organization) Benefiční aukce pro Gaudia proti rakovině o.s. The charity auction for Gaudia against cancer (non-profit organization) Gaudia proti rakovině o.s. Vás srdečně zve na benefiční aukci Gaudia against cancer

Více

Charming... Kolekce Podzim - Zima 2008 / 2009 3 PODZIM ZIMA 2008 / 2009

Charming... Kolekce Podzim - Zima 2008 / 2009 3 PODZIM ZIMA 2008 / 2009 kolekce Podzim - Zima 2008 / 2009 PODZIM ZIMA 2008 / 2009 Rolničky, rolničky... Slyšíte to? Jestli ještě podobné tóny nezní ze všech stran, pak si buďte jisti, že brzo začnou. Vánoce jsou za dveřmi, opět

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove F2A F2B INVITE YOU TO 2010 WORLD CUP Open International Contest CL/CF Speed

Více

(sobota) od 12:00 hod. Albrecht Dürer: renesance za Alpami První německý umělec, který psal o svém životě a s autoportrétem zacházel jako s

(sobota) od 12:00 hod. Albrecht Dürer: renesance za Alpami První německý umělec, který psal o svém životě a s autoportrétem zacházel jako s Letní univerzita pro každého 2016 Již 5. ročník oblíbeného letního vzdělávání přednášek, komentovaných vycházek a prohlídek. Poznáte nová místa, dozvíte se plno zajímavých informací, zažijete pohodový

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove F2A F2B INVITE YOU TO 2011 WORLD CUP Open International Contest CL/CF Speed

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů

kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů 275/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva kultury ze dne 28. července 2000, kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů Změna: 96/2013 Sb. Ministerstvo

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Pořadatelé Aukčního dne: Aukční Galerie Kodl Aukční síň Vltavín

Pořadatelé Aukčního dne: Aukční Galerie Kodl Aukční síň Vltavín Tisková zpráva 68. aukce Aukční Galerie Kodl a 103. aukce Aukční síně Vltavín, neděle 6.května 2012-13:00 hodin Palác Žofín - Slovanský ostrov Praha 1, Slovanský ostrov 226 Celkový počet položek: 411 Prodaných

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

atelier sochařky hany wichterlové

atelier sochařky hany wichterlové okolí újezdu_praha 1_malá strana atelier josefa sudka atelier sochařky hany wichterlové samostatně stojící stavba se zahradou na pozemku patřícímu mč praha 1 v současné době přístupná přes bytový dům újezd

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

veškerou lásku, jemnější cit srdce svého věnoval jsem té vší malichernosti a podlosti prosté přírodě

veškerou lásku, jemnější cit srdce svého věnoval jsem té vší malichernosti a podlosti prosté přírodě PRACOVNÍ LISTY PRO DOSPĚLÉ A N T O N Í N C H I T T U S S I veškerou lásku, jemnější cit srdce svého věnoval jsem té vší malichernosti a podlosti prosté přírodě Antonín Chittussi se narodil roku 1847 v

Více

ALMA DE LA VERA (* ) Inventář osobního fondu

ALMA DE LA VERA (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE ALMA DE LA VERA (* 1878-1934) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1895-1934 Značka fondu: 74 Číslo evidenčního listu NAD: 71 Evidenční číslo inventáře: 104 Zpracovala:

Více

Business correspondence enquiry offer quotation order - complaint

Business correspondence enquiry offer quotation order - complaint Business correspondence enquiry offer quotation order - complaint sender/odesílatel (L. J. Lewis, Business Manager) Firma HARRIS & CO PLC Harris House 780 Walker Street LONDON SW1A 8JD Enquiry Poptávka

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) )

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) ) Obsah/Content Všeobecnépodmínky(včeštině TermsandConditions(inenglish Všeobecnépodmínky používáníwebovýchstránekneighboursuniverseasouvisejícíchslužebazásadyochrany osobníchdat A.! PodmínkyužíváníwebovýchstránekNeighboursUniverseasouvisejícíchslužeb

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove F2A F2B F2C INVITE YOU TO 2015 WORLD CUP Open International Contest No 4

Více

Šperky. značky Primossa

Šperky. značky Primossa značky Primossa Šperky značky Primossa Šperky Primossa / Tradice od roku 1930 Primossa / Since 1930 Obsah Content Kolekce Burki Collection Burki 6 Kolekce Queen Collection Queen 16 Kolekce Lines Collection

Více

Přihláška ke studiu do doktorských studijních programů Hospodářská politika Systémové inženýrství a informatika Aplikovaná informatika

Přihláška ke studiu do doktorských studijních programů Hospodářská politika Systémové inženýrství a informatika Aplikovaná informatika Přihláška ke studiu do doktorských studijních programů Hospodářská politika Systémové inženýrství a informatika Aplikovaná informatika Č. J.: PID: Datum: Akademický rok 2017/2018 forma prezenční forma

Více

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš Vážení hosté benefičního večera, každoročně se v čase adventním setkáváme na benefičních akcích pro SKP-CENTRUM, o.p.s., v letošním roce se jedná již o jubilejní X. ročník. Vítám Vás na charitativní dražbě

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2012

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2012 Evektor-Aerotechnik a.s., Letecká č.p. 84, 686 04 Kunovice, Czech Republic Phone: +40 57 57 Fax: +40 57 57 90 E-mail: sales@evektor.cz Web site: www.evektoraircraft.com PAINTING SCHEMES CATALOGUE 0 Painting

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

VIP SERVICES TERMS AND CONDITIONS PODMÍNKY PRO VIP SLUŽBY

VIP SERVICES TERMS AND CONDITIONS PODMÍNKY PRO VIP SLUŽBY VIP SERVICES TERMS AND CONDITIONS PODMÍNKY PRO VIP SLUŽBY TeleTrade - DJ International Consulting Ltd July 2016 Červenec 2016 2011-2016 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 1. General 1.1. To receive

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky a pravidla provozu a užívání internetové aukce na portálu www.ratelier.com, info@r-atelier.com, stanovené v souladu s ustanovením 273 odst.1 Obchodního

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

U DOKTORA. U DOKTORKY

U DOKTORA. U DOKTORKY U DOKTORA. U DOKTORKY Je mi špatně. Jakou máte teplotu? Je mi dobře. Máte pojištění? Co tě bolí? Co vás bolí? Neboj se. Nebojte se. Bolí mě hlava. Otevři ústa. Otevřete ústa. Bolí mě v krku. Svlékni se.

Více

Dražební vyhláška (aukční řád)

Dražební vyhláška (aukční řád) Strana 1 (aukční řád) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1 se sídlem třída Kpt. Jaroše 1850/12, 602 00 Brno, IČ 04163893, zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 88523 (dále jen ETCETERA ) prodává svým

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Aukční vyhláška č. 01/09/2013

Aukční vyhláška č. 01/09/2013 Aukční vyhláška č. 01/09/2013 Článek 1 Vyhlášení aukce, místo a datum konání aukce 1. Dražebník vyhlašuje touto vyhláškou aukci k níže uvedenému nemovitému majetku 2. Místo a datum konání aukce: 2.1. Aukce

Více

České stavovské povstání

České stavovské povstání České stavovské povstání Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 10. 9. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_ 32_ INOVACE_ 16_D_ Stavovské povstání

Více

VÁCLAV NEBESKÝ (* ) Inventář osobního fondu

VÁCLAV NEBESKÝ (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE VÁCLAV NEBESKÝ (* 889-949) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 99-948 Značka fondu: 3 Číslo evidenčního listu NAD: 28 Evidenční číslo inventáře: 80 Zpracovala:

Více

ROMANTISMUS. Bartoníčková Eliška, Tercie C

ROMANTISMUS. Bartoníčková Eliška, Tercie C ROMANTISMUS Bartoníčková Eliška, Tercie C Vznik a charakteristika slohu umělecký a myšlenkový směr časově souběžný s klasicismem a empírem (1.pol.19.stol.) reakce na studenou racionalitu klasicismu příčiny

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Zřizovatel MK ČR do 30. června 2001 Krajský úřad Ústeckého kraje od 1. července 2001

Zřizovatel MK ČR do 30. června 2001 Krajský úřad Ústeckého kraje od 1. července 2001 Výroční zpráva Galerie moderního umění v Roudnici n.l. za rok 2001 Galerie moderního umění v Roudnici n.l. Očkova 5, Roudnice n.l., tel. a fax 0411 837301 Zřizovatel MK ČR do 30. června 2001 Krajský úřad

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš Vážení hosté benefičního večera, jsem rád, že se po roce potkáváme v čase adventu na XI. ročníku benefiční akce pro SKP-CENTRUM, o.p.s. Dovolte mi, přivítat Vás zde v Rytířském sále pardubického zámku,

Více

Aukční řád. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Aukce a předmět aukce

Aukční řád. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Aukce a předmět aukce Strana 1 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. se sídlem třída Kpt. Jaroše 1850/12, 602 00 Brno, IČ 04163893, zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 88523 (dále jen ETCETERA ) prodává svým jménem a na účet

Více

APPLICABLE TO CORRESPONDENT BANKS

APPLICABLE TO CORRESPONDENT BANKS 1 POŠTOVÁ BANKA, a.s., pobočka Česká republika Sokolovská 17 186 00 Prague Czech Republic Telephone: + 421 2/5960 3110 Telefax: + 421 2/5960 2462 E-mail: info@pabk.sk SWIFT: POBNCZPP Valid from: January

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více