Zpráva o šetření. ve věci diskriminace z důvodu věku při přístupu k zaměstnání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o šetření. ve věci diskriminace z důvodu věku při přístupu k zaměstnání"

Transkript

1 Je na zaměstnavateli, aby řádně uchovával veškeré relevantní podklady z výběrového řízení tak, aby byl schopen vyvrátit případné podezření na diskriminační jednání. V případě, že zaměstnavatel takovými podklady nedisponuje, případně jimi není schopen podezření z diskriminace vyvrátit, pak v soudním řízení neunese důkazní břemeno. V Brně dne 19. srpna 2013 Sp. zn.: 151/2012/DIS/PPO Zpráva o šetření ve věci diskriminace z důvodu věku při přístupu k zaměstnání Dne 27. června 2012 se na veřejného ochránce práv JUDr. Pavla Varvařovského obrátil Ing. Z.D. (dále jen stěžovatel ), se stížností na diskriminaci z důvodu věku při hledání zaměstnání. Stěžovatel aktivně hledá práci, přičemž do strukturovaného životopisu uvádí svůj věk 56 let. Přestože se vždy hlásí na pozice odpovídající jeho znalostem a zkušenostem, nikdy nebyl vybrán ani do užšího kola výběrového řízení. Dne 31. července 2012 po telefonické výzvě doplnil stěžovatel své podání a zaslal seznam subjektů, u nichž se ucházel o zaměstnání. Znovu uvedl, že splňoval veškeré podmínky vyhlášených výběrových řízení a byl odmítnut, aniž by postoupil do užšího výběru, tedy že by se zúčastnil například pohovoru či jiné formy testování jeho odborné způsobilosti, a proto se domnívá, že byl odmítnut z důvodu věku. Dne 10. října 2012 byl ochránci doručen stěžovatelův přípis, v němž uvádí, že v mezidobí se zúčastnil dalších výběrových řízení, a to konkrétně na pozice finanční ředitel a pracovník controllingu, obě u společnosti X, a. s. V těchto výběrových řízeních rovněž neuspěl, ač podle jeho názoru šlo o pozice vyloženě vhodné pro člověka jeho znalostí a zkušeností. Svůj neúspěch tak přičítá výhradně diskriminaci z důvodu věku, a proto požádal ochránce o zúžení šetření pouze na společnost X, a. s. S účinností od 20. května 2013 jsem se ujal konečného vyřízení podnětu a předkládám stěžovateli a společnosti X, a. s., následující zprávu o šetření, která je naplněním úkolu, jenž je ochránci svěřen v ustanovení 1 odst. 5 a 21b písm. a) zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů. A - Předmět šetření Předmětem mého šetření bylo posoudit, zda se stěžovatel stal obětí diskriminace z důvodu věku v přístupu k zaměstnání u společnosti X, a. s., a zda existují důkazy o takovém jednání, které by bylo možné předložit soudu či jinému orgánu veřejné moci (např. oblastnímu inspektorátu práce) k řešení.

2 B - Skutková zjištění Stěžovatel je od registrován na úřadu práce. Po propuštění z posledního zaměstnání nemůže najít práci, i když se opětovně a aktivně zúčastňuje výběrových řízení, ze kterých je v prvních kolech vyřazen. Vzhledem k okolnostem vznikly pochybnosti, zda jednání potenciálního zaměstnavatele (X, a. s.) nebylo vůči stěžovateli diskriminační. V rámci šetření byla vyzvána společnost X, a. s., aby se vyjádřila k případné diskriminaci stěžovatele při výběru zaměstnanců. Konkrétně, aby uvedla důvody nepřijetí stěžovatele, věk přijatého uchazeče a předpoklady, které vedly k jeho přijetí a konečně i věkové složení zaměstnanců společnosti. V dopisu ze dne 8. ledna 2013 ředitel společnosti X, a. s., kategoricky odmítá jakoukoliv diskriminaci ze strany společnosti X, a. s. K předmětným skutečnostem uvedl, že společnost využila své svobody vybírat si zaměstnance podle vlastních kritérií. Výběr uchazečů provedla na základě údajů a dat poskytnutých uchazeči. Požadovala splnění více kritérií a rozhodovala jen na základě profesních předpokladů, i když výběr v prvním kole výběrového řízení je dle jeho názoru vždy velmi složitý. Při odpovědi na otázku, které předpoklady stěžovatel nesplňoval, zástupce společnosti uvedl: ení výrazně dán předpoklad, který by stěžovatele vylučoval, nicméně osoby, které výběr vykonávaly, vybraly jiné uchazeče, kteří dle jejich posouzení byli pro dané pozice vhodnější. Avšak ředitel společnosti již nedodal, v jakých požadavcích jiní uchazeči vyhovovali lépe, a to s odkazem na množství došlých žádostí o přijetí a době, která uplynula od výběrových řízení. Ředitel společnosti rovněž neuvedl, která kritéria byla pro výběr zaměstnanců klíčová. K dotazu na přijaté osoby uvedl, že na pozici finančního ředitele byl přijat muž narozený v roce 1975 (37 let) a na pozici pracovníka controllingu byla přijata žena narozená roku 1976 (36 let). Věkové složení zaměstnanců společnosti X, a. s, je podle vyjádření ředitele společnosti v rozmezí od 20 do 69 let. Při zkoumání došlých podkladů bylo zjištěno, že stěžovatel v tomto výběrovém řízení sice zaslal svůj životopis bez uvedení věku, avšak s údaji o letech studií a dobách trvání jednotlivých zaměstnání. Z těchto údajů je pak bez obtíží zjistitelný jeho minimální věk. K naplnění požadavků kladených na zaměstnance zastávajícího nabízené pozice vychází ochránce z níže uvedené tabulky, která představuje srovnání požadavků společnosti X, a. s., předaných Úřadu práce a životopisu zaslaného stěžovatelem. Finanční ředitel/ředitelka Požadované kritéria VŠ ekonomického směru (min VŠ vzdělání) Praxe min. 2 roky Analytické a logické myšlení Organizační a komunikační dovednosti Trestní bezúhonnost Časová flexibilita Stěžovatel -VŠB Ostrava, fakulta hutní, obor ekonomický a řízení hutnictví Samostatný ekonom 3 roky euvedeno 2

3 Řidičský průkaz sk. B (vlastní osobní automobil) Znalost Helios Orange znalost všech modulů Znalost anglického jazyka Samostudium, schopen komunikace Znalost polského jazyka výhodou Schopen komunikace (domluva) Samostatnost Manažerské dovednosti Dlouholetá praxe s vedením zaměstnanců 100% odpovědnost za svá rozhodnutí Požadované kritéria Min. vzdělání ÚSO s maturitou (bez vyučení) Praxe min. 2 roky na podobné pozici Pokročilá znalost MS Office (zejm. MS Excel) Analytické a logické myšlení Organizační a komunikační dovednosti Trestní bezúhonnost Časová a pracovní flexibilita Řidičský průkaz sk. B Znalost Helios Orange Pracovník controllingu Stěžovatel -VŠB Ostrava, fakulta hutní, obor ekonomický a řízení hutnictví euvedeno (vlastní osobní automobil) znalost všech modulů = vlastnost uchazeče nelze uspokojivě otestovat pouze na základě životopisu Šetřením tak bylo zjištěno, že podstatné a na základě životopisu ověřitelné podmínky stěžovatel splňuje. Takovému závěru svědčí i již zmíněné tvrzení ředitele společnosti: ení výrazně dán předpoklad, který by stěžovatele vylučoval." 1. Výběr zaměstnanců C - Hodnocení věci zástupcem ochránce Zaměstnavatel při výběru svých zaměstnanců má sice širokou možnost uvážení ve smyslu smluvní svobody a svobody vůle, ale tato volnost není bezbřehá a je omezena ustanovením 4 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zaměstnanosti ), které ukládá zaměstnavateli jednat se všemi uchazeči o zaměstnání stejně 1 a nadto mu zakazuje jakékoliv diskriminační jednání 2 v oblasti uplatňování práva na zaměstnání. 3 V případě porušení této povinnosti se zaměstnavatel dopouští správního deliktu podle 140 odst. 1 písm. a) zákona o zaměstnanosti, kterýžto je sankcionován oblastním inspektorátem práce pokutou ve výši až ,- Kč odst. 1 zákona o zaměstnanosti 2 neboli zakázané rozlišování podle antidiskriminačního zákona (zákon č. 198/2009 Sb.). 3 4 odst. 2 zákona o zaměstnanosti odst. 4 písm. a) zákona o zaměstnanosti 3

4 Zároveň se konkrétní fyzická osoba provádějící diskriminační výběr zaměstnanců dopouští přestupku podle 139 odst. 1 písm. a) zákona o zaměstnanosti, rovněž sankcionovaného oblastním inspektorátem práce pokutou ve výši až ,- Kč Zákaz diskriminace z důvodu věku Vzhledem k tomu, že výběr zaměstnanců spadá do oblasti přístupu k zaměstnání, dopadá jak na podmínky výběrového řízení zaměstnance, tak na jeho samotný průběh úprava obsažená v antidiskriminačním zákoně Diskriminace z důvodu věku Antidiskriminační zákon 7 rozlišuje diskriminaci přímou 8 a nepřímou. 9 Diskriminací přímou se rozumí takové jednání, včetně opomenutí, kdy se s jednou osobou zachází méně příznivě, než se zachází nebo zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci z některého z důvodů uvedených v 2 odst. 3 AntiDZ, kterým je i věk. Tudíž zaměstnavatel nabízející zaměstnání při výběru zaměstnanců nesmí použít kritérium, které je považováno za zakázaný diskriminační důvod, 10 tedy i věk uchazeče. Jelikož stěžovatel naplnil veškeré stanovené podmínky, a přesto nebyl ani přizván k pohovoru, lze takové jednání považovat za zacházení méně příznivé, než zacházení s jinou osobou ve srovnatelné situaci (uchazeči, kteří stejně jako stěžovatel splňovali zadané podmínky, k pohovoru přizváni byli). Aby takové rozlišování bylo diskriminací ve smyslu antidiskriminačního zákona, musí být kumulativně naplněna podmínka zakázaného důvodu, v tomto případě věku, na jehož základě je s osobou zacházeno méně příznivě. Jelikož na dotčenou pozici byli vybráni lidé ve věku 37 a 36 let, přičemž zaměstnavatel neuvedl kritéria, podle nichž byli uchazeči vybráni, lze se důvodně domnívat, že v případě stěžovatele došlo k diskriminaci z důvodu věku. Diskriminací nepřímou se rozumí jednání nebo opomenutí, kdy na základě zdánlivě neutrálního ustanovení, kritéria nebo praxe je osoba znevýhodněna, mimo jiné, z důvodu věku. epřímou diskriminací není, pokud toto ustanovení, kritérium nebo praxe je objektivně odůvodněno legitimním cílem a prostředky k jeho dosažení jsou přiměřené a nezbytné. 11 Jelikož společnost X, a. s., neuvedla kritéria, a dle svého vyjádření toho ani není schopna, podle nichž vybírala mezi uchazeči, nelze tak vyloučit ani možnost, že došlo k nepřímé diskriminaci. Konečně zajistit rovné zacházení s uchazeči při jejich výběru na pracovní pozice je povinností zaměstnavatele: 12 Zajišťováním rovného zacházení se rozumí přijetí opatření, která jsou podmínkou účinné ochrany před diskriminací." odst. 3 písm. a) zákona o zaměstnanosti 6 1 odst. 1 písm. a) zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů 7 zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (dále jen AntiDZ ) 8 2 odst. 3 AntiDZ 9 3 odst. 1 AntiDZ 10 2 odst. 3 AntiDZ 11 3 odst. 1 AntiDZ 12 5 odst. 3 AntiDZ 4

5 2.2 Legitimní rozlišování z důvodu věku Ačkoliv je rozlišování na základě věku v oblasti přístupu k zaměstnání obecně zakázáno, antidiskriminační zákon připouští výjimky, tedy specifické situace, kdy z důvodu věku rozlišovat lze. Jednou z těchto výjimek je i 6 odst. 3 AntiDZ, který umožňuje rozlišovat mezi uchazeči na základě věku, pokud je k tomuto rozlišení dán věcný důvod a uplatněné požadavky jsou této povaze přiměřené. Společnost X, a. s., žádný takový důvod neuvedla. Další výjimku připouští ustanovení 6 odst. 1 AntiDZ. Podle dikce 6 odst. 1 písm. a) je možné při výběru zaměstnanců stanovit minimální věk uchazeče, pokud to je nezbytné pro řádný výkon zaměstnání. Tato výjimka se v tomto případě z povahy věci neuplatní. aproti tomu vyloučit uchazeče z důvodu vysokého věku umožňuje ustanovení 6 odst. 1 písm. b), ovšem pouze v případě, že je pro řádný výkon zaměstnání požadováno další vzdělávání a jeho délka by byla nepřiměřená vzhledem k datu, kdy uchazeč dosáhne důchodového věku. Společnost X, a. s., ani v inzerátu ani v odpovědi ochránci neuvedla, že by pro uvedené pozice bylo vyžadováno další specifické vzdělání přijatého uchazeče. aopak již v inzerátu byl vznesen požadavek na vzdělání uchazeče, přičemž stěžovatel potřebného vzdělání již dosáhl, a proto není možné tuto výjimku aplikovat. Stejně tak se neuplatní výjimka 7 odst. 2 AntiDZ, 14 neboť její použití je omezeno 7 odst. 3 AntiDZ, který vylučuje uplatnění výjimky v případech, kdy by vedla k přijetí méně vhodného uchazeče. Tudíž nelze a priori vyloučit starší uchazeče, neboť takový postup neumožňuje ani posoudit vhodnost dotčeného uchazeče, natož ji porovnat s vhodností jiných uchazečů. Pokud by se jednalo o nepřímou diskriminaci, pak je rozlišování mezi uchazeči na základě věku umožněno již samotným 3 odst. 1 AntiDZ, a to za splnění kumulativních podmínek existence legitimního cíle, k němuž rozlišování směřuje a přiměřenosti a nezbytnosti použitých prostředků. Ze zjištěných skutečností ovšem nelze mít za prokázané, že došlo k nepřímé diskriminaci, navíc společnost X, a. s., ani žádný cíl rozlišování neuvádí, tudíž nelze aplikovat ani tuto výjimku. D - Závěry Tento případ má dvě roviny, a to veřejnoprávní a soukromoprávní. Ve veřejnoprávní rovině jde o otázku, zda se společnost X, a. s., dopustila správního deliktu podle 140 odst. 1 písm. a) zákona o zaměstnanosti, tedy, že porušila zákaz diskriminace nebo nezajistila rovné zacházení podle 4 zákona o zaměstnanosti. K závaznému rozhodnutí této otázky je pravomocný oblastní inspektorát práce. Proto lze, vzhledem ke zjištěným skutečnostem, stěžovateli 13 5 odst. 2 AntiDZ 14 tzv. afirmativní akce 5

6 doporučit, aby podal podnět k vyšetření této záležitosti Oblastnímu inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj. V soukromoprávní rovině jde o otázku, zda je stěžovatel obětí diskriminace ze strany potencionálního zaměstnavatele. Bylo zjištěno, že společnost X, a. s., se stěžovatelem zacházela nepříznivě a že toto zacházení mohlo být založeno na věku. Uvedená zjištění jsou dostačující pro tzv. sdílení důkazního břemene v případném občanském soudním řízení. Ve smyslu ustanovení 133a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, by na společnost X, a. s., přešla povinnost důkazu. V případném soudním řízení by to proto byla společnost X, a. s, která by byla povinna prokázat, že nedošlo k nepříznivému zacházení se stěžovatelem z důvodu věku. S ohledem na závažnost diskriminační problematiky na unijní i vnitrostátní úrovni (včetně úrovně ústavní), a rovněž s ohledem na povinnosti zaměstnavatelů vyplývající z ustanovení 133a občanského soudního řádu, případně potřeb orgánů inspekce práce, je na zaměstnavateli, aby řádně uchovával veškeré relevantní podklady k tomu, aby byl schopen zjištěné podezření na diskriminační jednání vyvrátit. V případě, že zaměstnavatel takovými podklady nedisponuje, případně není schopen podezření z diskriminace vyvrátit, pak dojde k neunesení důkazního břemene z jeho strany, což jde k tíži výhradně zaměstnavatele. Je tak na zaměstnavateli, aby prokázal objektivní důvody nepřijetí. Z těchto důvodů lze stěžovateli doporučit, aby vyhledal právní pomoc, například některé z neziskových organizací či advokáta a uvážil možnosti dalšího postupu, jako například využití mediace k dosažení smírného řešení či podání žaloby k civilnímu soudu. Jsem mu připraven v případě zájmu poskytnout další metodickou pomoc. Zprávu o šetření zasílám společnosti X, a. s., a laskavě žádám jejího statutárního zástupce, aby se ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení vyjádřil k mým zjištěním. Zprávu zasílám rovněž stěžovateli. JUDr. Stanislav K ř e č e k v. r. zástupce veřejného ochránce práv (zpráva je opatřena elektronickým podpisem) Jelikož je stěžovatel osobou bez stálého příjmu, byl mu v rámci spolupráce s Pro Bono Aliancí zprostředkován advokát. Stěžovatel ale nakonec žalobu k soudu nepodal. 6

MANUÁL PRO VEDENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH

MANUÁL PRO VEDENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH Program Iniciativy Společenství EQUAL CZ.04.4.09/4.3.00.4/0071 Projekt: Prolomit vlny Zrovnoprávnění mužů a žen na trhu práce Pracovní program: Rovné odměňování Organizace: Poradna pro občanství/občanská

Více

VÝZKUM VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV

VÝZKUM VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV VÝZKUM VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV DOSTUPNOST FINANČNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY 2013 POSLÁNÍ OCHRÁNCE Veřejný ochránce práv (ombudsman) podle zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, chrání osoby před

Více

Zpráva o šetření. ve věci pana D.M.

Zpráva o šetření. ve věci pana D.M. I. Je právem, nikoliv povinností nezaopatřeného dítěte pokračujícího ve studiu setrvat do 26 let dobrovolně v dětském domově i po nabytí zletilosti a ukončení ústavní výchovy. Úřad práce při hodnocení

Více

Zpráva o šetření. ve věci věkového omezení při poskytování spotřebitelských úvěrů starším klientům. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci věkového omezení při poskytování spotřebitelských úvěrů starším klientům. A - Předmět šetření I. Paušální omezení horní věkovou hranicí představuje značný zásah do důstojnosti starších osob a jako takové představuje nežádoucí nedovolené omezení pro osoby vyššího věku. II. III. Pokud banka omezí

Více

DISKRIMINACE A PORUŠOVÁNÍ PRÁV ZAMĚSTNANCŮ OBCHODNÍMI ŘETĚZCI V ČESKÉ REPUBLICE

DISKRIMINACE A PORUŠOVÁNÍ PRÁV ZAMĚSTNANCŮ OBCHODNÍMI ŘETĚZCI V ČESKÉ REPUBLICE DISKRIMINACE A PORUŠOVÁNÍ PRÁV ZAMĚSTNANCŮ OBCHODNÍMI ŘETĚZCI V ČESKÉ REPUBLICE Jana Koukalová Analýza Programu GARDE občanského sdružení Ekologický právní servis DISKRIMINACE A PORUŠOVÁNÍ PRÁV ZAMĚSTNANCŮ

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření V Brně dne 31. března 2010 Sp. zn.: 5299/2008/VOP/PPO Průběžná zpráva o výsledku šetření ve věci podnětu pana X. Y. (rodné číslo uváděné na listovní obálce úřední zásilky) A Shrnutí podnětu Dne 26. září

Více

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31.

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31. III. Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. srpna 2008 do 31. července 2014 Zpracoval ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Více

N Á L E Z Ústavního soudu Jménem republiky

N Á L E Z Ústavního soudu Jménem republiky N Á L E Z Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl pod sp. zn. Pl. ÚS 31/13 dne 10. července 2014 v plénu složeném z předsedy soudu Pavla Rychetského (soudce zpravodaj) a soudců Ludvíka Davida,

Více

Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol

Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol Osnova 1) Úvod 2) Možnosti ochránce realizovat výzkum v oblasti rovného zacházení 3) Rovný přístup ke vzdělání v

Více

Česká republika Ústavní soud NÁLEZ. Jménem republiky

Česká republika Ústavní soud NÁLEZ. Jménem republiky Česká republika Ústavní soud NÁLEZ Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Kateřiny Šimáčkové (soudkyně zpravodajky), soudkyně Ivany Janů a soudce Ludvíka Davida o ústavní

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Zdenka Kindlová AUTORKA TEXTU: JUDr. Zdenka Kindlová Učební text č. 1 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu

Více

A. Počty podnětů, šetření

A. Počty podnětů, šetření Informace o činnosti podávaná veřejným ochráncem práv dle ustanovení 24 odst. 1 písm. a) zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon o veřejném ochránci

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

PŘEDSEDA VLÁDY. vyhlašuje

PŘEDSEDA VLÁDY. vyhlašuje PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 340/2004

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka a soudců Radovana Suchánka (soudce zpravodaje)

Více

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2006

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2006 Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2006 Vláda vzala Zprávu na vědomí usnesením ze dne 18. července 2007 č. 815. OBSAH I. OBECNÁ ČÁST... 5 1. ÚVOD... 5 2. INSTITUCIONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY

Více

Podmínky provádění kontroly a vlastní kontrolní mechanismy zadávání veřejných zakázek. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D

Podmínky provádění kontroly a vlastní kontrolní mechanismy zadávání veřejných zakázek. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D Podmínky provádění kontroly a vlastní kontrolní mechanismy zadávání veřejných zakázek JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D Transparency International - Česká republika Projekt: Transparentní veřejné zakázky Koordinátor

Více

Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení

Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení Metodický dokument Zpracovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného investování Staroměstské

Více

RADA EVROPY EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA PÁTÁ SEKCE

RADA EVROPY EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA PÁTÁ SEKCE RADA EVROPY EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA PÁTÁ SEKCE VĚC HAVELKA A OSTATNÍ proti ČESKÉ REPUBLICE (stížnost č. 23499/06) ROZSUDEK ŠTRASBURK 21. června 2007 Tento rozsudek nabude právní moci za podmínek

Více

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Vážené kolegyně, vážení kolegové, Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych Vás jménem svým i jménem katedry finančního práva a finanční vědy Právnické fakulty UK přivítala na dnešním odborném semináři na téma Daně v judikatuře

Více

Zpráva o šetření diskriminace v přístupu k zaměstnání z důvodu věku

Zpráva o šetření diskriminace v přístupu k zaměstnání z důvodu věku sp. zn. 199/2011/DIS/AHŘ V Brně dne 2012 Zpráva o šetření diskriminace v přístupu k zaměstnání z důvodu věku Abstrakt Pan J. se obrátil na Kancelář veřejného ochránce práv se stížností na diskriminaci

Více

K jednotlivým ustanovením Metodiky zásad výběru zaměstnanců státní správy a jejich hodnocení.

K jednotlivým ustanovením Metodiky zásad výběru zaměstnanců státní správy a jejich hodnocení. Důvodová zpráva III Jednotná personální politika ve státní správě jako celku neexistuje. Personální politika je značně roztříštěná, a to na jednotlivé úřady či dokonce na jejich části. Klíčové personální

Více

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Projekt Život do svých rukou se konal pod záštitou zmocněnce vlády České republiky pro lidská práva Ing. Jana Litomiského.

Více

PROJEVY A FORMY DISKRIMINACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

PROJEVY A FORMY DISKRIMINACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROJEVY A FORMY DISKRIMINACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Mgr. Michal Čermák Praha 2012 Kampaň Evropské komise v boji proti diskriminaci PROJEVY A FORMY DISKRIMINACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Mgr.

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

ŠKOLSKÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ ŘÁD

ŠKOLSKÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERSITY CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLSKÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ ŘÁD Zpracoval : JUDr. Jan Podešva V Ostravě, březen 2008 ŠKOLSKÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ ŘÁD V tomto materiálu

Více

Doplněk č. 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory

Doplněk č. 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 10 Doplněk č. 1 Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory podle právního

Více

O d ů v o d n ě n í :

O d ů v o d n ě n í : F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/3636/2015 Spisová značka (uvádějte vždy v korespondenci):

Více