Střední pedagogická škola B O S K O V I C E

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední pedagogická škola B O S K O V I C E"

Transkript

1 Střední pedagogická škola B O S K O V I C E Minimální preventivní program 2011/2012

2 OBSAH : Hlavní cíle Minimálního preventivního programu Dílčí cíle Minimálního preventivního programu Základní charakteristika a školy Organizační struktura práce v oblasti prevence sociálně patologických jevů Dokumenty školy vztahující se k problematice sociálně patologických jevů Informační zdroje Vzdělávání pro pedagogické pracovníky školy Spolupráce s rodičovskou veřejností Akce pořádané pro žáky Sportovní akce Mimoškolní akce Činnost žáků domova mládeže Přílohy : - Program proti šikanování - Krizový plán řešení šikany

3 Minimální preventivní program Minimální program prevence sociálně patologických jevů SPgŠ Boskovice pro školní rok 2011/2012 vychází z materiálu MŠMT "Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, ţáků a studentů ve školách a školských zařízeních." č. j Hlavní cíl Minimálního preventivního program SPgŠ Boskovice - Základním cílem Minimálního preventivního programu - MPP - je vytváření otevřeného a fungujícího školního prostředí se zdravým a příjemným klimatem pro ţáky i učitele Dílčí cíle Minimálního preventivního programu SPgŠ Boskovice Dalšími cíly MPP jsou : - zajistit širokou informovanost pro studenty a učitele v problematice sociálně patologických jevů - poskytnout studentům odbornou radu a pomoc v případě osobních a studijních problémů - vytvořit bezpečné podmínky pro studium ţáků na škole - podporovat aktivity spojené se zdravým ţivotním stylem a plnohodnotným vyuţitím volného času studentů - zvyšovat potřebné kompetence učitelů v oblasti předcházení a řešení výchovných problémů

4 Základní charakteristika školy Škola má dlouholetou tradici. Její absolventi jsou ţádanými pracovníky nejen v oblasti školství, ale i v oblasti sociální. I proto ve třídních kolektivech dominují děvčata, chlapci jsou v nich zastoupeni v minimálním počtu. Hlavním posláním školy je vychovávat dobré pedagogy MŠ, vychovatele(ky), pracovníky pro různé charity, ústavy sociální péče, atd., ale i pro další studium na VOŠ a VŠ. Velký důraz je proto kladen na výuku výchov, pedagogiky, psychologie a především na přípravu studentů pro tato nelehká povolání. O úrovni školy svědčí především zájem o studium na této škole a potom i uplatněnost na trhu práce a při přijímání na VOŠ a VŠ. Název školy : Střední pedagogická škola, Boskovice, Komenského 5 Adresa školy : Komenského 5, Boskovice Telefon : Fax : E mail : URL : Právní forma : příspěvková organizace IČO : IZO ředitelství : IZO školy : Ředitelka : PaedDr. Hana Hortová Zástupkyně statutárního orgánu : Mgr. Jana Otavová Školní rok : 2011 / 2012 Počet tříd : 11 Celkový počet žáků : 320 Obory vzdělání : M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika : 3 třídy M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika : 1 třída M/012 Výchovná a humanitární činnost sociálně výchovná činnost : 2 třídy M/003 Pedagogické lyceum : 4 třídy L/501 Vychovatelství pro ústavy sociální péče : 1 třída Personální obsazení Jméno a příjmení, titul (zkratka) Stupeň vzdělání, aprobace 1) Eva Čadová, Mgr. (Čd) VŠ, VV ČJ 2) Renata Čadová, Mgr. (Ča) VŠ, TV ZTV 3) Alena Fojtová, Mgr. (Fo) VŠ, právnická fakulta 4) Martina Honzírková, Mgr (Ho) VŠ, HV PED 5) Hana Hortová, PaedDr. (Hr) VŠ, ČJ OBN 6) Milan Chlup, Mgr. (Chl) VŠ, PED TV 7) Nela Kuncová, Mgr. (Jv) VŠ, MAT Sp PED 8) Monika Lepková, MgA. (Le) VŠ, DV 9) Pavel Martínek, Mgr. (Ma) VŠ, Sp PED TV 10) Milena Ošlejšková, Mgr. (Oš) VŠ, ČJ OBN

5 11) Jana Otavová, Mgr. (Ot) VŠ, PED PSY 12) Aleš Pavelka, Mgr. (Pa) VŠ, PED DEJ 13) Andrea Peigerová (Pg) VŠ, MAT CHE VT 14) Michal Pernica, Mgr. (Pe) VŠ, PED HV- BIO 15) Lucie Plášková, Mgr. (Pl) VŠ, ANJ VV 16) Gabriela Pléhová, Mgr. (Ph) VŠ, CJL HV 17) Jarmila Přikrylová, Mgr. (Pk) VŠ, ČJ NJ 18) Petra Resová, Mgr. (Re) VŠ, ANJ NEJ DEJ 19) Daniela Sedláková, Mgr. (Se) VŠ, HV ČJ 20) Jiří Sedláček, Ing. (Sd) VÚT stroj. technologie 21) Jarmila Strbačková, Mgr. (St) VŠ, DEJ PED 22) Saša Šafránková, Mgr. (Ša) VŠ, HV AJ 23) Dagmar Ševčíková, Mgr. (Še) VŠ, ČJ VV - AJ 24) Lenka Šmerdová, Ing. (Šm) VŠ agronomická fakulta,st.zk. NJ 25) Hana Šperková, Mgr. (Šp) VŠ, NJ OBN PED 26) Barbora Chlupová, Bc. (Chp) VŠ, AJ 27) Markéta Weissová, Mgr. (We) VŠ, NEJ Vychovatelky 1) Věra Dryšlová SPgŠ vychovatelka 2) Jarmila Přikrylová SPgŠ vychovatelka Provozní zaměstnanci 1) Květoslava Fabiánková SŠ kuchařka 2) Marie Francírková SŠ správce majetku 3) Hana Korcová vyučena uklízečka 4) Oldřich Janík vyučen školník 5) Eva Paráková vyučena uklízečka 6) Martina Pitnerová SŠ bezpečnostní pracovník 7) Jarmila Smutná vyučena uklízečka 8) Sylvie Štěpánková SŠ sekretářka, účetní, mzdová účetní

6 Organizační struktura práce v oblasti prevence sociálně patologických jevů Ředitelka školy PhdrDr. Hana Hortová Vytváří podmínky pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů na škole zejména: - zabezpečením poskytování poradenských sluţeb ve škole se zaměřením na primární prevenci sociálně patologických jevů, - řešením aktuálních problémů souvisejících s výskytem sociálně patologických jevů ve škole, - jmenováním školním metodikem prevence pedagogického pracovníka, který má pro výkon této činnosti odborné předpoklady, - podporou spolupráce školního metodika, výchovného poradce, třídních učitelů a dalších pracovníků školy při přípravě, realizaci a vyhodnocování MPP, - podporou spolupráce ŠMP s PPP a krajským koordinátorem prevence, - podporou zaměřenou na vyuţívání volného času ţáků vzhledem k jejich zájmům, Školní metodik prevence - Mgr. Milan Chlup: - spolupracuje s ostatními učiteli v oblasti prevence sociálně patologických jevů, - konzultuje své pracovní postupy s ředitelem školy a výchovným poradcem, - provádí specializovanou poradenskou činnost pro studenty i pedagogy, - dodrţuje pravidla pro práci s důvěrnými informacemi, - zajišťuje spolupráci s PPP Boskovice, - zajišťuje spolupráci s policií ČR - Boskovice a Blansko, - spolupracuje při tvorbě plánu práce školy, - vytváří ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky MPP, - vede dokumentaci vztahující se k MPP, - vyhodnocuje MPP, - předává řediteli školy na základě hodnocení MPP podklady k vytvoření výroční zprávy, - navštěvuje specializační studium pro ŠMP, - zúčastňuje se odborných seminářů v oblasti specifické primární prevence,

7 Výchovný poradce - Mgr. Jana Otavová - spolupracuje se ŠMP při přípravě MPP a při řešení problémů sociálně patologických jevů, - předává ŠMP informace o studentech s moţným rizikovým chováním - spolupracuje při hodnocení MPP. Třídní učitel: - monitoruje situaci ve své třídě s ohledem na klima třídy a výskyt sociálně patologických jevů, - spolupracuje se ŠMP na zachycování varovných signálů, podílí se na realizaci MPP a na pedagogické diagnostice vztahů ve třídě, - motivuje ţáky k vytvoření vnitřních pravidel třídy, která jsou v souladu se školním řádem, dbá na jejich důsledné dodrţování a podporuje rozvoj pozitivních sociálních vztahů mezi ţáky, - zprostředkovává komunikaci s ostatními členy pedagogického sboru a garantuje spolupráci školy se zákonným zástupcem ţáka, - konzultuje problémy ve třídě s ŠMP, výchovným poradcem a ředitelem školy, - připravuje řešení dané situace s ŠMP a výchovným poradcem. Učitel : - podává informace třídnímu učiteli o výchovných problémech ve svých hodinách a o podezřeních výskytu sociálně patologických jevů, - monitoruje v rámci výuky chování ţáků s ohledem na sociálně patologické jevy Dokumenty školy vztahující se k problematice sociálně patologických jevů - Školní řád - Plán proti šikanování - Krizový scénář řešení šikany Seznam užitečných internetových adres

8 Vzdělávání pro pedagogické pracovníky školy Nabídka seminářů pro učitele: - je metodikovi prevence zprostředkována z úrovně ředitelství školy mailem. Konzultace metodika s učiteli: - probíhají celoročně podle potřeb třídních učitelů a dalších vyučujících. Přednášky a besedy pro učitele s odborníky: - jsou realizovány podle aktuální nabídky a potřeb. Spolupráce s rodičovskou veřejností Akce pro rodiče ve školním roce 2011/2012: - třídní schůzky - dny otevřených dveří - telefonický kontakt Při těchto příleţitostech mají rodiče moţnost projednat záleţitosti týkající se jejich dětí. Informace na školním webu - viz. školní řád

9 Akce pořádené pro žáky: Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Exkurze Mateřské centrum Boskovice - třídy prvního ročníku Srdíčkový den nadace Ţivot dětem Charitativní projekt Světluška Vernisáţ Mozaika lidských práv ve spolupráci Europe Generation Nedej drogám šanci Pobytové exkurze Rychta Krásensko první ročníky Soutěţ Veronica Umělci klimatu Projekt Ráj ropných vrtů s Nadací Partnerství Preventivní besedy Mama Help Brno Finanční podpora projketu Biopotraviny do škol Nadace Partnerství KONEV Brno výstavka prací studentů Beseda Policie ČR a RZP Plnění úkolů proejktu Recyklohraní Středoškolská ekologická konference Praha Přednášky HIV AIDS Charitativní projekt Červená stuţka Krása, která nehřeje Muzeum Boskovice Beseda s obyvatelem Domu světla Praha Globální rozvojové vzdělávání UP Olomouc Spolupráce s ÚSP Kociánka projekt boccia Výstava Źenská práva zapůjčení výstavy Výstava Hypermánie zapůjčení výstavy Besedy Spotřebitelská výchova Besedy s problematikou gender a reklamy Enersol účast v oblastním i národním kole Studenti zabezpečují organizaci karnevalu Mateřského centra Boskovice Praha konference Vyuţití dokumentárního filmu ve výuce Charitativní projekt Píšťalka Velikonoční sbírka Adry Srdíčkový den Školení EVVO Lesní škola Jezírko Beseda SONS Boskovice Dny biopotravin Besedy pracovnice Centra PRO Soutěţ Moje veličenstvo kniha Hmatová výstava Ponorka Victoria Exkurze ÚSP Chrlice Exkurze Veronica Hostětín Odborná exkurze Muzea Jana Amose Komenskéh Uherský Brod Besedy UP Olomouc problémy psychologie, pedagogiky Květinový den Liga boje proti rakovině Soutěţ Spotřeba pro ţivot

10 Červen Sbírka šance Výstava deníků praxe Exkurze ÚSP Šebetov Ţákovská ekologická konference Odborná exkurze Pěkná modrá Doubravice nad Svitavou Odborná exkurze DLPP Boskovice Sportovní akce : Název : Vyučující : Běh do pedáckých schodů Plavecká štafeta Pohybové aktivity Šplh na tyči Opičí dráha Přespolní běh okresní přebor SŠ Basketbal chlapci okresní přebor SŠ Oslava 60 let výročí Florbal dívky okresní přebor Florbal chlapci okresní přebor Lyţařské závody Odbíjená dívky Sportovní hry mládeţe MŠ, ZŠ a PrŠ Boskovice Sportovní hry Boskovice Betany Týdenní soustředění 3.C TVS Mgr. Pavel Martínek Mgr. Renata Čadová Mgr. Renata Čadová Mgr. Pavel Martínek Mgr. Pavel Martínek Mgr. Renata Čadová Mgr. Renata Čadová Mgr. Renata Čadová

11 Mimoškolní akce: Název Organizace Účast studentů Světluška Šp Výběr studentů Charitativní sbírka Srdíčkový den Šp Výběr studentů Charitativní sbírka SŠ pedagogická v Mistelbachu Hr, Ot Část 4. C (pokračování spolupráce) Mamma Help Šp, Ot 3. A, 3. C (Beseda o prevenci rakovině prsu) Ot, Se SPgŠ Projekt film a škola Metodika hudební výchovy Ho 4. A Doc. Jenčková, UHK Krajská ekologická konference Šp, Še Výběr studentů KONEV - Brno Vystoupení v MSSS Osm jistých Ph Hudební skupina Muzikál Ho, Se Výběr student Středoškolská ekologická konference, Pe Výběr student Praha Travellers, hudební koncert Ot SPgŠ Červená stuţka Šp Výběr student Charitativní sbírka Vystoupení v MSSS Osm jistých Ph Hudební skupina Beseda s ÚP Fo 4. A, 4. C Ot, Se SPgŠ Projekt film a škola Výtvarný projekt Še Výběr student Biblické příběhy (MSSS Boskovice) Brno a jiţní Morava bez hranic Šp, Ot 1.aţ 3. Ročníky Setkání s klienty Kociánky Divadelní představení Divadlo HK : V +W Oš 3.A, 3.C 4. A, 4. C Beseda s HIV pozitivním člověkem Šp 1. Ročníky UP Olomouc, Letní škola rozvojové spolupráce Tvůrčí seminář kreativní psaní Brno Olympiáda z CJ Školní kolo Šp Oš Oš 1.A,1.B,2.A Výběr studentů Výběr student

12 Enersol, oblastní ekologická Šp Výběr student konference Spotřebitelská výchova - beseda Šp 1.A,1.C EVVO- konference, Brno Šp Beseda domácí násilí Šp 2. C Karneválek pro mrňata MC Boskovice Ot 1.A 8 studentů 1. B 4 studenti DRUM in, hudební vystoupení Ot SPgŠ Hudba v bubnech Píšťalka Šp Výběr student Charitativní sbírka DYS KO HRY Ot 2. A Srdíčkový den Šp Výběr student Charitativní sbírka Ot, Se SPgŠ Projekt film a škola Sbírka ADRA Ot, Šp Výběr studentů Den biopotravin Šp, Še, Ví Výběr student Den biopotravin Šp, Še, Ví Výběr student Přednáška UP Olomouc Ot, Šp 1.C, 2.C Tradiční formy japonského divadla(martinásková) Školákem v Japonsku (Barešová) Cesta psychologie (Kavenská) Den dětí ve fakultní dětské nemocnici Šp, Pa 1. B Divadelní představení Ph Výběr studentů Projekt film a škola Ot, Se SPgŠ

13 Činnosti žáků Domova mládeže : - Návštěva tanečních kurzů, městských lázní, posilovny - Seznamovací vycházka s městem Boskovice - Návštěva ZUŠ ( sólový zpěv a hra na kytaru). - Pomoc v Mateřském centru. - Návštěva souboru Slavíček v ZUŠ, instrumentálního souboru 8 jistých. - Návštěva taneční školy Body Rockers a Street Dance. - Vánoční dílna výroba přáníček, pečení a zdobení perníčků, výroba vánočních ozdob - Vánoční vystoupení v Domově pro seniory ( zpěv koled za doprovodu houslí a kláves), rozdávání vánočních přáníček a perníčků. - Malování obrázků k výzdobě prostorů domova. - Velikonoční dílna - výroba dekoračních předmětů a přáníček. - Sportovní vyţití na školním hřišti, míčové hry, kondiční běh. - Vycházka po pamětihodnostech Boskovic v rámci pedagogické praxe studenta P. Lizny. Zaměstnanci školy byli s tímto plánem seznámeni na pedagogické radě dne Rodiče jsou seznámeni s minimálním preventivním programem: - prostřednictvím webových stránek školy - kdykoliv na poţádání rodiče V Boskovicích dne.... PaedDr. Hana Hortová ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola T. G. Masaryka Šardice, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 13 Šardice 521 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1 Základní škola T. G. Masaryka Šardice, okres Hodonín,

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY na Střední odborné škole Olomouc spol. s r. o.

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY na Střední odborné škole Olomouc spol. s r. o. PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY na Střední odborné škole Olomouc spol. s r. o. Olomouc, září 2009 OBSAH ANOTACE 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CÍLE PROGRAMU 3. STRUČNÝ POPIS REALIZACE

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 Vápenice 3 796 01 Prostějov Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA, LITOMYŠL, Komenského nám. 22, 570 12 Litomyšl Přidružená škola UNESCO tel.: 461 614 550, fax: 461 615 705, IČO 62032381, DIČ CZ62032381 e-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA, VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, S.R.O. SNP 170, Hradec Králové 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice Výroční zpráva o činnosti Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice v oblasti pedagogické za školní rok 2011/2012 a v oblasti ekonomické za kalendářní rok 2011 Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2013-2014 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610 Minimální preventivní program ve školním roce 2013/2014 Garanti programu: Mgr. Miroslava

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 pracoviště Merhautova 15 pracoviště Lipová 18 Září 2008 1 Obsah Základní

Více

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, SALMOVA 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Obsah: I. Základní údaje o škole II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, Č.j.: ZŠ/164/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, p.o. Zahradní 403 340 04 Železná Ruda PLÁN PRÁCE ŠKOLY 1 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

2013/2014. ředitel SOŠ Luhačovice

2013/2014. ředitel SOŠ Luhačovice S T Ř E D N Í O D B O R N Á Š K O L A L U H A Č O V I C E PLÁN PRÁCE Š K O L N Í R O K 2013/2014 LUHAČOVICE, 18. ZÁŘÍ 2013 PaedDr. Karel MILIČKA ředitel SOŠ Luhačovice I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Část I Základní údaje o škole Název školy: Střední škola designu a módy, Prostějov Sídlo školy: 796 01 Prostějov, Vápenice 2986/1 Právní forma: příspěvková organizace IČO:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 S t r á n k a 1 Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2 Školní 2, 79201, Bruntál PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy Tel. 554 717 886, mobil 775535669, e-mail: reditelka@zspetrin.cz,

Více

2012/2013. ředitel SOŠ Luhačovice

2012/2013. ředitel SOŠ Luhačovice S T Ř E D N Í O D B O R N Á Š K O L A L U H A Č O V I C E PLÁN PRÁCE Š K O L N Í R O K 2012/2013 LUHAČOVICE, 18. ZÁŘÍ 2012 PaedDr. Karel MILIČKA ředitel SOŠ Luhačovice I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 zpracována dle 10 odst. 3,

Více

Základní škola Blansko, Dvorská 26. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008

Základní škola Blansko, Dvorská 26. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008 Základní škola Blansko, Dvorská 26 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008 srpen 2008 Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy 1 Základní škola Blansko, Dvorská 26 Část I. Základní charakteristika

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

Obsah. Výroční zpráva 2

Obsah. Výroční zpráva 2 Výroční zpráva 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4 1.1 Základní údaje... 4 1.2 Obecná charakteristika školy... 5 1.3 Prostorové a materiální zabezpečení výuky... 5 1.4 Současná situace školy... 7 2 Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 zpracovali: Mgr. Milan Hlubuček Mgr. Tomáš Hartl předkládá: Mgr. Milan Hlubuček ředitel školy V Železném Brodě 13. října 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Roţmitálská 340 Roţmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961, fax: 318 682 964, e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva

Více