"VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA"

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA""

Transkript

1 "VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA" strana Obsah 2 1 Informace o zadavateli VZ 3 2 Informace o pořadateli VZ 3 3 Předmět plnění veřejné zakázky 3 4 Obchodní podmínky 3 5 Technické podmínky 4 6 Varianty 4 7 Způsob zpracování nabídkové ceny 4 8 Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 4 9 Způsob hodnocení 4 10 Jiné požadavky 5 11 Doba a místo plnění veřejné zakázky 5 12 Kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky 5 13 Další předpoklady pro plnění veřejné zakázky 7 14 Náklady zadávacího řízení 7 15 Termín a místo prohlídky místa plnění 7 16 Místo a lhůta pro podání nabídek 7 17 Zadávací dokumentace 7 18 Obsah a forma nabídky 8 19 Uzavření smlouvy 9 20 Zrušení zadávacího řízení 9 21 Přílohy 9

2 1. Informace o zadavateli VZ 1.1. Základní údaje Obchodní jméno: Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení právnických osob Žerotínovo nám. 3/ Brno RNDr. Libor Kabát, místopředseda představenstva sdružení IČO: DIČ: CZ Kontaktní osoba Ing. Jarmila Kubešová, vedoucí projektový manažer Telefon: Fax: Informace o zástupci zadavatele VZ 2.1. Základní údaje Obchodní jméno: BRNOINVEST, spol. s r.o. Vlhká Brno Ing. Jiří Foral - jednatel společnosti IČO: DIČ: CZ Telefon: Fax: Obecná ustanovení o zástupci zadavatele Zástupce zadavatele je pověřen zadavatelem na základě Mandátní smlouvy č /09 ze dne Předmět plnění zakázky 3.1. Předmětem veřejné zakázky je výkon činnosti technického dozoru stavebníka při přípravě a realizaci projektu Multifunkční centrum zámek Lednice, který spočívá ve stavební obnově historického objektu zámeckých jízdáren, v katastrálním území Lednice na Moravě, dle projektové dokumentace Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum, a to za účelem dalšího využití prostor pro poskytování kulturních a vzdělávacích služeb. Projekt Multifunkční centrum zámek Lednice je spolufinancován z IOP, oblast intervence 5.1b, číslo projektu CZ.1.06/5.1.00/ Jedná se o výkon činností stálého technického dozoru investora a to v etapě zpracování příslušného stupně projektové dokumentace a realizace stavby Rozsah povinností technického dozoru je stanoven v obchodní podmínkách, které jsou součástí zadávací dokumentace (viz. Elektronická část ZD). 4. Obchodní podmínky 4.1. Zadavatel stanovuje následující platební podmínky: Zadavatel neposkytuje na provedení služby zálohy.

3 Splatnost faktur je sjednána na 60 kalendářních dnů od data převzetí faktury zadavatelem Platba 90%, pozastávka 10% z každé faktury, na konci realizace projektu předloží poslední fakturu, ve které bude uvedena veškerá fakturace včetně celkové pozastávky, a vyplacení pozastávky bude vázáno na vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí o projektu a ukončení veškerých stavebních prací projektu Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je ,- Kč bez DPH. 5. Technické podmínky 5.1. Technické údaje jsou obsaženy v projektu stavby ve stupni projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavebních prací a popisu požadovaných standardů. Projektantem stavby je: Arch.Design, s. r. o. Sochorova 3178/23, Brno tel.: fax: Varianty 6.1. Zadavatel nepřipouští variantní zpracování. 7. Způsob zpracování nabídkové ceny 7.1. Uchazeč provede ocenění služby na základě podmínek pro plnění VZ stanovených v zadávací dokumentaci V nabídkové ceně budou zahrnuty veškeré náklady uchazeče, související s realizací VZ Celková cena uvedená v nabídce může být uchazečem po dobu realizace VZ měněna pouze za podmínek uvedených v bodě Cenová nabídka na zhotovení předmětu díla musí být zpracována v CZK bez DPH a s DPH. 8. Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky 8.1. Uchazeč předloží nabídku v rozsahu a formě podle požadovaného obsahu nabídky, který je součástí Elektronické části zadávací dokumentace Uchazeči jsou nabídkami vázáni po dobu 150 kalendářních dnů ode dne, kdy uplyne lhůta pro podání nabídek. 9. Způsob hodnocení 9.1. Zadavatel pro hodnocení nabídek stanovil podle ustanovení 78 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 137/2006 Sb. ) základní hodnotící kritérium nejnižší nabídková cena.

4 10. Jiné požadavky Zadavatel nestanovuje. 11. Doba a místo plnění zakázky Zahájení doby plnění VZ je ode dne účinnosti smlouvy k realizaci předmětu veřejné zakázky Ukončení doby plnění VZ se předpokládá nejpozději do Místo plnění veřejné zakázky: Lednice. 12. Kvalifikační předpoklady pro plnění VZ Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 53 odst. (1) prokáže dodavatel předložením čestného prohlášení Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle 54 prokáže dodavatel, který předloží: dle 54 písm. a): Kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence), pokud je v ní zapsán (doklady nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů) dle 54 písm. b): Kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci dle 54 dle písm. c) a d): Kopii dokladu osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, přičemž dokladem osvědčujícím odbornou způsobilost se rozumí osvědčení o autorizaci vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě dle 5 odst. 3 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 360/1992 Sb. ) nebo osvědčení o autorizaci vydané Českou komorou architektů dle 4 odst. 2 písm. a) dle zákona č. 360/1992 Sb. nebo jejich ekvivalent Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle zákona 137/2006 Sb., 55, prokáže dodavatel, který předloží: dle 55, odst. (1), dle písm. a) Čestné prohlášení o uzavření pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě (v min. výši tis. Kč) dle 55, odst. (1), dle písm. c): Čestné prohlášení s údaji o celkovém obratu dodavatele, popřípadě obrat dosažený dodavatelem s ohledem na předmět veřejné zakázky, a to nejvýše za poslední 3 účetní období bezprostředně předcházející účetnímu období, v němž je uchazečem podávána nabídka dle této ZD (v min. výši tis. Kč bez DPH za účetní období při provádění funkce TDI); jestliže dodavatel vznikl později nebo prokazatelně zahájil činnost vztahující se k předmětu veřejné zakázky později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu za všechna účetní období od svého vzniku nebo od zahájení příslušné činnosti Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle zákona 137/2006 Sb., 56, odst. (2) pro plnění VZ na služby prokáže dodavatel, který předloží:

5 dle 56, odst. (2), písm. a): Seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech v rozsahu: - min 1x výkon funkce TDI na stavbě o RN nad 150 mil. Kč bez DPH z oblasti pozemního stavitelství na obnově nemovité kulturní památky (nebo nemovitosti se srovnatelným rozsahem ochrany v zahraničí). - min 1x výkon funkce TDI na stavbě o RN nad 300 mil. Kč bez DPH z oblasti pozemního stavitelství. Celkem tedy min. 2 reference zapracované do formulářů BR uvedených v příloze. s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být 1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo 3. čestné prohlášení dodavatele, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně, dle 56 odst. (2), písm. b): Čestné prohlášení se seznamem techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména techniků či technických útvarů zajišťujících kontrolu jakosti, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli zapracované do formuláře BT uvedeného v příloze. v rozsahu min 2 osoby dle 56 odst. (2), písm. e): Kopie osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování příslušných služeb zapracovaných do formulářů BV uvedených v příloze s min. rozsahem: Vedoucí realizačního týmu TDI 1,0 úvazku ukončené VŠ/SŠ vzdělání stavebního směru, min. 5 let odborná praxe v investiční výstavbě, zkušenosti s řízením staveb obdobného charakteru (1x památka a 1x pozemní stavba), autorizace v oboru pozemní stavby Člen realizačního týmu TDI 0,5 úvazku ukončené VŠ/SŠ vzdělání stavebního směru, min. 5 let odborná praxe v investiční výstavbě, zkušenosti s řízením staveb obdobného charakteru (1x památka a 1x pozemní stavba), autorizace v oboru pozemní stavby Člen realizačního týmu TDI 0,5 úvazku - ukončené VŠ/SŠ vzdělání stavebního směru, min. 5 let odborné praxe jako interní auditor jakosti, certifikát auditora Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle zákona 137/2006 Sb., 56 odst. (4) pro plnění VZ prokáže dodavatel, který předloží: Kopii certifikátu systému řízení jakosti vydaného podle českých technických norem akreditovanou osobou (dle norem řady ČSN EN ISO 9001 pro obory: - inženýrská činnost Veřejný zadavatel uzná rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie. Veřejný zadavatel uzná rovněž jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění jakosti. 13. Další předpoklady pro plnění veřejné zakázky U nabídky podané více osobami (nebo v případě subdodavatele), bude doložen originál smlouvy, podepsaný oprávněnými osobami, vymezující jejich vzájemný vztah Další předpoklady pro plnění veřejné zakázky zadavatel nestanovuje.

6 14. Náklady zadávacího řízení Náklady, spojené se zpracováním nabídek zadavatel dodavatelům nehradí. Veškeré náklady při zadání veřejné zakázky, které dodavateli vzniknou, nese dodavatel. 15. Termín a místo prohlídky místa plnění Zadavatel neorganizuje prohlídku místa plnění 16. Místo a lhůta pro podání nabídek Místem pro podání nabídek je sekretariát společnosti: BRNOINVEST, spol. s r.o., Vlhká 25, Brno, 2. patro, v době od 9:00 do 12:00 hod Lhůta pro podání nabídek končí dne ve 12:00 hodin Zadavatel nepřijme obálky s nabídkami, které nebudou označeny v souladu se zákonem 137/2006 Sb. nebo ty, které budou poškozeny tak, že se z nich dá obsah vyjmout Obálky s nabídkami, podané po uplynutí lhůty pro podání nabídky komise neotevírá, zadavatel neprodleně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty Otevírání obálek provede komise dne ve 14:30 hodin v sídle zadavatele na adrese Žerotínovo nám. 3/5, Brno (Jihomoravský kraj) Otevírání obálek se může zúčastnit za každého uchazeče jedna osoba, oprávněná za uchazeče jednat nebo osoba jím písemně zmocněná, příslušná komise a zaměstnanci společnosti BRNOINVEST, spol. s r. o Zadávací dokumentace VZ Zadávací dokumentací se rozumí soubor údajů nezbytných pro zpracování nabídky. Pro tuto veřejnou zakázku zadávací dokumentace zahrnuje: I. Textovou část zadávací dokumentace, jejíž součástí jsou informace o zadávacím řízení a soutěžní podmínky II: Elektronickou část zadávací dokumentace, jejíž součástí je CD s požadovaným obsahem nabídky, smlouvou a s projektovou dokumentací Uchazeč je povinen se před podáním nabídky podrobně seznámit s kompletní Zadávací dokumentací Otázky související s technickým procesem zadání či podáním nabídky a žádosti o poskytnutí dodatečných informací na veřejnou zakázku adresujte zástupci zadavatele: BRNOINVEST, spol. s r.o., Vlhká 25, Brno Obsah a forma nabídky Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, listinné formě a podepsána statutárními zástupci uchazeče (dle výpisu z obchodního rejstříku) nebo jinou osobou k tomu oprávněnou. Originál či úředně ověřená kopie tohoto oprávnění musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče.

7 18.2. Nabídka bude podána v jednom písemném vyhotovení a v jednom vyhotovení na CD a bude splňovat všechny požadavky Zadávací dokumentace Nabídka bude podána písemně v uzavřené obálce, označené názvem veřejné zakázky a v souladu se zákonem 137/2006 Sb Požadovaný obsah nabídky je uveden v Elektronické části zadávací dokumentace. Nabídka bude zpracována podle požadovaného obsahu nabídky (bude obsahovat kapitoly: A, B, C, D, E, G, J, K,L a M) A - Identifikační údaje VZ Bude kompletně vyplněna příslušná tabulka, která bude opatřena podpisem osoby oprávněné za zadavatele jednat a případně opatřena razítkem uchazeče. U nabídky podané více osobami, bude odkaz na kapitolu Další předpoklady pro plnění VZ, ve které bude doložen originál smlouvy, podepsaný oprávněnými osobami, vymezující jejich vzájemný vztah B - Základní kvalifikační předpoklady dle 53 zákona 137/2006 Sb.: C - Profesní kvalifikační předpoklady dle 54 zákona 137/2006 Sb.: D - Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady dle 55 zákona 137/2006 Sb.: E - Technické kvalifikační předpoklady dle 56 zákona 137/2006 Sb.: F - Výkaz činností Bude vyplněna přiložená tabulka G - Prohlášení uchazeče o ceně VZ Bude uvedeno, že: - nabídková cena uvedená u jednotlivých částí předmětu VZ obsahuje veškeré náklady uchazeče, nezbytné k realizaci VZ včetně všech nákladů s provedením VZ věcně souvisejících a je v ní zahrnuto i případné riziko cenových změn v průběhu realizace VZ. Cenu nelze navýšit ani v případě prodloužení předpokládaného termínu realizace VZ. - nabídková cena uvedená uchazečem je nejvýše přípustná, její překročení je možné pouze: - pokud v průběhu realizace VZ dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty O této změně musí být sepsán dodatek ke smlouvě J - Návrh Mandátní smlouvy Návrh smlouvy, zpracovaný zadavatelem, musí být uchazečem podepsán, a to osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče. Do návrhu smlouvy musí být zapracovány podmínky vyplývající ze Zadávací dokumentace a shodné s údaji uvedenými v kapitole Hodnotící kriteria pro zadání VZ K - Hodnotící kriteria pro zadání VZ Bude kompletně vyplněna příslušná tabulka a to v předepsaných jednotkách. Zkontrolována bude vazba na kapitoly A až L L - Další předpoklady pro plnění VZ U nabídky podané více osobami, bude doložen originál smlouvy, podepsaný oprávněnými osobami, vymezující jejich vzájemný vztah M Čestné prohlášení o nabídce VZ Bude doloženo čestné prohlášení o počtu listů nabídky a o tom, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu zadávací lhůty.

8 19. Uzavření smlouvy Zadavatel vyzve k uzavření smlouvy uchazeče, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. 20. Zrušení zadávacího řízení Zrušení zadávacího řízení se řídí dle 84 zákona. 21. Přílohy Formulář Identifikační údaje Formulář Splnění technických kvalifikačních předpokladů Formulář Složení realizačního týmu Formulář Osvědčení o vzdělání a kvalifikaci realizačního týmu

9 Identifikační údaje Veřejná zakázka: "VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA" Žadatel: Název a právní forma Sídlo IČ DIČ CZ Telefon +420 Fax Kontaktní osoba: Titul, jméno, příjmení Telefon +420 Fax +420 Mobil Oprávněná osoba za uchazeče jednat: Titul, jméno, příjmení Funkce Telefon +420 Fax +420 Mobil V Xxxx dne xx. xx Razítko žadatele a podpis oprávněné osoby

10 Veřejná zakázka: "VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA" FORMULÁŘ BR PRO PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ Dodavatel služby (název a sídlo) Objednatel služby (název a sídlo) Místo plnění služby Osoba potvrzující provedení služby titul, jméno, příjmení, funkce Kontakt: mobil, telefon, Termín provedení služby (zahájení a dokončení) Finanční objem služby (v Kč bez DPH/rok) Pozice dodavatele služby (generální dodavatel subdodavatel) Podíl dodavatele na realizaci služby v % Stručný popis a hodnocení služby od xx. xx. 20xx do xx. xx. 20xx x xxx xxx Kč bez DPH/rok xx,xx % Objednatel služby: veřejný zadavatel nebo jiná osoba, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli nebo čestné prohlášení dodavatele, není-li současně možné osvědčení od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně Datum: xx. xx Dodavatel služby: Otisk razítka a podpis osoby oprávněné jednat za objednatele Datum: xx. xx Otisk razítka a podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele

11 Veřejná zakázka: "VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA" Pozice při realizaci Vedoucí realizačního týmu TDI 1,0 úvazku Člen realizačního týmu TDI 0,5 úvazku Člen realizačního týmu TDI auditor jakosti 0,5 úvazku Uchazeč: FORMULÁŘ BT PRO SLOŽENÍ REALIZAČNÍHO TÝMU Titul, jméno a příjmení Datum: xx. xx Otisk razítka a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče

12 Veřejná zakázka: "VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA" FORMULÁŘ BV PRO OSVĚDČENÍ O VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACI REALIZAČNÍHO TÝMU Vedoucí realizačního týmu TDI Požadovaný údaj Naplnění požadovaného údaje Titul, jméno, příjmení Nejvyšší dosažené vzdělání: Rok ukončení Název školy: Fakulta: Obor: Autorizace: Délka praxe celkem: Délka odborné praxe: v pozici: Současný zaměstnavatel (včetně údaje od do) Předchozí zaměstnavatelé (včetně údaje od do) Reference - název: Termín: Finanční objem: Stručný popis referenční služby Reference - název: Termín: Finanční objem: Stručný popis referenční služby Uchazeč: Datum: xx. xx Otisk razítka a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče Přílohy: Kopie maturitního vysvědčení Kopie vysokoškolského diplomu Kopie Osvědčení o autorizaci Modrý text bude uchazečem doplněn nebo změněn jedná se pouze o vzor vyplnění

13 Veřejná zakázka: "VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA" FORMULÁŘ BV PRO OSVĚDČENÍ O VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACI REALIZAČNÍHO TÝMU Člen realizačního týmu TDI Požadovaný údaj Naplnění požadovaného údaje Titul, jméno, příjmení Nejvyšší dosažené vzdělání: Rok ukončení Název školy: Fakulta: Obor: Autorizace: Délka praxe celkem: Délka odborné praxe: v pozici: Současný zaměstnavatel (včetně údaje od do) Předchozí zaměstnavatelé (včetně údaje od do) Reference - název: Termín: Finanční objem: Stručný popis referenční služby Reference - název: Termín: Finanční objem: Stručný popis referenční služby Uchazeč: Datum: xx. xx Otisk razítka a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče Přílohy: Kopie maturitního vysvědčení Kopie vysokoškolského diplomu Kopie Osvědčení o autorizaci Modrý text bude uchazečem doplněn nebo změněn jedná se pouze o vzor vyplnění

14 Veřejná zakázka: "VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA" FORMULÁŘ BV PRO OSVĚDČENÍ O VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACI REALIZAČNÍHO TÝMU Člen realizačního týmu TDI - auditor jakosti Požadovaný údaj Naplnění požadovaného údaje Titul, jméno, příjmení Nejvyšší dosažené vzdělání: Rok ukončení Název školy: Fakulta: Obor: Autorizace: Délka praxe celkem: Délka odborné praxe: v pozici: Současný zaměstnavatel (včetně údaje od do) Předchozí zaměstnavatelé (včetně údaje od do) Reference - název: Termín: Finanční objem: Stručný popis referenční služby Reference - název: Termín: Finanční objem: Stručný popis referenční služby Uchazeč: Datum: xx. xx Otisk razítka a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče Přílohy: Kopie maturitního vysvědčení Kopie vysokoškolského diplomu Kopie Certifikátu aditora Modrý text bude uchazečem doplněn nebo změněn jedná se pouze o vzor vyplnění

15

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle dle 21,

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více

VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MV PRO KRIMINÁLNÍ POLICII ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MV PRO KRIMINÁLNÍ POLICII ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. j.: VPŠKP51-29/ČJ-2013/9609K3 Čeperka 22. 7. 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra pro kriminální policii IČO: 64244300, vyhlašuje veřejnou zakázku malého

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C Odbor školství, kultury a sportu náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 Zájemci o veřejnou zakázku Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon

Více

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Komunální

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby ------------------------------- MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 ZADAVATEL: se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b IČO: 00063584 ZÁSTUPCE ZADAVATELE dle 151 ZVZ ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR odbor fondů EU Vršovická 65 100 10 Praha 10 Česká republika IČ: 00164801 zastoupený ředitelem odboru fondů EU Ing. Janem Křížem

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na dodávky Veřejná zakázka je zadá vána v souladu s us tanovením zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a v souladu

Více

Město Cheb. Poskytuje zadávací dokumentaci

Město Cheb. Poskytuje zadávací dokumentaci Město Cheb Poskytuje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na služby dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen zákon) zajištění služeb zpracovatele

Více

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Obec Březník Březník 247 675 74 IČO: 00289132 tel: 568 643 320 fax: 568 643 320 ID DS: pqyatm4 KB, č.ú.:3220711/0100 Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s 9, 12 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více