R ocník XXI. Únor 2013 Zdarm a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R ocník XXI. Únor 2013 Zdarm a"

Transkript

1 Františkolázeňské listy 2 Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a. s. R ocník XXI. Únor 2013 Zdarm a Přírodní léčivé zdroje Františkových Lázní Přírodní léčivé zdroje slatina, plyn, prameny Využití přírodních léčivých zdrojů v balneoprovozech Bingo Dieta panenka v listovém těstě Vyhodnocení fotosoutěže Aquafora 2012 Františkolázeňské noviny Císařské lázně Život v rezervaci Soos část 2. Horoskopy Nabídka pobytů Kultura, volný čas: Infocentrum František: koncerty, výstavy, představení, výlety, vycházky... Program VIP Aquaforum Clubu Galerie Brömse, muzeum, knihovna Foto: V. Izák

2

3 Františkolázeňské listy č. 2, 2013 strana 3 Milé dámy, vážení pánové, všimli jste si, že ačkoliv je měsíc únor nejkratším v roce, tak nikdy nevíte, co od něj můžete čekat? Jsou roky, ve kterých nás zavalí sněhem a zimou. V jiné roky se tváří, že vlastně patří k jaru. Je to prostě měsíc rozmarný, který dokáže střídat zimní a jarní dny a vůbec mu to nepřijde divné. Zimní Františkovy Lázně vypadají krásně stromy obalené jinovatkou a bílé cesty v parcích lákají k procházkám, sýkorky jsou ochotné na hlavní cestě do hotelu Pawlik doslova zobat z ruky a občas se objeví i veverka, hledající oříšek. Kavky a všudypřítomní holubi se snaží urvat potravu kde se dá... Přes to všechno v skrytu duše doufám, že se letos přikloní únor k jaru a nebude nás trápit nesjízdnými silnicemi, namrzlými chodníky a závějemi sněhu. Vás, naše milé hosty, budou jistě zajímat nabídky obchodního oddělení. Podobně, jako vánoční svátky, je možné pobývat v lázních i o Velikonocích. Letos je tento největší církevní svátek a také svátek jara na přelomu března a dubna. Po zimních měsících potřebujeme všichni nabrat nové síly, a proto jsme pro Vás připravili programy nejen léčebné, ale také odpočinkové a kulturní a věřím, že několik dní v lázních Vám a Vašemu zdraví jistě prospěje. Od 9. února bude opět, po zimní přestávce, otevřená Galerie Brömse. Začínat bude větší výstavou výtvarníků z našeho regionu. Nabídneme Vám i další zajímavé výstavy a v galerii najdete také česky a německy psané knihy nejrůznějších žánrů, které si můžete bezplatně vypůjčit, aby Vám zpříjemnily volný čas. V galerii jsou také starší vydání Františkolázeňských listů. Přeji Vám hodně zdraví, příjemné dny a abyste v lázních už teď nabrali co nejvíce energie a optimismu do blížícího se jara. Hezký den! Vaše redakce Františkolázeňské listy č. 2, únor 2013, ročník 21. Vydávají Lázně Františkovy Lázně a.s., Jiráskova 3, Františkovy Lázně. IČO: , reg.č. MK ČR E Foto a články: EDa, autoři a archiv. Adresa: Redakce Františkolázeňských listů, MgA. Eva Douchová, Lázně Františkovy Lázně a.s., Jiráskova 3, Františkovy Lázně. frantiskovylazne.cz, akciová společnost Lázně Františkovy Lázně PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE pan Ing. Marian MACKOVIČ, ředitel Správy přírodních léčivých zdrojů a balneoprovozů Pane inženýre, jaké přírodní léčivé zdroje jsou ve Františkových Lázních? Dříve, než Vám zodpovím tuto otázku, dovolím si čtenářům vysvětlit, co znamená pojem přírodní léčivé zdroje. Přírodním léčivým zdrojem je přirozeně se vyskytující minerální voda, plyn nebo peloid, které mají vlastnost vhodnou pro léčebné využití a o tomto zdroji je vydáno osvědčení dle zákona č. 164/2001 Sb. Peloidem se rozumí rašelina, slatina nebo bahno. Minerální vodou pro léčebné využití se rozumí přirozeně se vyskytující podzemní voda původní čistoty s obsahem rozpuštěných pevných látek nejméně 1 g/l (gram na litr) nebo s obsahem nejméně 1 g/l rozpuštěného oxidu uhličitého nebo s obsahem jiného, pro zdraví významného chemického prvku anebo která má u vývěru přirozenou teplotu vyšší než 20 C nebo radioaktivitu radonu nad 1,5 kbq/l. Františkovy Lázně patří mezi jediné lázně v České republice, které mají k dispozici všechny vyjmenované druhy přírodních léčivých zdrojů. Jedná se tedy o minerální vody, peloidy (slatinu) a oxid uhličitý. Veškeré tyto přírodní léčivé zdroje se vyskytují přímo v lázeňském území Františkových Lázní. Můžete porovnat jejich množství a kvalitu s jinými lázeňskými místy? Jak již v předchozí odpovědi bylo řečeno, Františkovy Lázně disponují všemi druhy vyjmenovaných přírodních léčivých zdrojů. Vzhledem ke specifičnosti přírodních léčivých zdrojů lze těžko provést kvalitativní srovnání s jinými lázeňskými místy. Jen se dá říci, že např. u peloidů, resp. u františkolázeňské slatiny, se jedná o dlouhodobou zásobu kvalitní slatiny. Při šetrném využívání předpokládáme zásoby nejméně na dalších 200 let. Vzhledem k tomu, že zákon nám umožňuje, za předem určených podmínek, využívat také regenerát, tj. jednou nebo vícekrát použitou slatinu, se tato časová hranice může ještě dále posunout. Regenerát lze použít za předpokladu, že je zpětně v ložisku uložen minimálně 5 let a nevykazuje žádné biologické znečištění. Před použitím regenerátu se musí provést příslušné hygienické zkoušky, zdali je vhodný pro další využití. Ze zákona lze regenerát přidávat do výše max. 50% celkového objemu. Kdo je vlastníkem přírodních léčivých zdrojů? Dovolím si citovat zákon č. 164/2001 Sb., paragraf 4, odst. 1: Přírodní léčivý zdroj a zdroj přírodní minerální vody nejsou součástí ani příslušenstvím pozemků a nejsou předmětem vlastnictví. Odstavec 2 dále hovoří, že: Výtěžek ze zdroje se stane předmětem vlastnictví, jakmile jej osoba, která má podle tohoto zákona povolení k využívání zdroje, odejme ze zdroje. Využívat zdroje lze jen na podkladě povolení vydaného Ministerstvem zdravotnictví ČR. Při vydávání povolení k využití zdroje ministerstvo dbá, aby využívání zdroje bylo šetrné a výtěžek ze zdroje byl využíván především k léčebným a dietetickým účelům. Ministerstvo vydá povolení k využívání jen takového zdroje, o němž bylo vydáno osvědčení a jen tehdy, když žadatel předložil úplnou žádost o vydání povolení k využívání zdroje. Při posuzování žádosti o vydání povolení ministerstvo hodnotí zejména, zda v této žádosti navržené pokračování na další straně akciová společnost Lázně Františkovy Lázně vyhlašuje F O T O S O U T Ě Ž pro fotografy amatéry devátý ročník téma: Františkovy Lázně voda a prameny. uzávěrka fotosoutěže: 10. listopadu 2013! Soutěžní fotografie barevné i černobílé, o rozměrech 13x18 cm, max. 6 snímků, které nebyly nikde publikovány, se stávají majetkem a.s. Lázně Františkovy Lázně. Na zadní stranu fotografie uveďte své jméno a příjmení, adresu. Soutěžní snímky zasílejte na adresu: Redakce Františkolázeňských listů, Lázně Františkovy Lázně a.s. Jiráskova 3, Františkovy Lázně. Vyhodnocení bude uveřejněno v prosincovém čísle Františkolázeňských listů. Porota si vyhrazuje právo některou cenu neudělit nebo udělit více stejných cen. Cenami jsou pobyty nebo procedury v akciové společnosti Lázně Františkovy Lázně v hodnotě: 1. cena: do 3.000,- Kč, 2. cena: do 2000,- Kč, 3. cena: do 1000,- Kč.

4 strana 4 Františkolázeňské listy č. 2, 2013 využití zdroje odpovídá charakteru a kapacitě zdroje a zda žadatel je schopen zajistit dlouhodobé využívání zdroje v požadované kvalitě a má praktické zkušenosti s využíváním zdrojů. Využívatel musí mít též osobu s autorizací pro balneotechniku, která zajišťuje odborný dohled. Jakým způsobem se financuje správa zdrojů? Do společnosti Lázně Františkovy Lázně a.s. je začleněno středisko Správy přírodních léčivých zdrojů a balneosouborů, jehož hlavní náplní je zajišťování všech prací kolem správy a využívání přírodních léčivých zdrojů. Je možné, aby některý přírodní léčivý zdroj zmizel? Všichni víme, že v životě je všechno možné. V případě nepředvídatelných přírodních katastrof, pádu kosmických těles a meteoritů na povrch země nelze a priori vyloučit, že dojde k nenávratnému poškození zdroje. Toto však patří do hypotetických předpokladů. Mohu zodpovědně prohlásit, že známé zemětřesné roje na Chebsku neměly doposud žádný vliv na stav zdrojů, resp. nedošlo k jejich poškození. Jedná se však o zemětřesení malá. Větší nebezpečí vyplývá z činností v lázeňském území, to zn. může dojít např. k havárii cisterny převážející naftu nebo k jinému chemickému znečištění. Dále do dalších činností, které mohou poškodit nenávratně zdroje je nešetrné a neodborné zacházení s těmito zdroji. Samozřejmě, během let dochází ke stárnutí zdrojů, resp. k zestárnutí jejich výstroje, filtrů a jímacích objektů. V tomto případě je však nezastupitelná úloha správce zdrojů, který má těmto všem událostem předcházet. Mimo jiné je jedna z hlavních činností správy zdrojů jejich ochrana a údržba. Účinným nástrojem ochrany jsou ochranná pásma v lázeňském území, ve kterých je definováno, které činnosti se zde mohou a nesmí provádět. Součástí ochranných území je též nejbližší fyzická ochrana zdrojů, tj. oplocení. Veškerá stavební a jiná činnost v lázeňském území je posuzována Ministerstvem zdravotnictví ČR, resp. Českým inspektorátem lázní a zřídel, který vydává závazné posudky k požadovaným činnostem. Zde je stanoveno, jak se práce musí provádět, aby nedošlo k poškození zdrojů atd. Jak se stanovuje, k čemu se zdroj bude využívat? Ve své žádosti žadatel o správu zdroje musí doložit plán využití zdroje, účel využití výtěžku ze zdroje (např. pro koupele, pitnou kúru, stáčení do lahví). Dále návrh množství výtěžku, které má být odebíráno ze zdroje. Dále způsob nakládání s použitým výtěžkem ze zdrojů. Na základě této žádosti vydává Ministerstvo zdravotnictví ČR povolení k využívání zdroje, ve kterém stanoví způsob, rozsah a podmínky k využívání zdroje; u peloidů též způsob nakládání s použitým peloidem a způsob rekultivace jeho ložiska. U pramenů pak stanovuje způsob využití, zda k balneaci (koupelím) nebo k pitné kúře nebo k obojímu. Většinou je to v souladu s požadavky správce zdrojů, pokud není překročen celkový výtěžek ze zdroje. Ministerstvo, kromě jiné, také stanovuje podmínky pro hydrogeologické, chemické, fyzikální a mikrobiologické sledování zdroje a výtěžku z něho. Dále rozsah a četnost ověřování kvality zdroje a výtěžku z něho. Zařízení, která je nutno udržovat a vybudovat k zabezpečení využívání a ochrany zdroje. Termín započetí využívání zdroje. U historicky volně přístupných zdrojů a u nově získaných zdrojů z již využívané zřídelní struktury může ministerstvo v povolení stanovit uživateli povinnost umožnit bezplatný odběr minerální vody ze zdroje fyzickým osobám pro jejich osobní potřebu, nejvýše však 6 litrů/minutu. Náklady na tuto povinnost nese správce zdrojů. V čem jsou místní františkolázeňské zdroje jedinečné? Jedinečnost vyplývá z více než dvousetleté tradice využívání místních přírodních léčivých zdrojů. Oblíbenost léčení ve Františkových Lázních neklesá. Za jedinečnost se dá též považovat chemické složení minerálních vod a chemické složení františkolázeňské slatiny. Proč se prameny nemají pít bez lékařského doporučení? Z podstaty názvu přírodní léčivý zdroj vyplývá, že se jedná o léčivo. Léky si také nebereme na základě vlastního uvážení, ale na základě doporučení lékaře. Tak tomu je i u přírodních léčivých zdrojů. Při pitné proceduře pacient pravidelně popíjí minerální vodu na základě lékařského předpisu, v němž je stanoveno, ze kterého pramene, ve které denní době, v jaké souvislosti s jídlem a jaké množství má pacient vypít. Je třeba zásadně upozornit, že františkolázeňská léčivá minerální voda není vhodná k běžnému doplňování tekutin a existuje řada onemocnění a stavů, kdy soustavná pitná léčba není vůbec vhodná. Z těchto důvodů je zapotřebí vždy pitnou kúru konzultovat s ošetřujícím lékařem. pokračování na další straně

5 Františkolázeňské listy č. 2, 2013 strana 5 Má vliv roční období a počasí na kvalitu zdrojů? Ve Františkových Lázních máme dva typy jímacích objektů minerálních vod: studny a vrty. Studny jsou mělce jímané objekty, max. do hloubky 5m. V případě většího srážkového úhrnu dochází u studní se zpoždění 2 3 týdnů k různému zvětšení vydatnosti těchto zdrojů. Obsah kysličníku uhličitého u obou typů jímání klesá s vyšším barometrickým tlakem a stoupá při nízkém barometrickém tlaku. Může se tedy zdát, že při pěkném počasí není v minerální vodě žádný plyn. Tento je však rozpuštěn a není v takové míře přítomen ve formě volného plynu (bublinky). Se snižováním barometrického tlaku dochází ke zvětšování fáze volného kysličníku uhličitého (máme více bublinek). Upozorňuji, že se nejedná o závadu zdroje, je to přirozená vlastnost. Vrty, které mají průměrnou hloubku kolem 60m reagují na zvýšený srážkový úhrn se zhruba tříměsíčním zpožděním. V obou případech se ale nejedná o markantní změny, ale jsou měřitelné. Jste spoluautorem výstavy o přírodních léčivých zdrojích. Kde jsme mohli a kde budeme moci výstavu vidět? Jedna výstava je v přízemí Galerie Brömse. Výstava návštěvníkům předkládá základní parametry využívání zdrojů s odkazem na místa, kde je prováděna léčba v současnosti. Návštěvník Františkových Lázní tím získá jednotný obraz o způsobu a léčbě přírodními léčivými zdroji i v jednotlivých lázeňských objektech a.s. Lázně Františkovy Lázně. V loňském roce jsme připravili novou výstavu, a to k 220. výročí založení lázní. Výstava byla v květnu 2012 ve Vřídelní kolonádě v Karlových Varech, od 20. února bude v německém Marktredwitz a v dubnu bude instalována v Galerii Brömse. Do Galerii Brömse jste připravil historické technické plány k pramenům...? Ano. Vedly mě k tomu zhruba tři důvody: 1. na základě ohlasu první výstavy jsem se rozhodl, že by bylo též vhodné seznámit návštěvníky se způsoby ochrany a využívání přírodních léčivých zdrojů ve Františkových Lázních během delšího časového období. Dalším důvodem bylo, aby si lidé uměli představit pod pojmem balneotechnika konkrétní činnosti. A třetím důvodem je důvod čistě osobní, a to, že jsem chtěl nějakým způsobem ukázat mé více než třicetileté působení balneotechnika v a.s. Lázně Františkovy Lázně, neboť toto povolání považuji za své osobní životní poslání. Na co jsme zapomněli? Na čistotu ovzduší. Ve Františkových Lázních provádíme již více než 25 let měření čistoty ovzduší a naměřené hodnoty nikdy nepřekročily parametry požadované pro čisté ovzduší. Vaše slovo závěrem? V lednu oslavil významné životní jubileum nestor české hydrogeologie a balneotechniky RNDr. Břetislav Vylita, CSc. Nesmazatelným způsobem se zapsal do poválečného rozvoje zřídelní struktury Františkovy Lázně. Na základě jeho mnoha výzkumných prací byl, mimo jiné, navrtán zdroj Stanislav, Císařský pramen, Nový kostelní pramen. Podílel se značným dílem na ochraně zdrojů a celé Chebské pánve. Je též autorem nového jímání zřídla v Karlových Varech. Chtěl bych mu touto cestou vzdát hold a poděkovat mu za jeho práci a s úctou si jej dovoluji považovat za svého učitele. Děkuji vám za rozhovor. Redakce PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE Ve správě a.s. Lázně Františkovy Lázně PRAMEN MARIE suchý výron oxidu uhličitého - Uhličité lázně plynové MÍSTNÍ SIRNOŽELEZITÁ SLATINA zábaly, koupele v balneoprovozech FRANTIŠKOLÁZEŇSKÉ PRAMENY Pitnou léčbu konzultujte s lázeňským lékařem! prameny lázeňského středu: FRANTIŠKŮV PRAMEN Denně 7-18 hod. Určen k pitné kúře zavřeno Glauberova dvorana: Denně 7-12, hod. Prameny: GLAUBER III Určen k pitné kúře a balneaci. GLAUBER IV Určen k pitné kúře. NOVÝ KOSTELNÍ PRAMEN Určen k pitné kúře a balneaci. Minerální voda z pramenů Glauber III a Nový Kostelní je k dispozici ve venkovním výtoku v pravé zadní části objektu Glauberovy dvorany. KOLONÁDA SOLNÝ A LUČNÍ PRAMEN hodin Prameny určeny k pitné kúře. NOVÝ PRAMEN Denně hod. Určen k pitné kúře a balneaci. CÍSAŘSKÝ PRAMEN - Aquaforum Denně 9-21 hod. Určen k pitné kúře a balneaci. PRAMEN ADLER, PRAMEN MARIAN Určeny k balneaci. PRAMEN PALLIARDI Určen k pitné kúře a balneaci. PRAMEN STANISLAV Určen k pitné kúře a balneaci. LUISIN PRAMEN Určen k pitné kúře a balneaci. východní skupina pramenů: ŽELEZNATÝ PRAMEN Určen k pitné kúře. PRAMEN CARTELLIERI Určen k balneaci. PRAMEN ŽOFIE Určen k pitné kúře. PRAMEN NATÁLIE Určen k pitné kúře. západní skupina pramenů: PRAMEN GLAUBER I Určen k pitné kúře. PRAMEN GLAUBER II Určen k pitné kúře. SLUNEČNÍ PRAMEN Určen k pitné kúře.

6 strana 6 Františkolázeňské listy č. 2, 2013 VYUŽITÍ PŘÍRODNÍCH LÉČIVÝCH ZDROJŮ V BALNEOPROVOZECH a.s. Lázně Františkovy Lázně Františkolázeňská sirnoželezitá slatina: Slatinné lázně, Císařské lázně, Luisiny lázně, hotely: Imperial, Tři lilie, Savoy, Metropol pramen Marie: (plynové injekce) hotely: Imperial, Tři lilie, Savoy, Belvedere, Pawlik, Dr. Adler Nový kostelní pramen: Luisiny lázně, hotely Imperial a Dr. Adler Glauber III: Luisiny lázně, hotel Imperial prameny: Adler, Marian, Císařský pramen: Císařské lázně prameny: Luisa, Cartellieri, Palliardi: Luisiny lázně, Slatinné lázně pramen Stanislav: hotely Savoy, Metropol Solný pramen: inhalace - Císařské lázně hra Bingo V posledních letech se i u nás rozšířila hra bingo. Tato hra patří mezi oblíbené zábavy členů Aquaforum clubu a.s. Lázně Františkovy Lázně. Bingo hrajeme v Aquaforum clubu vždy ve středu, a to jednou za 14 dní. Historie hry bingo sahá až do počátku 15. století, kdy se postupně začala rozšiřovat z Itálie do celé Evropy. Největší rozmach této hry byl však ve 20. letech 20. století ve Spojených státech. Hra byla nazývána Beano. Soutěžící k vyznačení čísel používali fazole (ang. beans ). Traduje se, že jeden hráč při výhře zakřičel Bingo místo Beano. U této hry byl také podnikatel z New Yorku jménem Edwin Lowe, který název Bingo skvěle využil a s pomocí profesora matematiky Carla Lefflera hru zdokonalil do dnešní podoby. Také se postaral o propagaci a rozšíření hry po celých Spojených státech. Základem hry bingo je hrací karta, na které jsou již zobrazena náhodně vybraná čísla. Soutěžící do této karty zaškrtávají vylosovaná čísla a kdo první vyplní požadovaná pole, vyhrává. V různých mutacích této hry to bývá většinou celá karta. V Aquaforum clubu hrajeme vždy několik kratších her během soutěžního večera. Tím se zvyšuje možnost výhry. Jde zejména o zábavu a zpříjemnění lázeňského pobytu a navíc se výherci mohou těšit z cen. Partnerem je firma Dr. Adler, která je výrobcem Františkolázeňských oplatek, likérů, bylinných sirupů a dalších dobrot. Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme hodně štěstí nejen při bingu! Ing. Jan Končel, manažer Aquaforum clubu a.s. Lázně Františkovy Lázně Panenka v listovém těstě Je to taková pěkná večeře a vypadá úžasně a složitě, jako by jí tvořil šéfkuchař. Zvládne jí ale i kuchař začátečník. Pro dvě osoby budeme potřebovat: 1 větší vepřovou panenku, 1 balení listového těsta (koupeného), 100g anglické slaniny, sůl, pepř, zelené bylinky - nejlépe rozmarýn, vejce (na potření těsta), olej na opečení masa. Okořeněnou panenku zprudka opečeme ze všech stran na oleji (nejlépe olivovém). Rozvinuté těsto poklademe plátky slaniny, posypeme bylinkami. Osmahnutou panenku zabalíme takto připraveným těstem. Těsto potřeme rozšlehaným vejcem a vložíme do vyhřáté trouby. Pečeme 20 minut v teplotě 200 C. Jakmile má těsto barvu jako pečený štrůdl, je jídlo hotové. Panenku rozkrájíme šikmými řezy na čtyři díly, rozdělíme na talíře, ozdobíme a můžeme podávat třeba se šťouchanými bramborami nebo jen doplníme oblíbeným salátem. Dobrou chuť Vám přeje Jarmila Lednová Kde získáte NOVÝ CENÍK s podrobnými informacemi: Infocentrum František, recepce lázeňských hotelů: Imperial, Tři lilie, Pawlik, Savoy, Belvedere, Dr. Adler, Goethe, Metropol, Royal, Luisa, Radbuza, Máj, Otava, Jesenius Lázně Františkovy Lázně a. s., Jiráskova 3, Františkovy Lázně, tel.: ,

7 Františkolázeňské listy č. 2, 2013 strana 7 AQUAFORUM FOTOSOUTĚŽ Lázně Františkovy Lázně a.s. - AQUAFORUM CLUB - AFC* po pá 9 17 hod., so 9 12 hod., ne hod. KLUBOVNA po ne 9 21 hod. PROGRAM - ÚNOR 2013 PONDĚLÍ, ODPOLEDNE S ČOKOLÁDOVOU FONTÁNOU V AFC* 14:00-15:30 hod., POUZE PRO ČLENY AFC*, kapacita míst omezena Zdarma pro zlaté a prémiové a 25 Kč pro standardní členypoukazka K VYZVEDNUTÍ V AFC* ÚTERÝ, SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ AQUFORUM CLUBU 19:00 hod., hotel Pawlik společenský sál Aquaforum Clubu POUZE PRO POZVANÉ ČLENY AFC* DLE TERMÍNU JEJICH POBYTU STŘEDA, CO VYPRÁVĚJÍ SOCHY - Netradiční prohlídka města 15:00, sraz u sochy Františka. Pouze pro členy AFC* ČLOVĚČE, NEZLOB SE - PŘIJĎTE SI ZAHRÁT O CENY! 19:00 hod., AFC*, členové AFC* zdarma, ostatní 50 Kč ČTVRTEK, MALÝ KONCERT VELKÝCH TALENTŮ Koncert talentovaných účastníků hudebních soutěží ZUŠ Františkovy Lázně 19:00 hod., Císařské lázně. POUZE PRO ČLENY AFC*, Vstupenky v Infocentru František PÁTEK, ODPOLEDNE S PALAČINKOU V AFC* 14:00-15:30 hod., pouze pro členy AFC*, kapacita míst omezena Zdarma pro zlaté a prémiové a 25 Kč pro standardní členy POUKAZKA K VYZVEDNUTÍ V AFC* PONDĚLÍ, ODPOLEDNE S ČOKOLÁDOVOU FONTÁNOU V AFC* 14:00-15:30 hod., pouze pro členy AFC*, kapacita míst omezena Zdarma pro zlaté a prémiové a 25 Kč pro standardní členy POUKAZKA K VYZVEDNUTÍ V AFC* ÚTERÝ, VÝTVARNÁ DÍLNA PRO ČLENY AFC* Vyzkoušejte si vyrobit masopustní masku a přijďte večer soutěžit na masopustní taneční zábavu 14:30 17:30 hod. POUZE PRO ČLENY AFC*, kapacita míst omezena. Zdarma pro zlaté, 20 Kč pro prémiové a 50 Kč pro standardní členy POUKAZKA NA DÍLNU K VYZVEDNUTÍ V INFOCENTRU FRANTIŠEK STŘEDA, BINGO - PŘIJĎTE SI ZAHRÁT O CENY! 19:00 hod., AFC*, členové AFC* zdarma, ostatní 50 Kč ČTVRTEK, SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ AQUFORUM CLUBU 19:00 hod., hotel Pawlik společenský sál Aquaforum Clubu POUZE PRO POZVANÉ ČLENY AFC* DLE TERMÍNU JEJICH POBYTU PÁTEK, ODPOLEDNE S PALAČINKOU V AFC* 14:00-15:30 hod., pouze pro členy AFC*, kapacita míst omezena Zdarma pro zlaté a prémiové a 25 Kč pro standardní členy POUKAZKA K VYZVEDNUTÍ V AFC* NEDĚLE, NOČNÍ PROHLÍDKA MĚSTA 19:30 hod., sraz u fontány (Sadová kavárna). Pouze pro členy AFC* PONDĚLÍ, ODPOLEDNE S ČOKOLÁDOVOU FONTÁNOU V AFC* 14:00-15:30 hod., POUZE PRO ČLENY AFC*, kapacita míst omezena Zdarma pro zlaté a prémiové a 25 Kč pro standardní členy POUKAZKA K VYZVEDNUTÍ V AFC* PŘEDNÁŠKA - PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍ Přednáší Ing. M. Mackovič ředitel správy PLZ a balneoprovozů 19:00 hod., AFC*, členové AFC* zdarma, ostatní 50 Kč. Vstupenky v Infocentru František ÚTERÝ, SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ AQUFORUM CLUBU 19:00 hod., hotel Pawlik společenský sál Aquaforum Clubu POUZE PRO POZVANÉ ČLENY AFC* DLE TERMÍNU JEJICH POBYTU STŘEDA, ČLOVĚČE, NEZLOB SE - PŘIJĎTE SI ZAHRÁT O CENY! 19:00 hod., AFC*, členové AFC* zdarma, ostatní 50 Kč PÁTEK, ODPOLEDNE S PALAČINKOU V AFC* 14:00-15:30 hod., POUZE PRO ČLENY AFC*, kapacita míst omezena Zdarma pro zlaté a prémiové a 25 Kč pro standardní členy POUKÁZKA K VYZVEDNUTÍ V AFC* PONDĚLÍ, ODPOLEDNE S ČOKOLÁDOVOU FONTÁNOU V AFC* 14:00-15:30 hod., POUZE PRO ČLENY AFC*, kapacita míst omezena Zdarma pro zlaté a prémiové a 25 Kč pro standardní členy POUKÁZKA K VYZVEDNUTÍ V AFC* ÚTERÝ, SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ AQUFORUM CLUBU 19:00 hod., hotel Pawlik společenský sál Aquaforum Clubu POUZE PRO POZVANÉ ČLENY AFC* DLE TERMÍNU JEJICH POBYTU HISTORICKÁ PŘEDNÁŠKA - ZMIZELÝ CHEB A ZMIZELÉ CHEBSKO Vyprávění a promítají PhDr. Jaromír Boháč a MUDr. Roman Salamanczuk 19:00 hod., AFC*, členové AFC* zdarma, ostatní 50 Kč. Vstupenky v Infocentru František STŘEDA, BINGO PŘIJĎTE SI ZAHRÁT O CENY! 19:00 hod., AFC*, členové AFC* zdarma, ostatní 50 Kč V loňském roce vyhlásila společnost Lázně Františkovy Lázně a.s. prostřednictvím webových stránek první ročník fotosoutěže S Františkem o nejlepší fotografii z Aquafora. Soutěž probíhala od 15. dubna do 31. prosince Účastníkem fotosoutěže se stal každý, kdo vyplnil a odeslal soutěžní formulář spolu s fotografií, která byla nafocena v areálu Aquafora ve Františkových Lázních. Celkem jsme dostali od 29 soutěžících 62 fotografie, ze kterých pořadí určil největší počet hlasů od odborné poroty. Porota využila svého práva některou z cen neudělit nebo udělit více cen. Výsledky: 1.místo: HANA DOSTÁLOVÁ, Brno Cena: Týdenní léčebný pobyt v hotelu Pawlik 2.místo: PETRA STRYALOVÁ, Cheb Cena: Krátkodobý pobyt VITAL v hotelu Pawlik 3.místo: EVA ZDICHOVÁ, Nové Strašecí a DANA ONDERKOVÁ, Rudoltice Cena: Hotelové ubytování se snídaní v hotelu Pawlik místo: 10 dvouhodinových vstupenek do Aquafora, místo: 5 dvouhodinových vstupenek do Aquafora. VÍTĚZŮM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME A VŠEM SOUTĚŽÍCÍM DĚKUJEME ZA ÚČAST A KRÁSNÉ FOTOGRAFIE. Děkuji za spolupráci. Milan Dušák, ředitel Aquafora Františkovy Lázně

8 strana 8 Františkolázeňské listy č. 2, 2013 Františkolázeňské listy č. 2, 2013 strana 9 František Lázně Františkovy Lázně a. s. I N F O C E N T R U M denně 9 18 hod. tel , , fax: , Národní 16/19, Františkovy Lázně ÚNOR 2013 PÁTEK, AUTOBUSOVÝ VÝLET 2 CHEBSKO Cheb, Starý Hrozňatov, Maria Loreto, Doubrava 13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní (káva v ceně), cena: 400 Kč, hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 380 Kč, zlatí a prémioví členové AFC* 360Kč VÝLET NA KONCERT, DIVADLO KÖNIG ALBERT THEATER BAD ELSTER 2 6. Symfonický koncert: sbor Chursächsische Philharmonie, Radim Vojíř klavír (CZ), Vogtland Philharmonie Greiz/Reichenbach, dirigent Florin Merze 18:30 hod., odjezd od Luisiných lázní, cena 600 Kč, hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 550 Kč, zlatí a prémioví členové AFC* 500 Kč SOBOTA, AUTOBUSOVÝ VÝLET 2 KARLOVY VARY 13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní, cena 350 Kč, hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 320 Kč, zlatí a prémioví členové AFC* 300 Kč TANEČNÍ ODPOLEDNE - PATRIK MUSIC 15:00 hod., hotel Imperial - bar OLDIES TANEČNÍ PARTY - AS BAND 19:00 hod., hotel Pawlik spol. sál Aquaforum Clubu NEDĚLE, AUTOBUSOVÝ VÝLET 2 BAMBERG Historické město, zapsané na seznam UNESCO. 8:00 hod., odjezd od Luisiných lázní, cena 600 Kč, hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 580 Kč, zlatí a prémioví členové AFC* 550 Kč TANEČNÍ ODPOLEDNE - PATRIK MUSIC 15:00 hod., hotel Tři lilie TANEČNÍ VEČER - DUO MAJA 19:00 hod., hotel Belvedere PONDĚLÍ, ODPOLEDNE S HARFOU 15:00 hod. hotel Savoy ŽIVÁ HUDBA V BARU FLÉTNA, KLAVÍR 19:30 hod., hotel Tři lilie ÚTERÝ, PIANO BAR 16:00 hod., hotel Imperial TROUBA NA VEČEŘI 2 - komedie 19:00 hod., divadlo, vstupné 80, 70, 60 Kč KINO 1 - Probudím včera česká komedie 19:30 hod., Císařské lázně, vstupné 50 Kč, hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 20 Kč VÝLET NA KONCERT, MUZEUM CHEB 2 Valdštejnská obrazárna Jan Ostrý flétna, Luděk Šabaka klavír 19:00 hod., odjezd od Luisiných lázní, cena 300 Kč, hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 250 Kč, zlatí a prémioví členové AFC* 200 Kč STŘEDA, PIANO BAR 19:00 hod., hotel Pawlik - Music Bar KONCERT KLEZMER HUDBY 1 Tradiční písně v jidiš z přelomu 19. a 20. století Hana Frejková zpěv, doprovod akordeon a klavír 19:30 hod., Císařské lázně, vstupné 250 Kč, hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 50 Kč ČTVRTEK, LÉKAŘSKÁ PŘEDNÁŠKA SPECIFIKA LÉČBY VE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH 15:30 hod., Hotel Pawlik ŽIVÁ HUDBA V BARU ONE LADY SHOW 19:00 hod., hotel Savoy OLDIES TANEČNÍ PARTY - AS BAND 19:00 hod., hotel Pawlik spol. sál Aquaforum Clubu OPERETNÍ A MUZIKÁLOVÉ MELODIE 2 19:30 hod., divadlo, vstupné 200, 190, 180 Kč PÁTEK, AUTOBUSOVÝ VÝLET 2 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní, cena 350 Kč, hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 330 Kč, zlatí a prémioví členové AFC* 300 Kč (V ceně vstupné do Pravoslavného chrámu sv. Vladimíra) ODPOLEDNE S HARFOU 15:00 hod., hotel Imperial HUDBA STARÝCH MISTRŮ 1 Svatava Luhanová/Jiroušková soprán, Jitka Smetanová/Navrátilová - cemballo 19:30 hod., Císařské lázně, vstupné 250 Kč, hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 50 Kč SOBOTA, AUTOBUSOVÝ VÝLET 2 WALDSASSEN 13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní, cena 330 Kč, hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 300 Kč, zlatí a prémioví členové AFC* 270 Kč TANEČNÍ ODPOLEDNE PATRIK MUSIC 15:00 hod., hotel Imperial bar OLDIES TANEČNÍ PARTY - AS BAND 19:00 hod., hotel Pawlik spol. sál Aquaforum Clubu NEDĚLE, AUTOBUSOVÝ VÝLET 2 BAYREUTH 9:00 hod., odjezd od Luisiných lázní, cena 450 Kč, hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 420 Kč, zlatí a prémioví členové AFC* 400 Kč KONCERT ZUŠ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ 2 10:00 hod., divadlo, vstupné 50 Kč TANEČNÍ ODPOLEDNE - PATRIK MUSIC 15:00 hod., hotel Tři lilie TANEČNÍ VEČER -DUO MAJA 19:00 hod., hotel Belvedere PONDĚLÍ, ODPOLEDNE S HARFOU 15:00 hod., hotel Savoy ŽIVÁ HUDBA V BARU KOMORNÍ ZPĚV, KLAVÍR 19:30 hod., hotel Tři lilie MEZINÁRODNÍ JAZZOVÝ KONCERT 1 PVC PRAGUE VIENNA- CONNECTION Nika Zach - zpěv, Julia Siedl piano (Rakousko) František Uhlíř - kontrabas, Jaromír Helešic bicí (ČR) 19:30 hod., Císařské lázně, vstupné 250 Kč, hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 50 Kč ÚTERÝ, PIANO BAR 16:00 hod., hotel Imperial MASOPUSTNÍ TANEČNÍ ZÁBAVA S PROGRAMEM 1 Dechová kapela Starovarka, folklorní soubor Marjánek ukázky masopustních zvyků, soutěž masek o zajímavé ceny... 19:00 hod., Sadová kavárna, vstupné 250 Kč, hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.100 Kč STŘEDA, PIANO BAR - VLADO HRINKO 19:00 hod., hotel Pawlik KINO 1 - Perfect Days - I ženy mají své dny česká komedie 19:30 hod., Císařské lázně, vstupné 50 Kč, hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 20 Kč ČTVRTEK, LÉKAŘSKÁ PŘEDNÁŠKA SPECIFIKA LÉČBY VE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH 15:30 hod., Hotel Pawlik ŽIVÁ HUDBA V BARU ONE LADY SHOW 19:00 hod., hotel Savoy PÁTEK, AUTOBUSOVÝ VÝLET 2 BAD BRAMBACH, BAD ELSTER 13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní, cena 330 Kč, hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 300 Kč, zlatí a prémioví členové AFC* 270 Kč VÝLET ZA OPEROU, DIVADLO KÖNIG ALBERT THEATER BAD ELSTER 2 G. VERDI: LA TRAVIATA v podání Divadla F.X. Šaldy 18:30 hod., odjezd od Luisiných lázní, cena 750 Kč, hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 700 Kč, zlatí a prélmioví členové AFC* 650 Kč SOBOTA, AUTOBUSOVÝ VÝLET 2 STŘEDOVĚKÁ HRADEBNÍ PEVNOST LOKET 13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní (vstupné na hrad v ceně), cena 430 Kč, hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 400 Kč, zlatí a prémioví členové AFC* 370 Kč TANEČNÍ ODPOLEDNE PATRIK MUSIC 15:00 hod., hotel Imperial - bar OLDIES TANEČNÍ PARTY - AS BAND 19:00 hod., hotel Pawlik spol. sál Aquaforum Clubu NEDĚLE, NOVÝ AUTOBUSOVÝ VÝLET 2 REGENSBURG Jedno z nejstarších měst Německa, zapsané od r do seznamu Unesco 8:00 hod., odjezd od Luisiných lázní, cena 600 Kč, hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 580 Kč, zlatí a prémioví členové AFC* 550 Kč TANEČNÍ ODPOLEDNE - PATRIK MUSIC 15:00 hod., hotel Tři lilie TANEČNÍ VEČER - DUO MAJA 19:00 hod., hotel Belvedere PONDĚLÍ, ODPOLEDNE S HARFOU 15:00 hod., hotel Savoy ŽIVÁ HUDBA V BARU KOMORNÍ ZPĚV, KLAVÍR 19:30 hod., hotel Tři Lilie ÚTERÝ, PIANO BAR 16:00 hod., hotel Imperial KINO 1 - Dvojitý agent kriminální drama 19:30 hod., Císařské lázně, vstupné 50 Kč, hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 20 Kč VEČER OPERETNÍCH ÁRIÍ 2 19:30 hod., divadlo, vstupné 200, 190, 180 Kč STŘEDA, PIANO BAR 19:00 hod., hotel Pawlik - Music Bar KOMORNÍ KONCER PRO HOUSLE A KLAVÍR 1 Komorní hráči Chursächsische Philharmonie Bad Elster: Peter Kostadinov /Bulharsko/ housle, Radim Vojíř /ČR/- klavír 19:30 hod., Císařské lázně, vstupné 250 Kč, hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 50 Kč ČTVRTEK, LÉKAŘSKÁ PŘEDNÁŠKA SPECIFIKA LÉČBY VE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH 15:30 hod., Hotel Pawlik ŽIVÁ HUDBA V BARU - ONE LADY SHOW 19:00 hod., hotel Savoy OLDIES TANEČNÍ PARTY - AS BAND 19:00 hod., hotel Pawlik spol. sál Aquaforum Clubu DRAHÉ TETY A JÁ 2 - komedie Jaroslava Obermaierová a Zdenka Herfortová 19:30 hod., divadlo, vstupné 240, 230, 220 Kč PÁTEK, AUTOBUSOVÝ VÝLET2 SLAVKOVSKÝ LES 13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní (káva v ceně), cena 400 Kč, hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 380 Kč, zlatí a prémioví členové AFC 360 Kč ODPOLEDNE S HARFOU 15:00 hod., hotel Imperial MORAVSKÝ SKLÍPEK HANUŠOVA CIMBÁLOVÁ MUZIKA 1 s malou ochutnávkou vín a občerstvením v ceně 19:00 hod., hotel Pawlik spol. sál, vstupné 250 Kč, hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 150 Kč SOBOTA, AUTOBUSOVÝ VÝLET2 KARLOVY VARY 13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní, cena 350 Kč, hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 320 Kč, zlatí a prémioví členové AFC* 300 Kč TANEČNÍ ODPOLEDNE PATRIK MUSIC 15:00 hod., hotel Imperial bar OLDIES TANEČNÍ PARTY - AS BAND 19:00 hod., hotel Pawlik spol. sál Aquaforum Clubu NEDĚLE, AUTOBUSOVÝ VÝLET 2 BAYREUTH 9:00 hod., odjezd od Luisiných lázní, cena 450 Kč, hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 420 Kč, zlatí a prémioví členové AFC* 400 Kč TANEČNÍ ODPOLEDNE - PATRIK MUSIC 15:00 hod., hotel Tři lilie TANEČNÍ VEČER - DUO MAJA 19:00 hod., hotel Belvedere PONDĚLÍ, ODPOLEDNE S HARFOU 15:00 hod., hotel Savoy ŽIVÁ HUDBA V BARU FLÉTNA, KLAVÍR 19:30 hod., hotel Tři lilie LEGENDY SVĚTOVÉHO POPU 1 motto: Neobyčejný příběh, neobyčejný hlas - představuje Honza Jareš, klavírista a zpěvák 19:30 hod., Císařské lázně, vstupné 250 Kč, hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 50 Kč ÚTERÝ, PIANO BAR 16:00 hod., hotel Imperial KINO 1 - Jánošík. Pravdivá romance Česko - slovenský historický film 19:30 hod., Císařské lázně, vstupné 50 Kč, hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 20 Kč TROUBA NA VEČEŘI 2 - komedie 19:00 hod., divadlo, vstupné 80, 70, 60 Kč STŘEDA, PIANO BAR - VLADO HRINKO 19:00 hod., hotel Pawlik ČTVRTEK, LÉKAŘSKÁ PŘEDNÁŠKA SPECIFIKA LÉČBY VE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH 15:30 hod., Hotel Pawlik ŽIVÁ HUDBA V BARU ONE LADY SHOW 19:00 hod., hotel Savoy OLDIES TANEČNÍ PARTY - AS BAND 19:00 hod., hotel Pawlik spol. sál Aquaforum Clubu VEČER OPERETNÍCH ÁRIÍ 2 19:30 hod., divadlo, vstupné 200, 190, 180 Kč NETRADIČNÍ PŘEDSTAVENÍ PANTOMIMY 1 večer plný humoru a improvizace Mim Vlado Kulíšek, pianista Radek Michalko 20:00 hod., Hotel Belvedere, vstupné 50 Kč, hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 20 Kč 1 - Pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. zlevněné vstupné, příp. vstupné zdarma na základě předložení lázeňské nebo hotelové karty. Prosíme Vás o rezervaci. Rezervace a předprodej v Zákaznickém a informačním centru LFL a.s. 2 - Rezervace a předprodej v Zákaznickém a informačním centru LFL a.s. AFC* - Aquaforum Club, Lázně Františkovy Lázně a.s.

9 strana 10 Františkolázeňské listy č. 2, 2013 LÁZNĚ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ a.s. I N F O C E N T R U M František informace a rezervace denně 9-18 hod. Národní tř. 16/19, Františkovy Lázně, tel , fax: , PROHLÍDKY LÁZEŇSKÝCH DOMŮ PAVLIK, IMPERIAL, TŘI LILIE, SAVOY pondělí, sraz: Aquaforum, hod., METROPOL - pátek, sraz: recepce hotelu hod. POZNEJTE HISTORII MĚSTA FRANTIŠKOVY LÁZNĚ prohlídka města s průvodcem (s nejméně 10ti člennou skupinou). úterý, sraz: Infocentrum František, hod. MĚSTSKÁ KNIHOVNA Františkovy Lázně Dlouhá ul. 181/6, tel , oddělení pro dospělé: po st 9 12 a hod., út čt pá 9 12 a hod. oddělení pro děti: po, st, čt, pá hod. * knihy zábavné, naučné, cizojazyčné * časopisy * * české deníky * internet * Poplatky: dospělí 80,-Kč/rok, děti 40,-Kč/rok, lázeňští hosté 30,- Kč. MĚSTSKÉ MUZEUM Františkovy Lázně Dlouhá 194/4, tel: , Otevírací doby: úterý - neděle: hod. Výstavy: do : Anna Vystydová - Obrazy a drobné plastiky Ing. Arch. Luděk Vystyd - Studie a projekty pro Františkovy Lázně od : Opět spolu - knižní objekty Libora Michaláka a kresby Milana Vendiho Hůrky. Vernisáž: od 16. hod. Autory představí Pavel Marek a Irena Michaláková. Návštěvníky čeká hudební dárek. Hrad Seeberg: uzavřen Národní přírodní rezervace Soos: uzavřena Poštovní ul. 10, Františkovy Lázně, tel.: , , Otevřeno: út - so a hod. Vstup volný. otevřeno od 9. února 2013: Výstavní síň GB a výstavní prostory Švýcarský dvůr -1. patro: výtvarníci regionu Aš, Františkovy Lázně, Cheb 3+8 Obrazy, sochy, grafika, skleněné a dřevěné plastiky, kresby, ilustrace, komiks, fotografie Vernisáž v sobotu, , hodin výstavní prostory Švýcarský dvůr - přízemí: PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE fotografie - 2. patro: MARIAN MACKOVIČ - Přírodní léčivé zdroje - Pohled do historie - dokumenty z archivu AUGUST BRÖMSE ( ) - grafika, kresby, akvarely *** Stálé výstavy: Aquaforum - spojovací chodba: FRANTIŠKOVY LÁZNĚ DŘÍVE A DNES - fotografie Dům Beseda - Národní třída: KERAMICKÝ MODEL MĚSTA FRANTIŠKOVY LÁZNĚ

10 Františkolázeňské noviny č. 2, 2013 BAD FRANZENSBAD A.G. FRANTIŠKOLÁZEŇSKÉ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ A.S. LÁZNĚ NOVINY. Vydávají Lázně Františkovy Lázně a.s. a Společnost Aloise Johna. pro pobavení i poučení p. t. lázeňského publika, obyvatel Františkových Lázní i širšího okolí. Císařské lázně. Číslo 2. Únor Budova Císařských lázní byla postavena v roce 1880 petrohradským bankéřem Antonem Singrem na konci parku mezi Kolonádou Solného a Lučního pramene a Grandhotelem Mueller (dnes Aquaforum) na parcele, která již ležela mimo katastr Františkových Lázní. Pro městskou zástavbu tehdy neuvěřitelně monumentální budova v neorenesančním stylu architektonicky plně odpovídala svému imperiálnímu názvu. Dvě dlouhá postranní křídla, propojená středním traktem s výrazným dvoupatrovým centrálním vstupním pavilonem, vytvářela směrem k parku čestný dvůr na způsob barokních zámků. Vnějšímu impozantnímu dojmu odpovídalo samozřejmě i řešení interiéru s bohatou štukovou a sochařskou výzdobou. Z pamětních tabulí v centrální hale se dozvíme, že stavba byla zahájena 26. září 1878 a dokončena 27. května Autorem projektu byl františkolázeňský architekt Gustav Wiedermann. Technické vedení stavby zajišťovali pánové Karl Wiedermann, stavitel ve Františkových Lázních a Karl Haberzettl, inženýr z Chebu. Stavební kancelář vedli pánové Stowasser a Cernitzky, uměleckou výzdobu provedl štukatér a sochař M. Kissling z Vídně. Technologicky moderní lázeňský provoz se 120 kabinami v křídlech budovy, ve spojení s přepychem centrálního bloku s císařským salonem a bazénem, vytvořil nový typ lázeňské architektury, propojující racionálně fungující lázeňskou továrnu s formou pompézně vypadajícího paláce. Nejmenší město ze známého lázeňského trojúhelníku v západních Čechách touto reprezentativní stavbou předběhlo o celé desetiletí jak Karlovy Vary (Císařské lázně ), tak Mariánské Lázně (Nové lázně ). Přitom ještě daleko větší veřejná lázeňská budova měla být na tomto místě ve Františkových Lázních vybudována již o několik let dříve. Počátkem 70. let 19. století dochází k překotnému rozvoji lázeňství a stále stoupající návštěvnost vede k investiční a stavební explozi. Jen během roku 1872 bylo ve Františkových Lázních postaveno 18 nových pensionů pro ubytování hostů a roční příjem všech tří lázní byl odhadován na zlatých. Na lukrativní trh vstupují bankovní domy a zakládají ve Vídni Lázeňskou stavební společnost, která staví v celé monarchii nové lázeňské domy a luxusní hotely. V roce 1872 zakupuje společnost ve Slatině za 80 tisíc zlatých pozemky a chce, na pravém břehu Slatinného potoka, postavit celé sídliště pensionů pro lázeňské hosty. Zástavbový plán, zpracovaný stavitelem Haberzettlem počítal s tím, že zde vyrostou Nové Františkovy Lázně. Ve stejné době vzniká karlovarské bankovní konsorcium, které jedná s městem Chebem o koupi všech pramenů s pozemky za zlatých. Neúspěch získat takto lázně je neodradil a v roce 1873 zadává konsorcium pražskému architektovi Elenovi zpracování projektu budovy lázní na pozemcích, které vlastnilo v nezastavěné východní části obce za Kolonádou Solného a Lučního pramene. Na místě dnešních Císařských lázní měla vyrůst vznešená dvoupatrová stavba s 216 kabipokračování na další straně Půdorys Císařských lázní.

11 nami pro slatinné a minerální koupele. V centrálním bloku měly být umístěny první římsko-irské lázně ve Františkových Lázních. Celé druhé patro pak bylo koncipováno jako pension tzv. švýcarského stylu, který představoval celodenní zajištění hotelových služeb dle přání ubytovaných lázeňských hostů. Budova měla být na jaře roku 1874 postavena. K žádné stavbě ale nedošlo. Nové luxusní stavby vídeňské společnosti nepřinášely očekávaný zisk a investované peníze do Nových Františkových Lázní se stávají negativním saldem banky. Karlovarské konsorcium zůstalo u ztráty z nerealizovaného plánu a zbavuje se pozemků. Vídeňská společnost pak vrací v roce 1878 slatinským sedlákům pozemky s velkou ztrátou za pouhých 10 procent původní ceny. Do této hospodářsky ne příliš příznivé situace vstupuje bankéř Singer, kupuje stavební parcelu a nezbytné pozemky se čtyřmi nepodchycenými prameny u Dlouhých mostů. Pomocí obce Třebeň získává v září 1878 v katastru Horní Vsi, kam tehdy parcela budoucích lázní patřila, stavební povolení a jeho kancelář vypisuje zakázky na práce ve výši půl milionu zlatých. Dne 16. října byl slavnostně položen základní kámen a denně na stavbě pracovala více než stovka dělníků, neboť budova měla být již na jaře příštího roku dokončena. Leč proti Singerovi nastupuje soupeř nečekaný a vytrvalý - město Cheb. Jeho obava před konkurencí pro Lázně města Chebu, tak i před ohrožením vydatnosti pramenů, z nichž většina Chebu patřila, vedly k četným soudním sporům. Chebu se daří několikrát dosáhnout dočasného zastavení stavby i zákazu podchycení nových pramenů. Až rozhodnutí Vrchního správního soudu ve Vídni na podzim 1879 zamítlo chebská odvolání a Singer mohl v létě roku 1880 Císařské lázně otevřít. Očekávaný zisk z provozu nových lázní se ale nedostavoval a po několika letech provozu končí Singerovy podnikatelské aktivity bankrotem. V roce 1885 kupuje Císařské lázně v dražbě generální rada Rakousko-uherské banky Friedrich Suess, který je vlastní až do roku 1902, kdy majitelé všech čtyř lázní souhlasí s jejich odprodejm městu Františkovy Lázně. Suess podepisuje v únoru 1903 kupní smlouvu, ve které prodává Císařské lázně za 1 milion 100 tisíc korun. Po roce 1918 Císařské lázně již nesměly připomínat monarchii. Město pro jistotu přejmenovalo všechny své lázeňské domy číslicemi v pořadí jejich vzniku a Císařské lázně se staly Lázněmi č. IV. Pro větší nepřehlednost v pojmenování lázeňských budov bylo po zbourání Lázní číslo II (bývalé Lázně města Chebu) po roce 1948 přeneseno na Lázně IV. Po roce 1990 dostaly zpět původní název Císařské lázně a ve Františkových Lázních je opět možné se orientovat stejně dobře, jako tomu bylo před 110 lety. Františkolázeňské noviny č. 2, 2013 Nešťastný bankéř Singer. Anton Singer, mladý podomní obchodník ve Vídni, odešel kolem roku 1860 do Petrohradu a otevřel zde obchod se slezským a holandským plátnem. Úspěch v obchodování jej přivádí do peněžnictví, kde získal velký majetek v akciích srbské železnice a prodejem prémiovaných půjček. Singerův bankovní dům na Něvském prospektu se stal prosperující makléřskou kanceláří a Singer milonářem. Majetný Singer se vrací do Vídně a investuje své peníze do lázeňství. V roce 1878 zahájil svůj největší investiční záměr výstavbou Císařských lázní ve Františkových Lázních. Zpočátku vypadalo vše dobře. Singer překonal všechny překážky, které mu město Cheb stavělo do cesty a lázně postavil. Po skončení první sezóny v roce 1880 byl dokonce srbským knížetem Milanem vyznamenán a jmenován dvorním dodavatelem minerálních vod. Císařské lázně ovšem neprosperovaly a z bankéře se stal chudák. Patrně nevzal vážně náhodné, ale varovné poselství ze začátku svého působení ve Františkových Lázních z položení základního kamene Císařských lázní dne 16. října Na slavnost dokonce přijel jeho syn z dalekého Petrohradu a vše proběhlo s veškerou očekávanou slávou. Stavitel Wiedermann přečetl text listiny, která byla společně s pokladničkou se zlatými mincemi nejrůznějších měn v hodnotě 130 zlatých vložena do základního kamene. Dělníci, najatí na stavební práce, byli pohoštěni pivem a chlebem, pozvaní hosté a honorace poté zasedli k bohaté tabuli v Hotelu Huebner. Zapomněli ovšem zabezpečit základní kámen a neobezdili jej ani během následujích 14 dnů. A tak 1. listopadu večer začala hořet u stavby velká hromada hoblin a k požáru se sběhli všichni přítomní. Jak se ukázalo, byl to promyšlný tah několika zlodějů, kteří, mezitím, na druhém konci stavby ukradli ze základního kamene pokladnu s penězi. Po neúspěchu ve Františkových Lázních a prohraných soudech o svůj majetek se Anton Singer vrátil do Petrohradu, půjčil si peníze a začal jako bankéř opět vydělávat. V roce 1887 otevřel dokonce filiálku v Moskvě a vedením pověřil své dva syny. Patrně ani nyní nebral vážně zprávy, že jeho synové a jednatelé filiálky vedou banku podivným způsobem. V roce 1889 musel ohlásit bankrot a jeho povedení synové utekli do zahraničí. Přestože o podvodných obchodech nic nevěděl, byl Anton Singer zatčen a v roce 1891 odsouzen k jednoročnímu vězení. Z bankéře se opět stal chudákem, jako po svém působení ve Františkových Lázních. Vskutku nešťastný bankéř Singer. Císařské lázně. Kolem roku Vstupní hala. Kolem roku IMPERIAL**** hotel lázeňský luxusní patřící a. s. Lázně Františkovy Lázně dovoluje si uctivě pozvati p. t. Vážené hosty k návštěvě i pobytu. Hotel jest umístěn v parku, má příjemné pokoje s hezkou vyhlídkou, kuchyně jest taktéž skvělá, bazén a procedury nacházejí se v domě, jakož i lékaři medicíny a adborný personál zdravotní. Parkovati automobil jest možno přímo před hotelem. Ctěné hosty dovolujeme si poprositi, by si svůj pobyt dopředu ráčiti rezervovati písemně, telefonicky ba i mailem: Hotel Imperial, ul. Dr. Pohoreckého 151/3, CZ Františkovy Lázně, Tel , , Veleváženým hostům dovolujeme si též přáti krásného pobytu. Františkolázeňské noviny, příloha Františkolázeňských listů, únor Vydavatel: Lázně Františkovy Lázně a.s. Zpracovali a sestavili: PhDr. Jaromír Boháč, MUDr. Roman Salamanczuk, Společnost Aloise Johna. Redakce: MgA. Eva Douchová.

12 Františkolázeňské listy č. 2, 2013 strana 13 Život v rezervaci Soos - část 2. Karel Brož Ptáci jsou živočichové, kteří se mohou rychle a bezpečně přemisťovat i na značně velké vzdálenosti. Proto je pro ptáky území Soosu poměrně malé a velmi důležitá je návaznost na okolní lesní a zemědělskou krajinu. Přesto se v Soosu zdržuje řada druhů ptáků a jejich početnost přímo závisí na potravní nabídce území. Ve střední Evropě se běžně ve volné přírodě vyskytuje přes 400 druhů ptáků, a to počítáme i zdivočelé druhy uniklé ze zajetí, jako je například kachnička mandarínská nebo papoušek mniší, včetně záměrně vysazených bažantů. Výskyt ptáků na ohraničeném území Soosu rozdělíme na druhy zde hnízdící, ti jsou pro daný biotop nejcennější. A dále na druhy, které do lokality zalétají pravidelně za potravou nebo se zde zdržují na tahu. Nakonec si připomeneme druhy, které se do Soosu občas zatoulají, ale běžně se zde nevyskytují. Ti většinou patří k těm nejzajímavějším. Hnízdních druhů ptáků je v Soosu zjištěno přes 100 druhů. Je zde ale řada druhů, které v současnosti z rezervace vymizely, například ještě v 70. letech hojný tetřívek obecný nebo hnízdní kolonie racka chechtavého, která zanikla v 80. letech minulého století. Také labuť velká zde naposledy hnízdila v roce 1990, stejně tak jako moudivláček lužní, který byl, v předchozích letech, velmi hojný. Nově se ovšem objevují takové druhy, jako je velmi vzácný slavík modráček ale i slavík obecný, kteří v Soosu dnes hnízdí ve více jak desítce párů. Jiným navrátilcem je jeřáb popelavý, ještě v 80. letech považovaný za vyhynulý druh české přírody. Od roku 1992 pravidelně v Soosu hnízdí a vyvádí mladé. Vyjmenovat ale všechny druhy, které zde v současnosti hnízdí, je téměř nemožné. Řada z nich v počtu hnízdních párů rychle klesá, jako je například bekasina otavní nebo kulík říční. Naopak u mnoha druhů je zaznamenán vzestup, například krkavec velký, luňák červený a moták pochop. Počet druhů ptáků, kteří se v Soosu zdržují pouze při hledání potravy a na tahu, je také velmi proměnlivý. Je doloženo téměř dalších 100 druhů ptáků. Téměř denně je zde pozorován čáp bílý i čáp černý, kteří hnízdí v širším okolí a Soos je láká bohatým lovištěm potravy. To platí bezezbytku i pro vlaštovky, jiřičky, břehule a mnohé další. Také volavky, popelavá a bílá, jsou zde téměř každodenními hosty i v zimním období. Na Chebsku ale vůbec nehnízdí. Každoročně na jarním i podzimním tahu se zde zdržují například hejna kulíků, vodoušů či jespáků. Vzácní zatoulanci se v Soosu vyskytnou úplně náhodně jednou za několik let nebo pouze přelétají a v místě se nezdržují. Taková vzácná pozorování jsou i u druhů, které by mohly v rezervaci i hnízdit, například malá volavka kvakoš noční nebo velmi vzácný tenkozobec opačný. Častěji pak nad Soosem krouží dravci jako orel mořský nebo přelétávají husy, polní a běločelá. V roce 2011 zde byla také nalezena v mofetě uhynulá vlha pestrá, teplomilný druh poprvé zjištěný na Chebsku právě zde. Svět ptáků je velmi rozmanitý a výskyt opeřenců v Soosu je daný jednak vhodným biotopem mokřadů, malých vodních ploch a rozptýlenými skupinami stromů nebo listnatých lesíků nebo rozlehlými drnovými plochami travin. Zejména ale bohatou potravní nabídkou, která uživí i početná mláďata. Nezastihneme zde proto druhy, které vyhledávají větší vodní plochy, jako potápky a potápivé kachny. Přesto biotop Národní přírodní rezervace Soos je, na výskyt ptačích druhů, velmi bohatý a patří k nejcennějším ptačím lokalitám Chebska. Není ale ptačí oblastí podle směrnic Evropské unie. Území Soosu je, z tohoto hlediska, příliš malé a nemůže hostit cenné druhy ptáků ve velkém počtu. Přesto je významným hnízdištěm tří druhů ptáků kriticky ohrožených, devíti druhů silně ohrožených a jedenácti druhů ohrožených. Foto: ČAD Lázně Františkovy Lázně a.s. Jiráskova 23/3, CZ Františkovy Lázně Zákaznická telefonní linka: tel denně 8 20 hod. Informace: FRANTIŠKOLÁZEŇSKÁ LÉČEBNÁ KÚRA - Léčebné programy WELLNESS, LÁZEŇSKÉ HOTELY, BALNEOPROVOZY AQUAFORUM - Největší a nejkrásnější aquapark českých lázní AQUAFORUM CLUB Lázně Františkovy Lázně a. s.

13 strana 14 Františkolázeňské listy č. 2, 2013 HOROSKOPY na měsíc únor 2013 BERAN Uplatnit se a vydělávat peníze zvyšuje sebevědomí a těší Vás to, ale najděte si také čas na odpočinek a utrácení. VÁHY Vážíte si toho, čeho jste dosáhli a pečlivě to bráníte. Včetně lásek, které už možná ani láskami nejsou. BÝK Nepřehánějte svou pečlivost a přehled všeho, co děláte. Ostatní by Vás mohli považovat za pedanta a začít se Vám vyhýbat. BLÍŽENCI Svoboda a nezávislost jsou báječné, ale k rodině se vždycky budete vracet. Je to jedna z Vašich největších životních hodnot. RACI Snažte se nedostat do situace, kdy se budete muset rozhodovat mezi rodinou a kariérou. Jakkoliv se rozhodnete, nebude se Vám to později líbit. LEV Žít s tím, že všichni kolem mají jen špatné úmysly, Vám zbytečně znepříjemňuje život. A ještě k tomu to není úplně pravda. ŠTÍR Mít rád peníze není nic špatného. Usnadňují život nejen Vám, ale, je-li to zapotřebí, zbavují starostí i Vaše blízké. STŘELEC Vykašlete se na plané tlachy ostatních lidí. Zodpovídáte jen sami sobě za své myšlenky, plány i cíle a jejich dosažení. KOZOROH Protože se snažíte odvádět opravdu dobrou práci, považujete její ocenění penězi jen za spravedlivé. Otázkou je, zdali ostatní jsou stejného názoru. VODNÁŘI Pomáhat druhým je jistě šlechetné, ale nic se nemá přehánět. Kdo pomůže Vám, dostanete-li se do potíží? PANNA Vaše dobrá nálada vychází z Vašeho přesvědčení, že je-li špatně, bude zase lépe. Nejlepší na tom je, že máte pravdu. RYBY Máte-li dostatečné materiální zabezpečení, nic Vám nebrání v tom, pokusit se proniknout do světa šoubyznysu. Chcete to?

14

15

Františkolázeňské listy

Františkolázeňské listy Františkolázeňské listy Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a.s. R ocník XXIV. Únor 2016 Zdarm a 2 Foto: V. Izák Úvodník Lázeňské hotely Savoy a Goethe - pan MUDr. Jiří Ulrych Slatina a slatiniště

Více

Františkolázeňské listy

Františkolázeňské listy Františkolázeňské listy Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a.s. R ocník XXIV. Duben 2016 Zdarm a 4 Úvodník PREZIDENT ČESKÉ REPUBLIKY MILOŠ ZEMAN VE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH Lymfocentrum Royal - rozhovor

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

WELLNESS & RELAX. v Mariánských Lázních. marienbad.danubiushotels.cz

WELLNESS & RELAX. v Mariánských Lázních. marienbad.danubiushotels.cz WELLNESS & RELAX v Mariánských Lázních marienbad.danubiushotels.cz CÍSAŘSKÉ DNY 3 noci v hotelu Nové Lázně ***** Cena od 9 270 Kč dárek na pokoji 1x minerální koupel v historické Císařské nebo Královské

Více

R ocník XX. Leden 2012 Zdarm a

R ocník XX. Leden 2012 Zdarm a Františkolázeňské listy Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a. s. R ocník XX. Leden 2012 Zdarm a 1 Rok 2011 v a. s. Lázně Františkovy Lázně Tour de Café Františkolázeňské noviny 1830 Přírodovědec

Více

Františkolázeňské listy

Františkolázeňské listy Františkolázeňské listy Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a.s. R ocník XXIV. Leden 2016 Zdarm a Hezký a klidný rok 2016 prožitý ve zdraví Vám přeje akciová společnost Lázně Františkovy Lázně

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

Číslo pokoje. Jméno. Příjezd. Odjezd

Číslo pokoje. Jméno. Příjezd. Odjezd Číslo pokoje Jméno Příjezd Odjezd Vážení hosté, dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji uvítal ve Spa Resortu Sanssouci. Naším přáním je, abyste si nejkouzelnější dobu roku strávenou u nás užili co nejlépe.

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

ZÁKON č. 164/2001 Sb.

ZÁKON č. 164/2001 Sb. ZÁKON č. 164/2001 Sb. ze dne 13. dubna 2001 o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Eva Kordová Kultura a vzdělávání

Eva Kordová Kultura a vzdělávání Projekt je realizován za finanční podpory města Turnova a ve spolupráci se ZSST Turnov. Probíhá v rámci aktivit Zdravé město Turnov a Místní agenda 21. PŘEHLED AKCÍ ROKU 2016 LEDEN SETKÁNÍ S PŘÍBĚHEM A

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

R ocník XXI. Kveten 2013 Zdarm a

R ocník XXI. Kveten 2013 Zdarm a Františkolázeňské listy Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a.s. 5 Pohybem ke zlepšení zdraví a nálady Františkolázeňské noviny evangelický kostel Život v rezervaci SOOS, 5. část korýši Pozvání

Více

Hodně zdraví, klidný a spokojený rok 2013 Vám přeje. Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a. s. R ocník XXI. Leden 2013 Zdarm a

Hodně zdraví, klidný a spokojený rok 2013 Vám přeje. Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a. s. R ocník XXI. Leden 2013 Zdarm a Františkolázeňské listy 1 Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a. s. R ocník XXI. Leden 2013 Zdarm a Rok 2012 očima generálního ředitele a. s. Lázně Františkovy Lázně pan Ing. Josef Ciglanský Aquaforum

Více

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM SRPEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI LIBUŠE

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM SRPEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI LIBUŠE KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM SRPEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI Úterý 1.8.2017 14:00 18:00 *VYJÍŽĎKA NA KONÍCH - FARMA KARLOVICE SRAZ NA RECEPCI 19:00

Více

Nabídka. Vinland Golf Academy - začátečníci - Cihelny

Nabídka. Vinland Golf Academy - začátečníci - Cihelny Nabídka Vinland Golf Academy - začátečníci - Cihelny 24. 5. 30. 5. 2015 Vážení obchodní partneři a přátelé, dovolujeme si Vám nabídnout projekt golfové akademie pro Vás či Vaše obchodní partnery a klienty,

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

Pojďte s námi do přírody

Pojďte s námi do přírody Pojďte s námi do přírody závěrečná zpráva projektu Vojtěch Kodet prosinec 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Pojďte s

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

R ocník XX. Zárí 2012 Zdarm a

R ocník XX. Zárí 2012 Zdarm a Františkolázeňské listy Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a. s. R ocník XX. Zárí 2012 Zdarm a 9 Call centrum Využití přírodních léčivých zdrojů v balneoprovozech Kostel Povýšení Sv. Kříže Přírodní

Více

Cristal Palace Léčebné pobyty ( )

Cristal Palace Léčebné pobyty ( ) Cristal Palace Léčebné pobyty (1. 1. 2018 31. 12. 2018) Klasický léčebný pobyt (min. 6 nocí) lehký oběd (polévka, salát a pečivo) 24 léčebných procedur na 7 nocí dle předpisu lékaře (na 6 nocí 20 procedur)

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

6. MARIÁNSKOLÁZEŇSKÁ NOKTURNA 2015 A MISTROVSKÉ KURZY TÉMA FESTIVALU: Od klasiky po současnost.

6. MARIÁNSKOLÁZEŇSKÁ NOKTURNA 2015 A MISTROVSKÉ KURZY TÉMA FESTIVALU: Od klasiky po současnost. 6. MARIÁNSKOLÁZEŇSKÁ NOKTURNA 2015 A MISTROVSKÉ KURZY TÉMA FESTIVALU: Od klasiky po současnost. Mistrovské kurzy začínají 12.7.2015. Festival se koná od 16. července do 25. července 2015 ve městě Mariánské

Více

REKONDICE 2014. Celostátní rekondiční pobyty pro členy Klubu bechtěreviků o. s. TÝDENNÍ REKONDIČNÍ POBYTY

REKONDICE 2014. Celostátní rekondiční pobyty pro členy Klubu bechtěreviků o. s. TÝDENNÍ REKONDIČNÍ POBYTY REKONDICE 2014 Celostátní rekondiční pobyty pro členy Klubu bechtěreviků o. s. Jáchymov (neděle sobota) TÝDENNÍ REKONDIČNÍ POBYTY Termín: 16. 22. února, 23. 1. března, 2. 8. března 2014 Ubytování: 2 lůžkové

Více

Západočeská mezioborová konference

Západočeská mezioborová konference Západočeská mezioborová konference na téma P a l i a t i v n í m e d i c í n a a h o s p i c o v á p é č e 1. INFORMACE HOSPIC sv iří Františkovy Lázně 12. - 13. 3. 2010 Pod záštitou Českého výboru paliativní

Více

NABÍDKA VÝLETŮ 2017 PRIMORSKO. Orientační kurs 1 EUR = 1,95 lv. Upozornění: Ceny a programy výletů jsou pouze orientační a jsou z loňské sezóny.

NABÍDKA VÝLETŮ 2017 PRIMORSKO. Orientační kurs 1 EUR = 1,95 lv. Upozornění: Ceny a programy výletů jsou pouze orientační a jsou z loňské sezóny. NABÍDKA VÝLETŮ 2017 PRIMORSKO Orientační kurs 1 EUR = 1,95 lv Aquapark v Primorsku AQUAPLANET pro všechny věkové kategorie a každý si zde najde to své. Čeká Vás den plný zábavy, příjemných zážitků, skluzavky,

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

Cristal Palace Léčebné pobyty ( )

Cristal Palace Léčebné pobyty ( ) Cristal Palace Léčebné pobyty (1. 1. 2017 31. 12. 2017) Klasický léčebný pobyt (min. 6 nocí) lehký oběd (polévka, salát a pečivo) 24 léčebných procedur na týden (7 nocí) dle předpisu lékaře výstupní lékařská

Více

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv 1. ročník a. - Skládání z papíru Vlaštovky a origami - Výroba masek na Masopust b. - Souměrná kresba - Otisk c. - Tradiční lidové písně 2. - Četba na pokračování 3. - Opičí dráha v tělocvičně - Školka

Více

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM ČERVENEC 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI LIBUŠE

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM ČERVENEC 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI LIBUŠE KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM ČERVENEC 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI LIBUŠE Sobota 1.7.2017 15:00 17:00 LÁZEŇSKÝ JARMARK, HUDEBNÍ HALA, VIZ PLAKÁT Neděle

Více

PRODEJ LÁZEŇSKÝ KOMPLEX V LUHAČOVICÍCH ZAJÍMAVÁ INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST

PRODEJ LÁZEŇSKÝ KOMPLEX V LUHAČOVICÍCH ZAJÍMAVÁ INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST PRODEJ LÁZEŇSKÝ KOMPLEX V LUHAČOVICÍCH ZAJÍMAVÁ INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST ÚVOD Společnost REZORT LUHAČOVICE a.s. nabízí k prodeji rozsáhlý komplex budov a pozemků v lázeňském městě LUHAČOVICE. LÁZNĚ LUHAČOVICE

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30.4. 2013 úterý Sokolský vrch 17:00 22:00 Skákací hrad pro děti (vstupné zdarma) 17:00 Soutěže pro děti 17:30 Divadelní představení pro děti

Více

REKONDICE 2015. Celostátní rekondiční pobyty pro členy Klubu bechtěreviků. Týdenní rekondiční pobyty. Jáchymov (neděle sobota)

REKONDICE 2015. Celostátní rekondiční pobyty pro členy Klubu bechtěreviků. Týdenní rekondiční pobyty. Jáchymov (neděle sobota) REKONDICE 2015 Celostátní rekondiční pobyty pro členy Klubu bechtěreviků Jáchymov (neděle sobota) Týdenní rekondiční pobyty Termín: 15. 21. února, 22. 28. února, 1. 7. března 2015 Ubytování: 2lůžkové pokoje

Více

Termín: Čtvrtek 18. prosince 2014

Termín: Čtvrtek 18. prosince 2014 Termín: Čtvrtek 18. prosince 2014 Cena: 600,- za dopravu + vstupné (dle zájmu): Schönbrunn ZOO (panda, koala) Hofburg Dům motýlů Albertina galerie - podrobné informace a ceny vstupenek viz příloha letáku

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

R ocník XXI. Duben 2013 Zdarm a

R ocník XXI. Duben 2013 Zdarm a Františkolázeňské listy 4 Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a. s. R ocník XXI. Duben 2013 Zdarm a 220. výročí založení lázní Františkolázeňské noviny První zpráva o ženské rebélii u Kyselky,

Více

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 Proč právě u nás a s námi? Naše rodinná společnost vždy kladla a klade velký důraz na spokojenost našich zákazníků. Díky tomu jsme byli schopni vytvořit

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

R ocník XX. Ríjen 2012 Zdarm a

R ocník XX. Ríjen 2012 Zdarm a Františkolázeňské listy Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a. s. R ocník XX. Ríjen 2012 Zdarm a 10 Františkův pramen Využití přírodních léčivých zdrojů v balneoprovozech Přírodní léčivé zdroje

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

LÁZNĚ KEHIDAKUSTÁNY - KEHIDA THERMAL HOTEL, ČERSTVÁ NOVINKA 2015, 2, 3 NEBO 4 NOCI

LÁZNĚ KEHIDAKUSTÁNY - KEHIDA THERMAL HOTEL, ČERSTVÁ NOVINKA 2015, 2, 3 NEBO 4 NOCI LÁZNĚ KEHIDAKUSTÁNY - KEHIDA THERMAL HOTEL, ČERSTVÁ NOVINKA 2015, 2, 3 NEBO 4 NOCI 3,4,5 - denní zájezd Moderní lázeňský areál s komfortním hotelovým wellness blízko Balatonu a Hévízu. Vnitřní a venkovní

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

7.12. 2015 - pondělí Zdravotní cvičení pro seniory 7:45 8:45 Počítačové kurzy 9:00 12:00 Kondiční cvičení ženy 9:00 10:00

7.12. 2015 - pondělí Zdravotní cvičení pro seniory 7:45 8:45 Počítačové kurzy 9:00 12:00 Kondiční cvičení ženy 9:00 10:00 SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724-905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM ŘÍJEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V KIOSKU V LÁZEŇSKÝCH DOMECH

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM ŘÍJEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V KIOSKU V LÁZEŇSKÝCH DOMECH KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM ŘÍJEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V KIOSKU V LÁZEŇSKÝCH DOMECH Neděle 1.10.2017 8:30 17:00 *VÝLET DO OLOMOUCE. NÁVŠTĚVA KATEDRÁLY SV. VÁCLAVA, ARCIDIÉCÉZNÍHO

Více

Lázeňská rehabilitační klinika

Lázeňská rehabilitační klinika ANENSKÉ SLATINNÉ LÁZNĚ A. S. LÁZNĚ BĚ LOHRAD MEDICAL SPA Lázeňská rehabilitační klinika L ÁZEŇSKÁ REHABILITAČNÍ KLINIKA Hotel Anna Marie kompletní spektrum léčebných procedur velký rehabilitační bazén

Více

Dům kultury Vsetín s.r.o. Program na listopad Úžasné divadlo fyziky Všechny barvy duhy

Dům kultury Vsetín s.r.o. Program na listopad Úžasné divadlo fyziky Všechny barvy duhy 1 1 Dům kultury Vsetín s.r.o. Program na listopad 2015 úterý 10. listopadu, 19.00 hodin Kino Vatra Úžasné divadlo fyziky Všechny barvy duhy Jak se díváme na svět? Proč naše oči vidí právě to, co vidí?

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

R ocník XXI. Brezen 2013 Zdarm a

R ocník XXI. Brezen 2013 Zdarm a Františkolázeňské listy 3 Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a. s. R ocník XXI. Brezen 2013 Zdarm a Fotbalová AC Sparta Praha ve Františkových Lázních Slané děti Život v rezervaci SOOS, 3. část

Více

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ JIHLAVSKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH ( založena roku 1948 ) zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících Polenská 4382/2c, 586 01, Jihlava IČ 66598940 mobil/sms: 721 275 691 http://www.jihlava-un.eu/ E-mail:

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

KOORDINACE AKTIVITY LÁZEŇSKÝCH SPOLEČNOSTÍ VERSUS LÁZEŇSKÁ MÍSTA. Ing. Wolfgang H á m a Sdružení léčebných lázní v Karlových Varech

KOORDINACE AKTIVITY LÁZEŇSKÝCH SPOLEČNOSTÍ VERSUS LÁZEŇSKÁ MÍSTA. Ing. Wolfgang H á m a Sdružení léčebných lázní v Karlových Varech KOORDINACE AKTIVITY LÁZEŇSKÝCH SPOLEČNOSTÍ VERSUS LÁZEŇSKÁ MÍSTA Ing. Wolfgang H á m a Sdružení léčebných lázní v Karlových Varech Privatizace lázeňských zařízení po roce 1990 V roce 1990 poskytovaly lázeňské

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_134 Datum: 4.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_134 Datum: 4.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

NABÍDKA VÝLETŮ 2017 DJUNI. Orientační kurs 1 EUR = 1,95 lv. Upozornění: Ceny a programy výletů jsou pouze orientační a jsou z loňské sezóny.

NABÍDKA VÝLETŮ 2017 DJUNI. Orientační kurs 1 EUR = 1,95 lv. Upozornění: Ceny a programy výletů jsou pouze orientační a jsou z loňské sezóny. NABÍDKA VÝLETŮ 2017 DJUNI Orientační kurs 1 EUR = 1,95 lv Aquapark v Primorsku AQUAPLANET pro všechny věkové kategorie a každý si zde najde to své. Čeká Vás den plný zábavy, příjemných zážitků, skluzavky,

Více

Kategorie: I. vokální A. sólový zpěv B. komorní zpěv

Kategorie: I. vokální A. sólový zpěv B. komorní zpěv ZUŠ BOHUSLAVA MARTINŮ POLIČKA VYHLAŠUJE PŘEHLÍDKU 5. 8. 5. 2014 Cílem této přehlídky je podpora interpretace skladeb Bohuslava Martinů a tvůrčí činnosti, kterou jeho dílo inspiruje. Pro účastníky přehlídky

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice,

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice, červen 2017 DEN KONICKÉHO MUZEA SE SKVĚLE VYDAŘIL Chci poděkovat návštěvníkům za finanční příspěvky a všem ochotným spolupracovníkům včetně pohostinských podniků za jejich pracovní nedělní odpoledne. Velký

Více

Soutěž v míchání nápojů z piva a produktů rodinného pivovaru Chodovar - Chodová Planá.

Soutěž v míchání nápojů z piva a produktů rodinného pivovaru Chodovar - Chodová Planá. Soutěž v míchání nápojů z piva a produktů rodinného pivovaru Chodovar - Chodová Planá. www.pivniklub.cz Soutěž vyhlašuje Pivní klub ČR www.pivniklub.cz, ve spolupráci s rodinným pivovarem Chodovar s.r.o.

Více

PLÁN ČINNOSTI PARKINSON KLUBU BRNO 1. POLOLETÍ 2017

PLÁN ČINNOSTI PARKINSON KLUBU BRNO 1. POLOLETÍ 2017 PLÁN ČINNOSTI PARKINSON KLUBU BRNO 1. POLOLETÍ 2017 PRAV I D ELNÉ AKCE 1. Setkání v klubovně Pravidelně každou třetí středu v měsíci od 14.00-17.00 hod. BUDOVA Diecézní rady CČSH v Brně, Česká 31, (vedle

Více

Zážitkový víkend pro dva

Zážitkový víkend pro dva Více informací k akcím podává Infocentrum Relax v podhůří Beskyd Náměstí 40, Štramberk Tel./fax 556 801 935 infocentrum@relaxvpodhuri.cz nebo sl. Simona Grznárová, produkční (tel. 602 206 936) Zážitkový

Více

R ocník XX. Kveten 2012 Zdarm a

R ocník XX. Kveten 2012 Zdarm a Františkolázeňské listy Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a. s. R ocník XX. Kveten 2012 Zdarm a 5 Dotazníky Využití přírodních léčivých zdrojů v balneoprovozech Přírodní léčivé zdroje prameny...

Více

Soutěž v míchání nápojů z piva a produktů rodinného pivovaru Chodovar - Chodová Planá.

Soutěž v míchání nápojů z piva a produktů rodinného pivovaru Chodovar - Chodová Planá. 2007 Soutěž v míchání nápojů z piva a produktů rodinného pivovaru Chodovar - Chodová Planá. Soutěž vyhlašuje Pivní klub ČR, ve spolupráci s rodinným pivovarem Chodovar s.r.o. Chodová Planá, za podpory

Více

MUSICA PRO SANCTA CECILIA

MUSICA PRO SANCTA CECILIA PROSINEC 2009 TWO VOICES, GESHEM, BYZANTION, KATEŘINA BROŽOVÁ, JIŘÍ HOŠEK, MUSICA PRO SANCTA CECILIA, ZTRACENÁ KAPELA A PŘÁTELÉ, RUDOLF PELLAR, MUSÍ-CANTI, ZŠ U BOROVIČEK, ZŠ NA DLOUHÉM LÁNU, MŠ BENDOVA,

Více

Mezinárodní den seniorů: Dárek k svátku rozezpíval celý Domov

Mezinárodní den seniorů: Dárek k svátku rozezpíval celý Domov Mezinárodní den seniorů: Dárek k svátku rozezpíval celý Domov Začátek října patří dříve narozeným. Ti v neděli, 1. 10., oslavili svůj společný svátek, Mezinárodní den seniorů. A co by to bylo za oslavu

Více

Františkolázeňské listy

Františkolázeňské listy Františkolázeňské listy Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a.s. R ocník XXI. Srpen 2013 Zdarm a 8 Foto: M.R. Úvodník Františkovy Lázně v celostátním vysílání Léto voda Aquaforum Nový vzdělávací

Více

Zaměstnanci obecního úřadu přejí všem občanům klidné prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2017.

Zaměstnanci obecního úřadu přejí všem občanům klidné prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2017. Zaměstnanci obecního úřadu přejí všem občanům klidné prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2017. Pondělí 8:00-11:30 12:00-17:00 hod. Úterý Pro veřejnost ZAVŘENO Středa 8:00-11:30

Více

Boccaccio slavnostní a konferenční sál

Boccaccio slavnostní a konferenční sál Boccaccio slavnostní a konferenční sál Grand Hotel Bohemia***** Luxusní ubytování v 79 moderně vybavených pokojích a suitách pěti různých kategorií Superior, DeLuxe, Executive, Junior Suite a Suity Steiner

Více

Bulletin číslo 07/2014

Bulletin číslo 07/2014 Bulletin číslo 07/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Open Society of Artists - Madame Humanité 2014 > VÝZVA PRO

Více

Rehabilitační pobyty v r. 2012

Rehabilitační pobyty v r. 2012 Všem základním organizacím ČMOSA Vážení přátelé, Rehabilitační pobyty v r. 2012 253001/13 Zabilanská/222713722 8.11.2011 vzhledem k velmi kladným ohlasům na rehabilitační pobyty našich členů v letošním

Více

NEWSLETTER - ÚNOR 2014

NEWSLETTER - ÚNOR 2014 NEWSLETTER - ÚNOR 2014 Drazí přátelé, jak už jistě víte, v Latinském kulturním centru se děje mnoho zajímavých akcí, rozhodli jsme se tedy vytvořit pro Vás tento informační newsletter, kde můžete najít

Více

Lázeňská péče s dialýzou

Lázeňská péče s dialýzou Lázeňská péče s dialýzou Přijeďte si odpočinout do překrásného prostředí Termálních lázní Velké Losiny a Dialýza Šumperk se postará o odborné zajištění Vaší dialyzační léčby. TErmálNí lázně Velké losiny

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2016

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2016 Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2016 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Městská

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ŘÍJEN 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz DÍLNA INSPIRACE

Více

Františkolázeňské listy

Františkolázeňské listy Františkolázeňské listy Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a.s. R ocník XXI. Ríjen 2013 Zdarm a 10 Rozhovor pan MUDr. Radim Uzel Rozhovor pan Viktor Slezák M.A. Jedeme do lázní Františkolázeňské

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Lázeňské služby Téma Ročník Autor Lázeňské služby čtvrtý

Více

PAVEL NOVAK 45 LET BENESOV

PAVEL NOVAK 45 LET BENESOV Přesná pravidla hry: - Velká posluchačská hra Rádia BLANÍK o RODINNÉ NÁKUPY ZDARMA probíhá ve dnech 17.10.-14.11.2011 (dále jen hra ). - Hra probíhá každý všední den, a to výhradně ve vysílání Rádia BLANÍK.

Více

"LESY A PŘÍRODA KOLEM NÁS"

LESY A PŘÍRODA KOLEM NÁS Lesy České republiky s. p., Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, Ústav pro hospodářskou úpravu lesa Brandýs nad Labem, ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou, Stezka korunami stromů Lipno a A.W.Faber-Castell

Více

DVĚ TVÁŘE PRAHY 8. ROČNÍK FOTO SOUTĚŽE

DVĚ TVÁŘE PRAHY 8. ROČNÍK FOTO SOUTĚŽE DVĚ TVÁŘE PRAHY 8. ROČNÍK FOTO SOUTĚŽE CÍLE FOTOSOUTĚŽE propagace Václavského náměstí v Praze jako největšího nákupního, společenského a zábavního centra České republiky konstruktivním způsobem poukázat

Více

PROGRAM ÚTERÝ 22. listopadu 2016

PROGRAM ÚTERÝ 22. listopadu 2016 PROGRAM ÚTERÝ 22. listopadu 2016 09:00 otevření kulturního domu, coffee break, prezence 10:15 zahájení Podzimního semináře 10:30 12:00 Daně z příjmů I. část Ing. Kytler (90 min.) 12:00 13:00 oběd (60 min.)

Více

Největším bohatstvím je zdraví (Virgil. 70 př. n. l.) CENÍK 2013

Největším bohatstvím je zdraví (Virgil. 70 př. n. l.) CENÍK 2013 Největším bohatstvím je zdraví (Virgil. 70 př. n. l.) CENÍK 2013 Hotel SwissHouse Apartments & Spa Zeyerova 87, 353 01 Mariánské Lázně, Česká republika Tel +420 354 602 200 GSM +420 777 602 213 www.swisshouse.cz

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

TERMÁLNÍ LÁZNĚ YVERDON, PĚT SMYSLŮ V ARCHITEKTUŘE

TERMÁLNÍ LÁZNĚ YVERDON, PĚT SMYSLŮ V ARCHITEKTUŘE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ FACULTY OF ARCHITECTURE DEPARTMENT OF DESIGN TERMÁLNÍ LÁZNĚ YVERDON, PĚT SMYSLŮ V ARCHITEKTUŘE THERMAL

Více

Františkolázeňské listy

Františkolázeňské listy Františkolázeňské listy Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a.s. R ocník XXI. Cervenec 2013 Zdarm a 7 Výstava Kunstverein Hochfranken Selb v Galerii Brömse Jak mohou pomoci lázně ženám - pan MUDr.

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Ceník lázeňských a wellness pobytů

Ceník lázeňských a wellness pobytů WELLNESS SPA Ceník lázeňských a wellness pobytů 2015 1. 4. - 31. 10. 29. 12. - 1. 1. Ceník lázeňských a wellness pobytů 2015 2. 1. - 31. 3. 1. 11. - 28. 12. PODĚBRADY Platnost ceníku od 2. 1. 2015 LÁZEŇSKÉ

Více

GE Money Bank jezdí za obyvateli Vysočiny a Jižních Čech až domů

GE Money Bank jezdí za obyvateli Vysočiny a Jižních Čech až domů 19 20 21 22 GE Money Bank jezdí za obyvateli Vysočiny a Jižních Čech až domů Obyvatelé Vysočiny a jihočeských obcí mohou od června využívat ojedinělou službu mobilní pobočku GE Money Bank. Jendou týdně

Více

Problematika zpracování Výročních zpráv balneotechnika

Problematika zpracování Výročních zpráv balneotechnika Problematika zpracování Výročních zpráv balneotechnika Mgr. Lucie Zdráhalová Český inspektorát lázní a zřídel, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2 ODBORNÝ KURZ TEORETICKÁ BALNEOTECHNICKÁ PRŮPRAVA 30. 31.

Více

Františkolázeňské listy

Františkolázeňské listy Františkolázeňské listy Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a.s. R ocník XXIII. Cervenec 2015 Zdarm a 7 Foto: M.R. 10. VÝROČÍ OTEVŘENÍ AQUAFORA: Úvodník Rozhovory: pan JUDr. Pavel Doucha, pan Antonín

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK

MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK ZVEME VÁS Každé úterý v měsíci od 9.00 do 11.00 hodin MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK Každý čtvrtek od 9.00 do 10.00 hodin CVIČENÍ S KAŠPÁRKEM Každou středu od 9.00 do 10.00 hodin MASÁŽE PRO MIMINKA Každou

Více

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM ČERVEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI LIBUŠE

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM ČERVEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI LIBUŠE KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM ČERVEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI LIBUŠE Čtvrtek 1.6.2017, 15:00 17:00 DĚTSKÝ DEN LETNÍ LÁZNĚ 15:30 17:00 *POZNÁVÁNÍ KARLOVY

Více

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM KVĚTEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI LIBUŠE

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM KVĚTEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI LIBUŠE KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM KVĚTEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI LIBUŠE Pondělí 1.5.2017 STÁTNÍ SVÁTEK 13:30 18:00 *VYJÍŽĎKA NA KONÍCH - FARMA KARLOVICE

Více