Fórum proti antisemitismu při Židovské obci v Praze, výtisk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fórum proti antisemitismu při Židovské obci v Praze, 2005 2. výtisk"

Transkript

1

2 Fórum proti antisemitismu při Židovské obci v Praze, výtisk 1

3 Obsah: Fórum proti antisemitismu (FPA) 2 Metodologie sběru dat.. 2 Metodika výběru a třídění.. 2 Útoky na člověka... 6 Ničení majetku, židovských hřbitovů a památníků... 8 Vyhrožování ústní, písemné, telefonické Obtěžující chování, demonstrace, koncerty Literatura a média. 18 Latentní antisemitismus Shrnutí a souvislosti. 26 Kontakty Poděkování, sponzoři. 30 Content: Forum Against Antisemitism 3 Methodology of data collection 3 Methodology of selection and categorization of data 3 Assaults.. 7 Damage of Property and Desecration of Jewish Cemeteries and Monuments.. 9 Threats oral, in writing, on telephone. 11 Abusive behaviour, demonstrations, concerts. 13 Literature and Media.. 19 Latent antisemitism.. 23 Conclusions and comments.. 27 Contacts Acknowledgements, sponsors

4 Fórum proti antisemitismu (FPA) FPA působí při Židovské obci v Praze. Svou činnost zahájilo v lednu Od té doby se FPA stalo centrálním evidenčním místem pro antisemitské projevy zaznamenané židovskými organizacemi v ČR. Na tomto úkolu spolupracuje s Federací židovských obcí v ČR, Židovským muzeem v Praze, Bejt Prahou a Bnai Brith Renaissance. Hlavním výstupem FPA za minulý rok byla Zpráva o projevech antisemitismu za rok Činnost FPA by měla napomoci k hlubšímu poznání soudobého antisemitismu, a proto jeho pracovníci spolupracují s řadou domácích i zahraničních odborníků. Metodologie sběru dat Data byla shromažďována od ledna do prosince Zdrojem informací byly veřejně dostupné informace především z médií, internetu a od jednotlivých členů Federace židovských obcí. Informace takto získané byly průběžně evidovány a podrobeny analýze Fóra proti antisemitismu. Metodika výběru a třídění Pojem antisemitismus není v České republice jednoznačně definován. FPA vychází z toho, že antisemitismus je ekvivalentem protižidovství. Následně je tak třeba nalézt definici židovství. To je přitom vnímáno různě, v některých případech může být již samotné definování nesprávné (např. vnímání židovství jako rasy). Obecně se vyskytují tyto hlavní proudy vnímání židovství: jako jev náboženský, rasový, kulturní, či národnostní, s výraznými souvislostmi sociálními, ekonomickými a psychologickými. V tomto rozpětí FPA považuje za antisemitské takové projevy, jejichž účelem je poškození Židů, případně osob za Židy považovaných, jakožto nositelů židovského náboženství, národnosti či židovské kultury. Jednotícím prvkem je snaha poškodit určitou skupinu lidí. Vzhledem k neujasněnosti pojmu antisemitismus, je třeba tuto zprávu a informace v ní obsažené považovat za názor Fóra proti antisemitismu při Židovské obci v Praze, který se utvořil na základě konzultací s ostatními židovskými institucemi. Zpráva by měla sloužit především jako materiál pro další diskusi. Do zprávy jsou zahrnuty i projevy, které nejsou jednoznačně protižidovské, nicméně u členů židovské komunity mohou vyvolávat pocit ohrožení. Právě pocit ohrožení a obav byl pro nás rozhodující při evidování zpráv o takových aktivitách, jakými jsou neonacistická shromáždění, koncerty či jiné demonstrace síly, i když nebyly doprovázeny zjevnými antisemitskými projevy. Obdobně byly zařazeny i zprávy o poškozování židovských hřbitovů a památníků, přestože nebyly na místech činu nalezeny důkazy prokazující přímý antisemitský motiv. Při vyhodnocování textů (ať jde o knihy, tisk, či internet) a demonstrací jsme se nemohli vyhnout problému stanovení hranice mezi tzv. novým antisemitismem (viz dále) a legální kritikou politických kroků Státu Izrael. Jsme přesvědčeni, že nový antisemitismus nelze přehlížet a že je reálným zdrojem budoucích hrozeb židovské populaci. Vycházeli jsme z vymezení stanoveného na konferenci Globálního fóra proti antisemitismu uspořádané v únoru 2004 v Izraeli. Novým antisemitismem je podle tzv. 3D definice taková kritika Izraele, která vůči Izraeli vytváří dvojí standard (např. skutečnost, že Izrael je jedinou zemí, jež je vyloučena z jednání regionálních zájmových skupin probíhajících v rámci zasedání komise OSN pro lidská práva), Izrael démonizuje (např. srovnávání izraelské politiky k nacistické) či delegitimizuje (zpochybňování práva Státu Izrael na existenci).

5 Forum Against Antisemitism Forum Against Antisemitism (Fórum proti antisemitismu FPA), associated with the Jewish Community in Prague, was established in January The Forum collects evidence and keeps records of antisemitic acts experienced by Jewish organizations in the Czech Republic. The Forum works in cooperation with the Federation of Jewish Communities of the Czech Republic, the Jewish Museum in Prague, Bejt Praha and Bnai Brith Renaissance. Our main achievement last year was issuance of a Report on antisemitism in The objective of our work is deeper understanding of contemporary antisemitism, which is why we cooperate with many Czech and foreign experts. Methodology of data collection Data for the Report was collected between January and December We drew upon public open information mainly from media and the Internet as well as from members of the Jewish communities. The acquired information was filed and analysed by the FPA. Methodology of selection and categorization of data In the Czech Republic, the notion antisemitism has not been clearly defined. FPA understands antisemitism as an equivalent to anti Jewish behaviour, which in turn leads to a question of what is Jewishness. The term can be understood in different ways and the term itself is not without antisemitic connotations (e.g. if it is used as a label for a race). In general, Jewishness can be perceived as a phenomenon of religious, cultural or national nature, with significant social, economic and psychological influence. That is why we have chosen to call antisemitic all attacks directed to harm Jews, or people considered as Jewish, because of their Jewish religion, culture or national descendent. The predominant characteristic is an attempt to damage certain group. Due to unclear definition of antisemitism, it is necessary to treat this report and the information included as a opinion of Forum Against Antisemitism or as the case may be of the Jewish Community of Prague. The report should be used as material for wider disputation. The Report includes also phenomena which are not clearly anti Jewish but which may be perceived as threatening by members of the Jewish community. Such a threatening and intimidating effect made us include also activities like neo Nazi rallies, concerts or other demonstrations of power, even if they were not accompanied with overt expression of antisemitism. Similarly, we have included reports on damage caused to Jewish cemeteries and monuments, even if there was no clear evidence of antisemitic motives. Due to unclear definition of antisemitism, it is necessary to treat this report and the information included as a opinion of Forum Against Antisemitism or as the case may be of the Jewish Community of Prague. The report should be used as material for wider disputation. The Report includes also phenomena which are not clearly anti Jewish but which may be perceived as threatening by members of the Jewish community. Such a threatening and intimidating effect made us include also activities like neo Nazi rallies, concerts or other demonstrations of power, even if they were not accompanied with overt expression of antisemitism. Similarly, we have included reports on damage caused to Jewish cemeteries and monuments, even if there was no clear evidence of antisemitic motives. 1

6 Jednotlivé kauzy vybrané podle výše uvedených kritérií jsou průběžně evidovány a kategorizovány podle vzoru britské organizace Community Security Trust (CST): útoky na člověka, útoky na majetek, vyhrožování, obtěžující chování a literatura a média. Zvláštní kategorii tvoří tzv. latentní antisemitismus (viz dále), jakési podhoubí antisemitských projevů, intolerance a předsudků v široké veřejnosti. 2

7 While analysing texts (books, press, and the internet) and demonstrations, we faced the problem of distinguishing between a (new) antisemitism, and a legitimate criticism of political steps of the state of Israel. We believe that new antisemitism must not be ignored, as it is an evident source of future problems for the Jewish population. We have stuck to the definition set at the Global Forum against Antisemitism Conference held in February 2004 in Israel. The so called 3D definition describes new antisemitism as such criticism of Israel which implies double standards (e.g. the fact that Israel is the only country excluded from the talks of regional interest groups held in the course of UN Human Rights Committee sessions); demonisation (e.g. comparing Israeli policies to Nazism); or delegitimisation (questioning the legitimacy of the state of Israel). All cases selected in accordance with the above described criteria are filed and divided into the following categories defined after the British Community Security Trust (CST): assaults, attacks against property, threatening and intimidation, annoying behaviour, and literature and media. We have also created a category of a latent antisemitism, i.e. a hotbed of antisemitic acts, intolerance and prejudice rooted in wide public. 3

8 Útoky na člověka V této kategorii evidujeme jakýkoliv fyzický útok proti člověku proto, že je Žid či je za Žida považován. Zatímco v roce 2003 nebyl žádný takový útok zaznamenán, v roce 2004 je evidováno 5 takovýchto útoků: března 2004 v Mohelnici na Šumpersku zaútočil dvaatřicetiletý muž na svého třiašedesátiletého souseda se sprejem a pokřiky ty židovská svině, dávno už si měl být zplynovaný!. Poté oběti tloukl hlavou o zeď. Napadeného zachránila až přivolaná policie. I při odvádění útočník křičel na napadeného, že až se vrátí, tak ho zabije. (zdroj: Blesk Morava/Slezsko, , str.4) června 2004 byl skupinou skinheadů fyzicky napaden židovský muž. Skupina se ho s antisemitskými poznámkami snažila vytáhnout z auta poté, co si všimla, že má v otevřeném batohu na zadním sedadle svého vozu izraelskou vlajku. Muži se podařilo útočníkům ujet. (zdroj: FPA) Ilustrační foto archiv července 2004 byl fyzicky napaden návštěvník synagogy v Krnově. Dva mladíci ho sledovali, jak vychází ze synagogy. Nejprve na něj pokřikovali vypadni, Jude!, poté do něho strkali. (zdroj: ŽOB, Blesk Morava/Slezsko, ) srpna 2004 byl v Praze v Jáchymově ulici fyzicky napaden nezletilý chlapec v tradičním židovském oblečení. Přibližně čtyřicetiletý útočník na chlapce nejprve urážlivě pokřikoval a poté ho povalil na zem. Napadeného zachránila až přivolaná pomoc. Podstatná je i reakce policistů z oddělení v Bartolomějské ulici, kteří pozdě v noci několik hodin ignorovali napadeného a s urážlivými poznámkami s ním nakonec odmítli sepsat protokol. (zdroj: FPA) srpna 2004 během zkoušky Pražského filharmonického sboru napadl jeden člen sboru svého kolegu s výkřiky: ty židovská svině,ty hajzle, my tě odtud dostaneme!. (zdroj: Večerník Praha, , Nedělní svět, ) 6. Bizarní je kauza třináctileté školačky z Prahy. Na jaře ji začala vyšetřovat Policie ČR, neboť se ukázalo, že tato dívka je fanatickou obdivovatelkou Adolfa Hitlera a Al Kaidy, nosí do školy nůž a zjišťuje, zda je mezi jejími spolužáky nějaký Žid. Poté, co byla hospitalizována na dětské psychiatrii, si v den jmenin Adolfa Hitlera, ve čtvrtek 17. června, zapálila na jeho památku svíčku. Požár v pokoji uhasila až nemocniční hasičská hlídka. Zda šlo o žhářství, není dosud jasné. (zdroj: Nedělní svět, ) 4

9 Assaults The category of assaults includes any physical attacks motivated by the Jewish origin of the victim (no matter whether the victim really is a Jew or whether they are only believed to be a Jew). In 2003 we didn t record any such incident. However, there were 5 such incidents recorded in On March 13, 2004 in Mohelnice (Šumperk area), a 32 year old man attacked his 63 year old neighbour with a spray and shouted: you Jewish swine, you should have been killed by gas long ago! Then, he repeatedly hit the victim s head against the wall. The victim was eventually rescued by an emergency police patrol. Being led away, the attacker still threatened to kill the victim later. (source: Blesk Morava/Slezsko , page 4) 2. On June 8, 2004, a group of skinheads physically attacked a Jewish man. Having noticed an Israeli flag, placed in a backpack on the back seat of his car, the skinheads uttered antisemitic remarks and tried to pull the man out of the car. The man managed to drive away. (source: FPA) 3. On July 18, 2004, a visitor of a synagogue in Krnov was physically attacked. Two youths, who had seen him leaving the synagogue, shouted at him: get out of here, Jude!, pushed him once and left. (source: Jewish Community of Brno (ŽOB), Blesk Morava/Slezsko, ) 4. August 4, 2004, a Jewish boy was physically attacked in Jáchymova Street in Prague. A middle aged attacker first shouted offensive remarks, and then knocked the boy down to the ground. The boy was eventually rescued by other people. It is to be noticed that later in the evening, the staff of the police department in Bartolomějská Street first ignored the victim and then commented on the matter in an insulting manner and did not even let the boy file a form on the incident.(source: FPA) 5. On August 11, 2004, during a rehearsal of the Prague Philharmonic Choir, a member of the choir attacked his colleague shouting: You Jewish swine, you asshole, we shall get you out of here! (source: Večerní Praha, , Nedělní svět, ) 6. A bizarre case involved a 13 year old schoolgirl from Prague. In Spring 2004, the police started investigating her for demonstrative admiration of Adolf Hitler and Al Qaida. She had carried knife to school and asked her schoolmates if they knew of any Jewish students at school. Having been admitted for treatment at a department of youth psychiatry, she lit a candle in her room to commemorate Adolf Hitler s name day on June 17 and the place caught fire. Whether it was by mistake or on purpose is still unknown. (source: Nedělní svět, ) 5

10 Ničení majetku, židovských hřbitovů a památníků Tato kategorie obsahuje fyzické útoky proti židovskému majetku, které nejsou životu nebezpečné. To zahrnuje také vyrývání nebo psaní (sprejování) protižidovských symbolů či sloganů na židovský majetek či jiné zásahy motivované snahou poškodit majetek spojovaný se Židy či židovstvím. Ve zkoumaném období jsme zaznamenali 9 takových incidentů, což je více než dvojnásobný nárůst oproti roku března 2004 (65. výročí okupace země nacistickými vojsky) bylo v Teplicích poničeno 6 náhrobků na jediném dosud fungujícím židovském hřbitově na severu Čech. Nenašly se žádné nacistické symboly. (zdroj: Právo Ústecký kraj, Šárka Tonarová, , MfD Severní Čechy, Antonín Viktor, ) 2. V 1. polovině května byly vyryty symboly jednotek SS, hákové kříže a tři rasistické nápisy (např.: Juden Raus ) do zdí synagogy v Krnově. (zdroj: MfD Kraj Moravskoslezský, , Moravskoslezský deník, , Týdeník Krnovské noviny, ) 3. V květnu 2004 bylo povaleno 7 náhrobků na židovském hřbitově v Trhovém Štěpánově. (zdroj FPA) 4. Zřejmě v 2. polovině června 2004 byl poničen židovský hřbitov v Hranici na Moravě. 80 náhrobních kamenů bylo poškozeno. Ze čtveřice viníků byl jeden nezletilý. (zdroj: město Hranice, Olomoucký den, ) 5. O víkendu z 24. na 25. července 2004 byl poškozen židovský památník na náměstí Budoucnosti v Bohumíně na Karvinsku. Kdosi ho polil hnědočervenou barvou. (zdroj: Lidové noviny, ) foto ČTK září 2004 byl zhanoben židovský památník v ostravském Sadu Milady Horákové, krátce před foto ČTK připomínkou 65. výročí prvního židovského transportu v Evropě z Ostravy do Niska. Památník byl pomalován hákovým křížem, symbolem SS a židovskou hvězdou na šibenici. K obrázkům byl připsán nápis Tot Jude gutt Jude (mrtvý Žid dobrý Žid). (zdroj: , 18:34) 7. Devět náhrobních kamenů bylo poškozeno mezi zářím a listopadem 2004 na židovském hřbitově v Hranici na Moravě. (zdroj: MfD, ) října 2004 byl znovu poškozen židovský památník obětem holocaustu v Bohumíně, který byl slavnostně odhalen na konci září. Vandalové hnědou barvou polili židovskou hvězdu v dláždění, které památník lemuje. (zdroj: ) prosince, na Štědrý den, byl již potřetí znesvěcen památník obětem holocaustu v Bohumíně. Tentokrát ho vandalové pomalovali modrým hákovým křížem. (zdroj: ) 6

11 Damage of Property and Desecration of Jewish Cemeteries and Monuments This category includes any physical attacks directed against Jewish property, that is not life threatening. This includes the carving or writing (spraying) of antisemitic slogans or symbols on Jewish property, but also any other damaging acts against property motivated by its connection with Jewishness. There were 9 such incidents reported in 2004, which is more than a double increase if compared to On March 15, 2004 (65th anniversary of the occupation of the country by the Nazi army), six tombs were damaged in Teplice at the only Jewish cemetery still in use in the north of Bohemia. No Nazi symbols were found on the spot. (source: Právo Ústecký kraj, Šárka Tonarová, , MfD Severní Čechy, Antonín Viktor, ) 2. In mid May 2004, SS symbols, swastikas, and three racist slogans (e.g. Juden Raus ) were carved into the wall of a synagogue in Krnov. (source: MfD Moravskoslezský region, , Moravskoslezský deník, , Krnovské noviny weekly, ) 3. In May 2004, 7 tombs were knocked over at the Jewish cemetery in Trhový Štěpánov (source: FPA) 4. Probably in the latter half of June 2004, a Jewish cemetery in Hranice na Moravě was vandalized. 80 tombs were damaged. Out of the four vandals, one was under age. (source: Hranice town, Olomoucký den ) 5. During the weekend of July 24 25, 2004, a Jewish monument in the Budoucnosti Square in Bohumín, Karviná area, was damaged. Somebody painted it with brownish red colour. (source: Lidové noviny, ) 6. On September 22, 2004, shortly before the 65 th anniversary of the first transport of Jews in Europe from Ostrava to Nisko, a Jewish monument in Milady Horákové Park in Ostrava was desecrated. The monument was covered with drawings of a swastika, an SS symbol, and the Jewish star hanging on a gallows. There was also a slogan: Tot Jude gutt Jude (dead Jew good Jew). (source: , 18:34) 7. Between September and November, 9 tombs were damaged (again) at the Jewish cemetery in Hranice na Moravě. (source: MfD, ) 8. On October 10, 2004, a Jewish monument to the victims of holocaust in Bohumín, which had been unveiled at the end of September, was desecrated, again. Vandals spilt brown colour over the Jewish star in the pavement, which is a part of a monument. (source: ) 9. On December 24, on Christmas Eve, the monument in Bohumín was desecrated for the third time. This time, vandals painted a blue swastika over it. (source: ) 7

12 Vyhrožování ústní, písemné, telefonické V této kategorii jsou zařazeny hrozby či zastrašování, ať písemné, či ústní. 1. Známá česká herečka Bára Hrzánová obdržela několik anonymních dopisů poté, co při udílení divadelní Ceny Thálie parafrázovala repliku z hry Hrdý Budžes: Jsem strašně šťastná, že můžu říkat na veřejnosti, že Rusáci a komunisti jsou svině. Akorát se to nesmí říkat. To je takové blaho po těch letech.. Dopisy obsahovaly výroky typu: Nech si ten židovský nos upravit. Ty svině mrňavá. To neudělali komunisti, ale židé a lupiči z ODS a zrzka židovská Hrzánová. Upravíme ti fasádu. (zdroj: 6. dubna 2004) března 2004 verbálně napadl neznámý muž účastníky sezení pro druhou generaci obětí holocaustu pořádaného v pražské Jubilejní synagoze. Vyhrožoval, že všichni Židé budou zabiti. (zdroj: Židovská obec v Praze) 3. V červnu 2004 bylo telefonicky na neveřejné číslo vyhrožováno člence židovské obce. Neznámý muž jí vyhrožoval v souvislosti s její prací s židovskými dětmi. (zdroj: FPA) 8

13 Threats oral, in writing, on telephone This category includes threats or intimidation, whether written or verbal. 1. Bára Hrzánová, a popular Czech actress, received several anonymous letters, after she had rephrased a replica from a play Hrdý Budžes on the occasion of Thalia Drama Awards ceremony: I am awfully happy I can now say in public that Russians and communists are swines. Only it is not to be said. It is so great after all those years. The anonymous letters included threats, such as: Have your Jewish nose fixed. You little swine. It was not the communists, it was the Jews and the thieves from the Civil Democratic Party (ODS) and Hrzánová, the Jewish redhead. We shall fix your make up. (source: ) 2. On March 23, 2004, an unidentified man verbally attacked participants of a meeting of the second generation of holocaust, held in the Jubilee Synagogue in Prague. The man threatened that all Jews were to be killed. (source: FPA) 3. In June 2004, a member of the Jewish Community was intimidated on telephone because of her work with Jewish children. (source: FPA) 9

14 Obtěžující chování, demonstrace, koncerty Tato kategorie zahrnuje obtěžující chování v antisemitské kontextu. 1. V sobotu 24. ledna 2004 se sjelo přibližně 200 skinheadů do vesnice Chroustovice na Chrudimsku. Vystupovaly tam rasistické hudební skupiny z Čech, Slovenska, Polska a ruská skupina Kolovrat, která otevřeně vyzývá k boji proti Židům (zdroj: ČTK, ) 2. Dvacetiletý neonacista namaloval na přelomu února a března 2004 vlastní krví hákový kříž na billboard v Praze 7, v ulici U Výstaviště. Kříž měl rozměry 50 60cm. (zdroj: , 19:35) března 2004 se uskutečnil pochod neonacistů se zapálenými pochodněmi Mostem. Z 38 účastníků bylo 23 obviněno z podpory a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka ( 260 tr. zák.). Skinheadi si tímto pochodem měli připomenout připojení Rakouska k nacistickému Německu a smrt svého kamaráda Miloše Reha zabitého při potyčce s místním Rómem. (zdroj: ČTK, , 18:08) března 2004 byl poškozen fotbalový stadion v Hradci Králové. Neznámý pachatel vyryl do středového kruhu fotbalového hřiště hákový kříž. Rýhy v trávníku byly přibližně 20 cm široké a 25 cm hluboké. (zdroj: Právo Východní Čechy, Petr Mráz, ) března 2004 vyryl 18letý skinhead 10 hákových křížů na chodbě panelového domu v Okružní ulici na sídlišti Sever v České Lípě. Byl obviněn z poškozování cizí věci a z propagace fašismu. (zdroj: Českolipský deník, ) března 2004 byli v Ostravě během fotbalového utkání mezi Baníkem Ostrava a 1. FC Brno obviněni 2 příznivci brněnského klubu z trestného činu hanobení národa, rasy a přesvědčení ( 198 tr.zák.). Na příznivce Baníku pokřikovali Polští Židé do plynu! (ČTK, , 16:26) 7. V sobotu 24. dubna 2004 se konal nepovolený koncert téměř stovky skinheadů v hospodě U Žáby v Chrástu na Plzeňsku. Policie ČR koncert ukončila poté, co hosté začali vykřikovat nacistická hesla. Policisté předvedli k výslechu 6 účastníků. Koncertu se účastnil i Jaroslav Brož, který je považován za neoficiálního vůdce hnutí na západě Čech a který byl 14. dubna odsouzen k 5 letům odnětí svobody nepodmíněně za podporu fašismu. (zdroj: ČT1, , 18:00 Zprávy, MfD Kraj Plzeňský, ) dubna 2004 se v Praze na Vysoké škole ekonomické uskutečnila přednáška Jamala Al Jamala, palestinského Chargé d Affaires velvyslanectví Státu Palestina v Praze. Al Jamal zde mimo jiné označil palestinský boj proti Izraeli za národně osvobozenecký boj podle Charty OSN a Izrael odsoudil za nejodpornější rasistické a nacistické praktiky. Izraelskou politiku označil za genocidní. (zdroj: FPA) 9. V sobotu 8. května 2004 skandovali fanoušci AC Sparta Praha před utkáním s Baníkem Ostrava Polský Židi!. (zdroj: 10. Na přelomu května a června 2004 byla v Praze verbálně napadena zaměstnankyně školky s židovskou třídou. Z bezpečnostních důvodů byl před školkou zaveden zákaz zastavení, který vedl některé obyvatele k antisemitským projevům. Tato verbální napadení se pak v průběhu roku mnohokrát opakovala. (zdroj: FPA) 10

15 Abusive behaviour, demonstrations, concerts This category includes all types of antisemitic abuse. 1. On Saturday January 24, 2004, cca. 200 skinheads gathered in Chroustovice (Chrudim area). Performances were given by Czech, Slovak, and Polish music bands, and by a Russian band Kolovrat, which openly advocates fight against Jews. (source: ČTK, ) 2. At the turn of February and March 2004, a twenty year old Neo Nazi activist used his own blood to draw a swastika on a billboard in U Výstaviště street, Prague 7. The swastika s size was 50 60cm. (source: , 19:35) 3. On March 12, 2004, a Neo Nazi march with lit torches took place in Most. Out of the total number of 38 participants, 23 were accused of supporting and advocating movements implying infringement of human rights and freedoms ( 260 Penal Code). The skinheads organized the march to commemorate the union of Austria and Germany during WWII, as well as death of Miloš Reh, a friend who had been killed in fight with a local man of Roma origin. (source: ČTK, , 18:08) 4. On March 21, 2004, a football pitch was damaged in Hradec Králové. An unknown person removed lawn to create the shape of swastika in the central circle of the pitch. The lines of swastika were cca. 20cm wide and 25 cm deep. (source: Právo Východní Čechy, Petr Mráz, ) 5. On March 22, 2004, an 18 year old skinhead carved 10 swastikas in the corridor of a block of flats in Okružní Street, Sever district, Česká Lípa. The man was accused of damaging property and advocating fascism. (source: Českolipský deník, ) 6. On March 27, 2004 in Ostrava, after a football match between Baník Ostrava and No. 1 FC Brno, two Brno fans were accused of the criminal act of defamation of a nation, race, and belief ( 198 Penal Code). The accused shouted at Baník fans: Polish Jews to gas! (source: ČTK, , 16:26) 7. On Saturday April 24, 2004, an unofficial concert with almost one hundred skinhead participants took place in pub U Žáby in Chrást (Plzeň area). The police closed the concert down when the audience started shouting Nazi slogans. Six participants were detained and interrogated. The event was attended by Jaroslav Brož who is supposed to be an unofficial leader of the movement in Western Bohemia and who had been earlier in April sentenced to 5 years in prison without suspension for advocating fascism. (source: ČT1, , 18:00 News, MfD Plzeň region, ) 8. On April 28, 2004, at the University of Economics in Prague, a presentation was given by Jamal Al Jamal, Chargé d Affaires of the Palestinian Embassy to Prague. Al Jamal presented the Palestinian terror fight against Israel as a national liberation fight in compliance with the UN Charter. Al Jamal blamed Israel for disgusting racist and Nazi practices and labelled Israeli policy as genocide. (source: FPA) 9. On Saturday May 8, 2004, AC Sparta Praha hooligans shouted at Baník Ostrava fans: Polish Jews! (source: ) 10. At the turn of May and June 2004, an employee of a Prague kindergarten with a Jewish class was verbally attacked. For security reasons, parking had been forbidden in front of the 11

16 května 2004 byla Židovské obci v Praze nahlášena kresba židovské hvězdy a nápisu Jude raus na okně bytu ve Spojovací ulici. (zdroj: ŽOP) 12. Židovské obci byl dne 25. května 2004 doručen nenávistný protižidovský dopis, ve kterém si autor mimo jiné stěžuje, že fašismus nesplnil svou historickou úlohu při řešení židovského problému. (zdroj: ŽOP) 13. V pátek 28. května 2004 proběhla na Václavském náměstí v Praze poklidná demonstrace na podporu Palestinců, při které byl Izrael označován za rasistický stát krvavých sionistických zabijáků. Sionismus za rasismus a fašismus. Boj Palestinců za právo na sebeurčení podle Listiny práv a svobod OSN. Demonstrace se zúčastnila i skupina revolučních komunistů (REVO) a Komunistický svaz mládeže. Ti měli transparenty s nápisy Vivat intifada! Proslov přednesl i palestinský Charge d Affaire Jamal al Jamal. (zdroj: FPA) června 2004 byl na chodníku před lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Hradci Králové objeven nápis Intifáda. Byl sestaven z větviček a okolo něho se skvěly dvě zelené ratolesti. (MfD Kraj Hradecký, Ivan Macek, ) července 2004 se uskutečnil koncert neonacistů v restauraci Na Pile v Olomouci. Pozvánka na tento koncert se objevila i na stránkách organizace Blood and Honour, která v České republice znovu zahájila svou činnost. Zúčastnila se i polská extrémistická skupina Konkwista 88. (zdroj: ČT1, , 19:15 Události, ČT1, , 19:15 Události) 16. Dopis s fašistickými symboly byl v srpnu 2004 zaslán na velvyslanectví Státu Izrael. (zdroj: FPA) srpna 2004 pokřikovali dělníci na stavbě v Praze na Malé Straně na 2 židovské chlapce, kteří projížděli okolo na kole, hesla typu: Židi odsud, děláte tu bordel! (zdroj: FPA) srpna 2004 obtěžovali zaměstnanec a zákazník benzinové pumpy v Holešovicích v Praze antisemitskými poznámkami židovského muže s kipou. (zdroj: FPA) srpna 2004, ve stejný den, kdy se uskutečnil pochod neonacistů v německém Wunsiendlu u příležitosti výročí smrti Rudolfa Hesse, demonstrovalo v českém Jeseníků 27 skinheadů. (zdroj: FPA) 20. Na vývěsní tabuli pražské restaurace byla během srpna 2004 křídou nakreslena Davidova hvězda na šibenici. (zdroj: FPA) září 2004 se v Praze uskutečnil koncert skupiny Randall Gruppe v restauraci U Karla Hašlera, kterého se zúčastnilo přibližně 120 skinheadů. Zazněla i protižidovská hesla. Na kameru jeden skinhead řekl: Kdyby tu byl Hitler, bylo by to jiné. Policie ČR v souvislosti s koncertem zadržela celkem 16 skinů. Některé obvinila z propagace nacismu. (zdroj: Nedělní svět, , ČT1 19:15 Události, ČT1 22:30 Události, komentáře, ) 12

17 kindergarten. This restrictive measure angered some of the local inhabitants and made them use antisemitic expressions repeatedly during the year. (source: FPA) 11. On May 25, 2004, a painting of a Star of David with the words Jude raus placed on a ground floor window of the apartment building at Spojovací Street was reported to the Jewish Community in Prague. (source: Jewish Community Prague) 12. On May 25, the Jewish Community received a spiteful antisemitic letter, which included for example regrets over the fact, that: fascism did not fulfil its historical role in solving the Jewish problem. (source: Jewish Community Prague) 13. On Friday, May 28, 2004, a peaceful gathering in support of Palestinians was held in Wenceslas Square in Prague. Speakers described Israel as a racist state of bloody Zionist murderers. Zionism was compared to racism and fascism, while the Palestinian fight was described as a right for self determination in accordance with the UN Charter of human rights and freedoms. The demonstration was attended by a group of revolutionary communists (REVO) and by members of the Communist Youth Union who carried transparent Vivat intifada! Among the speakers was Jamal Al Jamal, the Palestinian Charge d Affaires. (source: FPA) 14. On June 1, 2004, the word Intifada made of sticks and decorated with two green branches was found on the pavement in front of the medical faculty of the University in Hradec Králové. (source: MfD Kraj Hradecký, Ivan Macek, ) 15. On July 10, 2004, a Neo Nazi concert was held in a restaurant Na Pile in Olomouc. Invitation for the concert had been published e.g. on the website of the re activated Czech branch of the Blood and Honour organization. A Polish extremists group Konkwista 88 also attended the concert. (source: ČT1, , 19:15 Události, ČT1, , 19:15 Události) 16. In August 2004, the Embassy of the State of Israel received a letter with fascist symbols. (source: FPA) 17. On August 4, 2004, a group of construction workers in Prague shouted at two Jewish boys cycling by the construction site insults, such as: Clear off, you Jews make this place a mess! (source: FPA) 18. On August 5, 2004, a man was insulted for his Jewish origin at a petrol station Benzina in Prague 7 by one of the station employees and by another customer. (source: FPA) 19. On August 20, 2004 on the same day when thousands of neo nacists in Wunsiendel marched to mark the anniversary of the death of Adolf Hitlerʹs deputy, Rudolf Hess, 27 skinheads demonstrated in Jesenik. (source: FPA) 20. A David star hanging on a gallows was drawn in chalk during summer on a signpost of one of Prague restaurants. (source: FPA) 21. On September 4, 2004, a concert of a Neo nazi band Randall Gruppe took place in Prague in a restaurant U Karla Hašlera. Cca 120 skinheads attended the concert. Antisemitic slogans were shouted. One of the participants told TV reporters that If Hitler was here, things would be different. The police detained sixteen of the participating skinheads. Some of them are to be accused of advocating Nazism. (source: Nedělní svět, , ČT1 19:15 Události, ČT1 22:30 Události, komentáře ) 13

18 září 2004 policie zatkla dvaadvacetiletého fanouška plzeňského fotbalového klubu při fotbalovém utkání Mostu s Plzní kvůli nacistickým symbolům vytetovaným na paži, kterými se chlubil kamarádům. Policisté vyšetřují ještě další 4 fanoušky Plzně, kteří ničili zařízení mosteckého stadionu. (zdroj: MfD, ) září 2004 proběhla veřejná přednáška Michaela Jonese, vydavatele amerického antisemitského měsíčníku Culture Wars, který byl pořadatel představen jako odborník na historii, s názvem Kořeny dnešního judaismu. Organizovala ji v pražských Emauzích skupina okolo internetového magazínu Katolikrevue. Michael Jones mimo jiné označil Židy za syny satana a vynálezce revoluce a mesiánství. Synagogy označil za revoluční buňky. Přednášky se účastnila i skupina pražských neonacistů. (zdroj: FPA) 24. v sobotu 11. září 2004 byl během fotbalového zápasu Sparty Praha s Českými Budějovicemi v Praze vyvěšen fanoušky Sparty plakát, na kterém bylo nové vedení Sparty Praha označeno za hrabivé židy. (zdroj: Blesk, ) 25. V sobotu 18. září 2004 se konal neonacistický koncert v Mostě. Vystoupily na něm extremistické skupiny jako Squad 96 nebo Randal Gruppe. Zpívala se i píseň o špinavých židech. (zdroj: ) 26. V sobotu 23. října 2004 při utkání první fotbalové ligy mezi Baníkem Ostrava a Spartou Praha zadržela Policie 28 fanoušků z obou týmů. 7 Sparťanů bylo dodatečně na základě policejního videozáznamu obviněno z hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení. Podobně jako v květnu tohoto roku skandovali: Kdo je špína české ligy, no přece polští Židi. (zdroj: FPA) listopadu zatkla policie 2 muže v šumperském baru, kde hajlovali a provolávali nacistická hesla. Toho nezanechali ani poté, co dorazila policie. (Zdroj: Hradecké noviny ) z archivu FPA 14

19 22. On September 5, 2004, during a football match between Plzeň and Most, the police arrested a twenty year old fan of the Plzeň football club for showing off Nazi symbols tattooed on his arm. Four other Plzeň fans are being investigated for vandalizing football stadium facilities during the match. (source: MfD, ) 23. On September 7, 2004, Michael Jones, publisher of an antisemitic American monthly Culture Wars, gave a public lecture Roots of today s Judaism in Prague Emauzy monastery. The lecture was organized by activists connected with an Internet catholic magazine Katolikrevue. Michael Jones, who had been introduced by the organizers as an expert in history, called Jews sons of Satan and inventors of revolution and mesianism. Moreover, he claimed that synagogues were cells of revolution. The lecture was attended by a group of neo nazis from Prague. (source: FPA) 24. On Saturday September 11, 2004, during a football match between Sparta Prague and České Budějovice, Sparta fans put up a poster, which described the new Sparta club managers as greedy Jews. (source: Blesk, ) 25. On Saturday September 18, 2004, a neo nazi concert took place in Most. Antisemitic groups such as Squad 96 or Randal Gruppe performed. A song about dirty Jews was sung. (source: ) 26. On Saturday October 23, 2004, during a football match between Baník Ostrava and AC Sparta Praha, the police arrested 28 hooligans from both teams. 7 Sparta fans are accused of the criminal act of defamation of a nation, race, and belief ( 198 Penal Code) because they shouted: Who is the dirt of the Czech league? Polish Jews! (source: FPA) 27. On November 7, 2004, the police arrested two men in Šumperk who were shouting nazi slogans. They would not stop even when the police came. (Source: Hradecké noviny ) 15

20 Literatura a média V této kategorii jsou uvedeny příklady literatury, která je podle nás antisemitská, případně obsahuje antisemitské stereotypy. Nacisty obdivované dílo Mein Kampf vydané roku 2003 v češtině následovalo v roce 2004 vydání knihy Adolfa Hitlera s názvem Druhá kniha, která má v podtitulu nepublikované pokračování Mein Kampfu. (Vydala Jana Martínková podle amerického vydání editora a objevitele rukopisu Gerharda L. Weinberga z roku 2003). V srpnu 2004 se na stránkách islam.wz.cz, na které FPA upozorňovalo již ve své loňské výroční zprávě, objevila výzva k Džihádu. Musíme si vzpomenout na naši smlouvu, smlouvu uzavřenou s Všemohoucím Alláhem (subhanahu wa ta la), ve které jsme vyměnili tento svět za islam.wz.cz svět budoucí za svět lepší, jak sám Nejvznešenější Alláh řekl ve svatém Koránu: Nechť tedy bojují na stezce Alláhově ti, kdož kupují za život pozemský život budoucí! A těm, kdož bojují na cestě Alláhově a budou zabiti či zvítězí, těm dáme odměnu nesmírnou! 16 Články, které sklouzávají k antisemitským vyjádřením jsou často uveřejňované v Haló novinách. Např.: o Václav Jumr, 3. dubna 2004 v článku Velký chaos : Izrael se za mimořádně štědré a vojensky účinné pomoci Spojených států a mezinárodní sionistické organizace zmocnil silou zbraní, ohněm a mečem, celých čtyř pětin území Palestiny a vyprovokoval národní tragédii palestinského lidu, která nemá konce. Již 37 let okupuje zbývající území dobyté Palestiny a arogantní teroristickou politikou blokuje veškeré cesty k spravedlivému urovnání a míru. Odpor proti nekončící okupaci označuje za teror, a proti mladým Palestincům, kteří svůj odpor demonstrují kameny a praky, nasazuje těžkou obrněnou techniku. Po celá desetiletí systematicky vyvražďuje palestinskou duševní elitu, a nic na tom nemění skutečnost, že k této elitě patří i islámský klér. Proč se mu daří udržovat Blízký východ ve stavu permanentní okupace a vojenské hrozby všem okolním zemím? Má totiž oddané mediální spojence po celém světě a k ospravedlnění svého státního terorismu zneužívá, a to je velice podlé, účasti světové veřejnosti s tragickým osudem evropských Židů za 2. světové války. Dobře známá je zcela čerstvá agrese Spojených států a jejich nejbližších pohůnků proti Irácké republice. o Václav Jumr, 21. dubna 2004 v článku Nová spirála krveprolití : Dr. Rantisí byl lékař a po léta se věnoval tomuto povolání. Do politiky vstoupil až po dlouhém období izraelské okupace a zjištění, že se Izrael vyhýbá naplnění příslušných rezolucí OSN a není ochoten vrátit území, která obsadil v červnu Osobně zřejmě nikoho nezabil. Naproti tomu izraelský premiér Šaron byl voják, účastnil se válek s arabskými zeměmi a rozhodně za sebou má řadu zabitých. Navíc nese přímou odpovědnost za vraždění v palestinských uprchlických táborech na území Libanonu Sabra a Šatila v roce Zločinem Dr. Rastisího bylo, že říkal věci, které Izrael nechtěl slyšet; obhajoval právo Palestinců bránit se nekonečné okupaci se zbraní v ruce. Jeho jazyk z něho udělal»teroristu«. o Pavel Macháček 11. května 2004 v článku Dogmatismus a antikomunismus srovnává islámský fundamentalismus a antisemitismus s antikomunismem. Devalvuje tak pojem antisemitismus. o Jaroslav Kojzar, 20. května 2004 v článku Svět by konečně měl přestat strkat hlavu do písku srovnává nacisty s Izraelci: Středověký způsob válčení, jenž měl poškodit protistranu, se nacistům hodil, stejně, jako se hodí dnes Izraelcům. Vzpomínáte? Kdysi jeden pán, jmenoval se Heydrich, ve svém projevu v Rudolfově galerii na Pražském hradě si myslel něco podobného. Tehdy ale nešlo o Araby, ale o celý český národ. I tehdy okupant vyhazoval lidi z jejich

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

U DOKTORA. U DOKTORKY

U DOKTORA. U DOKTORKY U DOKTORA. U DOKTORKY Je mi špatně. Jakou máte teplotu? Je mi dobře. Máte pojištění? Co tě bolí? Co vás bolí? Neboj se. Nebojte se. Bolí mě hlava. Otevři ústa. Otevřete ústa. Bolí mě v krku. Svlékni se.

Více

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika Informace o písemných přijímacích zkouškách (úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) Doktorské studijní

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-psa-20 Z á k l a d o v ý t e x t : ear Thomas, I 1 like to apologize for what I did yesterday and explain why

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček. Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu. Z á k l a d o v ý t e x t ( s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček. Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu. Z á k l a d o v ý t e x t ( s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-20 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : History of Czechoslovakia Czechoslovakia became

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Název DUM:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Ironic Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová IRONIC 1. Listen to the song Ironic from the singer Alanis Morissette. For the first time

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT 2011 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 --ANNUAL REPORT 2011 BUĎME AKTIVNÍMI OBČANY ZAJÍMEJME SE O DRUHÉ Název našeho občanského sdružení BALIME je zkratka Bavíme Lidi Medii Cíle: Vzdělávací činnost, především v oblasti

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti NOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA Ilustrační zadání 2008 Základní úroveň obtížnosti AJZCZMZ08PS ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti POSLECH Testový sešit obsahuje 23 úloh. Na řešení úloh a zaznamenání odpovědí

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Worksheet Methodology Sources 2 Decide which words are considered prepositions (předložky) and which are particles (částice) Source: SWAN, Michael a Catharine

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/ FIRE INVESTIGATION Střední průmyslová škola Hranice Mgr. Radka Vorlová 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/34.0608 Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/21.34.0608 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

1. pololetí školního roku 2013/2014. Jazyk a jazyková komunikace. Cizí jazyk. Anglický jazyk

1. pololetí školního roku 2013/2014. Jazyk a jazyková komunikace. Cizí jazyk. Anglický jazyk Název vzdělávacího Viktoriánská Anglie, Britské impérium materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Mgr. Jarmila Iblerová Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

MĚSTA (RODNÉ MĚSTO A DALŠÍ DŮLEŽITÁ MĚSTA) MICHAL KADLEC, DIS

MĚSTA (RODNÉ MĚSTO A DALŠÍ DŮLEŽITÁ MĚSTA) MICHAL KADLEC, DIS MĚSTA (RODNÉ MĚSTO A DALŠÍ DŮLEŽITÁ MĚSTA) MICHAL KADLEC, DIS Washington D.C. VY_32_INOVACE_AK_1_20 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název

Více

Zjistit, jak žáci zvládli učivo prvního pololetí. Pomůcky: Psací potřeby Zdroje: vlastní. III_2-05_54 Half term test, 6yr - řešení

Zjistit, jak žáci zvládli učivo prvního pololetí. Pomůcky: Psací potřeby Zdroje: vlastní. III_2-05_54 Half term test, 6yr - řešení Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno-Tuřany Název práce: Half term test, 6yr Pořadové číslo: III_2-05_54 Předmět: Anglický jazyk Třída: 6. B Téma hodiny: Pololetní písemná práce Vyučující: Ing. Olga

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tematický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

půjčky do 3 tisic jedna noc. Do hlavního vysílacího času se pak mají vrátit některé programy, jako třeba Ozák. Incident 1:Since I started the Qubee

půjčky do 3 tisic jedna noc. Do hlavního vysílacího času se pak mají vrátit některé programy, jako třeba Ozák. Incident 1:Since I started the Qubee půjčky do 3 tisic jedna noc. Do hlavního vysílacího času se pak mají vrátit některé programy, jako třeba Ozák. Incident 1:Since I started the Qubee service on 2nd week of January with 512kbs it was satisfactory

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 17 January /05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 17 January /05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 17 January 2005 5403/05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1 COVER NOTE From : Mr. Jan KOHOUT, Permanent Representative of the Czech Republic to the European Union Date of receipt

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou Od dotace EU k proměně vyučovací hodiny registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0196 Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Project 3 Unit 7B Kelly s problem

Project 3 Unit 7B Kelly s problem VY_32_INOVACE_94 Project 3 Unit 7B Kelly s problem Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. P3 U7B důvod náladový nepřátelský rada někomu zavolat bazar

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

The United Kingdom VY_32_INOVACE_99. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obor: Anglický jazyk. Ročník: 8. 9.roč.

The United Kingdom VY_32_INOVACE_99. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obor: Anglický jazyk. Ročník: 8. 9.roč. The United Kingdom VY_32_INOVACE_99 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. 9.roč. 1.Find 28 expressions in a word search and solve the hidden message.

Více

Psaná podoba jazyka, slovní zásoba

Psaná podoba jazyka, slovní zásoba Šablona č. VI, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Anglický jazyk Anglický jazyk Psaná podoba jazyka, slovní zásoba Příběh Three little pigs Ročník 5. Anotace Materiál slouží

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVAC ŠVP Fotograf, Kosmetička-vizážistka,

Více

VY_32_INOVACE_5 Anglický jazyk Vypracovala: Mgr. Marcela Minaříková Test 5-3 Opakování Theme 2 Birthday Vznik: listopad 2013 Číslo projektu:

VY_32_INOVACE_5 Anglický jazyk Vypracovala: Mgr. Marcela Minaříková Test 5-3 Opakování Theme 2 Birthday Vznik: listopad 2013 Číslo projektu: VY_32_INOVACE_5 Anglický jazyk Vypracovala: Mgr. Marcela Minaříková Téma: 5. 46 Test 5-3 Opakování Theme 2 Birthday Vznik: listopad 2013 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2787 ANOTACE: test pro ověření

Více

AJ 3_20_American_holidays.notebook. April 14, 2014. 1.Úvodní strana

AJ 3_20_American_holidays.notebook. April 14, 2014. 1.Úvodní strana 1.Úvodní strana 1 AMERICAN FESTIVALS AJ 3 Konverzační témata DUM č. 20 septima osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána

Více

Past Perfect opakování předminulý čas

Past Perfect opakování předminulý čas 1. Udělal jsem oběd,než přišla domů. 2. Když jsem přišel na autobusovou zastávku, autobus už odjel. 3. Do pondělí už všichni turisté opustili hotel. 4. Začala zpívat píseň, kterou napsala pro svého kamaráda.

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 40

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská VY_32_INOVACE_AJ_140 Verbs Slovesa Test PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 3. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika - slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis způsobu

Více

FILM REVIEW. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II

FILM REVIEW. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning FILM REVIEW Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Kristina Volná Škola: Gymnázium Sušice Předmět:

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze)... 90 Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 Příloha 3 Emailové dotazy, vedení fakult TÜ... 92 Příloha 4 Emailové dotazy na vedení

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

TOP 4 KOMBI READERS OF MAGAZÍN DNES + TV, ONA DNES, DOMA DNES AND PÁTEK LIDOVÉ NOVINY

TOP 4 KOMBI READERS OF MAGAZÍN DNES + TV, ONA DNES, DOMA DNES AND PÁTEK LIDOVÉ NOVINY READERS OF MAGAZÍN +, ONA, DOMA AND PÁTEK LIDOVÉ NOVINY MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

PITSTOP VY_22_INOVACE_26

PITSTOP VY_22_INOVACE_26 PITSTOP VY_22_INOVACE_26 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. PITSTOP 1/ Try to complete the missing words. Then listen and check your ideas. Eight

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_325_AJ_05 Mgr. Pavla Matýsková Anglický

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

Anglický jazyk. Specifikace oboru. 1. Prague 1. www.isspolygr.cz. Co je to polygrafie. DUM číslo: 103 Prague. Co je to polygrafie

Anglický jazyk. Specifikace oboru. 1. Prague 1. www.isspolygr.cz. Co je to polygrafie. DUM číslo: 103 Prague. Co je to polygrafie Specifikace oboru Co je Anglický to POLYGRAFIE jazyk 1. 1. www.isspolygr.cz 1 Co je to polygrafie Vytvořil: Vytvořila: Jan Pavla Doležal Axmanová DUM číslo: 103 Co je to polygrafie Škola Ročník Název projektu

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

II_2-01_39 ABBA,Happy New Year, řešení II_2-01_39 ABBA,Happy New Year, for students

II_2-01_39 ABBA,Happy New Year, řešení II_2-01_39 ABBA,Happy New Year, for students Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno-Tuřany Název práce: Happy New Year, song Pořadové číslo: II_2-01_39 Předmět: Anglický jazyk Třída: 8. A Téma hodiny: Vánoce a Nový rok. Vyučující: Ing. Olga Matoušková

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více