obsah / list of content

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "obsah / list of content"

Transkript

1

2

3

4 obsah / list of content Úvodní slovo / Introductory Word Plzeň / Pilsen Plzeňský kraj / Pilsen Region Územní plán / Master Plan of the City of Pilsen Rozhovor / Interview Mapy / Maps Profil společnosti / Company Profile Den otevřených dveří / Open Day Poděkování a kredity / Credits Poznámky / Notes

5 úvodní slovo / Introductory Word Plzeň je moderní a dynamicky se rozvíjející metropole Plzeňského kraje. V uplynulých letech se například podařilo zaplnit průmyslovou zónu Borská pole, významné investice směřovaly do výstavby hotelů, nebo obchodních zařízení. Neméně významné jsou projekty soukromého sektoru při výstavbě bytových domů a rodinných domků. I nadále je Plzeň pro investory atraktivním místem. Vítám proto snahu založit tradici nového veletrhu, který by na jedno místo přivedl všechny, kteří se na investicích podílejí. Důležitá je i role Plzně jako tvůrce územního plánu, který rozvoji města dává mantinely. Plzeň se pomalu ale jistě dostává na maximální možné hranice svého rozvoje. Proto mě těší, že se veletrh neomezuje jen na samotnou Plzeň, ale zahrnuje také blízké okolí. Právě tam je, podle mého názoru, prostor pro investory v budoucnosti. Ekonomickou sílu krajské metropole je totiž třeba přenést do dalších částí kraje tak, aby byl rovnoměrně ekonomicky rozvinutý. Doufám, že veletrh splní očekávání účastníků a že se v budoucnu stane významným zdrojem informací a možností pro realizaci zájmů investorů. Plzeň is modern and developing urban centre of the Plzeň region. In recent years we managed to fill in the Borská pole industrial zone. Many significant investments flowed to construction of the hotel or shopping facilities. No less important investments were made by private companies in development of apartment and family houses. Plzeň is still the attractive place for investments. Therefore I appreciate the attempt to establish the new fair tradition with goal to bring all the investors at one place. Also important is the role of Plzeň as the urban planning publisher. Urban planning gives the borders to the city development. Plzeň is going to reach the maximal limits of its development. So I also appreciate that the fair is not focused only on Plzeň, but also on the neighbourhood. In my opinion there is the right place for the future investors. It is necessary to spread the economic strength of the regional metropolis, so the regional development will be in harmony. I hope the fair is going to fulfil the visitors expectations and become the significant source of information and opportunities for possible investors realisation. Ing. Pavel Rödl primátor města Plzně Mayor of the City of Pilsen Stavební investice a investiční příležitosti určují budoucí rozvoj regionu i kraje. Hospodářská komora podporuje trvalý rozvoj regionu od svého počátku. Proto zakládáme tradici tohoto veletrhu. Budeme rádi, pokud se zde budou setkávat investoři s nabídkou pozemků, realit i služeb s tím souvisejících. Stejně tak zde představíme možnosti realitních kanceláří a developerů pro pracovníky, kteří hledají nové bydlení. Ve spolupráci se Svazem podnikatelů ve stavebnictví představíme nejlepší stavby v regionu. Rádi společně napomůžeme příchodu kvalitních investorů i stabilizaci kvalitních pracovníků. Veletrh FINPEX je i místo setkání představitelů investorů, nabízejících i reprezentantů veřejné správy. Lze tak v diskuzi předávat i získávat informace o konkrétním rozvoji města, kraje z pohledu kompetentních úředníků. Ve spolupráci s veřejnou správou lze tak nastavit směr trvalého zlepšování životní úrovně v celé oblasti. Budu velmi potěšen, pokud tato akce napomůže těmto cílům a představám. Každý z nás si přeje bydlet a pracovat v pěkném prostředí bez sociálních výkyvů, s možností plánování. A to je cíl tohoto veletrhu. Všem přeji mnoho úspěchů. The future development of the region and district is determined by the building investments and investment opportunities. The Economic Chamber has supported the enduring development of the region since the beginning. Therefore, we establish the tradition of this exhibition. We will be glad if the investors meet here with an offer of building lots, real estate and services related to it. At the same time, we will introduce the capabilities of the real estate agencies and developers for employees who seek new housing. In close cooperation with the Association of Building Entrepreneurs of the Czech Republic (ABE), we will present the best buildings within the region. Together, we will be glad to help the introduction of quality investors and the stabilization of quality employees. The FINPEX Exhibition is the place for the meetings of investment representatives, bidders and public administration representatives. Thus mutual discussion may serve to convey and gain information about the specific development of the city or district from the point of view of the competent officials. In this manner, and in close cooperation with the public administration, we may define the direction toward permanent improvement of the standard of living throughout the region. I will be very glad if this event helps us to reach these objectives and concepts. Each of us wants to live and work in pleasant surroundings, without social ups and downs, with the possibility of planning. And that is exactly the objective of this exhibition. Dipl. Ing. Miloslav ZEMAN předseda představenstva Okresní hospodářská komora Plzeňsko Chairman of the Board of Directors OHK Plzeňsko 8 9

6 Plzeň / Pilsen Plzeň metropole západních Čech Plzeň, významné hospodářské, kulturní a správní centrum jihozápadní části Čech, leží v nejnižší části Plzeňské kotliny na soutoku řek Úhlavy, Úslavy, Radbuzy a Mže. Město založil na sklonku 13. století Václav II. na křižovatce významných obchodních cest. Výhodná poloha mezi Prahou a zemskými hranicemi mu umožnila rychlý ekonomický rozvoj a předurčila jeho výsadní postavení mezi českými městy. Plzeň se záhy stala střediskem kulturních i humanistických tradic. Vysoká kulturní i hospodářská úroveň města se odrazila v osobitém stavebním vývoji. Mezi cenné stavební památky patří zejména gotický chrám sv. Bartoloměje, renesanční radnice, františkánský klášter či židovská synagoga. V období industrializace v 19. století byly v Plzni založeny známé průmyslové giganty strojírenský komplex Škoda a světoznámý pivovar Plzeňský Prazdroj. Výhodná poloha a dopravní dostupnost ovlivňují život města i v současnosti. Město protíná dálnice D5 mezi Prahou a Rozvadovem, procházejí jím mezinárodní silniční i železniční tahy. Velkorysé podnikatelské projekty současnosti zajišťují Plzni finanční stabilitu. Založením Západočeské univerzity a biskupství získala Plzeň další kulturní a duchovní rozměr. Vynikající kulturní a společenské zázemí města a rozvinutá turistická infrastruktura vytvářejí podmínky pro rozvoj kongresové a zážitkové turistiky. Dnešní Plzeň se rozkládá na ploše 138 km 2 a žije zde zhruba obyvatel. Pilsen Metropolis of West Bohemia Pilsen, important economic, cultural and administrative centre of the south-west part of Bohemia is situated in the lowest area of the Pilsen Basin at the confluence of the Úhlava, Úslava, Radbuza and Mže Rivers. The city was founded by King Wenceslas II. at the crossroads of important merchant routes at the end of the 13th century. Its favourable location between Prague and the borders of the country enabled fast economic development of Pilsen and determined its prominent position among Czech cities. Pilsen soon became a centre of cultural and humanistic traditions. High cultural and economic standard of the city was reflected in its building and architectural development. Valuable architectural monuments include the Gothic cathedral of St. Bartholomew, the Renaissance city hall, the Franciscan monastery or the Jewish synagogue. Renowned industrial giants, the Škoda Works engineering complex and the world famous Pilsner Urquell brewery, were founded during the 19th century industrialization. Suitable location and transportation accessibility influence the life of the city nowadays too. It is situated on the D5 highway linking Prague and Rozvadov border checkpoint, while other international road and railway routes cut through the city. Present large-scale enterprise projects secure financial stability for Pilsen, while the foundation of the University of West Bohemia and the bishopric provide additional cultural and spiritual dimensions. Excellent cultural and social facilities of the city together with well developed tourist infrastructure create suitable conditions for further advancement of adventure and conference tourism Nowadays, Pilsen covers 138 km 2 and it has a population about inhabitants

7 Plzeňský kraj / Pilsen Region Plzeňský kraj Pilsen Region Plzeňský kraj leží na starém historickém území českého státu a připomíná kouzelný měšec známý z pohádek. Kdykoliv se otevře, vysype se z něho bohatství, které má větší hodnotu než zl to a drahé kameny. Má podobu starobylých památek, historických měst, lidové architektury doplněné osobitým folklorem a nekončícím množstvím přírodních zajímavostí s hřebenem monumentálního masivu Šumavy s modrými oky tajuplných jezer. Sám kraj má strategicky významnou polohu na dopravním spojení východní a západní Evropy. Z hlediska dostupnosti regionu je výhodou blízkost Prahy (necelá 1 hodina jízdy automobilem na mezinárodní letiště Praha-Ruzyně) a Spolkové republiky Německo. Svou rozlohou km 2 je třetím největším krajem v České republice, avšak počtem obyvatel se řadí až na místo deváté. Hlavním centrem je krajské město Plzeň, které svou velikostí výrazně převyšuje všechna ostatní města. Svými funkcemi pak prakticky ovlivňuje celé území kraje. Pro Plzeňský kraj je typický vysoký počet malých sídel s nerovnoměrným rozmístěním, chybí zde města střední velikosti. Struktura středisek je v porovnání se zbytkem ČR atypická. Vždyť druhé největší město kraje Klatovy má jen 23 tisíc obyvatel. Z hlediska životního prostředí je možno region hodnotit příznivě s vědomím značných rozdílů mezi průmyslovou centrální oblastí a zachovalými příhraničními oblastmi. Dalším charakteristickým rysem kraje je mimořádně nízká hustota zalidnění v příhraničních okresech a kraj tak má druhou nejnižší hustotu obyvatel v ČR. Plzeňský kraj má velmi dobré kulturně-historické předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu. Samo město Plzeň s bohatou kulturní nabídkou konkuruje Manětínu, klášteru v Plasích a dalším hradům a zámkům rozprostřeným po celém území kraje. Tento potenciál však není dosud využíván tolik, jako např. v kraji Jihočeském. Plzeňský kraj je díky své poloze přitažlivý i pro zahraniční investory. Velké množství rozvojových zón i podniků je i mimo krajské město. Například u Nýřan, Vysočan, Boru u Tachova, Mýta u Rokycan, v Holýšově, v Klatovech Pod Borem nebo Štěnovicích a Šťáhlavech. Z toho vyplývá i to, že patříme k oblastem s nižší mírou nezaměstnanosti. V současné době míra nezaměstnanosti kolísá mezi 5 a 6 %. Čím se Plzeňský kraj může rozhodně pochlubit je HDP. V tomto ukazateli jsme po Praze na druhém až třetím místě v rámci celé České republiky. Významné je i sousedství Bavorska, jednoho z nejvyspělejších regionů Evropy s podobnými přírodními podmínkami, neboť příhraniční okresy se mohou podílet na využívání evropského programu přeshraniční spolupráce. Pilsen region is situated in the old historical area of the Czech country and evokes the magic sack known from fairy tales. Whenever it opens, the wealth comes out: The wealth of higher value than gold or gems. It has shape of ancient relics, historical towns, popular architecture hand-in-hand with peculiar folklore and countless natural interests with the majestic massive of Šumava mountains and blue-eyed shaped mysterious lakes. The region itself has very strategic location. It stands on the traffic connection between Eastern and Western Europe. Also the nearby capital city of Prague with international airport Prague-Ruzyně on the one side and Germany on the other side is big advantage. With the overall area of 7561 km 2, Pilsen region is the third biggest region in the Czech Republic, nevertheless it is the ninth region according to the number of inhabitants. The main centre of the region is the city of Pilsen. With the size it rapidly overrides other towns and with the offices and services inside, it practically rules the whole region. For Pilsen region the high number of small urban areas is typical, the medium-sized towns are missing. The structure and distribution of the centres is atypical in comparison with the Czech Republic: The second biggest town in the region, Klatovy, with 23 thousand inhabitants is about 7 times smaller than the biggest one! In the matter of environment, the region could be evaluated positively, awareness of big difference between industrial central part and well-preserved border areas. Also the extraordinary low density of inhabitants in the border areas is characteristic and therefore the region has the second lowest density of inhabitants in the Czech Republic. Pilsen region has very good cultural and historical supposition for the tourist trade development. Pilsen itself with the wide culture offer can compete with Manětín, the monastery in Plasy or other castles and strongholds spread all over the region. But this potential is used as much as e.g. in Jihočeský region (South bohemian region). Pilsen region is, thanks to the location, attractive also for foreign investors. The big amount of the developing areas is also outside the city of Pilsen, e.g. in Nýřany, Vysočany, Bor u Tachova, Mýto u Rokycan, Holýšov, Klatovy, Pod Borem, Štěnovice or Šťáhlavy. That concludes that Pilsen region belongs to the areas with the lower rate of unemployment. Currently, the rate is around 5 or 6%. What can Pilsen region be proud of is the GDP. In this rate, Pilsen region stands on the second or third place in the Czech Republic (after capital city of Prague). Also the neighbourhood and connection with Bavaria, Germany, one of the most developed regions in Europe, is very significant. Bavaria has similar nature and frontier areas can use the European Programme for the Cross-border cooperation

8 územní plán / Master Plan of the City of Pilsen Územní plán města Plzně Územní plán města Plzně je dokument, který v souladu se základní urbanistickou koncepcí města, systémem dopravy, technické infrastruktury a ekologické stability reaguje na společensko-ekonomické podmínky, vlastnické vztahy a další faktory. Územní plán člení území města na jednotlivá území a plochy a určuje možnosti jejich funkčního využití. Tyto možnosti jsou definovány ve funkčních regulativech pro příslušný typ území a plochy. Pro každý pozemek ve městě Plzni je tedy možné definovat základní možnosti jeho využití. Kromě stabilizovaných ploch vymezuje rozvojová území a plochy pro všechny městské funkce (bydlení, občanská vybavenost, výroba, zeleň ad.). Je podkladem pro rozvojové záměry města i soukromých investorů a občanů. Územní plán města Plzně byl schválen v roce 1995 a je pravidelně aktualizován. The Master Plan of the City of Pilsen The Master Plan of the City of Pilsen is a document which, in accordance with the city s basic urban planning strategy and system of transport, technical infrastructure and ecological stability, responds to socio-economic conditions, ownership relations and other factors. The Master Plan divides the city into separate areas and zones and defines their possible functional uses. These possible functional uses are laid down in functional regulations for the relevant type of area and zone. It is therefore possible to define the basic possible uses of each plot of land in Pilsen. Besides already stabilized zones, the Master Plan delimits development territories and areas for all urban functions (housing, public amenities, manufacturing, green spaces etc.). It provides a basis for all development plans by the municipality and private investors as well as the public. The Master Plan of the City of Pilsen was approved in 1995 and is regularly updated

9 rozhovor / Interview Investiční výstavba a územní plánování Capital Expenditure Development and Urban Planning Územní plán města Plzně zpracovává příspěvková organizace Útvar koncepce a rozvoje města Plzně. Nejen na to, jak spolu souvisí investiční výstavba a územní plánování, jsme se zeptali ředitelky Ing. Ireny Vostracké. 1. V poslední době se často setkáváme s pojmy územní plánování a strategické plánování. Souvisí spolu tyto pojmy nebo jde o zcela odlišné disciplíny? Podle mého názoru se jedná o dvě samostatné oblasti, které spolu však úzce souvisí a vzájemně se ovlivňují. Strategické plánování by se mělo zabývat potřebami, a to nejen současnými, ale zejména výhledovými rozvojovými. Z hlediska města to znamená, že je třeba neustále posuzovat, jak se vyvíjí potřeby bydlení, občanské vybavenosti, volnočasových aktivit, služeb, jaké trendy má nezaměstnanost, průmysl ad. Pomocí strategických plánů, které připravují týmy odborníků pod vedením prognostiků, demografů a sociologů, je pak možné stanovením priorit vývoj sledovaných oblastí částečně ovlivňovat. Mnoho projektů ze strategických plánů má územní průmět. A právě zde nastupuje úloha územního plánování. Úkolem pracovních týmů pod vedením architektů urbanistů je vymezit co nejvhodnější plochy a území, tak aby vzniklo moderní fungující město. Územní plán je jedním z nástrojů naplňování strategického plánu. Vzájemné ovlivňování územního a strategického plánování je patrné v případech, kdy není vhodné nebo dokonce ani možné požadavky ze strategického plánu v územním plánu naplnit. Naopak znalost lokality může vést k doporučení využít území pro jiné aktivity, se kterými se ve strategickém plánu původně nepočítalo. V obou případech platí, že dokumenty strategického i územního plánování jsou stále živé a je proto potřeba neustále je doplňovat, aktualizovat a reagovat na všechny změny, které život přináší. 2. Vyplývá z vaší odpovědi, že by územní plán měl odrážet mimo jiné i potřeby investorů? Ano, ale zároveň ne každý požadavek je reálné v územním plánu naplnit. Záměrem města je pochopitelně najít shodu s investory. Pokud by tomu tak nebylo, neměla by z toho prospěch ani jedna strana. Pokud by nebyl o některé plochy dlouhodobě zájem ze strany investorů, byl by to nejspíš důkaz toho, že je jejich využití špatně navrženo. Na druhou stranu nelze umožnit zástavbu v nevhodných lokalitách (např. v záplavových nebo chráněných územích). Vzhledem k tomu, že se za posledních patnáct let v Plzni zastavělo přes 530 ha ploch a neustále je o investování ve městě zájem, myslím, že přes některé dílčí problémy se poptávka a nabídka po rozvojových plochách pro investory úspěšně potkává. 3. Kromě investorů, kteří do území vstupují se svými záměry, zajímá územní plán určitě i vlastníky pozemků. Jaké otázky řešíte nejčastěji? Zde je situace trochu jiná. Požadavky vlastníků pozemků jsou poměrně rozličné. Velkou část tvoří dotazy týkající se jednotlivých parcel, které by vlastníci chtěli využít pro výstavbu rodinného domu nebo nějaké provozovny pro vlastní potřebu z hlediska územního plánu je pak odpověď obvykle jednoznačná, buď se parcela nachází v plochách umožňujících takovou výstavbu a vše je předmětem územního a stavebního řízení a nebo tuto stavbu územní plán neumožňuje a výstavba není možná. Druhou velkou skupinu tvoří požadavky na změny územního plánu obvykle za účelem pozemek prodat, často bez požadavku na konkrétní funkční využití. Přestože i zde je snaha co nejvíce vycházet požadavkům vstříc a každý námět je pečlivě zvažován, v mnoha případech není reálné požadavky vlastníků akceptovat. Týká se to zejména samostatných jednotlivých pozemků uprostřed krajiny odtržených od jakékoli zástavby bez napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Ale musím říci, že těchto nereálných požadavků je podstatně méně než těch, které jsou po procesu projednávání změn územního plánu schváleny. The Master Plan of the City of Pilsen is drafted by the Urban Planning and Development Institute of the City of Pilsen, a contributory organisation. The following interview with the Institute s director, Irena Vostracká, looks at the connections between capital expenditure development and urban planning, as well as other issues. 1. One often comes across the terms land-use planning and strategic planning today. Are these terms connected with each other, or are they completely different? I think these are two separate areas which, however, are closely connected and influence each other. Strategic planning should address needs not only the current needs, but particularly future development needs. From the city s perspective this means that it is necessary to assess continuously how the needs for housing, public amenities, leisure-time activities and services evolve and what the trends are in unemployment, industry etc. Strategic plans drafted by expert teams under the leadership of forecasters, demographers and sociologists allow us to influence partially the development of the areas in question by setting priorities for them. Many projects stemming from strategic plans are then projected down on the ground. This is where land use planning comes into play. The task for the work teams, headed by city architects, is to determine the most suitable areas for the development of a modern, well-functioning city. A master plan is one of the instruments used to implement the strategic plan. Land use planning and strategic planning can be seen to influence each other in cases where it is not suitable or even not possible to reflect the requirements of the strategic plan in the master plan. Conversely, our knowledge of a locality may give rise to a recommendation to use the land for other activities which had not originally been anticipated in the strategic plan. It is true to say that both the strategic planning documents and the land-use planning documents evolve over time and need to be amended and updated in order to reflect all the changes that life brings. 2. Does your answer imply that the master plan should, among other things, reflect the needs of investors? Yes, but in practice the master plan cannot embrace every single requirement. Naturally, the city s goal is to find consensus with investors. If this was not the case, there would be no benefit for either stakeholder. If investors were not interested in some areas in the long term, it would most likely indicate that the proposals have not been well drawn up. On the other hand, it is impossible to let investors build in places not suited for development (such as floodplains or protected areas). Given that in the past fifteen years over 530 hectares have been built up and we still see interest in capital expenditure projects in the city, I think there is a good match between the demand for development areas what we offer investors. 3. Besides the investors with their ideas of development, the master plan is no doubt of interest to land owners. What kinds of issues do you deal with most often? With land owners, the situation is slightly different. Their requirements are fairly varied. We get a lot of queries regarding individual land plots which the owners would like to use to build a family house or a plant for their own business. In terms of the master plan, the answer is usually explicit: either the land plot is located in an area earmarked for such development and the request goes through the land-use permit and building permit procedures, or the master plan does not allow such development and the request is then turned down. Another large group of requests we deal with are those to change the master plan, usually in order to sell the land plot, often without a request for a specific type of land use. We make every effort to accommodate these requests and we carefully assess each proposal, but in many cases a change is simply not possible, particularly where the land plots are located in the middle of the countryside, away from built-up areas, with no connections to traffic infrastructure and utility networks. But I must say that the number of such unrealistic requests is substantially lower than the number of those that approved once the process of discussing the changes to the master plan is completed

10 mapy / Maps Ceny pozemků 18 Prices of Plots 19

11 mapy / Maps Nájmy kanceláří 20 Rents of Offices 21

12 mapy / Maps Nájmy obchodních ploch 22 Rents of Retail Spaces 23

13 mapy / Maps Nájmy skladových prostor 24 Rents of Logistic Spaces 25

14 mapy / Maps Ceny bytů a rodinných domů 26 Prices of Flats and Houses 27

15 mapy / Maps 28 Ceny bytů a rodinných domů Prices of Flats and Houses - méně vyhledávané lokality - Less Desirable Locations 29

16 stánek / Stand / D8 A Acred s. r. o. Husova 240/5, Praha 1 T: M: F: Rok založení: 1995 Činnost společnosti: Strategické plánování & development; manažerské služby v oblasti řízení projektů; marketing, prodej & pronájem; správa majetku ACRED je společnost zabývající se managementem v oblasti nemovitostí. Anthony Caine ji v roce 1995 zakládal s cílem...nacházet, vytvářet a rozvíjet řešení, jejichž výsledkem budou služby a nemovitosti nadstandardní kvality. Objekty, které investorům i budoucím majitelům přinesou trvale udržitelnou hodnotu, maximální zhodnocení jejich investic... Při dosahováni tohoto cíle staví společnost ACRED na třech základních kamenech firemní filozofie: inovacích, odborných znalostech a smyslu pro odpovědnost týmu zaměstnanců. ACRED, to je tým profesionálů s bohatými zkušenostmi v oblasti trhu s komerčními i rezidenčními nemovitostmi v České republice ACRED, to je investiční partner, který do projektů rovněž vkládá vlastní kapitál ACRED, to je manažer zajišťující komplexní i dílčí realizace projektů pro své klienty z řad investorů či jiných subjektů a blízký spolupracovník svých zákazníků, který jim napomáhá preventivně eliminovat možná rizika ACRED, to je odborný konzultant, který ochotně poskytuje své poradenské služby při projektech jakékoli velikosti, zaměření a obtížnosti Year of foundation: 1995 Company s activity: Strategic Planning & Development; Development Management Services; Marketing, Sales & Leasing; Property Asset Management ACRED is a real estate development management company that was established in 1995 by its principal, Anthony Caine under the premise...to envision, develop, and communicate real estate solutions of a high standard that create sustainable value for its investors and occupants. This is achieved through the innovation, expertise, and commitment of its professional team... ACRED is a team of professionals with proven experience in residential and commercial development in the Czech Republic ACRED serves as an equity partner, often investing its own capital in its projects ACRED acts as a development manager for third party investors, working closely with its clients in managing inherent project risks ACRED provides real estate investors development and asset management consulting services for properties of all sizes and complexity Flexis Business Park Zahájení druhé etapy administrativně- logistického centra 300 m 2 kanceláří v první etapě k okamžitému nastěhování Moderní sklady, výrobní haly a kanceláře pod jednou střechou Zařaďte se mezi nájemce jako MEA MEISINGER, Xtek Europe, NEWTECH nebo Würth 2. etapa moderního administrativně-logistického centra FLEXIS BUSINESS PARK vyrůstá v perspektivní zóně Borská pole v Plzni Řiďte svou firmu úsporně! Avalon Business Center Místo pro vaše úspěšné podnikání m 2 nejmodernějších kanceláří v Plzni Flexibilní uspořádání s důrazem na váš růst a produktivitu Příspěvek až 1000 Kč / m 2 na vybavení Základ nové, prestižní části centra města (Poděbradova ul.) Kontaktní osoba na veletrhu FINPEX / Contact at FINPEX / Markéta Vondráková, T:

17 stánek / Stand / D10 A ADELARDIS a. s. V Bezovce 9/ Plzeň Jižní Předměstí T: F: Rok založení: 2005 Činnost společnosti: - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem - inženýrská činnost v investiční výstavbě Společnost ADELARDIS a. s. poskytuje odborné know-how v kombinaci s velmi dobrou znalostí podnikatelského prostředí v České republice. Investoři mohou při realizaci svých projektů využívat odborné zkušenosti obohacené o praktické znalosti místního trhu, kterými disponuje skupina CIAS. Year of foundation: 2005 Company s activity: - rentals of estates, apartments and non-residential premises with providing of basic services connected with the rental - engineering service in capital construction ADELARDIS a.s. provides skilled know-how in combination with very good knowledge of business sphere in the Czech Republic. The CIAS group has experience enhanced by practical knowledge of the local market which can be used by investors at realization of their projects. 32 Kontaktní osoba na veletrhu FINPEX / Contact at FINPEX / Ing. Miloš Kulda, M:

18 stánek / Stand / E3 A AIP Plzeň, s. r. o. Brojova Plzeň T: F: Rok založení: 1992 Činnost společnosti: Oborová specifikace: residenční, komerční a industriální výstavba Architektura: předprojektová příprava zakázky, architektonická studie Urbanismus: urbanistické studie, územní plány, regulační plány, veřejná dopravní a technická infrastruktura Realizační a konstrukční projekty: stavební dokumentace, technické zařízení budov, statické posudky Inženýrská činnost Year of foundation: 1992 Company s activity: Specialisation: residential, commercial and industrial building development Architecture: feasility studies, architecture studies Town planning: general city planning, regulation plans, city transport, traffic and technical infrastructure Constructions: Construction and structural design, building equipment and infrastructure design statics and structural analysis Local authorities negotiations, administration of building permit 34 35

19 stánek / Stand / E5 A ATELIER SOUKUP s. r. o. Klatovská třída Plzeň, ČR T: F: Rok založení: 1995 Činnost společnosti: Společnost navázala na činnost Architektonické a projekční kanceláře Ing. arch. Jana Soukupa založené v roce Klíčoví spolupracovníci, názor na architekturu a věříme, že i vstřícnost ke klientovi zůstala po celou dobu stejná. Základním zaměřením společnsoti je obnova našich památek. Budoucnost totiž neexistuje bez minulosti a každý, kdo toto pravidlo popřel, skončil neslavně. Naše minulost je náš odrazový můstek pro budoucnost a bude-li pevně postavená v našich myslích, tím pevněji se můžeme odrazit a dál se dostaneme. Proto je naším výsostným zájmem obnova historického vědomí, které má výraz v památkách. Považujeme za důležité, aby naše památky s námi dál žily, ne jen jako muzeální exponát, ale jako prožívaná skutečnost. Nezanedbatelná je proto i angažovanost atelieru v dobrovolné sféře osvětové činnosti, propagace a konkrétních akcí na záchranu památek. Protože si pracovníci atelieru dali za cíl dělat dobrou architekturu, nerozlišují mezi architekturou minulosti a budoucnosti. Tvoří i nové stavby, které se řadí po bok dílům našich předků a je radostí, když nová stavba navazuje přímo na historické prostředí. Za své dílo byli odměněni mnoha oceněními a uznáním odborné i laické veřejnosti. Year of foundation: 1995 Company s activity: In 1995, ATELIER SOUKUP joined the activities of the practice of architect Jan Soukup, which was founded in 1991 after the collapse of the communist regime in our home country. The main activity of this office is the renovation of the destructed and noteworthy wealth of Bohemia (of the Czechs, the Czech Republic). Furthermore the office is committed of the creation of contemporary buildings. The office philosophy comprises two ideas belonging together. On one hand restoration of historic buildings follows our conviction that without a past we have to come to know and respect there is no future, whilst on the other hand the construction of new buildings follows the idea that the architect should pursue the mission to help people to live well. á!"#$%&'!(#)" *+,-.%&#/ 0"&" %7 à!$17%%8 19* 5"'#$3 ( 456%

20 stánek / Stand / E1 A AVE architekt, a. s. Částkova Plzeň T: , architekt.cz Rok založení: Galerie AVE (1990), AVE konsorcium ( ), Studio AVE s. r. o. ( ), AVE architekt, a. s. (od roku 1995) Činnost společnosti: AVE architekt, a. s. je architektonické a projekční studio poskytující komplexní služby na vysoké úrovni v procesu navrhování budov. Na počátku vzniku firmy se studio zviditelnilo úspěšnou účastí v několika architektonických soutěžích. Realizována však byla jediná nová radnice ÚMO 2 Plzeň Slovany, která se v roce 1999 stala Stavbou roku České republiky. Poslední vyhranou soutěží byl návrh Domu Srdce nové galerie v lokalitě U Zvonu v Plzni. Naší srdeční záležitostí je realizace firemní budovy Hannah na Americké třídě, taktéž oceněné několika cenami. Poměrně brzy jsme v AVE začali s navrhováním staveb pro bydlení, nejvýrazněji propracovaném v obytném souboru Sylván (cca 700 bytů v nájemních domech, ve viladomech a rodinných domech). Nová čtvrť vzniká od roku 2000 dodnes a stanovila nový standard bydlení v Plzni. Mezi další úspěšné bytové realizace patří bytové domy Pod Záhorskem, v Plzeňské ulici a poslední realizace v Liliové ulici, kde byla firma AVE architekt, a. s. zároveň projektantem i investorem domu. V současnosti připravujeme další bytové soubory na významných lokalitách v Plzni, návrhy domů Na Ypsilonce, U Pramene a U Mlýnské strouhy znamenají nastavení další nové kvality bydlení. Bytový dům Liliová ul., Plzeň Year of foundation: 1990 AVE Gallery, AVE Syndicate, AVE Studio, Ltd., 1995 AVE Architekt, Inc. Company s activity: AVE Architekt, Inc. is architectural and design studio with high-quality and complex services in the design phase of the building construction. In the beginning, the studio presented itself with successful participation in several design contests. But only one has been built the new town hall of 2nd town district of Plzeň-Slovany. This building was awarded in 1999 The Building of the Year in the Czech Republic. The last won contest was the design of Dům Srdce (The Heart House) the new gallery in the locality U Zvonu, Plzeň, Czech Republic. But our matter of the heart is the building for Hannah company on the Americká Street. This building was also awarded several prizes. In the very short time, we started to design the housing facilities in the carefully worked-out housing estate of Sylván (about 700 flats in apartment houses, condominiums or family houses). This new district has been developing since 2000 and it set a new standard of housing in Plzeň. Other successful executions are apartment houses in Pod Záhorskem, in Plzeňská Street or in Liliová Street, where the AVE architect, Inc. was both designer and investor. Currently, we prepare other housing facilities in the significant localities of Plzeň. Design of houses in Na Ypsilonce, U Pramane and U Mlýnské strouhy means another level of the housing quality. Vizualizace návrhu polyfunkčního domu Na Ypsilonce, Plzeň 38 39

21 stánek / Stand / F3 A AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. Hankova Plzeň T: F: Rok založení: Činnost společnosti: Společnost AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. nabízí tyto služby: - svoz a odstranění směsného komunálního odpadu - svoz a využití separovaného odpadu - svoz a odstranění nebezpečného odpadu - svoz odpadu z odpadkových košů - čištění a zimní údržba komunikací - realizace a provozování sběrných dvorů - odstraňování nepovolených skládek - ekologické poradenství, ekologická osvěta - kontejnerová služba Year of foundation: Company s activity: AVE CZ Waste treatment Ltd. offers: - Communal waste collection and displacement - Sorted waste collection and use - Hazardous waste collection and displacement - Public dustbin waste collection - Cleaning and winter maintenance of roads - Realisation and operation of collection courts - Displacement of illegal dumps - Ecological consultancy - Waste containers service 40 Kontaktní osoba na veletrhu FINPEX / Contact at FINPEX / Jaroslava Klasová, T:

22 stánek / Stand / E2 A A.S.S.A. architekti s. r. o. Perlová Plzeň T: F: Rok založení: 2004 (1992) Činnost společnosti: Architektonická a projekční kancelář Atelier se zabývá architektonickými návrhy a stavebními projekty, urbanistickými pracemi a návrhy interiérů. Navrhuje a projektuje: - bytové domy, rodinné domy, obytné soubory - administrativní a správní budovy - komerční stavby - průmyslové stavby - čerpací stanice pohonných hmot - autosalóny a autoservisy - rekonstrukce objektů - územně plánovací dokumentaci Inženýrská činnost a stavební dozor Year of foundation: 2004 (1992) Company s activity: Architectural and design studio The studio is focused on architectural renderings and structural designs, urban area studies elaboration and interior designs. - Multiple dwelling houses, One-family houses - Business and administration buildings - Commercial buildings - Industrial buildings - Petrol stations - Car Showrooms and Services - Building s recontruction - Town planning Engineering services, Technical surveyor supervision 42 43

23 stánek / Stand / D6 B B&BC, a. s. Sokolská Zbůch T: , F: Rok založení: 1996/1949 Činnost společnosti: Tradiční výrobce a dodavatel širokého sortimentu, betonových stavebních prvků a transportbetonu - prvky pro výstavbu kanalizací trubní a šachtový program - dílce pro výstavbu pozemních komunikací, plotů a terénní úpravy - prvky pro zdění, stropní konstrukce a schodištová ramena - transportbetony Year of foundation: 1996/1949 Company s activity: B&BC, a. s. Prefa Zbůch is a well-established producer and supplier of wide assortment of concrete building elements. Z našich betonáren ve Zbůchu a Zruči zajištujeme dodávky transportbetonu. Betony třídy B a C (až do třídy C35/45 XF2-XF4), samonivelační podlahové betony, lehčené betony z Liaporu (včetne čerpání), betony s příměsí ocelových a syntetických vláken. Referenční dodávky: kaskáda mostu na dálnici D5; tunel Valík - dálnice D5; železnicní koridor Plzen-Planá u M.Lázní. Vlastním stavebním střediskem zajištujeme pokládku dlažeb a kompletní montáž plotu. We provide: - Segments for construction of ways and ground shaping - Segments for drainage construction, pipe and manhole program - Masonry and floor construction elements - Ready-mixed concrete 44 Kontaktní osoba na veletrhu FINPEX / Contact at FINPEX / Ing. M. Pazdera, M:

24 stánek / Stand / D5 B BÖGL a KRÝSL, k. s. Dvořákova 998 Dobřany T: F: Rok založení: 1993 Činnost společnosti: Jsme dynamicky se rozvíjející nadnárodní stavební společnost se zaměřením především na mostní a silniční stavitelství. Dlouhodobě působíme v oblasti výroby prefabrikátů a betonu, montáže ocelových konstrukcí a těžby kamene. Naše společnost vznikla v roce 1993 spojením se silným zahraničním partnerem Max Bögl Bauunternehmung GmbH und CO KG. Od samého počátku je hlavní strategií naší společnosti zavádění nových technologií a racionalizace organizačního a výrobního procesu. Kvalita a profesionální přístup pro nás znamená stoprocentní provedení všech požadavků ze strany zákazníka. Proto se neustále společnost BÖGL a KRÝSL, k. s. vyvíjí a zavádí nové postupy a technologie do všech výrobních procesů stavitelství. Oblasti našeho působení: mostní stavitelství; pozemní stavitelství; vodohospodářské a liniové stavitelství; silniční stavitelství; železniční stavitelství; výroba ocelových konstrukcí; těžba kamene, pískovny; ekologické stavitelství; výroba betonu a prefabrikátů Year of foundation: 1993 Company s activity: We are dynamically developing building company with transnational interests. We focus especially on bridge and road construction. On the long-term basis, we work on pre-cast and in-situ-cast concrete, steel construction assembly and stone mining. Our company was established in 1993 by joining the strong foreign partner Max Bögl Bauunternehmung GmbH und CO KG. Since the very beginning, our main strategy is to implement new technologies and rationalize organisation and process plan. Quality and professional attitude means for us the fully satisfied customer s objectives. Therefore Bögl a Krýsl Inc. is constantly developing and implementing new methods and technologies into all building processes. Areas of activities: Bridge engineering; Structural engineering; Water and line engineering; Road engineering; Railroad engineering; Production of steel constructions; Stone mining, sand pits; Environmental engineering; Production of pre-cast and in-situ-cast concrete 46 Kontaktní osoba na veletrhu FINPEX / Contact at FINPEX / Mgr. Mirjana Senićová, M:

25 stánek / Stand / F2 B BOHEMIAPLAN, s. r. o. Částkova Plzeň, Česká Republika T: F: Rok založení: 1991 Činnost společnosti: NABÍDKA SLUŽEB: projektová činnost ve výstavbě; inženýrská a investorská činnost; řízení staveb a investičních projektů; provádění staveb, jejich změn a odstraňování. ODVĚTVÍ PŮSOBNOSTI: průmyslové stavby a průmyslové zóny; energetika; inženýrské a vodohospodářské stavby; skládky, rekultivace a úpravy krajiny; občanské stavby a bytová výstavba; výroba stavebních hmot a keramiky; dopravní stavby; lehké a těžké strojírenství; těžba a úprava nerostných surovin. NEJVÝZNAMNĚJŠÍ REFERENČNÍ STAVBY: Městský industriální park Plzeň - Borská pole; obytná zóna Sylván v Plzni; Elektrotechnická fakulta ZĆU; doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně; Vědeckotechnický park Plzeň. ZAJIŠTĚNÍ KVALITNÍCH A PROFESIONÁLNÍCH VÝSTUPŮ: dlouholetá tradice v oboru vznik v roce 1991 privatizací pobočky Báňských projektů v Plzni = cca 70 let zkušeností s projektovou a inženýrskou činností; 70 kvalifikovaných odborníků v rozhodujících profesích; certifikovaný systém jakosti podle norem ISO 9001; moderní výpočetní a reprografická technika. Průmyslová zóna Borská pole Year of foundation: 1991 Company s activity: OFFER OF SERVICES: design activities; engineering and investor s activities, consultancy services; project management; construction of buildings, their modifications and demolitions. FIELDS OF ACTIVITIES: Industrial areas and buildings; Power engineering; Engineering constructions and water management; Refuse storage areas, land reclamation and reconstruction projects; Civil and public buildings; Production of building materials and ceramics; Road management; Light and heavy machinery; Mining and treatment of mineral raw materials. MAIN REFERENCE PROJECTS: Industrial Park Plzeň Borská pole; Housing area Sylván Plzeň; West Bohemia University faculty of Electrical engineering; Water and Sewage Infrastructure of the city Plzeň; Science and Technology park Plzeň. QUALITY ASSURANCE: Long-term tradition and history established in 1991 by privatization of the pilsen branch of Báňské projekty approx. 70 years experience; ISO 9001 certification; Over 70 high qualified and motivated employees; New and modern software and hardware technology. Obytná zóna Sylván 48 Kontaktní osoba na veletrhu FINPEX / Contact at FINPEX / Jaroslav Hejl, M:

26 stánek / Stand / D11 C CTP Invest spol. s r. o. Central Trade Park D Humpolec T: F: Rok založení: 1998 Činnost společnosti: CTP Invest je developerská společnost zaměřená na výstavbu průmyslových nemovitostí určených k pronájmu, prvotřídních kancelářských ploch a nemovitostí smíšeného a maloobchodního využití. Zabývá se kompletním procesem od zahájení až po ukončení stavby, od strategické volby a zajištění lokality po development a management. Po dokončení výstavby se CTP Invest nadále věnuje údržbě nemovitostí při zachování vysoké kvality správy budov a služeb klientům. Společnost dokončila výstavbu více než 1,4 milionu m² pronajímatelných ploch a má připraveny další pozemky o rozloze 6,5 milionu m² k realizaci budoucích projektů. Nacházejí se ve významných městech České republiky včetně Brna, Ostravy a Plzně a po celé střední a východní Evropě (Žilina, Prešov, Oradea, Pitešť). Year of foundation: 1998 Company s activity: CTP Invest is a developer for Built-to-lease industrial facilities, A-class office space, mixed-use and retail all available. CTP Invest takes care of the full process from start to finish, from strategy of choosing and securing the location to development and management. After development CTP Invest continues to maintain the properties with a high level of building management and client service. Over 1.4 million m² of rentable space completed and another 6.5 million m² of land prepared for future projects. With locations in major regional centres in the Czech Republic and throughout Central and Eastern Europe including cities of Brno, Ostrava, Plzeň, Žilina, Prešov, Oradea and Pitesti. 50 Kontaktní osoba na veletrhu FINPEX / Contact at FINPEX / Radka Musilová, T:

27 stánek / Stand / C4 Č Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků Oblastní kancelář Plzeň Hřímalého 37, Plzeň T: F: Kancelář ČKAIT Praha Sokolská Praha 2 T: F: Rok založení: 1992 Činnost společnosti: Zákonem 360/92 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě došlo ve vybraných činnostech ve výstavbě k přenesení odborné odpovědnosti na fyzické osoby: autorizované architekty, inženýry, techniky a stavitele. Byl otevřen rozsáhlý výčet spolupráce, při kterém autorizované osoby a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě nesou příslušný díl spoluzodpovědnosti zejména v oblasti projektování a vedení staveb. Z pohledu ČKAIT se jedná o technickou kvalitu v úrovni oborů a specializací, ochranu zájmu klientů při územním plánování, projektování, výstavbě a ochraně a vytváření životního prostředí. ČKAIT je připravena k jednání a spolupráci při zpracování legislativních úprav, týkajících se stavebnictví a při novelizaci předpisů. ČKAIT je připravena spolupracovat v koncepčních otázkách územního plánování, projektování a realizace staveb a při soutěžích na zadávání veřejných zakázek. Year of foundation: 1992 Company s activity: By virtue of Act No. 360/1992 Coll. on Performance of Profession of Certified Architects and Certified Engineers and Technicians Engaged in Construction, the responsibility for certain activities was transferred onto individuals: certified architects, engineers, technicians and builders. This opened an extensive area of co-operation between the certified persons and the Czech Chamber of Certified Engineers and Technicians Engaged in Construction where the parties cocerned share in the responsibility of, in particular, the area of preparing project documentation and construction management. ČKAIT s role is to maintain a level of technical quality within the various branches and specialisations, to protect interests of its clients during area planing, the preparation of project documentation, the protection and preservation of the environment as well as the construction process itself. ČKAIT is prepared to collaborate on the preparation of legislation (including its amendments) relating to the construction sector. ČKAIT is prepared to co-operate on the preparation of a framework covering area planning, project documentation and implementation of constructions as well as to co-operate during tenders. 52 Kontaktní osoba na veletrhu FINPEX / Contact at FINPEX / Ing. Jan L. Bedrníček, M:

28 stánek / Stand / A7 D Developer centrum Plzeň Divadelní čp. 2728/3a Plzeň Prezentace Dokument2 společnosti / company 11:21 presentation Stránka 1 Rok založení: 2007 Činnost společnosti: Developer centrum Plzeň Vám nabízí: - kvalifikovaný tým specialistů na projektové financování nemovitostí - zajištění financování developerských a investičních projektů - financování rezidenční a nerezidenční výstavby na prodej a dlouhodobý pronájem - financování nákupu, výstavby a rekonstrukce hotelů a penzionů Kontakty: Ing. Antonín Kurc Ing. Romana Staňková Bc. Renata Klimešová ředitel DC Plzeň bankovní poradce bankovní poradce M: M: M: Year of foundation: 2007 Company s activity: The Plzeň Developer Centre offers: - a qualified team of specialists in real estate project financing - arranging property development and investment financing - financing of residential and non-residential development projects for sale or long-term lease - financing of development and reconstruction of hotels and pensions Contacts: Ing. Antonín Kurc Ing. Romana Staňková Bc. Renata Klimešová Developer Centrum Manager Relationship manager Relationship manager M: M: M:

29 stánek / Stand / C1 Č ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, a. s. Radlická 333/150 CZ Praha 5 T: F: Rok založení: 1964 Činnost společnosti: ČSOB působí na českém trhu pod dvěma obchodními značkami - ČSOB a Poštovní spořitelna. Jsme největší bankou se sídlem v České republice a střední Evropě měřeno hodnotou aktiv. Jako univerzální banka nabízíme plný rozsah bankopojišťovacích produktů a služeb pro fyzické osoby a firmy. Obchodní profil ČSOB rovnoměrně zahrnuje segmenty retailová klientela (FO), malé a střední podniky, korporátní klientela, finanční trhy a privátní bankovnictví. Chcete mít hypotéku bez stresu? S ČSOB vyřídíte hypotéku včetně potřebných dokladů jednoduše na jednom místě. Navíc vám můžeme garantovat stejnou výši měsíční splátky po celou dobu hypotéky. Year of foundation: 1964 Company s activity: Československá obchodní banka, a. s. is active in the Czech market under two brands - ČSOB and Poštovní spořitelna. We are the greatest bank with the registered seat in the Czech Republic and in the Central Europe, measured by the value of assets. Being the universal bank, we offer the complex range of banking and insurance products and services for natural and legal entities. ČSOB business profile includes uniformly the segments of retail clientele (natural persons), small and mid-size companies, corporate clientele, financial markets and private banking. Infolinka Kontaktní osoba na veletrhu FINPEX / Contact at FINPEX / Miloslav Voráček, M: Inzerce HypoDlouhodoba 118x155.indd 1 9/22/08 12:35:19 PM

30 D DOMINIK CENTRUM s. r. o. Dominikánská Plzeň T: F: Rok založení: 1994 Činnost společnosti: Event marketing - kulturní a společenské produkce, akce na zakázku - návrhy a zpracování scénáře, stylu akce, výběr místa, prostorů, vyřízení případných povolení a oznámení - zajištění programu a umělců, osobností, scény - zajištění techniky, foto a video dokumentace, pozvánek, propagačních a tiskových materiálů - pořádání festivalů a přehlídek v oblasti kultury a umění, celkové zajištění koncertů, divadelních, filmových a jiných audiovizuálních představení, hudebních a tanečních vystoupení, organizačně náročných kulturních akcí, městských oslav a výročí, sportovních akcí, zajištění velkých zábavných dnů - zajištění a pořádání společenských večerů, plesů, rautů, recepcí, oslav výročí firem, slavnostní otevírání objektů Služby v oblasti PR, reklama a propagace Nabídka reklamních tiskovin a propagačních materiálů Grafické práce Guest service Year of foundation: 1994 Company s activity: Event marketing: - cultural and social production, custom events - design and planning of the event scenario, style, place and room selection, administration of permits and notifications - securing the programme, artists, celebrities and scene - securing the technical background, media documentation, invitations and leaflets - organization of festivals and shows in the cultural and artistic area, securing the concerts, theatrical, movie and other audiovisual performances, music and dance shows, demanding cultural projects, city celebrations and anniversaries, sport projects; securing big entertainment parades - securing and organization of evenings, balls, receptions, dinners, company anniversary parties and opening ceremonies Services in PR, advertisements and propagation Offer of leaflets and other propagation material, Graphic works Guest service 58 Kontaktní osoba na veletrhu FINPEX / Contact at FINPEX / Ivan Jáchim, T:

31 E Elfetex Centrála Plzeň Hřbitovní 31a, Plzeň T: F: Rok založení: 1991 Činnost společnosti: Společnost Elfetex byla založena v roce 1991 a od té doby působí úspěšně na českém trhu s elektroinstalačním materiálem. Díky dynamickému rozvoji patří dnes Elfetex k největším hráčům v oboru a to nejen kvůli rozsáhlé síti svých poboček. Díky odborně vyškolenému personálu je společnost schopna svým zákazníkům nabídnout pomoc při technicky složitých řešeních. Ke standardně nabízeným službám patří mj. i internetový obchod s možností okamžitého objednání a zajímavé platební podmínky pro stálé obchodní partnery. Od začátku své činnosti se společnost zaměřuje na poskytování kvalitních služeb zákazníkům, klade důraz na šíři sortimentu nabízeného zboží, na rychlé a kvalitní dodání zboží na určené místo. Kvalitní prodejní servis a široký sortiment zboží, Další užitečné informace o firmě naleznete na našich stránkách Sortiment: rozvodné skříně, jističe a chrániče, stykače a relé, kabely a úložný materiál, svítidla a světelné zdroje, zásuvky a vypínače, spotřebiče pro vytápění aj. Year of foundation: 1991 Company s activity: The Elfetex company was established in 1991 and has since successfully operate on the Czech market with the wiring materials. Thanks to a dynamic development is now Elfetex the biggest players in the field and not only because of its large network of branches. Thanks educated staff is able to offer its customers assistance in technically complex solutions. The standard services offered include as well as Internet commerce with the possibility of ordering an immediate and interesting payment terms for a permanent business partners. Since the beginning of its activities, the company focuses on providing quality customer service, emphasis on the range of products offered goods to the rapid and high quality supply of goods to the designated place. Other useful information about the company can be found on our website Products: electronic racks, circuit breakers and protectors, contactors and relays, cables, lighting units (lamps) and light sources, plugs and switches, appliances for heating

32 stánek / Stand / A15 G Generali Pojišťovna a. s. oblastní ředitelství jižní a západní Čechy Anglické nábřeží Plzeň T: , Rok založení: 1832 Činnost společnosti: Pomáháme v řešení: - ochrany před ztrátou finančních příjmů rodiny - zabezpečení proti finanční nouzi v důchodovém věku - ochrany majetku privátního i firemního - pro případ škod z odpovědnosti privátní i firemní - zajištění pojistné ochrany vozidla a jeho provozu Year of foundation: 1832 Company s activity: We help with: - protecting from the family income loss - protecting from the financial stress in the retirement age - securing the private and company property - solution in case of private or company liability for damage - securing the insurance of the car and its maintenance 62 Kontaktní osoba na veletrhu FINPEX / Contact at FINPEX / Ing. Miloslav Bílý, T:

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Rezidenční development o marketingu nově

Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční developement o marketingu nově Péče o klienta. Jak dostat klienta k prodejci. Klienti jsou zkušenější. Péče o klienta Tento marketingový aspekt je zatím

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY Modletice, D1 Roztylská 1860/1, Praha 11 - Chodov PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI THE INVESTMENT OPPORTUNITY PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Objekt Roztylská 1 je kancelářská

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary 20. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO VELETRHU ZABEZPEČení a požární ochrany 20 th INTERNATIONAL FAIR OF SECURITY & FIRE PREVENTION 20 th anniversary tradition & innovation 2. ročník veletrhu chytrého bydlení, šetrných

Více

AJ 3_17_Czech_Republic.notebook. December 16, 2013. úvodní strana

AJ 3_17_Czech_Republic.notebook. December 16, 2013. úvodní strana úvodní strana 1 CZECH REPUBLIC AJ 3 Konverzační témata DUM č. 17 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Organizace a řízení tunelových staveb a stavební dozor. Organization and Control of Tunnel Projects and Construction Supervision

Organizace a řízení tunelových staveb a stavební dozor. Organization and Control of Tunnel Projects and Construction Supervision G 3PRAGUE Tunelářské odpoledne 3/313 Organizace a řízení tunelových staveb a stavební dozor Tunnel Seminar Organization and Control of Tunnel Projects and Construction Supervision 2.11.213 Praha, Hotel

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-05 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : My country I live in the Czech Republic. The country

Více

OBSAH CONTENT. 02 03 Pohled západní z ulice Pobřežní Western view from Pobřežní Street

OBSAH CONTENT. 02 03 Pohled západní z ulice Pobřežní Western view from Pobřežní Street 03 OBSAH CONTENT 04 HISTORIE RUSTONKY HISTORY OF RUSTONKA 07 O PROJEKTU ABOUT THE PROJECT 08 LOKALITA LOCALITY 09 SPÁDOVÁ OBLAST Catchment Area 10 SITUACE LAYOUT 11 TABULKA PLOCH TABLE OF AREAS 12 2. PODZEMNÍ

Více

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Str. 1 O ČEM SE MLUVÍ - MY DĚLÁME Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Vyhledání nejvhodnějších lokalit. Jak

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 153/6723/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 153/6723/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 153/6723/2014 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 1131/53 v bytovém domě č.p. 1131, 1132 včetně podílu na společných

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ ZŠ Dělnická Určeno pro žáky 8. a 9. ročníků Sekce základní Předmět zeměpis

Více

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm 2003, Ústí nad Labem, Galerie Raketa, Jeden nikdy nestačí Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm Série abstraktních obrazů vznikla manipulací fotografií v grafickém programu Adobe

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1. ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.2012 INICIATIVA ČMA: ZÁMĚR, CÍLE Záměr: Cíl: Znovuobnovit činnost české pobočky

Více

The Park V PARKU www.thepark.cz

The Park V PARKU www.thepark.cz POPIS PROJEKTU Prestižní projekt nabízí kanceláře špičkové kvality. Mezi naše nájemníky patří: IBM, BP, Accenture, Computer Associates, Honeywell, Dell, Sun Microsystem, Sony a další. DESCRIPTION The prestigious

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

VGP PARK OLOMOUC developed by

VGP PARK OLOMOUC developed by NEW INDUSTRIAL SITE NOVÁ INDUSTRIÁLNÍ ZÓNA VGP PARK OLOMOUC developed by VGP PARK OLOMOUC LOCATION SPECIFICATIONS Class A semi-industrial buildings in a prime industrial zone at the southern border of

Více

Realitní trh 2014. Stavební fórum. Tomas Seidl, 10.12.2014

Realitní trh 2014. Stavební fórum. Tomas Seidl, 10.12.2014 Realitní trh 2014 Stavební fórum Tomas Seidl, 10.12.2014 Agenda Rezidenční trh 3 Kancelářský trh 9 Maloobchodní trh 14 Hotelový trh 17 2014 Deloitte Central Europe 2 Rezidenční trh Vývoj bytové výstavby

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

www.jungmannova15.cz FACT SHEET Location Jungmannova 26/15, Prague 1, 110 00, CZ +50 4 45.952 N, +14 25 19.434 E

www.jungmannova15.cz FACT SHEET Location Jungmannova 26/15, Prague 1, 110 00, CZ +50 4 45.952 N, +14 25 19.434 E FACT SHEET Location Address: GPS: City location: Jungmannova 26/15, Prague 1, 110 00, CZ +50 4 45.952 N, +14 25 19.434 E City centre, 2 minutes from Wencleslaw square Rentable area Total rentable area:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 8. a 9. ročníků

Více

Byty k pronájmu Apartments for rent. better reality

Byty k pronájmu Apartments for rent. better reality Byty k pronájmu Apartments for rent Haštalská, Praha 1 #406254 Nově zrekonstruovaný světlý byt 3+1 (100 m 2 ), který se nachází v činžovním domě s výtahem v centru historického města. Byt je umístěný ve

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

BOOK LEATHER COLLECTION 2015

BOOK LEATHER COLLECTION 2015 BOOK LEATHER COLLECTION 2015 prvotřídní kůže, kterou nám dodávají naši indičtí partneři z Kalkaty. Zde se toto tradiční řemeslo předává už po mnoho generací, zdejší kůže proto dosahuje nejvyšší kvality.

Více

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent 1. Osobní charakteristika - moje koníčky, záliby - denní program, volný čas - životopis - popis

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák

Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák Trendy v online prodeji 67% Webrooming Populace dnes používá smartphone nebo tablet Showrooming 69 % 50% Letos historicky poprvé smartphony přestihly

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV

STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV Title of project STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV Alexandra Holubová Faculty of transportation sciences Czech Technical University in Prague Czech Republic 2006 TRAFFIC IN REGION The town Český

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Exit aneb hledá se investor Stavební fórum, konference Real Estate Market březen 2014

Exit aneb hledá se investor Stavební fórum, konference Real Estate Market březen 2014 Exit aneb hledá se investor Stavební fórum, konference Real Estate Market březen 2014 www.dtz.com COVER SLIDE: If you see this text, you must copy the swish graphic from a pre-built COVER slide and onto

Více

Responsible Care a ChemLog

Responsible Care a ChemLog RESPONSIBLE Responsible Care a ChemLog Ladislav Špaček Svaz chemického průmyslu ČR Product Stewardship a REACH, 3. 6. 2011, Bešeňová (SK) 1 RESPONSIBLE SCHP ČR R = 1 z 55 národnn rodních asociací RESPONSIBLE

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

P3 MLADÁ BOLESLAV WAREHOUSE SPACE AVAILABLE 23,600 M 2 & BTS OPPORTUNITIES

P3 MLADÁ BOLESLAV WAREHOUSE SPACE AVAILABLE 23,600 M 2 & BTS OPPORTUNITIES P3 MLADÁ BOLESLAV WAREHOUSE SPACE AVAILABLE 23,600 M 2 & BTS OPPORTUNITIES Strategically located DRESDEN WROCLAW KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ P3 LIBEREC P3 PŘEDLICE ÚSTÍ NAD LABEM P3 PŘÍŠOVICE P3 TURNOV D8 ÚŽICE

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

Využití technologie k dosažení nových obchodních příležitostí

Využití technologie k dosažení nových obchodních příležitostí Využití technologie k dosažení nových obchodních příležitostí Tomáš Kadlec Agenda 1. Zákaznicky orientované IT Komplikace s tradičním IT Centric Pricing and Billing Příklady použití nástroje a benefity

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. LV no.: 729

ZNALECKÝ POSUDEK. LV no.: 729 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 412/7082/2014 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ve výši ½ na pozemku čís. parcely 214/1, k.ú. Kolešovice,

Více

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege.

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Dopravní a logistické služby Transportation

Více

RETAIL PARKS. Česká Lípa, Hodonín, Frýdek-Místek

RETAIL PARKS. Česká Lípa, Hodonín, Frýdek-Místek RETAIL PARKS Česká Lípa, Hodonín, Frýdek-Místek HODONÍN City Hodonín is located 61 km south east of Brno and ca. 6 km west of the Slovakian border towns Holíč and Skalica. As the principal town of the

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

Project 2. My projects

Project 2. My projects Project 2 My projects Project 2: Unit 1 About me Task: Write about you. Include your photo. Outcome: a poster, 15 sentences (15 points) Ideas: where you live your age what you usually do every day hobbies

Více