obsah / list of content

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "obsah / list of content"

Transkript

1

2

3

4 obsah / list of content Úvodní slovo / Introductory Word Plzeň / Pilsen Plzeňský kraj / Pilsen Region Územní plán / Master Plan of the City of Pilsen Rozhovor / Interview Mapy / Maps Profil společnosti / Company Profile Den otevřených dveří / Open Day Poděkování a kredity / Credits Poznámky / Notes

5 úvodní slovo / Introductory Word Plzeň je moderní a dynamicky se rozvíjející metropole Plzeňského kraje. V uplynulých letech se například podařilo zaplnit průmyslovou zónu Borská pole, významné investice směřovaly do výstavby hotelů, nebo obchodních zařízení. Neméně významné jsou projekty soukromého sektoru při výstavbě bytových domů a rodinných domků. I nadále je Plzeň pro investory atraktivním místem. Vítám proto snahu založit tradici nového veletrhu, který by na jedno místo přivedl všechny, kteří se na investicích podílejí. Důležitá je i role Plzně jako tvůrce územního plánu, který rozvoji města dává mantinely. Plzeň se pomalu ale jistě dostává na maximální možné hranice svého rozvoje. Proto mě těší, že se veletrh neomezuje jen na samotnou Plzeň, ale zahrnuje také blízké okolí. Právě tam je, podle mého názoru, prostor pro investory v budoucnosti. Ekonomickou sílu krajské metropole je totiž třeba přenést do dalších částí kraje tak, aby byl rovnoměrně ekonomicky rozvinutý. Doufám, že veletrh splní očekávání účastníků a že se v budoucnu stane významným zdrojem informací a možností pro realizaci zájmů investorů. Plzeň is modern and developing urban centre of the Plzeň region. In recent years we managed to fill in the Borská pole industrial zone. Many significant investments flowed to construction of the hotel or shopping facilities. No less important investments were made by private companies in development of apartment and family houses. Plzeň is still the attractive place for investments. Therefore I appreciate the attempt to establish the new fair tradition with goal to bring all the investors at one place. Also important is the role of Plzeň as the urban planning publisher. Urban planning gives the borders to the city development. Plzeň is going to reach the maximal limits of its development. So I also appreciate that the fair is not focused only on Plzeň, but also on the neighbourhood. In my opinion there is the right place for the future investors. It is necessary to spread the economic strength of the regional metropolis, so the regional development will be in harmony. I hope the fair is going to fulfil the visitors expectations and become the significant source of information and opportunities for possible investors realisation. Ing. Pavel Rödl primátor města Plzně Mayor of the City of Pilsen Stavební investice a investiční příležitosti určují budoucí rozvoj regionu i kraje. Hospodářská komora podporuje trvalý rozvoj regionu od svého počátku. Proto zakládáme tradici tohoto veletrhu. Budeme rádi, pokud se zde budou setkávat investoři s nabídkou pozemků, realit i služeb s tím souvisejících. Stejně tak zde představíme možnosti realitních kanceláří a developerů pro pracovníky, kteří hledají nové bydlení. Ve spolupráci se Svazem podnikatelů ve stavebnictví představíme nejlepší stavby v regionu. Rádi společně napomůžeme příchodu kvalitních investorů i stabilizaci kvalitních pracovníků. Veletrh FINPEX je i místo setkání představitelů investorů, nabízejících i reprezentantů veřejné správy. Lze tak v diskuzi předávat i získávat informace o konkrétním rozvoji města, kraje z pohledu kompetentních úředníků. Ve spolupráci s veřejnou správou lze tak nastavit směr trvalého zlepšování životní úrovně v celé oblasti. Budu velmi potěšen, pokud tato akce napomůže těmto cílům a představám. Každý z nás si přeje bydlet a pracovat v pěkném prostředí bez sociálních výkyvů, s možností plánování. A to je cíl tohoto veletrhu. Všem přeji mnoho úspěchů. The future development of the region and district is determined by the building investments and investment opportunities. The Economic Chamber has supported the enduring development of the region since the beginning. Therefore, we establish the tradition of this exhibition. We will be glad if the investors meet here with an offer of building lots, real estate and services related to it. At the same time, we will introduce the capabilities of the real estate agencies and developers for employees who seek new housing. In close cooperation with the Association of Building Entrepreneurs of the Czech Republic (ABE), we will present the best buildings within the region. Together, we will be glad to help the introduction of quality investors and the stabilization of quality employees. The FINPEX Exhibition is the place for the meetings of investment representatives, bidders and public administration representatives. Thus mutual discussion may serve to convey and gain information about the specific development of the city or district from the point of view of the competent officials. In this manner, and in close cooperation with the public administration, we may define the direction toward permanent improvement of the standard of living throughout the region. I will be very glad if this event helps us to reach these objectives and concepts. Each of us wants to live and work in pleasant surroundings, without social ups and downs, with the possibility of planning. And that is exactly the objective of this exhibition. Dipl. Ing. Miloslav ZEMAN předseda představenstva Okresní hospodářská komora Plzeňsko Chairman of the Board of Directors OHK Plzeňsko 8 9

6 Plzeň / Pilsen Plzeň metropole západních Čech Plzeň, významné hospodářské, kulturní a správní centrum jihozápadní části Čech, leží v nejnižší části Plzeňské kotliny na soutoku řek Úhlavy, Úslavy, Radbuzy a Mže. Město založil na sklonku 13. století Václav II. na křižovatce významných obchodních cest. Výhodná poloha mezi Prahou a zemskými hranicemi mu umožnila rychlý ekonomický rozvoj a předurčila jeho výsadní postavení mezi českými městy. Plzeň se záhy stala střediskem kulturních i humanistických tradic. Vysoká kulturní i hospodářská úroveň města se odrazila v osobitém stavebním vývoji. Mezi cenné stavební památky patří zejména gotický chrám sv. Bartoloměje, renesanční radnice, františkánský klášter či židovská synagoga. V období industrializace v 19. století byly v Plzni založeny známé průmyslové giganty strojírenský komplex Škoda a světoznámý pivovar Plzeňský Prazdroj. Výhodná poloha a dopravní dostupnost ovlivňují život města i v současnosti. Město protíná dálnice D5 mezi Prahou a Rozvadovem, procházejí jím mezinárodní silniční i železniční tahy. Velkorysé podnikatelské projekty současnosti zajišťují Plzni finanční stabilitu. Založením Západočeské univerzity a biskupství získala Plzeň další kulturní a duchovní rozměr. Vynikající kulturní a společenské zázemí města a rozvinutá turistická infrastruktura vytvářejí podmínky pro rozvoj kongresové a zážitkové turistiky. Dnešní Plzeň se rozkládá na ploše 138 km 2 a žije zde zhruba obyvatel. Pilsen Metropolis of West Bohemia Pilsen, important economic, cultural and administrative centre of the south-west part of Bohemia is situated in the lowest area of the Pilsen Basin at the confluence of the Úhlava, Úslava, Radbuza and Mže Rivers. The city was founded by King Wenceslas II. at the crossroads of important merchant routes at the end of the 13th century. Its favourable location between Prague and the borders of the country enabled fast economic development of Pilsen and determined its prominent position among Czech cities. Pilsen soon became a centre of cultural and humanistic traditions. High cultural and economic standard of the city was reflected in its building and architectural development. Valuable architectural monuments include the Gothic cathedral of St. Bartholomew, the Renaissance city hall, the Franciscan monastery or the Jewish synagogue. Renowned industrial giants, the Škoda Works engineering complex and the world famous Pilsner Urquell brewery, were founded during the 19th century industrialization. Suitable location and transportation accessibility influence the life of the city nowadays too. It is situated on the D5 highway linking Prague and Rozvadov border checkpoint, while other international road and railway routes cut through the city. Present large-scale enterprise projects secure financial stability for Pilsen, while the foundation of the University of West Bohemia and the bishopric provide additional cultural and spiritual dimensions. Excellent cultural and social facilities of the city together with well developed tourist infrastructure create suitable conditions for further advancement of adventure and conference tourism Nowadays, Pilsen covers 138 km 2 and it has a population about inhabitants

7 Plzeňský kraj / Pilsen Region Plzeňský kraj Pilsen Region Plzeňský kraj leží na starém historickém území českého státu a připomíná kouzelný měšec známý z pohádek. Kdykoliv se otevře, vysype se z něho bohatství, které má větší hodnotu než zl to a drahé kameny. Má podobu starobylých památek, historických měst, lidové architektury doplněné osobitým folklorem a nekončícím množstvím přírodních zajímavostí s hřebenem monumentálního masivu Šumavy s modrými oky tajuplných jezer. Sám kraj má strategicky významnou polohu na dopravním spojení východní a západní Evropy. Z hlediska dostupnosti regionu je výhodou blízkost Prahy (necelá 1 hodina jízdy automobilem na mezinárodní letiště Praha-Ruzyně) a Spolkové republiky Německo. Svou rozlohou km 2 je třetím největším krajem v České republice, avšak počtem obyvatel se řadí až na místo deváté. Hlavním centrem je krajské město Plzeň, které svou velikostí výrazně převyšuje všechna ostatní města. Svými funkcemi pak prakticky ovlivňuje celé území kraje. Pro Plzeňský kraj je typický vysoký počet malých sídel s nerovnoměrným rozmístěním, chybí zde města střední velikosti. Struktura středisek je v porovnání se zbytkem ČR atypická. Vždyť druhé největší město kraje Klatovy má jen 23 tisíc obyvatel. Z hlediska životního prostředí je možno region hodnotit příznivě s vědomím značných rozdílů mezi průmyslovou centrální oblastí a zachovalými příhraničními oblastmi. Dalším charakteristickým rysem kraje je mimořádně nízká hustota zalidnění v příhraničních okresech a kraj tak má druhou nejnižší hustotu obyvatel v ČR. Plzeňský kraj má velmi dobré kulturně-historické předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu. Samo město Plzeň s bohatou kulturní nabídkou konkuruje Manětínu, klášteru v Plasích a dalším hradům a zámkům rozprostřeným po celém území kraje. Tento potenciál však není dosud využíván tolik, jako např. v kraji Jihočeském. Plzeňský kraj je díky své poloze přitažlivý i pro zahraniční investory. Velké množství rozvojových zón i podniků je i mimo krajské město. Například u Nýřan, Vysočan, Boru u Tachova, Mýta u Rokycan, v Holýšově, v Klatovech Pod Borem nebo Štěnovicích a Šťáhlavech. Z toho vyplývá i to, že patříme k oblastem s nižší mírou nezaměstnanosti. V současné době míra nezaměstnanosti kolísá mezi 5 a 6 %. Čím se Plzeňský kraj může rozhodně pochlubit je HDP. V tomto ukazateli jsme po Praze na druhém až třetím místě v rámci celé České republiky. Významné je i sousedství Bavorska, jednoho z nejvyspělejších regionů Evropy s podobnými přírodními podmínkami, neboť příhraniční okresy se mohou podílet na využívání evropského programu přeshraniční spolupráce. Pilsen region is situated in the old historical area of the Czech country and evokes the magic sack known from fairy tales. Whenever it opens, the wealth comes out: The wealth of higher value than gold or gems. It has shape of ancient relics, historical towns, popular architecture hand-in-hand with peculiar folklore and countless natural interests with the majestic massive of Šumava mountains and blue-eyed shaped mysterious lakes. The region itself has very strategic location. It stands on the traffic connection between Eastern and Western Europe. Also the nearby capital city of Prague with international airport Prague-Ruzyně on the one side and Germany on the other side is big advantage. With the overall area of 7561 km 2, Pilsen region is the third biggest region in the Czech Republic, nevertheless it is the ninth region according to the number of inhabitants. The main centre of the region is the city of Pilsen. With the size it rapidly overrides other towns and with the offices and services inside, it practically rules the whole region. For Pilsen region the high number of small urban areas is typical, the medium-sized towns are missing. The structure and distribution of the centres is atypical in comparison with the Czech Republic: The second biggest town in the region, Klatovy, with 23 thousand inhabitants is about 7 times smaller than the biggest one! In the matter of environment, the region could be evaluated positively, awareness of big difference between industrial central part and well-preserved border areas. Also the extraordinary low density of inhabitants in the border areas is characteristic and therefore the region has the second lowest density of inhabitants in the Czech Republic. Pilsen region has very good cultural and historical supposition for the tourist trade development. Pilsen itself with the wide culture offer can compete with Manětín, the monastery in Plasy or other castles and strongholds spread all over the region. But this potential is used as much as e.g. in Jihočeský region (South bohemian region). Pilsen region is, thanks to the location, attractive also for foreign investors. The big amount of the developing areas is also outside the city of Pilsen, e.g. in Nýřany, Vysočany, Bor u Tachova, Mýto u Rokycan, Holýšov, Klatovy, Pod Borem, Štěnovice or Šťáhlavy. That concludes that Pilsen region belongs to the areas with the lower rate of unemployment. Currently, the rate is around 5 or 6%. What can Pilsen region be proud of is the GDP. In this rate, Pilsen region stands on the second or third place in the Czech Republic (after capital city of Prague). Also the neighbourhood and connection with Bavaria, Germany, one of the most developed regions in Europe, is very significant. Bavaria has similar nature and frontier areas can use the European Programme for the Cross-border cooperation

8 územní plán / Master Plan of the City of Pilsen Územní plán města Plzně Územní plán města Plzně je dokument, který v souladu se základní urbanistickou koncepcí města, systémem dopravy, technické infrastruktury a ekologické stability reaguje na společensko-ekonomické podmínky, vlastnické vztahy a další faktory. Územní plán člení území města na jednotlivá území a plochy a určuje možnosti jejich funkčního využití. Tyto možnosti jsou definovány ve funkčních regulativech pro příslušný typ území a plochy. Pro každý pozemek ve městě Plzni je tedy možné definovat základní možnosti jeho využití. Kromě stabilizovaných ploch vymezuje rozvojová území a plochy pro všechny městské funkce (bydlení, občanská vybavenost, výroba, zeleň ad.). Je podkladem pro rozvojové záměry města i soukromých investorů a občanů. Územní plán města Plzně byl schválen v roce 1995 a je pravidelně aktualizován. The Master Plan of the City of Pilsen The Master Plan of the City of Pilsen is a document which, in accordance with the city s basic urban planning strategy and system of transport, technical infrastructure and ecological stability, responds to socio-economic conditions, ownership relations and other factors. The Master Plan divides the city into separate areas and zones and defines their possible functional uses. These possible functional uses are laid down in functional regulations for the relevant type of area and zone. It is therefore possible to define the basic possible uses of each plot of land in Pilsen. Besides already stabilized zones, the Master Plan delimits development territories and areas for all urban functions (housing, public amenities, manufacturing, green spaces etc.). It provides a basis for all development plans by the municipality and private investors as well as the public. The Master Plan of the City of Pilsen was approved in 1995 and is regularly updated

9 rozhovor / Interview Investiční výstavba a územní plánování Capital Expenditure Development and Urban Planning Územní plán města Plzně zpracovává příspěvková organizace Útvar koncepce a rozvoje města Plzně. Nejen na to, jak spolu souvisí investiční výstavba a územní plánování, jsme se zeptali ředitelky Ing. Ireny Vostracké. 1. V poslední době se často setkáváme s pojmy územní plánování a strategické plánování. Souvisí spolu tyto pojmy nebo jde o zcela odlišné disciplíny? Podle mého názoru se jedná o dvě samostatné oblasti, které spolu však úzce souvisí a vzájemně se ovlivňují. Strategické plánování by se mělo zabývat potřebami, a to nejen současnými, ale zejména výhledovými rozvojovými. Z hlediska města to znamená, že je třeba neustále posuzovat, jak se vyvíjí potřeby bydlení, občanské vybavenosti, volnočasových aktivit, služeb, jaké trendy má nezaměstnanost, průmysl ad. Pomocí strategických plánů, které připravují týmy odborníků pod vedením prognostiků, demografů a sociologů, je pak možné stanovením priorit vývoj sledovaných oblastí částečně ovlivňovat. Mnoho projektů ze strategických plánů má územní průmět. A právě zde nastupuje úloha územního plánování. Úkolem pracovních týmů pod vedením architektů urbanistů je vymezit co nejvhodnější plochy a území, tak aby vzniklo moderní fungující město. Územní plán je jedním z nástrojů naplňování strategického plánu. Vzájemné ovlivňování územního a strategického plánování je patrné v případech, kdy není vhodné nebo dokonce ani možné požadavky ze strategického plánu v územním plánu naplnit. Naopak znalost lokality může vést k doporučení využít území pro jiné aktivity, se kterými se ve strategickém plánu původně nepočítalo. V obou případech platí, že dokumenty strategického i územního plánování jsou stále živé a je proto potřeba neustále je doplňovat, aktualizovat a reagovat na všechny změny, které život přináší. 2. Vyplývá z vaší odpovědi, že by územní plán měl odrážet mimo jiné i potřeby investorů? Ano, ale zároveň ne každý požadavek je reálné v územním plánu naplnit. Záměrem města je pochopitelně najít shodu s investory. Pokud by tomu tak nebylo, neměla by z toho prospěch ani jedna strana. Pokud by nebyl o některé plochy dlouhodobě zájem ze strany investorů, byl by to nejspíš důkaz toho, že je jejich využití špatně navrženo. Na druhou stranu nelze umožnit zástavbu v nevhodných lokalitách (např. v záplavových nebo chráněných územích). Vzhledem k tomu, že se za posledních patnáct let v Plzni zastavělo přes 530 ha ploch a neustále je o investování ve městě zájem, myslím, že přes některé dílčí problémy se poptávka a nabídka po rozvojových plochách pro investory úspěšně potkává. 3. Kromě investorů, kteří do území vstupují se svými záměry, zajímá územní plán určitě i vlastníky pozemků. Jaké otázky řešíte nejčastěji? Zde je situace trochu jiná. Požadavky vlastníků pozemků jsou poměrně rozličné. Velkou část tvoří dotazy týkající se jednotlivých parcel, které by vlastníci chtěli využít pro výstavbu rodinného domu nebo nějaké provozovny pro vlastní potřebu z hlediska územního plánu je pak odpověď obvykle jednoznačná, buď se parcela nachází v plochách umožňujících takovou výstavbu a vše je předmětem územního a stavebního řízení a nebo tuto stavbu územní plán neumožňuje a výstavba není možná. Druhou velkou skupinu tvoří požadavky na změny územního plánu obvykle za účelem pozemek prodat, často bez požadavku na konkrétní funkční využití. Přestože i zde je snaha co nejvíce vycházet požadavkům vstříc a každý námět je pečlivě zvažován, v mnoha případech není reálné požadavky vlastníků akceptovat. Týká se to zejména samostatných jednotlivých pozemků uprostřed krajiny odtržených od jakékoli zástavby bez napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Ale musím říci, že těchto nereálných požadavků je podstatně méně než těch, které jsou po procesu projednávání změn územního plánu schváleny. The Master Plan of the City of Pilsen is drafted by the Urban Planning and Development Institute of the City of Pilsen, a contributory organisation. The following interview with the Institute s director, Irena Vostracká, looks at the connections between capital expenditure development and urban planning, as well as other issues. 1. One often comes across the terms land-use planning and strategic planning today. Are these terms connected with each other, or are they completely different? I think these are two separate areas which, however, are closely connected and influence each other. Strategic planning should address needs not only the current needs, but particularly future development needs. From the city s perspective this means that it is necessary to assess continuously how the needs for housing, public amenities, leisure-time activities and services evolve and what the trends are in unemployment, industry etc. Strategic plans drafted by expert teams under the leadership of forecasters, demographers and sociologists allow us to influence partially the development of the areas in question by setting priorities for them. Many projects stemming from strategic plans are then projected down on the ground. This is where land use planning comes into play. The task for the work teams, headed by city architects, is to determine the most suitable areas for the development of a modern, well-functioning city. A master plan is one of the instruments used to implement the strategic plan. Land use planning and strategic planning can be seen to influence each other in cases where it is not suitable or even not possible to reflect the requirements of the strategic plan in the master plan. Conversely, our knowledge of a locality may give rise to a recommendation to use the land for other activities which had not originally been anticipated in the strategic plan. It is true to say that both the strategic planning documents and the land-use planning documents evolve over time and need to be amended and updated in order to reflect all the changes that life brings. 2. Does your answer imply that the master plan should, among other things, reflect the needs of investors? Yes, but in practice the master plan cannot embrace every single requirement. Naturally, the city s goal is to find consensus with investors. If this was not the case, there would be no benefit for either stakeholder. If investors were not interested in some areas in the long term, it would most likely indicate that the proposals have not been well drawn up. On the other hand, it is impossible to let investors build in places not suited for development (such as floodplains or protected areas). Given that in the past fifteen years over 530 hectares have been built up and we still see interest in capital expenditure projects in the city, I think there is a good match between the demand for development areas what we offer investors. 3. Besides the investors with their ideas of development, the master plan is no doubt of interest to land owners. What kinds of issues do you deal with most often? With land owners, the situation is slightly different. Their requirements are fairly varied. We get a lot of queries regarding individual land plots which the owners would like to use to build a family house or a plant for their own business. In terms of the master plan, the answer is usually explicit: either the land plot is located in an area earmarked for such development and the request goes through the land-use permit and building permit procedures, or the master plan does not allow such development and the request is then turned down. Another large group of requests we deal with are those to change the master plan, usually in order to sell the land plot, often without a request for a specific type of land use. We make every effort to accommodate these requests and we carefully assess each proposal, but in many cases a change is simply not possible, particularly where the land plots are located in the middle of the countryside, away from built-up areas, with no connections to traffic infrastructure and utility networks. But I must say that the number of such unrealistic requests is substantially lower than the number of those that approved once the process of discussing the changes to the master plan is completed

10 mapy / Maps Ceny pozemků 18 Prices of Plots 19

11 mapy / Maps Nájmy kanceláří 20 Rents of Offices 21

12 mapy / Maps Nájmy obchodních ploch 22 Rents of Retail Spaces 23

13 mapy / Maps Nájmy skladových prostor 24 Rents of Logistic Spaces 25

14 mapy / Maps Ceny bytů a rodinných domů 26 Prices of Flats and Houses 27

15 mapy / Maps 28 Ceny bytů a rodinných domů Prices of Flats and Houses - méně vyhledávané lokality - Less Desirable Locations 29

16 stánek / Stand / D8 A Acred s. r. o. Husova 240/5, Praha 1 T: M: F: Rok založení: 1995 Činnost společnosti: Strategické plánování & development; manažerské služby v oblasti řízení projektů; marketing, prodej & pronájem; správa majetku ACRED je společnost zabývající se managementem v oblasti nemovitostí. Anthony Caine ji v roce 1995 zakládal s cílem...nacházet, vytvářet a rozvíjet řešení, jejichž výsledkem budou služby a nemovitosti nadstandardní kvality. Objekty, které investorům i budoucím majitelům přinesou trvale udržitelnou hodnotu, maximální zhodnocení jejich investic... Při dosahováni tohoto cíle staví společnost ACRED na třech základních kamenech firemní filozofie: inovacích, odborných znalostech a smyslu pro odpovědnost týmu zaměstnanců. ACRED, to je tým profesionálů s bohatými zkušenostmi v oblasti trhu s komerčními i rezidenčními nemovitostmi v České republice ACRED, to je investiční partner, který do projektů rovněž vkládá vlastní kapitál ACRED, to je manažer zajišťující komplexní i dílčí realizace projektů pro své klienty z řad investorů či jiných subjektů a blízký spolupracovník svých zákazníků, který jim napomáhá preventivně eliminovat možná rizika ACRED, to je odborný konzultant, který ochotně poskytuje své poradenské služby při projektech jakékoli velikosti, zaměření a obtížnosti Year of foundation: 1995 Company s activity: Strategic Planning & Development; Development Management Services; Marketing, Sales & Leasing; Property Asset Management ACRED is a real estate development management company that was established in 1995 by its principal, Anthony Caine under the premise...to envision, develop, and communicate real estate solutions of a high standard that create sustainable value for its investors and occupants. This is achieved through the innovation, expertise, and commitment of its professional team... ACRED is a team of professionals with proven experience in residential and commercial development in the Czech Republic ACRED serves as an equity partner, often investing its own capital in its projects ACRED acts as a development manager for third party investors, working closely with its clients in managing inherent project risks ACRED provides real estate investors development and asset management consulting services for properties of all sizes and complexity Flexis Business Park Zahájení druhé etapy administrativně- logistického centra 300 m 2 kanceláří v první etapě k okamžitému nastěhování Moderní sklady, výrobní haly a kanceláře pod jednou střechou Zařaďte se mezi nájemce jako MEA MEISINGER, Xtek Europe, NEWTECH nebo Würth 2. etapa moderního administrativně-logistického centra FLEXIS BUSINESS PARK vyrůstá v perspektivní zóně Borská pole v Plzni Řiďte svou firmu úsporně! Avalon Business Center Místo pro vaše úspěšné podnikání m 2 nejmodernějších kanceláří v Plzni Flexibilní uspořádání s důrazem na váš růst a produktivitu Příspěvek až 1000 Kč / m 2 na vybavení Základ nové, prestižní části centra města (Poděbradova ul.) Kontaktní osoba na veletrhu FINPEX / Contact at FINPEX / Markéta Vondráková, T:

17 stánek / Stand / D10 A ADELARDIS a. s. V Bezovce 9/ Plzeň Jižní Předměstí T: F: Rok založení: 2005 Činnost společnosti: - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem - inženýrská činnost v investiční výstavbě Společnost ADELARDIS a. s. poskytuje odborné know-how v kombinaci s velmi dobrou znalostí podnikatelského prostředí v České republice. Investoři mohou při realizaci svých projektů využívat odborné zkušenosti obohacené o praktické znalosti místního trhu, kterými disponuje skupina CIAS. Year of foundation: 2005 Company s activity: - rentals of estates, apartments and non-residential premises with providing of basic services connected with the rental - engineering service in capital construction ADELARDIS a.s. provides skilled know-how in combination with very good knowledge of business sphere in the Czech Republic. The CIAS group has experience enhanced by practical knowledge of the local market which can be used by investors at realization of their projects. 32 Kontaktní osoba na veletrhu FINPEX / Contact at FINPEX / Ing. Miloš Kulda, M:

18 stánek / Stand / E3 A AIP Plzeň, s. r. o. Brojova Plzeň T: F: Rok založení: 1992 Činnost společnosti: Oborová specifikace: residenční, komerční a industriální výstavba Architektura: předprojektová příprava zakázky, architektonická studie Urbanismus: urbanistické studie, územní plány, regulační plány, veřejná dopravní a technická infrastruktura Realizační a konstrukční projekty: stavební dokumentace, technické zařízení budov, statické posudky Inženýrská činnost Year of foundation: 1992 Company s activity: Specialisation: residential, commercial and industrial building development Architecture: feasility studies, architecture studies Town planning: general city planning, regulation plans, city transport, traffic and technical infrastructure Constructions: Construction and structural design, building equipment and infrastructure design statics and structural analysis Local authorities negotiations, administration of building permit 34 35

19 stánek / Stand / E5 A ATELIER SOUKUP s. r. o. Klatovská třída Plzeň, ČR T: F: Rok založení: 1995 Činnost společnosti: Společnost navázala na činnost Architektonické a projekční kanceláře Ing. arch. Jana Soukupa založené v roce Klíčoví spolupracovníci, názor na architekturu a věříme, že i vstřícnost ke klientovi zůstala po celou dobu stejná. Základním zaměřením společnsoti je obnova našich památek. Budoucnost totiž neexistuje bez minulosti a každý, kdo toto pravidlo popřel, skončil neslavně. Naše minulost je náš odrazový můstek pro budoucnost a bude-li pevně postavená v našich myslích, tím pevněji se můžeme odrazit a dál se dostaneme. Proto je naším výsostným zájmem obnova historického vědomí, které má výraz v památkách. Považujeme za důležité, aby naše památky s námi dál žily, ne jen jako muzeální exponát, ale jako prožívaná skutečnost. Nezanedbatelná je proto i angažovanost atelieru v dobrovolné sféře osvětové činnosti, propagace a konkrétních akcí na záchranu památek. Protože si pracovníci atelieru dali za cíl dělat dobrou architekturu, nerozlišují mezi architekturou minulosti a budoucnosti. Tvoří i nové stavby, které se řadí po bok dílům našich předků a je radostí, když nová stavba navazuje přímo na historické prostředí. Za své dílo byli odměněni mnoha oceněními a uznáním odborné i laické veřejnosti. Year of foundation: 1995 Company s activity: In 1995, ATELIER SOUKUP joined the activities of the practice of architect Jan Soukup, which was founded in 1991 after the collapse of the communist regime in our home country. The main activity of this office is the renovation of the destructed and noteworthy wealth of Bohemia (of the Czechs, the Czech Republic). Furthermore the office is committed of the creation of contemporary buildings. The office philosophy comprises two ideas belonging together. On one hand restoration of historic buildings follows our conviction that without a past we have to come to know and respect there is no future, whilst on the other hand the construction of new buildings follows the idea that the architect should pursue the mission to help people to live well. á!"#$%&'!(#)" *+,-.%&#/ 0"&" %7 à!$17%%8 19* 5"'#$3 ( 456%

20 stánek / Stand / E1 A AVE architekt, a. s. Částkova Plzeň T: , architekt.cz Rok založení: Galerie AVE (1990), AVE konsorcium ( ), Studio AVE s. r. o. ( ), AVE architekt, a. s. (od roku 1995) Činnost společnosti: AVE architekt, a. s. je architektonické a projekční studio poskytující komplexní služby na vysoké úrovni v procesu navrhování budov. Na počátku vzniku firmy se studio zviditelnilo úspěšnou účastí v několika architektonických soutěžích. Realizována však byla jediná nová radnice ÚMO 2 Plzeň Slovany, která se v roce 1999 stala Stavbou roku České republiky. Poslední vyhranou soutěží byl návrh Domu Srdce nové galerie v lokalitě U Zvonu v Plzni. Naší srdeční záležitostí je realizace firemní budovy Hannah na Americké třídě, taktéž oceněné několika cenami. Poměrně brzy jsme v AVE začali s navrhováním staveb pro bydlení, nejvýrazněji propracovaném v obytném souboru Sylván (cca 700 bytů v nájemních domech, ve viladomech a rodinných domech). Nová čtvrť vzniká od roku 2000 dodnes a stanovila nový standard bydlení v Plzni. Mezi další úspěšné bytové realizace patří bytové domy Pod Záhorskem, v Plzeňské ulici a poslední realizace v Liliové ulici, kde byla firma AVE architekt, a. s. zároveň projektantem i investorem domu. V současnosti připravujeme další bytové soubory na významných lokalitách v Plzni, návrhy domů Na Ypsilonce, U Pramene a U Mlýnské strouhy znamenají nastavení další nové kvality bydlení. Bytový dům Liliová ul., Plzeň Year of foundation: 1990 AVE Gallery, AVE Syndicate, AVE Studio, Ltd., 1995 AVE Architekt, Inc. Company s activity: AVE Architekt, Inc. is architectural and design studio with high-quality and complex services in the design phase of the building construction. In the beginning, the studio presented itself with successful participation in several design contests. But only one has been built the new town hall of 2nd town district of Plzeň-Slovany. This building was awarded in 1999 The Building of the Year in the Czech Republic. The last won contest was the design of Dům Srdce (The Heart House) the new gallery in the locality U Zvonu, Plzeň, Czech Republic. But our matter of the heart is the building for Hannah company on the Americká Street. This building was also awarded several prizes. In the very short time, we started to design the housing facilities in the carefully worked-out housing estate of Sylván (about 700 flats in apartment houses, condominiums or family houses). This new district has been developing since 2000 and it set a new standard of housing in Plzeň. Other successful executions are apartment houses in Pod Záhorskem, in Plzeňská Street or in Liliová Street, where the AVE architect, Inc. was both designer and investor. Currently, we prepare other housing facilities in the significant localities of Plzeň. Design of houses in Na Ypsilonce, U Pramane and U Mlýnské strouhy means another level of the housing quality. Vizualizace návrhu polyfunkčního domu Na Ypsilonce, Plzeň 38 39

21 stánek / Stand / F3 A AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. Hankova Plzeň T: F: Rok založení: Činnost společnosti: Společnost AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. nabízí tyto služby: - svoz a odstranění směsného komunálního odpadu - svoz a využití separovaného odpadu - svoz a odstranění nebezpečného odpadu - svoz odpadu z odpadkových košů - čištění a zimní údržba komunikací - realizace a provozování sběrných dvorů - odstraňování nepovolených skládek - ekologické poradenství, ekologická osvěta - kontejnerová služba Year of foundation: Company s activity: AVE CZ Waste treatment Ltd. offers: - Communal waste collection and displacement - Sorted waste collection and use - Hazardous waste collection and displacement - Public dustbin waste collection - Cleaning and winter maintenance of roads - Realisation and operation of collection courts - Displacement of illegal dumps - Ecological consultancy - Waste containers service 40 Kontaktní osoba na veletrhu FINPEX / Contact at FINPEX / Jaroslava Klasová, T:

22 stánek / Stand / E2 A A.S.S.A. architekti s. r. o. Perlová Plzeň T: F: Rok založení: 2004 (1992) Činnost společnosti: Architektonická a projekční kancelář Atelier se zabývá architektonickými návrhy a stavebními projekty, urbanistickými pracemi a návrhy interiérů. Navrhuje a projektuje: - bytové domy, rodinné domy, obytné soubory - administrativní a správní budovy - komerční stavby - průmyslové stavby - čerpací stanice pohonných hmot - autosalóny a autoservisy - rekonstrukce objektů - územně plánovací dokumentaci Inženýrská činnost a stavební dozor Year of foundation: 2004 (1992) Company s activity: Architectural and design studio The studio is focused on architectural renderings and structural designs, urban area studies elaboration and interior designs. - Multiple dwelling houses, One-family houses - Business and administration buildings - Commercial buildings - Industrial buildings - Petrol stations - Car Showrooms and Services - Building s recontruction - Town planning Engineering services, Technical surveyor supervision 42 43

23 stánek / Stand / D6 B B&BC, a. s. Sokolská Zbůch T: , F: Rok založení: 1996/1949 Činnost společnosti: Tradiční výrobce a dodavatel širokého sortimentu, betonových stavebních prvků a transportbetonu - prvky pro výstavbu kanalizací trubní a šachtový program - dílce pro výstavbu pozemních komunikací, plotů a terénní úpravy - prvky pro zdění, stropní konstrukce a schodištová ramena - transportbetony Year of foundation: 1996/1949 Company s activity: B&BC, a. s. Prefa Zbůch is a well-established producer and supplier of wide assortment of concrete building elements. Z našich betonáren ve Zbůchu a Zruči zajištujeme dodávky transportbetonu. Betony třídy B a C (až do třídy C35/45 XF2-XF4), samonivelační podlahové betony, lehčené betony z Liaporu (včetne čerpání), betony s příměsí ocelových a syntetických vláken. Referenční dodávky: kaskáda mostu na dálnici D5; tunel Valík - dálnice D5; železnicní koridor Plzen-Planá u M.Lázní. Vlastním stavebním střediskem zajištujeme pokládku dlažeb a kompletní montáž plotu. We provide: - Segments for construction of ways and ground shaping - Segments for drainage construction, pipe and manhole program - Masonry and floor construction elements - Ready-mixed concrete 44 Kontaktní osoba na veletrhu FINPEX / Contact at FINPEX / Ing. M. Pazdera, M:

24 stánek / Stand / D5 B BÖGL a KRÝSL, k. s. Dvořákova 998 Dobřany T: F: Rok založení: 1993 Činnost společnosti: Jsme dynamicky se rozvíjející nadnárodní stavební společnost se zaměřením především na mostní a silniční stavitelství. Dlouhodobě působíme v oblasti výroby prefabrikátů a betonu, montáže ocelových konstrukcí a těžby kamene. Naše společnost vznikla v roce 1993 spojením se silným zahraničním partnerem Max Bögl Bauunternehmung GmbH und CO KG. Od samého počátku je hlavní strategií naší společnosti zavádění nových technologií a racionalizace organizačního a výrobního procesu. Kvalita a profesionální přístup pro nás znamená stoprocentní provedení všech požadavků ze strany zákazníka. Proto se neustále společnost BÖGL a KRÝSL, k. s. vyvíjí a zavádí nové postupy a technologie do všech výrobních procesů stavitelství. Oblasti našeho působení: mostní stavitelství; pozemní stavitelství; vodohospodářské a liniové stavitelství; silniční stavitelství; železniční stavitelství; výroba ocelových konstrukcí; těžba kamene, pískovny; ekologické stavitelství; výroba betonu a prefabrikátů Year of foundation: 1993 Company s activity: We are dynamically developing building company with transnational interests. We focus especially on bridge and road construction. On the long-term basis, we work on pre-cast and in-situ-cast concrete, steel construction assembly and stone mining. Our company was established in 1993 by joining the strong foreign partner Max Bögl Bauunternehmung GmbH und CO KG. Since the very beginning, our main strategy is to implement new technologies and rationalize organisation and process plan. Quality and professional attitude means for us the fully satisfied customer s objectives. Therefore Bögl a Krýsl Inc. is constantly developing and implementing new methods and technologies into all building processes. Areas of activities: Bridge engineering; Structural engineering; Water and line engineering; Road engineering; Railroad engineering; Production of steel constructions; Stone mining, sand pits; Environmental engineering; Production of pre-cast and in-situ-cast concrete 46 Kontaktní osoba na veletrhu FINPEX / Contact at FINPEX / Mgr. Mirjana Senićová, M:

25 stánek / Stand / F2 B BOHEMIAPLAN, s. r. o. Částkova Plzeň, Česká Republika T: F: Rok založení: 1991 Činnost společnosti: NABÍDKA SLUŽEB: projektová činnost ve výstavbě; inženýrská a investorská činnost; řízení staveb a investičních projektů; provádění staveb, jejich změn a odstraňování. ODVĚTVÍ PŮSOBNOSTI: průmyslové stavby a průmyslové zóny; energetika; inženýrské a vodohospodářské stavby; skládky, rekultivace a úpravy krajiny; občanské stavby a bytová výstavba; výroba stavebních hmot a keramiky; dopravní stavby; lehké a těžké strojírenství; těžba a úprava nerostných surovin. NEJVÝZNAMNĚJŠÍ REFERENČNÍ STAVBY: Městský industriální park Plzeň - Borská pole; obytná zóna Sylván v Plzni; Elektrotechnická fakulta ZĆU; doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně; Vědeckotechnický park Plzeň. ZAJIŠTĚNÍ KVALITNÍCH A PROFESIONÁLNÍCH VÝSTUPŮ: dlouholetá tradice v oboru vznik v roce 1991 privatizací pobočky Báňských projektů v Plzni = cca 70 let zkušeností s projektovou a inženýrskou činností; 70 kvalifikovaných odborníků v rozhodujících profesích; certifikovaný systém jakosti podle norem ISO 9001; moderní výpočetní a reprografická technika. Průmyslová zóna Borská pole Year of foundation: 1991 Company s activity: OFFER OF SERVICES: design activities; engineering and investor s activities, consultancy services; project management; construction of buildings, their modifications and demolitions. FIELDS OF ACTIVITIES: Industrial areas and buildings; Power engineering; Engineering constructions and water management; Refuse storage areas, land reclamation and reconstruction projects; Civil and public buildings; Production of building materials and ceramics; Road management; Light and heavy machinery; Mining and treatment of mineral raw materials. MAIN REFERENCE PROJECTS: Industrial Park Plzeň Borská pole; Housing area Sylván Plzeň; West Bohemia University faculty of Electrical engineering; Water and Sewage Infrastructure of the city Plzeň; Science and Technology park Plzeň. QUALITY ASSURANCE: Long-term tradition and history established in 1991 by privatization of the pilsen branch of Báňské projekty approx. 70 years experience; ISO 9001 certification; Over 70 high qualified and motivated employees; New and modern software and hardware technology. Obytná zóna Sylván 48 Kontaktní osoba na veletrhu FINPEX / Contact at FINPEX / Jaroslav Hejl, M:

26 stánek / Stand / D11 C CTP Invest spol. s r. o. Central Trade Park D Humpolec T: F: Rok založení: 1998 Činnost společnosti: CTP Invest je developerská společnost zaměřená na výstavbu průmyslových nemovitostí určených k pronájmu, prvotřídních kancelářských ploch a nemovitostí smíšeného a maloobchodního využití. Zabývá se kompletním procesem od zahájení až po ukončení stavby, od strategické volby a zajištění lokality po development a management. Po dokončení výstavby se CTP Invest nadále věnuje údržbě nemovitostí při zachování vysoké kvality správy budov a služeb klientům. Společnost dokončila výstavbu více než 1,4 milionu m² pronajímatelných ploch a má připraveny další pozemky o rozloze 6,5 milionu m² k realizaci budoucích projektů. Nacházejí se ve významných městech České republiky včetně Brna, Ostravy a Plzně a po celé střední a východní Evropě (Žilina, Prešov, Oradea, Pitešť). Year of foundation: 1998 Company s activity: CTP Invest is a developer for Built-to-lease industrial facilities, A-class office space, mixed-use and retail all available. CTP Invest takes care of the full process from start to finish, from strategy of choosing and securing the location to development and management. After development CTP Invest continues to maintain the properties with a high level of building management and client service. Over 1.4 million m² of rentable space completed and another 6.5 million m² of land prepared for future projects. With locations in major regional centres in the Czech Republic and throughout Central and Eastern Europe including cities of Brno, Ostrava, Plzeň, Žilina, Prešov, Oradea and Pitesti. 50 Kontaktní osoba na veletrhu FINPEX / Contact at FINPEX / Radka Musilová, T:

27 stánek / Stand / C4 Č Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků Oblastní kancelář Plzeň Hřímalého 37, Plzeň T: F: Kancelář ČKAIT Praha Sokolská Praha 2 T: F: Rok založení: 1992 Činnost společnosti: Zákonem 360/92 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě došlo ve vybraných činnostech ve výstavbě k přenesení odborné odpovědnosti na fyzické osoby: autorizované architekty, inženýry, techniky a stavitele. Byl otevřen rozsáhlý výčet spolupráce, při kterém autorizované osoby a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě nesou příslušný díl spoluzodpovědnosti zejména v oblasti projektování a vedení staveb. Z pohledu ČKAIT se jedná o technickou kvalitu v úrovni oborů a specializací, ochranu zájmu klientů při územním plánování, projektování, výstavbě a ochraně a vytváření životního prostředí. ČKAIT je připravena k jednání a spolupráci při zpracování legislativních úprav, týkajících se stavebnictví a při novelizaci předpisů. ČKAIT je připravena spolupracovat v koncepčních otázkách územního plánování, projektování a realizace staveb a při soutěžích na zadávání veřejných zakázek. Year of foundation: 1992 Company s activity: By virtue of Act No. 360/1992 Coll. on Performance of Profession of Certified Architects and Certified Engineers and Technicians Engaged in Construction, the responsibility for certain activities was transferred onto individuals: certified architects, engineers, technicians and builders. This opened an extensive area of co-operation between the certified persons and the Czech Chamber of Certified Engineers and Technicians Engaged in Construction where the parties cocerned share in the responsibility of, in particular, the area of preparing project documentation and construction management. ČKAIT s role is to maintain a level of technical quality within the various branches and specialisations, to protect interests of its clients during area planing, the preparation of project documentation, the protection and preservation of the environment as well as the construction process itself. ČKAIT is prepared to collaborate on the preparation of legislation (including its amendments) relating to the construction sector. ČKAIT is prepared to co-operate on the preparation of a framework covering area planning, project documentation and implementation of constructions as well as to co-operate during tenders. 52 Kontaktní osoba na veletrhu FINPEX / Contact at FINPEX / Ing. Jan L. Bedrníček, M:

28 stánek / Stand / A7 D Developer centrum Plzeň Divadelní čp. 2728/3a Plzeň Prezentace Dokument2 společnosti / company 11:21 presentation Stránka 1 Rok založení: 2007 Činnost společnosti: Developer centrum Plzeň Vám nabízí: - kvalifikovaný tým specialistů na projektové financování nemovitostí - zajištění financování developerských a investičních projektů - financování rezidenční a nerezidenční výstavby na prodej a dlouhodobý pronájem - financování nákupu, výstavby a rekonstrukce hotelů a penzionů Kontakty: Ing. Antonín Kurc Ing. Romana Staňková Bc. Renata Klimešová ředitel DC Plzeň bankovní poradce bankovní poradce M: M: M: Year of foundation: 2007 Company s activity: The Plzeň Developer Centre offers: - a qualified team of specialists in real estate project financing - arranging property development and investment financing - financing of residential and non-residential development projects for sale or long-term lease - financing of development and reconstruction of hotels and pensions Contacts: Ing. Antonín Kurc Ing. Romana Staňková Bc. Renata Klimešová Developer Centrum Manager Relationship manager Relationship manager M: M: M:

29 stánek / Stand / C1 Č ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, a. s. Radlická 333/150 CZ Praha 5 T: F: Rok založení: 1964 Činnost společnosti: ČSOB působí na českém trhu pod dvěma obchodními značkami - ČSOB a Poštovní spořitelna. Jsme největší bankou se sídlem v České republice a střední Evropě měřeno hodnotou aktiv. Jako univerzální banka nabízíme plný rozsah bankopojišťovacích produktů a služeb pro fyzické osoby a firmy. Obchodní profil ČSOB rovnoměrně zahrnuje segmenty retailová klientela (FO), malé a střední podniky, korporátní klientela, finanční trhy a privátní bankovnictví. Chcete mít hypotéku bez stresu? S ČSOB vyřídíte hypotéku včetně potřebných dokladů jednoduše na jednom místě. Navíc vám můžeme garantovat stejnou výši měsíční splátky po celou dobu hypotéky. Year of foundation: 1964 Company s activity: Československá obchodní banka, a. s. is active in the Czech market under two brands - ČSOB and Poštovní spořitelna. We are the greatest bank with the registered seat in the Czech Republic and in the Central Europe, measured by the value of assets. Being the universal bank, we offer the complex range of banking and insurance products and services for natural and legal entities. ČSOB business profile includes uniformly the segments of retail clientele (natural persons), small and mid-size companies, corporate clientele, financial markets and private banking. Infolinka Kontaktní osoba na veletrhu FINPEX / Contact at FINPEX / Miloslav Voráček, M: Inzerce HypoDlouhodoba 118x155.indd 1 9/22/08 12:35:19 PM

30 D DOMINIK CENTRUM s. r. o. Dominikánská Plzeň T: F: Rok založení: 1994 Činnost společnosti: Event marketing - kulturní a společenské produkce, akce na zakázku - návrhy a zpracování scénáře, stylu akce, výběr místa, prostorů, vyřízení případných povolení a oznámení - zajištění programu a umělců, osobností, scény - zajištění techniky, foto a video dokumentace, pozvánek, propagačních a tiskových materiálů - pořádání festivalů a přehlídek v oblasti kultury a umění, celkové zajištění koncertů, divadelních, filmových a jiných audiovizuálních představení, hudebních a tanečních vystoupení, organizačně náročných kulturních akcí, městských oslav a výročí, sportovních akcí, zajištění velkých zábavných dnů - zajištění a pořádání společenských večerů, plesů, rautů, recepcí, oslav výročí firem, slavnostní otevírání objektů Služby v oblasti PR, reklama a propagace Nabídka reklamních tiskovin a propagačních materiálů Grafické práce Guest service Year of foundation: 1994 Company s activity: Event marketing: - cultural and social production, custom events - design and planning of the event scenario, style, place and room selection, administration of permits and notifications - securing the programme, artists, celebrities and scene - securing the technical background, media documentation, invitations and leaflets - organization of festivals and shows in the cultural and artistic area, securing the concerts, theatrical, movie and other audiovisual performances, music and dance shows, demanding cultural projects, city celebrations and anniversaries, sport projects; securing big entertainment parades - securing and organization of evenings, balls, receptions, dinners, company anniversary parties and opening ceremonies Services in PR, advertisements and propagation Offer of leaflets and other propagation material, Graphic works Guest service 58 Kontaktní osoba na veletrhu FINPEX / Contact at FINPEX / Ivan Jáchim, T:

31 E Elfetex Centrála Plzeň Hřbitovní 31a, Plzeň T: F: Rok založení: 1991 Činnost společnosti: Společnost Elfetex byla založena v roce 1991 a od té doby působí úspěšně na českém trhu s elektroinstalačním materiálem. Díky dynamickému rozvoji patří dnes Elfetex k největším hráčům v oboru a to nejen kvůli rozsáhlé síti svých poboček. Díky odborně vyškolenému personálu je společnost schopna svým zákazníkům nabídnout pomoc při technicky složitých řešeních. Ke standardně nabízeným službám patří mj. i internetový obchod s možností okamžitého objednání a zajímavé platební podmínky pro stálé obchodní partnery. Od začátku své činnosti se společnost zaměřuje na poskytování kvalitních služeb zákazníkům, klade důraz na šíři sortimentu nabízeného zboží, na rychlé a kvalitní dodání zboží na určené místo. Kvalitní prodejní servis a široký sortiment zboží, Další užitečné informace o firmě naleznete na našich stránkách Sortiment: rozvodné skříně, jističe a chrániče, stykače a relé, kabely a úložný materiál, svítidla a světelné zdroje, zásuvky a vypínače, spotřebiče pro vytápění aj. Year of foundation: 1991 Company s activity: The Elfetex company was established in 1991 and has since successfully operate on the Czech market with the wiring materials. Thanks to a dynamic development is now Elfetex the biggest players in the field and not only because of its large network of branches. Thanks educated staff is able to offer its customers assistance in technically complex solutions. The standard services offered include as well as Internet commerce with the possibility of ordering an immediate and interesting payment terms for a permanent business partners. Since the beginning of its activities, the company focuses on providing quality customer service, emphasis on the range of products offered goods to the rapid and high quality supply of goods to the designated place. Other useful information about the company can be found on our website Products: electronic racks, circuit breakers and protectors, contactors and relays, cables, lighting units (lamps) and light sources, plugs and switches, appliances for heating

32 stánek / Stand / A15 G Generali Pojišťovna a. s. oblastní ředitelství jižní a západní Čechy Anglické nábřeží Plzeň T: , Rok založení: 1832 Činnost společnosti: Pomáháme v řešení: - ochrany před ztrátou finančních příjmů rodiny - zabezpečení proti finanční nouzi v důchodovém věku - ochrany majetku privátního i firemního - pro případ škod z odpovědnosti privátní i firemní - zajištění pojistné ochrany vozidla a jeho provozu Year of foundation: 1832 Company s activity: We help with: - protecting from the family income loss - protecting from the financial stress in the retirement age - securing the private and company property - solution in case of private or company liability for damage - securing the insurance of the car and its maintenance 62 Kontaktní osoba na veletrhu FINPEX / Contact at FINPEX / Ing. Miloslav Bílý, T:

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 NEWS 2. podzim / autumn 2013 Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 ČÍSLO TOHOTO VYDÁNÍ 3 757 500 000 Kč NUMBER OF THE ISSUE 3 757 500 000 CZK 2013:

Více

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality 1969/ 2009 Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality Úvod Obchodní značka Pragoprojekt oslaví v roce 2009 čtyřicet let působení

Více

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why???

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? Proč??? Why??? Druhý nejsilnější rozvojový pól České republiky 2 nd fastest developing area of the Czech Republic Statutární město Ostrava, rozlohou 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 1 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH REPUBLIC DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL PROJEKTŮ

Více

Výroční zpráva I Annual Report 2012

Výroční zpráva I Annual Report 2012 I2 Výroční zpráva I Annual Report 2012 1 Presentation Section Prezentační část Company Profile The Past and the Present 4 Fundamental Company Data 6 Company Management and Company Organisational Structure

Více

Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region

Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region 2014 Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region Olomoucký kraj Olomouc region Bílá Voda Záb eh Brodek u Konice Protivanov Hanušovice ŠUMPERK Mohelnice Loštice Konice Javorník

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Report on activities of the Regional Development Agency of the Pardubice Region for 2014 OBSAH / TABLE OF CONTENTS 1. Úvodní

Více

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s.

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s. 20 05 Výroční zpráva Annual Report Vaše stavební firma Your construction company Annual Report 2005 1 OBSAH CONTENTS Finanční a provozní ukazatele (2000 2005) 4 Profil společnosti 6 Úvodní slovo předsedy

Více

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM A INKUBÁTOR TECHNOLOGY CENTRE AND BUSINESS INCUBATOR

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM A INKUBÁTOR TECHNOLOGY CENTRE AND BUSINESS INCUBATOR TECHNOLOGICKÉ CENTRUM A INKUBÁTOR TECHNOLOGY CENTRE AND BUSINESS INCUBATOR VIZE / VISION Našim cílem je vytvořit příznivé prostředí pro inovační firmy a poskytovat jim služby a prostory umožňující spolupráci

Více

Cooperatives of Employment and Services in Rural areas. Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech

Cooperatives of Employment and Services in Rural areas. Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Cíle a zaměření projektu

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

trend report Přehled českého nemovitostního trhu Czech Real Estate Market Survey

trend report Přehled českého nemovitostního trhu Czech Real Estate Market Survey trend 2014 report Přehled českého nemovitostního trhu Czech Real Estate Market Survey Generální partner ARTN AREMD General Partner Partneři ARTN AREMD Partners Obsah publikace Trend Report 2014 je založen

Více

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST.

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST. SBORNÍK COLLECTION ČESKÉ ENERGETICKÉ A EKOLOGICKÉ STAVBY PROJEKTY INOVACE 2009-2010 CZECH ENERGY AND ECOLOGY BUILDING PROJECT INNOVATION 2009-2010 HLAVNÍ OBOR PODNIKÁNÍ: pořádání odborných akcí pro ekonomicky

Více

Roční zpráva Annual Report 2012

Roční zpráva Annual Report 2012 Roční zpráva Annual Report 2012 Roční zpráva společnosti Subterra a.s. za rok 2012 2012 Annual Report of Subterra a.s. Obsah / Contents Úvodní slovo generálního ředitele 4 Profi l společnosti 6 Hlavní

Více

We are international practice of architects, masterplanners and designers, established over 50 years ago.

We are international practice of architects, masterplanners and designers, established over 50 years ago. MEZINÁRODNÍ ARCHITEKTI URBANISTÉ DESIGNÉŘI Česká republika International Architects Masterplanners Designers czech republic Contacts Jsme mezinárodní architektonická kancelář založená před 50 lety. Zabýváme

Více

Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014. Geopark Ralsko Doksy

Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014. Geopark Ralsko Doksy Rada národních geoparků Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014 Geopark Ralsko Doksy 1 Vážení čtenáři, sborník, který si nyní prohlížíte, vznikl u příležitosti 2. konference národních

Více

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES BORIS ŠEBESTA, DAVID HRUŠKA I. ÚVOD Legislativa jednotlivých států většinou neobsahuje dostatečnou

Více

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014 Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR inovace 2014 21. mezinárodní sympozium s výstavou 2. 5. 12. 2014 21 st International Symposium and Exhibition December 2 5,

Více

Praha / Prague. Research. Zpráva o trhu s nemovitostmi / Property Report 2006 / 2007. Shrnutí. Executive Summary

Praha / Prague. Research. Zpráva o trhu s nemovitostmi / Property Report 2006 / 2007. Shrnutí. Executive Summary Research Praha / Prague Zpráva o trhu s nemovitostmi / Property Report 2006 / 2007 Obsah Hospodářství 2 Developerský trh 3 Rezidenční trh 4 Kancelářský trh 5 Investiční trh 7 Contents The Economy 10 Development

Více

Mládek. Election 2016. Ing. Jan. Sanctions against Russia are great hypocrisy. Ministr průmyslu a obchodu. The Countdown Begins: Vladimír Dryml

Mládek. Election 2016. Ing. Jan. Sanctions against Russia are great hypocrisy. Ministr průmyslu a obchodu. The Countdown Begins: Vladimír Dryml 9/ 2014 Zá ř í 2 0 14 The Countdown Begins: Election 2016 Vladimír Dryml Sanctions against Russia are great hypocrisy Ing. Jan Mládek Ministr průmyslu a obchodu REZIDENCE JANÁČKOVO NÁBŘEŽÍ JANACKOVO NABREZI

Více

TREND REPORT 2008 Právo a daně Law and Taxes TREND REPORT

TREND REPORT 2008 Právo a daně Law and Taxes TREND REPORT 211_234_Pravo_a_dane_OK.qxd 2.6.2008 14:05 Stránka 211 TREND 2008 TREND 211 211_234_Pravo_a_dane_OK.qxd 2.6.2008 14:05 Stránka 212 I ARTN se podílela na zlepšení práce pražského katastru nemovitostí, kde

Více

PAVEL HNILIČKA ARCHITEKTI PAVEL HNILIČKA. 1 architecture

PAVEL HNILIČKA ARCHITEKTI PAVEL HNILIČKA. 1 architecture PAVEL HNILIČKA ARCHITEKTI PAVEL HNILIČKA architects 20072013 1 architecture Naším cílem je navrhovat architekturu, která naplní představy klienta a odpovídá nejvyšším profesionálním standardům. Zásadní

Více

Únor 2007. February 2007. Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001.

Únor 2007. February 2007. Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001. Únor 2007 Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001. February 2007 The Channel Crossings language agency has obtained certification of its

Více

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika Asociace vysokoškolských poradců, o. s. a Institut vzdělávání a poradenství Česká zemědělská univerzita v Praze 1. konference s mezinárodní účastí Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Více

Lovci Treasure hunters

Lovci Treasure hunters Nespoutáni létem Unfettered summer strana / page 3 Daniela Šulcová your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Léto / Summer 2013 30 Vášeň / Passion 19

Více

KATALOG CATALOGUE. 30. 31. října 2012 Pražský veletržní areál PVA EXPO Praha Letňany

KATALOG CATALOGUE. 30. 31. října 2012 Pražský veletržní areál PVA EXPO Praha Letňany MADI TRAVELMARKET 2012 19. MEZINÁRODNÍ ODBORNÝ VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU A HOTELNICTVÍ 19th INTERNATIONAL TRADE FAIR OF TRAVEL AND HOTEL INDUSTRIES 30. 31. října 2012 Pražský veletržní areál PVA EXPO Praha

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

Září/September 2012. DLA Piper Prague LLP. Bulletin

Září/September 2012. DLA Piper Prague LLP. Bulletin Září/September 2012 DLA Piper Prague LLP Bulletin Contents 03 DRUHY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ types OF PUBLIC PROCUREMENTS 06 OCHRANA DAT V CALL CENTRECH DATA PROTECTION IN CALL CENTERS

Více