Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o."

Transkript

1 Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Červenec, 2008 MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. Národní Praha 1 Česká republika Telefon:

2 KONCESNÍ PROJEKT PRO VÝBĚR PROVOZOVATELE VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY SPOLEČNOSTI VST S.R.O. Záznam o vydání a revizích Autor Kontrolor Schvalovatel Jméno Mgr.Petr Dovolil Ing. Jaroslav Glogar RNDr. Miroslav Vykydal Tento dokument byl připraven pro jmenovaný projekt nebo jeho uvedenou část a nemůže být užit pro jakýkoliv jiný projekt bez provedení nezávislé kontroly jeho vhodnosti a bez získání předchozího písemného zmocnění firmou MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. (dále jen MMD ). MMD nemůže přijmout odpovědnost za důsledky z užití tohoto dokumentu pro jiný účel než ten, pro který byl určen. Každá osoba, která použije tento dokument pro jiný účel, souhlasí a bude takovým použitím nebo odkazem zavázána potvrdit dohodu o poskytnutí náhrady firmě MMD za veškeré ztráty nebo škody z tohoto vyplývající. MMD nepřijímá odpovědnost za tento dokument žádné jiné straně nežli osobě objednatele, pro kterého byla tato zpráva připravena. MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o., 2008 abc

3 . OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ INFORMACE...6 MANAŽERSKÝ SOUHRN...10 ÚVOD STRATEGICKÝ RÁMEC IDENTIFIKACE A ZHODNOCENÍ POTŘEB A CÍLŮ Zhodnocení současné situace a minulých trendů Rozsah a kvalita stávajících vodohospodářských služeb Popis stavu a využití vodohospodářského majetku Posouzení stavu oddělenosti vodohospodářských funkcí Posouzení ekonomické situace VST ve vztahu k Projektu Analýza trhu a tržní pozice VST Vymezení trhu Zhodnocení požadavků odběratelů, legislativy a strategií ČR a ES Rozbor stávající poptávky po vodohospodářských službách Prognóza poptávky a rizika vývoje poptávky Potřeby v oblasti majetku, provozu a služeb zákazníkům Potřeby v oblasti majetku Potřeby v oblasti provozování Potřeby v oblasti služeb zákazníkům Specifikace cílů Identifikace politických cílů a strategií VST, Jihočeského kraje, MZe, ČR a ES Identifikace hospodářských cílů a podnikatelských záměrů VST SWOT analýza pro Projekt Formulace cílů pro Projekt VARIANTY ZAJIŠTĚNÍ POTŘEB A DOSAŽENÍ CÍLŮ Metodická východiska a postupy Popis variant - dlouhý seznam variant Nulová varianta (Varianta 0) Varianty časového průběhu a rozsahu obnovy/investic Varianty technických charakteristik u klíčových vodohospodářských děl Varianty zvýšení spotřeby vody u klíčových odběratelů Varianty financování Varianty provozování a rozsahu správcovských činností Varianty zázemí správy a provozování vodohospodářského systému Varianty rozsahu služeb zákazníkům Varianty měření a regulace Varianty vlastnictví abc

4 . 2.3 Analýza variant - dlouhý seznam variant Úvod k analýze variant Nulová varianta Varianty časového průběhu a rozsahu obnovy/investic Varianty technických charakteristik u klíčových vodohospodářských děl Varianty zvýšení spotřeby vody u klíčových odběratelů Varianty financování Varianty provozování a rozsahu správcovských činností Varianty zázemí správy a provozování vodohospodářského systému Varianty rozsahu služeb zákazníkům Varianty měření a regulace Varianty vlastnictví Krátký seznam variant vhodné složené varianty OVĚŘENÍ PROVEDITELNOSTI VHODNÝCH "SLOŽENÝCH VARIANT DLE ZPŮSOBŮ REALIZACE Složená varianta I Právní ověření proveditelnosti Finanční ověření proveditelnosti Časové a organizační aspekty proveditelnosti ANALÝZA ZPŮSOBŮ REALIZACE DOPORUČENÉ VARIANTY PROJEKTU Metodický postup Přehled postupu Investiční náklady Provozní náklady Organizační náklady Rizika Způsob realizace PSC Popis scénáře PSC Investiční náklady Provozní náklady Organizační náklady Rizika Popis scénáře A Koncesní smlouva Popis scénáře A Investiční náklady Provozní náklady Organizační náklady Rizika Popis scénáře B Kvazikoncesní smlouva Popis scénáře B Investiční náklady Provozní náklady abc

5 Organizační náklady Rizika Závěry z finančního modelování Hlavní výstupy z finančního modelování Doporučený způsob realizace Projektu Hodnota ze peníze Rizika SPECIFIKACE SLUŽEB A PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM REALIZACE KONCESNÍ SMLOUVY Základní vymezení Kategorizace služeb poskytovaných Provozovatelem Rozsah pronajímaného vodohospodářského a souvisejícího majetku Rozsah zázemí poskytovaného ze strany VST Provozovateli Rozhraní poskytování Služeb v rámci stávajícího vodohospodářského systému Předpokládaný harmonogram realizace Koncesní smlouvy Předpokládané investiční aktivity VST Investiční aktivity Provozovatele požadované ze strany VST (smluvní investice) Fáze a etapy realizace Koncesní smlouvy Činnosti Provozovatele před zahájením provozování Provozování Činnosti Provozovatele po ukončení provozování Specifikace činností a povinností Provozovatele Činnosti a povinnosti provozního charakteru Činnosti a povinnosti údržby pronajatého majetku Zákaznické činnosti a povinnosti Komunikace, doručování a řešení sporů mezi smluvními stranami Součinnost VST Ostatní základní parametry vztahu mezi VST a Provozovatelem Základní formální parametry Koncesní smlouvy NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM VST Předání pronajatého majetku VST na počátku Koncesní smlouvy Nakládání s majetkem VST v průběhu provozování Převzetí pronajatého majetku VST na konci Koncesní smlouvy Otázka změn pronajatého majetku v průběhu Koncesní smlouvy PLATEBNÍ MECHANISMUS A FINANČNÍ TOKY MEZI VST A PROVOZOVATELEM Platební mechanismus Služby Vstupní podmínky pro uplatnění platebního mechanismu Obecně k platebnímu mechanismu Návrh základních platebních podmínek Koncesní smlouvy Grafické znázornění plateb mezi VST a Provozovatelem abc

6 Platební podmínky mezi Provozovatelem a odběrateli Smysl a přístup k platebnímu mechanismu Zvýšení objemu dodávek pitné vody Platební mechanismus mezi VST a Provozovatelem v časovém členění Úrok z prodlení s plněním peněžitých závazků Obsahové nastavení soutěže (Koncesního řízení) Platební mechanismus Likvidace odpadních vod na individuálním základě Finanční toky mezi VST a Provozovatelem EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ DŮSLEDKY UKONČENÍ KONCESNÍ SMLOUVY Ekonomické důsledky ukončení trvání Koncesní smlouvy Právní důsledky ukončení trvání Koncesní smlouvy STRATEGIE ZADÁNÍ KONCESNÍ SMLOUVY A HARMONOGRAM KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Cíle a přístupy ke stanovení strategie Koncesního řízení Vstupní předpoklady pro určení strategie Koncesního řízení VST jako veřejný zadavatel dle Koncesního zákona Výběr Provozovatele z pohledu Koncesního zákona Varianty řešení zadání provozování vodohospodářského majetku VST Transparentnost jako základní zásada strategie Koncesního řízení Strategie Koncesního řízení Předpokládaný harmonogram Koncesního řízení PŘÍLOHY SEZNAM TABULEK, OBRÁZKŮ A GRAFŮ SEZNAM ZKRATEK / REFERENCE abc

7 . ZÁKLADNÍ INFORMACE Název Projektu Zajištění správy a provozování vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o Název Zakázky Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST, s.r.o Klient Vodárenská společnost Táborsko, s.r.o. Adresa: Tábor, Kosova 2894, PSČ Klient Registrace: Zástupce ve věcech smluvních: Zástupce ve věcech technických: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka Ing. Milan Míka Ing. Milan Míka IČ: Konzultant: MOTT MACDONALD Praha, spol. s r. o. Adresa: Národní 984/15, Praha 1 Konzultant Registrace: Zástupce ve věcech smluvních: Zástupce ve věcech technických: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Ing. Jiří Petrák, jednatel společnosti Mgr. Petr Dovolil IČ Kontext VST je regionální vodohospodářskou infrastrukturní společností zaměřenou na správu vodohospodářské infrastruktury, přičemž provozování této infrastruktury je zajišťováno třetí osobou, kterou je VaK Jižní Čechy. VST pokrývá svou činností území regionu Tábor, Planá nad Lužnicí a Sezimovo Ústí. Ve Výroční zprávě za rok 2006 VST se uvádí: Města Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí jsou v současné době plně zásobována z vodárenské soustavy jižní Čechy, s centrálním zdrojem, kterým je úpravna vody Plav, odebírající surovou vodu z přehradní nádrže Římov na řece Malši. Podle údajů v této výroční zprávě je délka vodovodní sítě Tábor včetně příměstských oblastí cca 144,48 km a ve spotřebišti je evidováno vodovodních přípojek. Délka vodovodní sítě Sezimovo Ústí je cca 27,98 km a ve spotřebišti je evidováno vodovodních přípojek. Délka vodovodní sítě Planá nad Lužnicí je cca 24,75 km a ve spotřebišti je evidováno 920 vodovodních přípojek. 6 abc

8 . Města Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí jsou odkanalizována jednotnou stokovou soustavou, odvádějící odpadní vodu na centrální AČOV a ČOV Klokoty. Délka stokové sítě Tábor je cca 130,78 km. Délka stokové sítě Sezimovo Ústí je cca 22,37 km. Délka stokové sítě Planá nad Lužnicí je cca 23,59 km. V Táboře a příměstských částech je evidováno kanalizačních přípojek, v Sezimově Ústí kanalizačních přípojek a v Plané nad Lužnicí 765 kanalizačních přípojek. Záměrem VST je dlouhodobě, trvale udržitelně, efektivně, sociálně únosně a v souladu s platnými právními předpisy a povoleními vyřešit správu a provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou spotřebu ve svém vlastnictví, a to v návaznosti na skončení trvání Provozní smlouvy dle standardního smluvního rámce mezi VST a VaKem Jižní Čechy k V této souvislosti a s ohledem na stávající charakter VST společnost, která vlastní, ale nikoliv provozuje vodohospodářskou infrastrukturu uvažuje VST o různých variantách zajištění provozování svého vodohospodářského majetku. VST se na základě této skutečnosti a v souladu s platnou právní úpravou v oblasti veřejného zadávání v ČR zejména Zákona o veřejných zakázkách a Koncesního zákona - rozhodla zadat u Konzultanta zpracování koncesního projektu, a to v plném rozsahu dle 3 a 4 Prováděcí vyhlášky ke Koncesnímu zákonu. V rámci tohoto koncesního projektu byly dále ve vztahu k nastavení a obsahu případného výběru nového Provozovatele respektovány obsahové požadavky vyplývající ze zvláštní podmínky uvedené v čl. 9 Přílohy I Rozhodnutí EK týkající se finanční podpory Fondu soudržnosti na Projekt Táborsko, jakož i s ohledem na předpokládané spolufinancování Projektu AČOV z Fondu soudržnosti v rámci OP Životní prostředí specifické podmínky pro vztah mezi vlastníkem a provozovatelem vodohospodářské infrastruktury požadované tímto operačním programem (viz zejména Příloha č. 7 OP Životní prostředí, kterou tvoří Základní komentáře, a dokument Metodika pro žadatele) nebo na základě tohoto operačního programu jeho prováděcími dokumenty (viz zejména Základní komentáře). Tato Zpráva je závěrečnou zprávou v Zakázce tak, jak byl její rozsah definován VST v souladu s požadavky na koncesní projekty v České republice a zahrnuje následující tématické okruhy (viz 3 Prováděcí vyhlášky ke Koncesnímu zákonu): (i) (ii) (iii) (iv) (v) identifikaci objektivních potřeb VST, včetně vymezení požadovaných cílů, které mají tyto potřeby uspokojit; popis možných způsobů zajištění potřeb VST, včetně rozpracování jednotlivých variant a jejich ekonomické posouzení; popis ekonomických a jiných důsledků pro případ, že by daná potřeba nebyla realizována vůbec; doporučení varianty, která se jeví po konzultacích s vedením VST pro tuto společnost jako nejvýhodnější a analýzu způsobů realizace doporučované varianty. 1 Dodatkem č. 3/2007 byla Provozní smlouva v návaznosti na konzultace s MMR a ÚOHS upravena tak, že umožňuje její jednostranné ukončení ze strany VST ve lhůtě tří měsíců, přičemž její platnost končí nejpozdějí tři měsíce po uzavření smlouvy s vybraným provozovatelem. Jedná se tedy o dočasné provozování po dobu přípravy a realizace výběru nového provozovatele.. 7 abc

9 . Vzhledem k doporučení Konzultanta vůči VST obsaženém v této Zprávě řešit na základě provedené analýzy způsobů realizace Projekt postupy dle Koncesního zákona obsahuje dále tato Zpráva řešení těchto záležitostí typických pro Koncesní smlouvu (viz 3 Prováděcí vyhlášky ke Koncesnímu zákonu): (vi) podrobný popis služby k poskytování ze strany Provozovatele a předpokládaný způsob jejího poskytování; (vii) předpokládané finanční prostředky nezbytné pro realizaci předmětu Koncesní smlouvy, včetně popisu předpokládaných finančních toků v průběhu realizace předmětu Koncesní smlouvy, (viii) součet předpokládaných výdajů vynaložených na realizaci předmětu Koncesní smlouvy v jednotlivých letech po dobu předpokládané platnosti Koncesní smlouvy; 2 (ix) (x) (xi) vymezení způsobu nakládání s majetkem VST, je-li tento majetek určen k realizaci předmětu Koncesní smlouvy; předpokládaný časový harmonogram realizace předmětu Koncesní smlouvy; předpokládané platební podmínky, zejména s ohledem na plnění závazků Provozovatele; (xii) zhodnocení případných ekonomických a právních dopadů na smluvní strany při ukončení platnosti Koncesní smlouvy; a (xiii) předpokládaný časový harmonogram Koncesního řízení. Vzhledem ke skutečnosti, že koncesní projekt je nutné chápat jako analytický dokument popisují stav k určitému bodu v čase, nelze zejména s ohledem na nedokončené procesy výběru zhotovitele či správce stavby na Projektu Táborsko či úvěru pro VST chápat jeho výstupy jako normativní, tj. zcela a bez výhrad závazné pro zpracování vlastního návrhu Koncesní smlouvy a provedení Koncesního řízení. 3 Jeho význam pro Projekt spočívá v prvé řadě v transparentní a demokratické legitimizaci postupu vedení VST při střednědobém a dlouhodobém plánování a provádění opatření k zajišťování rozvoje kvality vodohospodářských služeb v Aglomeraci Tábor za relativně nejnižších cen pro vodné a stočné (hodnota za peníze), a to jako vůči nositelům veřejné moci (zastupitelé měst jako společníci VST), tak i veřejnosti jako takové. Pokud se dále v textu používá vyjádření, že doba provozování je od do , potom je nutné toto chápat s následujícím omezením a komentářem: Primárním obsahovým cílem Zadavatele je dosáhnout nejlepší hodnoty za peníze, tj. dosažení efektivity provozování svého vodohospodářského majetku optimálním řízením nákladů, zajištěním kvality jejího provozování a podporou účelnosti a vhodnosti jednotlivých opatření dodavatele vybraného k provozování na základě výsledků Koncesního řízení (dále jen Provozovatel ), který bude schopen zajistit provozování vodohospodářského majetku Zadavatele na dobu deseti let,a to dle předběžného předpokladu od 1. ledna 2010 do 31. prosince Zahájení činnosti Provozovatele může být dřívějšího nebo pozdějšího data než s ohledem na dva faktory. Prvním faktorem je ukončení trvání stávající provozní smlouvy mezi Zadavatelem a společností Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s., která musí 2 3 Při výpočtu je postupováno podle Přílohy č. 1 k Prováděcí vyhlášce ke Koncesnímu zákonu (Předpokládaný příjem koncesionáře). Viz 22 odst. 2 KZ: Schválený koncesní projekt je podkladem pro vypracování koncesní dokumentace. a 22 odst. 4 KZ: Nedodržení postupu podle odstavce 1 nebo 2 zadavatelem nemá vliv na platnost smlouvy. 8 abc

10 . skončit do tří měsíců, tak aby stávající provozní smlouva skončila svou účinnost posledním dnem kalendářního měsíce předcházejícímu kalendářnímu měsíci, v němž nabude účinnosti nová provozní smlouva jako výsledek Koncesního řízení, přičemž počátek běhu lhůty pro ukončení stávající provozní smlouvy je prvého dne měsíce následujícího po podpisu Koncesní smlouvy. Druhým faktorem jsou možné prodlevy v Koncesním řízení, jejichž nastání nemůže Zadavatel předem vyloučit, např. z důvodu vydání předběžného opatření ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ČR, případně soudu České republiky, které by znemožňovalo uzavřít koncesní smlouvu na základě Koncesního řízení, nabytí její účinnosti, případně nezaručovalo dostatečný čas (minimálně tři měsíce) na převzetí vodohospodářského majetku Zadavatele od stávajícího provozovatele (společnost Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s.) a jeho předání novému Provozovateli. 9 abc

11 . MANAŽERSKÝ SOUHRN Konzultant dle zadání VST posuzoval možné varianty zajištění správy a provozování vodohospodářské infrastruktury VST. Na základě dostupných informací o potřebách VST identifikoval Konzultant následující cíle Projektu: Cíl 1: Zajištění kvalitních dodávek pitné vody a následný sběr a čištění městských odpadních vod ze zájmového území VST pro obyvatelstvo a průmysl v souladu s legislativou, správními rozhodnutími, strategiemi a smluvními závazky VST Zajištění kvalitních dodávek pitné vody a následný sběr a čištění městských odpadních vod ze zájmového území VST v souladu: a) s platnými a účinnými právními předpisy a výhledovými požadavky legislativy ČR a ES; b) s obecnými principy poskytování vodohospodářských služeb obyvatelstvu (přístupnost, dostupnost, kontinuita, solidarita, sociální únosnost, trvalá udržitelnost, průhlednost, odpovědnost, kontrola apod.); c) se strategickými cíli VST danými jeho určením a celostátní oborovou strategií; a d) se smluvními závazky VST vůči stávajícímu provozovateli vodohospodářské infrastruktury v majetku VST. Cíl 2: Stanovení a implementace střednědobé investiční a cenové strategie VST Vyhotovení (povinně do ) a implementace plánu obnovy dle 8 odst. 11 Zákona o VaK v rozsahu dle požadavků Prováděcí vyhlášky k Zákonu o VaK s přihlédnutím na zvláštní podmínku uvedenou v čl. 9 Přílohy I Rozhodnutí EK, a konkretizovanými požadavky Komise (i s ohledem na pravidla dle Základních komentářů jako Přílohy č. 7 k OP Životní prostředí a Metodiky pro žadatele) a navazující nastavení Projektu, které by: a) respektovalo základní vztah mezi rozsahem investic a úrovní obnovy VaK, míře zdrojů z municipálních rozpočtů a cenové strategii směrem od současné úrovně k maximální hodnotě v rámci sociální únosnosti, a to s ohledem na zvláštní podmínku uvedenou v čl. 9 Přílohy I Rozhodnutí EK, pravidly dle Metodiky pro žadatele a konkretizovanými požadavky Komise; b) přiměřeně respektovalo požadavky na zachování trvalé udržitelnosti vodohospodářských sítí ve vlastnictví VST; c) vytvářelo pro VST dostatečné zdroje s ohledem na finanční stabilitu VST v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém rámci. Cíl 3: Nastavení a implementace Projektu v souladu s Rozhodnutím EK, OP Životní prostředí a platnými pravidly veřejného zadávání Určení a realizace Projektu v souladu s požadavky danými zvláštními podmínky dle čl. 9 Přílohy I Rozhodnutí EK, OP Životní prostředí a navazujícími pravidly (např. obsah nové provozní smlouvy musí být v souladu s Podmínkami přijatelnosti, Základními komentáři, Metodikou pro žadatele a dalšími konkretizovanými požadavky Komise), jakož i české legislativy v oblasti veřejného zadávání. 10 abc

12 . Cíl 4: Zajištění finanční stability VST s využitím vlastních a externích zdrojů a stanovení optimální délky realizace Projektu s ohledem na pravidla Komise Nastavení a realizace komplexní finanční struktury VST pro Projekt: a) s ohledem na potřeby finančních zdrojů VST (např. projekt rekonstrukce areálové ČOV) po celé výhledové období a zajištění zdrojů pro financování pro tomu odpovídající období realizace Projektu b) na předpokládanou výši a vývoj položek neovlivnitelných VST (tzv. pass-through nákladové položky). Cíl 5: Zajištění efektivního provozování, správy vodohospodářského systému VST a zvyšování kvality služeb zákazníkům (odběratelům) v zájmové oblasti VST po dobu realizace Projektu Dosažení efektivního provozování a správy vodohospodářského systému VST po dobu realizace Projektu: a) nastavením optimálních procesních, kontrolních, monitorovacích a vynucovacích požadavků provozního charakteru a jejich efektivní prosazování; b) optimalizací výše a vývoje položek neovlivnitelných VST (tzv. pass-through položkové náklady); c) vytvořením optimálních vztahů (majetkových/nájemních) pro zázemí VST, případně budoucího provozovatele; d) nastavením optimálních procesních, kontrolních, monitorovacích a vynucovacích požadavků ve vztahu k systematickému zlepšování služeb zákazníkům (odběratelům) vodohospodářských služeb v zájmové oblasti VST. Cíl 6: Získání podrobnějších informací o stavu a trendech vodohospodářské infrastruktury v zájmovém území VST Získání podrobnějších údajů o stavu a trendech (zejména opotřebení a životnosti) vodohospodářské infrastruktury v majetku VST v zájmovém území s ohledem na potřebu zlepšování plánu obnovy vodohospodářské infrastruktury VST v dlouhodobém horizontu. Cíle VST se odráží v první úrovni jako obecné vrcholové cíle vyplývající z národní strategie oboru VaK. Dále jsou definovány specifické cíle související s postojem a podmínkami Komise, a to zejména k problematice výběru nového Provozovatele a obsahu nové provozní (Koncesní) smlouvy. Vlastní interní strategie VST, zejména v oblasti zvýšení úrovně zákaznických služeb, kontroly činnosti provozovatele a získávání dalších informací o stavu VaK, je pak obsahem dalších cílů VST. Výběr nového Provozovatele bude primárně spojen s řešením míry přenosu rizika z vlastníka VaK (VST) na Provozovatele, popř. se jedná o úvahy o výhodnosti možného provozování ze strany VST ( smíšený model provozování). Pozornost Konzultanta se soustředila na řešení vztahů v rámci tzv. oddílného způsobu provozování jako koncesní smlouvy dle 16 KZ a výhodnosti tohoto způsobu realizace ve srovnání se smíšenou společností a tzv. kvazikoncesní smlouvou dle 156 ZVZ. To je významné z pohledu Zákona o veřejných zakázkách a Koncesního zákona. 11 abc

13 . Tyto skutečnosti vyvolávají zejména povinnost zpracovat a schválit ve vztahu k Projektu tzv. koncesní projekt, 4 a to v plnohodnotném rozsahu, kterou představuje tato Zpráva. Obecně platí, že v rámci oddílného provozování jako Koncesní smlouvy dochází ke vzniku smluvních vztahů, ze kterých vzniká na straně provozovatele právo na vodné a stočné od odběratelů. Toto právo na vodné a stočné je přenášeno včetně souvisejícího rizika ze strany vlastníka na provozovatele, a to v souladu se Zákonem o VaK. V daném případě, bude konečné rozhodnutí o způsobu realizace Projektu provedeno v rámci schvalování tohoto koncesního projektu (rozhodování kvazikoncese nebo koncese nebo smíšený model ). Vyhodnocení způsobů realizace Projektu provedené v této Zprávě směřuje k alternativě oddílného provozování s přenosem práva na vodné a stočné na provozovatele, tj. k uzavření provozní smlouvy dle Zákona o VaK jako koncesní smlouvy dle 16 KZ a také dále dle požadavků a deklarovaných principů Komise na způsob výběru Provozovatele a obsah provozní vodohospodářské smlouvy v ČR. 5 Základním krokem VST k zajištění vysokého standardu realizace Projektu je kvalitní příprava koncesního projektu, který je svým obsahem velmi podobný obvyklým studiím proveditelnosti pro výběr nejvhodnější varianty při řešení způsobu dosažení určitého cíle. 6 V úvodní části této Zprávy (koncesní projekt) Konzultant identifikuje a popisuje co nejširší nabídku různých variant řešení. Záměrem Konzultanta není již předem vyloučit některé varianty, ale naopak se pokusit neopominout žádnou s ohledem na současný stav Projektu dostupnou variantu, i když s nízkou mírou předpokládané realizovatelnosti. Kdykoliv v průběhu realizace Projektu může vyvstat otázka, zda vybraná varianta řešení byla skutečně tou nejlepší a zda byly zváženy všechny alternativy. Z tohoto důvodu je potřebné se zabývat i variantami řešení, které se mohou jevit již na počátku procesu analyzování jako méně vhodné. Cílem Zprávy je popsat různé cesty, jakými se lze dobrat k výsledku, který představuje pro VST nejlepší hodnotu za peníze. Základem přístupu Konzultanta je identifikace jednoduchých variant řešení z hlediska jednotlivých aspektů Projektu majících zásadní vliv na získání nejlepší hodnoty za peníze v Projektu. Konkrétně je pak řešení posuzováno z hledisek: časového průběhu a rozsahu obnovy/investic, technických charakteristik u klíčových vodohospodářských děl, možností zvýšení/snížení spotřeby vody u významných odběratelů, financování, provozování a rozsahu správcovských činností, zázemí správy vodohospodářského systému, rozsahu služeb zákazníkům, měření a regulace a Viz 21 Koncesního zákona. Oddílný model provozování je také určen de facto v podmínkách Rozhodnutí EK k již schválené dotaci z Fondu soudržnosti na Projekt Táborsko, neboť se očekává, že základní prostředí existující v době schválení žádosti o dotaci se nebude žádným zásadním způsobem měnit a navíc Rozhodnutí EK obsahuje specifickou podmínku ve vazbě na výběr Provozovatele, tj. i Komise zásadně předjímá pouze tuto formu zajištění provozování. Ve Velké Británie je tento typ studie proveditelnosti označován jako tzv. outline business case. 12 abc

14 . vlastnictví. V dalších částech Zprávy jsou pak jednoduché varianty získané na základě tzv. dlouhého seznamu variant vzájemně zkombinovány a předmětem analýzy jsou dále již jen vhodné složené varianty (krátký seznam variant), které jsou po označení preferované složené varianty podrobeny analýze způsobů realizace Projektu. 13 abc

15 Všechny v této Zprávě zkoumané varianty řešení jsou uvedené v níže uvedené tabulce sestavené z hlediska výše uvedených charakteristik (Tabulka 1). Tabulka 1: Seznam posuzovaných variant Rozlišovací znaky Nerealizace Projektu 0: Nulová varianta Časový průběh a rozsah obnovy/investic A1: Obnova: 100% časová realizace definovaného plánu obnovy Investice: Pouze současný plán - Stoklasná Lhota, Hlinice, rekonstrukce AČOV (není další rozvoj) A2: Obnova: 100% časová realizace definovaného plánu obnovy Investice: Omezený rozsah - Stoklasná Lhota, Hlinice, rekonstrukce AČOV + ČOV Klokoty (není další rozvoj) A3: Obnova: 100% časová realizace definovaného plánu obnovy Investice: Současný plán - Stoklasná Lhota, Hlinice, rekonstrukce AČOV + ČOV Klokoty + další rozvoj A4: Obnova: 100% jen celkový finanční rozsah realizace definovaného plánu obnovy se snížením obnovy v první dekádě Investice: Pouze současný plán - Stoklasná Lhota, Hlinice, rekonstrukce AČOV (není další rozvoj) A5: Obnova: 100% jen celkový finanční rozsah realizace definovaného plánu obnovy se snížením obnovy v první dekádě Investice: Omezený rozsah Stoklasná Lhota, Hlinice, rekonstrukce AČOV + ČOV Klokoty (není další rozvoj) A6: Obnova: 100% jen celkový finanční rozsah realizace definovaného plánu obnovy se snížením obnovy v první dekádě Investice: Současný plán - Stoklasná Lhota, Hlinice, rekonstrukce AČOV + ČOV Klokoty + další rozvoj Technické charakteristiky u klíčových vodohospodářských děl B1: Převedení odpadních vod na A ČOV a její intenzifikace B2: Intenzifikace a rekonstrukce ČOV Klokoty nad rámec běžné obnovy plus další změna na síti Zvýšení/snížení spotřeby vody významní odběratele C1: Žádná podstatná pozitivní změna C2: Zvýšení spotřeby pitné vody v kategorii ostatní mimo obyvatelstvo + 4% C3: Zvýšení spotřeby pitné vody v kategorii ostatní mimo obyvatelstvo - 7% 14 abc

16 Financování D1: Financování výlučně z vlastních zdrojů VST D2: Financování jako kombinace vlastních zdrojů VST a úvěrového financování D3: Dotace ve spojení ze zdroji VST: externí úvěrové financování plus interní zdroje D4: Výlučné úvěrové financování D5: PPP financování D6: Strukturované financování Provozování a rozsah správcovských činností E1: Plné provozování a plnohodnotné správcovské činnosti E2: Dispečerské provozování a plnohodnotné správcovské činnosti E3: Plné provozování a částečně delegované správcovské činnosti E4: Dispečerské provozování a částečně delegované správcovské činnosti Zázemí správy vodohospodářského systému F1: Provozní budova v nájmu VST F2: Provozní budova ve vlastnictví VST na počátku Projektu F3: Provozní budova ve vlastnictví VST výhledově na konci Projektu F4: VST nemá provozní budovu (jen zázemí pro VST) Rozsah služeb zákazníkům G1: Nonstop hlášení poruch; zákaznická linka; VaS na www G2: G1+ zákaznické centrum; kvalita vody (rozbory) G3: G2 + elektronické zasílání faktur; on-line zákaznická data, online kvalita vody; zasílání aktuálních informací (SMS) Měření a regulace H1: Dispečerský systém; nezbytný monitoring; bez informací z Vodárenské soustavy H2: Dispečerský systém; nezbytný monitoring; on-line údaje z Vodárenské soustavy H3: Dispečerský systém; rozšířený online monitoring; on-line údaje z Vodárenské soustavy H4: Dispečerský systém; rozšířený online monitoring; online údaje z Vodárenské soustavy; simulační modely sítí Vlastnictví I1: Vodohospodářský systém ve vlastnictví VST I2: Nový vodohospodářský majetek v oblasti dispečinku do dočasného vlastnictví provozovatele I3: Celý nový vodohospodářský majetek do dočasného vlastnictví provozovatele I4: Nový a/nebo stávající vodohospodářský majetek do trvalého vlastnictví provozovatele 15 abc

17 Výše uvedené varianty (Tabulka 1) byly posouzeny s ohledem na potřeby a cíle VST v Projektu a výsledky jsou prezentovány v následující tabulce (Tabulka 2). Tabulka 2: Seznam posuzovaných variant - posouzení Rozlišovací znaky Nerealizace Projektu 0: Nulová varianta Časový průběh a rozsah obnovy/investic A1: Obnova: 100% realizace definovaného plánu obnovy standardní čas.průběh Investice: Současný plán - Stoklasná Lhota, Hlinice, AČOV (bez ČOV Klokoty +není další rozvoj) A2: Obnova: 100% realizace definovaného plánu obnovy standardní čas.průběh Investice: Současný plán - Stoklasná Lhota, Hlinice, AČOV + ČOV Klokoty (není další rozvoj) A3: Obnova: 100% realizace definovaného plánu obnovy standardní čas.průběh Investice: Současný plán - Stoklasná Lhota, Hlinice, rekonstrukce AČOV + ČOV Klokoty + další rozvoj A4: Obnova: 100% realizace definovaného plánu obnovy snížení obnovy v první dekádě Investice: Současný plán - Stoklasná Lhota, Hlinice, AČOV (bez ČOV Klokoty +není další rozvoj) A5: Obnova: 100% realizace definovaného plánu obnovy snížení obnovy v první dekádě Investice: Současný plán - Stoklasná Lhota, Hlinice, AČOV + ČOV Klokoty (není další rozvoj) A6: Obnova: 100% jen celkový finanční rozsah realizace definovaného plánu obnovy se snížením obnovy v první dekádě Investice: Současný plán - Stoklasná Lhota, Hlinice, rekonstrukce AČOV + ČOV Klokoty + další rozvoj Technické charakteristiky u klíčových vodohospodářských děl B1: Převedení odpadních vod na A ČOV a její intenzifikace B2: Intenzifikace a rekonstrukce ČOV Klokoty nad rámec běžné obnovy plus další změna na síti Zvýšení/snížení spotřeby vody významní odběratele C1: Žádná podstatná pozitivní změna C2: Zvýšení spotřeby pitné vody v kategorii ostatní mimo obyvatelstvo + 4% C3: Zvýšení spotřeby pitné vody v kategorii ostatní mimo obyvatelstvo + 7% 16 abc

18 Financování D1: Financování výlučně z vlastních zdrojů VST D2: Financování jako kombinace vlastních zdrojů VST a úvěrového financování D3: Dotace ve spojení ze zdroji VST: externí úvěrové financování plus interní zdroje D4: Výlučné úvěrové financování D5: Výlučné PPP financování Provozování a rozsah správcovských činností E1: Plné provozování a plnohodnotné správcovské činnosti E2: Dispečerské provozování a plnohodnotné správcovské činnosti E3: Plné provozování a částečně delegované správcovské činnosti E4: Dispečerské provozování a částečně delegované správcovské činnosti Zázemí správy vodohospodářského systému F1: Provozní budova v nájmu VST F2: Provozní budova ve vlastnictví VST na počátku Projektu F3: Provozní budova ve vlastnictví VST výhledově na konci Projektu F4: VST nemá provozní budovu (jen zázemí pro VST) Rozsah služeb zákazníkům G1: Nonstop hlášení poruch; zákaznická linka; VaS na www G2: G1+ zákaznické centrum; kvalita vody (rozbory) G3: G2 + elektronické zasílání faktur; on-line zákaznická data, online kvalita vody; zasílání aktuálních informací (SMS) Měření a regulace H1: Dispečerský systém; nezbytný monitoring; bez informací z Vodárenské soustavy H2: Dispečerský systém; nezbytný monitoring; on-line údaje z Vodárenské soustavy H3: Dispečerský systém; rozšířený on-line monitoring; on-line údaje z Vodárenské soustavy H4: Dispečerský systém; rozšířený on-line monitoring; on-line údaje z Vodárenské soustavy; simulační modely sítí 17 abc

19 Vlastnictví I1: Vodohospodářský systém ve vlastnictví VST bez rozvoje I2: Nový vodohospodářský majetek v oblasti dispečinku do dočasného vlastnictví provozovatele I3: Celý nový vodohospodářský majetek v oblasti dispečinku do dočasného vlastnictví provozovatele I4: Nový vodohospodářský majetek v oblasti dispečinku do trvalého vlastnictví provozovatele Zcela vhodná varianta Nevhodná varianta Částečně vhodná varianta Varianta nebyla hodnocena 18 abc

20 Z výše uvedené tabulky (Tabulka 2) je patrné, že jedinou Konzultantem identifikovanou zcela vhodnou složenou variantou Projektu může být ta, která je založena na kombinaci těchto jednoduchých variant (tzv. Složená varianta I.): 100% realizace obnovy dle definovaného plánu obnovy se snížením obnovy v první dekádě, přičemž investice by byly provedeny v rozsahu současného plánu tj. včetně akcí Stoklasná Lhota, Hlinice, AČOV), a také včetně realizace akce ČOV Klokoty, ale bez dalších rozvojových investic (Varianta A5); Převedení části odpadních vod z povodí ČOV Klokoty na AČOV Tábor a intenzifikace obou ČOV (prioritně AČOV Tábor) (Varianta B1 plus Varianta B2); Žádná podstatná pozitivní změna ve zvýšení spotřeby vody (Varianta C1); Financování zajištěno dotacemi ve spojení ze zdroji VST: externí úvěrové financování plus interní zdroje (Varianta D3); Plné provozování (externí provozovatel dle provozní smlouvy) a částečně delegované správcovské činnosti (Varianta E3); Provozní budova ve vlastnictví VST výhledově na konci Projektu (Varianta F3); Maximální možný rozsah služeb zákazníkům: nonstop hlášení poruch; zákaznická linka; VaS na www, zákaznické centrum; kvalita vody (rozbory), elektronické zasílání faktur; on-line zákaznická data, on-line kvalita vody; zasílání aktuálních informací (SMS) (Varianta G3); Měření a regulace v rozsahu : dispečerský systém; rozšířený on-line monitoring; on-line údaje z Vodárenské soustavy; simulační modely sítí (Varianta H4); Nový vodohospodářský majetek v oblasti dispečinku do dočasného vlastnictví provozovatele (Varianta I2). Jako vhodné mohou připadat i další složené varianty, a to zejména z hlediska odlišujícího znaku vlastnictví provozní budovy, popř. dalších dílčích variant. Tyto složené varianty se však zatím nejeví jako optimální. Vlastnictví provozní budovy na straně VST pro provozování vodohospodářské infrastruktury na počátku realizace Projektu není aktuální bezprostřední nutností VST. Tato investice není bilancována v rámci nutných investičních potřeb, skutečná realizace bude zásadně záviset na celkové finanční situaci VST. Tato skutečnost v žádném případě nezakládá závazek VST vybudovat v průběhu desetiletého trvání provozní areál (a nabídnout jej k pronájmu provozovateli). Nezakládá ani požadavek na investiční spoluúčast provozovatele s cílem vybudovat provozní areál. Je však třeba do budoucna zvážit všechny aspekty. Konzultant doporučuje VST zadat jednoduchou studii na řešení základní prostorové dispozice a kvalifikovaného odhadu investičních nákladů takové provozní budovy včetně posouzení možností využití budov a pozemků ve vlastnictví VST. Vlastnictví provozní budovy na konci období platnosti Koncesní smlouvy by dle názoru Konzultanta významně posílilo nezávislost VST na jakémkoliv provozovateli a vytvořilo optimálnější podmínky při opakování Koncesního řízení či realizace jiné vhodné formy řešení správy a provozování vodohospodářského majetku VST po uplynutí doby provozování dle Koncesní smlouvy, tj. od abc

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Datum vydání: září 2008 Datum aktualizace: prosinec 2012 Obsah Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací

Více

verze II.0.8 MANUÁL K VYROVNÁVACÍMU NÁSTROJI VERZE 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

verze II.0.8 MANUÁL K VYROVNÁVACÍMU NÁSTROJI VERZE 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR MANUÁL K VYROVNÁVACÍMU NÁSTROJI VERZE 2 verze II.0.8 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce o dotace: 800 260 500 duben

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

Řízení rizik v projektech PPP. Identifikace, ohodnocení, alokace, ošetření a kontrola

Řízení rizik v projektech PPP. Identifikace, ohodnocení, alokace, ošetření a kontrola Identifikace, ohodnocení, alokace, ošetření a kontrola Datum vydání: červenec 2008 Datum aktualizace: září 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces

Více

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB 13-02 uzavřená v souladu

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY DLE ČL. 55 NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 1083/2006 Verze 2 březen 2011 Obsah 1 ÚVOD 4 2 VYMEZENÍ POJMŮ 5 3 PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A DOKUMENTŮ 8 4 INSTITUCIONÁLNÍ

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vliv kohezní politiky na úroveň a kvalitu zaměstnanosti v České republice. V Praze dne 23. 3. 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 IČ: 66002222

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci orgán pro METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Více

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém VII. zasedání, konaném dne 31. března 2014, schválilo usnesením č. 8/VII/2014 kontrolní závěr v tomto znění:

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém VII. zasedání, konaném dne 31. března 2014, schválilo usnesením č. 8/VII/2014 kontrolní závěr v tomto znění: Věstník NKÚ, kontrolní závěry 215 13/24 Peněžní prostředky vynakládané na projekt Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) a nákup vybraných komodit prostřednictvím e-tržišť

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Smlouvu o dílo č. 32/013

Smlouvu o dílo č. 32/013 Dnešního dne uzavírají Česká republika - Státní veterinární správa Se sídlem: Slezská 7, 120 56 Praha 2 IČ: 00018562 DIČ: není plátcem DPH bankovní spojení: ČNB Číslo účtu: 4221011/0710 Zastoupená: Doc.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 BRNO květen 2003 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ ČINNOST ÚŘADU 1. NOVELY ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK...7 2. STAV PŘÍPRAVY

Více

OBSAH. 1. Úvod 4. 2. Dlouhodobá vize a cíle Koncepce 8. 3. Správa majetku a péče o les 10. 4. Ekonomika 16. 5. Ekologický aspekt 26

OBSAH. 1. Úvod 4. 2. Dlouhodobá vize a cíle Koncepce 8. 3. Správa majetku a péče o les 10. 4. Ekonomika 16. 5. Ekologický aspekt 26 KONCEPCE STRATEGICKÉHO ROZVOJE PODNIKU LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p. pro období let 2015-2019 OBSAH 1. Úvod 4 2. Dlouhodobá vize a cíle Koncepce 8 3. Správa majetku a péče o les 10 4. Ekonomika 16 5. Ekologický

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 Verze: 1.0 listopad 2013 Ministerstvo pro místní

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

Implementační dokument

Implementační dokument Implementační dokument Operačního programu Životní prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR wwww.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce o dotace: 800 260

Více

Hodnota za peníze Datum vydání: prosinec 2008 Datum aktualizace: červenec 2011

Hodnota za peníze Datum vydání: prosinec 2008 Datum aktualizace: červenec 2011 Hodnota za peníze Datum vydání: prosinec 2008 Datum aktualizace: červenec 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces 1. Test strategické vhodnosti

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 10 000 000 Euro splatné v roce 2015 ISIN CZ0003501835 Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem vydávané

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group Studie byla spolufinancována Evropskou unií (SROP, opatřen ení 5.2 TP RPS) STUDIE VEŘEJN EJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLN LNÍCH FONDŮ V LETECH 2007-2013 2013 Ministerstvo pro místnm stní rozvoj Odbor

Více

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST Číslo vydání: 1 Datum účinnosti: 16. 3. 2015 Počet stran 208 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 EVIDENCE ZMĚN OPROTI PŘEDCHOZÍ VERZI...

Více

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3 Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu Program Cíl 3/Ziel 3 CCI-Code: 2007CB163PO017 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou Vydání

Více

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21 Obsah: PŘÍPRAVA PROJEKTU 2 Nápad na papíře - Projektový záměr/fiche 3 Jak zaplatit realizaci? Vytipování finančních zdrojů 6 Kde a jak zažádat o peníze? Příprava žádosti o grant/dotaci/úvěr 10 Žádost,

Více