Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o."

Transkript

1 Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Červenec, 2008 MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. Národní Praha 1 Česká republika Telefon:

2 KONCESNÍ PROJEKT PRO VÝBĚR PROVOZOVATELE VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY SPOLEČNOSTI VST S.R.O. Záznam o vydání a revizích Autor Kontrolor Schvalovatel Jméno Mgr.Petr Dovolil Ing. Jaroslav Glogar RNDr. Miroslav Vykydal Tento dokument byl připraven pro jmenovaný projekt nebo jeho uvedenou část a nemůže být užit pro jakýkoliv jiný projekt bez provedení nezávislé kontroly jeho vhodnosti a bez získání předchozího písemného zmocnění firmou MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. (dále jen MMD ). MMD nemůže přijmout odpovědnost za důsledky z užití tohoto dokumentu pro jiný účel než ten, pro který byl určen. Každá osoba, která použije tento dokument pro jiný účel, souhlasí a bude takovým použitím nebo odkazem zavázána potvrdit dohodu o poskytnutí náhrady firmě MMD za veškeré ztráty nebo škody z tohoto vyplývající. MMD nepřijímá odpovědnost za tento dokument žádné jiné straně nežli osobě objednatele, pro kterého byla tato zpráva připravena. MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o., 2008 abc

3 . OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ INFORMACE...6 MANAŽERSKÝ SOUHRN...10 ÚVOD STRATEGICKÝ RÁMEC IDENTIFIKACE A ZHODNOCENÍ POTŘEB A CÍLŮ Zhodnocení současné situace a minulých trendů Rozsah a kvalita stávajících vodohospodářských služeb Popis stavu a využití vodohospodářského majetku Posouzení stavu oddělenosti vodohospodářských funkcí Posouzení ekonomické situace VST ve vztahu k Projektu Analýza trhu a tržní pozice VST Vymezení trhu Zhodnocení požadavků odběratelů, legislativy a strategií ČR a ES Rozbor stávající poptávky po vodohospodářských službách Prognóza poptávky a rizika vývoje poptávky Potřeby v oblasti majetku, provozu a služeb zákazníkům Potřeby v oblasti majetku Potřeby v oblasti provozování Potřeby v oblasti služeb zákazníkům Specifikace cílů Identifikace politických cílů a strategií VST, Jihočeského kraje, MZe, ČR a ES Identifikace hospodářských cílů a podnikatelských záměrů VST SWOT analýza pro Projekt Formulace cílů pro Projekt VARIANTY ZAJIŠTĚNÍ POTŘEB A DOSAŽENÍ CÍLŮ Metodická východiska a postupy Popis variant - dlouhý seznam variant Nulová varianta (Varianta 0) Varianty časového průběhu a rozsahu obnovy/investic Varianty technických charakteristik u klíčových vodohospodářských děl Varianty zvýšení spotřeby vody u klíčových odběratelů Varianty financování Varianty provozování a rozsahu správcovských činností Varianty zázemí správy a provozování vodohospodářského systému Varianty rozsahu služeb zákazníkům Varianty měření a regulace Varianty vlastnictví abc

4 . 2.3 Analýza variant - dlouhý seznam variant Úvod k analýze variant Nulová varianta Varianty časového průběhu a rozsahu obnovy/investic Varianty technických charakteristik u klíčových vodohospodářských děl Varianty zvýšení spotřeby vody u klíčových odběratelů Varianty financování Varianty provozování a rozsahu správcovských činností Varianty zázemí správy a provozování vodohospodářského systému Varianty rozsahu služeb zákazníkům Varianty měření a regulace Varianty vlastnictví Krátký seznam variant vhodné složené varianty OVĚŘENÍ PROVEDITELNOSTI VHODNÝCH "SLOŽENÝCH VARIANT DLE ZPŮSOBŮ REALIZACE Složená varianta I Právní ověření proveditelnosti Finanční ověření proveditelnosti Časové a organizační aspekty proveditelnosti ANALÝZA ZPŮSOBŮ REALIZACE DOPORUČENÉ VARIANTY PROJEKTU Metodický postup Přehled postupu Investiční náklady Provozní náklady Organizační náklady Rizika Způsob realizace PSC Popis scénáře PSC Investiční náklady Provozní náklady Organizační náklady Rizika Popis scénáře A Koncesní smlouva Popis scénáře A Investiční náklady Provozní náklady Organizační náklady Rizika Popis scénáře B Kvazikoncesní smlouva Popis scénáře B Investiční náklady Provozní náklady abc

5 Organizační náklady Rizika Závěry z finančního modelování Hlavní výstupy z finančního modelování Doporučený způsob realizace Projektu Hodnota ze peníze Rizika SPECIFIKACE SLUŽEB A PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM REALIZACE KONCESNÍ SMLOUVY Základní vymezení Kategorizace služeb poskytovaných Provozovatelem Rozsah pronajímaného vodohospodářského a souvisejícího majetku Rozsah zázemí poskytovaného ze strany VST Provozovateli Rozhraní poskytování Služeb v rámci stávajícího vodohospodářského systému Předpokládaný harmonogram realizace Koncesní smlouvy Předpokládané investiční aktivity VST Investiční aktivity Provozovatele požadované ze strany VST (smluvní investice) Fáze a etapy realizace Koncesní smlouvy Činnosti Provozovatele před zahájením provozování Provozování Činnosti Provozovatele po ukončení provozování Specifikace činností a povinností Provozovatele Činnosti a povinnosti provozního charakteru Činnosti a povinnosti údržby pronajatého majetku Zákaznické činnosti a povinnosti Komunikace, doručování a řešení sporů mezi smluvními stranami Součinnost VST Ostatní základní parametry vztahu mezi VST a Provozovatelem Základní formální parametry Koncesní smlouvy NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM VST Předání pronajatého majetku VST na počátku Koncesní smlouvy Nakládání s majetkem VST v průběhu provozování Převzetí pronajatého majetku VST na konci Koncesní smlouvy Otázka změn pronajatého majetku v průběhu Koncesní smlouvy PLATEBNÍ MECHANISMUS A FINANČNÍ TOKY MEZI VST A PROVOZOVATELEM Platební mechanismus Služby Vstupní podmínky pro uplatnění platebního mechanismu Obecně k platebnímu mechanismu Návrh základních platebních podmínek Koncesní smlouvy Grafické znázornění plateb mezi VST a Provozovatelem abc

6 Platební podmínky mezi Provozovatelem a odběrateli Smysl a přístup k platebnímu mechanismu Zvýšení objemu dodávek pitné vody Platební mechanismus mezi VST a Provozovatelem v časovém členění Úrok z prodlení s plněním peněžitých závazků Obsahové nastavení soutěže (Koncesního řízení) Platební mechanismus Likvidace odpadních vod na individuálním základě Finanční toky mezi VST a Provozovatelem EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ DŮSLEDKY UKONČENÍ KONCESNÍ SMLOUVY Ekonomické důsledky ukončení trvání Koncesní smlouvy Právní důsledky ukončení trvání Koncesní smlouvy STRATEGIE ZADÁNÍ KONCESNÍ SMLOUVY A HARMONOGRAM KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Cíle a přístupy ke stanovení strategie Koncesního řízení Vstupní předpoklady pro určení strategie Koncesního řízení VST jako veřejný zadavatel dle Koncesního zákona Výběr Provozovatele z pohledu Koncesního zákona Varianty řešení zadání provozování vodohospodářského majetku VST Transparentnost jako základní zásada strategie Koncesního řízení Strategie Koncesního řízení Předpokládaný harmonogram Koncesního řízení PŘÍLOHY SEZNAM TABULEK, OBRÁZKŮ A GRAFŮ SEZNAM ZKRATEK / REFERENCE abc

7 . ZÁKLADNÍ INFORMACE Název Projektu Zajištění správy a provozování vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o Název Zakázky Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST, s.r.o Klient Vodárenská společnost Táborsko, s.r.o. Adresa: Tábor, Kosova 2894, PSČ Klient Registrace: Zástupce ve věcech smluvních: Zástupce ve věcech technických: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka Ing. Milan Míka Ing. Milan Míka IČ: Konzultant: MOTT MACDONALD Praha, spol. s r. o. Adresa: Národní 984/15, Praha 1 Konzultant Registrace: Zástupce ve věcech smluvních: Zástupce ve věcech technických: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Ing. Jiří Petrák, jednatel společnosti Mgr. Petr Dovolil IČ Kontext VST je regionální vodohospodářskou infrastrukturní společností zaměřenou na správu vodohospodářské infrastruktury, přičemž provozování této infrastruktury je zajišťováno třetí osobou, kterou je VaK Jižní Čechy. VST pokrývá svou činností území regionu Tábor, Planá nad Lužnicí a Sezimovo Ústí. Ve Výroční zprávě za rok 2006 VST se uvádí: Města Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí jsou v současné době plně zásobována z vodárenské soustavy jižní Čechy, s centrálním zdrojem, kterým je úpravna vody Plav, odebírající surovou vodu z přehradní nádrže Římov na řece Malši. Podle údajů v této výroční zprávě je délka vodovodní sítě Tábor včetně příměstských oblastí cca 144,48 km a ve spotřebišti je evidováno vodovodních přípojek. Délka vodovodní sítě Sezimovo Ústí je cca 27,98 km a ve spotřebišti je evidováno vodovodních přípojek. Délka vodovodní sítě Planá nad Lužnicí je cca 24,75 km a ve spotřebišti je evidováno 920 vodovodních přípojek. 6 abc

8 . Města Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí jsou odkanalizována jednotnou stokovou soustavou, odvádějící odpadní vodu na centrální AČOV a ČOV Klokoty. Délka stokové sítě Tábor je cca 130,78 km. Délka stokové sítě Sezimovo Ústí je cca 22,37 km. Délka stokové sítě Planá nad Lužnicí je cca 23,59 km. V Táboře a příměstských částech je evidováno kanalizačních přípojek, v Sezimově Ústí kanalizačních přípojek a v Plané nad Lužnicí 765 kanalizačních přípojek. Záměrem VST je dlouhodobě, trvale udržitelně, efektivně, sociálně únosně a v souladu s platnými právními předpisy a povoleními vyřešit správu a provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou spotřebu ve svém vlastnictví, a to v návaznosti na skončení trvání Provozní smlouvy dle standardního smluvního rámce mezi VST a VaKem Jižní Čechy k V této souvislosti a s ohledem na stávající charakter VST společnost, která vlastní, ale nikoliv provozuje vodohospodářskou infrastrukturu uvažuje VST o různých variantách zajištění provozování svého vodohospodářského majetku. VST se na základě této skutečnosti a v souladu s platnou právní úpravou v oblasti veřejného zadávání v ČR zejména Zákona o veřejných zakázkách a Koncesního zákona - rozhodla zadat u Konzultanta zpracování koncesního projektu, a to v plném rozsahu dle 3 a 4 Prováděcí vyhlášky ke Koncesnímu zákonu. V rámci tohoto koncesního projektu byly dále ve vztahu k nastavení a obsahu případného výběru nového Provozovatele respektovány obsahové požadavky vyplývající ze zvláštní podmínky uvedené v čl. 9 Přílohy I Rozhodnutí EK týkající se finanční podpory Fondu soudržnosti na Projekt Táborsko, jakož i s ohledem na předpokládané spolufinancování Projektu AČOV z Fondu soudržnosti v rámci OP Životní prostředí specifické podmínky pro vztah mezi vlastníkem a provozovatelem vodohospodářské infrastruktury požadované tímto operačním programem (viz zejména Příloha č. 7 OP Životní prostředí, kterou tvoří Základní komentáře, a dokument Metodika pro žadatele) nebo na základě tohoto operačního programu jeho prováděcími dokumenty (viz zejména Základní komentáře). Tato Zpráva je závěrečnou zprávou v Zakázce tak, jak byl její rozsah definován VST v souladu s požadavky na koncesní projekty v České republice a zahrnuje následující tématické okruhy (viz 3 Prováděcí vyhlášky ke Koncesnímu zákonu): (i) (ii) (iii) (iv) (v) identifikaci objektivních potřeb VST, včetně vymezení požadovaných cílů, které mají tyto potřeby uspokojit; popis možných způsobů zajištění potřeb VST, včetně rozpracování jednotlivých variant a jejich ekonomické posouzení; popis ekonomických a jiných důsledků pro případ, že by daná potřeba nebyla realizována vůbec; doporučení varianty, která se jeví po konzultacích s vedením VST pro tuto společnost jako nejvýhodnější a analýzu způsobů realizace doporučované varianty. 1 Dodatkem č. 3/2007 byla Provozní smlouva v návaznosti na konzultace s MMR a ÚOHS upravena tak, že umožňuje její jednostranné ukončení ze strany VST ve lhůtě tří měsíců, přičemž její platnost končí nejpozdějí tři měsíce po uzavření smlouvy s vybraným provozovatelem. Jedná se tedy o dočasné provozování po dobu přípravy a realizace výběru nového provozovatele.. 7 abc

9 . Vzhledem k doporučení Konzultanta vůči VST obsaženém v této Zprávě řešit na základě provedené analýzy způsobů realizace Projekt postupy dle Koncesního zákona obsahuje dále tato Zpráva řešení těchto záležitostí typických pro Koncesní smlouvu (viz 3 Prováděcí vyhlášky ke Koncesnímu zákonu): (vi) podrobný popis služby k poskytování ze strany Provozovatele a předpokládaný způsob jejího poskytování; (vii) předpokládané finanční prostředky nezbytné pro realizaci předmětu Koncesní smlouvy, včetně popisu předpokládaných finančních toků v průběhu realizace předmětu Koncesní smlouvy, (viii) součet předpokládaných výdajů vynaložených na realizaci předmětu Koncesní smlouvy v jednotlivých letech po dobu předpokládané platnosti Koncesní smlouvy; 2 (ix) (x) (xi) vymezení způsobu nakládání s majetkem VST, je-li tento majetek určen k realizaci předmětu Koncesní smlouvy; předpokládaný časový harmonogram realizace předmětu Koncesní smlouvy; předpokládané platební podmínky, zejména s ohledem na plnění závazků Provozovatele; (xii) zhodnocení případných ekonomických a právních dopadů na smluvní strany při ukončení platnosti Koncesní smlouvy; a (xiii) předpokládaný časový harmonogram Koncesního řízení. Vzhledem ke skutečnosti, že koncesní projekt je nutné chápat jako analytický dokument popisují stav k určitému bodu v čase, nelze zejména s ohledem na nedokončené procesy výběru zhotovitele či správce stavby na Projektu Táborsko či úvěru pro VST chápat jeho výstupy jako normativní, tj. zcela a bez výhrad závazné pro zpracování vlastního návrhu Koncesní smlouvy a provedení Koncesního řízení. 3 Jeho význam pro Projekt spočívá v prvé řadě v transparentní a demokratické legitimizaci postupu vedení VST při střednědobém a dlouhodobém plánování a provádění opatření k zajišťování rozvoje kvality vodohospodářských služeb v Aglomeraci Tábor za relativně nejnižších cen pro vodné a stočné (hodnota za peníze), a to jako vůči nositelům veřejné moci (zastupitelé měst jako společníci VST), tak i veřejnosti jako takové. Pokud se dále v textu používá vyjádření, že doba provozování je od do , potom je nutné toto chápat s následujícím omezením a komentářem: Primárním obsahovým cílem Zadavatele je dosáhnout nejlepší hodnoty za peníze, tj. dosažení efektivity provozování svého vodohospodářského majetku optimálním řízením nákladů, zajištěním kvality jejího provozování a podporou účelnosti a vhodnosti jednotlivých opatření dodavatele vybraného k provozování na základě výsledků Koncesního řízení (dále jen Provozovatel ), který bude schopen zajistit provozování vodohospodářského majetku Zadavatele na dobu deseti let,a to dle předběžného předpokladu od 1. ledna 2010 do 31. prosince Zahájení činnosti Provozovatele může být dřívějšího nebo pozdějšího data než s ohledem na dva faktory. Prvním faktorem je ukončení trvání stávající provozní smlouvy mezi Zadavatelem a společností Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s., která musí 2 3 Při výpočtu je postupováno podle Přílohy č. 1 k Prováděcí vyhlášce ke Koncesnímu zákonu (Předpokládaný příjem koncesionáře). Viz 22 odst. 2 KZ: Schválený koncesní projekt je podkladem pro vypracování koncesní dokumentace. a 22 odst. 4 KZ: Nedodržení postupu podle odstavce 1 nebo 2 zadavatelem nemá vliv na platnost smlouvy. 8 abc

10 . skončit do tří měsíců, tak aby stávající provozní smlouva skončila svou účinnost posledním dnem kalendářního měsíce předcházejícímu kalendářnímu měsíci, v němž nabude účinnosti nová provozní smlouva jako výsledek Koncesního řízení, přičemž počátek běhu lhůty pro ukončení stávající provozní smlouvy je prvého dne měsíce následujícího po podpisu Koncesní smlouvy. Druhým faktorem jsou možné prodlevy v Koncesním řízení, jejichž nastání nemůže Zadavatel předem vyloučit, např. z důvodu vydání předběžného opatření ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ČR, případně soudu České republiky, které by znemožňovalo uzavřít koncesní smlouvu na základě Koncesního řízení, nabytí její účinnosti, případně nezaručovalo dostatečný čas (minimálně tři měsíce) na převzetí vodohospodářského majetku Zadavatele od stávajícího provozovatele (společnost Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s.) a jeho předání novému Provozovateli. 9 abc

11 . MANAŽERSKÝ SOUHRN Konzultant dle zadání VST posuzoval možné varianty zajištění správy a provozování vodohospodářské infrastruktury VST. Na základě dostupných informací o potřebách VST identifikoval Konzultant následující cíle Projektu: Cíl 1: Zajištění kvalitních dodávek pitné vody a následný sběr a čištění městských odpadních vod ze zájmového území VST pro obyvatelstvo a průmysl v souladu s legislativou, správními rozhodnutími, strategiemi a smluvními závazky VST Zajištění kvalitních dodávek pitné vody a následný sběr a čištění městských odpadních vod ze zájmového území VST v souladu: a) s platnými a účinnými právními předpisy a výhledovými požadavky legislativy ČR a ES; b) s obecnými principy poskytování vodohospodářských služeb obyvatelstvu (přístupnost, dostupnost, kontinuita, solidarita, sociální únosnost, trvalá udržitelnost, průhlednost, odpovědnost, kontrola apod.); c) se strategickými cíli VST danými jeho určením a celostátní oborovou strategií; a d) se smluvními závazky VST vůči stávajícímu provozovateli vodohospodářské infrastruktury v majetku VST. Cíl 2: Stanovení a implementace střednědobé investiční a cenové strategie VST Vyhotovení (povinně do ) a implementace plánu obnovy dle 8 odst. 11 Zákona o VaK v rozsahu dle požadavků Prováděcí vyhlášky k Zákonu o VaK s přihlédnutím na zvláštní podmínku uvedenou v čl. 9 Přílohy I Rozhodnutí EK, a konkretizovanými požadavky Komise (i s ohledem na pravidla dle Základních komentářů jako Přílohy č. 7 k OP Životní prostředí a Metodiky pro žadatele) a navazující nastavení Projektu, které by: a) respektovalo základní vztah mezi rozsahem investic a úrovní obnovy VaK, míře zdrojů z municipálních rozpočtů a cenové strategii směrem od současné úrovně k maximální hodnotě v rámci sociální únosnosti, a to s ohledem na zvláštní podmínku uvedenou v čl. 9 Přílohy I Rozhodnutí EK, pravidly dle Metodiky pro žadatele a konkretizovanými požadavky Komise; b) přiměřeně respektovalo požadavky na zachování trvalé udržitelnosti vodohospodářských sítí ve vlastnictví VST; c) vytvářelo pro VST dostatečné zdroje s ohledem na finanční stabilitu VST v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém rámci. Cíl 3: Nastavení a implementace Projektu v souladu s Rozhodnutím EK, OP Životní prostředí a platnými pravidly veřejného zadávání Určení a realizace Projektu v souladu s požadavky danými zvláštními podmínky dle čl. 9 Přílohy I Rozhodnutí EK, OP Životní prostředí a navazujícími pravidly (např. obsah nové provozní smlouvy musí být v souladu s Podmínkami přijatelnosti, Základními komentáři, Metodikou pro žadatele a dalšími konkretizovanými požadavky Komise), jakož i české legislativy v oblasti veřejného zadávání. 10 abc

12 . Cíl 4: Zajištění finanční stability VST s využitím vlastních a externích zdrojů a stanovení optimální délky realizace Projektu s ohledem na pravidla Komise Nastavení a realizace komplexní finanční struktury VST pro Projekt: a) s ohledem na potřeby finančních zdrojů VST (např. projekt rekonstrukce areálové ČOV) po celé výhledové období a zajištění zdrojů pro financování pro tomu odpovídající období realizace Projektu b) na předpokládanou výši a vývoj položek neovlivnitelných VST (tzv. pass-through nákladové položky). Cíl 5: Zajištění efektivního provozování, správy vodohospodářského systému VST a zvyšování kvality služeb zákazníkům (odběratelům) v zájmové oblasti VST po dobu realizace Projektu Dosažení efektivního provozování a správy vodohospodářského systému VST po dobu realizace Projektu: a) nastavením optimálních procesních, kontrolních, monitorovacích a vynucovacích požadavků provozního charakteru a jejich efektivní prosazování; b) optimalizací výše a vývoje položek neovlivnitelných VST (tzv. pass-through položkové náklady); c) vytvořením optimálních vztahů (majetkových/nájemních) pro zázemí VST, případně budoucího provozovatele; d) nastavením optimálních procesních, kontrolních, monitorovacích a vynucovacích požadavků ve vztahu k systematickému zlepšování služeb zákazníkům (odběratelům) vodohospodářských služeb v zájmové oblasti VST. Cíl 6: Získání podrobnějších informací o stavu a trendech vodohospodářské infrastruktury v zájmovém území VST Získání podrobnějších údajů o stavu a trendech (zejména opotřebení a životnosti) vodohospodářské infrastruktury v majetku VST v zájmovém území s ohledem na potřebu zlepšování plánu obnovy vodohospodářské infrastruktury VST v dlouhodobém horizontu. Cíle VST se odráží v první úrovni jako obecné vrcholové cíle vyplývající z národní strategie oboru VaK. Dále jsou definovány specifické cíle související s postojem a podmínkami Komise, a to zejména k problematice výběru nového Provozovatele a obsahu nové provozní (Koncesní) smlouvy. Vlastní interní strategie VST, zejména v oblasti zvýšení úrovně zákaznických služeb, kontroly činnosti provozovatele a získávání dalších informací o stavu VaK, je pak obsahem dalších cílů VST. Výběr nového Provozovatele bude primárně spojen s řešením míry přenosu rizika z vlastníka VaK (VST) na Provozovatele, popř. se jedná o úvahy o výhodnosti možného provozování ze strany VST ( smíšený model provozování). Pozornost Konzultanta se soustředila na řešení vztahů v rámci tzv. oddílného způsobu provozování jako koncesní smlouvy dle 16 KZ a výhodnosti tohoto způsobu realizace ve srovnání se smíšenou společností a tzv. kvazikoncesní smlouvou dle 156 ZVZ. To je významné z pohledu Zákona o veřejných zakázkách a Koncesního zákona. 11 abc

13 . Tyto skutečnosti vyvolávají zejména povinnost zpracovat a schválit ve vztahu k Projektu tzv. koncesní projekt, 4 a to v plnohodnotném rozsahu, kterou představuje tato Zpráva. Obecně platí, že v rámci oddílného provozování jako Koncesní smlouvy dochází ke vzniku smluvních vztahů, ze kterých vzniká na straně provozovatele právo na vodné a stočné od odběratelů. Toto právo na vodné a stočné je přenášeno včetně souvisejícího rizika ze strany vlastníka na provozovatele, a to v souladu se Zákonem o VaK. V daném případě, bude konečné rozhodnutí o způsobu realizace Projektu provedeno v rámci schvalování tohoto koncesního projektu (rozhodování kvazikoncese nebo koncese nebo smíšený model ). Vyhodnocení způsobů realizace Projektu provedené v této Zprávě směřuje k alternativě oddílného provozování s přenosem práva na vodné a stočné na provozovatele, tj. k uzavření provozní smlouvy dle Zákona o VaK jako koncesní smlouvy dle 16 KZ a také dále dle požadavků a deklarovaných principů Komise na způsob výběru Provozovatele a obsah provozní vodohospodářské smlouvy v ČR. 5 Základním krokem VST k zajištění vysokého standardu realizace Projektu je kvalitní příprava koncesního projektu, který je svým obsahem velmi podobný obvyklým studiím proveditelnosti pro výběr nejvhodnější varianty při řešení způsobu dosažení určitého cíle. 6 V úvodní části této Zprávy (koncesní projekt) Konzultant identifikuje a popisuje co nejširší nabídku různých variant řešení. Záměrem Konzultanta není již předem vyloučit některé varianty, ale naopak se pokusit neopominout žádnou s ohledem na současný stav Projektu dostupnou variantu, i když s nízkou mírou předpokládané realizovatelnosti. Kdykoliv v průběhu realizace Projektu může vyvstat otázka, zda vybraná varianta řešení byla skutečně tou nejlepší a zda byly zváženy všechny alternativy. Z tohoto důvodu je potřebné se zabývat i variantami řešení, které se mohou jevit již na počátku procesu analyzování jako méně vhodné. Cílem Zprávy je popsat různé cesty, jakými se lze dobrat k výsledku, který představuje pro VST nejlepší hodnotu za peníze. Základem přístupu Konzultanta je identifikace jednoduchých variant řešení z hlediska jednotlivých aspektů Projektu majících zásadní vliv na získání nejlepší hodnoty za peníze v Projektu. Konkrétně je pak řešení posuzováno z hledisek: časového průběhu a rozsahu obnovy/investic, technických charakteristik u klíčových vodohospodářských děl, možností zvýšení/snížení spotřeby vody u významných odběratelů, financování, provozování a rozsahu správcovských činností, zázemí správy vodohospodářského systému, rozsahu služeb zákazníkům, měření a regulace a Viz 21 Koncesního zákona. Oddílný model provozování je také určen de facto v podmínkách Rozhodnutí EK k již schválené dotaci z Fondu soudržnosti na Projekt Táborsko, neboť se očekává, že základní prostředí existující v době schválení žádosti o dotaci se nebude žádným zásadním způsobem měnit a navíc Rozhodnutí EK obsahuje specifickou podmínku ve vazbě na výběr Provozovatele, tj. i Komise zásadně předjímá pouze tuto formu zajištění provozování. Ve Velké Británie je tento typ studie proveditelnosti označován jako tzv. outline business case. 12 abc

14 . vlastnictví. V dalších částech Zprávy jsou pak jednoduché varianty získané na základě tzv. dlouhého seznamu variant vzájemně zkombinovány a předmětem analýzy jsou dále již jen vhodné složené varianty (krátký seznam variant), které jsou po označení preferované složené varianty podrobeny analýze způsobů realizace Projektu. 13 abc

15 Všechny v této Zprávě zkoumané varianty řešení jsou uvedené v níže uvedené tabulce sestavené z hlediska výše uvedených charakteristik (Tabulka 1). Tabulka 1: Seznam posuzovaných variant Rozlišovací znaky Nerealizace Projektu 0: Nulová varianta Časový průběh a rozsah obnovy/investic A1: Obnova: 100% časová realizace definovaného plánu obnovy Investice: Pouze současný plán - Stoklasná Lhota, Hlinice, rekonstrukce AČOV (není další rozvoj) A2: Obnova: 100% časová realizace definovaného plánu obnovy Investice: Omezený rozsah - Stoklasná Lhota, Hlinice, rekonstrukce AČOV + ČOV Klokoty (není další rozvoj) A3: Obnova: 100% časová realizace definovaného plánu obnovy Investice: Současný plán - Stoklasná Lhota, Hlinice, rekonstrukce AČOV + ČOV Klokoty + další rozvoj A4: Obnova: 100% jen celkový finanční rozsah realizace definovaného plánu obnovy se snížením obnovy v první dekádě Investice: Pouze současný plán - Stoklasná Lhota, Hlinice, rekonstrukce AČOV (není další rozvoj) A5: Obnova: 100% jen celkový finanční rozsah realizace definovaného plánu obnovy se snížením obnovy v první dekádě Investice: Omezený rozsah Stoklasná Lhota, Hlinice, rekonstrukce AČOV + ČOV Klokoty (není další rozvoj) A6: Obnova: 100% jen celkový finanční rozsah realizace definovaného plánu obnovy se snížením obnovy v první dekádě Investice: Současný plán - Stoklasná Lhota, Hlinice, rekonstrukce AČOV + ČOV Klokoty + další rozvoj Technické charakteristiky u klíčových vodohospodářských děl B1: Převedení odpadních vod na A ČOV a její intenzifikace B2: Intenzifikace a rekonstrukce ČOV Klokoty nad rámec běžné obnovy plus další změna na síti Zvýšení/snížení spotřeby vody významní odběratele C1: Žádná podstatná pozitivní změna C2: Zvýšení spotřeby pitné vody v kategorii ostatní mimo obyvatelstvo + 4% C3: Zvýšení spotřeby pitné vody v kategorii ostatní mimo obyvatelstvo - 7% 14 abc

16 Financování D1: Financování výlučně z vlastních zdrojů VST D2: Financování jako kombinace vlastních zdrojů VST a úvěrového financování D3: Dotace ve spojení ze zdroji VST: externí úvěrové financování plus interní zdroje D4: Výlučné úvěrové financování D5: PPP financování D6: Strukturované financování Provozování a rozsah správcovských činností E1: Plné provozování a plnohodnotné správcovské činnosti E2: Dispečerské provozování a plnohodnotné správcovské činnosti E3: Plné provozování a částečně delegované správcovské činnosti E4: Dispečerské provozování a částečně delegované správcovské činnosti Zázemí správy vodohospodářského systému F1: Provozní budova v nájmu VST F2: Provozní budova ve vlastnictví VST na počátku Projektu F3: Provozní budova ve vlastnictví VST výhledově na konci Projektu F4: VST nemá provozní budovu (jen zázemí pro VST) Rozsah služeb zákazníkům G1: Nonstop hlášení poruch; zákaznická linka; VaS na www G2: G1+ zákaznické centrum; kvalita vody (rozbory) G3: G2 + elektronické zasílání faktur; on-line zákaznická data, online kvalita vody; zasílání aktuálních informací (SMS) Měření a regulace H1: Dispečerský systém; nezbytný monitoring; bez informací z Vodárenské soustavy H2: Dispečerský systém; nezbytný monitoring; on-line údaje z Vodárenské soustavy H3: Dispečerský systém; rozšířený online monitoring; on-line údaje z Vodárenské soustavy H4: Dispečerský systém; rozšířený online monitoring; online údaje z Vodárenské soustavy; simulační modely sítí Vlastnictví I1: Vodohospodářský systém ve vlastnictví VST I2: Nový vodohospodářský majetek v oblasti dispečinku do dočasného vlastnictví provozovatele I3: Celý nový vodohospodářský majetek do dočasného vlastnictví provozovatele I4: Nový a/nebo stávající vodohospodářský majetek do trvalého vlastnictví provozovatele 15 abc

17 Výše uvedené varianty (Tabulka 1) byly posouzeny s ohledem na potřeby a cíle VST v Projektu a výsledky jsou prezentovány v následující tabulce (Tabulka 2). Tabulka 2: Seznam posuzovaných variant - posouzení Rozlišovací znaky Nerealizace Projektu 0: Nulová varianta Časový průběh a rozsah obnovy/investic A1: Obnova: 100% realizace definovaného plánu obnovy standardní čas.průběh Investice: Současný plán - Stoklasná Lhota, Hlinice, AČOV (bez ČOV Klokoty +není další rozvoj) A2: Obnova: 100% realizace definovaného plánu obnovy standardní čas.průběh Investice: Současný plán - Stoklasná Lhota, Hlinice, AČOV + ČOV Klokoty (není další rozvoj) A3: Obnova: 100% realizace definovaného plánu obnovy standardní čas.průběh Investice: Současný plán - Stoklasná Lhota, Hlinice, rekonstrukce AČOV + ČOV Klokoty + další rozvoj A4: Obnova: 100% realizace definovaného plánu obnovy snížení obnovy v první dekádě Investice: Současný plán - Stoklasná Lhota, Hlinice, AČOV (bez ČOV Klokoty +není další rozvoj) A5: Obnova: 100% realizace definovaného plánu obnovy snížení obnovy v první dekádě Investice: Současný plán - Stoklasná Lhota, Hlinice, AČOV + ČOV Klokoty (není další rozvoj) A6: Obnova: 100% jen celkový finanční rozsah realizace definovaného plánu obnovy se snížením obnovy v první dekádě Investice: Současný plán - Stoklasná Lhota, Hlinice, rekonstrukce AČOV + ČOV Klokoty + další rozvoj Technické charakteristiky u klíčových vodohospodářských děl B1: Převedení odpadních vod na A ČOV a její intenzifikace B2: Intenzifikace a rekonstrukce ČOV Klokoty nad rámec běžné obnovy plus další změna na síti Zvýšení/snížení spotřeby vody významní odběratele C1: Žádná podstatná pozitivní změna C2: Zvýšení spotřeby pitné vody v kategorii ostatní mimo obyvatelstvo + 4% C3: Zvýšení spotřeby pitné vody v kategorii ostatní mimo obyvatelstvo + 7% 16 abc

18 Financování D1: Financování výlučně z vlastních zdrojů VST D2: Financování jako kombinace vlastních zdrojů VST a úvěrového financování D3: Dotace ve spojení ze zdroji VST: externí úvěrové financování plus interní zdroje D4: Výlučné úvěrové financování D5: Výlučné PPP financování Provozování a rozsah správcovských činností E1: Plné provozování a plnohodnotné správcovské činnosti E2: Dispečerské provozování a plnohodnotné správcovské činnosti E3: Plné provozování a částečně delegované správcovské činnosti E4: Dispečerské provozování a částečně delegované správcovské činnosti Zázemí správy vodohospodářského systému F1: Provozní budova v nájmu VST F2: Provozní budova ve vlastnictví VST na počátku Projektu F3: Provozní budova ve vlastnictví VST výhledově na konci Projektu F4: VST nemá provozní budovu (jen zázemí pro VST) Rozsah služeb zákazníkům G1: Nonstop hlášení poruch; zákaznická linka; VaS na www G2: G1+ zákaznické centrum; kvalita vody (rozbory) G3: G2 + elektronické zasílání faktur; on-line zákaznická data, online kvalita vody; zasílání aktuálních informací (SMS) Měření a regulace H1: Dispečerský systém; nezbytný monitoring; bez informací z Vodárenské soustavy H2: Dispečerský systém; nezbytný monitoring; on-line údaje z Vodárenské soustavy H3: Dispečerský systém; rozšířený on-line monitoring; on-line údaje z Vodárenské soustavy H4: Dispečerský systém; rozšířený on-line monitoring; on-line údaje z Vodárenské soustavy; simulační modely sítí 17 abc

19 Vlastnictví I1: Vodohospodářský systém ve vlastnictví VST bez rozvoje I2: Nový vodohospodářský majetek v oblasti dispečinku do dočasného vlastnictví provozovatele I3: Celý nový vodohospodářský majetek v oblasti dispečinku do dočasného vlastnictví provozovatele I4: Nový vodohospodářský majetek v oblasti dispečinku do trvalého vlastnictví provozovatele Zcela vhodná varianta Nevhodná varianta Částečně vhodná varianta Varianta nebyla hodnocena 18 abc

20 Z výše uvedené tabulky (Tabulka 2) je patrné, že jedinou Konzultantem identifikovanou zcela vhodnou složenou variantou Projektu může být ta, která je založena na kombinaci těchto jednoduchých variant (tzv. Složená varianta I.): 100% realizace obnovy dle definovaného plánu obnovy se snížením obnovy v první dekádě, přičemž investice by byly provedeny v rozsahu současného plánu tj. včetně akcí Stoklasná Lhota, Hlinice, AČOV), a také včetně realizace akce ČOV Klokoty, ale bez dalších rozvojových investic (Varianta A5); Převedení části odpadních vod z povodí ČOV Klokoty na AČOV Tábor a intenzifikace obou ČOV (prioritně AČOV Tábor) (Varianta B1 plus Varianta B2); Žádná podstatná pozitivní změna ve zvýšení spotřeby vody (Varianta C1); Financování zajištěno dotacemi ve spojení ze zdroji VST: externí úvěrové financování plus interní zdroje (Varianta D3); Plné provozování (externí provozovatel dle provozní smlouvy) a částečně delegované správcovské činnosti (Varianta E3); Provozní budova ve vlastnictví VST výhledově na konci Projektu (Varianta F3); Maximální možný rozsah služeb zákazníkům: nonstop hlášení poruch; zákaznická linka; VaS na www, zákaznické centrum; kvalita vody (rozbory), elektronické zasílání faktur; on-line zákaznická data, on-line kvalita vody; zasílání aktuálních informací (SMS) (Varianta G3); Měření a regulace v rozsahu : dispečerský systém; rozšířený on-line monitoring; on-line údaje z Vodárenské soustavy; simulační modely sítí (Varianta H4); Nový vodohospodářský majetek v oblasti dispečinku do dočasného vlastnictví provozovatele (Varianta I2). Jako vhodné mohou připadat i další složené varianty, a to zejména z hlediska odlišujícího znaku vlastnictví provozní budovy, popř. dalších dílčích variant. Tyto složené varianty se však zatím nejeví jako optimální. Vlastnictví provozní budovy na straně VST pro provozování vodohospodářské infrastruktury na počátku realizace Projektu není aktuální bezprostřední nutností VST. Tato investice není bilancována v rámci nutných investičních potřeb, skutečná realizace bude zásadně záviset na celkové finanční situaci VST. Tato skutečnost v žádném případě nezakládá závazek VST vybudovat v průběhu desetiletého trvání provozní areál (a nabídnout jej k pronájmu provozovateli). Nezakládá ani požadavek na investiční spoluúčast provozovatele s cílem vybudovat provozní areál. Je však třeba do budoucna zvážit všechny aspekty. Konzultant doporučuje VST zadat jednoduchou studii na řešení základní prostorové dispozice a kvalifikovaného odhadu investičních nákladů takové provozní budovy včetně posouzení možností využití budov a pozemků ve vlastnictví VST. Vlastnictví provozní budovy na konci období platnosti Koncesní smlouvy by dle názoru Konzultanta významně posílilo nezávislost VST na jakémkoliv provozovateli a vytvořilo optimálnější podmínky při opakování Koncesního řízení či realizace jiné vhodné formy řešení správy a provozování vodohospodářského majetku VST po uplynutí doby provozování dle Koncesní smlouvy, tj. od abc

Projekty ISPA a Fondu soudržnosti

Projekty ISPA a Fondu soudržnosti Projekty ISPA a Fondu soudržnosti Implementace projektů financovaných z Fondu soudržnosti v sektoru životního prostředí v ČR v období 2000-2006 Ing. Radka Bučilová ředitelka odboru fondů EU, MŽP Ministerstvo

Více

Zkušenosti s koncesním řízením u projektů financovaných z OPŽP. VODA FÓRUM Praha 2012, 29.5.2012

Zkušenosti s koncesním řízením u projektů financovaných z OPŽP. VODA FÓRUM Praha 2012, 29.5.2012 Zkušenosti s koncesním řízením u projektů financovaných z OPŽP VODA FÓRUM Praha 2012, 29.5.2012 Úvod do prezentace Přednášející Ing. Antonín Raizl, Ernst & Young Ing. Veronika Jáglová, VRV Ing. Ivo Kokrment,

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 Prioritní osa 1- Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní Provozování vodohospodářské infrastruktury Ing. Petra Brandejsová, listopad

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI KONCESNÍHO ŘÍZENÍ ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI KONCESNÍHO ŘÍZENÍ pro účely splnění povinností zadavatele dle ust. 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Analogické využití v koncesním

Více

PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE. společnosti. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE. společnosti. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Pardubice 27. 3. 2014 1 1. OBSAH 1. Obsah... 2 2. Úvod...

Více

Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1

Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1 Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1 Ing. Jan Kříž ředitel odboru fondů EU Ministerstvo životního prostředí ČR Jan Kříž, 32 let, je ředitelem

Více

Odůvodnění veřejné zakázky Rozšíření BI licencí pro Manažerský informační systém

Odůvodnění veřejné zakázky Rozšíření BI licencí pro Manažerský informační systém Odůvodnění veřejné zakázky Rozšíření BI licencí pro Manažerský informační systém podle 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a vyhlášky č. 232/2012

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZMĚNA ZE DNE 9.10.2009 PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU Poskytnutí úvěru společnosti Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. evidenční číslo v ISVZUS: 60030703 (ISVZUS je informační

Více

Výsledkem auditu bude písemný dokument, který bude obsahovat 2 části:

Výsledkem auditu bude písemný dokument, který bude obsahovat 2 části: +NLDSY112ZOOW+ MINISTERSTVO KULTURY ČR V Praze dne 27. října 2010 Čj. MK 27 736/2010 Vyřizuje: JUDr. P. Smolíková Výtisk č. 3 PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha

Více

s názvem Železná Ruda úpravna vody a vodovod Alžbětín 1. etapa

s názvem Železná Ruda úpravna vody a vodovod Alžbětín 1. etapa ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY s názvem Železná Ruda úpravna vody a vodovod Alžbětín 1. etapa dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ( Zákon ) 1. ZÁKLADNÍ

Více

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na službu Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadavatel: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691

Více

Odůvodnění veřejné zakázky. Podpora samostatného bydlení osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním Rychnovsko

Odůvodnění veřejné zakázky. Podpora samostatného bydlení osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním Rychnovsko veřejné zakázky Veřejná zakázka Podpora samostatného bydlení osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním Rychnovsko Zadavatel: sídlem: IČ / DIČ: právní forma: zastoupen: Královehradecký kraj Pivovarské

Více

Spolufinancování vodárenských projektů. Konference Financování vodárenské infrastruktury 13.2. 2013, Praha B.I.D. Services

Spolufinancování vodárenských projektů. Konference Financování vodárenské infrastruktury 13.2. 2013, Praha B.I.D. Services Spolufinancování vodárenských projektů Konference Financování vodárenské infrastruktury 13.2. 2013, Praha B.I.D. Services HLAVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VOD. PROJEKTŮ Dotační titul Operační program Životní

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Ministerstvo financí Sídlo: Letenská

Více

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654.

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654. S M L O U V A O N Á J M U vodohospodářských děl a souborů zařízení k zajištění rozvodu a dodávky pitné vody a odvádění a čištění odpadních a dešťových vod ---------------------------------------------------------------

Více

PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE. společnosti. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE. společnosti. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Pardubice 19. 3. 2015 1 1. OBSAH 1. Obsah... 2 2. Úvod...

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zpracované v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu

Více

Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení 2. Zadavatel 3. Druh a předmět zakázky Druh zakázky: Předmět zakázky: 4.

Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení 2. Zadavatel 3. Druh a předmět zakázky Druh zakázky: Předmět zakázky: 4. Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení Zjednodušené podlimitní řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ). 2.

Více

Odůvodnění zakázky zadávané v zadávacím řízení

Odůvodnění zakázky zadávané v zadávacím řízení Č. j. SFZP 013288/2013 Odůvodnění zakázky zadávané v zadávacím řízení vypracované v souladu s 156 ZVZ nebo v souladu s 86 ZVZ na základě vyhlášky č. 232/2012 Sb. Zadavatel: Státní fond životního prostředí

Více

VODOVODY A KANALIZACE

VODOVODY A KANALIZACE VODOVODY A KANALIZACE svazek obcí se sídlem v Třebíči Určeno pro: Zasedání Valné hromady svazku VAK dne 4. 4. 2014 Bod č. 8 Zásady svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE o spolufinancování vodního díla Představenstvo

Více

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad se sídlem Na padesátém 81/3268, 100 82 Praha 10 Strašnice, IČO: 00025593

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad se sídlem Na padesátém 81/3268, 100 82 Praha 10 Strašnice, IČO: 00025593 Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad se sídlem Na padesátém 81/3268, 100 82 Praha 10 Strašnice, IČO: 00025593 Dílčí veřejná zakázka: Evidenční systém etapy IV VI zadávaná podle ustanovení

Více

Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180

Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180 Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180 VÝSTAVBA A OBNOVA INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ

Více

Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013.

Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013. IČ:00302970 Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013. Vlastník popřípadě provozovatel: Obec Malá Morava Dílčí část se samostatnou

Více

Oproti předběžnému oznámení uveřejněnému dne 19. 2. 2014 nedošlo ke změnám.

Oproti předběžnému oznámení uveřejněnému dne 19. 2. 2014 nedošlo ke změnám. 1) účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení: účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Realizací veřejné zakázky dojde k naplnění potřeb zadavatele spočívajících v zajištění

Více

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Operační program: Identifikace výzvy: Registrační číslo: Název projektu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost 48-Výzva pro předkládání IP 4.1- Řízení lidských zdrojů ve státní správě - Posilování institucionální

Více

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace Odůvodnění účelnosti nadlimitní veřejné zakázky Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s prováděcí

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Zadávací dokumentace pro projekty EPC Principy European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři.

Více

Výzva k podání alternativních nabídek

Výzva k podání alternativních nabídek Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Identifikace společenských výzev, požadavků, potřeb a funkcí, návrh vizí architektury a koncepce IS resortu zemědělství Sídlem:

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Sídlo: Zastoupený: IČ: 01312774 DIČ: CZ 01312774

Více

Principy hodnocení finanční výhodnosti PPP projektů metodický rámec a praktické zkušenosti

Principy hodnocení finanční výhodnosti PPP projektů metodický rámec a praktické zkušenosti Principy hodnocení finanční výhodnosti PPP projektů metodický rámec a praktické zkušenosti Připraveno pro konferenci Slovak PPP Forum 2009 Tento dokument je určen výhradně pro potřebu klienta. Žádná jeho

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny, b) v popisu předmětu veřejné zakázky, c) vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele,

Více

Výzva k podání nabídek na poskytnutí KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU-zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek na poskytnutí KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU-zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek na poskytnutí KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU-zadávací dokumentace I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI Název zadavatele: statutární město Liberec Sídlo: Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 IČ:

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s ust. 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Identifikace zadavatele: Statutární město Ostrava sídlem: Prokešovo

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Využití externích služeb v oblasti posílení personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 1.1 a 4.1 vyhlašovaného Úřadem práce v Ostravě ZADAVATEL Česká republika

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj systému Datového skladu.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj systému Datového skladu. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj systému Datového skladu. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

Veřejná zakázka nemá alternativy.

Veřejná zakázka nemá alternativy. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky KPÚ Nedachlebice a Strání Plánovaný cíl veřejné zakázky Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhů komplexních pozemkových úprav (dále

Více

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211 Vodárenská společnost Chrudim, a.s. IČ: 27484211 Kalkulace ceny - vodné (v mil. Kč) --nájemné 96 800 tis. Kč-- Nákladová položka plán Rok 30.9. 31.12. Rozdíl plán 13 - plán 12 Podíl plán / odhad 2011 Plán

Více

Město Cheb. Poskytuje zadávací dokumentaci

Město Cheb. Poskytuje zadávací dokumentaci Město Cheb Poskytuje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na služby dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen zákon) zajištění služeb zpracovatele

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj aplikací ME-SPD/DěS

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj aplikací ME-SPD/DěS Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj aplikací ME-SPD/DěS Plánovaný cíl veřejné zakázky Cílem zakázky je v období od podpisu smlouvy do 31.3.2014 zajistit další rozvoj aplikace ME-SPD/DěS v oblasti

Více

čj. KrÚ 35949/2014 Riziko nerealizace veřejné zakázky:

čj. KrÚ 35949/2014 Riziko nerealizace veřejné zakázky: čj. KrÚ 35949/2014 Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen vyhláška )

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Důvodem pro vyhlášení VZ je potřeba zajistit realizaci manažerských školení

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Ministerstvo financí Sídlo: Letenská

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby ÚVĚR NA SPOLUFINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCÍ V ROCE 2005 SOUTĚŽ č. 1/2005 Název zadavatele: Město Ždírec nad Doubravou IČ zadavatele:

Více

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Poskytnutí úvěru na realizaci investiční akce - Vybudování splaškové kanalizace v obci

Více

Kontroly veřejných zakázek pohledem Evropského účetního dvora

Kontroly veřejných zakázek pohledem Evropského účetního dvora Veřejné zakázky v roce 2011 13. 14. 10. 2011 Grand Hotel Třebíč Kontroly veřejných zakázek pohledem Evropského účetního dvora Marek BRYCHCÍN Evropský účetní dvůr EÚD a jeho role Jako externí auditor EU

Více

coufal@iqpark.cz Název veřejné zakázky: Zadavatel Obchodní firma: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Sídlo: Košická 6, 460 12 Liberec 3

coufal@iqpark.cz Název veřejné zakázky: Zadavatel Obchodní firma: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Sídlo: Košická 6, 460 12 Liberec 3 Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpI (dále jen PPVD) a analogicky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Jakou cenu má pitná voda?

Jakou cenu má pitná voda? Jakou cenu má pitná voda? Odpověď na tuto otázku si pokládají snad všichni její spotřebitelé. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí zajišťuje dodávku pitné vody, odvádění a čištění

Více

Workshop Investice. Představení fází procesu Investice

Workshop Investice. Představení fází procesu Investice Workshop Investice Představení fází procesu Investice Workshop Investice cíl - Seznámení účastníků (zájemců) s koncepcí workshopů, představit aktivisty a zdůraznit zaměření na praxi; - Sdílení dobré praxe;

Více

Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je prosinec 2015.

Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je prosinec 2015. Odůvodněěníí veeřřeejjnéé zzakázzky Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Realizací předmětu plnění veřejné zakázky dojde k naplnění potřeb zadavatele spočívajících v zajištění

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje

Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje II. etapa Financování projektu Horník18.1.2011 Organizační struktura projektu SVKMO VAS SVK Blansko SVK Třebíč SVK Žďár SVK Jihlava 1) Boskovice - Hrádkov, Vratíkov,

Více

Výroční zpráva o činnosti Vodárenského sdružení Bechyňsko za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti Vodárenského sdružení Bechyňsko za rok 2006 Výroční zpráva o činnosti Vodárenského sdružení Bechyňsko za rok 2006 Vodárenské sdružení Bechyňsko, Parkány 548, Bechyně je zájmové sdružení právnických osob a je zaregistrováno pod pořadovým č. 28 ZSTA/2003

Více

Program semináře. Popis hlavních bloků administrace projektu

Program semináře. Popis hlavních bloků administrace projektu Program semináře Schválen lením žádosti projekt nekončí Hradec Králov lové 22.9.2010 Popis hlavních bloků administrace projektů Podklady pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD) a uzavření smlouvy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr dodavatele vzdělávacího modulu Soft skills a hard skills

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr dodavatele vzdělávacího modulu Soft skills a hard skills příloha č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr dodavatele vzdělávacího modulu Soft skills a hard skills článek 1 Základní údaje o zadavateli Zadavatel: EKOBAL, s.r.o. Adresa: Hráského 1906/3, Praha 4 IČ: 496

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Příloha č. 3 k č. j.: 3973/M/09,71656/ENV/09 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení v Operačním programu Životní

Více

Proti skutečnostem uvedeným v odůvodnění účelnosti zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele nejsou změny.

Proti skutečnostem uvedeným v odůvodnění účelnosti zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele nejsou změny. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny b) v popisu předmětu veřejné zakázky c) vzájemného vztahu předmětu

Více

PORADENSTVÍ - sektor plynárenství. Druh plnění veřejné zakázky: služba

PORADENSTVÍ - sektor plynárenství. Druh plnění veřejné zakázky: služba Jihlava dne: 6.2.2015 Č.j. spisu: 0069812015-ERU Č.j.: 00698-112015-ERU Počet listů: 4 Počet příloh: 1/1 Výzva k podání nabídky (včetně zadávací dokumentace) Zadavatel si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky

Více

Sídlo: Náměstí Husovo 70; Český Brod, PSČ: 282 01. Bc. Jakub Nekolný, starosta. Telefon, fax: Tel. (Ing. Jana Dvořáková): 466714253; fax 466714451

Sídlo: Náměstí Husovo 70; Český Brod, PSČ: 282 01. Bc. Jakub Nekolný, starosta. Telefon, fax: Tel. (Ing. Jana Dvořáková): 466714253; fax 466714451 Dodatečná informace č. 1 k veřejné zakázce na služby, zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název veřejné

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Nám. Př. Otakara 770/4, 78401 Litovel

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Nám. Př. Otakara 770/4, 78401 Litovel ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název zadavatele: Sídlo: Statutární zástupce: Tělovýchovná jednota TATRAN LITOVEL Nám. Př. Otakara 770/4, 78401 Litovel Jiří Krejčí, člen Rady předsedů TJ Tatran IČ: 14615371

Více

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název zakázky veřejné Outsourcing odborných služeb

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007 Platební mechanismy v PPP projektech Září 2007 Obsah 1. Úvod 2. Základní principy a typy platebních mechanismů 3. Modelová struktura PPP projektu 4. Platební mechanismy založené na dostupnosti služby 5.

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Sídlo: Zastoupený: Obec Čehovice IČ: 00288101 Název veřejné

Více

Město Petřvald. Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE

Město Petřvald. Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE Město Petřvald Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE OBSAH 0. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 0.1. Vymezení obsahu přílohy... 3 0.2. Způsob vedení evidencí... 3 0.3. Hodnocené období... 4 1. VÝKONOVÉ UKAZATELE ZÁKLADNÍCH

Více

2.1. Žadatel je poskytovatel sociální služby, který splňuje podmínky pro podání Žádosti a podáním Žádosti se uchází o dotaci.

2.1. Žadatel je poskytovatel sociální služby, který splňuje podmínky pro podání Žádosti a podáním Žádosti se uchází o dotaci. Pravidla poskytování dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 1. Úvodní ustanovení

Více

Silnice III/29827 Krňovice-Běleč nad Orlicí-Svinary, 1.etapa

Silnice III/29827 Krňovice-Běleč nad Orlicí-Svinary, 1.etapa ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V SOULADU S VYHL. Č. 232/2012 SB.,O PODROBNOSTECH ROZSAHU ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská

Více

Financování projektů bioplynových stanic

Financování projektů bioplynových stanic Financování projektů bioplynových stanic Komerční banka Energetické využití biomasy Ráztoka 18. - 19.5.2011 Petr Laník Head of Segment & Product Management Corporate Agenda Jasný procesní postup pro posuzování

Více

Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka

Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka Model verze 17.2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

Popis předmětu veřejné zakázky. Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele.

Popis předmětu veřejné zakázky. Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele. Odůvodněěníí veeřřeejjnéé zzaakáázzky 1) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení: Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Důvodem pro vyhlášení veřejné

Více

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na realizaci akce: Rekonstrukce

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky)

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Čl. 1 Obecná ustanovení 1.Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Smlouva o dílo. uzavřená dle 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění. Smluvní strany

Smlouva o dílo. uzavřená dle 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění. Smluvní strany Smlouva o dílo č. objednatele: č. zhotovitele: uzavřená dle 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění Smluvní strany Název zadavatele: Město Vlašim Právní forma: 801 - obec

Více

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Hrušky Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Financování investičních záměrů Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Investiční poradenství je standardním produktem finanční skupiny Erste Bank Největší

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 Prioritní osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 1.1 Snížení znečištění vod 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody 1.3 Omezování

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Sekretariát tel.: 25704 2381 P o k y n pro výkon finanční kontroly

Více

Lažánky poskytnutí bankovního úvěru

Lažánky poskytnutí bankovního úvěru O B E C L A Ž Á N K Y Okres BRNO - VENKOV PSČ 664 71 Lažánky č. 14 Váš dopis / ze dne Naše značka č.j. Vyřizuje Ing.Katolický Lažánky 24. 1. 2013 Věc: Výzva k podání nabídky Obec Lažánky, jako zadavatel,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 12. 12. 2013 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2014 a návrh plánu

Více

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY Mandátní smlouva uzavřená podle ust. 566 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění Číslo smlouvy mandanta : Číslo smlouvy mandatáře : I. SMLUVNÍ STRANY Mandant : statutární orgán: osoba

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1602 ze dne 25.10.2011 k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy a změnu Úkolů odborů Magistrátu

Více

Stavební úpravy pro projekt Zateplení Základní umělecké školy, Sologubova 9/A v Ostravě Zábřehu

Stavební úpravy pro projekt Zateplení Základní umělecké školy, Sologubova 9/A v Ostravě Zábřehu Vše k veřejným zakázkám VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE k zakázce malého rozsahu Stavební úpravy pro projekt Zateplení Základní umělecké školy, Sologubova 9/A v Ostravě Zábřehu Čl. 1.: Název

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ DODAVATELE STAVBY

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ DODAVATELE STAVBY 01. 10. 2008 1 (celkem 5) VŘ-K23-21952/0 Číslo: 2 1 9 5 2 Datum: 15.10.2009 Stavba / zakázka: Inženýrské sítě pro výstavbu RD Objekt: VODOVOD, DEŠŤOVÁ KANALIZACE, VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, NN, SADOVÉ ÚPRAVY VÝBĚROVÉ

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle 156 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění platných předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Dodávka asfaltové emulze Druh zakázky nadlimitní veřejná

Více

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: Sídlem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor Zastoupený: RNDr. Véle Michal jednatel společnosti IČ: 25171127 NÁZEV ZAKÁZKY: Digitalizace

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více