Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o."

Transkript

1 Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Červenec, 2008 MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. Národní Praha 1 Česká republika Telefon:

2 KONCESNÍ PROJEKT PRO VÝBĚR PROVOZOVATELE VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY SPOLEČNOSTI VST S.R.O. Záznam o vydání a revizích Autor Kontrolor Schvalovatel Jméno Mgr.Petr Dovolil Ing. Jaroslav Glogar RNDr. Miroslav Vykydal Tento dokument byl připraven pro jmenovaný projekt nebo jeho uvedenou část a nemůže být užit pro jakýkoliv jiný projekt bez provedení nezávislé kontroly jeho vhodnosti a bez získání předchozího písemného zmocnění firmou MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. (dále jen MMD ). MMD nemůže přijmout odpovědnost za důsledky z užití tohoto dokumentu pro jiný účel než ten, pro který byl určen. Každá osoba, která použije tento dokument pro jiný účel, souhlasí a bude takovým použitím nebo odkazem zavázána potvrdit dohodu o poskytnutí náhrady firmě MMD za veškeré ztráty nebo škody z tohoto vyplývající. MMD nepřijímá odpovědnost za tento dokument žádné jiné straně nežli osobě objednatele, pro kterého byla tato zpráva připravena. MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o., 2008 abc

3 . OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ INFORMACE...6 MANAŽERSKÝ SOUHRN...10 ÚVOD STRATEGICKÝ RÁMEC IDENTIFIKACE A ZHODNOCENÍ POTŘEB A CÍLŮ Zhodnocení současné situace a minulých trendů Rozsah a kvalita stávajících vodohospodářských služeb Popis stavu a využití vodohospodářského majetku Posouzení stavu oddělenosti vodohospodářských funkcí Posouzení ekonomické situace VST ve vztahu k Projektu Analýza trhu a tržní pozice VST Vymezení trhu Zhodnocení požadavků odběratelů, legislativy a strategií ČR a ES Rozbor stávající poptávky po vodohospodářských službách Prognóza poptávky a rizika vývoje poptávky Potřeby v oblasti majetku, provozu a služeb zákazníkům Potřeby v oblasti majetku Potřeby v oblasti provozování Potřeby v oblasti služeb zákazníkům Specifikace cílů Identifikace politických cílů a strategií VST, Jihočeského kraje, MZe, ČR a ES Identifikace hospodářských cílů a podnikatelských záměrů VST SWOT analýza pro Projekt Formulace cílů pro Projekt VARIANTY ZAJIŠTĚNÍ POTŘEB A DOSAŽENÍ CÍLŮ Metodická východiska a postupy Popis variant - dlouhý seznam variant Nulová varianta (Varianta 0) Varianty časového průběhu a rozsahu obnovy/investic Varianty technických charakteristik u klíčových vodohospodářských děl Varianty zvýšení spotřeby vody u klíčových odběratelů Varianty financování Varianty provozování a rozsahu správcovských činností Varianty zázemí správy a provozování vodohospodářského systému Varianty rozsahu služeb zákazníkům Varianty měření a regulace Varianty vlastnictví abc

4 . 2.3 Analýza variant - dlouhý seznam variant Úvod k analýze variant Nulová varianta Varianty časového průběhu a rozsahu obnovy/investic Varianty technických charakteristik u klíčových vodohospodářských děl Varianty zvýšení spotřeby vody u klíčových odběratelů Varianty financování Varianty provozování a rozsahu správcovských činností Varianty zázemí správy a provozování vodohospodářského systému Varianty rozsahu služeb zákazníkům Varianty měření a regulace Varianty vlastnictví Krátký seznam variant vhodné složené varianty OVĚŘENÍ PROVEDITELNOSTI VHODNÝCH "SLOŽENÝCH VARIANT DLE ZPŮSOBŮ REALIZACE Složená varianta I Právní ověření proveditelnosti Finanční ověření proveditelnosti Časové a organizační aspekty proveditelnosti ANALÝZA ZPŮSOBŮ REALIZACE DOPORUČENÉ VARIANTY PROJEKTU Metodický postup Přehled postupu Investiční náklady Provozní náklady Organizační náklady Rizika Způsob realizace PSC Popis scénáře PSC Investiční náklady Provozní náklady Organizační náklady Rizika Popis scénáře A Koncesní smlouva Popis scénáře A Investiční náklady Provozní náklady Organizační náklady Rizika Popis scénáře B Kvazikoncesní smlouva Popis scénáře B Investiční náklady Provozní náklady abc

5 Organizační náklady Rizika Závěry z finančního modelování Hlavní výstupy z finančního modelování Doporučený způsob realizace Projektu Hodnota ze peníze Rizika SPECIFIKACE SLUŽEB A PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM REALIZACE KONCESNÍ SMLOUVY Základní vymezení Kategorizace služeb poskytovaných Provozovatelem Rozsah pronajímaného vodohospodářského a souvisejícího majetku Rozsah zázemí poskytovaného ze strany VST Provozovateli Rozhraní poskytování Služeb v rámci stávajícího vodohospodářského systému Předpokládaný harmonogram realizace Koncesní smlouvy Předpokládané investiční aktivity VST Investiční aktivity Provozovatele požadované ze strany VST (smluvní investice) Fáze a etapy realizace Koncesní smlouvy Činnosti Provozovatele před zahájením provozování Provozování Činnosti Provozovatele po ukončení provozování Specifikace činností a povinností Provozovatele Činnosti a povinnosti provozního charakteru Činnosti a povinnosti údržby pronajatého majetku Zákaznické činnosti a povinnosti Komunikace, doručování a řešení sporů mezi smluvními stranami Součinnost VST Ostatní základní parametry vztahu mezi VST a Provozovatelem Základní formální parametry Koncesní smlouvy NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM VST Předání pronajatého majetku VST na počátku Koncesní smlouvy Nakládání s majetkem VST v průběhu provozování Převzetí pronajatého majetku VST na konci Koncesní smlouvy Otázka změn pronajatého majetku v průběhu Koncesní smlouvy PLATEBNÍ MECHANISMUS A FINANČNÍ TOKY MEZI VST A PROVOZOVATELEM Platební mechanismus Služby Vstupní podmínky pro uplatnění platebního mechanismu Obecně k platebnímu mechanismu Návrh základních platebních podmínek Koncesní smlouvy Grafické znázornění plateb mezi VST a Provozovatelem abc

6 Platební podmínky mezi Provozovatelem a odběrateli Smysl a přístup k platebnímu mechanismu Zvýšení objemu dodávek pitné vody Platební mechanismus mezi VST a Provozovatelem v časovém členění Úrok z prodlení s plněním peněžitých závazků Obsahové nastavení soutěže (Koncesního řízení) Platební mechanismus Likvidace odpadních vod na individuálním základě Finanční toky mezi VST a Provozovatelem EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ DŮSLEDKY UKONČENÍ KONCESNÍ SMLOUVY Ekonomické důsledky ukončení trvání Koncesní smlouvy Právní důsledky ukončení trvání Koncesní smlouvy STRATEGIE ZADÁNÍ KONCESNÍ SMLOUVY A HARMONOGRAM KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Cíle a přístupy ke stanovení strategie Koncesního řízení Vstupní předpoklady pro určení strategie Koncesního řízení VST jako veřejný zadavatel dle Koncesního zákona Výběr Provozovatele z pohledu Koncesního zákona Varianty řešení zadání provozování vodohospodářského majetku VST Transparentnost jako základní zásada strategie Koncesního řízení Strategie Koncesního řízení Předpokládaný harmonogram Koncesního řízení PŘÍLOHY SEZNAM TABULEK, OBRÁZKŮ A GRAFŮ SEZNAM ZKRATEK / REFERENCE abc

7 . ZÁKLADNÍ INFORMACE Název Projektu Zajištění správy a provozování vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o Název Zakázky Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST, s.r.o Klient Vodárenská společnost Táborsko, s.r.o. Adresa: Tábor, Kosova 2894, PSČ Klient Registrace: Zástupce ve věcech smluvních: Zástupce ve věcech technických: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka Ing. Milan Míka Ing. Milan Míka IČ: Konzultant: MOTT MACDONALD Praha, spol. s r. o. Adresa: Národní 984/15, Praha 1 Konzultant Registrace: Zástupce ve věcech smluvních: Zástupce ve věcech technických: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Ing. Jiří Petrák, jednatel společnosti Mgr. Petr Dovolil IČ Kontext VST je regionální vodohospodářskou infrastrukturní společností zaměřenou na správu vodohospodářské infrastruktury, přičemž provozování této infrastruktury je zajišťováno třetí osobou, kterou je VaK Jižní Čechy. VST pokrývá svou činností území regionu Tábor, Planá nad Lužnicí a Sezimovo Ústí. Ve Výroční zprávě za rok 2006 VST se uvádí: Města Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí jsou v současné době plně zásobována z vodárenské soustavy jižní Čechy, s centrálním zdrojem, kterým je úpravna vody Plav, odebírající surovou vodu z přehradní nádrže Římov na řece Malši. Podle údajů v této výroční zprávě je délka vodovodní sítě Tábor včetně příměstských oblastí cca 144,48 km a ve spotřebišti je evidováno vodovodních přípojek. Délka vodovodní sítě Sezimovo Ústí je cca 27,98 km a ve spotřebišti je evidováno vodovodních přípojek. Délka vodovodní sítě Planá nad Lužnicí je cca 24,75 km a ve spotřebišti je evidováno 920 vodovodních přípojek. 6 abc

8 . Města Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí jsou odkanalizována jednotnou stokovou soustavou, odvádějící odpadní vodu na centrální AČOV a ČOV Klokoty. Délka stokové sítě Tábor je cca 130,78 km. Délka stokové sítě Sezimovo Ústí je cca 22,37 km. Délka stokové sítě Planá nad Lužnicí je cca 23,59 km. V Táboře a příměstských částech je evidováno kanalizačních přípojek, v Sezimově Ústí kanalizačních přípojek a v Plané nad Lužnicí 765 kanalizačních přípojek. Záměrem VST je dlouhodobě, trvale udržitelně, efektivně, sociálně únosně a v souladu s platnými právními předpisy a povoleními vyřešit správu a provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou spotřebu ve svém vlastnictví, a to v návaznosti na skončení trvání Provozní smlouvy dle standardního smluvního rámce mezi VST a VaKem Jižní Čechy k V této souvislosti a s ohledem na stávající charakter VST společnost, která vlastní, ale nikoliv provozuje vodohospodářskou infrastrukturu uvažuje VST o různých variantách zajištění provozování svého vodohospodářského majetku. VST se na základě této skutečnosti a v souladu s platnou právní úpravou v oblasti veřejného zadávání v ČR zejména Zákona o veřejných zakázkách a Koncesního zákona - rozhodla zadat u Konzultanta zpracování koncesního projektu, a to v plném rozsahu dle 3 a 4 Prováděcí vyhlášky ke Koncesnímu zákonu. V rámci tohoto koncesního projektu byly dále ve vztahu k nastavení a obsahu případného výběru nového Provozovatele respektovány obsahové požadavky vyplývající ze zvláštní podmínky uvedené v čl. 9 Přílohy I Rozhodnutí EK týkající se finanční podpory Fondu soudržnosti na Projekt Táborsko, jakož i s ohledem na předpokládané spolufinancování Projektu AČOV z Fondu soudržnosti v rámci OP Životní prostředí specifické podmínky pro vztah mezi vlastníkem a provozovatelem vodohospodářské infrastruktury požadované tímto operačním programem (viz zejména Příloha č. 7 OP Životní prostředí, kterou tvoří Základní komentáře, a dokument Metodika pro žadatele) nebo na základě tohoto operačního programu jeho prováděcími dokumenty (viz zejména Základní komentáře). Tato Zpráva je závěrečnou zprávou v Zakázce tak, jak byl její rozsah definován VST v souladu s požadavky na koncesní projekty v České republice a zahrnuje následující tématické okruhy (viz 3 Prováděcí vyhlášky ke Koncesnímu zákonu): (i) (ii) (iii) (iv) (v) identifikaci objektivních potřeb VST, včetně vymezení požadovaných cílů, které mají tyto potřeby uspokojit; popis možných způsobů zajištění potřeb VST, včetně rozpracování jednotlivých variant a jejich ekonomické posouzení; popis ekonomických a jiných důsledků pro případ, že by daná potřeba nebyla realizována vůbec; doporučení varianty, která se jeví po konzultacích s vedením VST pro tuto společnost jako nejvýhodnější a analýzu způsobů realizace doporučované varianty. 1 Dodatkem č. 3/2007 byla Provozní smlouva v návaznosti na konzultace s MMR a ÚOHS upravena tak, že umožňuje její jednostranné ukončení ze strany VST ve lhůtě tří měsíců, přičemž její platnost končí nejpozdějí tři měsíce po uzavření smlouvy s vybraným provozovatelem. Jedná se tedy o dočasné provozování po dobu přípravy a realizace výběru nového provozovatele.. 7 abc

9 . Vzhledem k doporučení Konzultanta vůči VST obsaženém v této Zprávě řešit na základě provedené analýzy způsobů realizace Projekt postupy dle Koncesního zákona obsahuje dále tato Zpráva řešení těchto záležitostí typických pro Koncesní smlouvu (viz 3 Prováděcí vyhlášky ke Koncesnímu zákonu): (vi) podrobný popis služby k poskytování ze strany Provozovatele a předpokládaný způsob jejího poskytování; (vii) předpokládané finanční prostředky nezbytné pro realizaci předmětu Koncesní smlouvy, včetně popisu předpokládaných finančních toků v průběhu realizace předmětu Koncesní smlouvy, (viii) součet předpokládaných výdajů vynaložených na realizaci předmětu Koncesní smlouvy v jednotlivých letech po dobu předpokládané platnosti Koncesní smlouvy; 2 (ix) (x) (xi) vymezení způsobu nakládání s majetkem VST, je-li tento majetek určen k realizaci předmětu Koncesní smlouvy; předpokládaný časový harmonogram realizace předmětu Koncesní smlouvy; předpokládané platební podmínky, zejména s ohledem na plnění závazků Provozovatele; (xii) zhodnocení případných ekonomických a právních dopadů na smluvní strany při ukončení platnosti Koncesní smlouvy; a (xiii) předpokládaný časový harmonogram Koncesního řízení. Vzhledem ke skutečnosti, že koncesní projekt je nutné chápat jako analytický dokument popisují stav k určitému bodu v čase, nelze zejména s ohledem na nedokončené procesy výběru zhotovitele či správce stavby na Projektu Táborsko či úvěru pro VST chápat jeho výstupy jako normativní, tj. zcela a bez výhrad závazné pro zpracování vlastního návrhu Koncesní smlouvy a provedení Koncesního řízení. 3 Jeho význam pro Projekt spočívá v prvé řadě v transparentní a demokratické legitimizaci postupu vedení VST při střednědobém a dlouhodobém plánování a provádění opatření k zajišťování rozvoje kvality vodohospodářských služeb v Aglomeraci Tábor za relativně nejnižších cen pro vodné a stočné (hodnota za peníze), a to jako vůči nositelům veřejné moci (zastupitelé měst jako společníci VST), tak i veřejnosti jako takové. Pokud se dále v textu používá vyjádření, že doba provozování je od do , potom je nutné toto chápat s následujícím omezením a komentářem: Primárním obsahovým cílem Zadavatele je dosáhnout nejlepší hodnoty za peníze, tj. dosažení efektivity provozování svého vodohospodářského majetku optimálním řízením nákladů, zajištěním kvality jejího provozování a podporou účelnosti a vhodnosti jednotlivých opatření dodavatele vybraného k provozování na základě výsledků Koncesního řízení (dále jen Provozovatel ), který bude schopen zajistit provozování vodohospodářského majetku Zadavatele na dobu deseti let,a to dle předběžného předpokladu od 1. ledna 2010 do 31. prosince Zahájení činnosti Provozovatele může být dřívějšího nebo pozdějšího data než s ohledem na dva faktory. Prvním faktorem je ukončení trvání stávající provozní smlouvy mezi Zadavatelem a společností Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s., která musí 2 3 Při výpočtu je postupováno podle Přílohy č. 1 k Prováděcí vyhlášce ke Koncesnímu zákonu (Předpokládaný příjem koncesionáře). Viz 22 odst. 2 KZ: Schválený koncesní projekt je podkladem pro vypracování koncesní dokumentace. a 22 odst. 4 KZ: Nedodržení postupu podle odstavce 1 nebo 2 zadavatelem nemá vliv na platnost smlouvy. 8 abc

10 . skončit do tří měsíců, tak aby stávající provozní smlouva skončila svou účinnost posledním dnem kalendářního měsíce předcházejícímu kalendářnímu měsíci, v němž nabude účinnosti nová provozní smlouva jako výsledek Koncesního řízení, přičemž počátek běhu lhůty pro ukončení stávající provozní smlouvy je prvého dne měsíce následujícího po podpisu Koncesní smlouvy. Druhým faktorem jsou možné prodlevy v Koncesním řízení, jejichž nastání nemůže Zadavatel předem vyloučit, např. z důvodu vydání předběžného opatření ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ČR, případně soudu České republiky, které by znemožňovalo uzavřít koncesní smlouvu na základě Koncesního řízení, nabytí její účinnosti, případně nezaručovalo dostatečný čas (minimálně tři měsíce) na převzetí vodohospodářského majetku Zadavatele od stávajícího provozovatele (společnost Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s.) a jeho předání novému Provozovateli. 9 abc

11 . MANAŽERSKÝ SOUHRN Konzultant dle zadání VST posuzoval možné varianty zajištění správy a provozování vodohospodářské infrastruktury VST. Na základě dostupných informací o potřebách VST identifikoval Konzultant následující cíle Projektu: Cíl 1: Zajištění kvalitních dodávek pitné vody a následný sběr a čištění městských odpadních vod ze zájmového území VST pro obyvatelstvo a průmysl v souladu s legislativou, správními rozhodnutími, strategiemi a smluvními závazky VST Zajištění kvalitních dodávek pitné vody a následný sběr a čištění městských odpadních vod ze zájmového území VST v souladu: a) s platnými a účinnými právními předpisy a výhledovými požadavky legislativy ČR a ES; b) s obecnými principy poskytování vodohospodářských služeb obyvatelstvu (přístupnost, dostupnost, kontinuita, solidarita, sociální únosnost, trvalá udržitelnost, průhlednost, odpovědnost, kontrola apod.); c) se strategickými cíli VST danými jeho určením a celostátní oborovou strategií; a d) se smluvními závazky VST vůči stávajícímu provozovateli vodohospodářské infrastruktury v majetku VST. Cíl 2: Stanovení a implementace střednědobé investiční a cenové strategie VST Vyhotovení (povinně do ) a implementace plánu obnovy dle 8 odst. 11 Zákona o VaK v rozsahu dle požadavků Prováděcí vyhlášky k Zákonu o VaK s přihlédnutím na zvláštní podmínku uvedenou v čl. 9 Přílohy I Rozhodnutí EK, a konkretizovanými požadavky Komise (i s ohledem na pravidla dle Základních komentářů jako Přílohy č. 7 k OP Životní prostředí a Metodiky pro žadatele) a navazující nastavení Projektu, které by: a) respektovalo základní vztah mezi rozsahem investic a úrovní obnovy VaK, míře zdrojů z municipálních rozpočtů a cenové strategii směrem od současné úrovně k maximální hodnotě v rámci sociální únosnosti, a to s ohledem na zvláštní podmínku uvedenou v čl. 9 Přílohy I Rozhodnutí EK, pravidly dle Metodiky pro žadatele a konkretizovanými požadavky Komise; b) přiměřeně respektovalo požadavky na zachování trvalé udržitelnosti vodohospodářských sítí ve vlastnictví VST; c) vytvářelo pro VST dostatečné zdroje s ohledem na finanční stabilitu VST v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém rámci. Cíl 3: Nastavení a implementace Projektu v souladu s Rozhodnutím EK, OP Životní prostředí a platnými pravidly veřejného zadávání Určení a realizace Projektu v souladu s požadavky danými zvláštními podmínky dle čl. 9 Přílohy I Rozhodnutí EK, OP Životní prostředí a navazujícími pravidly (např. obsah nové provozní smlouvy musí být v souladu s Podmínkami přijatelnosti, Základními komentáři, Metodikou pro žadatele a dalšími konkretizovanými požadavky Komise), jakož i české legislativy v oblasti veřejného zadávání. 10 abc

12 . Cíl 4: Zajištění finanční stability VST s využitím vlastních a externích zdrojů a stanovení optimální délky realizace Projektu s ohledem na pravidla Komise Nastavení a realizace komplexní finanční struktury VST pro Projekt: a) s ohledem na potřeby finančních zdrojů VST (např. projekt rekonstrukce areálové ČOV) po celé výhledové období a zajištění zdrojů pro financování pro tomu odpovídající období realizace Projektu b) na předpokládanou výši a vývoj položek neovlivnitelných VST (tzv. pass-through nákladové položky). Cíl 5: Zajištění efektivního provozování, správy vodohospodářského systému VST a zvyšování kvality služeb zákazníkům (odběratelům) v zájmové oblasti VST po dobu realizace Projektu Dosažení efektivního provozování a správy vodohospodářského systému VST po dobu realizace Projektu: a) nastavením optimálních procesních, kontrolních, monitorovacích a vynucovacích požadavků provozního charakteru a jejich efektivní prosazování; b) optimalizací výše a vývoje položek neovlivnitelných VST (tzv. pass-through položkové náklady); c) vytvořením optimálních vztahů (majetkových/nájemních) pro zázemí VST, případně budoucího provozovatele; d) nastavením optimálních procesních, kontrolních, monitorovacích a vynucovacích požadavků ve vztahu k systematickému zlepšování služeb zákazníkům (odběratelům) vodohospodářských služeb v zájmové oblasti VST. Cíl 6: Získání podrobnějších informací o stavu a trendech vodohospodářské infrastruktury v zájmovém území VST Získání podrobnějších údajů o stavu a trendech (zejména opotřebení a životnosti) vodohospodářské infrastruktury v majetku VST v zájmovém území s ohledem na potřebu zlepšování plánu obnovy vodohospodářské infrastruktury VST v dlouhodobém horizontu. Cíle VST se odráží v první úrovni jako obecné vrcholové cíle vyplývající z národní strategie oboru VaK. Dále jsou definovány specifické cíle související s postojem a podmínkami Komise, a to zejména k problematice výběru nového Provozovatele a obsahu nové provozní (Koncesní) smlouvy. Vlastní interní strategie VST, zejména v oblasti zvýšení úrovně zákaznických služeb, kontroly činnosti provozovatele a získávání dalších informací o stavu VaK, je pak obsahem dalších cílů VST. Výběr nového Provozovatele bude primárně spojen s řešením míry přenosu rizika z vlastníka VaK (VST) na Provozovatele, popř. se jedná o úvahy o výhodnosti možného provozování ze strany VST ( smíšený model provozování). Pozornost Konzultanta se soustředila na řešení vztahů v rámci tzv. oddílného způsobu provozování jako koncesní smlouvy dle 16 KZ a výhodnosti tohoto způsobu realizace ve srovnání se smíšenou společností a tzv. kvazikoncesní smlouvou dle 156 ZVZ. To je významné z pohledu Zákona o veřejných zakázkách a Koncesního zákona. 11 abc

13 . Tyto skutečnosti vyvolávají zejména povinnost zpracovat a schválit ve vztahu k Projektu tzv. koncesní projekt, 4 a to v plnohodnotném rozsahu, kterou představuje tato Zpráva. Obecně platí, že v rámci oddílného provozování jako Koncesní smlouvy dochází ke vzniku smluvních vztahů, ze kterých vzniká na straně provozovatele právo na vodné a stočné od odběratelů. Toto právo na vodné a stočné je přenášeno včetně souvisejícího rizika ze strany vlastníka na provozovatele, a to v souladu se Zákonem o VaK. V daném případě, bude konečné rozhodnutí o způsobu realizace Projektu provedeno v rámci schvalování tohoto koncesního projektu (rozhodování kvazikoncese nebo koncese nebo smíšený model ). Vyhodnocení způsobů realizace Projektu provedené v této Zprávě směřuje k alternativě oddílného provozování s přenosem práva na vodné a stočné na provozovatele, tj. k uzavření provozní smlouvy dle Zákona o VaK jako koncesní smlouvy dle 16 KZ a také dále dle požadavků a deklarovaných principů Komise na způsob výběru Provozovatele a obsah provozní vodohospodářské smlouvy v ČR. 5 Základním krokem VST k zajištění vysokého standardu realizace Projektu je kvalitní příprava koncesního projektu, který je svým obsahem velmi podobný obvyklým studiím proveditelnosti pro výběr nejvhodnější varianty při řešení způsobu dosažení určitého cíle. 6 V úvodní části této Zprávy (koncesní projekt) Konzultant identifikuje a popisuje co nejširší nabídku různých variant řešení. Záměrem Konzultanta není již předem vyloučit některé varianty, ale naopak se pokusit neopominout žádnou s ohledem na současný stav Projektu dostupnou variantu, i když s nízkou mírou předpokládané realizovatelnosti. Kdykoliv v průběhu realizace Projektu může vyvstat otázka, zda vybraná varianta řešení byla skutečně tou nejlepší a zda byly zváženy všechny alternativy. Z tohoto důvodu je potřebné se zabývat i variantami řešení, které se mohou jevit již na počátku procesu analyzování jako méně vhodné. Cílem Zprávy je popsat různé cesty, jakými se lze dobrat k výsledku, který představuje pro VST nejlepší hodnotu za peníze. Základem přístupu Konzultanta je identifikace jednoduchých variant řešení z hlediska jednotlivých aspektů Projektu majících zásadní vliv na získání nejlepší hodnoty za peníze v Projektu. Konkrétně je pak řešení posuzováno z hledisek: časového průběhu a rozsahu obnovy/investic, technických charakteristik u klíčových vodohospodářských děl, možností zvýšení/snížení spotřeby vody u významných odběratelů, financování, provozování a rozsahu správcovských činností, zázemí správy vodohospodářského systému, rozsahu služeb zákazníkům, měření a regulace a Viz 21 Koncesního zákona. Oddílný model provozování je také určen de facto v podmínkách Rozhodnutí EK k již schválené dotaci z Fondu soudržnosti na Projekt Táborsko, neboť se očekává, že základní prostředí existující v době schválení žádosti o dotaci se nebude žádným zásadním způsobem měnit a navíc Rozhodnutí EK obsahuje specifickou podmínku ve vazbě na výběr Provozovatele, tj. i Komise zásadně předjímá pouze tuto formu zajištění provozování. Ve Velké Británie je tento typ studie proveditelnosti označován jako tzv. outline business case. 12 abc

14 . vlastnictví. V dalších částech Zprávy jsou pak jednoduché varianty získané na základě tzv. dlouhého seznamu variant vzájemně zkombinovány a předmětem analýzy jsou dále již jen vhodné složené varianty (krátký seznam variant), které jsou po označení preferované složené varianty podrobeny analýze způsobů realizace Projektu. 13 abc

15 Všechny v této Zprávě zkoumané varianty řešení jsou uvedené v níže uvedené tabulce sestavené z hlediska výše uvedených charakteristik (Tabulka 1). Tabulka 1: Seznam posuzovaných variant Rozlišovací znaky Nerealizace Projektu 0: Nulová varianta Časový průběh a rozsah obnovy/investic A1: Obnova: 100% časová realizace definovaného plánu obnovy Investice: Pouze současný plán - Stoklasná Lhota, Hlinice, rekonstrukce AČOV (není další rozvoj) A2: Obnova: 100% časová realizace definovaného plánu obnovy Investice: Omezený rozsah - Stoklasná Lhota, Hlinice, rekonstrukce AČOV + ČOV Klokoty (není další rozvoj) A3: Obnova: 100% časová realizace definovaného plánu obnovy Investice: Současný plán - Stoklasná Lhota, Hlinice, rekonstrukce AČOV + ČOV Klokoty + další rozvoj A4: Obnova: 100% jen celkový finanční rozsah realizace definovaného plánu obnovy se snížením obnovy v první dekádě Investice: Pouze současný plán - Stoklasná Lhota, Hlinice, rekonstrukce AČOV (není další rozvoj) A5: Obnova: 100% jen celkový finanční rozsah realizace definovaného plánu obnovy se snížením obnovy v první dekádě Investice: Omezený rozsah Stoklasná Lhota, Hlinice, rekonstrukce AČOV + ČOV Klokoty (není další rozvoj) A6: Obnova: 100% jen celkový finanční rozsah realizace definovaného plánu obnovy se snížením obnovy v první dekádě Investice: Současný plán - Stoklasná Lhota, Hlinice, rekonstrukce AČOV + ČOV Klokoty + další rozvoj Technické charakteristiky u klíčových vodohospodářských děl B1: Převedení odpadních vod na A ČOV a její intenzifikace B2: Intenzifikace a rekonstrukce ČOV Klokoty nad rámec běžné obnovy plus další změna na síti Zvýšení/snížení spotřeby vody významní odběratele C1: Žádná podstatná pozitivní změna C2: Zvýšení spotřeby pitné vody v kategorii ostatní mimo obyvatelstvo + 4% C3: Zvýšení spotřeby pitné vody v kategorii ostatní mimo obyvatelstvo - 7% 14 abc

16 Financování D1: Financování výlučně z vlastních zdrojů VST D2: Financování jako kombinace vlastních zdrojů VST a úvěrového financování D3: Dotace ve spojení ze zdroji VST: externí úvěrové financování plus interní zdroje D4: Výlučné úvěrové financování D5: PPP financování D6: Strukturované financování Provozování a rozsah správcovských činností E1: Plné provozování a plnohodnotné správcovské činnosti E2: Dispečerské provozování a plnohodnotné správcovské činnosti E3: Plné provozování a částečně delegované správcovské činnosti E4: Dispečerské provozování a částečně delegované správcovské činnosti Zázemí správy vodohospodářského systému F1: Provozní budova v nájmu VST F2: Provozní budova ve vlastnictví VST na počátku Projektu F3: Provozní budova ve vlastnictví VST výhledově na konci Projektu F4: VST nemá provozní budovu (jen zázemí pro VST) Rozsah služeb zákazníkům G1: Nonstop hlášení poruch; zákaznická linka; VaS na www G2: G1+ zákaznické centrum; kvalita vody (rozbory) G3: G2 + elektronické zasílání faktur; on-line zákaznická data, online kvalita vody; zasílání aktuálních informací (SMS) Měření a regulace H1: Dispečerský systém; nezbytný monitoring; bez informací z Vodárenské soustavy H2: Dispečerský systém; nezbytný monitoring; on-line údaje z Vodárenské soustavy H3: Dispečerský systém; rozšířený online monitoring; on-line údaje z Vodárenské soustavy H4: Dispečerský systém; rozšířený online monitoring; online údaje z Vodárenské soustavy; simulační modely sítí Vlastnictví I1: Vodohospodářský systém ve vlastnictví VST I2: Nový vodohospodářský majetek v oblasti dispečinku do dočasného vlastnictví provozovatele I3: Celý nový vodohospodářský majetek do dočasného vlastnictví provozovatele I4: Nový a/nebo stávající vodohospodářský majetek do trvalého vlastnictví provozovatele 15 abc

17 Výše uvedené varianty (Tabulka 1) byly posouzeny s ohledem na potřeby a cíle VST v Projektu a výsledky jsou prezentovány v následující tabulce (Tabulka 2). Tabulka 2: Seznam posuzovaných variant - posouzení Rozlišovací znaky Nerealizace Projektu 0: Nulová varianta Časový průběh a rozsah obnovy/investic A1: Obnova: 100% realizace definovaného plánu obnovy standardní čas.průběh Investice: Současný plán - Stoklasná Lhota, Hlinice, AČOV (bez ČOV Klokoty +není další rozvoj) A2: Obnova: 100% realizace definovaného plánu obnovy standardní čas.průběh Investice: Současný plán - Stoklasná Lhota, Hlinice, AČOV + ČOV Klokoty (není další rozvoj) A3: Obnova: 100% realizace definovaného plánu obnovy standardní čas.průběh Investice: Současný plán - Stoklasná Lhota, Hlinice, rekonstrukce AČOV + ČOV Klokoty + další rozvoj A4: Obnova: 100% realizace definovaného plánu obnovy snížení obnovy v první dekádě Investice: Současný plán - Stoklasná Lhota, Hlinice, AČOV (bez ČOV Klokoty +není další rozvoj) A5: Obnova: 100% realizace definovaného plánu obnovy snížení obnovy v první dekádě Investice: Současný plán - Stoklasná Lhota, Hlinice, AČOV + ČOV Klokoty (není další rozvoj) A6: Obnova: 100% jen celkový finanční rozsah realizace definovaného plánu obnovy se snížením obnovy v první dekádě Investice: Současný plán - Stoklasná Lhota, Hlinice, rekonstrukce AČOV + ČOV Klokoty + další rozvoj Technické charakteristiky u klíčových vodohospodářských děl B1: Převedení odpadních vod na A ČOV a její intenzifikace B2: Intenzifikace a rekonstrukce ČOV Klokoty nad rámec běžné obnovy plus další změna na síti Zvýšení/snížení spotřeby vody významní odběratele C1: Žádná podstatná pozitivní změna C2: Zvýšení spotřeby pitné vody v kategorii ostatní mimo obyvatelstvo + 4% C3: Zvýšení spotřeby pitné vody v kategorii ostatní mimo obyvatelstvo + 7% 16 abc

18 Financování D1: Financování výlučně z vlastních zdrojů VST D2: Financování jako kombinace vlastních zdrojů VST a úvěrového financování D3: Dotace ve spojení ze zdroji VST: externí úvěrové financování plus interní zdroje D4: Výlučné úvěrové financování D5: Výlučné PPP financování Provozování a rozsah správcovských činností E1: Plné provozování a plnohodnotné správcovské činnosti E2: Dispečerské provozování a plnohodnotné správcovské činnosti E3: Plné provozování a částečně delegované správcovské činnosti E4: Dispečerské provozování a částečně delegované správcovské činnosti Zázemí správy vodohospodářského systému F1: Provozní budova v nájmu VST F2: Provozní budova ve vlastnictví VST na počátku Projektu F3: Provozní budova ve vlastnictví VST výhledově na konci Projektu F4: VST nemá provozní budovu (jen zázemí pro VST) Rozsah služeb zákazníkům G1: Nonstop hlášení poruch; zákaznická linka; VaS na www G2: G1+ zákaznické centrum; kvalita vody (rozbory) G3: G2 + elektronické zasílání faktur; on-line zákaznická data, online kvalita vody; zasílání aktuálních informací (SMS) Měření a regulace H1: Dispečerský systém; nezbytný monitoring; bez informací z Vodárenské soustavy H2: Dispečerský systém; nezbytný monitoring; on-line údaje z Vodárenské soustavy H3: Dispečerský systém; rozšířený on-line monitoring; on-line údaje z Vodárenské soustavy H4: Dispečerský systém; rozšířený on-line monitoring; on-line údaje z Vodárenské soustavy; simulační modely sítí 17 abc

19 Vlastnictví I1: Vodohospodářský systém ve vlastnictví VST bez rozvoje I2: Nový vodohospodářský majetek v oblasti dispečinku do dočasného vlastnictví provozovatele I3: Celý nový vodohospodářský majetek v oblasti dispečinku do dočasného vlastnictví provozovatele I4: Nový vodohospodářský majetek v oblasti dispečinku do trvalého vlastnictví provozovatele Zcela vhodná varianta Nevhodná varianta Částečně vhodná varianta Varianta nebyla hodnocena 18 abc

20 Z výše uvedené tabulky (Tabulka 2) je patrné, že jedinou Konzultantem identifikovanou zcela vhodnou složenou variantou Projektu může být ta, která je založena na kombinaci těchto jednoduchých variant (tzv. Složená varianta I.): 100% realizace obnovy dle definovaného plánu obnovy se snížením obnovy v první dekádě, přičemž investice by byly provedeny v rozsahu současného plánu tj. včetně akcí Stoklasná Lhota, Hlinice, AČOV), a také včetně realizace akce ČOV Klokoty, ale bez dalších rozvojových investic (Varianta A5); Převedení části odpadních vod z povodí ČOV Klokoty na AČOV Tábor a intenzifikace obou ČOV (prioritně AČOV Tábor) (Varianta B1 plus Varianta B2); Žádná podstatná pozitivní změna ve zvýšení spotřeby vody (Varianta C1); Financování zajištěno dotacemi ve spojení ze zdroji VST: externí úvěrové financování plus interní zdroje (Varianta D3); Plné provozování (externí provozovatel dle provozní smlouvy) a částečně delegované správcovské činnosti (Varianta E3); Provozní budova ve vlastnictví VST výhledově na konci Projektu (Varianta F3); Maximální možný rozsah služeb zákazníkům: nonstop hlášení poruch; zákaznická linka; VaS na www, zákaznické centrum; kvalita vody (rozbory), elektronické zasílání faktur; on-line zákaznická data, on-line kvalita vody; zasílání aktuálních informací (SMS) (Varianta G3); Měření a regulace v rozsahu : dispečerský systém; rozšířený on-line monitoring; on-line údaje z Vodárenské soustavy; simulační modely sítí (Varianta H4); Nový vodohospodářský majetek v oblasti dispečinku do dočasného vlastnictví provozovatele (Varianta I2). Jako vhodné mohou připadat i další složené varianty, a to zejména z hlediska odlišujícího znaku vlastnictví provozní budovy, popř. dalších dílčích variant. Tyto složené varianty se však zatím nejeví jako optimální. Vlastnictví provozní budovy na straně VST pro provozování vodohospodářské infrastruktury na počátku realizace Projektu není aktuální bezprostřední nutností VST. Tato investice není bilancována v rámci nutných investičních potřeb, skutečná realizace bude zásadně záviset na celkové finanční situaci VST. Tato skutečnost v žádném případě nezakládá závazek VST vybudovat v průběhu desetiletého trvání provozní areál (a nabídnout jej k pronájmu provozovateli). Nezakládá ani požadavek na investiční spoluúčast provozovatele s cílem vybudovat provozní areál. Je však třeba do budoucna zvážit všechny aspekty. Konzultant doporučuje VST zadat jednoduchou studii na řešení základní prostorové dispozice a kvalifikovaného odhadu investičních nákladů takové provozní budovy včetně posouzení možností využití budov a pozemků ve vlastnictví VST. Vlastnictví provozní budovy na konci období platnosti Koncesní smlouvy by dle názoru Konzultanta významně posílilo nezávislost VST na jakémkoliv provozovateli a vytvořilo optimálnější podmínky při opakování Koncesního řízení či realizace jiné vhodné formy řešení správy a provozování vodohospodářského majetku VST po uplynutí doby provozování dle Koncesní smlouvy, tj. od abc

Projekty ISPA a Fondu soudržnosti

Projekty ISPA a Fondu soudržnosti Projekty ISPA a Fondu soudržnosti Implementace projektů financovaných z Fondu soudržnosti v sektoru životního prostředí v ČR v období 2000-2006 Ing. Radka Bučilová ředitelka odboru fondů EU, MŽP Ministerstvo

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI KONCESNÍHO ŘÍZENÍ ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI KONCESNÍHO ŘÍZENÍ pro účely splnění povinností zadavatele dle ust. 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Analogické využití v koncesním

Více

ZPRÁVA K FINANČNÍ ANALÝZE

ZPRÁVA K FINANČNÍ ANALÝZE ZPRÁVA K FINANČNÍ ANALÝZE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název projektu: Skupinový vodovod pro obce Přerov nad Labem, Semice a Bříství Identifikace Žadatele: Mikroregion Polabí Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 Prioritní osa 1- Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní Provozování vodohospodářské infrastruktury Ing. Petra Brandejsová, listopad

Více

Odůvodnění veřejné zakázky Rozšíření BI licencí pro Manažerský informační systém

Odůvodnění veřejné zakázky Rozšíření BI licencí pro Manažerský informační systém Odůvodnění veřejné zakázky Rozšíření BI licencí pro Manažerský informační systém podle 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a vyhlášky č. 232/2012

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Sídlo: Zastoupený: IČ: 01312774 DIČ: CZ 01312774 Česká

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZMĚNA ZE DNE 9.10.2009 PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU Poskytnutí úvěru společnosti Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. evidenční číslo v ISVZUS: 60030703 (ISVZUS je informační

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Financování investičních záměrů Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Investiční poradenství je standardním produktem finanční skupiny Erste Bank Největší

Více

4. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky Zadavatel předpokládá uzavření smlouvy s vybraným uchazečem na 3 roky.

4. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky Zadavatel předpokládá uzavření smlouvy s vybraným uchazečem na 3 roky. Odůvodnění veřejné zakázky, vypracované v souladu s ust. 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen zákon). Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky nazvané Výběr

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Veřejný zadavatel popíše změny a) V popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny, b) V popisu předmětu veřejné zakázky, c) Vzájemného

Více

VODOVODY A KANALIZACE

VODOVODY A KANALIZACE VODOVODY A KANALIZACE svazek obcí se sídlem v Třebíči Určeno pro: Zasedání Valné hromady svazku VAK dne 4. 4. 2014 Bod č. 8 Zásady svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE o spolufinancování vodního díla Představenstvo

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 156 odst. 1 zákona

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 156 odst. 1 zákona Zadavatel veřejné zakázky: Město Železný Brod náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod IČ: 00262633 Statutární zástupce : André Jakubička, starosta Název veřejné zakázky: Terminál Železný Brod - 1. etapa

Více

PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE. společnosti. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE. společnosti. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Pardubice 27. 3. 2014 1 1. OBSAH 1. Obsah... 2 2. Úvod...

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: RÁMCOVÁ SMLOUVA Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená dle 38 zákona o veřejných zakázkách a 269 odst. 2. Obchodního zákoníku, zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ZADAVATEL: Královéhradecký kraj Sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Jednající: Bc. Lubomír Franc, hejtman IČ: 70889546 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Krajská digitální spisovna a Krajské digitální

Více

Popis předmětu veřejné zakázky.

Popis předmětu veřejné zakázky. 1) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení: Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Realizací veřejné zakázky dojde k naplnění potřeb zadavatele

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky veřejné zakázky dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) A co děti, mají se kde učit? nástavba na budovu ZŠ Mnichovice Toto odůvodnění

Více

Hať-ČOV a splašková kanalizace dokončovací práce - administrace dotace

Hať-ČOV a splašková kanalizace dokončovací práce - administrace dotace VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY do veřejné zakázky malého rozsahu Hať-ČOV a splašková kanalizace dokončovací práce - administrace dotace 1 Obsah Čl. 1. Identifikační údaje zadavatele... 3 Čl. 2. Osoba zastupující

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská

Více

Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru

Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru Obec Olšany Olšany 66, 683 01 Olšany, IČ: 00368067, tel: 517 374 233 e-mail: obec@olsany.org, www.olsany.org Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru Obec Olšany jako zadavatel zakázky malého rozsahu

Více

Odůvodnění veřejné zakázky 156 odst. 1 zákona

Odůvodnění veřejné zakázky 156 odst. 1 zákona Zadavatel veřejné zakázky: Osoba pověřená výkonem zadavatelské činnosti: Název veřejné zakázky: Povodí Odry, státní podnik Varenská 49, 701 26 Ostrava IČ: 708 90 021 RECTECZ, sro Matiční 730/3, 702 00

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na služby postupem podle Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 232/2012, o podrobnostech

Více

Oproti předběžnému oznámení uveřejněnému dne 19. 2. 2014 nedošlo ke změnám.

Oproti předběžnému oznámení uveřejněnému dne 19. 2. 2014 nedošlo ke změnám. 1) účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení: účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Realizací veřejné zakázky dojde k naplnění potřeb zadavatele spočívajících v zajištění

Více

PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE. společnosti. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE. společnosti. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Pardubice 19. 3. 2015 1 1. OBSAH 1. Obsah... 2 2. Úvod...

Více

Zadavatel: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Sídlo: Bělidla 986/4a, 603 00 Brno IČO: 67179843

Zadavatel: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Sídlo: Bělidla 986/4a, 603 00 Brno IČO: 67179843 Zadavatel: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Sídlo: Bělidla 986/4a, 603 00 Brno IČO: 67179843 NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Rozšíření administrativních prostor II. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

Více

Zkušenosti s koncesním řízením u projektů financovaných z OPŽP. VODA FÓRUM Praha 2012, 29.5.2012

Zkušenosti s koncesním řízením u projektů financovaných z OPŽP. VODA FÓRUM Praha 2012, 29.5.2012 Zkušenosti s koncesním řízením u projektů financovaných z OPŽP VODA FÓRUM Praha 2012, 29.5.2012 Úvod do prezentace Přednášející Ing. Antonín Raizl, Ernst & Young Ing. Veronika Jáglová, VRV Ing. Ivo Kokrment,

Více

PFO. PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ 2015 2019, s výhledem 2020-2024. aktualizace 2015 VODOVODY A KANALIZACE

PFO. PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ 2015 2019, s výhledem 2020-2024. aktualizace 2015 VODOVODY A KANALIZACE VODOVODY A KANALIZACE PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ 2015 2019, s výhledem 2020-2024 PFO aktualizace 2015 Zpracovatel: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Třebíč Kubišova 1172, 674

Více

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen SMLOUVA O DÍLO na provedení díla PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen číslo smlouvy 01/2008 I. SMLUVNÍ STRANY Zhotovitel : Se sídlem: Bankovní spojení: Číslo účtu : IČ : DIČ : CZ Statutární

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

Zadavatel: Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace se sídlem Kraví hora 2, Brno, PSČ 616 00 IČO: 00101443

Zadavatel: Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace se sídlem Kraví hora 2, Brno, PSČ 616 00 IČO: 00101443 Zadavatel: Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace se sídlem Kraví hora 2, Brno, PSČ 616 00 IČO: 00101443 Veřejná zakázka: Přírodovědné kognitorium vědecká stezka zadávaná v otevřeném řízení

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny, b) v popisu předmětu veřejné zakázky, c) vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele,

Více

Město Králíky (zadavatel)

Město Králíky (zadavatel) Město Králíky (zadavatel) zastoupené starostkou města Janou Ponocnou, se sídlem Velké náměstí 5, 561 69 Králíky Oznámení otevřeného řízení a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou dle 27 zákona

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Odborné vzdělávání zaměstnanců ve společnosti HTS s.r.o. Technologie CE.BI. Hi-tech s.r.l.

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Odborné vzdělávání zaměstnanců ve společnosti HTS s.r.o. Technologie CE.BI. Hi-tech s.r.l. ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zpracované v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Odůvvodněění í vveeřřeej jnéé zzaakkáázzkkyy Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Cílem realizace veřejné

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění podle 156 odst. 1 a 2 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou Sbírky zákonů č. 232/2012, o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby ÚVĚR NA SPOLUFINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCÍ V ROCE 2005 SOUTĚŽ č. 1/2005 Název zadavatele: Město Ždírec nad Doubravou IČ zadavatele:

Více

Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení 2. Zadavatel 3. Druh a předmět zakázky Druh zakázky: Předmět zakázky: 4.

Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení 2. Zadavatel 3. Druh a předmět zakázky Druh zakázky: Předmět zakázky: 4. Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení Zjednodušené podlimitní řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ). 2.

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace Odůvodnění účelnosti nadlimitní veřejné zakázky Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s prováděcí

Více

metodou EPC/EC Ing. Jaroslav Maroušek, CSc.

metodou EPC/EC Ing. Jaroslav Maroušek, CSc. Financování projektů energetických úspor ve městech m metodou EPC/EC Ing. Jaroslav Maroušek, CSc. SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. listopad 2005 SEVEn, Středisko pro efektivní využívání

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Ministerstvo financí Sídlo: Letenská

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a v souladu s vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Dostavba a nové využití objektu "Střelnice" Liberec

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Dostavba a nové využití objektu Střelnice Liberec ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zpracované v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Sídlo zadavatele: Praha 1, Staroměstské náměstí 6, PSČ 110 15

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Sídlo zadavatele: Praha 1, Staroměstské náměstí 6, PSČ 110 15 ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název zadavatele: Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Sídlo zadavatele: Praha 1, Staroměstské náměstí 6, PSČ 110 15 IČO: 66002222 Název veřejné zakázky:

Více

Č.j. PPR-33956-20/ČJ-2014-990656 V Praze 20. ledna 2015 Počet listů: 5

Č.j. PPR-33956-20/ČJ-2014-990656 V Praze 20. ledna 2015 Počet listů: 5 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Správa logistického zabezpečení Odbor veřejných zakázek Č.j. PPR-33956-20/ČJ-2014-990656 V Praze 20. ledna 2015 Počet listů: 5 Odůvodnění veřejné zakázky V souladu s

Více

Odůvodnění zakázky zadávané v zadávacím řízení

Odůvodnění zakázky zadávané v zadávacím řízení Č. j. SFZP 013288/2013 Odůvodnění zakázky zadávané v zadávacím řízení vypracované v souladu s 156 ZVZ nebo v souladu s 86 ZVZ na základě vyhlášky č. 232/2012 Sb. Zadavatel: Státní fond životního prostředí

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Jihomoravský kraj Psychiatrická nemocnice Brno objednatel dodavatel Příloha č. 2 Odůvodnění veřejné zakázky dle ustanovení 156 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Sanace skalního svahu v k. ú. Žinkovy parc. č. 93/77 a parc. č. 93/3

Sanace skalního svahu v k. ú. Žinkovy parc. č. 93/77 a parc. č. 93/3 ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zpracované v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zpracované v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v podrobnostech dle vyhlášky č. 232/2012 Sb. (dále jen vyhláška ) Podlimitní veřejné zakázky

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

Veřejná zakázka nemá alternativy.

Veřejná zakázka nemá alternativy. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky KPÚ Nedachlebice a Strání Plánovaný cíl veřejné zakázky Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhů komplexních pozemkových úprav (dále

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti

Více

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211 Vodárenská společnost Chrudim, a.s. IČ: 27484211 Kalkulace ceny - vodné (v mil. Kč) --nájemné 96 800 tis. Kč-- Nákladová položka plán Rok 30.9. 31.12. Rozdíl plán 13 - plán 12 Podíl plán / odhad 2011 Plán

Více

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.)

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) podle zákona č.40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

při přípravě energeticky úsporných projektů

při přípravě energeticky úsporných projektů Projekt EESI2020 Pracovní setkání na téma: Komplexní řešení při renovaci budov v majetku státu s možností využití metody EPC Role poradenských firem a praktické kroky při přípravě energeticky úsporných

Více

coufal@iqpark.cz Název veřejné zakázky: Zadavatel Obchodní firma: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Sídlo: Košická 6, 460 12 Liberec 3

coufal@iqpark.cz Název veřejné zakázky: Zadavatel Obchodní firma: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Sídlo: Košická 6, 460 12 Liberec 3 Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpI (dále jen PPVD) a analogicky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název zakázky: Realizace energetických úspor na vybraných objektech v majetku statutárního města Opava metodou EPC, ČÁST DRUHÁ Zadavatel: Statutární město Opava Horní

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj aplikací ME-SPD/DěS

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj aplikací ME-SPD/DěS Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj aplikací ME-SPD/DěS Plánovaný cíl veřejné zakázky Cílem zakázky je v období od podpisu smlouvy do 31.3.2014 zajistit další rozvoj aplikace ME-SPD/DěS v oblasti

Více

Zprostředkující subjekt OP RLZ

Zprostředkující subjekt OP RLZ Zprostředkující subjekt OP RLZ Zadávací dokumentace pro projekty hrazené z technické pomoci Priorita 5 Technická pomoc (TA) Opatření 5.1. Využití externích služeb v oblasti právní, finančně-právní, tlumočnické,

Více

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona o veřejných zakázkách (ZVZ)

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona o veřejných zakázkách (ZVZ) Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona o veřejných zakázkách (ZVZ) Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647, Praha 9, PSČ 193 21 Veřejná zakázka: Rozvoj ICT služeb na MČ Praha 20 Druh veřejné

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Důvodem pro vyhlášení VZ je potřeba zajistit realizaci manažerských školení

Více

Principy hodnocení finanční výhodnosti PPP projektů metodický rámec a praktické zkušenosti

Principy hodnocení finanční výhodnosti PPP projektů metodický rámec a praktické zkušenosti Principy hodnocení finanční výhodnosti PPP projektů metodický rámec a praktické zkušenosti Připraveno pro konferenci Slovak PPP Forum 2009 Tento dokument je určen výhradně pro potřebu klienta. Žádná jeho

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 156 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 156 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách Zadavatel veřejné zakázky: Město Železný Brod náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod IČ: 00262633 Statutární zástupce : André Jakubička, starosta Název veřejné zakázky: Zateplení sportovní haly v Železném

Více

Odborné školení PALSTAT

Odborné školení PALSTAT ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zpracované v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle 156 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění platných předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Dodávka teplé obalované směsi Druh zakázky nadlimitní veřejná

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle 156 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění platných předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Dodávka asfaltové emulze Druh zakázky nadlimitní veřejná

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadavatel: Česká republika-český statistický úřad se sídlem Na padesátém 3268/81, 100 82 Praha, IČO: 000 25 593 Veřejná zakázka nadlimitní na dodávky: Obnova síťových prvků zadávaná v otevřeném řízení

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: FN Ostrava - Edukační centrum Ostrava - rekonstrukce operačních sálů

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: FN Ostrava - Edukační centrum Ostrava - rekonstrukce operačních sálů ZADAVATEL: Fakultní nemocnice Ostrava Sídlem: 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava Poruba Zastoupený: doc. MUDr. David Feltl, Ph.D,.MBA - náměstek ředitele pro strategii jednající na základě pověření ze

Více

Spolufinancování vodárenských projektů. Konference Financování vodárenské infrastruktury 13.2. 2013, Praha B.I.D. Services

Spolufinancování vodárenských projektů. Konference Financování vodárenské infrastruktury 13.2. 2013, Praha B.I.D. Services Spolufinancování vodárenských projektů Konference Financování vodárenské infrastruktury 13.2. 2013, Praha B.I.D. Services HLAVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VOD. PROJEKTŮ Dotační titul Operační program Životní

Více

Odůvodnění zakázky zadávané v zadávacím řízení

Odůvodnění zakázky zadávané v zadávacím řízení Č. j. SFZP 004027/2013 Odůvodnění zakázky zadávané v zadávacím řízení vypracované v souladu s 156 ZVZ nebo v souladu s 86 ZVZ na základě vyhlášky č. 232/2012 Zadavatel: Státní fond životního prostředí

Více

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA Systém ASPI - stav k 11.3.2012 do částky 27/2012 Sb. a 14/2012 Sb.m.s. - RA232 Obsah a text 401/2010 Sb. - poslední stav textu 401/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2010 o obsahových náležitostech

Více

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY Mandátní smlouva uzavřená podle ust. 566 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění Číslo smlouvy mandanta : Číslo smlouvy mandatáře : I. SMLUVNÍ STRANY Mandant : statutární orgán: osoba

Více

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad se sídlem Na padesátém 81/3268, 100 82 Praha 10 Strašnice, IČO: 00025593

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad se sídlem Na padesátém 81/3268, 100 82 Praha 10 Strašnice, IČO: 00025593 Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad se sídlem Na padesátém 81/3268, 100 82 Praha 10 Strašnice, IČO: 00025593 Dílčí veřejná zakázka: Evidenční systém etapy IV VI zadávaná podle ustanovení

Více

Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013.

Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013. IČ:00302970 Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013. Vlastník popřípadě provozovatel: Obec Malá Morava Dílčí část se samostatnou

Více

SMLOUVA O SDRUŽENÍ VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ

SMLOUVA O SDRUŽENÍ VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ SMLOUVA O SDRUŽENÍ VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ uzavřená ve smyslu 2 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a podle 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací Závazná metodika pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Libereckého kraje odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky vypracované v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky vypracované v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky vypracované v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb. Zadavatel: Veřejná zakázka: Předmět veřejné zakázky: Druh zadávacího řízení: Pardubický kraj Výběr dopravce pro uzavření

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU Poskytnutí úvěru k zajištění financování investičních záměrů společnosti evidenční číslo v ISVZUS: 60023654 Zadavatel: Sídlo: Kosova 2894 390 02 Tábor

Více

CEJIZA. Odůvodnění veřejné zakázky. dle 156 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

CEJIZA. Odůvodnění veřejné zakázky. dle 156 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) CEJIZA Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Sídlo: Zastoupený: IČ: 01312774 DIČ: CZ 01312774

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Odůvodněěníí veeřřeejjnéé zzaakáázzky Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Popis předmětu veřejné zakázky

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a v souladu se Směrnicí města o zadávání veřejných zakázek hrazených z finančních

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj systému Datového skladu.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj systému Datového skladu. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj systému Datového skladu. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky. 2. Popis předmětu veřejné zakázky Oproti skutečnostem uvedeným v předběžném oznámení

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky. 2. Popis předmětu veřejné zakázky Oproti skutečnostem uvedeným v předběžném oznámení K č. j. 1016/2015 Zadavatel: CESNET, zájmové sdružení právnických osob se sídlem Zikova 4, 160 00 Praha 6 IČ: 63839172 zapsané ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Sídlo: Zastoupený: Obec Čehovice IČ: 00288101 Název veřejné

Více

Přístup NKÚ ke kontrole 3E v rámci životního cyklu veřejné zakázky Štefan Kabátek

Přístup NKÚ ke kontrole 3E v rámci životního cyklu veřejné zakázky Štefan Kabátek Přístup NKÚ ke kontrole 3E v rámci životního cyklu veřejné zakázky Štefan Kabátek Principy přístupu NKÚ Audit výkonnosti Posouzení hospodárnosti/efektivnosti a účelnosti (3E) nespočívá v procesním dodržení

Více