archiv bezpečnostních složek Statisticko-evidenčníodbor FMV FOND PROZATlMNÍ INVENTÁRNÍ SOUPIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "archiv bezpečnostních složek Statisticko-evidenčníodbor FMV FOND PROZATlMNÍ INVENTÁRNÍ SOUPIS"

Transkript

1 , archiv bezpečnostních složek FOND Statisticko-evidenčníodbor FMV PROZATlMNÍ INVENTÁRNÍ SOUPIS

2 I Fond A 3112 navazuje na fond A 31, který byl zpracován a zínveruarizovén \I roce 1990 a zahrnuje archivní maleriajy z období let Písemnosti fondu A 3112 dokumentují čirm ost S tatistic k o-evid enč ního odboru Fedcci1niho ministerstva Vl1Ě 1n (dme j en SED P.l.IV) od roku 1980 do roku 1989 (1990). Krom ě toho byty do fondu zmucny některč písemnosti z let pmkhoriclj (od z".;tkn 50. let do konce 70. Id). bm byty do archivu pted3ay k ltv3icmu uložení v pozdfftích letecb nebo se je nepodařjo sousďedit do fondu při pn.ním. zpdcování. Jedná se o písemnosti lýbjíci se spisovi a arcmní služby a ochrany uujovaných skutečnos ti Tyto agendy byly v průběhu let pfi č lenrny k z:ildadnim agendám SEO FMV. -\rchivni služba byla převedena na SEC FMV rozkazem ministra vnitra tssr (dále jen ID.tN CSSR) Č. 23/1977 z oddělení dokumentace, spisaowi a archm:ji služby pr3vníbo odboru sekretariátu FMV dnem n. Probkmat:ib spisové služby, centrilni lmdcncc r.uítek a ochr.uty utajavaných skuu:čností byla ~ z orpniz.1čnibo a vnitfního odboru vnitiní a orpnizačni sprivy FMV (diie jen V OS FMV) Jl.I SEC VOS FMV na zjk1adt rozhodnuti n.iůlnw VOS FMV dnem V SOU\IisI.osti I pi'n'edcnim archivní služby na SED FMV byly do fondu A 3112 zafazmy i písemnosti dokumentujicí budování a zfizcní Centrilniho archivu MV (dále j en CA MV) ve Spišském Podhradí. Ten byl zřízen RMV' CSSR č. 3111%6. Po vzniku federálniho státu sjoužil archiv MV ve Spilském Podhradí pro potře by nld id áni arthivních matc::ri.ild vmiklýcli z činnosti. federálr:ullo I národních ministerslc'v. Do tohoto arclůvu nebyty uklá&'ny pismmosti opcntivnibo chzraktcru. V roce 1912 zfidilo FMV Mti druhý depo zitiř v Praze. materiály fimkái:ich ůrvar6 BN. CA MV byl předchůdcem.~ kde byty arůi:ivavžny resorttlibo arciůw ~{V CR. Statisl:icluHvid odbor jako 53'U)('"d'tný fcderi1ni 1Íf\.'31" Sboru národní be zpečnosti (dále: jen S}'B) odbon:m složky Su,1DÍ bezpečnosti (dilc jed StB) pro oblast agentum ~ operativní administralí\oy byl :zrukn dnem na Likladf R.\.fV CSSR e. 27/1979. tímto rozkazem bylo zřízeno odborovť \ýpoč elni a infonnační sttedisko StB (díle jen OVIS StB) s krycim označením xm. spriva SNB. Pracovníci SEO FMV byli ~ do stavu xm. sprhy SNB a náplň činn osti bývalého SEO FMV převzal R.\N ť:ssr f. 48/1980 ll. odbor OVIS StB rxm S Sh"B) dnem Podle příslušných piedpis6, zejména podle A - oper - I 1 ("směmic.e pro evidenci, sutistiku I " [li,jllistlatiw pii konrrarozvmlé čůmoslij p!nii n. odbor - SEO B rv tyto úkoly: I) zabezpečování eviden Čf1i I archivní služby \YPIÝ"3jicí z kontraromdné činnosti n., IV.. V.. Vl, X..I Xl sprjry Sl\.'B, Spmy \-)iettcmni StB, Zpravodljské spmy Hlmú sprivy pohraničrú strile I ostrahy státních hnmit (diie jen HS PS OSH) I Sprjry StB hl. mésta Prahy a S tředočeského kraje, díle archivaci vyktfovacich svazků (spisy Spcivy ~ ctfov.íni StB, vyietřovac iho odboru StB Správy SN"B hl. mm Prahy a S tředočes kého kraj e I odbon1 vyktřování ve vojenské komrarczvě dce) b) vedeni ústicdní evidence korunrol'ddkf c) ~ dou1.:i\ oprhnrných utmtdů k osobám evidonn~ln v ústřední evidenci d) npůjwv;irú archivov~, J'omťL. ev. provaděri \o')-pisu a. IOlOkcpii e} \o)ť3zo\-:iní ;;m:hmp.'~"cb. ~"U!cl po t.'p1ynuti uschcv aci fut ry f) soustřeďováni 1 ZPf3CO'o::ivání su6;tid;ých podcadů Ir.: zi~m c's000m

3 u g) zpnco\'hiní pcriodiclcýc.h i mimoř3dnýth statistických přehledů h) ~ souhrnných studii i dilčích zpm' o činnosti., fonnach,) metodách práce neptátejskych rozvtdek i) registr.jci pro n, IV~ V., X., :I XI. správu S~"B.a 1. odbor Zpnvod.ajill sprhy HS PS OSH J) metodické iizeni a odbornou konirolu činnosti,,)'hodnocovx:ich a statisticko<\.ldenčních Úl'.1U'Ů (dále jen VSEO).xn. správy SNB a spr.ív StB krajských spriv S?-."B (dále jen KS S!\"B) IU úseku evidence, SUlistiky, registrace a arcmů k) plnm:i úlohy :uclji..niho org3nu ve smyslu rwízmi ministra. \nilr.j. čss a (d.il.e jen ~"),!V CSSR) f. 5/ ~!V - adm I - S ("směmicc pro~písemnosti v ministcrsm:<:h "nitra") 1) prováděni odbornýl;h uchmlich prohlídek u u ['liar'ů FMV.I ůtv3r6 S}'"B podhzcných FMV m)odbomc :zpnco\o'ání, C'oidaWni a zpřístupňováni 3t'Chr.mch fondů n) ~w..iní k oso bám žádají..ím o pliznani O5'oidčcni o účasti ra nmodnim boji za osvobození podle 8 zákona Č. Feder3lního ministerstva obrany 255/1976 Sb. pro komisi Vojenského historického 1ÍSU\o1l V čele odboru stil RsDr. Karel PRNKA, CSc., který působil jako náč clru1: SED již v předchozí ch letech, lj. od do ll. odbor OVIS StB - SED tvofib 4 odděleni : l.oddělení archiv (operativru) a ústtední operativní evidence čs. kontr:trozv!dly 2.odd!lení - statistika a registrace cenrri1nich správ čs. konttarozv!dl)' 3.oddělcní - archivní služba - archiv FMV.. 4.oddélcní -uchivní služba - pisemnosti Studijmbo ÚSU\IU (dále jen SÚ), vyfizaviní pobdavků podle zákona Č Sb. Na rij,]",u RMV ČSSR e byi.a xm sprm SNB zrujen. I SED byl dnem zač1cn!n do sekretarutn FMV. Náčclm1:em b)1 dočum! povtfa1 optl Karcl Pmk.a. Iat:rý byl do funkce ustmav=~ 1.I0.19r2.. tmo funkci~a! do SEO piml i n MiIe ůkoiy jako odborné pncowt! pro ~zpc:i!cni eiiidc:nci a arthm:iviní mitcriáld '\)'plýwjidch z činnosti sios:y StB. Z6sula také zachovina aruktura odboru, lj. rozdaení III 4 oddékní IC IÚVl.jíci náplní Funkci nxdnib pm.'zj1 S dočasným ~ od nidr. Prod MUNZAR. ddinitn.'tll! byl ustaneiven a skončil K další OIg 41. izačni zmml! dodo III zjkhdl! R..\.fV CSSR ě, dnem byl zrukn sekretariát FMV a dnem byla zfizena Vnittní a organizační spriw f}..[v (dále jen VOS FMV), která zabez:peč<m1a ůkoly v rozsahu dosavadního 1CkretariÁll1 FMV. StIuIctun. I náplň SEO VOS FMV se změnila v souvwosti s ~ spiiovi služby, cenlrálni evidence razítek a problematiky ochrany utajawuýth skutel!nosú z organizačního a vnitfniho odboru VOS FMV na SEO na zik1ad ~ rozhodnutí náědníka VOS FMV dnem SEC tvolila i nadále 4 oddělení : 1. oddělení - Ústře dní operativní evidence (dále j en ÚOE), infonnační systém evidence z.ijmových osob (dále jen IS EZO) 2. odděleni registrace svazk6 a operativní archiv 3. oddělení spisevá a ardtn.m služba ~. O<!dě l eni - zviištní odděleni FMV (ochrana Ilb.jovaných SkUtcčn05 tt)

4 lil směrech ; Převedením dalších agend na SEa vos f1\.fv došlo k ro zš íření úk olů odboru v tě chto - zabezpečovini ochrany stitniho. slutebmho Llljemsrví podle přislušnýtb pi edpisů :I pokynů u út\iw v působnosti FMV :a KS S~'B - ~ návrbů resortních předpim upn.vujicich ochranu uujovanych skuteénos1i (diie jen OVS) a výkon spisové služby a prm"ádfni jejich výkladu - zajištění výroby, distribuce a evidence razítek se státním znakem pro útvary FMV, KS S~"B aokremi správy S}'B Sl'.'B - metodické řizcoi činnosti zvtaštnil;h odjčleni úti.':w v působnosti nlv a KS S~'B. provádění kontrolni a ~'Ilě...ýthcr\.né činnos1i zzmfuné ta dodrt.aváni ciud od Jnny sli:niho a služebniho tajemslvi - z pozice: výkormcno org;ínu FMV zajilťování a plněni opatření na úseku ochrany státruho a služebního tajemství v rezortech MV a SNB - zabezpečení znalecké činn os ti ve věcech 5tátniho a 5.lužcbniho tajemsrvi a ~jsl.é '""""" - pn::mdéci kopii'oi DUS fu, ůseku lelefannibo. dilllopisného a VKV spojeni MV V roce 1986 byly zahájeny v rimci koncepce uvádmi a využivini výpočetní tcchnil:y (dilc jen Vf) ve FMV, SNB, Pohraniční stráži a vojskách Mv pfípr3...n é práce na pm.edeni Il'w l1w ních evidenci ÚDE na 15 EZO. Systém EZO t\iolil z;jklad infonnačniho fondu po linii StB. Jeho pt05tfednictvim mtb. být realizavána vazba fu ostami,,~ swobczpr>"msml systémy. Zkukbni provoz b)i uhájen , ale k ti1o'll1ému zprovozněni IS EZO doikj až v roce V té době vlak už bylyvdkeré evidence a arclůvy "')'Iiliviny ke zcela od1išným účelům, než bylo původn ě plánováno. V důs ledku celospolečenských zrna. po roce 1989 začaly evidence: &loufu pl'edeviim pro ~ archivní služby a v rámci pln!ni hjstračniho zákona Č Sb. Dnem byl. ~am ě po'\6en vedmfm SED n.a:misto Pa\-U Munzara JUDr. Josef RAMBOUSEK. Do funkce byt tjsti:dljyal od setr\lal v DÍ do Dne vydal federáhú ministr WĎ lra JUDr. Richard Sachr rozkazy č. 16 a 17, kterými byty 22'U!eny všechny složky StB, což owvnilo i daw vývoj statisticko-cvidenčniho """""'- VniIini a organizačni spriva FMV byla dnem mdcna a SED J*v.z3l do J\o'Č Olga!l i z*čdí struktury dnem na záklmě RMV CsSR č. 58 navt ztimij í i ad B fv pro koordinaci a fízeni Dnem byl na z.iklad ~ RMV ČS FR ě, 95 2roŠen Úřad FMV pro koordinaci a fízení a nahrazen od sekcí L divize FMV sek.u administrativní a archivní služby (dále jen SAAS). Tunto dnem se přestalo 1ilivat om a č c:m SED. FODd byl uspohdan zčásti podle organizačniho začjen&ií SED lsti se ~ knih, zčásti podle witfní strui1ujy u spisového mmri.ilu sekre tariátu n.ičc:lrula. Pmižná část písemností byla roztfídtna a uspořádána podle jednotlivých agend či podle druhu plsemnosti. Tento způsob byl zvolen proto, že vzhledem k. časlým organizačním změnám by při dodrženi orga nizkmho scbematu byla orienuec ve fondu značnč komplikavan.i a uspohd.ini v č.uovýcll úsecích piíshdni strukrwy nepřehledné. Tak10 b)1o možno zxho\';i! souvislé f3dy rmlerwu určitého druhu - napi. statistické ptehledy rozbory z kl , zprávy o sla'ou DUS a pod. Toto um ožnilo takt!hromlldit písemností týkající se "~'VOje spisové a archivní služby v :\IIV č i dokumentaci k č inn o sti 3 ~'Voj i CA ~IV. Fond A 3111 obsahuje n\"ent3mich jednotek a je uložen v 6-1 btonech.

5 .' ff. Ř.llení inventii"e: L ŮŘEDNÍ KNIHY 1. Jednací protokoj:y 1.1. Organiza č ní a vnititú správa FMV _ odd ěl ení spisové a archivní služby XIII. správa SNB - 2. odbor - SEO (OVIS StB) Sekretariát FMV SED Vnittní a o rganiza č ní správa FMV - SED odděl ení SEO (archivní služba) 2 2. Knihy 2.1. Knihy zvwtnich blokací 2.2. Knihy ranních hlášení stálé služby operačního důstojníka SED 2.3. EWlmční kniha razítek, peč etíte k a zápisníků referenta n. SPISOyY MATERIÁL 3. Sekretariát náčc:lnílg 3.1. Organizace 3.2. Plány práce 3.3. Vyhodnocení, rozbory, zprávy 3.4. Směrni ce, zprávy, přehledy (zejm. MBO, BPS) 3.5. Dohody o součinnosti 3.6. Kádrové zéležitostí 3.7. Porady,!ltáby 3.8. Zahraniční služební cesty 3.9. Rozk.a.zy Korespondence ș 4. Evidence a archjw 4.1. Předp isy a pomůcky 4.2. ÚDE, EZO, výpočcllú technika 4.3. Lustrace 4.4. Statistické přehledy a rozbory 4.5. Registr!V3Zků a opaativní;m;hiv 4.6. Prověrlcy SED - konrmly zaměřené na dodržování směrni c A-opcr-n-l 4.1. Archivní a spisová služba v MV - organizace a vývoj 4.8. Centrální archiv MV, archiv FMV 4.9. Přehledy archivních fondů a evidenci Předávací protokoly 4,11. ArchMlí prohlídky, archivování písemností Skartace, s karta č ní protokoly Seznamy badatelů a studijních t émat, badatelské listy, evidence pobdavkú Rů zn é II II "

6 ..,.. - :f Předpisy a pomůcky 5.2. Kontroly spisové sjužby "IS 6, Ochrana \!tajoyaných skutečností Předpisy a stanoviska 6.2. Zprávy o suw utaj ovaných skutečností 6.3. Znalecke posudky

7 =!mm-.- Obsah invauimi~ "'" ~ 1 Pf9!9'oIy - 1- """"., Qmnip č ní a ynjtiuj správa FMY - oddělení misové a arem slu:by 1 Jednací protokol- lajný SV-IA Jednací protokol - 13jný Jednaci prolokol tajný Jednací prolokol přisn č tajný 19n xm spriya W - ll. odbor - SED COYIS StB), Jednací proiokoi - tajný čj SE- 19<. 2 s Jednací proiokdi - tajný č.j J~ protokoi - piimč tajný Jednací protokol - pfun č tajný 1981 Jednaciprotokol. přísné tajný S2 U. Sekret.trW FMy. SEa 10 Jednací protokol - tajný do SE od SM-ISE 11 Jednací protokol- pfisnč tajný do SE od SM-/SE 12 Jcdnad protokol - ujný SM-tSE Ttt--'==-~ lajny 14 Iron:; -tajily 1984 rs Jednací protokoi - ~ tajný, přistw tajný ZD 1984 I ad protokoi - tajný 198' 17 Jcdn3ci prorokol - plisn! tajdý, pfísnt tajný ZD Jednací protokoi - tajný l' Jednací protokol. - pfisně tajný, pfísnt tajný ZD 1986 JO JCdriiCi protokol - l3jiiy 1987, 21 Jednaci protokol - plísně tajný, přísně tajný ZD Jednací protokol tajný do SM-ISE 1988 od QV-/SE 23 Jednacf protokol - přísně tajný do SM-ISE 1988 od OV-ISE 1.4, VnitřrÁ a org;wi7ilční správa FMV. SED 24 Jednací protokol - Ujn}' OV-/SE 1989 " Jednací protokol. - piisnč tajný č.j Jednaci protckcl, r&n č cajný č.j '89

8 .z- U, ArchÍ\TÚ služba. 3,. '. odděleni SEO 27 JMnaci protokol - tajný S~ [-IS E -S ledn.lci protokol - tajný Jednací protokol. - ~ tajný KIJihy 2 1t Knihv zytiftnkb bloloo 30 Blokace cest do zahraničí a r.w1lú lustrace (90) 31 Zvláštní blokace 19& Knihy rannich bl.ákn:j stálé služby opcr3či!ího důstojm'kasro 32 Ranní hlášení RanrúhWení lwuúhw<ní RiriiD hlišciíí Ranní b1álmí Ranní blálení Požadavky pro c:e1"itr Eyidcnční kniha pzitrk- p«c:tjtd; a zánisnil.;ů rcfqwlf Sekretariát načcoo u Spjsqvý m~t Mi'.w Organiz.ačni řády S FMV, SEO, OVlS, VOS FMV lm -198! 9 41 Návrh cnganinčního řádu SOSAS (samostatné oddčicni spisa'iě a 1971 archivní služby OVS FMV) ~2 Organizačnířády a statuty útvarů MV, FMV a jednotfu,ých správ SNB 43 ZvLíštrú oddě lení FMV organizační zač len ění + podkladové 1982 analýzy o stavu a vývoji ochrany utajovaných skutečností 3.2, Pl:inv práce.u Plány práce OVS FMV na rok 1973, ' 5 Prov:idčcí plín č inn osti xm. S SNll na rok 1980.u5 Prov áděcí plán č irmosti xm. S 51' 13 na rok

9 -~ Inven- Casové Ciiío "'" čislo k,,,, Obsah inventámljtdnotky rozpětí. oh 47 Návrh na zdokonaleni systému plánováni služcbní činno sti, operativniho řízení, pro zvýšeni úrovn ě a efektivní využívání arutlyt-inf. činnosti II ke zvýšení účinnosti kontroly (na základ ě RMV CSSR č. 35/1980) u:xm. S SNB " Provád ěcí plán č innos ti. xm S SNB na rok iH 49 Plán práce sekretariátu FMV SEa na rok so Plán práce sekretariátu FMV - SEa na rok " Plán práce sekretariátu FMV - SED na rok " Plán práce sekretariátu FMV SED na rok sa Plán práce sekretariátu FMV - SEa na rok Plán práce a zaměření sekretariám FMV - SEa na rok ss Roční plán VOS FMY - SEa na rok Pracovní plán náčelníka SED w VOS FMV na rok ,3, Vyhodnocení, rozkazy. zpclyy 57 Zpráva o ůrovni m oráln ě politického stavu příslušnflců xni. S SNB za rok 1980 Vyhodnocení plnari plánu práce xm. S SNB za rok " Rozbor početních stavů a řídících pracovních činností :xm. S SNB Vyhodnocení služební činnosti útvan\ SED - 4. a S. ~ lení Ol Vyhodnocení plnění plánu práce SED VOS FMV za rok Vyhodnocení plnění plánu práce SEa - vos FMV za rok Zprhy, plány, opajfc:ni II vyhodnocení za léta chronologická. evidence mikro:fi!í - 1 sešit 64 Mikrofiše zpráv, plánů, opatření a vyhodnocení z.a léta II (kovová registratura 1000 k3 mikrotm) 1,4. Sm mig, zpráyy" pfphlcdv (zeiména MaO, BPS) 65 Připravenos t prac<mliků oddě lení spisové a archivní služby OVS FMV pro případ vybweni MED - zpráva 66 Směrnice k zabezpečeni spisového materiálu. evidenčních a 1982 statistických pomůcek a archivovaných svazků SED S řmv v období před a za branné pohotovosti státu (BPS) 67 Přehled zpravodajských písemnosti určených k vyvezeni do místa 1982 válečného pracavištč Plán odsunu 1982 Rozkaz uáčelníka S FMV pro odsun ' Řešení archivováni v době BPS - zápis z porady ve Spišském 1984 Podhradí Požadavky na uchovávání archivního materiálu za BPS ve 1984 Spišském. Podhradí 69 Využití informa čních syst é mů 1.3 BPS sděl ení Bojové rozdíleni přislušniků odboru SED Thrv 1982, 1989 Dílčí plán ~D sekretariátu ThIV 1983 Pl.:ín vyvedeni příslušník ů a ochrany prac ovišt ě...'ja struze- p ři 1989

10 ... lnven- C:lSOvt CWo "'" &10 - Obsah inventámi jednotl-y ",... "'" vzniku průřomové vlny '1 71 Základní činnos t SED VOS FMV Z3 EPS Směrnice pro činnos t pracovišť se zvláštním režimem OUS úsek 1988 registrace SED S FMV 73 Směrnice pro výkon služby operačmbo důs tojníka SED S FMV Dohody o součinnosti 74 Dohoda o souč innos ti a koordinaci zpravodajské č innosti mezi 1989 FMNO a FMV novellzace, ž.idost o stanovisko + připomínky 3.6, K.idrové zále~os li 75 Protokoly o předání a převzeti funkce náčelníka SED S FMV a 1987, 1989 náčelníka 3.7. P9rady. štáby SED VOS FMV 7. Zápisy z jednání štábu náčelníka VOS FMV Porady náčelníkd vnitřních odborů ccnlrálnich útvard FMV, SNB 1983 aks SNB 78 Zápisy z porad n.iče!niků SEÚ S SrB 1983, Porada přísiušníko spisové služby a harmonogram úkolů ze dne ' Zápis z koordinační porady ZO FMV. ZD MV ČSR a MV SSR ze 1985 dne Pracavní porada pfis1ušníků pověřenýchvýkonem DUS II útvard 1985 FMV, federálnich útvan\ SNB, podřízených útvar\\, KS a pracowik6 ZO MV CSR a SSR pňprava a zam!ření.2 Zápis z Instrukčn ě metodického zaměstnání pověřených příslušníků 1985 útvarů v působn oed FMV a KS SNB k problematice OVS ve dnech Koordinační porada. ZO FMV, MV ČSR a SSR ve dnech příprava a zaměření '4 Pracovní porada pfulllšnl1<6 pověřený ch výkonem DUS u útvarů 1988 FMV. podřízených FMV, KS SNB a pracovníků ZD FMV, za ss MV2:P tsr a SSR - příprava a zam ětelú Koordinační porada zvláštních odd ělení FMV, MVŽP ČSR a SSR svolání 3, Jrapjtní služebni cesty,. Informace ze služební cesty a "ýs! ~ Clll jednáni mezi SEa s f},w 1985 a m. odborem StB MV BLR ve dnech l.. 19&5 87 Přijeti delegace m. odbcru StB xrv BLQ" ve dnech informace (operaricni evidence a atcm)' )

11 .,....,"" """'. 3,9. Rozkazy (neúpinč ) 88 Rozkazy ničelnib SEO BfV a xm. S SJ>< Rozkazy náčelmb xm. S S}'"B Rozkazy ničclmb sekreuri.itu FMV 19! Rozkazy n.ičclmb VOS FMV Rozkazy náčdmb VOS FMV Rozbzy náčclnib.hs VB , 94 Rozkazy náměstka MV a hbvniho hrmičmbo zmoc:něnce tssr Rozkazy n3čc1nik.a. HS VKR 197' ss Rozkazy náčehúka SVA FMV 19t Rozkazy náčelníka ll. S SNB I ~foika objektu Thákurova I 1983, , Rozkazy náčelníka X. S SNB 198& Rozkazy náče lníka Sprhy vyšetřovánístb ,10. Kmspondqicc 100 Korespondence. neutajovaná, tajná, phsna tajná (O, T, PT) spisová mailu SV-IA kádrové obsazení funk ČJŮ ch míst V arclriw MV SSR ve Spilském Podhradi, návrh.,prnidel pro ",dávání a tvorbuprh'níclt nomn a fidicich aktd"'. evidence J5M - Dávrll. katalog SU MV - mf"""""..",.,..._,. tiž1<y - ielm>\-w,mnkký MV,_,. oclmkmfunkčni<bplw odboru spisoyč a a:rchmli Wžby a ničdm'ka odd5leni 101 Ktcespoudcnrc: - T, PT 19>0 - spisovi mkk' SE smállicc pro sdežcni objel1u Tb.ákurova 102 ~ - O.T 1981 _spisoví mačka SE,,)'hodnocení hospodámosri. xm. S S:NB v roce KOl espoudetke - PT spismi značkase návrh z.w.adniho zaměteni služební činnosti Sh"B a vojsk MV na rok Korespondence - T, PI spisavi mafu, SM-/SE ztráta spis6 PO PASEK a NE~STA, J'fO.iekt EZa - VT pro rndcnci sběrný arch) 10' Korespondence 0, T, PI spisevá zna čka SM-ISE koncepce: evidence: proti\.níka v SSEP v roce Korespondence - 0, PT spisová znač ka OV-ISE - zřízení komise k převze tí písemnosti náčc lnika 1. S S~"B plk.

12 Obsah inventární jednotky 6íšOv<! ro Zpě tí K. Vodrážky, ]PD průmys lové televize pro SEO VOS P..IV,...,1'1 Korespondence 0, T I 7r 1984, spisová mačk a SM~~E -S -11"', 1987 stížnost PhDr. J. Hojdara, Sezimovo Ustí, běžn é žádosti o.., '..!J.-.:""fI' povoleni studia či pořízeni fotokopií a zapůjčeni materiálu, p;;jal.~ ~...,...C,; Korespondence _O. T 11'T 1988 v spisová značka SM /SE-S - povolení studia. zapdji!ení písemností,... Korespondence ~ O, T spisová mačka OV /SE-S ~ povolerú studia,... Korespondence. 0, T, PT 1989 spisová zna čka OV-ISE-S povoleni studia, přípra\lll spolupráce s p amátm"kem Holocaustu v USA + stanovisko Mirůsterstva kultury k návrhu Americk~ rady, :uvedení samostatného protokolu na úseku dokumentace odboru analytiky a infonnaci VOS FMV rozkaz náčehub VOS FMV Č. 7 z , ViIctor Slovák, roz. tgrlík, bytem Cifer - stížnost, žádost kanadského ministennw spravedlnosti o pomoc pii "YhJedávání dokumen tů k vyšetfovárú vál ečných zločm l\, Eyidence a mhiu 4.1. PředPisY II pqmuc};y 11 1 A-oper-II-I metodick é pokyny, doplňky, novelizace, soubor mak6 pro strojni zpracováni agendy TS a SB 112 NMV ČSS R e. 23/1 980 prověřování osob povolaných k vojenské i!inné siužb! - novelizace 113 Vydáváni osvědčeni podle zák. 255/46 Sb. - podklady k jednáni 1978, , m Mv-idíri-I-5 "Yfaza\tání písemnosti- návrh na novelizaci příl oh, doplňku, _. připommky, stužební pře dpis 117 Archivní příručky, zásady pro archivní dokumentaci, evidenci a zpřístupňování, návrh zákona čnr o archivnicm piipomínkové řízení, návrb sm ěrnic MV ČSSR o archivech zvláštníhooýznamu - sdělení, zásady pro zpracování rejstňků k archivním fondům, skladové tiskopisy MV z oboru m hmú služby, archmlí pořád ek MV SSR., sm ěrni ce k večeru evidencí na útvarech pasu a víz, , n

13 0'0 -- """" """ Obsah irm:nwni jednotky """ U. ÚQE CÚ$dní opentiyní rndcncet fzq ( I:'ojden ~y tiirncr*h H l. ~ tcchmb ""'"... 6iiO "'" 118 Převod ÚOE na databázi EZO - piipi3'"i1é práce. z3pisy z porad li ;maiýza součané ho stavu. sunavisb 119 Budování infonnačníh o systému EZP podkladové ma!erwy, číselník EZO pot3di, z.iziiaíňy a irif~e týkajícl se budov:íní infonnačního systemu EZa 121 InformačJú systém EZD - ~ PIOgJa.m&, stanovisko, protokol Cl předáni praccmlt! VT provozovateli, protokol Cl předaní progr3mo'\'cbo~ 122 Prowmi smmdcc..ýpočemiho stfmish sro S FMV 1988 ZpUob oc.hrany I uujeoí dat infonnačmho systému EZO 123 KompJend ochrma daubáz= informačmbo systému U O '" Infomn črri I)'Sté:m EZO z\nlební provoz - plíp:na. smbnicc pro 1989 zxniebni provoz I2S Informační I)'S1ém EZa - doplnčlí číselníku EZO. úpisy z 1989 konjrohdch dno. Ptťlgiain uvid!ní I využiviní výpočetní1p.c:hm"ky po linii StB na období A1ltomatiill iiďonnačrú~ 1969, Sumarizace požadavků na \I)'1diti \oýpoče tiú techniky na jednoilivých útvarech bezpečnostního úseku MV CSR 128 Přehled požadavků \ÝkOIUIÝCh a funk čních útvarů VB na léta bez data ,3, I "Nacc 129 l.uslrace - pok)ny, pcm)ietií výjimek, Z\t.áštni blokace 1914, Pfedpis Ir; "ideji dal: vcc:ntrihrim l egislju občmi\(erd) společný pokyn nx.elnika FS VB " náčelmb SVA FMV t. 11/ Mctodic.ké pol)'uy k vyphiavání lustračních listo PodpisaW vzory , StatjsticM.mbledv a rozbory 133 Statistické přehledy StB...-yiettovaných osob a osob obvinblých Statistické přehledy osob, jejichž lrestn.\ činnos t byla vyřízena prof;ylakticky 135 Statistická ročenka operativního rozpraeovuú osob ajěw šlož1wtíi StB II letech 19j Statistické rozbory přehledů agentury, operativniho rozpracovini. 1956, 1957 ~...":1Jj"th lidí J. "YkďO't"3ní Z3. rok Sutistick': rozbory piehlalů agentury, opewn.tlibo ro2:pr3w\"ání. 19:57

14 .,. =. 6ii. lnven- -,.". Obsahirwentámí jednotky rozpětí ""'- fuj. bývalých lidi a vy še třování za rok Statistické rozbory přehledů agentury, operati\.niho rozpracování, 1958 bývalých lidí a vyšetřování za rok Statistické rozbory přehl edů agentury, operativního rozpracováni, 1959 bývalých lidi a vyšetřování za rok Statistické rozbory pře hledů agentury, operativního rozpracování, 1%0 141 bývalých lidí a ")'ŠctřovBní za rok 1960 Statistické rozbory p řehř edů agentury, operativního rozpracování, 1%1 bývalých lidí a ")'Šetřování za rok Statistické rozbory p řehledů agentury, oper:úřvniho rozpracování, 1962 ~h lidí a vyšetřování za rok 1962 ' 43 Statistick é rozbory přehledů agentury, operativniho rozpracov3ní, 1%3 23 bývalých lidí a vyše třováni za rok Statistický pře hled agenturn ě operatmúho rozpracováni za rok %4 145 Statistické přehledy agenturmbo rozpracováni za rok 1%5 1% 5,1%6 146 Rozbor dekonspirovaných případů za rok , Statistické pře hledy 3gentum! operativního rozpracování za rok 1966, " Rozbor dc:konspifovaných ptípadí1 za rok Statistické přehledy agenturně opcrat:ivrubo rozpracování za rok 1967, %7 150 Statistické přehledy agenturn ě operalivniho rozpracování za rok 1%. 1%' 151 Statistické přehledy agenturn ě operativniho rozpracování za rok 1969, '" Statistické přehledy agenturn ě operativního rozpracování za rok Statistické přehledy agenturně~o rozpracování o stavu 1971, evidovaných osob podle RMV SR č. 44n O(NO - nepřátelské osoby) za rok 1971 ll4 Statistické pře hledy agenturn ě o~tmúho rozpracování o staw 1972, 1973 evidovaných osob podle RMV SSR č. 44nO za rok Celostátní statistický přehled staw a pohybu v operativním 1972 rozpracováni a v síti tajných spolupracovníků (TS) + podkladový materiál za období od do ll6 Statistické přehledy agenturn ě operativního rozpracováni o stavu 1973, 1974 ll7 evidovaných osob podje RMV ČSSR č. 44/70 za rok 1973 Statistické přehl edy agenturo! zpravodajského rozpracováni, TS 1974, a NO za rok Statistické pře hledy agenturně zpravodajského rozpracování, TS 1976 a NO a schůzkových bytů za rok 1975 ll. Statistické přehledy agenturn ě zpravodajského rozpracování, TS 1976, :l NO a s chů zkových bytů za rok Statistický přehl ed stavu a pohybu svazků zpravodajského bczdata rozpracování :1 TS Ll období od do ~oř5dný přehled po StB problematikách Ll období

15 -~ raven- 6íšOvé čiií, rámí Obsah inventámi jednotky rozpělí fujo W. a k Grafické znázornění vývoje kontraro zvědného rozpracování a T v letech v letech Statistické přehledy zpravodajského rozpracování, T5, NO 1977, 1978 a schůzkcvých bytů za rok Statistické přehledy zpravodajského rozpracování, T5, NO 1979 a schůzkových bytů za rok Statistické přehledy zpravodajského rozpracováni, TS, NO 1980 a schůzkových bytů za rok Statistické přehledy zpravodajského rozpracování, T5, NO 1981 a schůzlr.mých bytů za rok statistický přehled osobních spisů KTS. D a PO k Statistické přehledy zpravodajského rozpracavání, TS, NO 1982 a sch~ch bytů Zll rok statistický přehled osobních spisůkts. D a PO k Statistické údaje k činnosti správ StB za období Sta1isti~ přehledy kontrarozvědného rozpracování, TS, 1983 schůzkových bytů, prov!řovaných osob, KTS, D a NO za rok Statistické přehl edy kontrarozvědné ho ro2ptacování, T5, 1984 sclr6zk0\0ýci1 byt6, prověřovaných osob, KTS. D a NO za rok Statistické přehledy kontrarozvědn ého rozpracovaní, T5, 1984,19 85 schdzkových bytů, prmtřovaných osob, KTS, D a NO za rok Statistické přehledy kontrarozvědného rozpracavání, TS, 1985 scmzkových byt6, provčřov.iných osob, KTS a D po Jinii Xl S SNB za období Statistické přehledy kontrarozvědněb o rozpracavání, TS, 1986 KMzkových byt6, prověřovaných osob, KTS, D a NO za rok S tatistick~ přehledy kontrarozvědného rozpracoriní. rs, schdzkových byt6, prověřovaných osob, KTS, D a NO za rok statisticg p&hielfy kontrarozvmne'ho rozpracovlni, TS, 1987, schůzkových bytů, prověřovaných osob, KTS, D a NO za rok Statistické přehledy k ontrarozvědn ého rozpracováni, r s, schůzkových bytů, prov ěřovaných osob, KrS, D a NO za rok Statistickě přehledy kontrarozvědn ého rozpracování, r s, 1990 schůzkovýc h bytů, prověřovan ých osob, Kr S, D a NO za rok A Celostáeu statistický přehled bývalých TS, kteří emigrovali do 1989 zahraničí B Protc kořy o skartaci statistických přehledů na 2. oddě l eni SED, 1982 ""'

16 -re-... = Obsah inveidnújednoiky -' ""'- S FMV Pok).nyke zprxov3rú dcsetidemtiho hweni ve swistické rndcnci 1986 ISO Desetidenní bláknj ve statistické ~idenc:i spis6 TS t D, KTS a PO, 1989 KR NO Zll obdobi1edm pi ositlee 1989 ~ MM. opg;!tí':iij mhiv ISI MC10dický n.ivod pro zadmní zpracování mikrofiši zaiízenim COM AGFA SMEP 182 Koncepce evidence objckd3. protmtika v,,5ystému sj~ 1988 evídeace poznatk6'" (SSEP) '" Cent:rálrú registr svazků (CRS) - zahájeni pmudu infonnac:í z 1989 počit.\čc na mikrofiše dnem IS' Zbad:y budavlíllí irúonnačnjch l)'llérnů, zaváděnia "yu.fu.'áni 1989 ~ techniky ve FMV. SNB, PS a voj skách MV I" Seznam 1fídících znah\ uživaných při evidování bez data mikrofotografavaných pisemností 186 Směrnice pro pracovišt! COM AGfA SMEP CcnlriIniho 1989 \'ýpočc1mbo stfedjsh SVA SNB IC ~ režimem 107 PfC\ICdcní operatmúch arclri\uích materiálů na mikrofiše - návrhy, 1972, 1974 stano\iiska, piehlcdy o archivnieh ma1c:riáleeh, možnoai \YUŽÍ1Í 1979,1982 Cclkové zbodnocc:oí simvc v ~ čs. kontraromdky k Situace v operativních archmcll S StB p'i KS SNB kapacitní 1" 7 s:cobkmy. možnosti sbrtac:i 189 V)1IodDocení cdjmůcli~ tlwdánf~ IYaZk6. zzp6jčav.ini vracení Metodický pokyn Ir:: pravodcdi IUrtacc kopii V)ietřovaách spija, 1m které byly uvedeny pro tresldau I'jnnost dle 109 odst.2~ >ikon> 192 postoupení svazk6 TS, L'1990 Postoupeni sign.ilních svuio\.i SPO, objclaavýth rvazkd xntl989 _ovubi XIIlJ.989 Nhthyna zničení spisň. S SeB Úni nad Labem 4,6. Prov!rlsy SEO - kontroly zam8w6 na dodržqvání sm ěrnic A-opcr-1I:l XDl Kontrola swzků uložených ve zvláštním fondu J," ' Prověrky na SEa správ StB KS S!'<'B a Il., m, IV., V., X" XL, a 1984 xn. S SNB 19' Prověrky na SEO správ StB KS S ~'B a Il., m., IV., V., X., XI., a 1986 xn. S SNB 196 Prověrky na SEC sprav StB KS Sl'-'B a n, m.. IV., V., X.. XL,; xa S S};'B 197 Prmtrty na SED sprív StB KS Sh"B I a. m, IV., V., X., Xl, I 1988

17 -um- cuo;.~..,., """ Obsall lllventimi jedno!ky... '"" """" "'" xn. S S!'."B ~ na. SEO.spriv StB KS S}I.."B ~ Il., Ill., IV.. V.. X, Xl, a 1989 xn. S S1'\'B ~, 7,.:\rthjygí a spisová ' l:y%:bav MY 0!4",i w e 3.vývoj 199 0Jpnizace.m:hMú a 5pisoY6 služby M V ČSSR (n.ívrtl) po<lkj.>dow- Delimitace spísocé a U'Chi\I:ni I1užby z pmniho odboru na O<Wleni l m spisovt a archivní služby OVS FMV pkvzctí písemnosti 201 Písemnosti právniho odboru OVS FMV ajeho přcdchůdcd 1973, 1 91~ deponované v SEa - zpracoviní a. ~tí oddčlcnim spisové a archm:j:i dužby OV S FMV 202 Protokol o předání arthmu &Iužby podle RMV č.23/1977 na SED 1971 FMV 203 Archivní služba MV - '. inf podklady 1979 VYVOJ. ormace,. 204 Protokol o přcdání píscmnollií I fotokopií UDE na SEC S FMV 1982 (po miiení XIII. S SNB a učlrnmí do sekretariátu FMV dnem ) 20' Pfcdávacl protokol spisové I1užby Z organizačního a mitfniho odboru vos FMV na SED VOS FMV dnem ,8. Cqw;ilnj archiv MY <CA MYl an:biy FMV 206 C<mrihú""'"'MV - >ň=d. podkbdy."' zpr!vy. dolgu<:ntk'" (sv. I M un Metodickl!i po1:yuy ")'daně k zajittmí úkol6 &emisejíclch se fíz.cnim CA MV 208 Centriloí arth:iv MV - studie JJ9 Forokopic objektu CA MV ve Spiiském Podhradi budou 210 Depozítáf FMV Spi!ské PodhDdí 1911, , 1989 / ~6 2ll Objela FMV Snl:movní I, Praha I, Malá Strana zfízení ~tt arcltiw FMV Objela: FMV Tb3kurova I, Praha 6 - n jilimíkaruselmých skfiní ajejich zprovomění kolaudační rozhodnutí pro zrekonstruované prostory SEO Objekt FMV Na Struze 3, Praha stavební úpfny. plán ochrany v pfipad! průlomové vmy, n I 4,9. ptehlcdy archivních fando. a k\lidencí 2" Pře hledy archivnich fondů %1 36 2lS Přehled archivních fondů předaných do archivu FMV v roce ' Seznam II charakteristika archivních fondů ulokuých v archivu 1971, 1972 SEO 3. pied;u1}ůl do A FMV 217 Přehled O archivních f.:mdech zprx o":mých OVS ~ fv lm

18 -1 2- Inven- čásovi čq, Ob$ah in~támij e dn o tlr.y rozpětí "" čis lo kw. "'" 218 Seznam písemnosti bývalého studij niho ústavu (SU), vč e tn ě vývoje a organiza č ní struktury 219 Seznam písemností odbojových skupin Věc ná evidence archivu FMV ( rozděleni podle problematik, bez <bu tematická hesla) 22 1 Soupis evidencí archivu FMV bez data ID Historický fond "H" ~ návrh na zřízení, přehledy archivních ma teri álů zařa zených do fondu, předávací protokol, stanovisko k 1989 zahájení zpracovávání 223 Orien tační pře hledy archivnlch fondů z doby okupace uložených ve státních archivech a přehledy archivních fondu z povále čných let uřožených u jednotlivých KS SNB 224 Seznam archivních fo nd ů složek StB uložených ve státních 1973, 1974 archivech 22S Písemnosti zaji!těn~ v trezoru a pracovním stole O l dřicha Voleníka, místopředsedy FS - uložení + seznam z r ~, lo, Předáva cí OfQkJk2!:t: 22' Seznamy písemnosti předaných z krajů do CA MV Seznamy písemností předaných do CA MV Předání písemnosti ze atátních archivů do CA MV protokoly o předání písemností do archivu FMV Protokol o předáni archivního fondu č. 324 na 2. od dělení SEO 1989 VOS F'MV 231 Předárú jednac íeh protokolu 00 StB do archivu L S SNB Protokoly o předání fondu ze Spišského Podhradí Úřadu FMV pro l m koordinaci a řízení 233 Ztráta archivnibo materiálu zapůjčené ho ze SÚA Praha pracovníky 1988 MV - ~t!ní 23' Protokoly o předáni.spisu v souvislosti s převzetím funkce odchodem do důchodu 235 Písemnosti ÚPS a HSlD - jedniní o jejich zabe zpečení, trvalém 1970 uloženi a zpřístupnění 23' Předáníarchivních materiálu ze SEO na uv KSC- p řehled svazků 1970, 1971 předanýc h v letech Záznam o předáni filmových materiálů do Ú1\1L - ÚV KSC Náml. na organiz.a ~ní zabe zpečení inventarizace a následného převodu archiválií ze SÚ do SÚA Praha a Bratislava. a do Vojenského historického archivu + přehl ed fondfl Protokol o pře dání Iondu č. 308 do Vojenského historického -'f J.3 archivu fjf- 240 Protokol o před áni fondu do SOA 8mo Protokoly o předání fondů do SÚA Praha Protokoly o předání fondů do SÚA SSR Bratislava 1989

19 -I' Inven- "'" číslo Obsah inventámi j ednotky Casove rozpě tí,,"o "" 1oסi> Archivní prohlídkv I archiyoy;ini písemností 243 Archivní prohlídky v roce Archivní prohlídky v roce Archivní prohlídky v roce ArchMú prohlídky v roce ArchMtí prohlídky 11 roce Archivní prohlídky v roce Archivni prohlídky v roce Archivní prohlídky v roce Archivní prohlídky 11 roce Archivní prohlídky v roce Archivování pisemností ůtvarů vyšetřováni StB - zabezpe čení 1972 úkolů, informace pro nalelnika OVS F:MV, přehled o stavu, seznam písemnosti určených k předání do archivu FMV, '" *" Personální spisy přísiu!níků SNB - zabezpečení (podkladový materiál) lm 255 Personální spisy příslušniků SNB v archivu MV SSR - snížení 1985 uschovací lhdty (žádost o stanovisko) 256 Seznam nadbytečných a bezvýznamných písemností archivního fondu SAS a 5ÚMV navržených ke sbruci 1m 257 S~bni výroba FMV - vyfazuvání písemností (záznam z jednám) Vyfazování mdenčních pomůce k v administrativ6 na základních 1979 útvarech VB - pokyn k zajištěni Skartace. skartační protokoly 259 Protokoly o skartaci Určeni papiren k ničení písemností $kartovaných v rezortu MV 1983, ,13. Sczrwny bpd.atelu a studiirúch témat. badatelské listy. evidence požadavků 261 Seznamy badatelo a historiků + studijní témata 19: Badatelské pobdavky 1% Badatelské listy Badatelské listy Badatelské listy Badatelské listy Badatelské listy Badatelské listy Badatelské listy poslucha č ů VS SNB diplomové práce Návštěvní kniha badate lů archivu FMV (služebrú b:ilitelé) Evidence pisemnoslí vyhledaných a založených pro po třeby b ada t elů, A{d", ~~ /1l...'(<4-., FHl/,v 1i,~~ 14'~ J./,u~~' k d-jdv.-vú.h ",,'t0'

20 1 ~ """'. =,.,; 6iíi 0bNll invaltin1i jedno«ky ""'" ""'- '"" ".U. Růme m Muzeum S}'"B - možnosti. využirí objektů na Kmni a n.a Mut~ m Zřízení Muzejní rady Muz:a SNB a '.ojsk MV 1982 m Rozbz č. 26 ničclrub Sprhy Z.W SSR o činnosti a organiz.aci 198. Archivu 'LNV SSR 5, Spjsoyá sjutp! u...j1edpisy apomdcky 27S MV adm - J -l metodická pomůcka k NMV CSSR e (2 sv.) 276 MV - adm - l - l výjimky (S sv.) 271 Spisová služba - smmuee. opatfcni, racionalizace Wady provozu podatelen (1974), n.tvrh na lešení technické stránky "yd3vání doplňků a zmén interních předpisů vydhadýeh FMV ( 191 5). zap6jčavání písemností ze spisoven ( 1980), odborné posouzeni uče bniho lextu ( 1981), doručenkavá obálka (1981), anbnice pro adm:in:istrativ činnost útvarů puů a víz ( ), úprava pisemností psanýcll stroj em ( 1981, 1986), opalfcrú ~ spisové ~ v 5OU\Iislosti. rlo\'ou sil'ukttjrou S FMV (1982), nhrli na ljednodukní spisow agendy patraní odbord a oddčimí obecně kriminality ÚlVa:r'6 S}'"B (19 82), technika a<lw j.. ietj:ativy ( 1982), nhrli na nový skladový tiskopis ( 1983), raciooalizacc ~ "'""'" """" ph '"""'"... (1986), ~ seznamu dobnncnn\ (198 8), mecodický pokyn k }."MV CSSR č, ukhdíni písemnosti (1989), po5mllí řád (1982, 1989) 27B S,""", =čky 19'n J 197> 198() RacionaI:izacc ve spisovt sjužw - pmoonil: cizich číse l Metodický pokyn N S f1.fv hesla v lís1kovn:icích Pfe.hled používaných hesel v lístkcmricích Úl\I3rŮ KS SNB MV - adm - I novelizace, JlO"!'ladnvý materiál 283 Spisová služba - před pisy vydané MV spisové plány, zásady kancelářsk é služby, MV - adm - I - I, MV adm - J. 3, metodické pomůcky, VZDrY pro zpracování a cvidoviní všeobecných písemnosti, Spisová služba - cizí pomlkky, skripta kunu pro pracovníky spisové služby,.. _.

Ničení agenturně-operativní agendy v rámci Vojenské kontrarozvědky po 17. listopadu 1989

Ničení agenturně-operativní agendy v rámci Vojenské kontrarozvědky po 17. listopadu 1989 STUDIE 151 Ničení agenturně-operativní agendy v rámci Vojenské kontrarozvědky po 17. listopadu 1989 u Daniel Běloušek Vznik a organizační začlenění VKR Vojenská kontrarozvědka (VKR) vznikla na základě

Více

140/1996 Sb. ZÁKON. ze dne 26. dubna 1996. Účel zákona. Výklad pojmů

140/1996 Sb. ZÁKON. ze dne 26. dubna 1996. Účel zákona. Výklad pojmů Změna: 107/2002 Sb. Změna: 107/2002 Sb. (část) Změna: 342/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 227/2009 Sb. 140/1996 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1996 o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní

Více

+NBCTY113G[DP+ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ARCHIVU BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK. schválený dne 30. 1. 2015. Část první Obecná část

+NBCTY113G[DP+ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ARCHIVU BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK. schválený dne 30. 1. 2015. Část první Obecná část ORGANIZAČNÍ ŘÁD ARCHIVU BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK schválený dne 30. 1. 2015 Část první Obecná část +NBCTY113G[DP+ Článek 1 Poslání, postavení a závaznost organizačního řádu Archivu bezpečnostních složek (1)

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Účinnost dokumentu od: 16. 5. 2014 Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/10 Účelem směrnice

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Čl. 3 Archivace a skartace písemností

Čl. 3 Archivace a skartace písemností Základní umělecká škola J. B. Foerstera,Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín SPISOVÝ, ARCHIVAČNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD Čl. 1 Úvodní ustanovení Pro zajištění řádného nakládání s písemnostmi ve smyslu zákona č.

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Podrobnosti o označování písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti. Stanovení režimu evidence písemností

Podrobnosti o označování písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti. Stanovení režimu evidence písemností 462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. listopadu 2000 k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění nařízení vlády č.

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ SPISOVÝ SKRTČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ ORGNIZCÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Tento spisový a skartační řád se vztahuje na základní (místní) organizace a (podnikové) koordinační výbory Odborového

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

É Á Č Í Č Í Č Š Ě Í ý í í č í Ž ř ú ě ů č ř ě í ž é é č š é ě ý ě ý ě ý é í ř ý ý ř í ý č é č ů ň ř í í ší ý ě ů é čí í í ž é É Á Č Í ý í ý č é é š í ý č í ý ší í ř ý ř ů ů Í í í ř ý č ý ý ř ů ě í ň č

Více

ř Ú Ú šň ůš Í š ň ž Ú ó ž ý ó Ú ý ž ý Ú Ú Ú ý ř ý ý ý ň ň Ť ú Ú ú Ž Ú ý ú Ú Ž Ú ýš ú ýš ú Ú Ú Ú ýš Ú ř ýš ýš Ú ů ř ýš ú ř Ž Ú ž Ú Ž řň ýš ř š Č ú Č ú ř Č ď ř ň Ú Č š š Ě ú ř ý ř Š Ó Č ú Ž ž ř ž ň ý ú Č

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Š ÍŠ Ť ž Ť Ý č ď č š Ť č č č š č Ť š š Ť Í šč š č č č č Ď č Ť č š š ť Š Ť Ť Š č č č ž Š č č š Ť Ť ž Ť ť Ť č š š Ť ť Ť ť č č Ť ž š Ť š Ť Ť š Ť š Ť Ť ť Č š Ť č š Ť č Ť ť č č š Ť ť Ý Ť š ď š Í Ť Í ť Ť ť š

Více

Ř Ý Á Ž š Ý šť ĺ ľ Ř ł Ý ł Á ŽľÍ ĺł łš łľý ľ ł šť ř ř ý ž š ý šť Á Á Á Í Ě ĺ ž ř ý ě ě ě ě ě ě ě é ł łĺ řĺ ě é ž ĺ ú ě é é ř š ř ý ž š ý šť ž é é Ę é ě é ž ř ě ě é é ě é ě é ř ý ž š ý šť ř é ř ř ě ř ý

Více

řý ý ý ý ý ý Ř Ň ř Č ř ú ý ř ř ž ó ř ř ň ý ý ž ž ú ř ž ý ř ů ý š ň ž ř ý š ý ž ž ř ú ú ř ř Č ú ú ž ř ř ž ř Ť ú ň ý ř š ř ř ž ú ř ó šš ž ý úž ý ú ř ó ý ý ú ý ř ž ý ž ř ů ý ů ř š ř š ý ý ř ž š ó š ň ř ř

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

ÝČ Í Č Í Á Č Á Á š Ř Ý É Ú Ý Á Ř Á Í Á Ý Á É ŤŤ Á Í Á Á Č Š ďí Í Ý Í ó ú Č ó Í Ý Ž Ž Í Í Í Í Ž Ó ň ň Ó Í ú ú Í š Í š Ó úš Ž Á Č š Ť š š Ú Í Ý Ú Š Š š Ú Ť ó Áš Ó Ž ÁŤ ó Í š Ó š Š Í Ď š ÓŽ Í Ž Ó ň Í Í š

Více

NÁVRH. Vzorový spisový a skartační plán pro ústřední úřady

NÁVRH. Vzorový spisový a skartační plán pro ústřední úřady NÁVRH Vzorový spisový a skartační plán pro ústřední úřady Úvodní poznámka Návrh Vzorového spisového a skartačního plánu pro ústřední úřady zahrnuje pouze obecné a ekonomické agendy, které jsou pro ně společné.

Více

Úvod do obchodní korespondence. Obchodní a úřední dopisy

Úvod do obchodní korespondence. Obchodní a úřední dopisy Úvod do obchodní korespondence Obchodní a úřední dopisy Obsah: 1. Písemný styk a jeho význam 2. Rozdělení korespondence 3. Rozdělení písemností 4. Manipulace s písemnostmi Písemný styk a jeho význam Písemný

Více

- Historický úvod hlavní vývojové etapy SSL (s důrazem na české země):

- Historický úvod hlavní vývojové etapy SSL (s důrazem na české země): N_SAS / VŠFS / LS 2012 / KS Přednáška č. 4 Správa dokumentů jako důležitá součást veřejné správy v ČR Hlavní okruhy problémů: I. Spisová služba (správa dokumentů) obecný základ II. Skartační řízení a výběr

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

Registrace, vedení a archivace svazků ve směrnicích čs. komunistické rozvědky

Registrace, vedení a archivace svazků ve směrnicích čs. komunistické rozvědky PAMÄŤ NÁRODA ÚPN interne Registrace, vedení a archivace svazků ve směrnicích čs. komunistické rozvědky Teprve dva roky po vydání Směrnice pro agenturně operativní práci I. správy MV v zahraničí 1) přistoupilo

Více

Í č ž š Č ů ú ú řč ř š řč ů ř ý ů č č ř ý Žš ř ú š ý Š ř č ž č ú ň ř č ř Í Ť ůč ý ů ř Š ý ý ů Ž ž řč ř ů Ž ý ů ý ýš ř č ý ů ý ý č š ů Ž č š š ýý č ý ů š ý š Ž Ž žš ý ý ý šš ů ř č č ž Š ř ý ř ž č š ý ý

Více

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán 1. Organizace a řízení Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

šš úš ú ř ú š ě ů ú ě ú ú ř é č ř ě ž š Š Š é ě Č č č ě ú ů ů č ř ě ý č ř ř č é ý ě é ř ř ě é ř č ř ě ý ý ř č ó ř Í Í ž é ř š ř é ú é č é ě ě é ú é ú ř ú ž č ů ž ýš č ž ž ř ř šš úš ó ř ď ú š ě ů Í ě Í

Více

SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 0, verze 20 SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD č.j. 2/20-Koc Sestavil: Mgr. Renáta Kočová Platnost.9.20

Více

Administrativa písemností kontrarozvědné povahy Jednotný evidenční, statistický a archivní systém StB po roce 1970

Administrativa písemností kontrarozvědné povahy Jednotný evidenční, statistický a archivní systém StB po roce 1970 231 Administrativa písemností kontrarozvědné povahy Jednotný evidenční, statistický a archivní systém StB po roce 1970 u Pavel Žáček Po nezbytných organizačních změnách a normalizaci personální situace

Více

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích... Obsah Ú vod... 9 ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...13 2. Podnik (závod) d. 1.1. e t d. I. f... 22 2.1 P o

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2008 V Praze dne 30. prosince 2008 Částka: 62 O B S A H : Část I. 49. Pokyn generálního ředitele

Více

ř Ž Ú Ě Ú ž ě ě Ž ě ě ě é ý é é é ě š ě ě ž ě ě ě ě ď é í í š ý á ů ů í ě í á í á íč ě í á Ž ř Ž ě Ž ě ě ž ý é á í úř ž ý ý á š ř á í í ží Ž í í ž ší ý íš č ž ů ě í ě ě í č ží ří í á é ř é ří č é ž íč

Více

Č í É ľłě ĺ ĺ Š í ěř í é ř ř ý í ý í ř ý ě í ě ší ř ů í Č í í ě í í ří ĺ ř ří í ů Ú ĺ í ĺ Č řĺ ě ĺ é í ĺ Ć í ří é ě ý ĺ Ž ĺ í Č í í ú é í Ĺ ý Č í É Š Ú ľĺ ł í ě ĺ ří í ř ř é Í ří í š ě ĺ ý š ĺ ĺ é ř Š

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Leden 2015 Úvod Archiv Slezské univerzity (dále jen ASU ) je specializovaným archivem ve smyslu 51 zákona č. 499/2004 Sb.

Více

ú Š ň ú ú ů ž Č ů ó Ý ů š ú ú ů ů Ů ů ú Ů ů ť ž ú ú ú Ů ž ú ž ú Ů Ř ž ů ú ů Ý Ě ú ů ň ž Ř ň Č š ž Ř Č Š ž ž ň ž Š ž š ů š Ý ž ž ž š ž Š š š š ú ž š š ň ůš úš ž š ů ž Ý š ň š ž ž š š ů š ú š Č ů ů š ž ů

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel.: 222516437, fax: 271776971 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘAD Čl.I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pro zajištění řádného

Více

pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí

pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí Page 1 of 9 Věstník vlády pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí Ročník 2 Vydán dne 22. února 2002 Částka 1 OBSAH: 1. Směrnice Ministerstva financí ze dne 12. února 2002 č. j. : 124/1354/2002, kterou

Více

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r.

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r. VMV čá. 65/2012 (část II) Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje vzorový provozní řád archivu oprávněného k ukládání archiválií v digitální podobě Ministerstvo vnitra zveřejňuje na základě

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

ý ý ž ž Č š ř ů ř ý ž ň ý ú ý ř ů ů ž š ý ý š ů ť ý ů ž ř ř ů ý ů ý ů ž ý ů ů ů ý ý ů ú ř Š ó ů ř ý ů š ž š Á Í Á ž š ř ž š Ě Á ň ž ó ň ž Á ř Ď Á ň š Ď ř Č É Ž Í ůž ž ž ř ř ř ř ž ý ó š ů ů š ř ž ř š ů

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ RADA Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10 www.rybsvaz.cz

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ RADA Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10 www.rybsvaz.cz ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ RADA Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10 www.rybsvaz.cz Metodický pokyn k archivaci dokumentů Zpracovali: Ing. Václav Jiřinec Český rybářský svaz, Západočeský uzemní svaz Mgr. David Zdvořáček,

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU 2877 1 Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové 1964-1990 OBSAH ÚVOD 3 I 4 4 4 4 5 Seznam zkratek 5 6 INVENTÁRNÍ SEZNAM 7 8 8 II.

Více

Ý úř ř č ď É ť řň Ž Ť Č č ř č ž ň ř ě ě úř ř č ž ř ě ě ř Š ř ř č ě ě ě š Ů ě ř č ř ě ř ě ž ě ř ě Č š ž ě ě ř ě Č Í š ě ě ů ě č ř Ž ň ř č Ž Ž ě ř ě ů ř ě ú ě ů ě č ř ž ř ě ú ě ů ě ě č ú ě ů ř š Ž č ů č

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU ze dne 19. prosince 2000 č. 154 k Plánu práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2001 s výhledem na 2. pololetí 2001 B e z p e č n o s t n í

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H :

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2005 V Praze dne 11. března 2005 Částka: 8 O B S A H : Část I. 8.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

Business Object Model

Business Object Model Documentation Projekt: Insitut of Culture and Education Autoři: Jan Pavlovský, Tereza Hyková, Tomáš Jungman, Ondřej Klimpera Business Object Model Business Analyza - (Logical diagram) Klíčový objekt celého

Více

Ě Ý Í Č ě ř Í Í Á Č ř č Č é č č šř Č é č ě é ř č č š ě ř č ď ě š ř ě č é ř ďů ž ě š š Č é éú ě ě ž éč Í ř ě éú ů č ů ř č ů č ř ř šť é řč Žď ž ú ů ř š ř éž ů ů é ž ú č ř č ř šť č ž č ě ř č č č ů ř é ř č

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

Směrnice. Ochrana osobních údajů. Vydal: ředitel organizace Ing. Petr Hybner. Leden 2012. Ředitel příspěvkové organizace Zámek Klášterec nad Ohří

Směrnice. Ochrana osobních údajů. Vydal: ředitel organizace Ing. Petr Hybner. Leden 2012. Ředitel příspěvkové organizace Zámek Klášterec nad Ohří Směrnice Ochrana osobních údajů Vydal: ředitel organizace Ing. Petr Hybner Leden 2012 Ředitel příspěvkové organizace Zámek Klášterec nad Ohří vydává pro potřeby Městské knihovny Klášterec nad Ohří směrnici

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

Ó ř í ý č é ó ě ů ř á ý č ě ě í ý í ř Č áč í ý čá á č é ú í č í á ý ý áš ě í ě č é ó ě ší á Ž ě ě ížá é é úž ří ě ší ě ů čí í í ě á é ý ě é ó ř í č á á í á ž é é ž ě ů ň á é í á č á ů č é í í ó ř á ý č

Více

Pracovní náplň systemizovaného místa

Pracovní náplň systemizovaného místa .. Pracovní náplň systemizovaného místa Odbor: ÚKZ Funkce: vládní rada Tl5 Číslo z katalogu prací: 2.1 0.1.15..-... 1 Přímá podřízenost: VŘSL Pracovní náplň: Přímá nadřízenost: I pracovníkům ÚKZ Tvorba

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 EL NAD 416 209 I. Vývoj původce archivního souboru Před zřízením školy byl Terešov přiškolen k Drahoňově Újezdu, zdejší škola byla založena v roce 1845

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

NOVELA ARCHIVNÍHO ZÁKONA

NOVELA ARCHIVNÍHO ZÁKONA NOVELA ARCHIVNÍHO ZÁKONA PODLE SENÁTNÍHO TISKU č. 74 K NOVELE ARCHIVNÍHO ZÁKONA č. 499/2004 Sb. Dále jen AZ. Národní archiv Karolína Šimůnková 27. května 2009 karolina.simunkova@nacr.cz Pojmy 2 AZ Archivnictví,

Více

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Krizový štáb Královéhradeckého kraje (dále i KŠKhK) podle 14 odst. 2 písm. b) Zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně

Více

á č é á é é ě č ě á á á á á ý š ů č č ů ť á á á á ů á á úč á ě Š Š č á úč á ě á á ě č é úč č č é č ú ň č ú č č ú č á č ě á á ě ú á ú ě á ů ě ú á Š á á ě č ě ě é Č ť ú ň á á ě ú á á ýš é čá č č á ě é á

Více

Organizační řád Správy budov a zařízení

Organizační řád Správy budov a zařízení Univerzita Karlova v Praze Organizační řád Správy budov a zařízení Čl. 1 Základní ustanovení 1. Správa budov a zařízení (dále jen SBZ ) je dle 22 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

ó ú š Í š č Ž ú ň Ž Í Í Í Í ů Ž Í Ž Ž Í ů č ú ň Í Ň Í š Ž č úč č č č č č č š š š ú š š Ť ů š ů č ň ů ů č ň č úč š š š č ň Ťů Í č č úč ň š č š ň ů š š ň č ů ů ď š Ž š č š š ů č č ů ň ů š š Í č š ň č č č

Více

Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy

Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy INVENTÁ E A KATALOGY ARCHIVU HLAVNÍHO M STA PRAHY 050200/03 Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy (1940) 1945 1948 (1953) p ír stkové íslo AMP: sign. AMP: POM 153 Tomáš Rataj

Více

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991,

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, Systém ASPI - stav k 17.5.2007 do částky 42/2007 Sb. a 20/2007 Sb.m.s. Obsah a text 451/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2009 451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, kterým se

Více

ů š š Č Ě Í ř ě á ě ý š é ž ý é ú ů é á ě č ě š é Ž ý ý ť č š ý Ž á ě é š ě ě á ř é é ó ó Í Ďá é ý á Ž é é Í Ž á ř á á ť á Í é ř é é ř é á Í Í ř ó é Ó ř č é č ě č č é ě éť ř Í Í á Í á ř á á É š Í š ř á

Více

í í Á Á í ž Í í ě ě ý ý č ů ří ě é áž Ť é í í í í š čí á ž š ž í ř ž ě Í í Í š ý ů á í í ú é ě š é ě ýž ěč í ž ě á ř ř ý ě é á š ší ří ě ý Í ž í č Č í í ř ě í é í úť Í é ří ě ě š é ě ě é é ž í ří ě á í

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

ě ě á ř í í ří í š í í á áš í í ěř á í ř í í ÍÍ í Ů ě á í í š ž í á ě á á ý ý Ů Č č ř í š á í ř í í ří í ř á á í ž ř áš á í ě ř í Š á í ř úš ř í ř í š ář ř áš ůž ř í Š ř á í Š ě á Š ář í š žá á í í ř Š

Více

Š Ý Í Á é ž č ý ů ý é č ě š č ý č é ě ý ů ž č é č é č ž č š ý ě č é ž é č úó ž ž é ě ý é ý ž ý ý Č ěž é č ý ý ě ě š ů ž ě ěš éúó č ó ýš ý ó ýš ý ý ý ě ý ž č ý ž ý é š ě é é úč š š é ž úč š úč ě ž ž ů ž

Více

ČÁ š Č Á ř š ú Č Š š Č É Ó ť Ů Ě Ž Ó Ó Ž ť Ž Ě Ú Ž ď Á Á Ř Á Ž Ě Ř Ž Ě Ř ÁŘ Á Á š š Ě š Č ď Č Ě Á Ě Š ÁŘ Á š Ě ť ÁŘ Ý Ů É Ř š ř ť Ž Ú Ů ť š ř š Ž ť ř Ž š š š š Ž Ž Ž ť ť ň ť ť š ť ť Ž ť Ž ť ť Ř Ř Ž š ť

Více

ň š ň ó é ú ň é é ě Ýó ě ó é Ň ó é ó é é Ň é é ú É Ý ť ň ú é ó Í é ě ó é é ó ú ó é ň é ú ě É ě ú ě ě Ý ň É š ó ě ě š Ý É ó Á šéň š ň ú É é Ť ú ú ó šé é é é ó é é ó Ť é é ó é Ť é ň Ú é é é ě ě ó ó ó ú ňš

Více

Á Á í á č á á á ž á á í é ú é á í ý í ř é ú í ř é á ř á á č á ř é ů ž é á í ý é č é á ý ž ě é ř é ř ě ě ý ú á á í é á á ě ý á é ě í í ř áš ě ý ý ě ý ší á é é č é ě ý í í í é č í í á á í íř š ší ž ří š

Více

ARCHIVNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD ČESKÉHO SVAZU VČELAŘŮ, o.s.

ARCHIVNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD ČESKÉHO SVAZU VČELAŘŮ, o.s. ARCHIVNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD ČESKÉHO SVAZU VČELAŘŮ, o.s. Úvod Ve smyslu zákona o archivnictví a spisové službě č. 499/2004 Sb., prováděcí vyhlášky č. 645/2004 Sb. a zákona o účetnictví č. 536/1991 Sb., vše

Více

ý á ó íž á ýř č Č á ě č ř ú é ě é é ó ý ž ý ďúč ý á ě ý ž í ó ě ě š á áš í ý í ř á é á š á ó ě čí č ě á í ž á á Ž š á ě ž ř á č é š ě é ě ř ř š ší É š ěž ý ří ý ř š ý š ý ěý š ý ý ý ž č ř č ó ř ě í ř í

Více

Právní důvody zpracování osobních údajů dle platných právních předpisů u Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje pro účely zveřejnění

Právní důvody zpracování osobních údajů dle platných právních předpisů u Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje pro účely zveřejnění Právní důvody zpracování osobních údajů dle platných právních předpisů u Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje pro účely zveřejnění Personální a mzdové oddělení (PMO) PMO Hasičského záchranného

Více

Státní statek Bystré, národní podnik

Státní statek Bystré, národní podnik STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. ev. listu NAD: 445. archivní pom cky: 894 Státní statek Bystré, národní podnik 949-952 inventá Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D. Zámrsk 204 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj p vodce

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

ř é úě ř ů ř č č ý č ý Č ě ř ĺ Ö ř ů ř ý ě ě ě é ž Č ť č úč ĺ ř ĺ ř ě ř ě é ĺ ř ýš ý ě é ĺ ř é ĺ ř ů Í Ú ĺ Úč é Í ě Ž Ž é Úč ř ů č Ž ě Ž Ž ě ř ř ĺ é ý é ě ž ä ů úč ý ě Ž ř Ž é ý ě é ě ý ý ř ý č Ž ř ě ý

Více

II. P ř e d k l á d a c í z p r á v a A) Z měna příslušnosti hospodařit s m ajetkem státu

II. P ř e d k l á d a c í z p r á v a A) Z měna příslušnosti hospodařit s m ajetkem státu II. P ř e d k l á d a c í z p r á v a Materiál je předkládán v souladu s usnesením vlády ze dne 10. prosince 2001 č. 1324, ke Statutu Vládní dislokační komise a o Zásadách postupu orgánů státní správy

Více

Č ý č Ú í íí Í í é í ú Ě Á ČÁ Š Úř éč ď ý ří čí Č č Ú Íí í íí č í í í ú Ě Á ČÁ Š Úř éč ý ří čí č ů ří Á č í Á čúí Ú ÍÍ í í č í í Í ú í Ě ÁČÁ Š Úř éč í ří ř č í ř č ý ů í ř í ř ý č í Í ř ř č ý ý é ř č ý

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Komunikace ve službách

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Komunikace ve službách Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

ž ž ž ž ž Č ž Ž Ž Ů Ů ž Č Ú Č ž Č Č Č Č Č Ů ž Ž ž Ž ž Ž Ů Ž ž ž Ů ž ž Ž ž ž Ů Č ž Ž ž ž Ú ž Ú Ú Ó ž Ů Ú ď Č Ú Ú Ú Č Ú Č Č Č Č Č Č ž Č Ú Č Ó Ú Č Ú Č Č Č Ú Ó Č Ú Č Č Č Č Č Ó Ó Ó Č Č Ž Ú ž ž Ú ž ž Ó Ó Ž Ů

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 334/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 306 ze dne 2.5.2012 ke Směrnici Rady městské části k vedení účetnictví a úschově účetních záznamů Rada městské části I. s c h v

Více

Á Á Ř Á Í í ě í í í é í ý é ř í é ž í ž ě í é ř č é ť í í ý ý č é é é ě é í ě ů í ý č íč Ř č í í í é ť Ž ý í í ů íž ě í ř ší ž í ů ř ě ý í ý ž ě ý ů ú ů ř í í čí í ř í ší č é ř ě í í ý ý ť é ý ú é éř íž

Více

http://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/zelechovicti-nemaji-pozadano-o-obcanku20090227.html

http://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/zelechovicti-nemaji-pozadano-o-obcanku20090227.html Reportáže a články týkající se odtržení Ž elech ov i c nad D ř ev ni cí od Z lína (č e r v e n é o d k a z y j s o u n o v i n k y ) 1. bř e z n a 2 0 0 9 http://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/zelechovicti-nemaji-pozadano-o-obcanku20090227.html

Více