archiv bezpečnostních složek Statisticko-evidenčníodbor FMV FOND PROZATlMNÍ INVENTÁRNÍ SOUPIS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "archiv bezpečnostních složek Statisticko-evidenčníodbor FMV FOND PROZATlMNÍ INVENTÁRNÍ SOUPIS"

Transkript

1 , archiv bezpečnostních složek FOND Statisticko-evidenčníodbor FMV PROZATlMNÍ INVENTÁRNÍ SOUPIS

2 I Fond A 3112 navazuje na fond A 31, který byl zpracován a zínveruarizovén \I roce 1990 a zahrnuje archivní maleriajy z období let Písemnosti fondu A 3112 dokumentují čirm ost S tatistic k o-evid enč ního odboru Fedcci1niho ministerstva Vl1Ě 1n (dme j en SED P.l.IV) od roku 1980 do roku 1989 (1990). Krom ě toho byty do fondu zmucny některč písemnosti z let pmkhoriclj (od z".;tkn 50. let do konce 70. Id). bm byty do archivu pted3ay k ltv3icmu uložení v pozdfftích letecb nebo se je nepodařjo sousďedit do fondu při pn.ním. zpdcování. Jedná se o písemnosti lýbjíci se spisovi a arcmní služby a ochrany uujovaných skutečnos ti Tyto agendy byly v průběhu let pfi č lenrny k z:ildadnim agendám SEO FMV. -\rchivni služba byla převedena na SEC FMV rozkazem ministra vnitra tssr (dále jen ID.tN CSSR) Č. 23/1977 z oddělení dokumentace, spisaowi a archm:ji služby pr3vníbo odboru sekretariátu FMV dnem n. Probkmat:ib spisové služby, centrilni lmdcncc r.uítek a ochr.uty utajavaných skuu:čností byla ~ z orpniz.1čnibo a vnitfního odboru vnitiní a orpnizačni sprivy FMV (diie jen V OS FMV) Jl.I SEC VOS FMV na zjk1adt rozhodnuti n.iůlnw VOS FMV dnem V SOU\IisI.osti I pi'n'edcnim archivní služby na SED FMV byly do fondu A 3112 zafazmy i písemnosti dokumentujicí budování a zfizcní Centrilniho archivu MV (dále j en CA MV) ve Spišském Podhradí. Ten byl zřízen RMV' CSSR č. 3111%6. Po vzniku federálniho státu sjoužil archiv MV ve Spilském Podhradí pro potře by nld id áni arthivních matc::ri.ild vmiklýcli z činnosti. federálr:ullo I národních ministerslc'v. Do tohoto arclůvu nebyty uklá&'ny pismmosti opcntivnibo chzraktcru. V roce 1912 zfidilo FMV Mti druhý depo zitiř v Praze. materiály fimkái:ich ůrvar6 BN. CA MV byl předchůdcem.~ kde byty arůi:ivavžny resorttlibo arciůw ~{V CR. Statisl:icluHvid odbor jako 53'U)('"d'tný fcderi1ni 1Íf\.'31" Sboru národní be zpečnosti (dále: jen S}'B) odbon:m složky Su,1DÍ bezpečnosti (dilc jed StB) pro oblast agentum ~ operativní administralí\oy byl :zrukn dnem na Likladf R.\.fV CSSR e. 27/1979. tímto rozkazem bylo zřízeno odborovť \ýpoč elni a infonnační sttedisko StB (díle jen OVIS StB) s krycim označením xm. spriva SNB. Pracovníci SEO FMV byli ~ do stavu xm. sprhy SNB a náplň činn osti bývalého SEO FMV převzal R.\N ť:ssr f. 48/1980 ll. odbor OVIS StB rxm S Sh"B) dnem Podle příslušných piedpis6, zejména podle A - oper - I 1 ("směmic.e pro evidenci, sutistiku I " [li,jllistlatiw pii konrrarozvmlé čůmoslij p!nii n. odbor - SEO B rv tyto úkoly: I) zabezpečování eviden Čf1i I archivní služby \YPIÝ"3jicí z kontraromdné činnosti n., IV.. V.. Vl, X..I Xl sprjry Sl\.'B, Spmy \-)iettcmni StB, Zpravodljské spmy Hlmú sprivy pohraničrú strile I ostrahy státních hnmit (diie jen HS PS OSH) I Sprjry StB hl. mésta Prahy a S tředočeského kraje, díle archivaci vyktfovacich svazků (spisy Spcivy ~ ctfov.íni StB, vyietřovac iho odboru StB Správy SN"B hl. mm Prahy a S tředočes kého kraj e I odbon1 vyktřování ve vojenské komrarczvě dce) b) vedeni ústicdní evidence korunrol'ddkf c) ~ dou1.:i\ oprhnrných utmtdů k osobám evidonn~ln v ústřední evidenci d) npůjwv;irú archivov~, J'omťL. ev. provaděri \o')-pisu a. IOlOkcpii e} \o)ť3zo\-:iní ;;m:hmp.'~"cb. ~"U!cl po t.'p1ynuti uschcv aci fut ry f) soustřeďováni 1 ZPf3CO'o::ivání su6;tid;ých podcadů Ir.: zi~m c's000m

3 u g) zpnco\'hiní pcriodiclcýc.h i mimoř3dnýth statistických přehledů h) ~ souhrnných studii i dilčích zpm' o činnosti., fonnach,) metodách práce neptátejskych rozvtdek i) registr.jci pro n, IV~ V., X., :I XI. správu S~"B.a 1. odbor Zpnvod.ajill sprhy HS PS OSH J) metodické iizeni a odbornou konirolu činnosti,,)'hodnocovx:ich a statisticko<\.ldenčních Úl'.1U'Ů (dále jen VSEO).xn. správy SNB a spr.ív StB krajských spriv S?-."B (dále jen KS S!\"B) IU úseku evidence, SUlistiky, registrace a arcmů k) plnm:i úlohy :uclji..niho org3nu ve smyslu rwízmi ministra. \nilr.j. čss a (d.il.e jen ~"),!V CSSR) f. 5/ ~!V - adm I - S ("směmicc pro~písemnosti v ministcrsm:<:h "nitra") 1) prováděni odbornýl;h uchmlich prohlídek u u ['liar'ů FMV.I ůtv3r6 S}'"B podhzcných FMV m)odbomc :zpnco\o'ání, C'oidaWni a zpřístupňováni 3t'Chr.mch fondů n) ~w..iní k oso bám žádají..ím o pliznani O5'oidčcni o účasti ra nmodnim boji za osvobození podle 8 zákona Č. Feder3lního ministerstva obrany 255/1976 Sb. pro komisi Vojenského historického 1ÍSU\o1l V čele odboru stil RsDr. Karel PRNKA, CSc., který působil jako náč clru1: SED již v předchozí ch letech, lj. od do ll. odbor OVIS StB - SED tvofib 4 odděleni : l.oddělení archiv (operativru) a ústtední operativní evidence čs. kontr:trozv!dly 2.odd!lení - statistika a registrace cenrri1nich správ čs. konttarozv!dl)' 3.oddělcní - archivní služba - archiv FMV.. 4.oddélcní -uchivní služba - pisemnosti Studijmbo ÚSU\IU (dále jen SÚ), vyfizaviní pobdavků podle zákona Č Sb. Na rij,]",u RMV ČSSR e byi.a xm sprm SNB zrujen. I SED byl dnem zač1cn!n do sekretarutn FMV. Náčclm1:em b)1 dočum! povtfa1 optl Karcl Pmk.a. Iat:rý byl do funkce ustmav=~ 1.I0.19r2.. tmo funkci~a! do SEO piml i n MiIe ůkoiy jako odborné pncowt! pro ~zpc:i!cni eiiidc:nci a arthm:iviní mitcriáld '\)'plýwjidch z činnosti sios:y StB. Z6sula také zachovina aruktura odboru, lj. rozdaení III 4 oddékní IC IÚVl.jíci náplní Funkci nxdnib pm.'zj1 S dočasným ~ od nidr. Prod MUNZAR. ddinitn.'tll! byl ustaneiven a skončil K další OIg 41. izačni zmml! dodo III zjkhdl! R..\.fV CSSR ě, dnem byl zrukn sekretariát FMV a dnem byla zfizena Vnittní a organizační spriw f}..[v (dále jen VOS FMV), která zabez:peč<m1a ůkoly v rozsahu dosavadního 1CkretariÁll1 FMV. StIuIctun. I náplň SEO VOS FMV se změnila v souvwosti s ~ spiiovi služby, cenlrálni evidence razítek a problematiky ochrany utajawuýth skutel!nosú z organizačního a vnitfniho odboru VOS FMV na SEO na zik1ad ~ rozhodnutí náědníka VOS FMV dnem SEC tvolila i nadále 4 oddělení : 1. oddělení - Ústře dní operativní evidence (dále j en ÚOE), infonnační systém evidence z.ijmových osob (dále jen IS EZO) 2. odděleni registrace svazk6 a operativní archiv 3. oddělení spisevá a ardtn.m služba ~. O<!dě l eni - zviištní odděleni FMV (ochrana Ilb.jovaných SkUtcčn05 tt)

4 lil směrech ; Převedením dalších agend na SEa vos f1\.fv došlo k ro zš íření úk olů odboru v tě chto - zabezpečovini ochrany stitniho. slutebmho Llljemsrví podle přislušnýtb pi edpisů :I pokynů u út\iw v působnosti FMV :a KS S~'B - ~ návrbů resortních předpim upn.vujicich ochranu uujovanych skuteénos1i (diie jen OVS) a výkon spisové služby a prm"ádfni jejich výkladu - zajištění výroby, distribuce a evidence razítek se státním znakem pro útvary FMV, KS S~"B aokremi správy S}'B Sl'.'B - metodické řizcoi činnosti zvtaštnil;h odjčleni úti.':w v působnosti nlv a KS S~'B. provádění kontrolni a ~'Ilě...ýthcr\.né činnos1i zzmfuné ta dodrt.aváni ciud od Jnny sli:niho a služebniho tajemslvi - z pozice: výkormcno org;ínu FMV zajilťování a plněni opatření na úseku ochrany státruho a služebního tajemství v rezortech MV a SNB - zabezpečení znalecké činn os ti ve věcech 5tátniho a 5.lužcbniho tajemsrvi a ~jsl.é '""""" - pn::mdéci kopii'oi DUS fu, ůseku lelefannibo. dilllopisného a VKV spojeni MV V roce 1986 byly zahájeny v rimci koncepce uvádmi a využivini výpočetní tcchnil:y (dilc jen Vf) ve FMV, SNB, Pohraniční stráži a vojskách Mv pfípr3...n é práce na pm.edeni Il'w l1w ních evidenci ÚDE na 15 EZO. Systém EZO t\iolil z;jklad infonnačniho fondu po linii StB. Jeho pt05tfednictvim mtb. být realizavána vazba fu ostami,,~ swobczpr>"msml systémy. Zkukbni provoz b)i uhájen , ale k ti1o'll1ému zprovozněni IS EZO doikj až v roce V té době vlak už bylyvdkeré evidence a arclůvy "')'Iiliviny ke zcela od1išným účelům, než bylo původn ě plánováno. V důs ledku celospolečenských zrna. po roce 1989 začaly evidence: &loufu pl'edeviim pro ~ archivní služby a v rámci pln!ni hjstračniho zákona Č Sb. Dnem byl. ~am ě po'\6en vedmfm SED n.a:misto Pa\-U Munzara JUDr. Josef RAMBOUSEK. Do funkce byt tjsti:dljyal od setr\lal v DÍ do Dne vydal federáhú ministr WĎ lra JUDr. Richard Sachr rozkazy č. 16 a 17, kterými byty 22'U!eny všechny složky StB, což owvnilo i daw vývoj statisticko-cvidenčniho """""'- VniIini a organizačni spriva FMV byla dnem mdcna a SED J*v.z3l do J\o'Č Olga!l i z*čdí struktury dnem na záklmě RMV CsSR č. 58 navt ztimij í i ad B fv pro koordinaci a fízeni Dnem byl na z.iklad ~ RMV ČS FR ě, 95 2roŠen Úřad FMV pro koordinaci a fízení a nahrazen od sekcí L divize FMV sek.u administrativní a archivní služby (dále jen SAAS). Tunto dnem se přestalo 1ilivat om a č c:m SED. FODd byl uspohdan zčásti podle organizačniho začjen&ií SED lsti se ~ knih, zčásti podle witfní strui1ujy u spisového mmri.ilu sekre tariátu n.ičc:lrula. Pmižná část písemností byla roztfídtna a uspořádána podle jednotlivých agend či podle druhu plsemnosti. Tento způsob byl zvolen proto, že vzhledem k. časlým organizačním změnám by při dodrženi orga nizkmho scbematu byla orienuec ve fondu značnč komplikavan.i a uspohd.ini v č.uovýcll úsecích piíshdni strukrwy nepřehledné. Tak10 b)1o možno zxho\';i! souvislé f3dy rmlerwu určitého druhu - napi. statistické ptehledy rozbory z kl , zprávy o sla'ou DUS a pod. Toto um ožnilo takt!hromlldit písemností týkající se "~'VOje spisové a archivní služby v :\IIV č i dokumentaci k č inn o sti 3 ~'Voj i CA ~IV. Fond A 3111 obsahuje n\"ent3mich jednotek a je uložen v 6-1 btonech.

5 .' ff. Ř.llení inventii"e: L ŮŘEDNÍ KNIHY 1. Jednací protokoj:y 1.1. Organiza č ní a vnititú správa FMV _ odd ěl ení spisové a archivní služby XIII. správa SNB - 2. odbor - SEO (OVIS StB) Sekretariát FMV SED Vnittní a o rganiza č ní správa FMV - SED odděl ení SEO (archivní služba) 2 2. Knihy 2.1. Knihy zvwtnich blokací 2.2. Knihy ranních hlášení stálé služby operačního důstojníka SED 2.3. EWlmční kniha razítek, peč etíte k a zápisníků referenta n. SPISOyY MATERIÁL 3. Sekretariát náčc:lnílg 3.1. Organizace 3.2. Plány práce 3.3. Vyhodnocení, rozbory, zprávy 3.4. Směrni ce, zprávy, přehledy (zejm. MBO, BPS) 3.5. Dohody o součinnosti 3.6. Kádrové zéležitostí 3.7. Porady,!ltáby 3.8. Zahraniční služební cesty 3.9. Rozk.a.zy Korespondence ș 4. Evidence a archjw 4.1. Předp isy a pomůcky 4.2. ÚDE, EZO, výpočcllú technika 4.3. Lustrace 4.4. Statistické přehledy a rozbory 4.5. Registr!V3Zků a opaativní;m;hiv 4.6. Prověrlcy SED - konrmly zaměřené na dodržování směrni c A-opcr-n-l 4.1. Archivní a spisová služba v MV - organizace a vývoj 4.8. Centrální archiv MV, archiv FMV 4.9. Přehledy archivních fondů a evidenci Předávací protokoly 4,11. ArchMlí prohlídky, archivování písemností Skartace, s karta č ní protokoly Seznamy badatelů a studijních t émat, badatelské listy, evidence pobdavkú Rů zn é II II "

6 ..,.. - :f Předpisy a pomůcky 5.2. Kontroly spisové sjužby "IS 6, Ochrana \!tajoyaných skutečností Předpisy a stanoviska 6.2. Zprávy o suw utaj ovaných skutečností 6.3. Znalecke posudky

7 =!mm-.- Obsah invauimi~ "'" ~ 1 Pf9!9'oIy - 1- """"., Qmnip č ní a ynjtiuj správa FMY - oddělení misové a arem slu:by 1 Jednací protokol- lajný SV-IA Jednací protokol - 13jný Jednaci prolokol tajný Jednací prolokol přisn č tajný 19n xm spriya W - ll. odbor - SED COYIS StB), Jednací proiokoi - tajný čj SE- 19<. 2 s Jednací proiokdi - tajný č.j J~ protokoi - piimč tajný Jednací protokol - pfun č tajný 1981 Jednaciprotokol. přísné tajný S2 U. Sekret.trW FMy. SEa 10 Jednací protokol - tajný do SE od SM-ISE 11 Jednací protokol- pfisnč tajný do SE od SM-/SE 12 Jcdnad protokol - ujný SM-tSE Ttt--'==-~ lajny 14 Iron:; -tajily 1984 rs Jednací protokoi - ~ tajný, přistw tajný ZD 1984 I ad protokoi - tajný 198' 17 Jcdn3ci prorokol - plisn! tajdý, pfísnt tajný ZD Jednací protokoi - tajný l' Jednací protokol. - pfisně tajný, pfísnt tajný ZD 1986 JO JCdriiCi protokol - l3jiiy 1987, 21 Jednaci protokol - plísně tajný, přísně tajný ZD Jednací protokol tajný do SM-ISE 1988 od QV-/SE 23 Jednacf protokol - přísně tajný do SM-ISE 1988 od OV-ISE 1.4, VnitřrÁ a org;wi7ilční správa FMV. SED 24 Jednací protokol - Ujn}' OV-/SE 1989 " Jednací protokol. - piisnč tajný č.j Jednaci protckcl, r&n č cajný č.j '89

8 .z- U, ArchÍ\TÚ služba. 3,. '. odděleni SEO 27 JMnaci protokol - tajný S~ [-IS E -S ledn.lci protokol - tajný Jednací protokol. - ~ tajný KIJihy 2 1t Knihv zytiftnkb bloloo 30 Blokace cest do zahraničí a r.w1lú lustrace (90) 31 Zvláštní blokace 19& Knihy rannich bl.ákn:j stálé služby opcr3či!ího důstojm'kasro 32 Ranní hlášení RanrúhWení lwuúhw<ní RiriiD hlišciíí Ranní b1álmí Ranní blálení Požadavky pro c:e1"itr Eyidcnční kniha pzitrk- p«c:tjtd; a zánisnil.;ů rcfqwlf Sekretariát načcoo u Spjsqvý m~t Mi'.w Organiz.ačni řády S FMV, SEO, OVlS, VOS FMV lm -198! 9 41 Návrh cnganinčního řádu SOSAS (samostatné oddčicni spisa'iě a 1971 archivní služby OVS FMV) ~2 Organizačnířády a statuty útvarů MV, FMV a jednotfu,ých správ SNB 43 ZvLíštrú oddě lení FMV organizační zač len ění + podkladové 1982 analýzy o stavu a vývoji ochrany utajovaných skutečností 3.2, Pl:inv práce.u Plány práce OVS FMV na rok 1973, ' 5 Prov:idčcí plín č inn osti xm. S SNll na rok 1980.u5 Prov áděcí plán č irmosti xm. S 51' 13 na rok

9 -~ Inven- Casové Ciiío "'" čislo k,,,, Obsah inventámljtdnotky rozpětí. oh 47 Návrh na zdokonaleni systému plánováni služcbní činno sti, operativniho řízení, pro zvýšeni úrovn ě a efektivní využívání arutlyt-inf. činnosti II ke zvýšení účinnosti kontroly (na základ ě RMV CSSR č. 35/1980) u:xm. S SNB " Provád ěcí plán č innos ti. xm S SNB na rok iH 49 Plán práce sekretariátu FMV SEa na rok so Plán práce sekretariátu FMV - SEa na rok " Plán práce sekretariátu FMV - SED na rok " Plán práce sekretariátu FMV SED na rok sa Plán práce sekretariátu FMV - SEa na rok Plán práce a zaměření sekretariám FMV - SEa na rok ss Roční plán VOS FMY - SEa na rok Pracovní plán náčelníka SED w VOS FMV na rok ,3, Vyhodnocení, rozkazy. zpclyy 57 Zpráva o ůrovni m oráln ě politického stavu příslušnflců xni. S SNB za rok 1980 Vyhodnocení plnari plánu práce xm. S SNB za rok " Rozbor početních stavů a řídících pracovních činností :xm. S SNB Vyhodnocení služební činnosti útvan\ SED - 4. a S. ~ lení Ol Vyhodnocení plnění plánu práce SED VOS FMV za rok Vyhodnocení plnění plánu práce SEa - vos FMV za rok Zprhy, plány, opajfc:ni II vyhodnocení za léta chronologická. evidence mikro:fi!í - 1 sešit 64 Mikrofiše zpráv, plánů, opatření a vyhodnocení z.a léta II (kovová registratura 1000 k3 mikrotm) 1,4. Sm mig, zpráyy" pfphlcdv (zeiména MaO, BPS) 65 Připravenos t prac<mliků oddě lení spisové a archivní služby OVS FMV pro případ vybweni MED - zpráva 66 Směrnice k zabezpečeni spisového materiálu. evidenčních a 1982 statistických pomůcek a archivovaných svazků SED S řmv v období před a za branné pohotovosti státu (BPS) 67 Přehled zpravodajských písemnosti určených k vyvezeni do místa 1982 válečného pracavištč Plán odsunu 1982 Rozkaz uáčelníka S FMV pro odsun ' Řešení archivováni v době BPS - zápis z porady ve Spišském 1984 Podhradí Požadavky na uchovávání archivního materiálu za BPS ve 1984 Spišském. Podhradí 69 Využití informa čních syst é mů 1.3 BPS sděl ení Bojové rozdíleni přislušniků odboru SED Thrv 1982, 1989 Dílčí plán ~D sekretariátu ThIV 1983 Pl.:ín vyvedeni příslušník ů a ochrany prac ovišt ě...'ja struze- p ři 1989

10 ... lnven- C:lSOvt CWo "'" &10 - Obsah inventámi jednotl-y ",... "'" vzniku průřomové vlny '1 71 Základní činnos t SED VOS FMV Z3 EPS Směrnice pro činnos t pracovišť se zvláštním režimem OUS úsek 1988 registrace SED S FMV 73 Směrnice pro výkon služby operačmbo důs tojníka SED S FMV Dohody o součinnosti 74 Dohoda o souč innos ti a koordinaci zpravodajské č innosti mezi 1989 FMNO a FMV novellzace, ž.idost o stanovisko + připomínky 3.6, K.idrové zále~os li 75 Protokoly o předání a převzeti funkce náčelníka SED S FMV a 1987, 1989 náčelníka 3.7. P9rady. štáby SED VOS FMV 7. Zápisy z jednání štábu náčelníka VOS FMV Porady náčelníkd vnitřních odborů ccnlrálnich útvard FMV, SNB 1983 aks SNB 78 Zápisy z porad n.iče!niků SEÚ S SrB 1983, Porada přísiušníko spisové služby a harmonogram úkolů ze dne ' Zápis z koordinační porady ZO FMV. ZD MV ČSR a MV SSR ze 1985 dne Pracavní porada pfis1ušníků pověřenýchvýkonem DUS II útvard 1985 FMV, federálnich útvan\ SNB, podřízených útvar\\, KS a pracowik6 ZO MV CSR a SSR pňprava a zam!ření.2 Zápis z Instrukčn ě metodického zaměstnání pověřených příslušníků 1985 útvarů v působn oed FMV a KS SNB k problematice OVS ve dnech Koordinační porada. ZO FMV, MV ČSR a SSR ve dnech příprava a zaměření '4 Pracovní porada pfulllšnl1<6 pověřený ch výkonem DUS u útvarů 1988 FMV. podřízených FMV, KS SNB a pracovníků ZD FMV, za ss MV2:P tsr a SSR - příprava a zam ětelú Koordinační porada zvláštních odd ělení FMV, MVŽP ČSR a SSR svolání 3, Jrapjtní služebni cesty,. Informace ze služební cesty a "ýs! ~ Clll jednáni mezi SEa s f},w 1985 a m. odborem StB MV BLR ve dnech l.. 19&5 87 Přijeti delegace m. odbcru StB xrv BLQ" ve dnech informace (operaricni evidence a atcm)' )

11 .,....,"" """'. 3,9. Rozkazy (neúpinč ) 88 Rozkazy ničelnib SEO BfV a xm. S SJ>< Rozkazy náčelmb xm. S S}'"B Rozkazy ničclmb sekreuri.itu FMV 19! Rozkazy n.ičclmb VOS FMV Rozkazy náčdmb VOS FMV Rozbzy náčclnib.hs VB , 94 Rozkazy náměstka MV a hbvniho hrmičmbo zmoc:něnce tssr Rozkazy n3čc1nik.a. HS VKR 197' ss Rozkazy náčehúka SVA FMV 19t Rozkazy náčelníka ll. S SNB I ~foika objektu Thákurova I 1983, , Rozkazy náčelníka X. S SNB 198& Rozkazy náče lníka Sprhy vyšetřovánístb ,10. Kmspondqicc 100 Korespondence. neutajovaná, tajná, phsna tajná (O, T, PT) spisová mailu SV-IA kádrové obsazení funk ČJŮ ch míst V arclriw MV SSR ve Spilském Podhradi, návrh.,prnidel pro ",dávání a tvorbuprh'níclt nomn a fidicich aktd"'. evidence J5M - Dávrll. katalog SU MV - mf"""""..",.,..._,. tiž1<y - ielm>\-w,mnkký MV,_,. oclmkmfunkčni<bplw odboru spisoyč a a:rchmli Wžby a ničdm'ka odd5leni 101 Ktcespoudcnrc: - T, PT 19>0 - spisovi mkk' SE smállicc pro sdežcni objel1u Tb.ákurova 102 ~ - O.T 1981 _spisoví mačka SE,,)'hodnocení hospodámosri. xm. S S:NB v roce KOl espoudetke - PT spismi značkase návrh z.w.adniho zaměteni služební činnosti Sh"B a vojsk MV na rok Korespondence - T, PI spisavi mafu, SM-/SE ztráta spis6 PO PASEK a NE~STA, J'fO.iekt EZa - VT pro rndcnci sběrný arch) 10' Korespondence 0, T, PI spisevá zna čka SM-ISE koncepce: evidence: proti\.níka v SSEP v roce Korespondence - 0, PT spisová znač ka OV-ISE - zřízení komise k převze tí písemnosti náčc lnika 1. S S~"B plk.

12 Obsah inventární jednotky 6íšOv<! ro Zpě tí K. Vodrážky, ]PD průmys lové televize pro SEO VOS P..IV,...,1'1 Korespondence 0, T I 7r 1984, spisová mačk a SM~~E -S -11"', 1987 stížnost PhDr. J. Hojdara, Sezimovo Ustí, běžn é žádosti o.., '..!J.-.:""fI' povoleni studia či pořízeni fotokopií a zapůjčeni materiálu, p;;jal.~ ~...,...C,; Korespondence _O. T 11'T 1988 v spisová značka SM /SE-S - povolení studia. zapdji!ení písemností,... Korespondence ~ O, T spisová mačka OV /SE-S ~ povolerú studia,... Korespondence. 0, T, PT 1989 spisová zna čka OV-ISE-S povoleni studia, přípra\lll spolupráce s p amátm"kem Holocaustu v USA + stanovisko Mirůsterstva kultury k návrhu Americk~ rady, :uvedení samostatného protokolu na úseku dokumentace odboru analytiky a infonnaci VOS FMV rozkaz náčehub VOS FMV Č. 7 z , ViIctor Slovák, roz. tgrlík, bytem Cifer - stížnost, žádost kanadského ministennw spravedlnosti o pomoc pii "YhJedávání dokumen tů k vyšetfovárú vál ečných zločm l\, Eyidence a mhiu 4.1. PředPisY II pqmuc};y 11 1 A-oper-II-I metodick é pokyny, doplňky, novelizace, soubor mak6 pro strojni zpracováni agendy TS a SB 112 NMV ČSS R e. 23/1 980 prověřování osob povolaných k vojenské i!inné siužb! - novelizace 113 Vydáváni osvědčeni podle zák. 255/46 Sb. - podklady k jednáni 1978, , m Mv-idíri-I-5 "Yfaza\tání písemnosti- návrh na novelizaci příl oh, doplňku, _. připommky, stužební pře dpis 117 Archivní příručky, zásady pro archivní dokumentaci, evidenci a zpřístupňování, návrh zákona čnr o archivnicm piipomínkové řízení, návrb sm ěrnic MV ČSSR o archivech zvláštníhooýznamu - sdělení, zásady pro zpracování rejstňků k archivním fondům, skladové tiskopisy MV z oboru m hmú služby, archmlí pořád ek MV SSR., sm ěrni ce k večeru evidencí na útvarech pasu a víz, , n

13 0'0 -- """" """ Obsah irm:nwni jednotky """ U. ÚQE CÚ$dní opentiyní rndcncet fzq ( I:'ojden ~y tiirncr*h H l. ~ tcchmb ""'"... 6iiO "'" 118 Převod ÚOE na databázi EZO - piipi3'"i1é práce. z3pisy z porad li ;maiýza součané ho stavu. sunavisb 119 Budování infonnačníh o systému EZP podkladové ma!erwy, číselník EZO pot3di, z.iziiaíňy a irif~e týkajícl se budov:íní infonnačního systemu EZa 121 InformačJú systém EZD - ~ PIOgJa.m&, stanovisko, protokol Cl předáni praccmlt! VT provozovateli, protokol Cl předaní progr3mo'\'cbo~ 122 Prowmi smmdcc..ýpočemiho stfmish sro S FMV 1988 ZpUob oc.hrany I uujeoí dat infonnačmho systému EZO 123 KompJend ochrma daubáz= informačmbo systému U O '" Infomn črri I)'Sté:m EZO z\nlební provoz - plíp:na. smbnicc pro 1989 zxniebni provoz I2S Informační I)'S1ém EZa - doplnčlí číselníku EZO. úpisy z 1989 konjrohdch dno. Ptťlgiain uvid!ní I využiviní výpočetní1p.c:hm"ky po linii StB na období A1ltomatiill iiďonnačrú~ 1969, Sumarizace požadavků na \I)'1diti \oýpoče tiú techniky na jednoilivých útvarech bezpečnostního úseku MV CSR 128 Přehled požadavků \ÝkOIUIÝCh a funk čních útvarů VB na léta bez data ,3, I "Nacc 129 l.uslrace - pok)ny, pcm)ietií výjimek, Z\t.áštni blokace 1914, Pfedpis Ir; "ideji dal: vcc:ntrihrim l egislju občmi\(erd) společný pokyn nx.elnika FS VB " náčelmb SVA FMV t. 11/ Mctodic.ké pol)'uy k vyphiavání lustračních listo PodpisaW vzory , StatjsticM.mbledv a rozbory 133 Statistické přehledy StB...-yiettovaných osob a osob obvinblých Statistické přehledy osob, jejichž lrestn.\ činnos t byla vyřízena prof;ylakticky 135 Statistická ročenka operativního rozpraeovuú osob ajěw šlož1wtíi StB II letech 19j Statistické rozbory přehledů agentury, operativniho rozpracovini. 1956, 1957 ~...":1Jj"th lidí J. "YkďO't"3ní Z3. rok Sutistick': rozbory piehlalů agentury, opewn.tlibo ro2:pr3w\"ání. 19:57

14 .,. =. 6ii. lnven- -,.". Obsahirwentámí jednotky rozpětí ""'- fuj. bývalých lidi a vy še třování za rok Statistické rozbory přehledů agentury, operati\.niho rozpracování, 1958 bývalých lidí a vyšetřování za rok Statistické rozbory přehl edů agentury, operativního rozpracováni, 1959 bývalých lidi a vyšetřování za rok Statistické rozbory pře hledů agentury, operativního rozpracování, 1%0 141 bývalých lidí a ")'ŠctřovBní za rok 1960 Statistické rozbory p řehř edů agentury, operativního rozpracování, 1%1 bývalých lidí a ")'Šetřování za rok Statistické rozbory p řehledů agentury, oper:úřvniho rozpracování, 1962 ~h lidí a vyšetřování za rok 1962 ' 43 Statistick é rozbory přehledů agentury, operativniho rozpracov3ní, 1%3 23 bývalých lidí a vyše třováni za rok Statistický pře hled agenturn ě operatmúho rozpracováni za rok %4 145 Statistické přehledy agenturmbo rozpracováni za rok 1%5 1% 5,1%6 146 Rozbor dekonspirovaných případů za rok , Statistické pře hledy 3gentum! operativního rozpracování za rok 1966, " Rozbor dc:konspifovaných ptípadí1 za rok Statistické přehledy agenturně opcrat:ivrubo rozpracování za rok 1967, %7 150 Statistické přehledy agenturn ě operalivniho rozpracování za rok 1%. 1%' 151 Statistické přehledy agenturn ě operativniho rozpracování za rok 1969, '" Statistické přehledy agenturn ě operativního rozpracování za rok Statistické přehledy agenturně~o rozpracování o stavu 1971, evidovaných osob podle RMV SR č. 44n O(NO - nepřátelské osoby) za rok 1971 ll4 Statistické pře hledy agenturn ě o~tmúho rozpracování o staw 1972, 1973 evidovaných osob podle RMV SSR č. 44nO za rok Celostátní statistický přehled staw a pohybu v operativním 1972 rozpracováni a v síti tajných spolupracovníků (TS) + podkladový materiál za období od do ll6 Statistické přehledy agenturn ě operativního rozpracováni o stavu 1973, 1974 ll7 evidovaných osob podje RMV ČSSR č. 44/70 za rok 1973 Statistické přehl edy agenturo! zpravodajského rozpracováni, TS 1974, a NO za rok Statistické pře hledy agenturně zpravodajského rozpracování, TS 1976 a NO a schůzkových bytů za rok 1975 ll. Statistické přehledy agenturn ě zpravodajského rozpracování, TS 1976, :l NO a s chů zkových bytů za rok Statistický přehl ed stavu a pohybu svazků zpravodajského bczdata rozpracování :1 TS Ll období od do ~oř5dný přehled po StB problematikách Ll období

15 -~ raven- 6íšOvé čiií, rámí Obsah inventámi jednotky rozpělí fujo W. a k Grafické znázornění vývoje kontraro zvědného rozpracování a T v letech v letech Statistické přehledy zpravodajského rozpracování, T5, NO 1977, 1978 a schůzkcvých bytů za rok Statistické přehledy zpravodajského rozpracování, T5, NO 1979 a schůzkových bytů za rok Statistické přehledy zpravodajského rozpracováni, TS, NO 1980 a schůzkových bytů za rok Statistické přehledy zpravodajského rozpracování, T5, NO 1981 a schůzlr.mých bytů za rok statistický přehled osobních spisů KTS. D a PO k Statistické přehledy zpravodajského rozpracavání, TS, NO 1982 a sch~ch bytů Zll rok statistický přehled osobních spisůkts. D a PO k Statistické údaje k činnosti správ StB za období Sta1isti~ přehledy kontrarozvědného rozpracování, TS, 1983 schůzkových bytů, prov!řovaných osob, KTS, D a NO za rok Statistické přehl edy kontrarozvědné ho ro2ptacování, T5, 1984 sclr6zk0\0ýci1 byt6, prověřovaných osob, KTS. D a NO za rok Statistické přehledy kontrarozvědn ého rozpracovaní, T5, 1984,19 85 schdzkových bytů, prmtřovaných osob, KTS, D a NO za rok Statistické přehledy kontrarozvědného rozpracavání, TS, 1985 scmzkových byt6, provčřov.iných osob, KTS a D po Jinii Xl S SNB za období Statistické přehledy kontrarozvědněb o rozpracavání, TS, 1986 KMzkových byt6, prověřovaných osob, KTS, D a NO za rok S tatistick~ přehledy kontrarozvědného rozpracoriní. rs, schdzkových byt6, prověřovaných osob, KTS, D a NO za rok statisticg p&hielfy kontrarozvmne'ho rozpracovlni, TS, 1987, schůzkových bytů, prověřovaných osob, KTS, D a NO za rok Statistické přehledy k ontrarozvědn ého rozpracováni, r s, schůzkových bytů, prov ěřovaných osob, KrS, D a NO za rok Statistickě přehledy kontrarozvědn ého rozpracování, r s, 1990 schůzkovýc h bytů, prověřovan ých osob, Kr S, D a NO za rok A Celostáeu statistický přehled bývalých TS, kteří emigrovali do 1989 zahraničí B Protc kořy o skartaci statistických přehledů na 2. oddě l eni SED, 1982 ""'

16 -re-... = Obsah inveidnújednoiky -' ""'- S FMV Pok).nyke zprxov3rú dcsetidemtiho hweni ve swistické rndcnci 1986 ISO Desetidenní bláknj ve statistické ~idenc:i spis6 TS t D, KTS a PO, 1989 KR NO Zll obdobi1edm pi ositlee 1989 ~ MM. opg;!tí':iij mhiv ISI MC10dický n.ivod pro zadmní zpracování mikrofiši zaiízenim COM AGFA SMEP 182 Koncepce evidence objckd3. protmtika v,,5ystému sj~ 1988 evídeace poznatk6'" (SSEP) '" Cent:rálrú registr svazků (CRS) - zahájeni pmudu infonnac:í z 1989 počit.\čc na mikrofiše dnem IS' Zbad:y budavlíllí irúonnačnjch l)'llérnů, zaváděnia "yu.fu.'áni 1989 ~ techniky ve FMV. SNB, PS a voj skách MV I" Seznam 1fídících znah\ uživaných při evidování bez data mikrofotografavaných pisemností 186 Směrnice pro pracovišt! COM AGfA SMEP CcnlriIniho 1989 \'ýpočc1mbo stfedjsh SVA SNB IC ~ režimem 107 PfC\ICdcní operatmúch arclri\uích materiálů na mikrofiše - návrhy, 1972, 1974 stano\iiska, piehlcdy o archivnieh ma1c:riáleeh, možnoai \YUŽÍ1Í 1979,1982 Cclkové zbodnocc:oí simvc v ~ čs. kontraromdky k Situace v operativních archmcll S StB p'i KS SNB kapacitní 1" 7 s:cobkmy. možnosti sbrtac:i 189 V)1IodDocení cdjmůcli~ tlwdánf~ IYaZk6. zzp6jčav.ini vracení Metodický pokyn Ir:: pravodcdi IUrtacc kopii V)ietřovaách spija, 1m které byly uvedeny pro tresldau I'jnnost dle 109 odst.2~ >ikon> 192 postoupení svazk6 TS, L'1990 Postoupeni sign.ilních svuio\.i SPO, objclaavýth rvazkd xntl989 _ovubi XIIlJ.989 Nhthyna zničení spisň. S SeB Úni nad Labem 4,6. Prov!rlsy SEO - kontroly zam8w6 na dodržqvání sm ěrnic A-opcr-1I:l XDl Kontrola swzků uložených ve zvláštním fondu J," ' Prověrky na SEa správ StB KS S!'<'B a Il., m, IV., V., X" XL, a 1984 xn. S SNB 19' Prověrky na SEO správ StB KS S ~'B a Il., m., IV., V., X., XI., a 1986 xn. S SNB 196 Prověrky na SEC sprav StB KS Sl'-'B a n, m.. IV., V., X.. XL,; xa S S};'B 197 Prmtrty na SED sprív StB KS Sh"B I a. m, IV., V., X., Xl, I 1988

17 -um- cuo;.~..,., """ Obsall lllventimi jedno!ky... '"" """" "'" xn. S S!'."B ~ na. SEO.spriv StB KS S}I.."B ~ Il., Ill., IV.. V.. X, Xl, a 1989 xn. S S1'\'B ~, 7,.:\rthjygí a spisová ' l:y%:bav MY 0!4",i w e 3.vývoj 199 0Jpnizace.m:hMú a 5pisoY6 služby M V ČSSR (n.ívrtl) po<lkj.>dow- Delimitace spísocé a U'Chi\I:ni I1užby z pmniho odboru na O<Wleni l m spisovt a archivní služby OVS FMV pkvzctí písemnosti 201 Písemnosti právniho odboru OVS FMV ajeho přcdchůdcd 1973, 1 91~ deponované v SEa - zpracoviní a. ~tí oddčlcnim spisové a archm:j:i dužby OV S FMV 202 Protokol o předání arthmu &Iužby podle RMV č.23/1977 na SED 1971 FMV 203 Archivní služba MV - '. inf podklady 1979 VYVOJ. ormace,. 204 Protokol o přcdání píscmnollií I fotokopií UDE na SEC S FMV 1982 (po miiení XIII. S SNB a učlrnmí do sekretariátu FMV dnem ) 20' Pfcdávacl protokol spisové I1užby Z organizačního a mitfniho odboru vos FMV na SED VOS FMV dnem ,8. Cqw;ilnj archiv MY <CA MYl an:biy FMV 206 C<mrihú""'"'MV - >ň=d. podkbdy."' zpr!vy. dolgu<:ntk'" (sv. I M un Metodickl!i po1:yuy ")'daně k zajittmí úkol6 &emisejíclch se fíz.cnim CA MV 208 Centriloí arth:iv MV - studie JJ9 Forokopic objektu CA MV ve Spiiském Podhradi budou 210 Depozítáf FMV Spi!ské PodhDdí 1911, , 1989 / ~6 2ll Objela FMV Snl:movní I, Praha I, Malá Strana zfízení ~tt arcltiw FMV Objela: FMV Tb3kurova I, Praha 6 - n jilimíkaruselmých skfiní ajejich zprovomění kolaudační rozhodnutí pro zrekonstruované prostory SEO Objekt FMV Na Struze 3, Praha stavební úpfny. plán ochrany v pfipad! průlomové vmy, n I 4,9. ptehlcdy archivních fando. a k\lidencí 2" Pře hledy archivnich fondů %1 36 2lS Přehled archivních fondů předaných do archivu FMV v roce ' Seznam II charakteristika archivních fondů ulokuých v archivu 1971, 1972 SEO 3. pied;u1}ůl do A FMV 217 Přehled O archivních f.:mdech zprx o":mých OVS ~ fv lm

18 -1 2- Inven- čásovi čq, Ob$ah in~támij e dn o tlr.y rozpětí "" čis lo kw. "'" 218 Seznam písemnosti bývalého studij niho ústavu (SU), vč e tn ě vývoje a organiza č ní struktury 219 Seznam písemností odbojových skupin Věc ná evidence archivu FMV ( rozděleni podle problematik, bez <bu tematická hesla) 22 1 Soupis evidencí archivu FMV bez data ID Historický fond "H" ~ návrh na zřízení, přehledy archivních ma teri álů zařa zených do fondu, předávací protokol, stanovisko k 1989 zahájení zpracovávání 223 Orien tační pře hledy archivnlch fondů z doby okupace uložených ve státních archivech a přehledy archivních fondu z povále čných let uřožených u jednotlivých KS SNB 224 Seznam archivních fo nd ů složek StB uložených ve státních 1973, 1974 archivech 22S Písemnosti zaji!těn~ v trezoru a pracovním stole O l dřicha Voleníka, místopředsedy FS - uložení + seznam z r ~, lo, Předáva cí OfQkJk2!:t: 22' Seznamy písemnosti předaných z krajů do CA MV Seznamy písemností předaných do CA MV Předání písemnosti ze atátních archivů do CA MV protokoly o předání písemností do archivu FMV Protokol o předáni archivního fondu č. 324 na 2. od dělení SEO 1989 VOS F'MV 231 Předárú jednac íeh protokolu 00 StB do archivu L S SNB Protokoly o předání fondu ze Spišského Podhradí Úřadu FMV pro l m koordinaci a řízení 233 Ztráta archivnibo materiálu zapůjčené ho ze SÚA Praha pracovníky 1988 MV - ~t!ní 23' Protokoly o předáni.spisu v souvislosti s převzetím funkce odchodem do důchodu 235 Písemnosti ÚPS a HSlD - jedniní o jejich zabe zpečení, trvalém 1970 uloženi a zpřístupnění 23' Předáníarchivních materiálu ze SEO na uv KSC- p řehled svazků 1970, 1971 předanýc h v letech Záznam o předáni filmových materiálů do Ú1\1L - ÚV KSC Náml. na organiz.a ~ní zabe zpečení inventarizace a následného převodu archiválií ze SÚ do SÚA Praha a Bratislava. a do Vojenského historického archivu + přehl ed fondfl Protokol o pře dání Iondu č. 308 do Vojenského historického -'f J.3 archivu fjf- 240 Protokol o před áni fondu do SOA 8mo Protokoly o předání fondů do SÚA Praha Protokoly o předání fondů do SÚA SSR Bratislava 1989

19 -I' Inven- "'" číslo Obsah inventámi j ednotky Casove rozpě tí,,"o "" 1oסi> Archivní prohlídkv I archiyoy;ini písemností 243 Archivní prohlídky v roce Archivní prohlídky v roce Archivní prohlídky v roce ArchMú prohlídky v roce ArchMtí prohlídky 11 roce Archivní prohlídky v roce Archivni prohlídky v roce Archivní prohlídky v roce Archivní prohlídky 11 roce Archivní prohlídky v roce Archivování pisemností ůtvarů vyšetřováni StB - zabezpe čení 1972 úkolů, informace pro nalelnika OVS F:MV, přehled o stavu, seznam písemnosti určených k předání do archivu FMV, '" *" Personální spisy přísiu!níků SNB - zabezpečení (podkladový materiál) lm 255 Personální spisy příslušniků SNB v archivu MV SSR - snížení 1985 uschovací lhdty (žádost o stanovisko) 256 Seznam nadbytečných a bezvýznamných písemností archivního fondu SAS a 5ÚMV navržených ke sbruci 1m 257 S~bni výroba FMV - vyfazuvání písemností (záznam z jednám) Vyfazování mdenčních pomůce k v administrativ6 na základních 1979 útvarech VB - pokyn k zajištěni Skartace. skartační protokoly 259 Protokoly o skartaci Určeni papiren k ničení písemností $kartovaných v rezortu MV 1983, ,13. Sczrwny bpd.atelu a studiirúch témat. badatelské listy. evidence požadavků 261 Seznamy badatelo a historiků + studijní témata 19: Badatelské pobdavky 1% Badatelské listy Badatelské listy Badatelské listy Badatelské listy Badatelské listy Badatelské listy Badatelské listy poslucha č ů VS SNB diplomové práce Návštěvní kniha badate lů archivu FMV (služebrú b:ilitelé) Evidence pisemnoslí vyhledaných a založených pro po třeby b ada t elů, A{d", ~~ /1l...'(<4-., FHl/,v 1i,~~ 14'~ J./,u~~' k d-jdv.-vú.h ",,'t0'

20 1 ~ """'. =,.,; 6iíi 0bNll invaltin1i jedno«ky ""'" ""'- '"" ".U. Růme m Muzeum S}'"B - možnosti. využirí objektů na Kmni a n.a Mut~ m Zřízení Muzejní rady Muz:a SNB a '.ojsk MV 1982 m Rozbz č. 26 ničclrub Sprhy Z.W SSR o činnosti a organiz.aci 198. Archivu 'LNV SSR 5, Spjsoyá sjutp! u...j1edpisy apomdcky 27S MV adm - J -l metodická pomůcka k NMV CSSR e (2 sv.) 276 MV - adm - l - l výjimky (S sv.) 271 Spisová služba - smmuee. opatfcni, racionalizace Wady provozu podatelen (1974), n.tvrh na lešení technické stránky "yd3vání doplňků a zmén interních předpisů vydhadýeh FMV ( 191 5). zap6jčavání písemností ze spisoven ( 1980), odborné posouzeni uče bniho lextu ( 1981), doručenkavá obálka (1981), anbnice pro adm:in:istrativ činnost útvarů puů a víz ( ), úprava pisemností psanýcll stroj em ( 1981, 1986), opalfcrú ~ spisové ~ v 5OU\Iislosti. rlo\'ou sil'ukttjrou S FMV (1982), nhrli na ljednodukní spisow agendy patraní odbord a oddčimí obecně kriminality ÚlVa:r'6 S}'"B (19 82), technika a<lw j.. ietj:ativy ( 1982), nhrli na nový skladový tiskopis ( 1983), raciooalizacc ~ "'""'" """" ph '"""'"... (1986), ~ seznamu dobnncnn\ (198 8), mecodický pokyn k }."MV CSSR č, ukhdíni písemnosti (1989), po5mllí řád (1982, 1989) 27B S,""", =čky 19'n J 197> 198() RacionaI:izacc ve spisovt sjužw - pmoonil: cizich číse l Metodický pokyn N S f1.fv hesla v lís1kovn:icích Pfe.hled používaných hesel v lístkcmricích Úl\I3rŮ KS SNB MV - adm - I novelizace, JlO"!'ladnvý materiál 283 Spisová služba - před pisy vydané MV spisové plány, zásady kancelářsk é služby, MV - adm - I - I, MV adm - J. 3, metodické pomůcky, VZDrY pro zpracování a cvidoviní všeobecných písemnosti, Spisová služba - cizí pomlkky, skripta kunu pro pracovníky spisové služby,.. _.

1) Úvod s. 3. 2) Pracoviště Archivu bezpečnostních sloţek s. 4. 3) Personální záleţitosti s. 5. 4) Odborná archivní činnost s. 9

1) Úvod s. 3. 2) Pracoviště Archivu bezpečnostních sloţek s. 4. 3) Personální záleţitosti s. 5. 4) Odborná archivní činnost s. 9 Výroční zpráva Archivu bezpečnostních sloţek za rok 2011 Obsah 1) Úvod s. 3 2) Pracoviště Archivu bezpečnostních sloţek s. 4 3) Personální záleţitosti s. 5 4) Odborná archivní činnost s. 9 I.) Přebírání

Více

Martin Pulec. Organizace a činnost ozbrojených pohraničních složek. Seznamy osob usmrcených na státních hranicích 1945 1989

Martin Pulec. Organizace a činnost ozbrojených pohraničních složek. Seznamy osob usmrcených na státních hranicích 1945 1989 Martin Pulec Organizace a činnost ozbrojených pohraničních složek Seznamy osob usmrcených na státních hranicích 1945 1989 Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2006 ISBN 80-86621-18-9 Udělali

Více

Jakub Michálek, Daniel Kadera (R 5. A) StB

Jakub Michálek, Daniel Kadera (R 5. A) StB Jakub Michálek, Daniel Kadera (R 5. A) StB 1 C O J E T O S T Á T N Í B E Z P E Č N O S T? Státní bezpečnost (StB) tajná politická policie jako preferovaná součást Sboru národní bezpečnosti (SNB) v resortu

Více

Přehled organizačního vývoje Sboru národní bezpečnosti v letech 1945-1950 se zaměřením na veřejně bezpečnostní (resp.pořádkovou a kriminální) složku

Přehled organizačního vývoje Sboru národní bezpečnosti v letech 1945-1950 se zaměřením na veřejně bezpečnostní (resp.pořádkovou a kriminální) složku Přehled organizačního vývoje SNB v letech 19451950... Internetová verze Sborníku AMV 1/2003 Přehled organizačního vývoje Sboru národní bezpečnosti v letech 19451950 se zaměřením na veřejně bezpečnostní

Více

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Radkov 58, 747 83 Radkov, IČO 00635 383, TEL., FAX. 556/309067, E-MAIL-ouradkov@guick.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Úvodní ustanovení

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy OBECNÍ ÚŘAD, MĚSTSKÝ A MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR PRAHA-ZBRASLAV (1682) 1850 1990.

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy OBECNÍ ÚŘAD, MĚSTSKÝ A MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR PRAHA-ZBRASLAV (1682) 1850 1990. Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 050400/22 OBECNÍ ÚŘAD, MĚSTSKÝ A MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR PRAHA-ZBRASLAV (1682) 1850 1990 Inventář (NAD č.: 137) (Č. pomůcky: 539) Otakara Řebounová, Martin Omelka

Více

Č.14. Nález. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 26. listopadu 1992 sp. zn. Pl. ÚS 1/92

Č.14. Nález. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 26. listopadu 1992 sp. zn. Pl. ÚS 1/92 Č.14 Na rozdíl od totalitního systému, který byl založen na okamžitém účelu a nikdy nebyl vázán na právní zásady, tím méně pak zásady ústavní, demokratický stát vychází ze zcela odlišných hodnot a kritérií.

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. (dále jen VŠEM)

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. (dále jen VŠEM) SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. (dále jen VŠEM) Spisový a skartační řád upravuje pokyny pro výkon spisové služby na Vysoké škole ekonomie a managementu, o.p.s. Spisový

Více

Organizační vývoj SNB v 50. letech se zaměřením na jeho veřejněbezpečnostní složku. Iva Kvapilová

Organizační vývoj SNB v 50. letech se zaměřením na jeho veřejněbezpečnostní složku. Iva Kvapilová Organizační vývoj SNB v 50. letech se zaměřením na jeho veřejněbezpečnostní složku Iva Kvapilová Politická situace v Československu po únorovém vítězství komunistů a s tím související působení sovětských

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obec Dětenice, Dětenice 141, 507 24 Dětenice zastoupená starostou obce ing. Radomírem Vališkou tel.: 493596007, 725081036, e-mail:detenice@iol.cz, www: http://detenice.wz.cz, IČ:00271471, č.ú. 1163237349/0800

Více

Hlavní organizační řád. Obecná část

Hlavní organizační řád. Obecná část Hlavní organizační řád Obecná část č.j. NPÚ-310/14594/2013 V souladu s čl. II. Statutu Národního památkového ústavu vydaného zřizovatelem Ministerstvem kultury pod č. j. MK S 5830/2012 ze dne 20. září

Více

SECURITAS IMPERII 11

SECURITAS IMPERII 11 SECURITAS IMPERII 11 Oprava Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu se tímto omlouvá p. Jaroslavu Melkusovi, který byl v publikaci ÚDV Československá justice v letech 1948 1953 v dokumentech,

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Spisový a skartační řád Spisový řád 1. Úvodní ustanovení 1.1. Řád spisové služby organizace /název a adresa organizace/ dále jen /zkratka organizace/ obsahuje závazné normy pro práci s dokumenty a předarchivní

Více

Public relations pro Státní bezpečnost

Public relations pro Státní bezpečnost ČLÁNKY A STUDIE 191 Public relations pro Státní bezpečnost Bezpečnostní propaganda v letech 1968 1971 Petr Cajthaml Komunistické ministerstvo vnitra a jím řízená Státní bezpečnost byly represivním aparátem,

Více

M I N I S T E R S T V O O B R A N Y. Org-2-1 PŮSOBNOST A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KRAJSKÉHO VOJENSKÉHO VELITELSTVÍ

M I N I S T E R S T V O O B R A N Y. Org-2-1 PŮSOBNOST A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KRAJSKÉHO VOJENSKÉHO VELITELSTVÍ M I N I S T E R S T V O O B R A N Y Org-2-1 PŮSOBNOST A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KRAJSKÉHO VOJENSKÉHO VELITELSTVÍ PRAHA 2009 M I N I S T E R S T V O O B R A N Y Schvaluji. Náčelník Generálního štábu Armády

Více

Přílohy k nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb.

Přílohy k nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb. Přílohy k nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb. Příl. 1 Seznam utajovaných informací - obecná část 1. Informace z oblasti

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Státní oblastní archiv v Zámrsku Výroční zpráva za rok 2006 Petr Zimmermann, prom.hist. ředitel Č.j.: SOA-243/HK-2007 Počet listů: 62 Počet příloh: 8 / listů příloh 42 Spisový znak: 006.4 Skartační znak:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY Rada města Vimperk schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2, písm. o) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění ( dále je zákon o obcích), tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY l. Úvod

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení strana 1 Základní škola Rousínov, okres Vyškov Vnitřní předpis spisový řád Číslo dokumentu: Účinnost od: 2.1.2013 Skartační znak: Schválil: Mgr. Jiří Kyjovský, ředitel školy Změny I. Úvodní ustanovení

Více

Spisový řád VZOR. I. Úvodní ustanovení. 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby.

Spisový řád VZOR. I. Úvodní ustanovení. 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby. Spisový řád VZOR I. Úvodní ustanovení 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby. 2. Účelem spisového řádu je zabezpečit odbornou správu dokumentů, tj. sjednotit manipulaci

Více

ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ brandýs NAD LABEM

ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ brandýs NAD LABEM ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ brandýs NAD LABEM výroční zpráva 2014 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Nábřežní 1326 250 01 Brandýs nad Labem Tel: +420 321 021 111 E-mail: podatelna@uhul.cz

Více

Směrnice Ministerstva vnitra

Směrnice Ministerstva vnitra 4. Směrnice Ministerstva vnitra č.j.:po 365/IZS 2004 ze dne 8.října 2004 kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje a obce,jeho uvedení do pohotovosti,vedení dokumentace

Více

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR II. Informace o podle Pravidel zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014 Ministerstvo vnitra ČR Praha březen 2015 1 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. VÝSLEDKY REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

Více

kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů VYHLÁŠKA č. 645/2004 Sb. ze dne 13. prosince 2004, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů Změna: 192/2009 Sb. (účinnost od 1. 7. 2009)

Více

ROČENKA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V PLZNI 2007

ROČENKA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V PLZNI 2007 ROČENKA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V PLZNI 2007 Státní oblastní archiv v Plzni 2008 ROČENKA státního oblastního archivu v plzni 2007 Státní oblastní archiv v Plzni 2008 ISBN 978-80-254-2062-1 ISSN 1214-4355

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích A. Všeobecná část 1. Ustanovení o organizačním řádu 1. Organizační řád je vnitřní normou Jihočeské vědecké knihovny (dále jen JVK), upravuje

Více

Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje

Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje Zpracovaly: PhDr. Jiřina Bínová Kádnerová PhDr. Anna Matoušková Praha 16.srpna 2005 Strana 1 (celkem 32) Úvod Významnou součástí infrastruktury

Více

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2011

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2011 ČD Cargo, a.s. Odborové sdruţení ţelezničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie ţelezničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace ţelezničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz odborářů sluţeb

Více