Outsourcing marketingových služeb v českém hotelnictví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Outsourcing marketingových služeb v českém hotelnictví"

Transkript

1 Outsourcing marketingových služeb v českém hotelnictví Diplomová práce Bc. Nikola Horynová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Jan Hán, Ph.D. Datum odevzdání diplomové práce: Datum obhajoby diplomové práce: Praha 2014

2 Outsourcing of marketing services in Czech hospitality Master s Dissertation Bc. Nikola Horynová The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hospitality Major: Hospitality and Spa management Thesis Advisor: doc. Ing. Jan Hán, Ph.D. Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2014

3 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Outsourcing marketingových služeb v českém hotelnictví zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o.... Bc. Nikola Horynová V Praze dne 2014

4 Ráda bych poděkovala panu doc. Ing. Janu Hánovi, Ph.D. za odborné vedení práce. Také bych chtěla poděkovat panu PhDr. Marku Merhautovi, Ph.D., MBA, a panu RNDr. Janu Žufanovi, Ph.D., MBA, kteří mi byli vždy nápomocni a ochotni prokonzultovat problémy týkající se studia.

5 Abstrakt HORYNOVÁ, Nikola. Outsourcing marketingových služeb v českém hotelnictví. [Diplomová práce] Vysoká škola hotelová. Praha : stran. Tato diplomová práce se zabývá outsourcingem marketingových služeb v českém hotelnictví. Outsourcing se dnes stává stále populárnějším a využívanějším způsobem, jak mohou hotely a hotelové řetězce zajistit potřebné služby nejen pro svůj provoz a každodenní fungování, ale také rozšířit nabídku služeb pro své hosty. Ve své práci se zabývám tím, jaké služby z oblasti marketingu se dají zajistit pomocí outsourcingu, kdo takové služby v rámci českého hotelnictví poskytuje a z jakých důvodů hotely tyto služby využívají. Práce obsahuje analýzu šíře poskytovaných služeb a v závěrečné části také návrh na možné rozšíření či zlepšení těchto služeb. Klíčová slova: hotelnictví, marketing, marketingové služby, outsourcing, sales management Abstract This thesis deals with outsourcing of marketing services in Czech hospitality. Nowadays outsourcing is becoming more popular and used way to secure operation of the hotel or hotel chain on daily bases and to provide wider range of services for guests. In this thesis I deal with marketing services which can be outsourced, who offers such services in Czech hospitality and reasons why hotels use these services. The thesis includes analysis of range of offered services and in final part also a proposal to possible widening and improvement of these services. Keywords: hospitality, marketing, marketing services, outsourcing, sales management

6 Obsah Úvod Teoreticko metodologická část Co je to outsourcing? Další definice outsourcingu Pojem marketing Sales management a jeho vztah k marketingu Internet a outsourcing marketingu Skupiny služeb, které jsou nabízeny formou outsourcingu Služby zaměřující se na prezentaci ubytovacího zařízení pomocí vlastních webových stránek Služby zaměřující se na prezentaci ubytovacího zařízení na prodejních a informačních portálech Služby zaměřující se na obsazenost hotelu a její vyrovnanost během jednotlivých období Ostatní služby Analytická část Firmy zabývající se outsourcingem marketingových služeb a hotelovým poradenstvím v ČR Hotely Hotelům Trade & Mark Creative ConsultPro Hospitality Perfect Hotel Concept Hotel Solutions Ostatní poradenské a outsourcingové společnosti v oboru hotelnictví Ubytovací zařízení využívající outsourcing k zajištění marketingových služeb... 29

7 2.2.1 Přehled ubytovacích zařízení Zhodnocení vzorku ubytovacích zařízení zajišťujících marketingové a obchodní služby pomocí outsourcingu Analýza marketingových a sales služeb poskytovaných ubytovacím zařízením formou outsourcingu Tvorba či úprava webových stránek SEO optimalizace PPC reklama Nastavení a správa prezentací ubytovacího zařízení na internetových rezervačních portálech Tvorba balíčků služeb a speciálních nabídek Sociální média Google Analytics Přehled recenzí Práce s cenou SWOT analýza výhody a nevýhody outsourcingu Výhody outsourcingu Nevýhody outsourcingu SWOT analýza v tabulce Návrhová část Zhodnocení možností spolupráce ubytovacích zařízení a outsourcingových společností Klíčové body při výběru správného externího partnera z hlediska ubytovacího zařízení Správný postup při výběru externího partnera Uzavření smlouvy o spolupráci Úspěšná komunikace... 63

8 3.3 Výběr partnera z hlediska outsourcingové firmy zabývající se marketingem a sales aktivitami Nejčastější problémy a chyby externích firem v rámci spolupráce s ubytovacím zařízením Výběr optimálního počtu partnerů a strategie získávání partnerů Kvalitní zaměstnanci jako základ dobré spolupráce Návrh možnosti zlepšení služeb pro outsourcingové firmy působící v oblasti marketingu a sales Výhody navrhnutí nového rezervačního systému Nevýhody navrhnutí nového rezervačního systému Základní požadavky na vytvoření úspěšného rezervačního systému Závěr LITERATURA Knižní zdroje: Internetové zdroje: Seznam tabulek Tabulka 1 SWOT analýza, vnitřní prostředí...57 Tabulka 2 SWOT analýza, vnější prostředí...57 Seznam grafů Graf 1 Ubytovací zařízení dle kategorie...37 Graf 2 Ubytovací zařízení dle třídy...37 Graf 3 Ubytovací zařízení dle počtu pokojů...38 Graf 4 Ubytovací zařízení dle příslušnosti k hotelovému řetězci...39 Seznam obrázků Obrázek 1 Aktivity sales managementu...14 Obrázek 2 Rezervační formulář Previo RESERVATION Obrázek 3 Google Analytics náhled...51

9 Úvod Tato diplomová práce se zaměřuje na outsourcování marketingových služeb v českém hotelnictví. Hotelnictví je velmi specifický obor a podnikání v něm není jednoduché. Zejména v dnešní době, kdy je konkurenční boj mezi hotely stále větší a je stále těžší se na trhu prosadit. Některé hotely se proto přidávají k hotelovým řetězcům, které jim poskytují určité výhody, jako například záštitu pod známou značkou či standardizované řešení problémů. Jiné hotely tento problém řeší tím, že se stanou součástí franšízy a tím získají přístup k určitému know-how. Ale jsou tu stále ještě hotely, které působí samostatně, a právě majitelé či provozovatelé těchto ubytovacích zařízení často zapomínají jak důležitý je pro ně marketing a propagace jejich služeb. Mezi další problémy patří také to, že majitelé hotelu nemají často s řízením takového podniku zkušenosti. Zejména pro české hotelnictví je časté, skoro až typické, že hotely mnohdy vlastní lidé, kteří nemají žádné předchozí zkušenosti s tímto oborem, jsou to lidé, kteří hotel například zdědili, nebo mají zkušenosti s řízením jiného podniku a považují provozování hotelu za snadný způsob výdělku. To však dnes již neplatí, zejména z důvodu velké konkurence, jak už bylo řečeno výše. I proto se v posledních letech začínají v české hotelové sféře objevovat firmy, které těmto ubytovacím zařízením nabízí své služby, znalosti z oboru a pomoc s řízením a propagací jejich služeb aniž by přímo působily v konkrétním zařízení. Outsourcing je dnes mezi hoteliéry velmi rozšířenou a populární metodou jak zajistit služby, pro které jejich ubytovací zařízení nemá kapacity (například prádelna apod.), nebo si nechce na jejich zajištění najímat a školit svoje zaměstnance (například ostraha či servisní technik). Proto bylo jen otázkou času, než se objeví někdo s nápadem řešit tímto způsobem i služby marketingové. Napomohl tomu také rozvoj moderních technologií, což mělo za důsledek, že většina hotelů nabízí a prezentuje své služby online a také většina zákazníků hledá tyto služby právě na internetu. Proto se dá outsourcing marketingových služeb řešit jednoduše a efektivně bez nutnosti přítomnosti marketingového pracovníka přímo v hotelu. 9

10 V teoretické části této práce se zaměřuji především na vysvětlení pojmu outsourcing a na pojmy jako marketing a marketingové služby. Mnohdy totiž lidé nevědí co si pod těmito pojmy představit a co vše můžeme mezi tyto služby zařadit. Zaměřím se také na pojem sales management, který je dnes již někdy řazen právě mezi celkové služby marketingu, respektive můžeme říci, že je to používání marketingových strategií v praxi. V analytické části této práce je provedena analýza firem, které se zabývají hotelovým poradenstvím či přímo outsourcingem marketingových služeb. Zejména se pak v této části práce zaměřuji na to, jaké marketingové služby a činnosti se dají pro hotel řešit pomocí outsourcingu, jaký mají přínos. Cílem analytické části je zjistit kdo v českém hotelnictví poskytuje marketingové služby formou outsourcingu a jaká ubytovací zařízení je využívají. Dalším cílem je analyzovat a detailně popsat takto poskytované služby a posoudit jejich přínos. Výše popsanou analýzou chci zhodnotit primární hypotézu, že outsourcing těchto služeb je pro ubytovací zařízení efektivní řešení z hlediska šetření nákladů, že tyto služby pomáhají ubytovacím zařízením v tom, aby lépe prezentovaly své služby a že uživatelem těchto služeb bývají zejména menší nezávislé hotely, které nespadají do řetězce nebo franšízy, tak zvaní výklenkáři. V závěrečné návrhové části práce jsou pak zhodnoceny výhody a nevýhody zajišťování marketingových služeb pomocí outsourcingu a na základě toho navrhnuta možná zlepšení pro poskytovatele těchto služeb i pro hoteliéry, kteří tyto služby využívají. Jako zdroj pro vytvoření této práce jsem použila odbornou literaturu. Stěžejní pro mou práci byla zejména kniha Moderní řízení hotelového provozu od Jaromíra Beránka a moje praxe v oblasti outsourcingu marketingových služeb a sales managementu. 10

11 1 Teoreticko metodologická část V první části této diplomové práce se zabývám především vymezením pojmů jako outsourcing, marketing či marketingové služby. Existuje velké množství definic a náhledů na každý tento pojem, proto jsem se snažila vysvětlit je tak, aby byly co nejvíce srozumitelné nejen profesionálům, ale také běžným lidem, kteří si nejsou jisti, co přesně si pod těmito pojmy představit. 1.1 Co je to outsourcing? Outsourcing je dnes již poměrně běžné slovo, avšak i přes to spousta lidí neví jak ho popsat nebo co přesně si pod ním představit. Je to výraz, který patří k podnikání a zejména v dnešní době nabývá na významu. Samotné slovo outsourcing vzniklo spojením několika anglických slov označujících využívání vnějších zdrojů k zajištění služeb v rámci podnikání. Dobře tento pojem vystihuje ve své knize Beránek, který říká: Pojem outsourcing (Outside Resource Using) je slovo anglického původu, které můžeme volně přeložit jako využívání vnějších zdrojů. Tento termín se všeobecně používá pro dlouhodobé převedení oblasti určitých služeb na poskytovatele, včetně přenosu zodpovědnosti. (Beránek, 2013, s. 238) Z této definice outsourcingu je tedy jasné, že toto slovo pod sebe zahrnuje veškerou činnost a služby, které podnik v našem případě ubytovací zařízení chce poskytovat svým klientům, tedy hostům ale z nějakého důvodu nechce nebo nemůže tyto služby poskytovat samo pomocí vlastních zaměstnanců či ve vlastních prostorách. 1.2 Další definice outsourcingu Jak již bylo zmíněno výše, existují různé výklady pojmu outsourcing, proto je zde uvedeno několik dalších definic pro lepší pochopení jeho významu. Například následující definice se zaměřuje na smysl outsourcingu: Pojmem outsourcing se obecně označuje zajištění určité části činnosti firmy jinou, externí organizací. Zjednodušeně tedy outsourcing představuje jakýsi pronájem externích zdrojů. 11

12 Smyslem outsourcingu je nedělat to, co pro nás může zajistit někdo jiný levněji, a raději se soustředit na tu oblast podnikání, v níž sami vynikáme. Outsourcing také umožňuje přechodně zvýšit kapacity firmy a vyhovět tak náhlé poptávce. (Outsourcing, online, ) Další definice nahlíží na využitelnost outsourcingu z hlediska nákladů: Termín outsourcing vznikl složením dvou anglických slov "outside" (vnější) a "resource" (zdroj). V praxi toto spojení znamená takovou činnost, při které firma využívá k vykonávání potřebné práce zdroje, pocházející z "vnějšího prostředí". Hlavním důvodem, proč k outsourcingu přistupuje ve světě stále více a více společností, je snaha snížit firemní náklady. Celá činnost musí být přitom provedena tak, aby i po outsourcingu zůstala zachována kvalita nabízených služeb, a aby zákazníci společnosti pokud možno vůbec nepoznali, že k nějakému outsourcingu ve společnosti dochází. Outsourcing se využívá především u rutinních technicky a administrativně náročných činností, které mají zároveň povahu fixních nákladů. (Outsourcing & offshoring, online, 2005) Jelikož tato práce je zaměřena především na outsourcování marketingových služeb, připojila jsem ještě definici, která se zabývá právě outsourcingem marketingu: Outsourcing marketingu je služba, kdy všechny marketingové aktivity firmy jsou realizovány externím dodavatelem. Firma dodavateli pouze stanovuje cíle, popř. úkoly a zajišťuje nezbytné informace a podklady. Dodavatel navrhuje strategii, rozpočet, řeší jednotlivé úkoly a nese zodpovědnost za výsledek. (Outsourcing marketingu, online, 2009) 1.3 Pojem marketing Marketing je v dnešní době již výraz, který se používá poměrně běžně. V odborné literatuře nalezneme mnoho různých definic a popisů tohoto pojmu, avšak většinou vycházejí ze stejného základu. A to, že marketing je soubor činností, které firmám pomáhají zviditelnit se a zajišťují poptávku po jejich službách či produktech. Dobře to ve své knize popisují Beránek a Kotek, kteří říkají: Marketing je funkce, která spočívá v definování cílů zákazníka a nejlepším 12

13 způsobu, jak jeho potřeby a požadavky konkurenčně a výnosně uspokojit. (Beránek; Kotek, 2003, s. 93) Beránek s Kotkem však dále rozvíjejí myšlenku marketingu jako celkové koncepce, protože aby byl marketing úspěšný, musí si firma nejprve důkladně analyzovat, na koho se svou marketingovou koncepcí cílí, aby mohlo být dosaženo co nejlepších výsledků: Marketingová koncepce se opírá o stanovisko, že hlavním úkolem firmy je určit potřeby, požadavky a preference cílové skupiny a poskytnout požadovanou spokojenost (Beránek; Kotek, 2003, s. 93) V neposlední řadě se tito autoři také zaměřují na marketing jako proces. Pokud chce podnik vytvořit úspěšnou a dlouhodobě fungující marketingovou strategii, je nutné postupovat postupně a podle určitých bodů: Marketingový proces se skládá z následujících etap: sběr a rozbor informací Kde jsme? stanovení cílů Kde bychom chtěli být? dodržení základních pravidel marketingu Jak se tam dostaneme? použití jednotlivých částí marketingového mixu Co děláme pro to, abychom se tam dostali? plánování Kdy, kdo a co udělá pro to, abychom se tam dostali? realizace a kontrola Zda jsme se tam již dostali? (Beránek; Kotek, 2003, s. 95) 1.4 Sales management a jeho vztah k marketingu Jak bylo výše řečeno, základem úspěchu pro firmu je stanovení fungující marketingové strategie či koncepce. Tím to ale nekončí. Pokud existuje 13

14 marketingová strategie, musí také existovat někdo, kdo se bude starat o její naplnění, respektive o samotný prodej služeb či produktů firmy. Je běžnou chybou ztotožňovat marketing a prodej jak popisuje ve své knize Beránek: Nejen široká veřejnost, ale i zástupci podnikatelské sféry se často domnívají, že marketing je synonymum pro prodej. Ve skutečnosti je marketing mnohem širší pojem, který v sobě zahrnuje mimo jiné také prodej. (Beránek, 2013, s. 138) Je tedy jasné, že prodej není to samé, co marketing, ale je jeho součástí. Stejně tak jako marketing má i prodej svá pravidla a skládá se z více aktivit. V důsledku toho se používá pojem, který označuje a zahrnuje prodej a všechny aktivity s ním spojené sales management. Obrázek 1 Aktivity sales managementu Zdroj: Jak lze vidět na Obrázku 1, sales management se skládá z několika klíčových aktivit: analyzování a navrhování vhodného řešení, realizace dodávky produktu (či služby), podpora prodeje a udržování povědomí o produktech (službách), rozdělení úkolů, analýza výkonu prodeje, hlášení o činnostech v rámci prodeje, vzdělávání v oblasti návrhu nových řešení, komunikace a aktivní vztah se zákazníkem. 14

15 V dnešní době se proces tvorby marketingové strategie a prodej samotný stávají čím dál tím víc důležitějšími a obtížnějšími úkoly z důvodů stále větší konkurence a v oblasti hotelnictví zejména, jak naznačuje ve své knize Abbey: Because competition among hotels and hotel brands is fierce, it is no longer adequate to place a few advertisements, send a few salespeople out on personal calls, and rely on word-of-mouth references to fill guestrooms and property revenue centres. The need for concentrated marketing and sales strategies has never been greater in the hospital industry. (Abbey, 2003, s. 5) Soutěživost mezi hotely a hotelovými značkami stoupá a proto už není dostačující umístit někam pár reklam, poslat pár obchodních zástupců na osobní schůzky a spoléhat, že si klienti sdělí reference mezi sebou, abychom naplnili hotelové pokoje a hotelová střediska, která slouží jako zdroje příjmů. Potřeba koncentrované marketingové a obchodní strategie v hotelnictví nebyla nikdy větší. Dalším velkým a specifickým problémem v oblasti hotelnictví je otázka kvalitního personálu. Pokud totiž chceme, aby byla marketingová strategie a sales management účinný není to jen otázka obchodního oddělení hotelu, jak podotýká Beránek: Marketing není výsadou pouze specializovaných firem (např. reklamních agentur), marketingového oddělení a vedoucích pracovníků hotelů, s jeho principy a postupy by měli být seznámeni také ostatní zaměstnanci a spolupracovníci. (Beránek, 2013, s. 138) Je nutné, dokonce nezbytné aby hotel fungoval a pro klienta vystupoval jako celek, tedy aby se každý zaměstnanec bez výjimky ztotožnil s marketingovou strategií hotelu a tu dodržoval. 1.5 Internet a outsourcing marketingu Nyní jsou již známy všechny potřebné pojmy a víme, co si pod nimi máme představit. Je však jedna zásadní věc, která je pro poskytování služeb outsourcingu v oblasti marketingu nezbytná internet. Abychom vysvětlili proč je používání internetu tak nezbytné pro outsourcování marketingových služeb, je nutné rozlišit outsourcing a poradenství. Mnoho firem na trhu se totiž zabývá pouze poradenstvím v oboru, tedy neposkytuje přímo určité služby, pouze radí, jak by se měly poskytovat v rámci podnikání, či outsourcuje pouze určitou část služeb. 15

16 Jako typický případ můžeme uvést outsourcing v oblasti vytvoření webových stránek firmy, v našem případě hotelu. Externí firma tedy jednorázově vytvoří funkční hotelové stránky, poskytuje servis a technickou podporu v případě problémů, ale dále nijak nezasahuje do prodeje. Pokud chce ovšem hotel outsourcovat více nebo všechny části v rámci své marketingové strategie, je využití internetu naprosto klíčovou záležitostí. Stejně jako ostatní obory, i hotelnictví se vyvíjí a postupuje vpřed díky technickému pokroku. Tištěná reklama v katalozích či osobní kontakt se zákazníkem dnes není dostačující a lidé velmi vnímají reklamu právě prostřednictvím internetu, jak říká ve své knize Hlavenka: Internet je dnes uživateli bezprostředně vnímán jako reklamní médium (což je navíc zúžený pohled, marketingové médium je jistě širší a obecnější definice). (Hlavenka, 2001, s. 15) Nejen to, online distribuce služeb a nabídky hotelů se stává klíčovým bodem a je stále oblíbenější a v budoucnu pravděpodobně z velké části nahradí jiné formy distribuce. Na to opět ve své knize poukazuje Beránek: Vysoká úroveň online služeb zhruba polovina hotelových rezervací v současnosti probíhá online cestou. K souboji s konkurencí dochází i v internetovém prostředí, proto by se měl hotel zaměřit na kvalitní webovou prezentaci, srozumitelný, přehledný a intuitivní online rezervační systém, bezpečnost online plateb atd. (Beránek, 2013, s. 162) Naprostá většina procesů spadajících pod sales management a marketing se dnes již odehrává online, ať už jde o online rezervační systémy a jejich správu nebo o přímé rezervace prostřednictvím online rezervačních formulářů či reklamu a prezentaci služeb hotelů. Proto je nezbytné při zajišťování těchto a jiných služeb internet aktivně využívat. Mnoho hoteliérů však v rámci běžného provozu svého ubytovacího zařízení na tyto aktivity nemá čas, dalším problémem je i nutnost naučit se pracovat s jednotlivými nástroji online marketingu a online prodeje. Samozřejmě je možnost nechat sebe a personál vyškolit. Taková školení však bývají drahá nebo časově náročná. A právě z těchto i jiných důvodů volí někteří hoteliéři raději cestu outsourcingu těchto služeb. 16

17 1.6 Skupiny služeb, které jsou nabízeny formou outsourcingu Služeb, které se dají v oboru hotelnictví řešit pomocí outsourcingu je velké množství. Všechny služby spadající pod marketing mají sloužit k podpoře prodeje a zvýšení zisků správným způsobem, tedy ideálně tak, aby byl výsledkem spokojený a vracející se zákazník. Tyto služby se ale dají rozdělit do jednotlivých skupin, které se zaměřují na jednotlivé aspekty, například propagace hotelu na správných místech tak, aby se dostal do povědomí cílové skupiny zákazníků, správa webových a jiných prezentací hotelu, šíření a udržování dobré image a dobrého jména hotelu, řešení vztahů s veřejností a podobně. V dalších odstavcích budou definovány jednotlivé skupiny služeb a popsáno, které služby do těchto skupiny spadají Služby zaměřující se na prezentaci ubytovacího zařízení pomocí vlastních webových stránek Internet se stal postupem času pro většinu ubytovacích zařízení hlavním prostorem pro jejich prezentaci a hlavním místem pro konkurenční boj. Při dnešním množství možností v oblasti reklamy na internetu a množství hotelů, které na trhu působí je velmi složité se v této oblasti odlišit. Internetová prezentace a vytvoření webových stránek je dnes pro hotely naprostým základem a nutností a chce li hotel být úspěšný, je nezbytné udělat webovou prezentaci velmi kvalitně. Pro vytvoření webové prezentace a její správu existuje v dnešní době mnoho nástrojů a právě tyto nástroje a činnosti spadají do této skupiny služeb. Základem je samozřejmě dobrá oficiální webová stránka ubytovacího zařízení. Mohlo by se to zdát jako samozřejmost, avšak stále ještě nalezneme spoustu ubytovacích zařízení, která své webové stránky nemají v pořádku ať už z informativního či z designového hlediska. V českém hotelnictví je zvykem, a to zejména u menších ubytovacích zařízení jako jsou menší hotely nebo penziony, že webové stránky se jednou vytvoří a dále se o ně nikdo nestará. Toto jednání je evidentně chybné, protože aby měly webové stránky ten správný očekávaný efekt, je nutné je pravidelně aktualizovat, přidávat na ně nové informace, přizpůsobit 17

18 design dnešní době, mít na nich dostatek kvalitního vizuálního materiálu (fotografie, videa, virtuální prohlídky) a také přehledně zpracované základní dokumenty jako ceník, storno podmínky a další. Velmi důležitým aspektem webových stránek je také rezervační formulář, kde si hosté mohou přímo zarezervovat své ubytování tak zvaný booking engine. Proto je potřeba mít k dispozici šikovného IT specialistu, který stránky nejen vytvoří, ale bude také zajišťovat jejich pravidelnou aktualizaci a servis technických chyb. Další neméně důležitá součást této oblasti jsou služby, které zajišťují povědomí hostů o webových stránkách hotelu. Mezi takovéto služby patři SEO optimalizace, neboli optimalizace webových stránek pro vyhledávače jako jsou například Seznam.cz nebo Google.com. V rámci seo optimalizace se nastaví správné tvary webových adres, popisky stránek pro robotické vyhledávače, klíčová slova pomocí kterých potenciální hosté webové stránky naleznou a další věci. Druhou součástí jsou takzvané PPC reklamy, neboli proklikové reklamy ve vyhledávačích. V rámci PPC se mohou nastavit jednotlivé přesně cílené kampaně na jednotlivé služby hotelu, na oblast, kde se hotel nachází a podobně. Obě služby budou podrobněji popsány v analytické části práce Služby zaměřující se na prezentaci ubytovacího zařízení na prodejních a informačních portálech Pokud má hotel kvalitně zpracované webové stránky, neznamená to ještě nutně úspěch. Naopak pouze s webovými stránkami, ať jsou jakkoli dobré hotel v konkurenčním boji neobstojí. Je nutné, aby byl propagován tam, kde lidé ubytování hledají, tedy na různých rezervační a informačních portálech. Jako příklad rezervačního portálu můžeme uvést například jeden z nejznámějších, booking.com. Jako portál informační například tripadvisor.com, kde je možné si přečíst hodnocení hostů, kteří už hotel navštívili a udělat si tak reálný obrázek o jeho službách a jejich kvalitě. V rámci outsourcingu se dá řešit spoustu věcí a jednotlivých úkolů spojených s prezentací hotelu na těchto portálech. Pro začátek je samozřejmé nutné získat od jednotlivých portálů dobré podmínky a smlouvy. Dále se vypracují jednotlivé 18

19 prezentace v různých jazycích. Na prodejní portály je potřeba nahrát kapacitu hotelů tedy pokoje k prodeji a ceny na jednotlivá období. K udržovacím činnostem pak patří například hlídání obsazenosti hotelu a úprava kapacity k prodeji na jednotlivých portálech, přidávání různých aktualit či zajímavostí. Zjednodušeně je možné říci, že tyto všechny služby slouží k tomu, aby bylo ubytovací zařízení pro potenciální hosty atraktivní a snadno dostupné pro rezervaci Služby zaměřující se na obsazenost hotelu a její vyrovnanost během jednotlivých období Jedním z nejtěžších aspektů práce v hotelnictví je udržení dobré obsazenosti během celého roku. Je samozřejmé, že v závislosti na lokalitě se obsazenost ubytovacího zařízení během roku liší. Například horské hotely mají nejsilnější sezónu v zimě, kdy obsazenost nebývá problém a v létě naopak potřebují hosty nějak přilákat, protože obsazenost bývá nižší. Stejně tak kolísá obsazenost i u městských a jiných hotelů či penzionů. Zatímco během silné sezóny není problém provádět pouze udržovací práce jako je hlídání obsazenosti na portálech, komunikace s hosty a informování o novinkách a podobně. Ve slabé sezóně je nutné zapojit kreativitu a snažit se zaujmout hosty nějakým jiným způsobem. Do těchto činností spadá například analýza možností v okolí hotelu, vyhledání zajímavých partnerů pro možnost spolupráce, pokud hotel disponuje vhodnými prostorami pro konference či školení, zpracovat nabídku pro firmy, vytvoření různých výhodných pobytových balíčků a další Ostatní služby Výše byly popsány různé skupiny služeb, které je možné pomocí outsourcingu zajišťovat a poskytovat. Samozřejmě se nejedná o jediné tři skupiny služeb. Další služby nejsou tak nápadné, neznamená to však, že nejsou důležité. Patří sem například velmi důležitá cenotvorba a úprava cenové hladiny dle aktuální situace na trhu, komunikace se smluvními partnery v případě problémů například s rezervačními portály, pravidelné vytváření různých statistik pro přehled o situaci 19

20 ubytovacího zařízení, pomoc ubytovacímu zařízení v komunikaci s cestovními kancelářemi nebo agenturami a při vyjednávání cen a provizí, hledání a navrhování možných vylepšení v prezentaci a činnosti ubytovacího zařízení, správa profilů ubytovacího zařízení na sociálních médiích jako je například facebook nebo twitter, analýza klientských recenzí a komunikace s hosty v případě problémů a mnoho dalšího. Základem je samozřejmě denní komunikace s majitelem nebo správcem ubytovacího zařízení. Detailnější popis jednotlivých služeb následuje v další části této práce. 20

21 2 Analytická část V analytické části této diplomové práce se zabývám třemi hlavními otázkami kdo?, co? a pro koho? Kdo v rámci českého hotelnictví poskytuje outsourcingové služby v oblasti marketingu. Co, respektive jaké služby se v rámci této služby poskytují či dají poskytovat. U každé služby se zaměřím i na to, jaký má smysl a zda má pro ubytovací zařízení význam. A pro koho, tedy jaký typ ubytovacího zařízení je nejčastějším uživatelem outsourcingu a co (pokud něco) je pro něj typické. 2.1 Firmy zabývající se outsourcingem marketingových služeb a hotelovým poradenstvím v ČR Jak bylo řečeno výše, v analytické části této práce se zabývám nejprve tím, jaké firmy se věnují outsourcingu marketingových služeb a v jakém rozsahu. Protože outsourcing těchto služeb není v České republice zatím velmi rozšířený, zařadila jsem do této části práce i firmy, které nabízí hotelové poradenství Hotely Hotelům Hotely Hotelům je internetový magazín, který se zabývá pouze a výhradně oblastí ubytovacích a restauračních služeb. Magazín má přehledně rozdělené rubriky a je zde k přečtení mnoho zajímavých rad, tipů a článků pro všechny, kteří se hotelnictví přímo věnují nebo by se mu chtěli věnovat. Magazín Hotely Hotelům má v nabídce zajištění mnoha služeb z oblasti marketingu a sales managementu: Audit nastavení internetových rezervačních systémů (revize rezervačních systémů, optimalizace prezentace, kontrola využití všech funkcí a nastavení maximálního využití, kontrola nastavení cen a slev, doporučení pro zvýšení počtu rezervací a optimalizaci prodeje, analýza webových stránek, nastavení rezervačního systému, doporučení pro zvýšení počtu přímých 21

22 rezervací přes webové stránky, návrh kampaní v internetových médiích, revize profilu na facebooku). Prodejní audit a forecasting (analýza aktivního prodeje, revize statistik jednotlivých segmentů, revenue management a forecasting, up selling, cross selling, prodej přes webové stránky, propagace a marketing). Audit webových stránek (revize obsahu a klíčových slov a vymezení hlavních nedostatků, analýza nejvhodnějších klíčových slov, kontrola viditelnosti webových stránek ve vyhledávačích, definování omezení webových stránek pro roboty vyhledávačů, návrh na řešení nalezených nedostatků, odpovědi na to, jak zlepšit viditelnost stránek). PPC - Pay Per Click (natavení placených kampaní na Googlu, nastavení placených kampaní na Seznamu). Kromě přehledu služeb, které magazín Hotely hotelům přímo poskytuje, nabízí také informace z oblasti hotelového marketingu, trendů v hotelnictví, vzdělávání v hotelnictví či revenue managementu. Celkově je magazín velmi přehledný, na jeho webových stránkách se snadno vyhledává a rozsah informací je velký. Přesto, že magazín nenabízí outsourcing služeb ve velkém rozsahu, určitě je vhodné ho do této kategorie zařadit a může být přínosem pro hotely, které chtějí část služeb outsourcovat a část služeb si zajišťovat samy Trade & Mark Creative T & M Creative je reklamní marketingově poradenská agentura, která se zaměřuje především na segment hotelů, restaurací a cateringu. Agentura je členem Asociace kuchařů a cukrářů ČR a také Asociace hotelů a restaurací ČR. Spolupracuje s různými odbornými institucemi v oblasti hotelnictví a gastronomie. Součástí agentury je i vydavatelství odborné edice HOTREQ. Agentura dále pořádá různé druhy akcí jako veletrhy, přednášky, semináře nebo výstavy. 22

23 Pro klienty agentura připravuje marketingové koncepce a nabízí služby v několika oblastech: Event marketing a výstavy (organizace veletrhů či výstav rozpočet, propagace akce, zajištění a podpora public relations, produkční zpracování, závěrečné zprávy a audit akce, zajištění účasti na akcích vyřízení přihlášky, umístění v katalogu, zajištění prezentace a hostesek, doprovodné aktivity apod.). Marketingové služby (analýza cílové skupiny klientů, strategické marketingové poradenství, volba komunikačního mixu, vnitropodnikový marketing, návrh a zpracování reklamních kampaní, pomoc v oblasti budování značky, PR servis). Reklamní produkce (zajištění firemních tiskovin výběr materiálu, návrh výroby a nabídkové kalkulace, promo materiály, reklamní a dárkové předměty, billboardy, reklamní poutače, distribuce tiskovin a promo předmětů). Webdesign a webmastering (návrhy webové prezentace, grafické zpracování, technická správa webových, aktualizace a servis, webové aplikace bannery, optimalizace webu). T & M Creative agentura zajišťuje jak služby marketingu, tak i služby Event managementu. Celkově hodnotím webovou prezentaci agentury jako nedostatečnou. Stránky působí nedodělaným a zastaralým dojmem, zejména v jednotlivých záložkách chybí rozsáhlejší popis služeb. Ilustrativní fotografie u jednotlivých záložek jsou spíše na škodu, působí neoriginálně, některé nemají dobré rozlišení. 23

24 2.1.3 ConsultPro Hospitality ConsultPro Hospitality je poradenská firma zaměřující se na zvýšení kvality služeb ubytovacích zařízení ve stávajících provozech i v plánovaných hotelových projektech. Pro již fungující provozy nabízí společnost ConsultPro například sales audit tedy audit obchodních aktivit nebo mystery shopping kontrolu poskytovaných služeb v utajení. Pro nová ubytovací zařízení, která ještě nebyla otevřena, je možnost připravit tak zvaný pre-opening, tedy fázi zabývající se aktivitami před samotným otevřením hotelu do provozu. Podrobnější rozbor služeb společnosti ConsultPro Hospitality následuje níže: Sales and marketing audit (zvýšení tržeb napříč segmenty, aktivní prodej, revenue management, rozesílání newsletterů a sběr kontaktů, prověření informačních technologií, audit smluv, management vztahů se zákazníky, porovnání služeb konkurence s provozem klienta). Mystery shopping (kontrola úrovně služeb formou anonymního výzkumu provozu, ověření chování personálu, poctivosti prodeje, kvality služeb, vyhodnocení anonymních návštěv, vyhodnocení konferenčních služeb a online rezervačního systému v porovnání s konkurencí). Standardizace (sestavení hotelových standardů, kontrola chování personálu, sjednocení vnitřních hotelových procesů a poskytování služeb, standardizace vybavení). Studie proveditelnosti (prověření provozních možností a kapacity zařízení, vhodnost lokality, průzkum trhu, prověření hlavních trendů a statistik regionu, identifikace strany poptávky). E-commerce (optimalizace distribuce pokojů přes internetové portály, revenue management, ing emialová propagace, sběr ových 24

25 adres, zvýšení návštěvnosti webových stránek, vytvoření a správa profilu na sociálních médiích, revize textů na internetových stránkách). ConsultPro Hospitality je poradenská společnost, zajišťující poměrně širokou škálu služeb marketingu a sales managementu. Webová prezentace firmy by mohla být dynamičtější, je hodně strohá. Stránky jsou přehledně rozděleny do jednotlivých záložek. Vzhledem k tomu, že na stránkách je uvedena pouze jedna kontaktní osoba, působí uváděný rozsah služeb trochu nadneseně Perfect Hotel Concept Perfect Hotel Concept je společnost zabývající se poradenskou činností v oblastech hotelnictví, restaurací a cestovního ruchu. Společnost nabízí kromě poradenských služeb také různé vzdělávací kurzy zaměřující se na jednotlivé části úspěšného řízení různých oddělení ubytovacích zařízení, například kurz pro front office a housekeeping s názvem Řízení hotelového provozu, kurz Interkulturální komunikace či kurz Efektivní argumentace pro obchodní oddělení a recepci. Společnost se v oblasti poskytování svých služeb zaměřuje na čtyři stěžejní okruhy: Sales and marketing, yielding a revenue management, poradenství a řízení lidských zdrojů. Detailnější rozsah služeb je popsán níže: Sales and marketing (provozní koncept, sestavení marketingového plánu, pre-opening aktivity, analýza portfolia a SWOT analýza, analýza konkurence, pomoc při výběru rezervačních a distribučních kanálů, elektronický marketing, budování značky, krizové PR,...). Yield and revenue management (segmentace hostů, benchmarking, zavedení cenového kalendáře, nastavení a zavedení statistik a reportingu, řízení kapacity, školení v oblasti revenue managementu, cenotvorba). Řízení lidských zdrojů (analýza firemní kultury, personální audit, pomoc 25

26 v oblasti vyhledávání zaměstnanců, návrhy pracovních smluv, vytvoření nebo analýza systému motivace, vzdělávání zaměstnanců). Poradenství (analýza a řízení rizik, řízení provozních činností, skladové hospodářství, řízení podniku v krizi, řízení kvality, ekonomické poradenství, konzultace podnikatelských záměrů, obchodní politika). Společnost Perfect Hotel Concept působí velmi solidním dojmem a nabízí jednu z nejširších škál služeb v oblasti outsourcingu marketingových služeb. Přesto, že část služeb nezajišťuje přímo, ale věnuje se poradenství v jednotlivých oblastech. Stránky této společnost a její webová prezentace působí profesionálně a je velmi přehledná Hotel Solutions Hotel Solutions je firma, zabývající se hotelovým poradenstvím, optimalizací provozu ubytovacích zařízení, podporou a rozvojem obchodních aktivit a řízením ubytovacích zařízení. Firma nabízí komplexní služby v několika hlavních oblastech: obchod a marketing, podpora obchodu a produktu, provozování hotelů, rozvoj a výstavba hotelů. Přehled rozsahu služeb je opět detailněji popsán níže: Řízení obchodu (definice a analýza konkurence, analýza a optimalizace prodejních cen, analýza segmentů a doporučení jejich podílu na obsazenosti, návrh a rozdělení alokací mezi partnery, registrace na internetových rezervačních systémech, nastavení prezentací a cen na internetových rezervačních systémech, úprava cen v závislosti na aktuální situaci, správa internetových rezervačních systémů, zavedení statistik a reportů, analýza klientského hodnocení hotelu,...). Produkt (hotelové poradenství, vyhodnocení stavu produktu a návrhy na zlepšení, propagační materiály, překlady materiálů, příprava a doporučení k získání oficiální kategorizace, registrace obchodních známek). 26

27 Mystery Shopping (analýza úrovně poskytovaných služeb, analýza chování zaměstnanců, report o celkovém stavu navštívených středisek a kvalitě služeb). Hotelové technologie a nástroje (doporučení vhodného produktu, implementace na hotelové stránky, hotelové programy, online prodejní formulář, program pro kontrolu cen konkurence, program pro nastavení cen na internetových rezervačních portálech). Hotelová videa (natočení hotelového videa dle požadavků klienta, odlišení od konkurence, prezentace hotelu). Tvorba webových stránek (analýza stávajících webových stránek a prezentací, návrh na vylepšení a nový design webových stránek, integrace rezervačních portálů). SEO optimalizace (analýza stávajících kampaní a klíčových slov, návrh na úpravu a úprava zdrojových kódů webových stránek, registrace do internetových katalogů). PPC kampaně (analýza adekvátních klíčových slov pro produkt, návrh kampaní pro Google Adwords a Seznam Sklik, optimalizace stávajících proklikových kampaní). Sociální média (analýza a úprava firemního profilu na Facebooku, grafická a textová úprava profilu, správa profilu přidávání pravidelných aktualit). Řízení ubytovacího zařízení (Nastavení, přenastavení nebo doporučení úpravy vztahu a podmínek mezi majitelem a provozovatelem ubytovacího zařízení, nastavení provozních procesů, optimalizace provozních procedur, řízení nákladů a tržeb, školení zaměstnanců, mystery shopping, dozorování a řízení hotelového provozu). 27

28 Hotel development (podpora realizátora projektu z hlediska hotelového provozu, tvorba nebo posouzení koncepce projektu, predikce výkonnosti ubytovacího zařízení a posouzení návratnosti, konzultace projektu s architekty z hlediska praktičnosti, logistiky a provozuschopnosti zařízení, analýza či tvorba plánů, provozních rozpočtů a zvoleného standardu, optimalizace nákladů na provozní vybavení, pomoc při výběru hotelových systémů a dodavatelů, koordinace tvorby vzorového pokoje, výběr klíčových zaměstnanců, uvedení ubytovacího zařízení do provozu). Jak je z popisu výše patrné, společnost Hotel Solutions nabízí jednoznačně nejširší rozsah služeb. Webové stránky společnosti jsou přehledné a jednoduše se na nich hledají podstatné informace. Hlavní odlišení od ostatních společností spočívá v tom, že Hotel Solutions se zaměřuje především na dlouhodobé partnerství a spolupráci s ubytovacími zařízeními, nikoli na konzultační služby formou pouze několika návštěv či na jednorázové nastavení procesů Ostatní poradenské a outsourcingové společnosti v oboru hotelnictví V oboru hotelnictví působí poměrně velké množství firem, a proto jsem se snažila vybrat ty, které jsou podle mého názoru nejvíce zaměřeny na outsourcing marketingových služeb. Můžeme však najít i jiné firmy, které se více či méně zaměřují na outsourcování různých hotelových služeb. Asten Hotels společnost Asten Hotels se zabývá především řízením, pronájmem a zastupováním luxusních a butikových hotelů v regionu střední a východní Evropy. Mezi nabízené služby patří například vypracování MS plánu (obchodní a marketingový plán), úprava webových stránek a příprava tiskovin. Asten Hotels nabízí také poradenství v oblasti výběru správného rezervačního systému (booking enginu) a zabývá se PPC kampaněmi. Mezi nejdůležitější činnosti firmy patří zavedení standardů a kontrola jejich dodržování. Hotel Consult Firma Hotel Consult se zabývá hotelovým poradenstvím, marketingem, rezervačními systémy a školením hotelového personálu. 28

29 V oblasti školení firma spolupracuje s Asociací hotelů a restaurací AHR ČR. Firma nabízí také možnost Mystery shoppingu a pomoc hotelům s napojením na globální distribuční systémy. Czech Hotel Consulting společnost, která se zabývá především konzultacemi v oblasti hotelnictví, například při pre-openingu hotelu. Firma zajišťuje školení pro zaměstnance hotelů, zabývá se managementem kvality a jeho kontrolou a také sales a marketing managementem. Svoboda & Williams Svoboda & Williams je svým hlavním zaměřením realitní kancelář, mezi jejich služby ale patří také hotelové poradenství. Společnost v rámci hotelnictví nabízí HIM (Hotel Interim Management), neboli management optimálního výkonu a jeho diagnostiku, pomoc s výběrem provozovatele, vypracování studie proveditelnosti, poradenství v oblasti investic a oceňování a zpracování a řízení projektů. UHI Bohemia (United Hotel Investments Bohemia) je developerská, konzultační a provozovatelská společnost zaměřená na oblast hotelnictví a bytové výstavby. Pro hotely společnost nabízí přípravu a realizaci projektů na výstavbu či rekonstrukci, přípravu provozních plánů, konzultační služby a zpracování studií proveditelnosti, zajištění marketingových služeb pro projekt a také realitní služby, které zajišťují prodej nebo pronájem hotelů. 2.2 Ubytovací zařízení využívající outsourcing k zajištění marketingových služeb V předchozí části práce jsme si udělali představu o společnostech, které působí na českém trhu v oblasti hotelnictví a nabízí různé druhy služeb poskytované outsourcingovýcm způsobem. V této části se zaměříme na to, jaké typy ubytovacích zařízení tyto služby nejvíce využívají. K tomu abych zjistila, jaká ubytovací zařízení tyto služby využívají nebo je využila v minulosti, jsem použila reference, které na svých stránkách některé ze společností uvádí, a také jsem 29

30 udělala vlastní průzkum. Každé z uvedených ubytovacích zařízení je pro přehlednost zařazeno v rámci kategorie, třídy, velikosti (počtu pokojů) a lokality. U ubytovacích zařízení, kde tuto informaci bylo možné zjistit je také uvedena společnost, kterou pro outsourcing využívají případně, jaké služby takto zajišťují či zajišťovaly Přehled ubytovacích zařízení Hotel Liberty kategorie: hotel třída: **** first class počet pokojů: 32 lokalita: Praha centrum společnost: ConsultPro Hospitality CPI Hotels hotely Clarion Congress Hotel Prague, Clarion Hotel Prague Old Town, Clarion Hotel Prague City, Clarion Grandhotel Zlatý Lev Liberec, Clarion Congress Hotel Ostrava, Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel České Budějovice, Clarion Congress Hotel Olomouc) kategorie: hotely třída: **** first class počet pokojů: 559, 93, 64, 117, 169, 83, 205, 126 lokalita: Praha, krajská města (Liberec, Ostrava, Ústí nad Labem, České Budějovice, Olomouc) společnost: ConsultPro Hospitality služby: prověření obchodních aktivit, sales audit (audit centrálního obchodního oddělení) Jalta Hotel kategorie: hotel třída: ***** luxury počet pokojů: 94 lokalita: Praha centrum 30

31 společnost: ConsultPro Hospitality služby: sales audit Hotel Coronet kategorie: hotel třída: **** first class počet pokojů: 24 lokalita: Praha společnost: ConsultPro Hospitality Hotel Regina kategorie: hotel třída: **** first class počet pokojů: 29 lokalita: Praha společnost: ConsultPro Hospitality služby: revize obchodních aktivit Orea Hotel Voroněž kategorie: hotel třída: **** first class počet pokojů: 369 lokalita: Brno společnost: ConsultPro Hospitality, Perfect Hotel Concept Hotel Union kategorie: hotel třída: **** first class počet pokojů: 57 lokalita: Praha společnost: Perfect Hotel Concept 31

32 Grandhotel Pupp kategorie: hotel třída: ***** luxury počet pokojů: 228 lokalita: Karlovy Vary společnost: Perfect Hotel Concept Hotel Luník kategorie: hotel třída: *** standard počet pokojů: 35 lokalita: Praha společnost: Perfect Hotel Concept, Hotel Solutions Hotel Alexander kategorie: hotel třída: **** first class počet pokojů: 24 lokalita: Heřmanova Huť společnost: Perfect Hotel Concept Relax Park Modrá Stodola (Hotel Modrá stodola) kategorie: hotel třída: neuvedeno počet pokojů: 27 lokalita: Horoměřice společnost: Perfect Hotel Concept Hotel S Centrum kategorie: hotel třída: **** first class počet pokojů: 19 lokalita: Děčín 32

33 společnost: Perfect Hotel Concept Hotel La Fresca kategorie: hotel třída: **** first class počet pokojů: 13 lokalita: Kroměříž společnost: Hotel Solutions služby: správa obchodních aktivit Apartmány Kouty kategorie: hotel třída: neuvedeno počet pokojů: 33 lokalita: Loučná nad Desnou společnost: Hotel Solutions Hotel Stadion kategorie: hotel třída: *** standard počet pokojů: 28 lokalita: Hradec Králové společnost: Hotel Solutions Penzion Vltavanka kategorie: penzion třída: *** standard počet pokojů: 10 lokalita: Županovice společnost: Hotel Solutions 33

34 Penzion Avionika kategorie: penzion třída: *** standard počet pokojů: 13 lokalita: Kovářská (Krušné Hory) společnost: Hotel Solutions Hotel Praga 1 kategorie: hotel třída: **** first class počet pokojů: 31 lokalita: Praha společnost: Hotel Solutions Hotel Friday kategorie: hotel třída: **** first class počet pokojů: 43 lokalita: Praha společnost: Hotel Solutions Hotel Roma kategorie: hotel třída: **** first class počet pokojů: 91 lokalita: Praha společnost: Hotel Solutions služby: tvorba hotelového videa Hotel Caesar Palace kategorie: hotel třída: **** first class počet pokojů: 89 34

35 lokalita: Praha společnost: Hotel Solutions Hotel Galileo kategorie: hotel třída: **** first class počet pokojů: 57 lokalita: Praha společnost: Hotel Solutions Hotel Pod Jasany kategorie: hotel třída: **** first class počet pokojů: 15 lokalita: Špindlerův Mlýn společnost: Hotel Solutions Hotel Dvořák Tábor kategorie: hotel třída: **** first class počet pokojů: 72 lokalita: Tábor společnost: Hotel Solutions Hotel Vila Milada kategorie: hotel třída: **** first class počet pokojů: 15 lokalita: Praha společnost: Hotel Solutions služby: vytvoření hotelového propagačního videa 35

36 Penzion Rychtrova Bouda kategorie: penzion třída: neuvedeno počet pokojů: 7 lokalita: Benecko společnost: Hotel Solutions Hostel Marabou kategorie: hostel třída: neuvedeno počet pokojů: 11 lokalita: Praha společnost: Hotel Solutions Penzion Horinka kategorie: penzion třída: neuvedeno počet pokojů: 17 lokalita: Velké Losiny společnost: Hotel Solutions Zhodnocení vzorku ubytovacích zařízení zajišťujících marketingové a obchodní služby pomocí outsourcingu Celkově bylo uvedeno 35 ubytovacích zařízení, která využívají či v minulosti využívala pomoc poradenských a outsourcingových společností k zajištění některých svých služeb. Níže si tato ubytovací zařízení zhodnotíme a rozdělíme dle kategorie, třídy, velikosti a zařazení do řetězce, pro posouzení toho, jaký typ ubytovacího zařízení využívá těchto služeb nejčastěji. 36

37 Graf 1 Ubytovací zařízení dle kategorie Ubytovací zařízení dle kategorie penzion 11% hostel 3% hotel 86% hotel penzion hostel Zdroj: vlastní zpracování Z grafu 1 je patrné, že ze vzorku 35 ubytovacích zařízení (UZ) tvoří 86 % (31 UZ) zařízení kategorie hotel, 11 % (4 UZ) penziony a pouze 3 % (1 UZ) hostely. Je tedy možné říci, že služby outsourcingových a poradenských společností poptávají převážně hotely. Graf 2 Ubytovací zařízení dle třídy Ubytovací zařízení dle třídy ***** luxury 6% neuvedeno 14% *** standard 11% **** first class 69% *** standard **** first class ***** luxury neuvedeno Zdroj: vlastní zpracování 37

38 V grafu 2 lze vidět, že ze vzorku je v třídě *** standard zařazeno 11 % (4 UZ) ubytovacích zařízení, do třídy **** first class spadá 69 % (24 UZ) ubytovacích zařízení a dále je zde 6 % (2 UZ) ubytovacích zařízení v třídě ***** luxury a u 14 % (5 UZ) třída není uvedena a nepodařila se zjistit. Většinu ubytovacích zařízení podle třídy tedy tvoří čtyřhvězdičkové hotely. Graf 3 Ubytovací zařízení dle počtu pokojů Ubytovací zařízení dle počtu pokojů 101 a více pokojů 20% 0-50 pokojů 54% pokojů 26% 0-50 pokojů pokojů 101 a více pokojů Zdroj: vlastní zpracování Graf 3 zobrazuje zastoupení ubytovacích zařízení ve vzorku podle počtu pokojů. 1 Mezi malá ubytovací zařízení do padesáti pokojů se řadí 54 % (19 UZ) zástupců, do středních ubytovacích zařízení od padesáti jedna do sto pokojů spadá 26 % (9) ubytovacích zařízení a mezi velká ubytovací zařízení patří 20 % (7 UZ) ubytovacích zařízení. Z grafu je patrné, že nejčastějšími zástupci ubytovacích zařízení, která využívají služeb poradenských a outsourcingových společností jsou malá ubytovací zařízení do padesáti pokojů. Zastoupení středních a velkých ubytovacích zařízení je poměrně vyrovnáno s mírnou převahou středních ubytovacích zařízení. Velká ubytovací zařízení tvoří v daném vzorku zejména hotely Clarion, tedy kongresové hotely, které využívají spíše jednorázové služby 1 Rozdělení ubytovacích zařízení dle velikosti (tedy počtu pokojů) se v literatuře různí. Můžeme také najít dělení, kde se za malá UZ považují ta do 100 pokojů a za střední pak UZ do 250 pokojů. Pro účely této práce jsem použila vlastní rozdělení, které mi přišlo jako nejvhodnější vzhledem k zjištěným informacím ze zvoleného vzorku UZ. 38

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Ing. Pavel Rosenlacher

Ing. Pavel Rosenlacher Marketing v sociálních sítích Webová analytika Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Krátké shrnutí SEO spočívá v lepším zobrazování stránek ve výsledcích vyhledávání na vyhledávačích Souhrnně

Více

ONLINE MARKETING PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE ZA MARKETING MAKERS ANDREA HOLZKNECHTOVÁ

ONLINE MARKETING PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE ZA MARKETING MAKERS ANDREA HOLZKNECHTOVÁ ONLINE MARKETING PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE ZA MARKETING MAKERS ANDREA HOLZKNECHTOVÁ CO NEMŮŽEŠ ZMĚŘIT, TO NIKDY NEDĚLEJ! MarketingMakers.net Přednášející: Andrea Holzknechtová, PPC specialista Marketingový

Více

Situační analýza Muzea hraček Lednice

Situační analýza Muzea hraček Lednice JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Katedra Dramatických umění Ateliér Divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG INTERNETOVÉHO MARKETINGU

NABÍDKOVÝ KATALOG INTERNETOVÉHO MARKETINGU NABÍDKOVÝ KATALOG INTERNETOVÉHO MARKETINGU Platný od 1. 1. 2017 Komplexní Internetový marketing pod jednou střechou! Mít stránky krásně graficky zpracované, responsivní, plné funkcí usnadňující uživatelům

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

www.ubytovani-levne.cz

www.ubytovani-levne.cz Představujeme vám katalog kvalitního ubytování Vážení partneři, katalog ubytovani-levne.cz je ambiciózní projekt, který na jednom místě sdružuje informace o ubytování v přímém napojení na tipy na výlety.

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

Google AdWords Google Analytics

Google AdWords Google Analytics Google AdWords Google Analytics Tento studijní materiál byl vytvořen s podporou projektu FRVŠ 1030/2012 s názvem Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Elektronický obchod". Obsah Google AdWords

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Případová studie: Správa a optimalizace PPC kampaní pro společnost MP toner s.r.o.

Případová studie: Správa a optimalizace PPC kampaní pro společnost MP toner s.r.o. Případová studie: Správa a optimalizace PPC kampaní pro společnost MP toner s.r.o. www.mptoner.cz Společnost MP toner, s.r.o. se zabývá výrobou a prodejem kompatibilních tonerů MP Print a prodejem kompletního

Více

Závěrečné vyhodnocení projektu (podpořen z Dotačního programu Podpora cestovního ruchu 2016 Jihočeského kraje)

Závěrečné vyhodnocení projektu (podpořen z Dotačního programu Podpora cestovního ruchu 2016 Jihočeského kraje) Závěrečné vyhodnocení projektu (podpořen z Dotačního programu Podpora cestovního ruchu 2016 Jihočeského kraje) Reg. číslo dotační smlouvy: 33-03-006 1. Název projektu: PodKletí on line 2. Příjemce dotace:

Více

Studie webů automobilek

Studie webů automobilek Studie webů automobilek červen 2006 [manažerské shrnutí] Obsah Obsah... 1 Manažerské shrnutí... 2 Kvalita obsahu a použitelnost webu... 3 Základní nedostatky negativně ovlivňují použitelnost většiny webů...

Více

Kulatý stůl stavebního fóra a společnosti Trigema. Pavel Ševera, pavel.severa@spir.cz, duben 2014

Kulatý stůl stavebního fóra a společnosti Trigema. Pavel Ševera, pavel.severa@spir.cz, duben 2014 Rezidence a internet Kulatý stůl stavebního fóra a společnosti Trigema Pavel Ševera, pavel.severa@spir.cz, duben 2014 O asociaci SPIR Sdružení pro internetovou reklamu profesní asociace (JIC), reprezentant

Více

Zviditelněte svou značku a získejte více zákazníků MOŽNOSTI PREZENTACE NA PORTÁLU SVATBA.CZ

Zviditelněte svou značku a získejte více zákazníků MOŽNOSTI PREZENTACE NA PORTÁLU SVATBA.CZ Zviditelněte svou značku a získejte více zákazníků MOŽNOSTI PREZENTACE NA PORTÁLU SVATBA.CZ NABÍDKA REKLAMNÍHO PROSTORU NEOČEKÁVANÝ PŘÍSTUP Portál Svatba.cz vyniká především v přístupu ke svému inzerentovi.

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

Jak využít PPC reklamu v cestovním ruchu. Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace

Jak využít PPC reklamu v cestovním ruchu. Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace Jak využít PPC reklamu v cestovním ruchu Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace Co se dozvíte? Co je PPC reklama Jak naplánovat úspěšnou PPC kampaň Jak investuje konkurence v CR Jak lidé

Více

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj?

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Internetová populace v ČR 6 000 000 uživatelů internetu (největší procento 15 až 55 let) 5 000 000 používá Seznam (spíše starší) 4 500 000 používá

Více

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji Starý Hrozenkov 14. 10. 2009 1. Pozice Centrály cestovního ruchu ve Zlínském kraji Centrála cestovního ruchu

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI. Reklama na internetu

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI. Reklama na internetu ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních systémů TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Reklama na internetu Vedoucí práce: Ing. Jarolímek Praha, 2005 Internet jako nejmladší

Více

Řízení podniku a elektronické obchodování

Řízení podniku a elektronické obchodování Řízení podniku a elektronické obchodování Elektronické podnikání Všechny podnikové procesy ovlivněné internetem Elektronický obchod Řízení dodavatelských sítí Řízení zdrojů podniku Řízení vztahů se zákazníky

Více

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ T E Z E K D I P L O M O V É P R Á C I na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Vypracovala:

Více

Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh

Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh - Spolupráce při stanovování dlouhodobé strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh se zaměřením na produktový management - Analýza současné pozice ŠKODA

Více

Trendy online marketingu v CR

Trendy online marketingu v CR Trendy online marketingu v CR 2001 až 2013 2014 Pavel Kotas HOTEL.CZ a.s. & MITON Previo s.r.o. Internet a cestovní ruch (TUESDAY.CZ) 25.3.2014 BUDEME SI POVÍDAT O 1 VYHLEDÁVAČE a (vs.) 2 REZERVAČNÍ PORTÁLY

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky Marketing destinací Středn ední Morava a Jeseníky A.Křetínská Olomoucký kraj, oddělení cestovního ruchu Ing. H. Kotíková, Ph.D Katedra rekreologie FTK UP, Olomouc RNDr. I. Marek m-ark Marketing a reklama

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center

Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center Zpracovatel: ENVIC, občanské sdružení Prešovská 8, 301 00 Plzeň Kontaktní osoba: Tomáš Popp 1. úvod Kampaň zaměřená na

Více

KAČ OMUNI /K AGENTURA

KAČ OMUNI /K AGENTURA KOMUNIKAČ AGENTURA Kdo jsme Jsme všestranná komunikační agentura s širokým portfoliem služeb, které realizuje tým odborníků s dlouholetou praxí v oblasti vývoje komunikační strategie na trhu B2B i B2C.

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE

KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Marketingová strategie obchodní jednotky (SBU) společnosti ABB v oblasti B2B Leden 2013 TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK)

Více

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia ------------------------------------------------------------------------------------- Název tematického celku: MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ. KLIENT. Cíl:

Více

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Vypracovala: Monika

Více

Tvorba ceny v ubytovacích službách

Tvorba ceny v ubytovacích službách Katedra marketingu, obchodu a služeb Případová studie Tvorba ceny v ubytovacích službách Klatová, E. Tlučhoř, J. Tato případová studia vznikla v rámci projektu FRVŠ č. 1209/2009/F5/a Inovace předmětů zaměření

Více

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Marketingový výzkum Ing., Ph.D. Technická univerzita v Liberci Projekt 1 Technická

Více

Komplexní přehled. NÁKLAD : 10 000 ks. We Build Your Goodwill.

Komplexní přehled. NÁKLAD : 10 000 ks. We Build Your Goodwill. Ročenka Travel & Event Manager s HANDBOOK je určena všem manažerům, kteří mají na starosti marketing, získávání nových zákazníků a s tím spojené organizování firemních akcí a večírků, konferencí a kongresů.

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

Produkční plán. Tvorba internetových stránek

Produkční plán. Tvorba internetových stránek Produkční plán Tvorba internetových stránek Marek Žáček - Zac0057 Systémové inženýrství a informatika Ostrava 2014 Obsah OBSAH 1 ÚVOD 2 NÁZEV WEBU 3 ZÁMĚR A CÍLE 3 CÍLOVÉ PUBLIKUM 3 VZOR NÁVŠTĚVNOSTI 3

Více

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES Bc. Markéta Matulová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou zvýšení konkurenceschopnosti

Více

CSR programy firem v ČR. Závěrečná zpráva

CSR programy firem v ČR. Závěrečná zpráva CSR programy firem v ČR Závěrečná zpráva Pro PR Konektor zpracovala agentura NMS Market Research v Praze, dne 20.4.2015 Upozornění Informace obsažené v této prezentaci jsou vlastnictvím agentury PR.Konektor

Více

VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH

VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH Martina SOCHŮRKOVÁ Resumé: Příspěvek pojednává o významu informačních a komunikačních technologií pro oblast hotelnictví. Představuje pojmy jako Property

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

Veletrhy a výstavy. III. přednáška

Veletrhy a výstavy. III. přednáška Veletrhy a výstavy III. přednáška Komunikační specifika veletrhů a výstav 1. slouží ke komunikaci informací v daném oboru 2. představují i širší komunikační souvislosti 3. časoprostorová danost 4. působení

Více

PPC reklama v personalistice a ostatních oblastech propagace prakticky - krok za krokem

PPC reklama v personalistice a ostatních oblastech propagace prakticky - krok za krokem Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606 628 873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ WORKSHOP PPC reklama v personalistice a ostatních oblastech propagace prakticky - krok za krokem Získávání kvalitních

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

Webové šablony pro restaurace

Webové šablony pro restaurace Grafika Webdesign Eshopy Webové šablony pro restaurace Připravili jsme šablonové weby, které je možné aplikovat na většinu restaurací/kaváren a podobných podniků. Oproti univerzálním šablonám pro firemní

Více

INOVATIVNÍ MANAŽER MARKETINGU: INOVATIVNÍ BUSINESS INTELLIGENCE

INOVATIVNÍ MANAŽER MARKETINGU: INOVATIVNÍ BUSINESS INTELLIGENCE INOVATIVNÍ MANAŽER MARKETINGU: INOVATIVNÍ BUSINESS INTELLIGENCE E-LEARNING Jan Novák 15. července 2014 Obsah Proč mít data? Zdroje dat (externí a interní) Typy dat tvrdá a měkká Nejčastější chyby při přípravě

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

Vývoj lékárenských aliancí v České republice Čím se odlišují a jak zajišťují efektivitu marketingových investic výrobců v místě prodeje?

Vývoj lékárenských aliancí v České republice Čím se odlišují a jak zajišťují efektivitu marketingových investic výrobců v místě prodeje? Vývoj lékárenských aliancí v České republice Čím se odlišují a jak zajišťují efektivitu marketingových investic výrobců v místě prodeje? Ing. Lubomír Calta výkonný ředitel, Magistra, a.s. XX. OTC Konference

Více

Vaše budoucnost začíná zde

Vaše budoucnost začíná zde Vaše budoucnost začíná zde Proč Mexiko? Mexiko aktuálně spolupracuje s 44 zeměmi (včetně zemí Evropské unie) a disponuje 12. dohodami o volném obchodu. Mexiko je 14. největší ekonomika světa. Ve světě

Více

Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu

Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu Kurzy: Jak na on-line marketing základy on-line marketingu (1 den) Copywriting aneb jak psát atraktivní on-line texty (1 den) On-line marketing prakticky

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Ceník služeb platný od 1.4.2012

Ceník služeb platný od 1.4.2012 Ceník služeb platný od 1.4.2012 Alexandr Zlesák, DiS. info@azcomputers.cz + 420 605 905 218 1. Tvorba webových stránek, e-shopů A. tvorba www stránek individuální nabídka ceny pro každý projekt (zahrnuje

Více

Investujte do správných partnerů. Investujte do své budoucnosti.

Investujte do správných partnerů. Investujte do své budoucnosti. Investujte do správných partnerů. Investujte do své budoucnosti. Pozvánka k prezentaci na veletržní a konferenční přehlídce o franšízingu Franchise Days Prague 2012 / FrAMchise Day 2012 Dovolte nám, abychom

Více

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Alžběta Cedidlová Václav Stárek Asociace hotelů a restaurací ČR

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Alžběta Cedidlová Václav Stárek Asociace hotelů a restaurací ČR Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Alžběta Cedidlová Václav Stárek Asociace hotelů a restaurací ČR KDO JSME? Asociace hotelů a restaurací České republiky profesní svaz

Více

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu ICT v hotelnictví a cestovním ruchu Současný CR je stále více závislý na informacích Díky rozvoji ICT se informace stávají dostupnějšími -> roste zájem o individuální CR Informace je základní jednotkou

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

B2B marketing v ČR v roce 2017

B2B marketing v ČR v roce 2017 B2B marketing v ČR v roce 2017 Nástroje, rozpočty, trendy říjen 2017 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci

tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci 5 tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci Vánoční období je pro velkou část firem klíčové. Je proto přirozené, že se větší část marketingového rozpočtu typicky soustředí právě do posledních měsíců v

Více

ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy

ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy PRAHA, 11. března 2015 V České republice funguje na 246 franchisových konceptů a 5272 franchisantů. Obliba podnikání pod zavedenou značkou nadále roste a přináší

Více

Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu

Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu Kurzy: Jak na on-line marketing základy on-line marketingu (1 den) Copywriting aneb jak psát atraktivní on-line texty (1 den) On-line marketing prakticky

Více

RUSKÝ LIFESTYLE PORTÁL O CESTOVÁNÍ A TURISMU

RUSKÝ LIFESTYLE PORTÁL O CESTOVÁNÍ A TURISMU RUSKÝ LIFESTYLE PORTÁL O CESTOVÁNÍ A TURISMU COPYRIGHT 2008-2014 PRIMOCO INVESTMENTS LIMITED VERSION 2014.1 Všechna práva vyhrazena. Russian Traveller je registrovaná obchodní značka. CO JE RUSSIAN TRAVELLER

Více

Co je koncept SMART CITY?

Co je koncept SMART CITY? Co je koncept SMART CITY? V Evropě je koncepce Smart City reakcí na značnou urbanizaci a do značné míry také dalším vývojovým krokem regionální politiky EU, která se doposavad soustředila na podporu regionů

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

ADRESNÁ DISTRIBUCE 2 NEADRESNÁ DISTRIBUCE 5 LCD REKLAMNÍ PANELY 8

ADRESNÁ DISTRIBUCE 2 NEADRESNÁ DISTRIBUCE 5 LCD REKLAMNÍ PANELY 8 ADRESNÁ DISTRIBUCE 2 NEADRESNÁ DISTRIBUCE 5 LCD REKLAMNÍ PANELY 8 TISK a LOGISTIKA 10 1 ADRESNÁ DISTRIBUCE Zajistíme adresnou distribuci listovních zásilek, klientských časopisů, obálek, katalogů: - do

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center II.

Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center II. Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center II. Zpracovatel: ENVIC, občanské sdružení Prešovská 8, 301 00 Plzeň Kontaktní osoba: Tomáš Popp 1. úvod Druhá fáze kampaně

Více

NABÍDKA SLUŽEB PRO PARTNERSKÉ ORGANIZACE

NABÍDKA SLUŽEB PRO PARTNERSKÉ ORGANIZACE NABÍDKA SLUŽEB PRO PARTNERSKÉ ORGANIZACE FAKULTA MANAGEMENTU JINDŘICHŮV HRADEC O FAKULTĚ MANAGEMENTU Fakulta managementu v Jindřichově Hradci je nejmladší a jedinou mimopražskou fakultou Vysoké školy ekonomické

Více

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk!

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Nabídka zpracování kvalitní webové prezentace za rozumnou cenu. Dobrý den, nabízíme Vám veškeré služby spojené jak s jednorázovým zřízením nové

Více

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ?

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ? OBSAH Marketingový plán 1 Předmluva a poděkování 9 Jak pomocí této knihy dosáhnout nejlepších výsledků 11 HLAVNÍ OBLASTI PRO ZLEPŠENÍ VE STRATEGICKÉM MARKETINGOVÉM PLÁNOVÁNÍ: KDE V TÉTO KNIZE NAJDETE PRAKTICKÉ

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10 Obsah Úvod 9 Členění knihy 10 KAPITOLA 1 Copywriting 11 Práce copywritera 11 Jak se stát dobrým copywriterem 12 Jak začít 15 Co budete psát 15 O čem budete psát 16 Proč budete psát 17 Pro koho budete psát

Více

MARKETING ZUZANA KUPKOVÁ

MARKETING ZUZANA KUPKOVÁ MARKETING ZUZANA KUPKOVÁ PROČ SE ZABÝVAT MARKETINGEM? Firmy musí hledat nové trhy a nového zákazníka Hledat nové přístupy k zákazníkovi tj. marketingové nové přístupy Neustále zdokonalovat marketingové

Více

MARKETINGOVÉ MINIMUM PRO FINANČNÍ ŘEDITELE V KONTEXTU AKTUÁLNÍ FINANČNÍ SITUACE

MARKETINGOVÉ MINIMUM PRO FINANČNÍ ŘEDITELE V KONTEXTU AKTUÁLNÍ FINANČNÍ SITUACE MARKETINGOVÉ MINIMUM PRO FINANČNÍ ŘEDITELE V KONTEXTU AKTUÁLNÍ FINANČNÍ SITUACE Ing. Jiří Nosek Sector Leader Financial Services & Digital Technology Praha, hotel Boscolo Prague, 3.10.2012 GfK 2012 CFO

Více

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Představení moderních nástrojů internetového marketingu Internet je považován za největší fenomén moderní doby. Je tedy přirozené, že

Více

BALÍČKŮ DCR v cestovní kanceláři, jako výraz podpory DCR

BALÍČKŮ DCR v cestovní kanceláři, jako výraz podpory DCR NABÍDKA PRODUKTOVÝCH BALÍČKŮ DCR v cestovní kanceláři, jako výraz podpory DCR Petr Krč, obchodní a produkční ředitel ATIS a.s. Posouzení dané problematiky z pohledu CK ATIS (specialisty na pobyty v ČR

Více

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE student: Eva Bártková vedoucí práce: PhDr. Hana Slámová, Ph.D.

Více

1. Zařazení učiva. Marketing. 2. Kompetence - pracovní

1. Zařazení učiva. Marketing. 2. Kompetence - pracovní 1. Zařazení učiva Marketing Didaktické zpracování učiva 1. Na všech středních školách většinou jako první téma v oblasti podnikových činností 2. Na obchodních akademiích v I. a II. koncentrickém okruhu

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH Indikátory parametry podprogramu na úrovni projektů Marketingové aktivit v cestovním ruchu (117D72200) 2-7 výstupu marketingových aktivit realizovaných

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

Nabídka služeb portálu BYDLENI.CZ

Nabídka služeb portálu BYDLENI.CZ Nabídka služeb portálu BYDLENI.CZ Bydlínek zve vaši společnost na oborový portál BYDLENI.CZ Jsme nezávislý internetový magazín pro nejširší veřejnost. Orientujeme a inspirujeme návštěvníky v široké problematice

Více

vinegret.cz / 2015 Možnosti propagace na portálu Vinegret.cz

vinegret.cz / 2015 Možnosti propagace na portálu Vinegret.cz vinegret.cz / 2015 Možnosti propagace na portálu Vinegret.cz Co je Vinegret.cz Vinegret.cz je mladý portál, který přináší různorodé informace o České republice v ruském jazyce. Našimi čtenáři jsou cizinci

Více

Od ledna 2011...Roky přípravy. Oslovte restaurace snadno

Od ledna 2011...Roky přípravy. Oslovte restaurace snadno www.praguedining.cz Organizování nezapomenutelné a úspěšné akce je více, než hosté odcházející s plným žaludkem. Najít to správné místo je složité a časově náročné. PragueDining.cz poskytuje zdarma službu,

Více

Podnikání na internetu

Podnikání na internetu Podnikání na internetu Bc. Miloslav Vaněk Abstrakt: Vědecká práce Podnikání na internetu pojednává o možnosti nabízet své zboží a služby přes internet. Součástí vědecké práce je i zjednodušená struktura

Více

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR 1. ÚVOD Pravidla pro publicitu (dále jen Pravidla) stanovují povinné náležitosti v oblasti zajištění propagace projektů a jejich výsledků

Více

Placená reklama ve vyhledávačích

Placená reklama ve vyhledávačích Placená reklama ve vyhledávačích Markéta Valentová Obsah workshopu: PPC systémy obecně Úspora č.1: Jak si vybrat nejlepšího zákazníka Úspora č.2: Jak nastavit kampaň, aby vydělávala, ne utrácela Úspora

Více

Internetová komunikace ve službách cestovního ruchu

Internetová komunikace ve službách cestovního ruchu Internetová komunikace ve službách cestovního ruchu Regionální turistické portály a zapojení podnikatelů do jejich nabídky www.slovacko.cz AVEDON destinační agentura regionu Slovácko Hospitality & Tourism

Více

Rozhodování o volbě školy:

Rozhodování o volbě školy: Rozhodování o volbě školy: Deváťaci a webové stránky škol Studie Než zazvoní 28. června 2016 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé studie společnosti Než zazvoní, která

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama - internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama - internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama - internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

litos grafické studio s námi můžete komunikovat...

litos grafické studio s námi můžete komunikovat... litos grafické studio s námi můžete komunikovat... k profil firmy LITOS, grafické studio působí na trhu reklamy a polygrafie od roku 1993. Je středně malým podnikatelským subjektem, který pracuje v oblasti

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

N Á V R H I N T E R N E T O V É K A M P A N Ě P R O

N Á V R H I N T E R N E T O V É K A M P A N Ě P R O N Á V R H I N T E R N E T O V É K A M P A N Ě P R O Zadání klienta Cíl komunikace: - Zvýšit povědomí o e-shopu www.ozdobse.cz - Oslovit novou klientelu, navýšit prodeje společnosti Cílová skupina, produkty

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více