condo electro TECHNIKA PEKAŘSKÉ PECE TECHNIKA PEKAŘSKÉ PECE MIWE umož ňuje pekařům lehčí ž ivot: Klasickou konstrukcí pekařské pece, od vý konné

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "condo electro TECHNIKA PEKAŘSKÉ PECE TECHNIKA PEKAŘSKÉ PECE MIWE umož ňuje pekařům lehčí ž ivot: Klasickou konstrukcí pekařské pece, od vý konné"

Transkript

1 TECHNIKA PEKAŘSKÉ PECE TECHNIKA PEKAŘSKÉ PECE MIWE umož ňuje pekařům lehčí ž ivot: Klasickou konstrukcí pekařské pece, od vý konné obchodní pekařské pece přes solidní řemeslnické pekařské pece až po plněautomatizovaná velká zařízení. Kompletní pekařskou chladírnou,která zjednoduš í a kvalitativně zajistí Váš předstupeň pečení. Vsazovací technikou,která umož ní zapomenout na těž kou tělesní práci. Se š irokou paletou řízení od obsluhy jedním tlačítkem pro neodborné pomocné síly až po vypilované kontrolní a dokumentační systémy. A: se servisem, na který se vž dy můžete spolehnout. condo electro MIWE Michael Wenz GmbH D Arnstein Telefon +49-(0) Fax +49-(0) MIWE CO/cs/0609 I Technické změny vyhrazeny. Tiš těno na bezchlórově běleném papíře.

2 Sen vš ech pekařů. Vypadá dobře, příjemná na dotek Někdy začnou snít i ty nejpaličatějš í pekaři. a sebevědomě zasadit do každého prostoru, na prostoru etáže dává k dispozici přesně to, Potom se můž e stát, ž e se nadchnou pro no- ať v pekárně, v obchodě nebo kdekoli jinde, co odliš uje v očích spotřebitelů prvotřídní vou pec, která perfektně zvládá celý sortiment od nejjemnějš ího cukrářského pečiva až kde je poptávána a oceňována čerstvost pečiva. Klidně si představte, ž e by taková pec skuteč- zbož í od ostatních vý robků. Klidná atmosféra pečení a individuálně ze zhora i zdola a ukazuje Vaš e pekařské umění v nejlepš ím světle. po nejtěž š í druh chleba. ně existovala. Jak byste ji nazvali? Univerzální působící ohřev, propůjčí například klasický m Stále perfektní: Od lehkého cukrářského pečiva přes těž ké druhy chleba až k pečeni. Pec, která má k dispozici vš echno, čím se pravá řemeslnická pec vyznačuje, si ale génius? Multitalent? A mož ná i sen vš ech pekařů? pekařský m houskám jejich typické světlé boky. Když se potom Vaš i zákazníci při konzumo- přitom vystačí s mnohem menš ím prostorem. Pec, kterou můž ete přesně dimenzovat dle My jsme ji nazvali jednoduš e MIWE condo. A Vám tu nejdůlež itějš í z jejích předností váních takový ch dobrot už u stolu při snídani zasní a chválí svého oblíbeného pekaře Bezchybně péct. Jedním jediný m tlačítkem. Vaš ich představ, protož e je k dostání ve více základních plochách a až se š esti pečný mi komorami ve třech rozdílných vý š kách; kterou dosud zatajili: Pec MIWE condo Vás přenese do příjemné situace, kdy Vás a Vaš e produkty odliš í od ostatního masového zbož í. o něco více, než je zvykem potom můž ete vychutnávat ten dobrý pocit, že jste opět udělali něco velice správně. Má také něco pro zlepš ení vzduchu: Vý konné ventilátory a hojnost přísluš enství Vám ulehčí kaž dodenní práci. je mož né svý m decentním designem elegantně Protože elektrický systém vytápění Vám Splňte si tento sen. Pecí MIWE condo. Prostorově úsporně péct dvojmo: Dvojitá pečná komora s horním /dolním ohřevem. Je doma vš ude, kde je poptávaná preciznost pečení: v cukrárnách, pekárnách, dobrý ch restauracích, š kolách a pekařských laboratořích. Přesnost až do detailů. Inu, právě MIWE Větš inou zbytečný. Ale vž dy k dispozici: Rychlý servis firmy MIWE. Smí bý t ješ tě více condo? Více hloubky více plochy: Pec MIWE electro pro velkou pekárnu. Vysoká š kola pečení: Znalecky kombinovat horní a dolní ohřev. Péct současně nejrůznějš í produkty: Vlastní ovládání a zapařovací aparáty pro kaž dou pečnou komoru to umož ňují. To, co se peče v jejích etáž ích smí bý t nazý váno chlebem z kamenné pece.

3 Pec MIWE condo. Jakou byste ji chtěli mít? To, co dělá pec MIWE condo u pekařů tak nadevš e oblíbenou a úspěš nou, to je beze zmínky její nepřekonatelná mnohotvárnost. Vemte si samotnou světlou vý š ku etáž e. Zde můž ete zvolit mezi standartním rozměrem 170 mm a optimální speciální vý š kou 220 mm, která se doporučuje pro větš í chleby nebo formy. Obě vý š ky je mož né navzájem kombinovat, protož e pec MIWE condo je modulárně vybudovaná jako stavebnicový systém. Nebo mož ná odpovídá Vaš im představám nová dvojitá pečná komora se dvěmi 130-mm komorami, které jsou jako stvořené pro housky a malé pečivo? Mimochodem, dvě plnohodnotné pečné komory jak bychom rádi zdůraznili vž dy se dvěma ž havícími spirálami pro horní a dolní ohřev, které je mož no regulovat z jednoho společného ovládání. S takovou dvojitou pečnou komorou, kterou můž ete libovolně kombinovat s jednotlivý mi typy pečný ch komor, získáte mnohem více pečné plochy na té samé základní ploš e. z dobrý ch důvodů, proč je pec MIWE condo tak oblíbená v odborných š kolách a učňovský ch zařízeních, protož e tam vedle profesionální kvality vý sledku pečení zálež í i na tom, kolik učebních příkladů je mož no paralelně napéct. Protož e pec MIWE condo nabízí kromě i tak komfortní mož nosti jejího ovládání i mož nost, nechat integrovat ješ tě třetí, externí teplotní čidlo, který m můž ete měřit například teplotu jádra klonků při pečení a také ji i zaznamenat do charakteristický ch křivek, využ ívá se s oblibou tato pec v pekařský ch laboratořích nebo pro testy programů pečení v praxi, které mají bý t vzápětí převedeny na větš í pekařské pece nebo celé nástavbové komplexy pecí. Přestož e nepřemý š líte o využ ití takový ch fajnovostí ve Vaš í peci MIWE condo je přece jenom uspokojující pocit vědět, ž e vlastní pec vyhovuje profesionálním nárokům. U počtu pečný ch komor, které jsou v peci MIWE condo uspořádané nad sebou, Vás ve Vaš í fantazii zabrzdí až vý š ka prostoru nebo dosah Vaš ich rukou (a propos ruce: samozřejmě existují pro pec condo osazovací aparáty a odpovídající odsávací zařízení). U pece condo je běž ný ch až š est etáž í, které zabezpečují dle velikosti pece pečnou plochu až do 8 metrů čtverečních. Vš echny kombinace je mimochodem mož né také kdykoliv ješ tě domontovat nebo přemontovat. Chcete-li tedy nejdříve začít v malém, nebo chcete hned teď nejraději integrovat novou dvojitou pečnou komoru udělejte to. Protož e kaž dá jednotlivá pečná komora a kaž dá dvojitá pečná komora má k dispozici vlastní ovládání, můž ete současně péct v kaž dé komoře něco jiného. To je také jeden U pece MIWE condo máte potíž e s vý běrem: Až do š esti libovolně kombinovatelný ch pečný ch komor ve dvou š ířkách a dvou vý š kách plus nová dvojitá pečná komora s horním/ dolním ohřevem umož ňují (dokonce dodatečně!) téměř kaž dou pož adovanou konfiguraci.

4 Dejte prostor Vaš im nápadům! MIWE aero pak označená jako pec naš i pec MIWE condo stejné nároky, jako na ž e s takový m multitalentem můžete samoz- MIWE backcombi. I tam, kde je bezpodmí- naš e řemeslné pece. To můž ete pozorovat řejmě také udržovat teplo, ohřívat nebo i péct Je mož né se přirozeně domnívat, ž e takovou nečný m předpokladem pro úspěch pečení i při její vý konech pečení, které tuto pec dělají pečeni? Dokonce celé selátko má v peci pec, kterou je MIWE condo a kterou můžete ta největš í mobilita, například na vý stavavách, v kaž dém prostředí pravý m profesionálem. MIWE condo své místo a profituje ve své tak mnohostranně vybavit a individuelně nastavit a regulovat, je mož né nasadit v těch nerozdílnějš ích prostředích a pro nejrůznějš í produkty. Předevš ím ale zůstala tato pec při celé své profesionalitě skladná a š tíhlá, vyrovná se tedy nejlépe i s tím nejomezenějš ím prostorem. Její míry doporučují tuto pec právě pro nasazení také mimo pekárnu, t.j. v obchodech kaž dého druhu, ale i v gastronomii a hotelech, v restauracích, kantý nách, obchodech, kde v slavnostních stanech, při cateringu nebo kulinářském setkání, splní na kolečkách se pohybující pec MIWE condo svoji úlohu. Tolik profesionální mnohotvárnosti samozřejmě nepřijde jenom tak náhodou. Přijde pouze z dobrého domu. Od vý robce, jako je MIWE, který už mnohá desetiletí (a mezitím již vš ude na celém světě) zásobuje pekaře tou nejlepš í pekařskou a zmrazovací technikou, můž ete očekávat ješ tě více. Tato pec má prostě vš echno, co dělá správnou pec pecí. Například parotěsně zapouzdřené, vysoce vý konné zapařovací zařízení, se který m je předáno pečivu přesné množství vlhkosti, které je bráno v hodnocení Vaš eho zákazníka jako zvláš tní znak čerstvosti. Suveréně zvládá pec MIWE condo celou š ířku mož ností pečení, od lehký ch citlivých zákusků až po těž ký chleba. Chleba pečený na jeho kamenný ch deskách smí bý t dle stanovení kůrce a aroma z jejího rovnoměrného tepla. Už vidíte: Pec MIWE condo dodá Vaš im nejodváž nějš ím nápadům přiměřený prostor. se peče, Convenience Stores nebo kavárnách, kde je ji často vidět v kombinaci s pecí Co se tý če bezpečnosti, jakosti zhotovení a v ne poslední řadě i servisu, klademe na DLG označený jako chleba z kamenné pece. Mimochodem, musíme vůbec připomínat, Vlevo zvenčí: MIWE condo v úzkém provedení se třemi pečný mi komorami a podstavcem; vpravo v kombinaci s konvekční pekařskou pecí jako MIWE backcombi.

5 Aby se povedlo vš echno hned od počátku. Uváž ená technika. Na dlouhý ž ivot. U pece MIWE condo se spojil tvar, funkce a technická preciznost do vylož eně harmonického a předevš ím dlouhodobého spojení. Například v pečné komoře, která je, jak známo, vystavená největš í zátěž i způsobenou teplem Bezpečnost je u pece MIWE condo spojena vž dy s dobrý m pocitem, ž e je mož né v nutný ch případech a v co nejkratš í době (a to 24 hodin denně) mít specialistu firmy MIWE na místě. To Vám zaručujeme. a vý pary, jsme už při vý běru materiálu, Pec MIWE condo dostanete vž dy s ovládáním pro kaž dou pečnou komoru (popř. pro dvojitou pečnou komoru), které se podle potřeby můž e umístit vlevo nebo vpravo od komory. Jako ideální doplnění etážové pece Vám doporučujeme elektronické ovládání MIWE FP8. To není dobře hodnoceno pouze z důvodu jeho dobře čitelný ch zobrazení a jednoduché obsluhy, ale nabízí předevš ím praktický komfort v celkově 8 tlačítkách pro pevně stanovené programy, kdy můž ete stisknutím tlačítka spustit kompletní program pečení rozdělený až do 5 separátních úseků procesu. Samozřejmě, ž e je to velká pomoc obzvláš tě tehdy, když u pece zavládne hektický shon (nebo když pec musí obsluhovat o něco méně zběhlý pekař). Těmito 8 pevně stanovený mi programy, které jsou vyvolatelné stisknutím tlačítka, spravuje ovládání MIWE FP celkově 30 programů pečení, ve který ch můžete individuálně nastavit vš echny důlež ité parametry, tedy vedle času a teploty (odděleně pro horní a dolní ohřev) i množ ství páry a dobu jejího působení. Množ ství páry můžete řídit i volitelně časově nebo průtokový m měřičem nezávisle na tlaku také přes skutečné množ ství vody. Pro ty které pekaře, kteří upřednostňují tradiční analogové ovládání, rádi nabídneme analogové řízení MIWE AS. a hlavně při způsobu a typu spojení, dbali na nejvyš š í stabilitu a trvanlivost, ale také na atraktivní, lehce čistitelný vzhled. Parotěsně svařené pečné komory z protikorozní oceli jsou kompletně oblož ené uš lechtilou ocelí Nirosta, což dělá pec MIWE condo pravý m klenotem. Také vysoce vý konné vyhřívání je dimenzováno pro delš í ž ivotnost. Elektrické vyhřívací tyče z materiálu Nirosta jsou parotěsně naš roubované v boční stěně a přímo namontované v prostoru pečení. Promyš lenou třídu pece MIWE condo rozpoznáte předevš ím podle mnoha využ itelný ch detailů. Vemte si jenom zapařovací aparát. Ten je u pece condo samostatný m stavebním dílem s vlastním vyhříváním tedy není navařený na pečnou komoru jenom jako přenáš eč tepla. To má v provozu dvě celkem rozhodující vý hody: Vý roba páry neubírá pečné komoře ž ádné teplo. A v případě, ž e by se zapařovací aparát musel někdy skutečně vyměnit (což ale při jeho celkem jednoduché údrž bě nepřichází často v úvahu), je mož né jej jednoduš e sejmout, aniž by se musela rozebrat nebo dokonce rozřezat celá pec. Povš imněte si i elektrického připojení: dle potřeby můž eme instalovat pec MIWE condo redukovaný m vý konem napájení. Vytápění zapařovacího aparátu se uvolní poté předevš ím při ranním zapnutí pece, jestliže nejsou paralelně zapnuté vytápěcí okruhy horního a dolního ohřevu. Vytápění pak trvá o něco déle. Ale pec je mož né provozovat i s nízký m instalovaný m příkonem. I to patří k tématu dlouhé ž ivotnosti: MIWE condo se třemi standartními pečný mi komorami à 170 mm jako i dvojitou pečnou komorou s horním /dolním ohřevem.

6 Můž e bý t ješ tě více condo? MIWE electro. Pec MIWE electro je takový velkoploš ný bratr pece condo a tím pec první volby, je-li ž ádaná profesionalita a mnohotvárnost pece MIWE condo, ale zároveň i větš í pečná plocha. Z důvodu větš í hloubky a z toho vycházející hmotnosti, je pec MIWE electro jiná než pohyblivá pec MIWE condo pevně instalovaná na kolečkách, na podstavci nebo kynárně. Jinak má ale ty samé dobré vlastnosti, jako její malý bratr. Vš echno, co jste dosud o peci MIWE condo četli, platí i pro pec MIWE electro. Také zde je kaž dá pečná komora (s 170 nebo 220 mm světlou vý š kou) individuelně ovladatelná (horní a dolní ohřev, doba pečení, množ - ství páry). Při hloubkách od 160 a 200 cm jsou k dispozici š ířky etáž í od 60 a 120 cm. Tím je mož né realizovat až š est etáž í a pečné už itkové plochy až do 14,4 m 2. Jako speciální vybavení je pro pec MIWE electro k dostání digestoř s odsávacím ventilátorem a samonosná, lehce přístupná vytahovací etáž, jako i přípravný stůl. MIWE electro s pěti pečný mi komorami (nejvrchnějš í 220 mm vysoká), přípravný stůl a digestoř

7 TECHNIKA PEKAŘSKÉ PECE TECHNIKA PEKAŘSKÉ PECE MIWE umož ňuje pekařům lehčí ž ivot: Klasickou konstrukcí pekařské pece, od vý konné obchodní pekařské pece přes solidní řemeslnické pekařské pece až po plněautomatizovaná velká zařízení. Kompletní pekařskou chladírnou,která zjednoduš í a kvalitativně zajistí Váš předstupeň pečení. Vsazovací technikou,která umož ní zapomenout na těž kou tělesní práci. Se š irokou paletou řízení od obsluhy jedním tlačítkem pro neodborné pomocné síly až po vypilované kontrolní a dokumentační systémy. A: se servisem, na který se vž dy můžete spolehnout. condo electro MIWE Michael Wenz GmbH D Arnstein Telefon +49-(0) Fax +49-(0) MIWE CO/cs/0609 I Technické změny vyhrazeny. Tiš těno na bezchlórově běleném papíře.

Profesionální elektroinstalace. Jak na to!

Profesionální elektroinstalace. Jak na to! Profesionální elektroinstalace. Jak na to! S námi ovládáte světlo Stmívače Snímače pohybu Žaluziové spínače Určeno EEKTRO specialistům ABB s.r.o. Elektro-Praga Vážení elektromontéři, projektanti a všichni

Více

Využít síly přírody s technologií zítřka. Teplo je náš živel. Tepelná čerpadla. Rozsah výkonů: 6 až 17 kw

Využít síly přírody s technologií zítřka. Teplo je náš živel. Tepelná čerpadla. Rozsah výkonů: 6 až 17 kw [ Vzduch ] [ Voda ] [ Země] Tepelná čerpadla Rozsah výkonů: 6 až 17 kw [ Buderus ] Využít síly přírody s technologií zítřka Tepelná čerpadla solanka/voda Logatherm WPS/WPS K Tepelná čerpadla vzduch/voda

Více

Domy ze slaměných balíků - stavební příručka

Domy ze slaměných balíků - stavební příručka Domy ze slaměných balíků - stavební příručka 1. ÚVOD Str.1 Stavění z balíků slámy je stavění moudré. Je to více než jen technika stavění zdí, která ještě nebyla doceněna. [ = has yet to come into its own?

Více

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim N720 DECT IP Multicell System Pruvodce planovanim a merenim Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny.............................................. 2 Úvod..............................................................

Více

Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu

Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu Využití termografie v průmyslu Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu Obsah page 1. Termokamera a princip jejich funkce 6 2. Jaké je využití termografie? 8 3. Využití termokamer v průmyslu

Více

PEVNÝ ZÁKLAD PRO VAŠI STAVBU

PEVNÝ ZÁKLAD PRO VAŠI STAVBU PEVNÝ ZÁKLAD PRO VAŠI STAVBU DAF VŽDY SPRÁVNÉ ROZHODNUTÍ Žádná kategorie dopravy není tak různorodá a náročná jako doprava ve stavebnictví. Společnost DAF vyvinula skutečně komplexní řadu vozidel pro toto

Více

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky

Více

Firma jde buď nahoru, anebo dolů. Je omyl si myslet, že lze udržet status quo. speciální příloha časopisu Technický týdeník Řezné nástroje a upínání

Firma jde buď nahoru, anebo dolů. Je omyl si myslet, že lze udržet status quo. speciální příloha časopisu Technický týdeník Řezné nástroje a upínání 21. 04. 2015 speciální příloha časopisu Technický týdeník Řezné nástroje a upínání 14/ Nový Dragonskin pro frézování Společnost WNT navazuje na úspěšnou řadu Dragonskin pro soustružení 16/ iscar v roce

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

2012Rok značky ŠKODA

2012Rok značky ŠKODA 2012 Rok značky ŠKODA 8 40 16 42 22 49 26 35 Obsah 2012 Rok značky ŠKODA Předmluva předsedy představenstva Prof. Dr. h.c. Winfrieda Vahlanda 4 Představenstvo 6 Třída sama pro sebe třetí generace zcela

Více

Pasivní domy Úsporné zdroje energie

Pasivní domy Úsporné zdroje energie Pasivní domy Úsporné zdroje energie Když už šetřit, tak pořádně! Domácnosti jsou se spotřebou primární energie přes 40% po průmyslu druhým největším spotřebitelem energie v ČR. U pasivních domů je značně

Více

Schindler 6300 Jednoduché řešení pro dokonalé využití

Schindler 6300 Jednoduché řešení pro dokonalé využití Jednoduché řešení pro dokonalé využití Schindler Modernizace Hlavní výhody na první pohled. Okamžité použití Kombinace standardních součástí a flexibilní kabiny tam, kde je to potřeba. Tato výměna nabízí

Více

ZAVLAŽOVÁNÍ NECHTE NA NÁS ZAHRADNÍ HADICE, PŘÍSLUŠENSTVÍ A ARMATURY PRO KAŽDOU ZAHRADU. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

ZAVLAŽOVÁNÍ NECHTE NA NÁS ZAHRADNÍ HADICE, PŘÍSLUŠENSTVÍ A ARMATURY PRO KAŽDOU ZAHRADU. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl ZAVLAŽOVÁNÍ NECHTE NA NÁS ZAHRADNÍ HADICE, PŘÍSLUŠENSTVÍ A ARMATURY PRO KAŽDOU ZAHRADU www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl REHAU NABÍDKA ZAVLAŽOVACÍCH SYSTÉMŮ PRO PROFESIONÁLNÍ I HOBBY-ZAHRADNÍKY

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více

1 ÚVOD. Vážení čtenáři,

1 ÚVOD. Vážení čtenáři, 1 ÚVOD Vážení čtenáři, dostáváte do rukou publikaci, která si klade za cíl podat Vám pokud možno co nejjednodušším způsobem informace, s nimiž se setkáváte v každodenní praxi. Zaměřuje se proto na ty nejběžnější

Více

MATERIAL HANDLING. Štíhlá a flexibilní řešení pro logistiku toku materiálu a zboží

MATERIAL HANDLING. Štíhlá a flexibilní řešení pro logistiku toku materiálu a zboží MATERIAL HANDLING Automatizační řešení Štíhlá a flexibilní řešení pro logistiku toku materiálu a zboží Dopravníkové systémy /// Uskladňovací a vyskladňovací systémy (AS/RS) /// Automaticky vedené vozíky

Více

Dan Merta galerista Galerie Jaroslava Fragnera

Dan Merta galerista Galerie Jaroslava Fragnera ARCHINEWS 2 2011 Polyfunkční dům Ostrava-Vítkovice dynamický výraz objektu reaguje na své okolí. Pilová střecha budovy se zakusuje do panoramatu vítkovických Hradčan POSTŘEH > REALIZACE > Nejlepším kritériem

Více

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split Projekční podklady Vydání 04/2013 Fügen Sie auf der Vorgabeseite das zur Produktgruppe passende Bild ein. Sie finden die Bilder auf der Referenzseite 14: Buderus Product groups. Anordnung im Rahmen: -

Více

Stavíme ze dřeva. Přírodní, udržitelné a spolehlivé dřevostavby z materiálů EGGER. www.egger.cz

Stavíme ze dřeva. Přírodní, udržitelné a spolehlivé dřevostavby z materiálů EGGER. www.egger.cz Stavíme ze dřeva Přírodní, udržitelné a spolehlivé dřevostavby z materiálů EGGER www.egger.cz Dřevo mě učí pracovat přesně a hledat jednoduchá řešení. Hermann Kaufmann, architekt Obsah 4 Stavby trvalé

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V)

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V) Technické podklady Návod k montáži Terra CL - HGL/BA(P) (00V) S ovládáním Navigátor.0 0 Rev. - Originalanleitung Tepelná čerpadla s technikou čerstvé vody www.idm-energie.com D I E ENERGI EFAMI LI E .

Více

číslo 2 podzim 2013 www.activa.cz VINOHRADSKÝ PAVILON RÁJEM DESIGNU CHRÁNIT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ JE ZPŮSOB ŽIVOTA PODLE ZDRAVÉHO ROZUMU

číslo 2 podzim 2013 www.activa.cz VINOHRADSKÝ PAVILON RÁJEM DESIGNU CHRÁNIT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ JE ZPŮSOB ŽIVOTA PODLE ZDRAVÉHO ROZUMU číslo 2 podzim 2013 www.activa.cz VINOHRADSKÝ PAVILON RÁJEM DESIGNU CHRÁNIT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ JE ZPŮSOB ŽIVOTA PODLE ZDRAVÉHO ROZUMU Butiky BIBELOT: OD Kotva, Praha 1, Pasáž Myslbek, Praha 1, Centrum Chodov,

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19 Myčky nádobí Model: 1LF- 068 IT Návod k instalaci a obsluze MC-19 OBSAH Instalace a montáž.................................... 2 Použití myčky a praktické rady........................... 8 Údržba a čištění

Více

TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ

TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ Technické změny vyhrazeny Platí od: květen 2010 www.rehau.cz Stavebnictví Automobilový průmysl Průmysl TECHNICKÉ INFORMACE K TECHNICKÉMU

Více

souvislost teorie managementu s řídící činností vedoucího pracovníka školy základní přehled o manažerských kompetencích

souvislost teorie managementu s řídící činností vedoucího pracovníka školy základní přehled o manažerských kompetencích 2 STRATEGICKÝ MANAGEMENT 2.1 Cíle souvislost teorie managementu s řídící činností vedoucího pracovníka školy charakterizovat poslání školy rozdíl mezi posláním a vizí organizace charakteristika strategických

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Přípojnicové systémy, které lze použít prakticky v každé aplikaci

Přípojnicové systémy, které lze použít prakticky v každé aplikaci Přípojnicové systémy Power Xpert Přípojnicové systémy s hliníkovými a měděnými vodiči Řada přípojnicových systémů pro osvětlení LUX 25-63 A Řada přípojnicových systémů pro malé výkony LP 40-125 A Řada

Více

ZIMA PLNÁ MOŽNOSTÍ STEJNĚ JAKO NAŠE NABÍDKA.

ZIMA PLNÁ MOŽNOSTÍ STEJNĚ JAKO NAŠE NABÍDKA. BMW Originální díly a příslušenství, BMW Service, BMW Lifestyle Zima 2011/2012 Radost z jízdy ZIMA PLNÁ MOŽNOSTÍ STEJNĚ JAKO NAŠE NABÍDKA. PŘIPRAVÍME VAŠE BMW NA ZIMNÍ SEZONU. Méně emisí. Více radosti

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více