Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážené čtenářky, vážení čtenáři,"

Transkript

1 01-19_gh0409:Sestava :54 Stránka 1 EDITORIAL I GASTRO & HOTEL 1 ãervenec srpen 2009 Redakce: Pfiístavní Praha 7 T+ F: W: Vydavatel: Ing. Martin Sobotka E: éfredaktorka: Katefiina Sobotková T: E: Zástupce éfredaktorky: Michaela ulcová T: E: Inzerce: Linda Majerová T: E: Korektorka: Stanislava Krejãová E: Spolupracovníci redakce: Martin BaÈha, Branko âern, SoÀa Hudecová-Podhorná, Vladimír Jindfiich, Vlastimil Macháãek, Václav Malovick, Alexander Mik ovic, Zdenûk Reimann, Vladimíra Storchová, Jifií tûpány, Michaela ulcová, Katefiina Videnková, Pavel Winter Design: Lenka Chybová V roba: Tiskárna Durabo Na Stráni âelákovice Distribuce: Postservis Podûbradská Praha 9 Gastro & Hotel profi revue vychází 6x roãnû. MK âr E ISSN X Objednání pfiedplatného na adrese: Vážené čtenářky, vážení čtenáři,,, na e krátké, ãeské léto se nemilosrdnû pfiehouplo do své druhé poloviny do období sklizní v ech moïn ch plodû pfiírody. A tak se mûïeme tû it na ãerstvé meruàky, broskve, vestky nebo vinné hrozny A kdyï uï jsme u toho ovoce pfied pár dny mû mûj pfiítel oslovil s prosbou, zda bych mu mohla uvafiit meruàkové knedlíky. Abych byla upfiímná, pfiíprava tohoto sladkého zázraku ãeské kuchynû, tolik oslavovaného gurmány z celého svûta, není zcela moje parketa. A tak mû napadlo, proã si na tuto specialitu (vïdyè je sezona merunûk) nezajít nûkam do restaurace? No, nezadafiilo se, na ovocné knedlíky jsme nenarazili. Je koda, Ïe si se sezonními produkty personál restaurací více nepohrává, Ïe nabídka na jídelních lístcích více neladí s roãním obdobím. Jídelní lístky v na ich restauracích je i jedno z témat, kterému jsme vûnovali v tomto ãísle nûkolik stránek. Obecnû by se mottem pfii pfiípravû jídelních lístkû mohlo stát jedno slovo: ZJEDNODU IT. Proã nabízet sto jídel? Proã deset pfiedkrmû, padesát minutek z kufiecího, tfiicet z hovûzího masa? Proã dvacetkrát tûstoviny? A proã ne tfieba v srpnu meruàkové a v záfií vestkové knedlíky? Anebo domácí dezerty? Nedávno jsem byla v Kalifornii a jíst jsem chodila pfiedev ím do restaurací. TakÏe celkem vydatná inspirace, co se jídelních lístkû t ãe. A co podnik, to jin jídelní lístek Ïádné dlouhé seznamy, jídla rozdûlená na saláty, tûstoviny, maso anebo uï zcela jednodu e na Dobré ráno (vejce, omelety, palaãinky), Dobré odpoledne (saláty, sendviãe) a Dobr veãer (pfiedkrmy, maso, dezerty). A vzhledem k tomu, Ïe se jídla ve la vût inou na jeden list, odpadlo listování a ermování s obrovsk m jídelním lístkem nad právû pfiinesen mi nápoji. Z vlastní zku enosti vím, Ïe i v âechách a na Moravû existuje hodnû restaurací, kde je personál pfii pfiípravû jídelního lístku vynalézav a kreativní ve v ech smûrech. A tûm v em pfieji hodnû sil, nápadû a spokojen ch zákazníkû! Zral srpen a záfiivé záfií pfieje za celou redakci Michaela ulcová Vydavatel neodpovídá za vûcn obsah inzerátû.

2 01-19_gh0409:Sestava :54 Stránka 2 GASTRO & HOTEL I OBSAH Aktuálnû 7 Akce 8 Téma Hotelová snídanû ance získat pfiízeà hostû 12 Marketing Pobyt v restauraci musí lahodit oku, Ïaludku a smyslûm! 15 Hodnocení webov ch stránek hotelû 16 Hotel I jídelní lístek mûïe hosta odradit Dûti jako hosté v restauraci Anketa hoteliérû 22 Region Kraj chutí a vûní jiïní PlzeÀsko 22 Seriál PrÛvodce perfektní obsluhou VI. díl 26 Gourmet Kvûtiny na talífii Zahraniãní kuchynû Sushi 30 Gastro&Víno Poradce dobrého sommeliéra OdrÛda Ryzlink r nsk Recept k vínu Test Ryzlinku r nského Rozhovor s Master Sommellierem Dimitri Mesnardem 38 Kategorie Pivo na cestû do vy í gastronomie V. díl 41 Interview Znojemsk hrozen Relax Nordic walking 44 Bar âtvrt rozmûr prázdna Îdímalové IV. díl Bittery, vermuty a bylinné likéry 48 Inspirace Chateau Zbiroh 28

3 01-19_gh0409:Sestava :54 Stránka 3 AKTUÁLNĚ Z ČESKA I GASTRO & HOTEL 3 Sýry a vína 2009 Leto ní, jiï est roãník tradiãní pfiehlídky, která probûhla zaãátkem ãervna v Prachaticích, lze povaïovat za dosud nejúspû nûj í a nejvût í. Pod zá titou Mûsta Prachatice, Jihoãeského kraje, MZ âr, Vinafiského fondu a dal ích, zde organizátor a fieditel akce Michal Koãan pfiedstavil kolekci z 25 moravsk ch, 5 ãesk ch vinafiství a jeden velkoobchod se zahraniãními víny. Pfiehlídky se zúãastnilo také devût mlékáren z celé âeské republiky, jeden v robce specialit a jedna mlékárna ze Slovenské republiky se sv mi ovãími s ry. Celkem bylo prezentováno 110 vzorkû vín a 59 vzorkû s rû a s rov ch specialit z kravského, kozího a ovãího mléka, které mohli hodnotit nejen pozvaní hosté, ale v ichni náv tûvníci pfiehlídky. A jaké v robky byly hodnoceny nejlépe? Zrající s r s u lechtilou modrou plísní Modfienín z Povltavsk ch mlékáren Sedlãany, a.s. a Litovel, pfiírodní s r s tvorbou ok, spoleãnosti VENERA mlékárna ORRERO, a.s. Nejlépe hodnocená vína byla Tramín ãerven 2006, pozdní sbûr, suché z Klá terních sklepû Litomûfiice a Chardonnay 2007, v bûr z hroznû, polosladké Rodinného vinafiství Jedliãka & Novák z Bofietic. Pfiipomínáme, Ïe 18. a 19. záfií leto ního roku se opût v Prachaticích koná také ãtvrtá pfiehlídka Ryby a víno. Jihody 2009 Na tiskové konferenci, kterou pofiádal ná ãasopis v prostorách staropraïské krãmy Jedová ch e, se mohli pozvaní novináfii z úst kuchafiského mistra Petra Stupky dozvûdût, co to jsou JIHODY. Pod touto netradiãní zkratkou se skr vají Jihoãeské hody, tedy fiada dílãích akcí (slavnosti, v lovy rybníkû, jarmarky, hody, veselice), které budou probíhat v jiïních âechách vïdy od Svatého Václava do Svatého Ondfieje ( ). Jejich spoleãn m jmenovatelem bude gastronomie, Ïivá hudba a regionální tradice, takïe milovníci dobrého jídla, pití a hlavnû zábavy si rozhodnû pfiijdou na své. Pofiadatelem tohoto originálního projektu je Jihoãeská hospodáfiská komora SdruÏení cestovní ruch s finanãní podporou Krajského úfiadu Jihoãesk kraj, partnery Jihoãeská centrála cestovního ruchu a TfieboÀsk kapr. Podrobn kalendáfi v ech dílãích akcí najdete na Oasis Pro Premium inovovaná řada čisticích a dezinfekčních prostředků pro stravovací a ubytovací zařízení Ecolab Hygiene s.r.o. uvádí na trh inovovanou fiadu pfiípravkû Oasis Pro Premium. Tento program pfiedstavuje komplexní fie ení hygieny pro kuchyàské provozy a housekeeping. Nová fiada obsahuje 19 pfiípravkû, z toho 6 vylep en ch receptur a 8 zcela nov ch produktû. Z novinek zaujme zejména Oasis Pro 14 Premium, ãisticí pfiípravek vyuïívající nano technologie. Na hladkém povrchu, jako je sklo ãi obklady, vytváfií ochrann film zaji Èující dokonalé stékání vody a zabraàující tvorbû kapek. Oasis Pro 33 Premium je moderní univerzální ãisticí pfiípravek s vynikající smáãivostí umoïàující bezproblémovou údrïbu iroké kály materiálû. Dal ími novinkami jsou Oasis Pro 61D Premium kysel ãisticí pfiípravek pro sanitární zafiízení s dezinfekãním úãinkem, Oasis Pro 62 Premium univerzální hygienick ãisticí pfiípravek pro sanitární zafiízení a nové osvûïovaãe vzduchu Oasis Pro 52, 53, 58 a 59 Premium. Ucelenou nabídku vysoce koncentrovan ch pfiípravkû doplàují moderní dávkovací zafiízení a aplikaãní pomûcky. Program vyuïívá barevného kódování a piktogramû pro maximálnû jednoduché a bezpeãné pouïití, vysoce koncentrované pfiípravky jsou nenároãné na skladovací prostory a sniïují objem odpadû z obalû. Variabilita systému umoïàuje individuální pfiizpûsobení podmínkám jednotliv ch provozû. Ecolab Hygiene s.r.o., Hlinky 118, Brno, tel.: , fax: , Stroj na kávu Rancilio na českém trhu Spoleãnost AG FOODS Group a.s. získala do svého portfolia dal í klenot pákové stroje na kávu Rancilio. Jedná se o kvalitní italské pákové kávovary urãené pro pfiípravu tradiãního espressa. Patfií ke svûtové piãce díky spolehlivosti a designu i nadãasov m inovativním fie ením, které dûlají z pfiípravy kávy doslova poïitek. AG FOODS tak do svého portfolia kávov ch automatû EGRO a pákov ch strojû Brugnetti zafiazuje tfietí znaãku RANCILIO. Rancilio a Egro mají ve v robû profesionálních kávov ch pfiístrojû více neï 155 let dlouhou zku enost. Rancilio exportuje 75 % své produkce do více neï 110 zemí svûta. Jednou z mnoha technologick ch novinek Rancilia zefektivàující práci baristû je patentovaná automatická parní tryska I-steam (inteligentní cappuccinátor), díky níï i ménû pro kolená obsluha pfiipraví vysoce kvalitní kávu.

4 01-19_gh0409:Sestava :54 Stránka 4 GASTRO & HOTEL I AKTUÁLNĚ Z ČESKA 4 Domácí vína s novým označením kvality VOC K prvním domácím vínûm, která nesou revoluãní oznaãení VOC, patfií zatfiídûné odrûdy Sauvignon a Veltlínské zelené Vinafiství LAHOFER. Od nynûj ka budou nûkteré lahve u hrdla oznaãeny páskou VOC, jeï obsahuje informace o v robci, arïi vína, tedy jeho v robním, resp. rodném ãísle, a poãtu lahví v dané arïi. Díky tomu milovníci vína, jejichï poãet v âesku stále roste, lépe poznají, jak si mezi jednotliv mi znaãkami vybrat. Certifikace VOC zaruãuje chuèovû plná a aromatická vína z oblasti Znojemska. Vína se u nás zatím rozli ovala jen podle kvality hroznû pfii sbûru. Sauvignon a Veltlínské zelené Vinafiství LAHOFER navazují na to, co je jiï desítky let bûïné napfiíklad ve Francii a Itálii, tedy oznaãování vín podle místa pûvodu, coï ovlivàuje kombinace pûdy, poãasí, vody a slunce. Dal í informace naleznete na internetové adrese Šťastné sedmičky PB Vyšší odborné školy a Střední školy managementu Poãtem 1700 úspû n ch absolventû zavr ila PB Vy í odborná kola a Stfiední kola managementu 17 let pûsobení na poli vzdûlávání. kola nabízí sv m studentûm vy í odborné vzdûlávání ve vzdûlávacích oborech Cestovní ruch, Finanãní poradenství a Aplikace v poãetní techniky. Studenti mají samozfiejmû také moïnost získávat praxi v renomovan ch firmách, jako napfiíklad v TOP HOTELS GROUP, a.s., ESO travel, Firo-tour, EuroAgentur Hotel&Travel, ale i v mnoh ch dal ích. Souãástí v uky jsou také jazykové a tematicky zamûfiené pobytové zájezdy, stejnû jako besedy s v znamn mi osobnostmi kulturního, vefiejného i podnikatelského Ïivota. Není jistû náhodou, Ïe jednatelka koly PhDr. Dana âapková pfievzala cenu v soutûïi Top 10 a ocenûní ManaÏer odvûtví v kategorii Poradenská ãinnost a vzdûlávání právû v roce SOUTùÎ o originální kávovou kuchařku Nescafé Ve spolupráci s NESCAFÉ jsme pro vás pfiipravili soutûï o nev ední knihu, kterou jistû uvítají nejen v ichni milovníci kávy. SoutûÏní otázka: Kdy byla uvedena na trh první rozpustná káva NESCAFÉ? a) 1929 b) 1938 c) 1940 Tfii vylosovaní se uï teì mohou tû it na zajímavou knihu plnou kávov ch receptû. Své tipy posílejte do na adresu Káva, putování za tajemstvím kávov ch specialit obsahuje 70 zajímav ch receptû ingrediencí, pouïitou v kaïdém z nich, je káva NESCAFÉ. Kniha je zároveà i cestovatelskou reportáïí plnou autentick ch záïitkû a fotografií z oblastí, kde se káva pûstuje. Recepty posbíral cestovatel Juraj Li ka zvan Jorge Zorro v 18 zemích svûta. CZECH SPECIALS nová certifikace v gastronomii Projekt Ochutnejte Českou republiku byl spuštěn. Je výsledkem společného úsilí agentury CzechTourism, Asociace hotelů a restaurací a Asociace kuchařů a cukrářů. Cílem projektu je zatraktivnit přes jedinečnou českou gastronomii potencionální turistické destinace a představit nejen zahraničním, ale hlavně domácím turistům kulinářské speciality daného kraje. Kulinářské bohatství, které bezesporu Česko má, je stále nedostatečně využito. V mnoha zemích Evropy je právě gastronomie jedním z důležitých nástrojů propagace dané země. Z tohoto důvodu projekt vznikl. Vznikla značka Czech Specials jako signifikantní označení pro restaurace a hotelové provozy, které přistoupí k tomuto projektu a budou ve svých zařízeních vařit nejen národní pokrm českou svíčkovou, ale i místní regionální delikatesy a mnohde i specialitu šéfkuchaře. Samozřejmostí bude čistota, příjemné prostředí a vstřícná obsluha restaurace. V současné době již probíhá certifikace cca 25 restaurací, které se do projektu během krátké doby zapojily. Seznam všech přihlášených restaurací bude k dispozici na webových portálech a Tyto portály běží společně s projektem jako jeho hlavní marketingové nástroje a budou průběžně aktualizovány. Některé recepty zde budou vyobrazeny s návodem k přípravě domácí i zahraniční turisté si tak česká jídla mohou uvařit i doma. Na jejich stránkách naleznete kromě báječných receptů a krásných fotek tradičních regionálních pokrmů také formulář. Na základě jeho vyplnění mohou hotelové provozy a restaurace žádat o certifikaci svého zařízení a získat značku Czech Specials, kterou bude označena restaurace a její jídelní lístek. Nezanedbatelný prostor v tomto médiu bude vyhrazen pro prezentace stravovacích zařízení přihlášených do projektu (fotografie, kontakt, mapa, odkaz na stránky subjektu). Podpora těchto portálů bude zajištěna prostřednictvím pilotních komunikačních kanálů agentury turistickým portálem profesním portálem a řadou mediálních aktivit (jour fixy, press konference) prostřednictvím zahraničních zastoupení CzechTourismu v zahraničí. Značka Czech Specials a Ochutnejte Českou republiku bude komunikována také v reklamních kampaních agentury CzechTourism v České republice a v Evropě v letech Dobré jídlo a přátelská obsluha v příjemném prostředí by měly být zdrojem zážitků, kvůli kterým se budou turisté rádi vracet. Bližší informace o projektu a podmínky spolupráce naleznete na a Na této stránce se budete setkávat s informacemi o projektu a bude zde zveřejňován seznam restaurací, které se do projektu postupně zapojují. První certifikovaná zařízení, která splnila požadavky pro znak Czech Specials: Café Imperial Praha, Hotel Děvín Pec pod Sněžkou, Zámecká restaurace Liblice Byšice, Nová Amerika Golf resort Jaroměř, Restaurace Archa Olomouc, Restaurace Zlatá Kovadlina Mladá Boleslav,

5 01-19_gh0409:Sestava :54 Stránka 5 AKTUÁLNĚ ZE SLOVENSKA I GASTRO & HOTEL 5 Pivovar otvorenej brány Prv júlov víkend sa nesvätil len sviatok Cyrila a Metoda, ale aj piva. Pivovary Topvar v Topoºãanoch (dcérsky podnik SAB Miller) oslavovali totiï 45 rokov od prvej navarenej pivnej várky. Pri tejto príleïitosti nielen otvorili svoje brány zvedav m spotrebiteºom a poodhalili pred nimi niekoºko v robn ch tajomstiev ale navarili im aj tankové nepasterizované a kvasinkové pivo. Tmav m 11-percentn m leïiakom s príjemne zaokrúhlenou, typicky sladkastou chuèou s karamelov m podtónom pote ili faj mekrov uï koncom jari. Obchodn sládok spoloãnosti Dr. Ing. Ján Píry (na obr. s generálnym riaditeºom Paolom Lanzarottim v strede a primátorom Topoºãian Petrom BaláÏom) si ho pochvaºuje: Je v nimoãné svojou ºahkosÈou a tá ho predurãuje k tomu, Ïe sa dá rezaè nahor. Pivovary Topvar v ak v tejto sezóne zabodovali aj inak tmav ari 11% môïu ponúkaè s vylep- en m imidïom. Na medzinárodnej súèaïi Monde Selection, získal totiï zlatú medailu a ari 10% i 12% si odniesli striebro. Keď kuchyňa horí vášňou Na pozvanie spoloãnosti Orange priletel na Slovensko aj slávny Gennaro Contaldo uãiteº a tútor Jamieho Olivera, predov etk m v ak éfkuchár lond nskej re taurácie Passione (vá eà), ktorá pred tyrmi rokmi získala ocenenie najlep ia talianska re taurácia hlavného mesta Veºkej Británie. Svetové uznanie si získal aj kuchárkymi knihami pre laikov i profesionálov. Napriek tomu, Ïe slovensk m kolegom predstavil niekoºko svojich hviezdnych receptov, najoriginálnej ie posolstvo sa t kalo vá ni v kuchyni. Je to najdôleïitej ia gastronomická surovina, vyhlásil. Z jeho slov sa vari najviac radovali v novootvorenej bratislavskej re taurácii La Fiamma (na obr.), ão sa tieï prekladá ako vá eà. K názvu a filozofii na ej kuchyne nás priviedla intuícia, vôbec sme si na pána Contalda ãi jeho akoby rovnomennú re tauráciu Passione nespomenuli, povedala konateºka spoloãnosti Hana Gergi áková, ktorá sa moïe pochváliè aj odvahou, s ktorou prevádzku, otvorili v ãase, keì sa iní boja nedostatku hostí. S vá niv m prejavom predstúpil pred svojich vip-klientov aj Mgr. Radúz Dula, riaditeº nového trojhviezdiãkového hotela Chopin pri bratislavskom letisku. Po peripetiách s odstúpením islandského partnera ho prevzala spoloãnosè Vienna International. Je to v poradí uï jej tretí Chopin Airporthotel po Krakove a Prahe. Food Fest na krásnom modrom (aj bez Straussa) Prv júnov víkend zaïila Bratislava svoj premiérov Food Fest jeho cieºom bolo priblí- ÏiÈ umenie éfkuchárov beïnému ãloveku, vzdelaè ho a moïno aj zlákaè do tak ch re - taurácií, kam by jeho noha nezablúdila ani omylom. Nielen pre ceny nad moïnosti priemernej peàaïenky, ale aj z akejsi ost chavosti, nezvyku. Pod iatrami sa striedavo prezentovalo 26 re taurácií predov etk m z hlavného mesta, nech bali v ak ani Grandhotel Praha z Tatranskej Lomnice, Grand Hotel Kempinski High Tatras ãi hotela Limbach z malokarpatského Limbachu. Náv tevníci si kupovali gurmány platidlo Food Festu, jeden gurmán zodpovedal 1 euru. No a potom ich vymieàali za jedlá a nápoje, napríklad roastbeef s dijonskou omáãkou, grilovan mi fazuºkami a zapeãenou zemiakovo-zelerovou ka ou v stánku Tulip House, cisársky trhanec s teplou marhuºovou omáãkou v stánku Sharkam Vip Catering (na obr. jeho v roba ºadov ch sôch) alebo inú pecialitu z desiatok pripraven ch jedál. Pre profesionálov, ale aj zvedav ch labuïníkov a gastronómov-amatérov, sa na pódiu sály divadla Aréna vystriedalo 16 vynikajúcich éfkuchárov (P. Kulhány, I. âehy, V. Artz, R. Geretto, O. Landa, H. Lang, S. Gurusamy, T. Opletal a ìal í) so svojimi témami od molekulárnej gastronómie aï po srílanskú kuchyàu. Laici sa zase pokúsili prekonaè guinnessovsk rekord v príprave najdlh ieho rezanca (vetristé poãasie ho v ak roztrhlo na iba 22 metrov na obr.). Text a foto: SoÀa Hudecová Podhorná

6 01-19_gh0409:Sestava :54 Stránka 6 GASTRO & HOTEL I AKTUÁLNĚ ZE SVĚTA 6 Srí Lanka: nové turistické destinace Ve snaze dostat Srí Lanku mezi nejvíce vyhledávané prázdninové destinace v jiïní Asii, zahájila tamní turistická centrála projekt nového turistického rozvoje sestávající ze ãtrnácti nedotãen ch ostrovû znám ch jako Kalpitiya a nacházejících se 150 kilometrû na sever od Colomba. Integrovan projekt rozvoje Kalpitiye (KITDP) vybere ostrovy nejlépe vhodné k rozvoji s dûrazem na vytvofiení udrïitelného cestovního ruchu etrného k Ïivotnímu prostfiedí, kter by dokázal uspokojit potfieby rûzn ch skupin náv tûvníkû. Pfii pfiípravû 10 12letého plánu je srílanská turistická centrála uï pfied dokonãením podoby tohoto ambiciózního projektu. V lokalitû se poãítá s botanick mi zahradami a Mofisk m svûtem s exotick mi tropick mi rybami a korálov mi koloniemi v mûlk ch vodách. KaÏd rok od listopadu do bfiezna pfiitahují mokfiiny kolem ostrovû mnoho druhû domácích i migrujících ptákû. Stejnû tak je moïné pozorovat velryby a delfíny, aniï by turisté museli plout na otevfiené mofie. Vinný lístek a nové technologie I tak seriózní vûci, jakou byl vïdy vinn lístek, se uï také zmocnila digitalizace. První high-tech vinn lístek, bezdrátov kapesní pfiístroj se objevil v Aureole v Las Vegas v roce 2001 a byl tehdy povaïován za futuristick trik. Ale po nûkolika letech zdomácnûl v pfiedních barech a restauracích, které se snaïí drïet i v detailech krok s nejmodernûj ími digitálními technologiemi. Bezdrátové pfiístroje nebo displeje pomáhají zákazníkûm proplouvat úskalími vinn ch lístkû, které b vají ti tûné na silném papífie a ãasto vyvázané, bez fotografií. Nové digitální pfiístroje obsahují mnohem detailnûj í informace, vãetnû barevn ch vyobrazení lahví vína, které umoï- Àují zákazníkovi vyznat se ve vinném lístku tak, jak potfiebuje: podle barvy, oblasti, odrûdy. Nûkteré restaurace dávají pfiednost tomu, aby high-tech pfiístroje pouïíval jen personál, ale jinde nechávají zákazníky brouzdat nabídkou podobnû, jako jsou zvyklí zacházet se sv mi iphony. Pět rad, jak přečkat krizi podle serveru 1. Peníze na dfievo vedou (cash je prostû cash). Zamûfite se na získání hotovosti, ne v hradnû na marïi. Je lep í prodat ãtyfii lahve vína kaïdou za 5 liber cash, neï jednu lahev za 7,50 liber. 2. Pfieorganizujte jídelní a vinn lístek. PouÏijte produkty za niï í náklady a peãlivû nakládejte s ingrediencemi a velikostí porcí (ale pozor, vefiejnost není naivní a hloupá). 3. Nabídnûte cílené slevy bûhem mrtvého období. Je to lep í neï trvalé nabídky slev. Sledujte konkurenci a buìte vynalézaví, abyste pfiitáhli pozornost hostû. 4. OdstraÀte skryté náklady. Nejprve sniïte velké poplatky: v platy, energie, prádelna. Îádejte na dodavatelích, aby nabídli slevy, nebo získejte levnûj í dodavatele. Identifikujte obchodní maxima a pfiijatelná minima a pfiizpûsobte poãet pracovníkû. Posaìte se s ãist m listem papíru a pfiedstavte si, jak byste naloïili s náklady, kdybyste otevírali vá podnik právû dnes. 5. Rozpoznejte hodnotu svého vrchního a ãí - níkû nechte si ty nejlep í. INZERCE

7 01-19_gh0409:Sestava :54 Stránka 7 AKCE I GASTRO & HOTEL 7 V PraÏském hotelu Olympik se zaãátkem ãervna se li piãkoví odborníci na gastronomii a provozovatelé hotelû a restaurací z celé âeské republiky. Jako kaïdoroãnû pod patronací Asociace hotelû a restaurací âeské republiky probûhl Gastronomick den, tentokrát jako souãást dvoudenní konference Hospitality & Tourism Summit. Hlavními tématy setkání byly hranice ziskovosti gastronomick ch provozû a zhodnocení úrovnû na í gastronomie. Konference Hospitality & Tourism Summit Lze s jistotou fiíci, Ïe 9. roãník konference Hospitality & Tourism Summit zaznamenal úspûch. Jeho spojení s Gastronomick m dnem AHR âr bylo dobr m nápadem, kter soustfiedil zájem o obû události do jednoho termínu. Dvoudenní program se spoleãensk m veãerem tak pfiilákal témûfi 400 úãastníkû, zejména majitelû a manaïerû hotelû a restaurací ze v ech regionû republiky. Ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondru ka nastínil moïnosti, jak podpofiit cestovní ruch v âeské republice kromû kvalitnûj í propagace do zahraniãí zdûraznil, Ïe je zapotfiebí stimulovat i domácí turistiku. V navazující diskusi uvedl jako pfiíklad Rakousko, které vût inu prostfiedkû urãen ch na podporu cestovního ruchu v dobû krize vûnuje právû na domácí cestovní ruch. Velk zájem vyvolalo vystoupení makroekonoma Tomá e Sedláãka, kter pfiítomné rozhodnû lep í image z hlediska kvality státního zfiízení ãi destinace vhodné pro investice neï jako destinace pro cestovní ruch. okující bylo i srovnání propadu obrazu Prahy za Vídní z hlediska hodnocení ãistoty, bezpeãí a pfiedev ím celkové atraktivity nabízen ch aktivit a pfiíleïitostí pro kvalitní trávení volného ãasu. Tuto skuteãnost podtrhl i Tomá Sedláãek v navazující diskusi. Podle nûj je jasné, Ïe cizinci nepfiijíïdûjí do Prahy kvûli dobrému hotelu ten neïije ze své podstaty, ale podstaty jeho Program odpoledních sekcí nabídl nápady a návody, na co se zamûfiit pfii podnikání v hospitality sektoru v tûï ích dobách. Napfiíã v emi sekcemi se neslo pfiedev ím doporuãení nezlevàovat na, ãi mnohde i pod, hranici rentability zafiízení. Zásadními opatfieními musí b t odli ení se od konkurence, inovace a zkvalitnûní sluïeb, lep í porozumûní zákazníkûm a naplnûní jejich potfieb, ãi nalezení nov ch segmentû produktû a zákazníkû, a samozfiejmû i úspora nûkter ch nákladû. Marketing by v ak v tomto ohledu nemûl b t fiazen k nákladov m poloïkám, je spí e investicí, na které by se nemûlo etfiit ani v dobách krize. Druh den konference byl tematicky vûnován hranici ziskovosti gastronomick ch provozû a zhodnocení úrovnû na í gastronomie a jejích trendû. V rámci nich byl pfiedstaven i spoleãn projekt AHR âr a CzechTourism na podporu tradiãní ãeské kuchynû Ochutnejte âeskou republiku Czech Specials. Vysok poãet úãastníkû i atmosféra konference Hospitality & Tourism Summit potvrdily, Ïe podnikatelé v cestovním ruchu mají koneãnû zájem sdílet informace a spolupracovat. seznámil s optimistick mi vyhlídkami, a sice Ïe souãasn pád bude je tû nûjakou dobu pokraãovat, av ak jiï s otevfien m padákem. Zmínil, Ïe v znamnou podporou pro cestovní ruch mûïe, kromû navrhované sní- Ïené sazby DPH ve stravovacích sluïbách, pfiinést i chystané sníïení pojistného placeného zamûstnavatelem za zamûstnance. Jaroslav Jíra ze spoleãnosti GfK Praha pfiekvapil úãastníky v sledky mezinárodní studie o image národû a mûst (Nation, resp. City Brand Index), podle nichï má âr okolí z dal í infrastruktury a dostupn ch aktivit. Praha jiï nemûïe lákat turisty jen na KarlÛv most nebo pohled na Hradãany, je zapotfiebí nabízet emoce a záïitky. Proto byla jako jeden z hlavních závûrû úvodní diskuse i celé konference uvedena nutnost zkvalitnûní marketingu znaãky âeská republika i znaãky Praha. To se v ak mûïe stát jedinû pokud dojde k lep í koordinaci aktivit institucí ãinn ch v oblasti cestovního ruchu, ke sjednocení strategie a tím i efektivnûj ímu vyuïití finanãních prostfiedkû. Text: Katefiina Sobotková Foto: Blue Events,s.r.o.

8 01-19_gh0409:Sestava :54 Stránka 8 GASTRO & HOTEL I TÉMA 8 Hotelová snídaně šance získat přízeň hostů Říká se kolik lidí, tolik chutí. Každopádně hotelová snídaně by měla svojí rozmanitostí a vynalézavostí uspokojit očekávání každého hosta.

9 01-19_gh0409:Sestava :55 Stránka 9 TÉMA I GASTRO & HOTEL 9 Snídaňové desatero 1. kvalita a pestrost 2. ãerstvost produktû 3. vstfiícná a komunikativní obsluha 4. obmûna snídaàové nabídky 5. prûbûïné doplàování potravin a nápojû 6. bio koutky 7. pfiehlednost 8. kvalitní dodavatelé 9. tichá hudba 10. nabídka celodenní snídanû Snídanû v hotelu má pro hosty zvlá tní kouzlo a nezáleïí na tom, jestli snídají rozvláãnû jako turisté ãi jako obchodníci, ktefií se rozhodli budoucí obchod projednat právû pfii pracovní snídani. Snídanû je zkrátka energetick m startem dne a pokud je pohodová, pestrá a v pfiíjemné atmosféfie, je to vïdy dobr zaãátek.,, CO BY NA STOLE NEMĚLO CHYBĚT V dobr ch hotelech by mûla b t nabídka snídaní formou bufetu nepfieberná ãerstvé peãivo slané i sladké, toasty, cereálie, jogurty, mléko, rûzné jogurtové nápoje, uzeniny, s ry Samozfiejmostí by mûla b t moïnost v bûru z tepl ch pokrmû v podobû smaïen ch vajíãek, slaniny, párkû nebo tfieba ovesné ka e. Lidé oãekávají, Ïe v bufetu najdou také rozmanité ovoce, zeleninu a ãerstvé Èávy. Snídanû je konzervativní záleïitost. Hosté mají tradiãnû zájem o ãerstvé peãivo, vajíãka, slaninu, klobásy, kvalitní kávu, dïus a ãerstvé ovoce je to sloïení snídanû, které vyhovuje vût inû lidí, fiíká éfkuchafi hotelu Imperial Zdenûk Pohlreich. Rozhodnû podle nûj nepatfií do nabídky bufetové snídanû kompotované ovoce. V kvalitním hotelu s mezinárodní klientelou by mûla nabídka snídanû respektovat speciální poïadavky hostû. Nûktefií lidé vyïadují snídani v bio kvalitû chtûjí bio mléko, bio jogurty, bio s ry, bio uzeniny i bio vejce. Základem snídanû je dobré, ãerstvé peãivo a kvalitní káva ty musí vonût a navodit hostovi pfiíjemnou náladu a chuè k jídlu hned po vstupu do restaurace. Káva v ak nemûïe b t jedin m nápojem ze snídaàové nabídky. âím dál více hostû Ïádá kvalitní sypané ãaje a také ãaje z ãerstvû Základem snídaně je dobré, čerstvé pečivo a kvalitní káva. Ty musí vonět a hosty lákat. natrhan ch bylin meduàky, máty, alvûje, matefiídou ky v e v bio kvalitû, vysvûtluje Tomá Stehlík, éfkuchafi z hotelu Buddha- Bar Prague. Podle jeho slov je zájem o rûzné druhy ãerstv ch zeleninov ch a ovocn ch Èáv, dïusû a mo tû. Oblíbená je mezi hosty i obyãejná ãerstvá voda ve dïbánu. Souãástí snídaàové nabídky jsou bezpochyby mléãné v robky. V âeské republice se stále diskutuje o tom, co je lep í pasterované, ãi nepasterované mléko? Odstfiedûné, nebo neodstfiedûné? Nebo dokonce homogenizované, ãi nehomogenizované? Kdo ochutnal v robky z ãerstvû nadojeného mléka na pastvû, dává jednoznaãnû pfiednost tûm druh m variantám. Jsme rádi, Ïe jsme na li podhorské farmáfie, ktefií pfieïili nástup nov ch hygienick ch a veterinárních norem, a díky nim sv m hostûm nabízíme irok sortiment sezonních bio v robkû a místních, ãerstv ch produktû z kravského, kozího i ovãího s ra. Podobnû je to s uzeninami na i farmáfii nám na klíã pfiipravují snídaàové klobásky z vepfiového i kozího masa, upfiesàuje éfkuchafi Tomá Stehlík. Nelze opomenout, Ïe v poptávce po urãit ch typech snídaní se odráïí i národnost hostû. Tak napfiíklad japonská snídanû je pro Evropana sice velmi nev ední, ale Japonci se po ní v hotelu ptají. Základ tvofií polévka ze sójové pasty a rybího v varu. Následuje kousek ryby a nakládaná zelenina. Ale i japon tí turisté pr nûkdy rádi ochutnají kontinentální nebo anglickou snídani. BUFETOVÁ, NEBO Á LA CARTE? Jak snídani servírovat? Je lep í bufetová, nebo servírovaná á la carte? Tady se názory rûzní.

10 01-19_gh0409:Sestava :55 Stránka 10 GASTRO & HOTEL I TÉMA 10 MoÏná to zní ponûkud om ele, ale u nás jednoznaãnû vede snídanû formou bufetu. Host má okamïitou nabídku v eho, co snídanû sk tá, hned pfied oãima. A o v bûru rozhodují pfiedev ím smysly, tvrdí Radomír Smrãka, fieditel F & B z hotelu Intercontinental Praha. Svoji roli hraje pfiedev ím kvalitní a pestr sortiment na bufetov ch stolech. PfiestoÏe bufetové snídanû patfií k nejoblíbenûj ím, není dobré v hotelu zapomínat na hosty, ktefií nemají mnoho ãasu a znají své potfieby. Ti rozhodnû uvítají alespoà ãásteãnou nabídku servírované snídanû á la carte. Já osobnû upfiednostàuji servírovanou snídani. V klidu si vyberu, na co mám chuè, a nemusím ãekat s ostatními hosty u bufetu, konstatuje Zdenûk Pohlreich. Je to rûzné, nûkdo si radûji objedná, jin si vybere od kaïdého kousek z velké nabídky bufetu. Podle zku eností hoteliérû si nûktefií hosté bufetovou snídani uïívají naplno, rádi experimentují a pfiipravují si snídanû sami v rûzn ch dopékacích pfiístrojích, toasterech, kávovarech nebo si namíchají rozliãné variace cereálií, ofiechû, sezamu, d Àov ch semen a sluneãnice. Jak se fiíká, proti gustu Ïádn di putát. Tip na snídaňové menu podle šéfkuchaře Tomáše Stehlíka, ve stylu Siddharta Café: Red Kajitsu koktejl z vi ní, malin, jogurtu a cukru jako skvûlé probuzení âerstvû upeãen croissant s kávou Benedikt nské vejce po írované vejce zapeãené s holandskou omáãkou, opeãenou unkou na kfiupavém bílém toastu Talífiek s rû z ãesk ch bio farem s ovocem a tmav m celozrnn m chlebem TRENDY SNÍDAŇOVÉ GASTRONOMIE Jedním z trendû pfii pfiípravû snídaní je tzv. front-cooking, kdy personál pfiímo pfied hostem pfiipravuje pokrm z ingrediencí, které si sám vybral. Tímto zpûsobem se dûlají tfieba palaãinky, lívance ãi rûzné slané omelety. Dennû dûláme kolem stovky omelet Funny systémem. Host si objedná u kuchafie, dostane stojánek s ãíslem, které je u fotografie jím vybrané omelety, a posadí se ke stolu. Nemusí ãekat u grilu, mûïe si v klidu vypít kávu a kdyï je pokrm hotov, obsluha mu jej pfiinese, popisuje situaci u snídanû Radomír Smrãka. Nezapomínejme, Ïe hosty hotelû jsou také dûti, a pro ty jsou trendy mléãné a ochucené nápoje. V Intercontinentalu nabízejí v létû také nûkolik druhû home made ledov ch ãajû. Mezi náv tûvníky hotelû jsou rovnûï vegetariáni, vegani nebo makrobiotici, ktefií mají speciální poïadavky na sloïení snídanû. V Buddha-Baru dostanou hosté v tûchto pfiípadech nûco navíc napfiíklad nekva en chléb unikátní ãeskou recepturu z naklíãeného obilí, nebo si mohou vybrat ze sortimentu bio medû med z divoké tfie nû ãi borovice. Obecnû lze celkovû vysledovat pfiíklon ke zdravé a vyváïené stravû. Stále více hostû preferuje napfiíklad celozrnné peãivo pfied sladk m, ãaj a ãistou vodu pfied kávou a ovocn mi dïusy. Pfiíznivci ranní kávy si mnohem ãastûji objednávají capuccino ãi café latte neï espresso. Velké oblibû se tû í také biopotraviny a ãerstvé ovoce, proto se snaïíme na i nabídku v tomto smûru co nejvíce pfiizpûsobit a roz ífiit. V souãasnosti to jiï na tûstí není problém, protoïe na tento trend reaguje fiada v robcû a dodavatelû, takïe je z ãeho vybírat. Své místo v oblíbenosti neztratily ani tradiãní pokrmy, jako jsou vajeãné omelety, novû v ak pfiipravované kuchafiem pfiímo pfied zraky hosta pfiesnû dle jeho pfiání, dodává Martina Jalová, Sales & Marketing Assistant z praïského hotelu President. Mezi dal í faktory, které mají vliv na sestavení snídaàového menu, patfií národnostní sloïení klientû, roãní období i aktuální sbûr ovoce, zeleniny a jin ch surovin. Malou kaïdodenní obmûnou snídaàové nabídky

11 01-19_gh0409:Sestava :55 Stránka 11 TÉMA I GASTRO & HOTEL 11 zejména v rámci teplého bufetu by se mûly hotely snaïit klientovi poskytnout co nejpestfiej í v bûr, kter zvlá tû host s vícedenním pobytem vïdy ocení. Takfiíkajíc in je urãitû pestr v bûr kávy, a to nejen ve zpûsobech podávání, roste zájem o kvalitní sypané ãaje. Ty hosté vïdy uvítají a nejen ti, ktefií se o ãaje více zajímají. Pro zahraniãní klientelu je nejvíce atraktivní moïnost ochutnat tzv. lokální produkt, kter reprezentuje ãeské kulináfiské umûní a tradice. Rozhodnû bychom nemûli u snídanû v hotelu narazit na plastové kelímky na jogurty nebo marmelády. Podle mû není nic jednodu ího, neï sehnat pûkné keramické misky a oznaãit je informací, jak jogurt v nich je. Klienta tím zaujmeme, a také pomûïeme ekologii, navrhuje Radomír Smrãka. NEPODCEŇUJME SNÍDAŇOVÝ PERSONÁL Mnozí povaïují snídani za nejdûleïitûj í denní pokrm. V hotelu je pak povaïovaná za klíã k úspûchu. Podle kvality snídanû host ãasto hodnotí cel pobyt, podle snídanû si ãasto i hotel vybírá. Snídanû rozhoduje o tom, jestli ná den bude nebo nebude úspû n avhotelu je to pfiíslib, jak se o nás budou dal í dny starat, podot ká Tomá Stehlík z hotelu Buddha-Bar Prague. Kvalita snídanû prostû nespoãívá pouze v pestrosti a kvalitû nabídky. DÛleÏitou roli hraje také pfiítomnost kvalitního hotelového personálu, pfiíjemné prostfiedí restaurace, vhodn zpûsob servírování snídaní a schopnost hotelu pohotovû reagovat na obvyklá,ale i nev ední pfiání klienta. Sympatick a mil personál, kter dobfie zná svou pracovní náplà, kter vãas dokáïe reagovat na nastálou situaci a kter dbá na hladk prûbûh podávání snídaní, je bezpochyby jedním z nejdûleïitûj ích faktorû pro celkov dobr dojem hosta z poskytovan ch sluïeb hotelu, zdûraz- Àuje Martina Jalová z President Hotel Prague. Úsmûv a pfiíjemné vystupování obsluhy jsou souãástí dobrého pocitu ze snídanû, ale jsou jen formou, za kterou se musí skr vat kvalitní obsah. Znalost snídaàového konceptu, detailní znalost nabídky, ale i schopnost improvizovat. Klientovi je tfieba pochválit jeho v bûr, ale je dobré pfiidat i nûco navíc pfiímo na míru, doporuãuje Tomá Stehlík. Profesionální obsluha musí znát nabídku i svého klienta. KaÏdá snídanû je v dobrém hotelu jiná, tak jako je jin kaïd host. Jak fiíká Tomá Stehlík, pro správného kuchafie neexistuje nev ední pfiání. Host musí cítit, Ïe personálu udûlá radost cokoli, oã poïádá, aè je jeho pfiání sebevíce nezvyklé. Nûkdy mne spí e zarazí ãas podávání snídanû. MÛÏe se stát, Ïe si host zavolá room service tfieba v pûl tfietí odpoledne a svou snídani samozfiejmû dostane, dodává. CO ZAHRANIČNÍ HOSTÉ VYŽADUJÍ Typická anglická snídanû se skládá pfiedev ím z toastu, másla a dïemu, smaïen ch vajíãek, slaniny, klobásy, opeãeného rajãete, ÏampionÛ a fazolí. Tradiãnû k ní patfií i tzv. black puding. Francouzi snídají hlavnû bílou bagetu s más-lem a dïemem, dïus, ãaj ãi kávu, café au lait nebo horkou ãokoládu a také sladké croissanty s ãokoládou i bez ní. Jednotlivé regiony Francie mají svoje typické snídanû v Alsasku snídají kouglof brio ku plnûnou rozinkami a mandlemi a zdobenou mouãkov m cukrem. Na jihu Francie se pfii snídani podává speciální chléb fougasse ochucen olivami a anãoviãkami. Nûmci hledají u snídanû ãerstvé peãivo, marmeládu, rûzné druhy salámû a unky, teplé pokrmy a ãerstvou kávu. Text: Michaela ulcová Foto: Archiv INZERCE SNÍDA OVÁ KÁVA Miko/Puro = záruka, že Vaši hosté budou spokojeni. Espresso, cappuccino, latté, čaj, čokoláda, překapávaná káva, mletá i zrnková + jednotlivě balené sušenky tel:

12 01-19_gh0409:Sestava :55 Stránka 12 GASTRO & HOTEL I MARKETING 12 Pobyt v restauraci musí lahodit oku, žaludku a smyslům! Počasí na gastronomickém nebi se poněkud zatáhlo. Hotely nejsou zcela obsazeny a jejich restaurace zejí prázdnotou. Cestovní ruch poklesl a situace chvíli potrvá Snažili jsme se zjistit, co udělat pro to, aby i v této době váš podnik profitoval. Restaurace to mají o poznání snaz í. Na rozdíl od hotelû si totiï mohou zís kat místní klientelu. Je to zdánlivû vel mi jednoduché. V sledky nedávného prûzku mu potvrdily, co v ichni víme: musíme zamûstnávat sympatick a kompetentní personál, na - bídnout pfiíjemné prostfiedí, ãerstvé suroviny, vysokou kvalitu produktu a rozumné ceny. Také se osvûdãuje existence tematick ch programû, pofiádání rûzn ch akcí, pfiehlídek, soutûïí, prezentací, ochutnávek. Otázka kolení personálu je sice palãivá, ale odborné vzdûlání majitele ãi manaïera je daleko bolestivûj í pfiípad. Pokud on sám není v oboru nad en m mistrem, kter dovede jít pfiíkladem, tûïko mûïe od zamûstnancû vyïadovat disciplinu a profesionalitu, budit respekt a autoritu. Pro ty, ktefií cítí potfiebu oborového vzdûlání, nabízí Asociace kuchafiû a cukráfiû i Asociace hotelû a restaurací rûzné profi kurzy, vãetnû manaïersk ch. Domácí fortel, poctivost a originalita ÚroveÀ jídelních, nápojov ch a vinn ch líst - kû za posledních nûkolik let v úspû n ch restauracích pokroãila. ZaÏité jednofiádkové vypiso vání jednotliv ch poloïek nefunguje. U jídel mu sí b t struãn, poutav popis, krátké vy jádfiení v sledn ch chutí a pfiípadn odkaz na vhodné víno. Skladbu jídelního lístku volte s pfiihlédnutím na charakter a lokalitu provozovny.

13 01-19_gh0409:Sestava :55 Stránka 13 MARKETING I GASTRO & HOTEL 13 Ukázka: 150g salátov talífi s krûtím ma - sem marinovan m v jemné sójové omáãce se alotkou, Ïampiony a mandlemi, s grilovanou bylinkovou bagetou. Zajímavá kombinace ãerstvé zeleniny a masa, chutná, lehká a sytá. Doporuãujeme doprovodit svûïím bíl m vínem, napfiíklad kabinetním Veltlínsk m zelen m z velkopavlovického vinafiství Tetur. Stále ãastûji se objevují u nûkter ch poledních jídel dvû ceny, medium a classic. Me - dium je men í a levnûj í porce, classic vût í a mírnû draï í. Ale hlavnû se restauratér musí obejít bez prohfie kû minulé éry. Jídelním lístkûm s 50 poloïkami doufám brzy odzvoní a provozovatelé se koneãnû místo kvantity zaãnou soustfieìovat na kvalitu. Jednoduch jídelní lístek s kvalitní domácí stravou to je ono. ZapomeÀte na pouïití polotovarû. Jde o to vafiit poctivû, napfi. v var nedûlat z bujónové kostky, ale z morkov ch kostí, nepouïívat umûlé pudinkové krémy, lehaãku v prá ku a jiné náhraïky v eho druhu. Knedlíky se poïadují vlastní v roby, ne koupené nebo z pytlíku. SnaÏte se pouïívat kvalitní, ãerstvé suroviny podle sezony. Na í snahou je, aby zákazník nejedl jenom doma, ale za el k nám, a tfieba zjistil, Ïe u nás dostane moïná lep í jídlo, nebo tfieba nabídneme to, co si sám doma neuvafií. Dejte místním v okolí dûvod vás vyhledávat. Okouzlit lze i dobrým vínem Hosté stále ve vût í mífie hledají kvalitní víno na vinném lístku. Ten uï je samo - statn, nikoliv souãástí jídelního lístku. MÛÏe b t pestr, aniï je nafouknut. âasto fiadí jednotlivá vína podle obsahu alkoholu, ne podle odrûd, regionû nebo zemí. Seznam nejvíce prodávan ch vín se li í podle krajû, mûst i jednotliv ch ãtvrtí. Ostravsko má radûji slad í vína neï Praha. Na ÎiÏkovû kupují spí e jakostní, na Starém Mûstû pfiívlastková a zahraniãní. Z na ich vín je vhodné nabízet Veltlínské zelené, Rulandské bílé a edé, Mu kát moravsk, Ryzlink r nsk a vla sk, Neuburské a Chardonnay; v echny odrûdy v jakostním i pfiívlastkovém provedení. Z modr ch odrûd musí zdobit vinn lístek zajisté Frankovka, Dornfelder, Rulandské modré, Svatovavfiinecké a Zweigeltrebe, pfiípadnû Modr Portugal; v jakostním pfiívlastkovém provedení podle potfieby. Spoleãnost Neubauer hlásí úspûch s bíl m a ãerven m moravsk m zemsk m vínem z Mikulova. Zemská vína se tû í stále vût í pfiízni. Pocházejí z tuzemsk ch hroznû a z povolen ch odrûd, jsou oznaãena také názvem oblasti a roãníkem. Aãkoliv mûïe b t zemské víno kvalitnûj í neï víno vy í tfiídy, vinafi ho z nûjakého dûvodu do ní nepfiihlásil. Tfieba ho má málo. Ulehãil si administrativu a sníïil náklady. A cenu. V zahraniãí je to bûïná praxe. Zemská vína se zaãínají vyhledávat. Jsou ekvivalentem italsk ch IGT a francouzsk ch VdP. Vinná kultura DÛvod k pití vína je potû ení z jeho dobré chuti, radost z jeho spoleãenství, z krásy okamïiku. Proto mu zku ení vûnují neskonalou péãi, aby mohlo plnit svûj úãel. Ale v restauracích se bílé víno ãasto servíruje pfiechlazené, ãervené zase teplé, a obû ve patném skle. Îádn jin aspekt somme liér - ské práce vám nepokazí gastronomick zá - Ïitek více, neï nevhodná teplota vína a malá sklenka. I prûmûrné víno správné teploty a ve vhodné sklence mûïe se zdát boïské. âí níci a servírky v bûïn ch restauracích stále nemají ani nejzákladnûj í ponûtí o vínû, jeho druzích, odrûdách, rûznosti chutí, odrûdov ch charakterech a zásadách snoubení vína s pokrmy. Sommeliérsk ch kurzû sice mnoho není, ale jsou. Ve vinném lístku se u kaïdého vína uvádí nejdfiíve odrûda, potom jeho jméno vãetnû roãníku, jméno vinafiství, zemû, regionu, mnoï ství alkoholu, krátk popis a doporu - ãená jídla z menu. V poledne se obvykle objednávají vína kolem 12 % alkoholu, veãer vína plnûj í. Ukázka: Veltlínské zelené 2007 kabinetní, vinafiství Tetur z Velk ch Bílovic, alkohol 12 %, s mírnû vy í kyselinou, jemnû mine - rální, pepfiovité, s dotekem grepu. Harmo - nické, oblíbené s drûbeïím masem. 5 základních kamenů úspěšného podniku velké pracovní nasazení peãliv v bûr personálu a jeho za kolení pfiizpûsobení se místním podmínkám kvalita originální nápad Text: Zdenûk Reimann Foto: Archiv

14 01-19_gh0409:Sestava :55 Stránka 14 INTERNETOVÉ STRÁNKY NESTAâÍ! NÁV TùVNÍCI JE MUSÍ P EDEV ÍM NAJÍT! Jak poznat dobfie optimalizovan web? ToÈ ãasto tûïk úkol i pro odborníka. To pravé know-how je totiï ukryto mezi fiádky ve správnû koncipovan ch textech na webu, dobfie zvolené strategii propagace stránek prostfiednictvím zpûtn ch odkazû, ãtiv ch a pfiitom struãn ch textech, prostû v tom správném mixu v ech potfiebn ch ingrediencí. KOMERČNÍ PREZENTACE Každý, kdo má internetovou pre zen - taci, která je pro něj obchodně důle - žitá, už o problematice SEO nejspíš slyšel. Posledních pár let je toto kou zelné slůvko předmětem rozsáhlých diskuzí i předmětem obchodní činnosti mnohých firem. O co že vlastně jde? V užším pojetí znamená SEO (z anglického search engine optimization ) upravit web po technické a obsahové stránce tak, aby se zobrazoval na co nejlepších pozicích ve výsledcích hledání na fulltextových vyhledávačích, jako je např. Seznam či Google. A to pro vybraná klíčová slova, pod kterými lidé hledají příslušné služ - by a produkty. To vede k vyšší návštěvnosti internetové prezentace a poté může přivést nové zákazníky. V širším pojetí pak v rámci SEO nejde jen o přivedení uživatele na daný web, ale také o to, aby se z něj stal skutečný zákazník, což znamená, aby si objednal dané zboží nebo službu, zaregistroval se, vyplnil kontaktní formulář, přihlásil se k odběru new s - letteru atd. Jde tedy i o celkovou koncepci webu, správnou architekturu informací, pře - hlednost a použitelnost webu. Aby uživatelé našli rychle potřebné informace, dobře se na webu orientovali a neztráceli se v průběhu objednávky. SEO v dnešní době nabízí téměř každý, kdo má co do činění se stavbou interneto - vých stránek nebo internetovým marke tin - gem. Důvod je logický nenabídnu-li jej svému stávajícímu zákazníkovi, ten přejde ke konkurenci. Tím však často trpí kvalita analýz, odvedené práce i očekávaného výsledku. Nastudování obecně známých informací o opti - malizaci a jejich prostá aplikace bez znalosti širší problematiky k dosažení potřebného efektu nestačí. V praxi to pak často končí nulovým efektem, vyhozenými penězi, zne - chuceným majitelem webu a dalším zby - tečným šrámem na pověsti trochu tajemného oboru s názvem SEO. Jak si správně vybrat dodavatele řešení pro optimalizaci stránek pro vyhledávače? Na po - ví me v otázkách odpovědi a závěry jsou jen na vás. Nabízí daná firma SEO služby v předem sta novených, fixních cenových balíčcích? Sdě lila vám cenu za SEO práce klidně po telefonu nebo mailem, aniž by předtím pro - ved la komplexní analýzu klíčových slov, kon - kuren ce schop nost daného oboru a prostudovala váš web? Má firma potřebné aktuální reference a tedy odpovídající zkušenosti? Na bízí dlou hodobé řešení optimalizace, nebo jde jen o blíže nespecifikované SEO na co nejrychleji vystavené faktuře? Používá fair SEO praktiky, nebo jde bez ohledu na rizika za cílem být na prvním místě? Garantuje nějakým způsobem dosažení patřičných výsledků? Nejste si jistí kvalitou odvedených prací vašeho dodavatele webu nebo SEO řešení nebo jen přemýšlíte nad optimalizací vašich webových stránek? Obraťte se na nás, rádi vám poskytneme nezávislé konzultace nebo vypracujeme návrh konkrétního řešení. Text: Petr Mikulů Foto: archiv

15 01-19_gh0409:Sestava :55 Stránka 15 MARKETING I GASTRO & HOTEL 15 HODNOCENÍ webových stránek hotelů Zajímá vás, jaké máte webové stránky? Chcete si je nechat zhodnotit odborníky? Pokud ano, můžete na adresu zaslat odkaz na webové stránky vašeho hotelu, penzionu či restaurace a v některém z dalších čísel našeho časopisu si přečtete hodnocení. Hodnotí společnost Topinfo Obsah 8 bodû Obsah 7 bodû Obsah 6 bodû Zpracování 6 bodû Zpracování 8 bodû Zpracování 4 body UÏivatelská pfiívûtivost 8 bodû UÏivatelská pfiívûtivost 7 bodû UÏivatelská pfiívûtivost 5 bodû Celkov dojem Internetová prezentace hotelu Seeberg pûso - bí na první pohled ponûkud pfiekombinovanû, nic mé nû po obsahové stránce je v pofiádku jas nû strukturované menu, dostateãné mnoï - ství pfiehlednû ãlenûného textu. Chválíme za rezervaãní formuláfi a rychlé kontaktní údaje uvedené na v ech stránkách a aktuální verzi novinek. Po stránce technického fie ení je koda, Ïe se prezentace nezobrazuje zcela korektnû ve v ech prohlíïeãích. A prázdná stránka s textem Stránka se pfiipravuje by na webu taktéï b t nemûla (je lep í odkaz doãasnû stáhnout) takto totiï prezentace pûsobí nedokonãen m dojmem. Celkov dojem Web pûsobí po designové stránce jednodu e, ãistû a pfiehlednû, pfiíjemné zpestfiení pak pfiiná í jednoduchá flashová animace. Fotogalerie je ale fie ena na dne ní dobu po nû - kud nestandardnû po najetí my í na fotku kurzor neavizuje moïnost zobrazení detailu a detail pak nejde opûtovn m kliknutím na fotku jednodu e zavfiít. Odkaz na (byè spfiíz - nûn ) samostatn web Vinafiství Volafiík by se mûl otevírat v novém oknû prohlíïeãe, stávající fie ení mûïe b t pro fiadu uïivatelû matoucí. Naopak na dal í spfiíznûn web hotelu Réva zde odkaz nenalezneme, byè je zde o nûm pomûrnû dost informací. Celkov dojem Webové stránky hotelu Via Ironia mají jiï na první pohled svá nejlep í léta za sebou jak po stránce technického fie ení pomocí ifra - me, tak i po stránce designové. Zcela ne - Èastn m fie ením je úvodní stránka bez tex - tu, coï je zásadní kámen úrazu z pohle du SEO optimalizace pro vyhledávaãe. Svûdãí o tom fakt, Ïe ani po zadání celého názvu hotelu Seznam.cz tento web nenalezne. Jinak web obsahuje dostatek zajímav ch informací, byè ne zcela intuitivnû strukturova n ch. Pro potenciální zákazníky je na druhou stranu jistû pfiíjemná moïnost prohlédnout si detailnû fotky jednotliv ch hotelov ch pokojû. JAK HODNOTÍME (0 10 bodû) Obsah hodnotí se kvalita a rozsah obsahu s ohledem na hodnocené zařízení a zejména s ohledem na potřeby potenciálních návštěvníků. Zpracování hodnotí se úroveň grafického a technického zpracování s ohledem na současný standard internetu. Uživatelská přívětivost hodnotí se, jak snadné je pro běžného návštěvníka internetu používat prezentaci.

16 01-19_gh0409:Sestava :55 Stránka 16 GASTRO & HOTEL I HOTEL 16 I jídelní lístek může hosta odradit Asi jste se také jako já už setkali s takovým jídelním lístkem, který na první pohled nevzbuzoval důvěru v chod celé restaurace. Pokapaný omáčkami, umaštěný, s chybami a doslova přeplněný všemi možnými minutkami, závitky a nekonečnými variacemi na téma kuřecí prsa. Než se host prokouše všemi listy, může se stát, že omdlí hlady Jak by tedy mûl vypadat profesionální a kvalitnû zhotoven jídelní lístek, kter hosta pfii prvním kontaktu s restaurací nevydûsí, ale bude mu skuteãnû pomáhat pfii v bûru jídla? MÉNĚ BÝVÁ VÍCE Jídelní lístek patfií neodmyslitelnû do na ich restaurací. Bezesporu ho lze povaïovat za jeden z marketingov ch nástrojû podniku. Jeho design, ale pfiedev ím obsah a uspofiá - dání, dolaìuje image restaurace. Jídelní lístek by mûl b t pfiíjemn na pohled a i na dotyk. Navíc pokud nûjak m zpûsobem ladí s interiérem restaurace je to téï znám kou, Ïe to provozovatel s kvalitou na - bídky myslí váïnû. Co se obsahu t ká, mûl by b t jídelní lístek struãn a pfiehled n, doporuãuje Robert Draxler, manager obchodu GastroTopCard.cz. Jídelní lístek vlastnû odráïí, jak majitel ãi provozovatel restaurace pfiem lí, jakou má filozofii vedení podniku. Pokud jídelní lístek otevfiu a najdu v nûm sedmdesát jídel, gramatické chyby tipu ryzoto, je mi celkem jasné, Ïe od jídla nemûïu nic oãekávat, fií - ká Dalibor Navrátil, éfkuchafi, lektor a od - born poradce gastronomie âr. Je zfiejmé, Ïe pokud je nabídka jídel tak obrovská, Ïe se v ní pfii ãtení jídelního lístku host ztrácí, lze s jistotou o ãerstvosti surovin pochybovat. V e je zmraïené. V mnoha restauracích se totiï pofiád je tû zapomíná na samozfiejmost zakomponovat do jídelního lístku sezonní suroviny. Podle mû by se mûl lístek obmûàovat kaïdého pûl

17 01-19_gh0409:Sestava :55 Stránka 17 HOTEL I GASTRO & HOTEL 17 roku. AÈ majitel zachová jídla u hostû oblí - bená, která jim chutnají a jsou kvalitní, ale aè nenabízí chfiest v zimû nebo jahody na podzim, vysvûtluje Dalibor Navrátil. Je to logické sezonní produkty jsou ve své dobû ãerstvé a levné, opaãnû je tomu mimo jejich sezonu. KdyÏ jsem pracoval ve Francii, pro el jsem nûkolika restauracemi v osmi francouzsk ch kantonech, a v ude fungoval systém sezonní nabídky. Pak mû samozfiejmû nemile u nás pfiekvapí, kdyï v ãervnu, kdy je sezona jahod, dostanu v restauraci palaãinky s kompotovan mi jahodami, dûlí se o své zku enosti Dalibor Navrátil. Stejné je to se sezonou ryb nebo zvûfiiny. KaÏd host urãitû pozná rozdíl mezi zmraïen m a ãerstv m masem. Jídelní lístky by se mohly roz ífiit o nabídku napfiíklad pro vegetariány, dûti a celiatiky. Mnozí hosté by jistû rádi uvítali informaci o pálivosti pokrmû, doporuãeném nebo denním menu. Hosté urãitû ocení také doporu - ãenou pfiílohu pfiímo u pokrmu nebo doporu - ãen aperitiv ke konkrétnímu jídlu. Mnoho restaurací stále nabízí vysok po - ãet jídel, v nichï najdeme více neï dvacet zpûsobû úprav kufiecích prsou, stejn poãet minutek z hovûzího nebo vepfiového masa, mnoho pfiedkrmû. Podle Dalibora Navrátila je toto sektorování na polévky, hovûzí ma - so, vepfiové maso, drûbeï, tûstoviny, kdy v kaïdém sektoru najdeme minimálnû dva - cet poloïek, ãeskou specialitou. Mnû se líbí jednoduch, nenároãn a zredukovan jídelní lístek s poloïkami. Prostû mám záruku, Ïe suroviny budou ãerstvûj í, neï kdyï bude na lístku jídel sto, dodává. Jak by měl jídelní lístek vypadat 1. ãitelnost 2. pfiehlednost 3. srozumitelnost 4. bez gramatick ch chyb 5. jednoduchost Stejn názor na zúïení nabídky má i Ro bert Draxler: Hlavním nedostatkem jídelních lístkû restaurací v âeské republice je obsáhlost nabídky na pfiíklad dvacet stran nepfiehledného textu a mimo jiné padesát vep fio v ch plátkû s nûãím. Tento model se stá le je tû objevuje a je doká zané, Ïe v tomto pfiípadû platí ãím ménû tím více, vysvûtluje. CHYBY, A NA CO SI DÁT POZOR Podstatná vûc je i velikost jídelního lístku. Provozovatelé nûkdy ve snaze zapûsobit volí veliké jídelní lístky. Nutno podotknout, Ïe to vût inou není dobrá volba. KdyÏ si ãtyfii lidé u stolu takové lístky otevfiou, nejenïe na sebe nevidí, ale mohou velmi jednodu e pfii listování pfievrhnout donesené nápoje. Desky i jejich kvalita by mûly odpovídat typu a cenové hladinû zafiízení. Design jídelního lístku je velmi dûleïit. Je známo, Ïe jeho vizáï vypovídá o celkové úrovni podniku, podobnû jako toalety. Pokud dostanu v restauraci jídelní lístek, kter je ãist a pfiíjemn, navíc ladí k interiéru, je zfiejmé, Ïe i poskytované sluïby budou bezchybné, fiíká Robert Draxler. Nic neodradí hosta víc, neï lístek s gramatick mi chybami. Letos v ãervnu se v PraÏ - ském hotelu Olympik se li piãkoví odborníci na gastronomii a provozovatelé hotelû a res -taurací z celé âeské republiky. Jako kaïdo roã nû pod patronací Asociace hotelû a res tau rací âeské republiky probûhl Gastro nomick den, tentokrát jako souãást dvoudenní konference Hospitality & Tourism Summit. Roman Vanûk a Daniel Navrátil z PraÏského kulináfiského institutu nastínili stav na í gastronomie a mluvili mimo jiné i o chybách na jídelních lístcích. Pfii svém prûzkumu narazili v rûzn ch restauracích na skuteãnû dûsivé jídelní lístky plné chyb (viz foto). Tûm, ktefií si nejsou jisti sv mi zna - lostmi ãe tiny, rozhodnû doporuãují zadat jazykovou úpravu lístku jazykov m odborníkûm. Stejnû tak jako gramatika je dûleïitá i volba srozumiteln ch v razû. Mnoho hostû, pokud neví, co se pod názvem pokrmu skr vá, si ho radûji neobjedná. Jsou i náhodní náv tûvníci restaurací, ktefií napfiíklad neznají ani názvy chronicky znám ch pokrmû. Proto by krátk a srozumiteln popis jídel nemûl chybût. Mezi klasické nedostatky jídelního lístku patfií zmaãkané euro fólie, které jsou sou - ãástí univerzálních desek od rûzn ch dodavatelû. Nabídka je v nich napsaná velice zdobn m písmem, ale bez háãkû a ãárek, které jsou následnû a v mnoha pfiípadech pouze nûkteré dopsány rukou, upozoràuje Robert Draxler z GastroTopCard. Pfii tvorbû jídelního lístku je tfieba vyva ro - vat se chyb v jazykov ch mutacích. V tomto pfiípadû odborníci také doporuãují svûfiit pfieklad profesionálûm. Pfii vytváfiení jídelního lístku doporuãuje Robert Draxler soustfiedit se na následující: VIZITKA PODNIKU jídelní lístek je první vûc, kterou zákazník dostane do ruky a má moïnost si ji peãlivû prohlédnout; STYL JÍDELNÍHO LÍSTKU tvofiíme podle charakteru podniku a jeho nabídky; PRAKTIâNOST správná volba materiálu jídelního lístku (omyvateln, lehk, pevn ); JEDNODUCHOST A P EHLEDNOST kva - litní grafické zpracování, formát a obsah; SEZONNÍ DOSTUPNOST moïnost jedno - du ché aktualizace nebo rychlé zmûny nabídky. Text: Michaela ulcová Foto: archiv INZERCE

18 01-19_gh0409:Sestava :55 Stránka 18 GASTRO & HOTEL I HOTEL 18 DĚTI jako hosté v restauraci: Gastronomie je hra Dospělý možná vaši kulinářskou hru vždy nepochopí, ale dítě na ni přistoupí okamžitě. Je náročnějším zákazníkem, protože rovnou řekne pravdu, když mu nechutná. Ale hrát si s vámi (= s chutí jíst) bude ochotně, když budete vědět, co a jak mu předložit. KdyÏ jsem pfiijela do PraÏského kuli náfi - ského institutu, mûl Dalibor Navrátil jako pfiípravu pfiedem uvafiené brambory. Trochu jsem znervóznûla, mûj ãasov plán se urãitû rozpadne, a to chce je tû navíc pro dûti pfiipravit rovnou dvû jídla! Obû budou z ryby?, ptám se. No, a proã ne, vrátí otázku Dalibor: Dûti ryby jedí, ne Ïe ne. Jen jim nesmíte dát nûjaké pfiesma - Ïené tyãinky z fritézy, které toho s rybím masem stejnû moc spoleãného nemají, a zdravé uï vûbec nejsou. Prsty mu kmitají, jak balí rolku z dvou druhû ryb, a jazyk je stejnû rychl : ObjíÏdûli jsme s dûtmi restaurace, a nabídka dûtsk ch jídel byl obraz bídy a utrpení. Samá sma Ïená jídla v pofiadí fiízek, s r, filé. K to mu jak jinak smaïené hranolky. V echno z fritézy. Kdybych mûl tu moc, zakázal bych je pouïívat aspoà pro dûti. Teì jsou prsty Dalibora zelené, pfiipravuje penát, zavoní ryba na oli - vovém oleji, ve chvíli, kdy dokonãuje pyré, cinkne trouba. Na stole se objeví dva talífie, Dalibor zmizí, a hned je zpátky s ãerstvou bazalkou. Pár tahû a...: MÛÏeme fotit, fiíká spokojenû éfkuchafi. Kouknu na hodinky: Uplynulo necel ch dvacet minut! A pak uï v klidu u stolu pozmûníme téma,, Dalibor Navrátil, éfkuchafi, lektor a poradce v oboru gastronomie âr Podle své maminky vaří už od tří let velice rád se pletl v kuchyni a stále něco míchal. Původně směřoval k vrcholovému sportu, ale zranění ve čtrnácti letech ho donutilo vybrat si jinou cestu. Zvolil vaření. Možná ško da pro sport, ale určitě dobře pro gastro - nomii... Po ukončení střední odborné školy získával praxi v pražském hotelu Pa lace a dal - ších podobných podnicích, dostal se i na francouzskou ambasádu, kde pracoval pod vedením šéfkuchaře Yana Guinne. Je rovněž žákem Jeana Phillipa Rowbat chefa (4 Michelin Guide za cukrárnu), Joe la Ro buchonna či Michala Myšáka, který studo val institut Paula Bocuse v Paříži. Pracoval ve Francii, Belgii a Švýcarsku, jako šéfku chař hotelu Villa Voyta získal ocenění Grand res taurant. Dnes pracuje především jako lektor Pražského kulinářského institu tu, gastronomických seminářů a Kulinářské aka demie pod záštitou EU, kde vede kurzy francouzského kulinářství. z kritiky toho, co se dûlat nemá na vûcné a vy zkou ené rady, jak se pro dûti správnû vafiit má. Pfiedev ím by podle pana Navrátila mûly v echny restaurace silnû omezit smaïená jídla. KdyÏ nabízejí tûstoviny, které dûti jedí jinak velmi rády, nemûly by b t rozvafiené, slepené a zalité keãupem. Víc jim svûdãí ãerstvá rajãata, bazalka, kvalitní s r. Na dûtsk jídelníãek nepochybnû patfií ovocné knedlíky, ale tfieba i kubánky s mákem, lívaneãky, borûvkov koláã apod. Ovocná jídla by mûla b t podle sezonní nabídky s ãerstv m ovocem. V Ïádném pfiípadû (jak se mi osobnû stalo v Karolince na Moravû) nemûïe restaurace v sezonû jahod nabídnout jahodové knedlíky, které jako kupovan polotovar, plnûn barven m protlakem, Malé zákazníky také přiláká odměna třeba kalíšek s gumovými medvídky.

19 01-19_gh0409:Sestava :55 Stránka 19 HOTEL I GASTRO & HOTEL 19 vyloví z mrazáku. Jen si tím pojistí, Ïe se zá - kazník uï nikdy nevrátí (coï striktnû dodrïuji a varuji i v echny známé, ktefií do tûch kon - ãin jedou). První zásadou, kterou dáváme s Daliborem dohromady, je tedy ãerstvost. Jídlo musí b t uï na pohled svûïí, fiíká, a pokraãuje: Pak je tu ta nezbytná hra, dítû má rádo skládanky, barvy, uspofiádám proto jídlo na sebe ve vrstvách, aby mûl mal zákazník co objevovat, a dbám na to, aby bylo i barevnû zajímavé. Dítûti se líbí, kdyï sousto kfiupne. Dalibor proto pfiedvafiil brambory ve slupce, nakrájel na tlustá koleãka a opekl na panenském olivovém oleji. Kfiupou jedna báseà, a ko - lem fritézy ani nepro ly. V ak také voní jak mají bramborou a dobr m olejem. Není ale problém ve financích, pfiem lím na - hlas? A Dalibor se hned dostává znovu do varu: A víte, kolik penûz se v kuchyních vyhodí zbyteãnû! Tfieba ty pfií erné oblohy. Které dítû ji sní? Kdo jí nakrouhané zelí a ãervenou fiepu! KdyÏ zru í oblohy, u etfií, a mohou jinde pfiidat na kvalitû. Také je tfie - ba o zákazníkovi pfiem let. Malé dítû sní bez problému tfii ovocné knedlíky z tvaroho - vého tûsta, ale neporadí si s tfiemi obrov - sk mi kynut mi blbouny. Jinou porci po - tfie buje pûtileté dítû, jinou to, kterému uï bylo deset. Ve Francii, kde jsem nûkolik let pracoval, Ïádná dûtská jídla neexistují. A ví - te proã? ProtoÏe jejich nabídka je setrvale kvalitní a zdravá. TakÏe dítû mûïe dostat cokoliv, jen se mu upraví velikost porce. Myslím, Ïe niãivá kreativita na ich kuchafiû by se mûla obrátit jin m smûrem. Od talífie pfiecpa - né ho v ím moïn m k zákazníkovi. B t tvûrãí smûrem k nûmu, k jeho potfiebám a chuti. U dûtí to platí dvojnásob. KdyÏ dítû vidí nûco zajímavého, chce to ochutnat. KdyÏ nakrájím syrovou papriku a hodím ji na stûl, nejspí si ji nevezmou. KdyÏ ji opeãu, sloupnu, dám na olivov olej, pak je zaujme. Stejnû tak radûji sáhne dítû po hez kém cherry rajãátku neï po nakrájen ch rajãatech v nûjakém nálevu. Malého zákazníka samozfiejmû také pfii - láká odmûna. KdyÏ to pûknû sní, tady má pfiipraven kornoutek s lentilkami. Nebo kalí ek s gumov mi medvídky. To jsou mini - mální poloïky, ale dítû si bude pamatovat, Ïe tady mi nûco dali a spolehlivû bude chtít, aby ho rodiãe do této restaurace vzali znovu. Je to vlastnû docela jednoduché, vafiit pro dûti, staãí pfiipravit jídlo ãerstvé, jednoduché a upravit ho nápaditû jako barevnou skládanku. Dalibor to v stiïnû shrnuje do jediné vûty: Nikdy nedávejte v restauraci dûtem nic, co byste neuvafiili sv m vlastním dûtem doma. Text a foto: Vladimíra Storchová Hodně muziky za málo peněz Kalkulace pro obě jídla, která Dalibor Navrátil pro děti připravil, je překvapivě nízká. Vyšší cenu lososa vyvažuje malá spotřeba a druhá levnější ryba. My jsme použili pangasia, můžete však zvolit i tresku. Celková příprava je rychlá, nachystáte si předem jen vařené brambory ve slupce, pro druhý recept stačí povařené do poloměkka. ROLKA Z PANGASIA A LOSOSA S RESTOVAN MI BRAMBORY (rozpoãet pro 10 dûtsk ch porcí, pfiíprava cca 25 minut) 1000 g pangasia, 200 g lososa, ãerstvé bylinky, 1000 g brambor, 500 g mraïeného listového penátu, 100 ml panenského olivového oleje, 100 ml smetany 33%, 1 malá cibule, kousek másla, sûl, pepfi P ÍRODNÍ RYBY NA BRAMBOROVÉM PYRÉ (rozpoãet je na 10 dûtsk ch porcí, pfiíprava cca 10 minut) 700 g filetû z lososa s kûïí, 600 g filetû pangasia, 1000 g brambor, 500 g mraïeného listového penátu, 130 ml panenského olivového oleje, 150 ml smetany 33%, 200 ml mléka, 1 malá cibule, kousek másla, bazalka, sûl, pepfi Do ãásti olivového oleje pfiidáme kousek másla, orestujeme pokrájenou cibulku, vloïíme listov penát, krátce prohfiejeme, osolíme, na zjemnûní pfiidáme tro ku smetany. Brambory vafiené ve slupce oloupeme a nastrouháme na jemno. Smetanu a mléko nalijeme do rendlíku, pfiivedeme k varu, vloïíme brambory, olivov olej a spojíme v jednolitou hmotu. Osolíme. Porce ryb opeãeme na olivovém oleji cca 5 minut. Na talífi dáme pyré, do prohlubnû uprostfied vloïíme upraven penát, na nûj navr íme porci od kaïdé ryby cca 80 g lososa a 60 g pangasia. Kalkulace pro jednu porci je pfiibliïnû 24 Kã. Filety pangasia osu íme a osolíme, poklademe tenk mi plátky lososa, posypeme ãerstv mi bylinkami a zatoãíme do pevné rolky. Upevníme párátkem. Ogrilujeme na panenském olivovém oleji a krátce dopeãeme v troubû vyhfiáté na 200 C cca 6 minut. ZáleÏí na velikosti rolky. penát upravíme stejnû jako u prvního receptu. Pfiedvafiené brambory se slupkou nakrájíme na tlustá koleãka a opeãeme na panenském olivovém oleji. Solíme aï po opeãení. Pro men í dûti staãí jedna rolka, pro dûti nad deset let poãítáme dvû. Hotové rybí závitky naaranïujeme na penát a pfiiloïíme zlatavû opeãené brambory. Poznámka: U obou jídel jsme na pfiizdobení pouïili ãerstvou omáãku z bazalky: âerstvou bazalku 14 velk ch lístkû, olivov olej extra panensk 100 ml a petku soli vloïíme do mixéru a rozmixujeme, nalijeme do rendlíku a dle potfieby svafiíme. Na závûr zjemníme 33% smetanou asi 4 polévkové lïíce. Omáãka by nemûla téct! Místo bazalky mûïeme pouïít païitku, která roste v ude kolem.

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc Základní charakteristika gastronomie, gastro turistika, vaření a zdravá výživa patří

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

FOOD PRO TY, KDO CHTĚJÍ LÉPE JÍST

FOOD PRO TY, KDO CHTĚJÍ LÉPE JÍST FOOD PRO TY, KDO CHTĚJÍ LÉPE JÍST Program FOOD Program na podporu kvalitního a vyváženého stravování www.edenred.cz Pavel Kusý Marketing & Strategic Propositions Director 1 základní informace SPOLEČNOST

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU 1 Krásný den Jmenuji se Eva Peršinová a vítám vás na webových stránkách www.vitarianstyle.com. Pojďme se nyní podívat na třetí video s názvem: Jak na to, v podstatě

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

!SAVIGNON BLANC! 480 Kč! !RULANDSKÉ ŠEDÉ! 480 Kč!

!SAVIGNON BLANC! 480 Kč! !RULANDSKÉ ŠEDÉ! 480 Kč! BÍLÁ VÍNA PÁLAVA 390 Kč Sladké bílé moravské víno s jedinečným ocáskem. Doporučujeme podávat jako aperitiv, k moučníkům a zmrzlině. DELLE VENEZIA FRIULANI 470 Kč Itálie 2013 Nové skvělé bílé suché cuvée,

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

Zeptejte se sami. Teď už můžete.

Zeptejte se sami. Teď už můžete. Zeptejte se sami. Teď už můžete. easyresearch.biz je nová webová sluïba, která vám umoïní jednodu e, rychle a levnû vytváfiet profesionální on-line dotazníky, distribuovat je e-mailem nebo umísèovat na

Více

Přehlídka krajových specialit a kuchyně

Přehlídka krajových specialit a kuchyně Přehlídka krajových specialit a kuchyně Základní informace Termín konání: 16. 19. září 2010 Místo: Praha, Kampa Místo na trhu: Tento nový projekt pokrývá a propojuje oblasti, kterým specializovaná akce

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

PROSTORY Cena pronájmu I Cena pronájmu II 1. 2. 3. 4. 5. 6. Název. Půldenní. Maximální. Půldenní Celý den. Celý den kapacita. (max.

PROSTORY Cena pronájmu I Cena pronájmu II 1. 2. 3. 4. 5. 6. Název. Půldenní. Maximální. Půldenní Celý den. Celý den kapacita. (max. PROSTORY Cena pronájmu I Cena pronájmu II 1. 2. 3. 4. 5. 6. Název Maximální Půldenní Půldenní Celý den Celý den kapacita (max. 5 hodin) (max. 5 hodin) Konferenční sál ARAGON 260 12 000 Kč 7 500 Kč 7 500

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

Agentura CzechTourism pro regiony

Agentura CzechTourism pro regiony Agentura CzechTourism pro regiony Obsah a načasov asování kampaní v roce 2011 Komunikační téma Načasování Cílová skupina Destinace pro zamilované Studentská destinace Podzim Podzim Přeshraniční trhy Páry

Více

PINOT NOIR Ben's Reserve 2005

PINOT NOIR Ben's Reserve 2005 PINOT NOIR Ben's Reserve 2005 Pinot noir 85 %, Modr Portugal 15 % Vinici jsme o etfiovali v ekologickém reïimu. SklizeÀ probûhla ve dnech 15. 10. - 19. 11. 2005. Cukernatost hroznû byla 24-26 CNM. Úroda

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Stravovací služby II Téma Ročník Autor Stravovací služby

Více

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk...

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk... U Krbu 45/521, Praha 10 Malešice Školní rok: 2014/2015 Obor: 65-51-H/01 Kuchař číšník (ŠVP Číšník) Obsah Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět

Více

JÍDELNÍ LÍS TEK 20. 2. - 26. 2. 2012 týden 8

JÍDELNÍ LÍS TEK 20. 2. - 26. 2. 2012 týden 8 JÍDELNÍ LÍS TEK 0.. - 6.. 01 týden 8 Den Snídan P esnídávka Ob d Sva ina Ve e e Sýr strouhaný, Máslo porce,,,, /, elé ovocné,, ZAM, CIZI Polévka hov zí se strouháním, Ku ecí maso na smetan s hrá kem, T

Více

RAUT. (minimální počet 20 osob) Menu č. 1

RAUT. (minimální počet 20 osob) Menu č. 1 RAUT (minimální počet 20 osob) Menu č. 1 Cena: 290,- Kč/osoba 0,2 l Sekt Bohemia (Brut, Demi) s jahodou Marinované papriky Chlebíček s česnekovo-sýrovou pomazánkou a ořechy Listový závin se šunkou a sýrem

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Nadace Partnerství, Národní vinařské centrum, o.p.s., 2008 Kategorie pro I. etapu (srpen září 2008) certifikace služeb vinařské turistiky

Více

Alkoholické nápoje Aperitivy Sekt Víno Víno rozlévané 1 dcl z litru Pivo ãepované Whisky, bourbon 4 cl Pivo lahvové KoÀaky 4 cl

Alkoholické nápoje Aperitivy Sekt Víno Víno rozlévané 1 dcl z litru Pivo ãepované Whisky, bourbon 4 cl Pivo lahvové KoÀaky 4 cl Alkoholické nápoje Aperitivy 1 dcl Martiny Dry s olivou 53,- 1 dcl Cinzano Bianco 45,- 5 cl Campari Bitter 48,- 1 dcl Porto portské víno 59,- Nealkoholick aperitiv 34,- Sekt Bohemia Rosé 210,- Bohemia

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie 65-41-L/01 Gastronomie 1. Praktická zkouška Prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických dovedností a schopností

Více

Svatební a slavnostní Menu a rauty 2014/ Centrum Oslav a Cateringu Předotice

Svatební a slavnostní Menu a rauty 2014/ Centrum Oslav a Cateringu Předotice Vážení snoubenci. Pokud zavzpomínáte na kteroukoliv svatbu, kterou jste v minulosti navštívili, určitě první, na co si vzpomenete,bude jídlo. Když vidíte foto svatební tabule, vždy si řeknete, jaká to

Více

Zámek Niměřice. conference wedding relax

Zámek Niměřice. conference wedding relax Zámek Niměřice conference wedding relax Konferenční prostory v areálu zámku Niměřice jsou ideálním místem pro uspořádání vašich školení, konferencí či teambuildingů. Zámek Niměřice disponuje ubytovací

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

VÍCE, NEŽ ČEKÁTE WWW.OLIVEFOOD.CZ

VÍCE, NEŽ ČEKÁTE WWW.OLIVEFOOD.CZ VÍCE, NEŽ ČEKÁTE ŠÉFKUCHAŘ Daniel Beneš Execu?ve Chef Nasbíral bohaté zkušenos? v restauraci Zlatá Praha ve známém hotelu Intercon?nental, získal ocenění Gourmet Challenge a několikrát se také stal mistrem

Více

Studené předkrmy. 50 g Domácí zvěřinová paštika 55,- s brusinkovou omáčkou a opečeným toastem (alergeny obsažené v pokrmu: 1, 3, 7, 12)

Studené předkrmy. 50 g Domácí zvěřinová paštika 55,- s brusinkovou omáčkou a opečeným toastem (alergeny obsažené v pokrmu: 1, 3, 7, 12) Studené předkrmy 50 g Domácí zvěřinová paštika 55,- s brusinkovou omáčkou a opečeným toastem (alergeny obsažené v pokrmu: 1, 3, 7, 12) 50 g Šunkový závitek 45,- se štýrským křenem a šlehačkou 50 g Prosciutto

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05 Po stopách dr. Doolittla Komunikace s kočkou Dá se s koãkou mluvit? KaÏd, kdo Ïije s koãkou, s ní i hovofií. Je to bûïná kaïdodenní samozfiejmost, která se uskuteãàuje spí e mimochodem. Nûkdy ov em probíhá

Více

STAVBY.CZ. Zviditelnit firmu nikdy nebylo jednodušší. Kontakty.cz Na Příkopě 958/25, 11000 Praha 1 info@kontakty.cz, +420 221 967 358. www.stavby.

STAVBY.CZ. Zviditelnit firmu nikdy nebylo jednodušší. Kontakty.cz Na Příkopě 958/25, 11000 Praha 1 info@kontakty.cz, +420 221 967 358. www.stavby. STAVBY.CZ Zviditelnit firmu nikdy nebylo jednodušší NABÍDKA SLUŽEB PORTÁLU STAVBY.CZ Kontakty.cz Na Příkopě 958/5, 11000 Praha 1 info@kontakty.cz, +40 1 967 58 www.stavby.cz o portálu stavby.cz Vše pro

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Magazín spoleãnosti INEKON SYSTEMS 1/2012 Navigátor V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Opravdov gigant BNS zefektivàuje konsolidaci dat ve spoleãnosti AGROFERT HOLDING,

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG office-catering 2015

NABÍDKOVÝ KATALOG office-catering 2015 NABÍDKOVÝ KATALOG office-catering 2015 www.kavarnamuzeum.cz Slané pohoštění cena/ 1kg Domácí marinované olivy 290,- Domácí slané tyčinky 190,- Minimální odběr 0,5kg JEZ CHLÉB 1/2 Se šunkou a sýrem 45,-

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí

Více

Clarion Hotel Prague Old Town**** Konferenční nabídka 2013

Clarion Hotel Prague Old Town**** Konferenční nabídka 2013 Clarion Hotel Prague Old Town* Konferenční nabídka 2013 Kategorie Mezinárodní čtyřhvězdičkový hotel - člen skupiny Choice Hotels International. Poloha hotelu Praha 1, v poklidné části historického centra

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

SNÍDANĚ 69, 89, 59, 79, 59, 79, 59, 79, 69, 89, 59, 79, 69, 89, 59, 79, 69, 89, ~pouze na pobočce Florentinum~

SNÍDANĚ 69, 89, 59, 79, 59, 79, 59, 79, 69, 89, 59, 79, 69, 89, 59, 79, 69, 89, ~pouze na pobočce Florentinum~ -MENU- SÓLO UN POCO PICANTE, POR FAVOR SNÍDANĚ ~pouze na pobočce Florentinum~ Müsli s ovocem Müsli s ovocem Vaječné burrito se slaninou Vaječné burrito se slaninou Vločky s ovocem Vločky s ovocem Lívance

Více

Kompletní nápojové řešení pro vaši kancelář, či kavárnu. Vyzkoušejte si kávovary v nezávazném zkušebním období.

Kompletní nápojové řešení pro vaši kancelář, či kavárnu. Vyzkoušejte si kávovary v nezávazném zkušebním období. Kompletní nápojové řešení pro vaši kancelář, či kavárnu. Vyzkoušejte si kávovary v nezávazném zkušebním období. NESCAFÉ Alegria kávovar A510 malý ale šikovný Pět skvělých kávových nápojů od intenzivního

Více

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Mezioborová spolupráce v diagnostice a léãbû Ïilního onemocnûní BRNO, areál BVV 1. 2. fiíjna 2010 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

150g Cuketový salátek s grilovaným hermelínem, toast 99,- 1ks Šunková rolka s křenovou šlehačkou 40,-

150g Cuketový salátek s grilovaným hermelínem, toast 99,- 1ks Šunková rolka s křenovou šlehačkou 40,- Apetizéry 150g Cuketový salátek s grilovaným hermelínem, toast 99,- 1ks Šunková rolka s křenovou šlehačkou 40,- 150g Grilovaný balkánský sýr balený v parmské šunce, toast 95,- 100g Tatarský biftek, 3ks

Více

Platný od 1. 1. 2010 MEDIAKIT

Platný od 1. 1. 2010 MEDIAKIT Platný od 1. 1. 2010 MEDIAKIT Obsah O nás... 2 Profil projektů... 2 O portálu www.fotogaleriekoupelny.cz... 3 Reklama na www.fotogaleriekoupelny.cz... 4 A, Balíčky pro firmy... 4 B, Bannery... 5 C, PR

Více

Správná životospráva školáka

Správná životospráva školáka Správná životospráva školáka Co je správná životospráva Správná životospráva zahrnuje dostatečnou pohybovou aktivitu a vyvážený pestrý jídelníček. Kvalitní strava je v dětském věku velice důležitá k zajištění

Více

Minutky restaurace : Ryby :

Minutky restaurace : Ryby : Studené předkrmy : 60 g Nakládaný kozí sýr v olivovém oleji s paprikou, česnekem a bylinkami podávaný s rozpečenou bagetkou 59,- 60 g Matjesy ala losos ložené na jablečném salátku s cibulí, zdobené kapary

Více

Profil firmy BITTNER GmbH & Co.KG. Firma hledá v České republice partnery v oblasti: Dovoz masných výrobků, případně obchodní zástupce

Profil firmy BITTNER GmbH & Co.KG. Firma hledá v České republice partnery v oblasti: Dovoz masných výrobků, případně obchodní zástupce , 20.-22.září 2011 Profil firmy BITTNER GmbH & Co.KG www.bittnerwurstwaren.de Od založení firmy BITTNER v roce 1952 se z ní stal moderní a výkonný podnik na výrobu masných výrobků s více než 80 zaměstnanci

Více

Plaťte jen při předložení pokladního dokladu

Plaťte jen při předložení pokladního dokladu Studený předkrm 100g Šunková rolka s křenovou šlehačkou, toast 39 Kč (šunka, křen, šlehačka) 100g Rajče s mozzarellou,bazalka s olivovým přelivem, toast 45 Kč 100g Sýrový talíř, toast 39 Kč (uzený sýr,

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

Zážitkové Menu. Restaurace Na Stodolci

Zážitkové Menu. Restaurace Na Stodolci Zážitkové Menu Restaurace Na Stodolci VáÏení hosté, nabídka na í restaurace moïná není tak iroká jako jinde, za to vás mûïeme ujistit, Ïe ve kerá jídla pfiipravujeme jen z ãerstv ch surovin, které sháníme

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

Dezerty Palačinky se smetanovou náplní a teplými lesními plody Domácí jablečný štrúdl s vanilkovou omáčkou Domácí tvarohový koláč s malinovou omáčkou

Dezerty Palačinky se smetanovou náplní a teplými lesními plody Domácí jablečný štrúdl s vanilkovou omáčkou Domácí tvarohový koláč s malinovou omáčkou Adagio, nápojový balíček na celý večer, welcome drink a 3 kanapky Allegro, nápojový balíček na celý večer, welcome drink a 3 kanapky Furioso, nápojový balíček na celý večer, welcome drink a 3 kanapky Adagio,

Více

Titus Eliáš Šéfkuchař restaurací Na Kopci, Na Konci, Bistro Santinka v Praze

Titus Eliáš Šéfkuchař restaurací Na Kopci, Na Konci, Bistro Santinka v Praze Titus Eliáš Šéfkuchař restaurací Na Kopci, Na Konci, Bistro Santinka v Praze V restauracích Na Kopci a Na Konci vaří kosmopilitní mezinárodní kuchyni postavenou na kvalitních surovinách s důrazem na poctivou

Více

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému 8/2013 JURISPRUDENCE âlánky dy daà osoba jiná neï poplatník vãetnû provedení nezbytné identifikace platby na daàov úãet pronajímatele, kter vedou jednotlivé místnû a vûcnû pfiíslu né finanãní úfiady, mûlo

Více

Zapojte se do české sítě restaurací typu Fast Food!

Zapojte se do české sítě restaurací typu Fast Food! Zapojte se do české sítě restaurací typu Fast Food! Angus Burger Organizátorem franchisového systému Angus Burger je česká společnost Angusrest, spol. s r.o. Počátky rodinné tradice majitelů společnosti

Více

Restaurace Altány Kampa

Restaurace Altány Kampa Restaurace Altány Kampa Nabídka pro cestovní kanceláře Aktualizováno v únoru 2014 Prostory restaurace a lokace v centru Prahy jsou ideální pro cestovní agentury. Naše restaurace se nachází 300m od Karlova

Více

STÁLÉ MENU. 0,33l Hovězí vývar s nudlemi 25,00 Kč 0,33l Česnečka se sýrem a opečeným chlebem 30,00 Kč

STÁLÉ MENU. 0,33l Hovězí vývar s nudlemi 25,00 Kč 0,33l Česnečka se sýrem a opečeným chlebem 30,00 Kč STÁLÉ MENU Polévky: 0,33l Hovězí vývar s nudlemi 0,33l Česnečka se sýrem a opečeným chlebem 30,00 Kč Dle denní nabídky Hotová jídla: 150g Moravský vrabec, bramborový špalíček, zelí 88,00 Kč 100g Ďábelská

Více

sleva Platnost od pondělí 3. 9. do neděle 16. 9. 2012 www.billa.cz 20% Jogurt ovocný 200 g, více druhů Jablko Gala 600 g, Itálie 100 g = 8,95 Kč

sleva Platnost od pondělí 3. 9. do neděle 16. 9. 2012 www.billa.cz 20% Jogurt ovocný 200 g, více druhů Jablko Gala 600 g, Itálie 100 g = 8,95 Kč Platnost od pondělí 3. 9. do neděle 16. 9. 2012 www.billa.cz Na všechny výrobky z tohoto letáku 20% Jogurt ovocný 200 g, více druhů 17 90 100 g = 8,95 Kč Jablko Gala 600 g, Itálie 56 90 100 g = 9,48 Kč

Více

Studentsk Ïivot zaãíná Limitovaná edice platebních karet pro studenty Univerzity Karlovy Studentsk Ïivot si Ïádá své! Tak neváhejte a vyuïijte jedineãné ance získat unikátní platební kartu v designu Univerzity

Více

Myslivecká restaurace - Vila Háj Třeština u Mohelnice

Myslivecká restaurace - Vila Háj Třeština u Mohelnice Studené předkrmy 0,33l Sklenička zvěřinové paštiky podávaná s chlebem (pro 2 aţ 3 osoby) (dle denní nabídky) 100g Obloţený talíř (50g eidam, 50g dušená šunka) Polévky 0,33l Myslivecká česnečka se sýrem

Více

Seminář pro 10 osob gastronomické služby (ceny jsou uvedeny bez DPH)

Seminář pro 10 osob gastronomické služby (ceny jsou uvedeny bez DPH) PARKHOTEL Privat hotel - Veslařská 250, 637 00 Brno, tel: + 420 543236350, fax: + 420 543235191 Seminář pro 10 osob gastronomické služby (ceny jsou uvedeny bez DPH) Výběr z coffee breaků Coffee break jednoduchý

Více

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování PhDr. Jan Soukup, doc. MUDr. Hana Papežová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Psychiatrická klinika Klíčová slova komunikace zmûna

Více

Špičkové produkty pro profesionální potravinářský trh

Špičkové produkty pro profesionální potravinářský trh Špičkové produkty pro profesionální potravinářský trh Pod obchodní značkou TOJE vyrábí a dodává společnost FRUJO, a.s., špičkové produkty pro profesionální potravinářský trh, zahrnující produkty pro pekaře,

Více