ANTIDEPRESIVA. Biochemickou příčinou depresivních poruch je deficit serotoninu, noradrenalinu a dopaminu. A) INHIBITORY ZPĚTNÉHO VYCHYTÁVÁNÍ MONOAMINŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANTIDEPRESIVA. Biochemickou příčinou depresivních poruch je deficit serotoninu, noradrenalinu a dopaminu. A) INHIBITORY ZPĚTNÉHO VYCHYTÁVÁNÍ MONOAMINŮ"

Transkript

1 ANTIDEPRESIVA Biochemickou příčinou depresivních poruch je deficit serotoninu, noradrenalinu a dopaminu. A) INHIBITORY ZPĚTNÉHO VYCHYTÁVÁNÍ MONOAMINŮ 1. GENERACE: TRICYKLICKÁ A TETRACYKLICKÁ AD inhibují reuptake noradrenalinu a serotoninu blokují také M1 (muskarinové), A1 a H1 rec Dělíme je do 3 skupin: blokující více reuptake noradrenalinu norimipramin, nortriptylin, maprotilin blokující více reuptake serotoninu klomipramin stejnou měrou oba dva imipramin, amitriptylin, dosulepin, dibenzepin I: depresivní poruchy, panické a fobické poruchy generalizovaná úzkostná porucha, posttraumatická stresová porucha mentální bulimie, enuréza Jsou to spíše léky 2. volby, krom hospitalizovaných depresí. Neúčinné u dětí. Nástup účinku za 2-3, max za 4-6 týdnů. Podáváme minimálně 6M. U unipolárních depresí můžeme zůstat u ad, u bipolárních přecházíme na tymoprofylaktika. Nástup účinku v jiných indikacích: úzkostné a obsedantně-kompulz. poruchy za 4-8 týdnů, analgetické působení za 1 týden. KI: anticholinegní působení: hypertrofie prostaty, glaukom, astma, kont. čočky serotonergní působení: Parkinsonova choroba noradrenergní: kardiovask. choroby, IM jaterní a renální dysfunkce opatrnost u DM, deliria, epilepsie, psychózy, mánie NÚ: anticholinegní působení: suchost sliznic, obstipace, tachykardie serotonergní působení stimulace PostS S2, S3, S4: nauzea, vomitus, insomnie, sex. dysfunkce noradrenergní (A1): hypotenze, závratě, refl. tachykardie, poruchy erekce antihistaminové působení: sedace, ospalost, chuť k jídlu a hmotnost předávkování letální už při 5-6násobku denní dávky.

2 INT: potenciace antihistaminik, antichlinergik, látek tlumících CNS. Kombinace s klonidinem a IMAO hypertezní krize imipramin (Melipramin): cílová denní dávka = mg dezipramin = norimipramin (Pertofran) první aktivní metabolit imipraminu mg/den. I: navíc ještě pro poruchy pozornosti s hyperaktivitou. Protože u něj převažuje noradrenergní působení, je lepší pro léčbu deprese u Parkinsonovy choroby než terc. aminy klomipramin (Anafranil): mg/den. I: navíc ještě u obsedantně-kompulz. por., autismu, předčasné ejakulace a při kataplexii u nakolepsie. amitriptylin (Amitriptylin): mg. Při předávkování značně toxický KI u kardiaků nortriptylin (Nortrilen): jako u amitriptylinu dosulepin (Prothiaden): deprese, enuréza a algické syndromy. Stačí 1x denně. Kardiotoxický. dibenzepin (Noveril): podobný imipraminu. V tabletách po 240mg. Toxický při předávkování. maprotilin (Ludiomil, Maprotibene): málo redukuje riziko suicidálního chování 2. GENERACE: HETEROCYKLICKÁ ANTIDEPRESIVA Zvyšují koncentraci 2 ze 3 monoaminů (serotonin, noradrenalin, dopamin) a narozdíl od 1. gen. nepůsobí anticholinergně (ale stále adrenolyticky a antihistaminově). viloxazin (Vivalan): rychle se vylučuje podávat 3x denně o I: deprese, noční enuréza, m. bulimie, narkolepsie. Působí aktivačně a zlepšuje sex. funkce. o NÚ: insomnie, cefalgie, tachykardie... o KI: podávání současně s IMAO bupropion (Wellbutrin): zvyšuje koncentraci NA a D. Na jiné receptory nepůsobí ( teoreticky do 4. generace AD). o I: deprese, odvykání kouření o KI: epilepsie (epileptogenní působení 4x více než jiná AD) max denní dávka 300mg o NÚ: aktivuje, anorexie, hmotnosti o INT: IMAO a prokonvulzivní léky (Li, klozapin, zotepin) 3. GENERACE: INHIBITORY REUPTAKE JEN JEDINÉHO MONOAMINU 3.1 SSRI (selective SEROTONIN reuptake inhibitor) - minimální ovlinění jiných rec proto jen serotoninové NÚ - mají různé chem. složení, proto při neúspěchu jednoho je možné nahradit jej jiným SSRI - vcelku bezpečné při předávkování

3 I: deprese (i organické, atypické, rezistentní na tri- a tetracykl. AD, dystymie) úzkostné a obsedantně-kompulz. poruchy, bulimie, PTSP (posttraum. stres. por.) NÚ: GIT: nauzea, vomitus, průjem, insomnie tremor, tenze, agitovanost, nechutenství sex. dysfunkce (libido, orgasmus) náhlé vysazení FINISH (flu-like symptomy, insomnie, nausea, imbalance, sensory disturbances and hyperarousal = parestezie, dysforie, anxieta) hyponatremie (Na < 135) větš. po jednom měsíci léčby apatie, somnolence, zvracení, hypotenze, křeče větš. stačí omezit příjem tekutin a vysadit SSRI INT: při kombinaci jinými serotonergními léky může vzniknout serotoninový syndrom: GIT, neurologické symptomy (třes, hyperreflexie, sval. tonus), kardiovask. účinky (tachykardie, hypertenze, kolaps), pocení, mydriáza, agitovanost. TH: vysadit, podávat antagonisty ser. rec (lorazepam), betalytika fluoxetin (Prozac, Deprex, Deprenon, Fluxonil, Fluoxin, Fluval, Floxet...). Nejslabší ze všech SSRI. Nejpomalejší nástup účinku není vhodný u agitovaných depresí. Není vhodný u Parkinsonovy choroby, ale užitečný u ostatních organických depresí. Jako jediný stimuluje i S2 rec NÚ. fluvoxamin (Fevarin): vyšší výskyt nauzei, sedace, tremoru. Vysoké riziko interakcí. citalopram (Seropram, Citalec, Cerotor): racemát. Jako jediný i ve formě injekcí pro infuze. Nejnižší riziko interakcí. escitalopram (Cipralex): S-stereoizomer citalopramu. I: deprese, úzkostné poruchy, soc. fobie. Denně stačí 10-20mg. paroxetin (Seroxat, Parolex, Remood) sertralin (Zoloft, Serlift, Asentra): nejsilnější ze všech SSRI, nejnižší riziko interakcí. 3.2 SARI (antidepresiva se zdvojeným serotoninovým působením) - blokáda S2a/S2c rec a inhibice reuptake serotoninu. trazodon (Trittico, Desyrel) smíšený ser. agonista a antagonista s převahou agonistického působení. o I: deprese, úzkostné stavy, insomnie o NÚ: hypotenze, závratě, sucho v ústech, častými a obávanými jsou priapizmus a arytmie nefazodon (Serzone, Dutonin): méně NÚ než trazodon. Stejně silné AD jako imipramin a SSRI, ale vyšší anxiolytické působení a lepší ovlivnění nespavosti. Na rozdíl od SSRI nenarušuje sex. funkce. Pozor na QT interval a serotoninový syndrom.

4 3.3 NARI (inhibitory reuptake noradrenalinu) reboxetin (Edronax, Vestra): deprese, panické poruchy. Nepůsobí sedativně. o KI: hypertrofie prostaty, kardiální onem., IMAO 4. GENERACE: SNRI (INHIBITORY REUPTAKE SEROTONINU A NORADRENALINU) - účinnější než SSRI a využívají se také v případech rezistentních na SSRI venlafaxin (Efectin, Effexor): nízké dávky působí na ruptake serotoninu, střední i noradrenalinu a vysoké i dopaminu (slabě). o I: deprese, generalizovaná úzkost. porucha a algické syndromy o NÚ: serotoninové účinky. Náhlé vysazení syndrom z odnětí o KI: IMAO, serotonergní léky (i třezalka) serotoninový syndrom milnacipran (Ixel): nemetabolizuje se v játrech minimální riziko interakcí o KI: jako venlafaxin. Nekombinovat s digoxinem. Noradrenergní působení dysurie ne u hypertrofie prostaty. 5. JINÉ INHIBITORY REUPTAKE MONOAMINŮ třezalka tečkovaná (hypericum perforatum, Jarsin): inhibitor reuptake NA, D, S, kys. gama-hydroxymáselné a L-glutamátu o KI: kardiovask. onem. (prodloužení vedení), feochromocytom, IMAO, SSRI, triptany, katecholaminy 6. STIMULANS REUPTAKE SEROTONINU tianeptin (Coaxil) tricyklické AD. Působí antidepresivně u lehčích depresí, ale neúčinný u generalizované úzkostné poruchy. B) ANTIDEPRESIVA BLOKUJÍCÍ PreS A2-ADRENORECEPTORY (NASA) mianserin (Lerivon, Tolvon, Miabene, Mianserin): navíc blokuje i A1 rec, serotoninové rec (nejsou serotoninové NÚ) a H1 rec. Zlepšuje sex. dysfunkci vyvolanou SSRI. Potencuje účinek všech látek tlumících CNS. Nesmí se kombinovat s IMAO. mirtazapin (Remeron): blokuje A2 rec nejen na noradrenalinových, ale také na serotoninových neuronech syntézu a uvolňování NA a S. Navíc antagonizuje S a H1 rec. o účinek: antidepresivní, sedativní/hypnotický, anxiolytický o význam u depresí rezistentních na inhibitory reuptake monoaminů a IMAO o nepotlačuje REM spánek. Neovlivňuje sex. funkce. o KI: všechny látky tlumící CNS, IMAO (vysadit je aspoň 2 týdny předem)

5 C) INHIBITORY MONOAMINOOXIDÁZ Monoaminooxidáza A (MAO-A) je přítomna v dopaminových a noradrenalinových neuronech, deaminuje A, NA a S. MAO-B je v serotoninových neuronech a deaminuje fenyletylamin a benzylamin. MAO-A i MAO-B deaminují D, tyramin a tryptamin 1. generace je neselektivní (IMAO), 2. generace je selektivní (IMAO-A nebo IMAO-B). Indikace IMAO-A: deprese, úzkostné stavy (sociální fobie, panické poruchy a PTSP). IMAO-B: deprese, Parkinsonova a Alzheimerova chor. deprese: spíše u lehčích, inhibovaných a atypických forem, dystymií a depresí rezistentních k jiným AD. Také u depresí ve vyšším věku a u depresí na podkladě demencí. KI: deliria, schizofrenie, hypertenze, feochromocytom... NÚ: hlavně u 1. generace (posturální hypotenze, insomnie, neklid...). Obecně IMAO mají slabý anticholinergní úč. sucho v ústech. 1. hypertenzní krize: u IMAO 1. generace. Příčinou jsou buď potraviny bohaté na tyramin nebo současně podávané léky zvyšující konc. NA. Nedochází k inaktivaci tyraminu a NA krevní tlak. U reverzibilních, selektivních a kompetitivních IMAO-A 2. generace toto nehrozí, protože jsou ze své vazby na MAO vytlačeny tyraminem a katecholaminy. INT: psychostimulancia, sympatomimetika, anorektika, tri- a tetracykl. AD, SSRI, AD 4. gen., opiáty, antiparkinsonika. IMAO potencují antihypertenziva a látky tlumící CNS. 2. tranylcypromin (Parnate): neselektivně a ireverzibilně inhibuje ve střevě a v játrech MAO absorbce velkého množství tyraminu z něj vzniká NA. Při léčbě je nutné dávat pozor na dietu: nízký obsah tyraminu, bez alkoholu, bez kofeinu. o NÚ: viz výše. Může provokovat paranoidně halucinatorní psychózy. o INT: SSRI, klomipramin, třezalka, tramadol serotoninový syndrom 3. moklobemid (Auorix): selektivní reverzibilní inhibitor MAO-A (tzv. RIMA). Je kompetitivní (nehrozí HT krize). Pozor na serotoninový syndrom. Nekombinovat s SSRI a nepodávat moklobemid do 6 týdnů po vysazení fluoxetinu. 4. selegilin (Jumex, Niar, Apo-Seleg) inhibuje selektivně a irr. MAO-B do denních dávek 10mg, při vyšších i MAO-A. Zvyšuje koncentrace nejen D, ale i S. o I: Parkinsonova a Alzheimerova chor., deprese

6 Postup při volbě AD: 1. dle formy deprese: útlumová forma bupropion, reboxetin úzkostná forma SARI (trazodon), NASA (mirtazapin), SSRI (fluvoxamin) nevyhraněná forma SSRI, venlafaxin, milnacipran deprese s převažujícími somatickými symptomy a bolestí venlafaxin, milnacipran, SSRI 2. při somatických komorbiditách: kardiovaskulární choroby SSRI diabetes mellitus SSRI (fluoxetin) jaterní dysfunkce SSRI Dále přihlížíme k nežádoucím účinkům: u SSRI je to hlavně nevolnost ta ale většinou odezní do 2 týdnů u TCA (tricyklických AD) arytmie, anticholinergní účinky (suchost sliznic, potíže s močením, poruchy akomodace, poruchy paměti zejm. u starších pac. riziko rozvoje delirantního stavu), chuť k jídlu, útlum, ospalost venlafaxin může vést při vyšších dávkách ke zvýšení krevního tlaku mirtazapin: ospalost, těl. hm. Tedy: u mladších pacientů, u kterých je vhodné co nejmenší narušení sex. funkcí, volíme SARI, NASA, bupropion. U starších pacientů, u kterých bývá problém se spánkem, volíme SARI, NASA. Terapii většinou zahajujeme podáváním SSRI titrujeme a na účinou dávku se dostáváme během 1-2 týdnů. Vyšších dávek je třeba při současné úzkostné poruše zde je i opožděn nástup AD účinku až po 4 týdnech. Pokud jsme terapii zahájili SSRI a účinek není dostatečný, je lepší místo jiného SSRI volit venlafaxin. Dynamika působení AD: začínají působit až po 2-3 týdnech, je nutné je podávat alespoň 6-12 měsíců. Možné farmakologické příčiny deprese: benzodiazepiny, steroidy, antihistaminika (cimetidin, ranitidin), antihypertenziva (reserpin, methyldopa), antipsychotika, interferon. Somatická onemocnění hypofunkce štítné žlázy. Deprese jako komorbidita: 25-50% osob s psychózou trpí i depresemi 60% osob s generalizovanou úzkostnou poruchou a soc. fobií má deprese. Úzkostné poruchy je proto nutné včas léčit AD; BZD se mají podávat max 6 týdnů!

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ESTAN 10 mg potahované tablety Escitalopramum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ESTAN 10 mg potahované tablety Escitalopramum Příloha č. 1 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls225522/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ESTAN 10 mg potahované tablety Escitalopramum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100526-8/2010, sukls100544/2010, sukls100551/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100526-8/2010, sukls100544/2010, sukls100551/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100526-8/2010, sukls100544/2010, sukls100551/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU RISEPRO 1 mg RISEPRO 2 mg RISEPRO 3 mg RISEPRO

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky se známým účinkem: přípravek obsahuje propylenglykol, 44 mg 96% ethanolu a 26,4 mg sodíku.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky se známým účinkem: přípravek obsahuje propylenglykol, 44 mg 96% ethanolu a 26,4 mg sodíku. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Epanutin Parenteral 250 mg/5 ml injekční roztok SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna 5ml lahvička obsahuje phenytoinum natricum 250 mg. Pomocné látky

Více

Vegetativní nervový systém. Milan Sova

Vegetativní nervový systém. Milan Sova Vegetativní nervový systém Milan Sova Parasympatikus Receptory N (nikotinový) Nn (neuronální) Nm (muskulárn rní) M (muskarinový( muskarinový) M1 (nervové buňky, enterochromafinní b., žaludeční b.) M2 (srdce)

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls185256/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Melovis 15 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Meloxicamum 15 mg Pomocná

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU RECOXA 15 Tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Recoxa 15: Jedna tableta obsahuje

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Kinzalmono 20 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje telmisartanum 20 mg. Pomocné látky se známým účinkem: Jedna

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje 10 mg ezetimibum a 10, 20 nebo 40 mg simvastatinum.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje 10 mg ezetimibum a 10, 20 nebo 40 mg simvastatinum. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU INEGY 10 mg/10 mg tablety INEGY 10 mg/20 mg tablety INEGY 10 mg/40 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 10 mg ezetimibum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls274189/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Eloine 0,02 mg /3 mg potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 24 světle růžových potahovaných tablet: Jedna potahovaná

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg (atorvastatinum calcicum trihydricum).

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg (atorvastatinum calcicum trihydricum). 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SORTIS 10 mg SORTIS 20 mg SORTIS 40 mg SORTIS 80 mg Potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ SORTIS 10 mg Jedna potahovaná tableta obsahuje

Více

Rivotril injekční roztok Clonazepamum

Rivotril injekční roztok Clonazepamum Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls249887/2012 Příbalová informace: informace pro uživatele Rivotril injekční roztok Clonazepamum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová. Panická porucha a jak ji zvládat

Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová. Panická porucha a jak ji zvládat Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová Panická porucha a jak ji zvládat Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová Panická porucha a jak ji zvládat Ján Praško,

Více

Ján Praško, Hana Prašková. OBSEDANTNĚ- -KOMPULZIVNÍ PORUCHA a jak ji zvládat

Ján Praško, Hana Prašková. OBSEDANTNĚ- -KOMPULZIVNÍ PORUCHA a jak ji zvládat Ján Praško, Hana Prašková OBSEDANTNĚ- -KOMPULZIVNÍ PORUCHA a jak ji zvládat Ján Praško, Hana Prašková OBSEDANTNĚ- -KOMPULZIVNÍ PORUCHA A JAK JI ZVLÁDAT Ján Praško, Hana Prašková OBSEDANTNĚ- -KOMPULZIVNÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. DEGAN 10 mg tablety metoclopramidi hydrochloridum monohydricum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. DEGAN 10 mg tablety metoclopramidi hydrochloridum monohydricum Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls79136/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE DEGAN 10 mg tablety metoclopramidi hydrochloridum monohydricum Přečtěte si pozorně celou

Více

Jedna potahovaná tableta obsahuje levonorgestrelum 0,15 mg a ethinylestradiolum 0,03 mg.

Jedna potahovaná tableta obsahuje levonorgestrelum 0,15 mg a ethinylestradiolum 0,03 mg. Sp. zn. sukls97605/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Elziette 0,15 mg/0,03 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje levonorgestrelum

Více

CHEMIE MUŽSKÉ SEXUALITY. KATEŘINA VALENTOVÁ a, PAVLA ENTNEROVÁ b, JAROSLAVA URBANÍKOVÁ c. Obsah

CHEMIE MUŽSKÉ SEXUALITY. KATEŘINA VALENTOVÁ a, PAVLA ENTNEROVÁ b, JAROSLAVA URBANÍKOVÁ c. Obsah EMIE MUŽSKÉ SEXUALITY KATEŘIA VALETVÁ a, PAVLA ETERVÁ b, JARSLAVA URBAÍKVÁ c a VILÍM ŠIMÁEK a a Ústav lékařské chemie a biochemie, Univerzita Palackého v lomouci, něvotínská 3, 775 15 lomouc, b Psychiatrická

Více

TEGRETOL CR 200 TEGRETOL CR 400 Tablety s prodlouženým uvolňováním. (Carbamazepinum)

TEGRETOL CR 200 TEGRETOL CR 400 Tablety s prodlouženým uvolňováním. (Carbamazepinum) sp.zn.sukls74000/2013 a sukls74025/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE TEGRETOL CR 200 TEGRETOL CR 400 Tablety s prodlouženým uvolňováním. (Carbamazepinum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Příbalová informace : informace pro pacienta. Amlodipin Actavis 5 mg Amlodipin Actavis 10 mg Tablety. Amlodipinum

Příbalová informace : informace pro pacienta. Amlodipin Actavis 5 mg Amlodipin Actavis 10 mg Tablety. Amlodipinum Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls143424/2012 a příloha k sp.zn. suls143426/2012, sukls143425/2012 Příbalová informace : informace pro pacienta Amlodipin Actavis 5 mg Amlodipin Actavis

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Atyzyo 2,5 mg Atyzyo 5 mg Atyzyo 7,5 mg Atyzyo 10 mg potahované tablety. Olanzapinum

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Atyzyo 2,5 mg Atyzyo 5 mg Atyzyo 7,5 mg Atyzyo 10 mg potahované tablety. Olanzapinum Sp.zn. sukls48620/2015 Příbalová informace: Informace pro uživatele Atyzyo 2,5 mg Atyzyo 5 mg Atyzyo 7,5 mg Atyzyo 10 mg potahované tablety Olanzapinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

Depersonalizace a derealizace současné nálezy

Depersonalizace a derealizace současné nálezy PŘEHLEDNÝ ČLÁNEK Depersonalizace a derealizace současné nálezy Depersonalisation and Derealisation Contemporary Findings Souhrn Jedinec se při depersonalizaci a derealizaci cítí oddělen od vlastních prožitků

Více

POLYFARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ

POLYFARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ XVIII. PRACOVNÍ DNY KLINICKÉ FARMACIE 6.6.2014, Lékařský dům, Praha, Sokolovská 31 Pořadatelé: Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP Česká geriatrická a gerontologická společnost ČLS JEP Sborník abstrakt

Více

AURICULARIA Auricularia polytricha jidášovo ucho

AURICULARIA Auricularia polytricha jidášovo ucho AURICULARIA Auricularia polytricha jidášovo ucho - léčba oběhového systému + Reishi - snižování rizika trombózy + Reishi - prevence a doplňková terapie arteriosklerózy + Reishi, Shiitake - regulace úrovně

Více

Chronická plicní hypertenze

Chronická plicní hypertenze DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jde však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému

Více

INHIBITORY CHOLINESTERÁZ V LÉČBĚ DEMENCE JEJICH BEZPEČNOST A MOŽNÁ ÚSKALÍ

INHIBITORY CHOLINESTERÁZ V LÉČBĚ DEMENCE JEJICH BEZPEČNOST A MOŽNÁ ÚSKALÍ INHIBITORY CHOLINESTERÁZ V LÉČBĚ DEMENCE JEJICH BEZPEČNOST A MOŽNÁ ÚSKALÍ doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D., MUDr. Klára Látalová Psychiatrická klinika FN a LF Univerzity Palackého v Olomouci Autoři podávají

Více

Hypertenzní krize, emergentní a urgentní hypertenzní stavy současný stav poznání a doporučení pro péči o tyto stavy

Hypertenzní krize, emergentní a urgentní hypertenzní stavy současný stav poznání a doporučení pro péči o tyto stavy 198 Hypertenzní krize, emergentní a urgentní hypertenzní stavy současný stav poznání a doporučení pro péči o tyto stavy Tomáš Janota, Jiří Widimský III. interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha Hypertenzní

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls193312/2010

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls193312/2010 Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls193312/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Castispir 10 mg, potahované tablety montelukastum Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

! Lindynette 20 75 /20 mikrogramů obalené tablety Gestodenum/ Ethinylestradiolum

! Lindynette 20 75 /20 mikrogramů obalené tablety Gestodenum/ Ethinylestradiolum Příbalová informace - informace pro uživatelku Lindynette 20 75 /20 mikrogramů obalené tablety Gestodenum/ Ethinylestradiolum Důležité věci, které je třeba vědět o kombinované hormonální antikoncepci (CHC).

Více

Ján Praško JAK ZVLÁDNOUT GENERALIZOVANOU ÚZKOSTNOU PORUCHU

Ján Praško JAK ZVLÁDNOUT GENERALIZOVANOU ÚZKOSTNOU PORUCHU Ján Praško JAK ZVLÁDNOUT GENERALIZOVANOU ÚZKOSTNOU PORUCHU Ján Praško JAK ZVLÁDNOUT GENERALIZOVANOU ÚZKOSTNOU PORUCHU Ján Praško JAK ZVLÁDNOUT GENERALIZOVANOU ÚZKOSTNOU PORUCHU Autor doc. MUDr. Ján Praško,

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY Aneta Jonášová Brno 2010 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ PRÁCE Obor SOČ : 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY

Více