Podmínky pro poskytování a využívání přímého bankovnictví

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podmínky pro poskytování a využívání přímého bankovnictví"

Transkript

1 Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto a využívání přímého bankovnictví (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen Všeobecné podmínky ). Tyto Podmínky tvoří součást Smlouvy a Klient je povinen se s nimi seznámit a dodržovat je. 1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách užívány ve významu uvedeném v článku 10 těchto Podmínek. 1.3 Provádění platebního styku prostřednictvím Služeb PB se řídí Oznámením o provádění platebního styku, nestanoví-li tyto Podmínky jinak. Článek 2. Smlouva a podmínky poskytování přímého bankovnictví 2.1 Klient využívá Služby PB na základě Smlouvy. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. 2.2 Klient podpisem Smlouvy stvrzuje, že se seznámil s Technickými podmínkami, příslušnou Příručkou a souhlasí, že se bude řídit jejich ustanoveními. Klient dále podpisem Smlouvy stvrzuje, že se seznámil s Desaterem bezpečnosti pro používání internetového bankovnictví a bude dodržovat zásady v něm uvedené. 2.3 Za používání Služeb PB platí Klient ceny podle Smlouvy a Sazebníku a to v závislosti na účtu, na jehož vrub mají být podle Smlouvy účtovány ceny za využívání Služeb PB. 2.4 Banka s Klientem uzavře Smlouvu, pouze pokud má u Banky veden alespoň jeden běžný účet v Kč. Banka bude Klientovi účtovat ceny za využívání Služeb PB a další ceny podle Smlouvy a Sazebníku, včetně cen za využívání Služeb PB Uživateli, na vrub běžného účtu v Kč, který Klient uvede ve Smlouvě. 2.5 Klient, který uzavřel Smlouvu jako Klient spotřebitel, může Služby PB využívat pouze k Účtům vedeným pro něho Bankou jako pro Klienta spotřebitele. Klient, který uzavřel Smlouvu jako fyzická osoba podnikatel, může Služby PB využívat pouze k Účtům vedeným pro něho Bankou jako pro fyzickou osobu podnikatele. 2.6 Klient využívá Služby PB prostřednictvím Uživatelů. Uživatelem Služeb PB může být pouze držitel Osobního certifikátu. Každý Uživatel je povinen si Osobní certifikát sám spravovat, především z hlediska jeho platnosti a účinnosti. V případě zneplatnění nebo pozastavení účinnosti Osobního certifikátu, popřípadě blokace čipové karty obsahující Osobní certifikát nebude Uživatel moci Služby PB využívat. 2.7 Dojde-li k ukončení Smlouvy nebo ke zrušení přístupu ke Službě PB Klientovi, bude automaticky zrušen přístup k Účtům Klienta prostřednictvím Služby i všem jeho Uživatelům. 2.8 Klient bere na vědomí, že Zmocněná osoba a Statutární orgán mají v rámci příslušných Služeb PB přístup k informacím o zůstatku a pohybech na Účtech, které obsluhují. 2.9 Pokud je sjednána Vícenásobná/Víceúrovňová autorizace, je pro úkony v rámci Služeb PB nezbytné zajištění Podpisů Uživatelů podle pravidel sjednané autorizace Přímé bankovnictví je přístupné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, s výjimkou neděle od 01:00 do 04:00 hodin, kdy nelze Služby PB využívat z technických důvodů na straně Banky Banka si vyhrazuje právo zablokovat přístup ke Službám PB nebo změnit či pozastavit poskytování Služeb PB na dobu nezbytně nutnou, (i) bude-li to zapotřebí z důležitých, zejména bezpečnostních nebo technických příčin nebo (ii) v případě zvýšeného rizika, že Klient nebude schopen splácet úvěr, který je oprávněn čerpat prostřednictvím Příkazů zadaných v rámci Služeb PB. V případech předvídaných insolvenčním zákonem 1 je Banka oprávněna zablokovat přístup ke Službám PB nebo pozastavit poskytování Služeb PB. Banka bude o této skutečnosti a jejích důvodech informovat Klienta předem nebo, není-li to možné, okamžitě poté, ledaže je to v rozporu s právními předpisy. 1 z.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů 2.12 V rámci Služeb PB může Klient na základě zvláštních smluv uzavřených mezi Klientem a Bankou využívat také další Bankovní služby v těchto Podmínkách neuvedené, pokud to příslušné smlouvy umožňují Banka neposkytuje Službu PB profibanka Klientům spotřebitelům, ale Klient fyzická osoba podnikatel nebo Statutární orgán Klienta právnické osoby, který má Službu PB profibanka zřízenu, může obsluhovat prostřednictvím Služby PB profibanka i své soukromé Účty za podmínky, že uzavřel Smlouvu rovněž jako Klient spotřebitel. Článek 3. Služby přímého bankovnictví 3.1 Přímé bankovnictví je tvořeno těmito Službami PB: internetové bankovnictví mojebanka, PC bankovnictví profibanka, Garantovaná platba a Přímý kanál. 3.2 Služba PB mojebanka Klient může tuto Službu PB využívat zejména pro: jednorázový Příkaz k úhradě v Kč a v cizí měně, trvalý Příkaz, platby na vrub a ve prospěch termínovaného Účtu, povolení inkasa, jednorázový Příkaz k inkasu, Zahraniční platba, FX platba, SEPA EuroPlatba, expresní platba v Kč, Mojeplatba, mobilní služby, Dávka, spotřebitelský úvěr, kreditní karta, hypoteční úvěr, stavební spoření, investování, informace o smlouvách zasílání jednorázových a pravidelných oznámení, Elektronické výpisy, Výpisy akceptantů platebních karet, informace o odmítnutí Příkazu, návrhy Banky na změny Produktových podmínek, Všeobecných podmínek, Oznámení a Sazebníku, další informace poskytované Bankou v souvislosti s Platebními službami na základě zákona o platebním styku 2. Klientovi je tato Služba PB přístupná z webových stránek Banky. Podmínkou využívání Služby PB mojebanka je, aby Uživatel byl držitelem Osobního certifikátu uloženého na čipové kartě nebo Osobního certifikátu uloženého v datovém souboru se sjednaným číslem mobilního telefonu (tuzemského operátora) pro zasílání Autorizačních SMS zpráv. 3.3 Služba PB profibanka Klient může tuto Službu PB využívat zejména pro: jednorázový nebo hromadný Příkaz k úhradě v Kč a jednorázový Příkaz k úhradě v cizí měně, trvalý Příkaz, platby na vrub a ve prospěch termínovaného Účtu, jednorázový nebo hromadný Příkaz k inkasu, Zahraniční platby, FX platby, SEPA EuroPlatby, expresní platby v Kč, Dávky, zasílání jednorázových oznámení, Elektronické výpisy, 2 z.č. [284/2009] Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů 1/10

2 Výpisy akceptantů platebních karet. informace o odmítnutí Příkazu, návrhy Banky na změny Produktových podmínek, Všeobecných podmínek, Oznámení a Sazebníku, další informace poskytované Bankou v souvislosti s Platebními službami na základě zákona o platebním styku 3. Klient může tuto Službu PB využívat pouze po řádné instalaci příslušné Aplikace. Příslušnou Aplikaci Banka dodá na instalačním CD. Podmínkou využívání Služby PB profibanka je, aby Uživatel byl držitelem Osobního certifikátu uloženém na čipové kartě. 3.4 Služba PB Přímý kanál Klient může tuto Službu PB využívat zejména pro: Dávky Elektronické výpisy, Výpisy akceptantů platebních karet, informace o odmítnutí Příkazu, návrhy Banky na změny Produktových podmínek, Všeobecných podmínek, Oznámení a Sazebníku, další informace poskytované Bankou v souvislosti s Platebními službami na základě zákona o platebním styku Klient může tuto Službu PB využívat pouze po řádné instalaci příslušné Aplikace. Příslušnou Aplikaci Klient získá na webových stránkách Banky. Banka dodá Aplikaci na instalačním CD pouze v případě, že Klient spolu se Službami PB Přímý kanál a mojebanka sjedná i Službu PB profibanka. Podmínkou využívání Služby PB Přímý kanál je, aby Uživatel byl držitelem Osobního certifikátu uloženého na čipové kartě. Banka poskytuje Službu PB Přímý kanál pouze jako součást Služby PB mojebanka. 3.5 Služba PB Garantovaná platba Klient může tuto Službu PB využívat zejména pro tyto služby: bezhotovostní platba u vybraných obchodníků. 3.6 Banka poskytuje Službu PB Garantovaná platba jako součást Služby PB mojebanka nebo Služby PB profibanka nebo samostatně. Pokud je Služba PB Garantovaná platba poskytována jako součást Služby PB mojebanka nebo profibanka, nelze její poskytování samostatně zrušit. Podmínkou využívání Služby PB Garantovaná platba je, aby Uživatel byl držitelem Osobního certifikátu uloženého na čipové kartě Článek 4. Zvláštní podmínky přímého bankovnictví Vícenásobná / Víceúrovňová autorizace 4.1 Klient si může ve Smlouvě sjednat Vícenásobnou/Víceúrovňovou autorizaci. Podmínkou sjednání Víceúrovňové autorizace je, že Klient má současně sjednánu i Vícenásobnou autorizaci. Nezbytným předpokladem, aby byl Uživatel oprávněn k autorizaci, je nastavení příslušné Autorizační role. 4.2 Při sjednané Vícenásobné/Víceúrovňové autorizaci je pro dispozici s prostředky na Účtu nebo při FX platbě překračující Limit Uživatele k Účtu, případně Limit plateb s indiv. FX daného Uživatele nezbytné, aby příslušný Příkaz dále autorizoval (spolupodepsal) ve Smlouvě stanovený počet Uživatelů s Autorizační rolí Autorizátor A. Při nastavené Víceúrovňové autorizaci je dále nezbytná autorizace minimálně jednoho Uživatele s Autorizační rolí Autorizátor B. Při zrušení Víceúrovňové autorizace dojde automaticky ke změně všech Autorizátorů B na Autorizátory A. Při zrušení Vícenásobné autorizace dojde automaticky ke změně všech Autorizátorů A na Standardní uživatele. Příkaz k administraci 4.3 Klient, případně jiný Uživatel, uděluje Příkaz k administraci následujícími způsoby: (i) v Klientově obchodním místě 3 z.č. [284/2009] Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů (ii) Příkazem k administraci uděleným v Klientově obchodním místě je možné nastavit, změnit nebo zrušit všechny Uživatele a jejich oprávnění u konkrétního Subjektu, tj. zejména typ Služby PB, administraci on-line, aktivaci Klienta po instalaci příslušné Aplikace na PC (osobní počítač) u Služby PB profibanka, Autorizační roli, Účty, které bude obsluhovat Zmocněná osoba, Limity Uživatele k Účtu, Limit plateb s indiv. FX a případně i službu Výpisy akceptantů platebních karet. Tento Příkaz k administraci podepisuje vždy Klient. v rámci administrace on-line Pokud je Uživateli udělena administrace on-line, může Příkazem k administraci prostřednictvím Služby PB mojebanka nebo profibanka nastavit, změnit nebo zrušit jednotlivé Uživatele a jejich oprávnění u konkrétního Subjektu takto: Nastavení práv Uživatele Uživatel kromě Zmocněné osoby může zmocnit třetí osobu Zmocněná osoba a nastavit její oprávnění, tj. typ Služby PB, administraci on-line, aktivaci Klienta po instalaci příslušné Aplikace na PC (osobní počítač) u Služby PB profibanka, Autorizační roli, Účty, které bude Zmocněná osoba využívat a její Limit Uživatele k Účtu, její Limit plateb s indiv. FX a případně i službu Výpisy akceptantů platebních karet. Nastavení přístupů Uživatel může nastavit, změnit nebo zrušit u určitého Uživatele (Zmocněná osoba pouze u sebe nebo jiné Zmocněné osoby) typ Služby PB, aktivaci Subjektu po instalaci příslušné Aplikace na PC (osobní počítač) u Služby PB profibanka, Účty, které bude využívat, a jeho Limit Uživatele k Účtu, i jeho Limit plateb s indiv. FX a případně i službu Výpisy akceptantů platebních karet. Nastavení rolí Uživatel kromě Zmocněné osoby může nastavit, změnit nebo zrušit pro určitého Uživatele oprávnění administrace on-line a Autorizační roli. Zrušení Uživatele Uživatel kromě Zmocněné osoby může zrušit oprávnění Zmocněné osoby ke konkrétnímu Subjektu. Pravidla administrace on-line 4.4 Klient fyzická osoba si může nastavit nebo zrušit oprávnění administrace on-line v kterémkoli obchodním místě Banky. Statutárnímu orgánu Klienta právnické osoby může být oprávnění administrace on-line uděleno v obchodním místě Banky nebo prostřednictvím Služby PB mojebanka nebo profibanka jiným Statutárním orgánem Klienta právnické osoby za předpokladu, že tato osoba má již uděleno oprávnění administrace on-line a může mu je v rámci Příkazu k administraci nastavení rolí přidělit. 4.5 Uživateli mladšímu 18 let není administrace on-line povolena. 4.6 V případě sjednané Vícenásobné/Víceúrovňové autorizace podléhají Podpisy Příkazů k administraci v rámci administrace on-line pravidlu Vícenásobné/Víceúrovňové autorizace s těmito výjimkami: Při nastavené Víceúrovňové autorizaci se neuplatní sjednané typy Autorizačních rolí, tj. musí být zajištěn pouze sjednaný počet Podpisů, není-li dále uvedeno jinak. Klient fyzická osoba je vždy oprávněn podepisovat Příkazy k administraci v rámci on-line administrace samostatně. U příkazu k nastavení práv Uživatele a u příkazu k nastavení rolí stačí u Klienta právnické osoby Podpisy maximálního počtu Uživatelů Statutárního orgánu v rámci sjednaného počtu Podpisů. U příkazu k nastavení přístupů stačí Podpis maximálního počtu Uživatelů v rámci sjednaného počtu Podpisů. K příkazu ke zrušení Uživatele stačí u Klienta právnické osoby Podpis pouze jednoho Uživatele Statutárního orgánu. 4.7 Příkazy k administraci on-line odeslané k autorizaci musí při sjednané Vícenásobné/Víceúrovňové autorizaci autorizovat také 2/10

3 Článek 5. další Uživatel s oprávněním autorizaci provést. Příkazy je možné autorizovat nejdéle do 30 kalendářních dnů od jejich odeslání k autorizaci. Služby poskytované prostřednictvím přímého bankovnictví A) Příkaz k úhradě v Kč a příkaz k úhradě v cizí měně 5.1 Příkaz k úhradě v Kč je možné použít pro platbu v Kč zadanou na vrub běžného Účtu vedeného v Kč ve prospěch účtu vedeného Bankou v Kč nebo ve prospěch účtu vedeného v Kč jinou bankou v České republice. Podmínky provádění Příkazu k úhradě v Kč a Příkazu k úhradě v cizí měně na vrub a nebo ve prospěch termínovaného účtu jsou uvedeny samostatně pod písmenem C) tohoto článku Příkaz k úhradě v cizí měně je možné použít (i) pro platbu mezi účty vedenými Bankou ve stejných nebo odlišných měnách, s výjimkou kdy je Účet plátce i účet příjemce vedený v Kč, nebo (ii) pro platbu do jiné banky v České republice zadanou na vrub běžného Účtu vedeného v cizí měně. Příkaz k úhradě v cizí měně mimo Banku je předán k zúčtování zúčtovacímu centru České národní banky, a tudíž je Bankou vždy proveden v Kč bez ohledu na měnu Účtu, na jehož vrub je Příkaz zadán. 5.3 Pro určení data splatnosti Příkazů k úhradě v Kč nebo Příkazů k úhradě v cizí měně, pokud se nejedná o Příkazy s dopřednou splatností, platí následující pravidla: Při zadání Příkazu v Obchodní den do 20:30 hodin je datum splatnosti Příkazu shodné s datem jeho zadání. Při zadání Příkazu v Obchodní den po 20:30 hodin je datum splatnosti Příkazu shodné s datem následujícího Při zadání Příkazu mimo Obchodní den je datum splatnosti Příkazu shodné s datem následujícího B) Trvalý příkaz k úhradě 5.4 Uživatel může zřídit, změnit nebo zrušit trvalý Příkaz k úhradě pouze v Kč a jen na vrub běžného Účtu v Kč, a to nejpozději 2 Obchodní dny před jeho splatností. 5.5 Trvalý Příkaz k úhradě nepodléhá vícekolovému zpracování. C) Platby na vrub a ve prospěch termínovaného Účtu 5.6 Příkaz k úhradě v Kč nebo Příkaz k úhradě v cizí měně (a to i v Dávce) ve prospěch termínovaného účtu vedeného Bankou lze zadat pouze, jde-li o termínovaný účet Subjektu s tím, že oba účty, mezi nimiž je Příkaz zúčtován, musí být ve stejné měně. Takový Příkaz bude zúčtován pouze v případě, že datum jeho splatnosti bude shodné s datem splatnosti (obnovení) vkladu na termínovaném účtu. 5.7 Příkaz k úhradě v Kč nebo Příkaz k úhradě v cizí měně lze zadat i na vrub termínovaného Účtu, pouze však mezi účty Subjektu vedenými Bankou ve stejné měně. Takový Příkaz bude zúčtován pouze v případě, že datum jeho splatnosti bude shodné s datem splatnosti (obnovení) vkladu na termínovaném účtu. Banka odmítne Příkaz na vrub termínovaného Účtu po jehož provedení by zůstatek na Účtu nedosahoval sjednaného minimálního zůstatku. 5.8 Na vrub termínovaného Účtu je možné zadat pouze jeden Příkaz s datem splatnosti (obnovení) vkladu. Je přitom nerozhodné, zda Příkaz bude zadán prostřednictvím Služby PB nebo jiným způsobem. Pokud byl v den splatnosti (obnovení) vkladu na termínovaném Účtu proveden ve prospěch příslušného termínovaného Účtu hotovostní vklad a byl zpoplatněn podle Smlouvy a Sazebníku, považuje se zúčtování poplatku za platbu na vrub termínovaného Účtu s tím, že na vrub tohoto termínovaného Účtu již nelze zadat další Příkaz. 5.9 Při určení data splatnosti Příkazů k úhradě v Kč nebo Příkazů k úhradě v cizí měně na vrub a ve prospěch termínovaného Účtu, pokud se nejedná o Příkazy s dopřednou splatností, platí následující pravidla: Při zadání Příkazu v Obchodní den do 20:30 hodin je datum splatnosti Příkazu shodné s datem jeho zadání. Při zadání Příkazu v Obchodní den po 20:30 hodin bude Příkaz odmítnut. Při zadání Příkazu mimo Obchodní den do 24:00 hodin je datum splatnosti shodné s datem jeho zadání. Příkaz bude zúčtován nejpozději následující Obchodní den. D) Povolení inkasa 5.10 Uživatel starší 18 let, který je Klientem fyzickou osobou, může k běžnému Účtu v Kč zřídit, změnit nebo zrušit: příkaz k povolení inkasa, příkaz k povolení inkasa SIPO a příkaz k povolení inkasa Telefónica 02. Tyto příkazy nejsou Příkazy, tj. nejsou platebními příkazy ve smyslu zákona o platebním styku. Tyto příkazy jsou autorizací platebních transakcí ve smyslu uvedeného zákona Bližší podmínky povolení inkasa jsou uvedeny v příslušné Příručce. E) Příkaz k inkasu 5.12 Uživatel může zadat Příkaz k inkasu v Kč pouze ve prospěch běžného Účtu Klienta z účtů vedených Bankou v Kč nebo z účtů vedených jinými bankami v České republice v Kč. Příkaz k inkasu z účtů vedených Bankou je možné zadat nejpozději v den jeho splatnosti; tento Příkaz podléhá režimu vícekolového zpracování. Příkaz k inkasu z účtů vedených jinými bankami v České republice je možné zadat nejpozději 2 Obchodní dny před jeho splatností; tento Příkaz nepodléhá režimu vícekolového zpracování Pro určení data splatnosti Příkazu k inkasu platí následující pravidla: Při zadání v Obchodní den do 20:30 hodin je datum splatnosti Příkazu shodné s datem jeho zadání. Při zadání v Obchodní den po 20:30 hodin je datum splatnosti Příkazu shodné s datem následujícího Při zadání Příkazu mimo Obchodní den je datum splatnosti Příkazu shodné s datem následujícího 5.14 Příkaz k inkasu nepodléhá Vícenásobné/Víceúrovňové autorizaci Pro odvolání Příkazu k inkasu stačí, je-li Příkaz k odvolání podepsán jedním Uživatelem, a to bez ohledu na jeho Limit Uživatele k Účtu, a to i v případě, je-li sjednána Vícenásobná/Víceúrovňová autorizace. F) Zahraniční platba (příkaz k úhradě do zahraničí) 5.16 Pro určení data splatnosti Zahraničních plateb (pokud se nejedná o Příkazy s dopřednou splatností) platí do následující pravidla: Při zadání Příkazu urgent v měně Kč, CHF a v Obchodní den do 10:00 hodin a v měně USD, GBP, DKK, SEK, NOK a EUR do 12:00 hodin je datum splatnosti shodné s datem jeho zadání. Při zadání Příkazu urgent v měně Kč, CHF v Obchodní den po 10:00 hodině a v měně USD, GBP, DKK, SEK, NOK a EUR po 12:00 hodině je datum splatnosti shodné s datem následujícího Při zadání Příkazu expres v Obchodní den do 14:00 hodin je datum splatnosti shodné s datem jeho zadání. Při zadání Příkazu expres v Obchodní den po 14:00 hodině je datum splatnosti shodné s datem následujícího Při zadání Příkazu mimo Obchodní den je datum splatnosti Příkazu shodné s datem následujícího 5.17 Pro určení data splatnosti Zahraničních plateb (pokud se nejedná o Příkazy s dopřednou splatností) platí od následující pravidla: Při zadání Příkazu urgent v Obchodní den do 12:00 hodin je datum splatnosti shodné s datem jeho zadání. 3/10

4 Při zadání Příkazu urgent v Obchodní den po 12:00 hodině je datum splatnosti shodné s datem následujícího Při zadání Příkazu expres v Obchodní den do 14:00 hodin je datum splatnosti shodné s datem jeho zadání. Při zadání Příkazu expres v Obchodní den po 14:00 hodině je datum splatnosti shodné s datem následujícího Při zadání Příkazu mimo Obchodní den je datum splatnosti Příkazu shodné s datem následujícího 5.18 Pro určení data splatnosti Zahraničních plateb zadaných ve prospěch účtu vedeného u KB Bratislava (pokud se nejedná o příkazy s dopřednou splatností) platí následující pravidla: Při zadání příkazu urgent do 14:00 hodin je datum splatnosti shodné s datem jeho zadání. Při zadání příkazu urgent po 14:00 hodině je datum splatnosti shodné s datem následujícího Při zadání příkazu mimo Obchodní den je datum splatnosti příkazu shodné s datem následujícího Banka si vyhrazuje právo na změnu uvedených časů a měn. Při zadání Příkazu mimo Obchodní dny bude datum splatnosti shodné s datem následujícího 5.19 Banka je oprávněna zrušit předavízo o došlé platbě ze zahraničí ve prospěch Účtu Klienta na základě žádosti příkazce nebo banky příkazce U Zahraniční platby Banka použije pro její zpracování zahraniční banku podle vlastního výběru, pokud s Klientem není dohodnuto jinak. Klient souhlasí s tím, že v případě neexistence bankovního spojení mu mohou být účtovány poplatky spojené s vrácením platby. G) FX platba 5.21 FX platbu je oprávněn zadat pouze Uživatel s nastaveným Limitem plateb s indiv. FX a to do výše tohoto Limitu plateb s indiv. FX Pro FX platbu se přiměřeně použijí ustanovení pro Příkaz k úhradě v Kč, Příkaz k úhradě v cizí měně nebo pro Zahraniční platbu, a to podle odpovídajícího typu FX platby. H) SEPA EuroPlatba Pro určení data splatnosti SEPA EuroPlateb (pokud se nejedná o Příkazy s dopřednou splatností) platí následující pravidla: Při zadání SEPA EuroPlatby v Obchodní den do 14:00 hodin je datum splatnosti shodné s datem jeho zadání. Při zadání SEPA EuroPlatby v Obchodní den po 14:00 hodině je datum splatnosti shodné s datem následujícího Obchodního dne Při zadání Příkazu mimo Obchodní dny bude datum splatnosti shodné s datem následujícího I) Expresní platba v Kč (příkaz k úhradě expres v Kč) 5.23 Expresní platba v Kč může být realizována pouze do jiné banky v České republice. Příkaz lze zadat pouze na vrub běžného Účtu v Kč, a to buď s potvrzením nebo bez potvrzení. Potvrzení je určeno bance příjemce a je zasíláno mezibankovním systémem SWIFT Jestliže banka příjemce nemá vlastní kód SWIFT(BIC) nebo kód SWIFT(BIC) není aktivní bude expresní platba v Kč s požadovaným potvrzením zpracována Bankou bez potvrzení pro banku příjemce. Poplatek za tuto expresní platbu bude odpovídat poplatku za expresní platbu bez potvrzení dle Sazebníku a požadované potvrzení nebude odesláno Pro určení data splatnosti expresní platby v Kč, pokud se nejedná o Příkaz s dopřednou splatností, platí následující pravidla: Při zadání Příkazu v Obchodní den do 12:00 hodin je datum splatnosti shodné s datem jeho zadání. Příkaz zadaný v Obchodní den po 12:00 hodině bude odmítnut a nebude Bankou zúčtován. J) Mojeplatba Při zadání Příkazu mimo Obchodní den je datum splatnosti Příkazu shodné s datem následujícího 5.26 Pro určení data splatnosti Příkazu prostřednictvím této služby platí přiměřeně ustanovení těchto Podmínek pro Příkaz k úhradě v Kč Klient může tuto službu využívat u obchodníků, kteří tento způsob platby umožňují. Nezávazný seznam obchodníků, u kterých může Uživatel tuto službu využívat je k dispozici na webových stránkách Banky Zpracování plateb prostřednictvím Služby Mojeplatba nepodléhá režimu vícekolového zpracování Banka neodpovídá za případnou nedostupnost této služby na webových stránkách obchodníků. K) Mobilní služby 5.30 Mobilní služby zahrnují platby ve prospěch mobilních operátorů v České republice. Platby mobilních služeb může zadat Uživatel pouze jako jednorázové platby na vrub běžného Účtu v Kč Mobilní služby je možno využít pouze pro mobilní operátory v České republice v následujícím rozsahu: Platba na dobití předplacené karty mobilního telefonu Telefónica O2, T-Mobile a Vodafone, Platba faktury a složení jistiny u Vodafone Platby mobilních služeb nepodléhají vícekolovému zpracování a Vícenásobné/Víceúrovňové autorizaci. L) Dávka 5.33 Příkazy mohou být zadány i v Dávce. Dávkou lze zadat tyto Příkazy: Příkazy k úhradě a inkasu v Kč, Příkazy k úhradě v cizí měně, Příkazy k úhradě expres v Kč, Zahraniční platby, FX platby a SEPA EuroPlatby V jedné Dávce lze společně zadávat (i) Příkazy k úhradě v Kč, Příkazy k inkasu v Kč, Příkazy k úhradě expres v Kč, Příkazy k úhradě v cizí měně, nebo (ii) Zahraniční platby, případně spolu s odpovídajícím typem FX platby, nebo (iii) FX platby ve formě Příkazů k úhradě v cizí měně. Bližší informace o kombinaci jednotlivých typů plateb a datových formátech jsou uvedeny v příslušné Příručce a na webových stránkách Banky Dávky obsahující Zahraniční platby nebo FX platby mohou být zadány pouze prostřednictvím Služby PB profibanka nebo Přímý kanál Obsahem jedné Dávky mohou být pouze Příkazy k převodu prostředků z Účtů nebo FX platby týkající se jednoho Subjektu. Dávku může zadat pouze Uživatel, který má k dispozici dostatečný Limit Uživatele k Účtu v případě FX plateb dostatečný Limit plateb s indiv. FX pro zúčtování všech Příkazů v Dávce. Pokud je Limit Uživatele k Účtu nebo Limit plateb s indiv. FX nižší, je Dávka uložena k autorizaci a musí být autorizována jiným Uživatelem s dostatečným Limitem Uživatele k Účtu a v případě FX plateb dostatečným Limitem plateb s indiv. FX. V případě Vícenásobné/Víceúrovňové autorizace musí Dávku podepsat příslušný počet oprávněných Uživatelů Příkazy k úhradě v cizí měně (pokud Účet plátce a účet příjemce jsou v odlišné měně), Příkazy k FX platbě, Zahraniční platby, SEPA EuroPlatby, expresní platby v Kč, Příkazy k úhradě na vrub nebo ve prospěch termínovaného účtu zadané v Dávce typ zpracování průběžný nebo dávkový jsou vždy zpracovávány jako typ on-line. Tyto Příkazy podléhají vícekolovému zpracování Typy zpracování Dávek jsou následující: On-line jedná se o zpracování Dávky zadané prostřednictvím Služeb PB mojebanka nebo profibanka. Příkazy zadané v Dávce do 18:30 hodin podléhají 4/10

5 vícekolovému zpracování. Po proběhnutí posledního kola vícekolového zpracování, tj. v 18:30 hodin jsou nezúčtované Příkazy z Dávky odmítnuty a již nejsou dále zpracovány. Dávku typ on-line lze zadat až do 20:30 hodin. Průběžný jedná se o zpracování Dávky zadané prostřednictvím Služeb PB mojebanka nebo profibanka. Tyto Příkazy nepodléhají vícekolovému zpracování. V den jejich splatnosti jsou Příkazy odeslány k zúčtování. Pokud do 17:00 hodin v den jejich splatnosti nedojde k jejich zúčtování, jsou v 17:00 hodin v den jejich splatnosti opětovně odeslány k zúčtování. V případě, že k jejich zúčtování nedojde, mohou být při dostatku finančních prostředků zúčtovány v následujícím Obchodním dnu. Dávkový jedná se o zpracování Dávky zadané prostřednictvím Služeb PB mojebanka, profibanka nebo Přímý kanál. Tyto Příkazy nepodléhají vícekolovému zpracování. V 17:00 hodin v den jejich splatnosti jsou odeslány k zúčtování a v případě, že k jejich zúčtování nedojde, mohou být při dostatku finančních prostředků zúčtovány v následujícím Obchodním dnu Příkazy v Dávce jsou Bankou zúčtovány podle typu zpracování Dávky v den jejich splatnosti. Pro určení data splatnosti Příkazů v Dávce, je-li datum jejich splatnosti shodné s datem zadání Dávky, platí následující pravidla: při zadání Dávky typ průběžný nebo dávkový v Obchodní den mezi 0:00 hodin a 17:00 hodin nebo Dávky typ on-line mezi 0:00 hodin a 20:30 hodin je datum splatnosti příslušného Příkazu v Dávce shodné s datem zadání Dávky; při zadání Dávky typ průběžný nebo dávkový v Obchodní den od 17:00 hodin do 20:30 hodin je datum splatnosti příslušného Příkazu v Dávce shodné s datem zadání Dávky. Příkazy v Dávce, které jsou zpracovávány pouze dle typu on-line, jsou zúčtovány v den splatnosti, ostatní Příkazy v Dávce jsou zúčtovány následující Obchodní den; při zadání Dávky typ on-line, průběžný nebo dávkový v Obchodní den po 20:30 hodin je datum splatnosti příslušného Příkazu v Dávce shodné s datem následujícího Obchodního dne; při zadání Dávky mimo Obchodní dny je datum splatnosti příslušného Příkazu v Dávce shodné s datem následujícího M) Odvolání příkazů 5.40 Pro odvolání Příkazů stačí Podpis jednoho oprávněného Uživatele bez ohledu na jeho Limit Uživatele k Účtu, případně Limit plateb s indiv. FX, a to i v případě sjednané Vícenásobné/Víceúrovňové autorizace. V případě Příkazů v Dávce platí toto pravidlo jak pro odvolání pouze některých Příkazů v Dávce, tak i pro odvolání celé Dávky Zadané Příkazy s dopřednou splatností (datum splatnosti je pozdější než datum zadání Příkazu) není možné v případě zániku Smlouvy odvolat prostřednictvím Služby PB ani v Klientově obchodním místě Zadané Příkazy není možné odvolat prostřednictvím Služby PB ani v Klientově obchodním místě, pokud již byly Bankou zúčtovány V případě odvolání Dávky budou odvolány jen ty Příkazy, které nebyly ještě zúčtovány. Každou Dávku lze odvolat Dávkou obsahující výlučně pokyny k odvolání Příkazů. Prostřednictvím kterékoli Služby PB může být odvolána pouze Dávka, která byla touto Službou PB zadána ve formátu BEST nebo EDI BEST V případě zadání Dávky v jiných formátech prostřednictvím kterékoli Služby PB je možné Příkazy z Dávky odvolat pouze prostřednictvím Služby PB mojebanka nebo profibanka Jednotlivé Příkazy zaslané v Dávce typ zpracování průběžný nebo dávkový, které nebyly v den jejich splatnosti Bankou do 17:00 hodin zúčtovány, lze odvolat pouze v Klientově obchodním místě, a to nejdříve následující Obchodní den po dni jejich splatnosti, a za podmínky, že nebyly v mezidobí zúčtovány nebo odmítnuty Odvoláním Dávky v den, ve kterém byla Dávka autorizována, a to stejným Uživatelem, dochází k navýšení jeho Limitu Uživatele k Účtu, případně jeho Limitu plateb s indiv. FX a Limitu Subjektu o součet odvolaných plateb. V případě, že Dávku odvolává jiný Uživatel nebo v případě, že Dávka byla autorizována podle pravidel Vícenásobné/Víceúrovňové autorizace, dochází odvoláním Dávky pouze k navýšení Limitu Subjektu o součet odvolaných plateb V případech předvídaných insolvenčním zákonem je Banka oprávněna zadaný Příkaz odmítnout. N) Společná ustanovení o podmínkách pro provádění příkazů 5.47 Okamžik účinnosti Příkazu zadaného prostřednictvím Služby nastává v den jeho splatnosti nebo, v jiný den stanovený v těchto Podmínkách, avšak vždy pouze pokud jsou v takto určené době splněny všechny podmínky pro provedení Příkazu stanovené Smlouvou a právními předpisy, včetně dostatku volných prostředků na Účtu. V opačném případě Banka Příkaz odmítne, nebo, bylo-li tak sjednáno s Klientem, Okamžik účinnosti Příkazu nastane až v den, kdy jsou splněny všechny podmínky pro provedení Příkazu Příkaz z Účtu může zadat pouze Uživatel, který má dostatečný Limit Uživatele k Účtu nebo, v případě FX plateb, dostatečný Limit plateb s indiv. FX, přičemž Podpisem tohoto Uživatele je platební transakce prováděná na základě Příkazu autorizována. Zadaný Příkaz převyšující tyto limity je automaticky uložen do seznamu Příkazů k autorizaci. V případě sjednání Vícenásobné/Víceúrovňové autorizace je Příkaz nad Limit Uživatele k Účtu nebo nad Limit plateb s indiv. FX uložen do seznamu Příkazů k autorizaci. Bankou bude takový Příkaz zúčtován pouze v případě, že Příkaz bude autorizován (podepsán) všemi oprávněnými Uživateli podle pravidel Vícenásobné/Víceúrovňové autorizace Zadané Příkazy převyšující Limit Subjektu, vyjma Příkazů, které se do Limitu Subjektu nezapočítávají, jsou automaticky uloženy do seznamu Příkazů k autorizaci. K autorizaci těchto Příkazů je nezbytné předchozí sjednání dostatečného Limitu Subjektu Příkazy uložené do seznamu Příkazů k autorizaci musí autorizovat Uživatel s dostatečným Limitem Uživatele k Účtu, v případě FX plateb s dostatečným Limitem plateb s indiv. FX a v případě Vícenásobné/Víceúrovňové autorizace Uživatel (případně potřebný počet Uživatelů) oprávněný autorizaci provést, a to nejdéle do 30 kalendářních dnů od jejich uložení do tohoto seznamu. Autorizace je provedena Podpisem Příkazu Platby s dopřednou splatností je možné zadat až 364 dní před jejich splatností. S výjimkou termínovaných účtů vedených Bankou nelze zadat splatnost Příkazu s dopřednou splatností na den, který není Obchodním dnem Banka při zadání Příkazu provede kontrolu jeho formálních náležitostí, zejména ověří formát čísla Účtu plátce a Jedinečného identifikátoru Banky příjemce a ověří, zda částka Příkazu nepřekračuje příslušné limity v okamžiku zadání Příkazu, a ověří oprávněnost Podpisu Uživatele na Příkazu Klient si je vědom skutečnosti, že platba odesílaná Bankou v měně odlišné od měny účtu příjemce platby nemusí být bankou příjemce připsána ve prospěch účtu příjemce, a to z důvodu odlišnosti měn. Banka neodpovídá za případné škody, které vznikly Klientovi v důsledku neprovedení platební transakce z uvedeného důvodu na straně banky příjemce. Banka v takovém případě neodpovídá ani za neautorizovanou nebo nesprávně provedenou transakci Banka neodpovídá za pořadí Příkazů při jejich zúčtování O zúčtovaných Příkazech je Klient informován prostřednictvím zpráv o zúčtování V případě nedostatku finančních prostředků v Okamžiku účinnosti Příkazu, přechází tento Příkaz do režimu vícekolového zpracování. Vícekolovému zpracování podléhají všechny typy Příkazů, pokud není v těchto Podmínkách nebo Příručkách stanoveno jinak Příkazy splatné v Obchodní den následující po dni, který není Obchodním dnem, mohou být Bankou zpracovány i mimo Obchodní dny bezprostředně předcházející dni splatnosti Příkazu. Datum splatnosti Příkazu se tím nemění. Takto zpracované Příkazy již není možné prostřednictvím Služby PB odvolat. 5/10

6 5.58 Dojde-li z jakéhokoliv důvodu k převzetí Účtu Subjektu jiným subjektem (např. v důsledku fúze, prodeje podniku, postoupení práv a převzetí závazků), souhlasí Subjekt s tím, aby tento nový subjekt měl právo na informace o platebních transakcích na převzatém Účtu provedených před převzetím Účtu. Tento souhlas zůstává v platnosti i po zániku Smlouvy. Zadané Příkazy s dopřednou splatností zůstávají převzetím Účtu nedotčeny Vícekolové zpracování probíhá v Obchodní dny v časech 8:00, 8:50, 9:50, 11:50, 13:50, 16:00, 17:30 a 18:30 hodin, není-li pro jednotlivé typy Příkazů uvedeno v Příručkách jinak. V případě, že ani po posledním kole zpracování není dostatek prostředků k zúčtování Příkazu, bude tento Příkaz odmítnut a nebude dále zpracováván. FX platba je odesílána k zúčtování opakovaně až do 16:00 hodin a poté je v případě nedostatku prostředků k zúčtování FX platba odmítnuta a není dále zpracovávána V případě, že Uživatel provede Konverzní transakci, Banka použije Kurz platný v Okamžiku účinnosti Příkazu Konverzní transakce podléhají Vícekolovému zpracování Konverzní transakce zadané v období od 18:00 hodin Obchodního dne do 8:00 hodin následujícího Obchodního dne je Banka oprávněna zpoplatnit, pokud souhrn takovýchto Konverzních transakcí Klienta přesáhne 5 milionů Kč nebo protihodnoty v cizí měně dle Kurzu KB střed a současně pokud se alespoň jeden z Kurzů KB střed z použitých kurzovních lístků významně liší od nejbližšího následujícího vyhlašovaného kurzu ČNB střed. Poplatek se rovná rozdílu příslušného Kurzu KB střed z použitého kurzovního lístku a nejbližšího následujícího vyhlašovaného kurzu ČNB střed násobený objemem příslušné Konverzní transakce v dané cizí měně, který se dále násobí číslem (-1), pokud Banka cizí měnu prodává. Pro Konverzní transakci mezi dvěma cizími měnami tvoří výsledný poplatek součet poplatků vypočítaných zvlášť pro každou z těchto cizích měn způsobem podle předchozí věty. Pokud má takto vypočítaný poplatek zápornou hodnotu, Klientovi se neúčtuje. Banka tento poplatek účtuje nejpozději druhý následující Obchodní den po provedení příslušné Konverzní transakce Banka si vyhrazuje právo na změnu časů pro zúčtování Příkazů k úhradě v Kč a Zahraničních plateb. O) Spotřebitelský úvěr 5.64 Tuto službu může využívat pouze Uživatel starší 18 let, který je Klientem spotřebitelem. Předpokladem využívání této služby je předchozí nabídka poskytnutí úvěru včetně jeho maximální výše Bankou prostřednictvím Služby PB Uživatel může v rámci této služby uzavřít takovou Smlouvu o úvěru, jejíž uzavření mu Banka prostřednictvím příslušné Služby PB umožní Uživatel prostřednictvím Služby PB vyplní a zašle Bance žádost o spotřebitelský úvěr, ve které uvede požadované údaje Pokud Banka žádost schválí, zašle Klientovi návrh Smlouvy o úvěru. Smlouva o úvěru je uzavřena a nabývá účinnosti okamžikem, kdy návrh Smlouvy o úvěru podepsaný Podpisem Uživatele a zaslaný Bance prostřednictvím Služby PB Banka akceptuje a podepíše a prostřednictvím Služby PB zašle zpět Klientovi Smlouva o úvěru je Klientovi dostupná prostřednictvím Služby PB minimálně po celou dobu jejího trvání Bližší podmínky spotřebitelského úvěru jsou upraveny v příslušných Produktových podmínkách. P) Kreditní karta 5.70 Tuto službu může využívat pouze Uživatel starší 18 let, který je Klientem spotřebitelem. Předpokladem využívání této služby je předchozí nabídka poskytnutí kreditní karty včetně maximální výše úvěru Bankou prostřednictvím Služby PB Uživatel prostřednictvím Služby PB vyplní a zašle Bance žádost o kreditní kartu, ve které uvede požadované údaje V případě schválení žádosti Bankou uzavře Uživatel smlouvu o kreditní kartě na Klientově obchodním místě. Kreditní karta a obálka s PIN pak budou předány držiteli uvedenému ve smlouvě o kreditní kartě Bližší podmínky pro vydaní a používání kreditní karty jsou upraveny v příslušných Produktových podmínkách. Q) Hypoteční úvěr 5.74 Tuto službu může využívat pouze Uživatel starší 18 let, který je Klientem fyzickou osobou spotřebitelem Uživatel prostřednictvím Služby PB vyplní a zašle Bance žádost o hypoteční úvěr, ve které uvede požadované údaje Banka je oprávněna kontaktovat Uživatele za účelem dalšího zpracování žádosti. V případě schválení žádosti Bankou uzavře Uživatel smlouvu o hypotečním úvěru na Klientově obchodním místě Bližší podmínky hypotečního úvěru jsou upraveny v příslušných Produktových podmínkách R) Stavební spoření 5.78 Tuto službu může využívat pouze Uživatel starší 18 let, který je Klientem spotřebitelem Uživatel může v rámci této Služby PB uzavřít smlouvu o stavebním spoření s Modrou pyramidou, za níž je oprávněna jednat Banka Uživatel prostřednictvím Služby PB vyplní požadované údaje v návrhu Modré pyramidy na uzavření smlouvy o stavebním spoření, podepíše jej Podpisem a prostřednictvím Služby PB zašle Bance. Takto zaslaný návrh Banka doručí Modré pyramidě, čímž dochází k uzavření smlouvy o stavebním spoření O uzavření smlouvy o stavebním spoření informuje Banka Klienta prostřednictvím Služby PB, a to sjednaným způsobem. Tuto informaci obdrží Klient následně též poštou od Modré pyramidy. S) Investování 5.82 Tuto službu může využívat pouze Uživatel starší 18 let, který je Klientem fyzickou osobou spotřebitelem, není-li v Příručce a dále uvedeno jinak. V rámci služby investování může Uživatel zejména uzavřít Smlouvu o kolektivním investování nebo požádat o odkup cenných papírů kolektivního investování nebo o přestup mezi jednotlivými Fondy. Smlouva o kolektivním investování 5.83 Uživatel může uzavřít takovou Smlouvu o kolektivním investování, jejíž uzavření mu Banka prostřednictvím příslušné Služby PB umožní. Banka je oprávněna dočasně nebo trvale omezit uzavírání Smluv o kolektivním investování Smlouva o kolektivním investování je uzavřena a nabývá účinnosti okamžikem, kdy Uživatel podepíše příslušnou Smlouvu o kolektivním investování Podpisem a prostřednictvím Služby PB ji odešle do Banky. Fondy a cenné papíry kolektivního investování 5.85 Uživatel má přístup k seznamu jím vlastněných cenných papírů kolektivního investování jednotlivých Fondů V případě, že Klient spotřebitel má uzavřenu příslušnou Smlouvu o kolektivním investování, je Uživatel oprávněn požádat o odkup cenných papírů kolektivního investování nebo o přestup mezi jednotlivými Fondy, a to pouze v případě, že se jedná o zaknihované cenné papíry kolektivního investování. Odkup cenných papírů kolektivního investování nebo přestup mezi jednotlivými Fondy na základě žádosti bude proveden za podmínek uvedených ve statutech příslušných Fondů. Účet pro vypořádání obchodů podle tohoto článku 5.85 musí být vždy běžným Účtem. Banka je oprávněna dočasně nebo trvale omezit nebo zastavit nákup či odkup cenných papírů kolektivního investování nebo přestup mezi jednotlivými Fondy Seznam cenných papírů kolektivního investování jednotlivých Fondů je přístupný i Uživateli Statutárnímu orgánu Klienta právnické osoby, jedná-li se o podílové listy jednotlivých Fondů v majetku Klienta právnické osoby. T) Informace o smlouvách 6/10

7 5.88 V rámci této služby jsou Klientovi zobrazovány informace o některých smlouvách uzavřených Klientem s Bankou, se Členy finanční skupiny Banky a s partnerskými společnostmi Banky Zobrazované údaje mají pouze informativní charakter. U) Oznámení banky 5.90 Uživatel si může nastavit jednorázové zasílání oznámení o Příkazu (kromě Dávky). Oznámení lze zaslat až na pět adres, a to formou faxu, SMS zprávy v rámci České republiky nebo e- mailu Uživatel kromě Zmocněné osoby si může nastavit zasílání pravidelných oznámení vztahujících se k Účtům Klienta (např. zůstatek, pohyby na Účtu, transakce provedené platební kartou vydanou k Účtu, splatnost vkladu apod.) nebo zasílání pravidelných oznámení přímo nesouvisejících s Účty Klienta (např. kurzy Fondů, směnné kurzy, apod.) 5.92 Za odeslané oznámení adresátovi se považuje u: oznámení zaslaných prostřednictvím SMS prokazatelné odeslání operátorovi mobilní sítě, oznámení zaslaných prostřednictvím FAXu prokazatelné odeslání na zadané faxové číslo, oznámení zaslaných prostřednictvím u odeslání oznámení na zadanou ovou adresu Oznámení ve formě SMS zpráv je možné odesílat pouze příjemcům s telefonními čísly tuzemských mobilních operátorů (Telefónica O2, T-Mobile, Vodafone) Oznámení, která nebyla prokazatelně odeslána, nejsou zpoplatněna. Banka není odpovědná za nedoručení nebo opožděné doručení oznámení, které nastalo v důsledku skutečností mimo její kontrolu, zejména vlivem operátora mobilní sítě, veřejných telefonních linek nebo sítě Internet. Banka dále neodpovídá za aktivaci a funkčnost přijímání SMS zpráv na mobilním telefonu adresáta oznámení Pokud Klient před zrušením příslušné Služby PB využíval současně také některou jinou službu, prostřednictvím které je možné nastavit oznámení, a bude tuto službu využívat i nadále, zůstávají nastavená pravidla pro zasílání oznámení v platnosti s tím, že mohou být měněna a rušena pouze prostřednictvím takto poskytované služby. V) Limity 5.96 Limit Subjektu, Limit Uživatele k Účtu a Limit plateb s indiv. FX se snižují v okamžiku zadání Příkazu a obnovují se ve 20:30 hodin každý Obchodní den. Příkazy zadané po 20:30 hodin v Obchodní den a Příkazy zadané mimo Obchodní dny se odečítají z příslušných limitů následující Obchodní den Zadané Příkazy jsou započítávány do Limitu Subjektu a současně do Limitu Uživatele k Účtu a jde-li o FX platbu do Limitu Subjektu a současně do Limitu s indiv. FX. Do Limitu Subjektu se však nezapočítávají a nejsou Limitem Subjektu omezeny Příkazy mezi účty Subjektu vedenými u Banky. Do Limitu Subjektu se nezapočítávají též Příkazy k nákupu cenných papírů kolektivního investování jednotlivých Fondů, jde-li o Příkazy týkající se Smlouvy o kolektivním investování Klienta. Do Limitu Uživatele k Účtu a do Limitu Subjektu se dále nezapočítávají trvalé Příkazy k úhradě Příkaz ve prospěch účtu třetí osoby zadaný s použitím pravidla Vícenásobné/Víceúrovňové autorizace snižuje pouze Limit Subjektu. Limit Uživatele k Účtu a případně Limit plateb s indiv. FX se tímto Příkazem nesnižuje Trvalý Příkaz k úhradě může Uživatel zřídit pouze do Limitu Uživatele k Účtu a Limitu Subjektu Příkaz k povolení inkasa, inkasa SIPO a inkasa Telefónica 02 může Uživatel zadat pouze do Limitu Subjektu. Limit Subjektu není tímto Příkazem snižován Příkaz k inkasu může zadat jakýkoli Uživatel, a to bez ohledu na jeho Limit Uživatele k Účtu. Zadané Příkazy k inkasu nejsou započítávány do Limitu Uživatele k Účtu ani do Limitu Subjektu a nejsou tímto limitem omezeny Platby mobilních služeb může Uživatel zadat pouze do Limitu Uživatele k Účtu a Limitu Subjektu U Příkazu k úhradě v cizí měně, Zahraniční platbě a FX platbě se do limitů započítává příslušná protihodnota cizí měny v Kč v okamžiku jejich zadání, a to podle Kurzu KB střed Do Limitu Subjektu se započítávají rovněž Příkazy zadané prostřednictvím služby Banky EDI a MultiCash poskytované Klientovi na základě zvláštních smluv Platby s dopřednou splatností se odečítají z příslušných limitů v okamžiku zadání Příkazu Banka si vyhrazuje právo na změnu Limitu Subjektu na dobu nezbytně nutnou Limit Uživatele k Účtu pro Uživatele Klienta fyzickou osobu je nastaven vždy jako neomezený Příkaz k FX platbě je možné zadat pouze, pokud má Klient s Bankou uzavřenu zvláštní smlouvu pro obchody na finančních trzích. K zadání Příkazu k FX platbě prostřednictvím Služeb PB je oprávněn pouze Uživatel, který má nastaven Limit plateb s indiv. FX. Banka automaticky nastaví Uživatelům provádějícím FX platby Limit plateb s indiv. FX podle těchto pravidel: Limit plateb s indiv. FX je u Uživatele Klienta fyzické osoby nastaven automaticky ve výši Limitu Subjektu. Toto nastavení nelze změnit ani zrušit. Limit plateb s indiv. FX je u Uživatele Statutárního orgánu Klienta právnické osoby automaticky nastaven ve výši Limitu Subjektu. Toto nastavení je možno změnit nebo zrušit Příkazem k administraci. Limit plateb s indiv. FX u Uživatelů Zmocněných osob není nastaven. Oprávněný Uživatel jej může Zmocněné osobě nastavit, změnit nebo zrušit Příkazem k administraci Při sjednání Vícenásobné autorizace u Klienta právnické osoby, který již Služby PB využívá, se Limit Uživatele k Účtu a Limit plateb s indiv. FX u Uživatele Statutárního orgánu nastaví automaticky na nulu. Při zrušení Vícenásobné autorizace se Limit Uživatele k Účtu a Limit plateb s indiv. FX u Uživatele Statutárního orgánu Klienta právnické osoby nastaví do aktuální výše Limitu Subjektu. U Zmocněných osob se při sjednání či zrušení Vícenásobné autorizace aktuálně nastavený Limit Uživatele k Účtu nezmění. W) Výpisy akceptantů platebních karet Tuto službu může využívat Uživatel automaticky za předpokladu, že Klient uzavřel s Bankou zvláštní smlouvu o přijímání platebních karet. Zmocněná osoba může tuto službu využívat, pokud jí k tomu bylo uděleno oprávnění na základě Příkazu k administraci. X) Elektronické výpisy Touto službou je možno sjednat Elektronické výpisy k Účtům, ke kterým to Služba PB umožňuje a stahovat je prostřednictvím příslušné Služby PB Klient fyzická osoba může sjednat Elektronické výpisy prostřednictvím příslušné Služby PB nebo v Klientově obchodním místě. Klient právnická osoba může sjednat Elektronické výpisy v Klientově obchodním místě Způsob a četnost zasílání Elektronického výpisu, případně papírového výpisu z Účtu se prostřednictvím Služby PB sjednává dodatkem k příslušné smlouvě o vedení Účtu, ke kterému je výpis sjednán. Dodatek je uzavřen a nabývá účinnosti okamžikem, kdy Klient fyzická osoba podepíše dodatek Podpisem a prostřednictvím Služby PB jej odešle do Banky Sjednané Elektronické výpisy jsou Klientovi doručeny okamžikem, kdy jsou v rámci Služby PB poskytnuty Bankou ke stažení Stahovat Elektronické výpisy může kterýkoli Uživatel, a to v závislosti na frekvenci generování Elektronických výpisů takto: Elektronický výpis denní při pohybu, týdenní, čtrnáctidenní nebo měsíční lze stáhnout po dobu 30 dnů od data jeho poskytnutí; Elektronický výpis čtvrtletní, pololetní nebo roční a výpis měsíčních obratů lze stáhnout po dobu 60 dnů od data jeho poskytnutí. 7/10

8 Po uplynutí výše uvedených lhůt jsou Elektronické výpisy dostupné pouze jako archivní Elektronické výpisy Uživatel může prostřednictvím Služby PB požádat o archivní Elektronický výpis. Článek 6. Reklamace 6.1 Reklamace v souvislosti se Službami PB může Klient uplatnit na telefonním čísle , případně jiném telefonním čísle sděleném Bankou, na ové adrese nebo 6.2 Banka poskytne Klientovi na jeho vyžádání při telefonickém ohlášení reklamace informaci o datu, času a číslu reklamace, případně jiné sjednané informace. 6.3 Klient souhlasí s tím, že z veškerých telefonických hovorů uskutečňovaných prostřednictvím výše uvedeného telefonního čísla je pořizován zvukový záznam, který slouží jako podklad pro případné řešení reklamací. 6.4 Reklamaci Garantované platby ze strany Klienta přijímá a ověřuje vždy provozovatel Garantované platby, tj. obchodník, u kterého jsou příslušné platby v rámci Služby PB Garantovaná platba prováděny. Výjimkou je chyba v administraci Klienta na straně Banky, která neumožňuje správné používání Služby PB Garantovaná platba; v takovém případě postupuje Klient podle článku V případě sporu v souvislosti s platebním stykem se může Klient obrátit na finančního arbitra, za podmínek stanovených příslušným právním předpisem Za Klienta může reklamaci uplatnit jakýkoliv Uživatel. Článek 7. Bezpečnost přímého bankovnictví 7.1 Banka využívá k zajištění bezpečného přístupu ke Službám PB zejména infrastrukturu veřejných klíčů (PKI public key infrastructure), která splňuje požadavky na zajištění všech bezpečnostních požadavků pomocí asymetrického šifrování, ověření identity Uživatele pomocí Osobního certifikátu a použití Podpisu jako prostředku nepopíratelnosti a integrity dat. K zajištění bezpečného přístupu ke Službám PB je Banka oprávněna využívat i další bezpečnostní prvky (např. Přihlašovací SMS kód) a dále shromažďovat a vyhodnocovat informace související s přístupem Uživatelů ke Službám PB. Úkony podepsané Podpisem oprávněného Uživatele jsou pro Klienta závazné. Použití Podpisu je Banka oprávněna podmínit dalšími bezpečnostními prvky (např. Autorizační SMS zpráva). 7.2 Banka není odpovědná za případy, kdy nelze využít Služby PB, z důvodů mimo kontrolu Banky nebo jejích partnerů (přerušení dodávky elektrické energie, přerušení spojení s Bankou prostřednictvím veřejné sítě Internet, stávka apod.). 7.3 Sítě elektronických komunikací (veřejné telefonní linky, linky mobilních sítí, a fax) sloužící pro komunikaci mezi Bankou a Klientem dle těchto Podmínek nejsou pod přímou kontrolou Banky a Banka tak neodpovídá za škodu způsobenou Klientovi jejich případným zneužitím. Ochranu těchto sítí a důvěrnost jimi zasílaných zpráv jsou povinni zajišťovat příslušní poskytovatelé služeb elektronických komunikací, zejména ve smyslu z.č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Článek 8. Povinnosti klienta 8.1 Klient je povinen využívat Služby PB v souladu s Technickými podmínkami. Banka odpovídá za funkčnost Služeb PB za předpokladu dodržování Smlouvy, Technických podmínek, Příruček a případně dalších pokynů Banky. Klient je dále povinen řídit se Desaterem bezpečnosti pro používání internetového bankovnictví, ve kterém jsou obsaženy některé zásady týkající se bezpečného využívání Služeb PB. Banka doporučuje, aby si Klient před každým použitím Služby PB prostudoval Desatero bezpečnosti pro používání internetového bankovnictví. 8.2 Klient je povinen průběžně kontrolovat, zda zprávy o zúčtování odpovídají zadaným Příkazům a zda zadané Příkazy byly Bankou provedeny či odmítnuty. Klient je povinen zjištěné 4 z.č. 229/2002 Sb. o finančním arbitrovi ve znění pozdějších předpisů závady v zúčtování Příkazů a chyby nebo jiné nesrovnalosti ve vedení Účtů oznámit Bance bez zbytečného odkladu. Pozdní oznámení může mít za následek zánik nároku Klienta případně Uživatele na náhradu škody nebo nároků z neautorizované nebo nesprávně provedené platební transakce podle Všeobecných podmínek. 8.3 Klient je povinen bez zbytečného odkladu informovat Banku, jestliže má podezření na jakoukoli programovou chybu nebo chybu nebo zneužití týkající se zasílání nebo přijímání plateb, hesla nebo šifrovacího klíče. Banka je po tomto oznámení oprávněna znemožnit využívání Služeb PB. Klient se zavazuje účinně spolupracovat s Bankou při realizaci nápravných opatření navržených Bankou. Pozdní oznámení může mít za následek zánik nároku Klienta případně Uživatele na náhradu škody nebo nároků z neautorizované nebo nesprávně provedené platební transakce podle Všeobecných podmínek. 8.4 Banka není odpovědná za nefunkčnost Aplikace instalované na počítači využívaném Klientem a nefunkčnost Služeb PB způsobenou třetí stranou (např. programem jiného výrobce, zavirováním počítače, hardwarovou závadou pracovní stanice apod.) nebo vyšší mocí. Za opětovné zprovoznění Aplikace na straně Klienta účtuje Banka ceny podle Smlouvy a Sazebníku. 8.5 Banka odpovídá pouze za Bankou přijatá a potvrzená data. Banka neodpovídá za případné škody vzniklé chybným nebo duplicitním zadáním dat (Příkazů) prostřednictvím Služeb PB. 8.6 Veškeré informace o systému přímého bankovnictví a Službách PB a jejich využití mají důvěrný charakter a Klient tyto informace nesmí použít v rozporu s účelem, ke kterému byly poskytnuty. 8.7 Klient je povinen chránit bezpečností údaje, tj. zejména Osobní certifikát, heslo, popřípadě PIN a PUK, především před jejich ztrátou, vyzrazením, odcizením nebo zneužitím. Klient je dále povinen chránit před zneužitím vlastní systém výpočetní techniky a jeho prvky. 8.8 Klient provede taková opatření, aby nemohlo dojít ke zneužití systému přímého bankovnictví třetí stranou. 8.9 O existenci jakéhokoliv rizika zneužití Služby je Klient povinen bez zbytečného odkladu informovat Banku a požádat o zablokování přístupu ke Službě. Banka po tomto oznámení znemožní využívání Služby Klient může užívat Aplikaci pouze ke smluvenému účelu, přičemž ji nesmí šířit, měnit ani kopírovat bez předchozího písemného souhlasu Banky Klient neprodleně po skončení účinnosti Smlouvy ukončí využívání Aplikace a odstraní ji z osobního počítače a dále odstraní jakékoli kopie Aplikace, které má k dispozici, a zabrání jejímu použití třetími osobami Klient zajistí, aby se všichni Uživatelé seznámili se Smlouvou, Technickými podmínkami a příslušnými Příručkami a aby se řídily jejích ustanoveními. Klient dále zajistí, aby se Uživatelé seznámili s Desaterem bezpečnosti pro používání internetového bankovnictví a respektovali doporučení v něm obsažená Klient plní své informační povinnosti vůči Bance stanovené v těchto Podmínkách, zejména v tomto článku 8 prostřednictvím Klientova Obchodního místa, Klientské linky nebo jiného telefonního čísla sděleného Bankou. Pokud Klient nesplnil svou informační povinnost vůči Bance do 3 Obchodních dnů, aniž by mu v tom bránily důvody hodné zvláštního zřetele, platí, že neoznámil výše uvedenou skutečnost bez zbytečného odkladu Klient odpovídá Bance za škodu, která jí vznikne porušením jeho povinností podle tohoto článku Banka neodpovídá za neautorizované nebo nesprávně provedené platební transakce podle Všeobecných podmínek, ani za škodu, která Klientovi vznikla v důsledku porušení jeho povinností stanovených v tomto článku 8, ani za škody vzniklé v důsledku chybné autorizace, neprovedení Příkazu z důvodů na straně Klienta nebo z důvodů na straně příjemce platby V případě, že Klient zjistí, že došlo k zablokování přístupu do Služby, je povinen bez zbytečného odkladu učinit veškeré kroky nezbytné pro odblokování nebo znovuzískání tohoto přístupu, aby měl přístup k informacím o Platebních službách, které mu Banka poskytuje na základě zákona o platebním styku. 8/10

9 Článek Smlouva zaniká: Zánik smluvního vztahu a) Dnem zániku smlouvy o zřízení a vedení účtu, ze kterého je Banka oprávněna provádět úhrady cen za poskytování Služeb PB; b) změnou osoby, pro kterou Banka vede účet, ze kterého je Banka oprávněna provádět úhrady cen za poskytování Služeb PB, a to dnem, kdy se Banka o této změně dozví; c) výpovědí jedné ze smluvních stran. Klient i Banka jsou oprávněni Smlouvu kdykoliv písemně vypovědět. Účinky výpovědi nastávají v 8:00 hodin následujícího Obchodního dne po dni doručení výpovědi druhé smluvní straně, ledaže se jedná o výpověď Banky ve vztahu ke Kvalifikovanému klientovi. V takovém případě je Banka oprávněna vypovědět Smlouvu v souladu s Všeobecnými podmínkami; nebo d) Rozhodným dnem. 9.2 Právo Banky odstoupit od Smlouvy podle Všeobecných podmínek není dotčeno. Článek 10. Vymezení pojmů 10.1 Pojmy s velkým počátečním písmenem mají v těchto Podmínkách následující význam: Aplikace je softwarové vybavení poskytnuté Bankou Klientovi pro Služby PB profibanka a Přímý kanál. Autorizační role je rozsah oprávnění určitého Uživatele. Uživateli může být udělena jedna z následujících Autorizačních rolí: Standardní Uživatel je Uživatel, který může sám disponovat s prostředky na Účtu a provádět FX platby do výše svého Limitu Uživatele k Účtu, případně Limitu plateb s indiv. FX, a to i při nastavení Vícenásobné/Víceúrovňové autorizace. Při nastavené Vícenásobné/Víceúrovňové autorizaci může Standardní Uživatel Příkaz, který převyšuje jeho Limit Uživatele k Účtu nebo Limit plateb s indiv. FX, pouze odeslat k autorizaci za účelem zajištění sjednaného počtu Podpisů. Klient fyzická osoba je vždy Standardním uživatelem. Autorizátor A je Uživatel, který může při nastavení Vícenásobné/Víceúrovňové autorizace sám disponovat s prostředky na Účtu a provádět FX platby do výše svého Limitu Uživatele k Účtu, případně Limitu plateb s indiv. FX a nad tyto limity může Příkaz pouze podepsat a odeslat k autorizaci za účelem zajištění sjednaného počtu Podpisů Autorizátorů A, v případě Víceúrovňové autorizace také Autorizátorů B, nebo, je-li posledním podepisujícím Uživatelem, může připojením svého Podpisu Příkaz zadat. Autorizátor B je Uživatel, který může sám při nastavení Víceúrovňové autorizace sám disponovat s prostředky na Účtu a provádět FX platby do výše svého Limitu Uživatele k Účtu, případně Limitu plateb s indiv. FX a nad tyto limity může Příkaz pouze podepsat a odeslat k autorizaci za účelem zajištění sjednaného počtu Podpisů Autorizátorů A, případně Autorizátorů B; nebo, je-li posledním podepisujícím Uživatelem, může připojením svého Podpisu Příkaz zadat. Autorizační SMS zpráva je zpráva zasílaná Bankou Uživateli na sjednané číslo mobilního telefonu operátora v ČR, prostřednictvím které je Uživateli zaslán autorizační SMS kód sloužící k ověření identity Uživatele při využívání Služby PB mojebanka s ověřením prostřednictvím Osobního certifikátu uloženého v datovém souboru. Banka je Komerční banka, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ , IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Bankovní služby jsou jakékoliv bankovní obchody, služby a produkty poskytované Bankou na základě bankovní licence Banky, včetně investičních služeb poskytovaných Bankou jako obchodníkem s cennými papíry. Člen finanční skupiny Banky je Komerční pojišťovna, a.s., IČ: ; Investiční kapitálová společnost KB, a.s., IČ: ; Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., IČ: ; Penzijní fond Komerční banky a.s., IČ: ; ESSOX s.r.o., IČ: , a další subjekty, v nichž Banka má či nabude majetkovou účast spočívající v přímém či nepřímém podílu na jejich základním kapitálu. Dávka je více Příkazů ve formě souboru (vygenerovaného např. účetním systémem Klienta) v určitém formátu. Desatero bezpečnosti pro používání internetového bankovnictví je dokument, ve kterém jsou uvedeny základní zásady bezpečného používání internetového bankovnictví a který je Banka oprávněna měnit. Desatero bezpečnosti pro používání internetového bankovnictví Banka zveřejňuje na svých webových stránkách. Desatero bezpečnosti pro používání internetového bankovnictví je také k dispozici v obchodních místech Banky. Tento dokument není Oznámením ve smyslu Všeobecných podmínek. Elektronické výpisy jsou zprávy o zúčtování, kterými Banka informuje Klienta o provedených transakcích a o zůstatku na příslušném Účtu, a to v elektronickém formátu PDF, doručované Klientovi prostřednictvím Služby PB. Fondy jsou fondy kolektivního investování v rozsahu nabídky v příslušné Službě PB (např. podílové fondy obhospodařované IKS, podfondy společnosti SGAM Fund nebo jiné fondy kolektivního investování). FX platba je platba prováděná na základě Příkazu k převodu prostředků nakoupených s dohodnutým kurzem na základě zvláštní smlouvy pro obchody na finančních trzích uzavřené mezi Bankou a Klientem z vnitřního účtu Banky. IKS je Investiční kapitálová společnost KB, a. s., se sídlem v Praze 1, Dlouhá 34, č.p. 713, PSČ , IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Jedinečný identifikátor je bankovní spojení ve formátu IBAN (případně číslo účtu) a BIC anebo v tuzemském platebním styku ve formátu čísla účtu a kódu banky. Klient nebo Subjekt je fyzická nebo právnická osoba, která je majitelem Účtu a uzavřela Smlouvu. Klientovo obchodní místo je obchodní místo Banky, kde Klient uzavřel Smlouvu. Klient spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění Smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti anebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, případně osoba, která žádá o poskytnutí Bankovní služby. Klientská linka je nepřetržitá telefonní linka Customer Service KB Telefonní číslo je k dispozici v obchodních místech Banky a též na webových stránkách Banky. O případné změně telefonního čísla bude Klient vyrozuměn Bankou v dostatečném předstihu. KB Bratislava je Komerční banka Bratislava a.s., se sídlem Bratislava, Hodžovo nám. 1A, PSČ Konverzní transakce" je jakákoli transakce vyžadující přepočet měn. Kurz je směnný kurz vyhlašovaný Bankou. Kvalifikovaný klient je Klient mikropodnikatel, jak je definován ve Všeobecných podmínkách, nebo Klient spotřebitel, v souvislosti s poskytováním Platebních služeb. Limit plateb s indiv. FX je maximální denní výše pro dispozici s prostředky prostřednictvím FX platby. Limit Subjektu je celková maximální denní výše pro dispozici s prostředky na všech běžných a termínovaných Účtech a prostřednictvím všech Uživatelů napojených k danému Subjektu. Limit Uživatele k Účtu je maximální denní výše pro dispozici s prostředky na běžném a termínovaném Účtu obsluhovaném Uživatelem, do které může Uživatel disponovat s prostředky na tomto Účtu sám. Modrá pyramida je Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., se sídlem v Praze 2, Bělehradská 128, čp. 222, PSČ 12021, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Mojeplatba je služba umožňující provádění Příkazů na vrub Účtu za nákup zboží a služeb v rámci internetového prodeje zboží a služeb prostřednictvím webových stránek vybraných obchodníků. Obchodní den je den, na který nepřipadá sobota, neděle, státní svátek ani ostatní svátky ve smyslu příslušných právních předpisů a ve který je Banka otevřena pro poskytování Bankovních služeb, a zároveň jsou jiné instituce, které se účastní poskytnutí Bankovní služby nebo na kterých je poskytnutí Bankovní služby závislé, otevřeny pro poskytování příslušných služeb. 9/10

10 Okamžik účinnosti je okamžik přijetí Příkazu ve smyslu zákona o platebním styku, určený v souladu s těmito Podmínkami, Oznámením o provádění platebního styku a Smlouvou, kdy jsou splněny všechny podmínky stanovené Smlouvou nebo právními předpisy pro (i) převzetí peněžních prostředků a Příkazu Bankou u vkladu hotovosti nebo (ii) odepsání peněžních prostředků z Účtu u výběru hotovosti a ostatních Příkazů, tj. okamžik, kdy dochází (nebo má dojít) k převzetí peněžních prostředků nebo odepsání peněžních prostředků Bankou. Osobní certifikát je osobní certifikát vydaný Bankou na základě smlouvy o vydání a používání osobního certifikátu. Oznámení jsou sdělení, ve kterých jsou v souladu se Všeobecnými podmínkami nebo příslušnými Produktovými podmínkami stanoveny další podmínky a technické aspekty poskytování Bankovních služeb. Oznámením nejsou zejména Desatero bezpečnosti pro používání internetového bankovnictví a Příručky. Platební služby jsou Bankovní služby, které jsou platebními službami ve smyslu zákona o platebním styku (např. převody peněžních prostředků, vydávání platebních prostředků a výběry a vklady hotovosti). Podpis je elektronický podpis na základě smlouvy o vydání a používání osobního certifikátu, jehož použití může být podmíněno dalšími bezpečnostními prvky. Příkaz je platební příkaz, tj. pokyn Klienta, jímž Banku žádá o provedení platební transakce. Příkaz k administraci je plná moc, kterou Klient zmocňuje Uživatele k využívání příslušné Služby PB v rozsahu stanoveném v Příkazu k administraci a ve Smlouvě. Příkazem k administraci si současně Klient fyzická osoba nastavuje své oprávnění Uživatele podle rozsahu stanoveného v Příkazu k administraci a ve Smlouvě. Příkazem k administraci může být stanoven rozsah oprávnění též zákonnému zástupci Klienta. Na zákonného zástupce se poté pro účely Smlouvy hledí jako na Zmocněnou osobu. Příručky jsou příručky Banky ke Službám PB, které je Banka oprávněna měnit, a to: Příručka pro profibanku, Příručka pro obsluhu aplikace služby mojebanka a Příručka pro obsluhu aplikace Přímý kanál. Příručky Banka zveřejňuje na svých webových stránkách. Příručky nejsou Oznámeními ve smyslu Všeobecných podmínek. Přihlašovací SMS kód je jednorázový kód sloužící k ověření Uživatele při přihlášení do Služby PB, který je Banka oprávněna zaslat Uživateli na sjednané číslo mobilního telefonu pro zasílání Autorizační SMS zprávy. Rozhodný den je den, kdy se Banka hodnověrným způsobem dozví o úmrtí Klienta, tj. den, kdy jsou Klientově obchodnímu místu Banky doručeny průkazné doklady o skutečnosti, že Klient zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého (např. úmrtní list, přípis soudu nebo notáře provádějícího dědické řízení, rozhodnutí soudu s doložkou právní moci o prohlášení Klienta za mrtvého). Sazebník je přehled všech poplatků, ostatních cen a jiných plateb za Bankovní služby a za úkony s Bankovními službami souvisejícími. SEPA EuroPlatba je Příkaz k úhradě, který je možné použít pro platbu realizovanou v měně EUR kdy Účet plátce i účet příjemce (bez ohledu na měnu) je veden v členském státě Evropské unie nebo státě tvořícím Evropský hospodářský prostor a zemí, které akceptují SEPA pravidla, a současně banka příjemce je účastníkem SEPA systému. SGAM Fund je společnost SGAM Fund, investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV), registrovaná podle lucemburského práva, jak je dále definovaná v jejím statutu vydaném v červnu 2005, ve znění pozdějších změn, jejíž jednotlivé podfondy a jejich cenné papíry Banka veřejně nabízí v České republice. Služba PB je kterákoliv ze služeb přímého bankovnictví (PB), tj. internetové bankovnictví mojebanka, PC bankovnictví profibanka, Garantovaná platba nebo Přímý kanál, kterou Klient využívá k Účtům. Smlouva je smlouva, na základě které se Banka zavazuje Klientovi poskytovat služby přímého bankovnictví. Smlouva o kolektivním investování je smlouva s investiční společností nebo Bankou, která umožňuje Klientovi nákup a odkup, převod/přechod cenných papírů kolektivního investování vydávaných Fondy a přestup mezi fondy. Smlouva o úvěru je smlouva o spotřebitelském úvěru uzavřená mezi Klientem a Bankou prostřednictvím Služby PB. Statutární orgán je, bez ohledu na způsob jednání jménem Klienta právnické osoby navenek, fyzická osoba statutární orgán právnické osoby, člen statutárního orgánu právnické osoby, nebo jiná fyzická osoba, v obdobném postavení jako statutární orgán právnické osoby, které bylo Klientem právnickou osobou uděleno v Příkazu k administraci oprávnění, aby využívala Službu PB. Technické podmínky jsou dokument, ve kterém Banka stanoví technické podmínky pro poskytování přímého bankovnictví. Technické podmínky jsou Oznámením ve smyslu Všeobecných podmínek. Telefónica O2 je společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem v Praze 3, Olšanská 55/5, PSČ , IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka T-Mobile je společnost T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem v Praze 4, Tomíčkova 2144/1, PSČ , IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Účet je jakýkoli běžný, vkladový (včetně termínovaného) nebo úvěrový účet Klienta vedený Bankou, který je obsluhován prostřednictvím Služby PB. Uživatel je držitel Osobního certifikátu, který je oprávněn využívat Službu PB, a to Klient fyzická osoba, Statutární orgán nebo Zmocněná osoba. Vícenásobná autorizace je nastavení, při kterém se vyžaduje zajištění zvoleného počtu Podpisů (v rozmezí 2 až 5) Uživatelů pro využívání Služeb PB, zejména pro dispozici s prostředky na Účtu nad Limit Uživatele k Účtu, případně nad Limit plateb s indiv.fx. Víceúrovňová autorizace je nastavení, při kterém se vyžaduje zajištění zvoleného počtu Podpisů Uživatelů ve dvou různých úrovních pro využívání Služeb PB, zejména pro dispozici s prostředky na Účtu nad Limit Uživatele k Účtu, případně nad Limit plateb s indiv.fx, a to minimálně jednoho Autorizátora A a minimálně jednoho Autorizátora B. Vodafone je společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem v Praze 10, Vinohradská 167, PSČ , IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Výpisy akceptantů platebních karet je služba, která umožňuje Klientovi, kromě Klienta fyzické osoby spotřebitele, získávat prostřednictvím Služeb PB, kromě Služby PB Garantovaná platba, elektronické výpisy z transakcí provedených platebními kartami na vybavení, které Klient využívá k přijímání platebních karet na základě zvláštní smlouvy o přijímání platebních karet uzavřené mezi Klientem a Bankou. Zahraniční platba je Příkaz k úhradě, který je možné použít (i) pro platbu v cizí měně nebo v Kč do zahraničí, nebo (ii) pro platbu v cizí měně mimo Banku v rámci České republiky. Zahraniční platbu je možné zadat na vrub běžného Účtu vedeného v Kč nebo v cizí měně. Platby jsou zúčtovány prostřednictvím vzájemných účtů banky odesílatele a banky příjemce, případně také zprostředkujících bank. Zmocněná osoba je fyzická osoba, kromě Statutárního orgánu a Klienta fyzické osoby, která je držitelem Osobního certifikátu, oprávněná využívat Služby PB v rozsahu stanoveném v Příkazu k administraci a ve Smlouvě Odkazy na webové stránky Banky jsou odkazy na adresu nebo případně jiné webové adresy, které Banka používá nebo bude používat v souvislosti s poskytováním Služby PB. Článek 11. Závěrečná ustanovení 11.1 Banka je oprávněna tyto Podmínky průběžně novelizovat způsobem uvedeným ve Všeobecných podmínkách Tyto Podmínky ruší a nahrazují Podmínky Komerční banky, a.s. pro poskytnutí ze dne Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne /10

PODMÍNKY PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ

PODMÍNKY PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ l Tyto podmínky obsahují bližší úpravu práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy ke službám přímého bankovnictví. Seznamte se prosím důkladně s tímto dokumentem. Vaše případné dotazy rádi zodpovíme.

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INTERNETOVÉ BANK OVNICTVÍ

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INTERNETOVÉ BANK OVNICTVÍ PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INTERNETOVÉ BANK OVNICTVÍ ČÁST PRVNÍ ZŘÍZENÍ SLUŽEB INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ 1. O zřízení služeb internetového bankovnictví může požádat pouze Majitel účtu. 2. Služby

Více

Podmínky pro poskytování a využívání Expresní linky KB

Podmínky pro poskytování a využívání Expresní linky KB I. Úvodní ustanovení 1. Tyto (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen Všeobecné podmínky ). Podmínky a Všeobecné podmínky tvoří součást

Více

Přehled funkčností služeb Přímého bankovnictví Komerční banky, a.s.

Přehled funkčností služeb Přímého bankovnictví Komerční banky, a.s. Oblast Funkčnost Certifikační průvodce Vytvoření certifikátu prostřednictvím online průvodce Dávkové příkazy Odeslání dávkových příkazů do banky - - - Dávkové příkazy Zobrazení přehledu dávkových příkazů

Více

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s.

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému MultiCash

Více

PODMÍNKY EXPRESNÍ LINKY PLUS

PODMÍNKY EXPRESNÍ LINKY PLUS Tyto podmínky obsahují bližší úpravu práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy o poskytování Expresní linky Plus. Seznamte se prosím důkladně s tímto dokumentem. Vaše případné dotazy rádi zodpovíme.

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MPU INTERNETBANKING ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) Moravského Peněžního

Více

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 11. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

Mojebanka. První kroky se službou Mojebanka

Mojebanka. První kroky se službou Mojebanka Mojebanka První kroky se službou Mojebanka OBSAH Co Vám Mojebanka nabízí? 3 První kroky Přihlášení 4 První kroky Zobrazení transakční historie 5 První kroky Pořízení platby 5 První kroky Podepisování platebních

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

Příručka pro obsluhu aplikace MojeBanka. Příručka pro obsluhu aplikace MojeBanka

Příručka pro obsluhu aplikace MojeBanka. Příručka pro obsluhu aplikace MojeBanka Příručka pro obsluhu aplikace MojeBanka Obsah příručky 1. Přihlášení do aplikace... 6 1.1 Přihlášení certifikátem uloženým v prohlížeči... 6 1.2 Přihlášení certifikátem na čipové kartě... 6 2 Orientace

Více

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému LBBW Business Direct LBBW Bank CZ a.s.

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému LBBW Business Direct LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému LBBW Business Direct LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému

Více

Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku

Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku Vážená klientko / Vážený kliente, dovolujeme si Vás informovat, že s účinností od 01.12.2015

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank

Sazebník. bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 01. 07. 2013 Obsah I. Osobní účet mkonto... 2 II. Spořicí účet emax... 3 III. Spořicí účet emax Plus... 3 IV. Termínovaný vkladový účet mvklad... 3 V. Podnikatelský

Více

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému LBBW Direct LBBW Bank CZ a.s.

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému LBBW Direct LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému LBBW Direct LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému LBBW

Více

MojeBanka - Informace pro příjemce platebních karet

MojeBanka - Informace pro příjemce platebních karet Vážení obchodní partneři, jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout moderní a bezpečný způsob distribuce výpisů z akceptace platebních karet. Pro získání elektronických výpisů z je nezbytné, abyste využívali

Více

P PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ

P PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ P PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ A) PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ - ONLINE BANKING (internetové bankovnictví) 1/2 Přehled pasivních služeb ONLINE BANKING Přehled účtů a historie karet cenných

Více

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. SRPNA 2013 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořicí vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS 3 Ostatní poplatky 3 Internetové bankovnictví

Více

Sazebník KB pro podniky a municipality v obsluze Korporátních a Obchodních divizí

Sazebník KB pro podniky a municipality v obsluze Korporátních a Obchodních divizí Sazebník KB pro podniky a municipality v obsluze Korporátních a Obchodních divizí Obsah Každodenní bankovnictví Financování Investiční bankovnictví Pojištění Ostatní služby Zkratky a všeobecná ustanovení

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank - Platný aktuálně od 6. nabízené 5. 2014 produkty Platný od 1. 3. 2015 mbank.cz 844 777 000 Obsah 1. Osobní účet mkonto...2 2. Povolené přečerpání mrezerva...2 3. Spořicí

Více

Sazebník platný ode dne 01.04.2014

Sazebník platný ode dne 01.04.2014 Sazebník platný ode dne 01.04.2014 1. Běžné účty Služba Jednotka účtování Cena Podmínky vedení běžného účtu CZK Otevření běžného účtu bez poplatku Vedení běžného účtu, včetně elektronického zasílání výpisů

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Spořící účet CREDITAS 3 Vkladní knížka CREDITAS 4 Termínovaný vklad CREDITAS 5 Ostatní poplatky

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

MojeBanka Business. První kroky se službou MojeBanka Business

MojeBanka Business. První kroky se službou MojeBanka Business MojeBanka Business První kroky se službou MojeBanka Business Obsah Co Vám MojeBanka Business nabízí? 3 První kroky Přihlášení 4 První kroky Nastavení oblíbených položek menu 5 První kroky Zobrazení transakční

Více

Profibanka - Informace pro příjemce platebních karet

Profibanka - Informace pro příjemce platebních karet Vážení obchodní partneři, jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout moderní a bezpečný způsob distribuce výpisů z akceptace platebních karet. Pro získání elektronických výpisů z je nezbytné, abyste využívali

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 8. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236

Více

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Podnikatelský účet mbusiness Konto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení účtu mbusiness Konto b) Vedení účtu mbusiness

Více

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ A PRO ODVODY TUZEMSKÝCH ŠEKŮ I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Podmínky pro přijímání tuzemských šeků Banky pro platby v Kč a pro odvody tuzemských

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Podnikatelský účet mkonto business 2 II. Spořicí účet pro podnikatele emax busines 2 III. Účet pro internetové obchody

Více

Příloha č. 2 Přehled služeb internetového bankovnictví Servis 24 České spořitelny, a.s.

Příloha č. 2 Přehled služeb internetového bankovnictví Servis 24 České spořitelny, a.s. Příloha č. 2 Přehled služeb internetového bankovnictví Servis 24 České spořitelny, a.s. Přehled poskytovaných služeb a operací na účtech SERVIS 24 správa uživatele IVR TB IB GSM Typ změna bezpečnostního

Více

Změna Sazebníku KB pro občany k 1.1.2014 nové znění měněných bodů

Změna Sazebníku KB pro občany k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Změna Sazebníku KB pro občany k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Vysvětlení K 1.1.2014 dochází ke změnám v Sazebníku KB pro občany. Jedná se o: změny týkající se zavedení nového občanského zákoníku. Za

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ ÚČINNÝ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Běžný účet CREDITAS s cenovým

Více

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet 1. OBECNÉ PODMÍNKY 1.1. (dále jen LBBW Bank ) vydává platební karty MasterCard a Maestro jako elektronický platební prostředek k osobním a firemním běžným

Více

Produktové obchodní podmínky pro běžné účty a přímé bankovnictví Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

Produktové obchodní podmínky pro běžné účty a přímé bankovnictví Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Strana 1 z 5 Produktové obchodní podmínky pro běžné účty a přímé bankovnictví pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Produktové obchodní podmínky pro běžné Účty a Přímé

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SLUŽEB PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ GE MONEY BANK, A.S.

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SLUŽEB PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ GE MONEY BANK, A.S. PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SLUŽEB PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ GE MONEY BANK, A.S. ÚČINNÉ OD 7. BŘEZNA 2010 ÚPLNÉ ÚČINNÉ ZNĚNÍ OD 1. ÚNORA 2013 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 Informace o platebních službách v

Více

Obchodní podmínky pro platební služby

Obchodní podmínky pro platební služby Obchodní podmínky pro platební služby Předmět úpravy 1. Tyto Obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) upravují práva a povinnosti T-Mobile Czech Republic a.s, se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4,

Více

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO SLUŽBU EUROGIRO Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ:00001350, zapsaná v obchodním

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I III. N á v r h ZÁKON ze dne 2013 kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992

Více

INFORMACE INFORMACE O OBECNÝCH PODMÍNKÁCH PROVÁDĚNÍ PŘEVODŮ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ

INFORMACE INFORMACE O OBECNÝCH PODMÍNKÁCH PROVÁDĚNÍ PŘEVODŮ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ INFORMACE vydaná GE Money Bank, a.s. ("Banka") v souladu s 11, odst.1 zákona o bankách č. 21/1992 Sb., ve znění změn č. 126/2002 Sb. a) Banka je pro operace tuzemského platebního styku účastníkem Systému

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet 1. OBECNÉ PODMÍNKY 1.1. (dále jen LBBW Bank ) vydává platební karty MasterCard a Maestro jako elektronický platební prostředek k osobním a firemním běžným

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Firemní a korporátní klientela

INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Firemní a korporátní klientela INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Firemní a korporátní klientela OBSAH Tento dokument obsahuje důležité informace o platebních službách, které poskytuje Česká spořitelna, a.s. (dále

Více

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X P R O D U K T O V É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X Tyto produktové obchodní podmínky (dále jen POP ) upravují právní vztahy mezi Evropsko-ruskou bankou, a.s.

Více

Ceník pro Osobní konto České spořitelny

Ceník pro Osobní konto České spořitelny Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví 5. Nedodržení smluvních podmínek 1. OSOBNÍ KONTO ČS 1.1 Založení, přechod

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ PLATEBNÍCH SLUŽEB

PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ PLATEBNÍCH SLUŽEB PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ PLATEBNÍCH SLUŽEB 1. ROZSAH PLATNOSTI A INTERPRETACE OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Tyto OPPS upravují zvláštní pravidla pro poskytování Platebních služeb na Účtech zřizovaných a vedených

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 05 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky

Více

Přehled funkčností a parametrů služby Internet Banka

Přehled funkčností a parametrů služby Internet Banka Přehled funkčností a parametrů služby Internet Banka Pasivní operace Zůstatky na účtech Přehled transakcí Přehled příkazů k úhradě zadaných on-line kanály Zobrazení nezaúčtovaných transakcí Zobrazení odmítnutých

Více

Obchodní podmínky pro Sberbank Online Banking

Obchodní podmínky pro Sberbank Online Banking Obchodní podmínky pro Sberbank Online Banking Účinné od 28. 2. 2013 I. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) jsou nedílnou součástí Smlouvy o elektronické komunikaci mezi bankou

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro používání Express Deli karet

Všeobecné obchodní podmínky pro používání Express Deli karet Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi držitelem Express Deli karty na straně jedné a provozovatelem systému - společností Monet+, a.s., IČO: 26217783, se sídlem Za

Více

Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz

Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz (dále jen Podmínky ) I. Úvodní ustanovení a definice 1. Tyto Podmínky užívání služeb serveru themail.cz (dále i jen server ) stanoví práva a závazky uživatelů

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Co byste měli vědět o platebním styku

Co byste měli vědět o platebním styku Co byste měli vědět o platebním styku Raiffeisenbank a.s. tímto v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, v platném znění (dále jen Zákon ) poskytuje svému klientovi

Více

III. Úročení účtu, připisování úroků, poplatky, výpis z účtu

III. Úročení účtu, připisování úroků, poplatky, výpis z účtu Wüstenrot hypoteční banka a.s., se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČ: 26747154, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8055 Obchodní podmínky Wüstenrot

Více

Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 3 I. Vedení účtu 3 II. Platební styk 5 III. Swiftové produkty 5 IV. Cash pooling 5 V. Elektronické bankovnictví MultiCash 6 VI. Internetové bankovnictví Global

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od. 6. 04 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013 OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

INFORMACE PŘED UZAVŘENÍM RÁMCOVÉ SMLOUVY PODLE ZÁKONA O PLATEBNÍM STYKU

INFORMACE PŘED UZAVŘENÍM RÁMCOVÉ SMLOUVY PODLE ZÁKONA O PLATEBNÍM STYKU INFORMACE PŘED UZAVŘENÍM RÁMCOVÉ SMLOUVY PODLE ZÁKONA O PLATEBNÍM STYKU, (dále také ČSOB ) v souladu s ustanoveními zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ZOPS

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. DUBNA 2015 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Od 1. 4. 2012 dochází ke změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb, jejíž součástí jsou mimo jiné tyto dokumenty: Obchodní podmínky

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2015 Vážená klientko, vážený kliente, od 1. dubna budeme mít nový Sazebník pro fyzické osoby - občany, a proto bychom vás chtěli seznámit se všemi chystanými

Více

Sazebník platný ode dne 01.07.2012 1. Běžné účty Služba Jednotka účtování Cena Podmínky vedení běžného účtu

Sazebník platný ode dne 01.07.2012 1. Běžné účty Služba Jednotka účtování Cena Podmínky vedení běžného účtu Sazebník platný ode dne 01.07.2012 1. Běžné účty Služba Jednotka účtování Cena Podmínky vedení běžného účtu CZK Otevření běžného účtu Vedení běžného účtu, včetně elektronického zasílání výpisů za účet,

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

Článek I. Obecná ustanovení

Článek I. Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ PREMIUM SMS SLUŢEB, HLASOVÝCH A AUDIOTEXTOVÝCH SLUŢEB A INTERNETOVÝCH STRÁNEK (dále jen obchodní podmínky nebo také VOP PRSMS ) Článek I. Obecná ustanovení 1.

Více

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 Obchodní podmínky Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese www.rybarskepotrebylabe.cz. 1. PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY OWNERS CLUBU

OBCHODNÍ PODMÍNKY OWNERS CLUBU OBCHODNÍ PODMÍNKY OWNERS CLUBU I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky, které upravují fungování OWNERS CLUB, práva a povinnosti jeho zřizovatele a členů jsou vydávány společností SAPE- CARS.CZ

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012 OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

Všeobecné podmínky pro uživatele služeb VietCall by OpenCall mobile

Všeobecné podmínky pro uživatele služeb VietCall by OpenCall mobile Všeobecné podmínky pro uživatele služeb VietCall by OpenCall mobile (dále jen Podmínky ) Společnost DH Telecom a.s., IČ: 015 82 569, se sídlem: Na výsluní 201/13, Strašnice, 100 00 Praha 10, zapsaná v

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

PODMÍNKY pro provádění platebního styku LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY pro provádění platebního styku LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY pro provádění platebního styku LBBW Bank CZ a.s. I. BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK 1. Obecné podmínky 1.1 Tyto Podmínky pro provádění platebního styku (dále jen Podmínky") stanoví provozní a technické

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

Profibanka. Komplexní péče o kraje, města a obce

Profibanka. Komplexní péče o kraje, města a obce Profibanka Komplexní péče o kraje, města a obce Obsah Co Vám Profibanka nabízí? 3 Postup instalace služby Profibanka 4 První kroky Aktivace služby Profibanka 5 První kroky Standardní přihlášení a aktualizace

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Všeobecné podmínky poskytování služby MAMUTNET vydané s platností a účinností od 1.4.2013

Všeobecné podmínky poskytování služby MAMUTNET vydané s platností a účinností od 1.4.2013 Všeobecné podmínky poskytování služby MAMUTNET vydané s platností a účinností od 1.4.2013 1. všeobecné podmínky 1.1. Všeobecné podmínky firmy Kubešová Miroslava (dále jen Všeobecné podmínky ) pro poskytování

Více

Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele

Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele Obchodní podmínky Zaplacením objednávky on line kurzu Jsi značka souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená. 1. Obecná ustanovení 1.1. Poskytovatelem

Více

Základní informace k jednotlivým produktům Citfin, spořitelní družstvo. Citfin, spořitelní družstvo

Základní informace k jednotlivým produktům Citfin, spořitelní družstvo. Citfin, spořitelní družstvo Základní informace o, (dále jen Citfin) se sídlem, 158 00 Praha 5, IČ: 25783301, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíle DR, vložce 4607. Provozní doba Citfin je každý pracovní

Více

pro poskytování mobilních služeb elektronických komunikací ve virtuální síti TTQ

pro poskytování mobilních služeb elektronických komunikací ve virtuální síti TTQ Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování mobilních služeb elektronických komunikací ve virtuální síti TTQ vydané společností TT Quality s.r.o., IČO: 03744965, se sídlem Havlíčkova 55, 41155 Terezín

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

COMPATEL 2014. Provozní podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

COMPATEL 2014. Provozní podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací COMPATEL 2014. Provozní podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto (dále jen Provozní podmínky ) popisují podmínky zřizování, provádění změn, provozu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet mbank

Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet mbank Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet mbank Platné a účinné od 1. 1. 2014 mbank.cz 844 777 000 1. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět Podmínek Tyto Podmínky pro vydávání a používání kreditních

Více

Standardní sazebník odměn a poplatků pro podnikatele a malé firmy

Standardní sazebník odměn a poplatků pro podnikatele a malé firmy Standardní sazebník odměn a poplatků pro podnikatele a malé firmy Expobank CZ a.s., Vítězná 126/1, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 14893649 (dále jen Banka) Platnost od 11. 5. 2015 I. Založení, vedení a zrušení

Více

Platební styk 3. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Platební styk 3. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., Platební styk 3 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS, externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Platební styk 3 Téma: Běžný nebo platební

Více