BUŇKA. Kozorožec kavkazský Capra caucasica ZOO Toronto, Biologie 3, 2014/2015, Eva Bártová, Ivan Literák

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BUŇKA. Kozorožec kavkazský Capra caucasica ZOO Toronto, 2010. Biologie 3, 2014/2015, Eva Bártová, Ivan Literák"

Transkript

1 BUŇKA Kozorožec kavkazský Capra caucasica ZOO Toronto, 2010 Biologie 3, 2014/2015, Eva Bártová, Ivan Literák

2 BUNĚČNÁ TEORIE základ vědeckého pohledu na život: BUNĚČNÁ TEORIE TEORIE EVOLUCE hierarchická organizace živých soustav BUŇKA zásadní hierarchická úroveň ZÁKLADNÍ a MINIMÁLNÍ jednotka schopná života chemický základ podobný, tvar a funkce značně odlišné buněčná teorie = bez buňky neexistuje život ovlivňování životních dějů člověkem (lékařství, zemědělství, biotechnologie) přes zásahy do buňky studium buněčných organel, přenosu genetické informace, evoluce buněk

3 HISTORICKY Antony van LEEUWENHOEK ( ) Holanďan, mikroskopem pozoroval bakterie, prvoky, krvinky, spermie Robert HOOKE: Londýn, Micrographia: korek se skládá z malých komůrek (buněk), základní jednotka rostlinné tkáně je cellula, pozoroval i živé buňky R. J. Henri DUTROCHET Francouz, buňka je základní jednotkou metabolismu, studium rostlinné buňky považován za objevitele rostlinné buňky 1837 Jan Evangelista PURKYNĚ Histiogeniae Mathias J. SCHLEIDEN (německý botanik) Theodor SCHWANN (německý zoolog) Mikroskopická studia o shodě ve struktuře a růstu živočichů a rostlin Rudolf VIRCHOW: Omnis cellula e cellula

4 Jan Evangelista PURKYNĚ + jeho žák Gabriel Gustav VALENTIN (narozen ve Vratislavi v německé židovské rodině) 1833 Francouzskou akademie věd vyhlásila soutěž téma: Existuje analogie vnitřní struktury rostlin a živočichů? - anonym, rukopis (= Valentin, Purkyně): Histiogeniae plantarum atque animalium inter se comparatae (latinsky, 1019 stran 40 obrazových tabulí) - popis principiální analogie v základní stavbě rostlin a živočichů - jsou tvořeny z malých strukturálních elementů zrníček = buněk buňka je základní stavební jednotkou živých tkání všech organismů Dílo zasláno do mezinárodní soutěže1835 získalo 1. cenu 1837 zkráceno a odevzdáno do tisku, ale nebylo(!) publikováno 1939 rukopis objeven v pařížském archivu Navíc: 1835 G.G. Valentin: Handbuch der Entwicklungsgeschichte des Menschen (Učebnice embryologie člověka)

5 Buňky v rostlinných a živočišných tkáních

6 BUŇKA minimální STRUKTURNÍ jednotka živých soustav její subsystémy nemohou samostatně žít všechny vyšší systémy jsou složeny z buněk minimální FUNKČNÍ jednotka živých soustav její subsystémy vykonávají pouze dílčí funkce, integrací těchto subsystémů na úrovni buňky se vytvoří živý systém (složitější živé systémy jsou složeny z buněk) minimální jednotka REPRODUKCE živých soustav dělení buňky je jedinou formou reprodukce živých soustav buňka jako systém smyslem procesů probíhajících v buňce (cílové chování buňky) je: uchování její existence (systém se sebeudržováním) její reprodukce (systém s autoreprodukcí) buňka je systém otevřený, který udržuje stacionární stav své organizovanosti (potřeba energie!)

7 ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY EXISTENCE BUŇKY 1. TOK LÁTEK příjem, chemická přeměna (metabolismus) a výdej látek buňkou využití látek pro sebe nebo ve prospěch celého mnohobuněčného organismu 2. TOK ENERGIE absorpce energie z okolí, její přeměna na volnou energii, využití volné energie, odvod tepla nebo chemických látek s obsahem energie jen volná energie může vykonávat práci pro existenci buňky je nutný neustálý příliv energie do buňky při přeměně energie v buňce se část energie vždy mění v neušlechtilou tepelnou energii, která nemůže práci vykonávat ( - viz druhá termodynamická věta) buňka udržuje termodynamický stacionární stav po kolapsu stacionárního stavu se organizovanost systému začne okamžitě snižovat (nastupuje smrt živé soustavy), systém se rozkládá až na molekuly

8 3. TOK INFORMACE vnitřní paměť buňky všechny informace determinující principy její struktury a funkcí replikace genetické informace exprese genetické informace u všech buněk DNA buňky mohou SELEKTIVNĚ využívat různé části své genetické informace podle podnětů ze svého okolí příjem informací z okolí (a reakce na ně) systém (signální dráhy) pro příjem signálů, zpracování signálu, převod na efektorové mechanismy výdej signálů (mezibuněčná signalizace)

9 EVOLUCE BUNĚK buňka se množí zdvojením své DNA a následným dělením kopie DNA nejsou vždy identické (mutace, rekombinace): náhodné změny k horšímu boj o přežití je vyřazuje náhodné změny k lepšímu boj o přežití je upřednostňuje náhodné změny neutrální boj o přežití je toleruje tato změna a výběr je základem EVOLUCE původní buňka (dávná prokaryotní buňka) před 3,5 až 3,8 miliardami let PROKARYOTNÍ ORGANISMY 2 říše bakterií EUBACTERIA a ARCHEA nejjednodušší buňky anaerobní, aerobní ( mitochondrie) fotosyntetické bakterie ( chloroplasty) Escherichia coli modelový druh

10 Bakterie Escherichia coli

11 EUKARYOTNÍ ORGANISMY (Eukaryota, Eukarya) před 1,5 miliardou let jejich vznik vysvětluje endosymbiotická teorie Modelové druhy pekařská kvasinka, kvasinka pivní Saccharomyces cerevisiae (houba) vejcovka Tetrahymena sp. (nálevník) huseníček rolní Arabidopsis thaliana (rostlina) octomilka obecná Drosophila melanogaster hádě (háďátko) obecné Caenorhabditis elegans laboratorní myš člověk

12 Kvasinky Saccharomyces cerevisiae v elektronovém mikroskopu

13 nálevník vejcovka Tetrahymena sp.

14 Arabidopsis thaliana - huseníček rolní

15 Hlístice, hádě (háďátko) obecné Caenorhabditis elegans

16 Octomilka obecná Drosophila melanogaster Např. T.H. Morgan struktura chromozomu 1926 Nobelova cena

17 ENDOSYMBIÓZA soužití taxonomicky nepříbuzných organismů ENDOSYMBIOTICKÁ TEORIE VZNIKU EUKARYOTICKÉ BUŇKY Z PROKARYOTICKÉ buňky + - endosymbiotický původ BUNĚČNÉHO JÁDRA (S. Watase 1893, T. Boveri 1904) L. Margulisová: jádro je původu archeálního P. Bell (Austrálie), L.P.Villareal (USA) 2005: velký DNA virus - CHLOROPLASTY K.S. Merežkovskij 1905: fotosyntetizující bakterie sinice (Synechococcus sp.?) 1920 teorie symbiogeneze - MITOCHONDRIE - P. Portier 1918: oxidačně fosforylující bakterie (Paracoccus sp.?)

18 TEORIE SÉRIOVÉ ENDOSYMBIÓZY Lynn Margulisová Symbiotická planeta, Academia, Praha 2004

19 Původ mitochondrie

20 Evoluční počátky dnešních eukaryot

21 EUBACTERIA ARCHEA EUKARYOTA DNA Kruhová, (lineární) Kruhová Lineární + kruhová HISTONY JADERNÁ MEMBRÁNA PLAZMATICKÁ MEMBRÁNA Esterové lipidy Éterové archeoly Esterové lipidy KYS. MURAMOVÁ v BS RIBOZOMY 70 S 70 S 80 S 1. AK V PROTEOSYNTÉZE Formylmetionin Metionin Metionin OPERONY INTRONY VE VĚTŠ. GENŮ ČEPIČKA A POLY-A KONEC NA mrna RNA POLYMERÁZY 1 mnoho 3 METANOGENEZE CHEMOLITOTROFIE (Fe, S, H 2 ) + + -

22 CHARAKTERISTIKY BUŇKY PROKARYOTNÍ A EUKARYOTNÍ PROKARYOTNÍ BUŇKY jednobuněčné organismy nukleoid (jádro) 1 chromozom (cirkulární) volně v cytoplazmě, v chromozomu nejsou histony ribozomy 70S binární dělení (bez mitózy) velikost buněk 1-10 m výživa autotrofní i heterotrofní evolučně prvotní Organely bakterií donedávna neznámé 2003: membránová organela ACIDOKALCIOZOM v membráně protonové pumpy okyselující jeho obsah (původně tzv. volutinové granuly, polyfosfátová zrna) např. u Helicobacter pylori, Corynebacterium diphtheriae

23 EUKARYOTNÍ BUŇKY eukaryotní organismy (protista, houby, rostliny, živočichové) jednobuněčné i mnohobuněčné organismy jádro více chromozomů oddělených od cytoplazmy jaderným obalem, chromozomy s histony, lineární ribozomy vlastní 80S (1. AK metionin), mitochondriální a chloroplastové (1. AK formylmetionin) řada membránových organel zřetelný cytoskelet dělení mitózou velikost buněk 10 m (5 20) m ROSTLINY mitochondrie i chloroplasty buněčná stěna z celulózy výživa hl. fotoautotrofní ŽIVOČICHOVÉ mitochondrie bez buněčné stěny heterotrofní výživa HOUBY mitochondrie buněčná stěna z chitinu heterotrofní výživa

24 JEDNOBUNĚČNÁ EUKARYOTA Antoni van Leeuwenhoek (17. st.) zvířátka - animalcules Carl von Linné (18. st.) rod Chaos Ernst Haeckel (19. st.) říše PROTISTA 20. st. heterotrofní - PRVOCI (Protozoa) říše ŽIVOČICHOVÉ autotrofní, fotosyntetizující ŘASY (Algae) říše ROSTLINY jednobuněčné houby (Fungi) říše HOUBY 60. léta 20. st rozvoj elektronové mikroskopie neudržitelnost tradičních systémů 90. léta 20. st. současnost ANALÝZA DNA 1. komparativní studie SSU rdna (gen pro SSU rrna), 18S rdna 2. multigenové fylogenomické studie komparativní analýzy stovek genů (proteinů) + analýzy vzácných genomových událostí EUKARYOTA JEDNOBUNĚČNÁ I MNOHOBUNĚČNÁ: 5 ŘÍŠÍ SUPERSKUPIN, DOMÉN, SUPERDOMÉN:

25 FYLOGENEZE EUKARYOT (na základě molekulárních dat k r. 2010) Říše OPISTHOKONTA (jasná monofylie) Nyní jsou dřívější říše ANIMALIA (mnohobuněční živočichové) a FUNGI (houby) slučovány (spolu s některými drobnějšími skupinami dřívějších protozoí) do říše Opisthokonta. Společnými znaky jsou jeden posteriorní = opistokontní bičík (např. spermie, u hub druhotně zanikl) a mitochondrie s plochými kristami. Říše AMOEBOZOA (jasná monofylie) Někteří kořenonožci (jednobuněčná eukaryota, jejichž hlavním zdrojem pohybu jsou pseudopodia) - pravé měňavky, hlenky Mycetozoa a řada bičíkovců (jednobuněčných eukaryot, jejichž hlavním zdrojem pohybu jsou bičíky). Říše EXCAVATA (možná kořen eukaryot) Někteří bičíkovci a někteří kořenonožci. Např. trypanozomy, trichomonády. Říše ARCHAEPLASTIDA (monofylie?) S primárním plastidem, pravé rostliny PLANTAE, zelené řasy Chlorophyta, řasy ruduchy Rhodophyta, glaukofytní řasy Glaucophyta. Říše CHROMISTA (monofylie?) dřívější říše Chromista (např. zlativky, rozsivky, chaluhy), Alveolata, např. mnohojaderné jednobuněčné opalinky Opalinata, obrněnky Dinozoa, nálevníci Ciliophora a výtrusovci Apicomplexa (souhrnně také říše CHROMALVEOLATA), včetně dřívější říše RHIZARIA např. dírkonošci Foraminifera.

26 kořenonožci (dírkonošci, mřížovci) rostliny, řasy Apicomplexa, nálevníci, opalinky, Dinozoa houby Choanozoa živočichové kořenonožci (Entamoeba, Acanthamoeba, Pelomyxa) 6 ŘÍŠÍ Euglenozoa, Parabasala, Naegleria, Diplomonadida,

27 Prvoci

28 HLENKY (Mycetozoa) vlčí mléko červené Lycogala epidendrum plasmodia

29

30

31 JÁDRO informační centrum buňky 2-membránový obal polymery molekul DNA (chromozomy) zbytek buňky mimo jádra je CYTOPLAZMA

32 JÁDRO

33 Chromosomy v buňce, která se bude dělit

34 MITOCHONDRIE oxidace molekul potravy (mastných kyselin a cukrů) produkce ATP = tzv. buněčná respirace (dýchání) nezbytné pro aerobní metabolismus eukaryontních organismů - získávání energie z potravy vlastní DNA vnější membrána vnitřní membrána, mitochondriální kristy mezimembránový prostor matrix

35 MITOCHONDRIE pod elektronovým mikroskopem

36 CHLOROPLASTY u rostlin (funkční ekvivalenty u některých bakterií) vlastní DNA fotosyntéza zachycují energii slunečního světla v molekulách chlorofylu a využívají ji k výrobě energeticky bohatých sacharidů (ty zpracují mitochondrie) fotosyntetická fosforylace tvorba ATP fixace CO 2 do uhlíkatého řetězce cukrů

37 CHLOROPLASTY

38 ENDOPLAZMATICKÉ RETIKULUM syntéza molekul biomembrán (membránové lipidy, transmembránové proteiny) tvorba proteinů určených na export z buňky zásobárna Ca 2+ iontů drsné ER hladké ER

39 ENDOPLAZMATICKÉ RETIKULUM

40 GOLGIHO APARÁT u rostlin tzv. dictyosom Camillo Golgi ( ) chemická modifikace látek produkovaných ER (glykozylace, sulfatace, specifická proteolýza apod.) jejich transport a vylučování z buňky popsán v r. 1898

41 GOLGIHO APARÁT

42 LYSOZOMY vnitrobuněčné trávení katabolické biochemické procesy 40 hydrolytických enzymů kyselé hydrolázy ph 5 proteázy, nukleázy, glykosidázy, fosfolipázy, fosfatázy, sulfatázy apod. VAKUOLY funkční ekvivalent lysozomů u rostlin a hub + shromažďování zásobních látek a odpadních produktů a regulace buněčného turgoru

43 JAK SI EUKARYOTICKÉ BUŇKY UKLÍZEJÍ? AUTOFAGIE odstranění nepotřebných proteinů, nefungujících organel, mikroorganismů FAGOFOR 2-vrstevná membrána z bílk. a lipidů, spojením vzniká AUTOFAGOZOM intracelulární signál extracelulární signál LYSOZOM FAGOFOR AUTOFAGOZOM AUTOLYSOZOM monomery jsou po odbourání uvolněny do cytoplasmy k opětovnému použití

44 PEROXISOMY objevil je v 70. letech 20. st. stejně jako lysozomy Belgičan Ch. de DUVE u všech eukaryot evolučně původně zřejmě hl. článek metabolismu kyslíku (snižoval hladinu kyslíku toxického pro živé organismy) později mitochondrie s evoluční výhodou oxidační fosforylace (tvorba ATP)? endosymbiotického původu, samoreplikující se, příp. odvozeny od ER, fce: - metabolismus MK - β-oxidace MK (u živočichů i v mitochondriích, u rostlin a hub výhradně v peroxisomech) RH 2 + O 2 R + H 2 O 2 - využívá množství kyslíku - odstraňuje toxické produkty metabolismu (kyslíkové radikály, hl. H 2 O 2 ) H 2 O 2 + R H 2 R + H 2 O (2H 2 O 2 2 H 2 O + O 2 ) využívají molekulární kyslík, obsahují oxidační enzymy a katalázu, kterou odbourávají peroxid vodíku (např. polovina etanolu je v jaterních buňkách oxidována na acetaldehyd)

45

46 Vnitřní membrány a cytosol CYTOSOL koncentrovaný vodný gel malých a velkých molekul uvnitř buňky, mimo organely řada chemických reakcí syntéza proteinů na RIBOZOMECH

47 CYTOSKELET pro tvar, pevnost a pohyb buněk aktinová mikrofilamenta (zvláště početná ve svalových buňkách) intermediární filamenta (mechanické posílení buňky) mikrotubuly (táhnou od sebe chromozomy)

48 Cytoskelet AKTINOVÁ INTERMEDIÁRNÍ FILAMENTA MIKROTUBULY FILAMENTA

49 Velikosti buněk a jejich částí

1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ

1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ 1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ 1.1. Živočišná buňka Obecné znaky buňky Definice buňky Buňka ( cellula, cyton) je základní stavební a funkční jednotka všech

Více

GYMNÁZIUM JAKUBA ŠKODY

GYMNÁZIUM JAKUBA ŠKODY GYMNÁZIUM JAKUBA ŠKODY Ročníková práce z biologie Vznik života na Zemi Zpracoval: Štěpán Hlavička, IV.A Přerov 2005 Obsah: 1 Úvod a cíle... 3 2 Teoretická a metodická část... 3 3 Vznik života na Zemi...

Více

Vznik a vývoj života. Mgr. Petra Prknová

Vznik a vývoj života. Mgr. Petra Prknová Vznik a vývoj života Mgr. Petra Prknová Vznik Země a života teorie: 1. stvoření kreační hypotézy vznik Země a života působením nadpřirozených sil 2. vědecké teorie vznik Země a života na základě postupných

Více

1. Základní biochemické procesy v organismech probíhají: A A) stejně B) odchylně C) výjimečně D) často

1. Základní biochemické procesy v organismech probíhají: A A) stejně B) odchylně C) výjimečně D) často 1. Základní biochemické procesy v organismech probíhají: A A) stejně B) odchylně C) výjimečně D) často 2. Jako metabolismus označujeme: A A) přeměnu látek a energií B) syntézu organických látek C) schopnost

Více

Láska, sex a něžnosti

Láska, sex a něžnosti ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ÚSTŘEDNÍ KOMISE BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY Vojtech Baláž, Alena Balážová, Jan Fíla, Filip Kolář, Michael Mikát Láska, sex a něžnosti v říši živočichů a rostlin Biologická

Více

Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce?

Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce? UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Katolická teologická fakulta Jaroslav Jirásek Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce? Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Prof. ThDr. Václav Wolf PRAHA 2002 Obsah: 1

Více

Vznik života na Zemi

Vznik života na Zemi Gymnázium Tachov, seminář 28. června 2002 Vznik života na Zemi Jiří Svršek 1 c 2002 Intellectronics Abstract Vznik života na Zemi bezesporu patří k největším záhadám přírodních věd. Současné teorie vyvolávají

Více

Jak (ne)funguje imunitní systém

Jak (ne)funguje imunitní systém Jak (ne)funguje imunitní systém věda kolem nás co to je 8 Historie Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (ÚMG) se odvíjí od Oddělení experimentální biologie a genetiky Biologického ústavu ČSAV, jehož

Více

TEORIE VZNIKU ŽIVOTA NA ZEMI

TEORIE VZNIKU ŽIVOTA NA ZEMI Maturitní téma č. 2 TEORIE VZNIKU ŽIVOTA NA ZEMI KREACIONISMUS - dodnes uznávaný, nepřekonaný názor, který vychází z víry, že život stvořil bůh. Jaký bůh, záleží na druhu náboženství. VITALISMUS - vitalisté

Více

JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ

JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ Zdravotní tvrzení na potravinách Kritéria zdraví Ochrana organismu Hlavní složky stravy Zdravotní tvrzení 1 JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ / Zdravotní tvrzení na

Více

Molekulární základ dědičnosti

Molekulární základ dědičnosti Molekulární základ dědičnosti Dědičná informace je zakódována v deoxyribonukleové kyselině, která je uložena v jádře buňky v chromozómech. Zlomovým objevem pro další rozvoj molekulární genetiky bylo odhalení

Více

Bílkoviny a nukleové kyseliny

Bílkoviny a nukleové kyseliny Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): Nemám - Samanta - BÍLKOVINY: Bílkoviny a nukleové kyseliny - Bílkoviny, odborně proteiny, patří mezi biopolymery. Jedná se o vysokomolekulární přírodní látky složené

Více

Kritická analýza současných teorií

Kritická analýza současných teorií Tajemství vzniku života Kritická analýza současných teorií Charles B. Thaxton Walter L. Bradley Roger L. Olsen Tajemství vzniku života bylo přeloženo v roce 1995 z originálu The Mystery of Life s Origin

Více

Impulsní elektrické výboje ve vodě a jejich využití v ekologii a medicíně aneb kam až sahá čtvrté skupenství hmoty. Pavel Šunka

Impulsní elektrické výboje ve vodě a jejich využití v ekologii a medicíně aneb kam až sahá čtvrté skupenství hmoty. Pavel Šunka Impulsní elektrické výboje ve vodě a jejich využití v ekologii a medicíně aneb kam až sahá čtvrté skupenství hmoty Pavel Šunka Ústav fyziky plazmatu AV ČR E-mail: sunka@ipp.cas.cz Úvod Plazmatem rozumíme

Více

Matematika Ročník : 6.

Matematika Ročník : 6. Matematika Ročník : 6. Žák zvládá zákl. početní úkony s celými a desetinnými čísly pamětně i písemně počítá s předností početních operací a závorek převádí jednotky délky a obsahu rozeznává rovinné obrazce

Více

Antioxidační vlastnosti naklíčených semen. Bc. Silvie Zerzáňová, DiS.

Antioxidační vlastnosti naklíčených semen. Bc. Silvie Zerzáňová, DiS. Antioxidační vlastnosti naklíčených semen Bc. Silvie Zerzáňová, DiS. Diplomová práce 2011/2012 ABSTRAKT Diplomová práce se v teoretické části zabývá charakteristikou a vlastnostmi luštěnin a olejnin.

Více

Abiotické složky prostředí. Základní pojmy

Abiotické složky prostředí. Základní pojmy Přehled GMH Seminář z biologie Základy ekologie Ekologie je věda, která se zabývá studiem vzájemných vztahů mezi organismy a prostředím (včetně vztahů mezi organismy navzájem). Základní pojmy biotop (stanoviště,

Více

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. ÚVODNÍ SLOVO Rok 2012 byl v historii Výzkumného ústavu veterinárního lékařství (VÚVeL) rokem řady změn. Tyto

Více

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by:

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by: IEE Project BiogasIN Materiál pro Českou republiku Seminář pro administrativní sektor o realizaci projektů výroby a využití bioplynu D.3.4.3, WP 3 Česká bioplynová asociace, o.s. (CzBA) Za přispění Henning

Více

Speciace neboli vznik druhů. KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek

Speciace neboli vznik druhů. KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek Speciace neboli vznik druhů KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek Co je to druh? Druh skupina org., které mají společné určité znaky. V klasické taxonomii se jedná pouze o fenotypové znaky. V evoluční g. je druh

Více

Roční zpráva o činnosti za rok 2006

Roční zpráva o činnosti za rok 2006 Roční zpráva o činnosti za rok 2006 Zpracovatel: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. Vídeňská 1083 142 20 Praha 4 - Krč IČ: 61388971 tel.: 296441111 fax: 244472271 e-mail: mbu@biomed.cas.cz http://www.biomed.cas.cz/mbu

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váže k poznávání a zkoumání přírody, žáci poznávají přírodu jako systém, jehož části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

Michaela Buchtová a kol. Příklady využití internetových aplikací ve výuce na ZŠ a SŠ

Michaela Buchtová a kol. Příklady využití internetových aplikací ve výuce na ZŠ a SŠ Michaela Buchtová a kol. Příklady využití internetových aplikací ve výuce na ZŠ a SŠ 1 2 3 Příklady využití internetových aplikací ve výuce na ZŠ a SŠ Michaela Buchtová [et al.] -- 1. vyd. -- Praha: Generation

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více

u c ru c u Zkouška Předmět zajišťuje Doc. RNDr. Pavel Dráber, CSc. Určeno pro posluchače se zájmem o nejnovější vědecké poznatky v oblasti struktury a funkce cytoskeletu. Předmět bude vyučován v zimním

Více

BULLETIN. ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ Ročník 41 Číslo 2

BULLETIN. ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ Ročník 41 Číslo 2 BULLETIN ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ Ročník 41 Číslo 2 Obsah Chemické listy 2010, číslo 2 a 3 ČÍSLO 2/2010 ÚVODNÍK 85 ČÍSLO 3/2010 ÚVODNÍK 137 REFERÁTY Metody předpovědi koloidní stability

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Studijní opora k akci v rámci projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede Celkový počet stran: 40 Autor:

Více

Druh jako základní článek evoluce rostlin, speciace

Druh jako základní článek evoluce rostlin, speciace Druh jako základní článek evoluce rostlin, speciace Ivana Doležalová Osnova přednášky: Nominalistické a realistické pojetí druhu Definice druhu RIM Inkompatibilita a její typy Speciace pozvolná a saltační

Více