SAPARD. Národní ústav pro vzdělávání 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SAPARD. Národní ústav pro vzdělávání 1"

Transkript

1 S S II SA SABEU SACO SAD SAEMA SAF SAFARI SAFSA SAGSET SAIO SAK SALT SAMI SANET SAOB SAPARD SAPIC SAREC SAREF SARL Särvux SASE SAST SASTD viz bac S Sekundarstufe II Sekundární stupeň II Samtök atvinnulífsins Konfederace islandských zaměstnavatelů Scottish Adult Basic Education Unit Skotská jednotka základního vzdělávání dospělých Sweriges Akademikers Centralorganisation Ústřední organizace švédských absolventů vysokých škol Single Administrative Document Jednotný administrativní dokument [EU] Scottish Association for Educational Management and Administration Skotské sdružení pro školské řízení a správu Svenska Arbetsgivareföreningen Švédská konfederace zaměstnavatelů Skills in Accessing, Finding and Reviewing Information Dovednosti v získávání přístupu k informacím, v jejich vyhledávání a posuzování (OU) [Velká Británie] Study Abroad and Foreign Students Advisers Poradci pro studium v zahraničí a pro zahraniční studenty [Amsterdam] Society for Academic Gaming and Simulation in Education and Training Společnost pro vzdělávací hry a simulace ve vzdělávání a přípravě Service Académique d Information et d Orientation Služba školské správy pro informace a orientaci [Francie] Suomen Ammattikuntien Keskusjärjestö Ústřední svaz finských odborů [Finsko] Scottish Association for Language Teaching Skotské sdružení pro vyučování jazyků System for Accessing Modular Information Systém pro přístup k modulovým informací [Skotsko] Slovak Academic Network Slovenská akademická síť Svenska akademiens ordbok Švédský akademický slovník Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development Speciální program pro rozvoj zemědělství a venkova [EU] Strategic Action Programme for Interregional Cooperation Strategický akční program pro meziregionální spolupráci [EU] Swedish Agency for Research Cooperation Švédská agentura pro spolupráci ve výzkumu [Stockholm] Système d analyse des relations formation emploi Systém analýzy vztahů mezi profesní přípravou a povoláním [Francie] Société à responsabilité limitée Společnost s ručením omezeným Utbildning för vuxna utvecklingsstörda Vzdělávání dospělých pro tělesně postižené [Švédsko] Specification of Apprenticeship Standards for England Specifikace standardů učňovství pro Anglii Strategic Analysis in Science and Technology Strategická analýza ve vědě a technice [EU] South African Society for Training and Development Jihoafrická společnost pro odbornou přípravu a rozvoj Národní ústav pro vzdělávání 1

2 SAT SAT SAT SATRO SATURN SATURN SAVE SAVE SBA SBB SBD SBFI SBM SBNA SBO SBS SC SCAA SCAD SCAGES SCANNET SCANS SCB SCCC SCCRE SCDS Scholastic Aptitude Test Test školní způsobilosti [USA] Standard Assessment Tasks Úkoly standardního hodnocení Standardized Aptitude Test Standardizovaný test způsobilosti [USA] Science and Technology Regional Organisation Regionální organizace vědy a techniky Satellite Distance Education in Europe Dálkové vzdělávání prostřednictvím satelitů v Evropě Europe s Open Learning Network Evropská síť otevřeného vzdělávání [Nizozemsko, Amsterodam] Schulabgängervermittlung Zprostředkovatelny pro absolventy škol [Belgie, Německy mluvící společenství] Specific Actions for Vigorous Energy Efficiency Specifické akce pro výraznou energetickou účinnost [EU] Standards-Based Apprenticeship Učňovství založené na standardech [Irsko] Stiftung Berufliche Bildung Nadace profesního vzdělávání Schoolbegeleidingsdiensten Školské doprovodné služby [Nizozemsko] Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation Státní sekretariát pro vzdělávání, výzkum a inovace [Švýcarsko] Site Based Management Místní samosprávné řízení School Based New Apprenticeship Nové učňovství založené na škole [Austrálie] Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt Odvětvový výbor pro trh práce ve vzdělávání [Nizozemsko] Small Business Service Služba pro malé podniky [Velká Británie] Staff College Kolej pro další vzdělávání [Velká Británie] School Curriculum and Assessment Authority Úřad pro školní kurikulum a hodnocení [Anglie, Wales] Systèm communautaire d accès à la documentation Systém přístupu k dokumentaci Společenství Standing Conference of Associations for Guidance in Education Settings Stálá konference sdružení pro poradenství ve vzdělávacích zařízeních Scandinavian Network Skandinávská síť [Švédsko, Norsko, Dánsko, Finsko] The Secretary s Commission on Achieving Necessary Skills Ministrova komise pro osvojování nezbytných dovedností [USA] Statistiska centralbyrån Ústřední statistický úřad [Švédsko] Scottish Consultative Council on the Curriculum Skotská konzultační rada pro kurikulum [Edinburgh] Swiss Coordination Centre for Research in Education Švýcarské koordinační středisko pro výzkum ve vzdělávání Scottish Curriculum Development Service Služby rozvoje skotského kurikula 2 Národní ústav pro vzdělávání

3 SCE SCEC SCED SCEES SCET SCI SCIL SCIP SCIP SCIS SCITT SCM SCM Sco SCONUL SCOP SCOPE SCOTCATS SCOTVEC SCQF SCPC SCPDCIHE SCPR SCRAC SCRE Scottish Certificate of Education Skotské osvědčení o vzdělání Scottish Community Education Council Skotská rada pro osvětové vzdělávání Standing Conference on Educational Development Stálá konference o rozvoji vzdělávání [Velká Británie] La société canadienne pour l étude de l enseignement supérieur Kanadská společnost pro studium vysokoškolského vzdělávání [Ottawa] [též CSSHE] Scottish Council for Educational Technology Skotská rada pro vzdělávací technologii Science Citation Index Citační rejstřík vědecké literatury Swiss Centre for Innovations in Learning Švýcarské středisko pro inovace ve vzdělávání School Curriculum Industry Partnership Partnerství mezi školou a průmyslem v oblasti kurikula [Velká Británie] Society for Computers in Psychology Společnost pro počítače v psychologii Scottish Council of Independent Schools Skotská rada nezávislých (nesubvencovaných) škol School-centred teacher training iniciative Iniciativa vzdělávání učitelů zaměřeného na školu [Velká Británie] State Certified Midwife Státně certifikovaná porodní asistentka Supply Chain Management Management zásobovacího řetězce Skotsko Society of College, National and University Libraries Společnost kolejních, národních a univerzitních knihoven [Velká Británie] Standing Conference of Principals Stálá konference ředitelů škol [Velká Británie] Software Certification on Programme in Europe Softwarová certifikace programů v Evropě Scottish Credit Accumulation and Transfer Scheme Skotský systém shromažďování kreditů a jejich přenosu Scottish Vocational Education Council Skotská rada pro odborné vzdělávání Scottish Credit and Qualifications Framework Skotský rámec kreditů a kvalifikací Service Central de Prévention de la Corruption Ústřední služba pro prevenci proti korupci [Francie] Standing Conference of Principals and Directors of Colleges and Institutes of Higher Education Stálá konference ředitelů škol, kolejí a vysokoškolských institucí Social and Community Planing Research Sociální výzkum a výzkum obecního plánování [Velká Británie] Standing Conference of Regional Advisory Councils Stálá konference regionálních poradních sborů Scottish Council for Research in Education Skotská rada pro výzkum ve vzdělávání [Edinburgh] Národní ústav pro vzdělávání 3

4 SCRIPT SCRIPT Script SCT SCUAIOIP SCUBA SCUE SCUP SCUTREA SCWEIMS SDA SDA SDF SDI SDMS SDP SE SE SE SEA SEA SEAC SEAC Service de coordination de la recherche et de l innovation pédagogiques et technologiques Koordinační služba pro pedagogický a technologický výzkum a inovace [Lucembursko] Support for Creative Independent Production Talent Podpora tvořivého, nezávislého, produktivního talentu [MEDIA] Service de coordination de la recherche et de l innovation pédagogiques et technologiques Služba pro koordinaci výzkumu a pro pedagogické a technologické inovace [Lucembursko] Student-centred learning Učení zaměřené na studenta Services Communs Universitaires d Accueil, d Information, d Orientation et d Insertion Professionnelle Společné univerzitní služby týkající se přijímání, informací, profesní orientace a vstupu do povolání Self-Contained Underwater Breathing Apparatus Samostatný podvodní dýchací přístroj Standing Committee on University Entrance Stálý výbor pro přijímání na univerzitu Society for College and University Planning Společnost pro plánování kolejí a univerzit [Ann Arbor, USA] Standing Conference on University Teaching and Research in the Education of Adults Stálá konference pro univerzitní vyučování a výzkum ve vzdělávání dospělých [Velká Británie] Student-Centric Webbased Educational & Information Management System Vzdělávací a informační síťový řídící systém určený studentům [Skotsko] Service Delivery Areas Oblasti doručování služeb (fondů) [USA] Social Demand Approach Způsob zjišťování potřeby kvalifikací na základě sociální poptávky Skills Development Fund Fond pro rozvoj dovedností Selective Dissemination of Information Výběrové šíření informací Staff Development Management System Systém řízení rozvoje personálu School Development Plan Program rozvoje školy [Velká Británie] Scottish Enterprise Skotské podnikání Studentereksamen Studentská zkouška [Dánsko] Švédsko Single European Act Zákon o jednotné Evropě [EU] Socialist Education Association Socialistické pedagogické sdružení Secondary Examinations and Assessment Council Rada pro středoškolské zkoušky a hodnocení School Examinations and Assessment Council Rada pro školní zkoušky a hodnocení [Anglie, Wales] 4 Národní ústav pro vzdělávání

5 SEB SEC SEC SED SEDA SEDA SEDOC SEDPP SEE SEED SEED SEEQUEL SEFI SEGEC SEGPA SEI SEL SEM SEMA SEn SEN SEN SENAI SENAR SENECA Scottish Examination Board Skotský zkušební výbor Secondary Examinations Council Rada pro středoškolské zkoušky Secondary Education Commitee Výbor pro sekundární vzdělávání [Irsko] Scottish Education Department Odbor vzdělávání pro Skotsko Scottish Education Data Archive Skotský archiv údajů o vzdělávání Staff and Education Development Association Sdružení pro rozvoj personálu a vzdělávání [Cornwall, Velká Británie] Système européen de diffusion des offres et des demandes d emploi enregistrées en compensation internationale Evropský systém šíření nabídek a poptávek týkajících se zaměstnání zaregistrovaných v mezinárodním vyrovnávání Société d étude et de développement de la presse périodique Společnost pro studium a rozvoj periodického tisku [Francie] Stratégie Européenne pour l'emploi Evropská strategie zaměstnanosti Small enterprise development Rozvoj malých podniků [program OIT] Scottish Executive Education Department Skotské exekutivní ministerstvo školství Sustainable Environment for the Evaluation of Quality in E-Learning Udržitelné prostředí pro evaluaci kvality v e-learningu [EU] Société européenne pour la formation des ingénieurs / European Society for Engineering Education Evropská společnost pro přípravu inženýrů [Brusel] Secrétariat Général de l enseignement Catholique Generální sekretariát pro katolické vzdělávání [Belgie, Francouzské společenství] Sections d enseignements généraux et professionnels adaptés Sekce přizpůsobeného všeobecného a profesního vzdělávání [Francie] Stockholm Environment Institute Stockholmský institut pro životní prostředí Statens Erhvervspædagogiske Læreruddannelse Státní vzdělávací zařízení pro přípravu učitelů odborných škol [Dánsko] Single European Market Jednotný evropský trh [EU] Société d Encouragement aux Métiers d Arts Společnost pro podporu uměleckých řemesel [Francie] Scottish Enterprise Skotské podnikání Special Educational Needs Speciální vzdělávací potřeby State Enrolled Nurse Státně zapsaná ošetřovatelka Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial Národní služba pro vzdělávání učňů [Brazílie] Serviço Nacional de Formação Profissional Rural Národní služba pro odbornou přípravu v zemědělství [Brazílie] Special Exchange Network for European Cooperation Actions Odborná síť pro evropské kooperační projekty [Německo, Erlangen] Národní ústav pro vzdělávání 5

6 SEO SEO SEO SEP SEO SEP SEPC SER SERA SERR SERV SES SESAM SESPROS SETA SETC SETE SEU SEU SEU SF SFA SFEFC SFC SFEU SFI SFIA Self-explanatory object Předmět vysvětlující sám sebe Senior Education Officer Vyšší školský úředník Society of Education Officers Společnost vyšších školských úředníků Self-education program Program sebevzdělávání Stichting voor Economisch Onderzoek Nadace pro ekonomický výzkum [Nizozemsko] Syndicat de l'education Populaire Syndikát lidového vzdělávání Sociedad Espańola de Pedagogica Comparanda Španělská společnost pro srovnávací pedagogiku Sociaal-Economische Raad Sociálně ekonomická rada [Nizozemsko] Scottish Educational Research Association Skotské sdružení pro pedagogický výzkum Společný evropský referenční rámec pro jazyky Sociaal Economische Raad Vlaanderen Vlámská sociálně ekonomická rada [Belgie] Sections d éducation spécialisée Sekce speciálního vzdělávání [Francie] Stages européens en alternance dans le métiers Evropské alternační stáže v řemeslech Système européen de statistiques intégrées de la protection sociale Evropský systém integrovaných statistik sociálního zabezpečení Sector Education and Training Authority Odvětvový úřad vzdělávání a přípravy [Jihoafrická republika] Système européen de transfert des crédits Evropský systém přenosu kreditů [též ECTS] Students Evaluations of Teaching Effectiveness Studentské hodnocení efektivity výuky Standards and Effectiveness Unit Oddělení standardů a efektivnosti [Velká Británie] Středoevropská univerzita Central Europe University [též CEU] Social Exclusion Unit Jednotka pro sociální vylučování Structural Funds Strukturální fondy [EU] Service de la formation des adultes Služba vzdělávání dospělých [Lucembursko] Scottish Further Education Funding Council Skotská rada pro financování dalšího vzdělávání (od r SFC) Scottish Further and Higher Education Funding Council Skotská rada pro financování dalšího a vysokoškolského vzdělávání (od r. 2005) Scottish Further Education Unit Skotské oddělení dalšího vzdělávání Svenska för invandrare nebo Svenskundervisning för invandrare Švédština pro přistěhovalce nebo Vyučování švédštiny pro přistěhovalce Sea Fish Industry Authority Úřad pro průmysl zpracování mořských ryb [Velká Británie] 6 Národní ústav pro vzdělávání

7 SFIDE SFIVET SFO SFPME SFRD SFS SfSB SGA SGAB SGB SGB SGBF SGCPC SGEC SGIB SH&M SHA SHAC SHARE SHEFC SHERLOCK SHINE SHMIS SHRK SHV SI SI Sistemi Formativi Innovativi in Dimensione Europa Inovační systémy profesní přípravy v evropské dimenzi Swiss Federal Institute for Vocational Education Švýcarský spolkový ústav pro odborné vzdělávání [též EHB, IFFP, IUFFP] Skolefritidsordninger Školní zařízení pro volný čas [Dánsko] [Norsko] Service formation pour les petites et moyennes entreprises Vzdělávací služba pro malé a střední podniky [Bruxelles] Services régionaux de formation et développement Regionální služby pro profesní přípravu a pro rozvoj [Francie] Sozialforschungsstelle Pracoviště sociálního výzkumu [Německo, Dortmund] Staatsinstitut für Schulpädagogik und Bildungsforschung Státní ústav pro školní pedagogiku a výzkum vzdělávání [Německo] Scottish Group Award Skotské skupinové osvědčení (za několik kurzů a jednotek) Schweizerische Gesellschaft für angewandte Berufsbildungsforschung Švýcarská společnost pro aplikovaný výzkum odborného vzdělávání Schweizerische Gewerkschaftsbund Švýcarský odborový svaz Sozialgesetzbuch Sociální zákoník [Německo] Schweizerische Gesellschaft für Bildungsforschung Švýcarská společnost pro pedagogický výzkum Secrétariat général des Commissions professionnelles consultatives Generální sekretariát Poradních profesních komisí [Francie] Secrétariat Général de l Enseignemet Catholique Generální sekretariát katolického vzdělávání [Francie] Standing Group on Indicators and Benchmarks Stálá skupina pro indikátory a kritéria [EU] Stichting Hout & Meubel Nadace dřevo a nábytek [Nizozemsko] Secondary Heads Association Sdružení ředitelů středních škol The London Housing Aid Centre Londýnské středisko pro pomoc při hledání bytu Scheme of Humanitarian Assistance for Refugee Education Projekt humanitární pomoci pro vzdělávání uprchlíků Scottish Higher Education Funding Council Skotská rada pro financování vysokoškolského vzdělávání (od r SFC) Programme of Training in field of ID Cards Program přípravy v oblasti identifikačních průkazů [EU] Students Helping in the Naturalization of Elders Studenti (vysokých škol) pomáhají při naturalizaci starších lidí [USA] Society of Headmasters and Headmistresses of Independent Schools Společnost ředitelů a ředitelek nezávislých škol [Velká Británie] Schweizerische Hochschulrektorenkonferenz Konference rektorů švýcarských vysokých škol [též CRUS] Společnost pro hudební výchovu Slovinsko Statutory Instrument Statutární nástroj Národní ústav pro vzdělávání 7

8 SI SIACE SIALS SIAM SIBP SIC SICT SIDA SIEC SIEC SIEP SIETAR SIF SIL SILO SIM SIMBA SIMS SINAPSE SIO SIP SIS SISP SISS SISS SIT Svenska institutet Švédský institut Scottish Institute of Adult and Continuing Education Skotský ústav pro vzdělávání dospělých a další vzdělávání Second International Adult Literacy Survey Druhý mezinárodní výzkum gramotnosti dospělých Society for Industrial and Applied Mathematics Společnost pro průmyslovou a aplikovanou matematiku Schweizerisches Institut für Berufspädagogik Švýcarský ústav pro pedagogiku odborného vzdělávání [též ISPFP] Standard Industrial Classification Standardní průmyslová klasifikace (od roku 1948) [Velká Británie] Serviço de informação científica e técnica Vědecká a technická informační služba [Portugalsko] Swedish International Development Authority Švédský úřad pro mezinárodní rozvoj [Stockholm] Service interacadémique des examens et concours Služba pro zkoušky a přijímací konkurzy zřízená pro několik obvodů školské správy [Francie] Societé internationale pour l enseignement commercial Mezinárodní společnost pro obchodní vzdělávání [viz též ISBE] Service d information sur les études et les professions Informační služba o studiích a povoláních [Belgie] Society for Intercultural Education, Training and Research Společnost pro interkulturní vzdělávání, přípravu a výzkum [Washington D.C.; Jyväskylä, Finsko] Service d information des familles Informační služba pro rodiny [Francie] Sistema Informativo Lavoro Informační systém práce [Itálie] School/Industry Liaison Officer Úředník pro vztahy mezi školou a průmyslem Social Inclusion Measure Opatření sociálního začleňování [Irsko] Simulation der betrieblichen Arbeitswelt Simulace podnikového pracovního prostředí [Německo] Second International Mathematics Survey Druhý mezinárodní výzkum (vědomostí žáků) v matematice Scientific INformAion for Policy Support in Evrope Vědecké informace pro podporu politiky v Evropě (elektronická síť) Session d information et d orientation Informační a orientační seminář [Francie] School Integration Project Projekt školní integrace [Irsko] Schools Information System Informační systém pro školy [Skotsko] Stálý interdisciplinární seminář pedagogiky Scuole universitarie di specializzazione per l insegnamento superiore Specializované vysoké školy (učitelství) pro vyšší vzdělávání [Itálie] Second International Science Study Druhý mezinárodní výzkum (vědomostí žáků) v přírodních vědách Society of Industrial Tutors Společnost učitelů průmyslových škol 8 Národní ústav pro vzdělávání

9 SITC SITES SITV SIVAT SIVP SJNC SK SKBF SKILLNET SKIP SKOPE SKRVŠ SKU SKV SKVC SL SL SL SLA SLA SLIM SLO SMB Standard International Trade Classification Standardní klasifikace mezinárodního obchodu Second Information Technology in Education Study Druhý mezinárodní výzkum informačních technologií ve vzdělávání [navazuje na COMPED] Scholastech Interactive Television Školní interaktivní televize Seoul Institute for Vocational Training in Advanced Technology Soulský ústav pro profesní přípravu ve vyspělých technologiích Stages d initiation à la vie professionnelle Stáže uvádějící do profesního života [Francie] Scottish Joint Negotiating Committee Skotský společný vyjednávací výbor Slovensko Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung Švýcarské koordinační středisko pro pedagogický výzkum The Skills and Enterprise Network Síť Kvalifikace a podniky [Nottingham] Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky Association of Library and Information Professionals of the Czech Republic Asssociation des bibliothécaires et des documentalistes de la République Tcheque Verband der Bibliothekare und Informationsmitarbeiter der Tschechischen Republik Research Centre for Skills, Knowledge and Organisation Performance Středisko pro výzkum dovedností, vědomostí a výkonnosti organizací [Velká Británie] Studentská komora Rady vysokých škol Students Chamber of the Council of Universities Sekretariat des Katholischen Unterrichtswesen Sekretariát katolického školství [Belgie, německy mluvící společenství] Schweizerisch Kaufmännischer Verband Švýcarský obchodnický svaz Studiju Kokybés Vertinimo Centras / Centre for Quality Assessment in Higher Education Středisko pro hodnocení kvality ve vysokoškolském vzdělávání [Vilnius, Litva] Senior Lecturer Starší lektor Slovinsko (též SI) Sweriges lärarförbundl/lärarförbundet Švédský svaz učitelů Scottish Library Association Skotské knihovnické sdružení School-leaving age Věk absolventů školy Simplier legislation in the Internal Market Jednodušší legislativa na vnitřním trhu [EU] Stichting voor Leerplanontwikkeling Nadace pro rozvoj kurikula [Nizozemsko] Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Národní expertní středisko pro rozvoj kurikula (nový název) Small and Medium Business Malý a střední podnik [Švýcarsko] Národní ústav pro vzdělávání 9

10 SME SME SME SMF SMI SMIC SML SMME SMP SMS SMS SMU SNCP SNEC SNFMO SNPP SNUipp SÖ SOC SOC SOE SOEC SOED SOF SOFI SOHO Small and Medium Enterprise Malý a střední podnik Subject Matter Expert Odborník na určitou problematiku Système monétaire européen Evropský měnový systém Små och medelstora företag Malé a střední podniky [Švédsko] Salario Mínimo Interprofesional Minimální mzda ve všech odvětvích [Španělsko] Salaire minimum interprofessionnel de croissance Vývoj minimální mzdy ve všech odvětvích [Francie] Self-managed-learning Sebeřízené učení Small, Medium and Micro-enterprises Malé, střední a mikropodniky Statutory Maternity Pay Mateřský příspěvek [Velká Británie] Short Message Service Posílání krátkých (textových) zpráv viz bac SMS Standards Methodology Unit Jednotka pro metodologii standardů Sistema Nacional de las Cualificaciones Profesionales Národní systém profesních kvalifikací [Španělsko] Secrétariat national de l enseignement catholique Národní sekretariát katolického vzdělávání [Belgie] [též NSKO] Sistema Nacional de Formação de Mão-de-Obra Národní systém přípravy pracovních sil [Brazílie] Servicio Nacional de Promoción Profesional Národní služba pro profesionální vzestup [Paraguay] Syndicat national unifié des instituteurs, professeurs des écoles et professeurs de l enseignement général des collèges Sjednocený národní odborový svaz učitelů, profesorů škol a profesorů všeobecného vzdělávání v collèges (nižších sekundárních školách) [Francie] Skolörverstyrelsen Národní rada pro vzdělávání [Švédsko] Standard Occupation Classification Standardní klasifikace zaměstnání [USA] Standard system of occupational classification Standardní systém profesní klasifikace [Velká Británie] Südosteurope Jihovýchodní Evropa Statistical Office of the European Communities Statistický úřad Evropských společenství Scottish Office Education Department Odbor vzdělávání Úřadu pro Skotsko Seat Occupancy Factor Faktor obsazenosti středisek Soziologisches Forschungsinstitut Výzkumný ústav sociologický [Německo, Göttingen] Small offices and home offices malé kanceláře a domácí kanceláře 10 Národní ústav pro vzdělávání

11 SOICC SOKRATES SoLfA SOM SOPHIA SOS SOSIG SOST SOSU SOŠ SOU SOU SOU SOVA SPARC SPC SPEAR SPES SPF SPHE SPI SPICE SPINN SPKK SPO SPOS SPRINT SPTU State Occupational Information Coordinating Committees Státní koordinační výbory pro profesní informace [USA] Program EU pro podporu evropského občanství Selbstorganisiertes Lernen für den Arbeitsplatz Samostatně organizované učení pro pracovní místo Stichting Opleidingen Metaal Nadace pro přípravu v kovooborech [Nizozemsko] Coordination des études femmes Koordinace studia žen Soutien Opérationnel pour le Service Volontaire Européen Operační podpora Evropské dobrovolnické služby [Belgie] Social Science Information Gateway Informační brána společenských věd Structured On-Site Training Strukturovaná profesní příprava na pracovišti [USA] Social- og sundhedsuddannelser Vzdělávání sociálních a zdravotnických pracovníků [Dánsko] Střední odborná škola Secondary Technical School nebo Vocational Technical School Средно общо образователно училище Střední všeobecně vzdělávací škola [Bulharsko] Střední odborné učiliště Secondary Apprentice School nebo Vocational Apprentice School Sveriges offentliga utredningar Veřejné vyhlášky švédské vlády Sdružení obětí vzdělávacího apartheidu Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition Koalice pro vědecké publikování a akademické zdroje Speciálně pedagogické centrum Support Programme for an European Assessment of Research Podpůrný program pro hodnocení evropského výzkumu Stimulation Plan for Economic Science Stimulační plán pro ekonomické vědy [EU] Statens Pædagogiske Forsøgscenter Státní středisko pro inovace v pedagogice [Dánsko] Social, Personal and Health Education Společenské, osobní a zdravotnické vzdělávání [Velká Británie] Servizi per l impiego Služby zaměstnanosti [Itálie] Specialization Program in International Online Education Odborný program v mezinárodním onlinovém vzdělávání [Norsko] School Project in Northern Norway Školní projekt v severním Norsku Státní pedagogická knihovna Komenského Comenius State Library of Education (od roku 2004 NPKK) Service public de l orientation Veřejná služba orientace [Francie] Services de Psychologie et d Orientation Scolaires Služby psychologické a pedagogické orientace [Lucembursko] Strategic Programme for Innovation and Technology Transfer Strategický program pro přenos inovací a technologie [EU] Средно професионално техническо училище Střední technická škola [Bulharsko] Národní ústav pro vzdělávání 11

12 SPU SQ3R SQA SQC SQCF SQL SRA SRC SREA SRHE SRIF SRN SRPL SRV SRY SS SSA SSB SSC SSDA SSH SSHRC SSII SSLS SSO SSR Správa přípravy učňů Management for Apprentices Vocational Training Survey, Question, Read, Recite, Review (Reading Method) Udělej si přehled, ptej se, čti, rekapituluj, zpětně kontroluj (metoda čtení) Scottish Qualifications Authority Skotský úřad pro kvalifikace Scottish Qualifications Certificate Skotský certifikát kvalifikací Scottish Credit and Qualifications Framework Skotský rámec kreditů a kvalifikací Structured Query Language Strukturovaný dotazovací jazyk (používaný v databázích) Society of Research Administrators Společnost organizátorů výzkumu [USA] Science Research Council Rada pro vědecký výzkum Service rééducatif ambulatoire Ambulantní převýchovná služba [Lucembursko] Society for Research into Higher Education Společnost pro výzkum ve vysokém školství [Londýn] Systèmes de réponse individualisée de formation Systémy individualizované odpovědi v profesní přípravě [Francie] State Registred Nurse Státně registrovaná ošetřovatelka Self-regulated personalised learning Sebeřízené personalizované učení Statens ressurs- og voksenopplæringssenter Státní informační a školicí střediska [Norsko] Samarbeidrådet for yrkesopplæring Rada pro spolupráci v odborném vzdělávání [Norsko] Seguridad social Sociální zabezpečení Standard Spending Assessment Hodnocení standardních výdajů Statistik sentralbyrå Ústřední statistický úřad [Norsko] Sector Skills Council Rada pro odvětvové kvalifikace [Velká Británie] Sector Skills Development Agency Agentura pro rozvoj odvětvových kvalifikací [Velká Británie] Social Science and Humanities Společenské a humanitní vědy Social Sciences and Humanities Research Council of Canada Rada Kanady pro výzkum sociálních a humanitních věd [též CRSH] Sociétés de services en ingénierie informatique Společnosti služeb informatického inženýrství [Francie] Scottish School Leavers Survey Přehled absolventů skotských škol Schweizerische Stomatologenorganisation Švýcarská organizace stomatologů Staff Student Ratio Počet učitelů v poměru k počtu studentů 12 Národní ústav pro vzdělávání

13 SSRC SSS SSV STA STAE STAM STAPS STAR STAR STATEC STCW STD STEAC STEM STEM STEP STEP STEs STI STI STIC STICS STL STM STM STOA Social Science Research Council Rada pro výzkum ve společenských vědách Scuola secondaria superiore Vyšší střední škola [Itálie] Statens skolor för vuxna Státní školy pro dospělé [Švédsko] Skillcentre Training Agency Agentura pro přípravu ve kvalifikačních střediscích viz bac STAE Studiegroup Authentieke Middenschool Studijní tým prvního stupně škol [Belgie, Vlámské společenství] Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives Vědy a techniky fyzických a sportovních činností [Francie] Special Telecommunication Action for Regional Development Speciální telekomunikační akce pro regionální rozvoj [EU] Student Achievement in Reading Výsledky studentů ve čtení [USA] Service central de la statistique et des études économiques Centrální služba pro statistiku a ekonomické studie [Lucembursko] Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers Normy odborné přípravy, certifikace a strážní služby námořníků (mezinárodní úmluva) Science and Technology for Development Věda a technika pro rozvoj [EU] Scottish Tertiary Education Advisory Council Skotský poradní orgán pro terciární vzdělání Science, technology, engineering and mathematics Přírodní vědy, technika, inženýrství a matematika Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Madrid Odbory pracovníků v madridském školství [Španělsko] Science and Technology for Environment Protection Věda a technika pro ochranu životního prostředí [ES] Shell Technology Enterprise Programme Program firmy Shell pro poskytování technické praxe v podnicích studentům vysokých škol [Velká Británie] Confederación de sindicatos de Trabajadores y Trabajadora de la Enseñanza Odborová konfederace pracovníků a pracovnic ve školství [Španělsko] viz bac STI Scientific and Technical Information Vědecké a technické informace Sciences et Techniques de l Information et de la Communication Informační a komunikační věda a technika [Francie] Service pour la Transformation, l Innovation et le Changement Social Služba pro transformaci, inovaci a sociální změnu [Belgie] viz bac STL Science, Technology and Medicine Přírodní vědy, technika a lékařství Short-Term Memory Krátkodobá paměť Scientific and Technological Options Assessment Hodnocení vědeckých a technických možností [EU] Národní ústav pro vzdělávání 13

14 STOPP STPA STRIDE STS STTT STW STW STWOA Stx SU SUCE SUFI SUFW SULF SUNY SVB SVE SVEB SVGB SVO SVP SVQ SVR SVS SVT SVTC Society of Teachers Opposed to Physical Punishment Společnost učitelů proti fyzickým trestům viz bac STPA Science and Technology for Regional Innovation and Development in Europe Věda a technika pro regionální inovace a rozvoj v Evropě Sections de techniciens supérieurs Sekce pro přípravu vyšších techniků [Francie] Software Tools for Technology Transfer Softwarové nástroje pro přenos technologie School-to-Work Přechod ze školy do práce [USA] Stichting voor Technische Wetenschappen Nadace pro technické vědy [Nizozemsko] School-to-Work Opportunities Act Zákon o možnostech přechodu ze školy do práce [USA] Studentereksamen Závěrečná zkouška ve střední všeobecně vzdělávací škole [Dánsko] Statens Uddannelsesstøtte Státní stipendium [Dánsko] Scottish Universities Council on Entrance Rada skotských univerzit pro vstup Scottish University for Industry Skotská univerzita pro průmysl Sächschises Umschulungs- und Fortbildungswerk Dresden e.v. Saský podnik pro přeškolování a další vzdělávání Drážďany Scottish union learning fund Skotský odborový vzdělávací fond State University of New York Státní newyorská univerzita Schweizerischer Verband für Berufsberatung Švýcarský svaz pro profesní poradenství [též ASOSP] Landelijk studie- on ontwikkelingscentrum voor de volwasseneneducatie Národní středisko pro studium a rozvoj vzdělávání dospělých [Nizozemsko] Schweizerische Vereinigung für Erwachsenenbildung Švýcarské sdružení pro vzdělávání dospělých [též FSEA] Stichting Vakopleiding Gezondheidstechnische beroepen Nadace zdravotně-technické odborné přípravy [Nizozemsko] Stichting voor Onderzoek van het Onderwijs Nadace pro pedagogický výzkum [Nizozemsko] Středisko vzdělávací politiky Education Policy Centre (zal. 1994) [Pedagogická fakulta UK v Praze] Scottish Vocational Qualifications Skotské profesní kvalifikace Sachverständigenrat Rada expertů [Německo] Strategic Value Selling Prodávání strategické hodnoty [Německo] Sciences et vie de la terre Přírodní vědy a život země Scottish Virtual Teacher s Centre Skotské virtuální středisko pro učitele 14 Národní ústav pro vzdělávání

15 SVU SWAP SweSAT SwIT SWLS SWOT SWS SYO SYPS SYSDEM SYSTRAN SZW SZfH ŠIOV ŠMOK Statens Voksenuddannelsesstøtte Státní podpor pro dospělé ve vzdělávání [Dánsko] Scottish Wider Access Programme Skotský program širšího přístupu Swedish Scholastic Aptitude Test Švédský test školních schopností Sweden Information Technology Švédská informační technologie Satisfaction with Life Scale Stupnice spokojenosti se životem Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats analysis Analýza silných stránek, slabých stránek, možností a ohrožení Semesterwochenstuden Počet hodin (vyučovacího předmětu) v týdnu za semestr Studie- och yrkesorientering Studijní a profesní poradenství [Švédsko] Scottish Young People Survey Skotský přehled o mládeži System of Documentation on Employment / Système Européenne de Documentation sur l Emploi Systém dokumentace o zaměstnání System Translation Automatický překlad Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid Ministerstvo sociálních věcí [Nizozemsko] Schweizerische Zentralstelle für Hochschulwesen Švýcarské ústředí pro vysoké školství [též OCUS] Štátny inštitút odborného vzdelávania State Vocational Education Institute Staatliches Institut für Berufsbildung Státní ústav odborného vzdělávání [Slovensko] Školy moderních koncepcí Národní ústav pro vzdělávání 15

SAPARD. Národní ústav odborného vzdělávání 1

SAPARD. Národní ústav odborného vzdělávání 1 S S II SA SABEU SACO SAD SAEMA SAF SAFARI SAFSA SAGSET SAIO SAK SALT SAMI SANET SAOB SAPARD SAPIC SAREC SAREF SARL Särvux SAST SASTD SAT viz bac S Sekundarstufe II Sekundární stupeň II Samtök atvinnulífsins

Více

České školství v mezinárodním srovnání Ing. Kateřina Tomšíková

České školství v mezinárodním srovnání Ing. Kateřina Tomšíková České školství v mezinárodním srovnání 2015 Ing. Kateřina Tomšíková OECD Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj OECD Organisation for Economic Co-operation and Development Světová organizace sdružující

Více

Expanze českého vysokého školství a uplatnění absolventů na pracovním trhu

Expanze českého vysokého školství a uplatnění absolventů na pracovním trhu Expanze českého vysokého školství a uplatnění absolventů na pracovním trhu REFLEX a jiné ochutnávky Jan Koucký REFLEX 2013: uplatnění absolventů vysokých škol Seminář MŠMT, SVP PedF UK a vysokých škol.

Více

Průvodce druhy počátečního odborného vzdělávání a profesní přípravy v zemích Evropské unie

Průvodce druhy počátečního odborného vzdělávání a profesní přípravy v zemích Evropské unie Zpravodaj Výzkumného ústavu odborného školství 1998 č. 10-12 příloha Průvodce druhy počátečního odborného vzdělávání a profesní přípravy v zemích Evropské unie Průvodce obsahuje informace o druzích počátečního

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Kariérové poradenství ve Francii RNDr. Jana Jílková, Ph.D. Mgr. Eva Chalupová, Ph.D. PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D.

Kariérové poradenství ve Francii RNDr. Jana Jílková, Ph.D. Mgr. Eva Chalupová, Ph.D. PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D. Kariérové poradenství ve Francii RNDr. Jana Jílková, Ph.D. Mgr. Eva Chalupová, Ph.D. PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D. Konference AVŠP, Kutná Hora, 1. - 2. 10. 2015 Studijní pobyt v Paříži 7. 12. červen 2015

Více

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Jan Koucký 1. Uplatnění

Více

E N E T O S H. Evropská síť pro vzdělávání a odbornou přípravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

E N E T O S H. Evropská síť pro vzdělávání a odbornou přípravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci E N E T O S H AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE PRODUKTY PARTNEŘI Evropská síť pro vzdělávání a odbornou přípravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci European Network Education and Training in Occupational

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

Lenka Hloušková Ústav pedagogických věd (ÚPV) Filozofická fakulta MU (FF MU)

Lenka Hloušková Ústav pedagogických věd (ÚPV) Filozofická fakulta MU (FF MU) Lenka Hloušková Ústav pedagogických věd (ÚPV) Filozofická fakulta MU (FF MU) Seminář Inspiration Connection Action. Vzdělávání a výzkum v oblasti kariérového poradenství na vysokých školách 19. listopadu

Více

Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) Státnicové předměty navazujících magisterských studijních oborů

Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) Státnicové předměty navazujících magisterských studijních oborů Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) doporučení k uznání státnicových předmětů potvrzuje garant předmětu doporučení k uznání předmětů, které nejsou uvedeny jako státnicové,

Více

Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce

Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: + 420 221 900 513 e-mail: jan.koucky@pedf.cuni.cz Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce Jan Koucký Vysoké školství a požadavky praxe VŠO, Praha, 5. června

Více

Absolventi vysokých škol a požadavky trhu práce

Absolventi vysokých škol a požadavky trhu práce Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: + 420 221 900 513 e-mail: jan.koucky@pedf.cuni.cz Absolventi vysokých škol a požadavky trhu práce Jan Koucký Studenti a absolventi Tisková konference LMC Praha, 16. května

Více

Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní

Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní Jan Koucký Konferencia Prognózovanie potrieb trhu práce Hotel Crowne Plaza, Bratislava, 14. novembra 2014 1. Středisko vzdělávací

Více

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI Opportunities and Limits of Further Education of Pedagogical Staff Provided by Universities Lenka Cimbálníková

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě Zuzana Kaprová Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání European Agency for Development in Special Needs Education www. european-agency.org

Více

Odborné vzdělávání ve Spojeném království

Odborné vzdělávání ve Spojeném království Odborné vzdělávání ve Spojeném království Příloha únorového Zpravodaje obsahovala popis systému odborného vzdělávání a přípravy (OVP) ve Spojeném království, který byl převážně zpracován podle stejnojmenné

Více

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP Jiří Měřička ČR Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze E-mail: mericjir@fel.cvut.cz 1. ÚVOD Propojení humanitních a technických věd je potřebné

Více

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy STUDIUM V ZEMÍCH EU Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy klapuchova@socrates.cz http://www.socrates.cz/erasmus/ STUDIA 1. Studium celého studijního

Více

ŽIVOTOPIS MILAN EDL 2014

ŽIVOTOPIS MILAN EDL 2014 ŽIVOTOPIS MILAN EDL 2014 ŽIVOTOPIS OSOBNÍ ÚDAJE Jméno a příjmení: Milan EDL Datum narození: 29. října 1973 Adresa zaměstnavatele: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň Telefon: +420 377

Více

Internetové stránky o EU. Oficiální informace o EU Portál EUROPA: http://europa.eu/index_cs.htm

Internetové stránky o EU. Oficiální informace o EU Portál EUROPA: http://europa.eu/index_cs.htm Internetové stránky o EU Oficiální informace o EU Portál EUROPA: http://europa.eu/index_cs.htm Řídící instituce Evropské unie Evropská komise: http://ec.europa.eu/index_cs.htm Evropský parlament: http://www.europarl.europa.eu/portal/cs

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Přehled výzkumných, vývojových a rozvojových projektů červenec 2013 Řešené a aktuálně ukončené významné projekty Česká šlechta v proměnách 20. století Modernizace

Více

Program Erasmus+ 2014-2020

Program Erasmus+ 2014-2020 Erasmus+ Program Erasmus+ 2014-2020 program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport program podporuje mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a dobrou praxi, politiku a reformy na

Více

pro lepší odborné Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz budoucnost Uherský Brod 20-21/10/ 2010

pro lepší odborné Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz budoucnost Uherský Brod 20-21/10/ 2010 Uherský Brod 20-21/10/ 2010 Co dělat d pro lepší odborné vzdělávání Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz Konference Škola ve firmě,, firma ve škole: Odborné vzdělávání vize, trendy, budoucnost

Více

Je náš vzdělávací systém efektivní? Ekonomický pohled

Je náš vzdělávací systém efektivní? Ekonomický pohled Je náš vzdělávací systém efektivní? Ekonomický pohled Daniel Münich Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu Nezávislý think tank při Národohospodářském ústavu AV ČR, v.v.i. zaměřující se na analýzu,

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 ZÁKON O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ přijatý (?) vládou 20.dubna 2005 Zákon o celoživotním učení Zákon o dalším vzdělávání Zákon o uznávání

Více

A ICT odborníci. Více informací o ICT odbornících naleznete na: https://www.czso.cz/csu/czso/lidske_zdroje_pro_informacni_technologie

A ICT odborníci. Více informací o ICT odbornících naleznete na: https://www.czso.cz/csu/czso/lidske_zdroje_pro_informacni_technologie Počty a mzdy ICT odborníků Od roku 2011 se v ČR odborníci v oblasti informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT odborníci) dělí dle Klasifikace zaměstnání (CZ- ISCO) do dvou hlavních kategorií:

Více

Možnosti vzdělávání v rámci aktivit Programu celoživotního učení (LLP) Kostelec nad Černými lesy 24.10.2012

Možnosti vzdělávání v rámci aktivit Programu celoživotního učení (LLP) Kostelec nad Černými lesy 24.10.2012 Možnosti vzdělávání v rámci aktivit Programu celoživotního učení (LLP) Kostelec nad Černými lesy 24.10.2012 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) součást Domu zahraničních služeb od

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 10 2012 PRACOVIŠTĚ FAKULTY V CHEBU A PLZNI Budova fakulty v Plzni Univerzitní centrum v Plzni Budova fakulty v Chebu ROZVOJ FAKULTY A JEJÍ SOUČASNÝ

Více

Life Long Learning programme LLP 2007-2013

Life Long Learning programme LLP 2007-2013 Life Long Learning programme LLP 2007-2013 2013 Program celoživotního učení LLP od roku 2007 do roku 2013, založen na současných programech Socrates, Leonardo da Vinci a e-learning vstoupil v platnost

Více

ROP jako slepá vývojová větev nebo příliš transparentní model rozdělování dotací?

ROP jako slepá vývojová větev nebo příliš transparentní model rozdělování dotací? Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti ROP jako slepá vývojová větev nebo příliš transparentní model rozdělování dotací? Mgr. Richard Hubl VALTICE 2012, XV. MEZINÁRODNÍ

Více

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Comenius www.naep.cz 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Program celoživotního učení LLP 2007-2013 Comenius vzdělávání ve školách Erasmus vysokoškolské vzdělávání Leonardo da Vinci odborné vzdělávání a

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

7. rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj. Zlatuše Novotná 13. března 2012

7. rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj. Zlatuše Novotná 13. března 2012 7. rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj Zlatuše Novotná 13. března 2012 Program 1. Souvislosti 2. Cíle, historie a struktura 3. Specifické programy 4. Typy projektů 5. Shrnutí 2 1) Souvislosti

Více

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Obsah: 1. Uvedení do širšího kontextu 2. Učňovské vzdělávání ve Švýcarsku Systém vzdělávání Preference a volby mladých lidí Organizační struktura odborného vzdělávání

Více

Usnesení o zastavení řízení č. j. NAU-24/ ze dne ; nabytí právní moci:

Usnesení o zastavení řízení č. j. NAU-24/ ze dne ; nabytí právní moci: ROZHODNUTÍ VYDANÁ NÁRODNÍM AKREDITAČNÍM ÚŘADEM PRO VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ ZA ROK 2016 Usnesení o zastavení řízení č. j. NAU-24/2016-5 ze dne 20. 10. 2016; nabytí právní moci: 9. 11. 2016 Národní akreditační úřad

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

3. září 2009. RNDr. Petra Poulová, Ph.D. - Ing. Lenka Petrášková

3. září 2009. RNDr. Petra Poulová, Ph.D. - Ing. Lenka Petrášková Stipendia do EU 3. září 2009 RNDr. Petra Poulová, Ph.D. - Ing. Lenka Petrášková Pravidla Stipendium paušální částka na měsíc stanovena na národní úrovni Délka pobytu Min. 3 měsíce Max. 12 měsíců Výběr

Více

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 Role knihoven v konceptu ehealth Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 ehealth Informační ekonomie ecommerce ehealth Telemedicína Telehealth Zdravotní informace ehealth ehealth Informační technologie Telekomun.

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávac vacíprogramy - Dům m zahraničních služeb Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Decentralizované aktivity Programu celoživotního učení administruje v ČR: Národní agentura pro evropské vzdělávací

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 1 /2009 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČVUT FD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČVUT FD Příloha č. 1 ke Statutu ČVUT FD ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČVUT FD Organizační řád je vnitřním předpisem Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty dopravní (dále jen ČVUT FD ), který upravuje vnitřní organizaci

Více

Vývoj v oblasti zdrojů dat

Vývoj v oblasti zdrojů dat Český sociálněvědní datový archiv Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Jilská 1, 110 00 Praha 1, Česká republika; http://archiv.soc.cas.cz Česko-slovenská sociologická konference. Dvě společnosti dvě sociologie?

Více

EFAD EUROPEAN FEDERATION OF THE ASSOCIATIONS OF DIETITIANS EVROPSKÁ FEDERACE ASOCIACÍ DIETITIANS

EFAD EUROPEAN FEDERATION OF THE ASSOCIATIONS OF DIETITIANS EVROPSKÁ FEDERACE ASOCIACÍ DIETITIANS EFAD EUROPEAN FEDERATION OF THE ASSOCIATIONS OF DIETITIANS EVROPSKÁ FEDERACE ASOCIACÍ DIETITIANS Dietetika: profese ke zdraví Dietetická profese má oficiální definici, která byla přijata Mezinárodní konfederací

Více

Témata chystaných výzev Společenské výzvy 6 Evropa v měnícím se světě inkluzívní, inovativní a reflektivní společnosti

Témata chystaných výzev Společenské výzvy 6 Evropa v měnícím se světě inkluzívní, inovativní a reflektivní společnosti Témata chystaných výzev Společenské výzvy 6 Evropa v měnícím se světě inkluzívní, inovativní a reflektivní společnosti Michal Pacvoň, Národní kontakt pro Sociální, ekonomické a humanitní vědy a pro oblast

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o.

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. NABÍDKOVÝ LIST UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Odborné zaměření Soukromá univerzita s hlavní činností v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. Hlavní zaměření v oblasti vzdělávání:

Více

Další dotační možnosti pro podporu vzdělávání

Další dotační možnosti pro podporu vzdělávání Další dotační možnosti pro podporu vzdělávání Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor investic a evropských programů Ing. Pavel Poles 7. 12. 2011 Obsah 1. Rozdělení dotačních možností 2. Neinvestiční dotace

Více

Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010

Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010 Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010 Základní otázka Může takový typ projektů jako jsou Multilaterální projekty/přenos inovací

Více

Čj.: ČŠIG-1894/12-G21 na školní rok 2012/2013 Přílohy. Seznam příloh

Čj.: ČŠIG-1894/12-G21 na školní rok 2012/2013 Přílohy. Seznam příloh Seznam příloh Příloha č. 1 Kvantifikace výkonů ČŠI ve školním roce 2012/2013 Příloha č. 2 Podklady k PHÚ Příloha č. 3 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Kvantifikace výkonů ČŠI ve školním roce 2012/2013 Název

Více

Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově

Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově Odbor: výzkumu vzdělávání a poradenství Ing. Ludmila Gočálová Místo konání: 10. dubna 2014 Olomouc Obsah Rozvoj odborného

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

1/5/0506_c04t43.xlsx

1/5/0506_c04t43.xlsx : students by citizenship; academic year 2005/06 v ČR 274 979 61 968 42 045 21 488 6 348 1 915 7,2 9,3 4,4, total Veřejné vysoké školy Public universites Celkem 254 160 55 246 39 376 17 804 4 866 1 636

Více

VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ V ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLICE 11. Šulista, M. Kvalita a evaluace ve vysokém školství 14

VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ V ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLICE 11. Šulista, M. Kvalita a evaluace ve vysokém školství 14 O B S A H Úvodem 1. část : VÝZKUMNÉ ÚKOLY, MEZINÁRODNÍ PROJEKTY VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ V ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLICE 11 Kvalita a evaluace ve vysokém školství 14 Pracovníci vysokých Skol. Pokus o

Více

INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme

INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE project no. 2012-1-PL1-LEO05-27456 This project has been funded with support from

Více

Internacionalizace, projekt Cluster COOP. Regionální setkání CluStrat; Cheb Ing. Hana Zvariková, CzechInvest

Internacionalizace, projekt Cluster COOP. Regionální setkání CluStrat; Cheb Ing. Hana Zvariková, CzechInvest Internacionalizace, projekt Cluster COOP Regionální setkání CluStrat; Cheb 7.3.2013 Ing. Hana Zvariková, CzechInvest Obsah: Internacionalizace Co? Proč? Jak? Podpora internacionalizace Národní a evropský

Více

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR Eva Skarlandtová Martin Mana 17. ledna 2014, Vysoká škola ekonomická v Praze ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz IT odborníci

Více

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : Vývoj vzdělávání a školství v krajích ČR Kvalita a evaluace Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II Praha a Brno, 15. a 17. ledna 2008 M a l á t o v a t e

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Bezpečnost na internetu podle vzdělávacích dokumentů evropských zemí. Helena Pavlíková Petra Prchlíková 9. 6. 2015

Bezpečnost na internetu podle vzdělávacích dokumentů evropských zemí. Helena Pavlíková Petra Prchlíková 9. 6. 2015 Bezpečnost na internetu podle vzdělávacích dokumentů evropských zemí Helena Pavlíková Petra Prchlíková 9. 6. 2015 O EURYDICE Eurydice Evropská informační síť Eurydice informuje o vzdělávacích systémech

Více

Daniel Tocháček, Miroslava Černochová Katedra IT a technické výchovy PedF UK v Praze KAM SMĚŘOVAT VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ V ICT?

Daniel Tocháček, Miroslava Černochová Katedra IT a technické výchovy PedF UK v Praze KAM SMĚŘOVAT VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ V ICT? Daniel Tocháček, Miroslava Černochová Katedra IT a technické výchovy PedF UK v Praze KAM SMĚŘOVAT VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ V ICT? Malostranský palác, Praha, 23.3. 2011 1. ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ NA PEDF UK

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Programme for International Student Assessment mezinárodní projekt OECD měření výsledků vzdělávání čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost 15letí

Více

Mezinárodní koncept testování počítačové gramotnosti European Computer Driving Licence Evropský řidičák na počítač

Mezinárodní koncept testování počítačové gramotnosti European Computer Driving Licence Evropský řidičák na počítač Mezinárodní koncept testování počítačové gramotnosti European Computer Driving Licence Evropský řidičák na počítač Potřeba klasifikace počítačových znalostí a dovedností jak široké veřejnosti, tak běžných

Více

Státní zřízení: konstituční monarchie. Návrh: EPP-ED S&D ALDE ZELENÍ/EFA ECR GUE/NGL EFD NEZ.

Státní zřízení: konstituční monarchie. Návrh: EPP-ED S&D ALDE ZELENÍ/EFA ECR GUE/NGL EFD NEZ. Belgie Státní zřízení: konstituční monarchie Belgie v EK (2004-2009): Komisař pro rozvoj a humanitární pomoc Počet hlasů v Radě EU: 12 Počet obyvatel: 10 660 800 (k 1. lednu 2008) z 493 mil. obyvatel EU,

Více

Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci. Mgr. Helena Slivková

Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci. Mgr. Helena Slivková Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci Mgr. Helena Slivková Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) součást Domu zahraničních služeb od 2007

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 15.12.2016 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

Jan Koucký Konkurenceschopnost chemického průmyslu, kvalifikační požadavky a uplatnění absolventů vysokých škol: vývoj a srovnání

Jan Koucký Konkurenceschopnost chemického průmyslu, kvalifikační požadavky a uplatnění absolventů vysokých škol: vývoj a srovnání Jan Koucký Konkurenceschopnost chemického průmyslu, kvalifikační požadavky a uplatnění absolventů vysokých škol: vývoj a srovnání www.kredo.reformy-msmt.cz Obsah prezentace: Konkurenceschopnost chemického

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 24. 08. 2016 Kód programu Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 B 6731 N 6202 N 6208 N 6731 P

Více

Evropská dimenze odborného vzdělávání

Evropská dimenze odborného vzdělávání Olomouc 3-4.2.2011 Evropská dimenze odborného vzdělávání Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz Konference projektu UNIV 2 KRAJE Cíl a struktura prezentace Cíl: informovat o aktuálním stavu představ

Více

Marie Curie. Praha, 2.11.2009. Michaela Vlková

Marie Curie. Praha, 2.11.2009. Michaela Vlková Finančnířízen zení projektů 7. RP Akce Marie Curie Zahraniční zkušenosti Praha, 2.11.2009 Michaela Vlková 1 Obsah Vybrané finanční aspekty akcí Marie Curie z pohledu jiných zemí Finanční podpora účasti

Více

Česká národní koalice pro digitální pracovní místa 13. dubna 2017

Česká národní koalice pro digitální pracovní místa 13. dubna 2017 Česká národní koalice pro digitální pracovní místa 13. dubna 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 1 Vznik Grand Coalition for Digital Jobs

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Osobní údaje Mgr. Ing. Pavel Král, Ph.D., 31. leden 1978 bydliště Přestavlky 5, 25791 Sedlec-Prčice (Přestavlky) Vzdělání 2002 Ing. VŠE, Fakulta managementu Ekonomika a

Více

Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz

Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz +(420) 572 548 035 Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz Iveta Hashesh (rozená Matušíková) se narodila v ČR v Uherském Hradišti.

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Kreativní Evropa

Kreativní Evropa Kreativní Evropa 2014-2020 O programu Nabízí finanční podporu pro: vývoj evropských filmů, TV programů a her distribuci a propagaci evropských filmů a pro sítě kin vzdělávání pro profesionály a umělce

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

PROGRAM LEONARDO DA VINCI

PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROGRAM LEONARDO DA VINCI Informační den k evropským vzdělávac vacím m programům Pardubice 23. 5. 2012 Program Leonardo da Vinci zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného

Více

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 Karel Koucký Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 APEx projekt pro zpřístupnění archivního dědictví Konference Building infrastructures for archives in a digital world

Více

SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ

SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ Bc. Ing. (Stavebně materiálové inženýrství) Ph.D. (Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství) Historie: v roce 1951 založen obor Průmyslová výroba stavebních

Více

E-leraning jako vhodná alternativa celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků. Mgr. Dita Vlasáková, R.N.

E-leraning jako vhodná alternativa celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků. Mgr. Dita Vlasáková, R.N. E-leraning jako vhodná alternativa celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků Mgr. Dita Vlasáková, R.N. Základní fakta ovlivňující vzdělávání NLZP 2002 - Evaluační mise organizovaná

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

1. Kvalita a relevance UNIVERZITA OBRANY:

1. Kvalita a relevance UNIVERZITA OBRANY: Univerzita obrany Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Univerzity obrany pro rok 2015 Brno, listopad 2014 1 Úvod Aktualizace Dlouhodobého

Více

Úvodní seminář kurzu TTM-J

Úvodní seminář kurzu TTM-J Transfer znalostí a technologií ve vybraných regionech aplikace evropského vzdělávacího modelu Technology Transfer Manager Úvodní seminář kurzu TTM-J České Budějovice 7. října 2011 Kateřina Čihařová, ILA,

Více