SAPARD. Národní ústav pro vzdělávání 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SAPARD. Národní ústav pro vzdělávání 1"

Transkript

1 S S II SA SABEU SACO SAD SAEMA SAF SAFARI SAFSA SAGSET SAIO SAK SALT SAMI SANET SAOB SAPARD SAPIC SAREC SAREF SARL Särvux SASE SAST SASTD viz bac S Sekundarstufe II Sekundární stupeň II Samtök atvinnulífsins Konfederace islandských zaměstnavatelů Scottish Adult Basic Education Unit Skotská jednotka základního vzdělávání dospělých Sweriges Akademikers Centralorganisation Ústřední organizace švédských absolventů vysokých škol Single Administrative Document Jednotný administrativní dokument [EU] Scottish Association for Educational Management and Administration Skotské sdružení pro školské řízení a správu Svenska Arbetsgivareföreningen Švédská konfederace zaměstnavatelů Skills in Accessing, Finding and Reviewing Information Dovednosti v získávání přístupu k informacím, v jejich vyhledávání a posuzování (OU) [Velká Británie] Study Abroad and Foreign Students Advisers Poradci pro studium v zahraničí a pro zahraniční studenty [Amsterdam] Society for Academic Gaming and Simulation in Education and Training Společnost pro vzdělávací hry a simulace ve vzdělávání a přípravě Service Académique d Information et d Orientation Služba školské správy pro informace a orientaci [Francie] Suomen Ammattikuntien Keskusjärjestö Ústřední svaz finských odborů [Finsko] Scottish Association for Language Teaching Skotské sdružení pro vyučování jazyků System for Accessing Modular Information Systém pro přístup k modulovým informací [Skotsko] Slovak Academic Network Slovenská akademická síť Svenska akademiens ordbok Švédský akademický slovník Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development Speciální program pro rozvoj zemědělství a venkova [EU] Strategic Action Programme for Interregional Cooperation Strategický akční program pro meziregionální spolupráci [EU] Swedish Agency for Research Cooperation Švédská agentura pro spolupráci ve výzkumu [Stockholm] Système d analyse des relations formation emploi Systém analýzy vztahů mezi profesní přípravou a povoláním [Francie] Société à responsabilité limitée Společnost s ručením omezeným Utbildning för vuxna utvecklingsstörda Vzdělávání dospělých pro tělesně postižené [Švédsko] Specification of Apprenticeship Standards for England Specifikace standardů učňovství pro Anglii Strategic Analysis in Science and Technology Strategická analýza ve vědě a technice [EU] South African Society for Training and Development Jihoafrická společnost pro odbornou přípravu a rozvoj Národní ústav pro vzdělávání 1

2 SAT SAT SAT SATRO SATURN SATURN SAVE SAVE SBA SBB SBD SBFI SBM SBNA SBO SBS SC SCAA SCAD SCAGES SCANNET SCANS SCB SCCC SCCRE SCDS Scholastic Aptitude Test Test školní způsobilosti [USA] Standard Assessment Tasks Úkoly standardního hodnocení Standardized Aptitude Test Standardizovaný test způsobilosti [USA] Science and Technology Regional Organisation Regionální organizace vědy a techniky Satellite Distance Education in Europe Dálkové vzdělávání prostřednictvím satelitů v Evropě Europe s Open Learning Network Evropská síť otevřeného vzdělávání [Nizozemsko, Amsterodam] Schulabgängervermittlung Zprostředkovatelny pro absolventy škol [Belgie, Německy mluvící společenství] Specific Actions for Vigorous Energy Efficiency Specifické akce pro výraznou energetickou účinnost [EU] Standards-Based Apprenticeship Učňovství založené na standardech [Irsko] Stiftung Berufliche Bildung Nadace profesního vzdělávání Schoolbegeleidingsdiensten Školské doprovodné služby [Nizozemsko] Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation Státní sekretariát pro vzdělávání, výzkum a inovace [Švýcarsko] Site Based Management Místní samosprávné řízení School Based New Apprenticeship Nové učňovství založené na škole [Austrálie] Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt Odvětvový výbor pro trh práce ve vzdělávání [Nizozemsko] Small Business Service Služba pro malé podniky [Velká Británie] Staff College Kolej pro další vzdělávání [Velká Británie] School Curriculum and Assessment Authority Úřad pro školní kurikulum a hodnocení [Anglie, Wales] Systèm communautaire d accès à la documentation Systém přístupu k dokumentaci Společenství Standing Conference of Associations for Guidance in Education Settings Stálá konference sdružení pro poradenství ve vzdělávacích zařízeních Scandinavian Network Skandinávská síť [Švédsko, Norsko, Dánsko, Finsko] The Secretary s Commission on Achieving Necessary Skills Ministrova komise pro osvojování nezbytných dovedností [USA] Statistiska centralbyrån Ústřední statistický úřad [Švédsko] Scottish Consultative Council on the Curriculum Skotská konzultační rada pro kurikulum [Edinburgh] Swiss Coordination Centre for Research in Education Švýcarské koordinační středisko pro výzkum ve vzdělávání Scottish Curriculum Development Service Služby rozvoje skotského kurikula 2 Národní ústav pro vzdělávání

3 SCE SCEC SCED SCEES SCET SCI SCIL SCIP SCIP SCIS SCITT SCM SCM Sco SCONUL SCOP SCOPE SCOTCATS SCOTVEC SCQF SCPC SCPDCIHE SCPR SCRAC SCRE Scottish Certificate of Education Skotské osvědčení o vzdělání Scottish Community Education Council Skotská rada pro osvětové vzdělávání Standing Conference on Educational Development Stálá konference o rozvoji vzdělávání [Velká Británie] La société canadienne pour l étude de l enseignement supérieur Kanadská společnost pro studium vysokoškolského vzdělávání [Ottawa] [též CSSHE] Scottish Council for Educational Technology Skotská rada pro vzdělávací technologii Science Citation Index Citační rejstřík vědecké literatury Swiss Centre for Innovations in Learning Švýcarské středisko pro inovace ve vzdělávání School Curriculum Industry Partnership Partnerství mezi školou a průmyslem v oblasti kurikula [Velká Británie] Society for Computers in Psychology Společnost pro počítače v psychologii Scottish Council of Independent Schools Skotská rada nezávislých (nesubvencovaných) škol School-centred teacher training iniciative Iniciativa vzdělávání učitelů zaměřeného na školu [Velká Británie] State Certified Midwife Státně certifikovaná porodní asistentka Supply Chain Management Management zásobovacího řetězce Skotsko Society of College, National and University Libraries Společnost kolejních, národních a univerzitních knihoven [Velká Británie] Standing Conference of Principals Stálá konference ředitelů škol [Velká Británie] Software Certification on Programme in Europe Softwarová certifikace programů v Evropě Scottish Credit Accumulation and Transfer Scheme Skotský systém shromažďování kreditů a jejich přenosu Scottish Vocational Education Council Skotská rada pro odborné vzdělávání Scottish Credit and Qualifications Framework Skotský rámec kreditů a kvalifikací Service Central de Prévention de la Corruption Ústřední služba pro prevenci proti korupci [Francie] Standing Conference of Principals and Directors of Colleges and Institutes of Higher Education Stálá konference ředitelů škol, kolejí a vysokoškolských institucí Social and Community Planing Research Sociální výzkum a výzkum obecního plánování [Velká Británie] Standing Conference of Regional Advisory Councils Stálá konference regionálních poradních sborů Scottish Council for Research in Education Skotská rada pro výzkum ve vzdělávání [Edinburgh] Národní ústav pro vzdělávání 3

4 SCRIPT SCRIPT Script SCT SCUAIOIP SCUBA SCUE SCUP SCUTREA SCWEIMS SDA SDA SDF SDI SDMS SDP SE SE SE SEA SEA SEAC SEAC Service de coordination de la recherche et de l innovation pédagogiques et technologiques Koordinační služba pro pedagogický a technologický výzkum a inovace [Lucembursko] Support for Creative Independent Production Talent Podpora tvořivého, nezávislého, produktivního talentu [MEDIA] Service de coordination de la recherche et de l innovation pédagogiques et technologiques Služba pro koordinaci výzkumu a pro pedagogické a technologické inovace [Lucembursko] Student-centred learning Učení zaměřené na studenta Services Communs Universitaires d Accueil, d Information, d Orientation et d Insertion Professionnelle Společné univerzitní služby týkající se přijímání, informací, profesní orientace a vstupu do povolání Self-Contained Underwater Breathing Apparatus Samostatný podvodní dýchací přístroj Standing Committee on University Entrance Stálý výbor pro přijímání na univerzitu Society for College and University Planning Společnost pro plánování kolejí a univerzit [Ann Arbor, USA] Standing Conference on University Teaching and Research in the Education of Adults Stálá konference pro univerzitní vyučování a výzkum ve vzdělávání dospělých [Velká Británie] Student-Centric Webbased Educational & Information Management System Vzdělávací a informační síťový řídící systém určený studentům [Skotsko] Service Delivery Areas Oblasti doručování služeb (fondů) [USA] Social Demand Approach Způsob zjišťování potřeby kvalifikací na základě sociální poptávky Skills Development Fund Fond pro rozvoj dovedností Selective Dissemination of Information Výběrové šíření informací Staff Development Management System Systém řízení rozvoje personálu School Development Plan Program rozvoje školy [Velká Británie] Scottish Enterprise Skotské podnikání Studentereksamen Studentská zkouška [Dánsko] Švédsko Single European Act Zákon o jednotné Evropě [EU] Socialist Education Association Socialistické pedagogické sdružení Secondary Examinations and Assessment Council Rada pro středoškolské zkoušky a hodnocení School Examinations and Assessment Council Rada pro školní zkoušky a hodnocení [Anglie, Wales] 4 Národní ústav pro vzdělávání

5 SEB SEC SEC SED SEDA SEDA SEDOC SEDPP SEE SEED SEED SEEQUEL SEFI SEGEC SEGPA SEI SEL SEM SEMA SEn SEN SEN SENAI SENAR SENECA Scottish Examination Board Skotský zkušební výbor Secondary Examinations Council Rada pro středoškolské zkoušky Secondary Education Commitee Výbor pro sekundární vzdělávání [Irsko] Scottish Education Department Odbor vzdělávání pro Skotsko Scottish Education Data Archive Skotský archiv údajů o vzdělávání Staff and Education Development Association Sdružení pro rozvoj personálu a vzdělávání [Cornwall, Velká Británie] Système européen de diffusion des offres et des demandes d emploi enregistrées en compensation internationale Evropský systém šíření nabídek a poptávek týkajících se zaměstnání zaregistrovaných v mezinárodním vyrovnávání Société d étude et de développement de la presse périodique Společnost pro studium a rozvoj periodického tisku [Francie] Stratégie Européenne pour l'emploi Evropská strategie zaměstnanosti Small enterprise development Rozvoj malých podniků [program OIT] Scottish Executive Education Department Skotské exekutivní ministerstvo školství Sustainable Environment for the Evaluation of Quality in E-Learning Udržitelné prostředí pro evaluaci kvality v e-learningu [EU] Société européenne pour la formation des ingénieurs / European Society for Engineering Education Evropská společnost pro přípravu inženýrů [Brusel] Secrétariat Général de l enseignement Catholique Generální sekretariát pro katolické vzdělávání [Belgie, Francouzské společenství] Sections d enseignements généraux et professionnels adaptés Sekce přizpůsobeného všeobecného a profesního vzdělávání [Francie] Stockholm Environment Institute Stockholmský institut pro životní prostředí Statens Erhvervspædagogiske Læreruddannelse Státní vzdělávací zařízení pro přípravu učitelů odborných škol [Dánsko] Single European Market Jednotný evropský trh [EU] Société d Encouragement aux Métiers d Arts Společnost pro podporu uměleckých řemesel [Francie] Scottish Enterprise Skotské podnikání Special Educational Needs Speciální vzdělávací potřeby State Enrolled Nurse Státně zapsaná ošetřovatelka Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial Národní služba pro vzdělávání učňů [Brazílie] Serviço Nacional de Formação Profissional Rural Národní služba pro odbornou přípravu v zemědělství [Brazílie] Special Exchange Network for European Cooperation Actions Odborná síť pro evropské kooperační projekty [Německo, Erlangen] Národní ústav pro vzdělávání 5

6 SEO SEO SEO SEP SEO SEP SEPC SER SERA SERR SERV SES SESAM SESPROS SETA SETC SETE SEU SEU SEU SF SFA SFEFC SFC SFEU SFI SFIA Self-explanatory object Předmět vysvětlující sám sebe Senior Education Officer Vyšší školský úředník Society of Education Officers Společnost vyšších školských úředníků Self-education program Program sebevzdělávání Stichting voor Economisch Onderzoek Nadace pro ekonomický výzkum [Nizozemsko] Syndicat de l'education Populaire Syndikát lidového vzdělávání Sociedad Espańola de Pedagogica Comparanda Španělská společnost pro srovnávací pedagogiku Sociaal-Economische Raad Sociálně ekonomická rada [Nizozemsko] Scottish Educational Research Association Skotské sdružení pro pedagogický výzkum Společný evropský referenční rámec pro jazyky Sociaal Economische Raad Vlaanderen Vlámská sociálně ekonomická rada [Belgie] Sections d éducation spécialisée Sekce speciálního vzdělávání [Francie] Stages européens en alternance dans le métiers Evropské alternační stáže v řemeslech Système européen de statistiques intégrées de la protection sociale Evropský systém integrovaných statistik sociálního zabezpečení Sector Education and Training Authority Odvětvový úřad vzdělávání a přípravy [Jihoafrická republika] Système européen de transfert des crédits Evropský systém přenosu kreditů [též ECTS] Students Evaluations of Teaching Effectiveness Studentské hodnocení efektivity výuky Standards and Effectiveness Unit Oddělení standardů a efektivnosti [Velká Británie] Středoevropská univerzita Central Europe University [též CEU] Social Exclusion Unit Jednotka pro sociální vylučování Structural Funds Strukturální fondy [EU] Service de la formation des adultes Služba vzdělávání dospělých [Lucembursko] Scottish Further Education Funding Council Skotská rada pro financování dalšího vzdělávání (od r SFC) Scottish Further and Higher Education Funding Council Skotská rada pro financování dalšího a vysokoškolského vzdělávání (od r. 2005) Scottish Further Education Unit Skotské oddělení dalšího vzdělávání Svenska för invandrare nebo Svenskundervisning för invandrare Švédština pro přistěhovalce nebo Vyučování švédštiny pro přistěhovalce Sea Fish Industry Authority Úřad pro průmysl zpracování mořských ryb [Velká Británie] 6 Národní ústav pro vzdělávání

7 SFIDE SFIVET SFO SFPME SFRD SFS SfSB SGA SGAB SGB SGB SGBF SGCPC SGEC SGIB SH&M SHA SHAC SHARE SHEFC SHERLOCK SHINE SHMIS SHRK SHV SI SI Sistemi Formativi Innovativi in Dimensione Europa Inovační systémy profesní přípravy v evropské dimenzi Swiss Federal Institute for Vocational Education Švýcarský spolkový ústav pro odborné vzdělávání [též EHB, IFFP, IUFFP] Skolefritidsordninger Školní zařízení pro volný čas [Dánsko] [Norsko] Service formation pour les petites et moyennes entreprises Vzdělávací služba pro malé a střední podniky [Bruxelles] Services régionaux de formation et développement Regionální služby pro profesní přípravu a pro rozvoj [Francie] Sozialforschungsstelle Pracoviště sociálního výzkumu [Německo, Dortmund] Staatsinstitut für Schulpädagogik und Bildungsforschung Státní ústav pro školní pedagogiku a výzkum vzdělávání [Německo] Scottish Group Award Skotské skupinové osvědčení (za několik kurzů a jednotek) Schweizerische Gesellschaft für angewandte Berufsbildungsforschung Švýcarská společnost pro aplikovaný výzkum odborného vzdělávání Schweizerische Gewerkschaftsbund Švýcarský odborový svaz Sozialgesetzbuch Sociální zákoník [Německo] Schweizerische Gesellschaft für Bildungsforschung Švýcarská společnost pro pedagogický výzkum Secrétariat général des Commissions professionnelles consultatives Generální sekretariát Poradních profesních komisí [Francie] Secrétariat Général de l Enseignemet Catholique Generální sekretariát katolického vzdělávání [Francie] Standing Group on Indicators and Benchmarks Stálá skupina pro indikátory a kritéria [EU] Stichting Hout & Meubel Nadace dřevo a nábytek [Nizozemsko] Secondary Heads Association Sdružení ředitelů středních škol The London Housing Aid Centre Londýnské středisko pro pomoc při hledání bytu Scheme of Humanitarian Assistance for Refugee Education Projekt humanitární pomoci pro vzdělávání uprchlíků Scottish Higher Education Funding Council Skotská rada pro financování vysokoškolského vzdělávání (od r SFC) Programme of Training in field of ID Cards Program přípravy v oblasti identifikačních průkazů [EU] Students Helping in the Naturalization of Elders Studenti (vysokých škol) pomáhají při naturalizaci starších lidí [USA] Society of Headmasters and Headmistresses of Independent Schools Společnost ředitelů a ředitelek nezávislých škol [Velká Británie] Schweizerische Hochschulrektorenkonferenz Konference rektorů švýcarských vysokých škol [též CRUS] Společnost pro hudební výchovu Slovinsko Statutory Instrument Statutární nástroj Národní ústav pro vzdělávání 7

8 SI SIACE SIALS SIAM SIBP SIC SICT SIDA SIEC SIEC SIEP SIETAR SIF SIL SILO SIM SIMBA SIMS SINAPSE SIO SIP SIS SISP SISS SISS SIT Svenska institutet Švédský institut Scottish Institute of Adult and Continuing Education Skotský ústav pro vzdělávání dospělých a další vzdělávání Second International Adult Literacy Survey Druhý mezinárodní výzkum gramotnosti dospělých Society for Industrial and Applied Mathematics Společnost pro průmyslovou a aplikovanou matematiku Schweizerisches Institut für Berufspädagogik Švýcarský ústav pro pedagogiku odborného vzdělávání [též ISPFP] Standard Industrial Classification Standardní průmyslová klasifikace (od roku 1948) [Velká Británie] Serviço de informação científica e técnica Vědecká a technická informační služba [Portugalsko] Swedish International Development Authority Švédský úřad pro mezinárodní rozvoj [Stockholm] Service interacadémique des examens et concours Služba pro zkoušky a přijímací konkurzy zřízená pro několik obvodů školské správy [Francie] Societé internationale pour l enseignement commercial Mezinárodní společnost pro obchodní vzdělávání [viz též ISBE] Service d information sur les études et les professions Informační služba o studiích a povoláních [Belgie] Society for Intercultural Education, Training and Research Společnost pro interkulturní vzdělávání, přípravu a výzkum [Washington D.C.; Jyväskylä, Finsko] Service d information des familles Informační služba pro rodiny [Francie] Sistema Informativo Lavoro Informační systém práce [Itálie] School/Industry Liaison Officer Úředník pro vztahy mezi školou a průmyslem Social Inclusion Measure Opatření sociálního začleňování [Irsko] Simulation der betrieblichen Arbeitswelt Simulace podnikového pracovního prostředí [Německo] Second International Mathematics Survey Druhý mezinárodní výzkum (vědomostí žáků) v matematice Scientific INformAion for Policy Support in Evrope Vědecké informace pro podporu politiky v Evropě (elektronická síť) Session d information et d orientation Informační a orientační seminář [Francie] School Integration Project Projekt školní integrace [Irsko] Schools Information System Informační systém pro školy [Skotsko] Stálý interdisciplinární seminář pedagogiky Scuole universitarie di specializzazione per l insegnamento superiore Specializované vysoké školy (učitelství) pro vyšší vzdělávání [Itálie] Second International Science Study Druhý mezinárodní výzkum (vědomostí žáků) v přírodních vědách Society of Industrial Tutors Společnost učitelů průmyslových škol 8 Národní ústav pro vzdělávání

9 SITC SITES SITV SIVAT SIVP SJNC SK SKBF SKILLNET SKIP SKOPE SKRVŠ SKU SKV SKVC SL SL SL SLA SLA SLIM SLO SMB Standard International Trade Classification Standardní klasifikace mezinárodního obchodu Second Information Technology in Education Study Druhý mezinárodní výzkum informačních technologií ve vzdělávání [navazuje na COMPED] Scholastech Interactive Television Školní interaktivní televize Seoul Institute for Vocational Training in Advanced Technology Soulský ústav pro profesní přípravu ve vyspělých technologiích Stages d initiation à la vie professionnelle Stáže uvádějící do profesního života [Francie] Scottish Joint Negotiating Committee Skotský společný vyjednávací výbor Slovensko Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung Švýcarské koordinační středisko pro pedagogický výzkum The Skills and Enterprise Network Síť Kvalifikace a podniky [Nottingham] Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky Association of Library and Information Professionals of the Czech Republic Asssociation des bibliothécaires et des documentalistes de la République Tcheque Verband der Bibliothekare und Informationsmitarbeiter der Tschechischen Republik Research Centre for Skills, Knowledge and Organisation Performance Středisko pro výzkum dovedností, vědomostí a výkonnosti organizací [Velká Británie] Studentská komora Rady vysokých škol Students Chamber of the Council of Universities Sekretariat des Katholischen Unterrichtswesen Sekretariát katolického školství [Belgie, německy mluvící společenství] Schweizerisch Kaufmännischer Verband Švýcarský obchodnický svaz Studiju Kokybés Vertinimo Centras / Centre for Quality Assessment in Higher Education Středisko pro hodnocení kvality ve vysokoškolském vzdělávání [Vilnius, Litva] Senior Lecturer Starší lektor Slovinsko (též SI) Sweriges lärarförbundl/lärarförbundet Švédský svaz učitelů Scottish Library Association Skotské knihovnické sdružení School-leaving age Věk absolventů školy Simplier legislation in the Internal Market Jednodušší legislativa na vnitřním trhu [EU] Stichting voor Leerplanontwikkeling Nadace pro rozvoj kurikula [Nizozemsko] Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Národní expertní středisko pro rozvoj kurikula (nový název) Small and Medium Business Malý a střední podnik [Švýcarsko] Národní ústav pro vzdělávání 9

10 SME SME SME SMF SMI SMIC SML SMME SMP SMS SMS SMU SNCP SNEC SNFMO SNPP SNUipp SÖ SOC SOC SOE SOEC SOED SOF SOFI SOHO Small and Medium Enterprise Malý a střední podnik Subject Matter Expert Odborník na určitou problematiku Système monétaire européen Evropský měnový systém Små och medelstora företag Malé a střední podniky [Švédsko] Salario Mínimo Interprofesional Minimální mzda ve všech odvětvích [Španělsko] Salaire minimum interprofessionnel de croissance Vývoj minimální mzdy ve všech odvětvích [Francie] Self-managed-learning Sebeřízené učení Small, Medium and Micro-enterprises Malé, střední a mikropodniky Statutory Maternity Pay Mateřský příspěvek [Velká Británie] Short Message Service Posílání krátkých (textových) zpráv viz bac SMS Standards Methodology Unit Jednotka pro metodologii standardů Sistema Nacional de las Cualificaciones Profesionales Národní systém profesních kvalifikací [Španělsko] Secrétariat national de l enseignement catholique Národní sekretariát katolického vzdělávání [Belgie] [též NSKO] Sistema Nacional de Formação de Mão-de-Obra Národní systém přípravy pracovních sil [Brazílie] Servicio Nacional de Promoción Profesional Národní služba pro profesionální vzestup [Paraguay] Syndicat national unifié des instituteurs, professeurs des écoles et professeurs de l enseignement général des collèges Sjednocený národní odborový svaz učitelů, profesorů škol a profesorů všeobecného vzdělávání v collèges (nižších sekundárních školách) [Francie] Skolörverstyrelsen Národní rada pro vzdělávání [Švédsko] Standard Occupation Classification Standardní klasifikace zaměstnání [USA] Standard system of occupational classification Standardní systém profesní klasifikace [Velká Británie] Südosteurope Jihovýchodní Evropa Statistical Office of the European Communities Statistický úřad Evropských společenství Scottish Office Education Department Odbor vzdělávání Úřadu pro Skotsko Seat Occupancy Factor Faktor obsazenosti středisek Soziologisches Forschungsinstitut Výzkumný ústav sociologický [Německo, Göttingen] Small offices and home offices malé kanceláře a domácí kanceláře 10 Národní ústav pro vzdělávání

11 SOICC SOKRATES SoLfA SOM SOPHIA SOS SOSIG SOST SOSU SOŠ SOU SOU SOU SOVA SPARC SPC SPEAR SPES SPF SPHE SPI SPICE SPINN SPKK SPO SPOS SPRINT SPTU State Occupational Information Coordinating Committees Státní koordinační výbory pro profesní informace [USA] Program EU pro podporu evropského občanství Selbstorganisiertes Lernen für den Arbeitsplatz Samostatně organizované učení pro pracovní místo Stichting Opleidingen Metaal Nadace pro přípravu v kovooborech [Nizozemsko] Coordination des études femmes Koordinace studia žen Soutien Opérationnel pour le Service Volontaire Européen Operační podpora Evropské dobrovolnické služby [Belgie] Social Science Information Gateway Informační brána společenských věd Structured On-Site Training Strukturovaná profesní příprava na pracovišti [USA] Social- og sundhedsuddannelser Vzdělávání sociálních a zdravotnických pracovníků [Dánsko] Střední odborná škola Secondary Technical School nebo Vocational Technical School Средно общо образователно училище Střední všeobecně vzdělávací škola [Bulharsko] Střední odborné učiliště Secondary Apprentice School nebo Vocational Apprentice School Sveriges offentliga utredningar Veřejné vyhlášky švédské vlády Sdružení obětí vzdělávacího apartheidu Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition Koalice pro vědecké publikování a akademické zdroje Speciálně pedagogické centrum Support Programme for an European Assessment of Research Podpůrný program pro hodnocení evropského výzkumu Stimulation Plan for Economic Science Stimulační plán pro ekonomické vědy [EU] Statens Pædagogiske Forsøgscenter Státní středisko pro inovace v pedagogice [Dánsko] Social, Personal and Health Education Společenské, osobní a zdravotnické vzdělávání [Velká Británie] Servizi per l impiego Služby zaměstnanosti [Itálie] Specialization Program in International Online Education Odborný program v mezinárodním onlinovém vzdělávání [Norsko] School Project in Northern Norway Školní projekt v severním Norsku Státní pedagogická knihovna Komenského Comenius State Library of Education (od roku 2004 NPKK) Service public de l orientation Veřejná služba orientace [Francie] Services de Psychologie et d Orientation Scolaires Služby psychologické a pedagogické orientace [Lucembursko] Strategic Programme for Innovation and Technology Transfer Strategický program pro přenos inovací a technologie [EU] Средно професионално техническо училище Střední technická škola [Bulharsko] Národní ústav pro vzdělávání 11

12 SPU SQ3R SQA SQC SQCF SQL SRA SRC SREA SRHE SRIF SRN SRPL SRV SRY SS SSA SSB SSC SSDA SSH SSHRC SSII SSLS SSO SSR Správa přípravy učňů Management for Apprentices Vocational Training Survey, Question, Read, Recite, Review (Reading Method) Udělej si přehled, ptej se, čti, rekapituluj, zpětně kontroluj (metoda čtení) Scottish Qualifications Authority Skotský úřad pro kvalifikace Scottish Qualifications Certificate Skotský certifikát kvalifikací Scottish Credit and Qualifications Framework Skotský rámec kreditů a kvalifikací Structured Query Language Strukturovaný dotazovací jazyk (používaný v databázích) Society of Research Administrators Společnost organizátorů výzkumu [USA] Science Research Council Rada pro vědecký výzkum Service rééducatif ambulatoire Ambulantní převýchovná služba [Lucembursko] Society for Research into Higher Education Společnost pro výzkum ve vysokém školství [Londýn] Systèmes de réponse individualisée de formation Systémy individualizované odpovědi v profesní přípravě [Francie] State Registred Nurse Státně registrovaná ošetřovatelka Self-regulated personalised learning Sebeřízené personalizované učení Statens ressurs- og voksenopplæringssenter Státní informační a školicí střediska [Norsko] Samarbeidrådet for yrkesopplæring Rada pro spolupráci v odborném vzdělávání [Norsko] Seguridad social Sociální zabezpečení Standard Spending Assessment Hodnocení standardních výdajů Statistik sentralbyrå Ústřední statistický úřad [Norsko] Sector Skills Council Rada pro odvětvové kvalifikace [Velká Británie] Sector Skills Development Agency Agentura pro rozvoj odvětvových kvalifikací [Velká Británie] Social Science and Humanities Společenské a humanitní vědy Social Sciences and Humanities Research Council of Canada Rada Kanady pro výzkum sociálních a humanitních věd [též CRSH] Sociétés de services en ingénierie informatique Společnosti služeb informatického inženýrství [Francie] Scottish School Leavers Survey Přehled absolventů skotských škol Schweizerische Stomatologenorganisation Švýcarská organizace stomatologů Staff Student Ratio Počet učitelů v poměru k počtu studentů 12 Národní ústav pro vzdělávání

13 SSRC SSS SSV STA STAE STAM STAPS STAR STAR STATEC STCW STD STEAC STEM STEM STEP STEP STEs STI STI STIC STICS STL STM STM STOA Social Science Research Council Rada pro výzkum ve společenských vědách Scuola secondaria superiore Vyšší střední škola [Itálie] Statens skolor för vuxna Státní školy pro dospělé [Švédsko] Skillcentre Training Agency Agentura pro přípravu ve kvalifikačních střediscích viz bac STAE Studiegroup Authentieke Middenschool Studijní tým prvního stupně škol [Belgie, Vlámské společenství] Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives Vědy a techniky fyzických a sportovních činností [Francie] Special Telecommunication Action for Regional Development Speciální telekomunikační akce pro regionální rozvoj [EU] Student Achievement in Reading Výsledky studentů ve čtení [USA] Service central de la statistique et des études économiques Centrální služba pro statistiku a ekonomické studie [Lucembursko] Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers Normy odborné přípravy, certifikace a strážní služby námořníků (mezinárodní úmluva) Science and Technology for Development Věda a technika pro rozvoj [EU] Scottish Tertiary Education Advisory Council Skotský poradní orgán pro terciární vzdělání Science, technology, engineering and mathematics Přírodní vědy, technika, inženýrství a matematika Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Madrid Odbory pracovníků v madridském školství [Španělsko] Science and Technology for Environment Protection Věda a technika pro ochranu životního prostředí [ES] Shell Technology Enterprise Programme Program firmy Shell pro poskytování technické praxe v podnicích studentům vysokých škol [Velká Británie] Confederación de sindicatos de Trabajadores y Trabajadora de la Enseñanza Odborová konfederace pracovníků a pracovnic ve školství [Španělsko] viz bac STI Scientific and Technical Information Vědecké a technické informace Sciences et Techniques de l Information et de la Communication Informační a komunikační věda a technika [Francie] Service pour la Transformation, l Innovation et le Changement Social Služba pro transformaci, inovaci a sociální změnu [Belgie] viz bac STL Science, Technology and Medicine Přírodní vědy, technika a lékařství Short-Term Memory Krátkodobá paměť Scientific and Technological Options Assessment Hodnocení vědeckých a technických možností [EU] Národní ústav pro vzdělávání 13

14 STOPP STPA STRIDE STS STTT STW STW STWOA Stx SU SUCE SUFI SUFW SULF SUNY SVB SVE SVEB SVGB SVO SVP SVQ SVR SVS SVT SVTC Society of Teachers Opposed to Physical Punishment Společnost učitelů proti fyzickým trestům viz bac STPA Science and Technology for Regional Innovation and Development in Europe Věda a technika pro regionální inovace a rozvoj v Evropě Sections de techniciens supérieurs Sekce pro přípravu vyšších techniků [Francie] Software Tools for Technology Transfer Softwarové nástroje pro přenos technologie School-to-Work Přechod ze školy do práce [USA] Stichting voor Technische Wetenschappen Nadace pro technické vědy [Nizozemsko] School-to-Work Opportunities Act Zákon o možnostech přechodu ze školy do práce [USA] Studentereksamen Závěrečná zkouška ve střední všeobecně vzdělávací škole [Dánsko] Statens Uddannelsesstøtte Státní stipendium [Dánsko] Scottish Universities Council on Entrance Rada skotských univerzit pro vstup Scottish University for Industry Skotská univerzita pro průmysl Sächschises Umschulungs- und Fortbildungswerk Dresden e.v. Saský podnik pro přeškolování a další vzdělávání Drážďany Scottish union learning fund Skotský odborový vzdělávací fond State University of New York Státní newyorská univerzita Schweizerischer Verband für Berufsberatung Švýcarský svaz pro profesní poradenství [též ASOSP] Landelijk studie- on ontwikkelingscentrum voor de volwasseneneducatie Národní středisko pro studium a rozvoj vzdělávání dospělých [Nizozemsko] Schweizerische Vereinigung für Erwachsenenbildung Švýcarské sdružení pro vzdělávání dospělých [též FSEA] Stichting Vakopleiding Gezondheidstechnische beroepen Nadace zdravotně-technické odborné přípravy [Nizozemsko] Stichting voor Onderzoek van het Onderwijs Nadace pro pedagogický výzkum [Nizozemsko] Středisko vzdělávací politiky Education Policy Centre (zal. 1994) [Pedagogická fakulta UK v Praze] Scottish Vocational Qualifications Skotské profesní kvalifikace Sachverständigenrat Rada expertů [Německo] Strategic Value Selling Prodávání strategické hodnoty [Německo] Sciences et vie de la terre Přírodní vědy a život země Scottish Virtual Teacher s Centre Skotské virtuální středisko pro učitele 14 Národní ústav pro vzdělávání

15 SVU SWAP SweSAT SwIT SWLS SWOT SWS SYO SYPS SYSDEM SYSTRAN SZW SZfH ŠIOV ŠMOK Statens Voksenuddannelsesstøtte Státní podpor pro dospělé ve vzdělávání [Dánsko] Scottish Wider Access Programme Skotský program širšího přístupu Swedish Scholastic Aptitude Test Švédský test školních schopností Sweden Information Technology Švédská informační technologie Satisfaction with Life Scale Stupnice spokojenosti se životem Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats analysis Analýza silných stránek, slabých stránek, možností a ohrožení Semesterwochenstuden Počet hodin (vyučovacího předmětu) v týdnu za semestr Studie- och yrkesorientering Studijní a profesní poradenství [Švédsko] Scottish Young People Survey Skotský přehled o mládeži System of Documentation on Employment / Système Européenne de Documentation sur l Emploi Systém dokumentace o zaměstnání System Translation Automatický překlad Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid Ministerstvo sociálních věcí [Nizozemsko] Schweizerische Zentralstelle für Hochschulwesen Švýcarské ústředí pro vysoké školství [též OCUS] Štátny inštitút odborného vzdelávania State Vocational Education Institute Staatliches Institut für Berufsbildung Státní ústav odborného vzdělávání [Slovensko] Školy moderních koncepcí Národní ústav pro vzdělávání 15

Národní ústav pro vzdělávání 1

Národní ústav pro vzdělávání 1 A et M Arts et métier [Ecole nationale d ingénieurs A et M] Vysoká škola průmyslová A Level Advanced - Level General Certificate of Education Všeobecné osvědčení vzdělání - pokročilá úroveň A.B. assez

Více

Česko-anglický slovník odborného vzdělávání

Česko-anglický slovník odborného vzdělávání Česko-anglický slovník odborného vzdělávání Slovník je převzat z přílohy Zpravodaje V/2007, v níž jsou vysvětlující poznámky k účelu slovníku, k jeho uspořádání, důvody, proč některá slova či slovní spojení

Více

Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012

Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012 1 Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012 Autoři odpovídají za původnost své práce i za technickou kvalitu dodaných obrazových podkladů.

Více

Podpora umění a kultury z Evropské unie

Podpora umění a kultury z Evropské unie Podpora umění a kultury z Evropské unie Obsah Podpora umění a kultury z Evropské unie 6 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY 7 umění a kulturní dědictví 8 Culture 2000 8 MEDIA Plus 10 vzdělávání 13 Socrates II 13 Leonardo

Více

Národní ústav odborného vzdělávání 1

Národní ústav odborného vzdělávání 1 H&G HA HAK HANDYNET HAS HASAW HAVO HBO HCBLA HCE HCEEE HCI HCITB HCM HDTV HDE HE HEA I HEF HEFCE HEFCW Histoire et géographie Dějepis a zeměpis (tematický okruh při bakalaureátu) [Francie] Hauptausschuß

Více

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014 Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR inovace 2014 21. mezinárodní sympozium s výstavou 2. 5. 12. 2014 21 st International Symposium and Exhibition December 2 5,

Více

Komparativní analýza vzdělávacích systémů ve vybraných zemích EU ISCED 1, 2

Komparativní analýza vzdělávacích systémů ve vybraných zemích EU ISCED 1, 2 2012 Komparativní analýza vzdělávacích systémů ve vybraných zemích EU ISCED 1, 2 Analýza byla vypracována pro potřeby společnosti Člověk v tísni, o.p.s. SocioFactor s.r.o. Chopinova 523/10 702 00 Ostrava

Více

Zpravodaj. č. 10/2002 (20. října) Odborné vzdělávání v zahraničí. Nové základní dovednosti pro všechny? 3. Evropský řidičský průkaz na počítače

Zpravodaj. č. 10/2002 (20. října) Odborné vzdělávání v zahraničí. Nové základní dovednosti pro všechny? 3. Evropský řidičský průkaz na počítače Zpravodaj Odborné vzdělávání v zahraničí Nové základní dovednosti pro všechny? 3 č. 10/2002 (20. října) Evropský řidičský průkaz na počítače Celoživotní vzdělávání v Evropské unii 5 Ministři školství zemí

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Report on activities of the Regional Development Agency of the Pardubice Region for 2014 OBSAH / TABLE OF CONTENTS 1. Úvodní

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK PRAHA - DUBEN 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 7 3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA 30 4.

Více

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová Evropské dimenze vzdělávání Danuše Nezvalová Vzdělávání v Evropě Po prostudování této kapitoly dokážete: srovnat školské systémy v zemích EU na základě vybraných parametrů, pochopit cíle vzdělávání v některých

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech)

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně prospěšné společnosti červen 2014

Více

Klíčové principy zlepšování kvality inkluzívního vzdělávání Doporučení odpovědným politickým činitelům

Klíčové principy zlepšování kvality inkluzívního vzdělávání Doporučení odpovědným politickým činitelům Klíčové principy zlepšování kvality inkluzívního vzdělávání Doporučení odpovědným politickým činitelům Klíčové principy zlepšování kvality inkluzívního vzdělávání Doporučení odpovědným politickým činitelům

Více

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika Asociace vysokoškolských poradců, o. s. a Institut vzdělávání a poradenství Česká zemědělská univerzita v Praze 1. konference s mezinárodní účastí Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

Výzkumného ústavu odborného školství. č. 5. 2 Ostrá kritika dalšího odborného vzdělávání. 5 Úkoly pro duální systém profesní přípravy

Výzkumného ústavu odborného školství. č. 5. 2 Ostrá kritika dalšího odborného vzdělávání. 5 Úkoly pro duální systém profesní přípravy Zpravodaj Výzkumného ústavu odborného školství č. 5 (20.května) Německý odborový svaz k dalšímu odbornému vzdělávání Odborné vzdělávání pro informační společnost Nové modely učebních oborů v německém duálním

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha, květen 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 3 3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 6 4. STUDENTI... 9 5. ABSOLVENTI...

Více

2 Editorial Kodaň v minulosti; školné, půjčky a stipendia; edutainment pro všechny...

2 Editorial Kodaň v minulosti; školné, půjčky a stipendia; edutainment pro všechny... z p r a v o d a j 2 2012 2 Editorial Kodaň v minulosti; školné, půjčky a stipendia; edutainment pro všechny... XXIII. ročník 3 Z glosáře Cedefopu 4 Čtvrtá část překladu termínů z glosáře obsahuje dvě hesla:

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání verze k 5. 5. 2014 1 ÚVOD... 6 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ PRO INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ

Více

Program Leonardo da Vinci. Kompendium projektů 2011 Česká republika

Program Leonardo da Vinci. Kompendium projektů 2011 Česká republika Program Leonardo da Vinci Vážené čtenářky, vážení čtenáři, PROGRAM LEONARDO DA VINCI Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP), která je součástí Domu zahraničních služeb, spravuje a koordinuje

Více

Celostátní testování žáků v Evropě: Cíle, organizace a využití výsledků

Celostátní testování žáků v Evropě: Cíle, organizace a využití výsledků Celostátní testování žáků v Evropě: Cíle, organizace a využití výsledků Tento dokument vydala Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA P9 Eurydice). Publikace vyšla tiskem

Více

O B S A H 1. Úvod Základní údaje vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 4. Studenti 5.

O B S A H 1. Úvod Základní údaje vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 4. Studenti 5. O B S A H 1. Úvod 3 2. Základní údaje o vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 13 4. Studenti 21 5. Absolventi 23 6. Zájem o studium 24 7. Akademičtí pracovníci 27

Více

Politika cestovního ruchu

Politika cestovního ruchu Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Katedra regionální ekonomie a správy Politika cestovního ruchu (teoreticko-metodologická východiska) Holešinská Andrea Metelková Petra Šauer Martin

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Úvod ke koncepci rezortního vzdělávání Stěžejní prioritou Ministerstva zemědělství je zajištění udržitelnosti zemědělství a posílení

Více

OECD. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

OECD. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD 2007 Materiály OECD jsou rovněž k dispozici na následující webové stránce: www.oecd.org Informace pro sdělovací prostředky Služba OECD pro vztahy

Více