SAPARD. Národní ústav pro vzdělávání 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SAPARD. Národní ústav pro vzdělávání 1"

Transkript

1 S S II SA SABEU SACO SAD SAEMA SAF SAFARI SAFSA SAGSET SAIO SAK SALT SAMI SANET SAOB SAPARD SAPIC SAREC SAREF SARL Särvux SASE SAST SASTD viz bac S Sekundarstufe II Sekundární stupeň II Samtök atvinnulífsins Konfederace islandských zaměstnavatelů Scottish Adult Basic Education Unit Skotská jednotka základního vzdělávání dospělých Sweriges Akademikers Centralorganisation Ústřední organizace švédských absolventů vysokých škol Single Administrative Document Jednotný administrativní dokument [EU] Scottish Association for Educational Management and Administration Skotské sdružení pro školské řízení a správu Svenska Arbetsgivareföreningen Švédská konfederace zaměstnavatelů Skills in Accessing, Finding and Reviewing Information Dovednosti v získávání přístupu k informacím, v jejich vyhledávání a posuzování (OU) [Velká Británie] Study Abroad and Foreign Students Advisers Poradci pro studium v zahraničí a pro zahraniční studenty [Amsterdam] Society for Academic Gaming and Simulation in Education and Training Společnost pro vzdělávací hry a simulace ve vzdělávání a přípravě Service Académique d Information et d Orientation Služba školské správy pro informace a orientaci [Francie] Suomen Ammattikuntien Keskusjärjestö Ústřední svaz finských odborů [Finsko] Scottish Association for Language Teaching Skotské sdružení pro vyučování jazyků System for Accessing Modular Information Systém pro přístup k modulovým informací [Skotsko] Slovak Academic Network Slovenská akademická síť Svenska akademiens ordbok Švédský akademický slovník Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development Speciální program pro rozvoj zemědělství a venkova [EU] Strategic Action Programme for Interregional Cooperation Strategický akční program pro meziregionální spolupráci [EU] Swedish Agency for Research Cooperation Švédská agentura pro spolupráci ve výzkumu [Stockholm] Système d analyse des relations formation emploi Systém analýzy vztahů mezi profesní přípravou a povoláním [Francie] Société à responsabilité limitée Společnost s ručením omezeným Utbildning för vuxna utvecklingsstörda Vzdělávání dospělých pro tělesně postižené [Švédsko] Specification of Apprenticeship Standards for England Specifikace standardů učňovství pro Anglii Strategic Analysis in Science and Technology Strategická analýza ve vědě a technice [EU] South African Society for Training and Development Jihoafrická společnost pro odbornou přípravu a rozvoj Národní ústav pro vzdělávání 1

2 SAT SAT SAT SATRO SATURN SATURN SAVE SAVE SBA SBB SBD SBFI SBM SBNA SBO SBS SC SCAA SCAD SCAGES SCANNET SCANS SCB SCCC SCCRE SCDS Scholastic Aptitude Test Test školní způsobilosti [USA] Standard Assessment Tasks Úkoly standardního hodnocení Standardized Aptitude Test Standardizovaný test způsobilosti [USA] Science and Technology Regional Organisation Regionální organizace vědy a techniky Satellite Distance Education in Europe Dálkové vzdělávání prostřednictvím satelitů v Evropě Europe s Open Learning Network Evropská síť otevřeného vzdělávání [Nizozemsko, Amsterodam] Schulabgängervermittlung Zprostředkovatelny pro absolventy škol [Belgie, Německy mluvící společenství] Specific Actions for Vigorous Energy Efficiency Specifické akce pro výraznou energetickou účinnost [EU] Standards-Based Apprenticeship Učňovství založené na standardech [Irsko] Stiftung Berufliche Bildung Nadace profesního vzdělávání Schoolbegeleidingsdiensten Školské doprovodné služby [Nizozemsko] Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation Státní sekretariát pro vzdělávání, výzkum a inovace [Švýcarsko] Site Based Management Místní samosprávné řízení School Based New Apprenticeship Nové učňovství založené na škole [Austrálie] Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt Odvětvový výbor pro trh práce ve vzdělávání [Nizozemsko] Small Business Service Služba pro malé podniky [Velká Británie] Staff College Kolej pro další vzdělávání [Velká Británie] School Curriculum and Assessment Authority Úřad pro školní kurikulum a hodnocení [Anglie, Wales] Systèm communautaire d accès à la documentation Systém přístupu k dokumentaci Společenství Standing Conference of Associations for Guidance in Education Settings Stálá konference sdružení pro poradenství ve vzdělávacích zařízeních Scandinavian Network Skandinávská síť [Švédsko, Norsko, Dánsko, Finsko] The Secretary s Commission on Achieving Necessary Skills Ministrova komise pro osvojování nezbytných dovedností [USA] Statistiska centralbyrån Ústřední statistický úřad [Švédsko] Scottish Consultative Council on the Curriculum Skotská konzultační rada pro kurikulum [Edinburgh] Swiss Coordination Centre for Research in Education Švýcarské koordinační středisko pro výzkum ve vzdělávání Scottish Curriculum Development Service Služby rozvoje skotského kurikula 2 Národní ústav pro vzdělávání

3 SCE SCEC SCED SCEES SCET SCI SCIL SCIP SCIP SCIS SCITT SCM SCM Sco SCONUL SCOP SCOPE SCOTCATS SCOTVEC SCQF SCPC SCPDCIHE SCPR SCRAC SCRE Scottish Certificate of Education Skotské osvědčení o vzdělání Scottish Community Education Council Skotská rada pro osvětové vzdělávání Standing Conference on Educational Development Stálá konference o rozvoji vzdělávání [Velká Británie] La société canadienne pour l étude de l enseignement supérieur Kanadská společnost pro studium vysokoškolského vzdělávání [Ottawa] [též CSSHE] Scottish Council for Educational Technology Skotská rada pro vzdělávací technologii Science Citation Index Citační rejstřík vědecké literatury Swiss Centre for Innovations in Learning Švýcarské středisko pro inovace ve vzdělávání School Curriculum Industry Partnership Partnerství mezi školou a průmyslem v oblasti kurikula [Velká Británie] Society for Computers in Psychology Společnost pro počítače v psychologii Scottish Council of Independent Schools Skotská rada nezávislých (nesubvencovaných) škol School-centred teacher training iniciative Iniciativa vzdělávání učitelů zaměřeného na školu [Velká Británie] State Certified Midwife Státně certifikovaná porodní asistentka Supply Chain Management Management zásobovacího řetězce Skotsko Society of College, National and University Libraries Společnost kolejních, národních a univerzitních knihoven [Velká Británie] Standing Conference of Principals Stálá konference ředitelů škol [Velká Británie] Software Certification on Programme in Europe Softwarová certifikace programů v Evropě Scottish Credit Accumulation and Transfer Scheme Skotský systém shromažďování kreditů a jejich přenosu Scottish Vocational Education Council Skotská rada pro odborné vzdělávání Scottish Credit and Qualifications Framework Skotský rámec kreditů a kvalifikací Service Central de Prévention de la Corruption Ústřední služba pro prevenci proti korupci [Francie] Standing Conference of Principals and Directors of Colleges and Institutes of Higher Education Stálá konference ředitelů škol, kolejí a vysokoškolských institucí Social and Community Planing Research Sociální výzkum a výzkum obecního plánování [Velká Británie] Standing Conference of Regional Advisory Councils Stálá konference regionálních poradních sborů Scottish Council for Research in Education Skotská rada pro výzkum ve vzdělávání [Edinburgh] Národní ústav pro vzdělávání 3

4 SCRIPT SCRIPT Script SCT SCUAIOIP SCUBA SCUE SCUP SCUTREA SCWEIMS SDA SDA SDF SDI SDMS SDP SE SE SE SEA SEA SEAC SEAC Service de coordination de la recherche et de l innovation pédagogiques et technologiques Koordinační služba pro pedagogický a technologický výzkum a inovace [Lucembursko] Support for Creative Independent Production Talent Podpora tvořivého, nezávislého, produktivního talentu [MEDIA] Service de coordination de la recherche et de l innovation pédagogiques et technologiques Služba pro koordinaci výzkumu a pro pedagogické a technologické inovace [Lucembursko] Student-centred learning Učení zaměřené na studenta Services Communs Universitaires d Accueil, d Information, d Orientation et d Insertion Professionnelle Společné univerzitní služby týkající se přijímání, informací, profesní orientace a vstupu do povolání Self-Contained Underwater Breathing Apparatus Samostatný podvodní dýchací přístroj Standing Committee on University Entrance Stálý výbor pro přijímání na univerzitu Society for College and University Planning Společnost pro plánování kolejí a univerzit [Ann Arbor, USA] Standing Conference on University Teaching and Research in the Education of Adults Stálá konference pro univerzitní vyučování a výzkum ve vzdělávání dospělých [Velká Británie] Student-Centric Webbased Educational & Information Management System Vzdělávací a informační síťový řídící systém určený studentům [Skotsko] Service Delivery Areas Oblasti doručování služeb (fondů) [USA] Social Demand Approach Způsob zjišťování potřeby kvalifikací na základě sociální poptávky Skills Development Fund Fond pro rozvoj dovedností Selective Dissemination of Information Výběrové šíření informací Staff Development Management System Systém řízení rozvoje personálu School Development Plan Program rozvoje školy [Velká Británie] Scottish Enterprise Skotské podnikání Studentereksamen Studentská zkouška [Dánsko] Švédsko Single European Act Zákon o jednotné Evropě [EU] Socialist Education Association Socialistické pedagogické sdružení Secondary Examinations and Assessment Council Rada pro středoškolské zkoušky a hodnocení School Examinations and Assessment Council Rada pro školní zkoušky a hodnocení [Anglie, Wales] 4 Národní ústav pro vzdělávání

5 SEB SEC SEC SED SEDA SEDA SEDOC SEDPP SEE SEED SEED SEEQUEL SEFI SEGEC SEGPA SEI SEL SEM SEMA SEn SEN SEN SENAI SENAR SENECA Scottish Examination Board Skotský zkušební výbor Secondary Examinations Council Rada pro středoškolské zkoušky Secondary Education Commitee Výbor pro sekundární vzdělávání [Irsko] Scottish Education Department Odbor vzdělávání pro Skotsko Scottish Education Data Archive Skotský archiv údajů o vzdělávání Staff and Education Development Association Sdružení pro rozvoj personálu a vzdělávání [Cornwall, Velká Británie] Système européen de diffusion des offres et des demandes d emploi enregistrées en compensation internationale Evropský systém šíření nabídek a poptávek týkajících se zaměstnání zaregistrovaných v mezinárodním vyrovnávání Société d étude et de développement de la presse périodique Společnost pro studium a rozvoj periodického tisku [Francie] Stratégie Européenne pour l'emploi Evropská strategie zaměstnanosti Small enterprise development Rozvoj malých podniků [program OIT] Scottish Executive Education Department Skotské exekutivní ministerstvo školství Sustainable Environment for the Evaluation of Quality in E-Learning Udržitelné prostředí pro evaluaci kvality v e-learningu [EU] Société européenne pour la formation des ingénieurs / European Society for Engineering Education Evropská společnost pro přípravu inženýrů [Brusel] Secrétariat Général de l enseignement Catholique Generální sekretariát pro katolické vzdělávání [Belgie, Francouzské společenství] Sections d enseignements généraux et professionnels adaptés Sekce přizpůsobeného všeobecného a profesního vzdělávání [Francie] Stockholm Environment Institute Stockholmský institut pro životní prostředí Statens Erhvervspædagogiske Læreruddannelse Státní vzdělávací zařízení pro přípravu učitelů odborných škol [Dánsko] Single European Market Jednotný evropský trh [EU] Société d Encouragement aux Métiers d Arts Společnost pro podporu uměleckých řemesel [Francie] Scottish Enterprise Skotské podnikání Special Educational Needs Speciální vzdělávací potřeby State Enrolled Nurse Státně zapsaná ošetřovatelka Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial Národní služba pro vzdělávání učňů [Brazílie] Serviço Nacional de Formação Profissional Rural Národní služba pro odbornou přípravu v zemědělství [Brazílie] Special Exchange Network for European Cooperation Actions Odborná síť pro evropské kooperační projekty [Německo, Erlangen] Národní ústav pro vzdělávání 5

6 SEO SEO SEO SEP SEO SEP SEPC SER SERA SERR SERV SES SESAM SESPROS SETA SETC SETE SEU SEU SEU SF SFA SFEFC SFC SFEU SFI SFIA Self-explanatory object Předmět vysvětlující sám sebe Senior Education Officer Vyšší školský úředník Society of Education Officers Společnost vyšších školských úředníků Self-education program Program sebevzdělávání Stichting voor Economisch Onderzoek Nadace pro ekonomický výzkum [Nizozemsko] Syndicat de l'education Populaire Syndikát lidového vzdělávání Sociedad Espańola de Pedagogica Comparanda Španělská společnost pro srovnávací pedagogiku Sociaal-Economische Raad Sociálně ekonomická rada [Nizozemsko] Scottish Educational Research Association Skotské sdružení pro pedagogický výzkum Společný evropský referenční rámec pro jazyky Sociaal Economische Raad Vlaanderen Vlámská sociálně ekonomická rada [Belgie] Sections d éducation spécialisée Sekce speciálního vzdělávání [Francie] Stages européens en alternance dans le métiers Evropské alternační stáže v řemeslech Système européen de statistiques intégrées de la protection sociale Evropský systém integrovaných statistik sociálního zabezpečení Sector Education and Training Authority Odvětvový úřad vzdělávání a přípravy [Jihoafrická republika] Système européen de transfert des crédits Evropský systém přenosu kreditů [též ECTS] Students Evaluations of Teaching Effectiveness Studentské hodnocení efektivity výuky Standards and Effectiveness Unit Oddělení standardů a efektivnosti [Velká Británie] Středoevropská univerzita Central Europe University [též CEU] Social Exclusion Unit Jednotka pro sociální vylučování Structural Funds Strukturální fondy [EU] Service de la formation des adultes Služba vzdělávání dospělých [Lucembursko] Scottish Further Education Funding Council Skotská rada pro financování dalšího vzdělávání (od r SFC) Scottish Further and Higher Education Funding Council Skotská rada pro financování dalšího a vysokoškolského vzdělávání (od r. 2005) Scottish Further Education Unit Skotské oddělení dalšího vzdělávání Svenska för invandrare nebo Svenskundervisning för invandrare Švédština pro přistěhovalce nebo Vyučování švédštiny pro přistěhovalce Sea Fish Industry Authority Úřad pro průmysl zpracování mořských ryb [Velká Británie] 6 Národní ústav pro vzdělávání

7 SFIDE SFIVET SFO SFPME SFRD SFS SfSB SGA SGAB SGB SGB SGBF SGCPC SGEC SGIB SH&M SHA SHAC SHARE SHEFC SHERLOCK SHINE SHMIS SHRK SHV SI SI Sistemi Formativi Innovativi in Dimensione Europa Inovační systémy profesní přípravy v evropské dimenzi Swiss Federal Institute for Vocational Education Švýcarský spolkový ústav pro odborné vzdělávání [též EHB, IFFP, IUFFP] Skolefritidsordninger Školní zařízení pro volný čas [Dánsko] [Norsko] Service formation pour les petites et moyennes entreprises Vzdělávací služba pro malé a střední podniky [Bruxelles] Services régionaux de formation et développement Regionální služby pro profesní přípravu a pro rozvoj [Francie] Sozialforschungsstelle Pracoviště sociálního výzkumu [Německo, Dortmund] Staatsinstitut für Schulpädagogik und Bildungsforschung Státní ústav pro školní pedagogiku a výzkum vzdělávání [Německo] Scottish Group Award Skotské skupinové osvědčení (za několik kurzů a jednotek) Schweizerische Gesellschaft für angewandte Berufsbildungsforschung Švýcarská společnost pro aplikovaný výzkum odborného vzdělávání Schweizerische Gewerkschaftsbund Švýcarský odborový svaz Sozialgesetzbuch Sociální zákoník [Německo] Schweizerische Gesellschaft für Bildungsforschung Švýcarská společnost pro pedagogický výzkum Secrétariat général des Commissions professionnelles consultatives Generální sekretariát Poradních profesních komisí [Francie] Secrétariat Général de l Enseignemet Catholique Generální sekretariát katolického vzdělávání [Francie] Standing Group on Indicators and Benchmarks Stálá skupina pro indikátory a kritéria [EU] Stichting Hout & Meubel Nadace dřevo a nábytek [Nizozemsko] Secondary Heads Association Sdružení ředitelů středních škol The London Housing Aid Centre Londýnské středisko pro pomoc při hledání bytu Scheme of Humanitarian Assistance for Refugee Education Projekt humanitární pomoci pro vzdělávání uprchlíků Scottish Higher Education Funding Council Skotská rada pro financování vysokoškolského vzdělávání (od r SFC) Programme of Training in field of ID Cards Program přípravy v oblasti identifikačních průkazů [EU] Students Helping in the Naturalization of Elders Studenti (vysokých škol) pomáhají při naturalizaci starších lidí [USA] Society of Headmasters and Headmistresses of Independent Schools Společnost ředitelů a ředitelek nezávislých škol [Velká Británie] Schweizerische Hochschulrektorenkonferenz Konference rektorů švýcarských vysokých škol [též CRUS] Společnost pro hudební výchovu Slovinsko Statutory Instrument Statutární nástroj Národní ústav pro vzdělávání 7

8 SI SIACE SIALS SIAM SIBP SIC SICT SIDA SIEC SIEC SIEP SIETAR SIF SIL SILO SIM SIMBA SIMS SINAPSE SIO SIP SIS SISP SISS SISS SIT Svenska institutet Švédský institut Scottish Institute of Adult and Continuing Education Skotský ústav pro vzdělávání dospělých a další vzdělávání Second International Adult Literacy Survey Druhý mezinárodní výzkum gramotnosti dospělých Society for Industrial and Applied Mathematics Společnost pro průmyslovou a aplikovanou matematiku Schweizerisches Institut für Berufspädagogik Švýcarský ústav pro pedagogiku odborného vzdělávání [též ISPFP] Standard Industrial Classification Standardní průmyslová klasifikace (od roku 1948) [Velká Británie] Serviço de informação científica e técnica Vědecká a technická informační služba [Portugalsko] Swedish International Development Authority Švédský úřad pro mezinárodní rozvoj [Stockholm] Service interacadémique des examens et concours Služba pro zkoušky a přijímací konkurzy zřízená pro několik obvodů školské správy [Francie] Societé internationale pour l enseignement commercial Mezinárodní společnost pro obchodní vzdělávání [viz též ISBE] Service d information sur les études et les professions Informační služba o studiích a povoláních [Belgie] Society for Intercultural Education, Training and Research Společnost pro interkulturní vzdělávání, přípravu a výzkum [Washington D.C.; Jyväskylä, Finsko] Service d information des familles Informační služba pro rodiny [Francie] Sistema Informativo Lavoro Informační systém práce [Itálie] School/Industry Liaison Officer Úředník pro vztahy mezi školou a průmyslem Social Inclusion Measure Opatření sociálního začleňování [Irsko] Simulation der betrieblichen Arbeitswelt Simulace podnikového pracovního prostředí [Německo] Second International Mathematics Survey Druhý mezinárodní výzkum (vědomostí žáků) v matematice Scientific INformAion for Policy Support in Evrope Vědecké informace pro podporu politiky v Evropě (elektronická síť) Session d information et d orientation Informační a orientační seminář [Francie] School Integration Project Projekt školní integrace [Irsko] Schools Information System Informační systém pro školy [Skotsko] Stálý interdisciplinární seminář pedagogiky Scuole universitarie di specializzazione per l insegnamento superiore Specializované vysoké školy (učitelství) pro vyšší vzdělávání [Itálie] Second International Science Study Druhý mezinárodní výzkum (vědomostí žáků) v přírodních vědách Society of Industrial Tutors Společnost učitelů průmyslových škol 8 Národní ústav pro vzdělávání

9 SITC SITES SITV SIVAT SIVP SJNC SK SKBF SKILLNET SKIP SKOPE SKRVŠ SKU SKV SKVC SL SL SL SLA SLA SLIM SLO SMB Standard International Trade Classification Standardní klasifikace mezinárodního obchodu Second Information Technology in Education Study Druhý mezinárodní výzkum informačních technologií ve vzdělávání [navazuje na COMPED] Scholastech Interactive Television Školní interaktivní televize Seoul Institute for Vocational Training in Advanced Technology Soulský ústav pro profesní přípravu ve vyspělých technologiích Stages d initiation à la vie professionnelle Stáže uvádějící do profesního života [Francie] Scottish Joint Negotiating Committee Skotský společný vyjednávací výbor Slovensko Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung Švýcarské koordinační středisko pro pedagogický výzkum The Skills and Enterprise Network Síť Kvalifikace a podniky [Nottingham] Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky Association of Library and Information Professionals of the Czech Republic Asssociation des bibliothécaires et des documentalistes de la République Tcheque Verband der Bibliothekare und Informationsmitarbeiter der Tschechischen Republik Research Centre for Skills, Knowledge and Organisation Performance Středisko pro výzkum dovedností, vědomostí a výkonnosti organizací [Velká Británie] Studentská komora Rady vysokých škol Students Chamber of the Council of Universities Sekretariat des Katholischen Unterrichtswesen Sekretariát katolického školství [Belgie, německy mluvící společenství] Schweizerisch Kaufmännischer Verband Švýcarský obchodnický svaz Studiju Kokybés Vertinimo Centras / Centre for Quality Assessment in Higher Education Středisko pro hodnocení kvality ve vysokoškolském vzdělávání [Vilnius, Litva] Senior Lecturer Starší lektor Slovinsko (též SI) Sweriges lärarförbundl/lärarförbundet Švédský svaz učitelů Scottish Library Association Skotské knihovnické sdružení School-leaving age Věk absolventů školy Simplier legislation in the Internal Market Jednodušší legislativa na vnitřním trhu [EU] Stichting voor Leerplanontwikkeling Nadace pro rozvoj kurikula [Nizozemsko] Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Národní expertní středisko pro rozvoj kurikula (nový název) Small and Medium Business Malý a střední podnik [Švýcarsko] Národní ústav pro vzdělávání 9

10 SME SME SME SMF SMI SMIC SML SMME SMP SMS SMS SMU SNCP SNEC SNFMO SNPP SNUipp SÖ SOC SOC SOE SOEC SOED SOF SOFI SOHO Small and Medium Enterprise Malý a střední podnik Subject Matter Expert Odborník na určitou problematiku Système monétaire européen Evropský měnový systém Små och medelstora företag Malé a střední podniky [Švédsko] Salario Mínimo Interprofesional Minimální mzda ve všech odvětvích [Španělsko] Salaire minimum interprofessionnel de croissance Vývoj minimální mzdy ve všech odvětvích [Francie] Self-managed-learning Sebeřízené učení Small, Medium and Micro-enterprises Malé, střední a mikropodniky Statutory Maternity Pay Mateřský příspěvek [Velká Británie] Short Message Service Posílání krátkých (textových) zpráv viz bac SMS Standards Methodology Unit Jednotka pro metodologii standardů Sistema Nacional de las Cualificaciones Profesionales Národní systém profesních kvalifikací [Španělsko] Secrétariat national de l enseignement catholique Národní sekretariát katolického vzdělávání [Belgie] [též NSKO] Sistema Nacional de Formação de Mão-de-Obra Národní systém přípravy pracovních sil [Brazílie] Servicio Nacional de Promoción Profesional Národní služba pro profesionální vzestup [Paraguay] Syndicat national unifié des instituteurs, professeurs des écoles et professeurs de l enseignement général des collèges Sjednocený národní odborový svaz učitelů, profesorů škol a profesorů všeobecného vzdělávání v collèges (nižších sekundárních školách) [Francie] Skolörverstyrelsen Národní rada pro vzdělávání [Švédsko] Standard Occupation Classification Standardní klasifikace zaměstnání [USA] Standard system of occupational classification Standardní systém profesní klasifikace [Velká Británie] Südosteurope Jihovýchodní Evropa Statistical Office of the European Communities Statistický úřad Evropských společenství Scottish Office Education Department Odbor vzdělávání Úřadu pro Skotsko Seat Occupancy Factor Faktor obsazenosti středisek Soziologisches Forschungsinstitut Výzkumný ústav sociologický [Německo, Göttingen] Small offices and home offices malé kanceláře a domácí kanceláře 10 Národní ústav pro vzdělávání

11 SOICC SOKRATES SoLfA SOM SOPHIA SOS SOSIG SOST SOSU SOŠ SOU SOU SOU SOVA SPARC SPC SPEAR SPES SPF SPHE SPI SPICE SPINN SPKK SPO SPOS SPRINT SPTU State Occupational Information Coordinating Committees Státní koordinační výbory pro profesní informace [USA] Program EU pro podporu evropského občanství Selbstorganisiertes Lernen für den Arbeitsplatz Samostatně organizované učení pro pracovní místo Stichting Opleidingen Metaal Nadace pro přípravu v kovooborech [Nizozemsko] Coordination des études femmes Koordinace studia žen Soutien Opérationnel pour le Service Volontaire Européen Operační podpora Evropské dobrovolnické služby [Belgie] Social Science Information Gateway Informační brána společenských věd Structured On-Site Training Strukturovaná profesní příprava na pracovišti [USA] Social- og sundhedsuddannelser Vzdělávání sociálních a zdravotnických pracovníků [Dánsko] Střední odborná škola Secondary Technical School nebo Vocational Technical School Средно общо образователно училище Střední všeobecně vzdělávací škola [Bulharsko] Střední odborné učiliště Secondary Apprentice School nebo Vocational Apprentice School Sveriges offentliga utredningar Veřejné vyhlášky švédské vlády Sdružení obětí vzdělávacího apartheidu Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition Koalice pro vědecké publikování a akademické zdroje Speciálně pedagogické centrum Support Programme for an European Assessment of Research Podpůrný program pro hodnocení evropského výzkumu Stimulation Plan for Economic Science Stimulační plán pro ekonomické vědy [EU] Statens Pædagogiske Forsøgscenter Státní středisko pro inovace v pedagogice [Dánsko] Social, Personal and Health Education Společenské, osobní a zdravotnické vzdělávání [Velká Británie] Servizi per l impiego Služby zaměstnanosti [Itálie] Specialization Program in International Online Education Odborný program v mezinárodním onlinovém vzdělávání [Norsko] School Project in Northern Norway Školní projekt v severním Norsku Státní pedagogická knihovna Komenského Comenius State Library of Education (od roku 2004 NPKK) Service public de l orientation Veřejná služba orientace [Francie] Services de Psychologie et d Orientation Scolaires Služby psychologické a pedagogické orientace [Lucembursko] Strategic Programme for Innovation and Technology Transfer Strategický program pro přenos inovací a technologie [EU] Средно професионално техническо училище Střední technická škola [Bulharsko] Národní ústav pro vzdělávání 11

12 SPU SQ3R SQA SQC SQCF SQL SRA SRC SREA SRHE SRIF SRN SRPL SRV SRY SS SSA SSB SSC SSDA SSH SSHRC SSII SSLS SSO SSR Správa přípravy učňů Management for Apprentices Vocational Training Survey, Question, Read, Recite, Review (Reading Method) Udělej si přehled, ptej se, čti, rekapituluj, zpětně kontroluj (metoda čtení) Scottish Qualifications Authority Skotský úřad pro kvalifikace Scottish Qualifications Certificate Skotský certifikát kvalifikací Scottish Credit and Qualifications Framework Skotský rámec kreditů a kvalifikací Structured Query Language Strukturovaný dotazovací jazyk (používaný v databázích) Society of Research Administrators Společnost organizátorů výzkumu [USA] Science Research Council Rada pro vědecký výzkum Service rééducatif ambulatoire Ambulantní převýchovná služba [Lucembursko] Society for Research into Higher Education Společnost pro výzkum ve vysokém školství [Londýn] Systèmes de réponse individualisée de formation Systémy individualizované odpovědi v profesní přípravě [Francie] State Registred Nurse Státně registrovaná ošetřovatelka Self-regulated personalised learning Sebeřízené personalizované učení Statens ressurs- og voksenopplæringssenter Státní informační a školicí střediska [Norsko] Samarbeidrådet for yrkesopplæring Rada pro spolupráci v odborném vzdělávání [Norsko] Seguridad social Sociální zabezpečení Standard Spending Assessment Hodnocení standardních výdajů Statistik sentralbyrå Ústřední statistický úřad [Norsko] Sector Skills Council Rada pro odvětvové kvalifikace [Velká Británie] Sector Skills Development Agency Agentura pro rozvoj odvětvových kvalifikací [Velká Británie] Social Science and Humanities Společenské a humanitní vědy Social Sciences and Humanities Research Council of Canada Rada Kanady pro výzkum sociálních a humanitních věd [též CRSH] Sociétés de services en ingénierie informatique Společnosti služeb informatického inženýrství [Francie] Scottish School Leavers Survey Přehled absolventů skotských škol Schweizerische Stomatologenorganisation Švýcarská organizace stomatologů Staff Student Ratio Počet učitelů v poměru k počtu studentů 12 Národní ústav pro vzdělávání

13 SSRC SSS SSV STA STAE STAM STAPS STAR STAR STATEC STCW STD STEAC STEM STEM STEP STEP STEs STI STI STIC STICS STL STM STM STOA Social Science Research Council Rada pro výzkum ve společenských vědách Scuola secondaria superiore Vyšší střední škola [Itálie] Statens skolor för vuxna Státní školy pro dospělé [Švédsko] Skillcentre Training Agency Agentura pro přípravu ve kvalifikačních střediscích viz bac STAE Studiegroup Authentieke Middenschool Studijní tým prvního stupně škol [Belgie, Vlámské společenství] Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives Vědy a techniky fyzických a sportovních činností [Francie] Special Telecommunication Action for Regional Development Speciální telekomunikační akce pro regionální rozvoj [EU] Student Achievement in Reading Výsledky studentů ve čtení [USA] Service central de la statistique et des études économiques Centrální služba pro statistiku a ekonomické studie [Lucembursko] Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers Normy odborné přípravy, certifikace a strážní služby námořníků (mezinárodní úmluva) Science and Technology for Development Věda a technika pro rozvoj [EU] Scottish Tertiary Education Advisory Council Skotský poradní orgán pro terciární vzdělání Science, technology, engineering and mathematics Přírodní vědy, technika, inženýrství a matematika Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Madrid Odbory pracovníků v madridském školství [Španělsko] Science and Technology for Environment Protection Věda a technika pro ochranu životního prostředí [ES] Shell Technology Enterprise Programme Program firmy Shell pro poskytování technické praxe v podnicích studentům vysokých škol [Velká Británie] Confederación de sindicatos de Trabajadores y Trabajadora de la Enseñanza Odborová konfederace pracovníků a pracovnic ve školství [Španělsko] viz bac STI Scientific and Technical Information Vědecké a technické informace Sciences et Techniques de l Information et de la Communication Informační a komunikační věda a technika [Francie] Service pour la Transformation, l Innovation et le Changement Social Služba pro transformaci, inovaci a sociální změnu [Belgie] viz bac STL Science, Technology and Medicine Přírodní vědy, technika a lékařství Short-Term Memory Krátkodobá paměť Scientific and Technological Options Assessment Hodnocení vědeckých a technických možností [EU] Národní ústav pro vzdělávání 13

14 STOPP STPA STRIDE STS STTT STW STW STWOA Stx SU SUCE SUFI SUFW SULF SUNY SVB SVE SVEB SVGB SVO SVP SVQ SVR SVS SVT SVTC Society of Teachers Opposed to Physical Punishment Společnost učitelů proti fyzickým trestům viz bac STPA Science and Technology for Regional Innovation and Development in Europe Věda a technika pro regionální inovace a rozvoj v Evropě Sections de techniciens supérieurs Sekce pro přípravu vyšších techniků [Francie] Software Tools for Technology Transfer Softwarové nástroje pro přenos technologie School-to-Work Přechod ze školy do práce [USA] Stichting voor Technische Wetenschappen Nadace pro technické vědy [Nizozemsko] School-to-Work Opportunities Act Zákon o možnostech přechodu ze školy do práce [USA] Studentereksamen Závěrečná zkouška ve střední všeobecně vzdělávací škole [Dánsko] Statens Uddannelsesstøtte Státní stipendium [Dánsko] Scottish Universities Council on Entrance Rada skotských univerzit pro vstup Scottish University for Industry Skotská univerzita pro průmysl Sächschises Umschulungs- und Fortbildungswerk Dresden e.v. Saský podnik pro přeškolování a další vzdělávání Drážďany Scottish union learning fund Skotský odborový vzdělávací fond State University of New York Státní newyorská univerzita Schweizerischer Verband für Berufsberatung Švýcarský svaz pro profesní poradenství [též ASOSP] Landelijk studie- on ontwikkelingscentrum voor de volwasseneneducatie Národní středisko pro studium a rozvoj vzdělávání dospělých [Nizozemsko] Schweizerische Vereinigung für Erwachsenenbildung Švýcarské sdružení pro vzdělávání dospělých [též FSEA] Stichting Vakopleiding Gezondheidstechnische beroepen Nadace zdravotně-technické odborné přípravy [Nizozemsko] Stichting voor Onderzoek van het Onderwijs Nadace pro pedagogický výzkum [Nizozemsko] Středisko vzdělávací politiky Education Policy Centre (zal. 1994) [Pedagogická fakulta UK v Praze] Scottish Vocational Qualifications Skotské profesní kvalifikace Sachverständigenrat Rada expertů [Německo] Strategic Value Selling Prodávání strategické hodnoty [Německo] Sciences et vie de la terre Přírodní vědy a život země Scottish Virtual Teacher s Centre Skotské virtuální středisko pro učitele 14 Národní ústav pro vzdělávání

15 SVU SWAP SweSAT SwIT SWLS SWOT SWS SYO SYPS SYSDEM SYSTRAN SZW SZfH ŠIOV ŠMOK Statens Voksenuddannelsesstøtte Státní podpor pro dospělé ve vzdělávání [Dánsko] Scottish Wider Access Programme Skotský program širšího přístupu Swedish Scholastic Aptitude Test Švédský test školních schopností Sweden Information Technology Švédská informační technologie Satisfaction with Life Scale Stupnice spokojenosti se životem Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats analysis Analýza silných stránek, slabých stránek, možností a ohrožení Semesterwochenstuden Počet hodin (vyučovacího předmětu) v týdnu za semestr Studie- och yrkesorientering Studijní a profesní poradenství [Švédsko] Scottish Young People Survey Skotský přehled o mládeži System of Documentation on Employment / Système Européenne de Documentation sur l Emploi Systém dokumentace o zaměstnání System Translation Automatický překlad Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid Ministerstvo sociálních věcí [Nizozemsko] Schweizerische Zentralstelle für Hochschulwesen Švýcarské ústředí pro vysoké školství [též OCUS] Štátny inštitút odborného vzdelávania State Vocational Education Institute Staatliches Institut für Berufsbildung Státní ústav odborného vzdělávání [Slovensko] Školy moderních koncepcí Národní ústav pro vzdělávání 15

SAPARD. Národní ústav odborného vzdělávání 1

SAPARD. Národní ústav odborného vzdělávání 1 S S II SA SABEU SACO SAD SAEMA SAF SAFARI SAFSA SAGSET SAIO SAK SALT SAMI SANET SAOB SAPARD SAPIC SAREC SAREF SARL Särvux SAST SASTD SAT viz bac S Sekundarstufe II Sekundární stupeň II Samtök atvinnulífsins

Více

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Jan Koucký 1. Uplatnění

Více

Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní

Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní Jan Koucký Konferencia Prognózovanie potrieb trhu práce Hotel Crowne Plaza, Bratislava, 14. novembra 2014 1. Středisko vzdělávací

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

3. září 2009. RNDr. Petra Poulová, Ph.D. - Ing. Lenka Petrášková

3. září 2009. RNDr. Petra Poulová, Ph.D. - Ing. Lenka Petrášková Stipendia do EU 3. září 2009 RNDr. Petra Poulová, Ph.D. - Ing. Lenka Petrášková Pravidla Stipendium paušální částka na měsíc stanovena na národní úrovni Délka pobytu Min. 3 měsíce Max. 12 měsíců Výběr

Více

INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme

INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE project no. 2012-1-PL1-LEO05-27456 This project has been funded with support from

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Vývoj v oblasti zdrojů dat

Vývoj v oblasti zdrojů dat Český sociálněvědní datový archiv Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Jilská 1, 110 00 Praha 1, Česká republika; http://archiv.soc.cas.cz Česko-slovenská sociologická konference. Dvě společnosti dvě sociologie?

Více

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 Role knihoven v konceptu ehealth Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 ehealth Informační ekonomie ecommerce ehealth Telemedicína Telehealth Zdravotní informace ehealth ehealth Informační technologie Telekomun.

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě Zuzana Kaprová Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání European Agency for Development in Special Needs Education www. european-agency.org

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

E N E T O S H. Evropská síť pro vzdělávání a odbornou přípravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

E N E T O S H. Evropská síť pro vzdělávání a odbornou přípravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci E N E T O S H AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE PRODUKTY PARTNEŘI Evropská síť pro vzdělávání a odbornou přípravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci European Network Education and Training in Occupational

Více

Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce

Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: + 420 221 900 513 e-mail: jan.koucky@pedf.cuni.cz Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce Jan Koucký Vysoké školství a požadavky praxe VŠO, Praha, 5. června

Více

Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování

Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování Ing. M. Škarka Tel. 234 006 113 skarka@tc.cz Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 16000 Praha Praha 5.12.2013 HORIZONT 2020 (2014-2020) Je nejvýznamnějším

Více

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 Karel Koucký Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 APEx projekt pro zpřístupnění archivního dědictví Konference Building infrastructures for archives in a digital world

Více

Projekt OpenAIRE výzva a příležitost i pro Českou republiku

Projekt OpenAIRE výzva a příležitost i pro Českou republiku Projekt OpenAIRE výzva a příležitost i pro Českou republiku FP7-Infrastructures Inforum 2010, 27. 5. 2010, Daniela Tkačíková Projekt OpenAIRE CÍL: Vybudování infrastruktury a podpory pro otevřený přístup

Více

Fakulta mezinárodních vztahů. Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta mezinárodních vztahů. Vysoká škola ekonomická v Praze k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Úvodní slovo děkana Fakulta mezinárodních vztahů (FMV) vznikla v roce 1991 jako pokračovatelka jedné ze

Více

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy STUDIUM V ZEMÍCH EU Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy klapuchova@socrates.cz http://www.socrates.cz/erasmus/ STUDIA 1. Studium celého studijního

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se program COSME

Více

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Česko-anglický slovníček odborných výrazů v oblasti mládeže

Česko-anglický slovníček odborných výrazů v oblasti mládeže Česko-anglický slovníček odborných výrazů v oblasti mládeže aktivní občanství AICM active citizenship Association for Support for the Development of Youth Information Centres in the Czech Republic bezdomovectví

Více

Marie Curie. Praha, 2.11.2009. Michaela Vlková

Marie Curie. Praha, 2.11.2009. Michaela Vlková Finančnířízen zení projektů 7. RP Akce Marie Curie Zahraniční zkušenosti Praha, 2.11.2009 Michaela Vlková 1 Obsah Vybrané finanční aspekty akcí Marie Curie z pohledu jiných zemí Finanční podpora účasti

Více

bilaterální a multilaterální mezinárodní spolupráce ve Title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry

bilaterální a multilaterální mezinárodní spolupráce ve Title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry Programy Title bilaterální a multilaterální mezinárodní spolupráce ve Sub-titlevýzkumu a vývoji PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry Rámcový program pro konkurenceschopnost

Více

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : Vývoj vzdělávání a školství v krajích ČR Kvalita a evaluace Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II Praha a Brno, 15. a 17. ledna 2008 M a l á t o v a t e

Více

Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha

Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha Potřeba vzdělávání Odborné povolání knihovníka i informačního pracovníka vyţaduje technicky,

Více

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Adresa zaměstnání Adresa privat Slezská univerzita Staňkova 242/32 Obchodně podnikatelská fakulta 700 30 Ostrava-Výškovice Katedra financí tel: 603 911 903 Univerzitní

Více

Úvodní seminář kurzu TTM-J

Úvodní seminář kurzu TTM-J Transfer znalostí a technologií ve vybraných regionech aplikace evropského vzdělávacího modelu Technology Transfer Manager Úvodní seminář kurzu TTM-J České Budějovice 7. října 2011 Kateřina Čihařová, ILA,

Více

Požadavky trhu práce a praxe v profesním vzdělávání v geoinformatice současná situace v Evropě a u nás Petr KUBÍČEK, Zdeněk STACHOŇ, Milan KONEČNÝ, Tomáš Řezník LGC, MU Brno 16. 5. 2014 Situace na VŠ Málo

Více

Semestrální výměnné pobyty bakalářské 2015/2016: počty uchazečů a min/max body

Semestrální výměnné pobyty bakalářské 2015/2016: počty uchazečů a min/max body Semestrální výměnné pobyty bakalářské : počty a min/max body míst (1 1 Athens University of Economics and Business Řecko angličtina 4 43 116,1 82,95 2 Audencia Nantes School of Management Francie angličtina

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice

Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice I. Postavení vzdělávacích institucí uskutečňujících vysokoškolské

Více

National exchange workshop

National exchange workshop National exchange workshop v rámci projektu CNCB Clarion Congress Hotel Prague 17. března 2011 Základní informace Název projektu: Akronym: Číslo projektu: Cluster and Network Cooperation for Business Success

Více

SÍŤ PRO DIGITÁLNÍ INKLUZI UNITE-IT

SÍŤ PRO DIGITÁLNÍ INKLUZI UNITE-IT SÍŤ PRO DIGITÁLNÍ INKLUZI UNITE-IT Provozovatel: Obecný přehled unite-it za rok 2014 Síť Unite-IT oslavila druhý rok projektu, ale teprve první rok za plného provozu, přičemž nadále expandovala, rostla

Více

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI Opportunities and Limits of Further Education of Pedagogical Staff Provided by Universities Lenka Cimbálníková

Více

HLAVNÍ VÝHODY PROGRAMU

HLAVNÍ VÝHODY PROGRAMU VELKÁ BRITÁNIE - Twin Group Společnost Twin Group byla založen v roce 1993, od té doby působí na trhu jako poskytovatel vzdělání a stáží. Za dobu svého fungování získala ve svém oboru řadu ocenění. Díky

Více

Průvodce studenta světem práce a studia v zemích EU

Průvodce studenta světem práce a studia v zemích EU Průvodce studenta světem práce a studia v zemích EU Národní informační centrum pro mládež Senovážné nám. 24, Praha 1 www.icm.cz Národního institutu dětí a mládeže MŠMT Studium v zahraničí Studijní možnosti

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Obsah: 1. Uvedení do širšího kontextu 2. Učňovské vzdělávání ve Švýcarsku Systém vzdělávání Preference a volby mladých lidí Organizační struktura odborného vzdělávání

Více

Navazování spolupráce s vysokou školou v USA. Jakub Tesař Studijní poradce

Navazování spolupráce s vysokou školou v USA. Jakub Tesař Studijní poradce Navazování spolupráce s vysokou školou v USA Jakub Tesař Studijní poradce Rozhodující faktory Vzájemně odpovídající profily škol (fit) Osobní kontakty Dohoda o spolupráci Převoditelnost kreditů Propagace

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele. 2. 9. 2014, Ostrava

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele. 2. 9. 2014, Ostrava Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele 2. 9. 2014, Ostrava CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým

Více

Společenské vědy v 7. RP a v připravovaném programu Horizon 2020

Společenské vědy v 7. RP a v připravovaném programu Horizon 2020 Společenské vědy v 7. RP a v připravovaném programu Horizon 2020 Michal Pacvoň, NCP pro Sociální, ekonomické a humanitní vědy NCP pro program Věda ve společnosti pacvon@tc.cz Tel: 234 006 110 Podepsáním

Více

Význam vzdělání a dovedností v dnešní době OECD Skills Strategy Aktivity OECD a spolupráce s ČR

Význam vzdělání a dovedností v dnešní době OECD Skills Strategy Aktivity OECD a spolupráce s ČR Význam vzdělání a dovedností v dnešní době OECD Skills Strategy Aktivity OECD a spolupráce s ČR Konference k výsledkům výzkumu kompetencí dospělých OECD (PIAAC), 27.11.2013 Pavel Rozsypal, velvyslanec

Více

Mobility pro studenty AR 2015/16

Mobility pro studenty AR 2015/16 Mobility pro studenty AR 2015/16 Bc. et Bc. Kateřina Pavlíčková koordinátorka studentských mobilit Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy Obsah Program Erasmus+ - studijní a praktické

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávac vacíprogramy - Dům m zahraničních služeb Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Decentralizované aktivity Programu celoživotního učení administruje v ČR: Národní agentura pro evropské vzdělávací

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

EURES. EURopean. Employment Services

EURES. EURopean. Employment Services EURES EURopean Employment Services Evropské služby zaměstnanosti Osnova Představení systému EURES; vznik; základnz kladní údaje Východiska systému; volný pohyb pracovních ch sil v zemích EU/EHP Hlavní

Více

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020)

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs (COSME) 2014-2020 CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Jak do zahraničí v akademickém roce 2014/15?

Jak do zahraničí v akademickém roce 2014/15? Jak do zahraničí v akademickém roce 2014/15? (tj. na období od 1.9.2014 do 31.8.2015) Nejnovější nabídky programů Erasmus+ a AIA naleznete na serveru: www.mechatronika.cz Společné magisterské studijní

Více

Evropské instituce a jejich programy, vhodné pro podporu obnovy těžbou narušené krajiny

Evropské instituce a jejich programy, vhodné pro podporu obnovy těžbou narušené krajiny Asociace pro vodu v krajině ČR - Technologická platforma pro udržitelné vodní zdroje Evropské instituce a jejich programy, vhodné pro podporu obnovy těžbou narušené krajiny Ing.Jan Čermák, Dr.Sc Most 17.4.2013

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

pro lepší odborné Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz budoucnost Uherský Brod 20-21/10/ 2010

pro lepší odborné Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz budoucnost Uherský Brod 20-21/10/ 2010 Uherský Brod 20-21/10/ 2010 Co dělat d pro lepší odborné vzdělávání Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz Konference Škola ve firmě,, firma ve škole: Odborné vzdělávání vize, trendy, budoucnost

Více

Seznam oceněných projektů Keeping on track

Seznam oceněných projektů Keeping on track Seznam oceněných projektů Keeping on track mature@eu: Supporting Employers Recruiting and Selecting Mature Aged Persons (mature@eu: Podpora zaměstnavatelů při najímání a výběru osob ve zralém věku) - předkladatel:

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.100 Srpen 2011 Nedestruktivní zkoušení Akustická emise Všeobecné zásady ČSN EN 13554 01 5081 Non-destructive testing Acoustic emission testing General principles Essais non

Více

Bezpečnost na internetu podle vzdělávacích dokumentů evropských zemí. Helena Pavlíková Petra Prchlíková 9. 6. 2015

Bezpečnost na internetu podle vzdělávacích dokumentů evropských zemí. Helena Pavlíková Petra Prchlíková 9. 6. 2015 Bezpečnost na internetu podle vzdělávacích dokumentů evropských zemí Helena Pavlíková Petra Prchlíková 9. 6. 2015 O EURYDICE Eurydice Evropská informační síť Eurydice informuje o vzdělávacích systémech

Více

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

Jak do zahraničí v akademickém roce 2011/12? (tj. na období od 1.9.2011 do 31.8.2012)

Jak do zahraničí v akademickém roce 2011/12? (tj. na období od 1.9.2011 do 31.8.2012) Jak do zahraničí v akademickém roce 2011/12? (tj. na období od 1.9.2011 do 31.8.2012) Nejnovější nabídky od AIA i programu Erasmus LLP naleznete na: www.mechatronika.cz Akademická informační agentura (AIA)

Více

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Příloha 4 k Usnesení vlády České republiky číslo 458 ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Vědomí potřeby jakosti nejen v produktivní sféře, ale ve všech oblastech života společnosti vzrůstalo počátkem devadesátých let

Více

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Doplňkový řád 1. Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000. Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000

Doplňkový řád 1. Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000. Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000 Doplňkový řád 1 Obsah Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000 Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000 Kapitola III - Oznámení o porušení přísahy svědky a znalci (články 6 a 7)...000

Více

Minitab vznik a historie

Minitab vznik a historie Minitab vznik a historie 1972: MINITAB vzniká na Pennsylvania State University Cíl: (Dr. Thomas A. Ryan, Jr., Dr. Barbara F. Ryan, Dr. Brian L. Joiner) Zahrnout do výuky statistiky použití počítačů. rychlost

Více

EVROPSKÉ PROJEKTY V PODPOŘE ZDRAVÍ V SZÚ. Hana Janatová

EVROPSKÉ PROJEKTY V PODPOŘE ZDRAVÍ V SZÚ. Hana Janatová EVROPSKÉ PROJEKTY V PODPOŘE ZDRAVÍ V SZÚ Hana Janatová Projekty před vstupem do EU 2000-2004 2004 1. Participation in the European Network for Health Promotion Agencies Koordinátor: EurohealthNet, Belgie

Více

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

Stáže v institucích EU. Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce

Stáže v institucích EU. Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce Stáže v institucích EU Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce Kam na stáž do EU? Hlavní destinace pro většinu stážistů: Evropská komise (i na Zastoupení EK v Praze) placené stáže

Více

E R A S M U S : F A Q

E R A S M U S : F A Q I. PŘIHLÁŠENÍ E R A S M U S : F A Q Kdo se může přihlásit? student musí být v době zahraničního pobytu zapsán minimálně ve druhém roce Bc. studia (hlásit se může již v prvním ročníku Bc. studia); přihlásit

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Zpět na vrchol 2012 2020

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Zpět na vrchol 2012 2020 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Zpět na vrchol 2012 2020 Instituce Infrastruktura Inovace Naše konkurenceschopnost klesá 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Více

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Přehled výzkumných, vývojových a rozvojových projektů červenec 2013 Řešené a aktuálně ukončené významné projekty Česká šlechta v proměnách 20. století Modernizace

Více

Miniature fuses. Part 5: Guidelines for quality assessment of miniature fuse-links

Miniature fuses. Part 5: Guidelines for quality assessment of miniature fuse-links ČESKÁ NORMA 29.120.50 Únor 1996 Miniaturní pojistky. Část 5: Směrnice pro ČSN EN 60127-5 zjišťování kvality miniaturních tavných vložek 35 4730 Miniature fuses. Part 5: Guidelines for quality assessment

Více

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 9/2007

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 9/2007 INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 9/2007 Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty článků lze objednat v elektronické

Více

Specification for electrostatic hand-held spraying equipment for nonflammable material for painting and finishing

Specification for electrostatic hand-held spraying equipment for nonflammable material for painting and finishing ČESKÁ NORMA 87.100;25.140.20 Květen 1994 Elektrostatické ruční stříkací zařízení pro ČSN EN 50059 nanášení nehořlavých látek 33 2036 Specification for electrostatic hand-held spraying equipment for nonflammable

Více

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz Jméno a příjmení: STRAKOVÁ Jana Titul: RNDr. _ Ph.D. Obor: věda, vzdělávání Specializace: vystudovala fyz. elektroniku a optiku, koordinátorka a vedoucí mezinárodních výzkumů pro vzdělávání, reforma vysokého,

Více

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz Jméno a příjmení: STRAKOVÁ Jana Titul: RNDr. _ Ph.D. Obor: věda, vzdělávání Specializace: vystudovala fyz. elektroniku a optiku, koordinátorka a vedoucí mezinárodních výzkumů pro vzdělávání, reforma vysokého,

Více

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Lucie Kelblová PIAAC Mezinárodní výzkum vědomostí

Více

Au-pair agentury v ČR

Au-pair agentury v ČR Au-pair agentury v ČR Informační centrum pro mládež Brno (ICM Brno) působíci při Asociaci středoškolských klubů České republiky, o.s., Česká 11, tel: +420 542 218 065 fax: +420 542 210 030 icm@askcr.cz

Více

SCIEX. Barbora Veselá. Dům zahraničních služeb Národní agentura pro evropské vzdělávací programy www.naep.cz

SCIEX. Barbora Veselá. Dům zahraničních služeb Národní agentura pro evropské vzdělávací programy www.naep.cz SCIEX Barbora Veselá Dům zahraničních služeb Národní agentura pro evropské vzdělávací programy www.naep.cz PŘEDSTAVENÍ PROGRAMU SCIEX NMS CH Scientific Exchange Programme between the New Member States

Více

Pozn.: Kolonky označené hvězdičkou jsou povinné. (10) (*) dd mm rrrr. Pozn.: Kolonky označené hvězdičkou jsou povinné.

Pozn.: Kolonky označené hvězdičkou jsou povinné. (10) (*) dd mm rrrr. Pozn.: Kolonky označené hvězdičkou jsou povinné. EUROPASS MOBILITA 1. DRŽITEL DOKUMENTU EUROPASS - MOBILITA Příjmení Jméno Fotografie (1) Švehlová (2) Marie (4) (3) Adresa (ulice, číslo domu, PSČ, město, země) Hanzelkova 1023 582 22 Přibyslav Czech Republic

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

CEITEC zkušenosti s přípravou projektu ERA Chair

CEITEC zkušenosti s přípravou projektu ERA Chair CEITEC zkušenosti s přípravou projektu ERA Chair Roman Badík ERA Chair Project Manager Bratislava, 24. dubna 2014 Obsah 1 Představení CEITECu 2 Představení projektu ERA Chair Základní přehled Organizační

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

Vyhledávání a orientace ve vědeckých informacích z pohledu citační analýzy

Vyhledávání a orientace ve vědeckých informacích z pohledu citační analýzy Vyhledávání a orientace ve vědeckých informacích z pohledu citační analýzy Mgr. Jakub Szarzec Národní technická knihovna Searching Session 2014 7. 10. 2014 Národní technická knihovna Úvodem Vědecká informace.

Více

Jak do zahraničí v akademickém roce 2010/11?

Jak do zahraničí v akademickém roce 2010/11? Jak do zahraničí v akademickém roce 2010/11? Nejnovější nabídky od aia AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA i programu Erasmus LLP (Lifelong Learning Programme) naleznete na www.mechatronika.cz Standardní nabídky

Více

Informační společnost z pohledu statistiky

Informační společnost z pohledu statistiky Konference ISSS 2007, Hradec Králové Informační společnost z pohledu statistiky Martin MANA Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti Obsah prezentace KONCEPT INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Studijní návštěva 2013-2014

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Studijní návštěva 2013-2014 Jméno účastníka: Název školy/instituce: ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Studijní návštěva 2013-2014 Dana Kapitulčinová Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova v Praze Výzkumný pracovník Funkce: Adresa

Více

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Lucie Kelblová PIAAC Mezinárodní výzkum vědomostí

Více

OP URBACT II a možnosti zapojení do programu. Hradec Králové, 25. 9. 2012

OP URBACT II a možnosti zapojení do programu. Hradec Králové, 25. 9. 2012 OP URBACT II a možnosti zapojení do programu Hradec Králové, 25. 9. 2012 Co je to URBACT? Cíl: zefektivnit politiky a strategie pro dosažení udržitelného a integrovaného rozvoje měst s ohledem na uplatnění

Více

Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO!

Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO! Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO! Cílem této aktivity je poskytnout studentům navazujícího magisterského a doktorského studia možnost absolvovat pracovní stáž v zahraniční instituci mezinárodního

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

Systèmes d'alarme - Systèmes d'alarme sociale - Partie 7: Directives d'application

Systèmes d'alarme - Systèmes d'alarme sociale - Partie 7: Directives d'application ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.320 Říjen 1998 Poplachové systémy Systémy přivolání pomoci Část 7: Pokyny pro aplikace ČSN EN 50 134-7 33 4594 Alarm systems - Social alarm systems - Part 7: Application guidelines

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532.

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Historie Základy budoucí fakulty logistiky a krizového řízení byly položeny již v roce 2006. Vzniklo Regionální vzdělávací centrum Fakulty technologické,

Více