Ekonomický význam úvěru

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekonomický význam úvěru"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Ekonomický význam úvěru Bakalářská práce Autor: Iuliia Sadovykh Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Ivana Šímová Praha Duben, 2011

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní database elektronických vysokoškolských prací. V Praze dne 20.května 2011 Iuliia Sadovykh 2

3 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Ivaně Šímové za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěla k vypracování této bakalářské práce. 3

4 Anotace práce Má bakalářská práce Ekonomický význam úvěru si klade za úkol zmapovat historii úvěrů jako takových, jejích vývoj, důleţitost, vliv na HDP a jejich úlohu v lidském ţivotě. Zároveň mapuje úvěrová specifika českého úvěrového systému a ukazuje reálné vlastnosti úvěrů vybraného bankovního subjektu. Annotation My bachelor thesis Economical meaning of the credit aims to map the history of credit as such, its development, importance, impact on GDP and its role in human life. It also describes the specifics of the Czech credit credit system shows aa real property loans, the bank selected entity. 4

5 Obsah Úvod Historie úvěru Druhy a funkce úvěrů Produktivní úvěry krátkodobé Produktivní úvěry střednědobé a dlouhodobé Spotřebitelské úvěry krátkodobé Spotřebitelské úvěry střednědobé Spotřebitelské úvěry dlouhodobé Role úvěru při tvorbě HDP Zvláštnosti úvěrového systému v ČR CBCB SOLUS Úvěrové produkty Produktivní krátkodobé Podnikatelské úvěry střednědobé a dlouhodobé Spotřebitelské úvěry krátkodobé Spotřebitelské úvěry střednědobé Spotřebitelské úvěry dlouhodobé Závěr Seznam pouţité literatury Internetové zdroje Seznam grafů Seznam tabulek Seznam příloh Přílohy

6 Úvod Jiţ od dob, kdy fungují peníze dochází mezi subjekty ke dvěma základním potřebám. Vţdy se vyskytují lidé, kteří peníze mají, a poptávají za tímto účelem investiční příleţitosti, a na straně druhé lidé kteří peníze chtějí, a na oplátku investiční příleţitost nabízí. Za tímto účelem vznikly finanční a kapitálové trhy, kde dochází ke střetu těchto dvou stran. V dnešní době dochází zejména ke zprostředkování obchodu na těchto trzích, kde zprostředkovateli jsou nejčastěji banky, pojišťovny, investiční a penzijní fondy, či jiné instituce, které umoţňují i fyzickým subjektům vstupovat na tento trh. Ekonomický význam úvěru je tak zásadní pro obě strany. Na straně vlastníka kapitálu se jedná o odloţení spotřeby za účelem zisku (ve formě úroku), na straně poptávajícího je mnohdy úvěr jedinou moţností jak realizovat investiční záměr. V běţném lidském ţivotě je úloha úvěru významnější, neţ by se mnohdy dalo laicky předpokládat. Díky investičním úvěrům pro podnikatelské subjekty vznikají nová pracovní místa, krátkodobé úvěrování mnohdy zajistí včasné vyplacení výplat zaměstnancům, koupě vlastního bydlení je díky moţnosti úvěrování taktéţ mnohem dostupnější i běţným občanům. Jako kaţdá věc, i úvěry mají svoji odvrácenou stránku. Stovky lidí končících v osobním bankrotu, z důvodu nesplacených spotřebitelských úvěrů, kreditních karet, či jiných forem krátkodobého úvěrování, které mnohdy i díky silnému marketingu lidé vyuţívají ke koupi věcí, které akutně nepotřebují. Úvěry mají tak dopady na lidský ţivot jak pozitivní, tak mnohdy i negativní. Cílem mé práce tedy je zamyslet se nad úlohou úvěru v lidském ţivotě, a to sice z několika různých úhlů pohledu. V první kapitole této práce mapuji jak historii úvěrů/půjček samotných, kterou lze datovat tisíce let zpět, tak jejich vývoj v čase. Je důleţité si uvědomit, ţe historie úvěrů poslouţila jako rámec moderního bankovnictví. Druhá kapitola mé práce se pak zabývá druhy úvěrů a jejich funkcemi. Vliv úvěrů na tvorbu HDP je tématem třetí kapitoly. Je nutné si uvědomit, ţe moţnosti úvěrování mají vskutku nezanedbatelný vliv na HDP. 6

7 Odlišnosti a specifické vlastnosti úvěrového systému České republiky jsou obsahem čtvrté kapitoly. Závěrečná kapitola je věnována konkrétním úvěrovým produktům jednoho poskytovatele, abychom tak demonstrovali konkrétní vlastnosti úvěrových produktů v praxi. 7

8 1. Historie úvěru Za podmínek současné nákladově náročné výroby, která dnes získává obecnou povahu, stav hospodářských vztahů nejen v rámci jedné země, ale i v rámci celého světa je velmi sloţitý. Za těchto podmínek si není moţné představit jak by vypadala současná ekonomická situace bez existence úvěru. Přece právě v důsledku zaměření výrobců na výrobu určitého zboţí a tím vyvolaný vznik spolupráce, se společenská výroba stala jakýmsi obrovským uzavřeným řetězcem úzce mezi sebou souvisejících obchodních a tím i peněţních vztahů mezi výrobci, prodejci a spotřebiteli. Zásahem do kteréhokoli z dílů této ekonomické vazby se můţe vyskytnout situace, která způsobí neschopnost jednoho účastníka splatit své závazky jinému. V důsledku toho můţe být porušena normální výměna zboţí mezi jednotlivými členy výše popsaných vztahů, která tento řetězec můţe "zlomit". Právě zde leţí teoretická moţnost vzniku krizí v oblasti odbytu zboţí, která se můţe stát skutečností, pokud takové porušení nabude masového charakteru. Tohle vše má velmi negativní vliv na finančně ekonomickou činnost celé řady účastníků společenské reprodukce. Proto měla mít veřejnost k dispozici takové ekonomické nástroje, které by zcela zabránily poruchám v oblasti společenské výroby a sociální reprodukce. Jedním z nejdůleţitějších takových nástrojů se stal úvěr. Historií úvěrů a půjček nelze tak jednoduše datovat. Samozřejmě víme, ţe pojem úvěr vznikl pouze s časem v určité fázi vývoje lidské společnosti a jeho vynález je dnes povaţován za jeden z nejgeniálnějších spolu s vynálezem peněz. V podstatě první půjčky, dá-li se to tak nazvat, jsou tak dávné, jako je sám princip vlastnictví. Zmínky o půjčce i úvěru lze dohledat jiţ v Bibli: Nepatři k těm, kdo se upisují, nezaručuj se za půjčky. Proč bys měl přijít i o vlastní lůţko, aţ nebudeš mít čím zaplatit? 1 Přísloví, 22, staţeno

9 Další zásadní zmínku o úvěrech pak lze vysledovat například v 18. stol. př. n.l. v Babylonské říši, kde některé z Chamurappiho zákonů upravovaly proces půjčování peněz. V průběhu historie plnili funkci bank především soukromí směnárníci a lichváři. Oni půjčovali peníze naprosto individuálně, sami vyhodnocovali bonitu ţadatelů podle vlastních odhadů. Podle toho, jak vypadal dluţník, věřitel mohl okamţitě říct, proč ţadatel peníze schrání: chudák potřeboval peníze na přeţití, boháč, aby získal další umělecké dílo nebo dobře vyškoleného zaměstnance, zámoţný farmář na pořízení dalších několika volů. Peníze se tedy půjčovaly na různě vysoký úrok. V té době věřitelé skoro nepodstupovali ţádná rizika, jelikoţ zákon je chránil mnohem lépe neţ dluţníky. Ale nemůţeme říct, ţe se tehdy dluţníci chovali mnohem zodpovědněji neţ naši současníci se zástavou a výprodejem majetku jsme se zastara mohli shledat poměrně často. V období mezi 12. a 14. století začali takřka souběţně vznikat na jihu Evropy různé ţirové instituce a úvěrová společenství, která se tak stala předstupněm moderního bankovnictví. Jak rozšiřovaly svoje aktivity i na úschovu peněz, vznikla mezi těmito "institucemi zkušenost, ţe věřitelé nevyzvedávají svoje depozita ve stejný čas. To vedlo k příleţitosti tyto prostředky půjčovat za úrok, nejdříve tajně, později s vědomím věřitelů, kteří se tak mohli podílet na zisku (úroku). Od této doby začaly napříč Evropou vznikat nové bankovní instituce, které postupně začaly vytlačovat i lichváře, kteří nezřídka kdy půjčovali za úroky v řádech stovek procent. Později, v 17. století lze zaznamenat vznik prvních centrálních emisních bank, například vznik Sweriges Bank roku 1657 ve Švédsku (první centrální banka v Evropě). Většina centrálních bank však vznikala aţ v 19. století. Zhruba v této době lze taktéţ zaznamenat první známky vměšování států do činnosti obchodního bankovnictví, neboť začalo docházet ke krizovým projevům způsobených neúměrným riskováním bankovních institucí. V Českých zemích lze pak datovat zaloţení České spořitelny do roku Koncem 19. století pak lze vysledovat vlnu zakládání nových bank, avšak v průběhu času přečkávaly jen ty kapitálově nejsilnější banky. V roce 1883 byl zaloţen Poštovní spořitelní ústav, který měl shromaţďovat pomocí poštovních úřadů úspory drobných věřitelů. 9

10 Roku 1865 pak lze datovat zaloţení Hypoteční banky království Českého, která primárně slouţila k dlouhodobému úvěrování, zatímco na krátkodobé a střednědobé úvěry se specializovaly spořitelny, druţstva či záloţny. Dalším důleţitým mezníkem historie českého bankovnictví je rok 1868, kdy byla zaloţena Ţivnostenská banka pro Čechy a Moravu. Tato banka úvěrovala malé a střední podniky, a zároveň zastřešovala síť drobných záloţen a spořitelen. Téţ byla první bankou v Rakousku- Uhersku, která disponovala ryze českým kapitálem. Národní banka československá byla zaloţena roku 1926 a nahradila tak prozatímní Bankovní úřad při Ministerstvu financí, který byl zaloţen o sedm roků dříve. V ČSR dále poskytovaly úvěry: Zemská banka Hypoteční banka ústavy lidového peněţnictví veřejnoprávní ústavy Poštovní spořitelna Československý reeskontní a lombardní ústav S příchodem druhé světové války byl přerušen normální vývoj ekonomiky a zároveň byl ochromen i rozvinutý bankovní sektor. Nacisté nejdříve převzali banky vlastněné ţidovským kapitálem, aby později převzaly i banky české. Po druhé světové válce pak byl celý bankovní sektor znárodněn dekretem č. 102, o správu bank se tak starala Ústřední správa bank. Další ránou českému bankovnictví byl únor 1948, kdy se musel bankovní sektor podřídit plnění plánů ekonomiky. Později došlo ke sloučení všech dosavadních bank a v českých zemích zůstala zachována pouze Ţivnobanka (slouţící pro krátkodobé úvěrování) a zaloţena byla Investiční banka (pro úvěrování dlouhodobé). Pro platební styk slouţila Česká spořitelna. Po sametové revoluci v rámci transformace ekonomiky byl vytvořen dvoustupňový bankovní systém (v roce 1990), kdy došlo k rozdělení trhu na banky univerzální a specializované. 10

11 V dalších letech pak došlo k rozmachu druţstevních záloţen a kampeliček, které však po značných problémech skončily nakonec v útlumu. Bankovní trh se pak postupem času stále zmenšuje, neboť dochází ke stálým fúzím a akvizicím, přičemţ na trhu postupně zůstávají jen nejsilnější bankovní skupiny nadnárodního charakteru. 11

12 2. Druhy a funkce úvěrů V dnešní době (at uţ i v období krizi) úvěr vystupuje jako základ soudobé ekonomiky a je nedílným prvkem ekonomického rozvoje. Úvěr pouţívají jak velké podniky a sdruţení tak a malé výrobní, zemědělské a obchodní podniky; jak státy a vláda tak i jednotlivé občany. Podstata úvěru jak ekonomické teorie je zaloţena v jeho funkcích, rozevření kterých dovoluje stanovit spojení této kategorie se systémem ekonomických vztahů. Ztráta úvěrem svých funkcí fakticky znamená zmizení ekonomické kategorie jako takové. Úvěr jako ekonomická kategorie má nejenom vnitřní postatu, která se projevuje v jeho struktuře, zákonitostech oběhu, formách a druzích, také aktivně spolupracuje s ţivotním prostředím, s jinými (neúvěrovými) procesy v ekonomice a sociální sféře a má na nich významný vliv. Základní zaměření a mechanizmus takového vlivu jsou definovány jednotlivými funkcemi. Porozumění funkce týká se zcela úvěru a ne jakékoliv konkrétní jeho formy nebo konkrétního druhu. Funkcí můţe byt jenom takový vliv na ţivotní prostředí, který splňuje veškeré formy a různé druhy úvěrů. Proto funkce úvěru napomáhá jeho konsolidaci jak celostního jevu a oddělování ho z jiných ekonomických jevů do samostatné kategorie. Jako projev vlivu úvěru na ekonomické ţivotní prostředí, funkce charakterizují obecný význam úvěru, tuto práci, kterou plní úvěr ve společnosti, tj. jeho roli. Podstata úvěru jako taková a jeho funkci jsou jevem objektivním a dynamickým. Kaţdá z funkcí se formuje spontánně, rozvíjí se ve světě rozvoje podstaty úvěru jako takové také v ekonomickém prostředí, ve kterém funguje. I ačkoli se dneska většina ekonomů rozchází v názorech na mnoţství funkcí, které hraje úvěr v ekonomickém systému společnosti, je ale nepochybné, ţe místo a role úvěru v našem dnešním ţivotě je určeno především těmito jeho funkcemi: 1. Redistribuční funkce. Trh úvěrových kapitálů je svéráznou pumpou, která čerpá dočasně volné finanční zdroje u jedních odvětví hospodářské činnosti a posílá jiným, které, zejména, zajistí největší zisk. S ohledem na diferenciovanou úroveň zisku v různých odvětvích nebo regionech úvěr jako spontánní makroregulátor ekonomiky, zajistí zabezpečení potřeb dynamicky rozvijících se objektu investicemi v podobě dodatečných finančních zdrojů. 12

13 Avšak v některých případech praktická realizace uvedené funkce můţe způsobit prohloubení disproporcí ve struktuře trhu. Proto jedním z největších úkolů státního regulování úvěrového systému je racionální určení ekonomických priorit a stimulování získání úvěrových zdrojů do těch odvětví nebo regionů urychlený vývoj kterých objektivně je nezbytný z hlediska národních zájmů. 2. Ekonomie oběhových nákladů. Praktická realizace této funkce bezprostředně vyplývá z ekonomické podstaty úvěru, zdrojem kterého jsou také finanční zdroje dočasně uvolněné během koloběhu průmyslového a obchodního kapitálů. Časový odstup mezi příjmem a čerpáním finančních prostředků subjektů hospodaření můţe stanovit nejenom přebytek ale také nedostatek finančních zdrojů. 3. Urychlení akumulace kapitálu. Proces akumulace kapitálu je nezbytnou podmínkou stability vývoje ekonomiky a prioritním účelem jakéhokoliv objektu hospodaření. Reálnou pomoc v řešení tohoto úkolu poskytují úvěrové prostředky dovolující podstatně rozšířit rozsah výroby (nebo jiné hospodářské operace) a takovým způsobem zajistit dodatečnou masu zisku. Dokonce s ohledem na nezbytnost uvolnění části zisku pro vyrovnání s kreditorem získání úvěrových zdrojů je více opodstatněno neţ orientace pouze na vlastní prostředky. Ovšem je nutno poukázat, ţe za doby ekonomického poklesu vysoká cena těchto zdrojů nedovoluje aktivně pouţívat tyto pro řešení úkolů zaměřených na urychlení akumulace kapitálu ve většině oblastí hospodářské činnosti. 4. Obsluhování obratu zboţí. Během realizace této funkce úvěr aktivně působí na urychlení nejenom obratu zboţí a také oběhu peněz a vytlačuje z něho, zejména, hotové peníze. Zavádí do sféry oběhu peněz takové nástroje jak směnky, kreditní karty apod., zjednodušuje mechanizmus ekonomických vztahů na vnitřním a mezinárodním trzích. Právě proto tak široce jsou pouţívány půjčky pro doplnění dočasného nedostatku vlastních obratových prostředků, coţ pouţívají prakticky všechny kategorie vypůjčovatelů a tím je zajištěn podstatný obrat kapitálu i celkem úspory obecných nákladů obratu. 5. Urychlení vědecko-technického progresu. Normální fungování většiny výzkumných ústavů specifikou kterých vţdy byl větší neţ u jiných odvětví časový odstup mezi původní investicí kapitálu a realizací hotové produkce je nemoţné bez pouţití úvěrových zdrojů. 13

14 Dále vzhledem k faktu, ţe dnešní úvěrový trh je opravdu velice rozmanitý, lze pouţít velice široké spektrum třídících prvků, dle kterých lze úvěrové produkty vytřídit. Pro naše potřeby je vhodné zvolit třídění dle dvou základních parametrů, a to sice: a) dle subjektu V tomto případě je zásadní ekonomický statut dluţníka v úvěrovém vztahu, a lze tak dělit na úvěry produktivní a spotřebitelské. Mezi těmito druhy jsou i diametrální rozdíly v postupu schvalování. b) dle doby splatnosti Zde úvěry dělíme dle časového horizontu splatnosti na: Krátkodobé (do 1 roku) Střednědobé (1 aţ 5 let) Dlouhodobé (5 a více let) Více v názorné tabulce: Tabulka č. 1 - Základní znaky produktivního a spotřebitelského úvěru Znak/úvěr produktivní Spotřebitelské Subjekt firma Fyzická osoba Finanční toky ke splácení Vytváří úvěrovaný Příjem klienta objekt Způsob poskytnutí individualizovaný Vysoce standardizovaný Objem poskytnutých prostředků v jednotlivém Relativně vyšší Relativně niţší produktu Úvěrové portfolio heterogenní Homogenní Informace pro hodnocení ţadatele Detailnější, obsáhlejší Menší rozsah, jiný charakter Zdroj: PŮLPÁNOVÁ, Stanislava. Komerční bankovnictví v České republice. 1. vyd. Vysoká škola ekonomická v Praze: Nakladatelství Oeconomica, ISBN Dále si tyto úvěry rozebereme podrobněji a seznámíme se s konkrétními typy úvěrů v daných kategoriích a jejich základními funkcemi a vlastnostmi. 14

15 2.1 Produktivní úvěry krátkodobé Krátkodobé produktivní úvěry jsou takřka výhradně určeny k řešení krátkodobých potřeb ve financování subjektu (firmy). Lze zde tedy hovořit např. o úvěrech provozních. Provozní úvěry bývají většinou poskytovány formou kontokorentního či revolvingového úvěrů, se splatností do jednoho roku. Mnohdy však banky umoţňují délku prodlouţit. Úvěr slouţí k pokrytí krátkodobých obchodních pohledávek, popř. na pořízení zásob. Způsoby úhrady úvěru se mezi bankami různí od anuitních splátek aţ po jednorázová vyrovnání. Úrokové sazby provozních úvěrů se většinou odvíjí od mezibankovní nabídkové sazby (v ČR se jedná o sazbu PRIBOR), a od bonity úvěrovaného subjektu. Zatímco u velkých, stabilních a kapitálově dostatečně zajištěných společností se pohybují marţe banky v řádech desetin procent, u drobných podniků lze hovořit o procentech. Moderní bankovnictví striktně odlišuje úvěr kontokorentní od revolvingového. U revolvingového úvěrů zpravidla vzniká nový samostatný účet, úvěr je čerpán za jediným konkrétním účelem a splácen dle podmínek smlouvy. Dojde-li ke částečnému či úplnému splacení úvěru, a vzniku nové potřeby jej znovu čerpat, je to opět moţné. Úvěr kontokorentní vzniká zpravidla na běţném účtu, který u banky věřitel vede. Je mu však umoţněno čerpat i do záporného zůstatku, aţ do výše smluvně určené. Tyto prostředky můţe podnik pouţít k libovolným potřebám. V případě, ţe se stav bankovního účtu opět dostane do kladných čísel, povaţuje se úvěr za splacený, avšak lze jej kdykoliv znovu vyuţít. 2.2 Produktivní úvěry střednědobé a dlouhodobé V této kategorii úvěrů pro produktivní subjekty lze hovořit zejména o úvěrech investičních. Investiční úvěry slouţí k financování investičního záměru, tj. k pořízení investičního majetku (budovy, stroje, zařízení atd.). Vzhledem k charakteru investovaného majetku je logicky ve většině případů splatnost takovýchto úvěrů střednědobá či dlouhodobá. Schvalovací proces takovýchto úvěrů je značně náročný, zkoumá se dostatečnost bonity, historie ţadatele, u větších investic i studie proveditelnosti. Úrokové sazby jsou v tomto případě značně rozdílné napříč trhem a jejich výše je závislá i na zajištění této investice. Zpravidla probíhá zajištění 15

16 předmětem investice, popřípadě i jiným movitým či nemovitým majetkem, cennými papíry či vlastní směnkou. Splátky investičních úvěrů probíhají většinou dle smluvních dohod s bankou. Význam tohoto úvěru spočívá v moţnosti realizovat náročné dlouhodobé investice, která umoţní např. podnikům rozšiřovat svoji činnost, coţ nezřídka kdy vede i k vytváření nových pracovních míst. 2.3 Spotřebitelské úvěry krátkodobé Spotřebitelskými úvěry rozumíme takové úvěry, které jsou určeny pro spotřebitele. Celá tato oblast je upravena zákonem č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru, ve znění pozdějších předpisů. Tento primárně vznikl za účelem ochrany spotřebitele. Definuje podmínky úvěrového vztahu. Za spotřebitelský úvěr se nepovaţují: úvěry slouţící ke koupi, výstavbě či rekonstrukci; úvěry niţší Kč či vyšších neţ Kč. Dále zákon definuje pojem RPSN (roční procentní sazba nákladů), která vyjadřuje absolutní úrokovou nákladovost úvěru v přepočtu na roční úrok. Pokud poskytovatel nesplní povinnost uvést RPSN, je úvěr úročen diskontní sazbou ČNB, coţ je v drtivé většině případů pro klienta výhodnější. Zákon téţ dále ukládá bankám (popř. jiným subjektům na straně poskytovatele) vymezit v rámci spotřebitelského úvěru způsob splácení, tzv. splátkový kalendář (rozloţení výše splátek v čase, jejich počet) a v neposlední řadě i podmínky předčasného ukončení smluvního vztahu kterékoliv ze stran. Dalším typický dělením spotřebitelských úvěrů je na revolvingové a splátkové. U revolvingových úvěrů se jedná o dlouhodobý vztah mezi spotřebitelem a bankou, nejčastěji formou úvěrové karty či kontokorentního úvěru. 16

17 Kontokorentní úvěr Jedná se o jeden z nejčastěji vyuţívaných krátkodobých spotřebitelských úvěrů. U tohoto úvěru umoţňuje banka majiteli účtu čerpat finanční prostředky do mínusu, aţ do výše stanovené úvěrovou smlouvou. Úvěr se v zásadě neustále opakuje při kaţdém vstupu do záporné hodnoty účtu, s kaţdou přijatou platbou dochází k jeho vyrovnávání. Banky zpravidla vyţadují vyrovnání účtu alespoň na jeden den během ročního období. Výše kontokorentních úvěrů stanovují banky zpravidla ve výši 1 aţ 3 násobku průměrného měsíčního příjmu. Úrok z čerpaného úvěru se stanovuje v zásadě dle denních zůstatků na účtu, jeho výše se pohybuje řádově mezi 10 aţ 20%. Úvěrová (kreditní) karta Další velice častou formou krátkodobých úvěrů mezi spotřebiteli jsou úvěrové (kreditní) karty. Jedná se o samostatný účet, kde je přesně vymezený objem prostředků, které lze pomocí karty čerpat. Primárně karty slouţí k platbám u obchodníků, popřípadě i k výběrům hotovosti z bankomatů. Reţim uţívání i splátek je definován smluvním vztahem. U většiny kreditních karet je stanovené i tzv. bezúročné období. Dojde-li v něm k úhradě dluţné částky, neplyne poskytovateli ţádný úrok. Hlavní výhodou kreditních karet vůči úvěrům je moţnost čerpání úvěru bez informování banky o jeho účelovém pouţití, také moţnost stalého obnovení úvěrového limitu (stanovená bankou pro tohoto klienta maximální výše úvěru) po splacení. Emise kreditních karet je výhodou pro banky, protoţe: banka nemá nutnost v rozšiřování sítě poboček pro operace s finančními prostředky, protoţe většinu těchto operací (platba za zboţí a sluţby, výběr/uloţení hotovosti na účet) klient můţe provést samostatně; zpracování karetních operací je více automatizované neţ zpracování operací pro klasické úvěry, coţ zlevňuje jejích vlastní hodnotu; karetní úvěry nejvíce výnosný produkt ve srovnání s klasickými úvěry vůči různorodým dodatečným operačním poplatkům, ke kterým dochází po dobu obsluhování karty (platba za roční obsluhování, výběr hotovosti, poskytování výpisů a kopií platebních dokladů apod.). 17

18 Tyto poplatky jsou nepatrné a nedráţdí klienti tím ţe klient vţdy má na výběr (například, nevybírat hotovost a zaplatit za nákup kartou), avšak při dostatečném rozsahu emise jsou významné pro zisk banky. 2.4 Spotřebitelské úvěry střednědobé Splátkový úvěr Splátkové úvěry se primárně liší od úvěrů revolvingových pevnou splatností a strukturou splátek. Mohou být jak účelové (nákup zboţí či sluţeb), tak neúčelové hotovostní. U účelových úvěrů velice často dochází k nepřímému úvěrování, kdy je příjemcem ţádosti o úvěrování obchodník, který ţádost předává poskytovateli úvěru, který dle dostupných informací vyhodnotí o poskytnutí či neposkytnutí úvěru. V případě poskytnutí dochází k převodu prostředků přímo obchodníkovi. Klient pak úvěr splácí, většinou ve formě anuitních splátek (jistina+úrok). 2.5 Spotřebitelské úvěry dlouhodobé Mezi dlouhodobé spotřebitelské úvěry lze v našem podání věci zařadit úvěry hypoteční a úvěry ze stavebního spoření. Hypoteční úvěr. Termín hypotéka po-prvé vznikl v Řecku začátkem VI. století před n.l a byl spojen se zajištěním odpovědnosti dluţníka před věřitelem v podobě vlastních pozemků (původně v Afinách zálohovým zajištěním byla totoţnost dluţníka, kterému v případě nesplnění závazků hrozilo otroctví). Proto byly sepisovány závazky a na hranici náleţícího dluţníkovi pozemku byl postaven sloup s nápisem o tom, ţe uvedený majetek slouţí zajištěním pretenze věřitele v uvedené výši. Na takovémto sloupě, který dostal název hypotéka (z řeckého jazyka hypotheka podloţka, podpěra), byly zapsány veškeré dluhy vlastníka pozemku. Později za těmto účelem začali pouţívat zvláštní knihy, které měly název hypoteční. Uţ ve Starém Řecku byla zajištěna veřejná informovanost, která dovolovala zájemci bez jakýchkoliv překáţek zjistit stav tohoto pozemku. 18

19 K novému vývoji institutu hypotéky došlo v Římské říši. V I. století n.l. se zakládaly hypoteční zařízení ve kterých poskytovaly se úvěry pod zástavu majetku soukromým osobám. Mnoho věcí se v bankovním sektoru od té doby změnilo po uplynutí mnoha let ale zůstalo stejným pojetí hypotéky a základní charakteristiky tohoto typu úvěru. Dnes přesně definuje hypoteční úvěr zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, který vstoupil v platnost Ten definuje hypotéční úvěr takto: Hypoteční úvěr je úvěr, jehoţ splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné. Úvěr se povaţuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Pro účely krytí hypotečních zástavních listů lze pohledávku z hypotečního úvěru nebo její část pouţít teprve dnem, kdy se emitent hypotečních zástavních listů o právních účincích vzniku zástavního práva k nemovitosti dozví. 2 Hypotečním úvěrem můţeme tedy chápat jakýkoliv úvěr, který je zajištěný nemovitostí. V praxi však hypoteční úvěry rozdělujeme na účelové a neúčelové (tzv. "americké hypotéky"). V případě účelových hypotečních úvěrů je zpravidla účelem koupě, modernizace nebo výstavba nemovitosti. Vzhledem k faktu, ţe úvěr musí být zajištěn nemovitostí, nelze hypotečním úvěrem financovat koupi druţstevního bytu. U neúčelových hypotečních úvěrů můţe klient úvěrové prostředky vyuţít libovolně, avšak všeobecně jsou parametry amerických hypoték pro klienta méně příznivé. Poměrně zásadním prvkem hypotečních úvěrů je otázka fixace úrokové sazby. U hypotečních úvěrů je totiţ výše splátky a úroku definována vţdy na určité období, po jehoţ uplynutí dojde k úpravě hypotečního úvěru dle aktuálních podmínek trhu. Banky často získávají klienty za zvýhodněných úrokových sazeb a po uplynutí prvního období fixace přechází na sazby značně vyšší. Dnešní hypoteční trh však umoţňuje poměrně jednoduše a efektivně přeúvěrování hypotečního úvěru k jiné bance (tzv. refinancování hypotéky) za účelem získání lepších podmínek, či vyuţití tohoto faktu ve vyjednávání s bankou stávající. 2 Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů 19

20 Úvěry ze stavebního spoření. Stavební spořitelny jakoţto subjekty finančního trhu nelze z oblasti úvěrů vynechat. Účastníci vkládají peníze do společného fondu, odkud lze financovat úvěry na jejich bytové potřeby. Stavební spořitelny dnes nabízí dvě různé formy úvěrů, a to sice úvěr řádný a úvěr překlenovací. Úvěr řádný Při vstupu nového účastníka do stavebního spoření dochází k definici výše případného budoucího úvěru zvolením cílové částky. Poté účastník vkládá (spoří) prostředky do společného fondu a po splnění všech definovaných smluvních podmínek mu vzniká nárok na úvěr ve výši rozdílu mezi naspořenou částkou a cílovou částkou. Tímto můţe financovat svojí bytovou potřebu. Úvěrový vztah je definován smluvně, výše úroku je stálá, stejně tak i stanovená minimální splátka. Klient můţe dle vlastních dispozic splácet i více. Původní vkladový účet zaniká a zůstává pouze účet úvěrový. Úvěr překlenovací V případě, ţe účastník stavebního spoření nemá splněny podmínky pro získání úvěru řádného, můţe poţádat o úvěr překlenovací. Ten je ve výši cílové částky, neumořuje se, pouze se splácí úrok z tohoto úvěru. Zároveň má klient však povinnost dále spoří na svůj vkladový účet do doby, neţ dojde ke splnění všech smluvních podmínek pro úvěr řádný. V danou chvíli dochází ke zrušení úvěru překlenovacího. 20

21 3. Role úvěru při tvorbě HDP Úvěr, jak jedna z nejdůleţitější kategorii zboţně-peněţních vztahů má dominantní postavení v stimulování výroby a rozdělování hrubého domácího produktu (HDP). V oblasti výroby toto projevuje se v úvěrování podnikání, zavedení nejnovějších technologií a ve výrobě zboţí nové generace disponujícího soudobými spotřebními vlastnostmi. V oblasti oběhu toto je spojeno s úvěrovým prodejem zboţí, které zajistí naplnění trhů zboţními fondy, spokojenost trţní poptávky a udrţení stability proporcí HDP. Hrubý domácí produkt (HDP) je ukazatelem pouţívaným v makroekonomii pro určování výkonnosti ekonomiky daného státu. Jedná se o objem produkce a sluţeb za trţní ceny, vytvořený za určitou dobu v důsledku výrobní činnosti ekonomických jednotek rezidentů státu. Rezidenty jsou ekonomické jednotky (podniky a domácí hospodářství) s centrem hospodářské činnosti na ekonomickém území tohoto státu. HDP určuje se jako hodnota vyrobených v zemi konečných zboţí a sluţeb, tj. zboţí a sluţeb ke konečné spotřebě. Hodnota dílčích zboţí a sluţeb koupených a pouţitých ve výrobě HDP není zahrnuta. Ačkoliv konečnou produkci ve většině pouţívá obyvatelstvo a akumulace zajišťuje ekonomický rozvoj, HDP pouţívá se jako ukazatel charakterizující úroveň blahobytu. Pro účely srovnání se často přepočítává HDP na obyvatele. Hrubý domácí produkt lze vypočítat třemi různými způsoby metodou výrobkovou, výdajovou a důchodovou. Pro naše potřeby sledování role úvěrů při tvorbě HDP si zvolíme metodu výdajovou: Hrubý domácí produkt je tak představován sumou následujících poloţek: výdaje domácností na spotřebu (C) soukromé hrubé domácí investice (I) výdaje státu na nákup výrobků a sluţeb (G) čistý export, resp. export mínus import (X) Vzorcem pro výpočet pak je: HDP = C + I + G + X Ze vzorce naprosto logicky vyplývá skutečnost, ţe zvýšení kteréhokoliv z členů má za následek zvýšení HDP. 21

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO155

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Aktivní operace - úvěry III/2 VY_32_INOVACE_27 2 Název školy Registrační číslo projektu

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru.

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru. : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ - banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu Evropská centrální banka Spravuje euro (jednotnou měnu EU) a udržuje cenovou stabilitu v

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s.

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s. Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení V české republice nyní působí celkem 5 stavebních spořitelen a všechny tyto spořitelny jsou sdruženy v Asociaci českých

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

Žádost o spotřebitelský úvěr

Žádost o spotřebitelský úvěr infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu Žádost o spotřebitelský úvěr fyzická osoba občan podnikatel* Identifikace žadatele Trvalý pobyt: 1) Tel.: Email : Počet vyživovaných dětí: do 6 let:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 fiskální politika daň konvertibilita měny inflace index spotřebitelských cen druhy inflace deflace stagflace HDP HNP druhy nezaměstnanosti DPH spotřební koš statků a služeb

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

Analýza úvěrových možností pro FO pro financování krátkodobých a střednědobých potřeb

Analýza úvěrových možností pro FO pro financování krátkodobých a střednědobých potřeb Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Analýza úvěrových možností pro FO pro financování krátkodobých a střednědobých potřeb Bakalářská práce Autor: Michaela Léblová,

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

Žádost o podnikatelský úvěr pro právnické osoby

Žádost o podnikatelský úvěr pro právnické osoby Raiffeisenbank a.s. Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ: 140 78, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 (dále jen "banka") Identifikace zástupce RB

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Přehled výhod Následující dokument obsahuje přehled služeb a zvýhodnění, které Vám nabízíme v souvislosti

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank - Platný aktuálně od 6. nabízené 5. 2014 produkty Platný od 1. 3. 2015 mbank.cz 844 777 000 Obsah 1. Osobní účet mkonto...2 2. Povolené přečerpání mrezerva...2 3. Spořicí

Více

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková BANKOVNICTVÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY Ing. Lukáš Kučera Členění finančních produktů Úvěrové finanční produkty Vkladové finanční produkty Životní pojištění Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II. II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2

Více

Ztrácíte přehled o svých dluzích?

Ztrácíte přehled o svých dluzích? Ztrácíte přehled o svých dluzích? Záznam o každém úvěru Pořízení kreditní karty Přečerpání běžného účtu Leasing Pojišťovny Telekomunikační Energetické spol. SMS Osobně Poštou 1 Záznamy se liší podle společnosti,

Více

Vyuţití cizích zdrojů při financování potřeb domácností

Vyuţití cizích zdrojů při financování potřeb domácností Bankovní institut vysoká škola Praha Vyuţití cizích zdrojů při financování potřeb domácností Bakalářská práce Martina Šlajerová Duben 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Představení Poštovní spořitelny Součást skupiny ČSOB Samostatná obchodní značka Druhá největší banka v ČR v počtu klientů obsluhuje více jak 2 000 000 klientů

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Služby, řešen ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Novinky UniCredit Bank pro stomatology dostupnější kontokorent Profesionál k podnikatelskému účtu vklady prostřednictvím České pošty na Váš účet

Více

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 1. Vkladové produkty v české měně 2. Vkladové produkty v cizí měně 3. Úvěrové produkty v české měně pro soukromou klientelu 4. Úvěrové produkty v české

Více

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Raiffeisenbank a.s. produkty a služby pro podnikatele a firmy Ing. Ondřej Raba Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Program Představení banky a finanční skupiny Raiffeisen. Produkty a služby pro podnikatele

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován odborníky

Více

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP Jsme tuzemská banka, která patří do skupiny UniCredit. Naše celosvětová síť pokrývá přibližně 50 trhů s více než 9 500 poboček

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE Informační příručka SENIOŘI A FINANCE FINANČNÍ RADY PANA RADY Informační příručka SENIOŘI A FINANCE 1 Základní 2 TOP 3 informace z oblasti financí bankovní subjekty Nabídka finančního trhu TOP produkty

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0061 Označení materiálu

Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0061 Označení materiálu Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0061 Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno VY_61_INOVACE_FG.1.06 Integrovaná střední

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

II. Externí zdroje financování krátkodobé

II. Externí zdroje financování krátkodobé II. Externí zdroje financování krátkodobé Krátkodobé externí zdroje I) Z hlediska zdrojů: jedná se o finanční zdroje splatné do 1 roku II) Z hlediska objektu financování: Jedná se o financování OM: Vybavení

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

Žádost o hypoteční úvěr

Žádost o hypoteční úvěr Číslo žádosti: AO: ID: (doplní banka) A) ŽÁDOST 1. Základní údaje o žadateli/ spolužadateli/ ručiteli Příjmení a jméno, titul Rozený/á Rodné číslo Datum narození Žádost o hypoteční úvěr Žadatel Spolužadatel

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

CZK EUR USD 6 měsíců 0.60 0.90 0.70 1 rok 0.80 1.10 0.90 2 roky 1.00 1.30 1.10 3 roky 1.20 1.50 1.30 4 roky 1.30 - - 5 let 1.

CZK EUR USD 6 měsíců 0.60 0.90 0.70 1 rok 0.80 1.10 0.90 2 roky 1.00 1.30 1.10 3 roky 1.20 1.50 1.30 4 roky 1.30 - - 5 let 1. Kontakt ÚROKOVÉ SAZBY PRO TERMÍNOVANÉ VKLADY Privátní a osobní bankovnictví IQ MAXI vklad Platnost od: 02.02.2015 CZK EUR USD 6 měsíců 0.60 0.90 0.70 1 rok 0.80 1.10 0.90 2 roky 1.00 1.30 1.10 3 roky 1.20

Více

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty 6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty VKLADOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY bankovní obchody, při kterých banka získává cizí peněžní prostředky formou vkladů nebo emisí dluhových cenných papírů. Mezi

Více

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům LEGISLATIVA Hypoteční banky Hypoteční banky vykonávají svou činnost na základě bankovní licence udělené podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I. I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD)

Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD) Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD) Na otázky odpověděl: [...] Otázka č. 1): Považujete za vhodné, aby byly informační povinnosti věřitele vůči dlužníkovi

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

Tip Využijte Hypodny od 30. 9. 2013 do 4. 10. 2013 a získejte výhodnější hypoteční úvěr. To nejdůležitější ze světa vaší banky.

Tip Využijte Hypodny od 30. 9. 2013 do 4. 10. 2013 a získejte výhodnější hypoteční úvěr. To nejdůležitější ze světa vaší banky. Každý klient si zaslouží individuální přístup 03 To nejdůležitější ze světa vaší banky 2013 Tip Využijte Hypodny od 30. 9. 2013 do 4. 10. 2013 a získejte výhodnější hypoteční úvěr. 01 Hypodny 02 Unikátní

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank

Sazebník. bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 01. 07. 2013 Obsah I. Osobní účet mkonto... 2 II. Spořicí účet emax... 3 III. Spořicí účet emax Plus... 3 IV. Termínovaný vkladový účet mvklad... 3 V. Podnikatelský

Více

Zvýhodněná nabídka finančních produktů a služeb pro: International police association, sekce Česká republika

Zvýhodněná nabídka finančních produktů a služeb pro: International police association, sekce Česká republika Zvýhodněná nabídka finančních produktů a služeb pro: International police association, sekce Česká republika Nabídka je platná na příštích 12 měsíců, tj. od 1.12.2010 do 30.11.2011 22.12.2010 Co Vám můžeme

Více

Druhy úvěrů. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Druhy úvěrů. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_114 Druhy úvěrů Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 01/2013 Ročník:

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

Jak si vybudovat finanční historii a finanční gramotnost

Jak si vybudovat finanční historii a finanční gramotnost Jak si vybudovat finanční historii a finanční gramotnost Konference: Finanční gramotnost v praxi Konferenční centrum City Na Strži 1702/65, Praha 4 Agenda Registry klientských informací Úvod Jak registry

Více

PŮJČKY - pokračování

PŮJČKY - pokračování PŮJČKY - pokračování Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím Power pointové prezentace a sešitu. Žáci se seznámí s různými možnostmi půjček, s jejich výhodami a nevýhodami, pracují s tabulkou,

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Analýza hypotečních úvěrů Raiffeisenbank a.s. pro retailové klienty. Hana Bednaříková

Analýza hypotečních úvěrů Raiffeisenbank a.s. pro retailové klienty. Hana Bednaříková Analýza hypotečních úvěrů Raiffeisenbank a.s. pro retailové klienty Hana Bednaříková Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je analyzovat vybranou nabídku účelových hypotečních úvěrů

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Žádost o poskytnutí úvěru Grande pro fyzické osoby

Žádost o poskytnutí úvěru Grande pro fyzické osoby Žádost o poskytnutí úvěru Grande pro fyzické osoby Klient č.1 a 2 I. Údaje o klientovi Titul, jméno, příjmení: : narození: (nemá-li RČ, příp. není-li známo) Státní příslušnost: Trvalé bydliště Korespondenční

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007)

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Operační program Podnikání a inovace Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

Vyhodnocení nabídky hypotečních úvěrů na českém bankovním trhu

Vyhodnocení nabídky hypotečních úvěrů na českém bankovním trhu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Vyhodnocení nabídky hypotečních úvěrů na českém bankovním trhu Bakalářská práce Autor: Gabriela Šišková, DiS. Bankovní management Vedoucí

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank

Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank Bankovní institut vysoká škola Praha Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank Diplomová práce Bc. Jan Sedláček Leden, 2010 Bankovní institut vysoká škola Praha Finance Hypoteční

Více