FAPPZ (FAKULTA AGROBIOLOGIE POTRAVINOVÝCH A P ÍRODNÍCH ZDROJ ) KATEDRA AGROENVIRONMENTÁLNÍ CHEMIE A VÝŽIVY ROSTLIN MÍSTNOST.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FAPPZ (FAKULTA AGROBIOLOGIE POTRAVINOVÝCH A P ÍRODNÍCH ZDROJ ) KATEDRA AGROENVIRONMENTÁLNÍ CHEMIE A VÝŽIVY ROSTLIN MÍSTNOST."

Transkript

1 FYTO I BLOK: VÝŽIVA ROSTLIN A HNOJENÍ Ing. Jind ich ERNÝ, Ph.D. FAPPZ (FAKULTA AGROBIOLOGIE POTRAVINOVÝCH A P ÍRODNÍCH ZDROJ ) KATEDRA AGROENVIRONMENTÁLNÍ CHEMIE A VÝŽIVY ROSTLIN MÍSTNOST. 330

2 2. BLOK: OCHRANA ROSTLIN Doc.Ing. Pavel Ryšánek, CSc. Ing. Jana Mazáková, Ph.D. FAPPZ (FAKULTA AGROBIOLOGIE POTRAVINOVÝCH A P ÍRODNÍCH ZDROJ ) KATEDRA OCHRANY ROSTLIN 3. BLOK: PEDOLOGIE Prof. Dr. Ing. Luboš Bor vka FAPPZ (FAKULTA AGROBIOLOGIE POTRAVINOVÝCH A P ÍRODNÍCH ZDROJ ) KATEDRA PEDOLOGIE A OCHRANY P D

3 OBECNÁ FYTOTECHNIKA -výživa rostlin STUDIJNÍ MATERIÁLY: SKRIPTA: VÝŽIVA ROSTLIN VAN K V. a kol. KONZULTACE

4 Témata p ednášek BLOK: VÝŽIVA ROSTLIN A HNOJENÍ 1. Základní principy výživy rostlin. Složení rostlin. 2. Živiny v p a rostlin 3. Hnojiva, organická hnojiva. 4. Minerální hnojiva. 5. Principy aplikace hnojiv. 6. Zásady výživy a hnojení plodin.

5 1. Základní principy výživy rostlin. Složení rostlin. o Význam p edm tu o Zákony ve výživ rostlin o Rostlinné živiny o Složení rostlin o íjem a výdej živin rostlinami

6 Výživa rostlin se zabývá: studiem chemismu p dy Základní pojmy: požadavky kulturních rostlin na živiny (množství, forma a pom r) podmínkami pro p íjem živin rostlinami hnojivy (složení a vlastnosti, principy výroby). Hnojiva jsou látky, které po p idání do živného prost edí rostlin zvyšují výnos a kvalitu produkce a podílejí se na udržení dní úrodnosti. Hnojení je aplikace hnojiva do živného prost edí. (volba dávky, formy, doby a zp sobu aplikace hnojiva, manipulaci s hnojivy a ekonomické aspekty hnojení)

7 VÝŽIVA ROSTLIN: Nauka o rostlinných živinách, jejich p em nách v p, formách vstupujících do rostlin pop. vazbách v rostlin a optimalizace p íjmu pomocí hnojiv.

8 Zákonitosti ve výživ rostlin Vyrovnaná výživa rostlin stabilní výnosy

9 7 výnos ozimé pšenice t/ha HNOJIVA, +PESTICIDY, +NOVÉ ODR DY Pr rný p ívod jednotlivých živin do p dy v R hnojením ( , kg/ha zem lské p dy) N P2O5 K2O

10 Vliv faktor klimatické podmínky agrotechnika ochrana rostlin šlecht ní rostlin výživa rostlin dní podmínky

11 Podíl faktor na výnosu (Vrko, 1991) 1948 (22 OJ.ha -1 ) 5% 10% 5% 40% 1973 (46 OJ.ha -1 ) 15% 10% 15% 20% 20% 10% 20% 30% (57 OJ.ha -1 ) 25% 15% 20% 10% 10% 20% irozená p dní úrodnost po así agrotechnika hnojení odr da ochrana rostlin

12 Zákonitosti ve výživ rostlin Zákon fyziologických vztah výnos rostliny je závislý na všech vegeta ních faktorech, každý z nich je naprosto nezbytný, jejich stup ování má za následek p ír stek výnos, ír stek výnosu je nejvyšší u faktoru nejvíce vzdáleného od optima

13 výnos Zákonitosti ve výživ rostlin Liebig vztah mezi výnosem a dávkami živin nedostatek optimum nadbytek množství živin výnos Mitscherlich zákon ubývajících p ír stk výnos Koeficient ekonomické Ur ení dávky ú innosti živin hnojení zvýšení ír stek produkce ceny výnosu hnojením > zvýšení / náklad na na hnojení množství živin

14 Rostlinné živiny Složení rostlin

15 Definice prvku jako živiny: Prvky nezbytné, nenahraditelné pro r st a vývoj rostlin (rostlinného druhu) Pokud chceme za adit prvek mezi rostlinné živiny, musí spl ovat následující kritéria: Nedostatek prvku znemožní rostlin dokon it vývojový cyklus Prvek se p ímo ú astní fyziologických proces v rostlin, nebo jako regulátor enzymového systému Projev nedostatku je specifický pro sledovaný prvek

16 Ur ení nedostatku živin Symptomy (p íznaky) zjevné reakce rostlin na p sobení nep íznivých initel v tš. až p i déletrvající poruše. astá kombinace vliv. Zm ny p íznak hem vegetace (stá í list, okraje) Specifikace symptom (vliv jednoho nebo více initel ) Intenzita symptom latentní nedostatek zjevné p íznaky poruch vážné narušení r stu. Nekrózy omezená obnova, degenerace až odum ení rostlinných bun k pletiv orgán. Zm na barvy, výskyt skvrn, degradace Barevné zm ny (dekolorace) chlorosy rozpad a špatná obnova chlorofylu, žloutnutí; purpurové zabarvení; ernání dužiny Poruchy r stu omezení r stu rostlin, nebo jejich ástí, deformace

17 Rozd lení živin a pr rné zastoupení v rostlinách (%) Základní biogenní prvky C 45 O 45 H 6 Makroprvky N 1,5 P 0,2 K 1,0 Ca 0,5 Mg 0,2 S 0,1 Mikroprvky 0,05% B 0,002 Fe 0,001 Mn 0,005 Zn 0,002 Cu 0,0006 Mo 0,00001 Cl 0,001 Ni 0,00001 Prvky užite né Si Al Na Ti.

18 Složení rostlin FYTOMASA sušení (105 C) Voda (10 95 %) Sušina (90 5 %) žíhání (550 C) Spalitelný podíl (95 99 %) C, O, H, N Popeloviny (1 5 %) P, K, Ca, Mg, Fe, Na,...

19 Základní složení rostlin Materiál % hmotnosti % sušiny voda sušina C O H N popeloviny Zrno pšenice ,3 2,7 Sláma žito ,4 3,6 Semeno hrách ,5 40 6,2 4,2 3,1 Hlízy brambor ,8 1,5 1,7

20 Význam a využití chemických analýz rostlin údaje o pot eb živin rostlinami nároky rostlin na živiny b hem vegetace diagnostika výživného stavu rostlin chemické složení sklízených produkt

21 Odb r živin kuku icí

22 Zm ny obsahu živin b hem ontogeneze u obilnin dynamika obsahu N, K a P u obilnin Kumulace výsledek p íjmu z vn jšího prost edí a p evodu ze zásobních látek semene Relativní obsah živiny ování p evaha intenzivního stu nad p íjmem živiny klí ení vzcházení odnožování sloupkování metání kvetení zrání fenofáze

23 St ední obsahy živin vybraných plodin (%) Plodina - ást N P K Ca Mg Pšenice ozimá 6. list 4,52 0,37 3,34 0,65 0,20 Pšenice ozimá 1. kolénko 3,36 0,33 3,29 0,56 0,19 Pšenice ozimá kvetení 1,54 0,23 1,81 0,35 0,13 Pšenice ozimá zrno 2,27 0,37 0,48 0,06 0,18 Pšenice ozimá sláma 0,63 0,09 1,12 0,32 0,12 Je men jarní zrno 2,02 0,38 0,50 0,06 0,16 Je men jarní sláma 0,82 0,12 1,39 0,44 0,12 epka semeno 3,50 0,71 0,90 0,50 0,29 epka stonek 0,78 0,15 2,24 1,71 0,15 Cukrovka 3. pár list 4,32 0,42 6,23 1,69 1,02 Cukrovka listy 120 dn vegetace 2,63 0,23 4,54 1,42 0,83 Cukrovka bulva 1,03 0,13 1,07 0,10 0,10 Cukrovka chrást 2,77 0,25 4,50 1,27 0,77

24 Odb r živin Biologický odb r živin (celkový) Množství živin, které je pot ebné k zabezpe ení výnosu (jedné tuny) hlavního produktu a k tomu odpovídajícího množství vedlejšího produktu a ko en. NORMATIV ODB RU Hospodá ský odb r živin Množství živin odvezené z pole sklizeným produktem EXPORT ŽIVIN

25 Celkový a hospodá ský odb r živin (kg.ha -1 ) Plodina Výnos (t) N P K Ca Mg Pšenice: celkem zrno sláma Cukrovka: celkem bulvy chrást Zelí bílé Salát hlávkový

26 íjem živin rostlinami 1)P íjem živin ko enovým systémem z p dního prost edí (z p dního roztoku) ve form iont : - kationt - aniont 2) P íjem ostatními ástmi rostlin (mimoko enová výživa rostlin)

27 evažující íjem živin: íjem C pr duchy list (CO 2 ) zabudování do organických vazeb p i fotosyntéze íjem H, O ko enovým systémem (H 2 O) enos elektron v procesu fotosyntézy íjem ostatních živin ko enovým systémem stavební prvky, ízení fyziologických proces

28 íjem živin ko eny rostlin Etapy p íjmu : I. p ísun živin do bezprost ední blízkosti ko en, II. pr nik živin do mezibun ného prostoru ko en, III. vstup živin do vnit ního prostoru bun k ko en, (pr nik polopropustnou membránou do cytoplasmy), IV. transport živin v rostlin.

29 íjem živin ko eny - ko enové vlášení

30 Ko enová výživa rostlin Ko eny: mechanická funkce íjem živin (iont ) Pr nik iont do bun k pasivní p íjem prostup iont difusí aktivní p íjem vyžaduje energii selektivita iont ( teorie p enaše ) p íjem proti koncentra nímu spádu

31 íjem živin ko eny - ko enové vlášení

32 Transport iont v rostlinách Ionty v cytoplazm ko en zapojení do látkové vým ny (N, S, P) transport do dalších orgán bu kami a plasmodesmy (symplastická cesta) mezibun ným prostorem (apoplastická cesta) xylemem (transpira ním proudem) Pohyb živin akropetáln bazipetáln (N, P, S, Na, K, Cl Ca, Mg, B)

33 Faktory ovliv ující p íjem živin Vn jší faktory dní vlivy - sorp ní kapacita, p dní reakce, biologická innost, zrnitost aj. živiny v p dní zásob - množství, p ístupnost a p ijatelnost. živiny dodané hnojivy množství, rozpustnost, as p sobení. interferen ní vlivy - vzájemný ú inek jednotlivých živin. klimatické faktory sv tlo, teplota, srážky.. technické zásahy - meliora ní zásahy, osevní postup, agrotechnická opat ení (zpracování p dy, ošet ování porostu, regulace zaplevelení). Vnit ní faktory di ný základ rostlin zná schopnost rostlin osvojovat si živiny

34 Ko enový systém (a) cukrovky, (b) kuku ice, (c) pšenice, (d) jetele Ko eny: Délka Rychlost r stu Polom r Rozložení Vzdálenost mezi ko enovými tvemi

35 Mimoko enová výživa rostlin íjem živin nadzemními ástmi rostlin, p edevším listy (foliární výživa) Hlavní význam mimoko enové výživy: možnost korekce výživného stavu rostlin eliminace nep íznivých podmínek pro p íjem živin aplikace v kritických obdobích r stu a výživy rychlost p sobení možnost kombinace (nap. s p ípravky na ochranu rostlin) Nevýhody mimoko enové výživy: nutnost post iky b hem vegetace n kolikrát opakovat rostliny, odkázané pouze na foliární výživu se h e vyvijí a mají narušenou tvorbu generativních orgán (semena) je nákladná, pokud není spojena s jiným zásahem

36 Výdej látek ko eny Ko eny rostlin íjem vody a živin výdej do svého okolí vylu ují minerální (nap. P, K) a organické látky (organické kyseliny, aminokyseliny, cukry aj.) = ko enové exudáty zdroj energie pro p dní mikroorganismy, uvol ování živin (kyseliny, mikroorganismy) pufra ní schopnost (schopnost tlumit zm ny ph) Výskyt specifických látek produkovaných ko eny rostlin a mikroorganism ovliv uje snášenlivost pop. nesnášenlivost rostlin po sob stovaných (pravá únava p dy)

Udržitelné hospodaření v lesích

Udržitelné hospodaření v lesích Studijní materiály pro účastníky seminářů Udržitelné hospodaření v lesích Regionální rozvojová agentura Východní Moravy Třída Tomáše bati 5146 760 01 Zlín 14:59 Udržitelné hospoda ení v lesích Trvale udržitelné

Více

2. DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY. 2.1 Sídelní struktura

2. DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY. 2.1 Sídelní struktura 2. DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 2.1 Sídelní struktura ešené území tvo í 9 rekrea ních celk, 100 obcí, z nichž má 11 statut m sta a jedna statut m styse. ešené území t chto rekrea ních celk tvo í cca 25% území

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Vznik a p vod BSE podle alternativní ammoniamagnesium

Vznik a p vod BSE podle alternativní ammoniamagnesium Vznik a p vod BSE podle alternativní ammoniamagnesium theory Souhrn 1. Prionové nemoci a histologické zm ny v moze ku Prionové nemoci jsou charakteristické tím, e normální prion protein (PrPc) je nahrazen

Více

MOŽNOSTI PRODUKCE SADBY BRAMBOR V PODMÍNKÁCH EKOLOGICKÉHO ZEM D LSTVÍ Production possibilities seed potatoes in conditions of organic farming

MOŽNOSTI PRODUKCE SADBY BRAMBOR V PODMÍNKÁCH EKOLOGICKÉHO ZEM D LSTVÍ Production possibilities seed potatoes in conditions of organic farming MOŽNOSTI PRODUKCE SADBY BRAMBOR V PODMÍNKÁCH EKOLOGICKÉHO ZEM D LSTVÍ Production possibilities seed potatoes in conditions of organic farming Petr Dvo ák, Libor Mi ák KRV ZU v Praze Abstract This paper

Více

Nepotravinářské využití zemědělské půdy

Nepotravinářské využití zemědělské půdy Nepotravinářské využití zemědělské půdy V současné době se začíná celosvětově usilovně hledat náhrada za fosilní energetické zdroje, jejichž zásoby se v posledních letech rychle snižují. Nezbývá nic jiného,

Více

Půda jako základ ekologického vinohradnictví. - co je půda? - jsou naše půdy zdravé? - ozelenění. Ing. M. Hluchý, PhD.

Půda jako základ ekologického vinohradnictví. - co je půda? - jsou naše půdy zdravé? - ozelenění. Ing. M. Hluchý, PhD. Půda jako základ ekologického vinohradnictví - co je půda? - jsou naše půdy zdravé? - ozelenění Ing. M. Hluchý, PhD. Půda jako základ ekologického vinohradnictví - co je půda? Půda je produkt života Život

Více

Zdeněk Strašil a Jan Hofbauer. Technologie pěstování a možnosti využití světlice barvířské safloru (Carthamus tinctorius L.) METODIKA PRO PRAXI

Zdeněk Strašil a Jan Hofbauer. Technologie pěstování a možnosti využití světlice barvířské safloru (Carthamus tinctorius L.) METODIKA PRO PRAXI Zdeněk Strašil a Jan Hofbauer Technologie pěstování a možnosti využití světlice barvířské safloru (Carthamus tinctorius L.) METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výrovy 2007 Metodika vznikla za finanční

Více

6. Elektrochemick zdroje energie. 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj. vlastnosti elektrochemick ho zdroje energie, jeho nap t a v kon

6. Elektrochemick zdroje energie. 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj. vlastnosti elektrochemick ho zdroje energie, jeho nap t a v kon 6. Elektrochemick zdroje energie 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj Elektrochemick zdroje energie jsou za zen, v nich prob h spont nn i zen konverze chemick energie na energii elektrickou prost ednictv

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PLODIN JAKO OBNOVITELNÉHO ZDROJE ENERGIE CULTIVATION AND UTILIZATION OF ENERGY CROPS AS RENEWABLE ENERGY SOURCE

PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PLODIN JAKO OBNOVITELNÉHO ZDROJE ENERGIE CULTIVATION AND UTILIZATION OF ENERGY CROPS AS RENEWABLE ENERGY SOURCE PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PLODIN JAKO OBNOVITELNÉHO ZDROJE ENERGIE CULTIVATION AND UTILIZATION OF ENERGY CROPS AS RENEWABLE ENERGY SOURCE Z. Strašil Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Abstract

Více

- 1 - Zemědělské systémy I. zkouška

- 1 - Zemědělské systémy I. zkouška Zemědělské systémy I. zkouška Živočišná výroba 1. Druh a plemeno zvířat 2. Genové rezervy zvířat 3. Šlechtění zvířat 4. Plodnost 5. Domestikace a fylogenie 6. Etologie a welfare 7. Plemena 8. Současný

Více

rní ekonomika a politika - II

rní ekonomika a politika - II Agrárn rní ekonomika a politika - II OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Aktivita 02 prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc. becvar@mendelu.cz Brno 13. 11. 2009 Základní problémov mové okruhy 1. Trhy v agrobyznysu

Více

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ KHS LK se lení na územní pracovišt, úseky a odbory a odd lení za len né v jednotlivých úsecích. Dále je v organiza ní struktu e vy len n sekretariát. ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ Zajiš uje veškeré odborné innosti

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

Abiotické složky prostředí. Základní pojmy

Abiotické složky prostředí. Základní pojmy Přehled GMH Seminář z biologie Základy ekologie Ekologie je věda, která se zabývá studiem vzájemných vztahů mezi organismy a prostředím (včetně vztahů mezi organismy navzájem). Základní pojmy biotop (stanoviště,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost Registra ní íslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitn ní výuky prost ednictvím ICT Sada:

Více

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze CZ IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Obsah P ed použitím jednotky Úvod...3 D ležité bezpe nostní informace...4 1. Popis p ístroje...6 2. P

Více

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949 ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949 ************************************************************************************************************************ Obsah:

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. O Průvodci 1.2. Změny v oblasti kontrol podmíněnosti pro rok 2015 1.3. Zdroje informací 1.4.

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. O PRŮVODCI... 3 1.2. ZMĚNY V OBLASTI KONTROL PODMÍNĚNOSTI PRO ROK 2015... 5 1.3. ZDROJE

Více

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI 1 Hvězd rna a planet rium ČeskÈ Budějovice s pobočkou na Kleti Z tkovo n břežì 4 370 01 ČeskÈ Budějovice statut rnì

Více

Všechno, co jste kdy chtěli vědět o pěstebních směsích. TERRA InfoPaper. 100% přírodní Pěstební směs pro vaši úrodu Jednoduché použití Žádné usazeniny

Všechno, co jste kdy chtěli vědět o pěstebních směsích. TERRA InfoPaper. 100% přírodní Pěstební směs pro vaši úrodu Jednoduché použití Žádné usazeniny TERRA InfoPaper Všechno, co jste kdy chtěli vědět o pěstebních směsích 100% přírodní Pěstební směs pro vaši úrodu Jednoduché použití Žádné usazeniny Ne každá pěstební směs je vhodná pro pěstování rostlin

Více

Antioxidační vlastnosti naklíčených semen. Bc. Silvie Zerzáňová, DiS.

Antioxidační vlastnosti naklíčených semen. Bc. Silvie Zerzáňová, DiS. Antioxidační vlastnosti naklíčených semen Bc. Silvie Zerzáňová, DiS. Diplomová práce 2011/2012 ABSTRAKT Diplomová práce se v teoretické části zabývá charakteristikou a vlastnostmi luštěnin a olejnin.

Více

Kategorizace zemědělského území České republiky Ing. Luděk Tyšer, PhD.

Kategorizace zemědělského území České republiky Ing. Luděk Tyšer, PhD. Kategorizace zemědělského území České republiky Ing. Luděk Tyšer, PhD. Kategorizace zemědělského území se provádí za účelem poskytování dotací a podpor, pro daňové účely, pro účely zemědělské statistiky,

Více

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc.

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc. Univerzita Palackého v Olomouci Filosofická fakulta Katedra filosofie as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson magisterská

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT Ing. Alice Picková Ing. Jindřich Špička č. 92 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav zemědělské ekonomiky

Více