BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Jana KŘÁPKOVÁ Vedoucí bakalářské práce: Ing. Věra PLHOŇOVÁ, Ph.D. Znojmo, 2010

2

3 Poděkování Ráda bych poděkovala vedoucí své bakalářské práce Ing. Věře Plhoňové, Ph.D. za poskytnutý čas, odborné rady a cenné připomínky, kterými přispěla k vypracování bakalářské práce.

4

5

6 Abstrakt Předmětem bakalářské práce,,bankovní produkty poskytované bankami podnikatelům ve Znojmě je porovnat nabídky vybraných produktů čtyř obchodních bank a vyhodnotit nejvýhodnější produkty pro podnikatele. Práce je zaměřena na charakteristiku obchodních bank, bankovního systému, centrální banky, bankovních produktů a definování podnikání. Dále se zabývá konkrétními obchodními bankami Českou spořitelnou, Československou obchodní bankou, Komerční bankou a Raiffeisenbankou. Začátek je věnován základním informacím o bankách a podrobný popis vybraných produktů, následuje analýza produktů bankovních institucí a v závěru provedení porovnání nabídky produktů. Klíčová slova Obchodní banka, bankovní produkty, běžný účet, kontokorentní úvěr. Abstract Subject of this bachelor thesis Banking products provided by banks and entrepreneurs in Znojmo is comparation of the selected products offers of the four commercial banks and to assess the best products for entrepreneurs. Work is focused on commercial banks, the banking system, central banks, banking products and defining the business. Further it deals with specific commercial banks Česká spořitelna, Československá obchodní banka, Komerční banka a Raiffeisenbank. The beginning is devoted to basic bank information and the detailed description of the selected products. It is followed by product analysis of banking institutions and finally implements cooperation of product offerings. Keywords Commercial bank, bank products, current account, overdraft.

7 Obsah 1. ÚVOD CÍL PRÁCE A METODIKA TEORETICKÁ ČÁST Obchodní banky Charakteristika obchodních bank Základní funkce obchodních bank Zásady činnosti obchodních bank Bankovní rizika Bankovní systémy Základní charakteristika bankovního systému Formy uspořádání bankovní soustavy Druhy bank Centrální banka Postavení a cíle centrální banky Bankovní regulace a dohled Bankovní produkty Charakteristické rysy bankovních produktů Systematizace bankovních produktů Bankovní finančně úvěrové produkty Depozitní (vkladové) bankovní produkty Platebně zúčtovací bankovní produkty Cena bankovních produktů Druhy cen bankovních produktů Způsob stanovení ceny Podnik a podnikání Právní úprava podnikání v České republice Typologie podniků PRAKTICKÁ ČÁST Porovnání nabízených bankovních produktů u vybraných bank Základní informace o vybraných peněžních institucích Česká spořitelna, a. s Československá obchodní banka, a. s Komerční banka, a. s Raiffeisenbank, a. s Běžné účty poskytované bankami podnikatelům Česká spořitelna, a. s Československá obchodní banka, a. s Komerční banka, a.s Raiffeisenbank, a. s Porovnání běžných účtů pro podnikatele Kontokorentní úvěry poskytované bankami podnikatelům Česká spořitelna, a. s Československá obchodní banka, a. s Komerční banka, a. s Raiffeisenbank, a. s Porovnání kontokorentních úvěrů pro podnikatele ZÁVĚR POUŽITÉ ZDROJE PŘÍLOHY

8 1. ÚVOD Bankovnictví významným způsobem ovlivňuje ekonomiku země, bez prosperujícího bankovnictví by nemohl fungovat systém platebního styku, peněžních úvěrů a vytváření rezerv peněžních prostředků. Banka disponuje majetkem, který není jejím vlastnictvím, z čehož vyplývá, že pokud nastane v podnikání banky problém, bude to mít vliv na všechny, kteří jí své peníze svěřili, stejně jako na celou ekonomiku státu. Podnikání bank, které je součástí celkového podnikatelského prostředí, je uskutečňováno za účelem dosažení zisku, stejně jako u ostatních podnikatelů a obchodních společností. V České republice působí velký počet bankovních domů. Z toho důvodu, je zde silně konkurenční prostředí v oblasti poskytování finančních služeb. V rámci konkurenčního boje se každá banka snaží přilákat nové klienty a zároveň si udržet stávající zákazníky. Proto banky musí neustále připravovat pro své klienty zajímavé novinky a inovovat již zaběhlé produkty, aby byly stále atraktivní. Současným trendem je zaměření nabízených produktů a služeb na potřeby klientů a poskytování stále většího rozsahu bankovních služeb. Téma, kterým se bakalářská práce zabývá, je velmi rozsáhlé, není mým cílem popsat ho celé do podrobností, ale je zaměřena na vybrané produkty a služby poskytované bankami podnikatelům. Práce se bude věnovat charakteristice obchodních bank, popisu základních funkcí, zásad činnosti bank a rizik, která jsou s bankovními obchody spojená, včetně zákonů, jimiž se banky musí při své činnosti řídit. V návaznosti na tyto informace práce bude charakterizovat bankovní systémy a postavení centrální banky v systému, jelikož banky podléhají bankovnímu dohledu centrální banky. Pro úplné seznámení s problematikou budou definovány úvěrové, vkladové bankovní produkty a produkty platebního styku, které obchodní banky poskytují. Banky poskytují širokou škálu služeb, pro porovnání bude zvolen běžný účet a kontokorentní úvěr. Běžné účty jsou nejvíce využívaným produktem každé banky. Kontokorentní úvěr je jedním z nejdůležitějších a nejběžnějších krátkodobých úvěrů, který dovoluje klientovi čerpat z účtu peníze i v případě, že na účtu nemá dostatečnou hotovost. Budou vybrány čtyři finanční instituce ve Znojmě, úkolem je zjistit, jaké poskytují produkty, za jakých podmínek jsou poskytovány, v jaké výši si účtují poplatky a jaké služby s nimi souvisejí. V závěru bude zhodnoceno, které z vybraných produktů jsou pro podnikatele nevýhodné a které jsou doporučeny. 8

9 2. CÍL PRÁCE A METODIKA Bakalářská práce se bude nejdříve věnovat systému bank, obchodní bance, úloze obchodních bank v tržní ekonomice, jejich zásadním činnostem a jejím druhům bankovních rizik, která obchodní banky nesou. Obchodní banky jsou součástí bankovního systému, proto budou uvedeny formy bankovních systémů a skupiny, do kterých se banky člení. Ze strany centrální banky podléhají obchodní banky regulaci a dohledu, z toho důvodu budou představeny cíle centrální banky a součásti systému dohledu bank. V další části bude práce zaměřena na samotné produkty obchodních bank. Bankovní produkty mají určité charakteristické rysy. Kromě toho jsou bankovní produkty členěny podle jejich odrazu v bilanci banky, což se nazývá systematizace bankovních produktů. Moderní přístup je orientován na zákazníka a bankovní produkty člení podle jejich účelu, který plní pro klienta banky, na bankovní finančně úvěrové produkty, depozitní bankovní produkty a platebně zúčtovací bankovní produkty. Systematizace bankovních produktů bude rovněž podrobněji popsána. V bankovnictví je cena poskytovaných produktů velmi důležitá, tudíž se práce bude zabývat také druhy cen a způsobu stanovení ceny bankovních produktů. Bakalářská práce je zaměřena na segment podnikatelů, proto bude popsána právní úprava podnikání v České republice, definice podnikání a bude uvedeno, podle jakých hledisek se podniky člení. Cílem bakalářské práce je vybrat čtyři peněžní ústavy, jejichž služby jsou nejčastěji nabízeny na lokálním trhu, zjistit, jaké poskytují běžné účty a kontokorentní úvěry, za jakých podmínek a s jakými službami je poskytují. Každá banka bude detailněji popsána, včetně jejích obchodních výsledků, na jakou klientelu je orientována, jaké produkty a služby nabízí a jaká je její struktura akcionářů. Nejdříve budou vysvětleny pojmy, které je třeba znát k pochopení problematiky bankovních produktů a provedena analýza nabízených produktů vybraných obchodních bank, včetně služeb, které zahrnují. Budou určena kritéria, podle kterých lze uskutečnit výběr nejvýhodnějšího produktu a dále budou uvedena fakta, která mohou tento výběr ovlivnit. V poslední části budou zvolená kritéria porovnána a vyhodnoceny nejlepší vybrané bankovní produkty. Jako podklad, sloužící ke zpracování bakalářské práce, bude použita odborná literatura, výroční zprávy, sazebníky a údaje z internetových stránek jednotlivých bank a poskytnuté informace od jednotlivých bankovních poradců a zaměstnanců České spořitelny, Československé obchodní banky, Komerční banky a Raiffeisenbanky. 9

10 3. TEORETICKÁ ČÁST 3.1 Obchodní banky Charakteristika obchodních bank Obchodní banky jsou ve své podstatě podnikatelské subjekty, které mají ovšem ve srovnání s podniky v jiných odvětvích ekonomiky řadu specifických rysů, projevujících se v jejich postavení a celkovém významu v ekonomice. Na činnost bank se obvykle vztahují i v mnohém odlišná pravidla oproti obecné úpravě podnikání. Základní cíl činnosti banky je však shodný jako u kteréhokoli jiného podniku, tedy maximalizace zisku. (REVENDA, 2002, s. 115) K vymezení banky se přistupuje ze dvou hledisek: - funkční hledisko vychází z ekonomických funkcí a činností banky, - právní hledisko založeno na exaktním vymezení banky v příslušné právní normě. Z funkčního hlediska obvykle bývá banka charakterizována jako druh finančního zprostředkovatele, jehož hlavní činností je zprostředkování pohybu finančních prostředků mezi jednotlivými ekonomickými subjekty. (REVENDA, 2002, s. 115) Jiná definice banky podle Freixase a Rocheta vyjadřuje, že obchodní banka je instituce, jejíž bankovní operace se skládají z poskytování úvěrů a přijímání vkladů od různých subjektů. (FREIXAS, ROCHET, 1997, s. 1) Z právního hlediska zákon č. 21/1992 o bankách stanoví, že banky musí splňovat následující čtyři základní podmínky: 1. Jde o právnické osoby se sídlem v České republice, založené jako akciové společnosti. 2. Přijímají vklady od veřejnosti. 3. Poskytují úvěry. 4. K výkonu bankovních činností mají bankovní licenci, kterou uděluje Česká národní banka. (REVENDA, 2002, s. 116) Prostředí pro činnost bank, bankovní prostředí, je zásadním způsobem vymezeno zákonem o bankách a dále je významným způsobem determinováno opatřeními České národní banky. (REVENDA, 2002, s. 116) 10

11 3.1.2 Základní funkce obchodních bank Úloha obchodních bank v tržní ekonomice založené na funkcích peněz je velmi různorodá a v mnohých směrech nezastupitelná. Banky plní celou řadu různých funkcí. Za standardní základní funkce banky lze však označit tři následující: finanční zprostředkování banky provádějí finanční zprostředkování na ziskovém principu, a tudíž se snaží umísťovat získaný kapitál tam, kde přináší nejvyšší zhodnocení. Banky peníze získané od věřitelů poskytují dále dlužníkům v jiných formách, a tím dochází k transformaci kapitálu z různých hledisek. (DVOŘÁK, 1997, s. 13) emise bezhotovostních peněz jedinou institucí ve státě, která může emitovat hotovostní peníze je centrální banka. Bezhotovostní peníze, tj. peníze v podobě zápisů na bankovních účtech však mohou vytvářet i obchodní banky. (DVOŘÁK, 1997, s ) provádění bezhotovostního platebního styku banky tím, že vedou účty pro velký počet svých klientů, mohou provádět jejich vzájemné platby pouhým účetním převodem bez potřeby převodu hotovostních peněz. (DVOŘÁK, 1997, s. 16) Zásady činnosti obchodních bank Obchodní banky jsou v podstatě standardními podnikatelskými subjekty, majícími ve většině zemí formu akciových společností. Za nejvýznamnější zásady jejich činnosti lze všeobecně považovat: (REJNUŠ, 2008, s. 66) zásadu rentability banky jsou podnikatelskými institucemi, usilujícími stejně jako kterýkoli jiný podnikatelský subjekt o dosažení zisku. Z tohot zároveň vyplývá, že rentabilita (neboli ziskovost) je základním atributem bankovního podnikání. (REJNUŠ, 2008, s. 66) zásadu likvidity likviditu banky lze charakterizovat jako její schopnost dostát kdykoli svým závazkům, a to jak v objemové, tak i v časové struktuře. (REJNUŠ, 2008, s. 66) zásadu jistoty (solventnosti) ve srovnání s jinými podnikatelskými subjekty podstupují banky jako nejvýznamnější instituce finančního zprostředkování celou řadu specifických rizik, s nimiž se musejí vyrovnat. (REJNUŠ, 2008, s. 66) 11

12 3.1.4 Bankovní rizika Obchodní banky jsou při svém podnikání vystaveny různým rizikům, která je třeba brát v úvahu a řídit jejich vývoj. Nadměrné riziko ohrožuje banku, snaha o minimalizaci rizik se může projevit v nízkém zisku. Obchod, který by byl absolutně bez rizika, neexistuje, jde tedy o únosnou míru rizika. Mezi nejdůležitější druhy bankovních rizik patří: úvěrové riziko je charakterizováno tím, že klient či obchodní partner nedodrží sjednané podmínky obchodu a bance tím vznikne finanční ztráta. Vyplývá z platební neschopnosti či platební nevůle dlužníků splatit závazky vůči bance. Úvěrovému riziku banka čelí prověřováním bonity svých klientů či obchodních partnerů a využíváním zajišťovacích instrumentů (ručení třetí osobou, pojištění obchodu, zástava movitých či nemovitých věcí, postoupení pohledávek apod.); (VELEK, 2000, s. 21) úrokové riziko vyplývá z možných změn tržních úrokových sazeb a jejich dopadu do hospodaření banky; (VELEK, 2000, s. 21) měnové riziko vyplývá pro banku ze změn měnových kurzů. Riziko je tím vyšší, čím vyšší část aktiv je refinancována pasivy v jiné měně; (VELEK, 2000, s. 21) likviditní riziko souvisí s možným oslabením schopnosti banky dostát v každém okamžiku svým splatným závazkům, zejména schopnosti vyplatit v požadované formě splatné vklady klientů, resp. provést platbu z účtu klienta podle jeho příkazu; (VELEK, 2000, s ) kapitálové riziko (riziko nesolventnosti) spočívá v tom, že výše závazků banky je větší než hodnota veškerých aktiv. Tato situace se označuje jako nesolventnost banky. Nejúčinnějším prvkem ochrany před kapitálovým rizikem je dostatečná výše vlastního kapitálu. (VELEK, 2000, s. 22) 3.2 Bankovní systémy Základní charakteristika bankovního systému Bankovní systém tvoří souhrn všech bank ve státě s přesně, většinou zákonně vymezenými kompetencemi a s uspořádáním jejich vzájemných vztahů. (KAŠPAROVSKÁ, 2003, s. 9) 12

13 3.2.2 Formy uspořádání bankovní soustavy Bankovní systém může být uspořádán na různých principech. Obvykle se bankovní systémy rozdělují na: - jednostupňové a dvoustupňové podle toho, zda je či není institucionálně oddělena centrální banka se svými makroekonomickými funkcemi od obchodních bank; - systémy univerzální a oddělené podle toho, zda je či není institucionálně odděleno obchodní a investiční bankovnictví. (REVENDA, 2002, s. 118) Jednostupňový bankovní systém v rámci tohoto systému neexistuje centrální banka, veškeré bankovní činnosti provádí obchodní banky (např. včetně emise hotovostního oběživa). (REVENDA, 2002, s. 119) Dvoustupňový bankovní systém založen na institucionálním oddělení makroekonomické funkce, kterou zabezpečuje centrální banka, a mikroekonomické funkce, kterou se zabývají sítě obchodních bank. Za hlavní cíl centrální banky se obvykle považuje zabezpečování měnové stability, obchodní banky naopak provádějí svou činnost na ziskovém principu. (REVENDA, 2002, s. 119) Model univerzálního bankovnictví založen na tom, že obchodní banky mohou poskytovat jak klasické produkty komerčního bankovnictví (zejména přijímání vkladů, poskytování úvěrů, zprostředkování platebního styku), tak i produkty investičního bankovnictví (zejména emisní obchody, obchody s cennými papíry, depotní obchody). (REVENDA, 2002, s. 119) Model odděleného bankovnictví založen na institucionálním oddělení komerčního a investičního bankovnictví. Část bank poskytuje pouze produkty komerčního bankovnictví a část bank je zaměřena na produkty investičního bankovnictví. (REVENDA, 2002, s. 119) Smíšený model existuje určité oddělení komerčního a investičního bankovnictví, není však tak striktní jako u odděleného systému. (REVENDA, 2002, s. 119) Druhy bank Jednotlivé banky se liší navzájem svým charakterem. Podle struktury bankovních služeb jsou obchodní banky členěny do skupiny: - univerzálních bank a - specializovaných bank. (BARTOŠEK, FELSBERGOVÁ, 1998, s. 44) 13

14 Univerzální banky Charakteristické pro ně je, že nabízejí veškeré produkty komerčního i investičního bankovnictví všem typům klientů, ovšem zpravidla s výraznější orientací na podnikový sektor, střední a velké firmy (whole banking). V jejich depozitním portfoliu dominují především vklady na požádání. Velkou měrou se podílejí na realizaci platebního styku a jejich aktiva jsou tvořena především krátkodobými a střednědobými úvěry pro firemní klientelu. Velký podíl mají též na emisi bezhotovostních peněz. V posledním období je v tomto sektoru patrná orientace i na drobnou klientelu (retail banking). (KAŠPAROVSKÁ, 2003, s. 13) Specializované banky V rámci univerzálního bankovnictví existují různé druhy bank, jejichž činnost se odlišuje. Tato odlišnost může mít legislativní základ (u nás samostatná právní úprava pro stavební spořitelny, úvěrová a spořitelní družstva), nebo se banky specializují pouze na určité druhy obchodů (např. pro hypoteční obchody). (VELEK, 2000, s. 20) Zpravidla se vyskytují tyto druhy specializovaných bank: Spořitelny instituce, které se zaměřují na sběr vkladů a některé další služby (vedení běžných účtů, platební styk) pro drobnou klientelu. U nás nejde o zvláštní instituce se specifickou legislativní úpravou, jsou postaveny na roveň bankám, neboli se na ně vztahuje zcela stejný režim. (VELEK, 2000, s. 20) - Stavební spořitelny speciální druh spořitelen, který se smí zabývat výhradně tzv. stavebním spořením. Přijímají účelové vklady a poskytují účelové stavební úvěry z těchto zdrojů. Podnikání stavebních spořitelen je upraveno speciálním zákonem (u nás zákon 96/1993 o stavebním spoření). (DVOŘÁK, 1997, s ) Spořitelní a úvěrová družstva zpravidla malé banky založené na družstevních principech. Jejich činnost mívá speciální právní úpravu (u nás od podle zákona 87/1995 o spořitelních a úvěrních družstvech). Jejich aktivita je deklarována jako poskytování bankovních služeb členům. (VELEK, 2000, s ) Hypoteční banky specializují se na získávání zdrojů emisí vlastních hypotečních zástavních listů a na druhé straně na poskytování tzv. hypotečních úvěrů, tj. úvěrů zajištěných stanoveným způsobem zástavním právem na nemovitost. (VELEK, 2000, s. 21) 14

15 3.3 Centrální banka Postavení a cíle centrální banky Česká národní banka je ústřední (centrální) bankou České republiky, zřízenou zákonem č. 6/1993 Sb., o České národní bance. Hlavním cílem činnosti České národní banky je péče o cenovou stabilitu. Pokud tím není dotčen její hlavní cíl, Česká národní banka podporuje obecnou hospodářskou politiku vlády, vedoucí k udržitelnému hospodářskému růstu. V souladu se svým hlavním cílem Česká národní banka: určuje měnovou politiku, vydává bankovky a mince, řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank, vykonává dohled nad bankovním sektorem, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím, penzijním připojištěním, družstevními záložnami, institucemi elektronických peněz a devizový dohled, jako ústřední banka poskytuje Česká národní banka bankovní služby pro stát a veřejný sektor. (O ČNB, 2010, online) Bankovní regulace a dohled Bankovní regulaci lze chápat jako stanovení pravidel (zákonů, nařízení, opatření, vyhlášek atd.), které upravují vznik, činnost, působnost a zánik bankovních institucí v dané ekonomice. (NEHYBOVÁ, 1999, s. 6, REGULACE A DOHLED NAD BANKAMI) Dohled nad bankami (supervize) představuje kontrolu dodržování těchto pravidel a následné uplatňování sankcí, s cílem upevnit peněžní a tržní disciplínu a zvyšovat kvalitu řízení finančních procesů a rizik z nich vyplývajících. (NEHYBOVÁ, 1999, s. 6, REGULACE A DOHLED NAD BANKAMI) Regulace bankovního systému centrální bankou a dohled nad ním jsou jednak podmíněné její funkcí banky bank a jednak souvisejí s výkonem měnové politiky. Proto je také ve všech vyspělých ekonomikách centrální banka buď hlavní (jedinou) institucí, která reguluje a dohlíží, nebo se alespoň regulace a dohledu účastní společně s dalšími institucemi. (REVENDA, 2002, s. 321) 15

16 Součásti systému regulace a dohledu bank V tržních ekonomikách se systémy regulace a dohledu bank opírají o čtyři součásti: 1. Stanovení podmínek pro přidělení bankovní licence tyto podmínky prověřují centrální banky, někdy ve spolupráci s některými ministerstvy, především s ministerstvem financí; (REVENDA, 1999, s. 122) 2. Stanovení a prověřování základních povinností bank. Mezi základní povinnosti bank patří dodržování stanovených pravidel: kapitálové přiměřenosti představuje mininální míru solventnosti banky. Je vyjádřena jako poměr kapitálu banky k rizikově váženým aktivům, což jsou jednotlivá aktiva banky vynásobená odpovídající rizikovou vahou v závislosti na stupni úvěrového rizika; (REVENDA, 1999, s. 479) přiměřenosti likvidity likvidita vyjadřuje schopnost dostát svým závazkům v době jejich splatnosti. Podstatou je vztah mezi optimální strukturou aktiv a pasiv z pohledu doby jejich splatnosti jako základního kritéria; (PÁNEK, 2005, s. 26) úvěrové angažovanosti limity úvěrů poskytovaných obchodními bankami jednomu klientovi nebo skupině navzájem propojených klientů. Další limity jsou stanoveny ve vztahu k akcionářům bank, členům vedení banky, členům statutárních orgánů a zaměstnancům. Limitovány jsou rovněž úvěry poskytované ústředím banky svým pobočkám a dceřiným společnostem; (PÁNEK, 2005, s. 26) tvorby povinných minimálních rezerv; poskytování informací povinnost banky poskytovat požadované informace orgánům bankovního dohledu je základním předpokladem možností dohledu nad bankami; (PÁNEK, 2005, s ) ochrany před nelegálními praktikami prováděnými bankami nebo jejich prostřednictvím, zejména v oblastech tzv. praní špinavých peněz; v dalších oblastech podle zákona nebo vyhlášek institucí regulace bank; 3. Povinné pojištění vkladů v bankách v případě úpadku banky představuje částečné či plné kompenzování ztráty vkladatelů, na jejichž vklady se pojištění vztahuje; (REVENDA, 1999, s. 506) 4. Úvěry věřitele poslední instance jde o úvěrovou pomoc obchodním bankám, ve výjimečných případech může jít o nenávratné poskytnutí prostředků, při jejich finančních obtížích poskytovanou centrální bankou nebo institucí k tomu pověřenou. (PÁNEK, 2005, s. 28) 16

17 3.4 Bankovní produkty Charakteristické rysy bankovních produktů Bankovnictví můžeme zařadit do sféry služeb nemateriální povahy, protože pro naprostou většinu bankovních služeb je charakteristickým rysem to, že pro jejich hodnotu jsou naprosto rozhodující nemateriální faktory a vliv materiální části je zcela irelevantní. Jednotlivé služby, které mohou banky samostatně nabízet svým klientům a zpravidla za úplatu provádět, se označují jako bankovní produkty. (DVOŘÁK, 2005, s. 252) I když se mohou jednotlivé produkty navzájem výrazně odlišovat, můžeme za jejich společné relevantní rysy považovat: nemateriální (nehmotný) charakter z nemateriálního charakteru vyplývají pro bankovní produkty tři významné vlastnosti: - nejsou skladovatelné to znamená, že není možné žádné předzásobení ze strany banky. S tím souvisí i to, že pouze u některých produktů lze oddělit vyhotovení daného produktu a jeho distribuci; - nejsou abstraktní jinak řečeno nejsou viditelné, a proto je pro úspěšnou činnost banky zapotřebí kvalitní reklama a poradenská činnost, pomocí které banka své produkty představí, vysvětlí jejich přednosti a možnosti využití; - nejsou patentovatelné to znamená, že bankovní produkty obvykle nelze patentově chránit. (DVOŘÁK, 2005, s ) dualismus je charakteristický pro většinu peněžních činností včetně bankovních produktů. Podstatou dualismu je to, že jednotlivé produkty jsou spojením hodnotové a věcné stránky. Hodnotová stránka bankovního produktu je dána jeho finančním objemem (např. objemem úvěru, vkladu, bankovního převodu) a měříme ji v peněžních jednotkách. Věcná stránka je charakterizována jako výsledek působení personálních, technických a materiálních faktorů a můžeme ji vyjadřovat počtem jednotlivých produktů (např. počet úvěrových případů, vkladů, bankovních převodů). (DVOŘÁK, 2005, s. 253) vzájemná propojenost a podmíněnost vyplývá na jedné straně z vlastní podstaty některých produktů, kdy jeden nemůže fungovat bez druhého (banka např. nemůže provádět bezhotovostní platební styk, aniž by vedla svým klientům běžné účty). 17

18 Na druhé straně spočívá ve vědomém propojování některých produktů s cílem nabídnout klientovi lepší služby (např. automatické uložení prostředků na běžném účtu do výnosnějších forem, pokud stav na účtu přesáhne dohodnutou výši). (DVOŘÁK, 2005, s. 253) Systematizace bankovních produktů Systematizace bankovních produktů není vzhledem k jejich velkému počtu a značné různorodosti jednoduchou záležitostí. V odborných publikacích i bankovní praxi se lze setkat s celou řadou přístupů k členění bankovních produktů, které se vzájemně liší volbou kritérií, podle nichž se systematizace provádí. (REVENDA, 2002, s. 131) Klasický přístup členění bankovních produktů je založen na jejich odrazu v bilanci banky. Rozděluje bankovní obchody na: (REVENDA, 2002, s. 131) a) Aktivní bankovní obchody odrážejí se v aktivech bilance banky. Banka při nich vystupuje v postavení věřitele, vznikají jí pohledávky nebo vlastnická práva; b) Pasivní bankovní obchody nacházejí svůj odraz v pasivech banky. Jde zejména o obchody, při nichž banka získává úvěrem cizí zdroje (příjem vkladů, emise vlastních dluhopisů apod.). Bance při těchto obchodech vznikají závazky; c) Neutrální bankovní obchody při nichž se banka nestává věřitelem ani dlužníkem, a proto se tyto obchody nezobrazují v bilanci banky. Obchody, které pro banku představují možný budoucí závazek (vystavení akreditivu, poskytnutí záruky), musejí banky vykázat pod bilancí. (VELEK, 2000, s. 22) Moderní přístupy k systematizaci bankovních produktů se orientují na zákazníka, rozeznávají produkty podle účelu, který produkt plní pro klienta banky. Podle tohoto přístupu lze rozdělit bankovní produkty do tří základních skupin: a) Bankovní finančně úvěrové produkty umožňují klientům získat finanční prostředky od banky; b) Depozitní (vkladové) bankovní produkty představují pro klienty možnost finančního investování; c) Platebně zúčtovací bankovní produkty umožňují klientům provádět platební a zúčtovací styk prostřednictvím banky. (VELEK, 2000, s. 22) 18

19 Bankovní finančně úvěrové produkty Poskytování úvěrů a další formy financování patří mezi nejdůležitější obchody komerčních bank. Banky poskytují celou řadu úvěrů, které se vzájemně odlišují řadou charakteristik. Sestavit přehled všech v praxi se vyskytujících úvěrů je takřka nemožné, zaměřím se proto na základní formy úvěrů. (REVENDA, 2002, s. 136) Bankovní produkty, jejichž prostřednictvím banky kryjí finanční potřeby svých klientů, můžeme rozdělit do tří základních skupin: Peněžní úvěry znamenají skutečné poskytnutí likvidních peněz někdy hotovostní, obvykle však v bezhotovostní podobě. Klient musí v dohodnuté lhůtě splatit přijatý úvěr, včetně úroků. Tyto úvěry se z hlediska banky přímo odrážejí v její bilanci, a tedy přímo ovlivňují její likviditu. Závazkové úvěry a záruky ty naopak neznamenají pro klienta bezprostřední získání likvidních prostředků. Banka se pouze v určité formě zaručuje za svého klienta a zavazuje se splnit jeho závazek, pokud tak klient neučiní sám. Alternativní formy financování ty lze charakterizovat jako produkty, které umožňují klientům získat finanční prostředky za určitých specifických podmínek. K nejvýznamnějším patří faktoring a forfaiting. (REVENDA, 2002, s. 137) Peněžní úvěry Bankovní úvěry můžeme rozdělit podle různých hledisek, která mají význam při stanovení podmínek poskytnutí úvěru. Z hlediska dlužníka dělíme úvěry na: - Komerční úvěry - poskytované podnikatelským subjektům a - Spotřební úvěry - poskytované fyzickým osobám ve formě půjčky. Spotřebními úvěry se v bakalářské práci nebudu dále zabývat, protože práce je zaměřena na podnikalské subjekty. (ŠEVČÍK, 2002, s. 72) Komerční krátkodobé úvěry: Kontokorentní úvěr úvěr využívaný ke krytí finančních potřeb klienta způsobených nesouladem příjmů a výdajů. Je poskytován na kontokorentním účtu, což je v podstatě běžný účet s možností přechodů z kreditního zůstatku do debetní strany účtu. (PÁNEK, 2001, s. 8) 19

20 Směnečné úvěry jsou úvěry založené na vlastnostech směnky. Směnečné bankovní úvěry jsou: - Eskontní úvěr představuje nákup směnky (eskont) od jejího majitele, bankou (věřitel), před dobou její splatnosti se srážkou (diskontem úrok za dobu od data nákupu do data splatnosti směnky). - Akceptační úvěr používá se v situacích, kdy klient banky není pro svého dodavatele buď dostatečně známý, nebo se mu nejeví jako dostatečně důvěryhodný. Banka akceptuje cizí směnku, kterou na ni vystavil její klient potřebující krátkodobý úvěr. Z toho vyplývá, že v daném okamžiku mu neposkytuje žádné peněžní prostředky, ale pouze se za jeho směnku zaručuje, čímž přijímá úlohu hlavního směnečného dlužníka. Tím činí předmětnou směnku důvěryhodnější a tudíž lépe obchodovatelnou, za což si účtuje tzv. akceptační provizi. Výstavce směnky je povinen složit před její splatností na svůj účet u akceptující banky směnečnou částku, přičemž případné nesplnění závazku nemá vliv na včasné uhrazení směnky bankou. (REJNUŠ, 2008, s. 74) Ručitelský (avalový) úvěr založen na zapůjčení kreditu, dobrého jména banky. Banka přebírá záruku za směnečný závazek svého klienta. Zaručuje se, že vystavená směnka bude bankou proplacena, pokud hlavní dlužník, její klient, ve stanoveném termínu nezaplatí. (LANDOROVÁ, JÁČOVÁ, 2002, s. 159) Lombardní úvěr podstatou úvěru je zajištění úvěru zástavou, a to movitou, tržně obchodovatelnou věcí nebo právem. Lombardní úvěr je na pevnou částku s určitou dobou splatnosti proti zástavě. (ŠEVČÍK, 2002, s. 80) Revolvingový úvěr úvěr poskytovaný bankou opakovaně (úvěrový limit je v časových intervalech pravidelně obnovován) k financování provozních potřeb. (ŠEVČÍK, 2002, s. 81) Sřednědobé a dlouhodobé bankovní úvěry: Emisní půjčka jedná se o úvěr poskytnutý na základě odkoupení dluhopisu, které dlužník (podnik, banka, stát) emituje za účelem opatření finančních zdrojů. Dluhopisy jsou cenné papíry, kterými se emitent (dlužník), zavazuje splatit přijatý úvěrový obnos a vyplatit úroky z něho v daných termínech. (ŠEVČÍK, 2002, s. 81) Konsorciální úvěr poskytován společně podílově s jinými bankami sdruženými v konsorciu. Konsorciální úvěr je nutný tehdy, když daný úvěr není banka samostatně ochotna nebo schopna půjčit. Takové úvěry se poskytují klientům, 20

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

- o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR

- o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR Otázka: Komerční banky Předmět: Ekonomie Přidal(a): AMME - o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR - hlavním cílem obchodních bank je dosažení zisku - zisk

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

Obsah. Úvod... VII. Seznam obrázků... XV. Seznam tabulek... XV

Obsah. Úvod... VII. Seznam obrázků... XV. Seznam tabulek... XV Úvod... VII Seznam obrázků... XV Seznam tabulek... XV 1. Peníze... 1 1.1 Historie vzniku peněz, jejich funkce a charakteristika... 1 1.2 Funkce peněz... 4 1.3 Vlastnosti peněz a trh peněz... 5 1.4 Úroková

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Otázka: Obchodní banky a bankovní operace Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Podnikatelské subjekty, a. s. ZK min. 500 mil. Kč + další podmínky Hlavním cílem zisk Podle zákona

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti.

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti. VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti. Akontace Zálohová úhrada části, případně celé dodávky zboží. Bankomat Samoobslužné zařízení umožňující

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy Z toho: úroky z dluhových cenných papírů 2. Náklady na úroky a podobné náklady Z toho: náklady na úroky z dluhových

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ - banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu Evropská centrální banka Spravuje euro (jednotnou měnu EU) a udržuje cenovou stabilitu v

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková BANKOVNICTVÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Bankovní účetnictví Pokladní a bankovní účty, závazky z krátkých prodejů

Bankovní účetnictví Pokladní a bankovní účty, závazky z krátkých prodejů Bankovní účetnictví Pokladní a bankovní účty, závazky z krátkých prodejů Bankovní účetnictví - účtová třída 1 1 BANKOVNÍ ÚČETNICTVÍ ÚČTOVÁ TŘÍDA 1 Účtová skupina 11 Pokladní hodnoty Účtová skupina 12 Vklady,

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

OBSAH STUDIJNÍ LITERATURA. Mgr.Ludmila Heraltová, LL.M. 1. Seznámení s bankovním právem Znát strukturu bankovní soustavy v ČR

OBSAH STUDIJNÍ LITERATURA. Mgr.Ludmila Heraltová, LL.M. 1. Seznámení s bankovním právem Znát strukturu bankovní soustavy v ČR BANKOVNÍ PRÁVO 2014 1 OBSAH Seznámení s bankovním právem Znát strukturu bankovní soustavy v ČR 2 STUDIJNÍ LITERATURA POLOUČEK, S. a kol. Bankovnictví. Praha : Nakladatelství C. H. Beck 2006. SEKERKA, B.

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Emitované dluhopisy ČSOB Příloha č. 2 Právní úprava cenných papírů Obecná právní regulace je obsažena v zákoně č. 591/1992 Sb. o cenných papírech, který vedle obecných ustanovení obsahuje

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu BANKOVNICTVÍ

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu BANKOVNICTVÍ Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu BANKOVNICTVÍ Název tematického celku: Peníze, úrok a finanční trh Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je seznámit posluchače

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Název tematického celku: Peníze Cíl: Vysvětlit vznik peněz a bank, jejich funkce a význam v moderní ekonomice

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví 5

Bankovnictví a pojišťovnictví 5 Bankovnictví a pojišťovnictví 5 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Vkladové bankovní produkty Obsah:

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

Financování obchodní banky

Financování obchodní banky VY_32_INOVACE_BAN_105 Financování obchodní banky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Finanční řízení pro nefinančníky Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Banka Vystupuje jako hlavní finanční zprostředkovatel, jehož hlavní činností je zprostředkování pohybu finančních prostředků mezi jednotlivými

Více

Rozvaha finančních institucí Aktiva (zjednodušená) Pasiva Peněžní prostředky (hotovost, vklady) Závazky z přijatých vkladů

Rozvaha finančních institucí Aktiva (zjednodušená) Pasiva Peněžní prostředky (hotovost, vklady) Závazky z přijatých vkladů Účetnictví ve finančních institucích 2. přednáška (presenční studium) 2. Účtování peněžních operací banky Osnova: 2.1. Hotovostní operace banky 2.2. Směnárenské operace 2.3. Vkladové účty u centrální banky

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty 6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty VKLADOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY bankovní obchody, při kterých banka získává cizí peněžní prostředky formou vkladů nebo emisí dluhových cenných papírů. Mezi

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO149

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

OBCHODNÍ (KOMERČNÍ) BANKY

OBCHODNÍ (KOMERČNÍ) BANKY Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_15 Název materiálu: FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku

Více

8. Přednáška Centrální banka

8. Přednáška Centrální banka 8. Přednáška Centrální banka Historie centrální banky: 1668 (1697) Sweriges Riksbank 1694 Bank of England 1913 Federální rezervní systém 1.4.1926 Národní banka československá (1920 zákon, Bankovní úřad

Více

Sám o sobě, papírek s natištěnými penězy má malinkou hodnotu, akceptujeme ho ale jako symbol hodnoty, kterou nám někdo (stát) garantuje.

Sám o sobě, papírek s natištěnými penězy má malinkou hodnotu, akceptujeme ho ale jako symbol hodnoty, kterou nám někdo (stát) garantuje. Otázka: Finanční trh Předmět: Ekonomie Přidal(a): sztrudy Vznik a význam peněz: Úplně na počátku byl směnný obchod neboli barter - zboží na zboží. Časem bylo ale těžší najít někoho, kdo by směnil právě

Více

Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora Číslo projektu Název školy Kód materiálu Název materiálu Autor Tematická oblast Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0811 Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II VY_62_INOVACE_12_19 Bankovní soustava

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo. Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Kurs,, je určen pro posluchače bakalářského studia na oboru Finance a finanční služby a jeho cílem je poskytnout studentům ucelený soubor poznatků o právní

Více

9. Přednáška Česká národní banka

9. Přednáška Česká národní banka 9. Přednáška Česká národní banka Česká národní banka ústřední banka České republiky, - zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance (novela č. 257/2004 Sb.). hlavní cíl CENOVÁ STABILITA, Další cíle: podpora

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling Charakteristika a členění bankovních produktů Obecná charakteristika bankovních produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling 1 Členění produktů

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Komerční bankovnictví A1-1

Komerční bankovnictví A1-1 Komerční bankovnictví A1-1 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠFS, externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha a předseda

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Postavení bankovního systému a České národní banky v ekonomice. Přednáška pro TRIA, s.r.o.

Postavení bankovního systému a České národní banky v ekonomice. Přednáška pro TRIA, s.r.o. Postavení bankovního systému a České národní banky v ekonomice Přednáška pro TRIA, s.r.o. Doc. Ing. Luboš Komárek, Ph.D., M.Sc Sc., M.B.A. vedoucí referátu měnových m analýz a transmise měnovm nové politiky

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika:

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Riziko likvidity znamená pro banku možný nedostatek volných finančních prostředků k pokrytí

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů.

Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. je součástí kontrolního systému v bankách a podstatná část bank. řízení je kontrola průběhu bankovních činností z ekonomického

Více

Postavení bankovního systému a České národní banky v ekonomice. Přednáška pro TRIA, s.r.o.

Postavení bankovního systému a České národní banky v ekonomice. Přednáška pro TRIA, s.r.o. Postavení bankovního systému a České národní banky v ekonomice Přednáška pro TRIA, s.r.o. Doc. Ing. Luboš Komárek, Ph.D., M.Sc., M.B.A. ředitel odboru vnějších ekonomických vztahů Praha, 10. září 2015

Více

Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a

Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a Základy účetnictví 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení

Více

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 BANKY A PENÍZE Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 Peníze počátky vzniku Historie vzniku Barterová směna: výměna zboží za zboží Značně komplikovaná Vysoké transakční náklady Komoditní peníze Vznikají

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů.

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. 4. Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. Bankovní produkty služby, které mohou banky svým klientům samostatně nabízet bankovní produkt = bankovní obchod Základní charakteristiky

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Bankovní sektor základní funkcí finančních trhů je zprostředkování přesunu prostředků od těch,

Více

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Speciální účty 04

Více

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU Charakteristickým rysem finančního majetku účtovaného v účtové třídě 2 je zejména vysoká likvidnost, bezprostřední obchodovatelnost, předpokládaná držba či smluvená splatnost

Více

II. Externí zdroje financování krátkodobé

II. Externí zdroje financování krátkodobé II. Externí zdroje financování krátkodobé Krátkodobé externí zdroje I) Z hlediska zdrojů: jedná se o finanční zdroje splatné do 1 roku II) Z hlediska objektu financování: Jedná se o financování OM: Vybavení

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_261_ESP_11 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů.

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. 4. Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. Bankovní produkty služby, které mohou banky svým klientům samostatně nabízet bankovní produkt = bankovní obchod Základní charakteristiky

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, S. R. O.

SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, S. R. O. SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, S. R. O. STUDIJNÍ OPORA K MODULU SPRÁVCE dílčí část Bankovnictví a pojišťovnictví Ryšková Ivana OSTRAVA 2013 OBSAH Úvod 3 1 Bankovní systém 4 2 Pasivní a aktivní

Více

Základy účetnictví. 2. přednáška

Základy účetnictví. 2. přednáška Základy účetnictví 2. přednáška Formy sdělení účetních dat Účetnictví poskytuje informace v účetních výkazech: Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz o změnách ve

Více

KAPITOLA 8: KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ, VÝZNAM A FUNKCE

KAPITOLA 8: KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ, VÝZNAM A FUNKCE KAPITOLA 8: KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ, VÝZNAM A FUNKCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

Pracovní list 1 Peněžní trh:

Pracovní list 1 Peněžní trh: Pracovní list 1 Peněžní trh: 1. Vysvětlete funkce peněz: a) prostředek směny.... b) zúčtovací jednotka... c) uchovatel hodnoty.... 2. K čemu slouží směnka:.. 3. Jaké druhy směnek rozlišujeme:.. 4. Které

Více

Komunikace firmy s bankou. V době krize Připraveno Olgou Trush

Komunikace firmy s bankou. V době krize Připraveno Olgou Trush Komunikace firmy s bankou V době krize Připraveno Olgou Trush Druhy financování vnitřní/interní (zisk, odpisy) vnější/externí (vklady, podíly): vlastní zdroje základní kapitál cizí zdroje obligace, úvěry

Více

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky 1) Vybrané krátkodobé cenné papíry 2) Skonto není cenný papír, ale použito obdobných principů jako u krátkodobých cenných papírů Vybrané krátkodobé cenné

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

DEPOZITNÍ BANKOVNÍ PRODUKTY

DEPOZITNÍ BANKOVNÍ PRODUKTY Zdroj: DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví. 1. vyd. Praha: VŠE, 1997. 260 s. ISBN 80-7079-584-0. DEPOZITNÍ BANKOVNÍ PRODUKTY Z hlediska banky představují depozitní produkty formy získávání cizího kapitálu, banka

Více

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla.

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Finanční řízení podniku cvičení 1 I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Některé vztahy mezi majetkem a kapitálem 1) Majetek je ve stejné výši jako kapitál, proto

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 8. KAPITOLA: KRÁTKODOBÝ A DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK. MAJETKOVÉ A DLUŽNÉ CENNÉ PAPÍRY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

KAPITOLA 5: BANKOVNÍ SOUSTAVA

KAPITOLA 5: BANKOVNÍ SOUSTAVA KAPITOLA 5: BANKOVNÍ SOUSTAVA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: II. Platební styk v české měně a v cizí měně

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: II. Platební styk v české měně a v cizí měně Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy pro účty vedené v české měně a v cizí měně 2. Hotovostní operace pro účty vedené

Více

6. Aktivní obchody banky

6. Aktivní obchody banky 6. Aktivní obchody banky Aktivní obchody bank jsou zobrazeny na straně aktiv jejich bilance. Banky v nich vystupují jako věřitelé vznikají jim tak pohledávky, popř. jiná vlastnická práva. Jedná se o operace

Více

ČSOB Obchodní konto. ČSOB Firemní konto. Konta pro malé a střední firmy a podnikatele. 50 Kč zdarma zdarma zdarma (Zmocnění měsíčně) 4)

ČSOB Obchodní konto. ČSOB Firemní konto. Konta pro malé a střední firmy a podnikatele. 50 Kč zdarma zdarma zdarma (Zmocnění měsíčně) 4) Sazebník pro právnické osoby a pro fyzické osoby podnikatele změny od 12. 12. 2016 k 1. 5. 2017 původně nově OBSAH A ÚČTY A PLATBY Konta běžné platební účty Podnikatelské Firemní Obchodní Municipální Družstevní

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru.

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru. : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1 BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E S N Í H O S P O D Á Ř S K Á KO

Více

Otázka: Bankovnictví. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Shamanka

Otázka: Bankovnictví. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Shamanka Otázka: Bankovnictví Předmět: Ekonomie Přidal(a): Shamanka Do roku 1990 byl jednoúrovňový bankovní systém s výrazným monopolem státní banky československé. Nyní dvouúrovňový bankovní systém: 1) centrální

Více

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období Rozvaha Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Praha 8, Sokolovská 17, 186 00 IČO: 289 92 610 Organizační složka podniku zahraniční osoby Předmět podnikání: Bankovní služby Kód banky: 2240 AKTÍVA

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více