Průzkum podnikatelského prostředí - Mikroregion Krnovsko

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průzkum podnikatelského prostředí - Mikroregion Krnovsko"

Transkript

1 Průzkum podnikatelského prostředí - Mikroregion Krnovsko V červnu a červenci 2002 byl mezi zaměstnavateli obyvatel mikroregionu Krnovsko proveden členy Komise pro strategický rozvoj mikroregionu Krnovsko průzkum podnikatelského prostředí. Mikroregion Krnovsko definujeme jako území v budoucí správě tzv. města třetího stupně (od ) - Krnova, jedná se o 25 obcí, spadajících do působnosti současných pověřených obecních úřadů Krnov, Město Albrechtice a Osoblaha. Cílem průzkumu bylo poznat názory, problémy a plány rozvoje těch, kteří investují a vytvářejí pracovní příležitosti pro obyvatele mikroregionu. Otázky v průzkumu se týkaly podnikání obecně, exportní orientace firem, pracovních sil, informací o nemovitostech a investičních záměrech, názorů na služby veřejné správy a vztahy k místní správě a celkového dojmu z mikroregionu jako místa pro podnikání. Dotazník pro průzkum byl připraven konzultační firmou Berman Group podle stejného vzoru jako pro několik stovek dalších podniků v České republice v uplynulých 5 letech, takže výsledky lze porovnávat s jinými městy a mikroregiony. Velmi podobný průzkum byl podle metodiky společnosti Berman Group proveden v roce 1998 ve městě Krnov a krátké srovnání výsledků je uvedeno v závěru této zprávy. Ke dni zpracování bylo vyplněno celkem 54 dotazníků z podniků, zaměstnávajících celkem 3736 zaměstnanců, tj. přibližně jednu pětinu pracovní síly mikroregionu. Odpovědi podniků byly dále posuzovány podle dvou kritérií (a) velikosti (do 50 zaměstnanců a nad než 50 zaměstnanců) a (b) místa podnikání (město Krnov a mikroregion). Výsledky průzkumu Oddíl 1: Základní informace o podnicích Podíl firem nových a starých ve zkoumaném vzorku je 1:1, tj. 27 podniků existovalo v nějaké podobě již před rokem 1989 a 27 vzniklo nově. Jedna firma o 23 zaměstnancích je 100% vlastněna státem, zbytek je v soukromém vlastnictví, přičemž ve čtyřech podnicích byl uveden podíl zahraničního kapitálu. Nejstarší firma (z těch co uvedly rok založení) byla založena v roce Tři dotazované firmy jsou pobočkami nebo divizemi podniků, které sídlí jinde. Dvacet podniků zaměstnává více než 50 zaměstnanců, třicet méně než padesát (z toho 3 firmy 45 a více). Větší podniky, které se účastnily průzkumu jsou převážně výrobní se zaměřením na strojírenství, stavebnictví, potravinářský a zpracovatelský průmysl. Mezi menšími podniky najdeme především zemědělskou a drobnou strojírenskou výrobu a služby. Mezi zkoumanými podniky je 31 krnovských firem a 23 firem sídlí jinde v mikroregionu. Následující tabulka ukazuje rozložení vzorku dle velikosti a sídla podniku. Firmy ve zkoumaném vzorku velikost podniku Krnov Mikroregion Celkem malé (< 50 zaměstnanců) střední a větší (> 50 zaměstnanců) Celkem Oddíl 2: Podmínky pro podnikání Firmy byly dotázány, které čtyři vnější faktory mají největší negativní vliv na jejich rozvoj. Odpovědi firem mikroregionu jsou na následujícím grafu porovnány s průměry odpovědí v jiných českých městech. Největší negativní vliv (označilo jej 46% respondentů) na rozvoj firem má celková hospodářská situace ČR, následuje nesnadná dostupnost financování (36%), domácí (33%) i zahraniční (28%) konkurence a zastaralé stroje a výrobní zařízení (31%). Za zmínku stojí několik rozdílů oproti průměrným výsledkům v jiných městech a mikroregionech: (1) více než dvojnásobek obvyklého počtu respondentů považuje svá výrobní zařízení za zastaralá, (2) více než trojnásobek krnovských firem oproti průměru považuje přístup na trhy za jeden ze čtyř faktorů s největším negativním vlivem na další rozvoj podniku (horší dopravní dostupnost Krnovska oproti jiným českým městům a regionům), (3) zatímco dostupnost financování je považována za nadprůměrně omezující Strategický plán rozvoje mikroregionu Krnovska/PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ - 1 -

2 faktor pro rozvoj podnikání, úrokové míry činí mnohem menší problém než jinde v ČR. Toto zjištění je možná paradoxní, ale potvrzuje sestupnou tendenci ceny peněz ve státě (průměrné výsledky pro ČR jsou za rok 2001) a zároveň bohužel i těžší situaci krnovských firem při získávání zdrojů právě na obnovu zařízení a jiné financování rozvoje. Naopak pozitivní rozdíly nalezneme v oblasti dostupnosti pracovních sil, prostor pro podnikání a v pozitivnějším přístupu místní správy. Ani legislativa není Krnovskými podniky považována za barieru rozvoje v takové míře, jak je tomu obvykle v jiných městech. Graf č. 1: Faktory omezující rozvoj krnovských podniků ekonomická situace v ČR dostupnost financování domácí konkurence zastaralé stroje zahraniční konkurence cena materiálů energetické náklady náklady na mzdy Krnovsko průměr ČR legislativní omezení pracovní síly přístup na trhy úroky doprava místní správa prostory k podnikání jiné 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Oddíl 3: Vztah k Evropské unii Na vstup ČR do Evropské unie se dívají krnovské podniky v podstatě neutrálně (nebo s velmi mírným optimismem): počet označených pozitivních přínosů vstupu do ČR mírně převyšuje počet označených negativních dopadů v poměru 127:113. Odpovědi větších a menších podniků se přitom nijak výrazně nelišily. Nutno podotknout, že v průběhu let pozorujeme i v tomto ukazateli posun od většího optimismu směrem k menší míře nadšení podniků ze vstupu, zajímavostí je i rozdíl, který přináší geografická poloha zkoumaného podnikatelského vzorku lze totiž pozorovat, že u komunit v blízkosti hranic s členskou zemí EU převažuje spíše optimismus, směrem na východ ČR pak je pohled více rezervovaný. Mezi nejčastěji zmiňovaná negativa vstupu v tomto průzkumu patří: očekávané zvýšení ceny práce (52% respondentů označilo tento dopad), a tím snížení konkurenceschopnosti a nutnost investic do přizpůsobení provozů firem tvrdším normám Evropské unie (44% respondentů). Optimisticky vnímají krnovské podniky tyto důsledky vstupu: možnost účasti v programech EU (podpora malých a středních podniků, inovací, zavádění nových technologií) a dostupnost zdrojů ze strukturálních fondů EU (61% respondentů), stabilní podnikatelské prostředí (41% respondentů), a snazší vynutitelnost práva a přístup na větší trhy označilo 24%, respektive 26% respondentů. Strategický plán rozvoje mikroregionu Krnovska/PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ - 2 -

3 Oddíl 4: Exportní orientace / prodej podniků Prodej výrobků a služeb místních firem se uskutečňuje převážně zákazníkům v České republice (71% celkového objemu prodeje), a to především mimo kraj (38%). Mimo ČR je realizováno 29% celkového objemu prodeje všech dotazovaných firem, jak ukazuje následující graf. 15% Graf č. 2: Exportní orientace ekonomiky mikroregionu 4% 33% Moravskoslezský kraj 10% Česká republika, mimo Moravskoslezský kraj Východní Evropa, mimo ČR západní Evropa mimo Evropu 38% Míra exportní orientace krnovské ekonomiky je srovnatelná s výsledky v ostatních městech a mikroregionech ČR: průměrně 64% prodeje je obvykle realizováno v ČR, přičemž poměr kraj vs. zbytek republiky bývá cca 1:1, zatímco v mikroregionu Krnovsko je tento poměr více pro-exportní (33:38). Srovnání obvyklé skladby zahraničního exportu lokálních ekonomik pak ukazuje na silnější vazby krnovské ekonomiky s východní Evropou než je tomu u průměrného českého regionu. Nutno poznamenat, že vzhledem k nízké kupní síle v mikroregionu je orientace podniků na export nutností, která zároveň přináší pozitivní vliv na bilanci finančních toků místní/mikroregionální ekonomiky. Mezi nejčastěji zmiňované bariéry výraznějšího rozvoje exportu podniků mimo ČR patřil šlágr posledního roku: vývoj kurzu CZK vůči EUR a USD. Oddíl 5: Pracovní síla a zaměstnanost Celková zaměstnanost ve zkoumaných firmách činí v současné době 6342 ve srovnání s 3881 v roce 2001 a s 4825 před pěti lety. Tento skok je způsoben jednou velkou firmou (2700 zaměstnanců), která uvedla počet zaměstnanců pouze v letošním roce. Domníváme se, že ne všichni zaměstnanci této firmy pracují na Krnovsku, a tak pro ji účely zkoumání zaměstnanosti nebudeme uvažovat. Tři další menší firmy neuvedly odhad počtu zaměstnanců v příštím roce, a tak pro účely výhledové analýzy odhadujeme, že v příštím roce zaměstnají stejný počet pracovníků jako letos. Za rok tedy firmy očekávají zaměstnat odhadem 3765 pracovníků, což je oproti 3736 v letošním roce jen velmi mírný nárůst, spíše stagnace. Tři firmy, které by se podle letošního počtu pracovníků daly klasifikovat jako malé (do 50 zaměstnanců), měly v roce 1997 dohromady 768 zaměstnanců. Strategický plán rozvoje mikroregionu Krnovska/PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ - 3 -

4 Graf č. 3: Zaměstnanost ve zkoumaných firmách podniky nad 50 zaměstnanců menší podniky (do 50ti zaměstnanců) Z grafu vyplývá, že k úbytku pracovních míst došlo mezi ve větších firmách, zatímco menší firmy představují stabilnější část vzorku. Menší firmy přitom očekávají průměrně 2,8% nárůst zaměstnanosti, tj. vztaženo k velikosti, čtyřikrát více než větší firmy (0,7% nárůst). Situace Krnovska je v porovnání s ostatními městy a mikroregiony ČR v roce 2001 kritická. Téměř každé zkoumané město nebo mikroregion charakterizuje určitý propad zaměstnanosti ve zkoumaných firmách v období uplynulých pěti let (-3%), ale tento bývá většinou kompenzován a očekávání do příštího roku jsou více optimistická (průměrně +3%). Na Krnovsku je propad za posledních pět let 22,5% a očekávání růstu do příštího roku 0,7%!!! Podíl zaměstnanců dojíždějících za prací se zvýšil z 26,5% v roce 2001 na 28% letos. V malých podnicích je tento podíl menší (letos 18%) a pokles razantnější (na 9,6% v roce 2003). Graf č. 4: Kvalita pracovní síly 3% Při pohledu na graf kvality pracovní síly zjistíme, že převážná většina 16% (81%) pracovníků je považována 26% svými manažery za výborné nebo dobré. U malých podniků je toto číslo dokonce 87%. Pouze tři výborná dobrá dostatečná špatná procenta pracovní síly byla označena za špatná. Pro srovnání průměrně je v českých městech označováno za dobré nebo výborné 75% pracovníků, čtyři procenta jsou standardně označována za špatná. Krnovští podnikatelé jsou tedy s kvalitou svých zaměstnanců mírně nadprůměrně spokojeni. 55% Podniky, které zodpověděly otázku týkající se platů, vyplatí svým 3055 pracovníkům na mzdách měsíčně více než 40,265 milionů korun, což představuje průměrnou hrubou měsíční mzdu ve výši 13,184 Kč, tedy výrazně pod celostátním průměrem. Průměrné měsíční platy v kategoriích odborná, administrativní a manuální pracovní síla jsou následující: 18,741 Kč (668 pracovníků); 13,522 Kč (286 pracovníků) a 11,370 Kč (2100 pracovníků). Strategický plán rozvoje mikroregionu Krnovska/PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ - 4 -

5 Oddíl 6: Investiční záměry podniků Většina firem (38) vlastní prostory a objekty ve kterých podniká, zbytek je buď v nájmu (5), nebo část vlastní a část si pronajímá (11). Většina firem (43) také firem plánuje (28) modernizovat svá výrobní zařízení nebo tuto možnost zvažuje (15). Plánované investice do modernizace dosáhnou 140,25 mil. korun a budou uskutečněny převážně v letech Šest firem plánuje postavit nové budovy nebo rozšířit stávající, devět jiných firem tuto možnost zvažuje. Jedenáct firem pronajímá své pozemky nebo objekty (z důvodu nevyužívání) jiným subjektům a osm tuto možnost zvažuje. Čtyři firmy hodlají rozšířit svůj podnik jinde v ČR, šest dalších tuto možnost zvažuje. Žádná firma Krnovsko neopustí, ale tři tuto možnost zvažují, hlavně kvůli změněným podmínkám na trhu, nízké produktivitě práce a problémům s dopravou. Oddíl 7: Názor na veřejné služby V historii provádění průzkumů podnikatelského prostředí společností Berman Group v České republice je vzácnou výjimkou, pokud oblast podpory podnikání není hodnocena nejhorší známkou. Nejhůř se umístila údržba silnic (průměrná známka 3,15), která tradičně končí až na třetím nebo čtvrtém místě. Markantní rozdíl oproti jiným městům vykazuje ještě nabídka pozemků a prostor k podnikání, která je na Krnovsku hodnocena mírněji než jinde, což potvrzuje i zjištění z oddílu Bariéry rozvoje podnikání. Graf č. 5: Kvalita veřejných služeb údržba silnic podpora podnikání veřejná doprava městská policie nabídka pozemků propagace města, regionu správní řízení na úřadech ČR 2001 Krnovsko likvidace tuhých odpadů 1 1,5 2 2,5 3 3,5 Rozdíly mezi hodnocením velkými a malými podniky nebyly výrazné, pozoruhodné ale je, že právě menší firmy hodnotily podporu podnikání pozitivněji (průměrná známka 2,87) než větší (3,41). Celkově průměrná známka pro veřejné služby na Krnovsku je 2,62; přičemž průměrné hodnocení podniků z jiných měst a mikroregionů činí 2,65. Za zmínku stojí, že větší firmy hodnotí veřejné služby celkově negativněji (2,81) a malé jsou více pozitivní (2,45), což je opět opačný jev než ve většině českých měst. Oddíl 8: Podpora podnikání V dalším oddíle se podnikatelé měli možnost vyjádřit k tomu, jaké konkrétní aktivity podpory podnikání by na Krnovsku přivítali. Každá z nabízených aktivit byla hodnocena dotazovaným dle stupnice: ano, spíše ano, nevím, spíše ne a ne. Z uvedeného grafu je patrné, že nejméně atraktivní (smysluplné) přijdou podnikatelům garance za úvěry (zjevný kontrast s problémem dostupnosti financování často zmiňovaným v oddíle Bariéry rozvoje podniků. Naopak nejvíce samozřejmé jsou podnikatele ty typy podpory, které jsou v podstatě nejlevnější: společná propagace podniků a regionu, informace o rozvojových plánech veřejné správy a podpora místních firem při získávání veřejných zakázek. Do této kategorie patří i asistence při jednání podnikatelů s úřady, tj. zajištění kompletního servisu na principu vyřiď vše při jedné návštěvě. Zvýhodněný pronájem a zvýhodněné půjčky patří naopak k těm dražším metodám, podobným metodě garance za úvěry, se kterou v minulosti města neměla příliš pozitivní zkušenosti. Strategický plán rozvoje mikroregionu Krnovska/PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ - 5 -

6 Graf č. 6: Hodnocení užitečnosti aktivit podpory podnikání na místní úrovni společná propagace informace o rozvojových plánech určitě ano spíše ano ne, nevím nebo spíše ne podpora při získávání zvýhodněný pronájem asistence s úřady zvýhodněné půjčky budování průmyslových zón vzdělávací kurzy inkubátor pro začínající podniky garance za úvěry Oddíl 9: Celkový dojem Celkový dojem podnikatelů z místní správy na Krnovsku je dobrý: 73% ji považuje za výbornou nebo dobrou, 6% za špatnou. Naopak Krnovsko jako místo pro podnikání je v současné době vnímáno velmi negativně: pouze jediný podnikatel mikroregion považuje za výborné místo pro podnikání, 72% je přesvědčeno o tom, že Krnovsko je špatné nebo jen dostatečné místo pro podnikání. Tento závěr je alarmující a ukazuje, že je namístě zabývat se systematicky podporou místního ekonomického rozvoje, zejména podporou rozvoje firem, které v oblasti tvoří investují, pracovní místa a představují do budoucna růstový potenciál pro mikroregionální ekonomiku. Graf č. 7: Hodnocení Krnovska (a) veřejná správa a (b) jako místa pro podnikání 6% 9% 13% 24% 2% 2% 24% 13% výborné dobré dostatečné špatné bez názoru 59% 48% Strategický plán rozvoje mikroregionu Krnovska/PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ - 6 -

7 Pozitivní hodnocení podnikatelů si zasloužily následující charakteristiky mikroregionu: " dostupná a levná pracovní síla " tradice a výrobní podniky, průmyslová zóna " péče radnice o ekonomický rozvoj oblasti " celkově příjemné a atraktivní prostředí pro život Negativně naopak byly hodnoceny: " geografická poloha a dopravní dostupnost " nízká kupní síla, málo pracovních příležitostí a současně nezájem mnoha lidí o práci " nedostatečně rozvinuté místní podnikatelské prostředí " ekonomické problémy místních firem " situace v zemědělství Průzkum podnikatelského prostředí je poučným zdrojem informací o názorech hlavních zaměstnavatelů na Krnovsku. Srovnání těchto názorů s podniky v jiných městech pak ukazuje na některé rozdíly mezi místní ekonomikou a ekonomikou ČR. Berman Group chce na závěr vyslovit poděkování všem zaměstnavatelům, kteří dali k dispozici cenné informace. Výsledky tohoto průzkumu budou společně s dalšími analytickými dokumenty použity pro formulaci rozvojových priorit mikroregionu Krnovsko. Strategický plán rozvoje mikroregionu Krnovska/PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ - 7 -

1 Průzkum podnikatelského prostředí

1 Průzkum podnikatelského prostředí trategický plán města České Budějovice Průzkum podnikatelského prostředí města České Budějovice listopad 1999 Příloha B 1 Průzkum podnikatelského prostředí trategický plán města České Budějovice Průzkum

Více

Průzkum podnikatelského prostředí

Průzkum podnikatelského prostředí Průzkum podnikatelského prostředí MIKROREGION URBANICKÁ BRÁZDA Dobřenice, Kratonohy, Lhota pod Libčiany, Obědovice, Osice, Osičky, Praskačka, Roudnice, Syrovátka, Urbanice, Libčany, Hvozdnice Název firmy

Více

Průzkum podnikatelského prostředí podzim 2006

Průzkum podnikatelského prostředí podzim 2006 I. VŠEOBECNÉ INFORMACE O PODNIKU Průzkum podnikatelského prostředí podzim 00. Ve kterém roce byla Vaše firma (nebo její předchůdce) zaloţena / etablovala se v tomto městě?. Jaká je právní forma Vašeho

Více

Vyhodnocení průzkumu názorů ekonomických subjektů

Vyhodnocení průzkumu názorů ekonomických subjektů STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHRUDIMĚ Vyhodnocení průzkumu názorů ekonomických subjektů prosinec 2003 1. Úvod Od června do září roku 2003 byl mezi zaměstnavateli, resp. podnikatelskými subjekty v Chrudimi,

Více

Úvod... 3. Metodika... 3 Výběr respondentů... 3

Úvod... 3. Metodika... 3 Výběr respondentů... 3 STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ 2008-2020 Příloha č. 2 PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ Obsah Úvod... 3 Metodika... 3 Výběr respondentů... 3 Výsledky průzkumu... 5 Charakteristika firem... 5

Více

M Ě S T O Š U M P E R K

M Ě S T O Š U M P E R K M Ě S T O Š U M P E R K STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA DOTAZNÍK EKONOMICKÝM SUBJEKTŮM Vážení podnikatelé města Šumperka, dovolujeme si Vás seznámit se záměrem města Šumperka vypracovat Strategický

Více

PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ

PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ STRATEGICKÝ PLÁN PRO KRÁLOVSKÉ MĚSTO SLANÝ PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ Připravila ve spolupráci s Komisí pro strategický rozvoj města Slaný Leden 2000 I. ÚVOD V prosinci 1999 a lednu 2000 byl mezi

Více

Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál

Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál České firmy si opět více věří Představení výsledků výzkumu ČSOB Kulatý stůl s novináři 3. dubna 2014 Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví

Více

I. CHARAKTERISTIKA FIRMY

I. CHARAKTERISTIKA FIRMY Vyplněno 22 podniky 1. Zařazení firmy dle OKEČ: I. CHARAKTERISTIKA FIRMY Název OKEČ Zemědělství A 01-02 4 Těžba rostných surovin C 10-14 1 Zpracovatelský průmysl D 15-37 9 Výr. a rozv. elektř. vody a plynu

Více

Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi podnikateli regionu Hranicko

Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi podnikateli regionu Hranicko Příprava Strategie rozvoje regionu Hranicko 04-00 je realizována za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova 03 Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi podnikateli regionu

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

Výsledky šetření SP ČR a ČNB

Výsledky šetření SP ČR a ČNB Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Výsledky šetření SP ČR a ČNB Bohuslav Čížek Komentáře k vybraným základním výsledkům pravidelného čtvrtletního šetření

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Hlavní zjištění Hlavní zjištění INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM Výhledy

Více

1. Cíl projektu Dotazníkové šetření pro průzkum podnikatelského prostředí Nový Jičín 2004. 2. Metoda, technika a organizace projektu

1. Cíl projektu Dotazníkové šetření pro průzkum podnikatelského prostředí Nový Jičín 2004. 2. Metoda, technika a organizace projektu OBSAH 1. Cíl projektu Dotazníkové šetření pro průzkum podnikatelského prostředí Nový Jičín 2004 3 2. Metoda, technika a organizace projektu..3 2.1. Pozorovací terén 3. Základní soubor dotazníkového šetření..4

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2013 Výsledky průzkumu za rok 2013 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti

Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti 1. Výsledky průzkumu č. 1 AMSP ČR Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti Zadání průzkumu Průzkum se zaměřil na tři hlavní oblasti: 1) Hodnocení konkurenceschopnosti českých firem a bariér

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Potřeby SME v oblasti bankovních služeb a produktů

Potřeby SME v oblasti bankovních služeb a produktů Závěrečná zpráva z výzkumu Potřeby SME v oblasti bankovních služeb a produktů Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Těšnov 5 110 00 Praha 1 tel. +420 222 246 404 fax +420 222 241 553 e-mail:

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

Výsledky průzkumu č. 29 AMSP ČR

Výsledky průzkumu č. 29 AMSP ČR 29. Výsledky průzkumu č. 29 AMSP ČR Čerpání EU dotací AMSP ČR ve spolupráci s Komerční bankou zorganizovala výzkum zaměřený na čerpání EU dotací mezi malými a středními podniky a municipalitami. Tento

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Základní charakteristika Doněcké a Luganské oblasti Doněcká oblast: Poloha: Plocha: Obyvatelstvo : jihovýchodní část Ukrajiny, hraničí s Ruskou federací 26,5 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Počet:

Více

Dotazník pro podnikatele Červeného Kostelce. Výsledky šetření

Dotazník pro podnikatele Červeného Kostelce. Výsledky šetření Dotazník pro podnikatele Červeného Kostelce Výsledky šetření Realizováno ve spolupráci města Červený Kostelec a společnosti Východočeská rozvojová s.r.o. květen - srpen 2014 Dotazník pro podnikatele Červeného

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY únor 2004 Materiál Analýzy vlivu firem podpořených investičními

Více

Průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě Česká republika. Březen 2015 6. ročník

Průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě Česká republika. Březen 2015 6. ročník Průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě Česká republika Březen 0. ročník Obsah Finanční ředitelé mají ve srovnání s loňským rokem více optimismu ohledně finančních vyhlídek svých společností

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje Vyhodnocení průzkumu v ČR. Září 2014 2. edice

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje Vyhodnocení průzkumu v ČR. Září 2014 2. edice Září 2014 2. edice Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou krátká informace o základních faktech k ochotě firem vydávat prostředky na výzkum a vývoj a využít možnosti, které dává zákon o dani z příjmů,

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

DOTAZNÍK ZKOUMAJÍCÍ KVALITU PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V ÚZEMÍ MAS HLINECKO

DOTAZNÍK ZKOUMAJÍCÍ KVALITU PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V ÚZEMÍ MAS HLINECKO Toto dotazníkové šetření bylo zaměřeno na podnikatelské subjekty bez ohledu na velikost, které se nacházejí v regionu MAS Hlinecko. Anketa měla za úkol zjistit oblasti, ve kterých jsou podniky ochotny

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V KOPŘIVNICI

PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V KOPŘIVNICI PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V KOPŘIVNICI ČERVENEC - SRPEN Průzkum podnikatelského prostředí v Kopřivnici OBSAH. ÚVOD.... METODA, TECHNIKA A ORGANIZACE PRŮZKUMU.... PARAMETRY VÝBĚROVÉHO SOUBORU....

Více

Zpráva z průzkumu mezi zaměstnavateli

Zpráva z průzkumu mezi zaměstnavateli Zpráva z průzkumu mezi zaměstnavateli Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 12 projektu Diverzita pro OZP, OP LZZ Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/12.00069 Zpracoval řešitelský tým partnera

Více

Zdroje financování. Podpora podnikání

Zdroje financování. Podpora podnikání Zdroje financování Podpora podnikání Obsah přednášky Státní podpora podnikání Podpora z národních zdrojů Podpora z fondů EU Operační program rozvoje Získávání dotačních zdrojů Státní podpora podnikání

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Dotazníkové šetření podnikatelské subjekty Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Vážení podnikatelé, Vážení zástupci podnikatelských subjektů, dovolujeme si Vás oslovit a požádat

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Zahajovací konference VÝZKUM VÝVOJ INOVACE Transfer technologií v regionu 25.10.2011 Lucie Křelinová VÝZKUM VÝVOJ - INOVACE: Transfer

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů

Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů Z genderové analýzy vyplynulo hodnocení souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin se stanovenými cíly jednotlivých

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Spokojenost podniků s nabídkou bankovních služeb

Spokojenost podniků s nabídkou bankovních služeb 2% 22 % Velké podniky 6 66 7 % 56 % 6 % 54 % 43 % 43 % 38 % 38 % % Roz Spí Spí % odně ano e ano epší nabídka e ne konkurence tní úvěr 86 % Nespokojenost se Pomalá adaptace nových Neosobní přístup reditní

Více

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Průzkum Značky kvality z pohledu potravinářských společností, realizovaný odborným periodikem Marketing Journal, zjišťoval

Více

Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci

Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci Tisková zpráva 26. února 2014 Mgr. Andrea Winklerová Marketing & Communication +420 737 263 113 andrea.winklerova@gfk.com Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci Nejvýraznějšímu

Více

Znalostně založené podnikání

Znalostně založené podnikání Znalostně založené podnikání Michal Beneš CES VŠEM www.cesvsem.cz Firma a konkurenční prostředí 13. 14. března 2008, Brno 1 Význam podnikání Transfer znalostí z organizace produkující znalosti do organizace,

Více

Praha, 8. dubna 2013

Praha, 8. dubna 2013 Praha, 8. dubna 2013 PPF banka pokračovala v růstu i v roce 2012 PPF banka a.s. ( Banka ) dosáhla rekordního zisku, který meziročně vzrostl o 56% na téměř 1 mld. Kč za rok 2012 Banka zaznamenala rekordní

Více

Veřejná podpora. Hlavní principy a pravidla. Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal

Veřejná podpora. Hlavní principy a pravidla. Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal Veřejná podpora Hlavní principy a pravidla Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal Obsah semináře 1. Právní prostředí 2. Znaky veřejné podpory 3. Hlavní principy a pravidla 4. Poslední změny v pravidlech 5. Diskuze

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz vací fond, o.p.s. www.nvf.cz

předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz vací fond, o.p.s. www.nvf.cz 1 VZDĚLÁVÁNÍ,, VÝZKUM V A INOVACE Jak navázat na růst r předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz Národní vzdělávac vací fond, o.p.s. 2 ČR: Jak navázat na 10 let růstu? 3 ČR: Jak

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 1 (celkem 15) Vyhodnocení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření proběhlo v květnu červnu 29. Dotazníky byly distribuovány prostřednictvím školní

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Kateřina Štěrbová ředitelka ING Employee benefits ČR 28. srpna 2014, Praha www.ingpojistovna.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červenci

Více

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Září 2012 Obsah Představení průzkumu Jedná se v pořadí o 2. průzkum (1. proběhl před dvěma lety) Zkušenosti velkých firem s daněmi

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu Královéhradecký kraj: Rozvojové plány a investiční příležitosti Aktivity agentury CzechInvest v rámci lokalizace investic a rozvoje trhu nemovitostí Mgr. Martina Chamasová Ředitelka regionální kanceláře

Více

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Tisková zpráva Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Praha, 17. června 2015 Průměrná transakční cena za novou rezidenční nemovitost se v České republice

Více

Podpora MPO pro rozvoj biotechnologií v ČR. BIOTECHNOLOGIE 2013 České Budějovice, 17.10. 2013

Podpora MPO pro rozvoj biotechnologií v ČR. BIOTECHNOLOGIE 2013 České Budějovice, 17.10. 2013 Podpora MPO pro rozvoj biotechnologií v ČR BIOTECHNOLOGIE 2013 České Budějovice, 17.10. 2013 Stávající programy podpory podnikání Programy OP PI Statistika využití prostředků v oborech CZ NACE 21000 -

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst?

Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst? Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst? Petr Zahradník, Ekonomický konzultant a analytik, Člen Národní ekonomické

Více

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR)

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy potvrdily svůj význam v mezinárodním obchodu a nadále představují

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994; www.tc.cz Oddělení TC AV ČR: ORP

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014 Nová vláda a řešení problémů české ekonomiky náměstek ministra průmyslu Programové prohlášení vlády Priority vlády Rozvoj podmínek pro svobodné podnikání Efektivní vyřešení všech stávajících a chystaných

Více

Bulharsko? Přemýšlejte o něm

Bulharsko? Přemýšlejte o něm Bulharsko? Přemýšlejte o něm Martin Vacek ředitel pobočky PETERKA & PARTNERS v Sofii www.peterkapartners.com Pár ekonomických dat za 2. čtvrtletí roku 2008 Růst HDP ve výši 7,1 % Růst domácí poptávky ve

Více

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6.

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. Radek Špicar viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. srpna 2013 SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Základní charakteristika Agentury CzechInvest

Základní charakteristika Agentury CzechInvest Diskusní setkání Stavebního fóra Brownfieldy v Plzeňském kraji a možnosti jejich financování z OPPI PhDr. Blanka Bendlová Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 25. 3. 2009, Hotel Angelo, Plzeň

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů

Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů Vytvořil Distribuce dokumentu Datum Česká asociace pro finanční řízení Elektronicky na členy asociace a vybrané personalisty 1. 8. 2013 30. 8.

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

Konference Klastry 2006 Financování projektů

Konference Klastry 2006 Financování projektů Konference Klastry 2006 Financování projektů Margareta Křížová Central European Advisory Group CEAG 5.května 2006, Brno Témata I. Finanční zdroje v různých fázích vývoje firmy II. Financování prostřednictvím

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

DOTAZNÍK PRO MANAGEMENT KLASTRŮ V ZAHRANIČÍ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO MANAGEMENT KLASTRŮ V ZAHRANIČÍ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA . Projekt Měření a řízení výkonnosti klastrů byl podpořen Grantovou agenturou ČR, reg. č. projektu 402/06/1526 DOTAZNÍK PRO MANAGEMENT KLASTRŮ V ZAHRANIČÍ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ČÁST I ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 Markéta Nesrstová Abstrakt Nezaměstnanost vždy byla, je a bude závažným problémem. Míra nezaměstnanosti v České republice se v současné době

Více

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 29.7.2010 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna Výhled na 2Q 2015 a dále Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Podnikatelé v nejlepší náladě za poslední rok a půl

Více

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Říjen 2013 Obsah prezentace Představení průzkumu Zkušenosti společností s daněmi a daňovou správou Porovnání vnímání českých a zahraničních

Více

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014 UPOZORNĚNÍ:

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Inovace v Erste Corporate Banking. Praha 4.11.2014

Inovace v Erste Corporate Banking. Praha 4.11.2014 Inovace v Erste Corporate Banking Praha 4.11.2014 Proč inovace v Erste Corporate Banking? VELKÉ TÉMA stěžejní oblast pro rozvoj a konkurenceschopnost korporátní sféry vysoká míra podpory národních i EU

Více