Průzkum podnikatelského prostředí - Mikroregion Krnovsko

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průzkum podnikatelského prostředí - Mikroregion Krnovsko"

Transkript

1 Průzkum podnikatelského prostředí - Mikroregion Krnovsko V červnu a červenci 2002 byl mezi zaměstnavateli obyvatel mikroregionu Krnovsko proveden členy Komise pro strategický rozvoj mikroregionu Krnovsko průzkum podnikatelského prostředí. Mikroregion Krnovsko definujeme jako území v budoucí správě tzv. města třetího stupně (od ) - Krnova, jedná se o 25 obcí, spadajících do působnosti současných pověřených obecních úřadů Krnov, Město Albrechtice a Osoblaha. Cílem průzkumu bylo poznat názory, problémy a plány rozvoje těch, kteří investují a vytvářejí pracovní příležitosti pro obyvatele mikroregionu. Otázky v průzkumu se týkaly podnikání obecně, exportní orientace firem, pracovních sil, informací o nemovitostech a investičních záměrech, názorů na služby veřejné správy a vztahy k místní správě a celkového dojmu z mikroregionu jako místa pro podnikání. Dotazník pro průzkum byl připraven konzultační firmou Berman Group podle stejného vzoru jako pro několik stovek dalších podniků v České republice v uplynulých 5 letech, takže výsledky lze porovnávat s jinými městy a mikroregiony. Velmi podobný průzkum byl podle metodiky společnosti Berman Group proveden v roce 1998 ve městě Krnov a krátké srovnání výsledků je uvedeno v závěru této zprávy. Ke dni zpracování bylo vyplněno celkem 54 dotazníků z podniků, zaměstnávajících celkem 3736 zaměstnanců, tj. přibližně jednu pětinu pracovní síly mikroregionu. Odpovědi podniků byly dále posuzovány podle dvou kritérií (a) velikosti (do 50 zaměstnanců a nad než 50 zaměstnanců) a (b) místa podnikání (město Krnov a mikroregion). Výsledky průzkumu Oddíl 1: Základní informace o podnicích Podíl firem nových a starých ve zkoumaném vzorku je 1:1, tj. 27 podniků existovalo v nějaké podobě již před rokem 1989 a 27 vzniklo nově. Jedna firma o 23 zaměstnancích je 100% vlastněna státem, zbytek je v soukromém vlastnictví, přičemž ve čtyřech podnicích byl uveden podíl zahraničního kapitálu. Nejstarší firma (z těch co uvedly rok založení) byla založena v roce Tři dotazované firmy jsou pobočkami nebo divizemi podniků, které sídlí jinde. Dvacet podniků zaměstnává více než 50 zaměstnanců, třicet méně než padesát (z toho 3 firmy 45 a více). Větší podniky, které se účastnily průzkumu jsou převážně výrobní se zaměřením na strojírenství, stavebnictví, potravinářský a zpracovatelský průmysl. Mezi menšími podniky najdeme především zemědělskou a drobnou strojírenskou výrobu a služby. Mezi zkoumanými podniky je 31 krnovských firem a 23 firem sídlí jinde v mikroregionu. Následující tabulka ukazuje rozložení vzorku dle velikosti a sídla podniku. Firmy ve zkoumaném vzorku velikost podniku Krnov Mikroregion Celkem malé (< 50 zaměstnanců) střední a větší (> 50 zaměstnanců) Celkem Oddíl 2: Podmínky pro podnikání Firmy byly dotázány, které čtyři vnější faktory mají největší negativní vliv na jejich rozvoj. Odpovědi firem mikroregionu jsou na následujícím grafu porovnány s průměry odpovědí v jiných českých městech. Největší negativní vliv (označilo jej 46% respondentů) na rozvoj firem má celková hospodářská situace ČR, následuje nesnadná dostupnost financování (36%), domácí (33%) i zahraniční (28%) konkurence a zastaralé stroje a výrobní zařízení (31%). Za zmínku stojí několik rozdílů oproti průměrným výsledkům v jiných městech a mikroregionech: (1) více než dvojnásobek obvyklého počtu respondentů považuje svá výrobní zařízení za zastaralá, (2) více než trojnásobek krnovských firem oproti průměru považuje přístup na trhy za jeden ze čtyř faktorů s největším negativním vlivem na další rozvoj podniku (horší dopravní dostupnost Krnovska oproti jiným českým městům a regionům), (3) zatímco dostupnost financování je považována za nadprůměrně omezující Strategický plán rozvoje mikroregionu Krnovska/PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ - 1 -

2 faktor pro rozvoj podnikání, úrokové míry činí mnohem menší problém než jinde v ČR. Toto zjištění je možná paradoxní, ale potvrzuje sestupnou tendenci ceny peněz ve státě (průměrné výsledky pro ČR jsou za rok 2001) a zároveň bohužel i těžší situaci krnovských firem při získávání zdrojů právě na obnovu zařízení a jiné financování rozvoje. Naopak pozitivní rozdíly nalezneme v oblasti dostupnosti pracovních sil, prostor pro podnikání a v pozitivnějším přístupu místní správy. Ani legislativa není Krnovskými podniky považována za barieru rozvoje v takové míře, jak je tomu obvykle v jiných městech. Graf č. 1: Faktory omezující rozvoj krnovských podniků ekonomická situace v ČR dostupnost financování domácí konkurence zastaralé stroje zahraniční konkurence cena materiálů energetické náklady náklady na mzdy Krnovsko průměr ČR legislativní omezení pracovní síly přístup na trhy úroky doprava místní správa prostory k podnikání jiné 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Oddíl 3: Vztah k Evropské unii Na vstup ČR do Evropské unie se dívají krnovské podniky v podstatě neutrálně (nebo s velmi mírným optimismem): počet označených pozitivních přínosů vstupu do ČR mírně převyšuje počet označených negativních dopadů v poměru 127:113. Odpovědi větších a menších podniků se přitom nijak výrazně nelišily. Nutno podotknout, že v průběhu let pozorujeme i v tomto ukazateli posun od většího optimismu směrem k menší míře nadšení podniků ze vstupu, zajímavostí je i rozdíl, který přináší geografická poloha zkoumaného podnikatelského vzorku lze totiž pozorovat, že u komunit v blízkosti hranic s členskou zemí EU převažuje spíše optimismus, směrem na východ ČR pak je pohled více rezervovaný. Mezi nejčastěji zmiňovaná negativa vstupu v tomto průzkumu patří: očekávané zvýšení ceny práce (52% respondentů označilo tento dopad), a tím snížení konkurenceschopnosti a nutnost investic do přizpůsobení provozů firem tvrdším normám Evropské unie (44% respondentů). Optimisticky vnímají krnovské podniky tyto důsledky vstupu: možnost účasti v programech EU (podpora malých a středních podniků, inovací, zavádění nových technologií) a dostupnost zdrojů ze strukturálních fondů EU (61% respondentů), stabilní podnikatelské prostředí (41% respondentů), a snazší vynutitelnost práva a přístup na větší trhy označilo 24%, respektive 26% respondentů. Strategický plán rozvoje mikroregionu Krnovska/PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ - 2 -

3 Oddíl 4: Exportní orientace / prodej podniků Prodej výrobků a služeb místních firem se uskutečňuje převážně zákazníkům v České republice (71% celkového objemu prodeje), a to především mimo kraj (38%). Mimo ČR je realizováno 29% celkového objemu prodeje všech dotazovaných firem, jak ukazuje následující graf. 15% Graf č. 2: Exportní orientace ekonomiky mikroregionu 4% 33% Moravskoslezský kraj 10% Česká republika, mimo Moravskoslezský kraj Východní Evropa, mimo ČR západní Evropa mimo Evropu 38% Míra exportní orientace krnovské ekonomiky je srovnatelná s výsledky v ostatních městech a mikroregionech ČR: průměrně 64% prodeje je obvykle realizováno v ČR, přičemž poměr kraj vs. zbytek republiky bývá cca 1:1, zatímco v mikroregionu Krnovsko je tento poměr více pro-exportní (33:38). Srovnání obvyklé skladby zahraničního exportu lokálních ekonomik pak ukazuje na silnější vazby krnovské ekonomiky s východní Evropou než je tomu u průměrného českého regionu. Nutno poznamenat, že vzhledem k nízké kupní síle v mikroregionu je orientace podniků na export nutností, která zároveň přináší pozitivní vliv na bilanci finančních toků místní/mikroregionální ekonomiky. Mezi nejčastěji zmiňované bariéry výraznějšího rozvoje exportu podniků mimo ČR patřil šlágr posledního roku: vývoj kurzu CZK vůči EUR a USD. Oddíl 5: Pracovní síla a zaměstnanost Celková zaměstnanost ve zkoumaných firmách činí v současné době 6342 ve srovnání s 3881 v roce 2001 a s 4825 před pěti lety. Tento skok je způsoben jednou velkou firmou (2700 zaměstnanců), která uvedla počet zaměstnanců pouze v letošním roce. Domníváme se, že ne všichni zaměstnanci této firmy pracují na Krnovsku, a tak pro ji účely zkoumání zaměstnanosti nebudeme uvažovat. Tři další menší firmy neuvedly odhad počtu zaměstnanců v příštím roce, a tak pro účely výhledové analýzy odhadujeme, že v příštím roce zaměstnají stejný počet pracovníků jako letos. Za rok tedy firmy očekávají zaměstnat odhadem 3765 pracovníků, což je oproti 3736 v letošním roce jen velmi mírný nárůst, spíše stagnace. Tři firmy, které by se podle letošního počtu pracovníků daly klasifikovat jako malé (do 50 zaměstnanců), měly v roce 1997 dohromady 768 zaměstnanců. Strategický plán rozvoje mikroregionu Krnovska/PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ - 3 -

4 Graf č. 3: Zaměstnanost ve zkoumaných firmách podniky nad 50 zaměstnanců menší podniky (do 50ti zaměstnanců) Z grafu vyplývá, že k úbytku pracovních míst došlo mezi ve větších firmách, zatímco menší firmy představují stabilnější část vzorku. Menší firmy přitom očekávají průměrně 2,8% nárůst zaměstnanosti, tj. vztaženo k velikosti, čtyřikrát více než větší firmy (0,7% nárůst). Situace Krnovska je v porovnání s ostatními městy a mikroregiony ČR v roce 2001 kritická. Téměř každé zkoumané město nebo mikroregion charakterizuje určitý propad zaměstnanosti ve zkoumaných firmách v období uplynulých pěti let (-3%), ale tento bývá většinou kompenzován a očekávání do příštího roku jsou více optimistická (průměrně +3%). Na Krnovsku je propad za posledních pět let 22,5% a očekávání růstu do příštího roku 0,7%!!! Podíl zaměstnanců dojíždějících za prací se zvýšil z 26,5% v roce 2001 na 28% letos. V malých podnicích je tento podíl menší (letos 18%) a pokles razantnější (na 9,6% v roce 2003). Graf č. 4: Kvalita pracovní síly 3% Při pohledu na graf kvality pracovní síly zjistíme, že převážná většina 16% (81%) pracovníků je považována 26% svými manažery za výborné nebo dobré. U malých podniků je toto číslo dokonce 87%. Pouze tři výborná dobrá dostatečná špatná procenta pracovní síly byla označena za špatná. Pro srovnání průměrně je v českých městech označováno za dobré nebo výborné 75% pracovníků, čtyři procenta jsou standardně označována za špatná. Krnovští podnikatelé jsou tedy s kvalitou svých zaměstnanců mírně nadprůměrně spokojeni. 55% Podniky, které zodpověděly otázku týkající se platů, vyplatí svým 3055 pracovníkům na mzdách měsíčně více než 40,265 milionů korun, což představuje průměrnou hrubou měsíční mzdu ve výši 13,184 Kč, tedy výrazně pod celostátním průměrem. Průměrné měsíční platy v kategoriích odborná, administrativní a manuální pracovní síla jsou následující: 18,741 Kč (668 pracovníků); 13,522 Kč (286 pracovníků) a 11,370 Kč (2100 pracovníků). Strategický plán rozvoje mikroregionu Krnovska/PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ - 4 -

5 Oddíl 6: Investiční záměry podniků Většina firem (38) vlastní prostory a objekty ve kterých podniká, zbytek je buď v nájmu (5), nebo část vlastní a část si pronajímá (11). Většina firem (43) také firem plánuje (28) modernizovat svá výrobní zařízení nebo tuto možnost zvažuje (15). Plánované investice do modernizace dosáhnou 140,25 mil. korun a budou uskutečněny převážně v letech Šest firem plánuje postavit nové budovy nebo rozšířit stávající, devět jiných firem tuto možnost zvažuje. Jedenáct firem pronajímá své pozemky nebo objekty (z důvodu nevyužívání) jiným subjektům a osm tuto možnost zvažuje. Čtyři firmy hodlají rozšířit svůj podnik jinde v ČR, šest dalších tuto možnost zvažuje. Žádná firma Krnovsko neopustí, ale tři tuto možnost zvažují, hlavně kvůli změněným podmínkám na trhu, nízké produktivitě práce a problémům s dopravou. Oddíl 7: Názor na veřejné služby V historii provádění průzkumů podnikatelského prostředí společností Berman Group v České republice je vzácnou výjimkou, pokud oblast podpory podnikání není hodnocena nejhorší známkou. Nejhůř se umístila údržba silnic (průměrná známka 3,15), která tradičně končí až na třetím nebo čtvrtém místě. Markantní rozdíl oproti jiným městům vykazuje ještě nabídka pozemků a prostor k podnikání, která je na Krnovsku hodnocena mírněji než jinde, což potvrzuje i zjištění z oddílu Bariéry rozvoje podnikání. Graf č. 5: Kvalita veřejných služeb údržba silnic podpora podnikání veřejná doprava městská policie nabídka pozemků propagace města, regionu správní řízení na úřadech ČR 2001 Krnovsko likvidace tuhých odpadů 1 1,5 2 2,5 3 3,5 Rozdíly mezi hodnocením velkými a malými podniky nebyly výrazné, pozoruhodné ale je, že právě menší firmy hodnotily podporu podnikání pozitivněji (průměrná známka 2,87) než větší (3,41). Celkově průměrná známka pro veřejné služby na Krnovsku je 2,62; přičemž průměrné hodnocení podniků z jiných měst a mikroregionů činí 2,65. Za zmínku stojí, že větší firmy hodnotí veřejné služby celkově negativněji (2,81) a malé jsou více pozitivní (2,45), což je opět opačný jev než ve většině českých měst. Oddíl 8: Podpora podnikání V dalším oddíle se podnikatelé měli možnost vyjádřit k tomu, jaké konkrétní aktivity podpory podnikání by na Krnovsku přivítali. Každá z nabízených aktivit byla hodnocena dotazovaným dle stupnice: ano, spíše ano, nevím, spíše ne a ne. Z uvedeného grafu je patrné, že nejméně atraktivní (smysluplné) přijdou podnikatelům garance za úvěry (zjevný kontrast s problémem dostupnosti financování často zmiňovaným v oddíle Bariéry rozvoje podniků. Naopak nejvíce samozřejmé jsou podnikatele ty typy podpory, které jsou v podstatě nejlevnější: společná propagace podniků a regionu, informace o rozvojových plánech veřejné správy a podpora místních firem při získávání veřejných zakázek. Do této kategorie patří i asistence při jednání podnikatelů s úřady, tj. zajištění kompletního servisu na principu vyřiď vše při jedné návštěvě. Zvýhodněný pronájem a zvýhodněné půjčky patří naopak k těm dražším metodám, podobným metodě garance za úvěry, se kterou v minulosti města neměla příliš pozitivní zkušenosti. Strategický plán rozvoje mikroregionu Krnovska/PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ - 5 -

6 Graf č. 6: Hodnocení užitečnosti aktivit podpory podnikání na místní úrovni společná propagace informace o rozvojových plánech určitě ano spíše ano ne, nevím nebo spíše ne podpora při získávání zvýhodněný pronájem asistence s úřady zvýhodněné půjčky budování průmyslových zón vzdělávací kurzy inkubátor pro začínající podniky garance za úvěry Oddíl 9: Celkový dojem Celkový dojem podnikatelů z místní správy na Krnovsku je dobrý: 73% ji považuje za výbornou nebo dobrou, 6% za špatnou. Naopak Krnovsko jako místo pro podnikání je v současné době vnímáno velmi negativně: pouze jediný podnikatel mikroregion považuje za výborné místo pro podnikání, 72% je přesvědčeno o tom, že Krnovsko je špatné nebo jen dostatečné místo pro podnikání. Tento závěr je alarmující a ukazuje, že je namístě zabývat se systematicky podporou místního ekonomického rozvoje, zejména podporou rozvoje firem, které v oblasti tvoří investují, pracovní místa a představují do budoucna růstový potenciál pro mikroregionální ekonomiku. Graf č. 7: Hodnocení Krnovska (a) veřejná správa a (b) jako místa pro podnikání 6% 9% 13% 24% 2% 2% 24% 13% výborné dobré dostatečné špatné bez názoru 59% 48% Strategický plán rozvoje mikroregionu Krnovska/PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ - 6 -

7 Pozitivní hodnocení podnikatelů si zasloužily následující charakteristiky mikroregionu: " dostupná a levná pracovní síla " tradice a výrobní podniky, průmyslová zóna " péče radnice o ekonomický rozvoj oblasti " celkově příjemné a atraktivní prostředí pro život Negativně naopak byly hodnoceny: " geografická poloha a dopravní dostupnost " nízká kupní síla, málo pracovních příležitostí a současně nezájem mnoha lidí o práci " nedostatečně rozvinuté místní podnikatelské prostředí " ekonomické problémy místních firem " situace v zemědělství Průzkum podnikatelského prostředí je poučným zdrojem informací o názorech hlavních zaměstnavatelů na Krnovsku. Srovnání těchto názorů s podniky v jiných městech pak ukazuje na některé rozdíly mezi místní ekonomikou a ekonomikou ČR. Berman Group chce na závěr vyslovit poděkování všem zaměstnavatelům, kteří dali k dispozici cenné informace. Výsledky tohoto průzkumu budou společně s dalšími analytickými dokumenty použity pro formulaci rozvojových priorit mikroregionu Krnovsko. Strategický plán rozvoje mikroregionu Krnovska/PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ - 7 -

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 ANALÝZA ROZVOJOVÝCH CHARAKTERISTIK A POTENCIÁLU KARLOVARSKÉHO KRAJE 2012 Zadavatel: Karlovarský kraj Zpracovatel: Berman Group BermanGroup, 2012

Více

STRATEGIE ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE

STRATEGIE ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE STRATEGIE ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE Pracovní verze 2.3 30. 3. 2015 Olomoucká aglomerace Objednatel: statutární město Olomouc nositel ITI Olomoucké aglomerace, statutární město Přerov, statutární město Prostějov

Více

Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských subjektů v Ústeckém kraji

Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských subjektů v Ústeckém kraji Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských subjektů v Ústeckém kraji Závěrečná zpráva připravila společnost Prosinec 2012 Projekt Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských

Více

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86 SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČ Í NÍ PROGRAM ČESKÉ REPUBLIKY NA LÉTA 2004-2006 Praha, březen 2003 OBSAH SEZNAM ZKRATEK...6 1 ÚVOD...7 2 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONŮ SOUDRŽNOSTI...10 2.1 EKONOMICKÁ

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

Obsah. Přehled použitých podkladů... 21 Přílohy... 22 -2-

Obsah. Přehled použitých podkladů... 21 Přílohy... 22 -2- Obsah I. Úvod... 3 II. Základní charakteristika Plzeňského kraje... 4 1. Postavení kraje... 4 1.1. Správní struktura... 4 1.2. Geografická a dopravní poloha... 4 1.3. Postavení v rámci ČR... 4 2. Obyvatelstvo

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

PROJEKT KONCEPCE ROZVOJE PODNIKÁNÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI

PROJEKT KONCEPCE ROZVOJE PODNIKÁNÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI PROJEKT KONCEPCE ROZVOJE PODNIKÁNÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI 1 OBSAH Seznam obrázků 5 ÚVOD 7 A. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 10 1. ZÁKLADNÍ VÝVOJOVÉ TENDENCE 10 1.1 Přehled veličin a vývoj uplynulého období 10 2.

Více

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR PODNIKATELSKÁ AKTIVITA V ČESKÉ REPUBLICE NÁRODNÍ ZPRÁVA 2006 MARTIN LUKEŠ MARTINA JAKL PARTNEŘI PROJEKTU:

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR PODNIKATELSKÁ AKTIVITA V ČESKÉ REPUBLICE NÁRODNÍ ZPRÁVA 2006 MARTIN LUKEŠ MARTINA JAKL PARTNEŘI PROJEKTU: GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR PODNIKATELSKÁ AKTIVITA V ČESKÉ REPUBLICE NÁRODNÍ ZPRÁVA 2006 MARTIN LUKEŠ MARTINA JAKL PARTNEŘI PROJEKTU: Global Entrepreneurship Monitor Podnikatelská aktivita v České

Více

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE Analýza současného stavu Zpracoval Ing. Jakub Pechlát spolupráce Ing. Jiří Mejstřík Prosinec 2006 Tato

Více

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Ing. Petr Houška a kolektiv Tato publikace byla vytvořena pro projekt Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu

Více

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON)

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON) Technologické centrum Akademie věd ČR Sociologické nakladatelství (SLON) analýza inovačního potenciálu krajů České republiky Ondřej Pokorný, Miroslav Kostić, Vladislav Čadil Ondřej Valenta, Lenka Hebáková,

Více

VLIV VELKÝCH FIREM NA EKONOMIKU ČESKÉ REPUBLIKY

VLIV VELKÝCH FIREM NA EKONOMIKU ČESKÉ REPUBLIKY VLIV VELKÝCH FIREM NA EKONOMIKU ČESKÉ REPUBLIKY Vysoká škola ekonomická v Praze Milan Damborský, Taťána Hornychová Obsah Manažerské shrnutí... 2 1. Úvod... 5 2. Hodnocení role velkých společností v ekonomice...

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova?

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova? SMARTstavebnictví Strategický Management Analýzy Rozhovory Trendy červen 2011 Jak zelená je vaše budova? Zelené budovy developerům peníze vydělávají a uživatelům šetří str. 12 Hledání nových trhů jako

Více

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Autor studie: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o. p. s. Externí zpracovatel: AgEnDa o.s.

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

Sborník. Sborník závěrečných prací projektu Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV. 1. díl

Sborník. Sborník závěrečných prací projektu Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV. 1. díl Sborník projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve vědě a výzkumu CZ.1.07/2.3.00/09.0134 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Sborník závěrečných prací projektu Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání

Více

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ GaREP - Společnost pro regionální ekonomické poradenství Náměstí 28. října 3, 602 00 BRNO tel.+ fax: 545 211 053, tel: 545

Více

Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR

Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR ČÁST MPO zpracovatelský průmysl na bázi dřeva Dřevozpracující průmysl v ČR Odvětví dřevozpracujícího průmyslu

Více

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Verze 27. 10. 2014 datum 27. 10. 2014 Projekt ITI metropolitní oblasti hradecko-pardubická s reg. č. CZ.1.08/3.2.00/14.00309

Více

Banking Executive Survey 2014

Banking Executive Survey 2014 Banking Executive Survey 2014 Albánie, Bělorusko, Česká republika, Estonsko, Kosovo, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Srbsko kpmg.com/cee KPMG ve střední a

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE

VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Praha, červenec 2010 Zpracovatel: Národní vzdělávací fond, o.p.s. Opletalova 25

Více

Studie, březen 2010. Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009

Studie, březen 2010. Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009 Studie, březen 2010 Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009 2 Obsah Úvod 5 1 Makroekonomický vývoj 6 1.1 Ekonomický vývoj v evropském měřítku 6 1.2 Ekonomický vývoj v ČR 7 1.3 Vývoj sektoru stavebnictví 9

Více

Integrovanou strategii území (ISÚ) MAS Lašsko. Analytické podklady

Integrovanou strategii území (ISÚ) MAS Lašsko. Analytické podklady Příprava podkladů pro Integrovanou strategii území (ISÚ) MAS Lašsko Analytické podklady Místní akční skupina Lašsko červen 2014 Obsah Navazující strategie... 4 Úvod... 6 Základní popis území působnosti

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITITKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

Integrovaná strategie území místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 draft srpen 2014

Integrovaná strategie území místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 draft srpen 2014 Integrovaná strategie území místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 draft srpen 2014 Integrovaná strategie území místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 1 Integrovaná strategie

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 2012 OBSAH ÚVOD... 3 PRINCIP PARTNERSTVÍ PŘI PŘÍPRAVĚ KONCEPCE MSP 2014+...

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020 OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020 Návrh č. 3 duben 2014 Obsah Oddíl 1 STRATEGIE, NA JEJÍMŽ ZÁKLADĚ BUDE PROGRAM SPOLUPRÁCE PŘISPÍVAT KE STRATEGII

Více