Průzkum podnikatelského prostředí - Mikroregion Krnovsko

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průzkum podnikatelského prostředí - Mikroregion Krnovsko"

Transkript

1 Průzkum podnikatelského prostředí - Mikroregion Krnovsko V červnu a červenci 2002 byl mezi zaměstnavateli obyvatel mikroregionu Krnovsko proveden členy Komise pro strategický rozvoj mikroregionu Krnovsko průzkum podnikatelského prostředí. Mikroregion Krnovsko definujeme jako území v budoucí správě tzv. města třetího stupně (od ) - Krnova, jedná se o 25 obcí, spadajících do působnosti současných pověřených obecních úřadů Krnov, Město Albrechtice a Osoblaha. Cílem průzkumu bylo poznat názory, problémy a plány rozvoje těch, kteří investují a vytvářejí pracovní příležitosti pro obyvatele mikroregionu. Otázky v průzkumu se týkaly podnikání obecně, exportní orientace firem, pracovních sil, informací o nemovitostech a investičních záměrech, názorů na služby veřejné správy a vztahy k místní správě a celkového dojmu z mikroregionu jako místa pro podnikání. Dotazník pro průzkum byl připraven konzultační firmou Berman Group podle stejného vzoru jako pro několik stovek dalších podniků v České republice v uplynulých 5 letech, takže výsledky lze porovnávat s jinými městy a mikroregiony. Velmi podobný průzkum byl podle metodiky společnosti Berman Group proveden v roce 1998 ve městě Krnov a krátké srovnání výsledků je uvedeno v závěru této zprávy. Ke dni zpracování bylo vyplněno celkem 54 dotazníků z podniků, zaměstnávajících celkem 3736 zaměstnanců, tj. přibližně jednu pětinu pracovní síly mikroregionu. Odpovědi podniků byly dále posuzovány podle dvou kritérií (a) velikosti (do 50 zaměstnanců a nad než 50 zaměstnanců) a (b) místa podnikání (město Krnov a mikroregion). Výsledky průzkumu Oddíl 1: Základní informace o podnicích Podíl firem nových a starých ve zkoumaném vzorku je 1:1, tj. 27 podniků existovalo v nějaké podobě již před rokem 1989 a 27 vzniklo nově. Jedna firma o 23 zaměstnancích je 100% vlastněna státem, zbytek je v soukromém vlastnictví, přičemž ve čtyřech podnicích byl uveden podíl zahraničního kapitálu. Nejstarší firma (z těch co uvedly rok založení) byla založena v roce Tři dotazované firmy jsou pobočkami nebo divizemi podniků, které sídlí jinde. Dvacet podniků zaměstnává více než 50 zaměstnanců, třicet méně než padesát (z toho 3 firmy 45 a více). Větší podniky, které se účastnily průzkumu jsou převážně výrobní se zaměřením na strojírenství, stavebnictví, potravinářský a zpracovatelský průmysl. Mezi menšími podniky najdeme především zemědělskou a drobnou strojírenskou výrobu a služby. Mezi zkoumanými podniky je 31 krnovských firem a 23 firem sídlí jinde v mikroregionu. Následující tabulka ukazuje rozložení vzorku dle velikosti a sídla podniku. Firmy ve zkoumaném vzorku velikost podniku Krnov Mikroregion Celkem malé (< 50 zaměstnanců) střední a větší (> 50 zaměstnanců) Celkem Oddíl 2: Podmínky pro podnikání Firmy byly dotázány, které čtyři vnější faktory mají největší negativní vliv na jejich rozvoj. Odpovědi firem mikroregionu jsou na následujícím grafu porovnány s průměry odpovědí v jiných českých městech. Největší negativní vliv (označilo jej 46% respondentů) na rozvoj firem má celková hospodářská situace ČR, následuje nesnadná dostupnost financování (36%), domácí (33%) i zahraniční (28%) konkurence a zastaralé stroje a výrobní zařízení (31%). Za zmínku stojí několik rozdílů oproti průměrným výsledkům v jiných městech a mikroregionech: (1) více než dvojnásobek obvyklého počtu respondentů považuje svá výrobní zařízení za zastaralá, (2) více než trojnásobek krnovských firem oproti průměru považuje přístup na trhy za jeden ze čtyř faktorů s největším negativním vlivem na další rozvoj podniku (horší dopravní dostupnost Krnovska oproti jiným českým městům a regionům), (3) zatímco dostupnost financování je považována za nadprůměrně omezující Strategický plán rozvoje mikroregionu Krnovska/PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ - 1 -

2 faktor pro rozvoj podnikání, úrokové míry činí mnohem menší problém než jinde v ČR. Toto zjištění je možná paradoxní, ale potvrzuje sestupnou tendenci ceny peněz ve státě (průměrné výsledky pro ČR jsou za rok 2001) a zároveň bohužel i těžší situaci krnovských firem při získávání zdrojů právě na obnovu zařízení a jiné financování rozvoje. Naopak pozitivní rozdíly nalezneme v oblasti dostupnosti pracovních sil, prostor pro podnikání a v pozitivnějším přístupu místní správy. Ani legislativa není Krnovskými podniky považována za barieru rozvoje v takové míře, jak je tomu obvykle v jiných městech. Graf č. 1: Faktory omezující rozvoj krnovských podniků ekonomická situace v ČR dostupnost financování domácí konkurence zastaralé stroje zahraniční konkurence cena materiálů energetické náklady náklady na mzdy Krnovsko průměr ČR legislativní omezení pracovní síly přístup na trhy úroky doprava místní správa prostory k podnikání jiné 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Oddíl 3: Vztah k Evropské unii Na vstup ČR do Evropské unie se dívají krnovské podniky v podstatě neutrálně (nebo s velmi mírným optimismem): počet označených pozitivních přínosů vstupu do ČR mírně převyšuje počet označených negativních dopadů v poměru 127:113. Odpovědi větších a menších podniků se přitom nijak výrazně nelišily. Nutno podotknout, že v průběhu let pozorujeme i v tomto ukazateli posun od většího optimismu směrem k menší míře nadšení podniků ze vstupu, zajímavostí je i rozdíl, který přináší geografická poloha zkoumaného podnikatelského vzorku lze totiž pozorovat, že u komunit v blízkosti hranic s členskou zemí EU převažuje spíše optimismus, směrem na východ ČR pak je pohled více rezervovaný. Mezi nejčastěji zmiňovaná negativa vstupu v tomto průzkumu patří: očekávané zvýšení ceny práce (52% respondentů označilo tento dopad), a tím snížení konkurenceschopnosti a nutnost investic do přizpůsobení provozů firem tvrdším normám Evropské unie (44% respondentů). Optimisticky vnímají krnovské podniky tyto důsledky vstupu: možnost účasti v programech EU (podpora malých a středních podniků, inovací, zavádění nových technologií) a dostupnost zdrojů ze strukturálních fondů EU (61% respondentů), stabilní podnikatelské prostředí (41% respondentů), a snazší vynutitelnost práva a přístup na větší trhy označilo 24%, respektive 26% respondentů. Strategický plán rozvoje mikroregionu Krnovska/PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ - 2 -

3 Oddíl 4: Exportní orientace / prodej podniků Prodej výrobků a služeb místních firem se uskutečňuje převážně zákazníkům v České republice (71% celkového objemu prodeje), a to především mimo kraj (38%). Mimo ČR je realizováno 29% celkového objemu prodeje všech dotazovaných firem, jak ukazuje následující graf. 15% Graf č. 2: Exportní orientace ekonomiky mikroregionu 4% 33% Moravskoslezský kraj 10% Česká republika, mimo Moravskoslezský kraj Východní Evropa, mimo ČR západní Evropa mimo Evropu 38% Míra exportní orientace krnovské ekonomiky je srovnatelná s výsledky v ostatních městech a mikroregionech ČR: průměrně 64% prodeje je obvykle realizováno v ČR, přičemž poměr kraj vs. zbytek republiky bývá cca 1:1, zatímco v mikroregionu Krnovsko je tento poměr více pro-exportní (33:38). Srovnání obvyklé skladby zahraničního exportu lokálních ekonomik pak ukazuje na silnější vazby krnovské ekonomiky s východní Evropou než je tomu u průměrného českého regionu. Nutno poznamenat, že vzhledem k nízké kupní síle v mikroregionu je orientace podniků na export nutností, která zároveň přináší pozitivní vliv na bilanci finančních toků místní/mikroregionální ekonomiky. Mezi nejčastěji zmiňované bariéry výraznějšího rozvoje exportu podniků mimo ČR patřil šlágr posledního roku: vývoj kurzu CZK vůči EUR a USD. Oddíl 5: Pracovní síla a zaměstnanost Celková zaměstnanost ve zkoumaných firmách činí v současné době 6342 ve srovnání s 3881 v roce 2001 a s 4825 před pěti lety. Tento skok je způsoben jednou velkou firmou (2700 zaměstnanců), která uvedla počet zaměstnanců pouze v letošním roce. Domníváme se, že ne všichni zaměstnanci této firmy pracují na Krnovsku, a tak pro ji účely zkoumání zaměstnanosti nebudeme uvažovat. Tři další menší firmy neuvedly odhad počtu zaměstnanců v příštím roce, a tak pro účely výhledové analýzy odhadujeme, že v příštím roce zaměstnají stejný počet pracovníků jako letos. Za rok tedy firmy očekávají zaměstnat odhadem 3765 pracovníků, což je oproti 3736 v letošním roce jen velmi mírný nárůst, spíše stagnace. Tři firmy, které by se podle letošního počtu pracovníků daly klasifikovat jako malé (do 50 zaměstnanců), měly v roce 1997 dohromady 768 zaměstnanců. Strategický plán rozvoje mikroregionu Krnovska/PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ - 3 -

4 Graf č. 3: Zaměstnanost ve zkoumaných firmách podniky nad 50 zaměstnanců menší podniky (do 50ti zaměstnanců) Z grafu vyplývá, že k úbytku pracovních míst došlo mezi ve větších firmách, zatímco menší firmy představují stabilnější část vzorku. Menší firmy přitom očekávají průměrně 2,8% nárůst zaměstnanosti, tj. vztaženo k velikosti, čtyřikrát více než větší firmy (0,7% nárůst). Situace Krnovska je v porovnání s ostatními městy a mikroregiony ČR v roce 2001 kritická. Téměř každé zkoumané město nebo mikroregion charakterizuje určitý propad zaměstnanosti ve zkoumaných firmách v období uplynulých pěti let (-3%), ale tento bývá většinou kompenzován a očekávání do příštího roku jsou více optimistická (průměrně +3%). Na Krnovsku je propad za posledních pět let 22,5% a očekávání růstu do příštího roku 0,7%!!! Podíl zaměstnanců dojíždějících za prací se zvýšil z 26,5% v roce 2001 na 28% letos. V malých podnicích je tento podíl menší (letos 18%) a pokles razantnější (na 9,6% v roce 2003). Graf č. 4: Kvalita pracovní síly 3% Při pohledu na graf kvality pracovní síly zjistíme, že převážná většina 16% (81%) pracovníků je považována 26% svými manažery za výborné nebo dobré. U malých podniků je toto číslo dokonce 87%. Pouze tři výborná dobrá dostatečná špatná procenta pracovní síly byla označena za špatná. Pro srovnání průměrně je v českých městech označováno za dobré nebo výborné 75% pracovníků, čtyři procenta jsou standardně označována za špatná. Krnovští podnikatelé jsou tedy s kvalitou svých zaměstnanců mírně nadprůměrně spokojeni. 55% Podniky, které zodpověděly otázku týkající se platů, vyplatí svým 3055 pracovníkům na mzdách měsíčně více než 40,265 milionů korun, což představuje průměrnou hrubou měsíční mzdu ve výši 13,184 Kč, tedy výrazně pod celostátním průměrem. Průměrné měsíční platy v kategoriích odborná, administrativní a manuální pracovní síla jsou následující: 18,741 Kč (668 pracovníků); 13,522 Kč (286 pracovníků) a 11,370 Kč (2100 pracovníků). Strategický plán rozvoje mikroregionu Krnovska/PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ - 4 -

5 Oddíl 6: Investiční záměry podniků Většina firem (38) vlastní prostory a objekty ve kterých podniká, zbytek je buď v nájmu (5), nebo část vlastní a část si pronajímá (11). Většina firem (43) také firem plánuje (28) modernizovat svá výrobní zařízení nebo tuto možnost zvažuje (15). Plánované investice do modernizace dosáhnou 140,25 mil. korun a budou uskutečněny převážně v letech Šest firem plánuje postavit nové budovy nebo rozšířit stávající, devět jiných firem tuto možnost zvažuje. Jedenáct firem pronajímá své pozemky nebo objekty (z důvodu nevyužívání) jiným subjektům a osm tuto možnost zvažuje. Čtyři firmy hodlají rozšířit svůj podnik jinde v ČR, šest dalších tuto možnost zvažuje. Žádná firma Krnovsko neopustí, ale tři tuto možnost zvažují, hlavně kvůli změněným podmínkám na trhu, nízké produktivitě práce a problémům s dopravou. Oddíl 7: Názor na veřejné služby V historii provádění průzkumů podnikatelského prostředí společností Berman Group v České republice je vzácnou výjimkou, pokud oblast podpory podnikání není hodnocena nejhorší známkou. Nejhůř se umístila údržba silnic (průměrná známka 3,15), která tradičně končí až na třetím nebo čtvrtém místě. Markantní rozdíl oproti jiným městům vykazuje ještě nabídka pozemků a prostor k podnikání, která je na Krnovsku hodnocena mírněji než jinde, což potvrzuje i zjištění z oddílu Bariéry rozvoje podnikání. Graf č. 5: Kvalita veřejných služeb údržba silnic podpora podnikání veřejná doprava městská policie nabídka pozemků propagace města, regionu správní řízení na úřadech ČR 2001 Krnovsko likvidace tuhých odpadů 1 1,5 2 2,5 3 3,5 Rozdíly mezi hodnocením velkými a malými podniky nebyly výrazné, pozoruhodné ale je, že právě menší firmy hodnotily podporu podnikání pozitivněji (průměrná známka 2,87) než větší (3,41). Celkově průměrná známka pro veřejné služby na Krnovsku je 2,62; přičemž průměrné hodnocení podniků z jiných měst a mikroregionů činí 2,65. Za zmínku stojí, že větší firmy hodnotí veřejné služby celkově negativněji (2,81) a malé jsou více pozitivní (2,45), což je opět opačný jev než ve většině českých měst. Oddíl 8: Podpora podnikání V dalším oddíle se podnikatelé měli možnost vyjádřit k tomu, jaké konkrétní aktivity podpory podnikání by na Krnovsku přivítali. Každá z nabízených aktivit byla hodnocena dotazovaným dle stupnice: ano, spíše ano, nevím, spíše ne a ne. Z uvedeného grafu je patrné, že nejméně atraktivní (smysluplné) přijdou podnikatelům garance za úvěry (zjevný kontrast s problémem dostupnosti financování často zmiňovaným v oddíle Bariéry rozvoje podniků. Naopak nejvíce samozřejmé jsou podnikatele ty typy podpory, které jsou v podstatě nejlevnější: společná propagace podniků a regionu, informace o rozvojových plánech veřejné správy a podpora místních firem při získávání veřejných zakázek. Do této kategorie patří i asistence při jednání podnikatelů s úřady, tj. zajištění kompletního servisu na principu vyřiď vše při jedné návštěvě. Zvýhodněný pronájem a zvýhodněné půjčky patří naopak k těm dražším metodám, podobným metodě garance za úvěry, se kterou v minulosti města neměla příliš pozitivní zkušenosti. Strategický plán rozvoje mikroregionu Krnovska/PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ - 5 -

6 Graf č. 6: Hodnocení užitečnosti aktivit podpory podnikání na místní úrovni společná propagace informace o rozvojových plánech určitě ano spíše ano ne, nevím nebo spíše ne podpora při získávání zvýhodněný pronájem asistence s úřady zvýhodněné půjčky budování průmyslových zón vzdělávací kurzy inkubátor pro začínající podniky garance za úvěry Oddíl 9: Celkový dojem Celkový dojem podnikatelů z místní správy na Krnovsku je dobrý: 73% ji považuje za výbornou nebo dobrou, 6% za špatnou. Naopak Krnovsko jako místo pro podnikání je v současné době vnímáno velmi negativně: pouze jediný podnikatel mikroregion považuje za výborné místo pro podnikání, 72% je přesvědčeno o tom, že Krnovsko je špatné nebo jen dostatečné místo pro podnikání. Tento závěr je alarmující a ukazuje, že je namístě zabývat se systematicky podporou místního ekonomického rozvoje, zejména podporou rozvoje firem, které v oblasti tvoří investují, pracovní místa a představují do budoucna růstový potenciál pro mikroregionální ekonomiku. Graf č. 7: Hodnocení Krnovska (a) veřejná správa a (b) jako místa pro podnikání 6% 9% 13% 24% 2% 2% 24% 13% výborné dobré dostatečné špatné bez názoru 59% 48% Strategický plán rozvoje mikroregionu Krnovska/PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ - 6 -

7 Pozitivní hodnocení podnikatelů si zasloužily následující charakteristiky mikroregionu: " dostupná a levná pracovní síla " tradice a výrobní podniky, průmyslová zóna " péče radnice o ekonomický rozvoj oblasti " celkově příjemné a atraktivní prostředí pro život Negativně naopak byly hodnoceny: " geografická poloha a dopravní dostupnost " nízká kupní síla, málo pracovních příležitostí a současně nezájem mnoha lidí o práci " nedostatečně rozvinuté místní podnikatelské prostředí " ekonomické problémy místních firem " situace v zemědělství Průzkum podnikatelského prostředí je poučným zdrojem informací o názorech hlavních zaměstnavatelů na Krnovsku. Srovnání těchto názorů s podniky v jiných městech pak ukazuje na některé rozdíly mezi místní ekonomikou a ekonomikou ČR. Berman Group chce na závěr vyslovit poděkování všem zaměstnavatelům, kteří dali k dispozici cenné informace. Výsledky tohoto průzkumu budou společně s dalšími analytickými dokumenty použity pro formulaci rozvojových priorit mikroregionu Krnovsko. Strategický plán rozvoje mikroregionu Krnovska/PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ - 7 -

Příloha B Průzkum podnikatelského prostředí

Příloha B Průzkum podnikatelského prostředí Příloha B Průzkum podnikatelského prostředí připravila Berman Group ve spolupráci s Komisí pro strategický rozvoj města Děčína Průzkum podnikatelského prostředí II. ÚVOD V červenci a srpnu 000 byl mezi

Více

1 Průzkum podnikatelského prostředí

1 Průzkum podnikatelského prostředí trategický plán města České Budějovice Průzkum podnikatelského prostředí města České Budějovice listopad 1999 Příloha B 1 Průzkum podnikatelského prostředí trategický plán města České Budějovice Průzkum

Více

Průzkum podnikatelského prostředí

Průzkum podnikatelského prostředí Průzkum podnikatelského prostředí MIKROREGION URBANICKÁ BRÁZDA Dobřenice, Kratonohy, Lhota pod Libčiany, Obědovice, Osice, Osičky, Praskačka, Roudnice, Syrovátka, Urbanice, Libčany, Hvozdnice Název firmy

Více

Průzkum podnikatelského prostředí v Chebu

Průzkum podnikatelského prostředí v Chebu I. VŠEOBECNÉ INFORMACE O PODNIKU Průzkum podnikatelského prostředí v Chebu. Ve kterém roce byla Vaše firma (nebo její předchůdce) založena / etablovala se v tomto městě?. Jaká je právní forma Vašeho podniku?

Více

Kvalifikace. Město začíná pociťovat nedostatek pracovníků v některých profesích zejména technicky orientovaných a v řemeslech.

Kvalifikace. Město začíná pociťovat nedostatek pracovníků v některých profesích zejména technicky orientovaných a v řemeslech. Úvod a metodika V červenci a srpnu 2006 byl mezi 46 významnými podnikatelskými subjekty a zaměstnavateli občanů Chebu proveden průzkum podnikatelského prostředí. Průzkum byl součástí analýzy prostředí

Více

Městys Mladé Buky. Průzkum podnikatelského prostředí. Strategický plán rozvoje městyse Mladé Buky

Městys Mladé Buky. Průzkum podnikatelského prostředí. Strategický plán rozvoje městyse Mladé Buky Městys Mladé Buky Průzkum podnikatelského prostředí Strategický plán rozvoje městyse Mladé Buky Zadavatel: Městys Mladé Buky Zpracovatel: Berman Group Datum verze: leden březen 2016 Obsah 1. Úvod a metodika...

Více

Průzkum podnikatelského prostředí podzim 2006

Průzkum podnikatelského prostředí podzim 2006 I. VŠEOBECNÉ INFORMACE O PODNIKU Průzkum podnikatelského prostředí podzim 00. Ve kterém roce byla Vaše firma (nebo její předchůdce) zaloţena / etablovala se v tomto městě?. Jaká je právní forma Vašeho

Více

Průzkum HK ČR: Malí a střední podnikatelé zhoršují prognózu svého budoucího vývoje

Průzkum HK ČR: Malí a střední podnikatelé zhoršují prognózu svého budoucího vývoje Tisková zpráva Průzkum HK ČR: Malí a střední podnikatelé zhoršují prognózu svého budoucího vývoje Praha, 8. dubna 2013 Aktuální průzkum Hospodářské komory České republiky (HK ČR) zaměřený na podnikatelskou

Více

Vyhodnocení průzkumu názorů ekonomických subjektů

Vyhodnocení průzkumu názorů ekonomických subjektů STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHRUDIMĚ Vyhodnocení průzkumu názorů ekonomických subjektů prosinec 2003 1. Úvod Od června do září roku 2003 byl mezi zaměstnavateli, resp. podnikatelskými subjekty v Chrudimi,

Více

M Ě S T O Š U M P E R K

M Ě S T O Š U M P E R K M Ě S T O Š U M P E R K STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA DOTAZNÍK EKONOMICKÝM SUBJEKTŮM Vážení podnikatelé města Šumperka, dovolujeme si Vás seznámit se záměrem města Šumperka vypracovat Strategický

Více

Pruzkum podnikatelského prostredí

Pruzkum podnikatelského prostredí Pruzkum podnikatelského prostredí Strategický plán rozvoje mesta Jicín Srpen 2004 jicin.certicon..cz Obsah Úvod a metodika... 3 Shrnutí záveru z pruzkumu...3 Výsledky pruzkumu...4 Stav podnikání... 4 Exportní

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Průzkum podnikatelského prostředí v Olomouci

Průzkum podnikatelského prostředí v Olomouci Průzkum podnikatelského prostředí v Olomouci Zpráva za rok 008 Město Olomouc Zadavatel: Město Olomouc Zhotovitel: Berman Group Datum: září 008 Město Olomouc Olomouc - průzkum podnikatelského prostředí

Více

Počet firem s optimistickou prognózou kolísá

Počet firem s optimistickou prognózou kolísá Tisková zpráva Průzkum: Malé a střední firmy hodnotí svou situaci stále příznivě, růst optimismu se však zastavil Praha, 18. října 2011 Malé a střední firmy v Česku hodnotí svou ekonomickou situaci v posledním

Více

Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice

Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice Tisková zpráva Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice Podle Komorového barometru malí a střední podnikatelé začínají věřit v lepší zítřky Praha, 24. září 2013 Rozhodování

Více

Úvod... 3. Metodika... 3 Výběr respondentů... 3

Úvod... 3. Metodika... 3 Výběr respondentů... 3 STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ 2008-2020 Příloha č. 2 PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ Obsah Úvod... 3 Metodika... 3 Výběr respondentů... 3 Výsledky průzkumu... 5 Charakteristika firem... 5

Více

Pravidelný komorový průzkum o situaci malého a středního podnikání v České republice

Pravidelný komorový průzkum o situaci malého a středního podnikání v České republice Příloha tiskové zprávy Pravidelný komorový průzkum o situaci malého a středního podnikání v České republice Hodnocení stávající situace podnikatelů se nadále zlepšuje V aktuálním průzkumu uvedlo celkem

Více

PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ

PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ STRATEGICKÝ PLÁN PRO KRÁLOVSKÉ MĚSTO SLANÝ PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ Připravila ve spolupráci s Komisí pro strategický rozvoj města Slaný Leden 2000 I. ÚVOD V prosinci 1999 a lednu 2000 byl mezi

Více

Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál

Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál České firmy si opět více věří Představení výsledků výzkumu ČSOB Kulatý stůl s novináři 3. dubna 2014 Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví

Více

STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 NA OBDOBÍ 2017 2026 VYHODNOCENÍ SOCIOLOGICKÉHO PRŮZKUMU MEZI PODNIKATELI A LÉKAŘI PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Doc. Ing.

Více

1BHospodářský telegram 08/2010

1BHospodářský telegram 08/2010 1BHospodářský telegram 08/2010 Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání Index obchodního klimatu ifo pro živnostenské hospodářství Saska, nových spolkových zemí a Německa, statistické hodnoty,

Více

NARŮSTÁ PODÍL LIDÍ, KTEŘÍ POSUZUJÍ EKONOMICKÝ VÝVOJ OPTIMISTICKY. JSME SVĚDKY OBRATU?

NARŮSTÁ PODÍL LIDÍ, KTEŘÍ POSUZUJÍ EKONOMICKÝ VÝVOJ OPTIMISTICKY. JSME SVĚDKY OBRATU? INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 3/24 vydáno dne 5. 4. 24 NARŮSTÁ PODÍL LIDÍ, KTEŘÍ POSUZUJÍ EKONOMICKÝ VÝVOJ OPTIMISTICKY. JSME SVĚDKY OBRATU? Téměř polovina občanů (46 %) se domnívá, že česká ekonomika

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

Hodnocení dotazníkového šetření Respondenti: Ekonomické subjekty

Hodnocení dotazníkového šetření Respondenti: Ekonomické subjekty Hodnocení dotazníkového šetření Respondenti: Ekonomické subjekty Termín šetření: od 7. září do 5. října 2007 Počet respondentů: 19 I. IDENTIFIKACE PODNIKATELE 1. Charakteristika podnikatele Fyzická osoba

Více

Průzkum podnikatelského prostředí - Pardubice 2006

Průzkum podnikatelského prostředí - Pardubice 2006 Průzkum podnikatelského prostředí - Pardubice 2006 Základní charakteristika Ekonomika Pardubic je tradičně postavena na chemickém a elektrotechnickém průmyslu s rostoucím vlivem výroby automobilových komponent.

Více

Ekonomická situace a materiální životní podmínky z pohledu veřejného mínění ve středoevropském srovnání Jan Červenka

Ekonomická situace a materiální životní podmínky z pohledu veřejného mínění ve středoevropském srovnání Jan Červenka Ekonomická situace a materiální životní podmínky z pohledu veřejného mínění ve středoevropském srovnání Jan Červenka V mezinárodní spolupráci na bázi CEORG 1 již několik let probíhají paralelně v České

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR: PŘEHLED A KOMENTÁŘE SP ČR ZPRACOVAL: BOHUSLAV ČÍŽEK (BCIZEK@SPCR.CZ) ZPRACOVÁNO K 30.10.2015 VÝZNAM PRŮMYSLU Průmysl (2014) 32,4% podíl na přidané hodnotě

Více

Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben 2013)

Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben 2013) Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben 2013) Ing. Jana Šubrtová 31.05.2013 Obsah Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben

Více

Průzkum Podnikatelského prostředí ve městě Přelouč. Strategický plán města Přelouč

Průzkum Podnikatelského prostředí ve městě Přelouč. Strategický plán města Přelouč Průzkum Podnikatelského prostředí ve městě Přelouč Strategický plán města Přelouč Zadavatel: Město Přelouč Datum: listopad 0 Obsah. Úvod a metodika.... Shrnutí závěrů z průzkumu... 4. Základní charakteristika...

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

Z Á P I S ze dne

Z Á P I S ze dne Z Á P I S ze dne 8. 4. 2014 Pracovní skupina: Ekonomická udržitelnost, zaměstnanost, školství, vzdělávání 14:00 16:00 Program: 1. Diskuze k SWOT analýze a návrhové části rámcové strategie Přítomni: dle

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Charakteristika konkurenceschopnosti podniků ČR v souvislosti

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Ministerstvo financí pořádá již od roku 1996 dvakrát ročně průzkum prognóz makroekonomického vývoje České republiky, tzv. Kolokvium. Cílem Kolokvia je získat představu

Více

EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE

EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE Praha, 16. května 2013 Vlastimil Hotař, Technická univerzita v Liberci prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR FÓRUM ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2010 STAVEBNICTVÍ A RECESE Praha 3. března 2010 Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR Obsah prezentace: Vývoj stavebnictví v roce 2009 a výhled zakázky Strategie

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Hlavní zjištění Hlavní zjištění INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM Výhledy

Více

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014 ov14014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

OBSAH: 1. Úvod 2. 2. Hlavní závěry výzkumu 3. 3. Detailní výsledky výzkumu 5

OBSAH: 1. Úvod 2. 2. Hlavní závěry výzkumu 3. 3. Detailní výsledky výzkumu 5 Strana 0/16 OBSAH: 1. Úvod 2 2. Hlavní závěry výzkumu 3 3. Detailní výsledky výzkumu 5 3.1 PREDIKCE VÝVOJE MAKROEKONOMICKÝCH UKAZATELŮ PRO OBDOBÍ 2015-17 5 3.2 PREDIKCE VÝVOJE MIKROEKONOMICKÝCH UKAZATELŮ

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA 1/[9] Centrum pro výzkum veřejného mínění. CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Technické parametry Naše společnost, v12-11b

TISKOVÁ ZPRÁVA 1/[9] Centrum pro výzkum veřejného mínění. CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Technické parametry Naše společnost, v12-11b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 840 1 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Češi k prezidentským volbám v USA listopad 2012

Více

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Ondřej Ptáček odbor inovačního podnikání a investic 22. května 2014, Praha Konference Financování

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst 28. dubna 2012, České Budějovice Vývoj HDP v KV kraji V polovině 90 let patřil KV kraj k bohatším krajům V dalších letech ale

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016 oe606 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 0 2 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení stavu životního prostředí - 206 Technické parametry

Více

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2015

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2015 eu10 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 9 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

I. CHARAKTERISTIKA FIRMY

I. CHARAKTERISTIKA FIRMY Vyplněno 22 podniky 1. Zařazení firmy dle OKEČ: I. CHARAKTERISTIKA FIRMY Název OKEČ Zemědělství A 01-02 4 Těžba rostných surovin C 10-14 1 Zpracovatelský průmysl D 15-37 9 Výr. a rozv. elektř. vody a plynu

Více

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben

Více

Strategický plán rozvoje města Rokytnice nad Jizerou

Strategický plán rozvoje města Rokytnice nad Jizerou Centrum EP Hradec Králové Strategický plán rozvoje města Rokytnice nad Jizerou Příloha č. : Vyhodnocení průzkumu podnikatelského prostředí Obsah 1 Metodika průzkumu... Vyhodnocení průzkumu... Závěr souhrn

Více

Energeticky úsporné stavby móda, uvědomělý trend nebo neodbytná realita? Radovan Mužík, Partner, INCOMA Research Praha, 4.3.2009

Energeticky úsporné stavby móda, uvědomělý trend nebo neodbytná realita? Radovan Mužík, Partner, INCOMA Research Praha, 4.3.2009 Energeticky úsporné stavby móda, uvědomělý trend nebo neodbytná realita? 1 Radovan Mužík, Partner, INCOMA Research Praha, 4.3.2009 Agenda 2 Aktuální vnímání současné situace z pohledu stavebních firem

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. ov602 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

16. CZ-NACE 28 - VÝROBA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ JINDE NEUVEDENÝCH

16. CZ-NACE 28 - VÝROBA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ JINDE NEUVEDENÝCH Výroba strojů a zařízení jinde neuvedených 16. - VÝROBA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ JINDE NEUVEDENÝCH 16.1 Charakteristika odvětví Významným odvětvím českého zpracovatelského průmyslu je výroba strojů a zařízení.

Více

OBSAH. Úvod Základní charakteristika respondentů průzkumu Zaměstnanci u respondentů průzkumu Sebehodnocení inovativnosti 7

OBSAH. Úvod Základní charakteristika respondentů průzkumu Zaměstnanci u respondentů průzkumu Sebehodnocení inovativnosti 7 OBSAH Úvod 2 1. Základní charakteristika respondentů průzkumu 3 2. Zaměstnanci u respondentů průzkumu 5 2.1 Počet zaměstnanců 5 2.2 Počet zaměstnanců pocházejících z Jablunkova 6 3. Sebehodnocení inovativnosti

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Prezentační zpráva marketingového výzkumu Podnikatelské prostředí v Uherském Hradišti

Prezentační zpráva marketingového výzkumu Podnikatelské prostředí v Uherském Hradišti AUGUR Consulting, dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR, uskutečnil pro Město Uherské Hradiště marketingový výzkum metodou CATI, který proběhl v termínu

Více

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ 24. 2. 2017 Zpracováno pro Bankovní institut Vysoká Škola (Praha) VÝVOJ TRHU V REGIONU ZA POSLEDNÍ 2 ROKY Za poslední dva roky je vývoj téměř u všech segmentů nemovitostí

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta. Rozvoj podnikatelské činnosti ve vybraném regionu

Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta. Rozvoj podnikatelské činnosti ve vybraném regionu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Studijní obor: Veřejná správa a regionální rozvoj Teze k diplomové práci na téma: Rozvoj podnikatelské činnosti ve vybraném regionu Autor

Více

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 124. měření (srpen 2009)

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 124. měření (srpen 2009) Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 124. měření (srpen 2009) Do srpnového šetření IOFT zaslalo své predikce šest domácích a jeden zahraniční analytik. Očekávaný nárůst cenové hladiny se

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 112. měření (srpen 2008)

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 112. měření (srpen 2008) Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 112. měření (srpen 2008) Do srpnového průzkumu IOFT zaslalo svoje predikce budoucího vývoje inflace a dalších ukazatelů osm domácích a jeden zahraniční

Více

Hodnocení efektů projektu Vzdělávejte se!

Hodnocení efektů projektu Vzdělávejte se! Hodnocení efektů projektu Vzdělávejte se! Fáze 1: Operační program lidské zdroje a zaměstnanost (březen červen 2009) Zdroje Hodnocení se opírá o tři druhy informací. V první řadě využívá výstupů analýzy

Více

SEZNAM GRAFŮ: I. INVESTICE V OBLASTI VĚDY, TECHNOLOGIÍ A NOVÝCH ZNALOSTÍ I.1

SEZNAM GRAFŮ: I. INVESTICE V OBLASTI VĚDY, TECHNOLOGIÍ A NOVÝCH ZNALOSTÍ I.1 SEZNAM GRAFŮ: I. INVESTICE V OBLASTI VĚDY, TECHNOLOGIÍ A NOVÝCH ZNALOSTÍ I.1 Výdaje na výzkum a vývoj Graf 1: Celkové výdaje na VaV v ČR; 1995-2005 (v mld. Kč v b.c. a jako % HDP) Graf 2: Meziroční procentní

Více

Znalostně založené podnikání

Znalostně založené podnikání Znalostně založené podnikání Michal Beneš CES VŠEM www.cesvsem.cz Firma a konkurenční prostředí 13. 14. března 2008, Brno 1 Význam podnikání Transfer znalostí z organizace produkující znalosti do organizace,

Více

Průzkum Podnikatelského prostředí ve městě Písku. Strategický plán rozvoje města Písku

Průzkum Podnikatelského prostředí ve městě Písku. Strategický plán rozvoje města Písku Průzkum Podnikatelského prostředí ve městě Písku Strategický plán rozvoje města Písku Zadavatel: Město Písek Zpracovatel: Berman Group Cassia Development & Consulting Datum verze: duben 0 Obsah. Úvod a

Více

velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně neví

velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 86 840 19 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na úroveň sociální zabezpečení v ČR a

Více

pm007 Graf 1: Kladné a záporné stránky členství ČR v Evropské unii 20(v %) nárůst byrokracie a úřadů 2 0 přílišné omezování evropskými zákony př

pm007 Graf 1: Kladné a záporné stránky členství ČR v Evropské unii 20(v %) nárůst byrokracie a úřadů 2 0 přílišné omezování evropskými zákony př pm007 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 2 0 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Dopady členství v EU na ČR duben 20 Technické parametry

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

1. Cíl projektu Dotazníkové šetření pro průzkum podnikatelského prostředí Nový Jičín 2004. 2. Metoda, technika a organizace projektu

1. Cíl projektu Dotazníkové šetření pro průzkum podnikatelského prostředí Nový Jičín 2004. 2. Metoda, technika a organizace projektu OBSAH 1. Cíl projektu Dotazníkové šetření pro průzkum podnikatelského prostředí Nový Jičín 2004 3 2. Metoda, technika a organizace projektu..3 2.1. Pozorovací terén 3. Základní soubor dotazníkového šetření..4

Více

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR)

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy potvrdily svůj význam v mezinárodním obchodu a nadále představují

Více

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia?

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia? ANALÝZA SITUACE V OBLASTI SPOLUPRÁCE MEZI ŠKOLAMI A PODNIKY V rámci projektu TechIN Propojení studia a praxe bylo provedeno v prvním čtvrtletí roku 2009 rozsáhlé dotazníkové šetření, které mělo, mimo jiné,

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

eu100 špatnou a vyučenými bez maturity. Například mezi nezaměstnanými (, % dotázaných) hodnotilo 8 % z nich nezaměstnanost jako příliš vysokou, mezi O

eu100 špatnou a vyučenými bez maturity. Například mezi nezaměstnanými (, % dotázaných) hodnotilo 8 % z nich nezaměstnanost jako příliš vysokou, mezi O eu100 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 80 12 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 201

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2013

Občané o stavu životního prostředí květen 2013 oe306b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 203 Technické

Více

Výsledky průzkumu č. 29 AMSP ČR

Výsledky průzkumu č. 29 AMSP ČR 29. Výsledky průzkumu č. 29 AMSP ČR Čerpání EU dotací AMSP ČR ve spolupráci s Komerční bankou zorganizovala výzkum zaměřený na čerpání EU dotací mezi malými a středními podniky a municipalitami. Tento

Více

Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi podnikateli regionu Hranicko

Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi podnikateli regionu Hranicko Příprava Strategie rozvoje regionu Hranicko 04-00 je realizována za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova 03 Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi podnikateli regionu

Více

Češi k prezidentským volbám v USA

Češi k prezidentským volbám v USA TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Češi k prezidentským volbám v USA Technické parametry

Více

příliš mnoho přiměřeně nedostatečně neví

příliš mnoho přiměřeně nedostatečně neví oe TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 0 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení ochrany životního prostředí - 0 Technické parametry

Více

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016 Tisková zpráva Hodnocení kvality různých typů škol září 201 Hodnocení úrovně výuky na různých typech škol počínaje základními školami a konče vysokými je trvale příznivé kladné hodnocení výrazně převažuje

Více

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1. průmyslu v ČR Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.2015 průmyslu v ČR 1 Současný vývoj chemického průmyslu v ČR Postavení chemického průmyslu v české

Více

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 Markéta Nesrstová Abstrakt Nezaměstnanost vždy byla, je a bude závažným problémem. Míra nezaměstnanosti v České republice se v současné době

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Zahájení Města pro byznys 2013

Zahájení Města pro byznys 2013 Zahájení Města pro byznys 2013 Kritéria hodnocení 2 základní oblasti kritérií PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ 21 kritérií aktuální rozvoj 6 kritérií kvalita lokality 6 kritérií pracovní trh 7 kritérií průzkum

Více

VĚTŠINA OBČANŮ OČEKÁVÁ, ŽE SE EKONOMICKÁ SITUACE V ČR

VĚTŠINA OBČANŮ OČEKÁVÁ, ŽE SE EKONOMICKÁ SITUACE V ČR INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 3/2007 VĚTŠINA OBČANŮ OČEKÁVÁ, ŽE SE EKONOMICKÁ SITUACE V ČR ZLEPŠÍ NEBO ZŮSTANE STEJNÁ Ekonomickou situaci za posledních dvanáct měsíců hodnotí občané relativně dobře.

Více

Zdroje financování. Podpora podnikání

Zdroje financování. Podpora podnikání Zdroje financování Podpora podnikání Obsah přednášky Státní podpora podnikání Podpora z národních zdrojů Podpora z fondů EU Operační program rozvoje Získávání dotačních zdrojů Státní podpora podnikání

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Cílem průzkumu makroekonomických prognóz (tzv. Kolokvia), který provádí MF ČR, je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit

Více

Výsledky šetření SP ČR a ČNB

Výsledky šetření SP ČR a ČNB Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Výsledky šetření SP ČR a ČNB Bohuslav Čížek Komentáře k vybraným základním výsledkům pravidelného čtvrtletního šetření

Více

Aktuální potřeby investorů v oblasti pracovní síly

Aktuální potřeby investorů v oblasti pracovní síly Aktuální potřeby investorů v oblasti pracovní síly Mgr. Ing. Karel Kučera www.czechinvest.org o CzechInvestu Představení poslání a cílů agentury 3 CzechInvest podporuje malé a střední podnikatele podnikatelskou

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2012

Občané o stavu životního prostředí květen 2012 oe206 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Technické parametry Občané o stavu životního prostředí

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Průzkum zaměstnanosti a podnikatelského prostředí v Trutnově. Město Trutnov

Průzkum zaměstnanosti a podnikatelského prostředí v Trutnově. Město Trutnov Průzkum zaměstnanosti a podnikatelského prostředí v Trutnově Město Zpráva za Olomouc rok 2015 Město Trutnov Zadavatel: Město Trutnov Zhotovitel: Berman Group Datum: červen 2015 Město Olomouc Průzkum zaměstnanosti

Více

předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz vací fond, o.p.s. www.nvf.cz

předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz vací fond, o.p.s. www.nvf.cz 1 VZDĚLÁVÁNÍ,, VÝZKUM V A INOVACE Jak navázat na růst r předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz Národní vzdělávac vací fond, o.p.s. 2 ČR: Jak navázat na 10 let růstu? 3 ČR: Jak

Více