Výroční zpráva za rok 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2006"

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2006 Obchodní firma: Metropolitní spořitelní družstvo, zkratka MSD Orlí 482/ Brno IČO: I. Údaje o družstvu k Počet členů družstva: 367 Výše členského podílu (základní členský vklad): Kč Základní kapitál: Kč Zapisovaný základní kapitál: Kč Objem nesplacených členských podílů (členských vkladů): 0 Kč Vlastní kapitál: Kč z toho: Splacený základní kapitál: Kč Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku: Kč Ner. zisk z předchozích období: Kč Zisk za účetní období: Kč Celkový objem vkladů přijatých od vkladatelů: Kč z toho: Vklady členů Kč vklady od jiných družstevních záložen nebo od jiných osob: Kč II. Údaje o družstvu k Počet členů družstva: 408 Výše členského podílu (základní členský vklad): Kč Základní kapitál: Kč Zapisovaný základní kapitál: Kč Objem nesplacených členských podílů (členských vkladů): 0 Kč Vlastní kapitál: Kč z toho: Splacený základní kapitál: Kč Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku: Kč Ner. zisk z předchozích období: Kč Zisk za účetní období: Kč Celkový objem vkladů přijatých od vkladatelů: Kč z toho: Vklady členů Kč Družstvo neevidovalo vklady od jiných družstevních záložen nebo od jiných osob.

2 III. Výčet finančních investic a krátkodobého finančního majetku Výčet finančních investic a krátkodobého finančního majetku: 0 Kč IV. Jména členů představenstva, kontrolní komise a úvěrové komise Daniel Tureček Marek Kratochvíl Robert Lekše - předseda představenstva - člen představenstva - člen představenstva Ing. Kamil Vespalec - předseda kontrolní komise Libor Král - člen kontrolní komise Pavel Košťál - člen kontrolní komise Vlastimila Cibochová - člen úvěrové komise Iva Malá - člen úvěrové komise Petra Išová - člen úvěrové komise Shora uvedené osoby splňují podmínky podle 2a odst. 7 a odst. 10 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech. Během roku 2006 nedošlo k žádným změnám ve volených orgánech družstva a ani ke skutečnostem, které by vedly ke změně ve vztahu k plnění podmínek podle 2a odst. 7 a 10 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech členy volených orgánů družstva. V. Informace o peněžitých i nepeněžitých příjmech představenstva a kontrolní komise za rok 2006 Příjmy představenstva: Příjmy kontrolní komise: Kč Kč VI. Údaje o poskytnutí úvěrů osobám podle 7 odst. 1 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech Družstvo v roce 2006 poskytlo nebo v tomto roce evidovalo následující úvěry za osobami podle 7 odst. 1 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech: výše úvěru Kč splatnost 2007

3 výše úvěru Kč splatnost 2007 výše úvěru Kč splatnost 2010 Úvěry osobám podle 7 odst. 1 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech jsou řádně spláceny podle sjednaných podmínek.. VII. Zpráva představenstva DZ k vlastní činnosti, k hospodaření a činnosti DZ a ke stavu majetku DZ za rok 2006 Představenstvo družstevní záložny během roku 2006 zasedalo pravidelně v souladu se stanovami družstva. Náplní těchto zasedáních představenstva je zpravidla řešení základních provozních záležitostí a dohled nad řádným fungováním družstevní záložny.. V rámci této činnosti se představenstvo zaměřilo mimo jiné na: na reklamu a marketing družstva, rozšíření a zkvalitňování jejích peněžních služeb, splnění požadavků stanovených právními předpisy týkajících se fungování družstevní záložny, zdokonalení vnitřního řídícího a kontrolního systému, zdokonalení informačního systému využívaného v družstevní záložně, na sledování způsobu poskytování úvěrů členům družstevní záložny, na sledování vývoje a rizikovosti poskytnutých úvěrů a řešení návratnosti úvěrů. Důležitou událostí pro družstevní záložnu byl přechod pravomocí regulátora odvětví z Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami na Českou národní banku k Tato změna měla značný vliv na chod družstevních záložen a bezesporu vedla ke zvýšení důvěryhodnosti celého sektoru družstevních záložen. Družstevní záložna je členem Asociace družstevních záložen. Družstevní záložna k zaměstnávala celkem 3 stále zaměstnance a dále 5 zaměstnanců na základě dohod mimo pracovní poměr. Družstevní záložna poskytovala svým členům zejména podnikatelské úvěry. Celkem záložna v roce 2006 poskytla 20 nových úvěrů, případně navýšení stávajících úvěrových rámců. Podnikatelské úvěry jsou poskytovány zejména na pokrytí přechodného nedostatku peněžních prostředků v podnikání. Při poskytování úvěrů představenstvo dbá, aby byla zajištěna návratnost poskytnutých prostředků. Družstvo hospodařilo v roce 2006 se ziskem. Zisk po zdanění činí Kč. Nejvýznamnější výnosovou položkou byly výnosy z úroků a podobné výnosy. Družstevní záložna v minulém roce nepořizovala žádný nemovitý či movitý majetek. Souhrn aktiv k činil Kč. Více než 81 % ze souhrnu aktiv tvořily pohledávky

4 z poskytnutých úvěrů. Více než 13 % ze souhrnné částky aktiv představovaly prostředky na pokladně a dále pohledávky družstva za bankami. VIII. Návrh představenstva družstva na rozdělení a užití zisku družstva Představenstvo navrhuje rozdělit vykázaný zisk po zdanění za rok 2006 takto: 1) Rizikový fond Družstevní záložna je podle 10 odst. 1 písm. a) zákona o spořitelních a úvěrních družstvech povinna naplňovat rizikový fond nejméně ve výši 10 % ročního zisku po zdanění, a to až do doby, kdy výše rizikového fondu dosáhne částky nejméně 20 % souhrnu nesplacených úvěrů a záruk poskytnutých družstevní záložnou. V souladu s příslušným ustanovením právních předpisů navrhuje představenstvo přidělit do rizikového fondu část zisku po zdanění za rok 2006 ve výši Kč. 2) Rezervní fond Družstevní záložna je podle 10 odst. 1 písm. b) zákona o spořitelních a úvěrních družstvech povinna naplňovat rezervní fond nejméně ve výši 10 % ročního zisku po zdanění, a to až do doby, kdy výše rezervního fondu dosáhne nejméně 20 % základního kapitálu. V souladu s příslušným ustanovením právních předpisů navrhuje představenstvo přidělit do rezervního fondu část zisku po zdanění za rok 2006 ve výši Kč. 3) Zbývající část zisku za rok 2006, kterou lze rozdělit, navrhuje představenstvo ponechat jako nerozdělený zisk minulých let. IX. Zpráva kontrolní komise k vlastní činnosti za rok 2006, k činnosti představenstva a k návrhu dle bodu VIII. Kontrolní komise se během roku 2006 v souladu se stanovami informovala o činnosti družstevní záložny. Na svých zasedáních projednávala činnost představenstva, jeho jednotlivých členů a dále činnost úvěrové komise družstva. Kontrolní komise v souladu s ustanovením právních předpisů kontrolovala hospodaření družstevní záložny. Kontrolní komise byla průběžně představenstvem informována o plnění ukazatelů stanovených vyhláškami Ministerstva financí a Opatřeními České národní banky, a to zejména ukazatelů ve věci kapitálové přiměřenosti, angažovanosti, likvidity družstva. Kontrolní komise prověřovala zásady poskytování úvěrů a jejich zajištění a průběžně sledovala i vývoj vybraných úvěrových případů. Kontrolní komise konstatuje, že při své činnosti nezaznamenala v hospodaření družstevní záložny a v činnosti představenstva a úvěrové komise žádné závažné nedostatky. Kontrolní komise byla seznámena se zprávou představenstva družstevní záložny za rok Kontrolní komise konstatuje, že ve zprávě představenstva byl

5 podán věrný obraz aktivit a hospodaření družstevní záložny a nemá k této zprávě a jejímu obsahu žádné výhrady. Kontrolní komise byla seznámena s roční účetní závěrkou družstevní záložny a s návrhem představenstva na rozdělení zisku za rok V uvedených návrzích neshledala kontrolní komise žádné závažné nedostatky ani pochybení. X. Zpráva úvěrové komise k vlastní činnosti za rok 2006 Úvěrová komise postupovala i v roce 2006 tak, aby byla v maximální míře zajištěna návratnost úvěrů poskytnutých družstvem V průběhu roku 2006 schválila uvěrová komise poskytnutí přibližně cca 20 úvěrů. Úvěrová komise konstatuje, že absolutní většina úvěrů poskytnutých družstvem byly a jsou řádně spláceny. V průběhu roku 2006 nicméně došlo u 2 osob, kterým byly poskytnuty podnikatelské úvěry, ke zhoršení jejich ekonomické situace a následně k přerušení splácení poskytnutých úvěrů. Tyto úvěry byly neprodleně po neúspěšných pokusech o dohodu s dlužníky buď postoupeny smluvním partnerům anebo předány k soudnímu řešení. Ke dni sestavení výroční zprávy bylo z postoupených pohledávek uhrazeno víc než 85 % a zbývající část bude uhrazena v prvním pololetí Tyto úhrady jsou zajištěny přijatými zárukami. XI. Hodnota záruk vydaných družstevní záložnou jako ručení za úvěry členům poskytnuté jinými osobami Družstvo nevydalo žádné záruky a proto žádné záruky vydané družstvem neeviduje. XII. Celková výše závazků DZ po lhůtě splatnosti k K družstvo neevidovalo žádné závazky po lhůtě splatnosti. XIII. Celková výše pohledávek DZ po lhůtě splatnosti k K evidovalo družstvo pohledávky po lhůtě splatnosti v celkové výši tis. Kč, které lze rozlišit dle doby po lhůtě splatnost takto: po splatnosti víc jak 3 měsíce 426 tis. Kč po splatnosti do 3 měsíců 595 tis. Kč Jedná se pouze o pohledávky uvedené v čl. X této zprávy.

6 XIV. Majetkové účasti V roce 2006 neevidovalo družstvo žádnou majetkovou účast v právnické osobě. XV. K problematice ovládající osoby Družstvo nebylo v roce 2006 a není ovládanou osobou podle obchodního zákoníku. XVI. Opatření uložena institucí vykonávající dohled V průběhu roku 2006 nebylo družstvu uloženo ze strany institucí vykonávajících dohled žádné opatření nebo požadavek podle 28 odst. 1 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech. XVII. Organizační složka v zahraničí Družstvo neeviduje žádnou organizační složku v zahraničí. XVIII. Podnikatelský záměr na rok 2007: V roce 2007 si družstvo chce vytvořit předpoklady pro další rozvoj. Tyto předpoklady spočívají v dalším posílení kapitálu družstva, v dokončení implementace nového informačního systému a v rozvoji řídícího a kontrolního systému družstva. Jedná se o kroky, které jsou nezbytné, má-li dojít rozšíření služeb družstva o nové produkty a k rozšíření jeho působení i na vybrané další lokality. K závěru roku 2007 by družstvo chtělo požádat o přímý přístup na platební systém provozovaný Českou národní bankou. Družstvo předpokládá pozvolný nárůst spravovaných vkladů, a to přibližně na částku 150 mil. Kč. Splacený základní kapitál by měl nejpozději ke konci roku 2007 převýšit Kč. Objem poskytnutých úvěrů dle předpokladů družstva nepřevýší 125 mil. Kč. Ve vztahu k hospodaření předpokládá družstvo obdobný vývoj jako v roce Účetní závěrka za rok 2006 Zpráva auditora k účetní závěrce za rok 2006 XIX. Přílohy Brno, květen 2007 Daniel Tureček předseda představenstva Ing. Kamil Vespalec předseda kontrolní komise

7

8

9

10

11

Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit

Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit Příloha číslo 3 Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit výroční zpráva Úvod Vážené členky, vážení členové, Jak již jsme Vás dříve informovali euronovela z roku 2004 vyústila v jasné rozdělení

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 31. května 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních konglomerátech ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VYHLÁŠKA. ze dne 31. května 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních konglomerátech ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 347 VYHLÁŠKA ze dne 31. května 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních konglomerátech Česká národní banka stanoví podle 34 k provedení 21 odst. 5, 22 odst. 6, 24 odst. 2, 25 odst.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s.

ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s. ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise vydané

Více

VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy VYHLÁŠKA č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry ve znění vyhlášky č. 282/2008 Sb., vyhlášky č. 380/2010 Sb., vyhlášky č.

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému ve finančních institucích dr. Malíková 1 Směrná účtová osnova, účtové třídy TŘÍDĚNÍ ÚČTŮ DO ÚČTOVÝCH TŘÍD 0 Zúčtovací vztahy České národní banky (jen ČNB) 1 - Pokladní,

Více

RENTERA akciová společnost. Výroč

RENTERA akciová společnost. Výroč RENTERA akciová společnost společnost Výroč ýroční ní zpráva 2013 0 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO... 3 2. RENTERA, a.s.... 4 2.1 Profil společnosti... 4 2.2 Základní údaje... 4 2.3 Akcionáři, akcie, majetkové

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 56, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 56, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 89 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 56, O B S A H : 284. Zákon o platebním styku 285. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona

Více

A2C. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013. pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s.

A2C. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013. pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. member ot Kreston International pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013 Zpráva nezávislého auditora living for consulting A2C V parku 2323/14,

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům:

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům: STATUT Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Bezplatná

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

2 základní ukazatele. dle IFRS

2 základní ukazatele. dle IFRS základní ukazatele dle IFRS 2014 2013 v mil. Kč v mil. Kč Vlastní kapitál 1 636 1 431 Základní kapitál 1 090 1 090 Rezervní fond 0 11 Závazky vůči klientům 15 407 15 300 Závazky z emitovaných dluhopisů

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy")

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy) ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy") Článek 1 Založení evropské společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry evropské společnosti s obchodní firmou XY,

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích ve znění zákonů č. 533/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 427/2010

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Prospekt dluhopisů s pohyblivým úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 100 000 000 EUR splatných v roce 2018 ISIN CZ0003511024 Dluhopisy s pohyblivým

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s.

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 Brno mail@teplarny.cz www.teplarny.cz 1. Obsah 2. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...........................................

Více

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějěích předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu (v celých tlslcích Kč) ke dni 31.12.2014 Obchodní firma nebo jiný název _9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C?

Více

ZÁKON o České národní bance

ZÁKON o České národní bance Úplné znění zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 60/1993 Sb., zákonem č. 15/1998 Sb., zákonem č. 442/2000 Sb., nálezem Ústavního soudu vyhlášeným pod

Více

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy I. ÚVOD...VIII II. OBECNĚ K OCHRANĚ SPOTŘEBITELE A JEJÍ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ...VIII III. ÚPRAVA OCHRANY

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Vybrané ukazatele (dle IFRS) za rok 2006 Tržby (mil. Kč) 18 059 EBITDA (mil. Kč) 1 760 Provozní zisk (mil. Kč) 1 265 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 251 Zisk po zdanění (mil.

Více

Částka 30. ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Částka 30. ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1166 Sbírka zákonů č. 93 / 2009 Částka 30 93 ZÁKON ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Charakteristika společnosti s ručením omezeným VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24 24 VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.2 ZAHAJOVACÍ ROZVAHA 24.3

Více