Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí"

Transkript

1 Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: Obsah 1. Cestovní ruch... 2 Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví 2 Zachování a revitalizace kulturního a přírodního dědictví Financování podnikání... 4 INOSTART program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům... 4 Program zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé podnikatele v Jihočeském kraji... 5 Program ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele)... 5 Proexportní platební záruka... 6 Finanční příspěvky k zaručovanému úvěru Lidské zdroje... 8 Podpora vzdělávání a procesů v sociálních službách... 8 Sociální inovace Životní prostředí Operační program Životní prostředí LXII. výzva Regionální rozvoj Investiční pobídky... 12

2 1. Cestovní ruch Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví Program Fondy EHP Program CZ 06 Kulturní dědictví a současné umění 1. výzva Programová oblast č. 17 Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví Datum vyhlášení Uzávěrka do 19:00 hodin Forma podpory Grant Právnické osoby - za oprávněného žadatele je považován jakýkoliv subjekt, veřejný nebo soukromý, komerční nebo nekomerční či nevládní organizace, zřízený jako právnická osoba v České republice, nebo mezinárodní organizace působící v České republice. Fyzické osoby za oprávněného žadatele je považována fyzická osoba, která je zákonným rezidentem České republiky. Výzva je určena pro právnické a fyzické osoby zajišťující kulturní služby, činnosti a statky v oblastech profesionálního divadla, výtvarného, hudebního a filmového umění. o Oprávněnými žadateli jsou: o národní úroveň příspěvkové organizace zřízené MK (umělecké, sbírkotvorné i vědecké) o o : kraje a města/obce: kulturní a umělecké organizace zřizované a financované samosprávou nestátní kulturní a umělecké subjekty, neziskové kulturní organizace a společnosti včetně fyzických osob, které po dobu minimálně 3 let vykazují mimořádné výsledky svého uměleckého snažení, nebo činnosti zásadním způsobem podporující kvalitní uměleckou tvorbu. Profesionální divadlo (divadlo pohybové a nonverbální, včetně profesionálního tance a vizuálního umění) Profesionální výtvarné umění Profesionální hudební umění (klasická, soudobá a alternativní hudba) Filmové umění : Min. výše grantu Kč Max. výše grantu Kč Max. 90 % způsobilých výdajů projektu Celková alokace Kč Zachování a revitalizace kulturního a přírodního dědictví Program Fondy EHP Program CZ 06 Kulturní dědictví a současné umění 1. výzva Programová oblast č. 16 Zachování a revitalizace kulturního a přírodního dědictví

3 Datum vyhlášení Uzávěrka do 19:00 hodin Forma podpory Grant Subjekt, který má právní subjektivitu a je vlastníkem/správcem kulturního dědictví, které je evidováno v Ústředním seznamu kulturních památek ČR (Národního památkového ústavu) nebo Centrální evidenci sbírek nebo Fondech knihoven evidovaných v evidenci Ministerstva kultury ČR: instituce zřizované státem územní samosprávné celky nevládní organizace náboženské organizace/ církevní právnické osoby obce právnické osoby Podpora je zaměřena na ochranu, uchování, obnovu a vhodnou prezentaci a využití movitého a nemovitého kulturního dědictví (včetně dědictví kulturních menšin, například dědictví židovského a romského) a na zpřístupnění tohoto kulturního dědictví veřejnosti. V rámci nemovitého kulturního dědictví se podpora týká nemovité části: památkového fondu, který zahrnuje kulturní památky (KP), národní kulturní památky (NKP) a památky UNESCO, které jsou evidovány v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Jedná se nejen o stavební objekty a jejich soubory, ale i o krajinářské a zahradní kompozice jako součást kulturní krajiny. uchování a obnova nemovitostí (které nejsou samostatně evidovány v Ústředním seznamu kulturních památek ČR jako památky UNESCO, NKP a KP) v památkově chráněných územích nebude podpořena. V rámci movitého kulturního dědictví se podpora týká: sbírkových předmětů a sbírek muzejní povahy zanesených v Centrální evidenci sbírek. Podpořeny budou dále movité památky registrované v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Předmětem podpory mohou být i movité věci a soubory věcí, které jsou předmětem Řízení o zápisu do seznamu kulturním památek (movité části památkového fondu) písemného kulturního dědictví, respektive jeho nejvýznamnější části, která je ohrožena degradací papíru. Restaurován, digitalizován a prezentován může být nejen historický fond (vedený v Centrální evidenci sbírek a v Ústředním seznamu kulturních památek ČR), ale rovněž unikátní novodobé fondy knihoven evidovaných v evidenci Ministerstva kultury ČR. V rámci nemovitého židovského kulturního dědictví se podpora týká nemovité části: památkového fondu, který zahrnuje kulturní památky (KP), národní kulturní památky (NKP) a památky UNESCO, které jsou evidovány v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Uchování a obnova nemovitostí (které nejsou samostatně evidovány v Ústředním seznamu kulturních památek ČR jako památky UNESCO, NKP a KP) v památkově chráněných územích nebude podpořena. V rámci movitého židovského kulturního dědictví se podpora týká: judaik, která sloužila židovskému náboženskému kultu, nebo uměleckých projevů tvůrců z období holocaustu. Min. výše grantu Kč Max. výše grantu Kč Celková alokace Kč

4 2. Financování podnikání INOSTART program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům Vyhlásil Datum vyhlášení Uzávěrka Průběžně Malý a střední podnikatel musí být oprávněn k podnikání na území České republiky odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován předložený Inovativní projekt. Cílem programu je umožnit získání úvěrů k realizaci Inovativních projektů začínajících podnikatelů a podpora udržitelnosti podpořených Inovativních projektů částečnou úhradou nákladů na Poradenství zajišťované Českou spořitelnou. Podporované aktivity: Inovativní projekt je realizován podnikatelskou činností vymezenou seznamem podporovaných ekonomických činností podle CZ-NACE. Způsobilé výdaje: pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, přičemţ náklady na pořízení nemovitého majetku bezprostředně souvisejícího s předmětem Inovativního projektu nesmí přesáhnout 40% předpokládaných způsobilých výdajů projektu pořízení zásob, včetně drobného hmotného majetku, pokud není Příjemcem podpory veden jako dlouhodobý hmotný majetek, resp. hmotný majetek pořízení drobného nehmotného majetku, pokud je Příjemcem podpory vykazován jako náklad/výdaj DPH je součástí příslušného způsobilého výdaje. Další formou podpory je poskytování zvýhodněného Poradenství prostřednictvím České spořitelny: Předprojektové poradenství Poradenství spojené s realizací projektu Forma podpory úvěr a poradenství poskytované Českou spořitelnou, a.s. záruka za úvěr České spořitelny, a.s., poskytovaná ČMZRB Úvěr: Max. doba splatnosti 5 let od data první splátky jistiny úvěru Výše úvěru: zaručovány mohou být úvěry od 0,5 mil. Kč do 15 mil. Kč včetně. Forma zajištění úvěru bude dohodnuta ve Smlouvě o úvěru. Podmínkou čerpání úvěru je vystavení záruky ze strany ČMZRB. Záruka: Poskytována pouze k úvěru od České spořitelny, do výše až 60 % jistiny úvěru. Cena záruky je 1,1 % p.a. z výše záruky. hradí pouze část ceny záruky ve výši 0,1 % p.a. z výše záruky. Současně je příjemci podpory poskytnut finanční příspěvek ve výši 1 % p.a. z výše záruky.

5 Program zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé podnikatele v Jihočeském kraji Vyhlásil Jihočeský kraj Datum vyhlášení Uzávěrka Místo realizace Jihočeský kraj Forma podpory Zvýhodněný regionální úvěr Malý podnikatel musí být oprávněn k podnikání na území České republiky odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt. Způsobilé výdaje: pořízení a rekonstrukce dlouhodobého hmotného majetku (u příjemců podpory vedoucích účetnictví), resp. hmotného majetku a pozemků (u příjemců podpory vedoucích daňovou evidenci pořízení dlouhodobého nehmotného majetku pořízení zásob, včetně drobného hmotného majetku, pokud není příjemcem podpory veden jako dlouhodobý hmotný majetek pořízení drobného nehmotného majetku, pokud je příjemcem podpory vykazován jako náklad/výdaj. DPH je součástí příslušného způsobilého výdaje pro financování z poskytnutého úvěru. Max. do výše 1 mil. Kč s pevnou úrokovou sazbou 4 p. a. Doba splatnosti úvěru sjednaná k datu jeho poskytnutí je max. 6 let. Jednomu příjemci podpory může být poskytnuto více úvěrů, k datu podání žádosti o úvěr však celková částka požadovaného úvěru, nesplacené či nevyčerpané jistiny již poskytnutých úvěrů nesmí překročit 2 mil. Kč. Začínajícímu podnikateli může být poskytnut pouze jeden úvěr ve výši maximálně 500 tis. Kč. Úvěr je zajišťován směnkou vlastní vystavenou příjemcem podpory na řad ČMZRB avalovanou nejméně jednou další fyzickou nebo právnickou osobou. Program ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Vyhlásil Datum vyhlášení Uzávěrka Místo realizace Území České republiky Forma podpory Zvýhodněná záruka Malý podnikatel musí být oprávněn k podnikání na území České republiky odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt.

6 Podnikatelská činnost vymezená seznamem podporovaných ekonomických činností podle CZ-NACE. Záruka může být poskytnuta pouze k získání úvěru na úhradu výdajů projektu provedených po dni poskytnutí zaručovaného úvěru (způsobilé výdaje projektu), a to na: pořízení a rekonstrukce dlouhodobého hmotného majetku (u příjemců podpory vedoucích účetnictví), resp. hmotného majetku a pozemků (u příjemců podpory vedoucích daňovou evidenci pořízení zásob, včetně drobného hmotného majetku, pokud není příjemcem podpory veden jako dlouhodobý hmotný majetek, resp. hmotný majetek pořízení drobného nehmotného majetku, pokud je příjemcem podpory vykazován jako náklad/výdaj. Až do výše 70 % jistiny zaručovaného bankovního úvěru na dobu max. 6 let (od data podpisu smlouvy o záruce). Zaručovány mohou být úvěry do výše 5 mil. Kč. hradí pouze část ceny záruky ve výši až 0,3 % p. a. z výše záruky. Současně s poskytnutím záruky je mu poskytnut finanční příspěvek 1,2 % p. a. z výše záruky k úhradě zbývající části ceny záruky. Proexportní platební záruka Vyhlásil, a Česká exportní banka, a.s. Datum vyhlášení Příjem žádostí Průběžně Místo realizace Území České republiky Forma podpory Záruka Podnikatel subdodavatel (pouze právnické osoby) s obratem za poslední uzavřené účetní období nepřevyšujícím 1250 mil. Kč a s nejméně dvouletou historií. Odběratelem subdodavatele, který žádá o záruku za úvěr, musí být právnická osoba, která prokazatelně vyváží produkt, jehož součástí je subdodávka financovaná s účastí zaručovaného úvěru. Záruka je vhodná pro malé a střední podnikatele, kteří se ve formě subdodávek účastní exportních projektů financovaných Českou exportní bankou, a.s. Záruka může být poskytnuta k úvěru na financování provozních výdajů souvisejících se smlouvou o subdodávce. Zaručovaný úvěr může být čerpán na nákup surovin, materiálu a výrobků (materiálové náklady) a osobní náklady. Výše záruky až 100 % jistiny úvěru, max. však do výše 80 % ceny subdodávky financované ze zaručovaného úvěru. Záruka se vztahuje pouze na jistinu úvěru. Zaručovány mohou být úvěry v české i cizí měně. Max. obvyklá výše záruky činí ekvivalent 30 mil. Kč v měně záruky. Max. obvyklá doba ručení je 2 roky.

7 Finanční příspěvky k zaručovanému úvěru Vyhlásil Datum vyhlášení Uzávěrka žádost o finanční příspěvek k zaručovanému úvěru musí být doručena do 1 roku ode dne uzavření smlouvy o záruce Místo realizace Území České republiky Forma podpory Finanční příspěvek k zaručovanému úvěru Malý a střední podnikatel postižený povodní, kterému byla poskytnuta záruka za úvěr v Programu záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Způsobilé výdaje projektu: výdaje na pořízení a rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku (u příjemců podpory vedoucích účetnictví), resp. hmotného majetku a pozemků (u příjemců podpory vedoucích daňovou evidenci). Žádost o finanční příspěvek se předkládá až poté, co je ukončeno čerpání úvěru. Finanční příspěvek může být vyplacen pouze k novému úvěru poskytnutému po vyčerpanému na úhradu způsobilých výdajů projektu po dni poskytnutí zaručovaného úvěru, ke kterému byla žadateli poskytnuta záruka za úvěr v Programu záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele). 10 % části zaručovaného úvěru vyčerpaného za způsobilé výdaje projektu

8 3. Lidské zdroje Podpora vzdělávání a procesů v sociálních službách Program Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa 3 Sociální integrace a rovné příležitosti Oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Datum vyhlášení Příjem žádostí do do 12:00 hodin Místo realizace Území České republiky mimo území hl. m. Prahy Forma podpory Nevratná finanční pomoc - dotace kraje a organizace zřizované kraji působící v sociální oblasti obce a organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti svazky obcí nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, spolky, ústavy, sociální družstva) poskytovatelé sociálních služeb vzdělávací instituce právnické soby s předmětem činnosti v oblasti vzdělávání, Podporované aktivity: 1. Vzdělávání pracovníků v oblasti sociálních služeb a sociálního začleňování v těchto oblastech: duševní onemocnění skupiny duševních poruch, příznaky, projevy, vliv na osobu a vliv na interakci v běžném prostředí, léčba duševních poruch, specifické potřeby osob s duševním onemocněním, včetně jejich hodnocení pro indikaci individuální/komunitní péče způsoby jednání a komunikace s osobami s duševním onemocněním, specifika práce s osobami s duševním onemocněním jednotlivé způsoby práce s touto cílovou skupinou, prevence opatření omezujících pohyb osob s duševním onemocněním, včetně bariér a faktorů vytvářejících limity pro osoby s duševním onemocněním, způsoby de-stigmatizace osob s duševním onemocněním, způsoby podpory sociálního začleňování osob s duševním onemocněním a její problematika, podpora osob s duševním onemocněním v jejich přirozeném prostředí a podpora při přechodu z institucionální péče, ve způsobu zajištění a poskytování komunitní péče osobám s duševním onemocněním, důsledky institucionální péče a prevence negativních důsledků institucionální péče, transformace služeb pro osoby s duševním onemocněním a její cíle, propojení a poskytování podpory ze systému sociální ochrany a zdravotnických služeb, zásady a možnosti spolupráce mezi sociálním a zdravotním systémem/službami, způsoby motivace zaměstnavatelů nebo zprostředkujících subjektů k zaměstnávání osob s duševním onemocněním.

9 2. Vzdělávání fyzických osob, včetně asistentů sociální péče, kteří poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči a osobám s duševním onemocněním akreditované vzdělávací programy pro účely odborné podpory fyzických osob, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči dle 117a zákona o sociálních službách akreditace od Ministerstva práce a sociálních věcí, neakreditované vzdělávání zaměřené zejména na tvorbu a udržení svépomocných skupin osob s duševním onemocněním a osob pečujících o tyto osoby, neakreditované vzdělávání a stáže pro peer průvodce těchto cílových skupin, kteří se ve své činnosti mimo jiné zaměřují na rozvoj dovedností a schopností v oblasti komunikace se zaměstnavateli, hledání zaměstnání a další dovednosti nezbytné k návratu do společnosti a na trh práce. 3. Podpora partnerství na místní a regionální úrovni, včetně změny přístupu u zaměstnavatelů a subjektů působících na trh práce Podpora bude zaměřena na vznik partnerství neziskových organizací pracujících s lidmi s duševním onemocněním se zaměstnavateli či subjekty působícími na trhu práce partnerství může být rozšířeno o partnerství s obecními či krajskými úřady, vzdělávacími či zdravotnickými institucemi a dalšími subjekty, které mohou mít vliv na život osob s duševním onemocněním. Partnerství musí být zaměřeno na zlepšení životní situace lidí s duševním onemocněním na daném území, respektive působit v jejich prospěch. Min. výše podpory na jeden projekt 0,5 mil. Kč Max. výše podpory na jeden projekt 10 mil. Kč Max. 100 % způsobilých výdajů projektu Celková alokace Kč Sociální inovace Program Operačních program Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa 3 Sociální integrace a rovné příležitosti Oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb Vyhlásil Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Datum vyhlášení Příjem žádostí do do 12:00 hodin Místo realizace Území České republiky, mimo území hl. m. Prahy Forma podpory Nevratná finanční pomoc - dotace poskytovatelé sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů fyzické osoby (OSVČ) právnické osoby: s.r.o., a.s. (kromě a.s. s listinnými akciemi na doručitele (majitele)), v.o.s., k.s., družstvo a podnikatelské právnické osoby podnikající na základě oprávnění podle zvláštních právních předpisů o nestátní neziskové organizace: o.p.s. o církevní právnické osoby o spolky

10 o ústavy o sociální družstva kraje, obce, organizace zřizované kraji a obcemi, svazky obcí veřejné výzkumné instituce vysoké školy Podporované aktivity: Vytvoření a zavedení udržitelných nových řešení (což mohou být produkty, procesy, služby, organizační uspořádání ad.) pro poskytování sociálních služeb, které budou představovat alternativu či doplněk k sociálním službám poskytovaným dle zákona o sociálních službách. Současně se může jednat o udržitelná nová řešení pro poskytování služeb prospěšných sociálnímu začleňování s důrazem na návrat do společnosti a na trh práce (v tomto případě se jedná o služby se společensky prospěšným charakterem, které nejsou zahrnuty v zákoně o sociálních službách). Nová řešení musí přispívat k začleňování znevýhodněných cílových skupin a vést k efektivnějšímu využití zdrojů. Vytvoření nových nástrojů nebo systémů financování, které povedou k nižší závislosti nebo úplné nezávislosti sociálních služeb a služeb společensky prospěšných na veřejných zdrojích a strukturálních fondech EU. Výše podpory na jeden projekt je max Kč Max. 100 % způsobilých výdajů projektu Celková alokace Kč

11 4. Životní prostředí Operační program Životní prostředí LXII. výzva Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky LXII. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí, oblasti podpory 2.2 Omezování emisí. Prioritní osa 2: ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ Oblast podpory 2.2 Omezování emisí Příjem žádostí: do Rekonstrukce spalovacích zdrojů s instalovaným výkonem větším než 5 MW za účelem snížení emisí Nox, SO2 a prachových částic (např.: instalace nízkoemisních hořáků, rekonstrukce spalovací komory, instalace technologie pro SNCR nebo náhrada původního kotle novým) Rekonstrukce nespalovacích zdrojů nebo instalací dodatečných zařízení pro záchyt emisí za účelem snížení emisí znečišťujících látek, pro které jsou stanoveny emisní, imisní limity (nebo technické a další podmínky provozu, které emisní limity nahrazují) Záměna technologií a technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí VOC do ovzduší (např.: přechod na vodou ředitelné barvy, laky a lepidla, instalace katalytických či termooxidačních jednotek, instalace biofiltrů, instalace fotooxidačních jednotek) Technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí NH3 do ovzduší. Celková alokace: 500 mil. Kč

12 5. Regionální rozvoj Investiční pobídky Program Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb. Vyhlásil MPO CzechInvest Datum vyhlášení Uzávěrka Průběžně Místo realizace ČR okresy dle míry nezaměstnanosti Forma podpory Sleva na dani z příjmů PO, nenávratná dotace Investoři z oblasti zpracovatelského průmyslu, investice min. 100 mil. Kč sleva na dani z příjmů PO hmotná podpora na vytváření prac. míst hmotná podpora školení a rekvalifikace Spolufinancování Min. investice od 100 mil. Kč (okresy s nejvyšší nez.) po 200 mil. (okresy s nadprůměrnou nezaměstnaností) Celková podpora max. 50 % (65% u MSP) z ceny investice do DHM a DNM úplná sleva až 10 let pro nové a částečná až 10 let pro expandující spol. 200 tis. v okresech s nejvyšší nezaměstnaností v ČR, 100 tis. v okresech s nez. o 25% vyšší než je průměr 35% nákladů na školení

13 V těchto a dalších oblastech nabízíme zejména: Komplexní přípravu žádosti, včetně všech potřebných příloh, zajištění projektové dokumentace, zajištění ekonomických a finančních analýz. U projektů pak: Výběrová řízení, zajištění administrace celého projektu, aktualizaci všech podkladů, dokončení projektových dokumentací. Pokud máte zájem o další informace nebo zpracování projektu v těchto oblastech, využijte naše dlouholeté zkušenosti. Informujte se o možnostech čerpání dotací na Vaše záměry i z jiných programů. Podrobný přehled o našich službách naleznete na Pokud Vás tato nabídka zaujala, prosím kontaktujte nás telefonicky nebo em: Mgr. Klára Kratochvílová Ing. Marcela Halová Těšíme se na Vaši odezvu a případnou budoucí spolupráci.

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy Úspory energie Název programu

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 Číslo výzvy I. Datum vyhlášení výzvy 24. 2. 2015 Příjem žádostí Od 24. 2. 2015 do 31. 12. 2017 Systém sběru žádostí Kontinuální Obsah 1. CÍL PROGRAMU...

Více

II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce

II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy Spolupráce

Více

Podmínky poskytování zvýhodněných regionálních úvěrů pro podnikatele v Jihočeském kraji (s platností od 20. 3. 2015)

Podmínky poskytování zvýhodněných regionálních úvěrů pro podnikatele v Jihočeském kraji (s platností od 20. 3. 2015) Podmínky poskytování zvýhodněných regionálních úvěrů pro podnikatele v Jihočeském kraji (s platností od 20. 3. 2015) Úvěry pro podnikatele jsou poskytovány na základě Programu zvýhodněných regionálních

Více

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Prioritní osa 5 Technická pomoc Prioritní osa 4 Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) Prioritní osa 1 Konkurenceschopné,

Více

PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA

PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA Podrobný popis priorit a oblastí podpory vychází z jednotlivých operačních programů platných v současném programovém

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt Prioritní

Více

Výzva - oblast intervence 3.1, aktivita c) investiční podpora sociální ekonomiky

Výzva - oblast intervence 3.1, aktivita c) investiční podpora sociální ekonomiky Výzva - oblast intervence 3.1, aktivita c) investiční podpora sociální ekonomiky Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky vyhlašuje dne 10. 4.2009 1. výzvu k předkládání žádostí o finanční

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH PROGRAM NA PODPORU APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE NÁRODNÍ A KULTURNÍ IDENTITY NA LÉTA 2016 až 2022

Více

TŘETÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE působící ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji

TŘETÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE působící ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji BLOKOVÝ GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE TŘETÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE působící ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji Vypracoval: Nadace Partnerství

Více

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Regionální

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz 1. Identifikace výzvy Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb a sociálního

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz 1. Identifikace výzvy Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb a sociálního

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016

Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016 Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016 1. Název programu Název programu je: Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY

DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY ČÍSLO VÝZVY: 63 302-2014-5 NORSKÉ FONDY 2009 2014 NADACE OPEN SOCIETY FUND

Více

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje

Více