El. dle zákona č. 406/2000 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 480/2012 Sb. Předmět auditu: Mateřská škola Tyršova 280, Vamberk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "El. dle zákona č. 406/2000 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 480/2012 Sb. Předmět auditu: Mateřská škola Tyršova 280, 51754 Vamberk"

Transkript

1 Předmět auditu: Mateřská škola Tyršova 280, Vamberk Zadavatel auditu: Město Vamberk Husovo náměstí 1, Vamberk IČ: Zpracovatel auditu: Energy Consulting Service, s.r.o. Žižkova tř. 309/12, České Budějovice IČ, DIČ: , CZ Energetický specialista: Ing. Martin Škopek, Ph.D. Osvědčení č. 0628, vydané MPO Energetický audit dle zákona č. 406/2000 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 480/2012 Sb. V Českých Budějovicích, březen 2015 č.paré: El.

2 OBSAH 1 ÚVOD SOUČASNÝ STAV ENERGETICKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBJEKTU IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Identifikace zadavatele auditu Identifikace zpracovatele energetického auditu Identifikace objektu PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ ENERGETICKÉHO AUDITU Podklady k řešenému objektu Literatura Vyhlášky, předpisy, normy VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU Základní popis předmětu energetického auditu Prostorové řešení objektu Stavebně konstrukční řešení Technická zařízení budovy Skutečná spotřeba energie objektu ZHODNOCENÍ VÝCHOZÍHO STAVU Energetická bilance Legislativní požadavky a skutečnost Hodnocení spotřeby energie a systému managementu energií ZPŮSOB NÁVRHU A POSOUZENÍ ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ POTENCIÁL ÚSPOR ENERGIE NÁVRH A POSOUZENÍ ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ ENERGETICKÉ POSOUZENÍ Potřeba tepla na vytápění objektu Potřeba tepla na přípravu TV Potřeba elektrické energie EKONOMICKÉ POSOUZENÍ PŘÍNOS PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NÁVRH ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ STAVEBNÍ ČÁST OBVODOVÉ STĚNY Technologie zateplení obvodových stěn Hodnocení zateplení obvodových stěn STŘECHA Technologie zateplení střechy Hodnocení zateplení střechy VÝPLNĚ OTVORŮ Úpravy výplní otvorů...24 Energy Consulting Service, s.r.o., III Strana 1/46

3 4.4.2 Hodnocení úprav výplní otvorů VNITŘNÍ KONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ PŘÍPRAVA TV ELEKTROINSTALACE NÁKLADOVOST OPATŘENÍ Opatření nízkonákladová Opatření středněnákladová Opatření vysokonákladová BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI VÝBĚR OPTIMÁLNÍ VARIANTY SOUHRNNÉ VARIANTY PRO DALŠÍ POSOUZENÍ Souhrnná varianta A úsporná varianta Souhrnná varianta B maximální efektivnost vložených investic Souhrnná varianta C maximální úspora energie ENERGETICKÁ BILANCE OBJEKTU Potřeba tepla na vytápění objektu Celková potřeba energie EKONOMICKÁ ROZVAHA PŘÍNOS PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SOUHRNNÉ STANOVISKO K VÝBĚRU OPTIMÁLNÍ VARIANTY Kritéria výběru Optimální varianta Návrh vhodné koncepce systému managementu hospodaření Rizika navržených opatření popis okrajových podmínek Záruka dosažitelných úspor ZÁVĚR ZÁVAZNÉ VÝSTUPY ENERGETICKÉHO AUDITU PŘÍLOHY: Energy Consulting Service, s.r.o., III Strana 2/46

4 1 ÚVOD Na základě požadavku zadavatele, jímž je Město Vamberk, byl zpracovatelem (Energy Consulting Service, s.r.o.) zpracován předložený energetický audit, jehož předmětem je školní budova v obci Vamberk, Tyršova 280. Energetický audit je průzkum efektivnosti spotřeby energií a finančních nákladů na jejich zajištění pro účel provozování předmětu energetického auditu, nalezení všech technicky a ekonomicky realizovatelných opatření ke snížení ekonomické náročnosti, určení potřeby finančních prostředků na jejich realizaci a předpokládaného ekonomického efektu. Energetický audit je zpracovaný pro potřeby dotačního titulu Operačního programu Životního prostředí, na základě 5 odst. 3, b vyhlášky 480/2012 Sb. bude vybrána optimální varianta podle kritérií dotačního titulu. Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí (prioritní osa 3), oblast podpory: 3.2 realizace úspor energie využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry, podoblast podpory: realizace úspor energie jsou: 1. Ekologická relevance projektu: měrná finanční náročnost snížení emisí skleníkových plynů [tis. Kč/t CO 2.rok], měrná náročnost na úsporu energie [tis. Kč/GJ]. 2. Technická úroveň projektu: měrná finanční náročnost zateplení budovy (poměr váženého součtu finančních náročností jednotlivých prvků obálky projektu a standardních finančních náročností), úspora energie [%], dosažený energetický standard budovy po rekonstrukci (velikost průměr. součinitele prostupu tepla obálkou budovy U em po rekonstrukci [W/(m 2.K)] ve vztahu k požadované hodnotě této veličiny U em,n,rq stanovené podle ČSN ). Opatření ke snížení spotřeby energie na provozování objektu mohou být realizovány za podmínky zajištění tepelné pohody, hygienických podmínek a požadovaného komfortu užívaní objektu. Energetický audit se zaměřuje na: zjištění stavu energetického hospodářství, sestavení energetické bilance celého objektu a jejich dílčích částí, variantní návrh opatření ke snížení spotřeby energií, energetické, ekonomické, technické a environmentální hodnocení navržených opatření, doporučení nejvhodnější varianty navržených opatření. Předmětem energetického auditu jsou tyto energie: teplo na vytápění objektu, teplo na přípravu TV, elektrická energie. Energy Consulting Service, s.r.o., III Strana 3/46

5 2 SOUČASNÝ STAV ENERGETICKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBJEKTU 2.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Identifikace zadavatele auditu Tabulka č. 2.1 Identifikace vlastníka objektu Název vlastníka Město Vamberk Adresa Husovo náměstí 1, Vamberk IČ a DIČ Statutární zástupce Městský úřad Vamberk Tel.: , Identifikace zpracovatele energetického auditu Tabulka č. 2.3 Identifikace zpracovatele energetického auditu Zpracovatel Energy Consulting Service, s.r.o. Adresa Žižkova tř. 309/12, České Budějovice IČ a DIČ , CZ Telefon a URL Statutární zástupce Ing. Martin Škopek, Ph.D. jednatel Energetický specialista Ing. Martin Škopek, Ph.D. Adresa Dělnická 412, Kamenný Újezd Kontakt Tel.: , Zápis v seznamu energet. auditorů Osvědčení č. 0628, vydané MPO Energy Consulting Service, s.r.o., III Strana 4/46

6 2.1.3 Identifikace objektu Tabulka č. 2.4 Identifikace předmětu energetického auditu Předmět auditu Školní budova Název a kód obce Vamberk, Kategorie obce Město Okres a kraj Rychnov nad Kněžnou, Královéhradecký Název a kód katastrálního území Vamberk, Parcelní číslo st Adresa Tyršova 280, Vamberk 2.2 PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ ENERGETICKÉHO AUDITU Podklady k řešenému objektu Základními podklady pro zpracování energetického auditu byly: prohlídka objektu provedená zpracovateli Energetického auditu, informace od vlastníka objektu o provedených úpravách objektu, spotřebách energií apod., klimatické údaje z ČHMÚ, nekompletní projektová dokumentace Literatura Při zpracování energetického auditu byla využita následující literatura: Energetický audit budov, Jaga Metodický pokyn ke zpracování energetického auditu České energetické agentury. Katalog klíčových hodnot budov, ČEA Referenční podmínky při hodnocení úrovně energetické spotřeby, ČEA. Sborník doporučených energeticky úsporných opatření na obvodových pláštích, ČEA Tepelné izolace potrubí, armatur a nádob, ČEA Hospodárná příprava teplé užitkové vody v bytových budovách, ČEA Úsporné umělé osvětlení škol a bytů, ČEA Aplikace metodiky hodnocení efektivnosti energetických investic, ČEA Finanční příprava a hodnocení projektů úspor při spotřebě energie, ČEA. Vyhodnocení potenciálu úspor energie a jeho využití, ČEA. Tepelně technické a energetické vlastnosti budov, Grada Katalog cen prvků a funkčních dílů stavebních konstrukcí a soustav, STÚ E, s.r.o., 2013, citováno Klimatologické údaje, STÚ-E s.r.o., 2013, Možnosti úspor energie ve velkých výrobnách, VUPEK-ECONOMY, s.r.o., 2013, Energy Consulting Service, s.r.o., III Strana 5/46

7 EPC metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů, MPO, 2011, Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC u organizací ve státním sektoru, Seven, o.p.s., 2011, Zavedení evropských norem pro zdroje tepla pro vytápění a přípravu TUV, ARCADIS Project Management s.r.o., 2008, Postup podle EN pro EA a EP pro budovy v části umělé a denní osvětlení, STÚ-E, a. s., 2006, Výpočetní postup pro EA a energetický průkaz pro budovy v části vytápění a ohřevu teplé vody podle EN, STÚ-E, a. s., 2006, Vyhlášky, předpisy, normy Zákon č. 406/2006 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška č. 480/2012 Sb. o energetickém auditu a energetickém posudku, Vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům, Vyhláška č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu, Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov, ČSN EN ISO 50001:2012, Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky s návodem k použití, Nařízení vlády 352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, ČSN ; z roku 2011, ČSN EN 832 Tepelné chování budov Výpočet potřeby tepla na vytápění Obytné budovy, ČSN :88 Zásobování teplem. Všeobecné zásady, ČSN Ohřívání užitkové vody Navrhování a projektování, ČSN Obytné budovy. 2.3 VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU Základní popis předmětu energetického auditu Předmětem energetického auditu je mateřská škola v ulici Tyršova ve městě Vamberk. Mateřská škola byla otevřena v září roku Mateřská škola leží téměř na konci města, ale v blízkosti centra. Od hlavní silnice je oddělena velkou zahradou se vzrostlými stromy. V současnosti navštěvuje MŠ 79 dětí a je zde zaměstnáno celkem 11 zaměstnanců. Energy Consulting Service, s.r.o., III Strana 6/46

8 Obr. č. 1 mapa umístění objektu (převzato z Obr. č. 2 mapa umístění objektu (převzato z Energy Consulting Service, s.r.o., III Strana 7/46

9 2.3.2 Prostorové řešení objektu Jedná se o dvoupodlažní budovu panelového typu ve tvaru T. V severovýchodní části objektu je objekt jednopatrový, kde se nachází bazén o rozměrech cca 8,5 x 4,5 m. V prvním poschodí se nachází jedna bytová jednotka, která se pronajímá. Mateřská škola má tři třídy, z nichž ke každé patří tyto prostory třída, herna, šatna, umývárna, WC, tři malé místnosti na pomůcky, hračky a lehátka. V přízemí budovy je jedna třída, kuchyň s jídelnou, šatny, sklady, kancelář vedoucí ŠJ, bazén a k němu náležící prostory jako je sušárna, místnost pro pračku a bývalá sauna, dnes využívaná jako sklad. V prvním poschodí je umístěna druhá a třetí třída, ředitelna, sborovna, kabinety, šatna uklizeček a jedna bytová jednotka. Objekt je tvořen železobetonovým montovaným skeletem s obvodovým pláštěm z keramických panelů. Objekt je zastřešen plochou střechou Zpracování energetického auditu je provedeno na základě podkladů předaných majitelem objektu ze dne 10. II a údaje uvedené v tomto auditu odpovídají zjištěným skutečnostem z prohlídky objektu k danému datu. Energetický audit vychází z těchto získaných údajů a jakékoliv nepřesnosti vyplývající z nesprávných vstupních údajů nejsou důvodem pro reklamaci. Geometrické charakteristiky objektu jsou uvedeny v samostatné příloze č. 1. Obr. č. 3 předmětný objekt (jihovýchodní pohled) Energy Consulting Service, s.r.o., III Strana 8/46

10 Obr. č. 4 předmětný objekt (jižní podhled) Obr. č. 5 předmětný objekt (severovýchodní podhled) Energy Consulting Service, s.r.o., III Strana 9/46

11 2.3.3 Stavebně konstrukční řešení Skladby všech dále popisovaných konstrukcí, včetně jejich event. úprav jsou podrobně uvedeny v samostatné příloze č. 2. Obvodový plášť Objekt je tvořen železobetonovým montovaným skeletem s obvodovým pláštěm z keramických panelů v tl. 350 mm. Stěny suterénu jsou z železobetonových monolitických stěn v tl. 250 mm. Střecha Objekt je zastřešen plochou střechou z PZD desek v tl. 250 mm, perlitbetonu v tl mm (ve spádu), KSD desek v tl. 50 mm, lignoporových desek v tl. 25 mm, cementového potěru v tl. 30 mm a živičné krytiny. Podlaha Stropy objektu jsou z PZD desek a nášlapné vrstvy. Podlahy na terénu jsou betonové s nášlapnou vrstvou z PVC, keramické dlažby nebo koberce. V místnostech, kde se zdržují děti je podlaha zateplena tepelnou izolací z pěnového polystyrenu v tl. 40 mm. Výplně otvorů Okna v objektech jsou již vyměněna za okna nový plastová. V objektu jsou okna s převažujícími rozměry , 2100, 2400 mm. V objektu jsou čtyři otvory o rozměrech vyzděny sklobetonovými tvárnicemi luxfery. Část vchodových dveří do objektu je již vyměněno za nové plastové s izolačními dvojskly. Ostatní vchodové dveře jsou původní dřevěné plné, nebo s prosklením Technická zařízení budovy Vytápění Vytápění objektu je zajišťováno pomocí plynové kotelny v objektu, kterou provozuje VAMBEKON s.r.o. Mateřská škola teplo nakupuje. V kotelně jsou dva kotle na zemní plyn značky FEROMAT, typ GBFM3-153Z o výkonu kw, v.č. 0308L40049/2003 a FEROMAT, typ GBFN3.6/85Z o výkonu kw, v.č. 0308L40038/2003. Ovládání kotlů je plně automaticky v závislosti na venkovní teplotě a teplotě otopného média dle automatiky KOMEX THERM. Soustava ÚT je původní dvoutrubková vertikální se spodním rozvodem v přízemí, zavěšeným pod stropem. Rozvody jsou vedené ve vytápěném prostoru, proto jsou bez tepelné izolace. Otopná tělesa v objektu jsou litinová žebrová osazená termoregulačními ventily s termostatickými hlavicemi. Vytápění prostoru bazénu je řešeno napojením otopného systému na ohřívač vzduchu vzduchotechnického zařízení. Z potrubí kotlového okruhu o tepl. spádu 90/70 C je napojeno potrubí na vzduchotechnický výměník. Vlastní výměník je opatřen trojcestným regulačním ventilem a cirkulačním ventilem Grunfos UPS pro míchání otopné vody na požadovanou teplotu. Rozvody jsou ocelové zavěšené pod stropem. Větrání V objektu není vědomě zavedeno energetické manažerství pro spotřebu tepla na vytápění objektu. Větrání v objektu je přirozené. V prostoru kuchyně je odsávací digestoř používaná při vaření. Energy Consulting Service, s.r.o., III Strana 10/46

12 V prostoru bazénu je použita klimatizační jednotka KLM 2,5 pro přípravu teplé vody v bazénu, vytápění a výměnu a čištění vzduchu. Klimatizační jednotka se skládá z filtrační komory, deskového výměníku, ohřívací komory vodní, ventilátorové komory pravé a levé, a filtrační komory. Na obou stranách je celoplošná klapka a všechno je to napojeno na řídící systém MaR. Dodavatelem vzduchotechnického zařízení je Janka Radotín a.s. Příprava teplé vody Teplá voda je připravována v prostoru kotelny pomocí zásobníkového ohřívače o objemu 500 l. Teplá voda v bytě je připravována lokálně pomocí elektrického bojleru o objemu 150 l a příkonu 2 kw. Ohřev bazénové vody je řešen pomocí vzduchotechnicky, která je napojena otopnou soustavu z plynové kotelny. Elektroinstalace Svítidla v učebnách a jídelně jsou zářivková osazená trubicemi o příkonech á 2 x 36 kw. V ostatních prostorech je použito klasických žárovkových svítidel se závity E 27 osazenými částečně klasickými žárovkami o příkonech W. Jejich zapnutí a vypnutí je prováděno manuálně. Vybavení jídelny je standardními spotřebiči, zejména robotický mixer, pečící trouby, pánev, škrabka, myčka, lednice, kráječ chleba, konvice atd. Pro potřeby kuchyně se v budově nalézá nákladní výtah s nosností do 100 kg, který se již nepoužívá. Dodavatelem elektrické energie je ČEZ Prodej, s.r.o Skutečná spotřeba energie objektu Pro ověření správnosti návrhu úsporných opatření a výpočtu úspor energie na provozování objektu byly od vlastníka objektu získány skutečné spotřeby energií objektu za roky Hodnoty spotřeb energií jsou uvedeny v tabulce č.2-6. Tabulka č. 2.6 Spotřeby energií ve sledovaném období Rok Teplo na vytápění objektu Teplo na přípravutv Množství teplé vody [GJ/a] [GJ/a] [m 3 /a] [kwh/a] [GJ/a] [GJ/a] ,98 205,64 843, ,00 106, , ,89 190,10 779, ,00 98, , ,03 172,98 709, ,00 96,79 953,80 Průměr 770,64 189,57 777, ,00 100, ,99 Legenda: minima maxima Teplá voda (TV) Elektrická energie ve společných prostorech Celkem spotřebovaná energie Sledované období: poslední 3 roky (2014 až 2012) Tabulka č. 2.8 Náklady na nákup energií ve sledovaném období Ceny uvažovány vč. DPH! na vytápění objektu na přípravu teplé vody na vytápění a přípravu teplé vody na el. energii ve společných celkové náklady za nákup energií Počet osob v objektu Rok [Kč] [Kč] [Kč] prostorech [Kč] [Kč] [ ] , , , , , , , , , , , , , , ,7 90 Průměr , , , , ,8 90,0 Legenda: minima maxima Sledované období: poslední 3 roky (2014 až 2012) Energy Consulting Service, s.r.o., III Strana 11/46

13 Tabulka č. 2.9 Měrné ukazatele jednotkové ceny nakupovaných energií ve sledovaném období Ceny uvažovány vč. DPH! na vytápění objektu na přípravu teplé vody Rok [Kč/GJ] [Kč/GJ] [Kč/GJ] [Kč/m 3 ] prostorech [Kč/kWh] [Kč/GJ] , ,4 763,7 250,1 4,37 806, ,1 978,3 726,2 238,6 4,51 773, ,0 986,2 737,0 240,5 4,21 780,7 Průměr 679,6 996,7 742,3 243,1 4,36 786,9 Legenda: minima maxima na vytápění a přípravu teplé vody na přípravu teplé vody na el. energii ve společných celkové náklady za nákup energií Sledované období: poslední 3 roky (2014 až 2012) Tabulka č Soupis základních údajů o energetických vstupech a výstupech Pro rok: 2014 (před realizací projektu) ř. Vstupy paliv a energie Jednotka Množství Výhřevnost Přepočet na Roční náklady v GJ/jedn. MWh tis. Kč *** 1 Elektřina MWh 26,89 3,60 26,89 113,06 2 Teplo GJ 857,01 3,60 238,06 631,61 3 Zemní plyn MWh 3,60 4 Jiné plyny MWh 5 Hnědé uhlí t 6 Černé uhlí t 7 Koks t 8 Jiná pevná paliva t 9 TTO t 10 LTO t 11 Nafta t 12 Druhotné zdroje GJ 13 Obnovitelné zdroje GJ/MWh 14 Jiná paliva GJ 15 Celkem vstupy paliv a energie ( ř.1 ř.14) 264,94 744, Změna stavu zásob paliv (inventarizace) Celkem spotřeba paliv a nergie (ř.15 + ř.16) 264,94 744,66 *** včetně DPH Soupis základních údajů o energetických vstupech Příloha č. 2 k vyhl. č. 480/2012 Sb. Energy Consulting Service, s.r.o., III Strana 12/46

14 Graf č Přehled spotřeby energií (uvedené dle majitele objektu) Spotřeby energií ve sledovaném období ,92 98,65 205,64 190,10 96,79 172,98 100,79 189,57 [GJ/a] ,98 810,89 684,03 770, Průměr El. energie ve spol. prostorech Teplo na přívu TV Teplo na vytápění 2.4 ZHODNOCENÍ VÝCHOZÍHO STAVU Energetická bilance Základní energetická bilance určená z výpočtových modelů je uvedena v tabulce č Výpočtový model je popsán v části 3.3 Tabulka č Soupis základních údajů o energetických vstupech a výstupech Příloha č. 4 k vyhl. č. 480/2012 Sb. Výchozí roční energetická bilance Energie Náklady Ukazatel ř. (GJ) (MWh) (tis. Kč)* 1 Vstupy paliv a energie 1063,50 295,42 818, Změna zásob paliv Spotřeba paliv a energie (ř.1 + ř.2) 1063,50 295,42 818, Prodej energie cizím Konečná spotřeba paliv a energie (ř.3-ř.4) 1063,50 295,42 818,60 6 Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech energie (z ř.5) 31,75 8,82 21,40 7 Spotřeba energie na vytápění (z ř.5) 761,99 211,66 513, Spotřeba energie na chlazení (z ř.5) Spotřeba energie na přípravu teplé vody (z ř.5) 172,98 48,05 170, Spotřeba energie na větrání (z ř.5) Spotřeba energie na úpravu vlhkosti (z ř.5) Spotřeba energie na osvětlení (z ř.5) 46,27 12,85 54,04 13 Spotřeba energie na technologické a ostatní procesy (z ř.5) 50,52 14,03 59,01 * včetně DPH Legislativní požadavky a skutečnost Základními legislativní požadavky na budovu a vytápění jsou: průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy, součinitelé prostupu tepla jednotlivých konstrukcí, tloušťky tepelné izolace rozvodů tepla a TV, Energy Consulting Service, s.r.o., III Strana 13/46

15 povinnost zavedení regulace topné soustavy. Požadavek na průměrný součinitel prostupu tepla, požadavek na měrnou potřebu tepla a měrnou neob. prim. energii jsou stanoveny vyhl. č. 78/2013 Sb. Měrná potřeba tepla na vytápění budovy: 156 kwh/(m 2.rok). Měrná spotřeba energie budovy dle vyhlášky 78/2013 Sb.: 222 kwh/(m 2.rok). Výpočet byl proveden pomocí SW Energie Zatřídění budovy při hodnocení energetické náročnosti dle vyhlášky 78/2013 Sb. je do kategorie E nehospodárná. Tepelná ztráta prostupem (konstrukcemi): 93,37 kw. Tepelná ztráta infiltrací: 30,49 kw. Celková tepelná ztráta Q: 123,86 kw. Požadované hodnoty součinitelů prostupu tepla konstrukcí jsou uvedeny v ČSN :2011. Pro řešený objekt jsou současné požadované hodnoty a skutečné hodnoty součinitelů prostupu tepla uvedeny v tabulce Tabulka č Požadované a skutečné hodnoty součinitelů prostupu tepla použitých kcí Součinitel prostupu tepla Veličina U [W/m 2 K] Porovnání s ČSN :2011 Skutečná požadavky Konstrukce Požadovaná Doporučená hodnota ř. hodnota hodnota 1 MŠ - keramické panely 350 mm (NK026) 0,30 0,25 1,00 nevyhovuje 2 bazén - keramické panely 350 mm (NK026) 0,30 0,25 1,00 nevyhovuje 3 bazén - zdivo k terénu (NK844) 0,30 0,25 1,89 nevyhovuje 4 byt - keramické panely 350 mm (NK026) 0,30 0,25 1,00 nevyhovuje 5 MŠ - okna nová (PK069) 1,50 1,20 1,20 vyhovuje 6 MŠ - luxfery (PK167) 1,50 1,20 2,38 nevyhovuje 7 MŠ - vchodové dveře nové (PK005) 1,70 1,20 1,70 vyhovuje 8 MŠ - vchodové dveře dřevěné prosklené (PK168) 1,70 1,20 4,00 nevyhovuje 9 MŠ - vchodové dveře dřevěné (PK053) 1,70 1,20 3,00 nevyhovuje 10 bazén - okna nová (PK069) 1,50 1,20 1,20 vyhovuje 11 bazén - vchodové dveře dřevěné (PK053) 1,70 1,20 3,00 nevyhovuje 12 byt - okna nová (PK069) 1,50 1,20 1,20 vyhovuje 13 MŠ - střecha plochá (ST304) 0,24 0,16 0,61 nevyhovuje 14 bazén - střecha plochá (ST304) 0,24 0,16 0,61 nevyhovuje 15 byt - střecha plochá (ST304) 0,24 0,16 0,61 nevyhovuje 16 MŠ - podlaha na terénu (PO061) 0,45 0,30 3,60 nevyhovuje 17 MŠ - podlaha na terénu + 40 EPS (PO062) 0,45 0,30 0,87 nevyhovuje 18 bazén - podlaha na terénu (PO063) 0,45 0,30 2,88 nevyhovuje 19 strop nad suterénem (VK255) 0,60 0,40 2,34 nevyhovuje Tloušťky tepelných izolací rozvodů tepla pro vytápění a TV jsou stanoveny ve Vyhlášce 193/2007 Sb. Součinitel tepelné vodivosti tepelné izolace může být max. 0,040 W/(m 2.K). Soustava ÚT je původní dvoutrubková vertikální se spodním rozvodem v přízemí, zavěšeným pod stropem. Rozvody jsou vedené ve vytápěném prostoru, proto jsou bez tepelné izolace. Otopná tělesa v objektu jsou litinová žebrová osazená termoregulačními ventily s termostatickými hlavicemi. Energy Consulting Service, s.r.o., III Strana 14/46

16 2.4.3 Hodnocení spotřeby energie a systému managementu energií Měrná spotřeba energie na vytápění objektu je nad požadavkem stávající legislativy. Téměř žádná (mimo již vyměněných výplní otvorů) z posuzovaných konstrukcí na rozhraní vytápěného prostoru a vnějšího prostředí resp. vnitřního nevytápěného prostoru nesplňuje požadavky ČSN Rozvody jsou vedené v interiéru a jsou bez tepelné izolace. Na radiátorech jsou osazeny termostatické hlavice. Není aplikován jakýkoliv systém managementu hospodaření energií, zejména ne v souladu dle ČSN EN ISO 50001:2012. Energy Consulting Service, s.r.o., III Strana 15/46

17 3 ZPŮSOB NÁVRHU A POSOUZENÍ ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ 3.1 POTENCIÁL ÚSPOR ENERGIE Na základě stávajícího technického stavu objektu a na základě jeho stávající energetické náročnosti je navržen soubor technických opatření, která vedou ke zlepšení technického stavu posuzovaného objektu a která vedou především ke snížení energetické náročnosti při jeho provozování. Navrhovaná opatření se zaměřují na tyto části objektu: stavební část obalové konstrukce objektu, vytápění, přípravu TV, elektroinstalaci společných prostor. Předpokladem realizace všech dále uvedených energeticky úsporných opatření je zpracování projektové dokumentace v duchu tohoto energetického auditu. V navrhovaných opatřeních nejsou zahrnuty rovněž úpravy jejichž finanční náročnost je velká a nesouvisí pouze s úsporami energie, např. střešní nástavby, zimní zahrady, rekonstrukce případných výtahů apod. 3.2 NÁVRH A POSOUZENÍ ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ Návrh a posouzení úsporných opatření je proveden ve dvou fázích. V první fázi jsou navržena, energeticky a ekonomicky posouzena dílčí úsporná opatření. Tato fáze je uvedena v části 4. NÁVRH ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ. Dílčí úsporná opatření jsou rozdělena do následujících částí: zateplení obvodových stěn, zateplení střechy, úpravy výplní otvorů, zateplení vnitřních konstrukcí, úpravy vytápění, úpravy při přípravě TV, úpravy elektroinstalace. Ve druhé fázi jsou z dílčích opatření vybrány, energeticky, ekonomicky a ekologicky posouzeny tři souhrnné varianty. Vyhodnocení je provedeno v části 5. VÝBĚR OPTIMÁLNÍ VARIANTY. Souhrnné varianty jsou určeny podle následujících kritérií. Var. A úsporná varianta splňující legislativní požadavky, Var. B varianta splňující kritéria dotačního programu (OPŽP), Var. C varianta splňující doporučené hodnoty součinitelů prostupu tepla. Energy Consulting Service, s.r.o., III Strana 16/46

18 3.3 ENERGETICKÉ POSOUZENÍ Základním stavem pro posouzení energetické bilance objektu a stanovení úspor energií je stávající objekt s provedenou regulací otopné soustavy Potřeba tepla na vytápění objektu Výpočtový model Základem pro výpočet potřeby tepla na vytápění objektu je stanovení následujícího výpočtového modelu, který je podkladem pro všechna následující tepelně technická posouzení. Při stanovení roční potřeby energie na vytápění se postupuje dle vyhlášky 78/2013 Sb.: 1.) je vypočtena potřeba tepla objektu za těchto předpokladů: o potřeba tepelné energie pro vytápění prostupem, kde příslušné součinitele prostupu tepla jsou vypočteny podle ČSN EN ISO 6946 a jsou uvažovány úniky tepla: 1.1 prostupem plošnými konstrukcemi obvodovými stěnami, střechou, výplněmi otvorů; 1.2 prostupem tepelnými mosty; 1.3 prostupem zeminou; 1.4 prostupem přes nevytápěné prostory; o potřeba tepelné energie větráním z objemu budovy; o tepelné zisky z vnitřních zdrojů podle průměrných vnitřních zisků, přičemž průměr vychází z dlouhodobého sledování objektů; o tepelné zisky ze slunečního záření dle velikosti okenních otvorů, orientace ke světovým stranám a průměrného slunečního svitu. 2.) z těchto údajů se stanoví potřeba a měrná potřeba tepelné energie za otopné období; 3.) z těchto údajů se určuje potřeba energie za topné období z měrné tepelné ztráty. Při tomto výpočtu se zohledňují: o klimatické podmínky lokality budovy; o vytápěcí provoz; o druh vytápěcího systému a jeho regulace; o regulace topné soustavy a možnost využití vnitřních a vnějších tepelných zisků. Pro porovnání se skutečnými hodnotami spotřeby energie na vytápění je uvažován stav se zavedenou regulací soustavy. Porovnání vypočtených a skutečných hodnot Pro ověření správnosti výpočtového modelu a případnou korekci vypočtených hodnot potřeb energie byly od vlastníka objektu získány spotřeby tepla na vytápění objektu Skutečné hodnoty denostupňů za uvedené roky byly získány z Nejbližší lokalita, pro kterou jsou uvedené skutečné denostupně, je Ústí nad Orlicí. Normové denostupně jsou stanoveny pro: Počet dnů v otopném období: 254. Energy Consulting Service, s.r.o., III Strana 17/46

19 Průměrná teplota v exteriéru v otopném období: 3,5 C. Vnitřní teplota v otopném období: 21 C. Skutečné spotřeby tepla na vytápění objektu a porovnání s vypočtenou hodnotou jsou uvedeny v tabulce č Rozdíly v jednotlivých letech mohou být dány mnoha různými příčinami, např. jinou intenzitou a délkou slunečního svitu a tím i jinými solárními zisky nejen prosklenými, ale i neprůsvitnými konstrukcemi. Tabulka č. 3.1 Porovnání potřeby a spotřeb energie na vytápění objektu Rok Počet denostupňů Rozdíl denostopňů Teplo na vytápění objektu Přepočtená spotřeba na norm. denostupně D p [K den] D p [K den] [GJ/a] [GJ/a] [GJ/a] [%] Výpočet ,74 793,74 Rozdíl oproti vypočtené hodnotě ,20-346,80 816,98 886,12 92,38 11,3% ,60-312,40 810,89 872,19 78,45 9,7% ,90-904,10 684,03 858,69 64,95 9,5% Průměr 3 923,90-521,10 770,64 872,98 78,59 10,2% Legenda: minima maxima Sledované období: poslední 3 roky (2014 až 2012) Převládající vnitřní teplota v daném otopném období v budově: 21 C Tolerance výp. modelu oproti přepočteným hodnotám je ± 10 %; tj.: 714,4 až 873,1 GJ/a Graf č. 3-1 Spotřeba tepla na vytápění [GJ/a] Vyhodnocení spotřeby tepla na vytápění Výpočet Průměr D p [K den] Tolerance výpočtuí Naměřená spotřeba Přepočtená spotřeba Výpočet Denostupně Pro další výpočty je možno uvažovat výpočetní model Potřeba tepla na přípravu TV Teplá voda je připravována v prostoru kotelny pomocí zásobníkového ohřívače o objemu 500 l. Teplá voda v bytě je připravována lokálně pomocí elektrického bojleru o objemu 150 l a příkonu 2 kw. Ohřev bazénové vody je řešen pomocí vzduchotechnicky, která je napojena otopnou soustavu z plynové kotelny. Energy Consulting Service, s.r.o., III Strana 18/46

20 3.3.3 Potřeba elektrické energie Svítidla v učebnách a jídelně jsou zářivková osazená trubicemi o příkonech á 2 x 36 kw. V ostatních prostorech je použito klasických žárovkových svítidel se závity E 27 osazenými částečně klasickými žárovkami o příkonech W. Jejich zapnutí a vypnutí je prováděno manuálně. Vybavení jídelny je standardními spotřebiči, zejména robotický mixer, pečící trouby, pánev, škrabka, myčka, lednice, kráječ chleba, konvice atd. Pro potřeby kuchyně se v budově nalézá nákladní výtah s nosností do 100 kg, který se již nepoužívá. 3.4 EKONOMICKÉ POSOUZENÍ Ekonomická efektivnost investičních opatření je kalkulována dle metodiky uvedené v prováděcí vyhlášce č. 480/2012 Sb.. V ekonomickém výpočtu není v souladu s vyhláškou uvažováno s růstem cen stavebních prací, dotací atp., viz níže. Z hlediska ekonomiky jsou započítány úspory vlivem úspor energií, nejsou zde zakalkulovány další vlivy, které jsou možná z globálního pohledu podstatnější; není zakalkulováno zlepšení vnitřního mikroklimatu, které má vliv na zdravotní stav obyvatel, není zakalkulována ochrana domu a tím celkové prodloužení jeho životnosti, není zakalkulována změna v estetice domu, čímž dojde k pozitivnějšímu vnímání estetiky životního prostředí, což výrazně ovlivňuje psychiku jedince a spolu s tím nemocnost, pracovní výkony. Není zakalkulována celá řada dalších pozitivních vlivů, které celkové zateplení domu s sebou přináší. Ekonomická efektivnost investičních opatření se hodnotí za použití vztahů uvedených v příloze č. 5 vyhlášky č. 480/2012 o energetickém auditu a en. posudku z hledisek: prostá doba návratnosti investice (N), reálná doba návratnosti investice (DN), čistá současná hodnota (NPV), vnitřní výnosové procento (IRR). Ekonomická rozvaha vychází z: množství uspořené energie, ceny uspořené energie pro další výpočty jsou uvažovány následující ceny energie (viz tabulka č. 3-4), které byly upřesněny zadavatelem jako podklad pro zpracování EA: Tabulka č. 3.4 Jednotkové ceny energií při současné cenové úrovni ř. cena bez DPH DPH s DPH 1 tepla na vytápění 556,99 21% 116,97 673,96 Kč/GJ 2 tepla na přípravu TV 815,07 21% 171,16 986,24 Kč/GJ 3 965,34 21% 202, ,06 Kč/GJ elektrické energie 4 3,48 21% 0,73 4,21 Kč/kWh nákladů na dosažení úspor energie, životnosti a doby obnovy úsporných opatření, diskontní sazby pro další výpočty je uvažována diskontní sazba 1 %, růstu cen energie pro další výpočty je uvažován roční růst ceny energie 3 %, Energy Consulting Service, s.r.o., III Strana 19/46

21 růstu cen stavebních prací pro další výpočty je uvažován roční růst cen stavebních prací 0 %, projekt je hodnocen na délku trvání 20 let. Cena stavebních - jedná se o celkové náklady na úsporná opatření. Z této úrovně jsou určeny celkové finanční toky (Cash Flow) s předpokládaným úvěrem na stavební práce na 15 let s 6 % úrokem. Z hlediska ekonomického je při vyhodnocení uvažováno se stávajícím stavem a cenami obvyklými. Může se stát, že změnou v cenách realizace či dodávky energií se ukáže výhodnější větší tloušťka tepelných izolací. Výsledky ekonomických propočtů budou také jiné při uvažování rozdílné úrokové míry. Ekonomické výpočty ovlivní i uvažování jiného rozsahu oprav zanedbané údržby. Poznámka: Výše DPH byla uvažována 21%, viz údaje v přílohách, avšak je nutno upozornit, že v době realizace může být zákonem stanovena jiná výše. Energy Consulting Service, s.r.o., III Strana 20/46

22 3.5 PŘÍNOS PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Přínosem stavebních úprav objektu pro životní prostředí je snížení znečištění životního prostředí při výrobě tepelné a elektrické energie. V rámci vyhodnocení jsou sledovány tyto zplodiny: TZL prach (tuhé znečišťující látky), SO 2 oxid siřičitý, NO x oxidu dusíku, CO oxid uhelnatý, CO 2 oxid uhličitý. Podkladem pro vyhodnocení přínosu pro životní prostředí jsou úspory energie a údaje o znečištění životního prostředí na vyrobenou jednotku energie. Emisní faktory byly převzaty z příslušné legislativy (vyhl. č. 480/2012 Sb., zák. č. 201/2012 a související předpisy). Způsob ekologického vyhodnocení se provádí vždy metodou globálního hodnocení. V případě požadavku zadavatele je možné provést také ekologické vyhodnocení metodou lokálního hodnocení. Globální hodnocení je prováděno na bázi celospolečenského pohledu. Při změně dodávek energie, která je vyráběna v jiném místě jsou do výpočtu zahrnuty emisní faktory vycházející, buď z konkrétních, nebo průměrných údajů o produkovaných znečišťujících látkách. Lokální hodnocení je prováděno výhradně na bázi změn produkce znečišťujících látek ze zdrojů situovaných v lokalitě obce, ve které je umístěn předmět vyhodnocení. Pro vlastní výpočty byla uvažovány následující jednotková množství zplodin dle tabulky č Tabulka č. 3.5 Jednotková množství zplodin Druh energie Teplo Elektřina Teplo - po Zdroj energie Systémové elektrárny CZT (plynová CZT (plynová kotelna) včetně jaderných a kotelna) Zplodiny vodních Tuhé látky [g/gj] 0,588 25,910 0,588 SO 2 [g/gj] 0, ,376 0,282 NO x [g/gj] 47, ,698 47,059 CO [g/gj] 9,412 39,300 9,412 CO 2 [kg/gj] 55, ,000 55,560 Energy Consulting Service, s.r.o., III Strana 21/46

23 4 NÁVRH ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ Návrh a hodnocení energeticky úsporných opatření vychází z předpokladů popsaných v části STAVEBNÍ ČÁST Návrh zateplení obvodových konstrukcí je proveden pro každou z uvažovaných částí objektu ve třech variantách. V první variantě jsou úpravy konstrukcí voleny tak, aby byly splněny požadavky ČSN (2011) na součinitele prostupu tepla požadované hodnoty, přitom však aby se jednalo o technicky realizovatelné dílo. V druhé variantě jsou úpravy konstrukcí voleny tak, aby byly splněny požadavky ČSN (2011) na součinitele prostupu tepla doporučené hodnoty. Ve třetí variantě jsou úpravy konstrukcí voleny tak, aby byly splněny požadavky ČSN (2011) na součinitele prostupu tepla doporučené hodnoty a doporučené hodnoty pro pasivní budovy. V rámci úprav stavební části objektu je navrhováno zateplení a stavební úpravy: obvodových stěn 3 varianty, střechy 3 varianty, výplní otvorů 3 varianty. Skladby zateplovaných konstrukcí a výpočty jejich tepelných odporů a součinitelů prostupu tepla jsou uvedeny v příloze č OBVODOVÉ STĚNY Technologie zateplení obvodových stěn Zateplení obvodových stěn je navrženo dodatečným kontaktním tepelně-izolačním systémem z vnější strany s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu nebo minerální vaty. Předpokládaná životnost kontaktních zateplovacích systémů je 20 let. Návaznost zateplení stěn, je nutné řešit tak, aby konstrukce splňovala veškeré požadavky dané normami a vyhláškami, tedy aby nedocházelo k riziku plísní, nadměrné kondenzaci vodní páry v konstrukci apod. Například je potřeba zvolit vhodné zateplení ostění, balkónů, lodžiových stěn apod., zejména upozorňujeme na nutnost izolovat i pod parapetním plechem, kde doporučujeme umístit jako tepelný izolant minerální vlnu. Toto je nutné vyřešit v příslušné projektové dokumentaci. Tloušťky rozhodujících navržených tepelných izolací a součinitelé prostupu tepla konstrukcí jsou uvedeny v tabulce č. 4-1a. Energy Consulting Service, s.r.o., III Strana 22/46

24 Tabulka č. 4.1a Návrh zateplení obvodových stěn ř. MŠ - keramické panely 350 mm 1 /NK026/ bazén - keramické panely mm /NK026/ 2 4 Konstrukce Původní Varianta A Varianta B Varianta C Tl. tep. Tl. tep. Tl. tep. U p U izolace z1 U izolace z2 U izolace z3 Wm -2 K -1 mm Wm -2 K -1 mm Wm -2 K -1 mm Wm -2 K -1 1, , , ,14 1, , , ,14 bazén - zdivo k terénu /NK844/ 1,89 1,89 1,89 1,89 byt - keramické panely 350 mm /NK026/ 1, , , , Hodnocení zateplení obvodových stěn Úspory energie, náklady na zateplení a ekonomické hodnocení je uvedeno v tabulkách č. 4-1b, 4-1c a 4-1d. Nejvýhodnější výsledky výpočtů jsou vyznačeny tučně. Tabulka č. 4.1b Úspory energie po zateplení obvodových stěn Původní Varianta A Varianta B Varianta C Potřeba energie na vytápění E V [GJ/a] 793,7 628,5 616,5 602,0 Úspora energie na vytápění E V [GJ/a] 165,3 177,3 191,7 Úspora energie na vytápění [%] 20,82% 22,34% 24,15% Úspora nákladů na vytápění [Kč/a] Pozn.: Všechny ceny uvažovány včetně příslušných sazeb DPH! Tabulka č. 4.1c Náklady na zateplení obvodových stěn Náklady v Kč celkové bez DPH celkové včetně DPH (21% ) Varianta A Varianta B Varianta C Tabulka č. 4.1d Ekonomické výpočty zateplení obvodových stěn Ekonomické kritérium Prostá doba návratnosti investice (T s ) [roky] Varianta A Varianta B Varianta C Reálná doba návratnosti investice (T sd ) [roky] Čistá současná hodnota (NPV ) [Kč] Vnitřní výnosové procento (IRR ) [%] 7,39 7,98 7,89 Pozn.: Všechny ceny uvažovány včetně příslušných sazeb DPH! 4.3 STŘECHA Technologie zateplení střechy Je navrženo zateplení plochých střech tepelnou izolací (pěnový polystyren či minerální vlna), tl. dle následující tabulky. Energy Consulting Service, s.r.o., III Strana 23/46

25 Při zateplení střechy musí být zatepleny i přilehlé konstrukce. Je nutné ošetřit případné tepelné mosty. Toto je nutné vyřešit v příslušné projektové dokumentaci. Projektová dokumentace musí řešit i difůzi vodních par. Tabulka č. 4.2a Návrh zateplení střechy Původní Varianta A Varianta B Varianta C Konstrukce U p Tl. tep. Tl. tep. Tl. tep. U izolace z1 U izolace z2 izolace U z3 ř. Wm -2 K -1 mm Wm -2 K -1 mm Wm -2 K -1 mm Wm -2 K -1 1 MŠ - střecha plochá /ST304/ 0, , , ,10 bazén - střecha plochá /ST304/ 2 0, , , ,10 3 byt - střecha plochá /ST304/ 0, , , , Hodnocení zateplení střechy Úspory energie, náklady na zateplení a ekonomické hodnocení je uvedeno v tabulkách č. 4-2b, 4-2c a 4-2d. Nejvýhodnější výsledky jsou vyznačeny tučně. Tabulka č. 4.2b Úspory energie po úpravách střechy Původní Varianta A Varianta B Varianta C Potřeba energie na vytápění E V [GJ/a] 793,7 685,3 671,6 666,2 Úspora energie na vytápění E V [GJ/a] 108,4 122,1 127,6 Úspora energie na vytápění [%] 13,66% 15,38% 16,07% Úspora nákladů na vytápění [Kč/a] Pozn.: Všechny ceny uvažovány včetně příslušných sazeb DPH! Tabulka č. 4.2c Náklady na úpravy střechy Náklady v Kč celkové bez DPH celkové včetně DPH (21% ) Varianta A Varianta B Varianta C Tabulka č. 4.2d Ekonomické výpočty úprav střechy Ekonomické kritérium Prostá doba návratnosti investice (T s ) [roky] Varianta A Varianta B Varianta C Reálná doba návratnosti investice (T sd ) [roky] Čistá současná hodnota (NPV ) [Kč] Vnitřní výnosové procento (IRR ) [%] 2,34 3,14 2,72 Pozn.: Všechny ceny uvažovány včetně příslušných sazeb DPH! 4.4 VÝPLNĚ OTVORŮ Úpravy výplní otvorů Navržené úpravy výplní otvorů spočívají ve výměně zbývajících původních výplní otvorů (luxfer a dveří) za nové. Variantně jsou uvažována okna a dveře s různými hodnotami součinitele prostupu tepla celých oken či dveří. Část luxfer může být nahrazeno vyzdívkou se zateplením. Energy Consulting Service, s.r.o., III Strana 24/46

26 Kolem otvorů je nutné osadit parotěsné pásky kvůli kondenzaci vodní páry v konstrukci a následnému vzniku plísní. Toto je nutné vyřešit v příslušné projektové dokumentaci. V souvislosti s výměnou otvorových výplní dojde díky jejich vzduchotěsnosti ke změně mikroklimatu v daných vnitřních prostorech. Je nutno pravidelně provádět výměnu vzduchu (větrat), využívat prvků mikroventilace atp., viz pokyny od projektanta a návody dodavatele otvorových výplní. Životnost vyměněných oken a vstupních dveří je nejméně 20 let. Úpravy výplní otvorů, tloušťky navržených tepelných izolací vyzdívek a součinitelé prostupu tepla jsou uvedeny v tabulce č. 4-3a. Tabulka č. 4.3a Návrh úprav výplní otvorů Původní Varianta A Varianta B Varianta C Konstrukce U p Tl. tep. Tl. tep. Tl. tep. U z1 U z2 izolace izolace izolace U z3 ř. Wm -2 K -1 mm Wm -2 K -1 mm Wm -2 K -1 mm Wm -2 K -1 1 okna původní /PK045/ 2,40 0 1,50 0 1,20 0 0,90 2 okna nová /PK008/ 1,30 1,30 1,30 1,30 3 hlavní vstup nový /PK005/ 1,70 1,70 1,70 1,70 vchodové dveře původní 4 /PK044/ 5,65 0 1,70 0 1,20 0 0,90 5 TP - okna původní /PK045/ 2,40 0 1,50 0 1,20 0 0,90 6 TP - okna nová /PK008/ 1,30 1,30 1,30 1,30 dveře půdy se schodištěm 7 /PK251/ 2,30 2,30 2,30 2, Hodnocení úprav výplní otvorů Úspory energie, náklady na výměnu výplní otvorů a ekonomické hodnocení je uvedeno v tabulkách č. 4-3b, 4-3c a 4-3d. Nejvýhodnější výsledky jsou vyznačeny tučně. Tabulka č. 4.3b Úspory energie po úpravách výplní otvorů Původní Varianta A Varianta B Varianta C Potřeba energie na vytápění E V [GJ/a] 856,1 835,9 826,2 817,0 Úspora energie na vytápění E V [GJ/a] 20,2 29,9 39,1 Úspora energie na vytápění [%] 2,36% 3,49% 4,56% Úspora nákladů na vytápění [Kč/a] Pozn.: Všechny ceny uvažovány včetně příslušných sazeb DPH! Tabulka č. 4.3c Náklady na úpravy výplní otvorů Náklady v Kč celkové bez DPH celkové včetně DPH (21% ) Varianta A Varianta B Varianta C Energy Consulting Service, s.r.o., III Strana 25/46

27 Tabulka č. 4.3d Ekonomické výpočty úprav výplní otvorů Ekonomické kritérium Prostá doba návratnosti investice (T s ) [roky] Varianta A Varianta B Varianta C Reálná doba návratnosti investice (T sd ) [roky] > Tž > Tž > Tž Čistá současná hodnota (NPV ) [Kč] Vnitřní výnosové procento (IRR ) [%] -2,66 0,25 0 Pozn.: Všechny ceny uvažovány včetně příslušných sazeb DPH! 4.5 VNITŘNÍ KONSTRUKCE Nejsou navržené žádné úpravy. 4.6 VYTÁPĚNÍ Nejsou navrženy žádné úpravy. Po provedení úprav objektu doporučujeme vyregulovat otopnou soustavu, aby nedocházelo k přetápění objektu. 4.7 PŘÍPRAVA TV Nejsou navrženy žádné úpravy. 4.8 ELEKTROINSTALACE Elektroinstalace bude postupně rekonstruována, dle potřeby údržby rozvodů elektrické energie. Po dožití současných elektrospotřebičů je předpokládána jejich výměna za nové energeticky úsporné (např. světelné zdroje typu kompaktní zářivky, LED zdroje atp., u čerpadel nová čerpadla s proměnnými otáčkami atd.). 4.9 NÁKLADOVOST OPATŘENÍ Všechny výše uvedená navržená opatření k dosažení úspory energie při provozovaní objektu jsou rozdělena podle doby návratnosti vložených investic na: nízkonákladová opatření, středněnákladová opatření, vysokonákladová opatření Opatření nízkonákladová Mezi nízkonákladová opatření patří: energetické manažerství, pravidelná kontrola stavu, provozu a funkčnosti elektrických zařízení, vyregulování otopné soustavy. Energy Consulting Service, s.r.o., III Strana 26/46

28 4.9.2 Opatření středněnákladová Středněnákladová opatření jsou: tepelné izolace rozvodů ÚT Opatření vysokonákladová Mezi vysokonákladová opatření patří: zateplení obvodových stěn, zateplení střech BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Veškeré práce je nutné provádět v souladu s platnými právními předpisy. V důsledku zateplovacích prací dojde k manipulaci či dokonce k rekonstrukci jednotlivých částí ochrany objektu před bleskem (při zateplení střechy jímače, při zateplení obvodového pláště svody, popř. i zemniče). Upozorňujeme, že dané práce je nutno provádět dle aktuálně platných ustanovení příslušných prováděcích českých technických norem a musí být zakončeny vydáním revizní zprávy revizním technikem s platným příslušným oprávněním. Energy Consulting Service, s.r.o., III Strana 27/46

29 5 VÝBĚR OPTIMÁLNÍ VARIANTY 5.1 SOUHRNNÉ VARIANTY PRO DALŠÍ POSOUZENÍ Z úsporných opatření uvedených v části 4 byly pro celkové posouzení vybrány některé varianty opatření a zahrnuty do následujících souhrnných variant. Tyto souhrnné varianty vycházejí z tepelnětechnických a ekonomických výpočtů uvedených v části 4. Po každém provedení souboru opatření se předpokládá provedení termo-hydraulické vyregulování celé otopné soustavy (tedy zejména přenastavení regulace otáček oběhových čerpadel a nastavení druhé regulace ventilů těles, vše na základě výpočtů hydrauliky jednotlivých topných větví). Dále doporučujeme důsledné provádění energetického manažerství (pravidelné odečty spotřeb všech forem energie a rychlé operativní řešení v případě zjištění anomálií) Souhrnná varianta A úsporná varianta Zateplení objektu souhrnně označené jako var. A: o obvodový plášť zateplit izolantem tl. 120 mm, o zateplení plochých střech izolantem tl. 180 mm, o luxfery vyměnit za nová okna o celk. součiniteli prostupu tepla celým oknem (vč. rámu) U w = 1,5 W/(m 2.K) nebo částečně nahradit vyzdívkou se zateplením, o původní dveře vyměnit za nové o celk. součiniteli prostupu tepla U D = 1,7 W/(m 2.K). Úpravy ÚT: o ponechání současného stavu. Úpravy při přípravě TV: o ponechání současného stavu. Úpravy na elektrických zařízeních: o ponechání současného stavu Souhrnná varianta B maximální efektivnost vložených investic Zateplení objektu souhrnně označené jako var. B: o obvodový plášť zateplit izolantem tl. 160 mm, o zateplení plochých střech izolantem tl. 280 mm, o luxfery vyměnit za nová okna o celk. součiniteli prostupu tepla celým oknem (vč. rámu) U w = 0,9 W/(m 2.K) nebo částečně nahradit vyzdívkou se zateplením, o původní dveře vyměnit za nové o celk. součiniteli prostupu tepla U D = 1,2 W/(m 2.K). Úpravy ÚT: o ponechání současného stavu. Úpravy při přípravě TV: o ponechání současného stavu. Úpravy na elektrických zařízeních: o ponechání současného stavu. Energy Consulting Service, s.r.o., III Strana 28/46

30 5.1.3 Souhrnná varianta C maximální úspora energie Zateplení objektu souhrnně označené jako var. C: o obvodový plášť zateplit izolantem tl. 240 mm, o zateplení plochých střech izolantem tl. 360 mm, o luxfery vyměnit za nová okna o celk. součiniteli prostupu tepla celým oknem (vč. rámu) U w = 0,7 W/(m 2.K) nebo částečně nahradit vyzdívkou se zateplením, o původní dveře vyměnit za nové o celk. součiniteli prostupu tepla U D = 0,8 W/(m 2.K). Úpravy ÚT: o ponechání současného stavu. Úpravy při přípravě TV: o ponechání současného stavu. Úpravy na elektrických zařízeních: o ponechání současného stavu. 5.2 ENERGETICKÁ BILANCE OBJEKTU Základním stavem pro posouzení energetické bilance objektu a stanovení úspor energií je stávající objekt včetně již provedené regulace a měření ÚT Potřeba tepla na vytápění objektu Výpočty měrné tepelné ztráty objektu, vnějších a vnitřních tepelných zisků ve všech variantách energeticky úsporných opatření jsou uvedeny v příloze č. 3. Základní výsledky výpočtů pro souhrnné varianty jsou uvedeny v tabulce 5-1. Základní výsledky výpočtu roční potřeby tepla na vytápění objektu, úspory tepla a měrné spotřeby tepla jsou uvedeny v tabulce č Podrobný výpočet je uveden v příloze č. 3. Tabulka č. 5.1 Roční potřeba tepla na vytápění objektu (komplexní zateplení a úpravy ÚT) Původní Varianta A Varianta B Varianta C Energie na vytápění [GJ/a] 793,7 514,0 484,5 462,7 Úspora tepla [GJ/a] 279,7 309,2 331,1 Úspora tepla [%] 35,24% 38,96% 41,71% Měrná potřeba tepla za topné období e v [kwh/m 3 a] 44,9 28,1 26,5 25,3 e v - měrná potřeba tepla za topné období na m 3 vytápěného objemu budovy Celková potřeba energie Celková potřeba energie budovy a dosažitelné úspory po provedení energeticky úsporných opatření jsou uvedeny v tabulce 5-2 a grafu 5-2. Pro možnost porovnání potřeby energií jsou potřeby energie převedeny na GJ. V tabulce 5-7 se nachází upravené energetické bilance jednotlivých Energy Consulting Service, s.r.o., III Strana 29/46

El. dle zákona č. 406/2000 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 480/2012 Sb. Předmět auditu: Dům s pečovatelskou službou Jůnova 35, 51754 Vamberk

El. dle zákona č. 406/2000 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 480/2012 Sb. Předmět auditu: Dům s pečovatelskou službou Jůnova 35, 51754 Vamberk Předmět auditu: Dům s pečovatelskou službou Jůnova 35, 51754 Vamberk Zadavatel auditu: Město Vamberk Husovo náměstí 1, 51754 Vamberk IČ: 275492 Zpracovatel auditu: Energy Consulting Service, s.r.o. Žižkova

Více

El. dle zákona č. 406/2000 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 480/2012 Sb. Předmět auditu: Mateřská škola Jugoslávská 751, 51754 Vamberk

El. dle zákona č. 406/2000 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 480/2012 Sb. Předmět auditu: Mateřská škola Jugoslávská 751, 51754 Vamberk Předmět auditu: Mateřská škola Jugoslávská 751, 51754 Vamberk Zadavatel auditu: Město Vamberk Husovo náměstí 1, 51754 Vamberk IČ: 275492 Zpracovatel auditu: Energy Consulting Service, s.r.o. Žižkova tř.

Více

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 21 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU Auditovaný objekt:

Více

MěÚ Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 Vejprty

MěÚ Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 Vejprty 1. Úvodní část 1.1 Identifikační údaje Zadavatel Obchodní jméno: Statutární zástupce: Identifikační číslo: Bankovní spojení: Číslo účtu: MěÚ Vejprty, Tylova 87/6, 431 91 Vejprty Gavdunová Jitka, starostka

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Lipnická 1448 198 00 Praha 9 - Kyje kraj Hlavní město Praha Majitel: Společenství

Více

Příloha č. 8 Energetický posudek

Příloha č. 8 Energetický posudek Příloha č. 8 Energetický posudek ÚVOD Povinnou přílohou plné žádosti podle znění 1. výzvy je energetický posudek, který podle platné legislativy účinné od 1. 7. 2015 bude požadován pro posouzení proveditelnosti

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Adresa: Majitel: Bytový dům Raichlova 2610, 155 00, Praha 5, Stodůlky kraj Hlavní město Praha

Více

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ) Kód obce Kód katastrálního území

Více

ENERGETICKÝ AUDIT A PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

ENERGETICKÝ AUDIT A PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha 102 21 Praha 10, Pražská 16 ENERGETICKÝ AUDIT A PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Zadavatel : Společenství vlastníků jednotek Pujmanové 1755 Říčany 251 01 Auditovaný

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. Budovy občanské vybavenosti ul. Ráčkova čp. 1734, 1735, 1737 Petřvald Dům s pečovatelskou službou 3 budovy

ENERGETICKÝ AUDIT. Budovy občanské vybavenosti ul. Ráčkova čp. 1734, 1735, 1737 Petřvald Dům s pečovatelskou službou 3 budovy Kontaktní adresa SKAREA s.r.o. Poděbradova 2738/16 702 00 Ostrava Moravská Ostrava tel.: +420/596 927 122 www.skarea.cz e-mail: skarea@skarea.cz IČ: 25882015 DIČ: CZ25882015 Firma vedena u KS v Ostravě.

Více

Předmět auditu: Mateřská škola Proseč 220, 539 44 Proseč. Zadavatel auditu: Obec Proseč Proseč 18, 539 44 Proseč IČ, DIČ: 002 70 741

Předmět auditu: Mateřská škola Proseč 220, 539 44 Proseč. Zadavatel auditu: Obec Proseč Proseč 18, 539 44 Proseč IČ, DIČ: 002 70 741 Předmět auditu: Mateřská škola Proseč 220, 539 44 Proseč Zadavatel auditu: Obec Proseč Proseč 18, 539 44 Proseč IČ, DIČ: 002 70 741 Zpracovatel auditu: Energy Consulting Service, s.r.o. Alešova 332/21,

Více

dle zák. 406/2000 Sb. a prováděcí vyhl. 213/2001 Sb. ve znění vyhl. 425/2004 Sb. Předmět auditu: Areál Základní školy Proseč 260, 539 44 Proseč

dle zák. 406/2000 Sb. a prováděcí vyhl. 213/2001 Sb. ve znění vyhl. 425/2004 Sb. Předmět auditu: Areál Základní školy Proseč 260, 539 44 Proseč Předmět auditu: Areál Základní školy Proseč 260, 539 44 Proseč Zadavatel auditu: Obec Proseč Proseč 18, 539 44 Proseč IČ, DIČ: 002 70 741 Zpracovatel auditu: Energy Consulting Service, s.r.o. Alešova 332/21,

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Českobrodská 575 190 11 Praha - Běchovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy IČ: 62501691. dle vyhlášky č. 78/2013 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy IČ: 62501691. dle vyhlášky č. 78/2013 Sb. Předmět průkazu: Objekt k bydlení Dobrovodská 734/106, 37006 České Budějovice Zadavatel průkazu: "dot. DesignStudio", spol. s r.o. Dobrovodská 734/106, 37006 České Budějovice IČ: 62501691 Zpracovatel průkazu:

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Praha 7 Jateční 1195-1197 170 00 bytový dům Kód obce:

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy. dle vyhlášky č. 78/2013 Sb. Předmět průkazu: Rodinný dům Ke Kozákům 173, Velešín

Průkaz energetické náročnosti budovy. dle vyhlášky č. 78/2013 Sb. Předmět průkazu: Rodinný dům Ke Kozákům 173, Velešín Předmět průkazu: Rodinný dům Ke Kozákům 173, 38232 Velešín Zadavatel průkazu: Mgr. Josef Klíma, Bc. Pavla Klímová Ke Kozákům 173, 38232 Velešín Zpracovatel průkazu: Energy Consulting Service, s.r.o. Žižkova

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Lešenská 535/7 a 536/5 181 00 Praha 8 Troja kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Strana 1 / /2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince o energetickém auditu a energetickém posudku

Strana 1 / /2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince o energetickém auditu a energetickém posudku 480/01 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 0. prosince 01 o energetickém auditu a energetickém posudku Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č. 406/000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Broumov Velká ves u Broumova parc. č. 259 Bydlení Kód

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 parc. č. 866 dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 parc. č. 866 dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 parc. č. 866 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Ivo Bláha, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 Energetický auditor:

Více

RODINNÝ DŮM STAŇKOVA 251/7

RODINNÝ DŮM STAŇKOVA 251/7 RODINNÝ DŮM STAŇKOVA 251/7 A.1 SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STÁVAJÍCÍCH RODINNÝCH DOMŮ B. ENERGETICKÝ POSUDEK a) Průvodní zpráva včetně Závěru a posouzení výsledků b) Protokol výpočtů součinitelů prostupu

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Předmět průkazu: Rodinný dům K Úsilnému 2585/40, 37010 České Budějovice Zadavatel průkazu: Eva Krejčová Dříteň 110, 37351 Dříteň Zpracovatel průkazu: Ing. Martin Škopek, Ph.D. Dělnická 412, 373 81 Kamenný

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Technické údaje obsahující základní parametry a normové hodnoty

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Technické údaje obsahující základní parametry a normové hodnoty Nemocnice Hustopeče D1.01.05-001 Technická zpráva Úprava 1.NP budovy D na ambulance DSP+DPS Vytápění Výchozí podklady a stavební program. TECHNICKÁ ZPRÁVA Podkladem pro vypracování PD vytápění byly stavební

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Adresa: Majitel: Bytový dům Rakouská 543, 289 24 Milovice Společenství vlastníků bytů Vila

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Želivecká 2807-2811, 106 00 Praha 10 Účel budovy: Bytový

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Žďár nad Sázavou Účel budovy: Rodiný dům Kód obce: 595209

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný podle zák. 406/2000 Sb. v platném znění podle metodiky platné Vyhlášky 78/2013 Sb.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný podle zák. 406/2000 Sb. v platném znění podle metodiky platné Vyhlášky 78/2013 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný podle zák. 406/2000 Sb. v platném znění podle metodiky platné Vyhlášky 78/2013 Sb. a Stavba: Zadavatel: RODINNÝ DŮM stávající objekt Vrchlického 472, 273

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA O ENERGETICKÉM AUDITU

PÍSEMNÁ ZPRÁVA O ENERGETICKÉM AUDITU PÍSMNÁ PRÁVA O NRGTICKÉM AUDITU MATŘSKÁ ŠKOLA DUBIC DUBIC 79, 4 2 DUBIC Vypracoval: PRO KO-POINT, s.r.o.; Ing. Jaromír Štancl Číslo oprávnění: 765 PRO KO POINT, s.r.o. Datum: 1/213 PRO KO-POINT s.r.o.

Více

Vliv podmínek programu Nová zelená úsporám na navrhování nových budov a stavební úpravy stávajících budov Konference ČKAIT 14.

Vliv podmínek programu Nová zelená úsporám na navrhování nových budov a stavební úpravy stávajících budov Konference ČKAIT 14. Vliv podmínek programu Nová zelená úsporám na navrhování nových budov a stavební úpravy stávajících budov Konference ČKAIT 14. dubna 2015 Ing. Jaroslav Šafránek,CSc CSI a.s Praha Obsah presentace Dosavadní

Více

Zpráva o energetickém auditu Zdravotní středisko, Rohle

Zpráva o energetickém auditu Zdravotní středisko, Rohle Zpráva o energetickém auditu Zdravotní středisko, Rohle Snížení energetické náročnosti objektu zdravotního střediska v obci Rohle Vypracováno podle 9 zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií, ve znění

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Kozí, Únětice u Prahy, 252 62 parc. č. 72/27, 72/1 dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Kozí, Únětice u Prahy, 252 62 parc. č. 72/27, 72/1 dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Kozí, Únětice u Prahy, 252 62 parc. č. 72/27, 72/1 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: TICHON Company s.r.o. Energetický auditor: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D.

Více

Klíčové faktory Průkazu energetické náročnosti budov

Klíčové faktory Průkazu energetické náročnosti budov Klíčové faktory Průkazu energetické náročnosti budov 1 Vzor a obsah PENB Průkaz tvoří protokol a grafické znázornění průkazu Protokol tvoří: a) účel zpracování průkazu b) základní informace o hodnocené

Více

PENB a dotační programy. Ing. Jan Škráček, energe/cký specialista

PENB a dotační programy. Ing. Jan Škráček, energe/cký specialista PENB a dotační programy Ing. Jan Škráček, energe/cký specialista Problema5ka PENB Vyhl. č. 148/2007 Sb. a od 1.4.2013 vyhl. č. 78/2013 Sb. Energe/cký šjtek obálky budovy (ČSN 73 0540:2011) Platnost PENB

Více

Tab. 1 VÝSLEDKY EKONOMICKÉHO VYHODNOCENÍ

Tab. 1 VÝSLEDKY EKONOMICKÉHO VYHODNOCENÍ Tab. 1 VÝSLEDKY EKONOMICKÉHO VYHODNOCENÍ Parametr Jednotka Var I Var II Var III Var IV Investiční výdaje projektu Kč 1 800 000 4 150 000 1 350 000 1 650 000 Změna nákladů na energie Kč 55 000 317 000 414

Více

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel:

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel: bytových domů Zpracovatel: HANA LONDINOVÁ energetický auditor leden 2010 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Cíl energetické rozvahy... 3 1.2 Datum vyhotovení rozvahy... 3 1.3 Zpracovatel rozvahy... 3 2 Popsání

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250 mm, konstrukce stropů provedena z železobetonových dutinových

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Na Chmelnicích 69 a 71, Mutěnická 6 a 8 Účel budovy: Bytový dům Kód

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Průkaz energetické náročnosti budovy str. 1 / 5 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (vyhl. č. 230/2015 Sb.) Penzion Hubert Vysoká nad Labem č. p. 202, 503 31 Vysoká nad Labem Evidenční číslo: Autorizace:

Více

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Klasický rodinný dům pro tři až čtyři obyvatele se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Obvodové stěny vystavěny ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm, šikmá střecha zateplena mezi krokvemi. V rámci

Více

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. ZPRACOVATEL : PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA, S.R.O. VRÁNOVA 1002/131, BRNO TERMÍN

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických tvarovek CDm tl. 375 mm, střecha je sedlová s obytným podkrovím. Střecha je sedlová a zateplena

Více

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: cca. 1986 počet podlaží: o 3 budovy: Pavilon MVD 3, Pavilon S4, spojovací

Více

Snižování spotřeby energie a ekonomická návratnost

Snižování spotřeby energie a ekonomická návratnost Snižování spotřeby energie a ekonomická návratnost Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tato akce je realizována s dotací ze státního rozpočtu

Více

ENERGETICKÝ POSUDEK dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií

ENERGETICKÝ POSUDEK dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií ENERGETICKÝ POSUDEK dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií předmět energetického posudku : VÝMĚNA STACIONÁRNÍHO ZDROJE TEPLA V OBJEKTU ČP 43 HOMOLE U PANNY datum vypracování : 11.11.2015 zpracovatel

Více

Obr. 3: Řez rodinným domem

Obr. 3: Řez rodinným domem Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis.

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB. Název akce: Zadavatel: Zpracovatel: Rodinný dům Vodňanského č.p. 2249, 253 80 Hostivice JUDr. Farouk Azab a Ing. arch. Amal Azabová Ing. Lada

Více

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU ZDRAVOTNÍ ORDINACE TRABANTSKÁ 268/8 PRAHA STALICE listopad 2013 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Třeboc 83, 270 54 parc. č. 103 dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Třeboc 83, 270 54 parc. č. 103 dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Třeboc 83, 270 54 parc. č. 103 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Lukáš Kubín, Žerotínova 1144/40, Praha 3, 130 00 Energetický auditor: ING. PETR SUCHÁNEK,

Více

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v.

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v. o, PRUKAZ ENERGETICKE, v NAROCNOSTIBUDOVY dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. Novostavba rodinného domu Varianta LIFE Comfort space ARGENTINSKÁ 1027/20, PRAHA 7, IČ:285 90 228 říjen 2011 Průkaz energetické

Více

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti H O D N O C E N Í B U D O V Z H L E D I S K A E N E R G E T I C K É N Á R O Č N O S T I K A P I T O L A. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti Hodnocení stavebně energetické vlastnosti budov

Více

I. Obsah energetického posudku

I. Obsah energetického posudku Struktura Energetického posudku pro Prioritní osu 2, specifický cíl 2.2: Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek ÚVOD Energetický

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko STAVBA : SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY F1. POZEMNÍ OBJEKTY 1. TECHNICKÁ

Více

Ekonomické a ekologické hodnocení

Ekonomické a ekologické hodnocení Ekonomické a ekologické hodnocení Energetický audit budov doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. 1 Ekonomické hodnocení Smyslem energeticky úsporných opatření je snížit ekonomickou náročnost provozu (kromě jiného

Více

Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 - Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6

Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 - Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6 Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6 46.7 83.5 99.1 86.6 125 149 167 198 250 297 334 396 417 495 191.4 103.3 Software pro stavební fyziku firmy

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy IČ: 25 733 591. dle vyhlášky č. 78/2013 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy IČ: 25 733 591. dle vyhlášky č. 78/2013 Sb. Předmět průkazu: Nebytové a skladovací prostory Dolní náměstí 618, 39601 Humpolec Zadavatel průkazu: E.ON Česká republika, s. r. o. F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice IČ: 25 733 591 Zpracovatel

Více

KATALOG OPATŘENÍ a KATALOG DOBRÉ RRAXE

KATALOG OPATŘENÍ a KATALOG DOBRÉ RRAXE a KATALOG DOBRÉ RRAXE Výstup je vytvořen v rámci projektu ENERGYREGION (pro využití místních zdrojů a energetickou efektivnost v regionech) zaměřujícího se na vytváření strategií a konceptů využívání obnovitelných

Více

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o.

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o. Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o. Chytrý dům s.r.o. 1. Návrh a výstavba pasivních dřevostaveb 2. Projekty energeticky úsporných opatření stávajících domů

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. DLE VYHL.Č. 78/2013 Sb. RODINNÝ DŮM. čp. 24 na stavební parcele st.č. 96, k.ú. Kostelík, obec Slabce,

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. DLE VYHL.Č. 78/2013 Sb. RODINNÝ DŮM. čp. 24 na stavební parcele st.č. 96, k.ú. Kostelík, obec Slabce, Miloslav Lev autorizovaný stavitel, soudní znalec a energetický specialista, Čelakovského 861, Rakovník, PSČ 269 01 mobil: 603769743, e-mail: mlev@centrum.cz, www.reality-lev.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Více

Energetický posudek. Energetický posudek str. 1 z 9 Zateplení bytového domu Náměstí Osvoboditelů 1364/3 Praha 5 Radotín

Energetický posudek. Energetický posudek str. 1 z 9 Zateplení bytového domu Náměstí Osvoboditelů 1364/3 Praha 5 Radotín Energetický posudek str. 1 z 9 Energetický posudek Předmět energetického posudku Bytový dům Náměstí Osvoboditelů 1364/3 Praha 5 Braník Datum 14.10.2014 Vypracovala Ing. Miluše Drmlová, PhD. Č. oprávnění

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

Vedeno pod č. zakázky: Ing. Petr Kotek, Ph.D Ing. Zdeněk Ročárek Ing. František Duda. květen 2013

Vedeno pod č. zakázky: Ing. Petr Kotek, Ph.D Ing. Zdeněk Ročárek Ing. František Duda. květen 2013 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLICKÁ, KARLICKÁ 1170, ČERNOŠICE Vedeno pod č. zakázky: 13126 Ing. Petr Kotek, Ph.D Ing. Zdeněk Ročárek Ing. František Duda květen

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Podle vyhlášky č.78/2013 Sb. Rodinný dům Staré nám. 24/25, Brno Přízřenice Vlastník: František Janíček a Dagmar Janíčková Staré náměstí 24/25, 619 00 Brno Zpracovatel:

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250mm. Střecha je sedlová se m nad krokvemi. Je provedeno fasády kontaktním zateplovacím

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: 535389 Kód katastrálního území: 793353 Parcelní

Více

Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie

Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie Téma vývoje energetiky budov je v současné době velmi aktuální a stává se společenskou záležitostí, neboť šetřit

Více

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Varnsdorf - Muster Gebäudebeurteilung 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: 1989 počet podlaží: o 7 budov: 1x 4 podlažní

Více

413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Formánkova 434436 PSČ, místo: 5 11 Hradec Králové Typ budovy: Bytový dům Plocha

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Řehořov 72, 588 24 Jihlava

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Řehořov 72, 588 24 Jihlava PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Řehořov 72, 588 24 Jihlava dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: Ing. Petr Suchánek, Ph.D. energetický specialista MPO, číslo 629 ze dne 24.07.

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 22 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné

Více

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec Panelové sídliště 3,5 tisíce bytů Z toho 1056 ve vlastnictví města Ostatní SBD Družba

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Svatý Jan - Radobyl - 8, 262 56 Krásná Hora parc. č. st. 53 dle Vyhl.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Svatý Jan - Radobyl - 8, 262 56 Krásná Hora parc. č. st. 53 dle Vyhl. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Svatý Jan Radobyl 8, 262 56 Krásná Hora parc. č. st. 53 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Jiří Sedlák, Krásná Hora 124, 262 56 Energetický auditor: ING.

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 1 Specifický cíl 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

Více

t» Comfort space PRŮKAZ ENERGETICKÉ NAROCNOSTIBUDOVY Novostavba rodinného domu Varianta BASIC dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb.

t» Comfort space PRŮKAZ ENERGETICKÉ NAROCNOSTIBUDOVY Novostavba rodinného domu Varianta BASIC dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ, v NAROCNOSTIBUDOVY dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. Novostavba rodinného domu Varianta BASIC t» Comfort space ARGENTINSKÁ 1027/20, PRAHA 7, IČ:285 90 228 říjen 2011 Zakázka: MOBILHOUSE

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Řadový RD - střední sekce Praha - Hostavice Celková podlahová plocha: 141,5 m 2 Hodnocení budovy stávající stav po realizaci doporučení A A B C D E F G Měrná vypočtená

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: Rodinný dům Adresa budovy: Nová Cihelna Celková podlahová plocha A c : 162.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: Rodinný dům Adresa budovy: Nová Cihelna Celková podlahová plocha A c : 162. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: Rodinný dům Adresa budovy: Nová Cihelna Celková podlahová plocha A c : 162.2 m 2

Více

Praktický příklad energeticky úsporných opatření panelového domu

Praktický příklad energeticky úsporných opatření panelového domu Praktický příklad energeticky úsporných opatření panelového domu Abstrakt Eliška Ubralová Příspěvek se zabývá praktickým příkladem energetických úspor v panelovém domě. V dnešní době jsme svědkem stálého

Více

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec Panelové sídliště 3,5 tisíce bytů Z toho 1056 ve vlastnictví

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Hraničná parc. č. 12/4 (67) dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Hraničná parc. č. 12/4 (67) dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Hraničná parc. č. 12/4 (67) dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Jiří a Markéta Matějovic Energetický auditor: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D. energetický auditor

Více

Výpočet potřeby tepla na vytápění

Výpočet potřeby tepla na vytápění Výpočet potřeby tepla na vytápění Výpočty a posouzení byly provedeny při respektování zásad CSN 73 05 40-2:2011, CSN EN ISO 13789, CSN EN ISO 13790 a okrajových podmínek dle TNI 73 029, TNI 73 030. Vytvořeno

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

SEZNAM PŘÍLOH Seznam tabulek

SEZNAM PŘÍLOH Seznam tabulek SEZNAM PŘÍLOH Seznam tabulek Tabulka č. 1. Identifikační údaje budovy Tabulka č. 2. Typ budovy Tabulka č. 3. - Druhy energie užívané v budově Tabulka č. 4. - Stručný popis energetického a technického zařízení

Více

Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie

Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie Téma vývoje energetiky budov je v současné době velmi aktuální a stává se společenskou záležitostí, neboť šetřit

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (vyhl. č. 148/2007 Sb.) Společenství vlastníků jednotek Komenského 580

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (vyhl. č. 148/2007 Sb.) Společenství vlastníků jednotek Komenského 580 [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (vyhl. č. 148/2007 Sb.) Objekt: Adresa: Majitel: Bytový dům Komenského 580, 289 23 Milovice - Mladá Společenství vlastníků jednotek Komenského 580 Komenského

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D. energetický specialista MPO, číslo 629

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Rooseveltova, Znojmo Účel budovy: budova pro bydlení Kód

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146.8 m 2

Více

Podíl dodané energie připadající na [%]: Větrání 0,3 24.06.2022. Jméno a příjmení : Ing. Jan Chvojka. Osvědčení č. : 0440

Podíl dodané energie připadající na [%]: Větrání 0,3 24.06.2022. Jméno a příjmení : Ing. Jan Chvojka. Osvědčení č. : 0440 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: Řadový rodinný dům Adresa budovy: Nová Cihelna Celková podlahová plocha A c : 158.8 m 2

Více

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07 Seznam analyzovaných opatření a jejich ji logika výběru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Oblasti analýz výzkumu Energetika původních PD ve zkratce Problémy dnešních rekonstrukcí panelových

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) DLE VYHLÁŠKY 78/2013 Sb. O ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV. BYTOVÝ DŮM Křivoklátská ul., Praha 18 - Letňany

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) DLE VYHLÁŠKY 78/2013 Sb. O ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV. BYTOVÝ DŮM Křivoklátská ul., Praha 18 - Letňany PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) DLE VYHLÁŠKY 78/213 Sb. O ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV BYTOVÝ DŮM Křivoklátská ul., Praha 18 Letňany Investor: BPT DEVELOPMENT, a.s. Václavské nám.161/147 Vypracoval:

Více

Energetická Náročnost Budov Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy. RALPO s.r.o. Kunovice, Osvobození 1525, 686 04

Energetická Náročnost Budov Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy. RALPO s.r.o. Kunovice, Osvobození 1525, 686 04 Energetická Náročnost Budov Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Větší změna dokončené budovy Budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části

Více

Zakázka číslo: 2010-02040-StaJ. Energetická studie pro program Zelená úsporám. Bytový dům Královická 1688 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Zakázka číslo: 2010-02040-StaJ. Energetická studie pro program Zelená úsporám. Bytový dům Královická 1688 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav Zakázka číslo: 200-02040-StaJ Energetická studie pro program Zelená úsporám Bytový dům Královická 688 250 0 Brandýs nad Labem Stará Boleslav Zpracováno v období: březen 200 Obsah.VŠEOBECNĚ...3..Předmět...3.2.Úkol...3.3.Objednatel...3.4.Zpracovatel...3.5.Vypracoval...3.6.Kontroloval...3.7.Zpracováno

Více

Vít KLEIN, Ph.D. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVANÝ PODLE VYHLÁŠKY Č. 78/2013 Sb.

Vít KLEIN, Ph.D. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVANÝ PODLE VYHLÁŠKY Č. 78/2013 Sb. Vít KLEIN, Ph.D. energetický specialista zapsaný v Seznamu energetických specialistů MPO pod číslem 023 Resslova 1754/3, 400 01 Ústí nad Labem E-mail: vit.klein@volny.cz Mobil: 777 784 900 PRŮKAZ ENERGETICKÉ

Více