INformační zpravodaj Technologického inovačního centra Zlín. 5 / 07 (červen 2007)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INformační zpravodaj Technologického inovačního centra Zlín. 5 / 07 (červen 2007)"

Transkript

1 > Třetí klastr v regionu založen > 7RP: konzultace s firmou PERA > Mezinárodní transfer technologií > Seminář OPTIMICONu > Další nájemníci PIC > Nástroje podpory pro začínající MSP > Úvěrové a záruční programy v OPPI zahájeny > Budova PIC stavbou roku Zlínského kraje INformační zpravodaj Technologického inovačního centra Zlín 5 / 07 (červen 2007) Zkratky v tomto čísle 7RP 7. rámcový program EU pro podporu výzkumu a vývoje / CIRC Czech Innovation Relay Centre / KÚ ZK Krajský úřad Zlínského kraje / MPO...Ministerstvo průmyslu a obchodu / MSP malý a střední podnik / OPPI...Operační program podnikání a inovace / PIC Podnikatelské inovační centrum Zlín / UTB Universita Tomáše Bati ve Zlíně > Třetí klastr v regionu založen Dne se v budově Podnikatelského inovační centra Zlín uskutečnil závěrečný seminář k projektu MAPOVÁNÍ MOŽNOSTÍ VZNIKU KLASTRU V OBORU DŘEVAŘSKÉ VÝROBY A VÝROBY NÁBYTKU VE ZLÍNSKÉM KRAJI. Technologické inovační centrum s.r.o. bylo realizátorem projektu, který trval deset měsíců a skončil úspěšně: celkem 19 firem projevilo zájem vytvořit sdružení (klastr). Po skončení semináře se konalo uzavřené jednání členských firem, které schválilo stanovy sdružení, pravidla financovaní a zvolilo přípravný výbor, který požádá o registraci sdružení. V regionu tedy po plastikářích a obuvnících vzniká už třetí klastr. Závěrečného semináře se vedle zástupců firem zúčastnil i náměstek hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák, prorektorka Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Doc. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková a ředitel regionální kanceláře agentury CzechInvest, Ing. Martin Kobzáň. MVDr. Mišák ve svém úvodním slovu zdůraznil, že klastry jsou významným prvkem regionálního rozvoje a role regionální samosprávy při jejich podpoře je nezastupitelná. Právě kraj má prostředky a do budoucna budou ještě větší které je možné využít. Na Zlínsku je myšlenka klastrů podporována dlouhodobě. Tak jako kraj podpořil plastikáře a obuvníky, slibuje podporu i nábytkářům a dřevařům. Bude ovšem hodně záležet i na nich samých každý klastr si své místo musí vybojovat vlastní prací a vlastními společnými projekty. Ing. Kobzáň pak hovořil o podpoře vytváření a rozvoje klastrů z evropských strukturálních fondů. Tato podpora činila v minulém programovacím období ( ) průměrně 65% nákladů klastru v prvních třech letech existence (například u zlínských plastikářů, jejichž projekt byl v roce 2006 hodnocen jako jeden z nejlepších v ČR, překročila přislíbená podpora 19. mil Kč). Přesné znění podmínek pro nové programovací období ( ) ještě není známo s určitostí se ale dá říci, že podpora bude pokračovat a její objem se dokonce zvýší na 5,3 mld. Kč. Další část semináře byla věnována shrnutí projektu mapování. To provedla projektová manažerka Ing. Martina Holíková. Podstatou mapování je vyhledání vhodných firem v regionu, zjištění jejich zájmů a potřeb a vytvoření prostoru pro společné diskuse o případné budoucí spolupráci. Rozpočet projektu byl 730 tis. Kč; z toho přislíbená dotace je 547 tis. Kč, zbytek uhradí Zlínský kraj. Projektový tým kontaktoval celkem 87 firem, což je (pomineme-li malé firmy do 10 zaměstnanců) většina v regionu. Některé firmy byly velmi aktivní, podílely se na přípravě programu klastru. Zvolily také název klastru, jeho logo a pomohly vytvořit webové stránky. Na závěr semináře promluvil zástupce firem hodlajících vstoupit do klastru a kandidát na manažera klastru Ing. Robert Babuka, MBA. Připomněl, že specifikem klastru je jeho víceoborovost a to, že oba obory na sebe v hodnotovém řetězci navazují. Jedním z hlavních bodů poslání tohoto klastru je tedy vytvářet podmínky pro maximální využití hodnotového řetězce a rozvojového potenciálu v oborech nábytkářského, lesnického a dřevozpracujícího odvětví a v navazujících odvětvích tak, aby co nejvíce přidané hodnoty zůstávalo v regionu. Zatím je situace spíše neutěšená; Česko je s 25% exportu surového dřeva na prvním místě v Evropě! (Pro srovnání: v Rakousku činí export jen 2%). Problémem oboru je i jeho roztříštěnost; přes 93% podniků jsou firmy do 5 zaměstnanců. I proto má svůj hluboký smysl sdružit se v klastru a lépe tak čelit konkurenčním hrozbám. Hlavními podmínkami pro naplnění poslání klastru jsou: Podpora klastru (organizační, finanční, společenská) Důvěra členů a rozvoj členské základny Dlouhodobá spolupráce a porozumění Realistické cíle a projekty Na tato slova navázala Doc. Pavelková. I když by se mohlo zdát, že v tomto případě bude universita klastru vzdálenější, protože specializace přímo zaměřené na dřevo se na ní zatím neučí, není tomu tak. Na Fakultě multimediálních komunikací například existuje ateliér prostorové tvorby, který se ve svých projektech samozřejmě zabývá i nábytkem a jeho designem. Jiným příkladem je Ústav financí a účetnictví na Fakultě managementu a ekonomiky, který vede právě Doc. Pavelková. Je vedoucí řešitelkou grantového projektu Měření a řízení výkonnosti klastrů. Klastry a jejich členové slouží jako laboratoře, které do projektu dodávají potřebná data, ale zároveň z jeho výsledků těží a mají možnost lépe chápat svoji ekonomickou situaci a ovlivňovat svou budoucnost. V budoucnu bude jistě možná i větší spolupráce v technologické oblasti. Je to v souladu s obecným trendem UTB, která chce být co nejotevřenější potřebám firem z regionu. INformační zpravodaj TIC Zlín 5 / 07 červen 2007 Kontakt: (všechna čísla najdete na Strana 1/5

2 Uzavřené jednání členských firem, které se konalo po ukončení semináře, schválilo definitivní verzi stanov sdružení a pravidla jeho financování a rozhodování. Dále si firmy zvolily přípravný výbor, který požádá o registraci sdružení. Členy výboru se stali Ing. Babuka (ALLWOOD a.s.), Ing. arch. Grňák (GG Interstyl s.r.o.) a BBS. Štěpánek (KOVONAX s.r.o.). Evropské komisi. Potěšitelné je, že v dalších třech případech dokonce přišla iniciativa na vyhlášení vlastních projektů. Firmy, které projevily zájem o členství v klastru: JELÍNEK výroba nábytku s.r.o. KOVONAX spol. s r. o. BS Vsetín s.r.o. CE WOOD, a.s. ALLWOOD, a.s. Javořice, a.s. PLOMA, a.s. Ploma dřevovýroba, a.s. EDEL nábytek, spol. s r.o. Janošík Jiří s.r.o. TON a.s. Jáchymov invest a.s., odštěpný závod DYAS GG Interstyl s.r.o. TRIM, spol. s r.o. F.N.C. spol. s r.o. Novika, spol. s r.o. Domy Start, a.s. > > 7RP: konzultace s firmou PERA se v PIC uskutečnila akce, na kterou jsme zvali v minulém čísle: Seminář o možnostech zapojení firem do mezinárodních výzkumných a vývojových projektů kofinancovaných EU v rámci 7. rámcového programu. Firmy, které projevily zájem o spolupráci měly po ukončení semináře možnost osobního pohovoru s pracovníky anglické firmy PE- RA INNOVATIONS jednoho z významných evropských koordinátorů mezinárodních projektů. TIC provedlo pro firmu PERA vytipování a vyhledání vhodných firem ze Zlínského regionu pro možné zapojení do připravovaných projektů. Osloveno bylo přes 50 firem, zájem projevilo a semináře se zúčastnilo 17 z nich. Zúčastnili se také zástupci dvou asociací firem (plastikářský a dřevařský klastr) a také reprezentanti UTB. Protože celá akce vyhledávání firem pro zapojení do 7RP včetně semináře byla součástí projektu tvorby Regionální inovační strategie ve Zlínském kraji (v tomto projektu je PERA jedním z partnerů), vystoupil v úvodu semináře náměstek hejtmana pro strategii MVDr. Stanislav Mišák a zasadil celou akci do kontextu dalších aktivit RIS. V další části semináře představil Ing. David Mareček z odboru strategie KÚ ZK připravovaný akční plán RIS, který by měl být dopracován a publikován na podzim tohoto roku. Hlavní částí semináře pak bylo vystoupení zástupců anglické firmy PERA INNOVATIONS jejího ředitele pana Martina Wassella a projektové manažerky paní Célie Gavaud. Vysvětlili strukturu 7RP a různých typů projektů vhodných pro MSP. Hovořili také o přínosu výsledků programu pro firmy a možnosti jejich zapojení v programu. Velmi zajímavé bylo uvedení několika konkrétních příkladů (case studies). Po úvodním semináři následovaly 20-minutové konzultace zástupců firem s pracovníky PERA. Ti byli spokojeni s organizací i s nabídkou většiny firem. Ve třech případech se už jednalo o partnery, které TIC pomohlo koncem května vybrat do konkrétních projektů a kde už byly odeslány žádosti > > Mezinárodní transfer technologií Czech Innovation Relay Centre (CIRC) je jedním z projektů Technologického centra Akademie věd ČR, zaměřený na podporu mezinárodního transferu technologií a mezinárodní spolupráci v oblastech aplikovaného výzkumu a vývoje. Projekt je součástí evropské sítě Innovation Relay Centres (IRC). Tuto síť, zřízenou Evropskou komisí v roce 1995, nyní tvoří 71 evropských inovačních center ve 33 zemích (kromě EU jsou to také Turecko, Chile, Island, Izrael, Norsko a Švýcarsko), které vzájemně spolupracují v oblasti mezinárodního transferu technologií se záměrem pomáhat malým, středním i velkým společnostem, které pokládají inovace za významný faktor zvyšování své konkurenceschopnosti. Síť IRC spolupracuje ale i s výzkumnými ústavy a vysokými školami s cílem komercionalizovat výsledky jejich činnosti. Síť IRC vlastní databázi obsahující přes technologických nabídek a více než 600 technologických poptávek z různých oborů: strojírenství, elektrotechniky, energetiky, obnovitelných zdrojů apod. Technologie v databázi jsou v různém stadiu řešení (laboratorně testovaná, testovaná v praxi, uvedená na trh atd.) a v různém stadiu právní ochrany (patenty, tajná know-how ). Je možné navázat výrobní nebo technickou kooperaci, výrobu, společné podnikání nebo např. nabídnout licenci. CIRC se zaměřuje zejména na následující technologické sektory: Alternativní energetika Biotechnologie a medicína Informační technologie Nanotechnologie Potravinářství Strojírenství, materiály a doprava Textil Životní prostředí Mezi nabízené služby patří: Zastoupení podniků na výstavách, veletrzích a technologických burzách Posouzení technologického potenciálu podniku Usnadnění přístupu k výsledkům výzkumu a vývoje v ČR Sledování technologií, informování o výsledcích výzkumu a vývoje v zemích EU Vyhledávání partnerů pro technologický vývoj, výrobní spolupráci či technologický transfer Pořádání tematických seminářů a školení o transferu technologií (např. k problematice ochrany duševního vlastnictví), Podpora mezinárodního technologického transferu s českou účastí Právní služby při obchodu s licencemi > INformační zpravodaj TIC Zlín 5 / 07 červen 2007 Kontakt: (všechna čísla najdete na Strana 2/5

3 > Seminář OPTIMICONu uspořádala firma OPTIMICON s.r.o. v budově PIC seminář na téma Průmyslové inženýrství Nástroje a metody. Semináře se účastnili zástupci širokého spektra odborné veřejnosti. Mezi účastníky byli lidé zabývající se řízením firem nebo úseků výroby, financí, kvality nebo logistiky. Kromě zástupců firem ze Zlínska se zúčastnily i firmy z Brna či Ostravy. Tato účast svědčí o významu, který průmyslové inženýrství zaujímá. Účastníci semináře byli seznámeni s praktickými aspekty nástrojů a metod průmyslového inženýrství, které byly prezentovány na praktických příkladech a případových studií z řad českých průmyslových podniků. Hlavní pozornost byla věnována: měření práce, tj. způsobům určování časů (metody MOST a REFA) kapacitám, výpočtu kapacit k identifikaci úzkých míst (TOC, DBR) vytváření a dimenzování linky (Poka-yoke, Jidoka); přístupům tahu a tlaku (JIT a Kanban). Semináře a vzdělávací akce firmy OPTIMICON pomáhají dalšímu vzdělávání pracovníků středního a vrcholového managementu a zároveň poskytují potřebný rámec k výměně zkušeností a k navazování nových obchodních kontaktů. Snahou společnosti OPTIMICON je zpřístupnit nejnovější znalosti a dovednosti v oblasti nákladového řízení, controllingu, procesního řízení a celé řady dalších oborů, široké podnikatelské veřejnosti. Kompletní nabídku naleznete na > Další nájemníci PIC Než představíme další dvě firmy, které startují své podnikání v našem inkubátoru, musíme ještě udělat malou reklamu kavárně, která se usídlila v přízemí Podnikatelského inovačního centra vedle recepce. Nabízí příjemné posezení a občerstvení uprostřed hranatého průmyslového areálu, kde by je málokdo čekal, a to jak uživatelům a návštěvníkům 23. budovy, tak i široké veřejnosti. Kavárna je otevřena v pracovní dny od 8 do 17 hodin. Kromě nápojů a jídel nabízí i cateringové služby. Ty jsme vyzkoušeli na několika akcích v našem Školicím a prezentačním centru a můžeme je doporučit. Zajímavostí je také skutečnost, že provozovatelka kavárny je také začínající podnikatelkou. Ing. David Vlk INFORMIKA INFORMIKA je elektronický inzertní systém, který byl vytvořen studenty UTB. Projekt je v současné době je aktivován v České a Slovenské republice. Systém vychází z poznatku, že každá reklama nebo inzerce obsahuje spojení na inzerenta, ovšem ten nemá přímou zpětnou vazbu. Firmy vkládají obrovské částky do reklamních kampaní, ale o jejich přímém dosahu na konkrétní zákazníky mají skoupé nebo vůbec žádné informace. Platí, protože to doporučují marketingové příručky a protože to dělají ostatní. Systém INFORMIKA přináší revoluci v tom, že inzerent platí pouze za reálné konkrétní kontakty. Je založen na komunikaci prostřednictvím SMS. Na webových stránkách nebo na inzertních místech (například na každém stole ve vybraných restauracích) jsou umístěny stojánky a nabídkami, jež informují o nějakém produktu nebo službě. Ten, kdo o některou nabídku projeví zájem, pošle SMS (za běžnou cenu, to je podstatné) na číslo systému INFORMIKA, které je uvedeno v inzerátech. Do třiceti vteřin dostane odpověď formou SMS. Ta obsahuje kontaktní telefon na inzerenta a zároveň inzerent dostane formou SMS telefonní číslo na spotřebitele. Toto inzerentům neumožní žádná reklamní kampaň v tradičních médiích. Výsledek je, že obě strany obchodu mají na sebe kontakt a záleží jenom na nich, co s kontaktem udělají. Primárním cílem tohoto projektu je pomoci malým a středním podnikatelům prezentovat levným a účinným způsobem jejich zboží a služby. > Zlín Net a.s. Firma ZLÍN NET staví ve spolupráci s Dopravní společností Zlín Otrokovice a Magistrátem města Zlín metropolitní optickou síť ve Zlíně. Ta bude měřit cca 50 km a v horizontu 5 let plánuje ZLÍN NET výstavbu dalších až 100 km. Optická síť propojí města Zlín a Otrokovice. ZLÍN NET je operátorem poslední míle, což znamená, že jeho zákazníky jsou telekomunikační operátoři poskytující telekomunikační služby (internet a hlas) koncovým zákazníkům (firmám). V případě, že koncový zákazník povolí přivedení optického kabelu do vlastního objektu, bude mít možnost poptávat telekomunikační služby jakéhokoliv operátora, se kterým má ZLÍN NET smlouvu. ZLÍN NET tak prostřednictvím vlastní optické sítě řeší dnes největší problém pro poskytovatele telekomunikačních služeb, a to překonání tzv. poslední míle, tj. úseku od centrály telekomunikačních operátorů až ke koncovým zákazníkům. Tento způsob poskytování telekomunikačních služeb je v České republice naprosto výjimečný. Koncovým zákazníkům přinese tato služba následující výhody: vyšší rychlost internetu (až 100 Mbit) možnost výběru telekomunikačního operátora kvalitnější služby transparentnost poplatků za služby > > Nástroje podpory pro začínající MSP se v PIC uskutečnil workshop na téma Nástroje na podporu začínajících malých a středních podnikatelů ve Zlínském kraji, který pořádalo TIC. Spolupořadatelem byl Regionální podpůrný zdroj (RPZ), hlavním hostem byl ředitel brněnské pobočky Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) Ing. Aleš Trnka. Zúčastnili se jej klienti podnikatelského inkubátoru, malé a střední firmy a také zástupci Hospodářské komory. Na workshopu byly prezentovány nástroje finanční podpory, které pro své klienty nabízí podnikatelský inkubátor a programy RPZ a ČMZRB. INformační zpravodaj TIC Zlín 5 / 07 červen 2007 Kontakt: (všechna čísla najdete na Strana 3/5

4 V úvodu přestavil projektový manažer TIC Ing. Petr Konečný podnikatelský inkubátor a možnosti, které svým klientům nabízí. Na jeho přednášku navázal ředitel RPZ Ing. Milan Škarka, MBA, a představil nový finanční nástroj Mikroúvěr, určený výhradně klientům PI (viz INfo 4/07). Další možností, kterou nabídl RPZ je Zlínský regionální úvěr, což je zvýhodněný úvěr pro podnikatele do 50 zaměstnanců a místem realizace své podnikatelské činnosti na území Zlínského kraje. Ing. Trnka pak informoval o programech podpory pro MSP formou zvýhodněných úvěrů pro rok Prvním nabízenou možností byl program START. Více informací o těchto programech najdete níže. > www cmzrb.cz, > Úvěrové a záruční programy zahájeny S účinností od mohou malí a střední podnikatelé využít další programy spolufinancované ze strukturálních fondů EU, které jsou zařazeny do Operačního programu Podnikání a inovace. Jsou to programy ZÁRUKA, PROGRES a START, které jsou řadě podnikatelů známé již z minulého programovacího období, nicméně pro léta doznaly tyto programy některých změn. Pro získání podrobných informací doporučujeme navštívit webovou stránku banky a pro případné dodatky využít ové či telefonické kontakty uvedené na zmíněné webové adrese. Pro všechny tři programy je poskytovatelem dotace MPO a zprostředkujícím subjektem ČMZRB. Vyhlášení výzvy je a žádosti se budou přijímat od do Program ZÁRUKA Program je určen pro malé a střední podnikatele, kteří mohou získat: Zvýhodněnou záruku pro podnikatele s méně než 250 zaměstnanci, až do výše 80% jistiny zaručovaného úvěru na investiční úvěry či úvěry na pořízení zásob. Zvýhodněnou záruku s finančním příspěvkem, která je dostupná pouze pro podnikatele s méně než 50 zaměstnanci. Tato záruka může být poskytnuta k úvěrům do 5 mil. Kč a s dobou splatnosti úvěru delší než 3 roky. Finanční příspěvek ve výši 10% vyčerpaného zaručovaného úvěru je vyplácen podnikatelům realizujícím své projekty ve vybraných regionech, zejména regionech s vyšší nezaměstnaností (podrobněji na Získání příspěvku je podmíněno ukončením realizace projektu do dvou let od uzavření smlouvy o záruce. Program PROGRES Program je určen pro malé a střední podnikatele s méně než 250 zaměstnanci. PROGRES umožňuje podnikatelům dlouhodobé financování investičně zaměřených projektů. Podpora je poskytována v těchto formách: Podřízený úvěr, který může být poskytnut až do výše 25 mil. Kč, s pevnou úrokovou sazbou ve výši 3% p.a. a s maximální dobou splatnosti 11 let. Odklad splátek jistiny může být až 6 let. K financování projektu musí podnikatel současně využít dalšího externího financování, např. formou bankovního úvěru nebo leasingu, a to nejméně ve stejné výši podřízeného úvěru. Podřízený úvěr s finančním příspěvkem, který je podnikatelům poskytován za stejných podmínek jako klasický podřízený úvěr. Finanční příspěvek mohou získat ti podnikatelé, kteří zvýší zaměstnanost a udrží ji po dobu dvou let. Příspěvek je poskytován ve výši 10% vyčerpaného podřízeného úvěru, a to formou prominutí posledních splátek jistiny podřízeného úvěru. Program START Program je určen drobným začínajícím podnikatelům, za které jsou považováni ti, kteří začínají podnikat poprvé nebo minimálně po sedmi letech od ukončení předchozí podnikatelské činnosti a kteří v současné době nejsou a ani v uplynulých sedmi letech nebyli společníky nebo členy jiné právnické osoby. V programu lze získat dvě různé formy podpory: Bezúročný úvěr, který lze poskytnout v maximální výši 0,75 mil. Kč pro fyzickou osobu podnikatele a až 1,5 mil. Kč v případě právnické osoby s více společníky. Bezúročným úvěrem lze financovat nejvýše 90% způsobilých výdajů projektu. Splatnost úvěru je nejdéle 7 let. Záruka s finančním příspěvkem je poskytována pro úvěry v maximální výši 1,5 mil. Kč a do výše 80 % jistiny úvěru. Doba splatnosti úvěru musí být delší než 3 roky. Finanční příspěvek je vyplácen ve výši 15 % vyčerpaného zaručovaného úvěru a je podmíněn ukončením realizace projektu do dvou let od poskytnutí záruky. > A /0/zpravodaj_1_07.pdf > Budova PIC stavbou roku Zlínského kraje V přízemí budovy PIC hostuje výstava oceněných projektů v soutěži Stavba roku Zlínského kraje. Soutěž již pátým rokem pořádá Krajská stavební společnost při Svazu podnikatelů ve stavebnictví, Česká komora architektů, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Zlínský kraj. Letos se sešlo celkem 35 návrhů na ocenění v sedmi kategoriích. Už několikrát jsme pochválili rekonstrukci budovy 23 bývalého baťovského areálu, kde je nyní Podnikatelské inovační centrum a kde sídlí i TIC jako jeho provozovatel. Nyní se této stavbě dostalo i oficiálního ocenění v soutěži získala hlavní cenu, GRAND PRIX. To byl určitě hlavní důvod toho, že se výstava zastavila při svém putování na čas i u nás. Návštěvníci ji tedy mohou spojit přímo s prohlídkou jednoho exponátu. Provedení rekonstrukce budovy chválí návštěvníci z domova i ze zahraničí. Těší nás, že už podruhé se zastavil i pan Tomáš Baťa. Napoprvé jej znovuzrození budovy tak upoutalo, že přivedl i svoji ženu a chtějí poznatky z rekonstrukce využít i pro další baťovské budovy ve světě. V horní řadě Ing. Pavel Velev, ředitel Nadace Tomáše Bati, a Tomáš Baťa, dole paní Sonja Bata a prorektor UTB Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. INformační zpravodaj TIC Zlín 5 / 07 červen 2007 Kontakt: (všechna čísla najdete na Strana 4/5

5 INformační zpravodaj TIC Zlín 5 / 07 červen 2007 Kontakt: (všechna čísla najdete na Strana 5/5

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.)

Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.) Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.) ve spolupráci s Technologickým centrem Akademie věd České republiky Obsah Seznam tabulek...3

Více

Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR

Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR ČÁST MPO zpracovatelský průmysl na bázi dřeva Dřevozpracující průmysl v ČR Odvětví dřevozpracujícího průmyslu

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITITKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ PARTNER FIREMNÍ 1/2013 ročník VIII. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ > 4: Zblízka: Fondy už vidí na dno pokladny > 6: Martin Jarolím: Fabrika je šancí pro

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

15. června 2012. Analýza možností poskytování. v ČR

15. června 2012. Analýza možností poskytování. v ČR 15. června 2012 Analýza možností poskytování mikropůjček v ČR Obsah Manažerské shrnutí... 3 1 Úvod a cíle...7 2 Náš přístup... 9 3 Analýza stávajících možností drobných úvěrů v ČR... 11 3.1 Analýza poskytování

Více

Informace o bance a jejích službách pro klienty

Informace o bance a jejích službách pro klienty Informace o bance a jejích službách pro klienty Květen 2005 Obsah Základní informace Vznik a historie ČMZRB, a. s. Souhrnná charakteristika Právní rámec činnosti Poslání Hlavní činnosti Naši klienti Spolupráce

Více

Newsletter Enterprise Europe Network v ČR

Newsletter Enterprise Europe Network v ČR Newsletter Enterprise Europe Network v ČR číslo 1 - duben 2011 Vydává Technologické centrum AV ČR Co jsme pro Vás připravili: Informace a zajímavosti Vážení čtenáři, rádi bychom Vám představili další číslo

Více

Sborník. Sborník závěrečných prací projektu Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV. 1. díl

Sborník. Sborník závěrečných prací projektu Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV. 1. díl Sborník projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve vědě a výzkumu CZ.1.07/2.3.00/09.0134 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Sborník závěrečných prací projektu Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání

Více

Klastry v cestovním ruchu a jejich potenciál v České republice se specializací na Zlínský kraj. Bc. Andrea Kadlecová

Klastry v cestovním ruchu a jejich potenciál v České republice se specializací na Zlínský kraj. Bc. Andrea Kadlecová Klastry v cestovním ruchu a jejich potenciál v České republice se specializací na Zlínský kraj Bc. Andrea Kadlecová Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Diplomová práce obsahuje stručný přehled vývoje klastrů

Více

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON)

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON) Technologické centrum Akademie věd ČR Sociologické nakladatelství (SLON) analýza inovačního potenciálu krajů České republiky Ondřej Pokorný, Miroslav Kostić, Vladislav Čadil Ondřej Valenta, Lenka Hebáková,

Více

32 vzdělávacích akcí s 525 účastníky

32 vzdělávacích akcí s 525 účastníky 27 firem a 5 pracovišť UP v pronájmu na 95 % dostupné plochy 395 konzultačních hodin klientům 42 poptávek po měření a výzkumu 17 zpracovaných žádostí o dotaci pro klienty 8 zaměstnanců 47 dnů na školení

Více

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Autor studie: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o. p. s. Externí zpracovatel: AgEnDa o.s.

Více

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE Analýza současného stavu Zpracoval Ing. Jakub Pechlát spolupráce Ing. Jiří Mejstřík Prosinec 2006 Tato

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

1 obsah # CZECHTRADE VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY CZECHTRADE / 2004 1 SLOVO MINISTRA

1 obsah # CZECHTRADE VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY CZECHTRADE / 2004 1 SLOVO MINISTRA 1 obsah # VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 CZECHTRADE ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU SLOVO MINISTRA SLOVO GENERÁLNÍ ŘEDITELKY CZECHTRADE / VAŠE AGENTURA SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V CZECHTRADE VÝSLEDKY

Více

Úroveň podnikatelského prostředí svědčí o vyspělosti regionu

Úroveň podnikatelského prostředí svědčí o vyspělosti regionu ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 10 Úroveň podnikatelského prostředí svědčí o vyspělosti regionu V dubnu se sešli zástupci JHK a několika firem, aby prodiskutovali aktuální hospodářskou situaci

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

ale jedná se o kvalitu celého procesu, či spíše všech firemních procesů

ale jedná se o kvalitu celého procesu, či spíše všech firemních procesů Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 10 () Kvalita výrobku nekončí www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je S kreditní kartou AURA další výhody Společnost Cetelem

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 2012 OBSAH ÚVOD... 3 PRINCIP PARTNERSTVÍ PŘI PŘÍPRAVĚ KONCEPCE MSP 2014+...

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 21. 23. května 2012 Liberec, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

a publicitních aktivit

a publicitních aktivit Evaluace komunikačních Verze 1.0 ke dni 1. 1. 2011 Obsah Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 1. Úvod... 4 2. Legislativní a metodický rámec... 5 3. Cíle evaluační studie a evaluační otázky... 7 4. Cíle a cílové

Více

Mapování kulturních a kreativních odvětví v Brně Kvantitativní a kvalitativní výzkum

Mapování kulturních a kreativních odvětví v Brně Kvantitativní a kvalitativní výzkum Mapování kulturních a kreativních odvětví v Brně Kvantitativní a kvalitativní výzkum Poděkování Autoři: Marie Adamcová, Kateřina Buzková, Zdeňka Kujová, Petr Návrat, Alena Štěpánová, Michaela Šebestová

Více

ZA ROK 2008. Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s.

ZA ROK 2008. Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 28 Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Adresa společnosti: Ředitel společnosti: Statutární orgán společnosti (správní

Více