INformační zpravodaj Technologického inovačního centra Zlín. 5 / 07 (červen 2007)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INformační zpravodaj Technologického inovačního centra Zlín. 5 / 07 (červen 2007)"

Transkript

1 > Třetí klastr v regionu založen > 7RP: konzultace s firmou PERA > Mezinárodní transfer technologií > Seminář OPTIMICONu > Další nájemníci PIC > Nástroje podpory pro začínající MSP > Úvěrové a záruční programy v OPPI zahájeny > Budova PIC stavbou roku Zlínského kraje INformační zpravodaj Technologického inovačního centra Zlín 5 / 07 (červen 2007) Zkratky v tomto čísle 7RP 7. rámcový program EU pro podporu výzkumu a vývoje / CIRC Czech Innovation Relay Centre / KÚ ZK Krajský úřad Zlínského kraje / MPO...Ministerstvo průmyslu a obchodu / MSP malý a střední podnik / OPPI...Operační program podnikání a inovace / PIC Podnikatelské inovační centrum Zlín / UTB Universita Tomáše Bati ve Zlíně > Třetí klastr v regionu založen Dne se v budově Podnikatelského inovační centra Zlín uskutečnil závěrečný seminář k projektu MAPOVÁNÍ MOŽNOSTÍ VZNIKU KLASTRU V OBORU DŘEVAŘSKÉ VÝROBY A VÝROBY NÁBYTKU VE ZLÍNSKÉM KRAJI. Technologické inovační centrum s.r.o. bylo realizátorem projektu, který trval deset měsíců a skončil úspěšně: celkem 19 firem projevilo zájem vytvořit sdružení (klastr). Po skončení semináře se konalo uzavřené jednání členských firem, které schválilo stanovy sdružení, pravidla financovaní a zvolilo přípravný výbor, který požádá o registraci sdružení. V regionu tedy po plastikářích a obuvnících vzniká už třetí klastr. Závěrečného semináře se vedle zástupců firem zúčastnil i náměstek hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák, prorektorka Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Doc. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková a ředitel regionální kanceláře agentury CzechInvest, Ing. Martin Kobzáň. MVDr. Mišák ve svém úvodním slovu zdůraznil, že klastry jsou významným prvkem regionálního rozvoje a role regionální samosprávy při jejich podpoře je nezastupitelná. Právě kraj má prostředky a do budoucna budou ještě větší které je možné využít. Na Zlínsku je myšlenka klastrů podporována dlouhodobě. Tak jako kraj podpořil plastikáře a obuvníky, slibuje podporu i nábytkářům a dřevařům. Bude ovšem hodně záležet i na nich samých každý klastr si své místo musí vybojovat vlastní prací a vlastními společnými projekty. Ing. Kobzáň pak hovořil o podpoře vytváření a rozvoje klastrů z evropských strukturálních fondů. Tato podpora činila v minulém programovacím období ( ) průměrně 65% nákladů klastru v prvních třech letech existence (například u zlínských plastikářů, jejichž projekt byl v roce 2006 hodnocen jako jeden z nejlepších v ČR, překročila přislíbená podpora 19. mil Kč). Přesné znění podmínek pro nové programovací období ( ) ještě není známo s určitostí se ale dá říci, že podpora bude pokračovat a její objem se dokonce zvýší na 5,3 mld. Kč. Další část semináře byla věnována shrnutí projektu mapování. To provedla projektová manažerka Ing. Martina Holíková. Podstatou mapování je vyhledání vhodných firem v regionu, zjištění jejich zájmů a potřeb a vytvoření prostoru pro společné diskuse o případné budoucí spolupráci. Rozpočet projektu byl 730 tis. Kč; z toho přislíbená dotace je 547 tis. Kč, zbytek uhradí Zlínský kraj. Projektový tým kontaktoval celkem 87 firem, což je (pomineme-li malé firmy do 10 zaměstnanců) většina v regionu. Některé firmy byly velmi aktivní, podílely se na přípravě programu klastru. Zvolily také název klastru, jeho logo a pomohly vytvořit webové stránky. Na závěr semináře promluvil zástupce firem hodlajících vstoupit do klastru a kandidát na manažera klastru Ing. Robert Babuka, MBA. Připomněl, že specifikem klastru je jeho víceoborovost a to, že oba obory na sebe v hodnotovém řetězci navazují. Jedním z hlavních bodů poslání tohoto klastru je tedy vytvářet podmínky pro maximální využití hodnotového řetězce a rozvojového potenciálu v oborech nábytkářského, lesnického a dřevozpracujícího odvětví a v navazujících odvětvích tak, aby co nejvíce přidané hodnoty zůstávalo v regionu. Zatím je situace spíše neutěšená; Česko je s 25% exportu surového dřeva na prvním místě v Evropě! (Pro srovnání: v Rakousku činí export jen 2%). Problémem oboru je i jeho roztříštěnost; přes 93% podniků jsou firmy do 5 zaměstnanců. I proto má svůj hluboký smysl sdružit se v klastru a lépe tak čelit konkurenčním hrozbám. Hlavními podmínkami pro naplnění poslání klastru jsou: Podpora klastru (organizační, finanční, společenská) Důvěra členů a rozvoj členské základny Dlouhodobá spolupráce a porozumění Realistické cíle a projekty Na tato slova navázala Doc. Pavelková. I když by se mohlo zdát, že v tomto případě bude universita klastru vzdálenější, protože specializace přímo zaměřené na dřevo se na ní zatím neučí, není tomu tak. Na Fakultě multimediálních komunikací například existuje ateliér prostorové tvorby, který se ve svých projektech samozřejmě zabývá i nábytkem a jeho designem. Jiným příkladem je Ústav financí a účetnictví na Fakultě managementu a ekonomiky, který vede právě Doc. Pavelková. Je vedoucí řešitelkou grantového projektu Měření a řízení výkonnosti klastrů. Klastry a jejich členové slouží jako laboratoře, které do projektu dodávají potřebná data, ale zároveň z jeho výsledků těží a mají možnost lépe chápat svoji ekonomickou situaci a ovlivňovat svou budoucnost. V budoucnu bude jistě možná i větší spolupráce v technologické oblasti. Je to v souladu s obecným trendem UTB, která chce být co nejotevřenější potřebám firem z regionu. INformační zpravodaj TIC Zlín 5 / 07 červen 2007 Kontakt: (všechna čísla najdete na Strana 1/5

2 Uzavřené jednání členských firem, které se konalo po ukončení semináře, schválilo definitivní verzi stanov sdružení a pravidla jeho financování a rozhodování. Dále si firmy zvolily přípravný výbor, který požádá o registraci sdružení. Členy výboru se stali Ing. Babuka (ALLWOOD a.s.), Ing. arch. Grňák (GG Interstyl s.r.o.) a BBS. Štěpánek (KOVONAX s.r.o.). Evropské komisi. Potěšitelné je, že v dalších třech případech dokonce přišla iniciativa na vyhlášení vlastních projektů. Firmy, které projevily zájem o členství v klastru: JELÍNEK výroba nábytku s.r.o. KOVONAX spol. s r. o. BS Vsetín s.r.o. CE WOOD, a.s. ALLWOOD, a.s. Javořice, a.s. PLOMA, a.s. Ploma dřevovýroba, a.s. EDEL nábytek, spol. s r.o. Janošík Jiří s.r.o. TON a.s. Jáchymov invest a.s., odštěpný závod DYAS GG Interstyl s.r.o. TRIM, spol. s r.o. F.N.C. spol. s r.o. Novika, spol. s r.o. Domy Start, a.s. > > 7RP: konzultace s firmou PERA se v PIC uskutečnila akce, na kterou jsme zvali v minulém čísle: Seminář o možnostech zapojení firem do mezinárodních výzkumných a vývojových projektů kofinancovaných EU v rámci 7. rámcového programu. Firmy, které projevily zájem o spolupráci měly po ukončení semináře možnost osobního pohovoru s pracovníky anglické firmy PE- RA INNOVATIONS jednoho z významných evropských koordinátorů mezinárodních projektů. TIC provedlo pro firmu PERA vytipování a vyhledání vhodných firem ze Zlínského regionu pro možné zapojení do připravovaných projektů. Osloveno bylo přes 50 firem, zájem projevilo a semináře se zúčastnilo 17 z nich. Zúčastnili se také zástupci dvou asociací firem (plastikářský a dřevařský klastr) a také reprezentanti UTB. Protože celá akce vyhledávání firem pro zapojení do 7RP včetně semináře byla součástí projektu tvorby Regionální inovační strategie ve Zlínském kraji (v tomto projektu je PERA jedním z partnerů), vystoupil v úvodu semináře náměstek hejtmana pro strategii MVDr. Stanislav Mišák a zasadil celou akci do kontextu dalších aktivit RIS. V další části semináře představil Ing. David Mareček z odboru strategie KÚ ZK připravovaný akční plán RIS, který by měl být dopracován a publikován na podzim tohoto roku. Hlavní částí semináře pak bylo vystoupení zástupců anglické firmy PERA INNOVATIONS jejího ředitele pana Martina Wassella a projektové manažerky paní Célie Gavaud. Vysvětlili strukturu 7RP a různých typů projektů vhodných pro MSP. Hovořili také o přínosu výsledků programu pro firmy a možnosti jejich zapojení v programu. Velmi zajímavé bylo uvedení několika konkrétních příkladů (case studies). Po úvodním semináři následovaly 20-minutové konzultace zástupců firem s pracovníky PERA. Ti byli spokojeni s organizací i s nabídkou většiny firem. Ve třech případech se už jednalo o partnery, které TIC pomohlo koncem května vybrat do konkrétních projektů a kde už byly odeslány žádosti > > Mezinárodní transfer technologií Czech Innovation Relay Centre (CIRC) je jedním z projektů Technologického centra Akademie věd ČR, zaměřený na podporu mezinárodního transferu technologií a mezinárodní spolupráci v oblastech aplikovaného výzkumu a vývoje. Projekt je součástí evropské sítě Innovation Relay Centres (IRC). Tuto síť, zřízenou Evropskou komisí v roce 1995, nyní tvoří 71 evropských inovačních center ve 33 zemích (kromě EU jsou to také Turecko, Chile, Island, Izrael, Norsko a Švýcarsko), které vzájemně spolupracují v oblasti mezinárodního transferu technologií se záměrem pomáhat malým, středním i velkým společnostem, které pokládají inovace za významný faktor zvyšování své konkurenceschopnosti. Síť IRC spolupracuje ale i s výzkumnými ústavy a vysokými školami s cílem komercionalizovat výsledky jejich činnosti. Síť IRC vlastní databázi obsahující přes technologických nabídek a více než 600 technologických poptávek z různých oborů: strojírenství, elektrotechniky, energetiky, obnovitelných zdrojů apod. Technologie v databázi jsou v různém stadiu řešení (laboratorně testovaná, testovaná v praxi, uvedená na trh atd.) a v různém stadiu právní ochrany (patenty, tajná know-how ). Je možné navázat výrobní nebo technickou kooperaci, výrobu, společné podnikání nebo např. nabídnout licenci. CIRC se zaměřuje zejména na následující technologické sektory: Alternativní energetika Biotechnologie a medicína Informační technologie Nanotechnologie Potravinářství Strojírenství, materiály a doprava Textil Životní prostředí Mezi nabízené služby patří: Zastoupení podniků na výstavách, veletrzích a technologických burzách Posouzení technologického potenciálu podniku Usnadnění přístupu k výsledkům výzkumu a vývoje v ČR Sledování technologií, informování o výsledcích výzkumu a vývoje v zemích EU Vyhledávání partnerů pro technologický vývoj, výrobní spolupráci či technologický transfer Pořádání tematických seminářů a školení o transferu technologií (např. k problematice ochrany duševního vlastnictví), Podpora mezinárodního technologického transferu s českou účastí Právní služby při obchodu s licencemi > INformační zpravodaj TIC Zlín 5 / 07 červen 2007 Kontakt: (všechna čísla najdete na Strana 2/5

3 > Seminář OPTIMICONu uspořádala firma OPTIMICON s.r.o. v budově PIC seminář na téma Průmyslové inženýrství Nástroje a metody. Semináře se účastnili zástupci širokého spektra odborné veřejnosti. Mezi účastníky byli lidé zabývající se řízením firem nebo úseků výroby, financí, kvality nebo logistiky. Kromě zástupců firem ze Zlínska se zúčastnily i firmy z Brna či Ostravy. Tato účast svědčí o významu, který průmyslové inženýrství zaujímá. Účastníci semináře byli seznámeni s praktickými aspekty nástrojů a metod průmyslového inženýrství, které byly prezentovány na praktických příkladech a případových studií z řad českých průmyslových podniků. Hlavní pozornost byla věnována: měření práce, tj. způsobům určování časů (metody MOST a REFA) kapacitám, výpočtu kapacit k identifikaci úzkých míst (TOC, DBR) vytváření a dimenzování linky (Poka-yoke, Jidoka); přístupům tahu a tlaku (JIT a Kanban). Semináře a vzdělávací akce firmy OPTIMICON pomáhají dalšímu vzdělávání pracovníků středního a vrcholového managementu a zároveň poskytují potřebný rámec k výměně zkušeností a k navazování nových obchodních kontaktů. Snahou společnosti OPTIMICON je zpřístupnit nejnovější znalosti a dovednosti v oblasti nákladového řízení, controllingu, procesního řízení a celé řady dalších oborů, široké podnikatelské veřejnosti. Kompletní nabídku naleznete na > Další nájemníci PIC Než představíme další dvě firmy, které startují své podnikání v našem inkubátoru, musíme ještě udělat malou reklamu kavárně, která se usídlila v přízemí Podnikatelského inovačního centra vedle recepce. Nabízí příjemné posezení a občerstvení uprostřed hranatého průmyslového areálu, kde by je málokdo čekal, a to jak uživatelům a návštěvníkům 23. budovy, tak i široké veřejnosti. Kavárna je otevřena v pracovní dny od 8 do 17 hodin. Kromě nápojů a jídel nabízí i cateringové služby. Ty jsme vyzkoušeli na několika akcích v našem Školicím a prezentačním centru a můžeme je doporučit. Zajímavostí je také skutečnost, že provozovatelka kavárny je také začínající podnikatelkou. Ing. David Vlk INFORMIKA INFORMIKA je elektronický inzertní systém, který byl vytvořen studenty UTB. Projekt je v současné době je aktivován v České a Slovenské republice. Systém vychází z poznatku, že každá reklama nebo inzerce obsahuje spojení na inzerenta, ovšem ten nemá přímou zpětnou vazbu. Firmy vkládají obrovské částky do reklamních kampaní, ale o jejich přímém dosahu na konkrétní zákazníky mají skoupé nebo vůbec žádné informace. Platí, protože to doporučují marketingové příručky a protože to dělají ostatní. Systém INFORMIKA přináší revoluci v tom, že inzerent platí pouze za reálné konkrétní kontakty. Je založen na komunikaci prostřednictvím SMS. Na webových stránkách nebo na inzertních místech (například na každém stole ve vybraných restauracích) jsou umístěny stojánky a nabídkami, jež informují o nějakém produktu nebo službě. Ten, kdo o některou nabídku projeví zájem, pošle SMS (za běžnou cenu, to je podstatné) na číslo systému INFORMIKA, které je uvedeno v inzerátech. Do třiceti vteřin dostane odpověď formou SMS. Ta obsahuje kontaktní telefon na inzerenta a zároveň inzerent dostane formou SMS telefonní číslo na spotřebitele. Toto inzerentům neumožní žádná reklamní kampaň v tradičních médiích. Výsledek je, že obě strany obchodu mají na sebe kontakt a záleží jenom na nich, co s kontaktem udělají. Primárním cílem tohoto projektu je pomoci malým a středním podnikatelům prezentovat levným a účinným způsobem jejich zboží a služby. > Zlín Net a.s. Firma ZLÍN NET staví ve spolupráci s Dopravní společností Zlín Otrokovice a Magistrátem města Zlín metropolitní optickou síť ve Zlíně. Ta bude měřit cca 50 km a v horizontu 5 let plánuje ZLÍN NET výstavbu dalších až 100 km. Optická síť propojí města Zlín a Otrokovice. ZLÍN NET je operátorem poslední míle, což znamená, že jeho zákazníky jsou telekomunikační operátoři poskytující telekomunikační služby (internet a hlas) koncovým zákazníkům (firmám). V případě, že koncový zákazník povolí přivedení optického kabelu do vlastního objektu, bude mít možnost poptávat telekomunikační služby jakéhokoliv operátora, se kterým má ZLÍN NET smlouvu. ZLÍN NET tak prostřednictvím vlastní optické sítě řeší dnes největší problém pro poskytovatele telekomunikačních služeb, a to překonání tzv. poslední míle, tj. úseku od centrály telekomunikačních operátorů až ke koncovým zákazníkům. Tento způsob poskytování telekomunikačních služeb je v České republice naprosto výjimečný. Koncovým zákazníkům přinese tato služba následující výhody: vyšší rychlost internetu (až 100 Mbit) možnost výběru telekomunikačního operátora kvalitnější služby transparentnost poplatků za služby > > Nástroje podpory pro začínající MSP se v PIC uskutečnil workshop na téma Nástroje na podporu začínajících malých a středních podnikatelů ve Zlínském kraji, který pořádalo TIC. Spolupořadatelem byl Regionální podpůrný zdroj (RPZ), hlavním hostem byl ředitel brněnské pobočky Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) Ing. Aleš Trnka. Zúčastnili se jej klienti podnikatelského inkubátoru, malé a střední firmy a také zástupci Hospodářské komory. Na workshopu byly prezentovány nástroje finanční podpory, které pro své klienty nabízí podnikatelský inkubátor a programy RPZ a ČMZRB. INformační zpravodaj TIC Zlín 5 / 07 červen 2007 Kontakt: (všechna čísla najdete na Strana 3/5

4 V úvodu přestavil projektový manažer TIC Ing. Petr Konečný podnikatelský inkubátor a možnosti, které svým klientům nabízí. Na jeho přednášku navázal ředitel RPZ Ing. Milan Škarka, MBA, a představil nový finanční nástroj Mikroúvěr, určený výhradně klientům PI (viz INfo 4/07). Další možností, kterou nabídl RPZ je Zlínský regionální úvěr, což je zvýhodněný úvěr pro podnikatele do 50 zaměstnanců a místem realizace své podnikatelské činnosti na území Zlínského kraje. Ing. Trnka pak informoval o programech podpory pro MSP formou zvýhodněných úvěrů pro rok Prvním nabízenou možností byl program START. Více informací o těchto programech najdete níže. > www cmzrb.cz, > Úvěrové a záruční programy zahájeny S účinností od mohou malí a střední podnikatelé využít další programy spolufinancované ze strukturálních fondů EU, které jsou zařazeny do Operačního programu Podnikání a inovace. Jsou to programy ZÁRUKA, PROGRES a START, které jsou řadě podnikatelů známé již z minulého programovacího období, nicméně pro léta doznaly tyto programy některých změn. Pro získání podrobných informací doporučujeme navštívit webovou stránku banky a pro případné dodatky využít ové či telefonické kontakty uvedené na zmíněné webové adrese. Pro všechny tři programy je poskytovatelem dotace MPO a zprostředkujícím subjektem ČMZRB. Vyhlášení výzvy je a žádosti se budou přijímat od do Program ZÁRUKA Program je určen pro malé a střední podnikatele, kteří mohou získat: Zvýhodněnou záruku pro podnikatele s méně než 250 zaměstnanci, až do výše 80% jistiny zaručovaného úvěru na investiční úvěry či úvěry na pořízení zásob. Zvýhodněnou záruku s finančním příspěvkem, která je dostupná pouze pro podnikatele s méně než 50 zaměstnanci. Tato záruka může být poskytnuta k úvěrům do 5 mil. Kč a s dobou splatnosti úvěru delší než 3 roky. Finanční příspěvek ve výši 10% vyčerpaného zaručovaného úvěru je vyplácen podnikatelům realizujícím své projekty ve vybraných regionech, zejména regionech s vyšší nezaměstnaností (podrobněji na Získání příspěvku je podmíněno ukončením realizace projektu do dvou let od uzavření smlouvy o záruce. Program PROGRES Program je určen pro malé a střední podnikatele s méně než 250 zaměstnanci. PROGRES umožňuje podnikatelům dlouhodobé financování investičně zaměřených projektů. Podpora je poskytována v těchto formách: Podřízený úvěr, který může být poskytnut až do výše 25 mil. Kč, s pevnou úrokovou sazbou ve výši 3% p.a. a s maximální dobou splatnosti 11 let. Odklad splátek jistiny může být až 6 let. K financování projektu musí podnikatel současně využít dalšího externího financování, např. formou bankovního úvěru nebo leasingu, a to nejméně ve stejné výši podřízeného úvěru. Podřízený úvěr s finančním příspěvkem, který je podnikatelům poskytován za stejných podmínek jako klasický podřízený úvěr. Finanční příspěvek mohou získat ti podnikatelé, kteří zvýší zaměstnanost a udrží ji po dobu dvou let. Příspěvek je poskytován ve výši 10% vyčerpaného podřízeného úvěru, a to formou prominutí posledních splátek jistiny podřízeného úvěru. Program START Program je určen drobným začínajícím podnikatelům, za které jsou považováni ti, kteří začínají podnikat poprvé nebo minimálně po sedmi letech od ukončení předchozí podnikatelské činnosti a kteří v současné době nejsou a ani v uplynulých sedmi letech nebyli společníky nebo členy jiné právnické osoby. V programu lze získat dvě různé formy podpory: Bezúročný úvěr, který lze poskytnout v maximální výši 0,75 mil. Kč pro fyzickou osobu podnikatele a až 1,5 mil. Kč v případě právnické osoby s více společníky. Bezúročným úvěrem lze financovat nejvýše 90% způsobilých výdajů projektu. Splatnost úvěru je nejdéle 7 let. Záruka s finančním příspěvkem je poskytována pro úvěry v maximální výši 1,5 mil. Kč a do výše 80 % jistiny úvěru. Doba splatnosti úvěru musí být delší než 3 roky. Finanční příspěvek je vyplácen ve výši 15 % vyčerpaného zaručovaného úvěru a je podmíněn ukončením realizace projektu do dvou let od poskytnutí záruky. > A /0/zpravodaj_1_07.pdf > Budova PIC stavbou roku Zlínského kraje V přízemí budovy PIC hostuje výstava oceněných projektů v soutěži Stavba roku Zlínského kraje. Soutěž již pátým rokem pořádá Krajská stavební společnost při Svazu podnikatelů ve stavebnictví, Česká komora architektů, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Zlínský kraj. Letos se sešlo celkem 35 návrhů na ocenění v sedmi kategoriích. Už několikrát jsme pochválili rekonstrukci budovy 23 bývalého baťovského areálu, kde je nyní Podnikatelské inovační centrum a kde sídlí i TIC jako jeho provozovatel. Nyní se této stavbě dostalo i oficiálního ocenění v soutěži získala hlavní cenu, GRAND PRIX. To byl určitě hlavní důvod toho, že se výstava zastavila při svém putování na čas i u nás. Návštěvníci ji tedy mohou spojit přímo s prohlídkou jednoho exponátu. Provedení rekonstrukce budovy chválí návštěvníci z domova i ze zahraničí. Těší nás, že už podruhé se zastavil i pan Tomáš Baťa. Napoprvé jej znovuzrození budovy tak upoutalo, že přivedl i svoji ženu a chtějí poznatky z rekonstrukce využít i pro další baťovské budovy ve světě. V horní řadě Ing. Pavel Velev, ředitel Nadace Tomáše Bati, a Tomáš Baťa, dole paní Sonja Bata a prorektor UTB Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. INformační zpravodaj TIC Zlín 5 / 07 červen 2007 Kontakt: (všechna čísla najdete na Strana 4/5

5 INformační zpravodaj TIC Zlín 5 / 07 červen 2007 Kontakt: (všechna čísla najdete na Strana 5/5

Technologické Inovační Centrum

Technologické Inovační Centrum Technologické Inovační Centrum Profil společnosti Technologické inovační centrum bylo založeno v roce 2005 Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně Zlínským krajem. Tyto dva subjekty hrají významnou roli při rozvoji

Více

MSP a transfer technologií

MSP a transfer technologií MSP a transfer technologií Jiří JANOŠEC, Ph.D. Technologické centrum Akademie Věd ČR Skupina transferu technologií - CIRC/CeTT 7. června 2007 Projekty TC AV ČR na transfer technologií TC je koordinátorem

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých Konference OPPI podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha RNDr. Lenka

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Podpora podnikání v České republice

Podpora podnikání v České republice Podpora podnikání v České republice MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Podpora podnikání v České republice 2006 OBSAH Úvod......9 A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků.........13 Programy

Více

Technologické Inovační Centrum

Technologické Inovační Centrum Technologické Inovační Centrum Profil společnosti Technologické inovační centrum bylo založeno v roce 2005 Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně Zlínským krajem. Tyto dva subjekty hrají významnou roli při rozvoji

Více

Úvěrové a záruční finanční nástroje pro podnikatele

Úvěrové a záruční finanční nástroje pro podnikatele Úvěrové a záruční finanční nástroje pro podnikatele 1 Obsah prezentace Výsledky realizace podpory MSP v OPPP Celkový přehled podpor v r. 2007 Nové nástroje podpory v OPPI Programy podpory 2 Výsledky realizace

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory:

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: Podpora podnikání Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: podnikání a inovace lidské zdroje a zaměstnanost výzkum a vývoj START Poskytovatel Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Více

Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Enterprise Europe Network Mezinárodní síť financovaná z Rámcového programu pro

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

Úvěry a záruky v Operačním programu Podnikání a inovace v roce 2008. Bankovní produkty pro MSP 12.2.2008

Úvěry a záruky v Operačním programu Podnikání a inovace v roce 2008. Bankovní produkty pro MSP 12.2.2008 Úvěry a záruky v Operačním programu Podnikání a inovace v roce 2008 1 Záruky a úvěry v OPPI- výchozí stav ZÁRUKA: zvýhodněné záruky a zvýhodněné záruky s příspěvkem PROGRES: podřízené úvěry a podřízené

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Seminář SCHP Palác Rosmarin, 27. listopadu 2007 Ing. Petr Štěpánek Odbor koordinace strukturálních fondů, MPO OPPI 2007-2013 Operační program Podnikání a

Více

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006 OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů Konference OPP podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha ng. Miroslav Elfmark

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Konference Evropské fondy AKTUÁLNĚ Praha Hospodářská komora ČR, 22. 02. 2008 Ing. Petr Štěpánek Ministerstvo průmyslu a obchodu, Sekce Strukturálních fondů

Více

vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha

vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha Role veřejného vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu Ing. Martin Dittrich 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha Obecně prospěšná společnost zapsána do rejstříku

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network Podpora podniků na dosah ruky European Commission Enterprise and Industry Základní informace o síti Title of the presentation Date 2 Evropskásíť, jejímžhlavním cílem je podpora

Více

Inostart. program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Program Inostart

Inostart. program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Program Inostart Inostart program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji Rámec programu Inostart Program byl připraven na základě Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

Opatření na podporu podnikání

Opatření na podporu podnikání Opatření na podporu podnikání MUDr. Martin Kuba 14. června 2012, Praha Přehled nových finančních nástrojů pro MSP Národní program podpory Strukturální fondy OPPI Program švýcarsko-české spolupráce Program

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Podpora inovací v elektronické výrobě

Podpora inovací v elektronické výrobě Podpora inovací v elektronické výrobě Ing. Petr Očko, Ph.D. Ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 13. března 2012 Český elektrotechnický průmysl: Jak jsme na tom? Agenda 1. Operační program Podnikání

Více

Zdroje financování. Podpora podnikání

Zdroje financování. Podpora podnikání Zdroje financování Podpora podnikání Obsah přednášky Státní podpora podnikání Podpora z národních zdrojů Podpora z fondů EU Operační program rozvoje Získávání dotačních zdrojů Státní podpora podnikání

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

Praktické zkušenosti s klastrováním v českém nábytkářství. Ing. Radek Brychta předseda Klastru českých nábytkářů

Praktické zkušenosti s klastrováním v českém nábytkářství. Ing. Radek Brychta předseda Klastru českých nábytkářů Praktické zkušenosti s klastrováním v českém nábytkářství Ing. Radek Brychta předseda Klastru českých nábytkářů Potřebujeme hledat nové způsoby podpory českého nábytkářství? Jaká je kondice českého nábytkářského

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Konference Průmyslová inovace a transfer technologií v praxi Membránové inovační centrum MemBrain 19. března 2014, Stráž pod

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Financování pro MSP, Praha 23. října 2007 Mgr. Jan Martínek, Ph.D. Odbor implementace strukturálních fondů, MPO Koordinace Operačních programů ČR Národní

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY Pavel Vinohradník Ředitel Divize Strukturální fondy CzechInvest Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů Zájemcům poskytujeme následující služby: administrace

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014 Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Operační program Životní prostředí Výzva LXII... 3 2. Novinky k programovacímu období 2014 2020: Operační program Podnikání

Více

Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry. Praha 25/1/2006

Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry. Praha 25/1/2006 Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry Praha 25/1/2006 1 Jaké to dnes bude? Názorné Poučné Aktivní - nejsme už začátečníci novinky na CzechInvestu současný vývoj v oblasti podpory klastrů budoucí

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Aktuální stav implementace Ing. Zuzana Matějíčková Ředitelka odboru implementace strukturálních fondů, MPO ČR Operační program Podnikání a inovace (OPPI)

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE

INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE Ing. Pavel Holman Koordinátor inovačních voucherů Rozvojové projekty Praha, a.s. Projekt Akcelerace na území HMP realizuje společnost Rozvojové projekty Praha, a.s. Kontext projektu

Více

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Transfer technologií v praxi Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu

Více

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Sídlo : Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Akcionáři: 72% stát (MPO, MMR a MF), 13 % KB,a.s., 13 % ČS,a.s., 2 % ČSOB,a.s. Počet zaměstnanců : cca 250 5 obchodních

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Operační program Podnikání a Inovace

Operační program Podnikání a Inovace Operační program Podnikání a Inovace Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Vznik firem... 2 Prioritní osa 2: Rozvoj firem... 2 Prioritní osa 3: Efektivní energie...

Více

OPPIK Další výzva zveřejněna

OPPIK Další výzva zveřejněna Vážení, po první vlně vyhlášení výzev pro Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) byla v pátek 26. června 2015 zveřejněna další Výzva, a to sice k programu podpory Aplikace.

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 O b s a h : 1. Představení Inovační infrastruktury Zlínského kraje / 4 1.1 Založení sítě / 4 1.2 Cíl spolupráce / 4 2. Představení členů / 5 2.1 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. / 6 2.2

Více

Podpora podniků ze strany CzechInvestu Ing. Iva Ševčíková. Britský den v Českých Budějovicích 19. 11. 2014

Podpora podniků ze strany CzechInvestu Ing. Iva Ševčíková. Britský den v Českých Budějovicích 19. 11. 2014 Podpora podniků ze strany CzechInvestu Ing. Iva Ševčíková Britský den v Českých Budějovicích 19. 11. 2014 Poslání agentury CzechInvest přispívá:! k přílivu zahraničních investic! k rozvoji domácích společností!

Více

Inovace v Erste Corporate Banking. Praha 4.11.2014

Inovace v Erste Corporate Banking. Praha 4.11.2014 Inovace v Erste Corporate Banking Praha 4.11.2014 Proč inovace v Erste Corporate Banking? VELKÉ TÉMA stěžejní oblast pro rozvoj a konkurenceschopnost korporátní sféry vysoká míra podpory národních i EU

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Jihočeská hospodářská komora P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 Vznik JHK Hospodářské komory jsou v ČR zřizovány na základě zvláštního

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací 26. dubna 2012 Role MPO: oblast podpory podnikání a inovací Operační program Podnikání a inovace (OPPI) CzechAccelerator - CI Rizikový kapitál - seed fond CIP + Enterprise

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) RIS3 strategie 19. května 2014, Ostrava 9. září 2014, Brno Kritéria MMR-NOK pro zahájení implementace operačních programů schválení

Více

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Ing. Petr Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MPO je Řídícím orgánem

Více

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu.

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Dohoda o partnerství: koncem března začátkem dubna by měla být předána

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost www.oppik.cz www.czechinvest.org Cíle OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory Alokace: 260 852 142 EUR OPPI 2007-2013

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 O b s a h : 1. Představení Inovační infrastruktury Zlínského kraje / 4 1.1 Založení sítě / 4 1.2 Cíl spolupráce / 4 2. Představení členů / 5 2.1 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s / 6 2.2

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Krajská konference pro podnikatele Jihlava, 14.10.2011 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Vaše brána k prosperitě Hana Medřická Ředitelka regionální kanceláře Regionální kancelář pro

Více

Regionální inovační systém Královéhradeckého kraje

Regionální inovační systém Královéhradeckého kraje Regionální inovační systém Královéhradeckého kraje 18.10.2012 Zita Kučerová CENTRUM EP Regionální inovační systém Subsystém regionální politiky: samospráva (RVVI) rozvojové agentury národní agentury Veřejná

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE Ing. Daniel Hajda CZECHINVEST Regionální kancelář pro Zlínský kraj 26.06.2008 Obsah Operační program Podnikání a inovace Aktuální výzvy Implementace: jak ţádat o podporu,

Více

Seminář pro žadatele OPPS ČR-PR 2007 2013 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji

Seminář pro žadatele OPPS ČR-PR 2007 2013 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji Martin Radvan červen 2012 Kompetence MSK v oblasti podpory podnikání -Tvorba strategických dokumentů pro území kraje -Vyjednávání optimálních podmínek s ČR (EU)

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Operační program podnikání a inovace Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Základní pravidla OPPI - Dotace proplácena

Více

JÁDRO INOVAČNÍHO CENTRA OLOMOUC. Olomouc 01/2010

JÁDRO INOVAČNÍHO CENTRA OLOMOUC. Olomouc 01/2010 JÁDRO INOVAČNÍHO CENTRA OLOMOUC Olomouc 01/2010 Základní údaje Investor: TESCO SW, a.s. Hlavní partner: Moravská vysoká škola Olomouc o.p.s. Poskytovatel dotace: Czechinvest, OPPI, Prosperita - Výzva I

Více

Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání

Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání Mgr. Zuzana Fialová regionální projektová manažerka Brno, 29. ledna 2015 OP PIK 2014-2020

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK)

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Hodnocení z hlediska vlivů na ŽP, soustavu NATURA 2000 a veřejné zdraví, Liberec, 1. července 2009 Zdůvodnění tvorby RIS LK- 1 Rostoucí konkurence

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo první výzvy v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurence schopnost (OPPIK) Již od 1. 6. 2015 je možno podat žádost o dotace na projekty podporující

Více

Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele

Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Evropské fondy Aktuálně pomocná ruka k evropským dotacím pro firmy a živnostníky Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Finanční prostředky ze SF a FS v ČR v období 2007 2013 Strukturální

Více

INFOrmační zpravodaj číslo 03 ČERVEN 2008

INFOrmační zpravodaj číslo 03 ČERVEN 2008 INFOrmační zpravodaj číslo 03 ČERVEN 2008 Ve Zlínském kraji vznikla první regionální síť podnikatelských inkubátorů a vědeckotechnických parků OBSAH: Dne 15. května Technologické inovační centrum s.r.o.

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Olga Ondráčková MAS Hlinecko

Olga Ondráčková MAS Hlinecko Olga Ondráčková MAS Hlinecko PO 01 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 02 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků PO 03 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury

Více

Druhy výzev. Jednorázová časově omezená výzva. Kontinuální příjem žádostí. - výstupem hodnocení je pořadí projektů podle kvality

Druhy výzev. Jednorázová časově omezená výzva. Kontinuální příjem žádostí. - výstupem hodnocení je pořadí projektů podle kvality Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Struktura programových dokumentů Národní rozvojový plán Národní strategický referenční rámec operační programy Prováděcí dokument Programy podpory Výzvy Druhy

Více

OBSAH...3 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY SPOLEČNOSTI...5 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...6 SPOLEČNÍCI...6 ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI...6

OBSAH...3 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY SPOLEČNOSTI...5 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...6 SPOLEČNÍCI...6 ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI...6 OBSAH OBSAH...3 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY SPOLEČNOSTI...5 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...6 SPOLEČNÍCI...6 ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI...6 PŘEDMĚT ČINNOSTI...6 POSLÁNÍ A ZAMĚŘENÍ SPOLEČNOSTI...6 HLAVNÍ AKTIVITY

Více

Podpora inovací v Moravskoslezském kraji

Podpora inovací v Moravskoslezském kraji Podpora inovací v Moravskoslezském kraji současné aktivity Moravskoslezského kraje na podporu inovací Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji Podpora podnikání Podpora start ups v Moravskoslezském

Více

Budoucnost kohezní politiky po roce 2013

Budoucnost kohezní politiky po roce 2013 Budoucnost kohezní politiky po roce 2013 Pozice Řídícího orgánu OPPI JUDr. Ing. Břetislav Grégr Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů, MPO Co máme k dispozici Externí výstupy kolektivu okolo RNDr.

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Podpora inovačního potenciálu MSP na regionální úrovni 19. září 2011 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Inovace a CzechInvest CO JSOU INOVACE?

Více

Univerzity jako zdroje inovací?

Univerzity jako zdroje inovací? Univerzity jako zdroje inovací? Aleš Vlk Agentura CZECHINVEST 4.5. 2006 Brno Role inovací při rozvoji konkurenceschopných klastrů Obsah prezentace Vybraná fakta o inovacích Případová studie Twente Universiteit

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC Partnerství 1 INDEX Středočeský kraj...3 Olomoucký kraj...4 Plzeňský kraj...5 Zlínský kraj...6 2 Středočeský kraj (Regional Partnership on Transition

Více

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994; www.tc.cz Oddělení TC AV ČR: ORP

Více

V Karlovarském kraji. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace

V Karlovarském kraji. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace V Karlovarském kraji Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Zastaralá ekonomická struktura kraje Odchod kvalifikovaných

Více

Základní charakteristika programovacího období 2007-2013

Základní charakteristika programovacího období 2007-2013 Evropské fondy Aktuálně pomocná ruka k evropským dotacím pro firmy a živnostníky Základní charakteristika programovacího období 2007-2013 Finanční prostředky ze SF a FS v ČR v období 2007 2013 Strukturální

Více

Možnosti účasti MSP v projektech EU. Miloslav Špunda

Možnosti účasti MSP v projektech EU. Miloslav Špunda Možnosti účasti MSP v projektech EU Miloslav Špunda Financování projektů z EU strukturální fondy (NUTS, operační programy) přímé financování (rámcové programy, EHP/Norsko) Pozn.: Definice MSP Nařízení

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více