Podnikatelský plán v. 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podnikatelský plán 2014 2018 v. 1"

Transkript

1 Podnikatelský plán v. 1 MOTORPAL, a.s. Tento dokument byl vypracován v souladu s organizační směrnicí OS 16.1 Pravidla ekonomického řízení. Zpracoval: management společnosti Schválil: představenstvo společnosti dne

2 OBSAH: I. Východiska tvorby Podnikatelského plánu... 3 A. Konstrukce tvorby výkazu zisku a ztrát Komentář k významným položkám VZZ Plán osobních nákladů Plán nákladů na nejakost... 4 B. Komentář k Obchodnímu plánu C. Návrh investic Plán investic Plán oprav... 6 D. Komentář k Rozvaze Stálá aktiva Pohledávky z obchodních vztahů Jiné pohledávky a jiné závazky (krátkodobé i dlouhodobé) Účty v bankách Závazky z obchodních vztahů Bankovní úvěry... 6 E. Komentář k výkazu cash Flow... 6 II. Tabulková část... 7 F. Finanční výkazy VZZ Rozvaha Výkaz Cash Flow G. Obchodní plán Rozdělení dle trhu Rozdělení dle sortimentu Strana 2 (celkem 12)

3 I. VÝCHODISKA TVORBY PODNIKATELSKÉHO PLÁNU 1) Sestavení podnikatelského plánu na rok bylo zpracováno v souladu s vnitřní organizační směrnicí společnosti Motorpal, a.s. OS 16.1 Pravidla ekonomického řízení. 2) Podkladem pro sestavení podnikatelského plánu na rok byla skutečnost za 1-9/2013 a očekávaná skutečnost roku 2013 sestavená za jednotlivá hospodářská střediska podle platné organizační struktury. Rok 2014 je zpracován metodou zespodu, výsledek je tvořen součtem výsledků všech hospodářských středisek platné organizační struktury. Rok 2014 je samostatně zpracován v materiálu Finanční plán Roky 2015 až 2018 jsou zpracovány metodou shora na základě trendů a výhledu obchodního úseku. Metodické řízení tvorby podnikatelského plánu zastřešil útvar controllingu. 3) Podnikatelský plán je konstruován na fixních směnných kurzech v průběhu celého projektovaného období a to jak v nákladových, tak výnosových položkách. V podnikatelském plánu byly použity tyto kurzy: Plánovací kurzy pro rok 2014 a následující roky Kurzy měn EUR 26,60 USD 20,00 GBP 30,00 CHF 20,65 4) Podnikatelský plán je vytvořen na základě odhadu poptávky, sortimentní skladby a dodávky konkrétním zákazníkům za dohodnuté ceny po celé projektované období. 5) Základním materiálem pro tvorbu podnikatelského plánu je obchodní plán. Z tohoto plánu vychází plán jednotlivých nákladových položek. 6) Podnikatelský plán obsahuje potřeby na pracovní kapitál (pohledávky, zásoby, závazky), které vycházejí z očekávané skutečnosti konce roku 2013, upravené o předpokládané změny v potřebě pracovního kapitálu. 7) V kapitole C je uveden návrh plánu investic. 8) Podnikatelský plán nepředpokládá změnu struktury vlastního kapitálu a vyplácení dividend. Strana 3 (celkem 12)

4 A. KONSTRUKCE TVORBY VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT Komentář k významným položkám VZZ 3.1 Provozní hospodářský výsledek a) Výnosy účtová třída 6: tržby za prodej vlastních výrobků viz bod B - Obchodní plán - účet 601 tržby za prodej zboží účet 604 tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu účet ostatní provozní výnosy účet 64x b) Náklady účtová třída 5: spotřeba materiálu účet 501 projektováno podílem k výkonům spotřeba energií účet 502 je plánována podle cen energií platných pro rok 2014 a předpokládané spotřeby podle obchodního plánu služby jsou plánovány podílem k výkonům Plán osobních nákladů viz. Bod Hospodářský výsledek z finančních operací Nejvýznamnějšími položkami finančního plánu ovlivňující finanční hospodářský výsledek jsou nákladové úroky z úvěrů a bankovní poplatky. a) Předpoklady sestavení: Plán nákladových úroků je sestaven podle podmínek Smlouvy o syndikovaném úvěru uzavřené mezi MOTORPAL, a.s., COMMERZBANK AG a Českou spořitelnou, a.s. ve znění platného Dodatku č. 17 a zápisu ze společné schůzky ze dne b) Splátky úvěru: V průběhu let jsou plánovány splátky úvěru dle dodatku č. 17 úvěrové dokumentace. Poslední splátka v prosinci 2015 je rozložena do měsíčních splátek v roce Plán osobních nákladů Plán osobních nákladů je projektován podílem k výkonům. Nárůst průměrných výdělků je kompenzován produktivitou. 3. Plán nákladů na nekvalitu Náklady na nejakost jsou součástí podnikatelského plánu. Projekce předpokládá postupný přesun nákladů z kategorie zmetky, náklady na opravy zmetků, reklamace a garanční opravy do položek prevence a předcházení nekvalitě. Strana 4 (celkem 12)

5 B. KOMENTÁŘ K OBCHODNÍMU PLÁNU Pro sestavení výhledu plánu tržeb na období byl jako výchozí stav použit obchodní plán roku Ten je sestaven na základě skutečných predikcí objemových a sortimentních potřeb od rozhodujících zákazníků (Deutz Německo, MMZ, Zetor Tractors, Cummins, Kukje Machinery, Wuxi R.I,...), postihuje rozhodující trendy vývoje prodeje hlavních výrobkových skupin a zohledňuje náběhy nových programů (China Heavy Duty, Deutz Čína,.. ). Přes intenzivní komunikaci se ale u mnohých zákazníků nepodařilo pro výhled na delší časové období získat jejich zásadní strategické vyjádření k očekávanému / plánovanému vývoji situace. Jako rozhodující faktor pro budoucí výrobu motorů u stávajících OEM partnerů Motorpalu, (segment non-road aplikací - stavební, zemědělské a průmyslové motory), potažmo tedy i rozhodující vliv pro možnost dalšího pokračování dodávek a uplatnění konvenčních mechanických či elektronických vstřikovacích systémů MP, byl tedy dále uvažován náběh nových emisních předpisů (TIER 4 / Stage 4), resp. byl modelován možný dopad této legislativy pro stávající výrobu jednotlivých výkonových verzí motorů, osazovaných nyní vstřikovacími systémy MP. Nový emisní předpis je rozdělen pro jednotlivé výkonové kategorie motorů a velmi zjednodušeně lze říci, že větší výkon motoru je spojen s přísnějšími limity škodlivin ve spalinách. Tímto klíčem pak byla zohledněna i možná meziroční změna současných dodávek vstřikovacích čerpadel MP u dotčených zákazníků (Deutz, Zetor Tractors, Kukje Machinery, Cummins India, MMZ..). Výhled plánu v této souvislosti tedy počítá s up-grade vstřikovacího systému MP a se zahájením výroby a dodávek systému common-rail (Motorpal již nyní disponuje funkčními vzorky vlastního CR systému, probíhají intenzivní vývojové a validační práce, testování a ověřování aplikací na stanici i na motorech) nebo alternativně s aplikací již vylepšeného stávajícího mechanického systému kombinovaného s elektronickým regulátorem (systém VERMI) a s aftertreatment systémem úpravy spalin. Tento systém zcela splňuje požadavky nové normy a u některých zákazníků může efektivně kompenzovat možné poklesy v dodávkách stávajících mechanických systémů. Funkčnost a vhodnost použití tohoto řešení již byla ověřena u zákazníka Zetor Tractors (dosažena homologace pro Tier 3B a Stage 4) a od 1.Q.2014 budou zahájeny seriové dodávky. Model plánu postupuje pouze technicky a počítá s up-grade systému pouze tam, kde to bude potřeba. Nezachycuje případně možnou změnu strategie a filosofie výrobců motorů, jako je např.náhrada celé stávající motorové řady jiným typem motoru, plošný přechod na CR systém u všech vyráběných motorů, atd. Podobné skokové změny jsou ale s ohledem na stávající situaci na trhu, vysokou konkurenci a cenovou citlivost v celém segmentu (nové systémy a motory budou výrazně dražší a jejich přestavba vyžaduje nemalé náklady) spíše málo pravděpodobné. Do plánu byly dále zapracovány aktuálně známé náběhy nových projektů a předpokládaný vývoj prodeje ostatních sortimentních skupin výrobků. Za zmínku stojí hlavně očekávaný nárůst objemu výroby trysek v souvislosti s realizací nových aktivit (Nanyue, China Heavy Duty, Stanadyne,..). Strana 5 (celkem 12)

6 C. NÁVRH INVESTIC 1. Plán investic Investice na rok 2014 jsou plánovány ve výši 87 mil. Kč. Roky 2015 až 2018 jsou projektovány do výše odpisů. 2. Plán oprav Plán oprav je projektován podílem k výkonům. D. KOMENTÁŘ K ROZVAZE 1. Stálá aktiva Stálá aktiva jsou projektována podle plánu investic a odpisů. Prodej majetku není projektován. 2. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky z obchodních vztahů jsou plánovány na základě obrátky. Projekce počítá se zachováním obrátky z roku Jiné pohledávky a jiné závazky (krátkodobé i dlouhodobé) V řádku Dlouhodobé závazky podstatný vliv jsou plánované podřízené půjčky ve výši 30 mil. Kč včetně kapitalizovaných úroků. 4. Účty v bankách Zůstatky bankovních účtů jsou dopočítány. Ve skutečnosti budou optimalizovány. 5. Závazky z obchodních vztahů Závazky z obchodních vztahů jsou plánovány na základě obrátky. Projekce předpokládá postupné snižování závazků po lhůtě splatnosti. 6. Bankovní úvěry Výše bankovních úvěrů je plánována podle Dodatku č. 17 úvěrové dokumentace a zápisu ze společné schůzky ze dne Ve vztahu k optimalizaci zůstatků na bankovních účtech jsou úvěrové zdroje zcela vyčerpány a optimalizovány kontokorentem. E. KOMENTÁŘ K VÝKAZU CASH FLOW Výkaz Cash flow vychází z předem nadefinovaných vazeb na Rozvahu a Výkaz zisku a ztrát. Při sestavování Rozvahy byl kladen důraz na již zmiňovanou optimalizaci zůstatků na bankovních účtech a s tím související čerpání kontokorentního úvěru. Po celé projektované období jsou úvěrové zdroje zcela čerpány a optimalizovány kontokorentem. Strana 6 (celkem 12)

7 II. TABULKOVÁ ČÁST F. FINANČNÍ VÝKAZY 1. VZZ Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu v tis. Kč Výhled Plán Plán Plán Plán Plán Označení ř I. Tržby za prodej zboží A Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb II.2. Změna stavu vnitropodnikových zásob vlast. výroby II.3. Aktivace B. Výkonová spotřeba B.1. Spotř. mater. energie B.2. Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C.1. Mzdové náklady C.2. Odměny členům spol C.3. Náklady na soc. zabez C.4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy NIM, HIM III. Tržby z prodeje IM a mat III.1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku III.2 Tržby z prodeje materiálu F. Zůst. cena prod. IM a mat F.1 Zůstat. cena prodaného dlouhodobého majetku F.2 Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a opr. pol. v prov. oblasti a komplexních náklad IV. Ostatní provozní výnosy H Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů I. Převod provozních nákladů * Provozní hosp. výsledek VI. Tržby z prodeje CP a vkladů J. Prodané CP a vklady VII. Výnosy z fin. investic VII.1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách 34 a v ú VII.2. Výnosy z ostat. dlouhodobých cenných papírů VII.3. Výnosy z ost fin. investic VIII. Výnosy z krátk. fin. majetku K. Náklady z finančního majetku IX. Výnos z přecenění majetkových cenných papírů L. Náklady z přecenění majetkových cenných papírů M. Změna stavu rezerv a OP ve fin. oblasti X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ost. fin. náklady XII. Převod fin. výnosů P. Převod fin. nákladů * Hosp. výsledek z fin. operací Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q.1. -splatná Q.2. -odložená ** Hosp. výsledek za běžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti S.1. -splatná S.2. -odložená * Mimořádný hospodářský výsledek T. Převod podílu na HV společníkům *** Hospodářský výsledek za účetní období **** Hospodářský výsledek před zdaněním EBITDA Strana 7 (celkem 12)

8 2. Rozvaha Rozvaha v plném rozsahu v tis. Kč Označení ř AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsané vlastní jmění 002 B. Stálá aktiva B. I. Nehmotný investiční majetek B. I. 1. Zřizovací výdaje B. I. 2. Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti B. I. 3. Software B. I. 4. Ocenitelná práva B. I. 5. Goodwill B. I. 6. Jiný nehmotný investiční majetek B. I. 7. Nedokončené nehmotné investice B. I. 8. Poskytnuté zálohy na nehmotný investiční majetek B. II. Hmotný investiční majetek B. II. 1. Pozemky B. II. 2. Budovy, haly a stavby B. II. 3. Samostatné movité věci a soubory movitých vě B. II. 4. Pěstitelské celky trvalých porostů B. II. 5. Základní stádo a tažná zvířata B. II. 6. Jiný hmotný investiční majetek B. II. 7. Nedokončené hmotné investice B. II. 8. Poskytnuté zálohy na hmotný investiční majetek B. II. 9. Opravná položka k nabytému majetku B. III. Finanční investice B. III. 1. Podílové cenné papíry a vklady v pod s rozhod. 024 vl B. III. 2. Podílové cenné papíry a vklady v pod. s podstat.vl B. III. 3. Ostatní investiční cenné papíry a vklady B. III. 4. Půjčky podnikům ve skupině B. III. 5. Jiné finanční investice B. III. 6. Nedokončený dlouhodobý finanční majetek B. III. 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek C. Oběžná aktiva C. I. Zásoby C. I. 1. Materiál C. I. 2. Nedokončená výroba C. I. 3. Výrobky C. I. 4. Zvířata C. I. 5. Zboží C. I. 6. Poskytnuté zálohy na zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů C. II. 2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba C. II. 3. Pohledávky - podstatný vliv C. II. 4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za 043 úč C. II. 5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy C. II. 6. Dohadné účty akktivní C. II. 7. Jiné pohledávky C. II. 8. Odložená daňová pohledávka C. III. Krátkodobé pohledávky C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů C. III. 2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba C. III. 3. Pohledávky - podstatný vliv C. III. 4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za 052 úč C. III. 5. Sociální zabezpečení a zdrav. pojištění C. III. 6. Stát - daňové pohledávky C. III. 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy C. III. 8. Dohadné účty aktivní C. III. 9. Jiné pohledávky C. IV. Finanční majetek C. IV. 1. Peníze C. IV. 2. Účty v bankách C. IV. 3. Krátkodobý finanční majetek C. IV. 4. Nedokončený krátkodobý finanční majetek D. Časové rozlišení D. I. 1. Časové rozlišení D. I. 2. Náklady příštích období D. I. 3. Příjmy příštích období Strana 8 (celkem 12)

9 Rozvaha v plném rozsahu v tis. Kč Označení ř PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál A. I. 1. Základní kapitál A. I. 2. Vlastní akcie A. I. 3. Změny základního kapitálu A. II. Kapitálové fondy A. II. 1. Emisní ážio A. II. 2. Ostatní kapitálové fondy A. II. 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku A. II. 4. Oceňovací rozdíly z kapitálových účastí A. III. Fondy ze zisku A. III. 1. Zákonný rezervní fond A. III. 2. Statutární a ostatní fondy A. IV. Hospodářský výsledek minulých let A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let A. IV. 2. Neuhrazená ztráta minulých let A. V. Hospodářský výsledek běžného účetního období 084 (+/-) B. Cizí zdroje B. I. Rezervy B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů B. I. 2. Rezerva na důchody a podobné závazky B. I. 3. Rezerva na daň z příjmů B. I. 4. Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů B. II. 2. Závazky - ovládající a řídící osoba B. II. 3. Závazky - podstatný vliv B. II. 4. Závazky ke společníkům, čl. družstva a k účast.sdružení B. II. 5. Dlouhodobé přijaté zálohy B. II. 6. Vydané dluhopisy B. II. 7. Dlouhodobé směnky k úhradě B. II. 8. Dohadné účty pasívní B. II. 9. Jiné závazky B. II. 10. Odložený daňový závazek B. III. Krátkodobé závazky B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů B. III. 2. Závazky - ovládající a řídící osoba B. III. 3. Závazky - podstatný vliv B. III. 4. Závazky ke společníkům, čl. družstva a k účast.sdružení B. III. 5. Závazky k zaměstnancům B. III. 6. Závazky ze soc. zabezpečení a zdrav. pojištění B. III. 7. Stát - daňové závazky a dotace B. III. 8. Krátkodobé přijaté zálohy B. III. 9. Vydané dluhopisy B. III. 10. Dohadné účty pasívní B. III. 11. Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé B. IV. 2. Běžné bankovní úvěry B. IV. 3. Krátkodobé finanční výpomoci C. I. Časové rozlišení C. I. 1. Výdaje příštích období C. I. 2. Výnosy příštích období Strana 9 (celkem 12)

10 3. Výkaz Cash Flow (dle Č.j.281/97 417/2001 z prosince 2001) v tis. Kč Výkaz cash flow P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před Z. zdaněním (do ukazatele nejsou zahrnuty účty až 596) 1) A.l. Úpravy o nepeněžní operace A.1.1 Odpisy stálých aktiv 2) (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a dále umořování opravné položky k nabytému majetku ) (+/-) A.1.2. Změna stavu opravných položek, 4) rezerv A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) (vyúčtování do výnosů -, do nákladů + ) A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku (-) A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyúčtované výnosové úroky (-) A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami A.2. Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu 5) A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/- ), aktivních účtů časového rozlišení dohadných účtů aktivních A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních A.2.3. Změna stavu zásob (+/-) A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami A.3. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků(-) A.4. Přijaté úroky (+) A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-) A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný výsledek hospodaření včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti. A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku (+) (lze postupovat odlišně v souladu s odstavcem 12.) A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv 6) B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti Peněžní toky z finančních činností Dopady změn dlouhodobých závazků popř. takových krátkodobých závazků 7), které spadají C.1. do oblastí finanční činnosti (např. některé provozní úvěry) na peněžní prostředky a ekvivalenty C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty C.2.1. Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, emisního ažia, event. rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení (+) C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-) C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+) C.2.4. Úhrada ztráty společníky (+) C.2.5. Přímé platby na vrub fondů (-) C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání se společníky veřejné obchodní společnosti a komplementáři u komanditních společností (-) C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti F. Čisté zvýšení,resp. snížení peněžních prostředků R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období 8) Strana 10 (celkem 12)

11 G. OBCHODNÍ PLÁN 1. Rozdělení dle trhu zákazník PC 2014 PC 2015 PC 2016 PC 2017 PC 2018 AGROAD,s.r.o AMEX,spol.s r.o BOSCH DIESEL s.r.o DELPHI Diesel Systems Ltd Delphi Otomotiv DEUTZ AG Deutz Dieselpow er DIESEL SYSTEMS S.R.L DTP MOTORTEILE GMBH DUAP AG ENGLOTECH CO LTD Heinzmann GmbH & Co.KG John Deere Parts Dist Center JUAN VALENZISI KOEL KUKJE MACHINERY CO., LTD Liebherr Machines Bulle SA MISR DIESEL Co MONARK DIESEL GmbH & Co. KG ROBERT BOSCH GMBH S.C. Rinos SRL Sinaia STEYR MOTORS GmbH ŠKODA AUTO a.s Techpromimpex Ltd VERTEXCEL DIESELECTRA S.p.A Wuxi Fuel Injection Equipment ZETOR POLSKA Sp. z o.o ZETOR TRACTORS a.s CUMMINS INDIA LTD GREAVES LIMITED NEW DIESEL SRL WABCO Europe BVBA LS Mtron Ltd ZF Steyr Ges.m.b.H PHU "POL-EURO" Svatopluk Černik OAO Sinara-Transportnyje mašiny JOHN DEERE ENGINE WO AUTO WEST DIESEL S.A CHINA NATIONAL HEAVY TATRA TRUCKS a.s OJSC "Minsk Motor Plant" Holding OOO Čeboksarskij zav ASHOK LEYLAND LTD./Projekt DEUTZ AG/Projekt Čína JaZDa/Projekt Nanyue Fuel Injection Systems CO.,/Projekt Stanadyne Amalgamations Pvt Ltd./Projekt STEYR MOTORS GmbH/Projekt CHINA NATIONAL HEAVY DUTY TRUCK GR./Projekt Wuxi Kipor Machinery Co.,Ltd/Projekt OOO "Torgovyj dom MTZ-ELAZ" JIANGSU CHANGFA GROUP Celkový součet PC prodejní cena Strana 11 (celkem 12)

12 2. Rozdělení dle sortimentu typ KS PC KP KS PC KP KS PC KP KS PC KP KS PC KP A1-víceválce A-víceválce B-jednoválce C70-sdruž.vstřik.jednotky C73-tužkové vstřikovače C-vstřikovače DC-trysky DC VM D-trysky DOP JI F-spojky G-přesuvníky H-dopravní čerpadla J-elementy L-jednotky M-čističe N02-zvedáky Bosch N03-zvedáky Deutz N04-rotory Deutz N05-sady Deutz N-náhr.díly NV2-sedla ventilů U15-ZF Steyr U16-Wabco U21-vyvaž.hřídele V-vačky W-vačky Bosch Celkový součet PC prodejní cena Strana 12 (celkem 12)

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC OBSAH úvodní slovo 3 finanční část 6 zpráva o vztazích 30 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Ing. Bc. Pavel Kolář předseda představenstva Vážení klienti, vážení

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz Pololetní zpráva společnosti LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s., jako emitenta kótovaného cenného papíru, za 1. pololetí roku 2005 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o.

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. 2012 Obsah 2012 Skupina ČEZ 3 TEDOM a.s. 4 Úvodní slovo generálního ředitele 5 Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě společnosti 6 Charakteristika a hlavní aktivity

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Ing. Naděžda Krátká a RNDr. Václav Šubrta, CSc.

Ing. Naděžda Krátká a RNDr. Václav Šubrta, CSc. Posudek č. 1104/07 ústavu kvalifikovaného pro znaleckou činnost Objednatel: Obchodní společnost WEST BROKERS, a.s. Plzeň, Slovanská 100, PSČ 326 00, IČ: 64832341, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH 05 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 07 08 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 10 31 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2008 ZPRÁVA AUDITORA 33 35 VEDENÍ SPOLEČNOSTI ZPRÁVA DOZORČÍ RADY ZPRÁVA O VZTAZÍCH ÚVO D08 Vážení, dovolte mi, abych Vás

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému ve finančních institucích dr. Malíková 1 Směrná účtová osnova, účtové třídy TŘÍDĚNÍ ÚČTŮ DO ÚČTOVÝCH TŘÍD 0 Zúčtovací vztahy České národní banky (jen ČNB) 1 - Pokladní,

Více

Komerční banka, a.s.

Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2010 Obsah Zpráva nezávislého

Více

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s.

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 Brno mail@teplarny.cz www.teplarny.cz 1. Obsah 2. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...........................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

Úvodní zpráva ředitele společnosti 1

Úvodní zpráva ředitele společnosti 1 OBSAH Úvodní zpráva ředitele společnosti 1 Profil společnosti 3 Historie a poslání společnosti 3 Hlavní oblasti podnikání 3 Základní údaje 6 Orgány společnosti 6 Organizační struktura 7 Vývoj vybraných

Více

ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s.

ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s. ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise vydané

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. OBSAH I. VYBRANÉ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...4 2. PŘEDSTAVENSTVO a DOZORČÍ

Více

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Přijatá radou obce dne 2.3.2015 Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ČÚS, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úvod:

Více

Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012

Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012 Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012 AXA penzijní fond a.s. (do 31. 12. 2012) AXA penzijní společnost a.s. (od 1. 1. 2013) Obsah / Content CZ verze... 3 38 Zpráva managementu... 3 Výhled do roku 2013...

Více