Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013"

Transkript

1 Stránka 1 K bodu pořadu č. 2 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 Vážení akcionáři, dámy a pánové, naše společnost oslavila v závěru loňského roku 20. výročí. Máme za sebou dvacet let úspěšné činnosti, která navázala na působení státního podniku Vodovody a kanalizace Hradec Králové ve východních Čechách do roku Do roku 2005 byla naše společnost smíšenou společností, to znamená, že vlastnila a zároveň provozovala vodárenskou infrastrukturu. Vyráběla a dodávala pitnou vodu, následně ji odváděla a čistila a vracela zpět do přírody. Od roku 2006 jsme společností vlastnickou. Provoz jsme pronajali na 30 let akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s., jejímž jsme 34%ním vlastníkem. Za posledních několik let došlo k výraznému nárůstu hodnoty majetku společnosti, ať už díky investiční výstavbě, nebo vkladům majetku obcí do společnosti. V roce 2005 byla hodnota majetku společnosti odhadována dle metodiky Ministerstva zemědělství 7,5 miliardy Kč, dnes přesahuje úroveň 12,2 miliardy Kč. Za 20 let se zvýšil počet zásobovaných obyvatel ze 120 tis. na 159 tis., délka vodovodní sítě narostla o 729 km, tj. o 120 % a délka kanalizační sítě se zvětšila o 231 km, což činí 60 %. Všechny investice směřují do obnovy a rozvoje vodárenského majetku, to je sítí a technologií. V posledních sedmi letech společnost investovala do obnovy téměř 1,75 miliardy korun. Mohu vám oznámit, že naše společnost splnila hospodářské cíle stanovené pro rok Hlavním úkolem naší společnosti je péče o vodárenský majetek, to jsou vodovodní a kanalizační sítě, technologie na čerpání vody, úpravny, čistírny odpadních vod a další technologie v regiónu působení, zajištění jeho evidence, údržby, obnovy a dalšího rozvoje. Současně společnost dozoruje provozování tohoto majetku a stanovuje výši ceny vodného a stočného. Hospodářské cíle minulého roku byly splněny, společnost dosáhla zisku ve výši 55 milionů 45 tisíc korun. Významný podíl na tomto výsledku má vyplacená dividenda od provozovatele za rok 2012 ve výši 15,6 mil. Kč. Zisk společnosti je dlouhodobě reinvestován do vodárenské infrastruktury, do obnovy sítí a technologií. Cena vodného a stočného v roce 2013 vzrostla ve srovnání s předchozím rokem o 5,4% a dosáhla výše 82,73 Kč za m 3 včetně DPH. V loňském roce společnost pokračovala v úsilí o zachování limitů pro čerpání podzemní vody z naší hlavní zdrojové oblasti Litá. Pro zajištění plynulého zásobování regionu pitnou vodou během několika letních týdnů bylo nutné využít alternativního povrchového zdroje vody z Orlice. Realizací rekonstrukce úpravny v Hradci Králové budeme schopni v budoucnu zajistit dostatečné zdroje na výrobu pitné vody pro celou naši oblast.

2 Stránka 2 V minulém roce společnost pokračovala v opatřeních vedoucích k ochraně vodárenského majetku a zdrojů pitné vody. Zaměstnanci společnosti byli zapojeni do dalšího vzdělávání a školení v různých oblastech, což přispělo ke zlepšení kvality fungování společnosti. Vedení společnosti se při plnění svých úkolů v roce 2013 řídilo rozhodnutími představenstva a dalších zákonných povinností vztahujících se na vlastníky vodárenské infrastruktury. Mezi hlavní úkoly a cíle patřily tyto: - dokončit realizaci modernizace a rekonstrukce úpravny vody na Orlici v Hradci Králové - realizovat plán obnovy vodovodů a kanalizací v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích a zajistit finanční zdroje pro jeho plnění - ve spolupráci s obcemi zajistit rozvoj v oblasti zásobení obyvatelstva pitnou vodou a odkanalizování - splnit hospodářský plán společnosti za účelem zajištění investičních potřeb a rozšířené reprodukce společnosti Dne se konala řádná valná hromada společnosti, která - schválila řádnou účetní závěrku a rozhodla o rozdělení zisku společnosti za rok 2012, - zvolila JUDr. Arnošta Urbana za člena dozorčí rady společnosti, - rozhodla o změně ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě bez omezení převoditelnosti na kmenové akcie na jméno v listinné podobě s omezenou převoditelností, - schválila zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitými a nepeněžitými vklady o Kč od města Hradec Králové a obcí Pohoří, Lhota pod Libčany, Černilov, Librantice, Sukorady, Obědovice a Králova Lhota, - schválila dodatek č. 7 Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury, týkající se přírůstků pronajatého vodárenského infrastrukturního majetku za období od do V roce 2013 došlo k rozšíření naší vodovodní sítě o 3 km a celková délka veřejného vodovodu ve vlastnictví společnosti dosáhla km. Stoková síť byla prodloužena o 1 km a celkově činí 518 km. Dle majetkové evidence vodovodů a kanalizací, kterou společnost vede v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., 5, se reálná hodnota vodárenské infrastruktury společnosti dle metodiky Ministerstva zemědělství ČR odhaduje na 12 miliard 191 milionů 426 tisíc korun českých. Počet připojených obyvatel na veřejný vodovod v obcích nad 1 tisíc obyvatel se pohybuje v rozmezí od 82 do 100 procent, počet připojených obyvatel na veřejnou kanalizaci a čistírnou odpadních vod v aglomeracích nad 2 tisíc obyvatel činí od 92 do 100 procent. Prostřednictvím veřejných vodovodů v našem vlastnictví bylo k zásobeno 159 tisíc 259 obyvatel, odkanalizovaných bylo 124 tisíc 13 obyvatel. 97% procent obyvatelstva našeho regionu má

3 Stránka 3 přístup k veřejnému vodovodu, všechna sídliště nad 2 tisíce obyvatel mají svůj kanalizační systém s čistírnou odpadních vod, splňující nejpřísnější požadavky evropské a národní legislativy. V oblasti investiční výstavby jsme se v loňském roce zabývali obnovou, rekonstrukcemi a modernizací vodárenské infrastruktury a výstavbou nových sítí. Celkové investiční výdaje činily 197 milionů 622 tisíc korun. Společnost rovněž splácí bankovní úvěry a předplacené nájemné provozovateli, poskytnuté v minulosti na jmenovité investiční projekty. V roce 2013 jsme splatili bankám 13 milionů 413 tisíc korun, Královéhradecké provozní, a.s. pak 17 milionů 404 tisíce korun. Co se týče finančních zdrojů, tak v loňském roce bylo na investice použito 208 milionů 793 tisíc korun z nájemného od provozovatele a 3 miliony 329 tisíc korun z půjček od obcí. Podíl vlastních zdrojů na financování investic byl 98%. K hlavním akcím, které byly v roce 2013 realizovány, patřily tyto: Úpravna vody v Hradci Králové modernizace a rekonstrukce Modernizace a rekonstrukce úpravny vody na Orlici v Hradci Králové, umístěné v areálu sídla společnosti Víta Nejedlého 893, Hradec Králové 3. Úpravna vody byla postavena v roce V roce 2011 byla zahájena její rozsáhlá rekonstrukce. Předmětem stavby je modernizace technologie prvního a druhého separačního stupně. Původní galeriové čiřiče byly nahrazeny flotační linkou a stávající otevřené pískové filtry s mezidnem byly vybaveny drenážním systémem, což výrazně zkvalitní jejich účinnost. Celá úpravna bude pracovat v automatickém procesu. Kapacita rekonstruované a modernizované úpravny vody zůstane beze změny, tj. max. 150 l/sec. a 3, m 3 /rok. Výtlačný řad DN 600 z čerpací stanice úpravny vody na vodojemy Nový Hradec Králové Rekonstrukce původního potrubí z přelomu 50. a 60. let minulého století zajistí dopravu vody do vodojemů zejména v případě poruchy výtlaku DN 800 a zároveň umožní v případě potřeby změnu výtlaku na zásobní řad a zvýšení celkové zabezpečenosti v dodávkách pitné vody pro krajskou metropoli a ostatní obce. Další akce zmíním pouze heslovitě, podrobnější popis je uveden ve výroční zprávě, kterou máte k dispozici: - Kanalizace Hradec Králové v ulici Pouchovská - Kanalizace Hradec Králové rekonstrukce stoky C mezi Univerzitou HK a Fakultní nemocnicí - Rekonstrukce kanalizace a vodovodu na třídě ČSA v Hradci Králové - Kanalizace Hradec Králové rekonstrukce uzávěrů na odlehčení spadišť - Vodovod Hradec Králové ulice Na Valše - Kanalizace Hradec Králové ulice Dědkova - Vodovod Nový Bydžov ul. Luční - ČOV Mokré rekonstrukce a intenzifikace - Výměna vodovodu Třebechovice pod Orebem ul. Družstevní práce

4 Stránka 4 Společnost je z titulu vlastníka veřejných vodovodů a kanalizací v královéhradeckém regionu zodpovědná za dohled nad dodržováním vysokých technických standardů při navrhování a výstavbě těchto sítí a zařízení. Z tohoto důvodu vydává stanoviska ke stavbám vodovodů a kanalizací, které provozně souvisejí se systémem vodovodů a kanalizací, které sama vlastní. Jedná se o nové vodovodní a kanalizační systémy, prodlužování stávajících řadů a přeložky těchto sítí. Společnost vydávává stanoviska prostřednictvím oddělení vodohospodářského rozvoje ke všem stupňům projektových dokumentací staveb vodovodů, kanalizací a dopravních staveb. V roce 2013 bylo vydáno celkem 260 stanovisek a podepsáno 19 rámcových smluv o přípravě a realizaci stavby. Dále, ve druhé polovině roku 2013 jsme provedli modernizaci geografického informačního systému MARUSHKA, který nahradil původní program GSWeb, zavedený u nás v 90. letech minulého století. Tento informační systém má vyšší funkcionalitu a je kompatibilní se systémem katastrálních úřadů. K bylo v naší společnosti zřízeno nové oddělení projekce. Záměr, s jakým jsme rozšířili tuto činnost, byl splněn. Veškeré projektové práce v roce 2013 byly prováděny vlastními pracovníky. Oddělení projekce pracovalo jak na interních, tak externích zakázkách. Celkový obrat projekce v roce 2013 byl cca 2,5 mil. Kč, z toho interní zakázky činily cca 2,1 mil. Kč a externí zakázky cca 0,4 mil. Kč. Přehled nejdůležitějších dokončených projektových dokumentací za rok 2013 je uveden ve výroční zprávě. Vážení akcionáři, dovolte, abych se na závěr zmínil o našich záměrech a cílech pro nadcházející období: společnost bude nadále pokračovat v plnění cílů vycházejících zejména ze svého investičního programu na roky a dlouhodobého plánu obnovy vodovodů a kanalizací. Důraz bude kladen na zvýšení zabezpečení dodávek kvalitní pitné vody. V roce 2014 bude dokončena rekonstrukce a modernizace úpravny vody na Orlici v Hradci Králové, která je důležitou součástí Vodárenské soustavy východní Čechy a plní svoji funkci zejména jako záložní zdroj v případě havárií na vodovodních přivaděčích z Polické křídové pánve nebo čerpací stanice Kunětická hora do Hradce Králové. Její největší význam však bude doceněn v době omezení čerpání kvalitní podzemní vody ze zdroje Litá, každoročně v období od do z důvodu zvýšené ochrany některých druhů rostlin a živočichů v Přírodní rezervaci a evropsky významné lokalitě Zbytka. V oblasti odvádění a likvidace odpadních vod budou sledovány 2 hlavní cíle, kterými jsou dokončení odkanalizování aglomerace Hradec Králové, zahrnující připojení obce Předměřice nad Labem na kanalizační systém města Hradec Králové, a dokončení výstavby nové kanalizace v některých zbylých částech statutárního města, a rekonstrukce kritických úseků stokové sítě města, na kterých při extrémních deštích dochází ke zpětnému vzdouvání odpadní vody do přípojek. Přehled plánovaných významných akcí pro příští 2 roky je uveden ve výroční zprávě. Pro splnění záměrů a cílů je nezbytný lidský potenciál. Součástí strategie společnosti je zajištění podmínek pro další odborný růst svých zaměstnanců.

5 Stránka 5 Děkuji všem členům statutárních orgánů, zaměstnancům, provozovateli, zástupcům obcí, dodavatelům a ostatním partnerům, kteří přispěli k dobrému výsledku minulého roku. Jsem přesvědčen o tom, že naše kvalitní vodárenská a kanalizační síť i v roce 2014 poskytne základ pro bezproblémové dodávky pitné vody, její odkanalizování, vyčištění a návrat zpět do přírody. Připravili: Pavel Loskot, Ilona Válková Předkládá: František Barák

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s.

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 Brno mail@teplarny.cz www.teplarny.cz 1. Obsah 2. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...........................................

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Vybrané ukazatele (dle IFRS) za rok 2006 Tržby (mil. Kč) 18 059 EBITDA (mil. Kč) 1 760 Provozní zisk (mil. Kč) 1 265 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 251 Zisk po zdanění (mil.

Více

??? Výroční zpráva za rok 2013

??? Výroční zpráva za rok 2013 I.??? 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2 I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 3 II. Základní identifikační údaje účetní jednotky 5 III. Organizační struktura společnosti 7 1.

Více

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 OBSAH Hejtman o Vysočině 3 O Vysočině 5 Samospráva 8 Hospodaření kraje 13 Majetek a investice 18 Fond Vysočiny 23 Regionální rozvoj 26 Doprava 34 Územní plánování a stavební

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Informace o bance a jejích službách pro klienty

Informace o bance a jejích službách pro klienty Informace o bance a jejích službách pro klienty Květen 2005 Obsah Základní informace Vznik a historie ČMZRB, a. s. Souhrnná charakteristika Právní rámec činnosti Poslání Hlavní činnosti Naši klienti Spolupráce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014 schválená Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky usnesením č. 837 z 29. schůze dne 9. července 2015

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Verze 2 Schváleno EK 20.2.2012 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Č R www.opzp.cz Zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz 2

Více

dědictví záměna pekařka svatební cesta 20 minut dívka v parku dospívání osudové setkání překvapení jediný kontakt konečně doma ve znamení zelené

dědictví záměna pekařka svatební cesta 20 minut dívka v parku dospívání osudové setkání překvapení jediný kontakt konečně doma ve znamení zelené záměna jediný kontakt 20 minut konečně doma Skupina ČEZ Výroční zpráva 2014 ve znamení zelené dospívání svatební cesta překvapení dívka v parku osudové setkání pekařka dědictví SEZONA 2014 22 let už seriál

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Březen 2014 Dokument verze 4, aktualizovaný po organizační změně na ŘO OPŽP MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www. o p zp.cz Ze lená lin ka: 800 260 500 dotazy@

Více

RENTERA akciová společnost. Výroč

RENTERA akciová společnost. Výroč RENTERA akciová společnost společnost Výroč ýroční ní zpráva 2013 0 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO... 3 2. RENTERA, a.s.... 4 2.1 Profil společnosti... 4 2.2 Základní údaje... 4 2.3 Akcionáři, akcie, majetkové

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

Implementační dokument

Implementační dokument Implementační dokument Operačního programu Životní prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR wwww.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce o dotace: 800 260

Více

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2012 Skupina ČEZ 005 012 015 021 Obsluha zákazníků Skupiny ČEZ získala ve světové soutěži kontaktních center (2012 Top Ranking Performers in the Contact Center Industry) 3. místo. 076 078

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. www.ppas.cz www.spoluproprahu.cz. 10 LET PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ akciové společnosti

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. www.ppas.cz www.spoluproprahu.cz. 10 LET PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ akciové společnosti VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 www.ppas.cz www.spoluproprahu.cz 10 LET PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ akciové společnosti [ 1 ] Obsah I. Úvod... 6 Úvodní slovo... 6 předsedy představenstva Historie a vývoj... 8 pražského plynárenství

Více

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2006

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2006 Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2006 VČERA Česká pojišťovna v roce 2007 slaví 180 let své historie, její počátky se datují již od roku 1827. Nejprve poskytovala pouze požární pojištění, přibližně

Více

Příloha č. 2 Zpráva o provozování (doporučený obsah)

Příloha č. 2 Zpráva o provozování (doporučený obsah) Příloha č. 2 Zpráva o provozování (doporučený obsah) Tato Příloha č. 2 je součástí Praktické příručky Smluvní výkonové ukazatele v oboru vodovodů a kanalizací ČR. Příloha představuje doporučený obsah čtvrtletních

Více

1. Obsah... 3. 2. Základní údaje... 5. 3. Vedení organizace... 6. 4. Slovo generálního ředitele organizace... 7. 5. Organizační členění...

1. Obsah... 3. 2. Základní údaje... 5. 3. Vedení organizace... 6. 4. Slovo generálního ředitele organizace... 7. 5. Organizační členění... Výročníí zpráva organiizace Správa a údržba siillniic Pllzeňského krajje, přííspěvková organiizace za rok 2013 V Plzni dne 28.3.2014 Ing. Stanislav Liška 2 1. Obsah 1. Obsah... 3 2. Základní údaje... 5

Více

GREENVALE a.s. Výroční zpráva 2012 1

GREENVALE a.s. Výroční zpráva 2012 1 GREENVALE a.s. Výroční zpráva 2012 1 Úvodní slovo jediného člena představenstva Vážení přátelé, posláním společnosti GREENVALE a.s. je pronájem areálu AQUAPALACE WELLNESS RESORT v Čestlicích u Prahy. RESORT

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více

Kontrolní závěry z kontrolních akcí

Kontrolní závěry z kontrolních akcí Věstník NKÚ, kontrolní závěry 7 Část B Kontrolní závěry z kontrolních akcí 10/26 Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Lesy České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

Zpravodaj. Hlavní téma: Kvalita vody

Zpravodaj. Hlavní téma: Kvalita vody 02/2009 Zpravodaj pro partnery Hlavní téma: Kvalita vody www.energieag-wasser.at Obsah: Voda je život voda je kvalita Voda je život voda je kvalita... 2 Projekt Vodní kapky v České republice... 3 Situace

Více

Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013 ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. je největším českým dodavatelem energetických celků a jejich technologických částí. Působíme primárně v klasické

Více

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014 Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013 Datum publikování: 27. března 2014 Obsah Profil skupiny Unipetrol... 4 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady... 7 Dopis akcionářům od předsedy představenstva

Více

Partner na cestě k Vašim cílům

Partner na cestě k Vašim cílům regionální rozvojová agentura Královéhradeckého kraje Partner na cestě k Vašim cílům Centrum EP Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Československé armády 954/7 500 03 Hradec Králové www.cep-rra.cz Výroční

Více

Dokumentace podprogramu

Dokumentace podprogramu Odbor financování územních rozpočtů a programové financování --------------------------------------------------- Č.j. MF-37902/2014/12-1201 Dokumentace podprogramu PODPROGRAM 298213 - Podpora rozvoje a

Více