Most z predpjateho betonu ve smerovem oblouku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Most z predpjateho betonu ve smerovem oblouku"

Transkript

1 ng. JA N BLAHOSLAV V~K, Doyravoprojekt Praha, ng. ZDE N~K p. BA:!:ANT, esc. Stavebnl ustav C:VUT Praha, ng. JOSEF STBOR, Stavby silnlc a feleznic, n. p., Praha DT Most z predpjateho betonu ve smerovem oblouku Projekt, provdd~nf a vyzkousenf mostu neobvykje konstrukce. Navrlend nosnd konstrukce. Staticke Fesenf horizontd'n~ zaki'iveneho nosnfku. Prtib~h stavby mostu a provedend mi!i'enf na konstrukci. Technicko-ekonomicke zhodnocenf. Ph moderrum projektovaru silnic je nutno mostni objekty podfidit pozadavku plynu16ho vedeni trasy, a to i za cenu, ze je nutno postavit most ve smerovem oblouku. Ph reseni prelozky mezinarodni silnice Praha-Wroclaw v Krkonosich v Korenove mel projektant vyfesit premosteni hlubokeho a pomerne sirokeho udoll Jizery se strmymi svahy na obou brezich. Ekonomicky nejvhodnej8i a phtom funkcne jeste vyhovujicf se zda,la trasa, ktera. prechazela udoll ve smerovem obiouku s polomerem 80 m. OVSem reseni pudorysne znacne zakfiveneho mostu ph dece pres 80 m a ve rysce 16 m nad dnem balvanimho koryta horske reky bylo dosti obtiznyru ukolem. Pudorysne zakfivenych mostu byo jiz postaveno mooho, ne vsak s tak malfm polomerem kfivosti pfi vetslm rozpeti. Stredove uhy poll s rozpetfm 2 X 42 m byly 2 X 3Q,1, coz byla v roce pokud je znamo z dostupne literatury - vedle mostu v Caracasu ve Venezuele [3] druha rekordnf stavba toho druhu na svete a prvni v Evrope. Volba typu konstrukce S ohledem na pomerne znacnou rysku nivelety nad dnem udoll nebylo vhodne navrhovat vets! pocet kratkych poll, u nichz by bylo mozne i pro konstrukci v ob ouku uzit pfim~~ch typorych prefabrikatu. Bylo by jiste nevhodne navrhnout mostni podpory do balvanimho koryta horske reky s velkjm spa.dem a prutokem stolete velke vody 210 ma/s. Pokus resit objekt se tremi poli, coz by bylo pro danou delku premosteni celkem vhodne, ztroskotal na excentricke poloze koryta reky u praveho svahu udolf. Celkem jednoznacne pak vyplynulo rozvrzeni mostu na dye pole s jedinym pili rem uprostred udoil Pravobfezni opera musela byt pritom Obr.1. Schema mostu L c42,oom ce 3O,1,.,,1,. '.624,72 ~!, N:tENYRSKE STAVBY

2 Obr.2. Stoticky syst~m S abc ~ & A. 42m 42m.1 ROZVNUTO. MER NO V OSE situovana tak, aby nenarusila funkci vodovodniho potrubi velkeho prumeru polozeneho ve svahu a aby zustalo dost mista pro vytvoreni kfizovatky Be silnici probihajfci rovnobezne s rekou. Pro konstrukci byl zvolen spojity nosnik se dvema stejnyroi poli, Be stihlyro strednim pilffem mimo reciste Jizery. Nosnik byl navrzen monolitickj, betonovany na skruzi. Letma betonaz ze strednfuo pilife byla zamitnuta vzhledem na pomerne male rozpetf pro tento zpusob rystavbya pro wzkosti, jez by byly vyvoany smerovyro zakfivenim. Navrfenci nosnci konstrukce Nosnou konstrukci mostu dimenzovaneho na. zatizeni tridy A tvori zakfiveny spojity nosnik z predpjamho betonu zn. 400 (obr. 1), ktej sleduje kruhory oblouk trasy s polomerem 80 m a. ma dye pole rozpetf 2 X 42 m (mereno po oblouku v ose m08tu). Stfedory Uhel je 2 X 30,1, vylozeni osy m08tu od wtivy pole uprostfed rozpeti je 2,74 m. ~ffka mostu mezi zabradlfm je 13,20m, z toho vozovka 10,70 m. Nosnik je ulozen na stfednim pilffi rysky 13 m nad dnem udoli na pevnem lozisku, tvorenem vrubovyro kloubem. Na krajnich operach je ulozen posuvne na ocelolitinorych valeckorych loziskach. Tato loziska vsak nejsou uspof8.dana. v norma]e J.a'~/2:t ~ x1 :~_---c2."c -- --! ----_ i b _-~--- J , b 'X2 xj ~ X 1 a ~'. ~~ A~ b~h:J Obr. 3. Z6kladnf soustava X 2 :~~-b ~~c X J oblouku, nybcl ko]mo na wtivu pole. Most je ted soucasne Be zakfivenim i sikmy. Sikme usporadani opef ma tyto ryhody: Umoznuje vone dilatovani konstrukce od stredniho pilife jako pevneho bodu ve smeru wtiv; zmenauje kroutici momenty, nebot ohyb nosniku. vy.; vozuje kolem os lozisek pootoeeni, ktere ma vzhledern~ k sikmosti opery kroutici slozku; opery se lepe pfirny.~ kaji ke vzajemne rovnobeznyro svahum udoli, cimz 8e!: zmenm zemni prace. Vzhledem k velkyro krouticim momentum vznikaji.l cim u horizontane zaki'iveneho mostu nebylo mozne l provest pi'feny rez jinak nez jako uzavreny prurez, vytvoreny dvojitou komurkou se trerni stenami. Sffka komfuky je 9,20 m a z ni jsou vylozeny chodnikove konzoly 1,70 m. Vyska komfuky je 1,80 m v poi (1/23 rozpeti) a 2,50 m nad stredni podporou, k niz pfechazi dow deska paraboickjmi nabehy od stredu polio Tloustka horm desky je 0,22 m, tloustka dow desky je 0,20 m v poi a 0,30 m nad stredni podporou. Steny maji tloustku promennou od 0,30 m v poli do 0,70 rn nad podporami, nad nimiz jsou phene ztuzujfci steny. Cely pi'feny rez je zkosen shodne s jednostrannyrn pi'fcnyro sklonem v oblouku 6 %. Pfedpinaci ryztuz tvofi kaobely z 24 0 pz 7 mm, uspo. fadane soumerne k ose mostu a kotvene pri napeti kp/cm 2 Vzhledem k zakfiveni, jez sine zvetsuje ztraty trenim, je vhodne navrhovat kabely pode moznosti kratke. Jsou proto kotveny tez v poli a deli se podie puvodniho navrhu do tff sysmmu (obr. 5): a) Zdvihane kabely (a, a') ve stenach v poctu 2x3x X 6 = 36 probihajf od eela nosniku za stredni podporu, kde se kotvf zespodu swn. Napinaji Be oboustranne, protilehle se uprostfed mzl b) Kabely u stredni podpory v horm desce a konzolach (b) v poctu 2 X (11 + 4) = 30, ktere se napinajf jednostro.nne a kotvf na pficnych prazich jednak zevnitr, jednak z docasne vynechanych otvoru v horm desce komfukoveho nosniku. c) Ko.bely v dow desce (c) v poctu 2 X 2 X 14 = 56, napino.ne jednostranne z cel nosniku. Druhe konee se kotvf do prahu. Celkem je podie puvodniho navrhu no.d podporou uprostred mostu 66, v polich 46 ko.belu. Oeelolitinova loziska - nad kazdou operou ctyh - jsou rozlozena nesoumerne k ose mostu, a to po jednom lozisku pod swno.mi uprostfed a. na vnitfni strane oblouku a dye loziska pod swnami no. vnejaf stro.ne oblouku. Duvodem pro nesoumerne unllswnf jsou znacne kroutici momenty, odlehcujici loziska na vnitfni strane oblouku a priwzujfcl loziska na vnejaf strane oblouku..staticke i'ei'eni horizontcilne zaki'iveneho nosnfktl Ve statiokem vjpoctu byl nosnik uvazovan ja.ko ten kostenny prut s tuhfm pncnyro fezem 8 obvyklymi hypotezami stavebni mecho.niky - zachovani rovinnych a ko]mych rezu pfi ohybu. Kroueeni nosniku uzavreneho prufezu bylo uvazovano pode teorie prosteho krouceni, tj. pode Bredtorych vzorcu, kdy se uvazuji pouze smykova napeti od krouceni a vazane kroueeni s deplanaci prurezu a podenymi normanymi napetimi od kroueeni bylo zanedmno stejne jako deformace pi'fcneho rezu. Zjistilo se, ze je mozno zanedbat sikmost ohybu prufezu zpusobenou jejich zkosenim i excentricitu wzisw delkorych elementu nosniku nebo zawzovaci plochy mostu vuci ose nosniku (coo 5 cm), danou tim, ze u zakfiveneho nosniku dvo. sousedni

3 )rutezy nejsou rovnobezne, ale sbfhaji se do stfedu ;blouku. Uzavfeny nosnik se dvema poll je pro svislezatizeni, ttere nevyvolava. Mdne vodorovne slly, prostorove tfikrat staticky neurcity, nebot podepfeni skyta. v kazde podpofe tfi slozky reakci: Svislou a vodorovnou sllu 3. pmcny moment k ose nosniku (obr. 2). Pfitom je tfeba 3i uvmoroit, ze ani predpfnaci kabely nevyvozuji staticky neurcim vodorovne sily, nebot jsou symetricke k ose mostu a predpeti je tedy pudorysne centricke. Kotevni tlaky kabelu se vlivem radialnich sil ve smerovem zakfivenf kabelu vynaseji jako ve vodorovne klenbe tak, ze tlakova Mra jde stale v ose nosniku, az na male odchylky zpusobene trenim kabehi. PUdorysne excentricke kabely jsou vhodne u horizontalne zamveneho ramu [3], aby rushy vodorovne ohybove momenty. (Poznamenavame, ze u zakfiveneho nosniku je treba uvazovat shy i momenty jako vektory v prostoru, ktere maji v kazdem prufezu jiny smer.) Ohybovj moment se prenasi do sousedniho prurezu t6z kroutici slozkou a naopak. Za staticky neurcite veliciny Xl' X' Xs byly zvoleny ohybovj moment nad stfedni podporou a kroutici momenty, pusobici zde na pole ba resp. be (viz obr. 3). Pro urcenf ucinku byly vypocteny pmcinkove cary (viz [1]), a to jako ohybove cary nosniku odpovidajici hodnotam vnitrnich sil, vyvolanych deformaci velikosti - 1 ve smyslu pmslusne staticky neurcite veliciny na soustave (n - 1) krat staticky neurcite. Tyto vnitrni shy byly pocitany silovou metodou. PMcinkove Mry jsou dvojiho druhu - jednak pro zatizenf jednotkovjm bfemenem, jednak pro zatizeni jednotkovjm kroutieim momentem. Na obr. 4: jsou ZDazorneny pmoinkove cary krouticich momentu pro zatizeni svislym bfemenem. Statieky neurcite vnitfni slly od predpeti byly vypocteny primo silovou metodou. (Podrobne o statickem fel!eru viz [1].) Pro predstavu 0 velikosti vnitrnieh sil uvedeme nektere hlavni hodnoty pro dimenzovaru pode puvodnfho vjpootu k zadavacimu projektu: N ejvubi ohyb0'lj8 Hlavni SMJe Druhotne momenty zatizeni zatfzeni ucinky predpeti na.d stfednl pod. porou -8650Mpm -2490Mpm 810Mpm v poli 4330Mpm 1570Mpm 370Mpm N ejf}etm kro'ljtiei Hlavni stale Druhotne momenty zatfzeni zatizeni ucinky pfedpeti nad stfednl podporou 320Mpm 500Mpm -420Mpm nad krajni podporou 760Mpm 570Mpm -190M-pm Hodnoty ohybovjch momentu se pfilis nelisi od pmpadu pfimeho nosniku, ziskaneho rozvinutim osy do pfimky. Z porovnani vidime znacnou velikost krouticieh momentu. Na. kroutici momenty ma pmznivj ucinek predpeti nosniku, nebot vyvolava momenty opacneho znamenka nez vnejsf zatizeni. To je zpusobeno tim, ze pfedpeti pusobi "proti" staemu zatizeni, tj. "zveda" nosnik. Ztraty pfedpeti za provozu v case nekonecno byly vypocteny zhruba na 26 %, twe provozni napeti kabelu je 8500 kp/cm 2. Z toho pfi koeficientu tferu f = 0,30 ow promerne ztraty tfenim 12,2 % nad stredni podporou, reap. 9,0 % v poli, postupne napma.ru qs 0! ~ 24m,.24m Obr.4. Pi'iC!inkove C!6rykrouticich momentu 4,5 %, relaxace 7,5 % a dotvarovani spolu se smrato.' vanim betonu 8 %. NejvetSi podil maji tedy ztraty trenim, k cemuz prispiva hlavne vodorovne zakfiveni kabehl, sledujicieh mvost mostu. Pro nejvetsf zatizeru za provozu v case nekonecno jsou nordalna napetf nad stfedni podporou v hornich vlaknech -18 kp/cm2, vdolruch vlakneeh kp/cm 2 a v poli - 92 kp/cm 2 resp kp/cm 2. Dovoleno je kp/cm2.., Dovolena namaharu nejsou zeela vyuzita, a to v poli proto, ze nelze sruzit pocet kabelu vzhledem na stupen bezpecnosti proti dosazeni meze Unosnosti, ktery je pozadovan 2,0, a nad stredni podporou proto, ze vetsi tlakove napetf je vjhodne pro sruzeni hlavniho napeti v tahu. Napeti bezprostredne po predepnuti konstrukce vyhovuji s rezervou. Smykova napeti jsou souctem napeti od posouvajicich sil a od krouceru. Smykova naph! od posouvajicich sil se snlzuji u podpor redukci vlivem zdvihanych kabelu a u stfedni podpory t6z nabehem, tj. sklonem dolni desky (klenbove vynaseru sklonenou neutra.lnou osou). Diky uzavrenemu prufezu nejsou smykova. na~ti od krouceru pffiis velka.. V poli a nad krajni podporou, kde je krouceru nejvetsi, jsou pribllzne stejne velka. jako ad posouvajieich sil, nad vnitfni podporou jsou mensf. Celkova smykova napetf dosahuji nejvj8e 23 kp/em 2 (nad krajru podporou). Nejvetsi hlavni napet{ je 8,8 kp/em 2 (nad krajni podporou v dow desce). Posouzeru hlavniho napeti v tahu na mezi.unosnosti se ukazalo nejostrejsim krit6riem (nad Pbdporami do sahuje az 39 kp/em ll, dovoleno 40,5 kp/em 2 ) a bylo tfeba zachytit je zvlastru mekkou vjztuzi. V ostatnich misteeh je smykova vjztuz jen konstrukcni povahy. nebot napetf nepfesahuje 27 kp/cm s. Pro bezpecnost proti nadzdvizeru konstrukce. z 10- zisek rozhodovalo zatizeru nesymetricke, tj. rovnomerne zatfzerumostu na polovine na vnejsi stra.ne obiouku. ktere se snazi nadzdvihovat krajni lozisko v ostrem rohu u sikme opery. Pozadovana bezpecnost 1,35 byla sp]nena. VYSKY 10w PREVYSENY b Obr. 5. Schema vedeni kabelu N1ENYRSK~ STAVBY

4 }u'oueeru. Namerene hodnoty pretvoreru byly porovna.ny s hodnotami teoretiekjmi, vypoctenjmi pro dane zatizeru s pouzitim prurezovyeh hodnot a. pffcinkovyeh car ze statiekeho vfpoctu a za predpokladu m6dulu pruznosti Eb = 360 Mpfem 2 podle normy pro heton zn Vysledky porovnaru (obr.14) ukazaly, ze skutecna tuhost konstrukce je az dvojnasobne vets! nez teoretieka. Lze to vysvetlit nizkjm stupnem namaharu po zarezkaci zkousee, vyssi hodnotou modulu pruznosti, podstatne vetsi pevnosti betonu (v den zkousky byla na krychlleh zjisrena pevnost min. 614 kpfem 2 ) a dale Mz spolupusoberum dlazby, izolace, fims s teoretieky uvazovanym nosnym prurezem, jak to potvrdila zmenena poloha neutrane osy vykonstruovane z namerenych deformaei. Velky vliv na zmenseni pretvoreru nad stredni podporou mel i mohutny pncnik a svise tlaky u vruboveho kloubu. PrUhyby konstrukce, merene pri zatezkaei zkousee phi pruhybomery v kazdem poli, dosahly po zatizeru jednoho pole reehto prumernyeh hodnot: V pravem poli oelkovy 7,96 mm trvaly 0,70 rom pruzny 7,26 mm v levem poli oelk0vy 7,91 rom trvaly 0,53 rom pruzny 7,38 mm Teoretieky priihyb pro dane zatizeru je 8,8 mm, tedy vetsi nez priihyby namerene. Z hlediska normovych pozadavku mostni konstrukce po zatezkaci zkousee pine vyhovela, nebof. trvala pretvoreru i priihyby byly zanedbatene male a pruzna pretvoreru, resp. pruhyby byly podstatne menm nez teoretieke. Technicko-ekonomicke xhodnocenf Pro porovnaru s jinymi mostnfmi objekty obdobne kon. eepee uvadime zakladni technieko ekonomieke ukazate e pro popisovany most a zaroven rozpoctove ukazatele pro uvodni projekty z roku 1965: N dlclad na horn' atavbu ns. spodni sts.vbu ns. oely objekt Spotreba oceli na nosnou konstrulcci betonafska vyztuz 64 kg/m a patentovana oce1 36,5 kg/m2 celkem 100,5 kg/m a Beton nosne konstrukce 0,58 ms/m s Popisovany most Ukazatel pro v oblouku UP mostu svetlosti 40 m 2280 Kes/m a 1959 Kes/m a 1480 Kes/m a 3760 Kes/m' 1300 Kes/m s kg/m s kg/m 2 86 kg/m a 0,70 ms/m s Vyssf naklady na nosnou konstrukei byly zpiisobeny vetsi praenosti, drazsim bednenfm, vetsf spotrebou mekke vyztuze pro zaehyeeru napeti v kroueeni a predevsfm naklady na vybudovaru vysoke a komplikovane skruze. Cenu spodnf stavby podstatne ovivnily obtizne podroinky zakladaru na balvanimm podlozi v rezko pfistupnem udoll a v tesne bhzkosti stareho velkoprofiloveho vodovodu a kamenny obklad viditelnyeh ploch obou oper i kfidel. Zciver Uspesne dokonceru stavby tato neobvykle mostni konstrukce, obtizne po stranee projekcni i z hlediska provadeni, dokazuje, ze lze vyhovet zvysenym narokfun modern ho projektovaru silnie i tehdy, vyzaduje-i plynule vederu trasy navrh sikmeho nebo jinak Obr.13. Umisteni tenzometru epqt.kjrne TENZOMEm V kzec~ 0-0 A 6-6) =PRl.OZNE TENZQ1ETRY (V kzec~ A-A A 8-8) slozimho objektu. VZdy vsak jsou s tim spojeny mimoradne naroky na vseehny zucastnene slozky. Nelze take vyuzit vyhod typizaee a prefabrikace a po individualnfm reseru je nutno pocitat s mensi produktivitou prace a vyssimi llliklady, ktere u nas Mzny zpiisob rozpoctovani nemuze pine postihnout. LTERATURA [J Bahnt, Z. P.: PfillinkoV6 cary pudorysl~ zakfivellyoh mostu. Stavebnioky casopis SAY X, 1964, c. 1, [2J Ba~alt, Z. P.: NOlllliform torsiol of thill-wall bars of variable seotiol. Memoires A.. P. C., 1966 [2a] Ba~alt, Z. P.: TelkoB~me pruty promemeho tuheho pl'1irezu. rn~enyrske stavby(v tisku) [2bJ Ba~ant, Z. P.: Prostorove plisobeni mostnioh nosniku. Ueebni texty pro V. roo., katedra bet. konstr., sta.v. fak. CVUT,1965 [3] Johannson J.: Raumlioh gekriimrnte Rs.hmenbriioke ill Caracas. Beton u. Stahlbetonbau 1960, H., 1-6 PRUReZ NAD PODPOROu PRll~EZ V POLl * "'f' <:) y <:) / / / )" ---- PRiLOZNY TENZo::..T~" "-" _!.;. ~,/ l~_-'l 1/,/ 1/ e-+..._ '''KO %0 1 1 MER/7i D Q Obr. 14. Pomernci pi'etvoi'eni

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ 7. cvičení ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ V této kapitole se probírají výpočty únosnosti průřezů (neboli posouzení prvků na prostou pevnost). K porušení materiálu v tlačených částech průřezu dochází: mezní

Více

Okruhy problémů k teoretické části zkoušky Téma 1: Základní pojmy Stavební statiky a soustavy sil

Okruhy problémů k teoretické části zkoušky Téma 1: Základní pojmy Stavební statiky a soustavy sil Okruhy problémů k teoretické části zkoušky Téma 1: Základní pojmy Stavební statiky a soustavy sil Souřadný systém, v rovině i prostoru Síla bodová: vektorová veličina (kluzný, vázaný vektor - využití),

Více

Stěnové nosníky. Obr. 1 Stěnové nosníky - průběh σ x podle teorie lineární pružnosti.

Stěnové nosníky. Obr. 1 Stěnové nosníky - průběh σ x podle teorie lineární pružnosti. Stěnové nosníky Stěnový nosník je plošný rovinný prvek uložený na podporách tak, že prvek je namáhán v jeho rovině. Porovnáme-li chování nosníků o výškách h = 0,25 l a h = l, při uvažování lineárně pružného

Více

Základní pojmy Hlavní části mostu NEJLEPŠÍ MOST JE ŽÁDNÝ MOST

Základní pojmy Hlavní části mostu NEJLEPŠÍ MOST JE ŽÁDNÝ MOST Přednáška č. 2 1 Základní pojmy Mostní názvosloví Hlavní části mostu Druhy mostů Typy mostů Normativní podklady pro navrhování a realizaci ocelových mostů Základní pojmy Hlavní části mostu NEJLEPŠÍ MOST

Více

Projevy dotvarování na konstrukcích (na úrovni průřezových modelů)

Projevy dotvarování na konstrukcích (na úrovni průřezových modelů) PŘEDNÁŠKY Projevy dotvarování na konstrukcích (na úrovni průřezových modelů) Volné dotvarování Vázané dotvarování Dotvarování a geometrická nelinearita Volné dotvarování Vývoj deformací není omezován staticky

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. . cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty

Více

BETONOVÉ MOSTY II. Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. DFJP Katedra dopravního stavitelství

BETONOVÉ MOSTY II. Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. DFJP Katedra dopravního stavitelství Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera BETONOVÉ MOSTY II DFJP Katedra dopravního stavitelství doc. Ing. Jiří Pokorný, CSc. Ing. Vladimír Suchánek Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana

Více

Pružnost a pevnost (132PRPE), paralelka J2/1 (ZS 2015/2016) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady.

Pružnost a pevnost (132PRPE), paralelka J2/1 (ZS 2015/2016) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady. Pružnost a pevnost (132PRPE), paralelka J2/1 (ZS 2015/2016) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady Povolené pomůcky: psací a rýsovací potřeby, kalkulačka (nutná), tabulka průřezových

Více

Omezení nadměrných průhybů komorových mostů optimalizací vedení předpínacích kabelů

Omezení nadměrných průhybů komorových mostů optimalizací vedení předpínacích kabelů Omezení nadměrných průhybů komorových mostů optimalizací vedení předpínacích kabelů Lukáš Vráblík, Vladimír Křístek 1. Úvod Jedním z nejzávažnějších faktorů ovlivňujících hlediska udržitelné výstavby mostů

Více

VZOROVÝ PŘÍKLAD NÁVRHU MOSTU Z PREFABRIKOVANÝCH NOSNÍKŮ

VZOROVÝ PŘÍKLAD NÁVRHU MOSTU Z PREFABRIKOVANÝCH NOSNÍKŮ VZOROVÝ PŘÍKLAD NÁVRHU MOSTU Z PREFABRIKOVANÝCH NOSNÍKŮ ZADÁNÍ Navrhněte most z prefabrikovaných předepnutých nosníků IST. Délka nosné konstrukce mostu je 30m, kategorie komunikace na mostě je S 11,5/90.

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

Program předmětu YMVB. 1. Modelování konstrukcí ( ) 2. Lokální modelování ( )

Program předmětu YMVB. 1. Modelování konstrukcí ( ) 2. Lokální modelování ( ) Program předmětu YMVB 1. Modelování konstrukcí (17.2.2012) 1.1 Globální a lokální modelování stavebních konstrukcí Globální modely pro konstrukce jako celek, lokální modely pro návrh výztuže detailů a

Více

8.2 Přehledná tabulka mostních objektů Přehledné výkresy mostních objektů... 16

8.2 Přehledná tabulka mostních objektů Přehledné výkresy mostních objektů... 16 ZAK. Č.: 11 028 LIST Č.: AKCE : KUŘIM - JIŽNÍ OBCHVAT AKTUALIZACE TECHNICKÉ STUDIE STUPEŇ: SCHÉMATA MOSTNÍCH OBJEKTŮ 1 TS OBSAH: 8.1 Technická zpráva... 2 201 Most na sil. II/386 přes R43... 2 202 Most

Více

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica)

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica) Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica) Obsah: 1. Úvod 4 2. Statické tabulky 6 2.1. Vlnitý profil 6 2.1.1. Frequence 18/76 6 2.2. Trapézové profily 8 2.2.1. Hacierba 20/137,5

Více

LANGERŮV TRÁM MOST HOLŠTEJN

LANGERŮV TRÁM MOST HOLŠTEJN LANGERŮV TRÁM MOST HOLŠTEJN Ing. Jiří Španihel, Firesta - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Konference STATIKA 2014, 11. a 12. června POPIS KONSTRUKCE Most pozemní komunikace přes propadání potoka Bílá

Více

NOSNÍK NA PRUŽNÉM PODLOŽÍ (WINKLEROVSKÉM)

NOSNÍK NA PRUŽNÉM PODLOŽÍ (WINKLEROVSKÉM) NOSNÍK NA PRUŽNÉ PODLOŽÍ (WINKLEROVSKÉ) Uvažujeme spojitý nosník na pružných podporách. Pružná podpora - odpor je úměrný zatlačení. Pružné podpory velmi blízko sebe - jejich účinek lze nahradit spojitou

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška Zásady vyztužování - podélná výztuž - smyková výztuž Vyztužování bet. prvků desky - obecné zásady - pásové a lokální zatížení - úpravy kolem otvorů trámové

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Betonové konstrukce (S) Přednáška 3

Betonové konstrukce (S) Přednáška 3 Betonové konstrukce (S) Přednáška 3 Obsah Účinky předpětí na betonové prvky a konstrukce Silové působení kabelu na beton Ekvivalentní zatížení Staticky neurčité účinky předpětí Konkordantní kabel, Lineární

Více

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice Vaznice bude přenášet pouze zatížení působící kolmo k rovině střechy. Přenos zatížení působícího rovnoběžně se střešní rovinou bude popsán v poslední

Více

Předpjatý beton Přednáška 9. Obsah Prvky namáhané smykem a kroucením, analýza napjatosti, dimenzování.

Předpjatý beton Přednáška 9. Obsah Prvky namáhané smykem a kroucením, analýza napjatosti, dimenzování. Předpjatý beton Přednáška 9 Obsah Prvky namáhané smykem a kroucením, analýza napjatosti, dimenzování. Analýza napjatosti namáhání předpjatých prvků Analýza napjatosti namáhání předpjatých prvků Ohybový

Více

OBSAH: 8.1 Technická zpráva...2

OBSAH: 8.1 Technická zpráva...2 ZAK. Č.: 08 063 LIST Č.: AKCE : KUŘIM - JIŽNÍ OBCHVAT STUPEŇ: SCHÉMATA MOSTNÍCH OBJEKTŮ 1 TS OBSAH: 8.1 Technická zpráva...2 201 Most na sil. I/43 přes Mozovský potok, polní cestu a biokoridor...3 202

Více

9. Spřažené ocelobetonové nosníky Spřažené ocelobetonové konstrukce, návrh nosníků teorie plasticity a pružnosti.

9. Spřažené ocelobetonové nosníky Spřažené ocelobetonové konstrukce, návrh nosníků teorie plasticity a pružnosti. 9. Spřažené ocelobetonové nosníky Spřažené ocelobetonové konstrukce, návrh nosníků teorie plasticity a pružnosti. Spřažené ocelobetonové konstrukce (ČSN EN 994-) Spřažené nosníky beton (zejména lehký)

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Mezní stavy únosnosti - zásady výpočtu, předpoklady řešení. Navrhování ohýbaných železobetonových prvků - modelování, chování a způsob porušení. Dimenzování

Více

Přijímací zkouška do navazujícího magisterského programu FSv ČVUT

Přijímací zkouška do navazujícího magisterského programu FSv ČVUT - 1 - Pokyny k vyplnění testu: Na každé stránce vyplňte v záhlaví kód své přihlášky Ke každé otázce jsou vždy čtyři odpovědi, z nichž pouze právě jedna je správná o Za správnou odpověď jsou 4 body o Za

Více

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady:

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady: Předložený statický výpočet řeší založení objektu SO 206 most na přeložce silnice I/57 v km 13,806 přes trať ČD v km 236,880. Obsahem tohoto výpočtu jsou pilotové základy krajních opěr O1 a O6 a středních

Více

PŘEHLED SVISLÉHO POHYBLIVÉHO ZATÍŽENÍ SILNIČNÍCH MOSTŮ

PŘEHLED SVISLÉHO POHYBLIVÉHO ZATÍŽENÍ SILNIČNÍCH MOSTŮ PŘEHLED SVISLÉHO POHYBLIVÉHO ZATÍŽENÍ SILNIČNÍCH MOSTŮ 1 MOSTNÍ ŘÁD C.K. MINISTERSTVA ŽELEZNIC Z ROKU 1887 Pohyblivé zatížení mostů I. třídy (dynamické účinky se zanedbávají). Alternativy : 1) Čtyřkolové

Více

Ve výrobě ocelových konstrukcí se uplatňují následující druhy svařování:

Ve výrobě ocelových konstrukcí se uplatňují následující druhy svařování: 5. cvičení Svarové spoje Obecně o svařování Svařování je technologický proces spojování kovů podmíněného vznikem meziatomových vazeb, a to za působení tepla nebo tepla a tlaku s případným použitím přídavného

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Mezní stavy únosnosti - zásady výpočtu, předpoklady řešení. Navrhování ohýbaných železobetonových prvků - modelování, chování a způsob porušení. Dimenzování

Více

Sylabus k přednášce předmětu BK1 SCHODIŠTĚ Ing. Hana Hanzlová, CSc., Ing. Jitka Vašková, CSc.

Sylabus k přednášce předmětu BK1 SCHODIŠTĚ Ing. Hana Hanzlová, CSc., Ing. Jitka Vašková, CSc. Schodiště jsou souborem stavebních prvků (schodišťová ramena, podesty, mezipodesty, podestové nosníky, schodnice a schodišťové stěny), které umožňují komunikační spojení různých výškových úrovní. V budovách

Více

OTÁZKY VSTUPNÍHO TESTU PP I LS 2010/2011

OTÁZKY VSTUPNÍHO TESTU PP I LS 2010/2011 OTÁZKY VSTUPNÍHO TESTU PP I LS 010/011 Pomocí Thumovy definice, s využitím vrubové citlivosti q je definován vztah mezi součiniteli vrubu a tvaru jako: Součinitel tvaru α je podle obrázku definován jako:

Více

ZATÍŽENÍ MOSTŮ DLE EN

ZATÍŽENÍ MOSTŮ DLE EN ZATÍŽENÍ MOSTŮ DLE EN 1. Charakterizuj modely zatížení dopravou pro mosty pozemních komunikací. 2. Jakým způsobem jsou pro dopravu na mostech poz. kom. zahrnuty dynamické účinky? 3. Popište rozdělení vozovky

Více

Schöck Isokorb typ KS

Schöck Isokorb typ KS Schöck Isokorb typ 20 Schöck Isokorb typ 1 Obsah Strana Varianty připojení 16-165 Rozměry 166-167 Dimenzační tabulky 168 Vysvětlení k dimenzačním tabulkám 169 Příklad dimenzování/upozornění 170 Údaje pro

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška. Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání

Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška. Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání Prvky namáhané kroucením Typy kroucených prvků Prvky namáhané kroucením

Více

PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY předmět BL01 rok 2012/2013

PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY předmět BL01 rok 2012/2013 PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY předmět BL01 rok 2012/2013 Zkouška sestává ze dvou písemných částí: 1. příklad (na řešení 60 min.), 2. části teoretická (30-45 min.).

Více

1 Použité značky a symboly

1 Použité značky a symboly 1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req

Více

Předpjatý beton Přednáška 7

Předpjatý beton Přednáška 7 Předpjatý beton Přednáška 7 Obsah Omezení normálových napětí od provozních účinků zatížení Odolnost proti vzniku trhlin Návrh předpětí Realizovatelná plocha předpětí Přípustná zóna poloha kabelu a tlakové

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 5. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 5. přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 5. přednáška Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou. Chování a modelování prvků před a po vzniku trhlin, způsob porušení. Prvky bez smykové výztuže. Prvky se

Více

VYZTUŽOVÁNÍ. Ing. Hana Hanzlová, CSc., Ing. Jitka Vašková,CSc.

VYZTUŽOVÁNÍ. Ing. Hana Hanzlová, CSc., Ing. Jitka Vašková,CSc. JEDNOTLIVÉ DESKY Deska po obvodě kloubově podepřená Ohybové momenty počítáme v kolmých řezech desky a uprostřed rozpětí příslušných prostých nosníků, jsou to tedy hodnoty maximální. Ty se směrem k okrajům

Více

FAKULTA STAVEBNÍ. Stavební statika. Telefon: WWW:

FAKULTA STAVEBNÍ. Stavební statika. Telefon: WWW: VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STAVEBNÍ Stavební statika Vnitřní síly na nosnících Jiří Brožovský Kancelář: LP H 406/3 Telefon: 597 321 321 E-mail: jiri.brozovsky@vsb.cz WWW:

Více

Ocelobetonové konstrukce

Ocelobetonové konstrukce Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

Kapitola 8. prutu: rovnice paraboly z = k x 2 [m], k = z a x 2 a. [m 1 ], (8.1) = z b x 2 b. rovnice sklonu střednice prutu (tečna ke střednici)

Kapitola 8. prutu: rovnice paraboly z = k x 2 [m], k = z a x 2 a. [m 1 ], (8.1) = z b x 2 b. rovnice sklonu střednice prutu (tečna ke střednici) Kapitola 8 Vnitřní síly rovinně zakřiveného prutu V této kapitole bude na příkladech vysvětleno řešení vnitřních sil rovinně zakřivených nosníků, jejichž střednici tvoří oblouk ve tvaru kvadratické paraboly[1].

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST

Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST Výukový text pro učební obor Technik plynových zařízení Vzdělávací oblast RVP Plynová zařízení a Tepelná technika (mechanika) Pardubice 013 Použitá literatura: Technická

Více

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému NK 1 Konstrukce Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ing. Jana Marková, Ph.D. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., Fakulta

Více

Předpjatý beton Přednáška 4

Předpjatý beton Přednáška 4 Předpjatý beton Přednáška 4 Obsah Účinky předpětí na betonové prvky a konstrukce Staticky neurčité účinky předpětí Konkordantní kabel Lineární transformace kabelu Návrh předpětí metodou vyrovnání zatížení

Více

Schodiště. Schodiště termíny

Schodiště. Schodiště termíny 133 Schodiště podesta odpočívadlo hlavní podesta mezipodesta schodišťové rameno nástupní výstupní zrcadlo stupeň stupnice podstupnice jalový stupeň výška, šířka stupně Schodiště termíny K133, či jsou volně

Více

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet 47/2016 Strana: 1 Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Botanická 256, 362 63 Dalovice - Karlovy Vary IČO: 25 22 45 81, mobil: +420 602 455 293, +420 602 455 027, =================================================

Více

ZÁKLADNÍ ÚLOHY TEORIE PLASTICITY Teoretické příklady

ZÁKLADNÍ ÚLOHY TEORIE PLASTICITY Teoretické příklady Teorie plasticity VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ KATEDRA PRUŽNOSTI A PEVNOSTI ZÁKLADNÍ ÚLOHY TEORIE PLASTICITY Teoretické příklady 1. ŘEŠENÝ PŘÍKLAD NA TAH ŘEŠENÍ DLE DOVOLENÝCH NAMÁHÁNÍ

Více

Schöck Isokorb typ EQ-Modul

Schöck Isokorb typ EQ-Modul EQ 1- Schöck Isokorb typ EQ 2- Obsah Strana Příklady pro uspořádání prvků a řezy 112 Dimenzační tabulky/řezy a půdorysy 113 Příklad dimenzování 114 Upozornění 115 Montážní návod 116 Kontrola správného

Více

STROPNÍ KONSTRUKCE Petr Hájek 2009

STROPNÍ KONSTRUKCE Petr Hájek 2009 STROPNÍ KONSTRUKCE FUNKCE A POŢADAVKY Základní funkce a poţadavky architektonická funkce a poţadavky - půdorysná variabilita - estetická funkce - konstrukční tloušťka stropu statická funkce a poţadavky

Více

Mezní napětí v soudržnosti

Mezní napětí v soudržnosti Mení napětí v soudržnosti Pro žebírkovou výtuž e stanovit návrhovou hodnotu meního napětí v soudržnosti vtahu: = η η ctd kde je η součinite ávisý na kvaitě podmínek v soudržnosti a pooe prutu během betonáže

Více

Obsah 1. Identifikační údaje Stavba a objekt číslo Název mostu Evidenční číslo mostu Katastrální území, obec,

Obsah 1. Identifikační údaje Stavba a objekt číslo Název mostu Evidenční číslo mostu Katastrální území, obec, Obsah 1. Identifikační údaje... 2 1.1. Stavba a objekt číslo... 2 1.2. Název mostu... 2 1.3. Evidenční číslo mostu... 2 1.4. Katastrální území, obec, kraj... 2 1.5. Stavebník/objednatel stavby, jeho sídlo

Více

při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní

při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní prvek, stádium II dříve vznikají trhliny ohybové a

Více

strol. s.ucasl. Joseph E. Shigley The Iowa State University of Science and Technology Richard G. Budynas Institute of Technology

strol. s.ucasl. Joseph E. Shigley The Iowa State University of Science and Technology Richard G. Budynas Institute of Technology Kon. ; ; nl strol. y; ; s.ucasl. Joseph E. Shigley University of Michigan Charles R. Mischke The Iowa State University of Science and Technology Richard G. Budynas Rochester Institute of Technology VYSOKE

Více

IDEA StatiCa novinky. verze 5.4

IDEA StatiCa novinky. verze 5.4 IDEA StatiCa novinky verze 5.4 IDEA StatiCa Prestressing Spřažený spojitý nosník Postupná výstavba spojité konstrukce Hlavním vylepšením ve verzi 5 v části beton a předpjatý beton je modul pro analýzu

Více

VODOROVNÉ KONSTRUKCE POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ. strana 39

VODOROVNÉ KONSTRUKCE POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ. strana 39 2.2.4.1 POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ strana 39 2.2.4.1 POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ 1. Stropy s využitím prefabrikovaných stropních prvků jako ztraceného bednění 1.1 s vytvořením ŽB monolitických žebírkových

Více

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Připojení konzoly IPE 180 na sloup HEA 220 je realizováno šroubovým spojem přes čelní desku. Sloup má v místě přípoje vyztuženou stojinu plechy tloušťky 10mm. Pro sloup

Více

Desky Trámy Průvlaky Sloupy

Desky Trámy Průvlaky Sloupy Desky Trámy Průvlaky Sloupy Deska působící: v jednom směru ve dvou směrech Rozpětí l až 8 m h ~ l / 26, až 0,30 m M ~ w l 2 /8 Přednosti: -větší tuhost než u bezhřibové desky - nižší než bezhřibová deska

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

3. Způsoby namáhání stavebních konstrukcí

3. Způsoby namáhání stavebních konstrukcí 3. Způsoby namáhání stavebních konstrukcí Každému přetvoření stavební konstrukce odpovídá určitý druh namáhání, který poznáme podle výslednice vnitřních sil ve vyšetřovaném průřezu. Lze ji obecně nahradit

Více

Rekonstrukce mostu na silnici III/1189 přes Litavku v Příbrami. Dopravně inženýrská opatření TECHNICKÁ ZPRÁVA

Rekonstrukce mostu na silnici III/1189 přes Litavku v Příbrami. Dopravně inženýrská opatření TECHNICKÁ ZPRÁVA Rekonstrukce mostu na silnici III/1189 přes Litavku v Příbrami Dopravně inženýrská opatření Rekonstrukce mostu na silnici III/1189 přes Litavku v Příbrami Dopravně inženýrská opatření TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE STAVITELSTVÍ I. FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT PRAHA VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE Základní funkce a požadavky architektonická funkce a požadavky - variabilita vnitřního prostoru - estetická

Více

Lávka přes řeku Svratku v lokalitě Hněvkovského. Brno, Komárov (611026) Dominikánské nám.1 601 67 Brno. Dominikánské nám.

Lávka přes řeku Svratku v lokalitě Hněvkovského. Brno, Komárov (611026) Dominikánské nám.1 601 67 Brno. Dominikánské nám. SO 201 - LÁVKA PŘES SVRATKU - EV. Č. BM-756 V LOKALITĚ HNĚVKOVSKÉHO Stavba : Katastrální území (ČR) : Kraj (ČR) : Objednatel : Investor projektu : Budoucí vlastník : Lávka přes řeku Svratku v lokalitě

Více

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad)

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad) KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Tabulky statických únosností stropy HELUZ MIAKO Obsah tabulka č. 1 tabulka č. 2 tabulka č. 3 tabulka č. 4 tabulka č. 5 tabulka č. 6 tabulka č. 7 tabulka č. 8 tabulka č. 9 tabulka

Více

Předpjatý beton Přednáška 13

Předpjatý beton Přednáška 13 Předpjatý beton Přednáška 13 Obsah Statická analýza postupně budovaných předpjatých konstrukcí: Nehomogenita konstrukcí Řešení reologických účinků v uzavřené formě Vlastnosti moderních postupně budovaných

Více

České vysoké uče í te h i ké v Praze. Fakulta stave í

České vysoké uče í te h i ké v Praze. Fakulta stave í České vysoké uče í te h i ké v Praze Fakulta stave í Diplo ová prá e Želez ič í ost přes dál i i v Hodějovi í h Te h i ká zpráva 2014 Bc. Martin Macho Obsah 1. Umístění objektu a popis železniční tratě...

Více

GESTO Products s.r.o.

GESTO Products s.r.o. GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995 1 1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

ZDM PŘÍMÉ NOSNÍKY. Příklad č. 1. Miloš Hüttner SMR2 ZDM přímé nosníky cvičení 09. Zadání

ZDM PŘÍMÉ NOSNÍKY. Příklad č. 1. Miloš Hüttner SMR2 ZDM přímé nosníky cvičení 09. Zadání iloš Hüttner SR D přímé nosníky cvičení 09 adání D PŘÍÉ NOSNÍKY Příklad č. 1 Vykreslete průběhy vnitřních sil na konstrukci zobrazené na Obr. 1. Příklad převzat z katedrové wikipedie (originál ke stažení

Více

Efektivnější konstrukce s vyšší spolehlivostí a delší životností

Efektivnější konstrukce s vyšší spolehlivostí a delší životností Efektivnější konstrukce s vyšší spolehlivostí a delší životností EFEKTIVNĚJŠÍ KONSTRUKCE S VYŠŠÍ SPOLEHLIVOSTÍ A DELŠÍ ŽIVOTNOSTÍ Vedoucí projektu: ing. Michal Sýkora Zpracovatel: ing. Jan Komanec Konzultant:

Více

Zkoušky těsnosti převodovek tramvajových vozidel (zkušební stand )

Zkoušky těsnosti převodovek tramvajových vozidel (zkušební stand ) Zkoušky těsnosti převodovek tramvajových vozidel (zkušební stand ) SVOČ FST 2009 Jáchymovská 337 373 44 Zliv mmachace@seznam.cz ABSTRAKT Navrhnout zkušební stand tramvajových vozidel simulující běžné provozní

Více

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení PROBLÉMY STABILITY 9. cvičení S pojmem ztráty stability tvaru prvku se posluchač zřejmě již setkal v teorii pružnosti při studiu prutů namáhaných osovým tlakem (viz obr.). Problematika je však obecnější

Více

SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 2. cvičení SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ Na spojování prvků ocelových konstrukcí se obvykle používají spoje šroubové (bez předpětí), spoje třecí a spoje svarové. Šroubové spoje Základní pojmy. Návrh spojovacího

Více

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Vzpěrná pevnost skutečného prutu. Obsah přednášky. Únosnost tlačeného prutu. Výsledky zkoušek tlačených prutů

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Vzpěrná pevnost skutečného prutu. Obsah přednášky. Únosnost tlačeného prutu. Výsledky zkoušek tlačených prutů Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE Studijní program: STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ pro bakalářské studium Kód předmětu: K134OK1 4 kredity (2 + 2), zápočet, zkouška Pro. Ing. František ald, CSc., místnost B 632

Více

Přednáška 1 Obecná deformační metoda, podstata DM

Přednáška 1 Obecná deformační metoda, podstata DM Statika stavebních konstrukcí II., 3.ročník bakalářského studia Přednáška 1 Obecná deformační metoda, podstata DM Základní informace o výuce předmětu SSK II Metody řešení staticky neurčitých konstrukcí

Více

15. ŽB TRÁMOVÉ STROPY

15. ŽB TRÁMOVÉ STROPY 15. ŽB TRÁMOVÉ STROPY Samostatné Společně s deskou trámového stropu Zásady vyztužování h = l/10 až l/20 b = h/2 až h/3 V každém rohu průřezu musí být jedna vyztužená ploška Nosnou výztuž tvoří 3-5 vložek

Více

Dálniční most v inundačním území Lužnice ve Veselí n.lužnicí

Dálniční most v inundačním území Lužnice ve Veselí n.lužnicí 18. Mezinárodní sympozium MOSTY 2013, Brno Dálniční most v inundačním území Lužnice ve Veselí n.lužnicí Ing. Tomáš Landa, PRAGOPROJEKT, a.s. Ing. Zdeněk Batal, SMP, a.s. Ing. Pavel Poláček, SMP, a.s. Situace

Více

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. LADISLAV KLUSÁČEK, CSC. MODUL M02 NOSNÉ KONSTRUKCE MOSTŮ FAKULTA STAVEBNÍ

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. LADISLAV KLUSÁČEK, CSC. MODUL M02 NOSNÉ KONSTRUKCE MOSTŮ FAKULTA STAVEBNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ING. LADISLAV KLUSÁČEK, CSC. BETONOVÉ MOSTY I MODUL M02 NOSNÉ KONSTRUKCE MOSTŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Betonové

Více

9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách

9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách 9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách 9.1 Všeobecně 9.1.1 Rozsah platnosti Tato kapitola normy se zabývá spřaženými stropními deskami vybetonovanými do profilovaných plechů, které

Více

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB 1 Obsah: 1. statické posouzení dřevěného krovu osazeného na ocelové vaznice 1.01 schema konstrukce 1.02 určení zatížení na krokve 1.03 zatížení kleštin (zatížení od 7.NP) 1.04 vnitřní síly - krokev, kleština,

Více

Základní rozměry betonových nosných prvků

Základní rozměry betonových nosných prvků Základní rozměry betonových nosných prvků Desky Trámy Průvlaky Sloupy Ohybové momenty [knm] na nosníku Prostě uloženýnosník q[kn/m] 1/8 ql 2 Oboustranně vetknutý nosník 1/12 ql 2 1/12 ql 2 q[kn/m] 1/24

Více

Ing. Jakub Kršík Ing. Tomáš Pail. Navrhování betonových konstrukcí 1D

Ing. Jakub Kršík Ing. Tomáš Pail. Navrhování betonových konstrukcí 1D Ing. Jakub Kršík Ing. Tomáš Pail Navrhování betonových konstrukcí 1D Úvod Nové moduly dostupné v Hlavním stromě Beton 15 Původní moduly dostupné po aktivaci ve Funkcionalitě projektu Staré posudky betonu

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška Mezní stavy použitelnosti (MSP) Použitelnost a trvanlivost Obecně Kombinace zatížení pro MSP Stádia působení ŽB prvků Mezní stav omezení napětí Mezní stav

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

Rekonstrukce mostu v km 5,929 trati Kunovice Staré Město u Uherského hradiště

Rekonstrukce mostu v km 5,929 trati Kunovice Staré Město u Uherského hradiště Rekonstrukce mostu v km 5,929 trati Kunovice Staré Město u Uherského hradiště Ing. Jiří Borovička, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Článek popisuje průběh projektování a výstavbu železničního mostu o vysoké

Více

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Objekt: SO 201 Sanace svahu

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Objekt: SO 201 Sanace svahu 1 Technická zpráva ke statickému výpočtu... 2 1.1 Identifikační údaje... 2 1.1.1 Stavba... 2 1.1.2 Investor... 2 1.1.3 Projektant... 2 1.1.4 Ostatní... 2 1.2 Základní údaje o zdi... 3 1.3 Technický popis

Více

6 Mezní stavy únosnosti

6 Mezní stavy únosnosti 6 Mezní stavy únosnosti 6.1 Nosníky 6.1.1 Nosníky pozemních staveb Typické průřezy spřažených nosníků jsou na obr. 4. Betonová deska může být kompaktní nebo žebrová, případně může mít náběhy. Ocelový nosník

Více

Lávka přes řeku Svratku v lokalitě Hněvkovského. Brno, Komárov (611026) Dominikánské nám.1 601 67 Brno. Dominikánské nám.

Lávka přes řeku Svratku v lokalitě Hněvkovského. Brno, Komárov (611026) Dominikánské nám.1 601 67 Brno. Dominikánské nám. OBLOUKOVÁ LÁVKA PŘES SVRATKU V BRNĚ SO 201 - LÁVKA PŘES SVRATKU - EV. Č. BM-756 V LOKALITĚ HNĚVKOVSKÉHO Stavba : Katastrální území (ČR) : Kraj (ČR) : Objednatel : Investor projektu : Budoucí vlastník :

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Stavební konstrukce Adresa.: Střední průmyslová

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška Zásady vyztužování - podélná výztuž - smyková výztuž Vyztužování bet. prvků Desky - obecné zásady - pásové a lokální zatížení - úpravy kolem otvorů trámové

Více

Termické přerušení a nosná funkce V každém případě

Termické přerušení a nosná funkce V každém případě Termické přerušení a nosná funkce V každém případě Riziko tepelného mostu A jak jej eliminovat Příčiny vzniku tepelných mostů Za nízkých venkovních teplot dochází v oblastech nedostatečně tepelně-izolovaných

Více

Statika 1. Reakce na rovinných staticky určitých konstrukcích. Miroslav Vokáč ČVUT v Praze, Fakulta architektury.

Statika 1. Reakce na rovinných staticky určitých konstrukcích. Miroslav Vokáč ČVUT v Praze, Fakulta architektury. reálných 3. přednáška Reakce na rovinných staticky určitých konstrukcích Miroslav Vokáč miroslav.vokac@cvut.cz ČVUT v Praze, Fakulta architektury 21. března 2016 Dřevěný trámový strop - Anežský klášter

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA SADA 3 NAVRHOVÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH PRVKŮ 04. VYZTUŽOVÁNÍ - TRÁMY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL PROJEKTU: SŠS JIHLAVA ŠABLONY REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.09/1.5.00/34.0284

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o

ENERGETIKA SERVIS s.r.o ENERGETIKA SERVIS s.r.o Křižíkova 1690, 370 01 České Budějovice Ocelové konzoly typ 3xIZVE II na betonové sloupy. TYPOVÝ PODKLAD č. 6/2006 Nahrazuje TP č.4/2005 Zpracoval:ENERGETIKA SERVIS s.r.o září 2006

Více

Přijímací zkoušky na magisterské studium, obor M

Přijímací zkoušky na magisterské studium, obor M Přijímací zkoušky na magisterské studium, obor M 1. S jakou vnitřní strukturou silikátů (křemičitanů), tedy uspořádáním tetraedrů, se setkáváme v přírodě? a) izolovanou b) strukturovanou c) polymorfní

Více

Roznášení svěrné síly z hlav, resp. matic šroubů je zajištěno podložkami.

Roznášení svěrné síly z hlav, resp. matic šroubů je zajištěno podložkami. 4. cvičení Třecí spoje Princip třecích spojů. Návrh spojovacího prvku V třecím spoji se smyková síla F v přenáší třením F s mezi styčnými plochami spojovaných prvků, které musí být vhodně upraveny a vzájemně

Více

Sada 3 Inženýrské stavby

Sada 3 Inženýrské stavby S třední škola stavební Jihlava Sada 3 Inženýrské stavby 16. Mosty - betonové Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 -

Více