VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 V Praze dne

2 Obsah 1. Všeobecné informace o společnosti Základní údaje společnosti Orgány společnosti Předmět podnikání Akcionáři a vlastní kapitál společnosti Hospodaření společnosti Podnikatelská činnost společnosti Organizační struktura společnosti Počet zaměstnanců Vývoj výsledku hospodaření společnosti Výkaz zisku a ztrát Majetek společnosti, peněžní prostředky Rozvaha Předpokládaný vývoj v roce Další informace požadované v souladu s platnou legislativou Závažné skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni Aktivity výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti životního prostředí Organizační složka v zahraničí Zpráva Dozorčí rady Zpráva nezávislého auditora Samostatná účetní závěrka společnosti PREměření, a.s. v plném znění ke dni Zpráva o vztazích

3 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE O SPOLEČNOSTI 1.1. Základní údaje společnosti Název společnosti: Zápis do obchodního rejstříku PREměření, a.s. 1. července 1998 v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5433 Sídlo společnosti Praha 10, Na Hroudě 2149/19, PSČ IČ DIČ CZ Orgány společnosti Představenstvo Ing. Zdeněk Smetana předsedou od 20. prosince 2011 Ing. Roman Tupý členem od 1. ledna 2008 Ing. Lubomír Štěpán členem od 16. dubna 2009 Ing. Aleš Staněk místopředsed od 1.února 2011 ou Ing. Václav Dušák členem od 1. února 2011 Dozorčí rada Dipl.Ing. Alexander M. Sloboda předsedou od 1. září 2010 Ladislav Zitta členem od 25. listopadu 2011 Ing. Milan Hampl členem od 20. prosince Předmět podnikání Společnost měla k zapsány v předmětu podnikání tyto činnosti: o autorizace pro ověřování stanovených měřidel; o výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení; o montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení; o silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče; o výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona o výroba elektřiny 3

4 1.4. Akcionáři a vlastní kapitál společnosti Jediný akcionář Pražská energetika, a.s. 100 % podíl Akcie kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě ,- Kč ks Základní kapitál TCZK Vlastní kapitál ke dni TCZK z toho: základní kapitál ostatní fondy nerozdělený výsledek z minulých let výsledek hospodaření běžného období TCZK TCZK TCZK TCZK Přehled o změnách vlastního kapitálu Změny vlastního kapitálu v TCZK Zůstatek k 1. lednu Příplatek do VK Výplata dividend a tantiém Výsledek hospodaření běžného období Zůstatek k 31. Prosinci

5 2. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI 2.1. Podnikatelská činnost společnosti Společnost zajišťovala nákup měřidel, jejich ověřování a montáž pro společnost PREdistribuce ze Skupiny PRE a v menší míře též prodej měřidel a vybraného sortimentu elektrospotřebičů ostatním zákazníkům. Dále zajišťovala společnost odečty měřidel hlavně pro společnosti PREdistribuce, a.s., Pražská Plynárenská Distribuce, a.s. a Pražská teplárenská, a.s. Společnost zajišťovala také činnosti spojené s vypínáním dlužníků a s inkasem pohledávek. Na vnějším trhu prodávala společnost služby v oblasti prací na odběrném místě, revizí NN, revizí trafostanic, termovize a výstavby a servisu FVE. V rámci poskytování služeb externím zákazníkům společnost též nabízela smlouvy o dodávkách elektřiny jménem PRE. Společnost také vyráběla elektrickou energii ve svých fotovoltaických elektrárnách. Sekce Měření nakoupila v roce 2013 více než elektroměrů, které po ověření prodala PREdistribuci. Celkový objem prodeje elektroměrů a dalších přístrojů v rámci Skupiny PRE dosáhl TCZK. V této hodnotě je obsažena i platba za prvotní montáž přístroje. Na vnějším trhu prodávala sekce Měření služby v oblasti prací na odběrném místě, revizí NN, revizí trafostanic, termovize, servisu a výstavby FVE. Obrat těchto služeb byl 36,0 mil. Kč a zisk vytvořený nabídkou služeb dosáhl 3,16 mil. Kč. V rámci poskytování služeb externím zákazníkům společnost též uzavřela 2133 smluv o dodávkách elektřiny jménem PRE. Sekce Montáže realizovala montáž více než elektroměrů. Jednalo se o montáže cca ks nových odběrů, výměnu více než ks elektroměrů z důvodu nutného ověření, cca výměn bylo vyvoláno požadavkem zákazníka (změna z důvodu změny tarifu nebo počtu fází). V oblasti vymáhání pohledávek zajistila sekce odpojení více než dlužníků, provedla cca opětovných zapnutí a vyinkasovala téměř než 18,2 MCZK (z toho téměř 4,5 MCZK prostřednictvím mobilních platebních terminálů). Sekce Odečty realizovala v roce 2013 více než odečtů elektroměrů pro PREdistribuci, z čehož pouhých ks (1,4 % z celkového počtu) bylo pořízeno samoodečtem zákazníka. Celkem bylo reklamováno odečtů, z toho 268 reklamací bylo oprávněných. Trend naznačuje trvale se zvyšující kvalitu poskytované služby. Pro Pražskou plynárenskou Distribuci pořídila sekce více než ks odečtů s podílem 18 % ( ks) samoodečtů. Pro Pražskou teplárenskou pořídila sekce v roce 2013 více než odečtů kalorimetrů. Sekce Servis měřidel realizovala mimo Skupinu PRE prodej více než ks použitých indukčních ověřených i neověřených měřidel a více než ks nových ověřených i neověřených měřidel. V rámci těchto aktivit realizovalo oddělení Logistika a prodej elektroměrů celkový obrat včetně služeb ve výši TCZK s marží téměř TCZK. Autorizované metrologické středisko ověřilo v roce 2013 více než měřidel. Na základě statistické přejímky nových elektroměrů vyrobených dle MID (elektroměr se považuje za ověřený od výrobce) bylo přezkoušeno 2150 elektroměrů a převzato elektroměrů. 5

6 Podle nových metrologických předpisů bylo přezkoušeno a předáno ke zkoušce na ČMI 860 elektroměrů, kdy na základě výsledku zkoušky bylo prodlouženo ověření o 4 roky u elektroměrů, u nichž by ověření končilo v roce Fotovoltaické elektrárny. Společnost provozovala navýšený park fotovoltaických elektráren. Provozem FVE se podařilo vyrobit více než 5,824 GWh elektřiny a prodejem pak došlo k realizaci výnosu ve výši 76,149 MCZK. Stěžejní podíl na tomto výnosu měla v únoru nově zakoupená FVE Pozorka, která se stala naší největší výrobnou. V období 2-12/2013 vyprodukovala tato elektrárna 3307 MWh. Dalšími významnými zdroji podle vyrobené energie jsou FVE Kondrac a Hořovice získané v závěru roku 2011 (každá z těchto elektráren se podílela na výrobě příspěvkem více než MWh vyrobené energie). V závěru roku byly pořízeny další dvě velké elektrárny Syrovice a Ořechovská, vzhledem k udělení licence k však nepřispěly v roce 2013 k výrobě. Jejich příspěvek bude patrný zcela až v roce Přehled elektráren je uveden v následující tabulce: FVE Výkon [kwp] zprovozněna Jinonice /2010 Lhotka 60 09/2010 Hrouda 28 12/2010 Pražačka TO /2010 Pražačka TO /2010 Pražačka TO /2010 Sever /2010 Kondrac Hořovice Pozorka Syrovice Ořechovská CELKEM Jedná se o datum, od kterého je PREm držitelem licence na výrobu z elektrárny 6

7 2.2. Organizační struktura společnosti Řediteli společnosti je přímo podřízen útvar ekonomiky, asistentka, marketingový specialista a čtyři sekce. Organizační struktura platná k je znázorněna na následujícím schématu: Ředitel Ekonomika Asistentka Podpora prodeje M 51 Měření M 52 Montáže M 53 Odečtová služba M 54 Servis měřidel 2.3. Počet zaměstnanců Koncový stav zaměstnanců k byl 242 pracovníků, přepočtený stav za rok 2013byl 231 pracovníků. Vývoj počtu zaměstnanců Přepočtený počet zaměstnanců z toho řídících 5 5 Koncový stav k 31. prosinci Vývoj počtu zaměstnanců společnosti byl v souladu s plánem Vývoj výsledku hospodaření společnosti Vývoj zisku po zdanění v posledních letech uvádí následující tabulka: Rok Zisk po zdanění TCZK Výkaz zisku a ztrát Výkaz je uveden v samostatné účetní závěrce společnosti, která je součástí této zprávy. 7

8 3. MAJETEK SPOLEČNOSTI, PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY Dlouhodobý hmotný majetek společnosti je oceňován v pořizovacích hodnotách, které zahrnují cenu pořízení a náklady spojené s pořízením. Majetek společnost účetně rovnoměrně odepisuje s použitím odpisových sazeb uvedených v samostatné účetní závěrce v příloze této zprávy. Společnost má účet v české měně vedený u ČSOB Praha. V rámci Skupiny PRE došlo ke sdružení finančních prostředků, tzv. cash pooling. Společnost tak může čerpat peněžní prostředky ze společného účtu, nebo je zhodnocovat za výhodnějších podmínek, než bylo dosažitelné samostatným vztahem s bankovním ústavem Rozvaha Výkaz je uveden v samostatné účetní závěrce společnosti, která je součástí této zprávy. 8

9 4. PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ V ROCE 2014 Společnost se v souladu se strategickým plánem Skupiny PRE hodlá více orientovat na získávání pozic na externích trzích. Kromě již dříve realizovaného rozvoje v oblasti montážních prací v neměřených částech odběrných zařízení a výstavby malých FVE se v roce 2014 bude společnost snažit získat zakázky v dalších energetických oblastech. Jedná se hlavně o zakázky v oblasti decentralizovaných energetických služeb (projekty EPC/EC), montáže trafostanic, rozšíření montážních prací do měřené části zařízení, energetické poradenství, projekci a dodávku osvětlovacích soustav, energetické audity a e-mobilitu. Vzhledem k náročnosti vstupu na trh u většiny nově zajišťovaných aktivit se předpokládá, že výnosy z nově nabízených činností budou pozitivní až v delším časovém období. V roce 2014 je předpokládaní ztráta z realizace externích činností, v dalších letech by mělo již dojít k obratu do kladných výsledků. Rostoucí vliv na výsledky společnosti má výroba elektrické energie ve fotovoltaických elektrárnách. 9

10 5. DALŠÍ INFORMACE POŽADOVANÉ V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU 5.1. Závažné skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni Dne 19. prosince2013 byla podepsána smlouva o koupi podniku NUPACK, čímž společnost nabyla solární elektrárny Syrovice o výkonu MW a Ořechovská o výkonu MW. Licence na výrobu elektřiny z těchto zdrojů byla udělena k a jejich výroba se tedy projeví až v roce Po rozvahovém dni nedošlo k žádným dalším významným skutečnostem Aktivity výzkumu a vývoje Vzhledem k předmětu podnikání společnost neprovádí žádné aktivity výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti životního prostředí V rámci skupiny PRE jsou definovány následující postuláty v oblasti ochrany životního prostředí: o dodržovat zákonné předpisy ve všech oblastech životního prostředí, věnovat maximální pozornost novým předpisům a aplikovat je ve všech společnostech Skupiny; o dodržovat třídění komunálního odpadu včetně nebezpečných složek, třídění všech dalších druhů obalů a odpadu, třídění vybraných druhů odpadů, které lze bezplatně předávat ke zpětnému odběru; o důsledně dodržovat systém nakládání s nebezpečnými látkami a nebezpečnými odpady, odpady předávat ke zneškodnění oprávněným firmám; o provádět systematická školení zaměstnanců nakládajících s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky s ohledem na ochranu zdraví a ochranu životního prostředí; o systémem předávání informací a vzdělávání zvyšovat u zaměstnanců povědomí nutnosti ochrany životního prostředí a snahu o jeho neustálé zlepšování Organizační složka v zahraničí Společnost nemá organizační složku v zahraničí. 10

11 6. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY 11

12 7. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 12

13 Deloitte Audit s.r.o. Nile House Karolinská 654/ Praha 8 - Karlín Česká republika Tel: Fax: ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro akcionáře společnosti PREměření, a.s. zapsána Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka IČ: DIČ: CZ Se sídlem: Na Hroudě 2149/19, Praha 10 Identifikační číslo: Zpráva o účetní závěrce Na základě provedeného auditu jsme dne 25. února 2014 vydali k účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy v kapitole 8, zprávu následujícího znění: Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti PREměření, a.s. zahrnující rozvahu k 31. prosinci 2013, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu a přehled o peněžních tocích za rok končící k tomuto datu a přílohu této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Statutární orgán společnosti je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Odpovědnost auditora Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. Výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti PREměření, a.s. k 31. prosinci 2013 a její finanční výkonnosti a peněžních toků za rok končící k tomuto datu v souladu s českými účetními předpisy. Zpráva o zprávě o vztazích Ověřili jsme věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti PREměření, a.s. za rok končící k 31. prosinci 2013, která je součástí této výroční zprávy v kapitole 9. Za sestavení této zprávy o vztazích je odpovědný statutární orgán společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko k této zprávě o vztazích. Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou ( DTTL ), jejích členských firem a jejich spřízněných subjektů. Společnost DTTL a každá z jejích členských firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Společnost DTTL (rovněž označovaná jako Deloitte Global ) služby klientům neposkytuje. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese

14 Ověření jsme provedli v souladu s Auditorským Standardem č. 56 Komory auditorů České republiky. Tento standard vyžaduje, abychom plánovali a provedli ověření s cílem získat omezenou jistotu, že zpráva o vztazích neobsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti. Ověření je omezeno především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto toto ověření poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora. Na základě našeho ověření jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že zpráva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti PREměření, a.s. za rok končící k 31. prosinci 2013 obsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti. Společnost se rozhodla neuvést hodnoty plnění v rámci uvedených smluv s odkazem na obchodní tajemství. Zpráva o vztazích byla sestavena v souladu s ustanoveními 66a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Zpráva o výroční zprávě Ověřili jsme též soulad výroční zprávy společnosti k 31. prosinci 2013 s účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou. V Praze dne 11. dubna 2014 Auditorská společnost: Deloitte Audit s.r.o. oprávnění č. 79 Statutární auditor: Václav Loubek oprávnění č Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou ( DTTL ), jejích členských firem a jejich spřízněných subjektů. Společnost DTTL a každá z jejích členských firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Společnost DTTL (rovněž označovaná jako Deloitte Global ) služby klientům neposkytuje. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese

15 8. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V PLNÉM ZNĚNÍ KE DNI

16 Výkaz zisku a ztrát (tis. Kč) Označ. Text Pozn I. 1. Tržby z prodeje zboží ve Skupině I. 2. Tržby z prodeje zboží mimo Skupinu A. Náklady vynaložené na prodej zboží Obchodní marže (1) II. Výkony (1) II. 1.a. Výnosy z vyrobené elektřiny ve Skupině II. 1.b. Výnosy z vyrobené elektřiny mimo Skupinu II. 1.c. Ostatní výnosy ve Skupině II. 1.d. Ostatní výnosy mimo Skupinu B. Výkonová spotřeba (3) B.1.1. Spotřeba materiálu a energie ve Skupině B.1.2. Spotřeba materiálu a energie mimo Skupinu B.2.1. Nakoupené služby ve Skupině B.2.2. Nakoupené služby mimo Skupinu Přidaná hodnota C. Osobní náklady (2) C. 1. Mzdové náklady C. 2. Odměny členům orgánů společnosti C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C. 4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (5) III. Tržby z prodeje majetku a zásob III. 2. Tržby z prodeje majetku mimo Skupinu 1 58 III. 3. Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného majetku a prodané zásoby F. 2. Zůstatková cena prodaného majetku mimo Skupinu F. 3. Prodané zásoby -8-9 G. Změna stavu rezerv a opravných položek IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření X. Výnosové úroky -- 1 N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy 79 1 O. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmu za běžnou činnost (4) Q.1. - splatná Q.2. - odložená * * Výsledek hospodaření za běžnou činnost * * * Výsledek hospodaření za účetní období

17 Rozvaha (tis. Kč) Označ. AKTIVA Pozn. Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B. I. Software B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (5) B. II. 1. Pozemky B. II. 2. Stavby Samostatné movité věci Nedokončený DLHM C. Oběžná aktiva C. I. Zásoby (6) C. II. Dlouhodobé pohledávky Odložená daňová pohledávka (7) C. III. Krátkodobé pohledávky C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů (8) Pohledávky - ovládající a řídící osoba (15) Stát - daňové pohledávky Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek C. IV. 1. Peníze Účty v bankách D. I. Časové rozlišení D. I. 1. Náklady příštích období Označ. PASIVA Pozn PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál (9) A. I. Základní kapitál A. II. Kapitálové fondy ostatní A. III Fondy ze zisku rezervní fond A. IV. Nerozdělený zisk minulých let A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období B. Cizí zdroje B. I. Rezervy (10) B. II. Závazky ovládající a řídící osoba (15) B. III. Krátkodobé závazky B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů (12) Závazky ovládající a řídící osoba (15) Závazky k zaměstnancům Závazky ze soc. zabezpečení a zdrav. pojištění Stát daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Dohadné účty pasivní Jiné závazky (11) B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci (13) B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry C. I. Časové rozlišení C. I. 1. Výdaje příštích období (15)

18 Výkaz o peněžních tocích (tis. Kč) Počáteční stav peněz a peněžních ekvivalentů Provozní činnost Příjmy z výroby elektřiny Ostatní provozní příjmy (1) Příjmy ve skupině Výdaje ve skupině Ostatní provozní výdaje Osobní výdaje (2) Daně přímé (4) Čistý peněžní tok z provozní činnosti Investiční činnost Příjmy z prodeje stálých aktiv 1 93 Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv Čistý peněžní tok z investiční činnosti Finanční činnost Vyplacená dividenda a tantiémy (9) Cashpooling ve skupině Úvěry ve skupině Příplatek do VK (9) Přijaté a splacené externí úvěry (13) Čistý peněžní tok z finanční činnosti Změna stavu peněz a peněžních ekvivalentů Konečný stav peněz a peněžních ekvivalentů

19 Všeobecné údaje Založení a charakteristika společnosti PREměření, a.s. (dále jen PREm nebo Společnost) byla zapsána do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze 1 dne jako Cejchovna elektroměrů Praha a.s., IČ Rozhodnutím valné hromady dne došlo ke změně názvu společnosti na PREměření, a.s. (do obchodního rejstříku byl proveden zápis dne ). Sídlo Společnosti je Na Hroudě 2149/19, Praha 10, PSČ Společnost zajišťuje odečty měřidel, nákup a prodej měřidel, jejich ověřování a montáž a v menší míře též prodej vybraného sortimentu elektrospotřebičů. V roce 2013 Společnost pokračovala v posílení (rozšíření) činnosti v oblasti výroby elektřiny ze slunečního záření a akvizicí tří nových fotovoltaických elektráren navýšila celkový instalovaný výkon na kwp. A současně se v roce 2013 Společnost zaměřila na rozšíření činností v oblasti montáží fotovoltaických elektráren. Statutární a dozorčí orgány k Představenstvo Ing. Zdeněk Smetana Předseda představenstva, zaměstnanec PRE Ing. Aleš Staněk Místopředseda představenstva, ředitel PREm Ing. Roman Tupý Člen představenstva, zaměstnanec PRE Ing. Lubomír Štěpán Člen představenstva, Pražská plynárenská Distribuce, a.s. Ing. Václav Dušák Člen představenstva a zaměstnanec PREměření, a. s. Dozorčí rada Dipl. Ing. Alexander Manfred Sloboda Ing. Milan Hampl Ladislav Zitta Předseda dozorčí rady, místopředseda představenstva společnosti Pražská energetika, a.s. a obchodní ředitel Člen dozorčí rady a ředitel společnosti PREdistribuce, a.s. Člen dozorčí rady a zaměstnanec PREměření, a.s. Jediným akcionářem Společnosti je společnost Pražská energetika, a.s. Organizační struktura Společnosti k Řediteli Společnosti jsou přímo podřízeny čtyři sekce: Měření, Montáže, Odečtová služba a Servis měřidel. Sekce jsou dále členěny na jednotlivá oddělení, která tvoří nejnižší úroveň organizační struktury Společnosti. 19

20 Účetní zásady Prohlášení o shodě Účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění. Východiska přípravy účetní závěrky Hodnoty v účetní závěrce jsou uváděny v tisících Kč (tis. Kč). Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách. Přepočet cizích měn Majetek a závazky vyjádřené v cizí měně se v průběhu roku přepočítávají denním směnným kurzem devizového trhu vyhlašovaným Českou národní bankou. V průběhu roku se účtuje pouze o realizovaných kurzových ziscích a ztrátách. Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle oficiálního kurzu ČNB. Nerealizované kurzové zisky a ztráty jsou zachyceny ve výsledku hospodaření. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Majetek ve vlastnictví Společnosti Nakupovaný majetek je oceňován v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a náklady spojené s pořízením. Hmotný, resp. nehmotný dlouhodobý majetek v pořizovací ceně nad Kč, resp Kč s dobou použitelnosti delší než jeden rok je vykazován v rozvaze. Drobný hmotný a drobný nehmotný majetek Hmotný majetek v pořizovací ceně od Kč do Kč s dobou použitelnosti delší než jeden rok je klasifikován jako drobný hmotný majetek a SW-vybavení v ceně do Kč je klasifikováno jako drobný nehmotný majetek. Nákup tohoto majetku se účtuje na vrub nákladů a jeho fyzický stav je veden v podrozvahové evidenci. Technická zhodnocení Významné výdaje vynaložené na výměnu části jednotlivých položek dlouhodobého majetku navyšují zůstatkovou účetní hodnotu daného odpisovaného majetku. Ostatní následné výdaje jsou kapitalizovány pouze v případě, že se tím zvýší budoucí ekonomická hodnota daného majetku. Výdaje související s běžnými opravami a údržbou jsou účtovány do nákladů. Odpisy Dlouhodobý majetek Společnosti je účetně odpisován lineárně s použitím následujících dob odpisování: Kategorie majetku Doba odpisu v letech Přístroje a zvláštní technická zařízení 5, 10 FVE stavební část *) 20 FVE technologie *) 5, 10, 20 *) Doba odpisu je počítána od data uvedení do provozu Zásoby Zásoby materiálu a zboží jsou oceňovány pořizovacími cenami, včetně nákladů souvisejících s pořízením. Výdaje zásob ze skladu jsou účtovány cenami zjištěným váženým aritmetickým průměrem. K rozvahovému dni je posuzován stav materiálu a zboží v souvislosti s neobrátkovými zásobami a je vytvářena opravná položka. Krátkodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky jsou oceňovány nominální hodnotou sníženou o opravné položky. Peníze a peněžní ekvivalenty Penězi a peněžními ekvivalenty se rozumí hotovost, peníze na cestě, vklady na běžných bankovních účtech a další krátkodobá vysoce likvidní finanční aktiva, jejichž ocenění může být spolehlivě určeno, která mohou být okamžitě převedena na hotovost a jejichž hodnota je stálá. 20

21 Ztráty ze snížení hodnoty aktiv Při ocenění aktiv (s výjimkou odložené daňové pohledávky) k rozvahovému dni se zkoumá, zda u jednotlivých položek existuje indikace snížení jejich hodnoty. Pokud ano, je u příslušného aktiva účtováno snížení hodnoty pomocí opravné položky. Akciový kapitál Emitované akcie Společnost emitovala kmenové akcie znějící na jméno (viz bod Vlastní kapitál ). Dividendy Dividendy se vykáží jako závazek v období, ve kterém bylo schváleno rozdělení zisku. Cashpooling Společnost je zapojena do systému cashpoolingu mateřské společnosti. Úroky z cashpoolingu jsou vykázány ve výkazu zisku a ztráty jako výnosové, případně nákladové úroky. Zůstatek peněžních prostředků v cashpoolingu je vykázán jako pohledávka nebo závazek vůči mateřské společnosti. Rezervy Rezerva je vykázána v rozvaze tehdy, pokud vznikl Společnosti právní nebo konstruktivní závazek jako výsledek minulých událostí a je pravděpodobné, že peněžní toky poplynou ven ze Společnosti. Krátkodobé závazky Krátkodobé závazky jsou oceněny nominální hodnotou. Výnosy Výnosy z prodeje elektroměrů a z poskytování služeb jsou vykázány ve výkazu zisku a ztráty v okamžiku poskytnutí plnění. Náklady Operativní leasing Splátky operativního leasingu jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty rovnoměrně po dobu trvání pronájmu. Jedná se zejména o nájem administrativních budov a vozidel. Daň z příjmů Daň z příjmů běžného období je vykázána ve výkazu zisku a ztráty a zahrnuje splatnou a odloženou daň. Splatnou daní se rozumí daňová povinnost plynoucí z hospodaření v běžném roce a dále doplatky (resp. přeplatky) daně z minulých období vyplývající z rozdílu mezi odhadovanou a skutečnou daní v minulých obdobích. Odložená daň je stanovena rozvahovou metodou, a to na základě přechodných rozdílů mezi účetní a daňovou zůstatkovou hodnotou všech rozvahových položek. Při výpočtu je použita daňová sazba, která bude podle očekávání platit v období, kdy dojde k realizaci těchto přechodných rozdílů. Odložená daňová pohledávka se účtuje pouze v rozsahu, v jakém je pravděpodobné, že tato pohledávka bude v dohledné budoucnosti realizována. Výkaz o peněžních tocích Společnost sestavuje výkaz o peněžních tocích přímou metodou. Výkaz sestavený přímou metodou přináší více informací pro operativní řízení podniku. Důležité účetní odhady Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení Společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení Společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat. 21

22 Obsah přílohy účetní závěrky 1. Výnosy 2. Osobní náklady 3. Náklady na nákup materiálu, služeb a energií 4. Daň z příjmů 5. Dlouhodobý hmotný majetek 6. Zásoby 7. Odložená daňová pohledávka 8. Pohledávky z obchodních vztahů 9. Vlastní kapitál 10. Rezervy 11. Jiné závazky a pohledávky 12. Závazky z obchodních vztahů a jiné závazky 13. Bankovní úvěry a výpomoci 14. Spřízněné strany 15. Vztahy ve Skupině 16. Významné události po datu účetní závěrky 22

23 (1) Výnosy (tis. Kč) Výnosy a náklady související s prodejem zboží Prodej elektroměrů ve Skupině Prodej elektroměrů mimo Skupinu Výnosy celkem Náklady na prodané zboží Obchodní marže Výnosy a náklady související s výrobou elektřiny Výroba elektřiny *) Odvod za elektřinu ze slunečního záření Celkem Ostatní výnosy Výnosy z poskytnutých služeb ve Skupině z toho: montáž a ostatní služby spojené s elektroměry odečet elektroměrů Výnosy z poskytnutých služeb mimo Skupinu z toho: odečet měřidel plynu a tepla cejchování elektroměrů elektromontážní práce montáž drobných fotovoltaických elektráren **) Celkem *) Nárůst způsoben akvizicí FVE Pozorka během roku **) Spolu s výnosy z montáže FVE vzrostly za rok 2013 náklady související (viz bod 3). (2) Osobní náklady (tis. Kč) Zaměstnanci vč. managementu Zaměstnanci vč. managementu Průměrný počet Mzdy Mzdy vyplacené v závislosti na splnění cíle Pojištění Odměny členům orgánů společnosti Ostatní sociální náklady (dle kolektivní smlouvy) *) Celkem *) Jedná se především o náklady na odstupné a zaměstnanecké požitky definované Kolektivní smlouvou, zejména příspěvky na stravování, odměny vyplacené zaměstnancům v souvislosti s pracovními a životními jubilei, s odchodem do důchodu a příspěvky na penzijní připojištění. 23

24 (3) Náklady na nákup materiálu, služeb a energií (tis. Kč) Spotřeba pohonných hmot Služby mateřské společnosti Operativní nájem vozidel Pronájem nebytových prostor Ostatní Náklady na nákup materiálu, služeb a energie ve Skupině Spotřeba materiálu a energie *) Opravy dlouhodobého majetku Elektromontážní práce a práce na výstavbě FVE Služby spojené s provozem IT Jízdné Ostraha objektu **) Školení, konference Ostatní Náklady na nákup materiálu, služeb a energie mimo Skupinu Celkem *) Položka vzrostla především o náklady související s montážemi FVE tis. Kč. **) Náklady vzrostly v souvislosti s ostrahou FVE. V roce 2012 byly náklady vykázány v ostatních nákladech. (4) Daň z příjmů (tis. Kč) Efektivní daňová sazba Výsledek hospodaření za účetní období Daň z příjmů za běžnou činnost Zisk před zdaněním Daň z příjmů při užití platné sazby daně z příjmů ,00% ,00% Efekt z trvale daňově neúčinných položek 694 1,62% 576 1,40% Celková daň z příjmů/ efektivní daňová sazba ,62% ,40% Závazky vůči státu Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát daňové závazky *) *) Zahrnuje zejména daň z příjmů právnických a fyzických osob. Žádný z výše uvedených závazků není po lhůtě splatnosti. 24

25 (5) Dlouhodobý hmotný majetek (tis. Kč) Pozemky Fotovoltaické elektrárny Samostatné movité věci Nedokončené investice Celkem Pořizovací hodnota Stav k Přírůstky Úbytky Přeúčtování Stav k Oprávky Stav k Odpisy Oprávky k úbytkům Stav k Zůst. hodnota k Zůst. hodnota k Pozemky Fotovoltaické elektrárny Samostatné movité věci Nedokončené investice Celkem Pořizovací hodnota Stav k Přírůstky Úbytky Přeúčtování Stav k Oprávky Stav k Odpisy Oprávky k úbytkům Stav k Zůst. hodnota k Zůst. hodnota k Fotovoltaické elektrárny mají výkon kwp. Sedm již dříve pořízených fotovoltaických elektráren se nachází v Praze (výkon celkem 603 kwp), dvě mimo Prahu v katastrálních územích Dub u Kondrace a Hořovice (s výkonem celkem kwp) a v průběhu roku 2013 přibyly akvizicí další tři fotovoltaické elektrárny v katastrálním území Pozorka u Kladrub a Syrovice (celkem kwp). Vlastnické právo fotovoltaických elektráren v katastrálním území Dub u Kondrace a Syrovice je omezeno zástavním právem odpovídajícímu výši úvěru (viz bod 13). V souladu s účetními postupy (viz Účetní zásady) je drobný dlouhodobý majetek při pořízení účtován do nákladů. Následující tabulka uvádí cenu pořízení tohoto majetku, který je v užívání k datu účetní závěrky: Drobný dlouhodobý majetek Drobný hmotný majetek s pořizovací cenou do 40 tis. Kč Drobný nehmotný majetek s pořizovací cenou do 60 tis. Kč Celkem

26 (6) Zásoby (tis. Kč) Zboží na skladě Opravná položka k zásobám zboží Zboží celkem Materiál Opravná položka k zásobám materiálu Materiál celkem Celkem (7) Odložená daňová pohledávka (tis. Kč) Odložené daňové pohledávky a závazky vykázané v rozvaze: Odložené daňové pohledávky a závazky plynoucích z dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou se vztahují k následujícím položkám: Závazek dle kolektivní smlouvy Rezervy Ostatní Dlouhodobý majetek Celkem (8) Pohledávky z obchodních vztahů (tis. Kč) K činily pohledávky z obchodních vztahů po splatnosti do 12 měsíců tis. Kč (918 tis. Kč v roce 2012). Pohledávky po splatnosti více než 12 měsíců činily 85 tis. Kč (v roce 2012 Společnost takové pohledávky neevidovala). (9) Vlastní kapitál (tis. Kč) Registrovaný základní kapitál a druhy akcií k Registrovaný základní kapitál Společnosti se skládá z ks akcií (3 500 ks akcií v roce 2012) znějících na jméno ve jmenovité hodnotě Kč ( Kč v roce 2012). Akcie jsou v zaknihované podobě. Rozdělení zisku O rozdělení zisku ve výši tis. Kč ( tis. Kč v roce 2012) rozhodne valná hromada Společnosti. 26

27 Výkaz o změnách vlastního kapitálu (v tis. Kč) Základní kapitál Ostatní fondy Nerozdělený zisk Výsledek hospodaření Vlastní kapitál celkem Zůstatek k Tvorba rezervního fondu Výplata dividend Výplata tantiém Nerozdělený zisk Čistý zisk roku Zůstatek k Tvorba rezervního fondu Příplatek do VK*) Výplata dividend Výplata tantiém Nerozdělený zisk Čistý zisk roku Zůstatek k *) Přípatek do vlastního kapitálu v souvislosti s narůstající investiční činností společností. (10) Rezervy (tis. Kč) Mzdy Zaměstnanecké požitky Celkem Zůstatek k Tvorba rezerv v běžném roce Čerpání rezerv v běžném roce Zůstatek k Tvorba rezerv v běžném roce Čerpání rezerv v běžném roce Zůstatek k Dlouhodobé rezervy Krátkodobé rezervy Celkem Mzdy zahrnují rezervu na mzdy vyplácené v závislosti na splnění cíle. Zaměstnanecké požitky představují rezervu na budoucí závazky vyplývající z kolektivní smlouvy, zejména odměny při odchodu do důchodu, odměny při pracovních a životních jubileích a nevyčerpané volitelné benefity. Dlouhodobá část těchto závazků byla diskontována k datu závěrky. 27

28 (11) Jiné závazky a pohledávky (tis. Kč) Akvizice Pozorka zádržné *) Akvizice Syrovice z toho: závazek z koupě podniku **) vázaný účet u ČSOB 1) vázaný účet u ČSOB 2) -547 závazek z převzetí pohledávek a závazků***) zádržné Celkem *) Zádržné nebylo uhrazeno v plné výši v důsledku porušení smluvních ustanovení, zádržné bylo použito na záruční nárok do doby odstranění závad. **) Dne byl zaplacen závazek z koupě podniku společnosti NUPACK, a. s. ve výši tis. Kč na vázaný účet u ČSOB. Po splnění rozvazovacích podmínek, tj. registrace kupujícího jako vlastníka Podniku v rámci systému OTE a zápisu vlastnického práva k nemovitostem na katastru nemovitostí, došlo dne k uvolnění prostředků prodávajícímu (vázaný účet u ČSOB 1) ). Na vázaném účtu je nadále deponována částka 547 tis. Kč, kterou bude uhrazena daň z převodu nemovitosti (vázaný účet u ČSOB 2) ). V rozvaze byl závazek k vykázán 0 Kč, neboť fakticky šlo o pohledávku (vázaný účet u ČSOB) a závazek (z koupě podniku) vůči jednomu subjektu. ***) Jedná se především o závazek z převzatých bankovních účtů podniku, který byl vypořádán během ledna (12) Závazky z obchodních vztahů (tis. Kč) Závazky z obchodních vztahů Nákup elektroměrů Ostatní obchodní závazky Celkem Všechny uvedené závazky byly k ve splatnosti a byly uhrazeny v průběhu ledna (13) Bankovní úvěry a výpomoci (tis. Kč) k k Jistina Úroková míra Splatnost Jistina Úroková míra Splatnost Úvěr č Fix 5,69 % Fix 5,69 % Úvěr č. 2 I. část ,93 % Úvěr č. 2 II. část ,64% Úvěr č. 3 I. část ,15% Úvěr č. 3 II. část ,64% Dlouhodobé Krátkodobé Celkem Úvěry jsou zajištěny zástavním právem k hmotným aktivům tvořící funkční systém fotovoltaické elektrárny umístěné v katastrálním území Dub u Kondrace (úvěr č. 1) a Syrovice (úvěry č. 2 a 3). Dluhy Společnosti výplývající z úvěrových smluv k úvěrům č. 2 a 3 jsou dále zajištěny ručením společnosti Pražská energetika, a.s., a to do výše tis. Kč. 28

29 (14) Spřízněné strany (tis. Kč) Za osoby s řídící pravomocí je považován management Společnosti (tj. ředitel Společnosti) a členové představenstva. Členové nejužšího vedení užívají firemní osobní automobil i pro soukromé účely. Celkové odměny členů statutárních a dozorčích orgánů a nejužšího managementu: Odměny členů statutárních a dozorčích orgánů a nejužšího vedení Skupiny Osoby s řídící pravomocí Dozorčí rada Osoby s řídící pravomocí Dozorčí rada Počet osob Odměny v tis. Kč *) *) Jedná se o mzdy a odměny členům orgánů, vyplacené tantiémy a příspěvek na životní pojištění a zdravotní péči. Transakce se členy statutárních orgánů a s výkonným managementem Společnost evidovala k pohledávky za členy představenstva a dozorčí rady v celkové výši 191 tis. Kč (289 tis. Kč k ). (15) Vztahy ve Skupině (tis. Kč) Pohledávky PREm Závazky PREm k k Pražská energetika, a.s v tom: Obchodní pohledávky/závazky Pohledávky/závazky z cashpoolingu *) Krátkodobé úvěry **) Dlouhodobé úvěry ***) Příjmy/Výdaje příštích období PREdistribuce, a.s Celkem *) Nárůst závazku z cashpoolingu je způsobem zejména nákupem FVE Syrovice v závěru roku Společnost bude v březnu 2014 restrukturalizovat své financování, čím dojde k transformaci převážné části tohoto závazku na dlouhodobé vnitroskupinové úvěry. **) Krátkodobý úvěr byl splatný a byl úročen úrokovou mírou Fix 2,03 % p. a. Úvěr byl určen na financování provozních a investičních potřeb dlužníka. ***) Dlouhodobý úvěr je splatný a je úročen úrokovou mírou Fix 2,15 % p. a. Úvěr je určen na financování dlouhodobých aktiv dlužníka. Výnosy PREm Náklady/ Výdaje PREm Pražská energetika, a.s v tom: Nájemné Ostatní služby, spotřeba materiálu Cashpooling Úroky Ostatní výnosy a náklady Prodej elektřiny PREdistribuce, a.s v tom: Odečty, měření, montáže, prodej elektroměrů Prodej elektřiny Ostatní služby Celkem

30 Veškeré transakce se společnostmi ve Skupině PRE byly uskutečněny za běžných obchodních podmínek. Společnost neutrpěla žádnou újmu z obchodování se společnostmi. (16) Významné události po datu účetní závěrky Úhrada závazku z koupě podniku společnosti NUPACK, a. s. viz bod 11) Jiné závazky a pohledávky. Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným dalším událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku. 30

31 9. ZPRÁVA O VZTAZÍCH ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSTATNÍMI OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU V SOULADU S 66A, ODST.9 OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU. (ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI). Ovládající osoba: Pražská energetika Holding a.s. se sídlem: Praha 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 10005, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Ovládající osoba: Pražská energetika, a.s. se sídlem: Praha 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 10005, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Ovládaná osoba: PREměření, a.s. se sídlem: Praha 10, Na Hroudě 2149/19, PSČ 10005, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Seznam ostatních osob ovládaných stejnou ovládající osobou: Ovládaná osoba: PREdistribuce, a.s. se sídlem: Praha 5, Svornosti 3199/19a, PSČ 15000, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Ovládaná osoba: eyello CZ, a.s. se sídlem: Praha 10, Kubánské náměstí 1391/11, PSČ , IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Shora vymezený okruh ovládajících osob a osob jimi ovládaných je představenstvu ovládané osoby PREměření, a.s., znám. Jiné osoby nebyly shledány. I. Smluvní vztahy mezi ovládanou osobou PREměření, a.s., a ovládající osobou Pražská energetika, a.s. Nájemní smlouva (C00241/06) účinnost od (Praha 6, Africká 687/36) Dodatek č. 1 (C00284/07) účinnost od Dodatek č. 2 (C00314/08) účinnost od Nájemní smlouva (C00242/06) účinnost od (Praha 8, Novovysočanská 696/3) Dodatek č. 1 (C00283/07) účinnost od Dodatek č. 2 (C00313/08) účinnost od Dodatek č. 3 (C00390/09) účinnost od

32 Nájemní smlouva (C00310/08) účinnost od (Praha 10, Na Hroudě 2149/19) Dodatek č. 1 (C00388/09) účinnost od Dodatek č. 2 (C00474/11) účinnost od Smlouva o nájmu garážového parkovacího místa 62/35300/07/Ni (C00312/08) (Praha 10, Na Hroudě 4) účinnost od Smlouva o nájmu části nemovitosti (C00441/10) účinnost od (Praha 8, Novovysočanská 696/3 pro FVE) do Dodatek č. 1 (C00458/10) účinnost od do Smlouva o nájmu části nemovitosti (C00453/10) účinnost od (Praha 10, Na Hroudě 2149/19 pro FVE ) do Dodatek č. 1 (C00459/10) účinnost od do Nájemní smlouva (C00523/11) účinnost od (Praha 4, Vladimírova 18) Dodatek č. 1 (C00582/12) účinnost od Smlouva o nájmu nebytových prostor (C00581/12) účinnost od (Praha 7, Partyzánská 188/7a) Dodatek č. 1 (C00592/12) účinnost od Dodatek č. 2 (C00633/13) účinnost od Smlouva o nájmu nebytových prostor, PG3530/05/2013/04 (C00621/13) (sklad - Praha 10, Na Hroudě 4) účinnost od Smlouva o krátkodobém úvěrování (C00186/05) účinnost od Dodatek č. 1 (C00537/11) účinnost od Smlouva č. ZBA/2005/36 o poskytování Reálného jednosměrného Cashpoolingu (C00188/05) účinnost od

33 Smlouva o užívání telefonního zařízení a přeúčtování nákladů spojených s užíváním telefonních linek - č (C00240/06) účinnost od Smlouva o poskytování služeb (C00267/06) účinnost od (správní služby, dodávky služeb) Dodatek č. 1 (C00306/07) účinnost od Dodatek č. 2 (C00358/09) účinnost od Dodatek č. 3 (C00406/10) účinnost od Dodatek č. 4 (C00464/10) účinnost od Dodatek č. 5 (C00511/11) účinnost od Dodatek č. 6 (C00553/12) účinnost od Dodatek č. 7 (C00606/12) účinnost od Dohoda o převzetí práv a povinností ze Smlouvy zasílatelské ze dne , č. P /5 (C00311/08) účinnost od Rámcová smlouva o montáži akumulačních kamen (C00384/09) účinnost od Dodatek č. 1 (C00556/12) účinnost od Smlouva o zpracování osobních údajů (C00426/10) účinnost od Licenční smlouva na užívání ochranné známky (C00470/11) účinnost od (oprávnění užití ochranné známky PRE) Rámcová smlouva o dílo (C00500/11) účinnost od (servis trafostanic) Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny - typ MO č. SoSSE/ (C00503/11) účinnost od (FVE Sever) 33

34 Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny - typ MO č. SoSSE/ (C00504/11) účinnost od (FVE Pražačka T02) Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny - typ MO č. SoSSE/ (C00505/11) účinnost od (FVE Pražačka T04) Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny - typ MO č. SoSSE/ (C00506/11) účinnost od (FVE Pražačka T03) Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny - typ MO č. SoSSE/ (C00507/11) účinnost od (FVE Hrouda) Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny - typ MO č. SoSSE/ (C00508/11) účinnost od (FVE Jinonice) Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny - typ MO č. SoSSE/ (C00509/11) účinnost od (FVE Lhotka) Rámcová smlouva o dílo (C00519/11) účinnost od (instalace a servis nabíjecích sloupků) Rámcová smlouva o dílo (C00522/11) účinnost od (měření zatížení elektrických rozvodů v odběrném místě) Mandátní smlouva (C00542/11) účinnost od (uzavírání smluv, inkaso pohledávek) Dodatek č. 1 (C00604/12) účinnost od Smlouva o dílo (C00586/12) účinnost od (termovizní měření) Dodatek č. 1 (C00595/12) účinnost od Dodatek č. 2 (C00704/13) účinnost od Smlouva o úvěru (C00603/12) účinnost od do

35 Smlouva o dodávce elektřiny z podporovaných zdrojů (C00605/12) účinnost od Smlouva o střednědobém úvěru č. 1/2013 (C00653/13) účinnost od do II. Smluvní vztahy s ostatními osobami ovládanými stejnou ovládací osobou Všechny dále uvedené smlouvy jsou smlouvy uzavřené s další ovládanou osobou PREdistribuce, a.s. Smlouva o nájmu pozemku č. N 21110/016 (C00418/10) (FVE Lhotka) účinnost od do Smlouva o nájmu pozemku č. N 21110/039 (C00436/10) (FVE Sever) účinnost od do Dodatek č. 1 (C00460/10) účinnost od do Smlouva o nájmu pozemku č. NO 21110/004 (C00438/10) (FVE Jinonice) účinnost od do Smlouva o nájmu části nemovitosti č. N 21110/005 (C00439/10) (FVE Pražačka) účinnost od do Dodatek č. 1 (C00457/10) účinnost od do Smlouva o dílo č. P 20006/19 (C00203/06) účinnost od (realizace drobných úprav a připojení v síti NN, inž. činnosti) Dodatek č. 1 (C00339/08) účinnost od

36 Smlouvy na dodávky použitých měřicích přístrojů, S252007/004 (C00260/06) účinnost od Smlouvy na dodávky nefunkčních měřicích přístrojů, S252007/003 (C00261/06) účinnost od Smlouva o poskytování služeb č. S /002 (C00270/07) účinnost od Dodatek č. 1 (C00305/07) účinnost od Dodatek č. 2 (C00359/09) účinnost od Dodatek č. 3 (C00408/10) účinnost od Dodatek č. 4 (C00463/10) účinnost od Dodatek č. 5 (C00510/11) účinnost od Dodatek č. 6 (C00554/12) účinnost od Dodatek č. 7 (C00607/12) účinnost od Dodatek č. 8 (C00706/13) účinnost od Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. VB/S21/ (C00385/09) (TR Lhotka) účinnost od Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. VB/S21/ (C00386/09) (TR Jinonice) účinnost od Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. VB/S21/ (C00387/09) (TR Sever) účinnost od Smlouva o dodávce elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (C00420/10) (FVE Jinonice) účinnost od Dodatek č. 1 (C00484/11) účinnost od

37 Smlouva o připojení k distribuční soustavě na hladině nn č /2010 (C00422/10) (FVE Jinonice) účinnost od Smlouva o připojení k distribuční soustavě na hladině nn č /2010 (C00442/10) (FVE Lhotka) účinnost od Smlouva o dodávce elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (C00445/10) (FVE Lhotka) účinnost od Dodatek č. 1 (C00485/11) účinnost od Smlouva o úhradě regulovaných plateb za elektřinu vyrobenou z obnovitelného zdroje č /2010 (C00462/10) (FVE) účinnost od Smlouva o dodávce elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, PS /213 (C00465/10) (FVE Pražačka TO 03) účinnost od Dodatek č. 1 (C00488/11) účinnost od Smlouva o dodávce elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, PS /210 (C00466/10) (FVE Pražačka TO 02) účinnost od Dodatek č. 1 (C00486/11) účinnost od Dodatek č. 2 (C00487/11) účinnost od Smlouva o dodávce elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, PS /214 (C00467/10) (FVE Pražačka TO 04) účinnost od Dodatek č. 1 (C00489/11) účinnost od

38 Smlouva o dodávce elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, PS /208 (C00468/10) (FVE Sever) účinnost od Dodatek č. 1 (C00483/11) účinnost od Smlouva o dodávce elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, PS /209 (C00469/10) (FVE Hrouda) účinnost od Dodatek č. 1 (C00482/11) účinnost od Smlouva na dodávku měřicích zařízení (C00614/13) účinnost od do Smlouva o spolupráci při provádění prací na neměřených částech odběrného elektrického zařízení, PS /003 (C00478/11) p. Truxa účinnost od do Smlouva o spolupráci při provádění prací na neměřených částech odběrného elektrického zařízení, PS /003 (C00564/12) p. Zindulka účinnost od do Smlouva o spolupráci při provádění prací na neměřených částech odběrného elektrického zařízení, PS /002 (C00571/12) p. Záruba účinnost od do Smlouva o spolupráci při provádění prací na neměřených částech odběrného elektrického zařízení, PS /005 (C00619/13) p. Lebeda účinnost od do Smlouva o spolupráci při provádění prací na neměřených částech odběrného elektrického zařízení, PS /004 (C00620/13) p. Smetana účinnost od do

39 Smlouva o spolupráci při provádění prací na neměřených částech odběrného elektrického zařízení, PS /004 (C00623/13) p. Staš účinnost od do Smlouva o zpracování osobních údajů, (C00627/13) účinnost od do doby účinnosti Smluv o spolupráci Smlouva o spolupráci při provádění prací na neměřených částech odběrného elektrického zařízení, PS /003 (C00628/13) p. Smetana účinnost od do Smlouva o spolupráci při provádění prací na neměřených částech odběrného elektrického zařízení, PS /005 (C00629/13) p. Truxa účinnost od do Smlouva o spolupráci při provádění prací na neměřených částech odběrného elektrického zařízení, PS /006 (C00630/13) p. Záruba účinnost od do Smlouva o spolupráci při provádění prací na neměřených částech odběrného elektrického zařízení, PS /007 (C00631/13) p. Zindulka účinnost od do Smlouva o spolupráci při provádění prací na neměřených částech odběrného elektrického zařízení, PS /002 (C00632/13) p. Lebeda účinnost od do

40 III. Komentář statutárního orgánu V návaznosti na 66a odst. 9 Obchodního zákoníku byly za poslední účetní období mezi Pražskou energetikou, a.s., jako ovládající osobou a PREměření, a.s., jako ovládanou osobou, a dále mezi PREměření, a.s., jako ovládanou propojenou osobou a osobami ovládanými, propojenými, a to společnostmi PREdistribuce, a.s. a PREleas, a.s., uzavřeny nebo byly již platné a účinné výše uvedené smlouvy. Z plnění těchto smluv nevznikla společnosti PREměření, a.s., majetková újma, ani nebylo poskytnuto žádné protiplnění, které by bylo z hlediska PREměření, a.s., nevýhodné. Z těchto důvodů není nutné uzavírat mezi uvedenými společnostmi smlouvu o úhradě majetkové újmy a ani taková újma nemusela být do konce roku 2013 společnostem Pražská energetika, a.s.; PREdistribuce, a.s. a PREleas, a.s., hrazena. Výše uvedené obchodní smlouvy byly uzavírány na základě obvyklých obchodních zvyklostí, bez zvýhodnění jedné nebo druhé smluvní strany. 40

41 Výroční zprávu a zprávu o vztazích za rok 2013 schválilo představenstvo společnosti: Jméno: Podpis: Ing. Aleš Staněk Funkce: Místopředseda představenstva Datum: 11. dubna 2014 Jméno: Podpis: Ing. Roman Tupý Funkce: Člen představenstva Datum: 11. dubna

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o.

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. 2012 Obsah 2012 Skupina ČEZ 3 TEDOM a.s. 4 Úvodní slovo generálního ředitele 5 Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě společnosti 6 Charakteristika a hlavní aktivity

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2014 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 7. 4. 2015 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. OBSAH I. VYBRANÉ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...4 2. PŘEDSTAVENSTVO a DOZORČÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC OBSAH úvodní slovo 3 finanční část 6 zpráva o vztazích 30 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Ing. Bc. Pavel Kolář předseda představenstva Vážení klienti, vážení

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2014 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 11 Wholesale 19 Pojištění 21 Technologie a internet 25 Řízení rizik 29 Strategie

Více

2 základní ukazatele. dle IFRS

2 základní ukazatele. dle IFRS základní ukazatele dle IFRS 2014 2013 v mil. Kč v mil. Kč Vlastní kapitál 1 636 1 431 Základní kapitál 1 090 1 090 Rezervní fond 0 11 Závazky vůči klientům 15 407 15 300 Závazky z emitovaných dluhopisů

Více

A2C. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013. pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s.

A2C. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013. pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. member ot Kreston International pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013 Zpráva nezávislého auditora living for consulting A2C V parku 2323/14,

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2011 1.0 Úvodní slovo ředitele společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2.0 Významné události uplynulého kalendářního

Více

Skupina NET4GAS. 31. prosince 2014

Skupina NET4GAS. 31. prosince 2014 Zpráva nezávislého auditora a konsolidovaná účetní závěrka sestavená v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií 31. prosince 2014 Obsah Zpráva nezávislého

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s.

výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s. výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s. základní ukazatele 2012 2011 v tis. Kč v tis. Kč Předepsané hrubé pojistné 348 108 323 112 Pojistná plnění 144 816 132 101 Technické rezervy netto 417 304

Více

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s.

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 Brno mail@teplarny.cz www.teplarny.cz 1. Obsah 2. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...........................................

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH 05 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 07 08 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 10 31 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2008 ZPRÁVA AUDITORA 33 35 VEDENÍ SPOLEČNOSTI ZPRÁVA DOZORČÍ RADY ZPRÁVA O VZTAZÍCH ÚVO D08 Vážení, dovolte mi, abych Vás

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Vybrané ukazatele (dle IFRS) za rok 2006 Tržby (mil. Kč) 18 059 EBITDA (mil. Kč) 1 760 Provozní zisk (mil. Kč) 1 265 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 251 Zisk po zdanění (mil.

Více

RENTERA akciová společnost. Výroč

RENTERA akciová společnost. Výroč RENTERA akciová společnost společnost Výroč ýroční ní zpráva 2013 0 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO... 3 2. RENTERA, a.s.... 4 2.1 Profil společnosti... 4 2.2 Základní údaje... 4 2.3 Akcionáři, akcie, majetkové

Více

Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012

Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012 Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012 AXA penzijní fond a.s. (do 31. 12. 2012) AXA penzijní společnost a.s. (od 1. 1. 2013) Obsah / Content CZ verze... 3 38 Zpráva managementu... 3 Výhled do roku 2013...

Více

Obsah. Výroční zpráva 2013 2

Obsah. Výroční zpráva 2013 2 Obsah ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA, A.S.... 3 NÁZEV A SÍDLO SPOLEČNOSTI... 3 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI... 3 SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ

Více