VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 V Praze dne

2 Obsah 1. Všeobecné informace o společnosti Základní údaje společnosti Orgány společnosti Předmět podnikání Akcionáři a vlastní kapitál společnosti Hospodaření společnosti Podnikatelská činnost společnosti Organizační struktura společnosti Počet zaměstnanců Vývoj výsledku hospodaření společnosti Výkaz zisku a ztrát Majetek společnosti, peněžní prostředky Rozvaha Předpokládaný vývoj v roce Další informace požadované v souladu s platnou legislativou Závažné skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni Aktivity výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti životního prostředí Organizační složka v zahraničí Zpráva Dozorčí rady Zpráva nezávislého auditora Samostatná účetní závěrka společnosti PREměření, a.s. v plném znění ke dni Zpráva o vztazích

3 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE O SPOLEČNOSTI 1.1. Základní údaje společnosti Název společnosti: Zápis do obchodního rejstříku PREměření, a.s. 1. července 1998 v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5433 Sídlo společnosti Praha 10, Na Hroudě 2149/19, PSČ IČ DIČ CZ Orgány společnosti Představenstvo Ing. Zdeněk Smetana předsedou od 20. prosince 2011 Ing. Roman Tupý členem od 1. ledna 2008 Ing. Lubomír Štěpán členem od 16. dubna 2009 Ing. Aleš Staněk místopředsed od 1.února 2011 ou Ing. Václav Dušák členem od 1. února 2011 Dozorčí rada Dipl.Ing. Alexander M. Sloboda předsedou od 1. září 2010 Ladislav Zitta členem od 25. listopadu 2011 Ing. Milan Hampl členem od 20. prosince Předmět podnikání Společnost měla k zapsány v předmětu podnikání tyto činnosti: o autorizace pro ověřování stanovených měřidel; o výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení; o montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení; o silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče; o výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona o výroba elektřiny 3

4 1.4. Akcionáři a vlastní kapitál společnosti Jediný akcionář Pražská energetika, a.s. 100 % podíl Akcie kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě ,- Kč ks Základní kapitál TCZK Vlastní kapitál ke dni TCZK z toho: základní kapitál ostatní fondy nerozdělený výsledek z minulých let výsledek hospodaření běžného období TCZK TCZK TCZK TCZK Přehled o změnách vlastního kapitálu Změny vlastního kapitálu v TCZK Zůstatek k 1. lednu Příplatek do VK Výplata dividend a tantiém Výsledek hospodaření běžného období Zůstatek k 31. Prosinci

5 2. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI 2.1. Podnikatelská činnost společnosti Společnost zajišťovala nákup měřidel, jejich ověřování a montáž pro společnost PREdistribuce ze Skupiny PRE a v menší míře též prodej měřidel a vybraného sortimentu elektrospotřebičů ostatním zákazníkům. Dále zajišťovala společnost odečty měřidel hlavně pro společnosti PREdistribuce, a.s., Pražská Plynárenská Distribuce, a.s. a Pražská teplárenská, a.s. Společnost zajišťovala také činnosti spojené s vypínáním dlužníků a s inkasem pohledávek. Na vnějším trhu prodávala společnost služby v oblasti prací na odběrném místě, revizí NN, revizí trafostanic, termovize a výstavby a servisu FVE. V rámci poskytování služeb externím zákazníkům společnost též nabízela smlouvy o dodávkách elektřiny jménem PRE. Společnost také vyráběla elektrickou energii ve svých fotovoltaických elektrárnách. Sekce Měření nakoupila v roce 2013 více než elektroměrů, které po ověření prodala PREdistribuci. Celkový objem prodeje elektroměrů a dalších přístrojů v rámci Skupiny PRE dosáhl TCZK. V této hodnotě je obsažena i platba za prvotní montáž přístroje. Na vnějším trhu prodávala sekce Měření služby v oblasti prací na odběrném místě, revizí NN, revizí trafostanic, termovize, servisu a výstavby FVE. Obrat těchto služeb byl 36,0 mil. Kč a zisk vytvořený nabídkou služeb dosáhl 3,16 mil. Kč. V rámci poskytování služeb externím zákazníkům společnost též uzavřela 2133 smluv o dodávkách elektřiny jménem PRE. Sekce Montáže realizovala montáž více než elektroměrů. Jednalo se o montáže cca ks nových odběrů, výměnu více než ks elektroměrů z důvodu nutného ověření, cca výměn bylo vyvoláno požadavkem zákazníka (změna z důvodu změny tarifu nebo počtu fází). V oblasti vymáhání pohledávek zajistila sekce odpojení více než dlužníků, provedla cca opětovných zapnutí a vyinkasovala téměř než 18,2 MCZK (z toho téměř 4,5 MCZK prostřednictvím mobilních platebních terminálů). Sekce Odečty realizovala v roce 2013 více než odečtů elektroměrů pro PREdistribuci, z čehož pouhých ks (1,4 % z celkového počtu) bylo pořízeno samoodečtem zákazníka. Celkem bylo reklamováno odečtů, z toho 268 reklamací bylo oprávněných. Trend naznačuje trvale se zvyšující kvalitu poskytované služby. Pro Pražskou plynárenskou Distribuci pořídila sekce více než ks odečtů s podílem 18 % ( ks) samoodečtů. Pro Pražskou teplárenskou pořídila sekce v roce 2013 více než odečtů kalorimetrů. Sekce Servis měřidel realizovala mimo Skupinu PRE prodej více než ks použitých indukčních ověřených i neověřených měřidel a více než ks nových ověřených i neověřených měřidel. V rámci těchto aktivit realizovalo oddělení Logistika a prodej elektroměrů celkový obrat včetně služeb ve výši TCZK s marží téměř TCZK. Autorizované metrologické středisko ověřilo v roce 2013 více než měřidel. Na základě statistické přejímky nových elektroměrů vyrobených dle MID (elektroměr se považuje za ověřený od výrobce) bylo přezkoušeno 2150 elektroměrů a převzato elektroměrů. 5

6 Podle nových metrologických předpisů bylo přezkoušeno a předáno ke zkoušce na ČMI 860 elektroměrů, kdy na základě výsledku zkoušky bylo prodlouženo ověření o 4 roky u elektroměrů, u nichž by ověření končilo v roce Fotovoltaické elektrárny. Společnost provozovala navýšený park fotovoltaických elektráren. Provozem FVE se podařilo vyrobit více než 5,824 GWh elektřiny a prodejem pak došlo k realizaci výnosu ve výši 76,149 MCZK. Stěžejní podíl na tomto výnosu měla v únoru nově zakoupená FVE Pozorka, která se stala naší největší výrobnou. V období 2-12/2013 vyprodukovala tato elektrárna 3307 MWh. Dalšími významnými zdroji podle vyrobené energie jsou FVE Kondrac a Hořovice získané v závěru roku 2011 (každá z těchto elektráren se podílela na výrobě příspěvkem více než MWh vyrobené energie). V závěru roku byly pořízeny další dvě velké elektrárny Syrovice a Ořechovská, vzhledem k udělení licence k však nepřispěly v roce 2013 k výrobě. Jejich příspěvek bude patrný zcela až v roce Přehled elektráren je uveden v následující tabulce: FVE Výkon [kwp] zprovozněna Jinonice /2010 Lhotka 60 09/2010 Hrouda 28 12/2010 Pražačka TO /2010 Pražačka TO /2010 Pražačka TO /2010 Sever /2010 Kondrac Hořovice Pozorka Syrovice Ořechovská CELKEM Jedná se o datum, od kterého je PREm držitelem licence na výrobu z elektrárny 6

7 2.2. Organizační struktura společnosti Řediteli společnosti je přímo podřízen útvar ekonomiky, asistentka, marketingový specialista a čtyři sekce. Organizační struktura platná k je znázorněna na následujícím schématu: Ředitel Ekonomika Asistentka Podpora prodeje M 51 Měření M 52 Montáže M 53 Odečtová služba M 54 Servis měřidel 2.3. Počet zaměstnanců Koncový stav zaměstnanců k byl 242 pracovníků, přepočtený stav za rok 2013byl 231 pracovníků. Vývoj počtu zaměstnanců Přepočtený počet zaměstnanců z toho řídících 5 5 Koncový stav k 31. prosinci Vývoj počtu zaměstnanců společnosti byl v souladu s plánem Vývoj výsledku hospodaření společnosti Vývoj zisku po zdanění v posledních letech uvádí následující tabulka: Rok Zisk po zdanění TCZK Výkaz zisku a ztrát Výkaz je uveden v samostatné účetní závěrce společnosti, která je součástí této zprávy. 7

8 3. MAJETEK SPOLEČNOSTI, PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY Dlouhodobý hmotný majetek společnosti je oceňován v pořizovacích hodnotách, které zahrnují cenu pořízení a náklady spojené s pořízením. Majetek společnost účetně rovnoměrně odepisuje s použitím odpisových sazeb uvedených v samostatné účetní závěrce v příloze této zprávy. Společnost má účet v české měně vedený u ČSOB Praha. V rámci Skupiny PRE došlo ke sdružení finančních prostředků, tzv. cash pooling. Společnost tak může čerpat peněžní prostředky ze společného účtu, nebo je zhodnocovat za výhodnějších podmínek, než bylo dosažitelné samostatným vztahem s bankovním ústavem Rozvaha Výkaz je uveden v samostatné účetní závěrce společnosti, která je součástí této zprávy. 8

9 4. PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ V ROCE 2014 Společnost se v souladu se strategickým plánem Skupiny PRE hodlá více orientovat na získávání pozic na externích trzích. Kromě již dříve realizovaného rozvoje v oblasti montážních prací v neměřených částech odběrných zařízení a výstavby malých FVE se v roce 2014 bude společnost snažit získat zakázky v dalších energetických oblastech. Jedná se hlavně o zakázky v oblasti decentralizovaných energetických služeb (projekty EPC/EC), montáže trafostanic, rozšíření montážních prací do měřené části zařízení, energetické poradenství, projekci a dodávku osvětlovacích soustav, energetické audity a e-mobilitu. Vzhledem k náročnosti vstupu na trh u většiny nově zajišťovaných aktivit se předpokládá, že výnosy z nově nabízených činností budou pozitivní až v delším časovém období. V roce 2014 je předpokládaní ztráta z realizace externích činností, v dalších letech by mělo již dojít k obratu do kladných výsledků. Rostoucí vliv na výsledky společnosti má výroba elektrické energie ve fotovoltaických elektrárnách. 9

10 5. DALŠÍ INFORMACE POŽADOVANÉ V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU 5.1. Závažné skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni Dne 19. prosince2013 byla podepsána smlouva o koupi podniku NUPACK, čímž společnost nabyla solární elektrárny Syrovice o výkonu MW a Ořechovská o výkonu MW. Licence na výrobu elektřiny z těchto zdrojů byla udělena k a jejich výroba se tedy projeví až v roce Po rozvahovém dni nedošlo k žádným dalším významným skutečnostem Aktivity výzkumu a vývoje Vzhledem k předmětu podnikání společnost neprovádí žádné aktivity výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti životního prostředí V rámci skupiny PRE jsou definovány následující postuláty v oblasti ochrany životního prostředí: o dodržovat zákonné předpisy ve všech oblastech životního prostředí, věnovat maximální pozornost novým předpisům a aplikovat je ve všech společnostech Skupiny; o dodržovat třídění komunálního odpadu včetně nebezpečných složek, třídění všech dalších druhů obalů a odpadu, třídění vybraných druhů odpadů, které lze bezplatně předávat ke zpětnému odběru; o důsledně dodržovat systém nakládání s nebezpečnými látkami a nebezpečnými odpady, odpady předávat ke zneškodnění oprávněným firmám; o provádět systematická školení zaměstnanců nakládajících s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky s ohledem na ochranu zdraví a ochranu životního prostředí; o systémem předávání informací a vzdělávání zvyšovat u zaměstnanců povědomí nutnosti ochrany životního prostředí a snahu o jeho neustálé zlepšování Organizační složka v zahraničí Společnost nemá organizační složku v zahraničí. 10

11 6. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY 11

12 7. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 12

13 Deloitte Audit s.r.o. Nile House Karolinská 654/ Praha 8 - Karlín Česká republika Tel: Fax: ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro akcionáře společnosti PREměření, a.s. zapsána Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka IČ: DIČ: CZ Se sídlem: Na Hroudě 2149/19, Praha 10 Identifikační číslo: Zpráva o účetní závěrce Na základě provedeného auditu jsme dne 25. února 2014 vydali k účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy v kapitole 8, zprávu následujícího znění: Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti PREměření, a.s. zahrnující rozvahu k 31. prosinci 2013, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu a přehled o peněžních tocích za rok končící k tomuto datu a přílohu této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Statutární orgán společnosti je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Odpovědnost auditora Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. Výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti PREměření, a.s. k 31. prosinci 2013 a její finanční výkonnosti a peněžních toků za rok končící k tomuto datu v souladu s českými účetními předpisy. Zpráva o zprávě o vztazích Ověřili jsme věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti PREměření, a.s. za rok končící k 31. prosinci 2013, která je součástí této výroční zprávy v kapitole 9. Za sestavení této zprávy o vztazích je odpovědný statutární orgán společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko k této zprávě o vztazích. Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou ( DTTL ), jejích členských firem a jejich spřízněných subjektů. Společnost DTTL a každá z jejích členských firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Společnost DTTL (rovněž označovaná jako Deloitte Global ) služby klientům neposkytuje. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese

14 Ověření jsme provedli v souladu s Auditorským Standardem č. 56 Komory auditorů České republiky. Tento standard vyžaduje, abychom plánovali a provedli ověření s cílem získat omezenou jistotu, že zpráva o vztazích neobsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti. Ověření je omezeno především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto toto ověření poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora. Na základě našeho ověření jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že zpráva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti PREměření, a.s. za rok končící k 31. prosinci 2013 obsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti. Společnost se rozhodla neuvést hodnoty plnění v rámci uvedených smluv s odkazem na obchodní tajemství. Zpráva o vztazích byla sestavena v souladu s ustanoveními 66a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Zpráva o výroční zprávě Ověřili jsme též soulad výroční zprávy společnosti k 31. prosinci 2013 s účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou. V Praze dne 11. dubna 2014 Auditorská společnost: Deloitte Audit s.r.o. oprávnění č. 79 Statutární auditor: Václav Loubek oprávnění č Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou ( DTTL ), jejích členských firem a jejich spřízněných subjektů. Společnost DTTL a každá z jejích členských firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Společnost DTTL (rovněž označovaná jako Deloitte Global ) služby klientům neposkytuje. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese

15 8. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V PLNÉM ZNĚNÍ KE DNI

16 Výkaz zisku a ztrát (tis. Kč) Označ. Text Pozn I. 1. Tržby z prodeje zboží ve Skupině I. 2. Tržby z prodeje zboží mimo Skupinu A. Náklady vynaložené na prodej zboží Obchodní marže (1) II. Výkony (1) II. 1.a. Výnosy z vyrobené elektřiny ve Skupině II. 1.b. Výnosy z vyrobené elektřiny mimo Skupinu II. 1.c. Ostatní výnosy ve Skupině II. 1.d. Ostatní výnosy mimo Skupinu B. Výkonová spotřeba (3) B.1.1. Spotřeba materiálu a energie ve Skupině B.1.2. Spotřeba materiálu a energie mimo Skupinu B.2.1. Nakoupené služby ve Skupině B.2.2. Nakoupené služby mimo Skupinu Přidaná hodnota C. Osobní náklady (2) C. 1. Mzdové náklady C. 2. Odměny členům orgánů společnosti C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C. 4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (5) III. Tržby z prodeje majetku a zásob III. 2. Tržby z prodeje majetku mimo Skupinu 1 58 III. 3. Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného majetku a prodané zásoby F. 2. Zůstatková cena prodaného majetku mimo Skupinu F. 3. Prodané zásoby -8-9 G. Změna stavu rezerv a opravných položek IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření X. Výnosové úroky -- 1 N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy 79 1 O. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmu za běžnou činnost (4) Q.1. - splatná Q.2. - odložená * * Výsledek hospodaření za běžnou činnost * * * Výsledek hospodaření za účetní období

17 Rozvaha (tis. Kč) Označ. AKTIVA Pozn. Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B. I. Software B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (5) B. II. 1. Pozemky B. II. 2. Stavby Samostatné movité věci Nedokončený DLHM C. Oběžná aktiva C. I. Zásoby (6) C. II. Dlouhodobé pohledávky Odložená daňová pohledávka (7) C. III. Krátkodobé pohledávky C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů (8) Pohledávky - ovládající a řídící osoba (15) Stát - daňové pohledávky Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek C. IV. 1. Peníze Účty v bankách D. I. Časové rozlišení D. I. 1. Náklady příštích období Označ. PASIVA Pozn PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál (9) A. I. Základní kapitál A. II. Kapitálové fondy ostatní A. III Fondy ze zisku rezervní fond A. IV. Nerozdělený zisk minulých let A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období B. Cizí zdroje B. I. Rezervy (10) B. II. Závazky ovládající a řídící osoba (15) B. III. Krátkodobé závazky B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů (12) Závazky ovládající a řídící osoba (15) Závazky k zaměstnancům Závazky ze soc. zabezpečení a zdrav. pojištění Stát daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Dohadné účty pasivní Jiné závazky (11) B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci (13) B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry C. I. Časové rozlišení C. I. 1. Výdaje příštích období (15)

18 Výkaz o peněžních tocích (tis. Kč) Počáteční stav peněz a peněžních ekvivalentů Provozní činnost Příjmy z výroby elektřiny Ostatní provozní příjmy (1) Příjmy ve skupině Výdaje ve skupině Ostatní provozní výdaje Osobní výdaje (2) Daně přímé (4) Čistý peněžní tok z provozní činnosti Investiční činnost Příjmy z prodeje stálých aktiv 1 93 Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv Čistý peněžní tok z investiční činnosti Finanční činnost Vyplacená dividenda a tantiémy (9) Cashpooling ve skupině Úvěry ve skupině Příplatek do VK (9) Přijaté a splacené externí úvěry (13) Čistý peněžní tok z finanční činnosti Změna stavu peněz a peněžních ekvivalentů Konečný stav peněz a peněžních ekvivalentů

19 Všeobecné údaje Založení a charakteristika společnosti PREměření, a.s. (dále jen PREm nebo Společnost) byla zapsána do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze 1 dne jako Cejchovna elektroměrů Praha a.s., IČ Rozhodnutím valné hromady dne došlo ke změně názvu společnosti na PREměření, a.s. (do obchodního rejstříku byl proveden zápis dne ). Sídlo Společnosti je Na Hroudě 2149/19, Praha 10, PSČ Společnost zajišťuje odečty měřidel, nákup a prodej měřidel, jejich ověřování a montáž a v menší míře též prodej vybraného sortimentu elektrospotřebičů. V roce 2013 Společnost pokračovala v posílení (rozšíření) činnosti v oblasti výroby elektřiny ze slunečního záření a akvizicí tří nových fotovoltaických elektráren navýšila celkový instalovaný výkon na kwp. A současně se v roce 2013 Společnost zaměřila na rozšíření činností v oblasti montáží fotovoltaických elektráren. Statutární a dozorčí orgány k Představenstvo Ing. Zdeněk Smetana Předseda představenstva, zaměstnanec PRE Ing. Aleš Staněk Místopředseda představenstva, ředitel PREm Ing. Roman Tupý Člen představenstva, zaměstnanec PRE Ing. Lubomír Štěpán Člen představenstva, Pražská plynárenská Distribuce, a.s. Ing. Václav Dušák Člen představenstva a zaměstnanec PREměření, a. s. Dozorčí rada Dipl. Ing. Alexander Manfred Sloboda Ing. Milan Hampl Ladislav Zitta Předseda dozorčí rady, místopředseda představenstva společnosti Pražská energetika, a.s. a obchodní ředitel Člen dozorčí rady a ředitel společnosti PREdistribuce, a.s. Člen dozorčí rady a zaměstnanec PREměření, a.s. Jediným akcionářem Společnosti je společnost Pražská energetika, a.s. Organizační struktura Společnosti k Řediteli Společnosti jsou přímo podřízeny čtyři sekce: Měření, Montáže, Odečtová služba a Servis měřidel. Sekce jsou dále členěny na jednotlivá oddělení, která tvoří nejnižší úroveň organizační struktury Společnosti. 19

20 Účetní zásady Prohlášení o shodě Účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění. Východiska přípravy účetní závěrky Hodnoty v účetní závěrce jsou uváděny v tisících Kč (tis. Kč). Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách. Přepočet cizích měn Majetek a závazky vyjádřené v cizí měně se v průběhu roku přepočítávají denním směnným kurzem devizového trhu vyhlašovaným Českou národní bankou. V průběhu roku se účtuje pouze o realizovaných kurzových ziscích a ztrátách. Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle oficiálního kurzu ČNB. Nerealizované kurzové zisky a ztráty jsou zachyceny ve výsledku hospodaření. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Majetek ve vlastnictví Společnosti Nakupovaný majetek je oceňován v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a náklady spojené s pořízením. Hmotný, resp. nehmotný dlouhodobý majetek v pořizovací ceně nad Kč, resp Kč s dobou použitelnosti delší než jeden rok je vykazován v rozvaze. Drobný hmotný a drobný nehmotný majetek Hmotný majetek v pořizovací ceně od Kč do Kč s dobou použitelnosti delší než jeden rok je klasifikován jako drobný hmotný majetek a SW-vybavení v ceně do Kč je klasifikováno jako drobný nehmotný majetek. Nákup tohoto majetku se účtuje na vrub nákladů a jeho fyzický stav je veden v podrozvahové evidenci. Technická zhodnocení Významné výdaje vynaložené na výměnu části jednotlivých položek dlouhodobého majetku navyšují zůstatkovou účetní hodnotu daného odpisovaného majetku. Ostatní následné výdaje jsou kapitalizovány pouze v případě, že se tím zvýší budoucí ekonomická hodnota daného majetku. Výdaje související s běžnými opravami a údržbou jsou účtovány do nákladů. Odpisy Dlouhodobý majetek Společnosti je účetně odpisován lineárně s použitím následujících dob odpisování: Kategorie majetku Doba odpisu v letech Přístroje a zvláštní technická zařízení 5, 10 FVE stavební část *) 20 FVE technologie *) 5, 10, 20 *) Doba odpisu je počítána od data uvedení do provozu Zásoby Zásoby materiálu a zboží jsou oceňovány pořizovacími cenami, včetně nákladů souvisejících s pořízením. Výdaje zásob ze skladu jsou účtovány cenami zjištěným váženým aritmetickým průměrem. K rozvahovému dni je posuzován stav materiálu a zboží v souvislosti s neobrátkovými zásobami a je vytvářena opravná položka. Krátkodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky jsou oceňovány nominální hodnotou sníženou o opravné položky. Peníze a peněžní ekvivalenty Penězi a peněžními ekvivalenty se rozumí hotovost, peníze na cestě, vklady na běžných bankovních účtech a další krátkodobá vysoce likvidní finanční aktiva, jejichž ocenění může být spolehlivě určeno, která mohou být okamžitě převedena na hotovost a jejichž hodnota je stálá. 20

21 Ztráty ze snížení hodnoty aktiv Při ocenění aktiv (s výjimkou odložené daňové pohledávky) k rozvahovému dni se zkoumá, zda u jednotlivých položek existuje indikace snížení jejich hodnoty. Pokud ano, je u příslušného aktiva účtováno snížení hodnoty pomocí opravné položky. Akciový kapitál Emitované akcie Společnost emitovala kmenové akcie znějící na jméno (viz bod Vlastní kapitál ). Dividendy Dividendy se vykáží jako závazek v období, ve kterém bylo schváleno rozdělení zisku. Cashpooling Společnost je zapojena do systému cashpoolingu mateřské společnosti. Úroky z cashpoolingu jsou vykázány ve výkazu zisku a ztráty jako výnosové, případně nákladové úroky. Zůstatek peněžních prostředků v cashpoolingu je vykázán jako pohledávka nebo závazek vůči mateřské společnosti. Rezervy Rezerva je vykázána v rozvaze tehdy, pokud vznikl Společnosti právní nebo konstruktivní závazek jako výsledek minulých událostí a je pravděpodobné, že peněžní toky poplynou ven ze Společnosti. Krátkodobé závazky Krátkodobé závazky jsou oceněny nominální hodnotou. Výnosy Výnosy z prodeje elektroměrů a z poskytování služeb jsou vykázány ve výkazu zisku a ztráty v okamžiku poskytnutí plnění. Náklady Operativní leasing Splátky operativního leasingu jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty rovnoměrně po dobu trvání pronájmu. Jedná se zejména o nájem administrativních budov a vozidel. Daň z příjmů Daň z příjmů běžného období je vykázána ve výkazu zisku a ztráty a zahrnuje splatnou a odloženou daň. Splatnou daní se rozumí daňová povinnost plynoucí z hospodaření v běžném roce a dále doplatky (resp. přeplatky) daně z minulých období vyplývající z rozdílu mezi odhadovanou a skutečnou daní v minulých obdobích. Odložená daň je stanovena rozvahovou metodou, a to na základě přechodných rozdílů mezi účetní a daňovou zůstatkovou hodnotou všech rozvahových položek. Při výpočtu je použita daňová sazba, která bude podle očekávání platit v období, kdy dojde k realizaci těchto přechodných rozdílů. Odložená daňová pohledávka se účtuje pouze v rozsahu, v jakém je pravděpodobné, že tato pohledávka bude v dohledné budoucnosti realizována. Výkaz o peněžních tocích Společnost sestavuje výkaz o peněžních tocích přímou metodou. Výkaz sestavený přímou metodou přináší více informací pro operativní řízení podniku. Důležité účetní odhady Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení Společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení Společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat. 21

22 Obsah přílohy účetní závěrky 1. Výnosy 2. Osobní náklady 3. Náklady na nákup materiálu, služeb a energií 4. Daň z příjmů 5. Dlouhodobý hmotný majetek 6. Zásoby 7. Odložená daňová pohledávka 8. Pohledávky z obchodních vztahů 9. Vlastní kapitál 10. Rezervy 11. Jiné závazky a pohledávky 12. Závazky z obchodních vztahů a jiné závazky 13. Bankovní úvěry a výpomoci 14. Spřízněné strany 15. Vztahy ve Skupině 16. Významné události po datu účetní závěrky 22

23 (1) Výnosy (tis. Kč) Výnosy a náklady související s prodejem zboží Prodej elektroměrů ve Skupině Prodej elektroměrů mimo Skupinu Výnosy celkem Náklady na prodané zboží Obchodní marže Výnosy a náklady související s výrobou elektřiny Výroba elektřiny *) Odvod za elektřinu ze slunečního záření Celkem Ostatní výnosy Výnosy z poskytnutých služeb ve Skupině z toho: montáž a ostatní služby spojené s elektroměry odečet elektroměrů Výnosy z poskytnutých služeb mimo Skupinu z toho: odečet měřidel plynu a tepla cejchování elektroměrů elektromontážní práce montáž drobných fotovoltaických elektráren **) Celkem *) Nárůst způsoben akvizicí FVE Pozorka během roku **) Spolu s výnosy z montáže FVE vzrostly za rok 2013 náklady související (viz bod 3). (2) Osobní náklady (tis. Kč) Zaměstnanci vč. managementu Zaměstnanci vč. managementu Průměrný počet Mzdy Mzdy vyplacené v závislosti na splnění cíle Pojištění Odměny členům orgánů společnosti Ostatní sociální náklady (dle kolektivní smlouvy) *) Celkem *) Jedná se především o náklady na odstupné a zaměstnanecké požitky definované Kolektivní smlouvou, zejména příspěvky na stravování, odměny vyplacené zaměstnancům v souvislosti s pracovními a životními jubilei, s odchodem do důchodu a příspěvky na penzijní připojištění. 23

24 (3) Náklady na nákup materiálu, služeb a energií (tis. Kč) Spotřeba pohonných hmot Služby mateřské společnosti Operativní nájem vozidel Pronájem nebytových prostor Ostatní Náklady na nákup materiálu, služeb a energie ve Skupině Spotřeba materiálu a energie *) Opravy dlouhodobého majetku Elektromontážní práce a práce na výstavbě FVE Služby spojené s provozem IT Jízdné Ostraha objektu **) Školení, konference Ostatní Náklady na nákup materiálu, služeb a energie mimo Skupinu Celkem *) Položka vzrostla především o náklady související s montážemi FVE tis. Kč. **) Náklady vzrostly v souvislosti s ostrahou FVE. V roce 2012 byly náklady vykázány v ostatních nákladech. (4) Daň z příjmů (tis. Kč) Efektivní daňová sazba Výsledek hospodaření za účetní období Daň z příjmů za běžnou činnost Zisk před zdaněním Daň z příjmů při užití platné sazby daně z příjmů ,00% ,00% Efekt z trvale daňově neúčinných položek 694 1,62% 576 1,40% Celková daň z příjmů/ efektivní daňová sazba ,62% ,40% Závazky vůči státu Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát daňové závazky *) *) Zahrnuje zejména daň z příjmů právnických a fyzických osob. Žádný z výše uvedených závazků není po lhůtě splatnosti. 24

25 (5) Dlouhodobý hmotný majetek (tis. Kč) Pozemky Fotovoltaické elektrárny Samostatné movité věci Nedokončené investice Celkem Pořizovací hodnota Stav k Přírůstky Úbytky Přeúčtování Stav k Oprávky Stav k Odpisy Oprávky k úbytkům Stav k Zůst. hodnota k Zůst. hodnota k Pozemky Fotovoltaické elektrárny Samostatné movité věci Nedokončené investice Celkem Pořizovací hodnota Stav k Přírůstky Úbytky Přeúčtování Stav k Oprávky Stav k Odpisy Oprávky k úbytkům Stav k Zůst. hodnota k Zůst. hodnota k Fotovoltaické elektrárny mají výkon kwp. Sedm již dříve pořízených fotovoltaických elektráren se nachází v Praze (výkon celkem 603 kwp), dvě mimo Prahu v katastrálních územích Dub u Kondrace a Hořovice (s výkonem celkem kwp) a v průběhu roku 2013 přibyly akvizicí další tři fotovoltaické elektrárny v katastrálním území Pozorka u Kladrub a Syrovice (celkem kwp). Vlastnické právo fotovoltaických elektráren v katastrálním území Dub u Kondrace a Syrovice je omezeno zástavním právem odpovídajícímu výši úvěru (viz bod 13). V souladu s účetními postupy (viz Účetní zásady) je drobný dlouhodobý majetek při pořízení účtován do nákladů. Následující tabulka uvádí cenu pořízení tohoto majetku, který je v užívání k datu účetní závěrky: Drobný dlouhodobý majetek Drobný hmotný majetek s pořizovací cenou do 40 tis. Kč Drobný nehmotný majetek s pořizovací cenou do 60 tis. Kč Celkem

26 (6) Zásoby (tis. Kč) Zboží na skladě Opravná položka k zásobám zboží Zboží celkem Materiál Opravná položka k zásobám materiálu Materiál celkem Celkem (7) Odložená daňová pohledávka (tis. Kč) Odložené daňové pohledávky a závazky vykázané v rozvaze: Odložené daňové pohledávky a závazky plynoucích z dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou se vztahují k následujícím položkám: Závazek dle kolektivní smlouvy Rezervy Ostatní Dlouhodobý majetek Celkem (8) Pohledávky z obchodních vztahů (tis. Kč) K činily pohledávky z obchodních vztahů po splatnosti do 12 měsíců tis. Kč (918 tis. Kč v roce 2012). Pohledávky po splatnosti více než 12 měsíců činily 85 tis. Kč (v roce 2012 Společnost takové pohledávky neevidovala). (9) Vlastní kapitál (tis. Kč) Registrovaný základní kapitál a druhy akcií k Registrovaný základní kapitál Společnosti se skládá z ks akcií (3 500 ks akcií v roce 2012) znějících na jméno ve jmenovité hodnotě Kč ( Kč v roce 2012). Akcie jsou v zaknihované podobě. Rozdělení zisku O rozdělení zisku ve výši tis. Kč ( tis. Kč v roce 2012) rozhodne valná hromada Společnosti. 26

27 Výkaz o změnách vlastního kapitálu (v tis. Kč) Základní kapitál Ostatní fondy Nerozdělený zisk Výsledek hospodaření Vlastní kapitál celkem Zůstatek k Tvorba rezervního fondu Výplata dividend Výplata tantiém Nerozdělený zisk Čistý zisk roku Zůstatek k Tvorba rezervního fondu Příplatek do VK*) Výplata dividend Výplata tantiém Nerozdělený zisk Čistý zisk roku Zůstatek k *) Přípatek do vlastního kapitálu v souvislosti s narůstající investiční činností společností. (10) Rezervy (tis. Kč) Mzdy Zaměstnanecké požitky Celkem Zůstatek k Tvorba rezerv v běžném roce Čerpání rezerv v běžném roce Zůstatek k Tvorba rezerv v běžném roce Čerpání rezerv v běžném roce Zůstatek k Dlouhodobé rezervy Krátkodobé rezervy Celkem Mzdy zahrnují rezervu na mzdy vyplácené v závislosti na splnění cíle. Zaměstnanecké požitky představují rezervu na budoucí závazky vyplývající z kolektivní smlouvy, zejména odměny při odchodu do důchodu, odměny při pracovních a životních jubileích a nevyčerpané volitelné benefity. Dlouhodobá část těchto závazků byla diskontována k datu závěrky. 27

28 (11) Jiné závazky a pohledávky (tis. Kč) Akvizice Pozorka zádržné *) Akvizice Syrovice z toho: závazek z koupě podniku **) vázaný účet u ČSOB 1) vázaný účet u ČSOB 2) -547 závazek z převzetí pohledávek a závazků***) zádržné Celkem *) Zádržné nebylo uhrazeno v plné výši v důsledku porušení smluvních ustanovení, zádržné bylo použito na záruční nárok do doby odstranění závad. **) Dne byl zaplacen závazek z koupě podniku společnosti NUPACK, a. s. ve výši tis. Kč na vázaný účet u ČSOB. Po splnění rozvazovacích podmínek, tj. registrace kupujícího jako vlastníka Podniku v rámci systému OTE a zápisu vlastnického práva k nemovitostem na katastru nemovitostí, došlo dne k uvolnění prostředků prodávajícímu (vázaný účet u ČSOB 1) ). Na vázaném účtu je nadále deponována částka 547 tis. Kč, kterou bude uhrazena daň z převodu nemovitosti (vázaný účet u ČSOB 2) ). V rozvaze byl závazek k vykázán 0 Kč, neboť fakticky šlo o pohledávku (vázaný účet u ČSOB) a závazek (z koupě podniku) vůči jednomu subjektu. ***) Jedná se především o závazek z převzatých bankovních účtů podniku, který byl vypořádán během ledna (12) Závazky z obchodních vztahů (tis. Kč) Závazky z obchodních vztahů Nákup elektroměrů Ostatní obchodní závazky Celkem Všechny uvedené závazky byly k ve splatnosti a byly uhrazeny v průběhu ledna (13) Bankovní úvěry a výpomoci (tis. Kč) k k Jistina Úroková míra Splatnost Jistina Úroková míra Splatnost Úvěr č Fix 5,69 % Fix 5,69 % Úvěr č. 2 I. část ,93 % Úvěr č. 2 II. část ,64% Úvěr č. 3 I. část ,15% Úvěr č. 3 II. část ,64% Dlouhodobé Krátkodobé Celkem Úvěry jsou zajištěny zástavním právem k hmotným aktivům tvořící funkční systém fotovoltaické elektrárny umístěné v katastrálním území Dub u Kondrace (úvěr č. 1) a Syrovice (úvěry č. 2 a 3). Dluhy Společnosti výplývající z úvěrových smluv k úvěrům č. 2 a 3 jsou dále zajištěny ručením společnosti Pražská energetika, a.s., a to do výše tis. Kč. 28

29 (14) Spřízněné strany (tis. Kč) Za osoby s řídící pravomocí je považován management Společnosti (tj. ředitel Společnosti) a členové představenstva. Členové nejužšího vedení užívají firemní osobní automobil i pro soukromé účely. Celkové odměny členů statutárních a dozorčích orgánů a nejužšího managementu: Odměny členů statutárních a dozorčích orgánů a nejužšího vedení Skupiny Osoby s řídící pravomocí Dozorčí rada Osoby s řídící pravomocí Dozorčí rada Počet osob Odměny v tis. Kč *) *) Jedná se o mzdy a odměny členům orgánů, vyplacené tantiémy a příspěvek na životní pojištění a zdravotní péči. Transakce se členy statutárních orgánů a s výkonným managementem Společnost evidovala k pohledávky za členy představenstva a dozorčí rady v celkové výši 191 tis. Kč (289 tis. Kč k ). (15) Vztahy ve Skupině (tis. Kč) Pohledávky PREm Závazky PREm k k Pražská energetika, a.s v tom: Obchodní pohledávky/závazky Pohledávky/závazky z cashpoolingu *) Krátkodobé úvěry **) Dlouhodobé úvěry ***) Příjmy/Výdaje příštích období PREdistribuce, a.s Celkem *) Nárůst závazku z cashpoolingu je způsobem zejména nákupem FVE Syrovice v závěru roku Společnost bude v březnu 2014 restrukturalizovat své financování, čím dojde k transformaci převážné části tohoto závazku na dlouhodobé vnitroskupinové úvěry. **) Krátkodobý úvěr byl splatný a byl úročen úrokovou mírou Fix 2,03 % p. a. Úvěr byl určen na financování provozních a investičních potřeb dlužníka. ***) Dlouhodobý úvěr je splatný a je úročen úrokovou mírou Fix 2,15 % p. a. Úvěr je určen na financování dlouhodobých aktiv dlužníka. Výnosy PREm Náklady/ Výdaje PREm Pražská energetika, a.s v tom: Nájemné Ostatní služby, spotřeba materiálu Cashpooling Úroky Ostatní výnosy a náklady Prodej elektřiny PREdistribuce, a.s v tom: Odečty, měření, montáže, prodej elektroměrů Prodej elektřiny Ostatní služby Celkem

30 Veškeré transakce se společnostmi ve Skupině PRE byly uskutečněny za běžných obchodních podmínek. Společnost neutrpěla žádnou újmu z obchodování se společnostmi. (16) Významné události po datu účetní závěrky Úhrada závazku z koupě podniku společnosti NUPACK, a. s. viz bod 11) Jiné závazky a pohledávky. Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným dalším událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku. 30

31 9. ZPRÁVA O VZTAZÍCH ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSTATNÍMI OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU V SOULADU S 66A, ODST.9 OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU. (ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI). Ovládající osoba: Pražská energetika Holding a.s. se sídlem: Praha 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 10005, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Ovládající osoba: Pražská energetika, a.s. se sídlem: Praha 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 10005, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Ovládaná osoba: PREměření, a.s. se sídlem: Praha 10, Na Hroudě 2149/19, PSČ 10005, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Seznam ostatních osob ovládaných stejnou ovládající osobou: Ovládaná osoba: PREdistribuce, a.s. se sídlem: Praha 5, Svornosti 3199/19a, PSČ 15000, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Ovládaná osoba: eyello CZ, a.s. se sídlem: Praha 10, Kubánské náměstí 1391/11, PSČ , IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Shora vymezený okruh ovládajících osob a osob jimi ovládaných je představenstvu ovládané osoby PREměření, a.s., znám. Jiné osoby nebyly shledány. I. Smluvní vztahy mezi ovládanou osobou PREměření, a.s., a ovládající osobou Pražská energetika, a.s. Nájemní smlouva (C00241/06) účinnost od (Praha 6, Africká 687/36) Dodatek č. 1 (C00284/07) účinnost od Dodatek č. 2 (C00314/08) účinnost od Nájemní smlouva (C00242/06) účinnost od (Praha 8, Novovysočanská 696/3) Dodatek č. 1 (C00283/07) účinnost od Dodatek č. 2 (C00313/08) účinnost od Dodatek č. 3 (C00390/09) účinnost od

32 Nájemní smlouva (C00310/08) účinnost od (Praha 10, Na Hroudě 2149/19) Dodatek č. 1 (C00388/09) účinnost od Dodatek č. 2 (C00474/11) účinnost od Smlouva o nájmu garážového parkovacího místa 62/35300/07/Ni (C00312/08) (Praha 10, Na Hroudě 4) účinnost od Smlouva o nájmu části nemovitosti (C00441/10) účinnost od (Praha 8, Novovysočanská 696/3 pro FVE) do Dodatek č. 1 (C00458/10) účinnost od do Smlouva o nájmu části nemovitosti (C00453/10) účinnost od (Praha 10, Na Hroudě 2149/19 pro FVE ) do Dodatek č. 1 (C00459/10) účinnost od do Nájemní smlouva (C00523/11) účinnost od (Praha 4, Vladimírova 18) Dodatek č. 1 (C00582/12) účinnost od Smlouva o nájmu nebytových prostor (C00581/12) účinnost od (Praha 7, Partyzánská 188/7a) Dodatek č. 1 (C00592/12) účinnost od Dodatek č. 2 (C00633/13) účinnost od Smlouva o nájmu nebytových prostor, PG3530/05/2013/04 (C00621/13) (sklad - Praha 10, Na Hroudě 4) účinnost od Smlouva o krátkodobém úvěrování (C00186/05) účinnost od Dodatek č. 1 (C00537/11) účinnost od Smlouva č. ZBA/2005/36 o poskytování Reálného jednosměrného Cashpoolingu (C00188/05) účinnost od

33 Smlouva o užívání telefonního zařízení a přeúčtování nákladů spojených s užíváním telefonních linek - č (C00240/06) účinnost od Smlouva o poskytování služeb (C00267/06) účinnost od (správní služby, dodávky služeb) Dodatek č. 1 (C00306/07) účinnost od Dodatek č. 2 (C00358/09) účinnost od Dodatek č. 3 (C00406/10) účinnost od Dodatek č. 4 (C00464/10) účinnost od Dodatek č. 5 (C00511/11) účinnost od Dodatek č. 6 (C00553/12) účinnost od Dodatek č. 7 (C00606/12) účinnost od Dohoda o převzetí práv a povinností ze Smlouvy zasílatelské ze dne , č. P /5 (C00311/08) účinnost od Rámcová smlouva o montáži akumulačních kamen (C00384/09) účinnost od Dodatek č. 1 (C00556/12) účinnost od Smlouva o zpracování osobních údajů (C00426/10) účinnost od Licenční smlouva na užívání ochranné známky (C00470/11) účinnost od (oprávnění užití ochranné známky PRE) Rámcová smlouva o dílo (C00500/11) účinnost od (servis trafostanic) Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny - typ MO č. SoSSE/ (C00503/11) účinnost od (FVE Sever) 33

34 Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny - typ MO č. SoSSE/ (C00504/11) účinnost od (FVE Pražačka T02) Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny - typ MO č. SoSSE/ (C00505/11) účinnost od (FVE Pražačka T04) Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny - typ MO č. SoSSE/ (C00506/11) účinnost od (FVE Pražačka T03) Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny - typ MO č. SoSSE/ (C00507/11) účinnost od (FVE Hrouda) Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny - typ MO č. SoSSE/ (C00508/11) účinnost od (FVE Jinonice) Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny - typ MO č. SoSSE/ (C00509/11) účinnost od (FVE Lhotka) Rámcová smlouva o dílo (C00519/11) účinnost od (instalace a servis nabíjecích sloupků) Rámcová smlouva o dílo (C00522/11) účinnost od (měření zatížení elektrických rozvodů v odběrném místě) Mandátní smlouva (C00542/11) účinnost od (uzavírání smluv, inkaso pohledávek) Dodatek č. 1 (C00604/12) účinnost od Smlouva o dílo (C00586/12) účinnost od (termovizní měření) Dodatek č. 1 (C00595/12) účinnost od Dodatek č. 2 (C00704/13) účinnost od Smlouva o úvěru (C00603/12) účinnost od do

35 Smlouva o dodávce elektřiny z podporovaných zdrojů (C00605/12) účinnost od Smlouva o střednědobém úvěru č. 1/2013 (C00653/13) účinnost od do II. Smluvní vztahy s ostatními osobami ovládanými stejnou ovládací osobou Všechny dále uvedené smlouvy jsou smlouvy uzavřené s další ovládanou osobou PREdistribuce, a.s. Smlouva o nájmu pozemku č. N 21110/016 (C00418/10) (FVE Lhotka) účinnost od do Smlouva o nájmu pozemku č. N 21110/039 (C00436/10) (FVE Sever) účinnost od do Dodatek č. 1 (C00460/10) účinnost od do Smlouva o nájmu pozemku č. NO 21110/004 (C00438/10) (FVE Jinonice) účinnost od do Smlouva o nájmu části nemovitosti č. N 21110/005 (C00439/10) (FVE Pražačka) účinnost od do Dodatek č. 1 (C00457/10) účinnost od do Smlouva o dílo č. P 20006/19 (C00203/06) účinnost od (realizace drobných úprav a připojení v síti NN, inž. činnosti) Dodatek č. 1 (C00339/08) účinnost od

36 Smlouvy na dodávky použitých měřicích přístrojů, S252007/004 (C00260/06) účinnost od Smlouvy na dodávky nefunkčních měřicích přístrojů, S252007/003 (C00261/06) účinnost od Smlouva o poskytování služeb č. S /002 (C00270/07) účinnost od Dodatek č. 1 (C00305/07) účinnost od Dodatek č. 2 (C00359/09) účinnost od Dodatek č. 3 (C00408/10) účinnost od Dodatek č. 4 (C00463/10) účinnost od Dodatek č. 5 (C00510/11) účinnost od Dodatek č. 6 (C00554/12) účinnost od Dodatek č. 7 (C00607/12) účinnost od Dodatek č. 8 (C00706/13) účinnost od Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. VB/S21/ (C00385/09) (TR Lhotka) účinnost od Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. VB/S21/ (C00386/09) (TR Jinonice) účinnost od Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. VB/S21/ (C00387/09) (TR Sever) účinnost od Smlouva o dodávce elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (C00420/10) (FVE Jinonice) účinnost od Dodatek č. 1 (C00484/11) účinnost od

37 Smlouva o připojení k distribuční soustavě na hladině nn č /2010 (C00422/10) (FVE Jinonice) účinnost od Smlouva o připojení k distribuční soustavě na hladině nn č /2010 (C00442/10) (FVE Lhotka) účinnost od Smlouva o dodávce elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (C00445/10) (FVE Lhotka) účinnost od Dodatek č. 1 (C00485/11) účinnost od Smlouva o úhradě regulovaných plateb za elektřinu vyrobenou z obnovitelného zdroje č /2010 (C00462/10) (FVE) účinnost od Smlouva o dodávce elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, PS /213 (C00465/10) (FVE Pražačka TO 03) účinnost od Dodatek č. 1 (C00488/11) účinnost od Smlouva o dodávce elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, PS /210 (C00466/10) (FVE Pražačka TO 02) účinnost od Dodatek č. 1 (C00486/11) účinnost od Dodatek č. 2 (C00487/11) účinnost od Smlouva o dodávce elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, PS /214 (C00467/10) (FVE Pražačka TO 04) účinnost od Dodatek č. 1 (C00489/11) účinnost od

38 Smlouva o dodávce elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, PS /208 (C00468/10) (FVE Sever) účinnost od Dodatek č. 1 (C00483/11) účinnost od Smlouva o dodávce elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, PS /209 (C00469/10) (FVE Hrouda) účinnost od Dodatek č. 1 (C00482/11) účinnost od Smlouva na dodávku měřicích zařízení (C00614/13) účinnost od do Smlouva o spolupráci při provádění prací na neměřených částech odběrného elektrického zařízení, PS /003 (C00478/11) p. Truxa účinnost od do Smlouva o spolupráci při provádění prací na neměřených částech odběrného elektrického zařízení, PS /003 (C00564/12) p. Zindulka účinnost od do Smlouva o spolupráci při provádění prací na neměřených částech odběrného elektrického zařízení, PS /002 (C00571/12) p. Záruba účinnost od do Smlouva o spolupráci při provádění prací na neměřených částech odběrného elektrického zařízení, PS /005 (C00619/13) p. Lebeda účinnost od do Smlouva o spolupráci při provádění prací na neměřených částech odběrného elektrického zařízení, PS /004 (C00620/13) p. Smetana účinnost od do

39 Smlouva o spolupráci při provádění prací na neměřených částech odběrného elektrického zařízení, PS /004 (C00623/13) p. Staš účinnost od do Smlouva o zpracování osobních údajů, (C00627/13) účinnost od do doby účinnosti Smluv o spolupráci Smlouva o spolupráci při provádění prací na neměřených částech odběrného elektrického zařízení, PS /003 (C00628/13) p. Smetana účinnost od do Smlouva o spolupráci při provádění prací na neměřených částech odběrného elektrického zařízení, PS /005 (C00629/13) p. Truxa účinnost od do Smlouva o spolupráci při provádění prací na neměřených částech odběrného elektrického zařízení, PS /006 (C00630/13) p. Záruba účinnost od do Smlouva o spolupráci při provádění prací na neměřených částech odběrného elektrického zařízení, PS /007 (C00631/13) p. Zindulka účinnost od do Smlouva o spolupráci při provádění prací na neměřených částech odběrného elektrického zařízení, PS /002 (C00632/13) p. Lebeda účinnost od do

40 III. Komentář statutárního orgánu V návaznosti na 66a odst. 9 Obchodního zákoníku byly za poslední účetní období mezi Pražskou energetikou, a.s., jako ovládající osobou a PREměření, a.s., jako ovládanou osobou, a dále mezi PREměření, a.s., jako ovládanou propojenou osobou a osobami ovládanými, propojenými, a to společnostmi PREdistribuce, a.s. a PREleas, a.s., uzavřeny nebo byly již platné a účinné výše uvedené smlouvy. Z plnění těchto smluv nevznikla společnosti PREměření, a.s., majetková újma, ani nebylo poskytnuto žádné protiplnění, které by bylo z hlediska PREměření, a.s., nevýhodné. Z těchto důvodů není nutné uzavírat mezi uvedenými společnostmi smlouvu o úhradě majetkové újmy a ani taková újma nemusela být do konce roku 2013 společnostem Pražská energetika, a.s.; PREdistribuce, a.s. a PREleas, a.s., hrazena. Výše uvedené obchodní smlouvy byly uzavírány na základě obvyklých obchodních zvyklostí, bez zvýhodnění jedné nebo druhé smluvní strany. 40

41 Výroční zprávu a zprávu o vztazích za rok 2013 schválilo představenstvo společnosti: Jméno: Podpis: Ing. Aleš Staněk Funkce: Místopředseda představenstva Datum: 11. dubna 2014 Jméno: Podpis: Ing. Roman Tupý Funkce: Člen představenstva Datum: 11. dubna

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro společníka společnosti eyello CZ, k.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro společníka společnosti eyello CZ, k.s. Deloitte Audit s.r.o. Nile House Karolinská 654/2 186 00 Praha 8 - Karlín Česká republika Tel: +420 246 042 500 Fax: +420 246 042 555 DeloitteCZ@deloitteCE.com www.deloitte.cz zapsána Městským soudem v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2012 V Praze dne 25.2.2013 Obsah 1. Všeobecné informace o společnosti... 2 1.1. Základní údaje společnosti... 2 1.2. Orgány společnosti...

Více

PREměření, a.s. - člen Skupiny PRE VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2011

PREměření, a.s. - člen Skupiny PRE VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2011 PREměření, a.s. - člen Skupiny PRE VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2011 V Praze dne 27.2.2012 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 2 1.1. Základní údaje

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro zřizovatele Nadace Nova

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro zřizovatele Nadace Nova Deloitte Audit s.r.o. Nile House Karolinská 654/2 186 00 Praha 8 - Karlín Česká republika ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro zřizovatele Nadace Nova Se sídlem: Kříženeckého nám. 1078/5a, Hlubočepy, 152 00

Více

Deloitte Audit s.r.o. Nile House Karolinská 654/2 186 00 Praha 8 - Karlín Česká republika ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro akcionáře společnosti Český Aeroholding, a.s. Se sídlem: Jana Kašpara 1069/1, 160

Více

PREměření, a.s. - člen Skupiny PRE VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2010

PREměření, a.s. - člen Skupiny PRE VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2010 PREměření, a.s. - člen Skupiny PRE VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2010 V Praze dne 24.3.2011 Obsah 1. Všeobecné informace o společnosti... 1 1.1. Základní údaje

Více

Pražská energetika Holding a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31. PROSINCI 2014

Pražská energetika Holding a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31. PROSINCI 2014 Pražská energetika Holding a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31. PROSINCI 2014 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. 2014 2013 Osobní náklady (3) -5 538-5

Více

Pražská energetika Holding a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014

Pražská energetika Holding a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Označ. Text Pozn. B. Výkonová spotřeba 2 935 3 114 B.2. Služby 2 935 3 114 + Přidaná hodnota -2 935-3 114 C. Osobní náklady

Více

O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2009

O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2009 PREměření, a.s. - člen Skupiny PRE VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2009 Výroční zpráva byla schválena představenstvem společnosti dne 23.3.2010 rozhodnutím číslo

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

PREměření, a.s. - člen Skupiny PRE VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2008

PREměření, a.s. - člen Skupiny PRE VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2008 PREměření, a.s. - člen Skupiny PRE VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2008 V Praze dne 23. března 2009 Obsah 1. Všeobecné informace o společnosti...1 1.1. Základní

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p. 538 687 10 Zlechov IČ 293 80 634 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 Vyhotoveno dne: Podpis statutárního orgánu účetní jednotky: Osoba odpovědná

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

AKTIVA. V souladu s IAS / IFRS Název a sídlo účetní jednotky : Pražská energetika, a.s. Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha

AKTIVA. V souladu s IAS / IFRS Název a sídlo účetní jednotky : Pražská energetika, a.s. Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha 10 100 05 k 31.03.2009 AKTIVA Skutečnost Pozemky, budovy a zařízení 14 023 503 Nehmotná aktiva 189 707 Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky 47

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Zpráva nezávislého auditora. SVRATECKO, a.s Unčín 69 IČ

Zpráva nezávislého auditora. SVRATECKO, a.s Unčín 69 IČ , auditor č.osv.1177 (osvědčení Komory auditorů ČR) Organizační kancelář,, IČ 16954181 Telefon,fax: 382/216203, mobil: 603/521491, e-mail: bholecek@iol.cz Evid.č.zprávy: 450/1/2014 Zpráva nezávislého auditora

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s.

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha k závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z ch

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Představenstvo Dozorčí rada Prokura Detlef Müller Mario Freis Wilfried Kempchen Mgr. Blanka Doležalová Ing. Michaela Maurová Alena Šťastná Akcionáři společnosti Podíl Auditor OVB Holding AG 100 % Vorlíčková

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2015 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2014 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) IČO 28558456 Název, sídlo

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1.Popis účetní jednotky 2.Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3.Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4.Půjčky, úvěry

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

Aplikační doložka KA ČR Požadavky na zprávu auditora definované zákonem o auditorech

Aplikační doložka KA ČR Požadavky na zprávu auditora definované zákonem o auditorech Aplikační doložka KA ČR Požadavky na zprávu auditora definované zákonem o auditorech ke standardu ISA 700 FORMULACE VÝROKU A ZPRÁVY AUDITORA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (účinná od 24. listopadu 2014) Aplikační doložku

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459, Horní Staré Město 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1015 IČ 558567

Více

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU ke dni 31. prosince 216 ( údaje jsou vyčísleny v celých tisících Kč ) sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 Ve smyslu 19, odst. 9, zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty Výroční zpráva 2015 5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty 5.1. Dlouhodobý majetek a) Dlouhodobý nehmotný majetek: Pořizovací hodnota Zřizovací výdaje Software Software do 60 TCZK Audiovizuální

Více

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo 25993291 / CZ25993291 Horní Maršov 102, 54226 HORNÍ MARŠOV Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, ve

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 00/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více