Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra Managementu firem a institucí. Rizikové úvěry. Bakalářská práce. František Zvěřina. Bankovní management

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra Managementu firem a institucí. Rizikové úvěry. Bakalářská práce. František Zvěřina. Bankovní management"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Managementu firem a institucí Rizikové úvěry Bakalářská práce Autor: František Zvěřina Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Hana Ţelezná Praha Červenec,

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a s pouţitím uvedené literatury. V Praze dne František Zvěřina 2

3 Poděkování: Děkuji paní Ing. Haně Ţelezné za pomoc s mojí bakalářskou prací a pracovníkŧm firmy Administrativa A-Z, s.r.o. za odborné konzultace. V Praze dne František Zvěřina 3

4 Anotace Tato práce si stanovila za cíl charakterizovat rizikový bankovní úvěr, agregovaným zpŧsobem vytipovat rizika plynoucí z poskytování jednotlivých druhŧ bankovních úvěrŧ pro podnikatelské subjekty. Dalším úkolem práce je analyzovat proces poskytování bankovních úvěrŧ s dŧrazem na prevenci vzniku rizikových úvěrŧ, charakterizovat činnosti předcházející schválení poskytnutí bankovního úvěru. Dále se práce zabývá vztahem mezi bankovním úvěrem a jeho zajištěním, jakoţ i mírou rizika, resp. mírou potenciálu eliminování rizika poskytnutého bankovního úvěru. Další částí práce je řízení rizika jako takového, tzn. sledování a hodnocení klienta, hodnocení prŧběhu splácení úvěru, hodnocení, resp. klasifikace pohledávek. Navazujícími činnostmi v procesu financování podnikatelských subjektu prostřednictvím bankovních úvěrŧ je vymáhání těchto pohledávek, restrukturalizace bankovních úvěrŧ a jiných forem řešení, tzn. zabezpečení splacení bankovního úvěru. Práce se také prŧběţně věnuje prostředí a subjektŧm účastnících se celého procesu, ve kterém se tyto transakce (postupy, procesy, operace) odehrávají. 4

5 Annotation The main point of my bachelor thesis is to define risky bank loans, by the aggregated way determine risks which are resulting from granted particular sorts of bank loans for entrepreneurial subject. The another step of this thesis is to analyse a process of giving bank credit with a view of prevention of the origination of risky loans, to describe activities antecedent to approval of giving bank credit. Below is mentioned the relationship between the bank loan and its security and also exposure, it means potential of measure of elimination of granting bank loan. The next part of this thesis is risk management; it means monitoring and client rating, rating of repaying a credit process, classification of debt. The consequential activity in process of financing enterprise subject through the bank loans is debt collection, restructuring bank loans and another form of solution, it means securing of repaying the bank loan. The thesis devote to corporate environment and the subjects, which are presenting at the process, in which are these transaction done. 5

6 Obsah OBSAH... 6 ÚVOD DRUHY RIZIK DRUHY RIZIK ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ ÚVĚRŦ: podle doby splatnosti na podle poskytnuté měny na podle zajištění poskytnutých úvěrů na podle způsobu čerpání na podle subjektu, kterému je úvěr poskytován PREVENCE RIZIKA BONITA KLIENTA Úvěrové registry Rating, ratingové stupnice Scoring a ověřování Hodnocení a měření úvěrového rizika podle pravidel Basel II SCHVALOVÁNÍ ÚVĚRŦ Systémy schvalování Omezení pravomocí při schvalování úvěrů INFORMACE PŘEDKLÁDANÉ PŘI SCHVALOVÁNÍ ÚVĚRU ODBORNÁ PŘÍPRAVA A KVALIFIKAČNÍ RŦST ZAMĚSTNANCŦ ZPŦSOBY ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚRŦ ŘÍZENÍ RIZIKA CÍLE SLEDOVÁNÍ RIZIKA SLEDOVÁNÍ ÚVĚRU Průběžné sledování Formalizovaná podrobná prověrka Směrnice pro sledování úvěrů na základě klasifikace rizika Postupy sledování (kontroly) úvěrů Rozdělení povinností Zprávy o výsledcích prověrky úvěru SLEDOVÁNÍ (KONTROLA) PORTFOLIA Centralizace informací o úvěrovém riziku Trendy v portfoliu Typy globálních limitů Zprávy o výsledcích kontroly portfolia Ziskovost portfolia REZERVY Odepsání úvěrů ZPŮSOBY ŘEŠENÍ PROBLEMATICKÝCH ÚVĚRŮ

7 4.1. SANKCE ZMĚNY PODMÍNEK ÚVĚROVÉ SMLOUVY PRODEJ POHLEDÁVEK KONVERZE POHLEDÁVEK REALIZACE ZAJIŠŤOVACÍCH INSTRUMENTŦ VYMÁHÁNÍ ÚVĚRŮ PŘÍZNAKY VČASNÉHO VAROVÁNÍ STANOVENÍ STRATEGIE VYMÁHÁNÍ ÚVĚRŦ PODROBNÉ ŘEŠENÍ SITUACE KLIENTA Formy a důsledky porušení závazku MOŢNÉ ALTERNATIVNÍ STRATEGIE Pokračování obvyklé činnosti podniku Restrukturalizace Postup při platební neschopnosti a úpadku ZÁVĚRY SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY PŘÍLOHY

8 Úvod Procesu poskytování, spravování, splácení, vymáhání bankovních úvěrŧ a souvisejících činností v širším slova smyslu se účastní řadu subjektŧ, ke kterým rozhodně patří banky a finanční instituce a podnikatelské subjekty, jako nejvýznamnější články procesu poskytování bankovních úvěru. Těmito subjekty se práce bude dále zabývat. Vedle těchto existují subjekty, které se více či méně procesu účastní, jejich činnost mŧţe riziko spojené s poskytováním bankovních úvěrŧ významnou měrou ovlivňovat. Jedná se o poradenské a zprostředkovatelské společnosti a ratingové agentury. Tyto subjekty mají pouze poradenskou, zprostředkovatelskou, informativní, analytickou a podobnou funkci, jejich sluţby jsou v procesu obvykle vyuţívány, vzhledem k tomu, ţe smluvními stranami v procesu poskytování bankovních úvěrŧ jsou banky a podnikatelské subjekty, práce se těmito poradenskými subjekty bude zabývat pouze okrajově, a to pouze v případech, kdy jejich činnost má bezprostřední podíl na vzniku, existenci, analýze a vymáhání rizikových úvěrŧ. Nezanedbatelným prvkem pro poskytování, správu, splácení a vymáhání bankovních úvěrŧ je podnikatelské prostředí jako takové, tzn. podmínky pro podnikání v nejširším smyslu. K těmto podmínkám patří podnikatelské prostředí, které je charakterizováno státními a soukromými institucemi, soustavou zákonŧ, daní, cel, měn, pobídek, atd. vč. institucí globalizovaného trhu se všemi jeho výhodami a nevýhodami. Toto prostředí má v řadě případů rozhodující význam z hlediska míry uspokojení pohledávky banky, příkladem jsou například podmínky pro realizaci prodeje nemovitosti nedobrovolnou draţbou nebo způsob uspokojování nároků banky v podmínkách platného insolventního zákona. Protoţe si práce jako taková dala za cíl věnovat se rizikovým úvěrŧm, je přirozené, ţe první krok bude směřovat právě k úvěrŧm, hledání příčinné souvislosti mezi poskytnutým úvěrem jako takovým v příslušném členění a jeho vlivem na vznik rizikového úvěru. 8

9 1. Druhy rizik Poskytování úvěrŧ a další formy financování patří mezi velmi významné obchody komerčních bank, i kdyţ jejich význam z pohledu podílu na výnosech banky klesá, a to právě z dŧvodu rizikovosti těchto obchodŧ. Těţiště výnosŧ se přesouvá do oblasti bankovních poplatkŧ, které nejsou rizikové, banka si je obvykle inkasuje přednostně z prostředkŧ na bankovním účtu klienta. Bankovní úvěry jako takové mají dlouhou historii, vţdy byly prostředkem a nástrojem k podpoře a rozvoji obchodŧ a ekonomiky, úvěry, pŧjčkami a jim podobnými deriváty se zabývá mnoho bankovních, finančních i nebankovních a dalších podnikatelských subjektŧ, všechny tyto subjekty akceptují určitou míru rizika plynoucí z těchto obchodŧ. Stejně starý jako úvěr je i bankovní riziko Druhy rizik trţní operační úvěrová ostatní rizika (riziko ztráty likvidity, reputační riziko, riziko země) nepředstavují v současné době váţnou hrozbu pro český bankovní sektor. Trţní riziko souvisí s pohybem cen trţních aktiv a kurzŧ měn a je ovlivnitelné zajištěním proti výkyvŧm. Operační riziko je v současné době stále ještě obtíţně kvantifikovatelné, jako příklad lze uvést selhání počítačových systémŧ, sítě bankomatŧ nebo telefonní sítě, v České republice se tyto případy vyskytují, provozovatelé těchto systémŧ nejsou dostatečně otevření, aby bylo moţno případnou analýzu vyuţít pro kalkulaci případných rizik. Úvěrové riziko je rizikem, které je s bankami pŧsobícími v České republice spojováno nejčastěji. Pro mnohé z domácích bank zŧstává typická převaha klasických bankovních 9

10 operací, to znamená významný podíl úvěrové emise na straně aktiv a obdobně významná klientská depozita na straně pasiv. Ačkoliv se úvěrové riziko objevuje také jako součást jiných bankovních aktivit, stále je nejčastěji spojováno s poskytováním úvěrŧ. Z hlediska řízení úvěrového rizika rozlišujeme: a) riziko nesplnění závazku proti stranou je dáno odhadem pravděpodobnosti vzniku ztráty z dané transakce. Jedná se o: - riziko klienta (klient nebude schopen či ochoten dostát svému závazku) - riziko země (všechny či většina subjektŧ dané země nebude schopny splnit své mezinárodní závazky) - riziko transferu (stát nebude schopen či ochoten splnit své mezinárodní závazky z dŧvodu nedostatku devizových prostředkŧ) - riziko koncentrace (tzn. nedostatečné diverzifikace aktiv mezi rŧzná odvětví) b) inherentní riziko produktu je dáno výší ztráty v dŧsledku nesplnění závazku protistranou. Nezabývá se pravděpodobností vzniku ztráty, ale její výší a pŧvodem vzniku. Jedná se o: - přímé úvěrové riziko riziko jistiny a úrokŧ (banka nebude schopna získat v době splatnosti jistinu a úroky) - riziko neposkytnutého plnění z derivátového kontraktu - riziko zajištění (banka není schopna obhájit své nároky vyplývající ze zajištění, změna hodnoty zajištění v čase) - riziko nevrácení poskytnutých záloh - riziko vypořádání (u obchodŧ s cennými papíry) 10

11 1.2. Základní rozdělení úvěrů: Bankovní úvěry lze charakterizovat a členit podle mnoha hledisek, základní skupinami jsou: peněţní úvěry tzn. peníze poskytnuté obvykle bezhotovostně, klient musí úvěr v dohodnuté lhŧtě splatit včetně úrokŧ. Z hlediska banky se tyto úvěry promítají do její bilance a ovlivňují tak přímo její likviditu. Do této skupiny patří úvěry kontokorentní, eskontní, hypoteční a spotřební, dále provozní a investiční úvěry, charakteristice jednotlivých skupin a jejich vlivu na rizikovost se práce věnuje níţe, závazkové úvěry a záruky, jedná se zejména o akceptační úvěr, avalový úvěr a rŧzné druhy bankovních záruk, tato skupina se sice liší formou a charakteristickými prvky, ale s ohledem na úvěrová rizika je tato forma v mnohých směrech podobná. Tato práce se závazkovými úvěry a zárukami nezabývá, přesto však povaţuji za vhodné uvést příklad dokládající stejné dŧsledky a dokonce i větší riziko. Příkladem je např. situace, kdy banka poskytne klientovi klasickou bankovní záruku ve prospěch třetí osoby za úhradu závazků spojených s dodávkou investičního celku. Této transakci předcházejí se strany banky i klienta stejné postupy, tzn. předání ţádosti o poskytnutí bankovní záruky, zpracování analýz, rozhodování úvěrového výboru, schválení bankovní záruky a zajištění. Je uzavřena smlouva o poskytnutí bankovní záruky, klient je spokojen, protoţe náklady na bankovní záruku jsou obvykle niţší neţ náklady na bankovní úvěr, dodavatel je také spokojen, neboť si je jist úhradou a proto ani nepoţaduje vyšší cenu z titulu odloţení úhrady. Smlouva o poskytnutí bankovní záruky obsahuje ustanovení, ţe pokud bude banka vyzvána k plnění z bankovní záruky, poskytne klientovi úvěr, ze kterého bude závazek uhrazen. Budoucí úvěr je zajištěn budoucí smlouvou, závazkem klienta uzavřít smlouvu o zástavě nemovitosti v případě čerpání úvěru. Příklad dokládá situaci, kdy se plnění z bankovní záruky realizuje vynuceným bankovním úvěrem, novým nezanedbatelným rizikovým prvkem je smlouva o 11

12 smlouvě budoucí na zástavu nemovitosti, která zajišťuje tento obchod. Bankovní záruky jsou poskytovány solidním a prověřeným klientům aby nehrozilo nebezpečí vzniku situace, kdy klient dá nemovitost do zástavy někomu jinému, případně zřídí na nemovitosti věcné břemeno, které tuto nemovitost znehodnotí, nebo dokonce odmítne zástavní smlouvu uzavřít. Z pohledu těchto rizik se poskytnutí bankovní záruky jeví jako daleko rizikovější obchod neţ klasický bankovní úvěr zajištěný zástavou nemovitosti. alternativní formy financování - jedná se o získání peněz za určitých specifických podmínek, k nejvýznamnějším patří faktoring a forfaiting, rizika plynoucí z těchto obchodŧ jsou částečně shodná a částečně specifická, tato práce se jimi nezabývá. Peněţní úvěry Kontokorentní úvěr - ve vyspělých ekonomikách patří k nejvýznamnějším krátkodobým úvěrŧm. Jedná se o sloučený vkladový a úvěrový účet. Klient tak mŧţe platit ze svého účtu i v případě, kdy na něm nemá dostatek peněz. Maximální výše úvěru je dána dohodnutým úvěrovým rámcem, který udává výši moţného dluhu /debetní zŧstatek na účtu/. V případě debetního zŧstatku platí klient úrok z úvěru, v případě kreditního zŧstatku dostává klient úrok z vkladu. Banka obvykle povoluje i určité krátkodobé překročení úvěrového rámce, coţ mŧţe pro klienta znamenat dodatečné /sankční/ úroky. Splatnost úvěru je krátkodobá, např. 30 dnŧ, a vyplývá jak z účelu pouţití poskytnutého úvěru, tak i doby, na kterou je smlouva uzavřena. Pokud banka vyţaduje zajištění, vyuţívají se prakticky všechny známé formy, k nejkvalitnějšímu běţně pouţívanému zajištění patří zástava nemovitosti. Pro klienta je velkou výhodou moţnost pruţného čerpání podle momentální potřeby (úroky platí pouze z aktuálního stavu). Firma tak má moţnost překlenout krátkodobý nedostatek peněz na běţném účtu. Úroková sazba bývá obvykle vyšší. 12

13 Pro banku je poměrně vysoká úroková sazba výhodou, ale výhodou diskutabilní, protoţe i vysoké náklady pro klienta jsou prvkem, který zvyšuje riziko vzniku situace, kdy klient nebude schopen své závazky splácet. Z pohledu rizika se tento úvěr jeví jako poměrně málo rizikový, ale to platí pouze za předpokladu, ţe úvěrový rámec, který je bankou stanoven, respektuje reálné moţnosti firmy splácet tento úvěr. Běţná praxe bank je bohuţel často taková, ţe dlouhodobou potřebu klienta čerpat bankovní úvěr řeší krátkodobými bankovními úvěry, tento úvěr je pravidelně obnovován, tzn. ţe je splácen z výnosu dalšího úvěru a úvěr se tak stává prakticky nesplatitelný. Banka se tak stává rukojmí klienta, aby klient nebyl klasifikován jako problémový, je nucena úvěr obnovovat. Toto je problém řady velkých společností, příkladem nedávného období jsou sklárny a porcelánky, které nebyly schopny splácet své bankovní závazky, i kdyţ v zájmu objektivity je nutno konstatovat, ţe impulzem k jejich bankrotu byla přetrvávající neschopnosti konkurovat cenou levnému asijskému zboţí. Eskontní úvěr - jedná se o krátkodobý úvěr, banka odkupuje /eskontuje/ směnku od majitele před její splatností a poskytuje majiteli směnky tento úvěr, přičemţ si sráţí úrok diskont za dobu od eskontu do dne splatnosti směnky. Základem pro stanovení výše úroku jsou smluvně dohodnuté podmínky mezi klientem a bankou, banka inkasuje úrok stanovený na základě diskontní úrokové sazby obchodní banky, eskontní provizi a související poplatky a výlohy. V tomto případě se jedná o úvěr s poměrně vysokým rizikem, neboť celá transakce je z pohledu hodnocení rizika postavena na bonitě dluţníka, úvěr nebývá jiným zpŧsobem zajištěn. Hypoteční úvěr česká legislativa vymezuje hypotéční úvěry jako úvěry poskytované na investice do nemovitostí na území ČR, na jejich výstavbu či pořízení, rekonstrukci, druhou charakteristikou je zajištění úvěru zástavním právem k této nebo jiné nemovitosti. 13

14 Obvykle se jedná se o úvěr dlouhodobý /doba splatnosti 5 20 let/, banka získává zdroje na tyto úvěry zejména emisí hypotéčních zástavních listŧ, výhoda těchto úvěrŧ spočívá v tom, ţe výnosy z hypotéčních zástavních listŧ jsou osvobozeny od daně z příjmŧ, ekonomická teorie je charakterizuje jako relativně velmi bezpečné, obvykle i dobře obchodovatelné, coţ zvyšuje atraktivitu pro investory, kteří jsou díky tomu ochotni se spokojit i s niţším výnosem. Pro banku jako emitenta to potom znamená niţší náklady na získání zdrojŧ. Úroková sazba mŧţe být stanovena jako pevná sazba po celou dobu splatnosti nebo pohyblivá v závislosti na vývoji trţních úrokových sazeb, často se pouţívá i kombinace obou zpŧsobŧ, tzn. v prvních letech pevná sazba, pak pohyblivá. Stát obvykle podporuje hypotéční úvěry, u nás je to ve formě příspěvkŧ fyzickým osobám, které sniţují úrokovou sazbu úvěru nebo dotacemi právnickým osobám. Na rozdíl od výše uvedených konstatování současná realita dokazuje, ţe i tyto úvěry jsou rizikové. Současná ekonomická krize, resp. recese je prakticky vyvolána neschopností dluţníků v Americe splácet hypotéční úvěry, čímţ nastal přetlak na trhu s nemovitostmi, došlo ke zhroucení trhu s nemovitostmi, coţ se negativně projevilo v zajištění těchto úvěrů, potaţmo ve schopnosti bank splácet své závazky z titulu vystavených hypotéčních zástavních listů. Ta situace vedla ke zhroucení likvidity a bankrotu některých bank. Spotřební úvěr tato skupina v širším významu zahrnuje úvěry poskytované soukromým osobám a domácnostem, které slouţí k financování nákupu spotřebních předmětŧ, pořízení nebo stavbě bytŧ a rodinných domkŧ. Od komerčních úvěrŧ se spotřební úvěr zásadním zpŧsobem liší z hlediska svého uţití, komerční úvěr obvykle financuje objekt, který vytváří zdroje na splátku úvěru, naproti tomu spotřební úvěry slouţí ke krytí spotřebních výdajŧ a tudíţ úvěrovaný objekt přímo neprodukuje zdroje ke splácení úvěru. Spotřební úvěry se od komerčních liší i dalšími rysy, mnoţství informací pro rozhodnutí o poskytnutí úvěru bývá mnohem menší, zdrojem ke splácení spotřebního úvěru je běţný příjem klienta, poskytované částky u spotřebních úvěrŧ jsou mnohem niţší neţ u komerčních. 14

15 Z pohledu existujícího rizika se jedná o velmi rizikové úvěry, tyto úvěry s výjimkou hypotéčních jsou obvykle nezajištěné, resp. jsou zajištěny jen závazkem dluţníka, případně partnera dluţníka, poskytnutý úvěr splácet. Spotřební předmět, který je zakoupen, není obvykle pro zajištění úvěru vyuţitelný a jeho hodnota v případě jeho prodeje je mizivá a nepokrývá ani náklady spojené s vymáháním tohoto úvěru. Banky své riziko ošetřují vysokou úrokovou sazbou, poplatky za uzavření transakce, smluvními pokutami apod., čímţ si vytvářejí zdroje na ztráty, které z těchto obchodŧ plynou. Tato práce se riziky spojenými s poskytováním spotřebních úvěrŧ nezabývá, i kdyţ lze konstatovat, ţe problematika vymáhání úvěrŧ je velmi podobná vymáhání podnikatelských úvěrŧ, určité odlišnosti vyplývají z právního postavení dluţníka a zajištění těchto úvěrŧ. Podnikatelské úvěry je moţno členit: podle doby splatnosti na - krátkodobé ( do 1 roku) - střednědobé (od 1-5 let) - dlouhodobé (více neţ 5 roky) Z pohledu potenciálu vzniku rizikového úvěru se jeví podstatné, na jakou dobu byl úvěr poskytnut. Delší splatnost úvěru klientovi vytváří pozitivní podmínky a prostor v tvorbě zdrojů, na druhou stranu to můţe znamenat, ţe klient není schopen úvěr v kratší době splatit. Skutečný stav je nutno odhalit při analýze finanční situace klienta a výhledu finančního plánu aţ do doby konečné splatnosti úvěru. Finanční plán je vhodné zpracovat ve variantách, i ta nejhorší varianta by měla zajišťovat plánované splátky úvěru. Dalším prvkem, který se u úvěrů s delší dobou splatnosti přidruţuje, je riziko změny podmínek trhu, vznik konkurence, odliv zakázek, změny kurzu apod., tzn. ţe můţe dojít ke změně výchozích předpokladů, které nebylo moţno v době před poskytnutím nebo v průběhu čerpání dostatečně odpovědně vyhodnotit. Další 15

16 variantou je podcenění vlivu některých okolností, finanční plán nebyl zpracován ve variantách, s některými moţnými riziky finanční plán vůbec nepočítal, na místě je proto konstatování, ţe úvěry s delší dobou splatnosti produkují velmi významný rizikový faktor. podle poskytnuté měny na - korunové (úvěr v Kč) - devizové (v jiné měně) V obecné rovině lze konstatovat, ţe korunový i devizový úvěr jsou z hlediska rizika srovnatelné, při bliţším pohledu však je nutné vzít v potaz hledisko vývoje kurzu. Problematika vzniku rizika je závislá na předmětu podnikání klienta, tzn. zda nakupuje či prodává v tuzemsku či v zahraničí, event. v jaké měně. Banky sice nabízejí pro eliminaci rizika negativního dopadu vývoje kurzu na klienta nástroje /forvard, futures, swap, opce/, jejichţ účinnost je však limitována, v kaţdém případě však zvyšují nákladovost a tím i výnosnost, ziskovost, rentabilitu a další jim podobné ukazatele. Z tohoto pohledu je jednoznačně měna a vývoj kurzu významným rizikovým faktorem. Volání českých firem pro přijetí eura je toho dokladem, neboť jedna měna znamená odstranění dopadů vývoje kurzu a je stabilizujícím prvkem pro výrobce i obchodníky. podle zajištění poskytnutých úvěrů na - zajištěné - úvěr je zajištěn vybraným instrumentem, dŧraz je kladen na kvalitu a likvidnost zajištění, - nezajištěné - banka nevyţaduje zajištění, úvěry jsou poskytovány jen dobrým klientŧm. Je naprosto zřejmé, ţe nezajištěné nebo špatně zajištěné úvěry jsou významným rizikem pro banky. Navazující problematikou, a to i u dobře zajištěných úvěrŧ je 16

17 vymahatelnost práva, tzn. existence a účinnost právních nástrojŧ pro dosaţení uspokojení pohledávky banky z titulu nesplaceného bankovního úvěru realizací zajištění v relativně přijatelném časovém horizontu. Současná právní praxe je bohuţel taková, ţe přiznání nároku na pohledávku soudem je procesem trvajícím několik let, realizace např. zástavního práva prodejem nemovitosti nedobrovolnou draţbou je v případě nespolupracujícího klienta procesem na roky a bance je z prodejní ceny sníţené o náklady na prodej nemovitosti na umoření dluhu poukázána pouze část stanovená zákonem. Pouze v případě, ţe je poskytnutý bankovní úvěr tzv. přezajištěn, tzn. minimálně na 200 %, nebo v případě, ţe je pouţití zajišťovacích instrumentů kombinováno, lze předpokládat, ţe banka vyinkasuje svou pohledávku v plné výši. Problematika zajištění bankovních úvěrů a bonity jednotlivých zjišťovacích instrumentů bude hodnocena v dalších částech práce. podle způsobu čerpání na - jednorázové úvěry ( klient vyčerpá předem stanovenou částku jednorázově nebo postupně v předem dohodnutých termínech) - ve formě úvěrové linky (klient si opakovaně pŧjčuje finanční prostředky na financování vlastních potřeb do výše stanoveného úvěrového limitu) Z hlediska moţného vzniku rizikového bankovního úvěru jsou obě formy srovnatelné, poskytování úvěru formou úvěrové linky se jeví jako rizikovější z důvodů uvedených výše, tzn. kdy je dlouhodobá úvěrová potřeba zabezpečována krátkodobými zdroji. podle subjektu, kterému je úvěr poskytován - úvěry pro podnikatelské účely, provozní a investiční, - úvěry občanům, účelové např. nákup pozemku, nebo neúčelové, - mezibankovní úvěry, - úvěry obcím a městům. 17

18 Právní subjektivita subjektu čerpajícího bankovní úvěr je rozhodně významným faktorem při poskytování bankovních úvěrŧ, tato práce si však nebere za cíl analyzovat rizika spojená s bankovními úvěry poskytovanými mimo podnikatelský sektor, obecně platí, ţe nejméně rizikoví jsou klienti s dlouhodobými stabilními diversifikovanými příjmy, naproti tomu nejrizikovější jsou začínající klienti, bez zázemí, historie, tradice a bez obchodní sítě. z hlediska reprodukčních fondů rozlišujeme úvěry - provozní, - investiční úvěry. Rizika při poskytování provozních a investičních úvěrŧ podnikatelským subjektŧm jsou do určité míry shodná, v určitých pohledech se však významně odlišují. Společnými prvky jsou například bankovní úroky, které musí být zakalkulovány do finančního plánu firmy, investiční úvěry mají obvykle středně dobou splatnost. Významný rozdíl v úvěrovém riziku představuje způsob tvorby zdrojů na splacení úvěru, jiným způsobem se tvoří zdroje na jednorázové splacení bankovního úvěru, jiným způsobem jsou vytvářeny zdroje na postupné splacení bankovního úvěru. Podnikatelská praxe tento poţadavek příliš nerespektuje, avšak ekonomická teorie potvrzuje, ţe pokud charakter tvorby zdrojů není v souladu s charakterem potřeby, dochází postupně k omezování moţností rozvoje klienta, coţ ve svých důsledcích vede ke vzniku platební neschopnosti, omezení objemu provozního kapitálu a finančním problémům klienta. Např. krátkodobý bankovní úvěr na jednorázový nákup zboţí za účelem dalšího prodeje při respektování obvyklých pravidel nevytváří potřebu tvorby zdrojů ze zisku, úspěšné prodej zboţí a inkaso trţeb vytvoří zdroje na placení bankovního úvěru a zároveň vytvoří tvorbou zisku vlastní zdroje. Naproti tomu financování investice si vyţaduje bankovní úvěr s delší dobou splatnosti, protoţe zdroje na splátku tohoto úvěru jsou obvykle vytvářeny 18

19 postupně z výnosu produkce pořízené investice, výjimkou jsou postupy developerských firem, které investují např. do výstavby nákupního centra a po dokončení tuto nemovitost prodají obchodnímu řetězci a splatí tak poskytnutý úvěr. z hlediska účelu se úvěry dělí na - účelové, bankovní úvěr je přísně účelově čerpán na objekt uvedený v úvěrové smlouvě, míru dokladovosti s stanoví banka, obvykle se pouţívá na financování investičních potřeb, - neúčelové, úvěr je čerpán bez ohledu na účel, prostředky jsou buď čerpány přímo z úvěrového účtu nebo jsou z úvěrového účtu přesunuty na běţný účet klienta, další eventualitou je poskytnutí úvěrového rámce na běţném účtu klienta, v tomto případě si banky obvykle vyhrazují povinnost klienta vést platební styk prostřednictvím tohoto běţného účtu, coţ relativně přispívá k zajištění úvěru, praktický význam je však omezený. Z pohledu rizika jsou samozřejmě méně rizikové účelově čerpané úvěry, zde se riziko obvykle soustřeďuje na rizika spojená s bonitou klienta, výnosností investice, druhu obchodu apod.. U neúčelového úvěru ještě navíc přistupuje riziko nehospodárného pouţití těchto obvykle drahých úvěrů, coţ ve svých konečných důsledcích nepřispívá k lepším finančních výsledkům firmy a nevede k tvorbě zdrojů na splácení úvěrů. Návazně na jednotlivé druhy bankovních úvěrů můţe vzniknout situace, kdy se úvěrové riziko sčítá, event. aţ násobí. Jako příklad je moţno uvést modelovou situaci, kdy banka poskytne bankovní úvěr např. na pořízení výrobní linky, jejíţ ekonomická návratnost je vypočtena na 6 let, realizací produkce výrobní linky vznikají zdroje - zisk, který je po zdanění zdrojem pro splácení bankovního úvěru. Banka poskytne úvěr jednorázovým převodem na běţný účet klienta a poţaduje splatnost úvěru do 4 let, protoţe nemá 19

20 limit pro poskytování delších bankovních úvěrů. Úvěr je zajištěn investicí, tzn. pořizovanou výrobní linkou. Z naznačeného je zřejmé, ţe v tomto případě dochází k násobení existujícího rizika, a to z těchto důvodů: úvěr nebyl čerpán účelově, hrozí reálné riziko, ţe prostředky přisunuté na běţný účet klienta budou pouţity na úhradu provozních potřeb a investice nebude dokončena, event. nebude dokončena v termínu, splatnost úvěru není v souladu s návratností investice, tzn. ţe zdroje vytvořené za 4 roky nebudou dostatečné, aby úvěr byl splacen beze zbytku, zajištění poskytnutého úvěru prakticky nevzniklo, neboť movitými věcmi nelze tímto způsobem zajišťovat poskytnuté bankovní úvěry, aby firma zajistila splácení úvěru podle plánu, bude muset krátit financování jiných potřeb, mohlo by dojít k významnému nárůstu závazků po lhůtě splatnosti, čímţ by se významně zvýšilo nebezpečí podání návrhu na konkurz ze strany některého z věřitelů, v případě vyhlášení konkurzu by banka nebyla odděleným věřitelem a její uspokojení pohledávky by bylo prakticky nulové. Souhrnně lze konstatovat, ţe rizikové bankovní úvěry vznikají z těchto důvodů: ţádost klienta neuvádí pravdivě všechny poţadované údaje, resp. ţádost není zpracována s patřičnou odpovědností, nejsou respektovány, event. jsou podceněny obecně platné zásady pro poskytování úvěrů, např.: - nedostatek obezřetnosti na straně banky vůči klientovi, - nesoulad mezi tvorbou zdrojů na splátku úvěru se splatností úvěru, - finanční plán je nadhodnocen, není zpracován ve variantách, není doloţen reálnými smlouvami, pracuje s nepřesnými odhady, - nedostatečná pozornost a opatrnost banky při vyhodnocování bonity klienta, 20

21 - nedostatek zkušenosti banky při vyhodnocování návratnosti poskytnutého úvěru ve vztahu k podnikatelským záměrům klienta, - nedostatečné posouzení komplexu rizik plynoucího z připravované úvěrové transakce, nedodrţení účelovosti poskytnutého úvěru, druhotná platební neschopnost, podcenění moţnosti působení vnějších vlivů finanční krize, konkurence, válečné konflikty, embarga, nedostatečné zajištění, podcenění průběţného vyhodnocování bonity klienta a předcházení vzniku rizika, cílená kriminalita a pokusy o podvod a řada jiných důvodů. Závěrem lze uvést, ţe úvěrové riziko vzniká z mnoha příčin, přičemţ jeho projev je prakticky totoţný, klient nemá dostatek prostředků na úhradu poplatků, úroků, a splátek úvěru v plánovaném termínu. Potřeba předcházet úvěrovému riziku znamená posílit roli prevence rizika a zajištění poskytnutého bankovního úvěru. 21

22 2. Prevence rizika Chce-li klient zaţádat o úvěr, měl by se připravit na to, ţe kaţdá banka má vlastní úvěrovou politiku a při poskytování úvěrŧ klientŧm uplatňuje řadu zásad a metodologických postupŧ. Neţ banka poskytne úvěr resp. uzavře s klientem úvěrovou smlouvu, prověří bonitu klienta tzn. zda je klient schopný dostát svým závazkům a splácet případný úvěr. Při posuzování bonity bankovní klientely banka obvykle provede úvěrovou analýzu, při které zkoumá: zda poskytnutí úvěru odpovídá úvěrové politice banky, zda výše úvěru je v souladu s moţnostmi banky a zda je poskytnutí úvěru v souladu se zákonem, serióznost klienta a jeho ochotu platit dluhy, schopnost splatit úvěr i s úrokem, coţ je u firmy posuzováno podle finanční situace, výši vlastního kapitálu a výši závazků, moţnosti zajištění úvěru jako druhotného zdroje příjmů pro případ, ţe dluţník nemá dostatek peněţních prostředků na splácení úvěru a úroku. Hlavními kritérii při samotném rozhodování o poskytnutí úvěru jsou: návratnost, tj. schopnost dluţníka splatit úvěr ve sjednané lhŧtě, tato schopnost závisí na mnoha faktorech, prakticky kaţdá poloţka uvedená v rozvaze a ve výkazu zisku a ztrát se významnou měrou podílí na schopnosti dluţníka splácet úvěr ve sjednané lhŧtě, výnosnost úvěru je závislá především na výši úrokové sazby, tato sazba je ovlivňována mnoha faktory, ke kterým např. patří: - výše sazeb ČNB, - sazby konkurence, - výše nákladŧ banky, - charakter úvěru, - ekonomickými podmínkami např. mírou inflace, atd.. 22

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A V OBORU EKONOMIKA Ořechová 790, 379 01 Třeboň, IČO: 734 76 901, DIČO : CZ 7401281228 mobil: 777 152 675 člen komory soudních znalců e-mail: info@znalectvi.net www.znalectvi.net

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ Klasický přístup dle odrazu v BILANCI banky: AKTIVNÍ bank. obchody - na straně aktiv - B jako VĚŘITEL, tzn. vznik pohledávky, - poskytování úvěrů, nákup cenných

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ - banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu Evropská centrální banka Spravuje euro (jednotnou měnu EU) a udržuje cenovou stabilitu v

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková BANKOVNICTVÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

KB spolehlivý partner municipalit

KB spolehlivý partner municipalit KB spolehlivý partner municipalit 43. Den malých obcí Praha 10.3.2015 Municipality - Přístup Komerční banky Municipality - nejstabilnější a nejméně rizikové subjekty v ČR z pohledu financování Vývoj hospodaření

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům.

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům. Ratingový proces a ratingový systém Česká spořitelny Ratingem se rozumí ohodnocení příjemce úvěru z hlediska jeho schopnosti dostát včas svým (úvěrovým) závazkům. Jaký je rozdíl mezi externím a interním

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

II. Externí zdroje financování krátkodobé

II. Externí zdroje financování krátkodobé II. Externí zdroje financování krátkodobé Krátkodobé externí zdroje I) Z hlediska zdrojů: jedná se o finanční zdroje splatné do 1 roku II) Z hlediska objektu financování: Jedná se o financování OM: Vybavení

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Financování projektů řešených metodou EPC European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři. Tento

Více

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku.

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Externí financování Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Využití externího kapitálu je možné za předpokladu, že náklady na pořízení externího kapitálu jsou nižší,

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY

MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY 5.1 Podstata a obsah řízení rizika likvidity Riziko likvidity ohrožuje do jisté míry každou banku. Znamená, že banka není schopna na požádání vyplácet vklady svým klientům.

Více

Jak si vybudovat finanční historii a finanční gramotnost

Jak si vybudovat finanční historii a finanční gramotnost Jak si vybudovat finanční historii a finanční gramotnost Konference: Finanční gramotnost v praxi Konferenční centrum City Na Strži 1702/65, Praha 4 Agenda Registry klientských informací Úvod Jak registry

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Ratingem se rozumí ohodnocení příjemce úvěru z hlediska jeho schopnosti dostát včas svým (úvěrovým) závazkům.

Ratingem se rozumí ohodnocení příjemce úvěru z hlediska jeho schopnosti dostát včas svým (úvěrovým) závazkům. 1 B_BUA Bankovní úvěrové analýzy 5. Ratingový proces a ratingový systém na základě praxe České spořitelny 2 Ratingová indikace Počátkem roku 2007 vstoupily v platnost nové mezinárodní předpisy o kapitálové

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

5. Úvěrové bankovní produkty

5. Úvěrové bankovní produkty 5. Úvěrové bankovní produkty Výkladová část Úvěr je půjčení finančních prostředků právnické nebo fyzické osobě banko nebo třetí osobou za předpokladu jejich návratnosti a vyinkasování úroku a příslušných

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Aktivní operace - úvěry III/2 VY_32_INOVACE_27 2 Název školy Registrační číslo projektu

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ Cíle FŘP: udržení finanční stability, maximalizace hodnoty majetku (akcionářů), integrace činností, uspokojení zákazníků, dosahovat stálé likvidity.

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2012O0018 CS 09.11.2012 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 2. srpna

Více

Skóringový model. Stanovení pravděpodobnosti úpadku subjektu v následujících 12 měsících

Skóringový model. Stanovení pravděpodobnosti úpadku subjektu v následujících 12 měsících BISNODE SKÓRING Skóringový model Stanovení pravděpodobnosti úpadku subjektu v následujících 12 měsících Hodnocení na základě: sofistikovaných matematicko-statistických modelů desítek vstupních parametrů

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Investice a investiční činnost Ekonomika lesního hospodářství 4. cvičení Investice Investice

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

Konzultační materiál. Limity poplatků ve 2. pilíři penzijního systému

Konzultační materiál. Limity poplatků ve 2. pilíři penzijního systému Konzultační materiál Úvod Tento dokument slouží jako podklad k veřejné konzultaci problematiky poplatků, které budou účtovány účastníkům v připravovaném 2. pilíři penzijního systému České republiky. Záměrem

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

Externí zdroje financování podniku

Externí zdroje financování podniku Externí zdroje financování podniku 1. Charakteristika a struktura Ve srovnání s interními zdroji (spojené s vnitřními činnostmi podniku) jsou to všechny ostatní zdroje. Určení: financování přírůstkem kapitálu

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00, Praha 8 IČ: 47672684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Bankovní produkty. Finanční řízení pro nefinančníky. tková. Ing. Jaroslava Syrovátkov

Bankovní produkty. Finanční řízení pro nefinančníky. tková. Ing. Jaroslava Syrovátkov Finanční řízení pro nefinančníky 1. část Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Bankovní služby banky poskytují zákonem přesně vymezené služby podle rozvahy banky se člení na aktivní pasivní neutrální (mimobilanční)

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Security Markets I. Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets

Security Markets I. Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets Security Markets I Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets Úvod Finanční trh je souhrn nástrojů, postupů, institucí a vztahů mezi nimi, jejichž prostřednictvím dochází k přelévání volných finančních

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Raiffeisenbank a.s. produkty a služby pro podnikatele a firmy Ing. Ondřej Raba Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Program Představení banky a finanční skupiny Raiffeisen. Produkty a služby pro podnikatele

Více

Financování a řízení rizik územních samospráv Úvod do problematiky. Praha, 9. června 2011

Financování a řízení rizik územních samospráv Úvod do problematiky. Praha, 9. června 2011 Financování a řízení rizik územních samospráv Úvod do problematiky Praha, 9. června 2011 Možnosti dlouhodobého financování Úvěr EIB + Není třeba vypisovat veřejné výběrové řízení + Pravděpodobně výrazně

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

1. Údaje o strategii a postupech řízení rizik

1. Údaje o strategii a postupech řízení rizik 1. Údaje o strategii a postupech řízení rizik Českomoravská záruční rozvojová banka, a. s. podstupuje a řídí tyto typy rizik: - úvěrové, - úrokové, - měnové, - operační - likvidity. Řízení jednotlivých

Více

Příloha č. 4 Podmínky finanční způsobilosti UTP/Uživatele

Příloha č. 4 Podmínky finanční způsobilosti UTP/Uživatele Příloha č. 4 Podmínky finanční způsobilosti UTP/Uživatele 1. UTP/Uživatel je povinen prokázat PDS dostatečnou finanční způsobilost k plnění svých povinností stanovených SOD. Finanční způsobilost musí UTP/Uživatel

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Název tematického celku: TRENDY V OBLASTI ÚČETNÍHO ZOBRAZENÍ BANKOVNÍCH OBCHODŮ Cíl: Vysvětlit současný přístup

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO155

Více

Liquidity management in a small or medium enterprise

Liquidity management in a small or medium enterprise Liquidity management in a small or medium enterprise Řízení likvidity v malém a středním podniku Dana Kubíčková, Marcela Vančatová 1 Abstract Liquidity management in a small or medium enterprise is in

Více

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu.

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Glosář (čistá) hodnota obchodního jmění Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Citlivost na změnu úrokové sazby Riziko, které snižuje hodnotu vaší investice,

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

Risk = Zisk platí to i v Agrofertu? Miroslav Nauč, 17.10.2014

Risk = Zisk platí to i v Agrofertu? Miroslav Nauč, 17.10.2014 Risk = Zisk platí to i v Agrofertu? Miroslav Nauč, 17.10.2014 2 Koncern Agrofert 3 Koncern Agrofert 4 Ekonomika koncernu Agrofert Práce s pohledávkami v koncernu Agrofert, a.s Pro práci s pohledávkami

Více

Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr. Finanční trhy. Identifikace rizika. Definice a rozsah rizika

Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr. Finanční trhy. Identifikace rizika. Definice a rozsah rizika Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr Úvod Každý podnikatelský subjekt čelí nejistotě. Budoucnost je doposud nenapsaná kapitola a můžeme jen s menšími či většími úspěchy odhadovat,

Více

Komerční bankovnictví 4

Komerční bankovnictví 4 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Úvěrové produkty 1) Struktura úvěrových produktů 2)

Více

Basel II. Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 2. 3. ročník letní semestr Přednáška 3-2007

Basel II. Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 2. 3. ročník letní semestr Přednáška 3-2007 Basel II Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 2 3. ročník letní semestr Přednáška 3-2007 Předmětem podnikání bank je riziko, její produkty a služby jsou založeny na přejímání rizik od

Více

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství Investiční dotazník 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství IDENTIFIKACE ZÁKAZNÍKA Jméno a příjmení / Společnost: Rodné číslo /

Více

Spolufinancování vodárenských projektů. Konference Financování vodárenské infrastruktury 13.2. 2013, Praha B.I.D. Services

Spolufinancování vodárenských projektů. Konference Financování vodárenské infrastruktury 13.2. 2013, Praha B.I.D. Services Spolufinancování vodárenských projektů Konference Financování vodárenské infrastruktury 13.2. 2013, Praha B.I.D. Services HLAVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VOD. PROJEKTŮ Dotační titul Operační program Životní

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

Žádost o poskytnutí (Údaje prosím vyplňte hůlkovým písmem)

Žádost o poskytnutí (Údaje prosím vyplňte hůlkovým písmem) UNIBON spořitelní a úvěrní družstvo se sídlem Ostrava Moravská Ostrava, Velká 2984/23, PSČ 702 00 identifikační číslo 250 53 892 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle

Více

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

8. Přednáška Centrální banka

8. Přednáška Centrální banka 8. Přednáška Centrální banka Historie centrální banky: 1668 (1697) Sweriges Riksbank 1694 Bank of England 1913 Federální rezervní systém 1.4.1926 Národní banka československá (1920 zákon, Bankovní úřad

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Dotace a úvěr jak na to?

Dotace a úvěr jak na to? Dotace a úvěr jak na to? Bankovní produkty a finanční instrumenty pro výzkum, vývoj a inovace Praha 30.11.2009 KB Finanční nástroje Hypoteční úvěr Kreditní karta pro podnikatele Profi úvěr FIX menší a

Více

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni. Finanční trhy Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup

Více

Příloha č. 4 Podmínky finanční způsobilosti UTP/Uživatele

Příloha č. 4 Podmínky finanční způsobilosti UTP/Uživatele Příloha č. 4 Podmínky finanční způsobilosti UTP/Uživatele 1. UTP/Uživatel je povinen prokázat PDS dostatečnou finanční způsobilost k plnění svých povinností stanovených SOD. Finanční způsobilost musí UTP/Uživatel

Více

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Investičníčinnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie Podnikové pojetí investic Klasifikace investic v podniku 1) Hmotné (věcné, fyzické, kapitálové) investice 2) Nehmotné

Více

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů.

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. 4. Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. Bankovní produkty služby, které mohou banky svým klientům samostatně nabízet bankovní produkt = bankovní obchod Základní charakteristiky

Více

PE 301. Téma 4 Financování

PE 301. Téma 4 Financování PE 301 Téma 4 Financování Obsah Základní struktura rozvahy Klíčové vazby v rozvaze Co je financování Způsoby financování Shrnutí Vstup investora Běžný úvěr Emise obligací Faktoring, forfaiting Strana 2

Více

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Faktory ovlivňující aktuální stav financí ÚSC Ekonomické Pokračuj ující ekonomická krize

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 2.2.2013

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2015 COM(2015) 343 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 CS CS Obsah 1. Úvod... 3 2. Finanční stav fondu k 31. prosinci

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

Komerční bankovnictví A 1-5

Komerční bankovnictví A 1-5 Komerční bankovnictví A 1-5 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠFS, externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha a předseda

Více