POLOLETNÍ ZPRÁVA o výsledcích hospodaření za 1. pololetí roku 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POLOLETNÍ ZPRÁVA o výsledcích hospodaření za 1. pololetí roku 2007"

Transkript

1 POLOLETNÍ ZPRÁVA o výsledcích hospodaření za 1. pololetí roku 2007 Software602 a. s. Hornokrčská 15, Praha 4

2 Základní údaje o společnosti Obchodní jméno : Software602 a. s. Sídlo : Hornokrčská 15, Praha 4 PSČ : IČ : DIČ : CZ Základní kapitál : 51 mil Kč Obchodní rejstřík : MS v Praze, oddíl B, vložka 3044 Datum založení : Právní forma : akciová společnost ISIN : CZ V 1. pololetí roku 2007 nedošlo k žádné změně ve složení představenstva ani v dozorčí radě společnosti: Představenstvo ing. Richard Kaucký, předseda představenstva, r.č , Praha 4, Žluťáskova 734 ing. Jiří Vacovský, místopředseda představenstva, r.č , Praha 6 Přední Kopanina, K Lávce 75 ing. Pavel Nemrava člen představenstva, r.č , Praha 10, Jesenická 3004/6 Dozorčí rada Mgr. Pavel Čvančara, předseda dozorčí rady, r.č /2468, Praha 5, Wassermannova 922 Mgr. Vladimír Trepák, místopředseda dozorčí rady, r.č /6272, Bratislava, Ľ. Fullu 6 ing. Jiří Hanzal, člen dozorčí rady, r.č /1562, Praha 4, Leopoldova 2044

3 Popis stavu podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření společnosti v I. pololetí 2007 V segmentu veřejné správy se nám dařilo dále zvyšovat podíl 602XML formulářů v oblasti sběru XML dat ve spolupráci s renomovanými systémovými integrátory. Na konferenci ISSS na začátku druhého kvartálu bylo představeno nasazení našich formulářů v řešení Czech POINT, které bylo uvedeno do pilotního provozu. V druhém kvartálu jsme získali několik dalších zajímavých projektů jako jsou vícejazyčné elektronické formuláře u žádostí o víza na Ministerstvu zahraničních věcí, nasazení 602XML formulářů pro tiskové výstupy na Českém úřadu zeměměřičském a katastrálním. Velmi zajímavou oblastí je zavedení elektronického schvalovacího procesu s využitím produktu 602XML Form Server, který pilotujeme jak ve veřejné správě, tak v komerčním segmentu. V oblasti konverze do formátu PDF jsme na konci prvního pololetí získali zajímavou referenci prodejem multilicence pro Notářskou komoru České republiky s postupným nasazením na všechny subjekty. Nové verze XML a PDF produktů uvedené v průběhu druhého kvartálu byly přijaty pozitivně. Ve středním a menším segmentu jsme na konci prvního kvartálu uvedli na český trh nový komunikační server s podporou týmové spolupráce 602LAN SUITE 5 Groupware spolu s novým sestavením OpenOffice.org Software602 Edition (v brandovaném produktu 602Office 2). Vzhledem k delšímu času nutnému pro zavedení nového produktu do prodejní sítě se zatím nové verze v obratech prvního pololetí neprojevily. Konsolidované výnosy skupiny činily 46,45 mil. Kč. Konsolidovaný výsledek hospodaření (zisk) za první pololetí letošního roku dosáhl výše 0,5 mil Kč. Druhé pololetí dlouhodobě vykazuje lepší výsledky než pololetí první a letošní rok v tomto směru nebude podle všech předpokladů výjimkou.

4 Řádná valná hromada společnosti Řádná valná hromada společnosti se konala dne 21. června 2007 a proběhla dle pořadu jednání zveřejněného v celostátně distribuovaném deníku Lidové noviny dne 16. května 2007 a zároveň v Obchodním věstníku č. 20/07 téhož dne. Program řádné valné hromady: 1. Zahájení, volba orgánů valné hromady. 2. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2006 a zprávy dozorčí rady. 3. Schválení roční účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2006 a návrhu vypořádání výsledku hospodaření 4. Závěr. Rozhodnutí řádné valné hromady 1. Byly zvoleny orgány valné hromady. 2. Valná hromada projednala zprávu představenstva opodnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2006 a zprávu dozorčí rady 3. Řádná valná hromada společnosti Software602 a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku za rok Řádná valná hromada společnosti Software602 a.s. schvaluje vypořádání hospodářského výsledku za rok 2006 tak, že zisk po zdanění ve výši 802 tis. Kč bude rozdělen následujícím způsobem: - povinné doplnění rezervního fondu ve výši ,- Kč, - doplnění zvláštního rezervního fondu ve výši ,- Kč.

5 Popis stavu a vývojových tendencí podnikatelské činnosti společnosti ve II. pololetí roku 2007 V segmentu veřejné správy a korporací ve druhém pololetí budeme nabízet projekty pro formulářový sběr XML dat, elektronické schvalování dokumentů (s cílem zajistit základní ISO procesy) a automatizované převody libovolných elektronických dokumentů do PDF a PDF/A formátu (Acrobat Reader ) s možností jejich dlouhodobé archivace. Pro tento segment připravujeme specializovaný portál fokusovaný na tuto problematiku, která vykazuje nejvyšší absolutní nárůsty. V druhém pololetí předpokládáme v tomto segmentu lepší výsledky než v prvním pololetí v Česku i na Slovensku, u anglických verzí produktů očekáváme růst v oblasti produktů pro konverzi do formátu PDF a nově i do formátu PDF/A. V segmentu středních a menších organizací připravujeme nové sestavení komunikačního serveru 602LAN SUITE 5 GroupWare pro anglicky mluvící trhy s předpokladem nárůstu prodeje anglických verzí díky široké zákaznické bázi. Hladký přechod našich stávajících zákazníků na novou verzi v průběhu čtvrtého kvartálu je u tohoto produktu naší prioritou. Pro uživatele OpenOffice.org a Mozilla.org (Open Source Software projekty) připravujeme na konec třetího kvartálu portál 602Office.cz s výběrovým obsahem, od kterého si slibujeme oživení i směrem ke Groupware. Celkové konsolidované výnosy Software602 a. s. předpokládáme zhruba na stejné úrovni minulému roku tj. okolo 110 mil. Kč. se ziskem v rozmezí 3 až 5 mil. Kč (v závislosti na kursu dolaru, slovenské koruny a časování velkých projektů).

6 Konsolidovaná rozvaha Aktiva Běžné období Minulé období Datum Dlouhodobá aktiva celkem Budovy, pozemky, zařízení Dlouhodobé investice 0 0 Jiné dlouhodobé finanční investice k prodeji 0 0 Goodwill Jiný nehmotný majetek Jiná dlouhodobá aktiva 0 0 Krátkodobá aktiva celkem Hotovost a peněžní ekvivalenty Zásoby Pohledávky z obchodního styku Jiná krátkodobá aktiva Aktiva celkem

7 Pasiva Běžné období Minulé období Datum Vlastní kapitál celkem Upsaný základní kapitál Fondy Nerozdělený zisk / (neuhrazená ztráta) Zisk / ztráta předchozích období Menšinový vlastní kapitál (menšinové podíly) Ostatní vlastní kapitál 0 0 Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry 0 0 Odložená daň Dlouhodobé rezervy 0 0 Ostatní dlouhodobé závazky 0 3 Krátkodobé závazky Závazky z obchodního styku Krátkodobé úvěry Krátkodobá část dlouhodobých úvěrů 0 0 Splatná daň ze zisku Krátkodobé rezervy Ostatní krátkodobé závazky Vlastní kapitál a závazky celkem

8 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty Běžné období Minulé období Datum Provozní výnosy celkem Provozní náklady celkem a) Osobní náklady b) Suroviny, materiál, energie a související služby c) Jiné provozní náklady Provozní zisk (EBITDA) d) Odpisy Odpisy dlouhodobého hmotného majetku Odpisy nehmotných aktiv Provozní zisk (EBIT) Výnosové úroky 24 1 Nákladové úroky Jiné finanční výnosy a náklady netto Výnosy z dlouhodobých investic 0 0 Jiné výnosy a náklady netto Zisk před zdaněním (EBT) Daň z příjmů 0 0 Zisk po zdanění (včetně menšinových podílů) Přiřaditelný většinovým podílům Přiřaditelný menšinovým podílům

9 Komentář k výkazům Pololetní výsledky hospodaření v předkládaném rozsahu - rozvaha, výkaz zisku a ztráty jsou vypracované v souladu s IFRS. Ke každému údaji jsou uvedena srovnávací období předchozího roku, přičemž u rozvahy je srovnávacím obdobím a u výkazu zisku a ztráty je srovnávacím obdobím Údaje nejsou auditované a jsou v konsolidované formě. Společnosti zahrnuté do konsolidace Název společnosti Sídlo Podíl mateřské společnosti na základním kapitálu Software602 Slovensko s.r.o Bratislava, SR 100 % Software602 Inc. Jacksonville, USA 100 % System602 a.s. Praha, ČR 55 %

10 Software602 a. s. Hornokrčská Praha 4 tel: fax: Představenstvo a. s. Ing. Richard Kaucký předseda představenstva Ing. Pavel Nemrava člen představenstva

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2006

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2006 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 Praha dne 18. srpna 2006 1. Základní údaje Obchodní jméno : Sídlo společnosti : Praha 4-Nusle, Ctiradova 508/1, PSČ: 140 16 Právní forma : Akciová společnost zapsána v obchodním rejstříku

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz Pololetní zpráva společnosti LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s., jako emitenta kótovaného cenného papíru, za 1. pololetí roku 2005 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015 28. května 2015 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců roku 2014

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců roku 2014 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců roku 2014 27. listopadu 2014 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za prvních

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit

Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit Příloha číslo 3 Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit výroční zpráva Úvod Vážené členky, vážení členové, Jak již jsme Vás dříve informovali euronovela z roku 2004 vyústila v jasné rozdělení

Více

P O L O L E T N Í ZPRÁVA

P O L O L E T N Í ZPRÁVA P O L O L E T N Í ZPRÁVA K 30.6.2009 Obsah Obsah... 2 Prohlášení emitenta... 3 Základní údaje o emitentovi... 4 Historie emitenta... 4 Popis podnikání emitenta... 6 Konkurenční prostředí... 6 Obchodní

Více

1.pololetí 2008 1.pololetí 2007 Provozní jednotka

1.pololetí 2008 1.pololetí 2007 Provozní jednotka POLOLETNÍ ZPRÁVA CPI HOTELS, A.S. K 30.6.2008 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY Společnost CPI Hotels, a.s. v současné době provozuje 13 hotelů o celkové kapacitě přes 4700 lůžek, čímž se řadí k předním českým

Více

ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s.

ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s. ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise vydané

Více

RENTERA akciová společnost. Výroč

RENTERA akciová společnost. Výroč RENTERA akciová společnost společnost Výroč ýroční ní zpráva 2013 0 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO... 3 2. RENTERA, a.s.... 4 2.1 Profil společnosti... 4 2.2 Základní údaje... 4 2.3 Akcionáři, akcie, majetkové

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA CPI HOTELS, A.S. k 30. 6. 2013. www.cpihotels.com

POLOLETNÍ ZPRÁVA CPI HOTELS, A.S. k 30. 6. 2013. www.cpihotels.com POLOLETNÍ ZPRÁVA CPI HOTELS, A.S. k 30. 6. 2013 P a g e 2 Společnost CPI Hotels, a.s. v současnosti patří k největším českým hotelovým řetězcům. Ke konci prvního pololetí roku 2013 provozovala 17 ubytovacích

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 7-11/2014

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 7-11/2014 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 7-11/2014 (neauditovaná, nekonsolidovaná) TESLA KARLÍN, a.s., V Chotejně 9/1307, 102 00 Praha 10 Tel.: +420 281001202 IČ: 45273758 Fax: +420 281001203 www.teslakarlin.cz

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

Obsah. Výroční zpráva 2013 2

Obsah. Výroční zpráva 2013 2 Obsah ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA, A.S.... 3 NÁZEV A SÍDLO SPOLEČNOSTI... 3 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI... 3 SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU

Wüstenrot hypoteční banka a. s. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 5 let DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Tento dokument

Více

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Pololetn zpráva společnosti Za hospodářský rok 2011 ( od 1. 9. 2011 do 29. 2. 2012) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 30. 4. 2012 OBSAH 1. Základn údaje o emitentovi...3 1.1.

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s.

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Obsah O společnosti 1 Profil Skupiny Komerční banky Přehled 1. pololetí 2014 Strategie a výsledky společnosti Správa

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční pojišťovna, a.s. Komerční pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční pojišťovna, a.s., je univerzální pojišťovnou, která se zaměřuje na poskytování služeb především v oblasti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

Telefónica Czech Republic Finanční výsledky za leden až březen 2014

Telefónica Czech Republic Finanční výsledky za leden až březen 2014 Mezitímní zpráva Telefónica Czech Republic Finanční výsledky za leden až březen 2014 14. května 2014 Telefónica Czech Republic, a.s. oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za leden až

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2011 1.0 Úvodní slovo ředitele společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2.0 Významné události uplynulého kalendářního

Více

Mateřská škola - Liberecká jazyková školka, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2008

Mateřská škola - Liberecká jazyková školka, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2008 Mateřská škola - Liberecká jazyková školka, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2008 1. Úvod Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Mateřské školy - Liberecké jazykové školky o.p.s. ( organizace ) je předkládána

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Vybrané ukazatele (dle IFRS) za rok 2006 Tržby (mil. Kč) 18 059 EBITDA (mil. Kč) 1 760 Provozní zisk (mil. Kč) 1 265 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 251 Zisk po zdanění (mil.

Více

2 základní ukazatele. dle IFRS

2 základní ukazatele. dle IFRS základní ukazatele dle IFRS 2014 2013 v mil. Kč v mil. Kč Vlastní kapitál 1 636 1 431 Základní kapitál 1 090 1 090 Rezervní fond 0 11 Závazky vůči klientům 15 407 15 300 Závazky z emitovaných dluhopisů

Více