které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu,"

Transkript

1 č. 15 / červen 2008 apogeo news > právo Obchodní tajemství Předmětem práv náležejících k podniku je i obchodní tajemství. Obchodní tajemství tvoří veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem Jaká skutečnost by tedy nemohla tvořit obchodní tajemství? A které skutečnosti jsou klasickými případy obchodního tajemství? (Receptury? Marketingové strategie? Seznamy obchodních partnerů? Know how?) Nejprve k druhé části otázky. Mezi klasické skutečnosti obchodní povahy, které lze považovat v určitém konkrétním případě za obchodní tajemství, patří např. seznam obchodních partnerů, obchodní plán, investiční strategie, znalost dodavatelských či odběratelských podmínek apod. Za skutečnosti výrobní povahy tvořící obchodní tajemství lze považovat výrobní programy, technologické postupy, receptury. Skutečnostmi technické povahy budou obecně technické výkresy, projektová dokumentace apod. Klasickým předmětem obchodního tajemství může být i know-how tento pojem může ostatně zahrnovat celou výše uvedenou škálu skutečností, které mohou být předmětem obchodního tajemství. Nicméně je třeba respektovat, že tyto skutečnosti mohou být předmětem obchodního tajemství pouze za současné existence všech dalších zákonných definičních znaků obchodního tajemství. Nelze dost dobře paušalizovat, která skutečnost by nemohla být předmětem obchodního tajemství. Takové skutečnosti lze tak vymezit pouze negativně, budou to tedy skutečnosti nemající obchodní, výrobní či technickou povahu či skutečnosti sice obchodní, výrobní či technické povahy, které ale nebudou splňovat všechny ostatní definiční znaky obchodního tajemství. Těmi jsou: vztah k podniku podnikatele; skutečná nebo alespoň potenciální hodnota, ať již materiální či nemateriální povahy; fakt, že tyto skutečnosti nejsou v příslušných obchodní kruzích běžně dostupné; zájem podnikatele na jejich utajení a skutečnost, že podnikatel jejich utajení odpovídajícím způsobem zajišťuje. které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, O které skutečnosti, která by mohla teoreticky splňovat ostatní definiční znaky, je možné říci, že by nemohla splňovat tuto? Lze uvést konkrétní příklad? Jak je z legální definice patrné, je tato podmínka stanovena velice široce. Odpověď na tuto otázku je pátrání po tom, která skutečnost obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem a splňující ostatní definiční znaky obchodního tajemství nesplňuje ani to, že by se o ní dalo konstatovat, že nemá ani potencionální hodnotu. Odpověď je možná spíše jen v oblasti teorie je zde patrná vůle zákonodárce zařadit pod tento pojem celou řadu skutečností. Vezmeme-li na pomoc logiku, tak hodnotu (ve smyslu pozitivní hodnoty) nebude mít např. účetní ztráta podnikatele. Tato by v teoretické rovině mohla splňovat ostatní definiční znaky. Nicméně i tato negativní hodnota je v oblasti účetní a daňové využitelná, má-li patřičné parametry. nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, Pokračování na str. 02 Vážení čtenáři, v tomto čísle na Vás čeká v rubrice právo článek na téma obchodní tajemství, kde se dozvíte, zda právní předpisy chrání i Vaše tajnosti. Z daňové problematiky jsme pro Vás připravili příspěvek s názvem S holdingem do Pobaltí. Pojednává o daňové legislativě v Estonsku. Nízká kapitalizace, nová pravidla v roce 2008? Podrobné informace o změnách a pravidlech naleznete v rubrice Odborné aktuality. Nebudou chybět ani novinky z APOGEO. Přeji Vám příjemné čtení, Jana Polanská šéfredaktorka 01 Obchodní tajemství 03 Daňové plánování: s holdingem do Pobaltí 05 Odborné aktuality 06 Novinky z APOGEO strana 01

2 Obchodní tajemství pokračování Jak je třeba chápat tento požadavek? Co můžeme rozumět příslušným ob chodním kruhem a běžnou dostupností? Pod pojmem příslušné obchodní kruhy je nutno chápat určitý okruh osob, jak ostatní podnikatele, kteří by mohli obchodní tajemství využít pro vlastní podnikání, ale i jiné osoby, které mohou obchodní tajemství vyzradit dalším osobám, resp. podnikatelům a poškodit tak zájmy či hospodářský výsledek podnikatele tento pojem je tak zpravidla potřeba vykládat dostatečně široce. Běžně dostupné budou např. takové skutečnosti, které budou běžnou součástí obdobných obchodních postupů či výrobních procesů. Bude se zpravidla jednat i skutečnosti veřejně dostupné, které jsou součástí listin či zpráv ukládaných povinně do volně přístupných registrů, např. skutečnosti ukládané do sbírky listin obchodního rejstříku. mají být podle vůle podnikatele utajeny Je třeba, aby tato vůle byla nějak projevena? Je nezbytné, aby v okamžiku, kdy je nějaká osoba seznamována se skutečnostmi tvořícími obchodní tajemství, tato osoba písemně potvrdila, že je jí známo, že se o obchodní tajemství jedná? Vůle podnikatele vedoucí k ochraně obchodního tajemství může být vyjádřena různými způsoby. Důležité je uvědomit si, že právo k obchodnímu tajemství je právem absolutním, působícím proti všem subjektům práva. Vůle utajit skutečnosti, které jsou předmětem obchodního tajemství, může být vyjádřena jak jednostranným prohlášením, tak dvou či vícestranným právním úkonem (smlouvou), může mít podobu např. vnitřního organizačního přepisu podniku, ale může být vyjádřena i konkludentně faktickým utajováním ze strany podnikatele. Budu pravidlem, že ve vztahu k obchodním partnerům či vlastním zaměstnancům bude tato vůle podnikatele obsahem smlouvy s tímto partnerem či zaměstnancem toto je praktické pro případné dokazování, zda porušitel věděl Běžně dostupné budou např. takové skutečnosti, které budou běžnou součástí obdobných obchodních postupů či výrobních procesů. o existenci obchodního tajemství a jeho obsahu a o vůli podnikatele jej utajovat. a podnikatel odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťuje. Jak je třeba utajení zajišťovat, aby byl splněn tento definiční znak? Co je odpovídající způsob zajištění bude samozřejmě záviset na okolnostech každého konkrétního případu a charakteru skutečností, které budou předmětem obchodního tajemství. Podle okolností může k zajištění sloužit celá řada prostředků materiální povahy trezory, bankovní schránky, poplašná zařízení; tak prostředky organizační povahy opatření definující osoby a postupy, za které se může s určitými skutečnostmi nakládat, až po opatření povahy smluvní mezi tato opatření budou náležet právě smluvní ujednání, ukládající povinnosti dotčených osob ve vztahu ke skutečnostem, které budou tvořit obchodní tajemství. 18 Podnikatel provozující podnik, na který se obchodní tajemství vztahuje, má výlučné právo tímto tajemstvím nakládat, zejména udělit svolení k jeho užití a stanovit podmínky takového užití. Jakým způsobem je možné takové svolení udělit? Stačí i konkludentní souhlas? Je v takových případech vhodné uzavírat licenční smlouvu? Ustanovení 18 obchodního zákoníku nezakotvuje žádné zvláštní podmínky o možnostech podnikatele, jak s obchodním tajemstvím nakládat. Pouze příkladmo uvádí jednu z možných dispozic možnost svolení podnikatele k užití obchodního tajemství. Podnikatel má výlučné právo s tímto tajemstvím nakládat zcela svobodně, zejména udělovat svolení k jeho užití a stanovit podmínky, za kterých bude obchodní tajemství užito. Podnikatel může obchodní tajemství převést na třetí osoby, ať již spolu s podnikem či samostatně. Pokud jde svolení k užití obchodního tajemství, bude se toto realizovat zpravidla formou licenční smlouvy. Tento způsob lze samozřejmě doporučit a podrobně sjednat všechny podmínky užívání obchodního tajemství. Pokud jde o souhlas užití obchodního tajemství, zákon nestanoví obligatorní formu takového souhlasu. Nic neomezuje ani to, zda takový souhlas podnikatele bude předchozí či až následný. V těchto případech tak spíše půjde o unesení důkazního břemene ze strany osoby, která bude tvrdit, že podnikatel jí takový souhlas s užitím obchodního tajemství udělil. 19 Právo k obchodnímu tajemství trvá, pokud trvají skutečnosti uvedené v 17. Znamená to, že například okamžikem podání návrhu na zápis patentu zanikne právo k obchodnímu tajemství? Opět nelze takto generalizovat. Ustanovení 19 obchodního zákoníku vyjadřuje, že právo k obchodnímu tajemství je časově neomezené a trvá, pokud trvají skutečnosti, které jsou jeho předmětem a další definiční znaky obchodní tajemství. Pokud bude obchodní tajemství či některé ze skutečností jej tvořící přihlášeno i k jiné ochraně, jako například patentové či známkoprávní ochraně, bude třeba posoudit, zda nadále trvají všechny definiční znaky obchodního tajemství. Důsledkem takového postupu nemusí být tedy zánik obchodního tajemství, ale např. i jen zúžení jeho rozsahu. JUDr. David Heryán, advokát Mgr. Lucie Mlčůchová, advokátní koncipient strana 02

3 > daně Daňové plánování: s holdingem do Pobaltí Máte zájem reinvestovat zisk svých společností? Hledáte alternativu ke kyperským společnostem - se stejnou mírou zdanění? Hledáte pro umístění svých investic dynamicky se rozvíjející teritorium? Založte matku v Estonsku. Česko má z pohledu podnikatelů v Evropě spolu s Rumunskem a Řeckem nejméně přitažlivé daňové systémy. Nelze se proto divit, že poptávka českých byznysmenů po přesunu místa podnikání do zahraničí neustále roste. Proč někteří míří do zdánlivě neatraktivního Pobaltí? V Estonsku lze při akumulaci zisku využít odkladu daňové povinnosti. Jinak řečeno, oproti Česku se do hledáčku místního finančního úřadu dostanete až v okamžiku, kdy budete chtít svůj zisk rozdělovat, respektive daň zaplatíte jen z té jeho části, kterou dáte na dividendy. Systém daní tvoří v Estonsku daně státní, kam patří daň z příjmů, daň z přidané hodnoty, spotřební daň, daň z her a sázek a daň z pozemků, a daně místní, které mají spíše charakter lokálních poplatků (např. poplatek z lodí, parkovací poplatek apod.). Při této příležitosti zmiňme i specifický příspěvek na sociální pojištění, který vedle důchodového a zdravotního pojištění zahrnuje i pojištění nezaměstnanosti, jež je solidárně placeno zaměstnanci i zaměstnavateli. Estonsko nezná daň dědickou a darovací a nemá zavedeny ani speciální ekologické daně. Aby byl výčet daňového zatížení úplný, zbývá zmínit daň z pozemků a spotřební daň. Daň z pozemků je povinen odvádět každý vlastník pozemku či věcného břemene spjatého s pozemkem. Spotřební daň v Estonsku funguje obdobně jako v České republice a týká se dodávek alkoholu, tabákových výrobků, pohonných hmot (včetně uhlí a rašeliny) a obalů. Estonské právo zná institut daňového skladu, v němž mohou jeho provozovatelé a registrovaní obchodníci jako plátci vyrábět, skladovat, přijímat a odesílat zboží podléhající spotřební dani s podmíněným osvobozením od daně. považována právnická osoba, která byla založena podle estonského práva a je zapsána v obchodním rejstříku. Možná jste pro svůj byznys zvolili formu Evropské společnosti (Societas Europaea), která vám dává možnost přesouvat sídlo své firmy libovolně v rámci celé EU. Pokud pro její sídlo zvolíte Estonsko, jste považováni za místní plátce. Nejvýhodnější postavení mají ostatní zahraniční právnické osoby. Ty nepovažuje estonské právo za místní plátce, a proto zdaňují pouze své příjmy ze zdrojů přímo v Estonsku. Obecně lze konstatovat, že estonský systém s nízkými sazbami a širokým daňovým základem láká především podnikatele, kteří hledají spojení se Skandinávií nebo Ruskem a potřebují kvalifikovanou pracovní sílu s dobrou znalostí angličtiny. Tím spíše, pokud podnikají v oboru, který je surovinově nenáročný na vstupy, jako je třeba elektronika nebo výroba a montáž zařízení. Založení společnosti trvá maximálně čtyři týdny. Správní poplatek za založení činí zhruba 2200 EEK (necelých 200 USD). K rozjezdu firmy potřebujete základní kapitál minimálně ve výši EEK (zhruba 3600 USD). Daně státní a místní Pozor: Příjmy českého občana v Estonsku, a je jedno, zda-li funguje jako fyzická nebo právnická osoba, podléhají omezenému zdanění: 21 % sazba se vztahuje na příjmy ze zaměstnání, z činnosti člena statutárního orgánu právnické osoby, z podnikání, z převodu majetku, z úroků a pronájmu. Podnikatelé zaplatí rok od roku méně Pro právnické i fyzické osoby platí jednotná sazba daně z příjmu. Pro rok 2008 činí sazba daně 21 % s předpokladem dalšího snižování na 20 % v 2009 a 19 % v Možná vás překvapí, že daň se vypočítává jako 21/79 čistého zisku po zdanění (analogicky pak jako 20/80 resp. 19/81). Daně z podnikání platí místní společnosti i jejich stálé provozovny se sídlem v zahraničí. Za místního plátce (rezidenta) je přitom Estonskou daňovou legislativu lze využít především k akumulaci zisku. 21% sazbou je v Estonsku zatížen příjem z podnikání i zaměstnání Oproti českému systému v Estonsku prakticky neexistují odčitatelné či nezdanitelné položky, ani daňově uznatelné odpisy majetku. Chybí i možnost zápočtu či přenosu ztráty a neexistuje speciální systém investičních pobídek. DPH skoro jako doma Systém daně z přidané hodnoty v Estonsku je velice podobný českému systému. Základní sazba daně činí 18 %, léky, tiskoviny a knihy podléhají jen 5% snížené sazbě. Od daně jsou osvobozeny např. vzdělávací, poštovní, pohřební a zdravotnické služby. Daně se netýkají ani dopravních letadel určených k provozu na mezinárodních linkách a nájmu a podnájmu nemovitostí, cenných papírů a investičního zlata. Pokračování na str. 04 strana 03

4 Daňové plánování: s holdingem do Pobaltí Daň z přidané hodnoty odvádí každá právnická i fyzická osoba provozující podnikatelskou činnost, která má povinnost se registrovat k dani. Osoby jsou povinny se registrovat jako plátci daně v případě, že jejich roční obrat za zdanitelná plnění přesáhne EEK. V případě nižšího obratu je registrace dobrovolná. Proč zamířit do Pobaltí a počkat Estonskou daňovou legislativu lze využít především k akumulaci vytvářeného zisku. Pokud pan Novák založí v Tallinu firmu Alfa, může tvořit zisk, shromažďovat ho a nezdaňovat dokud se nerozhodne vyplácet dividendy své české společnosti Beta. Pokud se pan Novák rozhodne rozdělit zisk do konce tohoto roku, bude akumulovaný zisk podléhat zdanění ve výši 21 %. Dividendy by poté byly převoditelné v rámci Evropské unie volně bez zdanění. Když ale pan Novák pár měsíců s výplatou dividend počká, bude akumulovaný zisk zdaňovat maximálně 10 % a možná se zdanění vyhne úplně. Estonští zákonodárci totiž připravují novou úpravu daně z příjmů, jejíž navrhovaná sazba je uvedených 10 %, což je mimochodem sazba srovnatelná s Kyprem. Pokud Estonsko nestihne připravit novou legislativu a bude muset Příklad zdanění zisku Estonská společnost Alfa vlastní 70% podíl na české společnosti Beta. Společnost Beta vyplácí společnosti Alfa dividendu ve výši 5 mil. Kč. Společnost Alfa vytvořila čistý zisk (bez dividendy od společnosti Beta) 7 mil. Kč a k rozdělení bylo určeno 3,5 mil. Kč. Zdanění bude podléhat pouze částka 3,5 mil. Kč určená k rozdělení (a skutečně rozdělená), a to sazbou 21/79 z tohoto čistého zisku. Daň tedy bude činit zhruba Kč (přibližně 26,6 %). Dividenda ve výši 5 mil. Kč od společnosti Beta bude od daně osvobozena. Společnosti Alfa tak zůstane po zdanění k dispozici celkem , tedy celkem z celkové sumy , tj. 92,25 %. převzít evropskou úpravu a pan Novák zajásá. Zisk akumulovaný bez zdanění v jeho estonské společnosti bude moci bez zdanění prostřednictvím dividend převést dále v rámci Evropské unie. Podtrženo, sečteno: Estonské společnosti můžete s úspěchem využívat jako nástroj pro akumulaci a odčerpání zisků z firem fungujících v zemích s vyšší úrovní zdanění. V Estonsku nezakládejte dceřinou společnost. V rámci holdingu do Pobaltí umístěte mateřskou společnost, která může mít i formu Evropské společnosti. Bude akumulovat zisk vytvářený dceřinými společnostmi. Do čeho se nepouštět Zcela jinak by ale vypadala situace pana Nováka, kdyby jeho estonská firma Alfa vlastnila podíl ve společnosti Omega se sídlem v Seychelské republice nebo na Bahamách. Estonský subjekt, který vlastní dceřinou společnost v některé lokalitě považované za daňové ráje nebo za jurisdikce s nízkou úrovní zdanění, musí v Estonsku přiznávat a zdaňovat příjmy těchto společností 21% sazbou daně z příjmů právnických osob. Ale to není všechno. V některých případech je aplikována ještě zvláštní srážka daně. Nejvýznamnější je 21 % srážková daň, kterou by Alfa musela odvádět například v případě úhrad za služby ve prospěch společnosti Omega. Ing. Jan Ingeduld Senior Tax Manager APOGEO Tax, a.s. APOGEO Tax&Transactions Tým daňových poradců APOGEO pomáhá konstruktivně zvážit potenciální rizika vyplývající z daňových povinností klientů z různých tržních oblastí a optimalizovat jejich daňové zatížení. / daňové poradenství / mezinárodní zdanění / fúze a akvizice / MBO & LBO / strukturování firem a transakcí / transferové ceny / daňové plány a optimalizace / daňový audit / daňová due diligence / zastupování ve správních řízeních / nepřímé daně a cla Týmová hra má svoje pravidla Rugby je hra sehraného týmu. Dobrý trenér musí umět použít všechny hráče jako společný nástroj k dosažení nejlepšího výsledku prostřednictvím tvrdého tréninku, naučených signálů a strategie. Stejně tak i v týmu APOGEO Tax&Transactions má každý hráč svoji pozici a plní co nejefektivněji instrukce svého kouče. Committed to your success strana 04

5 Odborné aktuality Nízká kapitalizace v r nová pravidla? Obecně o nízké kapitalizaci. Pravidla nízké kapitalizace určují daňo vou uznatelnost úroků plynoucích z úvěrů a půjček, zejména od tzv. spojených osob (společníků, dceřiných či sesterských společností, apod.). Úroky jsou obecně nákladem a způsobují, že část zisku dlužníka se přenáší ve prospěch věřitele, což u spojených osob umožňuje daňovou optimalizaci, popř. u zahraničních věřitelů únik části zisku do zahraničí. Je proto snaha limitovat výši daňově uznatelných úroků z úvěrů a půjček, obvykle stanovením poměru vlastního kapitálu k výši úvěrů a půjček od spojených osob, neboť tyto osoby mohou úvěry nahradit kapitálovými vklady. Pravidla nízké kapitalizace platná do : Daňově neuznatelné jsou úroky z úvěrů a půjček z částky, o kterou úhrn úvěrů a půjček od spojených osob v průběhu zdaňovacího období přesahuje 4 násobek vlastního kapitálu ( je-li příjemcem úvěrů banka nebo pojišťovna je to 6-ti násobek). Spojenými osobami se rozumí osoby přímo nebo nepřímo se podílející na základním kapitálu (nebo hlasovacích právech) více jak 25 % nebo jedna osoba se podílí na vedení nebo kontrole jiné osoby, nebo osoba ovládající a ovládaná, nebo osoby blízké apod. (viz 23 odst. 7 zákona o daních z příjmů). Pravidla platná od Zavádí se pojem finanční náklady z úvěrů a půjček zahrnující nejen úroky z úvěrů a půjček ale i další související náklady, včetně nákladů na zajištění a zpracování úvěrů a poplatky za záruky. Daňová uznatelnost těchto finančních nákladů podléhá následujícím 5-ti kritériím. Jsou neuznatelné: 1) pokud přesáhnou v úhrnu za zdaňovací období částku, která vznikne vynásobením průměrného stavu úroků a půjček poplatníka v daném zdaňovacím období a průměrné úrokové sazby na mezibankovním trhu depozit pro splatnost 12 měsíců (PRIBID, PRI- BOR) zvýšené o 4 procenta, 2) pokud plynou z úvěrů a půjček, které jsou podřízeny ostatním závazkům poplatníka (tj. z tzv. podřízených dluhů), 3) pokud plynou z úvěrů a půjček, u kterých úrok nebo výnos je zcela nebo částečně odvozován z výsledku hospodaření poplatníka, 4) z částky, o kterou úhrn všech úvěrů a půjček (od spojených i nespojených osob) v průběhu zdaňovacího období převyšuje 6-ti násobek vlastního kapitálu (od r pak 4-násobek vlastního kapitálu) 5) z částky o kterou úhrn úvěrů a půjček od spojených osob převyšuje 2-násobek vlastního kapitálu ( je-li příjemcem úvěru banka nebo pojišťovna, je to 3-násobek vlastního kapitálu). Omezení: Výše uvedená kriteria č. 1 až 4 se neuplatní v případě, že finanční náklady poplatníka ve zdaňovacím období nepřevýšily celkově 1 mil. Kč. Do úvěrů a půjček se nepočítají úvěry a půjčky z nichž úroky jsou součástí vstupní ceny majetku a dále bezúročné úvěry a půjčky. Postup výpočtu daňově neuznatelných úroků. Každé kriterium se posuzuje samostatně tj. finanční náklady se testují výše uvedeným kriterii a neuznatelné úroky vyčíslené dle jednotlivých kriterií se sečtou. Ministerstvo financí k tomu připravilo metodiku ve formě vzorců Sdělení MF k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění zákona č. 261/2007 a 296/2007 Sb., čj. 15/ / Působnost. Nová pravidla se uplatní na úvěrové smlouvy a smlouvy o půjčkách uzavřené po a dále na dodatky ke stávajícím smlouvám, které budou uzavřeny po Od se nová pravidla budou aplikovat na veškeré úvěry a půjčky (tj. i na smlouvy uzavřené před ) Ustanovení o nízké kapitalizaci neplatí pro fyzické osoby, poplatníky, kteří nejsou založeni za účelem podnikání, a burzu cenných papírů. Připravované změny Podle připravované novely zákona o daních z příjmů, která má vstoupit v platnost od , se očekávají u nízké kapitalizace tyto změny: zruší se platnost kriterií č. 1 a 4, zbývající kriteria se budou uplatňovat ve všech případech ( pro kriteria č. 2 a č. 3 se ruší podmínka pro jejich aplikaci ve výši 1 mil. Kč finančních nákladů ve zdaňovacím období) do celkové výše úvěrů a půjček od spojených osob se nebudou zahrnovat úvěry jejichž úroky jsou daňově neuznatelné již podle kriterií č. 2 a 3. Retroaktivní platnost připravovaných změn Podle přechodných ustanovení budou mít poplatníci možnost postupovat podle novely zákona již ve zdaňovacím období započatém v r Je třeba poznamenat, že novela je teprve v připomínkovém řízení, takže konečná podoba úpravy nízké kapitalizace může doznat změn. Ing. Vlastimír Čech daňový konzultant APOGEO Tax, a.s. strana 05

6 Novinky z APOGEO APOGEO partnerem jubilejního 10. CFO Forum Téměř 80 finančních a generálních ředitelů přivítala 15. a 16. května na Zámku Štiřín společnost top vision společně s naší společností APOGEO a dalšími partnery jako PATRIA, Advokátní kancelář Havel&Holásek nebo LeasePlan. Diskusní bloky byly letos zaměřeny hlavně na nové kompetence CFOs, akviziční a investiční příležitosti a nestabilitu na světových trzích. O své zkušenosti se podělily osobnosti jako J. Stojar z DHL Express, B. Malaniuk z ČEZu, ekonomové V. Kotlán z České spořitelny, P. Mertlík z Raiffaisenbank a další. Příjemnou atmosféru, ale i míru profesionality a odbornosti celého fóra podpořila večerní diskuse s Pavlem Teličkou a Janem Švejcarem. Nechyběl ani pestrý večerní program, kdy účastníky čekal bohatý raut, casino, golfový trenažér a především prostor pro diskusi s kolegy CFO. Dne 16. května probíhaly interaktivní workshopy. Na jednom z nich vystoupil Pavel Odehnal za APOGEO Tax, a.s. společně s O. Palátem za PATRIA Finance, I. Barabášem z Advokátní kanceláře Havel&Holásek a M. Bláhou za společnost Škoda Machine Tools. Workshop byl veden na téma ABC pro CFO při prodeji společnosti. >> Příští číslo APOGEO News vychází >> Registraci k odběru APOGEO News naleznete zde [>>>] strana 06

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Novinky z oblasti daně z příjmů. Luděk Hrubý

Novinky z oblasti daně z příjmů. Luděk Hrubý Novinky z oblasti daně z příjmů Luděk Hrubý Agenda Změny a vývoj pravidel tzv. nízké kapitalizace Změny ve zdaňování kapitálových příjmů Vybrané další změny v oblasti přímých daní 2 Novinky z oblasti daně

Více

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008 Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice Ing. Jan Ingeduld 24. dubna 2008 O společnosti / APOGEO úspěšně působí na trhu již od roku 2001. V lednu roku 2007 došlo ke sloučení poradenských

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER) Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 43631/17/7100-20116-050701 Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Více

Dopady pravidel nízké kapitalizace

Dopady pravidel nízké kapitalizace Dopady pravidel nízké kapitalizace Andrea Hafoudh 11. prosince 2007 Program Současný stav legislativy související s pravidly nízké kapitalizace Nová pravidla nízké kapitalizace Úvěry a půjčky Finanční

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

Vybraná ustanovení daňových zákonů u elektronického obchodu

Vybraná ustanovení daňových zákonů u elektronického obchodu Vybraná ustanovení daňových zákonů u elektronického obchodu Mgr. Magdaléna Vyškovská Daňový poradce PETERKA & PARTNERS v.o.s. advokátní kancelář 25. 11. 2010 1 Obsah I. Daň z příjmů II. DPH 2 I. Daň z

Více

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku Dle 34 ZOK náleží právo na podíl na zisku především společníkům. Společníci se podílejí na zisku v poměru

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Daň z příjmů sazba a základ daně Výhodná sazba daně z příjmů 5 % Fond je alternativou ke

Více

Daňové dopady investice do Japonska - japonský systém zdanění - nejčastější právní formy - smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi ČR a Japonskem

Daňové dopady investice do Japonska - japonský systém zdanění - nejčastější právní formy - smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi ČR a Japonskem Daňové dopady investice do Japonska - japonský systém zdanění - nejčastější právní formy - smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi ČR a Japonskem 25.2.2015 Ostrava Japonský systém zdanění DPPO Celková

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15 OBSAH Seznam zkratek................................................ 12 O autorech.................................................... 13 Úvod........................................................ 15

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ. 4. seminář 29. října 2015

FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ. 4. seminář 29. října 2015 FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ 4. seminář 29. října 2015 Daně z příjmů Daně z příjmů úvod, legislativa daně z příjmů právnických osob, odpisy, společná ustanovení. Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

4. téma. Mezinárodní zdanění

4. téma. Mezinárodní zdanění 4. téma Mezinárodní zdanění Mezinárodní zdanění - Osnova 1. Mezinárodní zdanění 2. Harmonizace daní v EU 3. Daňové ráje a boj OECD proti nim 4. Daňové plánování Daňový rezident FO: má bydliště na území

Více

Brno 9.10.2012 tomas.plesingr@fucik.cz

Brno 9.10.2012 tomas.plesingr@fucik.cz Vstup českých daňových subjektů na trh do Ruska z pohledu daně z příjmp jmů v ČR Fučík & partneři auditoři, daňoví poradci Tomáš Plešingr daňový poradce Brno 9.10.2012 tomas.plesingr@fucik.cz Vstup českých

Více

Určení rezidence. Mezinárodní smlouva ZDP ( 2, 17)

Určení rezidence. Mezinárodní smlouva ZDP ( 2, 17) Daňová rezidence Určení rezidence Mezinárodní smlouva ZDP ( 2, 17) 1) poplatník s neomezenou daňovou povinností, tj. poplatník, jehož daňová povinnost se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území

Více

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Agenda / Studie projektu rezidenčního projektu s využitím fondu kvalifikovaných investorů, / Podstata procesu / Výhody a nevýhody

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

regulace výše úvěrů a půjček mezi spojenými osobami pohledem daňových (nedaňových) nákladů vliv podkapitalizace nejen na úroky z úvěrů a půjček jaké

regulace výše úvěrů a půjček mezi spojenými osobami pohledem daňových (nedaňových) nákladů vliv podkapitalizace nejen na úroky z úvěrů a půjček jaké Podkapitalizace ve vztahu k úrokům z úvěrů a půjček RNDr. Ivan BRYCHTA regulace výše úvěrů a půjček mezi spojenými osobami pohledem daňových (nedaňových) nákladů vliv podkapitalizace nejen na úroky z úvěrů

Více

PETERKA & PARTNERS v.o.s.

PETERKA & PARTNERS v.o.s. PETERKA & PARTNERS v.o.s. advokátní kancelář Praha Bratislava - Kyjev Magdaléna Vyškovská Daňový poradce MEZINÁRODNÍ TRANSAKCE Z HLEDISKA DAŇOVÉHO Francouzsko-česká obchodní komora Praha, 5. 3. 2008 Program:

Více

Změny ve zdaňování fyzických osob

Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob I. Snížení sazby daně z příjmů fyzických osob na 15 % v roce 2008 a 12,5 % Zrušení progresivní sazby, zavedení lineární sazby Změna kalkulace

Více

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část)

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) 1/ Finance a finanční činnost státu. Předmět a systém finančního práva. Věda o finančním právu 2/ Finanční

Více

Metodický list. pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ

Metodický list. pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Název tématického celku : Důchodové daně Cíl : Cílem tohoto tématického celku je seznámit studenty s teoretickou

Více

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti 2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti vymezuje 7 odst. 1 a 2 ZDP. Rozdělení těchto činností je poměrně důležité, neboť pro určení ZD mohou vykazovat určitá specifika jako např.:

Více

Smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi Českou republikou a Běloruskem

Smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi Českou republikou a Běloruskem Smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi Českou republikou a Běloruskem Zuzana Potočková Praha, 26.1.2016 www.peterkapartners.com Účel smluv o zamezení dvojímu zdanění Určení základních pravidel pro možnost

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích.

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Všeobecně Daně v Bavorsku Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Kromě toho existuje řada daňových úlev a

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice 1. Rámcové podmínky podnikání v České republice Od 1.5.2004 je členským státem Evropské unie. Tímto dnem se trh České republiky plně otevřel stávajícím i novým členským státům. nestanovila podnikatelským

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Daňový systém, jeho charakteristika a geneze.. 3. Základní prvky daňové techniky. 4. Zdravotní pojištění. 5. Sociální pojištění. 6. Zdaňování příjmů fyzických

Více

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 Na tiskové konferenci, konané dne 18. března 2011, ministr financí Miroslav Kalousek představil reformu přímých daní a odvodů, která by měla tvořit třetí pilíř komplexní daňové

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U

M A N A G E M E N T P O D N I K U M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 1 Podnikání Právo podnikat je ústavně zaručeným subjektivním právem a omezení podnikatelské činnosti může být stanoveno jedině zákonem. Základní vymezení právní úpravy

Více

Daňový systém v ČR. Filip Rufer

Daňový systém v ČR. Filip Rufer + Daňový systém v ČR Filip Rufer + Co to je a k čemu slouží daň je povinná, nenávratná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu neekvivalentní neexistuje nárok na adekvátní plnění za daň, neúčelovou

Více

Finanční právo. 4. seminář 15. listopadu 2013

Finanční právo. 4. seminář 15. listopadu 2013 Finanční právo 4. seminář 15. listopadu 2013 Daně z příjmů Daň z příjmů fyzických osob doplnění. Daň z příjmů právnických osob a společná ustanovení Příklad pro vyplnění daňového přiznání O příjmech pana

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování vašeho hospodaření. Daňová legislativa se neustále vyvíjí

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2011 červenec,

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

Pozměňovací návrh. k vládnímu návrhu zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů

Pozměňovací návrh. k vládnímu návrhu zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů (sněmovní tisk 1004) Poslankyně Heleny Langšádlové 1. 1. V části

Více

Aspekty řízení vlastního podniku

Aspekty řízení vlastního podniku Aspekty řízení vlastního podniku Osnova: Živnostenské podnikání Proces založení Volba místa podnikání Kroky po založení živnosti Proces řízení provozu živnosti Proces ukončení provozu živnosti Obchodní

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy 47/2002 Sb. ZÁKON ze dne 11. ledna 2002 o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné VEŘEJNÉ PŘÍJMY» jsou zdrojem krytí veřejných výdajů» dlouhodobě jsou rozpočtovým omezením» zabezpečují alokační, redistribuční a stabilizační funkci veřejných financí.» plánovatelné a neplánovatelné A.

Více

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Podnik a daně Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014 Jaromír Stemberg daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Český daňový systém Český daňový systém Český daňový systém zahrnuje tyto

Více

Kapitola 2. Předmět daně

Kapitola 2. Předmět daně Informace k publikaci Kraj a obec v pozici plátce DPH ve vazbě změny v oblasti DPH provedené s účinností od 1. 1. 2014 v rámci zákonného opatření Senátu Publikace Kraj a obec v pozici plátce je zpracována

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných korporacích 3. Zaměstnanci korporace, osobní náklady 4. Půjčky, úvěry

Více

Dopady změn daňové legislativy na FKI. Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO

Dopady změn daňové legislativy na FKI. Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO Dopady změn daňové legislativy na FKI Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO PROGRAM WORKSHOPU / Charakteristika fondů / Typy fondů / Sazba daně / Výplata dividendy z investičního fondu / Prodej

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Luboš Černý. Poplatníci daně zpříjmů kdo daň platí nebo od koho se daň vybírá. Plátce - kdo daň odvádí státu.

Luboš Černý. Poplatníci daně zpříjmů kdo daň platí nebo od koho se daň vybírá. Plátce - kdo daň odvádí státu. Luboš Černý daně přímé -daň zpříjmů fyzických a právnických osob -daň z nemovitostí -daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí daně nepřímé -daň z přidané hodnoty -spotřební daně -ekologické daně Správa

Více

O B S A H. Seznam zkratek autorech Ú v o d... 15

O B S A H. Seznam zkratek autorech Ú v o d... 15 O B S A H Seznam zkratek... 12 0 autorech... 13 Ú v o d... 15 1 Základní principy daně z příjmů fyzických a právnických osob... 17 1.1 Vymezení pojmu daň... 17 1.2 Legislativní východiska... 18 1.3 Členění

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 12. Daňový systém České republiky Mgr. Zuzana

Více

Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S

Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S P R O F I L K A N C E L Á Ř E Advokátní kancelář

Více

Rub a líc daňového plánování

Rub a líc daňového plánování Rub a líc daňového plánování Možnosti zdanění státem přímé daně Otázka - je Česká republika vůbec schopna daňovými nástroji významně ovlivnit výši vybrané daně z příjmů právnických osob u transakcí s mezinárodním

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR ZSCR (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Teorie daní ze spotřeby.

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Management podniku - VŽ 1 Znalosti vztahující se k podnikání patří k základním právním a ekonomickým znalostem občana České republiky. Téměř každý občan je buď podnikatelem

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

REZERVY. Jana Hlaváčová Tereza Kalivodová

REZERVY. Jana Hlaváčová Tereza Kalivodová REZERVY Jana Hlaváčová Tereza Kalivodová Legislativní úprava Zákon č.593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, který upravuje způsoby tvorby a výši rezerv a určuje, které rezervy jsou

Více

http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte?

http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte? http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte? Poradíme vám 25. 7. Daniel Morávek Takřka všichni spolumajitelé

Více

Daň z příjmu a DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ FO Zpracoval: Daniel Vančura Pro výuku předmětu Fiktivní firma Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob (DPFO) je daní přímou. Je stanovena zákonem o daních

Více

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která soustavně podniká. Nezáleží přitom na objemu podnikatelských

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Obsah : 13.1 Rezervy na opravy hmotného majetku. 13.2 Daňový odpis pohledávek. 13.3 Tvorba opravných

Více

04 05 06 09 21 25 27 29 31 39 40 LTA je moderní a dynamicky se rozvíjející poradenská kancelář poskytující integrované právní, daňové a účetní poradenství a auditorské služby tuzemským i zahraničním klientům.

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvod... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...13 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 192 Příloha č. 2... 200 Příloha č. 3... 200 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou se

Více

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Každý, kdo si svou činností, ať už jde o zaměstnání, podnikání nebo svobodné povolání, vydělá peníze, musí z těchto příjmů platit daň, což platí jak pro příjmy,

Více

- Rozpočtová - daně mají zabezpečit plynulé financování státního rozpočtu

- Rozpočtová - daně mají zabezpečit plynulé financování státního rozpočtu Otázka: Přímé daně Předmět: Ekonomie a účetnictví Přidal(a): KAYTYN Daňový systém - v každé zemi je stanoven příslušným zákonem (odpovídá ekonomickému systém) - jednotlivé země se mohou v daních výrazně

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA POJEM DAŇ UMĚNÍ VÝBĚRU DANÍ SPOČÍVÁ V TOM, JAK OŠKUBAT HUSU, TAK ABY CO NEJMÉNĚ SYČELA. JEAN-BAPTIST

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Právní aspekty podnikání v Bulharsku

Právní aspekty podnikání v Bulharsku Právní aspekty podnikání v Bulharsku Martin Vacek Ředitel PETERKA & PARTNERS, Sofie www.peterkapartners.com Ochrana zahraničních investic Úprava systému podpory zahraničních investic od 17.3.2009: Došlo

Více

Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý. Říjen 2012

Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý. Říjen 2012 Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý Říjen 2012 Daň z příjmů schválené legislativní změny od roku 2013 Zaokrouhlování srážkové daně (zák. č. 192/2012 Sb., účinnost od 1. 1. 2013) Základ daně i daň

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

Finanční asistence. Strašák? (Mýty. Fakta.)

Finanční asistence. Strašák? (Mýty. Fakta.) Finanční asistence. Strašák? (Mýty. Fakta.) Mgr. Ing. Zdeněk Mikuláš Mgr. Ing. Marcel Janíček 5. dubna 2016 Obsah 1. Co je to finanční asistence? 2. Regulace finanční asistence 3. Řešení zákazu finanční

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1.Popis účetní jednotky 2.Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3.Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4.Půjčky, úvěry

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU, Je vybírána plátci DPH od poplatníků (koncových spotřebitelů v ceně zboží

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Zdravotní a sociální pojištění. Daň z přidané hodnoty. Ekologické daně Správa daní a poplatků. silniční daň

Zdravotní a sociální pojištění. Daň z přidané hodnoty. Ekologické daně Správa daní a poplatků. silniční daň Obsah předmětu Daň z příjmů fyzických osob Zdravotní a sociální pojištění Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Majetkové daně silniční daň daň z nemovitostí daň dědická, darovací, z převodu

Více

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) IČO 28558456 Název, sídlo

Více

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná část zúčtovacích

Více

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství

KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík (KŠB), založená v roce 1990, je jednou z největších advokátních kanceláří v České republice. Poskytuje komplexní právní a

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 9.. KAPITOLA: VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ-VÝPOČET DANĚ, DAŇ Z PŘÍJMŮ SPLATNÁ, DAŇ Z PŘÍJMŮ ODLOŽENÁ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business

Více

Daň příjem veřejných rozpočtů (státních i místních), který se zákona (povinně) odčerpává část

Daň příjem veřejných rozpočtů (státních i místních), který se zákona (povinně) odčerpává část Otázka: Daně Předmět: Ekonomie Přidal(a): FIbicko Historicky je vznik daní spojen se vznikem a rozvojem státu. Setkáváme se s ní již ve Starém Řecku a Římě. Daň příjem veřejných rozpočtů (státních i místních),

Více