které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu,"

Transkript

1 č. 15 / červen 2008 apogeo news > právo Obchodní tajemství Předmětem práv náležejících k podniku je i obchodní tajemství. Obchodní tajemství tvoří veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem Jaká skutečnost by tedy nemohla tvořit obchodní tajemství? A které skutečnosti jsou klasickými případy obchodního tajemství? (Receptury? Marketingové strategie? Seznamy obchodních partnerů? Know how?) Nejprve k druhé části otázky. Mezi klasické skutečnosti obchodní povahy, které lze považovat v určitém konkrétním případě za obchodní tajemství, patří např. seznam obchodních partnerů, obchodní plán, investiční strategie, znalost dodavatelských či odběratelských podmínek apod. Za skutečnosti výrobní povahy tvořící obchodní tajemství lze považovat výrobní programy, technologické postupy, receptury. Skutečnostmi technické povahy budou obecně technické výkresy, projektová dokumentace apod. Klasickým předmětem obchodního tajemství může být i know-how tento pojem může ostatně zahrnovat celou výše uvedenou škálu skutečností, které mohou být předmětem obchodního tajemství. Nicméně je třeba respektovat, že tyto skutečnosti mohou být předmětem obchodního tajemství pouze za současné existence všech dalších zákonných definičních znaků obchodního tajemství. Nelze dost dobře paušalizovat, která skutečnost by nemohla být předmětem obchodního tajemství. Takové skutečnosti lze tak vymezit pouze negativně, budou to tedy skutečnosti nemající obchodní, výrobní či technickou povahu či skutečnosti sice obchodní, výrobní či technické povahy, které ale nebudou splňovat všechny ostatní definiční znaky obchodního tajemství. Těmi jsou: vztah k podniku podnikatele; skutečná nebo alespoň potenciální hodnota, ať již materiální či nemateriální povahy; fakt, že tyto skutečnosti nejsou v příslušných obchodní kruzích běžně dostupné; zájem podnikatele na jejich utajení a skutečnost, že podnikatel jejich utajení odpovídajícím způsobem zajišťuje. které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, O které skutečnosti, která by mohla teoreticky splňovat ostatní definiční znaky, je možné říci, že by nemohla splňovat tuto? Lze uvést konkrétní příklad? Jak je z legální definice patrné, je tato podmínka stanovena velice široce. Odpověď na tuto otázku je pátrání po tom, která skutečnost obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem a splňující ostatní definiční znaky obchodního tajemství nesplňuje ani to, že by se o ní dalo konstatovat, že nemá ani potencionální hodnotu. Odpověď je možná spíše jen v oblasti teorie je zde patrná vůle zákonodárce zařadit pod tento pojem celou řadu skutečností. Vezmeme-li na pomoc logiku, tak hodnotu (ve smyslu pozitivní hodnoty) nebude mít např. účetní ztráta podnikatele. Tato by v teoretické rovině mohla splňovat ostatní definiční znaky. Nicméně i tato negativní hodnota je v oblasti účetní a daňové využitelná, má-li patřičné parametry. nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, Pokračování na str. 02 Vážení čtenáři, v tomto čísle na Vás čeká v rubrice právo článek na téma obchodní tajemství, kde se dozvíte, zda právní předpisy chrání i Vaše tajnosti. Z daňové problematiky jsme pro Vás připravili příspěvek s názvem S holdingem do Pobaltí. Pojednává o daňové legislativě v Estonsku. Nízká kapitalizace, nová pravidla v roce 2008? Podrobné informace o změnách a pravidlech naleznete v rubrice Odborné aktuality. Nebudou chybět ani novinky z APOGEO. Přeji Vám příjemné čtení, Jana Polanská šéfredaktorka 01 Obchodní tajemství 03 Daňové plánování: s holdingem do Pobaltí 05 Odborné aktuality 06 Novinky z APOGEO strana 01

2 Obchodní tajemství pokračování Jak je třeba chápat tento požadavek? Co můžeme rozumět příslušným ob chodním kruhem a běžnou dostupností? Pod pojmem příslušné obchodní kruhy je nutno chápat určitý okruh osob, jak ostatní podnikatele, kteří by mohli obchodní tajemství využít pro vlastní podnikání, ale i jiné osoby, které mohou obchodní tajemství vyzradit dalším osobám, resp. podnikatelům a poškodit tak zájmy či hospodářský výsledek podnikatele tento pojem je tak zpravidla potřeba vykládat dostatečně široce. Běžně dostupné budou např. takové skutečnosti, které budou běžnou součástí obdobných obchodních postupů či výrobních procesů. Bude se zpravidla jednat i skutečnosti veřejně dostupné, které jsou součástí listin či zpráv ukládaných povinně do volně přístupných registrů, např. skutečnosti ukládané do sbírky listin obchodního rejstříku. mají být podle vůle podnikatele utajeny Je třeba, aby tato vůle byla nějak projevena? Je nezbytné, aby v okamžiku, kdy je nějaká osoba seznamována se skutečnostmi tvořícími obchodní tajemství, tato osoba písemně potvrdila, že je jí známo, že se o obchodní tajemství jedná? Vůle podnikatele vedoucí k ochraně obchodního tajemství může být vyjádřena různými způsoby. Důležité je uvědomit si, že právo k obchodnímu tajemství je právem absolutním, působícím proti všem subjektům práva. Vůle utajit skutečnosti, které jsou předmětem obchodního tajemství, může být vyjádřena jak jednostranným prohlášením, tak dvou či vícestranným právním úkonem (smlouvou), může mít podobu např. vnitřního organizačního přepisu podniku, ale může být vyjádřena i konkludentně faktickým utajováním ze strany podnikatele. Budu pravidlem, že ve vztahu k obchodním partnerům či vlastním zaměstnancům bude tato vůle podnikatele obsahem smlouvy s tímto partnerem či zaměstnancem toto je praktické pro případné dokazování, zda porušitel věděl Běžně dostupné budou např. takové skutečnosti, které budou běžnou součástí obdobných obchodních postupů či výrobních procesů. o existenci obchodního tajemství a jeho obsahu a o vůli podnikatele jej utajovat. a podnikatel odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťuje. Jak je třeba utajení zajišťovat, aby byl splněn tento definiční znak? Co je odpovídající způsob zajištění bude samozřejmě záviset na okolnostech každého konkrétního případu a charakteru skutečností, které budou předmětem obchodního tajemství. Podle okolností může k zajištění sloužit celá řada prostředků materiální povahy trezory, bankovní schránky, poplašná zařízení; tak prostředky organizační povahy opatření definující osoby a postupy, za které se může s určitými skutečnostmi nakládat, až po opatření povahy smluvní mezi tato opatření budou náležet právě smluvní ujednání, ukládající povinnosti dotčených osob ve vztahu ke skutečnostem, které budou tvořit obchodní tajemství. 18 Podnikatel provozující podnik, na který se obchodní tajemství vztahuje, má výlučné právo tímto tajemstvím nakládat, zejména udělit svolení k jeho užití a stanovit podmínky takového užití. Jakým způsobem je možné takové svolení udělit? Stačí i konkludentní souhlas? Je v takových případech vhodné uzavírat licenční smlouvu? Ustanovení 18 obchodního zákoníku nezakotvuje žádné zvláštní podmínky o možnostech podnikatele, jak s obchodním tajemstvím nakládat. Pouze příkladmo uvádí jednu z možných dispozic možnost svolení podnikatele k užití obchodního tajemství. Podnikatel má výlučné právo s tímto tajemstvím nakládat zcela svobodně, zejména udělovat svolení k jeho užití a stanovit podmínky, za kterých bude obchodní tajemství užito. Podnikatel může obchodní tajemství převést na třetí osoby, ať již spolu s podnikem či samostatně. Pokud jde svolení k užití obchodního tajemství, bude se toto realizovat zpravidla formou licenční smlouvy. Tento způsob lze samozřejmě doporučit a podrobně sjednat všechny podmínky užívání obchodního tajemství. Pokud jde o souhlas užití obchodního tajemství, zákon nestanoví obligatorní formu takového souhlasu. Nic neomezuje ani to, zda takový souhlas podnikatele bude předchozí či až následný. V těchto případech tak spíše půjde o unesení důkazního břemene ze strany osoby, která bude tvrdit, že podnikatel jí takový souhlas s užitím obchodního tajemství udělil. 19 Právo k obchodnímu tajemství trvá, pokud trvají skutečnosti uvedené v 17. Znamená to, že například okamžikem podání návrhu na zápis patentu zanikne právo k obchodnímu tajemství? Opět nelze takto generalizovat. Ustanovení 19 obchodního zákoníku vyjadřuje, že právo k obchodnímu tajemství je časově neomezené a trvá, pokud trvají skutečnosti, které jsou jeho předmětem a další definiční znaky obchodní tajemství. Pokud bude obchodní tajemství či některé ze skutečností jej tvořící přihlášeno i k jiné ochraně, jako například patentové či známkoprávní ochraně, bude třeba posoudit, zda nadále trvají všechny definiční znaky obchodního tajemství. Důsledkem takového postupu nemusí být tedy zánik obchodního tajemství, ale např. i jen zúžení jeho rozsahu. JUDr. David Heryán, advokát Mgr. Lucie Mlčůchová, advokátní koncipient strana 02

3 > daně Daňové plánování: s holdingem do Pobaltí Máte zájem reinvestovat zisk svých společností? Hledáte alternativu ke kyperským společnostem - se stejnou mírou zdanění? Hledáte pro umístění svých investic dynamicky se rozvíjející teritorium? Založte matku v Estonsku. Česko má z pohledu podnikatelů v Evropě spolu s Rumunskem a Řeckem nejméně přitažlivé daňové systémy. Nelze se proto divit, že poptávka českých byznysmenů po přesunu místa podnikání do zahraničí neustále roste. Proč někteří míří do zdánlivě neatraktivního Pobaltí? V Estonsku lze při akumulaci zisku využít odkladu daňové povinnosti. Jinak řečeno, oproti Česku se do hledáčku místního finančního úřadu dostanete až v okamžiku, kdy budete chtít svůj zisk rozdělovat, respektive daň zaplatíte jen z té jeho části, kterou dáte na dividendy. Systém daní tvoří v Estonsku daně státní, kam patří daň z příjmů, daň z přidané hodnoty, spotřební daň, daň z her a sázek a daň z pozemků, a daně místní, které mají spíše charakter lokálních poplatků (např. poplatek z lodí, parkovací poplatek apod.). Při této příležitosti zmiňme i specifický příspěvek na sociální pojištění, který vedle důchodového a zdravotního pojištění zahrnuje i pojištění nezaměstnanosti, jež je solidárně placeno zaměstnanci i zaměstnavateli. Estonsko nezná daň dědickou a darovací a nemá zavedeny ani speciální ekologické daně. Aby byl výčet daňového zatížení úplný, zbývá zmínit daň z pozemků a spotřební daň. Daň z pozemků je povinen odvádět každý vlastník pozemku či věcného břemene spjatého s pozemkem. Spotřební daň v Estonsku funguje obdobně jako v České republice a týká se dodávek alkoholu, tabákových výrobků, pohonných hmot (včetně uhlí a rašeliny) a obalů. Estonské právo zná institut daňového skladu, v němž mohou jeho provozovatelé a registrovaní obchodníci jako plátci vyrábět, skladovat, přijímat a odesílat zboží podléhající spotřební dani s podmíněným osvobozením od daně. považována právnická osoba, která byla založena podle estonského práva a je zapsána v obchodním rejstříku. Možná jste pro svůj byznys zvolili formu Evropské společnosti (Societas Europaea), která vám dává možnost přesouvat sídlo své firmy libovolně v rámci celé EU. Pokud pro její sídlo zvolíte Estonsko, jste považováni za místní plátce. Nejvýhodnější postavení mají ostatní zahraniční právnické osoby. Ty nepovažuje estonské právo za místní plátce, a proto zdaňují pouze své příjmy ze zdrojů přímo v Estonsku. Obecně lze konstatovat, že estonský systém s nízkými sazbami a širokým daňovým základem láká především podnikatele, kteří hledají spojení se Skandinávií nebo Ruskem a potřebují kvalifikovanou pracovní sílu s dobrou znalostí angličtiny. Tím spíše, pokud podnikají v oboru, který je surovinově nenáročný na vstupy, jako je třeba elektronika nebo výroba a montáž zařízení. Založení společnosti trvá maximálně čtyři týdny. Správní poplatek za založení činí zhruba 2200 EEK (necelých 200 USD). K rozjezdu firmy potřebujete základní kapitál minimálně ve výši EEK (zhruba 3600 USD). Daně státní a místní Pozor: Příjmy českého občana v Estonsku, a je jedno, zda-li funguje jako fyzická nebo právnická osoba, podléhají omezenému zdanění: 21 % sazba se vztahuje na příjmy ze zaměstnání, z činnosti člena statutárního orgánu právnické osoby, z podnikání, z převodu majetku, z úroků a pronájmu. Podnikatelé zaplatí rok od roku méně Pro právnické i fyzické osoby platí jednotná sazba daně z příjmu. Pro rok 2008 činí sazba daně 21 % s předpokladem dalšího snižování na 20 % v 2009 a 19 % v Možná vás překvapí, že daň se vypočítává jako 21/79 čistého zisku po zdanění (analogicky pak jako 20/80 resp. 19/81). Daně z podnikání platí místní společnosti i jejich stálé provozovny se sídlem v zahraničí. Za místního plátce (rezidenta) je přitom Estonskou daňovou legislativu lze využít především k akumulaci zisku. 21% sazbou je v Estonsku zatížen příjem z podnikání i zaměstnání Oproti českému systému v Estonsku prakticky neexistují odčitatelné či nezdanitelné položky, ani daňově uznatelné odpisy majetku. Chybí i možnost zápočtu či přenosu ztráty a neexistuje speciální systém investičních pobídek. DPH skoro jako doma Systém daně z přidané hodnoty v Estonsku je velice podobný českému systému. Základní sazba daně činí 18 %, léky, tiskoviny a knihy podléhají jen 5% snížené sazbě. Od daně jsou osvobozeny např. vzdělávací, poštovní, pohřební a zdravotnické služby. Daně se netýkají ani dopravních letadel určených k provozu na mezinárodních linkách a nájmu a podnájmu nemovitostí, cenných papírů a investičního zlata. Pokračování na str. 04 strana 03

4 Daňové plánování: s holdingem do Pobaltí Daň z přidané hodnoty odvádí každá právnická i fyzická osoba provozující podnikatelskou činnost, která má povinnost se registrovat k dani. Osoby jsou povinny se registrovat jako plátci daně v případě, že jejich roční obrat za zdanitelná plnění přesáhne EEK. V případě nižšího obratu je registrace dobrovolná. Proč zamířit do Pobaltí a počkat Estonskou daňovou legislativu lze využít především k akumulaci vytvářeného zisku. Pokud pan Novák založí v Tallinu firmu Alfa, může tvořit zisk, shromažďovat ho a nezdaňovat dokud se nerozhodne vyplácet dividendy své české společnosti Beta. Pokud se pan Novák rozhodne rozdělit zisk do konce tohoto roku, bude akumulovaný zisk podléhat zdanění ve výši 21 %. Dividendy by poté byly převoditelné v rámci Evropské unie volně bez zdanění. Když ale pan Novák pár měsíců s výplatou dividend počká, bude akumulovaný zisk zdaňovat maximálně 10 % a možná se zdanění vyhne úplně. Estonští zákonodárci totiž připravují novou úpravu daně z příjmů, jejíž navrhovaná sazba je uvedených 10 %, což je mimochodem sazba srovnatelná s Kyprem. Pokud Estonsko nestihne připravit novou legislativu a bude muset Příklad zdanění zisku Estonská společnost Alfa vlastní 70% podíl na české společnosti Beta. Společnost Beta vyplácí společnosti Alfa dividendu ve výši 5 mil. Kč. Společnost Alfa vytvořila čistý zisk (bez dividendy od společnosti Beta) 7 mil. Kč a k rozdělení bylo určeno 3,5 mil. Kč. Zdanění bude podléhat pouze částka 3,5 mil. Kč určená k rozdělení (a skutečně rozdělená), a to sazbou 21/79 z tohoto čistého zisku. Daň tedy bude činit zhruba Kč (přibližně 26,6 %). Dividenda ve výši 5 mil. Kč od společnosti Beta bude od daně osvobozena. Společnosti Alfa tak zůstane po zdanění k dispozici celkem , tedy celkem z celkové sumy , tj. 92,25 %. převzít evropskou úpravu a pan Novák zajásá. Zisk akumulovaný bez zdanění v jeho estonské společnosti bude moci bez zdanění prostřednictvím dividend převést dále v rámci Evropské unie. Podtrženo, sečteno: Estonské společnosti můžete s úspěchem využívat jako nástroj pro akumulaci a odčerpání zisků z firem fungujících v zemích s vyšší úrovní zdanění. V Estonsku nezakládejte dceřinou společnost. V rámci holdingu do Pobaltí umístěte mateřskou společnost, která může mít i formu Evropské společnosti. Bude akumulovat zisk vytvářený dceřinými společnostmi. Do čeho se nepouštět Zcela jinak by ale vypadala situace pana Nováka, kdyby jeho estonská firma Alfa vlastnila podíl ve společnosti Omega se sídlem v Seychelské republice nebo na Bahamách. Estonský subjekt, který vlastní dceřinou společnost v některé lokalitě považované za daňové ráje nebo za jurisdikce s nízkou úrovní zdanění, musí v Estonsku přiznávat a zdaňovat příjmy těchto společností 21% sazbou daně z příjmů právnických osob. Ale to není všechno. V některých případech je aplikována ještě zvláštní srážka daně. Nejvýznamnější je 21 % srážková daň, kterou by Alfa musela odvádět například v případě úhrad za služby ve prospěch společnosti Omega. Ing. Jan Ingeduld Senior Tax Manager APOGEO Tax, a.s. APOGEO Tax&Transactions Tým daňových poradců APOGEO pomáhá konstruktivně zvážit potenciální rizika vyplývající z daňových povinností klientů z různých tržních oblastí a optimalizovat jejich daňové zatížení. / daňové poradenství / mezinárodní zdanění / fúze a akvizice / MBO & LBO / strukturování firem a transakcí / transferové ceny / daňové plány a optimalizace / daňový audit / daňová due diligence / zastupování ve správních řízeních / nepřímé daně a cla Týmová hra má svoje pravidla Rugby je hra sehraného týmu. Dobrý trenér musí umět použít všechny hráče jako společný nástroj k dosažení nejlepšího výsledku prostřednictvím tvrdého tréninku, naučených signálů a strategie. Stejně tak i v týmu APOGEO Tax&Transactions má každý hráč svoji pozici a plní co nejefektivněji instrukce svého kouče. Committed to your success strana 04

5 Odborné aktuality Nízká kapitalizace v r nová pravidla? Obecně o nízké kapitalizaci. Pravidla nízké kapitalizace určují daňo vou uznatelnost úroků plynoucích z úvěrů a půjček, zejména od tzv. spojených osob (společníků, dceřiných či sesterských společností, apod.). Úroky jsou obecně nákladem a způsobují, že část zisku dlužníka se přenáší ve prospěch věřitele, což u spojených osob umožňuje daňovou optimalizaci, popř. u zahraničních věřitelů únik části zisku do zahraničí. Je proto snaha limitovat výši daňově uznatelných úroků z úvěrů a půjček, obvykle stanovením poměru vlastního kapitálu k výši úvěrů a půjček od spojených osob, neboť tyto osoby mohou úvěry nahradit kapitálovými vklady. Pravidla nízké kapitalizace platná do : Daňově neuznatelné jsou úroky z úvěrů a půjček z částky, o kterou úhrn úvěrů a půjček od spojených osob v průběhu zdaňovacího období přesahuje 4 násobek vlastního kapitálu ( je-li příjemcem úvěrů banka nebo pojišťovna je to 6-ti násobek). Spojenými osobami se rozumí osoby přímo nebo nepřímo se podílející na základním kapitálu (nebo hlasovacích právech) více jak 25 % nebo jedna osoba se podílí na vedení nebo kontrole jiné osoby, nebo osoba ovládající a ovládaná, nebo osoby blízké apod. (viz 23 odst. 7 zákona o daních z příjmů). Pravidla platná od Zavádí se pojem finanční náklady z úvěrů a půjček zahrnující nejen úroky z úvěrů a půjček ale i další související náklady, včetně nákladů na zajištění a zpracování úvěrů a poplatky za záruky. Daňová uznatelnost těchto finančních nákladů podléhá následujícím 5-ti kritériím. Jsou neuznatelné: 1) pokud přesáhnou v úhrnu za zdaňovací období částku, která vznikne vynásobením průměrného stavu úroků a půjček poplatníka v daném zdaňovacím období a průměrné úrokové sazby na mezibankovním trhu depozit pro splatnost 12 měsíců (PRIBID, PRI- BOR) zvýšené o 4 procenta, 2) pokud plynou z úvěrů a půjček, které jsou podřízeny ostatním závazkům poplatníka (tj. z tzv. podřízených dluhů), 3) pokud plynou z úvěrů a půjček, u kterých úrok nebo výnos je zcela nebo částečně odvozován z výsledku hospodaření poplatníka, 4) z částky, o kterou úhrn všech úvěrů a půjček (od spojených i nespojených osob) v průběhu zdaňovacího období převyšuje 6-ti násobek vlastního kapitálu (od r pak 4-násobek vlastního kapitálu) 5) z částky o kterou úhrn úvěrů a půjček od spojených osob převyšuje 2-násobek vlastního kapitálu ( je-li příjemcem úvěru banka nebo pojišťovna, je to 3-násobek vlastního kapitálu). Omezení: Výše uvedená kriteria č. 1 až 4 se neuplatní v případě, že finanční náklady poplatníka ve zdaňovacím období nepřevýšily celkově 1 mil. Kč. Do úvěrů a půjček se nepočítají úvěry a půjčky z nichž úroky jsou součástí vstupní ceny majetku a dále bezúročné úvěry a půjčky. Postup výpočtu daňově neuznatelných úroků. Každé kriterium se posuzuje samostatně tj. finanční náklady se testují výše uvedeným kriterii a neuznatelné úroky vyčíslené dle jednotlivých kriterií se sečtou. Ministerstvo financí k tomu připravilo metodiku ve formě vzorců Sdělení MF k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění zákona č. 261/2007 a 296/2007 Sb., čj. 15/ / Působnost. Nová pravidla se uplatní na úvěrové smlouvy a smlouvy o půjčkách uzavřené po a dále na dodatky ke stávajícím smlouvám, které budou uzavřeny po Od se nová pravidla budou aplikovat na veškeré úvěry a půjčky (tj. i na smlouvy uzavřené před ) Ustanovení o nízké kapitalizaci neplatí pro fyzické osoby, poplatníky, kteří nejsou založeni za účelem podnikání, a burzu cenných papírů. Připravované změny Podle připravované novely zákona o daních z příjmů, která má vstoupit v platnost od , se očekávají u nízké kapitalizace tyto změny: zruší se platnost kriterií č. 1 a 4, zbývající kriteria se budou uplatňovat ve všech případech ( pro kriteria č. 2 a č. 3 se ruší podmínka pro jejich aplikaci ve výši 1 mil. Kč finančních nákladů ve zdaňovacím období) do celkové výše úvěrů a půjček od spojených osob se nebudou zahrnovat úvěry jejichž úroky jsou daňově neuznatelné již podle kriterií č. 2 a 3. Retroaktivní platnost připravovaných změn Podle přechodných ustanovení budou mít poplatníci možnost postupovat podle novely zákona již ve zdaňovacím období započatém v r Je třeba poznamenat, že novela je teprve v připomínkovém řízení, takže konečná podoba úpravy nízké kapitalizace může doznat změn. Ing. Vlastimír Čech daňový konzultant APOGEO Tax, a.s. strana 05

6 Novinky z APOGEO APOGEO partnerem jubilejního 10. CFO Forum Téměř 80 finančních a generálních ředitelů přivítala 15. a 16. května na Zámku Štiřín společnost top vision společně s naší společností APOGEO a dalšími partnery jako PATRIA, Advokátní kancelář Havel&Holásek nebo LeasePlan. Diskusní bloky byly letos zaměřeny hlavně na nové kompetence CFOs, akviziční a investiční příležitosti a nestabilitu na světových trzích. O své zkušenosti se podělily osobnosti jako J. Stojar z DHL Express, B. Malaniuk z ČEZu, ekonomové V. Kotlán z České spořitelny, P. Mertlík z Raiffaisenbank a další. Příjemnou atmosféru, ale i míru profesionality a odbornosti celého fóra podpořila večerní diskuse s Pavlem Teličkou a Janem Švejcarem. Nechyběl ani pestrý večerní program, kdy účastníky čekal bohatý raut, casino, golfový trenažér a především prostor pro diskusi s kolegy CFO. Dne 16. května probíhaly interaktivní workshopy. Na jednom z nich vystoupil Pavel Odehnal za APOGEO Tax, a.s. společně s O. Palátem za PATRIA Finance, I. Barabášem z Advokátní kanceláře Havel&Holásek a M. Bláhou za společnost Škoda Machine Tools. Workshop byl veden na téma ABC pro CFO při prodeji společnosti. >> Příští číslo APOGEO News vychází >> Registraci k odběru APOGEO News naleznete zde [>>>] strana 06

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství.

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. květen, červen 2009 apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. 21 Daňový režim úroků placených do zahraničí Výkon funkce statutárních orgánů a smluvní vztahy vedoucích pracovníků

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O.

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Zpracovala: Lucie Benešová Plzeň 2013 Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci zpracovala samostatně,

Více

Přímé daně a jejich vliv na podnikatelské subjekty. Kristýna Zlámalová

Přímé daně a jejich vliv na podnikatelské subjekty. Kristýna Zlámalová Přímé daně a jejich vliv na podnikatelské subjekty Kristýna Zlámalová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je přehledně a uceleně zpracovat a objasnit problematiku vybraných přímých

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů Stránka č. 1 z 187 Ročník 2007 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů PROFIL PŘEDPISU: Citace: 261/2007 Sb. Částka: 85/2007 Sb. Na straně (od-do): 3154-5259

Více

OPTIMALIZACE DAŇOVÉ POVINNOSTI FYZICKÉ OSOBY

OPTIMALIZACE DAŇOVÉ POVINNOSTI FYZICKÉ OSOBY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES OPTIMALIZACE DAŇOVÉ POVINNOSTI FYZICKÉ OSOBY OPTIMIZATION

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 24. října 2007 DPH

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 24. října 2007 DPH Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 24. října 2007 Program: 1. Odsouhlasen zápis z jednání Koordinačního výboru s KDP

Více

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Č. j.: 5606/15/7100-10 V Praze dne 6.2.2015 Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o

Více

Finanční gramotnost 1

Finanční gramotnost 1 [Zadejte text.] Úvod... 3 1 Charakteristika daní... 4 1.1 Placení daně... 6 2 Klasifikace daní... 7 Příklad č. 1... 7 2.1. Přímé daně... 8 2.1.1 Daň z příjmu fyzických osob... 8 2.2 Poplatníci daně...

Více

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob Přehled hlavních daňových změn platných k 1. 1. 2015 Vážení obchodní partneři a přátelé, Připravili jsme pro Vás základní přehled hlavních změn v daňových zákonech, které vstupují v platnost s rokem 2015.

Více

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby Zuzana Doležalová Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Bakalářská práce je rozdělena na dvě časti, teoretickou a praktickou. Jejím cílem je optimalizovat daňovou

Více

Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní

Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST 1 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále jen zákon ) je transpozicí

Více

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor daní z příjmů Č.j. 32320/11-31 Pokyn GFŘ č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona

Více

ÚVODNÍ KAPITOLY K DAŇOVÉ TEORII DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR

ÚVODNÍ KAPITOLY K DAŇOVÉ TEORII DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Zdeněk Puchinger ÚVODNÍ KAPITOLY K DAŇOVÉ TEORII DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. RNDr. Lenka Cimbálníková

Více

Učebnice pro výuku fiktivních firem

Učebnice pro výuku fiktivních firem Učebnice pro výuku fiktivních firem Elektronická učebnice Monika Horehleďová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic 1 Podnikání ve fiktivní firmě...

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Odpovědná redaktorka Hana Baráková Autor RNDr. Ivan Brychta část I, III Ing. Ivan Macháček část II Ing. Ivana Pilařová

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH

Více

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Vybrané daňové změny roku 2015 RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Obsah Změny v zákoně o daních z příjmů Zákon o omezení plateb v hotovosti Změny v zákoně o DPH Změny v daňovém řádu Změny

Více

PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ Z HLEDISKA DANÍ Z PŘÍJMŮ A DPH

PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ Z HLEDISKA DANÍ Z PŘÍJMŮ A DPH SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ Z HLEDISKA DANÍ Z PŘÍJMŮ A DPH

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

Nepřímé daně v daňové soustavě ČR

Nepřímé daně v daňové soustavě ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Nepřímé daně v daňové soustavě ČR Bakalářská práce Autor: Tereza Škrnová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: doc.

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

DANĚ, DANOVÁ SOUSTAVA, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

DANĚ, DANOVÁ SOUSTAVA, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DANĚ, DANOVÁ SOUSTAVA, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Osnova: Funkce a obecné třídění daní Základní pojmy daňové legislativy Daňový systém Daň z příjmu FO a PO Majetkové daně Nepřímé daně Možnosti daňové

Více

STUDIE VEŘEJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Obecná část

STUDIE VEŘEJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Obecná část STUDIE VEŘEJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Obecná část PBA Group Prague-Brussels Advisory Group OBSAH: Použité pojmy a zkratky 3 Předmět zadání 4 Pojetí studie 4 Hodnocení 4 Obecná doporučení

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý Projekt komparace daňových soustav ČR a USA Bc. Daniel Chudý Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na porovnání daňových soustav České republiky a Spojených států amerických. Práce

Více

www.pwc.cz Nebojte se pracovního vyslání do zahraničí

www.pwc.cz Nebojte se pracovního vyslání do zahraničí www.pwc.cz Nebojte se pracovního vyslání do zahraničí Úvod V současné době stále více Čechů nachází pracovní uplatnění v zahraničí. Náš průvodce je určen právě těm, kteří se chystají na pracovní pobyt

Více

PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs. Michal Švagerka

PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs. Michal Švagerka PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs Michal Švagerka PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs Michal Švagerka Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem EU

Více