Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika"

Transkript

1 Iva Dostálová

2 Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Text Iva Dostálová Kresby Pavel Kantorek Obálka a grafická úprava Fragment DTP s. r. o., Kamila Flonerová Odpovědná redaktorka Romana Homonická Technická redaktorka Daruše Singerová Vydalo nakladatelství Fragment, Humpolecká 1503, Havlíčkův Brod, jako svou publikaci. 1. vydání, 2007 Sazbu zhotovil TypoText, s. r. o. Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s. Copyright Fragment, 2007 Text Iva Dostálová, 2007 Illustrations Pavel Kantorek, 2007 Cover Fragment DTP s. r. o., Kamila Flonerová, 2007 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být rozšiřována bez písemného souhlasu majitelů práv. Kontaktní adresa: Radiová 1, Praha 10-Hostivař ISBN (1. vydání, 2007) 2

3 OBSAH Úvod Podstatná jména Přídavná jména Zájmena Číslovky Pomocná slovesa Modální slovesa Přítomný čas Minulý čas Předpřítomný čas Předminulý čas Budoucnost Předbudoucí čas Tázací dovětek Slovesa netvořící průběhový čas Gerundium Infinitiv Trpný rod Rozkazovací způsob Do, make Příslovce Předložky Slovosled Otázka Tvoření slov předponami Tvoření slov příponami Spojovací výrazy Podmínkové věty Časové věty Přací věty Vztažné věty Účelové věty Časová souslednost Příloha Nepravidelná slovesa Klíč

4 Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Úvod Tato učebnice gramatiky anglického jazyka je vhodná pro nejširší okruh uživatelů, především je však určena studentům středních škol jako doplňující materiál k upevnění znalostí základního gramatického učiva. Obsahuje 32 kapitol s jasným a stručným výkladem gramatiky potřebné k úspěšnému složení maturitní zkoušky i k přípravě na přijímací zkoušky vysokých škol. Pro ověření získaných znalostí přináší učebnice více než sto cvičení na procvičení jednotlivých gramatických jevů a 10 souhrnných testů prověřujících průběžně vaše znalosti. Věříme, že se tato příručka stane nepostradatelným pomocníkem při procvičování, opakování a prohlubování znalostí anglického jazyka a při přípravě na různé typy zkoušek. Hodně úspěchů při studiu vám přejí autorka a nakladatelství Fragment 4

5 1. Podstatná jména ROD a) stejný výraz pro obě pohlaví teacher učitel, učitelka doctor doktor, doktorka student student, studentka friend přítel, přítelkyně reader čtenář, čtenářka singer zpěvák, zpěvačka cousin bratranec, sestřenice zajímavost tomcat kocourek billy goat kozel pussy cat kočička nanny goat koza b) rozlišení pomocí male, female, boy, girl, man, woman apod. male teacher učitel female teacher učitelka boyfriend přítel girlfriend přítelkyně c) ženský rod tvořený z mužského příponami actor actress herec, herečka emperor empress císař, císařovna master mistress pán, paní waiter waitress číšník, servírka lion lioness lev, lvice tiger tigress tygr, tygřice steward stewardess stevard, stevardka duke duchess vévoda, vévodkyně host hostess hostitel, hostitelka god goddess bůh, bohyně hero heroine hrdina, hrdinka tsar tsarina car, carevna d) různé výrazy king queen král, královna nephew niece synovec, neteř uncle aunt strýc, teta zapamatuj si mužský rod ženský rod waiter waitress actor actress pikantnost V současné angličtině je snaha nerozlišovat u povolání pohlaví. steward stewardess flight attendant Zvířata a děti bez rozlišení pohlaví jsou rodu středního. Mluvíme-li o konkrétním dítěti či domácích mazlíčcích, použijeme příslušný rod. a child and its needs dítě a jeho potřeby Her child is only four, but he can read and write. Jejímu dítěti jsou teprve čtyři, ale umí číst a psát. 5

6 Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Cvičení 1.1. Doplňte do tabulky ženský rod. boyfriend lion hero emperor uncle waiter actor tsar duke headmaster MNOŽNÉ ČÍSLO a) pravidelné příponou s student students příponou es po vyslovených sykavkách a u některých podstatných jmen zakončených -o watch watches hodinky church churches kostel, kostely class classes třída, třídy hero heroes hrdina, hrdinové Negro Negroes černoch, černoši potato potatoes brambora, brambory tomato tomatoes rajče, rajčata ale photo photos fotka, fotky piano pianos piano, piana disco discos diskotéka, diskotéky Pravopis -y po souhlásce ies lady ladies ale -y po samohlásce se nemění boy boys boy baby church tahák boys babies churches b) nepravidelné man men muž, muži woman women žena, ženy tooth teeth zub, zuby foot feet noha, nohy goose geese husa, husy mouse mice myš, myši louse lice veš, vši child children dítě, děti ox oxen vůl, voli medium media prostředek, prostředky man people člověk, lidé ale people peoples národ, národy man woman child foot tooth mouse tahák men women children feet teeth mice c) f se mění na -v wife wives manželka, manželky half halves polovina, poloviny knife knives nůž nože loaf loaves bochník, bochníky shelf shelves police, police thief thieves zloděj, zloději leaf leaves list, listí wolf wolves vlk, vlci life lives život, životy scarf scarves šála, šály 6

7 ale belief beliefs víra, víry chief chiefs náčelník, náčelníci roof roofs střecha, střechy proof proofs důkaz, důkazy staff staffs sbor, sbory cliff cliffs útes, útesy wife knife leaf wolf tahák wives knives leaves wolves d) množné číslo je totožné s jednotným fish ryba, ryby sheep ovce, ovce series řada, řady means prostředek, prostředky species druh, druhy crossroads křižovatka, křižovatky salmon losos, lososi aircraft letadlo, letadla následuje sloveso v příslušném čísle a sheep is, sheep are zajímavost fish fishes ryba, ryby různé druhy ryb e) podstatná jména pouze v jednotném čísle (nepočitatelná) advice rada, rady news zpráva, zprávy evidence důkaz, důkazy information informace knowledge znalost, znalosti evidence důkaz, důkazy progress pokrok, pokroky success úspěch, úspěchy luggage hair experience politics physics zavazadlo, zavazadla vlas, vlasy zkušenost, zkušenosti politika fyzika následuje sloveso v jednotném čísle: Tom s hair is black. dále viz nepočitatelná podstatná jména odkaz Nepočitatelná podstatná jména existují pouze v jednotném čísle. (Kapitola POČITATELNOST) advice is news is luggage is hair is money is f) podstatná jména pouze v množném čísle clothes šaty, oděv manners chování contents obsah customs celnice surroundings okolí hops chmel riches bohatství goods zboží wages mzda scales váhy scissors nůžky Middle Ages středověk vegetables zelenina následuje sloveso v množném čísle: His manners are horrible. g) kolektivní podstatná jména army armáda audience obecenstvo government vláda police policie company společnost crew posádka team mužstvo 7

8 Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika následuje sloveso v jednotném čísle, máme-li na mysli kolektiv jako celek, v množném čísle, máme-li na mysli jednotlivé členy kolektivu: My family is really large. Má rodina je opravdu velká. All the family were at home. Celá rodina (všichni její členové) byla doma. poznámka Některá anglická podstatná jména v jednotném čísle odpovídají českému množnému číslu. newsapaper noviny back záda mouth ústa door dveře watch hodinky clock hodiny Cvičení 1.3. Doplňte do vět sloveso is nebo are. 1) The goods delivered on Mondays. 2) Mathematics difficult for me. 3) What the contents of this book? 4) This animal a very rare species. 5) A lot of species endangered. 6) Which your favourite means of transport? A bus or a tram? 7) Vegetables healthy. 8) The evening news at seven. 9) This crossroads a very dangerous place. 10) His manners horrible. 11) Sheep friendly animals. 12) No news good news. 13) The customs closed. 14) The surroundings of our house ugly. 15) Your knowledge of English grammar very bad. Cvičení 1.2. Utvořte množné číslo. Jednotné číslo loaf tomato sheep disco watch boy family roof means grandchild Englishman foot hero medium aircraft leaf ox woman crossroads life kiss series goose chief box Množné číslo POČITATELNOST a) počitatelná tvoří jednotné i množné číslo v jednotném čísle musí být člen a nebo the mohou se používat s číslovkou SG a boy (nějaký) chlapec (some) boys (nějací) chlapci the boy ten chlapec the boys ti chlapci seven boys sedm chlapců how many boys? kolik chlapců? a few boys pár chlapců few boys málo chlapců a lot of boys spousta chlapců many boys hodně chlapců b) nepočitatelná existují pouze v jednotném čísle jsou bez členu a nemohou se používat s číslovkou přečti si PL Člen a vznikl z číslovky one, proto nemůže být před nepočitatelnými podstatnými jmény. 8

9 (some) wine the wine how much wine? a little wine little wine a lot of wine much wine ba) látková podstatná jména water voda blood krev sugar cukr salt sůl iron železo glass sklo wood dřevo bb) abstraktní podstatná jména love láska work práce importance důležitost time čas music hudba culture kultura progress pokrok SG (nějaké) víno to víno kolik vína? trochu vína málo vína spousta vína hodně vína bc) ostatní podstatná jména (viz Kapitola MNOŽNÉ ČÍSLO e) money peníze hair vlasy fruit ovoce chocolate a bar of chocolate tabulka čokolády luggage two pieces of luggage dvě zavazadla evidence three items of evidence tři důkazy pikantnost How many pieces of luggage do you have? Kolik máte zavazadel? zapamatuj si work nepočitatelné I am looking for work. job počitatelné I am looking for a job. Některá podstatná jména jsou nepočitatelná v jednom významu, ale počitatelná v jiném významu. nepočitatelná počitatelná glass sklo a glass sklenička iron železo an iron žehlička paper papír a paper noviny work práce a work umělecké dílo room místo a room místnost cake dort (zákusek) a cake celý dort experience zkušenost an experience zážitek Chceme-li vyjádřit určité množství u nepočitatelných podstatných jmen, použijeme výrazů an item of, a piece of, a bottle of, a kilo of atd. water a glass of water sklenice vody work a lot of work spousta práce bread a loaf of bread bochník chleba a slice of bread krajíc chleba milk a packet of milk krabice mléka beer a pint of beer pinta piva coca a can of coca plechovka koly cheese a piece of cheese kousek sýra flour a kilo of flour kilo mouky zajímavost paper papír glass sklo a paper noviny a glass sklenička 9

10 Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Cvičení 1.4. Rozdělte podstatná jména v rámečku na počitatelná a nepočitatelná. importance flour flower money wine water bottle bread slice loaf cheese music piano radio luggage suitcase bag newspaper news item Počitatelná Nepočitatelná Cvičení 1.5. Přiřaďte k sobě následující výrazy. 1) a glass of A) tea 2) a bar of B) luggage 3) three pieces of C) beer 4) a cup of D) milk chocolate 5) a can of E) red wine Cvičení 1.6. Doplňte do vět a / an nebo some. 1) Can I have apple? 2) Can I have apple juice? 3) I ll have cheese. 4) Will you have cheese sandwich? 5) He bought wine, but I don t know if red or white. 6) Have wine. 7) We were in wine cellar last night. 8) I d like pint of lager. 9) Would you like cake? 10) Will you have more coffee? PŘIVLASTŇOVACÍ PÁD a) životná s jedn. č. boy s dog chlapcův pes James dog James s dog Jakubův pes mn. č. boys dog pes chlapců children s dog pes dětí women s rights práva žen Je-li podstatné jméno určeno přivlastňovacím pádem, nepředchází mu člen. Peter has a friend. Peter s friend is a lawyer. Petr má přítele. Petrův přítel je právník. b) neživotná of the colour of his eyes c) neživotná s today s newspaper sun s rays month s rate world s population women s clothes d) fráze at my grandmother s at the baker s at St. Paul s a two months holiday barva jeho očí dnešní noviny sluneční paprsky měsíční nájemné světová populace dámské oděvy u babičky u pekaře v katedrále sv. Pavla dvouměsíční prázdniny Cvičení 1.7. Přeložte následující výrazy. 1) Pavlův dědeček... 2) dívčí jméno... 3) svatba Toma a Jenny... 4) zítřejší noviny... 5) pokoj mého bratra... 6) dětské knihy... 7) syn pana Browna... 8) světová populace... 9) kancelář ředitele... 10) práva žen... 11) u dědečka ) pětiminutová procházka... 13) pokoj mých sester... 14) ložnice rodičů... 15) pánské oděvy... 10

11 ČLENY a) Člen neurčitý a, an před počitatelným podstatným jménem v jednotném čísle ve významu nějaký a před vyslovenou souhláskou an před vyslovenou samohláskou zapamatuj si Neurčitý člen a vznikl z číslovky one, proto nemůže být před podstatným jménem v množném čísle. Použití mluvíme-li o věci či osobě poprvé They have a big house. Mají velký dům. ve vazbě there is There is a car in front of the house. Před domem je (nějaké) auto. ve jmenné části přísudku u sloves be a become He is a doctor. Je lékař. She became an actress. Stala se herečkou. místo číslovky one a hundred Fráze twice a day a couple a little a lot of a few to have a smoke to have a rest to have a look to have a chat to give a lift half an hour a boy a year (jedno) sto dvakrát denně pár trochu spousta několik zakouřit si odpočinout si kouknout se popovídat si svézt autem půlhodina an apple an hour an ugly girl as a matter of fact as a result in a hurry one at a time ve skutečnosti v důsledku ve spěchu po jednom b) Člen určitý the před podstatnými jmény v jednotném i množném čísle ve významu ten the boy, the boys ten chlapec, ti chlapci Použití před podstatným jménem, o kterém jsme již mluvili We have a garden. The garden is not big. Máme zahradu. (Ta) Zahrada není velká. před podstatným jménem, které je blíž určeno This is the man we met last summer. To je ten muž, kterého jsme potkali loni v létě. před třetím stupněm přídavných jmen the highest mountain nejvyšší hora před řadovými číslovkami the third floor třetí patro před zpodstatnělými přídavnými jmény the poor chudí the old staří u osob a věcí, které jsou jedinečné the Prime Minister premiér the Earth Země the Sun Slunce the capital hlavní město označení zástupce celého druhu The whale is a mammal. Velryba je savec. u rodin the Smiths Smithovi u národností the English Angličané Fráze go to the theatre go to the cinema go to the doctor listen to the radio in the country(side) in the world in the sky the same as jít do divadla jít do kina jít k doktorovi poslouchat rádio na venkově na světě na nebi stejný jako, stejně jako 11

12 Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika the only possibility the city centre at the sea at the beginning at the end at the same time play the violin jediná možnost centrum města u moře na začátku na konci současně hrát na housle Použití názvy sportů a her tennis chess choroby flu tenis šachy chřipka zapamatuj si There is a table in the kitchen. V kuchyni je stůl. The table is round. (Ten) Stůl je kulatý. zapamatuj si to play the piano to play football hrát na piano hrát fotbal c) Bezčlennost Použití je-li podstatné jméno určeno přivlastňovacím zájmenem, přivlastňovacím pádem nebo ukazovacím zájmenem my friend můj přítel Paul s car Pavlovo auto this book tato kniha u nepočitatelných podstatných jmen water voda vědy a jazyky chemistry chemie English angličtina názvy dnů, měsíců, období a svátků Sunday neděle March březen summer léto Easter Velikonoce Christmas Vánoce New Year s Eve Silvestr jména denních jídel breakfast snídaně lunch oběd dinner večeře ale a delicious dinner výtečná večeře jména osob John Jan Mr Brown pan Brown 12 Některá podstatná jména lze používat i se členem určitým: I was there on Sunday. Byl jsem tam v neděli. The Sunday before Christmas was sunny. Neděle před Vánocemi byla slunečná. hospital, school, prison, church: Pokud mluvíme o instituci, jsou tato podstatná jména bez členu. Pokud mluvíme o budově, používáme člen the. go to hospital jít do nemocnice (jako pacient) go to the hospital jít do nemocnice (na návštěvu) go to church jít do kostela (jako věřící) go to the church jít do kostela (prohlédnout si ho) go to prison jít do vězení (jako vězeň) go to the prison jít do vězení (na návštěvu) go to school jít do školy (jako žák) go to the school jít do školy (na třídní schůzky) Fráze to go by bus to go to bed to go on foot at night by day by heart arm in arm face to face from top to toe vysvětlivka jet autobusem jít spát jít pěšky v noci ve dne nazpaměť ruku v ruce tváří v tvář od hlavy k patě There is a bus in front of the post office. The bus is green. Let s take a bus. We went there by bus. Take bus number two.

13 Cvičení 1.8. Doplňte do vět členy a / an, the tam, kde je třeba. 1) Have you got brother or sister? 2) It is written at top of page. 3) There is bookcase in corner of room. 4) They live in south-west of England. 5) Browns live in east Scotland. 6) There is someone at door. 7) James was taken to hospital. 8) Are you tired? Go to bed, then. 9) Moon revolves round Earth. 10) Who was first owner of car? 11) Jackie has round face with big mouth. 12) Jill was wet from top to toe. 13) only way to cope with it is talking about it as much as possible. 14) This morning I had breakfast in hurry. 15) Let s go to cinema, shall we? 16) Jack arrived at same time as me. 17) Yesterday she went to school by bus, but today she had to take taxi so that she wouldn t be late. 18) Jim can play guitar and he is good hockey player as well. 19) What do you think is better -living in town or in country? 20) Paris is capital of France. 21) Jeremy went to hospital to visit his grandfather. 22) I like people I work with. 23) When I went to school, we had to learn a lot of things by heart. 24) Who is tallest boy in your class? 25) Could you pass me sugar, please? 26) I love Christmas but I don t like Easter at all. 27) English are famous for their politeness. 28) The ticket is 5 for unemployed. 29) Let s have rest and go to sea. 30) It was delicious breakfast but dinner yesterday was disgusting. d) Člen u zeměpisných názvů a názvů institucí Bez členu země v jednotném čísle a bez obecného slova (republic, kingdom) v názvu Great Britain Velká Británie Canada Kanada světadíly Europe Evropa Asia Asie ulice Fleet Sreet Fifth Avenue města Prague London ale The Hague náměstí Charles Square Piccadilly Circus parky Hyde Park Victoria Park letiště Heathrow Kennedy Airport jezera Lake Ontario Lake Michigan ostrovy v jednotném čísle Bermuda Corfu jednotlivé hory Mount Everest Kilimanjaro budovy a instituce s vlastním jménem v názvu Westminster Abbey Buckingham Palace Lloyds Bank kostely a katedrály St Paul s (Cathedral) 13

14 Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika The země v množném čísle a s obecným slovem (republic, kingdom) v názvu the Netherlands the Czech Republic the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland moře, oceány, kanály the Atlantic the Black Sea the Suez Canal řeky the Danube the Thames pohoří a horská pásma the Rocky Mountains the Alps souostroví the Shetlands the Bahamas názvy lodí the Belfast the Titanic pouště the Sahara (Desert) the Great Desert světové strany the south the north the west the east the Far East ale North Africa politické strany the Social Democracy the Liberal Party kluby, restaurace, hotely the Green Lion the Hilton kina, divadla the ABC Cinema the National Theatre galerie, muzea the Tate (Gallery) the National Museum zapamatuj si Člen the je u zemí v množném čísle a u zemí, v jejichž názvu je obecné slovo state, republic, kingdom. U ostatních zemí člen není. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Great Britain England The United States of America California zapamatuj si Člen the je u pohoří a souostroví, ale u jednotlivých hor a ostrovů není. The Shetlands Corsica The Alps Mount Everest tahák the south South America zapamatuj si Světové strany jsou vždy se členem the a předložkou in. in the west na západě poznámka Pamětihodnosti v Londýně: Buckingham Palace Westminster Abbey St Paul s Cathedral The Houses of Parliament The Tower of London 14

15 The noviny the Times the Daily Mirror před zkratkami the UN the BBC u výrazů s of the Houses of Parliament the Tower of London the Bank of England the University of London Cvičení 1.9. Doplňte do výrazů člen the tam, kde je třeba. 1) United Kingdom 2) Sahara Desert 3) Lake Ontario 4) Buckingham Palace 5) Oxford Street 6) Indian Ocean 7) Swiss Alps 8) Danube 9) USA 10) Heathrow 11) Guardian 12) Europe 13) Westminster Abbey 14) Houses of Parliament 15) National Theatre 16) English Channel 17) Netherlands 18) Etna 19) Canary Islands 20) Brave Lion Pub 21) Rocky Mountains 22) Tower 23) Lloyds Bank 24) Middle East 25) Conservative party 26) UN 27) Northern America 28) Bank of England 29) Mediterranean 30) Trafalgar Square Test 1 1) A woman whose job is to bring food to costumers at their tables in a restaurant is a A) waiter B) waitress C) waiteress D) servant 2) We had paid all our debts and there still some money left. A) are B) were C) was D) 3) My grandmother is a believer. She goes to church every Sunday. A) a B) the C) an D) 4) National Gallery is on Trafalgar Square. A) The, the B), C) The, D), the 5) We have been waiting here for A) half an hour B) half the hour C) half a hour D) half hour 6) Vegetables healthy. A) The, is B) The, are C), is D), are 7) Rocky Mountains are in west of North America. A) The, the, the B),, C) The, the, - D) The,, 8) What beautiful weather! A) - B) a C) the D) is 9) There is ugly man standing at end of street. A) a, a, a B) the, the, the C) an, the, the D) an, the, a 10) You can either go by tram or take taxi. A), a B) a, a C), D) a, 11) Can you pass me salt? It s on the table. A) B) a C) some D) the 12) Where yesterday s newspaper? on the shelf. A) are, They are B) is, It is C) are, It is D) is, They are 15

16 Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika 13) Judith is looking for job, but it s difficult because she hasn t got enough A) a, experience B), experience C) a, experiences D), experiences 14) Let s have dinner at Tokyo Restaurant. A), the B) a, C) a, the D), 24) English is spoken all over world. A) The, the B), C) The, D), the 25) How many of bread shall I buy? A) loaf B) loaves C) loafs D) loavs 15) Hyde Park is one of largest parks in world. A) The, the, the B),, C), the, the D), the, 16) We had a lot of A) luggages B) luggage C) suitcase D) piece of luggage 17) Middle East is the area from eastern Mediterranean to Iran. A) The, the, the B),, C) The, the, D) The,, the 18) The underground is by far most reliable of transport. A) the, mean B) the, means C) a, mean D) a, means 19) door painted red. A) A, have been B) The, have been C) The, has been D) A, has been 20) Money kept at Lloyds Bank safe. A) the, are B) the, is C), are D), is 21) have a son. He is lawyer. A) The Brown s, a B) The Browns, a C) Browns, a D) The Browns, a 22) English Channel separates England from France. A),, B) The, the, the C), the, the D) The,, 23) Washington is capital of United States of America. A) the, the B) a, C) the, D) a, the 16

17 2. Přídavná jména STUPŇOVÁNÍ a) příponami er, the est high higher the highest narrow narrower the narrowest pikantnost Přídavné jméno old se pro členy téže rodiny může stupňovat i následovně. old elder the eldest Po tomto tvaru musí vždy následovat podstatné jméno. My elder brother is 20. Mému staršímu bratrovi je 20. b) opisem more, the most boring more boring the most boring dvou a víceslabičná Třetí stupeň přídavných jmen s neurčitým členem mění význam. It was the most amusing play. Byla to ta nejzábavnější hra. It was a most amusing play. Byla to velmi zábavná hra. Některá přídavná jména se mohou stupňovat i příponami i opisem. common, handsome, cruel, quiet, modern c) nepravidelné stupňování jednoslabičná a dvouslabičná zakončená na y, -ow, -er, -el, -le Změny v pravopisu good dobrý well dobře bad špatný better lepší better lépe worse horší the best nejlepší the best nejlépe the worst nejhorší 1. Koncové e odpadá large larger the largest little malý málo less menší méně the least nejmenší nejméně 2. Koncové y se po souhlásce mění na i silly sillier ale výjimky shy shyer the shyest sly slyer the slyest 3. Zdvojení koncové souhlásky big bigger the biggest! Přídavná jména zakončená na-y se stupňují příponami, ale příslovce zakončená na ly se stupňují opisem. friendly friendlier the friendliest slowly more slowly most slowly zapamatuj si big bigger the biggest happy happier the happiest much hodně many hodně late pozdní pozdě late far vzdálený daleko far more více more více later pozdější později latter ten druhý farther (místně) vzdálenější dále further (v pořadí) další dále the most nejvíce the most nejvíce the latest nejnovější nejpozději the last poslední the farthest nejvzdálenější nejdále the furthest nejvzdálenější nejdále 17

18 Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika vysvětlivka the latest book nejnovější kniha the last bus poslední autobus Zesilování 2. a 3. stupně much, far, a lot even by far very mnohem ještě zdaleka velmi Fráze at least at last not in the least last but not least the former, the latter the latest news Lesser Town at most most teachers zapamatuj si the most people most people alespoň, přinejmenším konečně ani v nejmenším v neposlední řadě ten prvně jmenovaný, ten druhý nejnovější zprávy Malá Strana nanejvýš většina učitelů nejvíce lidí většina lidí Výrazy n as-as tak jako He is as old as his cousin. n not as-as ne tak jako He is not as old as his cousin. n not so-as ne tak jako He is not so old as his cousin. n than než He is older than his cousin. You are taller than me. = You are taller than I am. n the, the čím, tím The more you have, the more you want. Čím víc máš, tím víc chceš. He is by far the best student of all. Je zdaleka nejlepší student ze všech. It is even worse than we expected. Je to ještě horší, než jsme čekali. Zeslabování 1. a 2. stupně less a bit a little a little bit slightly méně trochu, o něco trochu, o něco trochu, o něco trochu, o něco Do it a little bit better. Udělej to o něco lépe. He is less hard working than he used to be. Je méně pilný, než býval. I am going slightly mad. Trochu mi hrabe. zapamatuj si than as-as the, the než tak jako čím, tím 18

19 Cvičení 2.1. Vystupňujte následující přídavná jména. ADJECTIVE COMPARATIVE SUPERLATIVE big large lazy crowded busy far sad fat amusing little bad lucky contented lovely easy thin good dangerous safe advanced hot often wide narrow tiring funny slow interesting near wet Cvičení 2.2. Doplňte do vět výrazy as-as nebo than. Věty přepište. 1) Jim is older Paul. Jim is older than Paul 2) Fiona isn t tall Suzy.... 3) Are you good at English your brother?... 4) I don t have many friends you.... 5) Jeremy is younger his wife.... 6) A cheetah is faster a lion

20 Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika 7) Was it bad you expected?... 8) Can Paul play squash well Charles?... 9) We are busy last year ) This house is more expensive that one.... Cvičení 2.3. Přeložte následující věty. 1) Bylo to mnohem horší, než jsme čekali.... 2) Jaké jsou nejnovější zprávy?... 3) Můj bratr je o trochu štíhlejší než má sestra.... 4) Jsi stejně dobrý zpěvák jako tvůj otec.... 5) Čím déle mluvíte, tím méně rozumíme.... 6) Čím dříve, tím lépe.... 7) To je zdaleka nejlepší vtip, jaký jsem kdy slyšel.... 8) Naše nové auto je mnohem rychlejší, ale méně pohodlné.... 9) Jsi opravdu tak dobrý brankář, jak říkají?... 10) Nebuď tak hloupý jako ona. PŘÍDAVNÁ JMÉNA A PŘEDLOŽKY vysvětlivka st = something sb = somebody good at st excellent at st brilliant at st bad at st hopeless at st AT shocked at (by) st surprised at (by) st astonished at (by)st amazed at (by) st I was shocked at what he had done. Byl jsem šokován tím, co udělal. 20

21 proud of st aware of st conscious of st accused of st tired of st afraid of st, sb terrified of st, sb scared of st, sb jealous of st, sb envious of st, sb nice of sb OF kind of sb rude of sb stupid of sb suspicious of st, sb ashamed of st, sb capable of st incapable of st typical of sb independent of fond of They were jealous of my success. Žárlili na mé úspěchy. vysvětlivka Některá anglická přídavná jména s předložkou se do češtiny překládají slovesnou vazbou. I am afraid of spiders. Bojím se pavouků. She has nothing to be ashamed of. Nemá se za co stydět. engaged to sb married to sb similar to st, sb addicted to st Be nice to her. Buď na ni milý. TO good to sb nice to sb cruel to sb zapamatuj si It s nice of you. Be nice to me. Je to od tebe milé. Buď na mě milý. fed up with st, sb angry with sb crowded with sb bored with st, sb angry about st worried about st excited about st I am fed up with it! Už toho mám dost! WITH pleased with st disappointed with st satisfied with st delighted with st ABOUT happy about st nervous about st sorry about st Why is she worried about it? Proč se tím znepokojuje? famous for st sorry for sb keen on st, sb Who is responsible for it? Kdo je za to zodpovědný? He isn t keen on sports. Nemá rád sport. FOR responsible for st, sb ON dependent on st, sb IN interested in st Jeff is interested in languages. Jeff se zajímá o jazyky. zajímavost angry about st angry with sb zlobit se kvůli něčemu zlobit se na někoho Některá přídavná jména mají vazbu s různými předložkami. He is nice to his mother. Je milý na svou matku. It is nice of him. Je to od něj milé. 21

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel English for work, socializing & travel Elementary Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1 Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou

Více

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault.

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Don Sparling 1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Angličtina používá according to, když jde o informaci získanou

Více

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace Alena Kuzmová 2011 Computer Press Brno ????????????? Get Talking! intenzivní kurz anglické konverzace ALENA KUZMOVÁ Computer Press, a. s., 2011. Vydání

Více

přepsat docela unavený včera italský

přepsat docela unavený včera italský Unit 1 1)Opakování mluvnice - present simple, past simple 2) Subject pronouns, object pronouns, possessive adjectives Čas k prostudování učiva: 7 hodin včetně konzultací Čas potřebný k ověřování učiva:

Více

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK Vypracovala skupina pro přípravu standardů z anglického jazyka ve složení: Vedoucí: Mgr. Štěpánka Legemzová, ZŠ Angel, Praha 12 Koordinátor za VÚP: Členové: Mgr. Kamila Sladkovská,

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 3. 1. 2013

Více

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k)

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) Společná část základní úroveň; poslech s porozuměním úloha 1 V prvním oddílu poslechové části testu žáci uslyší

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 ANGLICKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného kurzu.

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného kurzu. Unit 7 Přítomný čas prostý a přítomný čas průběhový Čas k prostudování učiva: 7 hodin včetně konzultací Čas potřebný k ověřování učiva: 1 hodina Telínová, A., kolektiv autorů: Eurolingua English 2 (kapitola

Více

INSPIROMAT. Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE

INSPIROMAT. Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE INSPIROMAT Výstupy projektu Progress CZ.1.07/1.3.44./01.0038 prosinec 2014 PRŮVODCE UČITELE Průvodce učitele

Více

Česko-anglický slovníček

Česko-anglický slovníček Bezplatná příloha učebnice Čeština expres 1 Česko-anglický slovníček Bezplatná příloha učebnice Čeština expres 1 Lída Holá, Pavla Bořilová 2011 GLOSSARY Glossary APPENDIX A a ach jo áčko, áčkem adresa

Více

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77 ENGLISH 3 Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas, uvařte

Více

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám ANGLICKÝ JAZYK DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE AJMZD15C0T01 Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

ANGLICKÝ JAZYK AJMZD14C0T01

ANGLICKÝ JAZYK AJMZD14C0T01 ANGLICKÝ JAZYK AJMZD14C0T01 DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

URČITÝ ČLEN (DEFINITE ARTICLE) Stojí před podstatnými jmény, které už známe, o kterých už byla řeč a v dále vyjmenovaných případech. Má stejný tvar "THE" pro jednotné i množné číslo počitatelných podstatných

Více

UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE

UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 1 actor [ækt ] actress [æktris] age [eidž] Ankara [ ænk r ] Argentina [a:dž n tain] artist [a:tist] astronaut [æstr no:t] be from [bi: from] Beijing [beižiη]

Více

michael's story / 1 / meeting lisa

michael's story / 1 / meeting lisa michael's story / 1 / meeting lisa hello. my name is michael and I would like to tell you about a girl I know. she lives in california now but we used to spend a lot of time together when she was a teacher

Více

Unit 2. Unit 3. Známe se? (Setkali jsme se už někdy?)

Unit 2. Unit 3. Známe se? (Setkali jsme se už někdy?) English 2 Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas, uvařte

Více

A GRAMMAR OF CZECH AS A FOREIGN LANGUAGE

A GRAMMAR OF CZECH AS A FOREIGN LANGUAGE Introductory information by FACTUM CZ, s.r.o. A GRAMMAR OF CZECH AS A FOREIGN LANGUAGE Karel Tahal 259 pages FACTUM CZ, s.r.o., 2010 1 systematic description of present day Czech seen from the viewpoint

Více

A GRAMMAR OF CZECH AS A FOREIGN LANGUAGE

A GRAMMAR OF CZECH AS A FOREIGN LANGUAGE Introductory information by A GRAMMAR OF CZECH AS A FOREIGN LANGUAGE Karel Tahal 259 pages Factum CZ, s.r.o., 2010 1 systematic description of present day Czech seen from the viewpoint of a foreigner non-traditional

Více

like arm big blond body dark eye face foot hair hand happy head here I ve got leg long look look for hair hand happy head here

like arm big blond body dark eye face foot hair hand happy head here I ve got leg long look look for hair hand happy head here MERRY ENGLISH 2 Part 1 Chapter 0 action animal apple bike can clothes dog food football friend hello hi play ride skateboard swim tree house T-shirt Welcome! Chapter 1 at Australia Australian ball bird

Více

Texty: Depeche Mode B-stran singlů (1981-1998)

Texty: Depeche Mode B-stran singlů (1981-1998) Texty: Depeche Mode B-stran singlů (1981-1998) Dreaming Of Me Light switch, man switch film was broken only then all the night, fuse tomorrow dancing with a distant friend filming and screening, I picture

Více

Ostrava. čtvero ročních období four seasons. Boris Renner

Ostrava. čtvero ročních období four seasons. Boris Renner Boris Renner Ostravo, to jsi ty Ostravo, Ty svůdná děvucho, ty holko černovlasá. Ty víš, že Tě nedám - jsi nezkažená, neposkvrněná krása! Ty s byla moje první láska, první gang a první cigareta, Polský

Více

Výukový materiál anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ

Výukový materiál anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ Výukový materiál anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ Zpracováno v rámci projektu Inovace jazykového vzdělávání na ZŠ a MŠ Údolí Desné registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.04/03.0057 Projekt je spolufinancován

Více

annual report 2011 výroční zpráva

annual report 2011 výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura Nadace Terezy Maxové dětem 7 Statut Nadace Terezy Maxové dětem 8 Grantová pravidla Nadace Terezy Maxové dětem 8 Kalendář

Více

Nové české hrané filmy Prezentace připravovaných filmových projektů. Upcoming Czech Feature Films Presentation of Films in Development

Nové české hrané filmy Prezentace připravovaných filmových projektů. Upcoming Czech Feature Films Presentation of Films in Development Nové české hrané filmy Prezentace připravovaných filmových projektů Upcoming Czech Feature Films Presentation of Films in Development 2007 PROGRAM MEDIA 2007 * VZDĚLÁVÁNÍ Podpora projektů vzdělávání filmových

Více

Deník Sira George Smarta z cesty z Vídnû do Prahy (1825)

Deník Sira George Smarta z cesty z Vídnû do Prahy (1825) Deník Sira George Smarta z cesty z Vídnû do Prahy 111 Deník Sira George Smarta z cesty z Vídnû do Prahy (1825) Stanislav Bohadlo Prvním veřejným vystoupením čtrnáctiletého George Thomase Smarta 1 bylo

Více

Jiří Hrabina Deputy Mayor for investment and assets. Jiří Hrabina náměstek primátora pro investice a majetek

Jiří Hrabina Deputy Mayor for investment and assets. Jiří Hrabina náměstek primátora pro investice a majetek Rubrika Rubrika PODZIM/ZIMA AUTUMN/WINTER 2013/2014 OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE Petra Lorencová I cesta může být cíl I focus on the journey, not the destination STRANA/PAGE 4 editorial editorial Obsah

Více

Chceme-li si světlo uchovat,

Chceme-li si světlo uchovat, Delší dobu jsem nemohl přijít na nápad na úvodník do vánoční klíčenky, dlouho mě nenapadala ústřední myšlenka naší celoškolní vánoční revue. Až při oáze ve čtvrté třídě při rozsvěcení adventní svíčky přišla

Více