Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika"

Transkript

1 Iva Dostálová

2 Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Text Iva Dostálová Kresby Pavel Kantorek Obálka a grafická úprava Fragment DTP s. r. o., Kamila Flonerová Odpovědná redaktorka Romana Homonická Technická redaktorka Daruše Singerová Vydalo nakladatelství Fragment, Humpolecká 1503, Havlíčkův Brod, jako svou publikaci. 1. vydání, 2007 Sazbu zhotovil TypoText, s. r. o. Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s. Copyright Fragment, 2007 Text Iva Dostálová, 2007 Illustrations Pavel Kantorek, 2007 Cover Fragment DTP s. r. o., Kamila Flonerová, 2007 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být rozšiřována bez písemného souhlasu majitelů práv. Kontaktní adresa: Radiová 1, Praha 10-Hostivař ISBN (1. vydání, 2007) 2

3 OBSAH Úvod Podstatná jména Přídavná jména Zájmena Číslovky Pomocná slovesa Modální slovesa Přítomný čas Minulý čas Předpřítomný čas Předminulý čas Budoucnost Předbudoucí čas Tázací dovětek Slovesa netvořící průběhový čas Gerundium Infinitiv Trpný rod Rozkazovací způsob Do, make Příslovce Předložky Slovosled Otázka Tvoření slov předponami Tvoření slov příponami Spojovací výrazy Podmínkové věty Časové věty Přací věty Vztažné věty Účelové věty Časová souslednost Příloha Nepravidelná slovesa Klíč

4 Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Úvod Tato učebnice gramatiky anglického jazyka je vhodná pro nejširší okruh uživatelů, především je však určena studentům středních škol jako doplňující materiál k upevnění znalostí základního gramatického učiva. Obsahuje 32 kapitol s jasným a stručným výkladem gramatiky potřebné k úspěšnému složení maturitní zkoušky i k přípravě na přijímací zkoušky vysokých škol. Pro ověření získaných znalostí přináší učebnice více než sto cvičení na procvičení jednotlivých gramatických jevů a 10 souhrnných testů prověřujících průběžně vaše znalosti. Věříme, že se tato příručka stane nepostradatelným pomocníkem při procvičování, opakování a prohlubování znalostí anglického jazyka a při přípravě na různé typy zkoušek. Hodně úspěchů při studiu vám přejí autorka a nakladatelství Fragment 4

5 1. Podstatná jména ROD a) stejný výraz pro obě pohlaví teacher učitel, učitelka doctor doktor, doktorka student student, studentka friend přítel, přítelkyně reader čtenář, čtenářka singer zpěvák, zpěvačka cousin bratranec, sestřenice zajímavost tomcat kocourek billy goat kozel pussy cat kočička nanny goat koza b) rozlišení pomocí male, female, boy, girl, man, woman apod. male teacher učitel female teacher učitelka boyfriend přítel girlfriend přítelkyně c) ženský rod tvořený z mužského příponami actor actress herec, herečka emperor empress císař, císařovna master mistress pán, paní waiter waitress číšník, servírka lion lioness lev, lvice tiger tigress tygr, tygřice steward stewardess stevard, stevardka duke duchess vévoda, vévodkyně host hostess hostitel, hostitelka god goddess bůh, bohyně hero heroine hrdina, hrdinka tsar tsarina car, carevna d) různé výrazy king queen král, královna nephew niece synovec, neteř uncle aunt strýc, teta zapamatuj si mužský rod ženský rod waiter waitress actor actress pikantnost V současné angličtině je snaha nerozlišovat u povolání pohlaví. steward stewardess flight attendant Zvířata a děti bez rozlišení pohlaví jsou rodu středního. Mluvíme-li o konkrétním dítěti či domácích mazlíčcích, použijeme příslušný rod. a child and its needs dítě a jeho potřeby Her child is only four, but he can read and write. Jejímu dítěti jsou teprve čtyři, ale umí číst a psát. 5

6 Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Cvičení 1.1. Doplňte do tabulky ženský rod. boyfriend lion hero emperor uncle waiter actor tsar duke headmaster MNOŽNÉ ČÍSLO a) pravidelné příponou s student students příponou es po vyslovených sykavkách a u některých podstatných jmen zakončených -o watch watches hodinky church churches kostel, kostely class classes třída, třídy hero heroes hrdina, hrdinové Negro Negroes černoch, černoši potato potatoes brambora, brambory tomato tomatoes rajče, rajčata ale photo photos fotka, fotky piano pianos piano, piana disco discos diskotéka, diskotéky Pravopis -y po souhlásce ies lady ladies ale -y po samohlásce se nemění boy boys boy baby church tahák boys babies churches b) nepravidelné man men muž, muži woman women žena, ženy tooth teeth zub, zuby foot feet noha, nohy goose geese husa, husy mouse mice myš, myši louse lice veš, vši child children dítě, děti ox oxen vůl, voli medium media prostředek, prostředky man people člověk, lidé ale people peoples národ, národy man woman child foot tooth mouse tahák men women children feet teeth mice c) f se mění na -v wife wives manželka, manželky half halves polovina, poloviny knife knives nůž nože loaf loaves bochník, bochníky shelf shelves police, police thief thieves zloděj, zloději leaf leaves list, listí wolf wolves vlk, vlci life lives život, životy scarf scarves šála, šály 6

7 ale belief beliefs víra, víry chief chiefs náčelník, náčelníci roof roofs střecha, střechy proof proofs důkaz, důkazy staff staffs sbor, sbory cliff cliffs útes, útesy wife knife leaf wolf tahák wives knives leaves wolves d) množné číslo je totožné s jednotným fish ryba, ryby sheep ovce, ovce series řada, řady means prostředek, prostředky species druh, druhy crossroads křižovatka, křižovatky salmon losos, lososi aircraft letadlo, letadla následuje sloveso v příslušném čísle a sheep is, sheep are zajímavost fish fishes ryba, ryby různé druhy ryb e) podstatná jména pouze v jednotném čísle (nepočitatelná) advice rada, rady news zpráva, zprávy evidence důkaz, důkazy information informace knowledge znalost, znalosti evidence důkaz, důkazy progress pokrok, pokroky success úspěch, úspěchy luggage hair experience politics physics zavazadlo, zavazadla vlas, vlasy zkušenost, zkušenosti politika fyzika následuje sloveso v jednotném čísle: Tom s hair is black. dále viz nepočitatelná podstatná jména odkaz Nepočitatelná podstatná jména existují pouze v jednotném čísle. (Kapitola POČITATELNOST) advice is news is luggage is hair is money is f) podstatná jména pouze v množném čísle clothes šaty, oděv manners chování contents obsah customs celnice surroundings okolí hops chmel riches bohatství goods zboží wages mzda scales váhy scissors nůžky Middle Ages středověk vegetables zelenina následuje sloveso v množném čísle: His manners are horrible. g) kolektivní podstatná jména army armáda audience obecenstvo government vláda police policie company společnost crew posádka team mužstvo 7

8 Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika následuje sloveso v jednotném čísle, máme-li na mysli kolektiv jako celek, v množném čísle, máme-li na mysli jednotlivé členy kolektivu: My family is really large. Má rodina je opravdu velká. All the family were at home. Celá rodina (všichni její členové) byla doma. poznámka Některá anglická podstatná jména v jednotném čísle odpovídají českému množnému číslu. newsapaper noviny back záda mouth ústa door dveře watch hodinky clock hodiny Cvičení 1.3. Doplňte do vět sloveso is nebo are. 1) The goods delivered on Mondays. 2) Mathematics difficult for me. 3) What the contents of this book? 4) This animal a very rare species. 5) A lot of species endangered. 6) Which your favourite means of transport? A bus or a tram? 7) Vegetables healthy. 8) The evening news at seven. 9) This crossroads a very dangerous place. 10) His manners horrible. 11) Sheep friendly animals. 12) No news good news. 13) The customs closed. 14) The surroundings of our house ugly. 15) Your knowledge of English grammar very bad. Cvičení 1.2. Utvořte množné číslo. Jednotné číslo loaf tomato sheep disco watch boy family roof means grandchild Englishman foot hero medium aircraft leaf ox woman crossroads life kiss series goose chief box Množné číslo POČITATELNOST a) počitatelná tvoří jednotné i množné číslo v jednotném čísle musí být člen a nebo the mohou se používat s číslovkou SG a boy (nějaký) chlapec (some) boys (nějací) chlapci the boy ten chlapec the boys ti chlapci seven boys sedm chlapců how many boys? kolik chlapců? a few boys pár chlapců few boys málo chlapců a lot of boys spousta chlapců many boys hodně chlapců b) nepočitatelná existují pouze v jednotném čísle jsou bez členu a nemohou se používat s číslovkou přečti si PL Člen a vznikl z číslovky one, proto nemůže být před nepočitatelnými podstatnými jmény. 8

9 (some) wine the wine how much wine? a little wine little wine a lot of wine much wine ba) látková podstatná jména water voda blood krev sugar cukr salt sůl iron železo glass sklo wood dřevo bb) abstraktní podstatná jména love láska work práce importance důležitost time čas music hudba culture kultura progress pokrok SG (nějaké) víno to víno kolik vína? trochu vína málo vína spousta vína hodně vína bc) ostatní podstatná jména (viz Kapitola MNOŽNÉ ČÍSLO e) money peníze hair vlasy fruit ovoce chocolate a bar of chocolate tabulka čokolády luggage two pieces of luggage dvě zavazadla evidence three items of evidence tři důkazy pikantnost How many pieces of luggage do you have? Kolik máte zavazadel? zapamatuj si work nepočitatelné I am looking for work. job počitatelné I am looking for a job. Některá podstatná jména jsou nepočitatelná v jednom významu, ale počitatelná v jiném významu. nepočitatelná počitatelná glass sklo a glass sklenička iron železo an iron žehlička paper papír a paper noviny work práce a work umělecké dílo room místo a room místnost cake dort (zákusek) a cake celý dort experience zkušenost an experience zážitek Chceme-li vyjádřit určité množství u nepočitatelných podstatných jmen, použijeme výrazů an item of, a piece of, a bottle of, a kilo of atd. water a glass of water sklenice vody work a lot of work spousta práce bread a loaf of bread bochník chleba a slice of bread krajíc chleba milk a packet of milk krabice mléka beer a pint of beer pinta piva coca a can of coca plechovka koly cheese a piece of cheese kousek sýra flour a kilo of flour kilo mouky zajímavost paper papír glass sklo a paper noviny a glass sklenička 9

10 Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Cvičení 1.4. Rozdělte podstatná jména v rámečku na počitatelná a nepočitatelná. importance flour flower money wine water bottle bread slice loaf cheese music piano radio luggage suitcase bag newspaper news item Počitatelná Nepočitatelná Cvičení 1.5. Přiřaďte k sobě následující výrazy. 1) a glass of A) tea 2) a bar of B) luggage 3) three pieces of C) beer 4) a cup of D) milk chocolate 5) a can of E) red wine Cvičení 1.6. Doplňte do vět a / an nebo some. 1) Can I have apple? 2) Can I have apple juice? 3) I ll have cheese. 4) Will you have cheese sandwich? 5) He bought wine, but I don t know if red or white. 6) Have wine. 7) We were in wine cellar last night. 8) I d like pint of lager. 9) Would you like cake? 10) Will you have more coffee? PŘIVLASTŇOVACÍ PÁD a) životná s jedn. č. boy s dog chlapcův pes James dog James s dog Jakubův pes mn. č. boys dog pes chlapců children s dog pes dětí women s rights práva žen Je-li podstatné jméno určeno přivlastňovacím pádem, nepředchází mu člen. Peter has a friend. Peter s friend is a lawyer. Petr má přítele. Petrův přítel je právník. b) neživotná of the colour of his eyes c) neživotná s today s newspaper sun s rays month s rate world s population women s clothes d) fráze at my grandmother s at the baker s at St. Paul s a two months holiday barva jeho očí dnešní noviny sluneční paprsky měsíční nájemné světová populace dámské oděvy u babičky u pekaře v katedrále sv. Pavla dvouměsíční prázdniny Cvičení 1.7. Přeložte následující výrazy. 1) Pavlův dědeček... 2) dívčí jméno... 3) svatba Toma a Jenny... 4) zítřejší noviny... 5) pokoj mého bratra... 6) dětské knihy... 7) syn pana Browna... 8) světová populace... 9) kancelář ředitele... 10) práva žen... 11) u dědečka ) pětiminutová procházka... 13) pokoj mých sester... 14) ložnice rodičů... 15) pánské oděvy... 10

11 ČLENY a) Člen neurčitý a, an před počitatelným podstatným jménem v jednotném čísle ve významu nějaký a před vyslovenou souhláskou an před vyslovenou samohláskou zapamatuj si Neurčitý člen a vznikl z číslovky one, proto nemůže být před podstatným jménem v množném čísle. Použití mluvíme-li o věci či osobě poprvé They have a big house. Mají velký dům. ve vazbě there is There is a car in front of the house. Před domem je (nějaké) auto. ve jmenné části přísudku u sloves be a become He is a doctor. Je lékař. She became an actress. Stala se herečkou. místo číslovky one a hundred Fráze twice a day a couple a little a lot of a few to have a smoke to have a rest to have a look to have a chat to give a lift half an hour a boy a year (jedno) sto dvakrát denně pár trochu spousta několik zakouřit si odpočinout si kouknout se popovídat si svézt autem půlhodina an apple an hour an ugly girl as a matter of fact as a result in a hurry one at a time ve skutečnosti v důsledku ve spěchu po jednom b) Člen určitý the před podstatnými jmény v jednotném i množném čísle ve významu ten the boy, the boys ten chlapec, ti chlapci Použití před podstatným jménem, o kterém jsme již mluvili We have a garden. The garden is not big. Máme zahradu. (Ta) Zahrada není velká. před podstatným jménem, které je blíž určeno This is the man we met last summer. To je ten muž, kterého jsme potkali loni v létě. před třetím stupněm přídavných jmen the highest mountain nejvyšší hora před řadovými číslovkami the third floor třetí patro před zpodstatnělými přídavnými jmény the poor chudí the old staří u osob a věcí, které jsou jedinečné the Prime Minister premiér the Earth Země the Sun Slunce the capital hlavní město označení zástupce celého druhu The whale is a mammal. Velryba je savec. u rodin the Smiths Smithovi u národností the English Angličané Fráze go to the theatre go to the cinema go to the doctor listen to the radio in the country(side) in the world in the sky the same as jít do divadla jít do kina jít k doktorovi poslouchat rádio na venkově na světě na nebi stejný jako, stejně jako 11

12 Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika the only possibility the city centre at the sea at the beginning at the end at the same time play the violin jediná možnost centrum města u moře na začátku na konci současně hrát na housle Použití názvy sportů a her tennis chess choroby flu tenis šachy chřipka zapamatuj si There is a table in the kitchen. V kuchyni je stůl. The table is round. (Ten) Stůl je kulatý. zapamatuj si to play the piano to play football hrát na piano hrát fotbal c) Bezčlennost Použití je-li podstatné jméno určeno přivlastňovacím zájmenem, přivlastňovacím pádem nebo ukazovacím zájmenem my friend můj přítel Paul s car Pavlovo auto this book tato kniha u nepočitatelných podstatných jmen water voda vědy a jazyky chemistry chemie English angličtina názvy dnů, měsíců, období a svátků Sunday neděle March březen summer léto Easter Velikonoce Christmas Vánoce New Year s Eve Silvestr jména denních jídel breakfast snídaně lunch oběd dinner večeře ale a delicious dinner výtečná večeře jména osob John Jan Mr Brown pan Brown 12 Některá podstatná jména lze používat i se členem určitým: I was there on Sunday. Byl jsem tam v neděli. The Sunday before Christmas was sunny. Neděle před Vánocemi byla slunečná. hospital, school, prison, church: Pokud mluvíme o instituci, jsou tato podstatná jména bez členu. Pokud mluvíme o budově, používáme člen the. go to hospital jít do nemocnice (jako pacient) go to the hospital jít do nemocnice (na návštěvu) go to church jít do kostela (jako věřící) go to the church jít do kostela (prohlédnout si ho) go to prison jít do vězení (jako vězeň) go to the prison jít do vězení (na návštěvu) go to school jít do školy (jako žák) go to the school jít do školy (na třídní schůzky) Fráze to go by bus to go to bed to go on foot at night by day by heart arm in arm face to face from top to toe vysvětlivka jet autobusem jít spát jít pěšky v noci ve dne nazpaměť ruku v ruce tváří v tvář od hlavy k patě There is a bus in front of the post office. The bus is green. Let s take a bus. We went there by bus. Take bus number two.

13 Cvičení 1.8. Doplňte do vět členy a / an, the tam, kde je třeba. 1) Have you got brother or sister? 2) It is written at top of page. 3) There is bookcase in corner of room. 4) They live in south-west of England. 5) Browns live in east Scotland. 6) There is someone at door. 7) James was taken to hospital. 8) Are you tired? Go to bed, then. 9) Moon revolves round Earth. 10) Who was first owner of car? 11) Jackie has round face with big mouth. 12) Jill was wet from top to toe. 13) only way to cope with it is talking about it as much as possible. 14) This morning I had breakfast in hurry. 15) Let s go to cinema, shall we? 16) Jack arrived at same time as me. 17) Yesterday she went to school by bus, but today she had to take taxi so that she wouldn t be late. 18) Jim can play guitar and he is good hockey player as well. 19) What do you think is better -living in town or in country? 20) Paris is capital of France. 21) Jeremy went to hospital to visit his grandfather. 22) I like people I work with. 23) When I went to school, we had to learn a lot of things by heart. 24) Who is tallest boy in your class? 25) Could you pass me sugar, please? 26) I love Christmas but I don t like Easter at all. 27) English are famous for their politeness. 28) The ticket is 5 for unemployed. 29) Let s have rest and go to sea. 30) It was delicious breakfast but dinner yesterday was disgusting. d) Člen u zeměpisných názvů a názvů institucí Bez členu země v jednotném čísle a bez obecného slova (republic, kingdom) v názvu Great Britain Velká Británie Canada Kanada světadíly Europe Evropa Asia Asie ulice Fleet Sreet Fifth Avenue města Prague London ale The Hague náměstí Charles Square Piccadilly Circus parky Hyde Park Victoria Park letiště Heathrow Kennedy Airport jezera Lake Ontario Lake Michigan ostrovy v jednotném čísle Bermuda Corfu jednotlivé hory Mount Everest Kilimanjaro budovy a instituce s vlastním jménem v názvu Westminster Abbey Buckingham Palace Lloyds Bank kostely a katedrály St Paul s (Cathedral) 13

14 Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika The země v množném čísle a s obecným slovem (republic, kingdom) v názvu the Netherlands the Czech Republic the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland moře, oceány, kanály the Atlantic the Black Sea the Suez Canal řeky the Danube the Thames pohoří a horská pásma the Rocky Mountains the Alps souostroví the Shetlands the Bahamas názvy lodí the Belfast the Titanic pouště the Sahara (Desert) the Great Desert světové strany the south the north the west the east the Far East ale North Africa politické strany the Social Democracy the Liberal Party kluby, restaurace, hotely the Green Lion the Hilton kina, divadla the ABC Cinema the National Theatre galerie, muzea the Tate (Gallery) the National Museum zapamatuj si Člen the je u zemí v množném čísle a u zemí, v jejichž názvu je obecné slovo state, republic, kingdom. U ostatních zemí člen není. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Great Britain England The United States of America California zapamatuj si Člen the je u pohoří a souostroví, ale u jednotlivých hor a ostrovů není. The Shetlands Corsica The Alps Mount Everest tahák the south South America zapamatuj si Světové strany jsou vždy se členem the a předložkou in. in the west na západě poznámka Pamětihodnosti v Londýně: Buckingham Palace Westminster Abbey St Paul s Cathedral The Houses of Parliament The Tower of London 14

15 The noviny the Times the Daily Mirror před zkratkami the UN the BBC u výrazů s of the Houses of Parliament the Tower of London the Bank of England the University of London Cvičení 1.9. Doplňte do výrazů člen the tam, kde je třeba. 1) United Kingdom 2) Sahara Desert 3) Lake Ontario 4) Buckingham Palace 5) Oxford Street 6) Indian Ocean 7) Swiss Alps 8) Danube 9) USA 10) Heathrow 11) Guardian 12) Europe 13) Westminster Abbey 14) Houses of Parliament 15) National Theatre 16) English Channel 17) Netherlands 18) Etna 19) Canary Islands 20) Brave Lion Pub 21) Rocky Mountains 22) Tower 23) Lloyds Bank 24) Middle East 25) Conservative party 26) UN 27) Northern America 28) Bank of England 29) Mediterranean 30) Trafalgar Square Test 1 1) A woman whose job is to bring food to costumers at their tables in a restaurant is a A) waiter B) waitress C) waiteress D) servant 2) We had paid all our debts and there still some money left. A) are B) were C) was D) 3) My grandmother is a believer. She goes to church every Sunday. A) a B) the C) an D) 4) National Gallery is on Trafalgar Square. A) The, the B), C) The, D), the 5) We have been waiting here for A) half an hour B) half the hour C) half a hour D) half hour 6) Vegetables healthy. A) The, is B) The, are C), is D), are 7) Rocky Mountains are in west of North America. A) The, the, the B),, C) The, the, - D) The,, 8) What beautiful weather! A) - B) a C) the D) is 9) There is ugly man standing at end of street. A) a, a, a B) the, the, the C) an, the, the D) an, the, a 10) You can either go by tram or take taxi. A), a B) a, a C), D) a, 11) Can you pass me salt? It s on the table. A) B) a C) some D) the 12) Where yesterday s newspaper? on the shelf. A) are, They are B) is, It is C) are, It is D) is, They are 15

16 Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika 13) Judith is looking for job, but it s difficult because she hasn t got enough A) a, experience B), experience C) a, experiences D), experiences 14) Let s have dinner at Tokyo Restaurant. A), the B) a, C) a, the D), 24) English is spoken all over world. A) The, the B), C) The, D), the 25) How many of bread shall I buy? A) loaf B) loaves C) loafs D) loavs 15) Hyde Park is one of largest parks in world. A) The, the, the B),, C), the, the D), the, 16) We had a lot of A) luggages B) luggage C) suitcase D) piece of luggage 17) Middle East is the area from eastern Mediterranean to Iran. A) The, the, the B),, C) The, the, D) The,, the 18) The underground is by far most reliable of transport. A) the, mean B) the, means C) a, mean D) a, means 19) door painted red. A) A, have been B) The, have been C) The, has been D) A, has been 20) Money kept at Lloyds Bank safe. A) the, are B) the, is C), are D), is 21) have a son. He is lawyer. A) The Brown s, a B) The Browns, a C) Browns, a D) The Browns, a 22) English Channel separates England from France. A),, B) The, the, the C), the, the D) The,, 23) Washington is capital of United States of America. A) the, the B) a, C) the, D) a, the 16

17 2. Přídavná jména STUPŇOVÁNÍ a) příponami er, the est high higher the highest narrow narrower the narrowest pikantnost Přídavné jméno old se pro členy téže rodiny může stupňovat i následovně. old elder the eldest Po tomto tvaru musí vždy následovat podstatné jméno. My elder brother is 20. Mému staršímu bratrovi je 20. b) opisem more, the most boring more boring the most boring dvou a víceslabičná Třetí stupeň přídavných jmen s neurčitým členem mění význam. It was the most amusing play. Byla to ta nejzábavnější hra. It was a most amusing play. Byla to velmi zábavná hra. Některá přídavná jména se mohou stupňovat i příponami i opisem. common, handsome, cruel, quiet, modern c) nepravidelné stupňování jednoslabičná a dvouslabičná zakončená na y, -ow, -er, -el, -le Změny v pravopisu good dobrý well dobře bad špatný better lepší better lépe worse horší the best nejlepší the best nejlépe the worst nejhorší 1. Koncové e odpadá large larger the largest little malý málo less menší méně the least nejmenší nejméně 2. Koncové y se po souhlásce mění na i silly sillier ale výjimky shy shyer the shyest sly slyer the slyest 3. Zdvojení koncové souhlásky big bigger the biggest! Přídavná jména zakončená na-y se stupňují příponami, ale příslovce zakončená na ly se stupňují opisem. friendly friendlier the friendliest slowly more slowly most slowly zapamatuj si big bigger the biggest happy happier the happiest much hodně many hodně late pozdní pozdě late far vzdálený daleko far more více more více later pozdější později latter ten druhý farther (místně) vzdálenější dále further (v pořadí) další dále the most nejvíce the most nejvíce the latest nejnovější nejpozději the last poslední the farthest nejvzdálenější nejdále the furthest nejvzdálenější nejdále 17

18 Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika vysvětlivka the latest book nejnovější kniha the last bus poslední autobus Zesilování 2. a 3. stupně much, far, a lot even by far very mnohem ještě zdaleka velmi Fráze at least at last not in the least last but not least the former, the latter the latest news Lesser Town at most most teachers zapamatuj si the most people most people alespoň, přinejmenším konečně ani v nejmenším v neposlední řadě ten prvně jmenovaný, ten druhý nejnovější zprávy Malá Strana nanejvýš většina učitelů nejvíce lidí většina lidí Výrazy n as-as tak jako He is as old as his cousin. n not as-as ne tak jako He is not as old as his cousin. n not so-as ne tak jako He is not so old as his cousin. n than než He is older than his cousin. You are taller than me. = You are taller than I am. n the, the čím, tím The more you have, the more you want. Čím víc máš, tím víc chceš. He is by far the best student of all. Je zdaleka nejlepší student ze všech. It is even worse than we expected. Je to ještě horší, než jsme čekali. Zeslabování 1. a 2. stupně less a bit a little a little bit slightly méně trochu, o něco trochu, o něco trochu, o něco trochu, o něco Do it a little bit better. Udělej to o něco lépe. He is less hard working than he used to be. Je méně pilný, než býval. I am going slightly mad. Trochu mi hrabe. zapamatuj si than as-as the, the než tak jako čím, tím 18

19 Cvičení 2.1. Vystupňujte následující přídavná jména. ADJECTIVE COMPARATIVE SUPERLATIVE big large lazy crowded busy far sad fat amusing little bad lucky contented lovely easy thin good dangerous safe advanced hot often wide narrow tiring funny slow interesting near wet Cvičení 2.2. Doplňte do vět výrazy as-as nebo than. Věty přepište. 1) Jim is older Paul. Jim is older than Paul 2) Fiona isn t tall Suzy.... 3) Are you good at English your brother?... 4) I don t have many friends you.... 5) Jeremy is younger his wife.... 6) A cheetah is faster a lion

20 Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika 7) Was it bad you expected?... 8) Can Paul play squash well Charles?... 9) We are busy last year ) This house is more expensive that one.... Cvičení 2.3. Přeložte následující věty. 1) Bylo to mnohem horší, než jsme čekali.... 2) Jaké jsou nejnovější zprávy?... 3) Můj bratr je o trochu štíhlejší než má sestra.... 4) Jsi stejně dobrý zpěvák jako tvůj otec.... 5) Čím déle mluvíte, tím méně rozumíme.... 6) Čím dříve, tím lépe.... 7) To je zdaleka nejlepší vtip, jaký jsem kdy slyšel.... 8) Naše nové auto je mnohem rychlejší, ale méně pohodlné.... 9) Jsi opravdu tak dobrý brankář, jak říkají?... 10) Nebuď tak hloupý jako ona. PŘÍDAVNÁ JMÉNA A PŘEDLOŽKY vysvětlivka st = something sb = somebody good at st excellent at st brilliant at st bad at st hopeless at st AT shocked at (by) st surprised at (by) st astonished at (by)st amazed at (by) st I was shocked at what he had done. Byl jsem šokován tím, co udělal. 20

21 proud of st aware of st conscious of st accused of st tired of st afraid of st, sb terrified of st, sb scared of st, sb jealous of st, sb envious of st, sb nice of sb OF kind of sb rude of sb stupid of sb suspicious of st, sb ashamed of st, sb capable of st incapable of st typical of sb independent of fond of They were jealous of my success. Žárlili na mé úspěchy. vysvětlivka Některá anglická přídavná jména s předložkou se do češtiny překládají slovesnou vazbou. I am afraid of spiders. Bojím se pavouků. She has nothing to be ashamed of. Nemá se za co stydět. engaged to sb married to sb similar to st, sb addicted to st Be nice to her. Buď na ni milý. TO good to sb nice to sb cruel to sb zapamatuj si It s nice of you. Be nice to me. Je to od tebe milé. Buď na mě milý. fed up with st, sb angry with sb crowded with sb bored with st, sb angry about st worried about st excited about st I am fed up with it! Už toho mám dost! WITH pleased with st disappointed with st satisfied with st delighted with st ABOUT happy about st nervous about st sorry about st Why is she worried about it? Proč se tím znepokojuje? famous for st sorry for sb keen on st, sb Who is responsible for it? Kdo je za to zodpovědný? He isn t keen on sports. Nemá rád sport. FOR responsible for st, sb ON dependent on st, sb IN interested in st Jeff is interested in languages. Jeff se zajímá o jazyky. zajímavost angry about st angry with sb zlobit se kvůli něčemu zlobit se na někoho Některá přídavná jména mají vazbu s různými předložkami. He is nice to his mother. Je milý na svou matku. It is nice of him. Je to od něj milé. 21

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN VY_32_INOVACE_AH_2_06 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

(4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména

(4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména (4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména A + vyslovená souhláska podstatného jména (a good idea) = neurčitý člen AN + vyslovená samohláska a,e,i,o,u podstatného jména

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ POČITATELNÁ A NEPOČITATELNÁ PODSTATNÁ JMÉNA VY_32_INOVACE_AH_2_04 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

COMPARATIVE AND SUPERLATIVE ADJECTIVES

COMPARATIVE AND SUPERLATIVE ADJECTIVES COMPARATIVE AND SUPERLATIVE ADJECTIVES STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN MEXICO CITY IS BIGGER THAN LONDON. FOOTBALL IS MORE POPULAR THAN TENNIS. YESTERDAY WAS THE HOTTEST DAY OF THE YEAR. THEY BOUGHT THE MOST

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma Slovenská 2. stupeň základní Angličtina Překladová

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Refreshment / Občerstvení

Refreshment / Občerstvení unit 9 Refreshment / Občerstvení V této lekci budeme hovořit o návrzích a nápadech a jedním z nich bude jít do restaurace. Umíte seřadit následující chody tak, jak jdou za sebou? Dessert, starter, main

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 37 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. draw son slim hat bike dad long class finish best

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Hello Bye Good morning Children Yes No Good afternoon Good night Good evening Dobrý den děti Ahoj Ano Dobrou noc Dobré

Více

Množné číslo podstatných jmen

Množné číslo podstatných jmen Anglická gramatika Množné číslo podstatných jmen PLURAL OF NOUNS Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: Anglický jazyk, 3.+ 6. třída 2014 ZDROJE: Help for English: http://www.helpforenglish.cz/gramatika

Více

Anglické časy. 1. Přítomné časy

Anglické časy. 1. Přítomné časy Anglické časy 1. Přítomné časy PRESENT SIMPLE (přítomný prostý čas) Používá se pro vyjádření obecné pravdy (I like ice-cream) nebo pravidelně se opakujícího děje za užití časových výrazů jako jsou "every

Více

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Třída / ročník 6.A,B/VI.ročník Datum vytvoření 30/7

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park.

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Předložky - in, at, for Cvičení: V parku. Tom is in the park. Tom je v parku. 7 8 9 Adam and Pavel

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry,

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry, www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu spn_ (spn ukázka a lekce.jbb) spn_ Lekce: - Kdo je kdo? Cvičení: - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO KDO JE KDO? - LEKCE Dear Larry, Drahý Larry,

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Větné členy a jejich pozice. Význam anglického slovosledu

Větné členy a jejich pozice. Význam anglického slovosledu Průběhové budoucí časy Význam anglického slovosledu Říjen 2012 Základní skladebná dvojice 1 Věta je v angličtině tvořena minimálně dvěma členy. Základní skladebná dvojice 2 Věta je v angličtině tvořena

Více

3 PODSTATNÁ JMÉNA / NOUNS

3 PODSTATNÁ JMÉNA / NOUNS 3 PODSTATNÁ JMÉNA / NOUNS Rod mužský a ženský je pro osoby a zvířata mužského či ženského pohlaví; střední je pro věci, zvířata obecně a všechna neživotná podstatná jména Pád anglická podstatná jména nemají

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

tázací dovětek část druhá Tázací dovětky se objevují i v rozkazovacích větách. V češtině v tomto případě nebývají tak běžné, ale používáme je také:

tázací dovětek část druhá Tázací dovětky se objevují i v rozkazovacích větách. V češtině v tomto případě nebývají tak běžné, ale používáme je také: Tázací dovětky část druhá V tomto příspěvku se dále podíváme na tázací dovětky v angličtině. Zaměříme se především na obtížnější a méně časté aspekty tohoto gramatického jevu. Vysvětlíme si, jak se používají

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Passive Trpný rod Pracovní list

Passive Trpný rod Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_137 Passive Trpný rod Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 2. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27

2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27 2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27 - osobní a přivlastňovací zájmena - časování sloves BE a HAVE GOT - určitý a neurčitý člen - množné číslo podst. jmen - přivlastňovací

Více

Školní občasník - 2/2014-15. 9. třída. Býti andělem není jednoduché A co teprve čertem

Školní občasník - 2/2014-15. 9. třída. Býti andělem není jednoduché A co teprve čertem Školní občasník - 2/2014-15 9. třída Býti andělem není jednoduché A co teprve čertem 5. 12. 2014 návštěva z nebe i pekla Tento pátek byl tradičně náročný. Všichni ve třídách se obávali o svoje dušičky

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Czech Survival Guide

Czech Survival Guide Czech Survival Guide English Phrases English Greetings Hi! Good morning! Good evening! Welcome! (to greet someone) How are you? I'm fine, thanks! And you? Good/ So-So. Thank you (very much)! You're welcome!

Více

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ Pokyny pro žáka: Na www.helpforenglish.cz si v sekci Četba Zjednodušená literární díla přečti povídku The wife of Bath s Tale (by Geofrey

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places VY_22_INOVACE_81 P3 U4A Times and Places Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. P3 U4A Pracovní list A, Find in the map 1.Tokyo 2. Delhi 3. Sydney 4.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

1/6 3.2.10.12. Předpřítomný čas prostý

1/6 3.2.10.12. Předpřítomný čas prostý 1/6 3.2.10.12 Podmět + have/has + příčestí minulé I have heard it. Slyšel jsem to. She has said it. Řekla to. They have understood. Rozuměli. Paddy and Linda have decided to drive to Swansea in a car that

Více

Základem anglič ny jsou slovesa neboli nejob žnější práce při sestavení anglických vět z grama ckého hlediska připadá na slovesa

Základem anglič ny jsou slovesa neboli nejob žnější práce při sestavení anglických vět z grama ckého hlediska připadá na slovesa Kapitola 2 Kapitola 2 Základem anglič ny jsou slovesa neboli nejob žnější práce při sestavení anglických vět z grama ckého hlediska připadá na slovesa Každá standardní anglická věta musí obsahovat sloveso,

Více

Informace o jazykových kurzech

Informace o jazykových kurzech Informace o jazykových kurzech ANGLIČTINA 1. ročník roční školné: Kč 3.850/80 vyučovacích hodin - cena Kč 48/hod Eurolingua English 1, probírané učivo: Eurolingua English 1: 1. 11. lekce konverzační témata:

Více

Questions and Answers

Questions and Answers Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Questions

Více

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Jessica! I am in Spain now. I am here with a Spanish girl. Her name is

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Boy: Can I speak to George?

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Carl is for the first time in a new school. The teacher is asking Carl.

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma) Working Life Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Working Life Stručná anotace učební jednotky Při práci s textem si žáci rozšíří znalosti o

Více

Project 2. My projects

Project 2. My projects Project 2 My projects Project 2: Unit 1 About me Task: Write about you. Include your photo. Outcome: a poster, 15 sentences (15 points) Ideas: where you live your age what you usually do every day hobbies

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008 učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Úvod do jazyka Barvy Výslovnost Sloveso "have" neurčitý člen- a žák se seznamuje s cizím jazykem- s jeho

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Ve školním roce 2012/2013 bude zahájena výuka anglického jazyka od 1.ročníku. ad 4.1. Tabulace učebního plánu 1. stupně Vyučovací předmět

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.12.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.12.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.12.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 8. - 9. ročník základní

Více

Cestování, komunikace a svět kolem nás. časů v anglickém jazyce. Studenti si procvičí použití časů v anglickém jazyce.

Cestování, komunikace a svět kolem nás. časů v anglickém jazyce. Studenti si procvičí použití časů v anglickém jazyce. VY_22_INOVACE_AJM46464JEŘ Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: Název projektu: Číslo šablony: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Rozvoj vzdělanosti II/2 Datum vytvoření:

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL otestuj základní znalost modálních sloves, opakování učiva ze základní školy: http://www.helpforenglish.cz/article/2006062301-modalni-slovesa-test-1

Více

Základní škola Nový Bor,

Základní škola Nový Bor, Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 9. ročník Nemocní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 5. třída Ludmila Jožáková aj5-kap-joz-cte-04 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Přečtěte si následující text a odpovězte na otázky.

Více