Emily A. Grosvenor. Angličtina za 24 dnů Intenzivní kurz pro samouky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Emily A. Grosvenor. Angličtina za 24 dnů Intenzivní kurz pro samouky"

Transkript

1

2 Emily A. Grosvenor Angličtina za 24 dnů Intenzivní kurz pro samouky Edika Brno 2013

3 Angličtina za 24 dnů Intenzivní kurz pro samouky Emily A. Grosvenor Překlad: Vilém Jungman Odborná korektura: Christopher Barickman, Andrea Jandejsková Obálka: Martin Sodomka Odpovědný redaktor: Ondřej Jirásek Technický redaktor: Jiří Matoušek Title of the original German edition: English in 24 Stunden by Compact Verlag GmbH, Munich. Objednávky knih: bezplatná linka ISBN Vydalo nakladatelství Edika v Brně roku 2013 ve společnosti Albatros Media a. s. se sídlem Na Pankráci 30, Praha 4. Číslo publikace Albatros Media a. s. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být kopírována a rozmnožována za účelem rozšiřování v jakékoli formě či jakýmkoli způsobem bez písemného souhlasu vydavatele. 1. vydání

4 Pokyny pro uživatele Pokyny pro uživatele Angličtina za 24 dnů je kurz pro samouky, kterým budete rychle a spolehlivě zasvěceni do jazyka. Díky didaktickému zpracování a stoupajícímu stupni obtížnosti je tato kniha vhodná jak pro začátečníky, tak pro ty, kteří začínají již po několikáté. Ve 24 kapitolách se pracuje s nejdůležitějšími tématy všedního dne. Ať už je to na nádraží, při nákupu, v bance nebo u lékaře ke každé situaci najdete nejdůležitější fráze, potřebnou slovní zásobu a gramatické základy. Každá lekce obsahuje vzorové texty a příklady dialogů, které vám zprostředkují důležitá slovíčka k danému tématu. V zajímavých infoboxech najdete informace týkající se jazyka, které poukazují na zvláštnosti a speciální případy. V rámci lekce si na základě pestrých cvičení můžete zopakovat, či upevnit to, co jste se již naučili. Na základě přiřazování, překladových cvičení, hádanek a otázek k textu, jakož i na základě gramatiky si procvičíte naučenou látku a řešení můžete vpisovat rovnou do knihy. Na CD naleznete nahrané nejdůležitější dialogy k poslechu, ke společnému přeříkání a čtení současně s nahrávkou. Nejprve si texty jen poslechněte. Poté si je společně s nahrávkou přeříkejte, abyste získali počáteční cit pro nový jazyk a naučili se správně vyslovovat. Do třetice byste měli přikročit k tomu, že budete společně s nahrávkou číst dialogy, abyste byli schopni spojit psané s výslovností. Nespěchejte při učení! Postupujte raději po menších částech, ale zato pravidelně! Mnoho úspěchů! iii

5 Obsah Pokyny pro uživatele iii 1 Jak pozdravit, představit se a správně se chovat A První setkání B Můžu se představit? C Problémy s porozuměním Popisujeme sebe nebo ostatní A Viděl jste moji matku? B Byl velmi atraktivní C Přijímací pohovor Rodina a přátelé A Jak to bylo dříve? B První seznámení C Musím ti něco říct! Potraviny A Na trhu B V supermarketu C Hm chutné! Oblečení A Jakou velikost? B V obuvi C Maškarní párty Doma A Trochu té domácnosti B Na zahradě C Zábava v kuchyni Schůzky a termíny A Máte volno jindy? B Domluvit se na večeři telefonát C Zrušit obchodní schůzku po telefonu Jdeme ven A V restauraci B V baru C V kavárně Na cestách A Letíme do Londýna B Jaká byla cesta? C Ve vlaku iv

6 Obsah 10 Dovolená a cestování A Zkrátka záviděníhodný B The Big Apple C Hotel nebo kemp? Státy a národnosti A Světoběžník B Šťastné shledání C Odkud jsi? Ve městě A Po stopách Shakespeara B Cesta do práce C Vpravo nebo vlevo? Prostředí a příroda A Předpověď počasí B V botanické zahradě C V zoo Záliby a volný čas A Sport B Jaká je tvoje oblíbená hudba? C Na literárním sedánku Svátky a slavnosti A Vánoce doma B O Velikonocích C Krásná svatba U lékaře A Kde to bolí? B Rady o výživě C Případ nouze Pošta a banka A Zřizování účtu B Stížnost v bance C Na poště Komunikace A Generační konflikty B Ochrana životního prostředí C Plánování rozpočtu V kanceláři A Nová firemní budova B Nová kancelář C První jednání v

7 Obsah 20 Povolání a další vzdělávání A Nabídka pracovních míst B Žádost o místo Telefon A Jsem rád, že tě zase slyším! B Účet za telefon C Nechci být rušen Korespondence A Co jsi zažil? B Navazování obchodních kontaktů C Písemná stížnost Média A Vždy být dobře informován B Časopisy C Televize a rádio Technika A Počítač B Internet C První mobil Slovní zásoba Řešení cvičení Poznámky vi

8 1

9 1 Jak pozdravit, představit se a správně se chovat A První setkání Sarah náhodně potká Simona v jednom londýnském parku. Zná ho jen od vidění. Sarah: Hello, how do you do? Simon: Fine, thanks. And you? Sarah: Great! My name is Sarah Mayes. Simon: I'm Simon. It is nice to meet you. Sarah: Are you from London? Simon: No, actually I grew up in South Africa. In the capital, Capetown. Where are you from? Sarah: I grew up right here in London. Do you live here now? Simon: I've been living in London for six years. Sarah: What do you do? Simon: I'm a pianist. And you? Sarah: I work in a bank. Slovíčka actually vlastně to be from pocházet z capital hlavní město to do dělat for six years už šest let great skvělý to grow up vyrůstat to introduce someone představit koho to live bydlet my pleasure je mi potěšením now teď of z; použití ve vazbě 2. p. South Africa Jižní Afrika what co where kde to work pracovat Fine, thanks! Děkuji, dobře! Hello! Ahoj!/ Dobrý den! Hi! Ahoj! How are you? (US) Jak se máš/máte? How do you do? (GB) Jak se máš/máte? I'm /I am Jsem I would like Chtěl(a) bych It's nice to meet you. Těší mě, že tě/vás poznávám. My name is Jmenuji se Where are you from? Odkud jsi? Gramatika Psaní malých písmen V angličtině se slova píší zpravidla malými písmeny, pokud nestojí na začátku věty a pokud se nejedná o vlastní jména. Slovesa to be, to have a to do Slovesa to be (být), to have (mít) a to do (dělat) patří k nejdůležitějším a nejčastějším slovesům. Vedle tak zvaných long forms / dlouhých tvarů, standardních tvarů v psané řeči, jsou short forms / zkrácené tvary u některých sloves důležitým znakem mluveného projevu. Infinitiv sloves se v angličtině tvoří vždy s to. Sloveso to be být I am you are he/she/it is we are you are they are 2

10 Jak pozdravit, představit se a správně se chovat 1 Zkrácené tvary: I'm, you're, he's, she's, it's, we're, you're, they're Sloveso to have mít I have you have he/she/it has we have you have they have Zkrácené tvary: I've, you've, he's, she's, it's, we've, you've, they've Sloveso to do dělat I do you do he/she/it does we do you do they do Zvláštnost: U to do není používání zkrácených tvarů v normálním mluveném projevu běžné. Druhy vět Nejdůležitějšími druhy vět v angličtině jsou věty oznamovací (.), tázací (?) a rozkazovací (!). V mluvené řeči poznáme tázací věty kromě změněného slovosledu i podle toho, že mluvčí stoupá hlasem, aby na sebe upoutal pozornost poslouchajícího a aby mu naznačil, že očekává odpověď. Takto se v angličtině tvoří oznamovací věta: PO (podmět) Přís (přísudek) Př (předmět) I love the atmosphere. She works in London now. He grew up with nice parents. They live in London. Peter arrives at the hotel. Podmět vyjadřuje, kdo nebo co něco dělá, nebo je. Přísudek vyjadřuje, co se dělá, co se děje, co je. Předmět vyjadřuje, komu je děj adresován. Při tvoření otázek umístíme příslušný tvar slovesa to do v konkrétní osobě v simple present/ přítomný čas jednoduchý (do/does) avsimple past/ minulý čas jednoduchý (did) před podmět. Pomocné slov. Podmět Plnovýznamové slov. Does Pete work here? Do you like football? Did he grow up in London? Did they live in New York? U vět, které obsahují tvar pomocného slovesa to be, se přehazuje podmět a přísudek: Pomoc. slov. Podmět Pomoc. slov. Předmět I am a pianist. Am I a pianist? She is a good girl. Is she a good girl? Tázací zájmena: Otázky se také často tvoří pomocí tázacích zájmen. Who (kdo) (otázka na osoby/subjekty) Who is that boy over there? Kdo je tamten chlapec naproti? Whose (čí) (otázka na vlastnictví/komu co patří) V odpovědi na otázku s whose musí stát přivlastňovací zájmeno, např. mine (můj, moje), yours (tvůj, váš, Váš), his (jeho), hers (její) 3

11 1 Jak pozdravit, představit se a správně se chovat Whose bike is this? Čí je to kolo? It's mine. Je moje. Where (kde/odkud) Where are you? Kde jsi? What (co) Pomocí co se ptáme na věci. Můžeme se zeptat na podmět či předmět věty. What are you doing? Co teď děláš? Which (jaký, jaká, jaké) Pomocí which se ptáme na věci nebo osoby omezeného množství. Which colour do you prefer, blue or red? Jakou barvu máš raději, modrou nebo červenou? How (kolik) How many cows have they got? Kolik krav mají? How much milk have you got? Kolik mléka máte? How many eggs do you need for the cake? Kolik vajec potřebuješ na ten koláč? Infobox How much/how many How much se používá u otázek s podstatným jménem v jednotném čísle nebo u podstatných jmen, která nelze určit přesným číslem. How many se používá u otázek v souvislosti s podstatnými jmény v množném čísle. Genitiv se s Pokud chceme vyjádřit, že někdo nebo něco patří jisté osobě, používáme genitiv se s. Pokud mluvíme o jednotlivé osobě, připojíme v jednotném čísle s. Př.: Sandra's books Sandřiny knihy. her brother's bike Kolo jejího bratra. Pokud mluvíme o více osobách, připojíme za tvar množného čísla. Př.: These are my friends' stamps. To jsou známky mých přátel. This is the Greens' house. To je dům Greenových/rodiny Greenovy. U nepravidelných tvarů množného čísla se za tvar množného čísla připojí s. Př.: The men's cars are too fast. Auta těch mužů jsou příliš rychlá. The children's parents are young. Rodiče těch dětí jsou mladí. Cvičení 1: Tvořte otázky! Použijte naučená tázací zájmena! 1. _ are you from? I'm from Germany. 2. _ do you live? I live in London. 3. is your name? My name is John Stuart. 4

12 Jak pozdravit, představit se a správně se chovat 1 4. _ are you? I'm fine, thank you. 5. _ did you grow up? I grew up in Capetown. 6. _ you from London? No, I'm from Oxford. Cvičení 2: Doplňte do mezery vhodné slovo! (fine, meet, suburb, grew, capital, from, years, are) 1. She has been living in London for six _. 2. What _ you doing? 3. I live in a _ of the capital. 4. It is nice to _ you. 5. Sarah _ up in London. 6. I'm _, thanks. 7. Capetown is the of South Africa. 8. Where are you _? Cvičení 3: Najděte nejvhodnější odpověď! 1. How are you? a. I grew up in Oxford. 5. Where did you grow up? e. I'm fine, thanks. 6. Are you Sarah Mayes? f. No, I live in Manchester. 7. How long have you lived in London? g. No, I'm not. 8. Are you from the capital? h. My name's Steven Higgins. Cvičení 4: Doplňte do mezery správný tvar sloves to be, to have a to do! 1. She going to the theatre. (to be) 2. He a flat (byt). (to have) 3. We in London. (to be) 4. he work at a bank? (to do) 5. I from Capetown. (to be) 6. They a bank. (to have) 7. It a nice day. (to be) 8. He a pianist. (to be) 9. you know the capital of South Africa? (to do) 2. Where are you from? b. Yes, I'm from a suburb (předměstí) of the capital. 3. What is your name? c. I'am from South Africa. 4. Do you live here in London? d. I've lived here for six years. Cvičení 5: Jaký je správný slovosled v angličtině? 1. likes music John 2. Does Linda go to London next summer? 5

13 1 Jak pozdravit, představit se a správně se chovat 3. pianist am a I 4. father your from is South Africa? 5. likes my mother jazz music B Můžu se představit? Simon a Sára se potkají v jazz clubu The Blue Note. Po několika minutách si ke stolu přisedne Sářin přítel Steven. Simon: Nice to meet you again. Sarah: Yes, it's great to see you. Simon: Are you enjoying the music? Sarah: I love jazz. Is it your first time here? Simon: Actually, I work here. Sarah: That's right! You said you play the piano. Simon: Correct. At 10:00 it's my turn. Sarah: Simon, I'd like to introduce you to my boyfriend, Steven. Steven, this is Simon. Steven: Pleased to meet you. Simon: The pleasure is mine. Do you like jazz, too? Steven: Oh yes, I do. I like it a lot. Sarah: Steven and I met at the bank, where we both work. Simon: It's great that you both could come tonight. I have to warm up. Maybe I'll see you after the show? Sarah and Steven: Sure! Break a leg! Slovíčka after po to be right mít pravdu to enjoy vychutnat si, líbit se to have to muset to introduce somebody představit koho to like mít rád maybe možná music hudba nice hezký piano klavír to play hrát to say říkat said řekl to warm up rozehřát to work pracovat you both vy oba Break a leg! Zlom vaz! I would like to Rád bych... Is it your first time Jsi tady poprvé? here? It is my turn. Jsem na řadě Pleased to meet you. Těší mě, že tě poznávám Sure! Určitě! The pleasure is mine. Nápodobně. Gramatika Osobní zájmena Zájmena jsou neodmyslitelnou součástí věty. Osobní zájmeno je podmětem ve větě. Když mluvíme o věcech nebo zvířatech, která nemají jméno, používáme it. 6

14 Jak pozdravit, představit se a správně se chovat 1 I you he/she/it we you they já ty/vy on/ona/ono my vy oni Přivlastňovací zájmena Přivlastňovací zájmeno stojí vždy před podstatným jménem. Vyjadřuje vlastnictví. my your his/her/its our your their můj (moje) tvůj (tvoje) jeho/její/jeho náš (naše) váš (vaše) jejich Pokud nechceme opakovat podstatné jméno, můžeme použít následující tvary. mine yours his/hers/its ours yours theirs Př.: That is Paul's apple. It is his. To je Paulovo jablko. Je jeho. (Paulovo) Zájmena nemusí být ve větě pouze podmětem, ale i předmětem. V angličtině existuje pro přímý předmět (koho nebo co) a pro nepřímý předmět jen jeden tvar. me you him/her/it us you them mně tobě/vám jemu/jí nám vám jim Cvičení 6: Doplňte vhodné zájmeno! 1. This is Susan's book. It's (její) book. It's _ (její). 2. Can (ty) bring (mně) _ (tvoji) book? I've lost _ (moji). 3. Have a look at (jejich) car. (oni) have damaged (to = auto) in an accident. 4. Sally has lost _ (Petrovu a Zuzaninu) book. 5. (on) must go and buy a ticket, (jeho) daughter has lost _ (jeho). Cvičení 7: Vyberte správnou odpověď! 1. Do you like London? a. No, I'm not from here. b. Yes, I like it. 2. Does she like meeting new people? a. Yes, she does. b. No, she doesn't. 3. Do they like walking in the park? a. No, they prefer to swim. b. Yes, they like to swim. 7

15 1 Jak pozdravit, představit se a správně se chovat 4. Do you prefer coffee to tea? a. Yes, I do. b. No, I don't like milk. 5. Does he prefer football to tennis? a. Yes, he prefers tennis. b. Yes, he prefers football. Cvičení 8: Přeložte věty do angličtiny! Dbejte přitom na slovosled! 1. Rád chodím do divadla. 2. Jsi na řadě. 3. Líbí se vám ta hudba? 4. Chtěl bych vám představit svého (mého) přítele. 5. Máte rád jazzovou hudbu? 6. Snad se uvidíme později. 7. Hraji na klavír. 8. Zlom vaz! 9. Je mi potěšením. C Problémy s porozuměním Simon volá Susan, aby si trochu popovídali a aby se dozvěděl jistou informaci. Chtěl by jít do divadla. Sarah: Hi Simon, how are you? Simon: Fine, thanks. And you? Sarah: Very well, thank you. Simon: I have a question for you. Do you know where I can buy theatre tickets? Sarah: At the counter at Piccadilly Circus. Simon: Excuse me? I didn't catch that. Can you repeat it, please? Sarah: At the counter at Piccadilly Circus. Are you going to see a show? Simon: I'm sorry. Can you say that again, please? Sarah: Are you going to see a show!? Simon: Yes. I want to see "Chicago". Sarah: This is a terrible connection. Could you speak more clearly? Simon: Pardon me? Sarah: this is a terrible connection! Simon: Ok, let's talk about it later. Sarah: Goodbye! Slovíčka at the counter to be sorry to buy bought bought to catch something clear connection to have a question to know knew known u okénka být líto koupit rozumět/ slyšet zřetelně, jasně spojení mít dotaz vědět 8

16 Jak pozdravit, představit se a správně se chovat 1 terrible strašný the day of the den (čeho) performance představení this tento/tato/toto that tamten/tamta/tamto to get something fam rozumět čemu Could you speak more Můžete mluvit clearly? zřetelněji? Excuse me? Omluvte mě. Let us (let's) Co takhle Pardon me? Prosím? Sloveso to have to Sloveso to have to tvoří výpověď. Něco se musí udělat. Př.: I have to go. She has to write. Musím jít. Musí psát. Cvičení 9: Něčemu jste nerozuměli. Vyberte správnou odpověď! 1. Něco jste přeslechli. a. Could you repeat that? b. Are you sure? Infobox Britská angličtina / americká angličtina je světový jazyk, kterým se mluví v různých oblastech různě. Hlavní rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou jsou ve výslovnosti (např. odlišná výslovnost hlásky r ), dále v psaní a slovní zásobě. Př.: theater (US) theatre (GB) How are you? (US) How do you do? (GB) Gramatika Budoucí čas pomocí "going to" Going to vyjadřuje, že je nějaká akce v budoucnu pevně naplánovaná, nebo se jedná o pevný úmysl. Jedná se o náhradní tvar budoucího času. Př.: I am going to go to the theatre. Mám v plánu jít do divadla. They are going to have dinner at 7.30 p.m. Hodlají večeřet v hod. She is going to introduce us to her boyfriend. Hodlá nám představit svého přítele. 2. Chcete, aby mluvčí něco zopakoval. a. How do you do? b. Excuse me? 3. Chcete říci, že vám někdo nerozuměl. a. Pardon me, you understand me. b. I'm sorry, I didn't catch that. 4. Chcete se omluvit. a. I'm sorry. b. Do you know? Cvičení 10: Seřaďte slova správně! 1. going theatre are you the to? 2. catch I that didn't. 3. connection is this a terrible. 9

17 1 Jak pozdravit, představit se a správně se chovat 4. see are going you show to the? 5. running I in the like park. 6. meeting fancy you again. 7. introduce has to she boyfriend her. Cvičení 11: Tvořte správné věty! Pracujte podle vzoru! Vzor: (to walk in the park) I'm going to walk in the park. 1. (to see a show) 2. (to make a connection) 3. (to listen to music) 4. (to go to the bank) 5. (to live in London) 6. (to understand a conversation) Infobox: How are you? (US) resp. How do you do? (GB) patří k frázím při zdravení a neměli bychom je chápat jako osobní otázku! 10

18 Popisujeme sebe nebo ostatní 2 A Viděl jste moji matku? Matka Mary přijede na návštěvu. Při nakupování se ztratí v obchodním domě. Mary se ptá pokladního, jestli ji neviděl. Mary: Excuse me, have you seen a woman walking through here? Salesman: What does she look like? Mary: She's about fifty five years old, and she has got blue eyes. Salesman: What colour is her hair? Mary: She's got short hair, it's dark but going grey. Salesman: What's she wearing? Mary: Well, she's wearing a pair of jeans, a red shirt and green glasses. Salesman: Ah yes, she is in the changing rooms. Mary: Thank you! Mum, there you are! What are you doing? Mother: I'm trying on these black trousers. Mary: They look great on you! Mother: Thank you. I think I'll buy them. Slovíčka bald blond changing room colour dark department store dog fifty five years old glasses pl going grey into plešatý blond převlékací kabinka barva tmavý obchodní dům pes pětapadesátiletá brýle šedivět dovnitř to look vypadat to look for hledat co mum máma old starý a pair of trousers kalhoty to sell sold sold prodávat shirt košile these tyto/tito those tamty/tamti to think thought myslet thought to try on zkusit, vyzkoušet visiting na návštěvě to wear wore worn nosit, mít na sobě woman žena young mladý Ah, yes. Ach, ano. There you are! Tady jsi! They look great! Skvěle ti padnou! What are you doing? Co děláš? What colour is? Jakou barvu má? What does she look Jak vypadá? like? Infobox Barvy black černá blue modrá brown hnědá green zelená orange oranžová red červená white bílá yellow žlutá 11

19 2 Popisujeme sebe nebo ostatní Gramatika Členy Člen určitý Člen určitý je v angličtině vždy the jak v jednotném, tak v množném čísle. Výslovnost: Pokud slovo, které následuje bezprostředně za členem, začíná na samohlásku, musíme člen určitý vyslovovat jako [thi]. Člen neurčitý Člen neurčitý je před souhláskami a, před samohláskami an. a dog nějaký pes a cake nějaký dort a picture nějaký obraz an apple nějaké jablko an idea nějaká myšlenka an egg nějaké vejce V některých případech se ohledně členu používají pevná spojení. to play the guitar hrát na kytaru to listen to the radio poslouchat rádio to have a cold mít rýmu to be in a hurry být ve spěchu to be at school být ve škole after breakfast po snídani Tvoření množného čísla podstatných jmen Pokud chceme vytvořit množné číslo podstatného jména, přidáme za tvar jednotného čísla -s. one girl one book one hand two girls five books two hands Zvláštnosti v psaní a výslovnosti Pokud jednotné číslo končí sykavkou (-s, -ss, -sh, -ch, -x), pak je množné číslo tvořeno jako sykavka + -es. Př.: one bus one class one match one box one fish two buses two classes two matches two boxes two fishes Pokud jednotné číslo končí na souhlásku + y, pak je tvar množného čísla souhláska + -ies. one family one country two families two countries Pokud končí jednotné číslo na samohlásku + y, pak je tvar množného čísla samohláska + -ys. one boy one day two boys two days Mimo to existuje několik nepravidelných tvarů množného čísla: a pair of pants (US) a pair of trousers (GB) a pair of glasses a pair of scissors kalhoty kalhoty brýle nůžky Cvičení 1: Opravte chybná slova v každé větě! Vypište celou větu! 1. I is shopping in the mall. 12

20 Popisujeme sebe nebo ostatní 2 2. On nice days, the sky is black. 3. Sam is trying at a shirt. 4. Karen is wearing a jeans. 5. How does she look like? 6. She went in the changing room. Cvičení 2: Popište osobu celou větou! Př.: Sam's hair is black. He is wearing a brown tie (kravata). 1. Mary's hair blond shirt red 2. Mother's hair brown green pants 3. Steve's hair black grey trousers 4. Jake's hair red blue jeans Cvičení 3: Doplňte do mezery správný neurčitý člen! 1. The young man is wearing shirt. 2. The woman is walking through department store. 3. The girl is looking for answer. 4. The man has _ old dog. 5. She is buying _ orange pair of trousers. 6. They are taking _ European holiday (dovolená). Cvičení 4: Přeložte! 1. Jeho vlasy šediví. 2. Vyzkouší si tu košili. 3. Co děláš? B Byl velmi atraktivní Mary se domluví se svou kamarádkou Katherine na posezení u kávy. Diskutují o vlastnostech, které se jim na lidech líbí. Mary: Tell me, how was your blind date last night? Katherine: Not bad. He was quite attractive. Mary: What's his name? Katherine: His name is John Forbes. Mary: What does he look like? Katherine: He is tall, thin, and has light brown hair. Mary: He sounds quite handsome. Does he have a good personality? Katherine: Absolutely. He was very polite. He was intelligent, funny, and curious. He asked a lot of questions. He was really nice. 13

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace Alena Kuzmová 2011 Computer Press Brno ????????????? Get Talking! intenzivní kurz anglické konverzace ALENA KUZMOVÁ Computer Press, a. s., 2011. Vydání

Více

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel English for work, socializing & travel Elementary Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1 Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou

Více

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK Vypracovala skupina pro přípravu standardů z anglického jazyka ve složení: Vedoucí: Mgr. Štěpánka Legemzová, ZŠ Angel, Praha 12 Koordinátor za VÚP: Členové: Mgr. Kamila Sladkovská,

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 3. 1. 2013

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 ANGLICKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k)

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) Společná část základní úroveň; poslech s porozuměním úloha 1 V prvním oddílu poslechové části testu žáci uslyší

Více

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného kurzu.

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného kurzu. Unit 7 Přítomný čas prostý a přítomný čas průběhový Čas k prostudování učiva: 7 hodin včetně konzultací Čas potřebný k ověřování učiva: 1 hodina Telínová, A., kolektiv autorů: Eurolingua English 2 (kapitola

Více

INSPIROMAT. Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE

INSPIROMAT. Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE INSPIROMAT Výstupy projektu Progress CZ.1.07/1.3.44./01.0038 prosinec 2014 PRŮVODCE UČITELE Průvodce učitele

Více

michael's story / 1 / meeting lisa

michael's story / 1 / meeting lisa michael's story / 1 / meeting lisa hello. my name is michael and I would like to tell you about a girl I know. she lives in california now but we used to spend a lot of time together when she was a teacher

Více

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault.

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Don Sparling 1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Angličtina používá according to, když jde o informaci získanou

Více

přepsat docela unavený včera italský

přepsat docela unavený včera italský Unit 1 1)Opakování mluvnice - present simple, past simple 2) Subject pronouns, object pronouns, possessive adjectives Čas k prostudování učiva: 7 hodin včetně konzultací Čas potřebný k ověřování učiva:

Více

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77 ENGLISH 3 Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas, uvařte

Více

Unit 2. Unit 3. Známe se? (Setkali jsme se už někdy?)

Unit 2. Unit 3. Známe se? (Setkali jsme se už někdy?) English 2 Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas, uvařte

Více

Česko-anglický slovníček

Česko-anglický slovníček Bezplatná příloha učebnice Čeština expres 1 Česko-anglický slovníček Bezplatná příloha učebnice Čeština expres 1 Lída Holá, Pavla Bořilová 2011 GLOSSARY Glossary APPENDIX A a ach jo áčko, áčkem adresa

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2009/2010 ANGLICKÝ JAZYK ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo

Více

lisa, mary & the mall / 1 /

lisa, mary & the mall / 1 / lisa, mary & the mall / 1 / Lisa: Hi Mary, I can't believe I've run into you here. I haven't seen you in ages. How have you been? Mary: Great, actually. I can't complain. What have you been up to? It seems

Více

ANGLICKÝ JAZYK AJMZD14C0T01

ANGLICKÝ JAZYK AJMZD14C0T01 ANGLICKÝ JAZYK AJMZD14C0T01 DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

Chceme-li si světlo uchovat,

Chceme-li si světlo uchovat, Delší dobu jsem nemohl přijít na nápad na úvodník do vánoční klíčenky, dlouho mě nenapadala ústřední myšlenka naší celoškolní vánoční revue. Až při oáze ve čtvrté třídě při rozsvěcení adventní svíčky přišla

Více

Anglická slovesa The English verbs

Anglická slovesa The English verbs Anglická slovesa The English verbs Sloveso v angličtině může vyjadřovat činnost (to read číst, to swim plavat ), stav (to existexistovat, to lie ležet ) nebo proces (to die zemřít, to go on pokračovat).

Více

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období 11. Charakteristika druhého vzdělávacího období Do 2. vzdělávacího období vstupuje žák vybaven vědomostmi a dovednostmi ze všech primárních vzdělávacích oblastí. Připravenost žáků k učení je v tomto období

Více

Měsíční intenzivní kurz angličtiny pro začátečníky

Měsíční intenzivní kurz angličtiny pro začátečníky Měsíční intenzivní kurz angličtiny pro začátečníky Slovní zásoba Verze: 06/2012_KLA, THA Centrum služeb pro podnikání 2012 0 SLOVNÍ ZÁSOBA Obsah 8 RAD, JAK SE UČIT ANGLICKÝ JAZYK... 2 VÝSLOVNOST... 3 PŘEDSTAVUJEME

Více

Minulý čas prostý a předpřítomný čas prostý. Past Simple and Present Perfect Simple

Minulý čas prostý a předpřítomný čas prostý. Past Simple and Present Perfect Simple Minulý čas prostý a předpřítomný čas prostý Past Simple and Present Perfect Simple International Express Pre-Intermediate, U 7 UJAZ FEKT VUT v Brně Tvoření minulého času prostého Pravidelná slovesa sloveso

Více

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám ANGLICKÝ JAZYK DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE AJMZD15C0T01 Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

Výukový materiál anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ

Výukový materiál anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ Výukový materiál anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ Zpracováno v rámci projektu Inovace jazykového vzdělávání na ZŠ a MŠ Údolí Desné registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.04/03.0057 Projekt je spolufinancován

Více

Čeština pro cizince učebnice

Čeština pro cizince učebnice M. BOCCOU KESTŘÁNKOVÁ, K. HLÍNOVÁ, P. PEČENÝ, D. ŠTĚPÁNKOVÁ Čeština pro cizince učebnice úroveň B2 Edika 2013 Brno Čeština pro cizince učebnice úroveň B2 M. BOCCOU KESTŘÁNKOVÁ, K. HLÍNOVÁ, P. PEČENÝ, D.

Více

Školní Vzdělávací Program

Školní Vzdělávací Program Školní Vzdělávací Program Gymnázium, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 4094/13, 466 01, příspěvková organizace Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP... 6 4 UČEBNÍ

Více

Předmět: Anglický jazyk

Předmět: Anglický jazyk 5.1.2 Obor: Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika předmětu anglický jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk, se realizuje v předmětu anglický jazyk a

Více

Zélandu, magazine. Deset jedinečných zážitků na Novém. které si určitě nenechte ujít str. 13 17. Letní kurzy. Gabriela Gunčíková

Zélandu, magazine. Deset jedinečných zážitků na Novém. které si určitě nenechte ujít str. 13 17. Letní kurzy. Gabriela Gunčíková magazine Letní kurzy Extra silná dávka angličtiny str. 8 9 Gabriela Gunčíková Mluvit cizím jazykem je neskutečně osvobozující str. 6 7 Anglická slovíčka a fráze na dovolenou Lektor Jan Vašourek Deset jedinečných

Více

Texty: Depeche Mode B-stran singlů (1981-1998)

Texty: Depeche Mode B-stran singlů (1981-1998) Texty: Depeche Mode B-stran singlů (1981-1998) Dreaming Of Me Light switch, man switch film was broken only then all the night, fuse tomorrow dancing with a distant friend filming and screening, I picture

Více