PROJEKT PRACOVIŠTĚ LÁNY NA ROK MgA. Petra Košťálová. Vedoucí pracoviště Lány

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKT PRACOVIŠTĚ LÁNY NA ROK 2013. MgA. Petra Košťálová. Vedoucí pracoviště Lány"

Transkript

1 PROJEKT PRACOVIŠTĚ LÁNY NA ROK MgA. Petra Košťálová Vedoucí pracoviště Lány

2 CHARAKTERISTIK A ZAŘÍZENÍ Pracoviště Lány působí v Brně Bohunicích a vzniklo v roce 1995 jako druhé pracoviště Lužánek střediska volného času. Od začátku svého působení se zaměřuje spíše na mladé rodiny s malými dětmi především předškolního a mladšího školního věku. Mladé rodiny s malými dětmi jsou naší nejsilnější cílovou skupinou, jejímž požadavkům přizpůsobujeme nabídku. V tomto směru úzce spolupracujeme s obyvateli MČ Brno-Bohunice, s místními školami a především s ÚMČ Brno- Bohunice. Nabízíme výtvarné, hudební, taneční a pohybové (v menší míře i přírodovědné) kroužky pro děti i dospělé, výukové programy pro školy a aktivit y pro rodiče s malými dětmi. Pracoviště Lány je strukturováno na oddělení: Výtvarné oddělení, Hudebně taneční oddělení, Pohybové oddělení - jeho součástí jsou i Baby-kluby pro rodiče s dětmi, Oddělení příroda. V nabídce máme také doplňkovou činnost: Miniškolka Maceška (dopolední blok s programem pro děti od 2 let bez doprovodu rodičů) a Herna - aktivity pro rodiče s dětmi. MATERIÁLNÍ PODMÍNKY Pracoviště Lány provozuje svou činnost v pronajaté budově na ulici Lány 3 v Brně-Bohunicích. ÚMČ Brno-Bohunice nám pronajímá část budovy za symbolickou cenu 99,- Kč za rok a poskytuje roční dotaci na energie ( ,- Kč) i na zájmovou činnost (20.000,- Kč). Budova je rozdělena na přízemí, první patro a podkroví. V budově se nachází i pobočka KJM po domluvě s vedením KJM je možné využívat sál v přízemí, kde se odehrávají především pohybové a taneční kroužky. Dále využíváme tři učebny v prvním patře (Maceška, Herna, Hudebna) a jednu učebnu v podkroví (Výtvarný ateliér). K dispozici máme také dvě menší místnosti, které slouží jako kanceláře a kuchyňku sloužící jako zázemí pro pracovníky. Budova je v současné době plně vytížena, denně nabízíme činnost od 8.00 do hod. V době provozu pracoviště Lány mohou naši klienti využívat také dvůr, kde díky podpoře MČ Brno -Bohunice vzniklo v roce 2010 hřiště s herními prvky pro naše nejmenší, je určeno především dětem od 2 do 6 let. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ PRACOVIŠTĚ : Na pracovišti Lány v současné době zaměstnáváme 7 kmenových zaměstnanců (z toho 2 na MD) a desítky externích pracovníků. Všichni kmenoví zaměstnanci mají pedagogické vzdělání. Bohužel se nám nepodařilo udržet místo pro technického pracovníka. MGA. PETRA KO Š ŤÁ LO VÁ - VEDO UC Í PRA C O VI Š TĚ, I NTERNÍ PRA C O VNÍ K, PEDA GO G - vede Pohybové oddělení, jehož součástí je Baby-klub aktivity pro rodiče s dětmi 2

3 - zajišťuje kontakt s ÚMČ Brno-Bohunice a propagaci pobočky - dosažené vzdělání: SPgŠ Kroměříž, DiFa JAMU Brno (obor DV) - další vzdělávání: Zdravotník zotavovacích akcí, počítačová gramotnost, motivace a hodnocení pracovníků, vzdělávací kurzy dle nabídky projektu OKD MGR. A NDREA KA MENI C KÁ INTERNÍ PRA C O VNÍ K, PEDA GO G - vede Výtvarné oddělení - dosažené vzdělání: Střední uměleckoprůmyslová škola Brno, PF MU - další vzdělávání: akreditované kurzy v oboru keramika, počítačová gramotnost, vzdělávací kurzy dle nabídky projektu OKD MGR. Z UZA NA DEL FA VERO N ĚMC O VÁ I NTERNÍ PRA C O VNÍ K, PEDA GO G - vede Hudební oddělení - dosažené vzdělání: PdF MU, obor NŠ - další vzdělávání: kurz zpěvu instituce Serafín, kurz dějin hudebních nástrojů, - Školení HV LT, Zdravotník zotavovacích akcí, Hospodář zotavovacích akcí, - počítačová gramotnost, vzdělávací kurzy dle nabídky projektu OKD VERO NI KA N O VÁ KO VÁ INTERNÍ PRA C O VNÍ K, PEDA GO G VO LNÉHO Č A S U - vede aktivity pro děti od 2 let a jejich rodiče(baby-kluby, akce pro veřejnost) - dosažené vzdělání: Gymnázium Brno-Křenová, Sociálně-právní akademie - další vzdělávání: Pedagogické minimum, Kurz Hlavního vedoucího, - Zdravotník zotavovacích akcí, vzdělávací kurzy dle nabídky projektu OKD MGR. P ETRA GO C ZA LO VÁ I NTERNÍ PRA C O VNÍ K, PEDA GO G VO LNÉHO Č A S U - vede aktivity pro děti od 2 let a jejich rodiče (Baby-kluby, akce pro veřejnost) - propagační činnost pobočky (aktualizace webových stránek, zadávání akcí, tvorba letáků) - dosažené vzdělání: SPŠCH Brno, PřF MU Brno obor učitelství pro SŠ (M, CH) - další vzdělávání: ČASPV cvičitel III. třídy pro předškolní děti a rodiče s dětmi, - Zdravotník zotavovacích akcí, vzdělávací kurzy dle nabídky projektu OKD 3

4 ZAMĚŘENÍ PRACOVIŠTĚ DLOUHOD OBÁ KONCEPCE, CÍLE A ÚKOLY Motto: Doma je tam, kde si pověsím klobouk. (Karel Čapek) Při stanovování vize, cílů a úkolů pracoviště vycházíme ze zadání na rok 2013: Pracoviště Lány 860 Normativní výkon Počítají se PT, PA a LČ za šk. Rok 2012/2013 a kroužky k Mzdový rozpočet ,00 Kč Firemní daně ,00 Kč Udržet podíl normativních klientů Podmínky Uspořádat celkem 18 PT za rok VIZE PRACOVIŠTĚ LÁNY: Naším přáním je, aby se u nás zákazníci cítili jako doma a mohli spolu prožívat pěkné chvíle při různých zájmových i vzdělávacích aktivitách a hrách. Většinu akti vit a činností se snažíme koncipovat tak, aby se akcí mohla účastnit celá rodina. V projektech jednotlivých oddělení se snažíme zajistit návaznost u všech činností, tzn. aby účastníci měli možnost pokračovat a navázat v kterémkoliv věku - např. dítě může přejít z Baby klubu do Macešky, z Macešky do všeobecných kroužků pro předškoláky, postupně pak nabízíme odborněji vedené aktivity (hra na hudební nástroj, složitější výtvarné techniky, moderní a výrazový tanec ). Návaznost se tak stala naším hlavním cílem, který je zahrnut do všech projektů jednotlivých oddělení každý vedoucí oddělení má povinnost zařadit takové činnosti, aby na sebe navazovaly a postupně rozvíjely osobnost dítěte. Naše zaměření je tedy všeobecné, děti i rodiče si u nás mohou vybrat z pestré nabídky činností. 4

5 AKTUÁLNÍ CÍLE A ÚKOLY PRACOVIŠTĚ : - Stále dbát na propracovanou image a lákavou nabídku, dostatečnou propagaci a prezentaci činnosti pracoviště. - Dávat důraz na smysluplnost všeho co děláme a návaznost jednotlivých aktivit. - Zapojovat do společného plánování a realizace akcí i externí pracovníky. - Zefektivnit získávání zpětné vazby od účastníků akcí, využít možnost získat zpětnou vazbu na sociálních sítích, celkově posílit propagaci a spolupráci s médii. - Stále se věnovat vzdělávání interních i externích pracovníků, dbát na zaškolení nových pracovníků v oblasti pedagogické dokumentace. - Udržet, příp. mírně navýšit počet účastníků zájmové činnosti a tím získat finanční prostředky na pokrytí výdajů, dbát na ziskovost akcí. - Ověřit v praxi plánované nové akce pro veřejnost a získat dotaci od MMB. - Vydat metodiku v oblasti předškolního vzdělávání. FORMY VZDĚLÁVÁ NÍ: PRAVIDELNÁ VÝCHOVNÁ, VZDĚLÁVACÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST PŘÍLEŽITOSTNÁ VÝCHOVNÁ VZDĚLÁVACÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST POBYTOVÉ AKCE, LETNÍ ČINNOST, PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY VÝUKOVÉ PROGRAMY ODBORNÁ ČINNOST DOPLŇKOVÁ ČINNOST HO DNO TÍ C Í KRI TÉRI A : PRAVIDELNÁ VÝCHOVNÁ, VZDĚLÁVACÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST - pravidelná docházka dětí, viditelný zájem účastníků, udržení nebo navýšení počtu účastníků - účast na doprovodných a pobytových akcích - odborná kvalifikace a pedagogická způsobilost vedoucího pracovníka - zpětná vazba (dotazníky, hospitace, diskuse ) - kvalita projektu pro danou činnost, dodržení stanovených standardů - splnění stanovených cílů pro danou oblast (viz. projekty jednotlivých oddělení) 5

6 PŘÍLEŽITOSTNÁ VÝCHOVNÁ, VZDĚLÁVACÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST - dostatečná příprava dle platných standardů, organizační plán, finanční rozvaha - dostatečný zájem (počet účastníků) - kvalitní a dostačující propagace - kvalifikovaní vedoucí akce dodržení podmínek standardů, příslušná školení (Zdravotník zotavovacích akcí, školení HLV, školení BOZP) - opakovatelnost akce, tradice - získání účastníků pro pravidelnou zájmovou činnost - zpětná vazba vyhodnocení akce - fotodokumentace, příp. vystoupení pro rodiče POBYTOVÉ AKCE, LETNÍ ČINNOST, PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY - dostatečná příprava dle platných standardů, organizační plán, finanční rozvaha - dostatečný zájem počet účastníků, kladný hospodářský výsledek - kvalitní a dostačující propagace - kvalifikovaní vedoucí akce dodržení standardů, příslušná školení (Kurz první pomoci,školení HLV, školení BOZP ) - opakovatelnost akce, tradice, získání účastníků pro pravidelnou činnost - zpětná vazba vyhodnocení akce - fotodokumentace, příp. vystoupení pro rodiče VÝUKOVÉ PROGRAMY - viditelný zájem u učitelů ZŠ i MŠ - počet výukových programů a počet účastníků - zpětná vazba od účastníků i pracovníků (dotazník, hospitace) - dodržení platných standardů - dostatečná kvalifikace a pedagogická způsobilost lektorů - dostatečná propagace - fotodokumentace 6

7 ODBORNÁ ČINNOST - seznam účastníků, presenční listina - dostatečný zájem účastníků, naplněná kapacita - presenční listina - evidence vystavených osvědčení u akreditovaných kurzů - vlastní hodnocení akce pořadatelem (závěrečná zpráva) - hodnocení od účastníků zpětná vazba (dotazníky, rozhovor, anketa ) - fotodokumentace 7

8 ODDĚLENÍ VÝTVARNÝCH AKTIVIT GARANT: MGR. ANDREA KAMENICKÁ PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ: A NDREA KA MENI C KÁ Interní pracovník, vedoucí oddělení, pedagog MGR. BA RBO RA SI BLÍ KO VÁ Externí pracovník, pedagog, Dosažené vzdělání: Gymnázium Zlín, PF Ostravská univerzita Zlín, Ostravská univerzita v Ostravě (učitelství 2.st.), FF MU (Dějiny umění) KRYŠ TO F KA MENI C KÝ Externí pracovník, student FSS MU Dosažené vzdělání: Německé zemské gymnázium Brno CHARAKTERISTIK A ODDĚLENÍ: Výtvarné oddělení zajišťuje výtvarné aktivity od roku Zaměřuje se na klienty od předškolních dětí po dospělé a to prostřednictvím spíše výtvarných než rukodělných aktivit v návaznosti jak na staré, tak moderní umění. Výtvarné oddělení si klade za cíl rozvíjet talent výtvarně nadaných klientů (dětí i dospělých), ale také rozvíjet zájem o výtvarnou oblast u klientů bez zvláštního výtvarného nadání. CÍLE A ÚKOLY ODDĚLENÍ : - zajistit dostatečnou nabídku činností pro všechny věkové kategorie - udržet objem činností ve stávajícím rozsahu, příp. zvýšit počet klientů - zajistit návaznost všech činností (zachování kontinuity) - zajistit dostatečnou nabídku výukových programů pro školy - nabídnout vzdělávání dospělých v upravené podobě (akreditované kurzy) - zlepšit propagaci oddělení prostřednictvím fotografií na firemním webu - zajistit výtvarné pojetí akcí pro veřejnost a aktuální výzdobu interiéru pracoviště Lány - průběžné úpravy prostor ateliéru, obnovit výstavní činnost 8

9 MATERIÁLNÍ PODMÍNKY, MÍSTO REALIZACE: Většina aktivit se realizuje ve Výtvarném ateliéru pracoviště Lány, což je kombinace výtvarné a keramické dílny. Toto spojení dává možnost začlenit keramiku do výtvarných kroužků a dalších aktivit. Oddělení využívá též sklepní prostory, kde jsou umístěny keramické pece. Zájmová činnost je prováděna za úplatu. Oddělení má tak k dispozici vlastní finanční prostředky, které po zdanění (odvod na provoz pobočky + Luž. daň) využívá k zakoupení potřebného materiálu a k proplacení dohod externích pracovníků. FORMY VZDĚLÁVÁNÍ: ZÁJMOVÁ ČINNOST PRAVIDELNÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST PŘÍLEŽITOSTNÁ LETNÍ ČINNOST, PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY VÝUKOVÉ PROGRAMY ODBORNÁ ČINNOST ZÁJMOVÁ ČINNOST PRAVIDELN Á: VÝTVARNÉ KROUŽKY VÝTVARKA PRO PŘEDŠKOLÁKY VÝTVARKA I., II., III. BAREVNÁ KNÍŽKA KERAMICKÉ KROUŽKY KERAMIKA I., II. KLUB PŘÁTEL KERAMIKY I., II. KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ akreditovaný kurz ZÁJMOVÁ ČINNOST PŘÍLEŽITOSTNÁ: VÝTVARNÉ DÍLNY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ VÝTVARNÉ POJETÍ AKCÍ PRO VEŘEJNOST (výzdoba interiérů, výroba kostýmů, masek a kulis) 9

10 PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY: TÝDEN V ATELIÉRU I., II. PRÁZDNINOVÝ KURZ TEXTILNÍHO VÝTVARNICTVÍ KERAMICKÝ TÝDEN VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO MŠ MALÝ KERAMIK VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO ZŠ HRY S HLÍNOU ODBRORNÁ ČINNOST: KURZY PRO DOSPĚLÉ AKREDITOVANÝ KURZ PRO UČITELE A PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY SVĚT HLÍNY ZÁJMOVÁ ČINNOST PRAVIDELNÁ: VÝTVARKA PRO PŘEDŠKOLÁKY GA RA NT: Mgr. Andrea Kamenická MÍ S TO REA LI ZA C E: Ateliér DO BA REA LI ZA C E: leden červen + září prosinec 2013 CÍ LO VÁ S KUPI NA : 4 + VÝC HO VNĚ-VZDĚLÁ VA C Í C Í L: Rozvíjet u dětí tvořivý přístup k výtvarné oblasti, naučit děti výtvarným technikám na úrovni věku, rozvoj motorických schopností se zřetelem k budoucímu nástupu do školy. 10

11 A NO TA C E Ve výtvarném kroužku pro předškoláky se již nejmenší děti seznámí se základními technikami výtvarné tvorby a nejrůznějšími výtvarnými materiály. OBS A H Kresba, malba, grafické techniky, prostorová tvorba z hlíny a dalších materiálů, práce s recyklovaným materiálem METO DY PRÁ C E Ukázky, vysvětlování, rozhovor, práce s obrazem, výtvarná hra, experiment VÝS TUP PRO KLI ENTY: Z dovedností použitelných pro obor si děti osvojí základní techniky výtvarné tvorby, naučí se pracovat s různorodými výtvarnými materiály a seznámí se s novými pojmy základní i odborné terminologie. Z dovedností použitelných v běžném životě se děti naučí orientovat v prostoru i v čase, zorganizovat si práci tak, aby ji dokončily. Dále se učí pracovat ve skupině, osvojují si zásady spolupráce a respektují potřeby ostatních (kompetence pracovní, komunikační a kompetence k řešení problémů) VÝTVARKA I., II., III. GA RA NT: Mgr. Andrea Kamenická MÍ S TO REA LI ZA C E: Ateliér DO BA REA LI ZA C E: leden červen + září prosinec 2013 CÍ LO VÁ S KUPI NA : 7 + VÝC HO VNĚ-VZDĚLÁ VA C Í C Í L: Rozvíjet u dětí tvořivý přístup k výtvarné oblasti, naučit děti výtvarným technikám na úrovni věku, rozvoj motorických schopností. 11

12 A NO TA C E: Ve výtvarném kroužku se děti seznámí s novými pojmy z odborné terminologie, osvojí si nejzákladnější výtvarné techniky a naučí se pracovat s různým výtvarným materiálem. OBS A H: Kresba, malba, grafické techniky, prostorová tvorba z hlíny a dalších materiálů, práce s recyklovaným materiálem METO DY PRÁ C E: Ukázky, vysvětlování, rozhovor, práce s obrazem, výtvarná hra, výtvarný experiment VÝS TUPY PRO KLI ENTY: Z dovedností použitelných pro obor si děti osvojí základní techniky výtvarné tvorby, naučí se pracovat s různorodými výtvarnými materiály a seznámí se s novými pojmy základní odborné terminologie. Z dovedností použitelných v běžném životě se děti naučí orientovat v prostoru i v čase a zorganizovat si práci tak, aby ji dokončily. Dále se učí pracovat ve skupině, osvojují si zásady spolupráce a respektují potřeby ostatních (kompetence pracovní, komunikační a kompetence k řešení problémů) BAREVNÁ KNÍŽKA GA RA NT: Mgr. Andrea Kamenická MÍ S TO REA LI ZA C E: Ateliér DO BA REA LI ZA C E: leden červen + září prosinec 2013 CÍ LO VÁ S KUPI NA : 9 + VÝC HO VNĚ-VZDĚLÁ VA C Í C Í L: Rozvíjet u dětí tvořivý přístup k výtvarné oblasti a literatuře, seznámit děti s různými postupy vzniku knihy a možnostmi, jak může kniha vypadat. 12

13 A NO TA C E: Při zájmové činnosti se děti seznámí s pojmy z odborné terminologie výtvarné i literární, naučí se vytvořit jednoduché typy knižních vazeb, rozvinou tvořivý vztah k výtvarné oblasti i k literatuře. OBS A H: Kresba, malba, grafika ve vztahu ke knize, tvorba komiksu, knižní vazba, práce s knihařskými materiály. METO DY PRÁ C E: Ukázka, vysvětlování, rozhovor, práce s knihou, práce s obrazem. VÝS TUPY PRO KLI ENTY Z dovedností použitelných pro obor: Děti si osvojí různé techniky výtvarné tvorby související s knihou, naučí se pracovat s různorodými výtvarnými materiály a seznámí se s novými pojmy základní odborné terminologie. Z dovedností použitelných v běžném životě: Děti se naučí aktivněji vyhledávat knihy a literaturu v tradiční podobě a také získají kladný vztah k řemeslu. Dále se učí pracovat ve skupině, osvojují si zásady spolupráce a respektují potřeby ostatních (kompetence pracovní, komunikační a kompetence k řešení problémů). KERAMIKA I., II., KLUB PŘÁTEL KERAMIKY I., II. GA RA NT: Mgr. Andrea Kamenická MÍ S TO REA LI ZA C E: Ateliér, v letních měsících zahrada DO BA REA LI ZA C E: leden červen + září prosinec 2013 CÍ LO VÁ S KUPI NA : 5 + VÝC HO VNĚ-VZDĚLÁ VA C Í C Í L: Rozvíjet u dětí tvořivý přístup k výtvarné činnosti prostřednictvím prostorové tvorby z hlíny, pracovní návyky a schopnost práce ve skupině. 13

14 A NOTA C E: Keramické kroužky jsou zájmovým útvarem, ve kterém se účastníci s nejrůznějšími technikami zpracování keramické hmoty i s technikami dekorování keramiky. OBS A H: seznámení se základními způsoby zpracování hlíny modelování z volné ruky modelování z bloku hlíny práce s plátem hlíny jednoduché dekorovací techniky METO DY PRÁ C E: Ukázka, vysvětlování, práce s obrazem a projektová výuka VÝS TUPY PRO KLI ENTY Z dovedností použitelných pro obor účastníci zvládnou na úrovni adekvátní věku výše uvedené techniky práce s hlínou i dekorovací techniky, naučí se používat potřebné nástroje a seznámí s pojmy odborné technologie. Z dovedností použitelných v běžném životě si děti osvojí práci ve skupině a orientaci v prostoru i v čase. Postupně si osvojí způsob práce na takové úrovni, že mohou pracovat projektově a sami si organizují svou práci volí vhodné techniky a postupy, aby bylo možné práci úspěšně dokončit. KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ GA RA NT: Mgr. Andrea Kamenická MÍ S TO REA LI ZA C E: Ateliér DO BA REA LI ZA C E: leden červen + září prosinec 2013 CÍ LO VÁ S KUPI NA : 18 + VÝC HO VNĚ-VZDĚLÁ VA C Í C Í L: Rozvíjet u dospívajících a dospělých účastníků, tvořivý přístup k výtvarné činnosti prostřednictvím prostorové tvorby z hlíny i prostřednictvím dalších technik práce 14

15 s hlínou. Naučit tak účastníky základním metodám tvorby z hlíny a seznámit je s různými způsoby dekorování keramiky. Učit také samostatnosti při rozhodování a práci na vlastních projektech. A NO TA C E: Keramika pro dospívající a dospělé účastníky je otevřeným zájmovým útvarem, v němž se klienti mohou realizovat do značné míry dle vlastních představ. Činnost může působit jako výuka i jako relaxace.účastníci pracují na vlastních návrzích a konzultují s lektorem možné postupy, přičemž se učí dodržovat potřebné technologické zásady. OBS A H: prohlubování a rozšiřování základních způsobů zpracování hlíny modelování z bloku hlíny modelování z volné ruky práce s plátem hlíny stavěná keramika z kousků hlíny formulovaná keramika točení na kruhu osvojení různých dekódovacích technik METO DY P RÁ C E: Ukázka, vysvětlování, práce s obrazem a projektová výuka VÝS TUPY PRO KLI ENTY: Dovednosti použitelné pro obor: Klienti se naučí používat všechny výše uvedené techniky a procvičí si jejich nejrůznější kombinace, vhodně dekorují, naučí se vytvořit návrh tak, aby byl funkční, dodržují technologické zásady, jsou seznámeni s odbornou literaturou Z dovedností použitelných pro běžný život se účastníci učí pracovat na vlastním projektu, přičemž procvičují všechny dostupné techniky práce a samostatně nebo po konzultaci s lektorem se rozhodují pro nejvhodnější postup. Tím si osvojují kompetence pracovní, komunikační, kompetenci k řešení problémů a kompetenci k učení. 15

16 HO DNO TÍ C Í INDI KÁ TO RY ZÁ JMO VÝC H Č I NNO S TÍ VÝTVA RNÉHO O DDĚLENÍ P RO DĚTI PŘEDŠ KO LNÍ HO VĚKU A Š KO LNÍ HO (V PŘÍ PA DĚ NO RMA TI VNÍ C H VÝKO NŮ) VĚKU: K VALITATIVNÍ: - pravidelná docházka dětí, viditelný zájem účastníků, zachování nebo navýšení počtu normativních i jiných účastníků - odborná kvalifikace a pedagogická způsobilost vedoucích kroužků, zájem o obor, průběžné vzdělávání - zvyšování kvality dodržení platných standardů, zpětná vazba (konzultace mezi pracovníky, hospitace, zpětná vazba od účastníků kroužků a jejich rodičů dotazníky, rozhovory ) K VANTITATIVNÍ: - dostatečný počet účastníků především normativních - kladný hospodářský výsledek HO DNO TÍ C Í I NDI KÁ TO RY ZÁ JMO VÝC H Č I NNO S TÍ PRO DO S PĚLÉ ÚČ A S TNÍ KY: K VALITATIVNÍ: - dostatečná kvalifikace vedoucích kroužků, zájem o obor, průběžné vzdělávání - organizace výstav a galerií K VANTITATIVNÍ: - dostatečný počet účastníků a kladný hospodářský výsledek ZÁJMOVÁ ČINNOST PŘÍLEŽITOSTNÁ: VÝTVARNÉ DÍLNY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ GA RA NT: Mgr. Andrea Kamenická MÍ S TO REA LI ZA C E: Ateliér DO BA REA LI ZA C E: leden červen + září prosinec 2013 CÍ LO VÁ S KUPI NA : členové kroužků + veřejnost 16

17 VÝC HO VNĚ-VZDĚLÁ VA C Í C Í L: Rozvíjet u dětí i dospělých tvořivý přístup ke skutečnosti prostřednictvím různých výtvarných technik, na které jsou jednotlivé dílny zaměřeny, samostatné rozhodování, kladný vztah k tradičním i netradičním řemeslným aktivitám. A NO TA C E: Výtvarné dílny jsou zaměřeny vždy na konkrétní činnost především z oblasti užité tvorby, na její výsledek. Je to ochutnávka činnosti, které mohou probíhat v kroužcích oddělení, ale i nezávisle na nich. OBS A H: Keramika Textilní techniky Práce s korálky Tvorba předmětů z kůže Velikonoční výtvarné činnosti METO DY PRÁ C E Ukázky, vysvětlování, práce s obrazem VÝS TUP PRO KLI ENTY: Z dovedností použitelných pro obor se účastníci naučí používat výše uvedené techniky a procvičí si jejich nejrůznější kombinace. Dále se naučí dodržovat nutné technologické zásady a jsou seznámeni s odbornou literaturou. Z dovedností použitelných v běžném životě se účastníci naučí pracovat na vlastním projektu, přičemž procvičují adekvátní dostupné techniky práce a samostatně nebo po konzult aci s lektorem se rozhodují pro nejvhodnější postup. Tím si osvojují kompetence pracovní, komunikační, kompetenci k řešení problémů a kompetenci k učení. HO DNO TÍ C Í INDI KÁ TO RY: K VALITATIVNÍ: - dostatečná kvalifikace vedoucích, zájem o obor, průběžné vzdělávání - organizace výstav 17

18 K VANTITATIVNÍ: - dostatečný počet účastníků především normativních - kladný hospodářský výsledek PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY: TÝDEN V ATELIÉRU I., II. PRÁZDNINOVÝ KURZ TEXTILNÍHO VÝTVARNICTVÍ KERAMICKÝ TÝDEN GA RA NT: Mgr. Andrea Kamenická MÍ S TO REA LI ZA C E: Pracoviště Lány a nejbližší okolí, výtvarný ateliér, zahrada, přírodní prostor DO BA REA LI ZA C E: červenec-srpen 2013 CÍ LO VÁ S KUPI NA : Děti ve věku 7-12 let VÝC HO VNĚ-VZDĚLÁ VA C Í C Í L: Umožnit dětem aktivní a smysluplné trávení volného času v době školních prázdnin, nenásilnou formou rozvíjet jejich vztah k výtvarné oblasti. A NO TA C E: Výtvarné příměstské tábory s různým zaměřením nabízejí dětem smysluplné využití volného času a jejich rodičům pomáhají řešit problém s umístěním dětí v době prázdnin OBSAH: seznámení s různými výtvarnými materiály a jejich zpracování na úrovni adekvátní věku dětí výtvarné aktivity v ateliéru i ve venkovním přírodním prostoru vznik viditelného výsledku vlastní práce návštěva muzea, galerie, výstavy kratší výlety sloužící k výtvarnému účelu 18

19 VÝS TUPY PRO KLI ENTY: Z dovedností použitelných pro obor se děti naučí pracovat s různými výtvarnými materiály a vyzkouší si různé techniky práce malba, kresba, jednoduché grafické techniky Seznámí se s různými pracovními pomůckami a nástroji a naučí se je správně používat. Osvojí si nové pojmy s odborné technologie Z dovedností použitelných v běžném životě se děti se učí smysluplně a aktivně trávit svůj volný čas, pracují na svém rozvoji, seznamují se s novými pojmy a učí se nové poznatky použít v praxi. Učí se také pracovat ve skupině, spolupracovat a respektovat potřeby druhých. HO DNO TÍ C Í INDI KÁ TO RY: K VALITATIVNÍ: - odborná kvalifikace a pedagogická způsobilost vedoucích kroužků, zájem o obor, - průběžné vzdělávání - zvyšování kvality dodržování platných standardů, zpětná vazba (konzultace mezi pracovníky, hospitace, zpětná vazba od účastníků kroužků a jejich rodičů dotazníky, rozhovory ) K VANTITATIVNÍ: - počet účastníků s ohledem na normativní financování - kladný hospodářský výsledek VÝUKOVÉ PROGRAMY MALÝ KERAMIK GA RA NT: Mgr. Andrea Kamenická MÍ S TO REA LI ZA C E: Ateliér DO BA REA LI ZA C E: leden červen + září prosinec 2013 CÍ LO VÁ S KUPI NA : předškolní děti navštěvující poslední ročník MŠ 19

20 VÝC HO VNĚ-VZDĚLÁ VA C Í C Í L: Seznámení s možnostmi tvorby z hlíny, rozvoj jemné motoriky, rozvíjení tvořivosti, prostorové představivosti a pracovních návyků. A NO TA C E: Děti se postupně seznámí s možnostmi prostorové tvorby z hlíny a dekorování tradičními materiály, rozvinou jemnou motoriku, prostorové vnímání, tvořivost, schopnost soustředit se, osvojí si nové pojmy a jednoduchou odbornou terminologii. OBS A H: Jednoduché modelovací techniky (modelování z plátu, vymačkávání, nalepovaný reliéf) základní dekorovací techniky barevná dekorace (malba engobou, namáčení v glazuře, malování barvítky, vysypávání sklem), plastická dekorace (nalepování, kresba do hlíny) základní odborná terminologie METO DY PRÁ C E: Vysvětlování, názorná ukázka, rozhovor, diskuse, praktická práce základní technické postupy a techniky dekorování VÝS TUPY PRO KLI ENTY: Z dovedností použitelných v oboru se děti naučí vytvořit jednoduchý objekt dle pokynů vedoucího, aplikovat s pomocí vedoucího dekor a dodržet technologická i hygienická pravidla. Správně používá pracovní nástroje a osvojí si základní pojmy odborné terminologie. Z dovedností použitelných v běžném životě si děti osvojí orientaci v prostoru i čase, naučí se plánovat práci tak, aby ji zdárně dokončily. Navzájem spolupracují a komunikují, učí se také řešit vzniklé problémy rozvíjí tak kompetence sociální a komunikační i kompetenci k učení a kompetenci k řešení problémů. HO DNO TÍ C Í INDI KÁ TO RY: K VALITATIVNÍ: - Odborná kvalifikace a pedagogická způsobilost vedoucích kroužků, zájem o obor, - průběžné vzdělávání - zvyšování kvality dodržování platných standardů, zpětná vazba (konzultace mezi 20

21 - pracovníky, hospitace, zpětná vazba od účastníků kroužků a jejich rodičů dotazníky, rozhovory ) K VANTITATIVNÍ: - dostatečný počet účastníků a kladný hospodářský výsledek - zapojení nových členů do pravidelné činnosti s ohledem na normativní financování HRY S HLÍNOU GA RA NT: Mgr. Andrea Kamenická MÍ S TO REA LI ZA C E: Ateliér DO BA REA LI ZA C E: leden červen + září prosinec 2013 CÍ LO VÁ S KUPI NA : děti a mládež se základních a středních škol včetně škol speciálních VÝC HO VNĚ-VZDĚLÁ VA C Í C Í L: Osvojení dostupných technik práce s keramickou hlínou, rozvoj prostorové představivosti a řemeslné tvořivosti. Orientace v základní odborné terminologii rozvoj citu pro přírodní materiál v návaznosti na školní výuku v různých předmětech. A NO TA C E: Nabízený program probíhá formou tvořivé dílny, ve které mají děti možnost vyzkoušet nejrůznější techniky práce s hlínou a dekorovacími materiály OBS A H: Seznámení s materiálem a s možnostmi jeho zpracování Modelování z plátu (reliéfy, prostorové objekty) stavěná keramika z kousků hlíny formovaná keramika točení na kruhu dekorování plastické i barevné (engoby, glazury, oxidy kovů, barvy do syrové glazury, sklo, různé kombinace uvedencýcch technik) 21

22 METODY PRÁ C E: Vysvětlování, názorná ukázka, rozhovor, diskuse, praktická práce základní technické postupy a techniky dekorování VÝS TUPY PRO KLI ENTY: Z dovedností použitelných v oboru se žáci naučí zpracovat hlínu v potřebné kvalitě pro konkrétní výrobek a používat různé pracovní nástroje. Naučí se pracovat s jednoduchým kresebným návrhem a chápat nutnost dodržování technologických zásad při práci s hlínou. Osvojí si různé dekorovací techniky a jejich kombinace, rozvinou svou prostorovou představivost i technické schopnosti. Seznámí se s novými pojmy z odborné terminologie. Z dovedností použitelných v běžném životě si děti osvojí orientaci v prostoru i čase, naučí se plánovat práci tak, aby ji zdárně dokončily. Navzájem spolupracují a komunikují, učí se také řešit vzniklé problémy rozvíjí tak kompetence sociální a komunikační i kompetenci k učení a kompetenci k řešení problémů. HO DNO TÍ C Í INDI KÁ TO RY: K VALITATIVNÍ: - Odborná kvalifikace a pedagogická způsobilost vedoucích kroužků, zájem o obor, - průběžné vzdělávání - zvyšování kvality dodržování platných standardů, zpětná vazba (konzultace mezi - pracovníky, hospitace, zpětná vazba od účastníků kroužků a jejich rodičů dotazníky, rozhovory ) K VANTITATIVNÍ: - dostatečný počet účastníků a kladný hospodářský výsledek - zapojení nových členů do pravidelné činnosti s ohledem na normativní financování ODBORNÁ ČINNOST KURZ SVĚT HLÍNY GA RA NT: Andrea Kamenická MÍ S TO REA LI ZA C E: Ateliér 22

23 DO BA REA LI ZA C E: leden červen + září prosinec 2013 CÍ LO VÁ S KUPI NA : Pedagogové a pracovníci v pomáhajících profesích, kteří se se svými klienty věnují práci s keramikou VÝC HO VNĚ-VZDĚLÁ VA C Í C Í L: Účastníci kurzu si osvojí základní techniky práce s materiálem a tuto schopnost budou využívat ve své praxi, čímž rozvíjí nejen své schopnosti, ale i schopnosti svých svěřenců. Tím je podporován zájem o výtvarný obor u široké veřejnosti. A NO TA C E: Vzdělávací akreditovaný kurz pro učitele je keramický kurz, který je zaměřen na technologické aspekty keramické tvorby v souladu s potřebami pedagogické praxe. Kurz tvoří deset na sebe navazujících lekcí, v nichž se pravidelně střídá modelování a dekorování, zahrnuje i doplňkové dekorovací techniky. Každý pětihodinový blok obsahuje jednu hodinu teorie OBS A H: modelovací techniky (modelování z monobloku hlíny, keramika stavěná z plátů, keramika stavěná z kousků, formovaná keramika, základy točení na kruhu, základy odlévání forem) dekorovací techniky (dekorování engobami, příprava glazur a jejich použití,dekorování oxidy kovů, využití skla pro dekoraci) doplňkové dekorovací techniky (drátování nádob, keramika a proutí) METO DY PRÁ C E: Vysvětlování, názorná ukázka, rozhovor, diskuse, praktická práce základní technické postupy práce s hlínou a techniky dekorování VÝS TUPY PRO KLI ENTY: Účastníci kurzu si osvojí základy odborné technologie, což jim umožní pokračovat účelným způsobem ve svých pracovních aktivitách a dále se specializovat. 23

24 HO DNO TÍ C Í INDI KÁ TO RY: K VALITATIVNÍ: odborná kvalifikace a pedagogická způsobilost vedoucích kroužků, zájem o obor, průběžné vzdělávání zvyšování kvality dodržování platných standardů, zpětná vazba (konzultace mezi pracovníky, hospitace, zpětná vazba od účastníků kroužků a jejich rodičů dotazníky, rozhovory ) K VANTITATIVNÍ: dostatečný počet účastníků a kladný hospodářský výsledek 24

25 ODDĚLENÍ HUDEBNÍCH AKTIVIT GA RA NT: MGR. ZUZA NA DEL FA VERO PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ: ELI Š KA KO KTO VÁ Externí pracovník, studentka gymnázia, Taneční škola BA RBO RA PETERKO VÁ Externí pracovník, studentka SŠ, Taneční škola SA BI NA SPI Š Á KO VÁ Externí pracovník, studentka SŠ, kytara KA RO LI NA STRNA DO VÁ Externí pracovník, studentka SŠ, 11 let hra na klavír TA MA RA KUNČ A RO VÁ Externí pracovník, studentka VŠ, 13 let hra na klavír VERO NI KA L US KO VÁ Externí pracovník, studentka PdF MU Brno (speciální pedagogika, výchova ke zdraví), ZUŠ flétna JA N Š O BÁŇ Externí pracovník, ZUŠ klavír, kytara P A TRI C I E KUDELO VÁ Externí pracovník, ZUŠ flétna, klarinet, saxofon L UKÁ Š MA YER Externí pracovník, ZUŠ kytara VO JTĚC H BA REŠ Externí pracovník, student JAMU, kytara L ENKA STO LA ŘO VÁ Externí pracovník, 5 let taneční obor L UDMI LA CHVÁ TA LO VÁ Externí pracovník, 12 let hra na klavír 25

PROJEKT 2013 PRACOVIŠTĚ LOUKA Bzenecká 23 628 00 Brno Předkladatel projektu Ing. Lucie Hájková Vedoucí pracoviště Louka

PROJEKT 2013 PRACOVIŠTĚ LOUKA Bzenecká 23 628 00 Brno Předkladatel projektu Ing. Lucie Hájková Vedoucí pracoviště Louka PROJEKT 2013 PRACOVIŠTĚ LOUKA Bzenecká 23 628 00 Brno Předkladatel projektu Ing. Lucie Hájková Vedoucí pracoviště Louka Brno, listopad 2012 1 ÚVOD 1 CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠTĚ LOUKA... 3 2 MATERIÁLNÍ PODMÍNKY...

Více

PROJEKT 2015 PRACOVIŠTĚ LOUKA

PROJEKT 2015 PRACOVIŠTĚ LOUKA PROJEKT 2015 PRACOVIŠTĚ LOUKA Bzenecká 23 628 00 Brno Předkladatel projektu Mgr. Kateřina Konečná Vedoucí pracoviště Louka Brno, listopad 2014 1 Obsah 1 CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠTĚ LOUKA... 3 2 MATERIÁLNÍ

Více

PROJEKT 2012 PRACOVIŠTĚ LOUKA Bzenecká 23 628 00 Brno Předkladatel projektu Ing. Lucie Hájková Vedoucí pracoviště Louka

PROJEKT 2012 PRACOVIŠTĚ LOUKA Bzenecká 23 628 00 Brno Předkladatel projektu Ing. Lucie Hájková Vedoucí pracoviště Louka PROJEKT 2012 PRACOVIŠTĚ LOUKA Bzenecká 23 628 00 Brno Předkladatel projektu Ing. Lucie Hájková Vedoucí pracoviště Louka Brno, listopad 2012 1 ÚVOD 1 CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠTĚ LOUKA...3 2 MATERIÁLNÍ PODMÍNKY...3

Více

PROJEKT LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE ROK REALIZACE 2013

PROJEKT LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE ROK REALIZACE 2013 PROJEKT KULTURA MEZI PANELY LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE PRACOVIŠTĚ LABYRINT LUŽÁNKY - středisko volného času LIDICKÁ 50, BRNO ROK REALIZACE 2013 Labyrint světa a ráj srdce J. A. Komenský DNE: 28.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dům dětí a mládeže Kojetín 2012 1. Úvod a charakteristika školního vzdělávacího programu Zákon č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším

Více

LEGATO. Projekt 2013. Cesta je cíl

LEGATO. Projekt 2013. Cesta je cíl pracoviště LEGATO Stamicova 7, Brno Kohoutovice Projekt 2013 Cesta je cíl Předkladatel: Milada Jovanovská 1. Charakteristika pobočky: Klademe stejný důraz na proces jako na výsledek. V roce 2013 završíme

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY. Dobruška

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY. Dobruška ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Dobruška Verze 1.01 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a současnost... 5 2.3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program 30/2013 Č.j. Mateřská škola Parléřova Parléřova 2a/47, Praha 6 Hradčany Školní vzdělávací program pro školní rok 2013/14 V Praze dne 26. 8. 2013 Holušová školy Věra ředitelka 0 Obsah OBSAH... 1 1 CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami zpracovaný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA SAFIRKA BRNO, Pavlovská 16, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM předškolního vzdělávání Objevujeme a tvoříme svět Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

Výchovně vzdělávací cíle pravidelné zájmové činnosti Domu dětí a mládeže Ústí nad Labem, p.o.

Výchovně vzdělávací cíle pravidelné zájmové činnosti Domu dětí a mládeže Ústí nad Labem, p.o. Výchovně vzdělávací cíle pravidelné zájmové činnosti Domu dětí a mládeže Ústí nad Labem, p.o. TANEC DĚTSKÁ VĚKOVÁ KATEGORIE...4 TANEC JUNIORSKÁ VĚKOVÁ KATEGORIE...5 TANEC DOSPĚLÉ VĚKOVÁ KATEGORIE...6 KERAMIKA

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava

D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava Brněnská 29, Jihlava PRO OBDOBÍ 2011-2012 Obsah I. Charakteristika zařízení:... 3 II. Cíle vzdělávání:... 3 III. Délka vzdělávání:... 4 IV. Formy a obsah vzdělávání:...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Aktualizace 1. 9. 2013 verze: 02092013-2 - verze: 02092013 Základní škola Jihlava,

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ZKRÁCENÁ VERZE Vydala dne 1. 9. 2009: Jaroslava Bergerová, ředitelka školy Č. j. MŠT/225A/2009 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2009 do 31.

Více

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Příloha č. 1 ŠVP Čechtice, verze 3.2 Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Obsah PŘÍLOHA Č. 1 ŠVP ČECHTICE, VERZE 3.1 PŘEDKLADATEL... 4 Zřizovatel školy... 4 Úvod... 5 Charakteristika školní družiny...

Více

ROSTE ZE MNE OSOBNOST

ROSTE ZE MNE OSOBNOST Motto: Na dobrém počátku všechno závisí J.A.Komenský ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROSTE ZE MNE OSOBNOST MATEŘSKÉ ŠKOLY BRNO, VÍDEŇSKÁ 39a, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Na období 2012-2015

Více

Školní vzdělávací program. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3

Školní vzdělávací program. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Školní vzdělávací program Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Identifikační údaje Adresa školy: Mládeže 3, Znojmo,66902 Ředitel školy: Mgr.Romana Loydová Zástupce ředitele: Mgr. Pavel Březina Koordinátor

Více

ŠKOLSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2015-2020 Motto: Jan Ámos Komenský: Činný život je vpravdě životem, zahálka hrob člověka za živa. 2 OBSAH 1. Identifikační údaje --------------------------------------------------------------------

Více

Školní vzdělávací program Příprava pro život

Školní vzdělávací program Příprava pro život Školní vzdělávací program Příprava pro život Obsah 1. Identifikační daje 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika pedagogického sboru 2.4. Charakteristika

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1682/2014/ZŠ a MŠ Kladno: 1.9. 2014 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17. listopadu 2840 K

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany, odloučené pracoviště Výstavní 1128 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola v Železném Brodě příspěvková organizace, Koberovská 589, Železný Brod tel: 483 389 327, e-mail: zuszb@email.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY příspěvkové organizace,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ

ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVU Verze III. aktualizováno k 15. 1. 2009 ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ Chceme moderní fungující školku Spokojenost pro děti i učitele Předkladatel:

Více