METODIKA PRO UČITELE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODIKA PRO UČITELE"

Transkript

1 Začlnění odborné trminologi do výuky cizích jazyků Rgistrační číslo projktu: CZ.0 /..0 / 0.00 METODIKA PRO UČITELE METODIKA PRO UČITELE

2 Obsah. Cíl projktu.... Aktéři výuky popis klíčové aktivity.... Učitlé odborného výcviku.... Učitlé cizích jazyků.... Žáci.... Ralizac klíčových aktivit.... Příprava jazykové výuky (přd hodinou cizího jazyka)... KROK. učitl odborného výcviku spolčně s žáky běhm týdn odborného výcviku... KROK. učitl odborného výcviku spolčně s žáky na konci týdn odborného výcviku... KROK. vdoucí učitl odborného výcviku... KROK. učitl jazyků v roli odborného poradc... KROK. učitl cizího jazyka (přklad slovíčk a vět)... KROK. učitl cizího jazyka (vložní slovíčk a vět do Larningového aplikac, tvorba cviční v Larningové aplikaci)... KROK. dabing ozvuční jdnotlivých slovíčk a vět.... Ralizac jazykové hodiny (při hodině cizího jazyka)... KROK. učitl cizího jazyka s žáky běhm týdn tortické výuky.... Násldné procvičování (při hodině odborného výcviku)... KROK. učitl odborného výcviku s žáky běhm týdn odborného výcviku... KROK. Individuální procvičování... KROK. Vznik jdné lkc j dokončn.... Hodnocní.... Závěr... Příloha č. - Kalndář prác na jdnotlivých lkcích.... Příloha č. - Ukázka prác v výukovém Larningovém portálu... Příloha č. - Ukázka ditování (tvorba cviční) v výukovém Larningovém portálu.... Příloha č. - Přhld slovíčk a vět jdnotlivých lkcí AJ... Příloha č. - Přhld slovíčk a vět jdnotlivých lkcí NJ... METODIKA PRO UČITELE

3 Úvod Tato mtodika byla vytvořna jako podpůrný matriál pro potřby učitlů cizích jazyků (anglického a němckého) Střdního odborného učiliště plynárnského v Pardubicích. Jjím cílm j objasnit a sjdnotit postupy prác používané v procsu zavádění odborné trminologi studovaného oboru v oblasti odborného výcviku do výuky cizích jazyků u žáků tříltých učbních oborů a čtyřltého studijního oboru vzdělávání: učbního oboru --H/0 Instalatér (I.);.,. a. ročník učbního oboru --H/0 Mchanik plynových zařízní (M.);.,. a. ročník učbního oboru --H/0 Kominík (K.);., a. ročník (. ročník v době ralizac projktu nbyl doposud naplněn z důvodu otvřní oboru Kominík tprv v školním roc 0/0) studijního oboru --L/00 Mchanik instalatérských a lktrotchnických zařízní budov (MIEZ.);.,. a. ročník (. ročník jsm z důvodu maturitních zkoušk do projktu nzařadili) Mtodika s zabývá výběrm lxikálních jdnotk (slov z odborné trminologi), jjich přkladm do daného cizího jazyka, způsoby jjich przntac a procvičování v hodinách cizího jazyka, volbou kontxtu a ověřováním jjich znalosti u žáků. Součástí mtodiky j rovněž schéma spoluprác mzi učitli cizího jazyka, učitli odborného výcviku, mtodika výuky jazyků, mtodika odborného výcviku, případně ostatních pozic ralizačního týmu projktu. Tato mtodika byla zpracována pro potřby projktu Začlnění odborné trminologi do výuky cizích jazyků ralizovaného na SOU plynárnském v rámci opračního programu Vzdělávání pro konkurncschopnost v ltch 0-0. METODIKA PRO UČITELE

4 . Cíl projktu Obcnými cíli projktu jsou: zvýšní kvality střdního vzdělávání v Pardubickém kraji v oblasti střdoškolského vzdělávání, možnost lpšího uplatnění absolvntů tříltých učbních oborů a čtyřltého studijního oboru na trhu prác, motivac žáků k výuc cizího jazyka s využitím Larningového prostřdí, osvojování klíčových komptncí univrzálně využitlných pro uplatnění na trhu prác a pro další vzdělávání, zvýšní konkurncschopnosti školy. Spcifickými cíli jsou: zavdní odborné trminologi do výuky cizích jazyků pro snazší uplatnění absolvntů na trhu prác a začlnění cílové skupiny do spolčnosti, zvýšní motivac žáků k výuc cizího jazyka, využití nové mtody výuky zvýšní kvality výuky cizích jazyků, posílní mzipřdmětových vztahů mzi cizími jazyky a odborným výcvikm, inovac ŠVP v jazykové výuc, zvyšování jazykového povědomí daných oborů u učitlů odborného výcviku, zlpšování jazykové komptnc v oblasti odborné trminologi u učitlů cizích jazyků. METODIKA PRO UČITELE

5 . Aktéři výuky popis klíčové aktivity Učitlé odborného výcviku (+ mtodik odborného výcviku, učitl ICT) Učitlé cizích jazyků (+ mtodik výuky jazyků, učitl ICT) Žáci V násldujících kapitolách j podrobně popsána rol jdnotlivých aktérů v procsu výuky a způsob spoluprác mzi nimi.. Učitlé odborného výcviku Učitlé odborného výcviku, ktří budou po dobu ralizac projktu Začlnění odborné trminologi do výuky cizích jazyků pracovat s žáky v všch ročnících učbních oborů a studijního oboru vzdělání zařazných do projktu, budou mít možnost pracovat s potřbnou ICT tchnikou a budou proškolni v práci s touto tchnikou a softwarm. Budou mít také možnost přístupu k Larningovému programu. Spolčně s učitli cizích jazyků budou sznámni s mtodikou projktu prostřdnictvím této mtodické příručky a prznčního školní. METODIKA PRO UČITELE

6 V průběhu. pololtí školního roku 0/0, v clém školním roc 0/0 a v násldném období ralizac projktu Začlnění odborné trminologi do výuky cizích jazyků, budou na základě této mtodické příručky spolupracovat s učitli cizích jazyků na ralizaci výuky odborné trminologi v hodinách odborného výcviku: učbního oboru --H/0 Instalatér (I.);.,. a. ročník učbního oboru --H/0 Mchanik plynových zařízní (M.);.,. a. ročník učbního oboru --H/0 Kominík (K.);., a. ročník (. ročník v době ralizac projktu nbyl doposud naplněn z důvodu otvřní oboru Kominík tprv v školním roc 0/0) studijního oboru --L/00 Mchanik instalatérských a lktrotchnických zařízní budov (MIEZ.);.,. a. ročník (. ročník jsm z důvodu maturitních zkoušk do projktu nzařadili) Učitlé odborného výcviku budou úzc spolupracovat a pravidlně komunikovat s ostatními učitli odborného výcviku, učitli cizích jazyků, mtodikm výuky jazyků a mtodikm odborného výcviku a případně s dalšími osobami zapojnými do projktu (učitl ICT, vdoucí projktu, apod.), tak, aby byly splněny níž popsané postupy, formy prác a zajištěna kontinuita v jazykové přípravě žáků. V období od začátku do konc ralizac projktu Začlnění odborné trminologi do výuky cizích jazyků budou poskytovat zpětnou vazbu autorům této mtodiky formou rozhovorů a -mailů, v závěrčném období kompltac mtodiky odvzdá každý učitl odborného výcviku písmnou formou své individuální připomínky a návrhy na případné změny v mtodic. Mtodik výuky jazyků spolčně s mtodikm odborného výcviku všchny připomínky a návrhy zváží a posoudí z hldiska zadání projktu a provdou případné změny v mtodic. S nimi pak sznámí všchny aktéry projktu. Na konci každého pololtí školního roku vyplní učitlé odborného výcviku hodnotící dotazník. V spolupráci s učitli cizích jazyků zajistí vyplnění METODIKA PRO UČITELE

7 hodnotícího dotazníku žáky jdnotlivých skupin zařazných do projktu. Vyplněné dotazníky přdají mtodikům projktu. Na základě zkušností získaných v rámci projktu provdou učitlé odborného výcviku v závěru projktu, v spolupráci s mtodikm výuky jazyků a mtodikm odborného výcviku, pod vdním koordinátora ŠVP, patřičné změny v ŠVP daných oborů.. Učitlé cizích jazyků Učitlé anglického a němckého jazyka, ktří po dobu ralizac projktu Začlnění odborné trminologi do výuky cizích jazyků budou vyučovat cizí jazyk v všch ročnících učbních oborů a studijního oboru vzdělání zařazných do projktu, budou vybavni potřbnou ICT tchnikou a proškolni v práci s zakoupnou tchnikou a softwarm. Spolčně s učitli odborného výcviku budou sznámni s mtodikou projktu prostřdnictvím této mtodické příručky a prznčního školní. Sznámí s s Mtodickým postupm pro žáky. Násldně budou žáky podrobně informovat o cílch projktu, jho průběhu a jho přínosch pro žáky. Mtodický postup pro žáky v tištěné podobě přdají žákům. METODIKA PRO UČITELE

8 Sznámí žáky s způsobm prác v Larningovém prostřdí. Naučí žáky pracovat s databází slovíčk a vět. Vysvětlí žákům práci s jdnotlivými druhy cviční. V průběhu. pololtí školního roku 0/0, v clém školním roc 0/0 a v násldném období ralizac projktu Začlnění odborné trminologi do výuky cizích jazyků, budou na základě této mtodické příručky ralizovat výuku odborné trminologi v hodinách cizího jazyka: učbního oboru --H/0 Instalatér (I.);.,. a. ročník učbního oboru --H/0 Mchanik plynových zařízní (M.);.,. a. ročník učbního oboru --H/0 Kominík (K.);., a. ročník (. ročník v době ralizac projktu nbyl doposud naplněn z důvodu otvřní oboru Kominík tprv v školním roc 0/0) studijního oboru --L/00 Mchanik instalatérských a lktrotchnických zařízní budov (MIEZ.);.,. a. ročník (. ročník jsm z důvodu maturitních zkoušk do projktu nzařadili) Budou úzc spolupracovat a pravidlně komunikovat s učitli odborného výcviku, s učitlm jazyků v roli odborného poradc (koordinac správnosti odborné trminologi a užití použitých slovíčk a vět k přkladu do cizího jazyka), s učitlm ICT a odborníky na Larning tak, aby byly splněny níž popsané postupy, formy prác a zajištěna kontinuita v jazykové přípravě žáků. V období od začátku do konc ralizac projktu Začlnění odborné trminologi do výuky cizích jazyků budou poskytovat zpětnou vazbu autorům této mtodiky formou rozhovorů a -mailů, na konci tohoto období odvzdá každý učitl písmnou formou své individuální připomínky a návrhy na případné změny v mtodic. Mtodik výuky jazyků spolčně s mtodikm odborného výcviku všchny připomínky a návrhy zváží a posoudí z hldiska zadání projktu a provdou případné změny v mtodic. S nimi pak sznámí všchny aktéry projktu. Na konci každého pololtí školního roku vyplní učitlé cizích jazyků hodnotící dotazník. V spolupráci s učitli odborného výcviku zajistí vyplnění METODIKA PRO UČITELE

9 hodnotícího dotazníku žáky jdnotlivých skupin zařazných do projktu. Vyplněné dotazníky přdají mtodikům projktu. Na základě zkušností získaných v rámci projktu provdou učitlé cizích jazyků v závěru projktu v spolupráci s mtodikm výuky jazyků a mtodikm odborného výcviku, pod vdním koordinátora ŠVP, patřičné změny v ŠVP daných oborů.. Žáci Žáci budou aktivně zapojni do procsu výběru slovní zásoby z oblasti odborné trminologi používané v daném týdnu odborného výcviku. V spolupráci s učitlm odborného výcviku vybrou na konci každého týdn až lxikálních jdnotk (slov z odborné trminologi), ktré považují za důlžité z hldiska jjich oboru. Dohodnou s na jdnoduchých větách, v ktrých s slova vyskytují, a ktrá by chtěli umět sdělit v cizím jazyc. Tím dodají slovní zásobě rálný kontxt. V týdnu tortické výuky si žáci v Larningového prostřdí, kd postupně bud vznikat databáz slovíčk a vět, prostřdnictvím cviční vytvořných učitli cizích jazyků a za použití intraktivní tabul osvojí METODIKA PRO UČITELE

10 zvolnou slovní zásobu v zvolném kontxtu, případně v kontxtch dodaných učitli. V násldujícím týdnu odborného výcviku znovu zopakují danou slovní zásobu v spolupráci s učitlm odborného výcviku. Na konci týdn vybrou dalších až lxikálních jdnotk (slov z odborné trminologi), ktré považují za důlžité z hldiska jjich oboru, a clý procs s opakuj. Na konci každého pololtí žáci vyplní hodnotící dotazník a v jdné z posldních hodin příslušného jazyka absolvují závěrčný tst, ktrý vyhodnotí jjich znalosti v oblasti odborné trminologi v cizím jazyc. Žáci budou mít přístup do Larningového prostřdí k cvičním, databázi slovíčk a vět tak, aby měli možnost individuálně si danou slovní zásobu procvičovat mimo vlastní výuku doma (či kdkoli tam, kd j přístup na intrnt) nbo v učbně výpočtní tchniky v době konzultací.. Ralizac klíčových aktivit TVORBA VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ VÝUKA APLIKOVANÝCH JAZYKŮ V PRAXI METODIKA PRO UČITELE

11 . Příprava jazykové výuky (přd hodinou cizího jazyka) KROK. učitl odborného výcviku spolčně s žáky běhm týdn odborného výcviku Učitl odborného výcviku v spolupráci s žáky shromáždí běhm pracovního týdn učivo, ktré si žáci osvojili v daném pracovním týdnu. V co njvyšší míř k tomu využij odbornou trminologii osvojnou žáky v daném pracovním týdnu. Účlm j, aby si žáci uvědomili, co s naučili a dovdli o tom komunikovat v čském jazyc. Učitl odborného výcviku si tímto připraví podklady pro výběr slovní zásoby a rálného kontxtu k přkladu do cizího jazyka. KROK. učitl odborného výcviku spolčně s žáky na konci týdn odborného výcviku Učitl odborného výcviku na konci pracovního týdn zahájí diskuzi o tom, ktré z osvojných výrazů by žáci mohli potřbovat k profsní komunikaci. K tomu, aby žáky motivoval, navodí např. situaci, kdy do firmy přijíždí pracovat spolupracovníci z zahraničí, žáci jdou na brigádu do ciziny, potřbují porozumět cizojazyčnému návodu k použití stroj, nástroj nbo výrobku atd. Výsldkm této diskuz bud až zvolných lxikálních jdnotk (slov z odborné trminologi). Příkladm takové lxikální jdnotky jsou například: podstatná jména - názvy nástrojů, strojů a jjich částí, matriálů, pomůck atd. (např. obor Instalatér klště, nůžky, hořák, izolac, potrubí, měď, vntil..., obor Kominík - malta, zdivo, cihla, lšní, kouřovod, kladivo, komín, střcha...) slovsa - činnosti, děj, tchnologi (např. obor Mchanik plynových zařízní - svařit, brousit, změřit, ohýbat, soustružit..., obor Kominík - míchat, zdít, sřídit, postavit, zatlouci...) přídavná jména - označující vlastnosti matriálů, nástrojů, strojů (např. Instalatér plastové potrubí, plynový hořák, nosná konstrukc, tlaková zkouška, dilatační spára..., ) METODIKA PRO UČITELE

12 Žáci dál uvdou každý výraz do rálného kontxtu krátké jdnoduché věty. Zvolné výrazy a sstavné věty přdá učitl odborného výcviku vdoucímu učitli odborného výcviku. KROK. vdoucí učitl odborného výcviku Vdoucí učitl odborného výcviku zajistí přdání zvolných výrazů a sstavných vět příslušnému učitli jazyků v roli odborného poradc (koordinac správnosti odborné trminologi a užití použitých slovíčk a vět k přkladu do cizího jazyka). KROK. učitl jazyků v roli odborného poradc Učitl cizího jazyka v roli odborného poradc přkontroluj správnost odborné trminologi a užití použitých slovíčk a vět k přkladu do cizího jazyka. Roztřídí jdnotlivá slovíčka a věty podl jdnotlivých kurzů pro anglický a němcký jazyk (kurz j v podstatě skupina žáků v jdné jazykové třídě) a jdnotlivých oborů a ročníků. Učitl jazyků v roli odborného poradc přdá lktronickou formou v podobě tabulky roztříděná slovíčka a věty jdnotlivým učitlům jazyka a to konkrétně lxikálních jdnotk (slov z odborné trminologi) k každému kurzu. KROK. učitl cizího jazyka (přklad slovíčk a vět) Učitl cizího jazyka pořídí do začátku násldujícího týdn tortického vyučování přklad daných výrazů a vět podl jdnotlivých kurzů do anglického nbo němckého jazyka. K tomu, aby zajistil správnost přkladu, využij intrnt, slovníky, konzultaci s ostatními učitli cizích jazyků a učitl jazyků v roli odborného poradc. Přklad slovíčk a vět v anglickém nbo němckém jazyc pošl prostřdnictvím vdoucího učitl odborného výcviku příslušnému učitli odborného výcviku, aby s mohl připravit na procvičování slov v týdnu odborného výcviku. Pokud má učitl odborného výcviku v své skupině žáky angličtinář i němčinář, obdrží přklad slovíčk do obou jazyků. METODIKA PRO UČITELE

13 KROK. učitl cizího jazyka (vložní slovíčk a vět do Larningového aplikac, tvorba cviční v Larningové aplikaci) Jakmil si j učitl cizího jazyka jist přkladm odborné trminologi (-ti slovíčk a -ti vět v jdné lkci pro jdn kurz), vloží slovíčka a věty (čský a cizojazyčný přklad) do Larningové aplikac. Jakmil si j učitl cizího jazyka jist přkladm, připraví pro žáky dostatk matriálů k przntaci a procvičování daných slovíčk a vět. Příklady různých typů cviční: Pravdivé a npravdivé výroky. (označí s pravdivost) Aj: You can swp th chimny with a hammr. Ys - No Nj: Man kann dn Schornstin mit inm Hammr putzn. Ys - No Výběr z několika možností. (správné slovo s označí) Aj: W us a hammr a burnr a broom for wlding. Nj: Zum Schwiß brauchn wir inn Hammr inn Brnnr inn Bsn. Doplňování slov do txtu. (txt v rámčku s bud doplňovat) Aj: W us oxygn actyln flam. Nj: Wir bnutzn in Saurstoff Actyln Flamm. Doplňování slov do txtu s výběrm. (správné slovo s označí) Aj: In installation stuff blongs: a basin Plirs Shos Nj: Zum Installationszubhör ghört: Das Waschbckn Di Zang Di Schuhn METODIKA PRO UČITELE

14 Přházná písmna. (txt v rámčku s bud doplňovat) Aj: ipp pip Nj: rhro Rohr Doplňování chybějících písmn. (txt v rámčku s bud doplňovat) Aj: p i p. Nj: R o h r. Přiřazování slov k obrázku. Aj: Scrw drivr plirs Nj: r Schraubnzihr Zang Katgorizac. Aj: Matrials tools Scrw-drivr Concrt Iron Plirs Wood Nj: Matrial Wrkzug Schraubnzihr Bton Eisn Zang Holz Vyhldávání a oprava chyb v txtu. (txt v rámčku s bud doplňovat) Aj: H is a carpntr. Nj: Wir bnutzn in Saurstoff Actyln Flamm. Přházný slovosld. (jdnotlivá slova s sřadí do správného pořadí) Aj: You with can a chimny hammr swp th. Nj: Man Schornstin kann putzn dn mit Hammr inm. METODIKA PRO UČITELE

15 Křížovky. Diktát. Přklad z cizího jazyka do jazyka čského nbo naopak. Další typy cviční podl potřb a možností. Vybraná cviční vloží učitl cizího jazyku do Larningové aplikac. V případě, ž potřbuj pomoc při vkládání cviční do Larningové aplikac, kontaktuj mtodika výuky jazyků nbo učitl ICT. V případě, ž potřbuj vytvořit šablonu pro nový typ cviční, kontaktuj odborníka na Larning prostřdnictvím mtodika výuky jazyků. KROK. dabing ozvuční jdnotlivých slovíčk a vět V týdnu po odborném výcviku, po vložní slovíčk a vět do Larningové aplikac učitlm cizího jazyku, nadabují přdm smluvní dabéři jdnotlivá slovíčka a věty a odborník na Larning přiřadí ozvuční slovíčk a vět v zvukovém formátu (*.MP) do databáz slovíčk a vět jdnotlivých kurzů a lkcí.. Ralizac jazykové hodiny (při hodině cizího jazyka) KROK. učitl cizího jazyka s žáky běhm týdn tortické výuky Učitl cizího jazyka v druhé části týdn tortické výuky žákům przntuj význam výrazů (slovíčk a vět), jjich použití a jjich formu (psaní a výslovnost). S využitím intraktivní tabul v učbnách vybavných intraktivní tchnikou, učitl cizího jazyka procvičuj s žáky jdnotlivá slovíčka a věty, ktrá vznikla při hodinách odborného výcviku v přdšlém týdnu. Dál učitl cizího jazyka procvičuj s žáky cviční popsaná v přdcházjícím. kroku. Na konci hodiny učitl shrn, co s žáci naučili a doporučí jim, jak si mají slovíčka a věty procvičovat i mimo výuku. METODIKA PRO UČITELE

16 Od druhého cyklu výuky bud (přd przntací a procvičováním nových slovíčk a vět) zařazno zopakování slovíčk z přdchozího cyklu, případně přdchozích cyklů.. Násldné procvičování (při hodině odborného výcviku) KROK. učitl odborného výcviku s žáky běhm týdn odborného výcviku Na začátku týdn odborného výcviku násldujícího po przntaci nových slovíčk a vět učitlm cizího jazyka žáci spolčně s učitlm odborného výcviku procvičují slovíčka přdcházjícího týdn v obou jazycích. To vyžaduj připravnost učitl odborného výcviku (včasné obdržní přložných slovíčk a vět od učitlů cizího jazyka, přdm si připraví formu procvičování). Vzhldm k tomu, ž výslovnost daných slov v cizím jazyc můž být obtížná, má každý učitl odborného výcviku přístup do Larningového prostřdí a možnost využít k nácviku výslovnosti jho ozvučných částí. Doporučuj s také, aby učitl odborného výcviku přd počátkm týdn kontaktoval učitl cizího jazyka své skupiny (svých skupin) a zkonzultoval s ním výslovnost daných slovíčk a vět. KROK. Individuální procvičování Individuální procvičování probíhá on-lin, prostřdnictvím cviční vložných do Larningové aplikac. Výhodou j, ž žáci k nim mají přístup i mimo školu. Mohou j opakovat kdykoli, kdkoli a opakovaně. KROK. Vznik jdné lkc j dokončn Clý cyklus vzniku jdné lkc j tímto uzavřn a začíná opět nová: PŘÍPRAVA JAZYKOVÉ VÝUKY REALIZACE JAZYKOVÉ HODINY a NÁSLEDNÉ PROCVIČOVÁNÍ. METODIKA PRO UČITELE

17 . Hodnocní Znalost slovní zásoby a aktivitu žáků v procsu osvojování si slovní zásoby hodnotí učitl cizího jazyka. Hodnocní j zahrnuto do hodnocní jím vyučovaného jazyka. Bud hodnocna jdnak aktivita při práci s intraktivní tabulí v průběhu vlastní výuky, jdnak úspěšnost v závěrčných tstch na konci jdnotlivých pololtí. V přdposldním týdnu tortické výuky každého pololtí proběhn v každé skupině opakování všch clků daného pololtí, v posldním týdnu proběhn závěrčný tst. Žáci tak získají zpětnou vazbu, informaci o tom, nakolik odbornou trminologii studovaného oboru zvládli. Zárovň žáci vyplní dotazníky, jjichž prostřdnictvím získají zpětnou vazbu učitlé cizího jazyka a odborného výcviku a vdní projktu.. Závěr Účlm této mtodické příručky j usnadnit práci učitlům, ktří s budou podílt na ralizaci projktu Začlnění odborné trminologi do výuky cizích jazyků. Nmyslím si, ž tato podoba příručky j dfinitivní a doufám v aktivní spolupráci všch učitlů při jjí rvizi. Abychom dosáhli toho, ž způsob prác popsaný v tomto matriálu bud motivující a přínosný pro všchny skupiny, ktrých s dotýká, tj. učitl cizích jazyků, učitl odborné výchovy a přdvším žáky, bud nutné provádět v mtodic v průběhu Vaší prác v projktu úpravy na základě Vašich připomínk. Všm zúčastněným přjm při práci na tomto projktu mnoho úspěchů. Tým mtodiků Ing. Jan BRANDA, Mgr. Martin Valnta METODIKA PRO UČITELE

18 Příloha č. - Kalndář prác na jdnotlivých lkcích. S ohldm na dn začátku školního roku, trmín a délku podzimních a vánočních prázdnin uvádím orintační kalndář prác na jdnotlivých lkcích v prvním pololtí školního roku. Maximální počt lkcí za první pololtí j lkcí.. pololtí školního roku.září.říjn.listopad.prosinc.září zahájní.říjn.listopad.prosinc.září školního.říjn.listopad.prosinc.září roku.říjn 0.listopad.prosinc.září.říjn.listopad.prosinc.září.říjn.listopad.prosinc lkc lkc.září.říjn.listopad 0.prosinc.září.říjn.listopad.prosinc.září.říjn.listopad.ldn.září.říjn.listopad.ldn.září.říjn.listopad.ldn.září.říjn.listopad.ldn.září.říjn.listopad.ldn lkc.září.říjn 0.listopad.ldn.září 0.říjn.prosinc.ldn.září.říjn.prosinc.ldn.září.říjn.prosinc.ldn.září.říjn.prosinc.ldn.září.říjn.prosinc.ldn 0.září.říjn.prosinc.ldn lkc lkc.září.říjn.prosinc.ldn.září.říjn.prosinc.ldn.září.říjn.prosinc.ldn.září.říjn.prosinc.ldn.září 0.říjn.prosinc.ldn.září.říjn.prosinc.ldn.září.listopad.prosinc.ldn lkc.září.listopad.prosinc 0.ldn.září.listopad.prosinc.ldn 0.září.listopad.prosinc.ldn.říjn.listopad.prosinc.ldn.říjn.listopad.prosinc.ldn.říjn.listopad.prosinc lkc.ldn.říjn.listopad 0.prosinc.ldn lkc.říjn.listopad.prosinc.ldn.listopad.prosinc.ldn.listopad.prosinc.ldn.listopad 0.ldn.listopad.ldn.listopad.listopad.listopad vánoční prázdniny lkc lkc lkc METODIKA PRO UČITELE

19 S ohldm na trmín a délku vánočních prázdnin, vlikonočních prázdnin a jarních prázdnin, uvádím orintační kalndář prác na jdnotlivých lkcích v druhém pololtí školního roku. Maximální počt lkcí za druhé pololtí j lkcí.. pololtí školního roku.únor.břzn.dubn 0.květn.únor.břzn.dubn.květn.únor.břzn 0.dubn.črvn.únor.břzn.dubn.črvn.únor.břzn.dubn.črvn.únor.břzn.dubn.črvn lkc lkc.únor.břzn.dubn.črvn.únor.břzn.dubn.črvn lkc.únor.břzn.dubn.črvn.únor.břzn.dubn.črvn.únor.břzn.dubn.črvn.únor 0.břzn.dubn.črvn.únor.břzn 0.dubn.črvn.únor.břzn.květn.črvn.únor.břzn.květn.črvn.únor.břzn.květn.črvn.únor.břzn.květn.črvn.únor.břzn.květn.črvn 0.únor.břzn.květn.črvn.únor.břzn.květn.črvn lkc lkc.únor.břzn.květn.črvn.únor 0.břzn.květn 0.črvn lkc.únor.břzn.květn.črvn.únor.dubn.květn.črvn.únor.dubn.květn.črvn.únor.dubn.květn.črvn.únor.dubn.květn.črvn.břzn.dubn.květn.črvn.břzn.dubn.květn.črvn.břzn.dubn.květn.črvn jarní.břzn prázdniny.dubn.květn.črvn.břzn.dubn.květn 0.črvn.břzn.dubn 0.květn.břzn.dubn.květn lkc.břzn.dubn.květn.dubn.květn.dubn.květn lkc.dubn.květn.dubn.květn.dubn.květn.květn.květn lkc lkc vysvědční METODIKA PRO UČITELE

20 Příloha č. - Ukázka prác v výukovém Larningovém portálu pro podporu výuky cizích jazyků na SOU Plynárnské v Pardubicích. Vstup do Larningového portálu Do příkazového řádku intrntového prohlížč zadjt adrsu: Načt s vám okno viz. obrázk č.. Do pol Uživatlské jméno a Hslo zadjt své přihlašovací údaj, ktré jst obdržli od učitl ICT. obrázk č. METODIKA PRO UČITELE

21 Vstup do výběru Katgori kurzů V intrntovém prohlížči s vám po zadání správných přihlašovacích údajů zobrazí okno viz. obrázk č.. Uprostřd okna si můžt vybrat katgorii kurzů. Kurzy jsou rozdělny podl cizího jazyka (Anglický jazyk, Němcký jazyk) Kurzy jsou rozdělny podl pololtí školního roku (. pololtí;. pololtí). Kurzy jsou rozdělny podl jdnotlivých tříd v ročníku podl oboru vzdělávání (. I,. K,. M,. ME atd.). Názv kurzu j např. v tvaru Kurz angličtiny pro.i (. pololtí), zkratka AJ-I-. Kliknutím na odkaz konkrétního kurzu vstoupít do kurzu. obrázk č. METODIKA PRO UČITELE

22 Vstup do konkrétního kurzů V intrntovém prohlížči s vám zobrazí okno, viz.obrázk č.. Uprostřd okna si můžt vybrat jdnotlivou lkci, s ktrou budt pracovat. Lkc j rozdělna na databázi slovíčk a vět (Unit slovíčka a věty). Lkc j rozdělna na jdnotlivá cviční (Úloha na přiřazování slov, Úloha na přiřazování vět, atd.). Kliknutím na odkaz databáz slovíčk a vět (Unit slovíčka a věty) vstoupít do databáz slovíčk a vět lkc č.. obrázk č. METODIKA PRO UČITELE

23 Vstup do databáz slovíčk a vět konkrétní lkc V intrntovém prohlížči s vám zobrazí okno, viz.obrázk č.. Okno j rozdělno v horizontální rovině tak, ž pod sbou j oblast slovíčk a oblast vět, s ktrou můžt pracovat. Tabulka j rozdělna na sloupc Slovo čsky Přklad slova / Přklad věty Soubor jazyk Poznámka Akc. Pokud kliknt na trojúhlník, spustí s animac dabing slova či věty. Kliknutím na odkaz v horní navigační liště např. (Výuka cizích jazyků AJ-I- Slovíčka a věty Unit - slovíčka a věty) na odkaz Slovíčka a věty, vstoupít do výběru slovíčk a vět všch lkcí daného kurzu. obrázk č. METODIKA PRO UČITELE

24 Vstup do výběru slovíčk a vět všch lkcí daného kurzu V intrntovém prohlížči s vám zobrazí okno viz. obrázk č.. V okně jsou Slovíčka a věty rozdělna do tabulky číslně podl témat (lkcí) a názvu lkc (Unit ) Vybrt z názvu lkci, v ktré chct procházt nadabovaná slovíčka a věty a pracujt s databází slovíčk a vět konkrétní lkc viz.obrázk č.. obrázk č. Kliknutím na odkaz v horní navigační liště např. (Výuka cizích jazyků AJ-I- Slovíčka a věty ) na odkaz AJ-I-, vstoupít zpět do kurzu, kd můžt opět pracovat s databází slovíčk a vět a s cvičními. Kliknutím na odkaz prác s cvičním viz.obrázk č., vstoupít do okna pro práci s cvičním. METODIKA PRO UČITELE

25 Vstup do okna pro práci s cvičním V intrntovém prohlížči s vám zobrazí okno viz.obrázk č.. V tomto okně kliknět na odkaz Pokus o zvládnutí tstu, otvř s okno viz.obrázk č.. V okně j zpracované cviční Úloha na přiřazování slov. obrázk č. Přtažním cizojazyčného slova do pol Umístit odpověď zd, vybrt správný přklad slova. Viz. obrázk č.. obrázk č. METODIKA PRO UČITELE

26 Po přtažní všch -ti slov, kliknět na odkaz Odslat. Cviční s vyhodnotí, viz.obrázk č.. obrázk č. Kliknutím na odkaz Odslat a ukončit pokus, s otvř okno viz. obrázk č.. obrázk č. METODIKA PRO UČITELE

27 Můžt Začít další pokus nbo kliknout na odkaz v horní navigační liště např. (Výuka cizích jazyků AJ-I- Cviční) na odkaz Cviční, vstoupít zpět do kurzu, kd můžt pracovat s databází cviční. Viz. obrázk č.. obrázk č. Kliknutím na odkaz Názvu cviční pro jdnotlivou Skci (Lkci) vstoupít do okna pro práci s cvičním viz. obrázk č.. V okně j zpracované cviční Úloha na přiřazování vět. obrázk č. Přtažním cizojazyčné věty do pol Umístit odpověď zd, vybrt správný přklad slova. Viz. obrázk č.. METODIKA PRO UČITELE

28 obrázk č. Po přtažní všch -ti vět, kliknět na odkaz Odslat. Cviční s vyhodnotí (v tomto případě jako Nsprávná odpověď), viz.obrázk č.. Obrázk č. METODIKA PRO UČITELE

29 Kliknutím na odkaz Odslat a ukončit pokus, s otvř okno viz.obrázk č.. Obrázk č. Můžt Začít další pokus nbo kliknout na odkaz v horní navigační liště např. (Výuka cizích jazyků AJ-I- Cviční) na odkaz Cviční, vstoupít zpět do kurzu, kd můžt pracovat s databází cviční. Viz. obrázk č.. Horní navigační lišta slouží pro rychlou nabídku prác s Larningovým portálm. Toto byla ukázka prostřdí MOODLE výukového Larning portálu pro podporu výuky cizích jazyků na SOU Plynárnské v Pardubicích. METODIKA PRO UČITELE

30 Příloha č. - Ukázka ditování (tvorba cviční) v výukovém Larningovém portálu pro podporu výuky cizích jazyků na SOU Plynárnské v Pardubicích. Larningový portál ržim úprav V pravé části horní navigační lišty j nutné přpnout ržim prác do ržimu úprav. V tomto ržimu s zobrazí panl nástrojů (ikony) Začnět ditací přhldu slovíčk pro danou lkci. obrázk č. METODIKA PRO UČITELE

31 V prohlížči s vám zobrazí okno ditoru (funkc jsou obdobné jako u txtového ditoru WORD). obrázk č. METODIKA PRO UČITELE

32 Ukázka tvorby základních typů cviční. V databázi slovíčk a vět pro jdnotlivou lkci, zaškrtnět slovíčka nbo věty, s ktrými chct pracovat v cviční. Po tomto kroku kliknět na příkaz Úloha z vybraných. Vybrt úlohu na přiřazování nbo na skládání. Jdnotlivé úlohy s uloží do tzv. banky úloh a zobrazít j při tvorbě konkrétního typu cviční. obrázk č. METODIKA PRO UČITELE

33 V ržimu úprav u jdnotlivé lkc vytvořt cviční, viz.obrázk č.. obrázk č. Zobrazí s vám okno pro přidání nového cviční, např. Úloha na přiřazování slov. V dolní části potvrdít vznik nového cviční a dál můžt toto cviční přímo upravovat. obrázk č. METODIKA PRO UČITELE

34 V pravé části obrazovky vybírát z banky úloh, ktré jst vytvořili z slovíčk a vět. Do lvé části přsouvát úlohy na přiřazování nbo na skládání (podl typu cviční). obrázk č. METODIKA PRO UČITELE

35 V ržimu úprav u jdnotlivé lkc vytvořt cviční, viz.obrázk č.. Tntokrát s bud jdnat cviční typu Křížovka obrázk č. METODIKA PRO UČITELE

36 Zobrazí s vám okno pro přidání nového cviční Křížovka. V nastavní tohoto typu cviční určt jdnotlivé paramtry. V dolní části potvrdít vznik nového cviční a dál můžt toto cviční přímo upravovat. obrázk č. METODIKA PRO UČITELE

37 A takto vypadá cviční Křížovka. Po kliknutí na jdnotlivý sloupk nbo řádk s v pravé části obrazovky doplnísprávný přklad slovíčka. obrázk č. METODIKA PRO UČITELE 0

38 Na závěr ukázky ditac cviční s podívjt, jakým způsobm s přsouvají již vytvořná cviční horizontálně mzi sbou. Po kliknutí na ovládací panl přsunout s objví okno viz.obrázk č.. Cviční Křížovka jsm měli pod cvičním Úloha na přiřazování slov. Pokud kliknm na zakroužkované místo, cviční Křížovka bud nad cvičním Úloha na přiřazování slov. obrázk č. Toto byla ukázka ditování (tvorba cviční) v výukovém Larningovém portálu pro podporu výuky cizích jazyků na SOU Plynárnské v Pardubicích. METODIKA PRO UČITELE

39 Příloha č. - Přhld slovíčk a vět jdnotlivých lkcí AJ Anglický jazyk,. až. lkc pro. a. pololtí školního roku. Pro učbní obor --H/0 Instalatér (I.),.,. a. ročník. Pro učbní obor --H/0 Kominík (K.);., a. ročník. Pro učbní obor --H/0 Mchanik plynových zařízní (M.),.,. a. ročník. Pro studijní obor --L/00 Mchanik instalatérských a lktrotchnických zařízní budov (MIEZ.);.,. a. ročník. Slovo Slovo - přklad Věta Věta - přklad Kurz Lkc Tématický názv kologické časopisy konomika cological journals conomy Čtš kologické časopisy? Ekonomiku firmy řídí tnto Do you rad cological magazins? Th conomy of th firm is AJ-I- AJ-I- ochrana životního prostřdí muž. dirctd by this man. odpadní wast piplin Odpadní potrubí můž být Drains can b mad of AJ-I- potrubí z polypropylnu. polypropyln. třídit sort Jak často musít třídit How oftn you nd to AJ-I- odpad? sparat wast? výroba plastů plastics Výroba plastů nní Production of plastics is not AJ-I- production jdnoduchá tchnologi. a simpl tchnology. měřní misí mission masurmnts Kd měří mis? Whr to masur th missions? AJ-I- mis při spalování palivový ful cll Auto jzdí na palivové Car runs on ful clls. AJ-I- článk články. propan butan propan-butan Můž auto na propan Can a propan-butan car AJ-I- butan do podzmní garáž? gt into an undrground garag? výfukové xhaust gass Kdo kontroluj výfukové Who controls th xhaust AJ-I- plyny plyny? gass? zmní plyn natural gas Zmní plyn j kologické Natural gas is an AJ-I- palivo. cological ful. důlčík cntr punch Jak často používát důlčík? How oftn do you us cntr punch? AJ-I- zupracování kovů kružítko (a pair of) compasss Kd j moj kružítko? Whr ar my compasss? AJ-I- mikromtr micromtr Mát v firmě digitální micromtr? Do you hav a digital micromtr in th company? Can you combin ths two diffrnt mtals? AJ-I- spojit kovy join mtals Umít spojit tyto dva různé kovy? AJ-I- úhloměr protractor Úhloměr j v stol. Th protractor is in th AJ-Itabl. nýtování rivting Kominík často používá Th chimny swp oftn AJ-Inýtování. uss rivting. pájní soldring Pájní mědi j jdnoduché. Soldring coopr is asy. AJ-I- rozbíratlný dmountabl J svar rozbíratlný spoj? Is wld a dmountabl AJ-Ispoj joints joint? střihání cutting Ustřihni plch rovně. Cut th sht straight. AJ-I- svařování wlding J svařování důlžité pro Is wlding important for th AJ-Iinstalatéra? plumbr? spojování kovových součástí METODIKA PRO UČITELE

METODICKÝ POSTUP PRO ŽÁKY

METODICKÝ POSTUP PRO ŽÁKY Začlenění odborné terminologie do výuky cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ 1.07 / 1.1.03 / 03.0044 METODICKÝ POSTUP PRO ŽÁKY METODICKÝ POSTUP PRO ŽÁKY 1 Obsah Úvod... 3 1. Cíle projektu... 4

Více

First School Year PIPING AND FITTINGS

First School Year PIPING AND FITTINGS First School Year PIPING AND FITTINGS 1. Piping We use it for transporting liquids, gases and loose substances. By using piping we can regulate and interrupt the amount of substances. The main parts of

Více

Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení (kód: H)

Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení (kód: H) Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení (kód: 36-005-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Instalatér;

Více

Psaná podoba jazyka, slovní zásoba

Psaná podoba jazyka, slovní zásoba Šablona č. VI, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Anglický jazyk Anglický jazyk Psaná podoba jazyka, slovní zásoba Příběh Three little pigs Ročník 5. Anotace Materiál slouží

Více

Hodnoticí standard. Mechanik plynových zařízení (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Mechanik plynových zařízení (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Mechanik plynových zařízení (kód: 36-006-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Mechanik plynových zařízení

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

AJ 3_05_Housing.notebook. November 08, 2013. Úvodní strana

AJ 3_05_Housing.notebook. November 08, 2013. Úvodní strana Úvodní strana 1 HOUSING AJ 3 Konverzační témata DUM č. 5 sexta osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II

Více

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H)

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H) Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Instalatér

Více

TEPLOVODNÍ KRBOVÉ VLOŽKY HOT-WATER FIREPLACE INSERTS

TEPLOVODNÍ KRBOVÉ VLOŽKY HOT-WATER FIREPLACE INSERTS TEPLOVODNÍ KRBOVÉ VLOŽKY HOT-WATER FIREPLACE INSERTS www.hakr.cz All for Power of Fire! HAKR B 101 V21 7 11,5 kw 7 10 kw 14 21 kw Účinnost Efficiency HAKR B 102 V15 varianty / variants varianty / variants

Více

Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení

Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení (kód: 36-005-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Montér vnitřního

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

VY_22_INOVACE_CJ_III/2.21

VY_22_INOVACE_CJ_III/2.21 Kód DUM : Škola: Číslo projektu: Název projektu: Název šablony: Název materiálu: Autor materiálu: VY_22_INOVACE_CJ_III/2.21 Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162

Více

Zjistit, jak žáci zvládli učivo prvního pololetí. Pomůcky: Psací potřeby Zdroje: vlastní. III_2-05_54 Half term test, 6yr - řešení

Zjistit, jak žáci zvládli učivo prvního pololetí. Pomůcky: Psací potřeby Zdroje: vlastní. III_2-05_54 Half term test, 6yr - řešení Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno-Tuřany Název práce: Half term test, 6yr Pořadové číslo: III_2-05_54 Předmět: Anglický jazyk Třída: 6. B Téma hodiny: Pololetní písemná práce Vyučující: Ing. Olga

Více

Kód DUM : VY_22_INOVACE_CJ_III/2. 19 Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162 / 4, Dobronín

Kód DUM : VY_22_INOVACE_CJ_III/2. 19 Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162 / 4, Dobronín Kód DUM : VY_22_INOVACE_CJ_III/2. 19 Škola: Číslo projektu: Název projektu: Název šablony: Název materiálu: Autor materiálu: Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Pololetní písemná práce pro 5. ročník Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A11 Pořadové číslo: 11.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Pololetní písemná práce pro 5. ročník Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A11 Pořadové číslo: 11. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Sada: Pololetní písemná práce pro 5. ročník Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A11 Pořadové číslo: 11. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. ledna 2012 Datum ověření:

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Název DUM: VY_32_INOVACE_2A_18_OPPOSITES_-_SLOVA_OPAČNÁ

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Název DUM: VY_32_INOVACE_2A_18_OPPOSITES_-_SLOVA_OPAČNÁ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Anglický jazyk 1. 3. Název DUM: VY_32_INOVACE_2A_18_OPPOSITES_-_SLOVA_OPAČNÁ Vyučovací předmět: Anglický

Více

PŘÍKLAD 2 1. STANOVENÍ ÚSPOR TEPLA A ROČNÍ MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA 1.1. GEOMETRICKÉ VLASTNOSTI BUDOVY 1.2. CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

PŘÍKLAD 2 1. STANOVENÍ ÚSPOR TEPLA A ROČNÍ MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA 1.1. GEOMETRICKÉ VLASTNOSTI BUDOVY 1.2. CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PŘÍKLAD 2 1. STANOVENÍ ÚSPOR TEPLA A ROČNÍ MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA pro clkové zatplní panlového domu Běhounkova 2457-2462, Praha 5 Objkt má dvět nadzmní podlaží a jdno podlaží podzmní, částčně pod trénm. Objkt

Více

Hodnoticí standard. Topenář (kód: 36-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)

Hodnoticí standard. Topenář (kód: 36-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Topenář (kód: 36-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Instalatér Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Bydlení a každodenní život, denní režim

Bydlení a každodenní život, denní režim Bydlení a každodenní život, denní režim Konverzace z angličtiny autorka: Mgr. Nikola Němcová Základní škola a Mateřská škola Kameničky Další možnosti studia - nepovinné předměty CZ.1.07/1.1.28/02.0034

Více

Postup tvorby studijní opory

Postup tvorby studijní opory Postup tvorby studijní opory RNDr. Jindřich Vaněk, Ph.D. Klíčová slova: Studijní opora, distanční studium, kurz, modl řízní vztahů dat, fáz tvorby kurzu, modl modulu Anotac: Při přípravě a vlastní tvorbě

Více

Anotace: VY_32_INOVACE_01_B_10.notebook. July 08, 2013

Anotace: VY_32_INOVACE_01_B_10.notebook. July 08, 2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou milevsko.cz MUST vs. HAVE TO Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Hana Filipová VY_32_INOVACE_01_B_10_ANJ

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 18.9.2012

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 18.9.2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VODARENSTVI_10 Název materiálu: Zařízení a části domovního vodovodu Tematická oblast: Vodárenství 1. ročník instalatér Anotace: Prezentace popisuje části a zařízení

Více

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Název: VY_32_INOVACE_18_16_Prověrka 2.pololetí

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Název: VY_32_INOVACE_18_16_Prověrka 2.pololetí Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0716 utor: Jana Vlčková Název: V_32_INOVCE_18_16_Prověrka 2.pololetí Téma: Prověrka z probraného učiva na konci čtvrtého

Více

INOVACE PŘEDNÁŠEK KURZU Fyzikální chemie, KCH/P401

INOVACE PŘEDNÁŠEK KURZU Fyzikální chemie, KCH/P401 Fakulta životního prostřdí v Ústí nad Labm INOVACE PŘEDNÁŠEK KURZU Fyzikální chmi, KCH/P401 - ZAVEDENÍ EXPERIMENTU DO PŘEDNÁŠEK Vypracovala Z. Kolská (prozatímní učbní txt, srpn 2012) K několika kapitolám

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_30 Jméno autora: Lenka Korenová Vestková Třída/ročník:

Více

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: provedení plynovodů

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: provedení plynovodů Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: provedení plynovodů Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1247_provedení_plynovodů_pwp Název školy: Číslo a název projektu:

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 40

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Hodnoticí standard. Topenář (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Topenář (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Topenář (kód: 36-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Topenář Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 V únoru zahájili učitelé práci na lekcích pro 2. pololetí školního roku 2011/2012 a vložili do e-learningového prostředí 1 2 lekce. Ve druhém pololetí bude práce na vkládání lekcí

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Hodnoticí standard. Topenář (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Topenář (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Topenář (kód: 36-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Topenář Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A20 Pořadové číslo: 20.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A20 Pořadové číslo: 20. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A20 Pořadové číslo: 20. Ročník: 4. ročník Datum vytvoření: 10. června 2012 Datum ověření:

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Příprava na hodinu. Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. r. Téma hodiny: Animals (zvířata), Yes/No question (zjišťovací otázka)

Příprava na hodinu. Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. r. Téma hodiny: Animals (zvířata), Yes/No question (zjišťovací otázka) Příprava na hodinu Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. r. Téma hodiny: Animals (zvířata), Yes/No question (zjišťovací otázka) Úvodní č. h.: Good morning, boys and girls. U zadává různé pokyny, děti je plní.

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Ironic Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová IRONIC 1. Listen to the song Ironic from the singer Alanis Morissette. For the first time

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: ZLZJOGGV) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Present simple (přítomný čas prostý)

Present simple (přítomný čas prostý) Present simple (přítomný čas prostý) MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_11_12 Tématický

Více

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 3.9.2012

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 3.9.2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VODARENSTVI_01 Název materiálu: Instalatér, základní poznatky o oboru Tematická oblast: Vodárenství 1. ročník instalatér Anotace: Prezentace slouží k získání přehledu

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: připojení spotřebičů

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: připojení spotřebičů Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: připojení spotřebičů Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1258_připojení_spotřebičů_pwp Název školy: Číslo a název

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte

Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte Is that tie yours? Je ta kravata vaše? fráze pro začátečníky a mírně pokročilé Copyright Hemisféry, s. r. o., 2008. Všechna práva vyhrazena. Ilustrations

Více

High numbers, Who s and What s in the house? Upevňování správných návyků a dodržování stanovených pravidel při práci s PC

High numbers, Who s and What s in the house? Upevňování správných návyků a dodržování stanovených pravidel při práci s PC Jméno autora práce Rybecká Petra Název práce High numbers, Who s and What s in the house? Zaměření, cíle práce Chápání číselných pojmů Určování (pojmenovávání) rodinných členů a místností v domě. Popis

Více

Project 1. My projects

Project 1. My projects Project 1 My projects Project 1: Unit 1 About me Úkol: Najdi (nakresli) fotky / obrázky, které zobrazují tebe a věci, které se tě týkají Napiš k nim popisky a věty. Výstup: plakát, 8 vět Nápady: moje hobby

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů. Studijní obor: 82-51-L/* uměleckořemeslné maturitní obory

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů. Studijní obor: 82-51-L/* uměleckořemeslné maturitní obory Datum: 27. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_312 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

celkem 36 z toho: 15 instalatérů 8 topenářů - plynařů 2 elektrikáři 6 zedníků obkladačů 3 technici 2 topiči

celkem 36 z toho: 15 instalatérů 8 topenářů - plynařů 2 elektrikáři 6 zedníků obkladačů 3 technici 2 topiči POČET ZAMĚSTNANCŮ celkem 36 z toho: 15 instalatérů 8 topenářů - plynařů 2 elektrikáři 6 zedníků obkladačů 3 technici 2 topiči FIRMA DISPONUJE Celkem 16ti dodávkovými automobily a šesti osobními vozy. Každý

Více

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Hello Bye Good morning Children Yes No Good afternoon Good night Good evening Dobrý den děti Ahoj Ano Dobrou noc Dobré

Více

SPOLUPRÁCE SBĚRAČE S TRAKČNÍM VEDENÍM

SPOLUPRÁCE SBĚRAČE S TRAKČNÍM VEDENÍM SPOLUPRÁCE SBĚRAČE S TRAKČNÍM VEDENÍM Josf KONVIČNÝ Ing. Josf KONVIČNÝ, Čské dráhy, a. s., Tchnická ústřdna dopravní csty, skc lktrotchniky a nrgtiky, oddělní diagnostiky a provozních měřní, nám. Mickiwicz

Více

Základní škola Nový Bor,

Základní škola Nový Bor, Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

Vzdělávací oblast: Inovace a zkvalitnění Vzdělávací obor: žáci SOU všechny obory výuky cizích jazyků na středních školách

Vzdělávací oblast: Inovace a zkvalitnění Vzdělávací obor: žáci SOU všechny obory výuky cizích jazyků na středních školách STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

AJ 3_08_Shopping.notebook. November 08, 2013. úvodní strana

AJ 3_08_Shopping.notebook. November 08, 2013. úvodní strana úvodní strana 1 SHOPPING AJ 3 Konverzační témata DUM č. 8 sexta osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Test

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Test Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Příklad průběhu zkoušky. Profesní kvalifikace: MONTÉR VNITŘNÍHO ROZVODU VODY A KANALIZACE Téma číslo: 1

Příklad průběhu zkoušky. Profesní kvalifikace: MONTÉR VNITŘNÍHO ROZVODU VODY A KANALIZACE Téma číslo: 1 Projekt - CZ.1.07/3.2.06/02.0032 - Vzdělávací katalog dílčích kvalifikací pro MSP v sektorech strojírenství, elektroenergetiky a stavebnictví podle NSK v ÚK Příklad průběhu zkoušky Profesní kvalifikace:

Více

Vyhláška děkana č. 2D/2014 o organizaci akademického roku 2014/15 na FEL ZČU v Plzni

Vyhláška děkana č. 2D/2014 o organizaci akademického roku 2014/15 na FEL ZČU v Plzni Vyhláška děkana č. 2D/2014 o organizaci akadmického roku 2014/15 na FEL ZČU v Plzni 1/8 Plzň 12. 3. 2014 I. V souladu s harmonogramm akadmického roku na ZČU pro 2014/15 upřsňuji organizaci základních studijních

Více

Metodický návod. pro tvůrce didaktických podpor k cizojazyčným odborným filmům

Metodický návod. pro tvůrce didaktických podpor k cizojazyčným odborným filmům Metodický návod pro tvůrce didaktických podpor k cizojazyčným odborným filmům Tento metodický návod je určen pro tvůrce didaktických podpor pro cizojazyčné odborné filmy (dále jen Tvůrce ). Didaktické

Více

Doplňovačka-časy, slovní zásoba

Doplňovačka-časy, slovní zásoba Šablona č. III, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Anglický jazyk Anglický jazyk Gramatika-cvičení:sestavení rozhovoru, čas minulý prostý, hledání dvojic slov, opozita Doplňovačka-opakování

Více

Topenář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem (kód: 36-148-H)

Topenář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem (kód: 36-148-H) Topenář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem (kód: 36-148-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání:

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková Aj5-usk-hej-psa-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Kate is describing their house and her bedroom. M e t o d i c k é p o

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Název projektu: DOSTUPNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V KAŽDÉM VĚKU

Název projektu: DOSTUPNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V KAŽDÉM VĚKU Název projektu: DOSTUPNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V KAŽDÉM VĚKU Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/03.0161 Polyfúzní svařování plastů a pájení mědi Získejte oprávnění pro kvalifikovanou práci s perspektivními materiály

Více

4. PRŮBĚH FUNKCE. = f(x) načrtnout.

4. PRŮBĚH FUNKCE. = f(x) načrtnout. Etrém funkc 4. PRŮBĚH FUNKCE Průvodc studim V matmatic, al i v fzic a tchnických oborch s často vsktn požadavk na sstrojní grafu funkc K nakrslní grafu funkc lz dns většinou použít vhodný matmatický softwar.

Více

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Přítomný čas prostý/ průběhový Present simple/ present continuous Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Present continuous Přítomný čas průběhový použijeme pro situace, které: 1) Probíhají

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim. a/ s _ i b/ s t _ c/ d e. Yes, I.. No, I.

1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim. a/ s _ i b/ s t _ c/ d e. Yes, I.. No, I. 1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim a/ s _ i b/ s t _ c/ d e 2/ Dokonči odpověď na otázku: Can you play the piano? Yes, I.. No, I. Otázku

Více

II_ _Listening Pracovní list č. 2.doc II_ _Listening Pracovní list č. 3.doc II_ _Listening Řešení 1,2.doc

II_ _Listening Pracovní list č. 2.doc II_ _Listening Pracovní list č. 3.doc II_ _Listening Řešení 1,2.doc Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno -Tuřany Název práce: Listening Pořadové číslo: II_2-01-06 Předmět: Anglický jazyk Třída: 9. AC Téma hodiny: Problémy Vyučující: Mgr. Milena Polášková Cíl hodiny:

Více

KIRSTEN BIEDERMANNOVÁ ANDERS FLORÉN PHILIPPE JEANJACQUOT DIONYSIS KONSTANTINOU CORINA TOMAOVÁ TLAKEM POD

KIRSTEN BIEDERMANNOVÁ ANDERS FLORÉN PHILIPPE JEANJACQUOT DIONYSIS KONSTANTINOU CORINA TOMAOVÁ TLAKEM POD 40 KIRSTEN BIEDERMANNOVÁ ANDERS FLORÉN PHILIPPE JEANJACQUOT DIONYSIS KONSTANTINOU CORINA TOMAOVÁ TLAKEM POD POD TLAKEM míč, hmotnost, rovnováha, pumpička, tlak, idální plyn, pružná srážka, koficint rstituc

Více

Happy House 2 - lekce 5

Happy House 2 - lekce 5 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Happy House - lekce (happy_house unit_.jbb) Happy House - lekce Lekce: Lekce Cvičení: Strana - poslech Lunchtime! Lunch is on the table in the

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : O n t h e p h o n e : Annie: Hello. 892356. Who is it? Jack: Hello. It s Jack.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ ČLEN URČITÝ A NEURČITÝ VY_32_INOVACE_AH_2_01 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John.

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-pos-14 Z á k l a d o v ý t e x t : Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ UHERSKÝ BROD. Školní vzdělávací program. Kominík 36-56-H/01

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ UHERSKÝ BROD. Školní vzdělávací program. Kominík 36-56-H/01 STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ UHERSKÝ BROD Školní vzdělávací program 2015 1. Identifikační údaje Předkladatel: název školy Střední odborné učiliště Uherský Brod REDIZO IČ 00055107 adresa školy Svatopluka Čecha

Více

PS 1 - LEKCE 5. Lekce: 5.1 Předložky místa. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Na židli, pod židlí. Cvičení: Před krabicí, za krabicí.

PS 1 - LEKCE 5. Lekce: 5.1 Předložky místa. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Na židli, pod židlí. Cvičení: Před krabicí, za krabicí. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE 5 (ps lekce_5.jbb) PS - LEKCE 5 Lekce: 5. Předložky místa Cvičení: Na židli, pod židlí. on the chair na židli The cat is on the chair.

Více

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Mgr. Marie Šíchová. At the railway station

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Mgr. Marie Šíchová. At the railway station Název SŠ: Autor: Název: Tematická oblast: VOŠ, SPŠ automobilní a technická Mgr. Marie Šíchová At the railway station VOŠ, Provoz a ekonomika dopravy, cizí jazyk, angličtina B, odborné téma Železniční doprava

Více

Téma sady: Teplovodní otopné soustavy.

Téma sady: Teplovodní otopné soustavy. Téma sady: Teplovodní otopné soustavy. Název prezentace: Potrubí. Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1223_potrubí_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové

Více

Metodický list. Radmila Válková

Metodický list. Radmila Válková Projekt: Zlepšení podmínek pro vzdělávání Příjemce: Základní škola Integra Vsetín Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3764 Název materiálu Autor Klíčová slova Šablona Metodický list Datum vytvoření 9.

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výklad a cvičení z větné stavby, vy_32_inovace_ma_33_01

Více

Comparation of mobile

Comparation of mobile Comparation of mobile VY_32_INOVACE_30_Compraration of mobile_pl Pracovní list Š1 / S2 / 30 Autor: Michaela Hrdličková SOŠ a SOU, Česká Lípa Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky

Více

Budějovice Název materiálu: Passive voice. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Passive voice. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Vytápění BT01 TZB II - cvičení Zadání Navrhněte vnitřní plynovod pro rodinný

Více

www.czenglish.net/czenglish-1/pet/ Czenglish 1 (401-500)

www.czenglish.net/czenglish-1/pet/ Czenglish 1 (401-500) 1 401 Is Mrs Brown youngish? Yes, she is. Je paní Brownová poměrně mladá? Ano, je. 402 This garden shed is wooden but that one is brick. Tento zahradní domek je dřevěný, ale tamten je cihlový. 403 My garage

Více

ON YOUR MARK, GET SET, GO!

ON YOUR MARK, GET SET, GO! Autor: Mgr. Jakub Vilánek Škola: ZŠ a MŠ Vacov ON YOUR MARK, GET SET, GO! Mezipředmětové vztahy: TV, AJ Časová dotace: 45 min Ročník: 6. - 7. Cíle: IKT: hlavním cílem hodiny je zopakovat nízký start z

Více

Téma sady: Teplovodní otopné soustavy.

Téma sady: Teplovodní otopné soustavy. Téma sady: Teplovodní otopné soustavy. Název prezentace: Teplovodní kotle. Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1221_teplovodní_kotle_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název

Více

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika Informace o písemných přijímacích zkouškách (úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) Doktorské studijní

Více