METODIKA PRO UČITELE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODIKA PRO UČITELE"

Transkript

1 Začlnění odborné trminologi do výuky cizích jazyků Rgistrační číslo projktu: CZ.0 /..0 / 0.00 METODIKA PRO UČITELE METODIKA PRO UČITELE

2 Obsah. Cíl projktu.... Aktéři výuky popis klíčové aktivity.... Učitlé odborného výcviku.... Učitlé cizích jazyků.... Žáci.... Ralizac klíčových aktivit.... Příprava jazykové výuky (přd hodinou cizího jazyka)... KROK. učitl odborného výcviku spolčně s žáky běhm týdn odborného výcviku... KROK. učitl odborného výcviku spolčně s žáky na konci týdn odborného výcviku... KROK. vdoucí učitl odborného výcviku... KROK. učitl jazyků v roli odborného poradc... KROK. učitl cizího jazyka (přklad slovíčk a vět)... KROK. učitl cizího jazyka (vložní slovíčk a vět do Larningového aplikac, tvorba cviční v Larningové aplikaci)... KROK. dabing ozvuční jdnotlivých slovíčk a vět.... Ralizac jazykové hodiny (při hodině cizího jazyka)... KROK. učitl cizího jazyka s žáky běhm týdn tortické výuky.... Násldné procvičování (při hodině odborného výcviku)... KROK. učitl odborného výcviku s žáky běhm týdn odborného výcviku... KROK. Individuální procvičování... KROK. Vznik jdné lkc j dokončn.... Hodnocní.... Závěr... Příloha č. - Kalndář prác na jdnotlivých lkcích.... Příloha č. - Ukázka prác v výukovém Larningovém portálu... Příloha č. - Ukázka ditování (tvorba cviční) v výukovém Larningovém portálu.... Příloha č. - Přhld slovíčk a vět jdnotlivých lkcí AJ... Příloha č. - Přhld slovíčk a vět jdnotlivých lkcí NJ... METODIKA PRO UČITELE

3 Úvod Tato mtodika byla vytvořna jako podpůrný matriál pro potřby učitlů cizích jazyků (anglického a němckého) Střdního odborného učiliště plynárnského v Pardubicích. Jjím cílm j objasnit a sjdnotit postupy prác používané v procsu zavádění odborné trminologi studovaného oboru v oblasti odborného výcviku do výuky cizích jazyků u žáků tříltých učbních oborů a čtyřltého studijního oboru vzdělávání: učbního oboru --H/0 Instalatér (I.);.,. a. ročník učbního oboru --H/0 Mchanik plynových zařízní (M.);.,. a. ročník učbního oboru --H/0 Kominík (K.);., a. ročník (. ročník v době ralizac projktu nbyl doposud naplněn z důvodu otvřní oboru Kominík tprv v školním roc 0/0) studijního oboru --L/00 Mchanik instalatérských a lktrotchnických zařízní budov (MIEZ.);.,. a. ročník (. ročník jsm z důvodu maturitních zkoušk do projktu nzařadili) Mtodika s zabývá výběrm lxikálních jdnotk (slov z odborné trminologi), jjich přkladm do daného cizího jazyka, způsoby jjich przntac a procvičování v hodinách cizího jazyka, volbou kontxtu a ověřováním jjich znalosti u žáků. Součástí mtodiky j rovněž schéma spoluprác mzi učitli cizího jazyka, učitli odborného výcviku, mtodika výuky jazyků, mtodika odborného výcviku, případně ostatních pozic ralizačního týmu projktu. Tato mtodika byla zpracována pro potřby projktu Začlnění odborné trminologi do výuky cizích jazyků ralizovaného na SOU plynárnském v rámci opračního programu Vzdělávání pro konkurncschopnost v ltch 0-0. METODIKA PRO UČITELE

4 . Cíl projktu Obcnými cíli projktu jsou: zvýšní kvality střdního vzdělávání v Pardubickém kraji v oblasti střdoškolského vzdělávání, možnost lpšího uplatnění absolvntů tříltých učbních oborů a čtyřltého studijního oboru na trhu prác, motivac žáků k výuc cizího jazyka s využitím Larningového prostřdí, osvojování klíčových komptncí univrzálně využitlných pro uplatnění na trhu prác a pro další vzdělávání, zvýšní konkurncschopnosti školy. Spcifickými cíli jsou: zavdní odborné trminologi do výuky cizích jazyků pro snazší uplatnění absolvntů na trhu prác a začlnění cílové skupiny do spolčnosti, zvýšní motivac žáků k výuc cizího jazyka, využití nové mtody výuky zvýšní kvality výuky cizích jazyků, posílní mzipřdmětových vztahů mzi cizími jazyky a odborným výcvikm, inovac ŠVP v jazykové výuc, zvyšování jazykového povědomí daných oborů u učitlů odborného výcviku, zlpšování jazykové komptnc v oblasti odborné trminologi u učitlů cizích jazyků. METODIKA PRO UČITELE

5 . Aktéři výuky popis klíčové aktivity Učitlé odborného výcviku (+ mtodik odborného výcviku, učitl ICT) Učitlé cizích jazyků (+ mtodik výuky jazyků, učitl ICT) Žáci V násldujících kapitolách j podrobně popsána rol jdnotlivých aktérů v procsu výuky a způsob spoluprác mzi nimi.. Učitlé odborného výcviku Učitlé odborného výcviku, ktří budou po dobu ralizac projktu Začlnění odborné trminologi do výuky cizích jazyků pracovat s žáky v všch ročnících učbních oborů a studijního oboru vzdělání zařazných do projktu, budou mít možnost pracovat s potřbnou ICT tchnikou a budou proškolni v práci s touto tchnikou a softwarm. Budou mít také možnost přístupu k Larningovému programu. Spolčně s učitli cizích jazyků budou sznámni s mtodikou projktu prostřdnictvím této mtodické příručky a prznčního školní. METODIKA PRO UČITELE

6 V průběhu. pololtí školního roku 0/0, v clém školním roc 0/0 a v násldném období ralizac projktu Začlnění odborné trminologi do výuky cizích jazyků, budou na základě této mtodické příručky spolupracovat s učitli cizích jazyků na ralizaci výuky odborné trminologi v hodinách odborného výcviku: učbního oboru --H/0 Instalatér (I.);.,. a. ročník učbního oboru --H/0 Mchanik plynových zařízní (M.);.,. a. ročník učbního oboru --H/0 Kominík (K.);., a. ročník (. ročník v době ralizac projktu nbyl doposud naplněn z důvodu otvřní oboru Kominík tprv v školním roc 0/0) studijního oboru --L/00 Mchanik instalatérských a lktrotchnických zařízní budov (MIEZ.);.,. a. ročník (. ročník jsm z důvodu maturitních zkoušk do projktu nzařadili) Učitlé odborného výcviku budou úzc spolupracovat a pravidlně komunikovat s ostatními učitli odborného výcviku, učitli cizích jazyků, mtodikm výuky jazyků a mtodikm odborného výcviku a případně s dalšími osobami zapojnými do projktu (učitl ICT, vdoucí projktu, apod.), tak, aby byly splněny níž popsané postupy, formy prác a zajištěna kontinuita v jazykové přípravě žáků. V období od začátku do konc ralizac projktu Začlnění odborné trminologi do výuky cizích jazyků budou poskytovat zpětnou vazbu autorům této mtodiky formou rozhovorů a -mailů, v závěrčném období kompltac mtodiky odvzdá každý učitl odborného výcviku písmnou formou své individuální připomínky a návrhy na případné změny v mtodic. Mtodik výuky jazyků spolčně s mtodikm odborného výcviku všchny připomínky a návrhy zváží a posoudí z hldiska zadání projktu a provdou případné změny v mtodic. S nimi pak sznámí všchny aktéry projktu. Na konci každého pololtí školního roku vyplní učitlé odborného výcviku hodnotící dotazník. V spolupráci s učitli cizích jazyků zajistí vyplnění METODIKA PRO UČITELE

7 hodnotícího dotazníku žáky jdnotlivých skupin zařazných do projktu. Vyplněné dotazníky přdají mtodikům projktu. Na základě zkušností získaných v rámci projktu provdou učitlé odborného výcviku v závěru projktu, v spolupráci s mtodikm výuky jazyků a mtodikm odborného výcviku, pod vdním koordinátora ŠVP, patřičné změny v ŠVP daných oborů.. Učitlé cizích jazyků Učitlé anglického a němckého jazyka, ktří po dobu ralizac projktu Začlnění odborné trminologi do výuky cizích jazyků budou vyučovat cizí jazyk v všch ročnících učbních oborů a studijního oboru vzdělání zařazných do projktu, budou vybavni potřbnou ICT tchnikou a proškolni v práci s zakoupnou tchnikou a softwarm. Spolčně s učitli odborného výcviku budou sznámni s mtodikou projktu prostřdnictvím této mtodické příručky a prznčního školní. Sznámí s s Mtodickým postupm pro žáky. Násldně budou žáky podrobně informovat o cílch projktu, jho průběhu a jho přínosch pro žáky. Mtodický postup pro žáky v tištěné podobě přdají žákům. METODIKA PRO UČITELE

8 Sznámí žáky s způsobm prác v Larningovém prostřdí. Naučí žáky pracovat s databází slovíčk a vět. Vysvětlí žákům práci s jdnotlivými druhy cviční. V průběhu. pololtí školního roku 0/0, v clém školním roc 0/0 a v násldném období ralizac projktu Začlnění odborné trminologi do výuky cizích jazyků, budou na základě této mtodické příručky ralizovat výuku odborné trminologi v hodinách cizího jazyka: učbního oboru --H/0 Instalatér (I.);.,. a. ročník učbního oboru --H/0 Mchanik plynových zařízní (M.);.,. a. ročník učbního oboru --H/0 Kominík (K.);., a. ročník (. ročník v době ralizac projktu nbyl doposud naplněn z důvodu otvřní oboru Kominík tprv v školním roc 0/0) studijního oboru --L/00 Mchanik instalatérských a lktrotchnických zařízní budov (MIEZ.);.,. a. ročník (. ročník jsm z důvodu maturitních zkoušk do projktu nzařadili) Budou úzc spolupracovat a pravidlně komunikovat s učitli odborného výcviku, s učitlm jazyků v roli odborného poradc (koordinac správnosti odborné trminologi a užití použitých slovíčk a vět k přkladu do cizího jazyka), s učitlm ICT a odborníky na Larning tak, aby byly splněny níž popsané postupy, formy prác a zajištěna kontinuita v jazykové přípravě žáků. V období od začátku do konc ralizac projktu Začlnění odborné trminologi do výuky cizích jazyků budou poskytovat zpětnou vazbu autorům této mtodiky formou rozhovorů a -mailů, na konci tohoto období odvzdá každý učitl písmnou formou své individuální připomínky a návrhy na případné změny v mtodic. Mtodik výuky jazyků spolčně s mtodikm odborného výcviku všchny připomínky a návrhy zváží a posoudí z hldiska zadání projktu a provdou případné změny v mtodic. S nimi pak sznámí všchny aktéry projktu. Na konci každého pololtí školního roku vyplní učitlé cizích jazyků hodnotící dotazník. V spolupráci s učitli odborného výcviku zajistí vyplnění METODIKA PRO UČITELE

9 hodnotícího dotazníku žáky jdnotlivých skupin zařazných do projktu. Vyplněné dotazníky přdají mtodikům projktu. Na základě zkušností získaných v rámci projktu provdou učitlé cizích jazyků v závěru projktu v spolupráci s mtodikm výuky jazyků a mtodikm odborného výcviku, pod vdním koordinátora ŠVP, patřičné změny v ŠVP daných oborů.. Žáci Žáci budou aktivně zapojni do procsu výběru slovní zásoby z oblasti odborné trminologi používané v daném týdnu odborného výcviku. V spolupráci s učitlm odborného výcviku vybrou na konci každého týdn až lxikálních jdnotk (slov z odborné trminologi), ktré považují za důlžité z hldiska jjich oboru. Dohodnou s na jdnoduchých větách, v ktrých s slova vyskytují, a ktrá by chtěli umět sdělit v cizím jazyc. Tím dodají slovní zásobě rálný kontxt. V týdnu tortické výuky si žáci v Larningového prostřdí, kd postupně bud vznikat databáz slovíčk a vět, prostřdnictvím cviční vytvořných učitli cizích jazyků a za použití intraktivní tabul osvojí METODIKA PRO UČITELE

10 zvolnou slovní zásobu v zvolném kontxtu, případně v kontxtch dodaných učitli. V násldujícím týdnu odborného výcviku znovu zopakují danou slovní zásobu v spolupráci s učitlm odborného výcviku. Na konci týdn vybrou dalších až lxikálních jdnotk (slov z odborné trminologi), ktré považují za důlžité z hldiska jjich oboru, a clý procs s opakuj. Na konci každého pololtí žáci vyplní hodnotící dotazník a v jdné z posldních hodin příslušného jazyka absolvují závěrčný tst, ktrý vyhodnotí jjich znalosti v oblasti odborné trminologi v cizím jazyc. Žáci budou mít přístup do Larningového prostřdí k cvičním, databázi slovíčk a vět tak, aby měli možnost individuálně si danou slovní zásobu procvičovat mimo vlastní výuku doma (či kdkoli tam, kd j přístup na intrnt) nbo v učbně výpočtní tchniky v době konzultací.. Ralizac klíčových aktivit TVORBA VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ VÝUKA APLIKOVANÝCH JAZYKŮ V PRAXI METODIKA PRO UČITELE

11 . Příprava jazykové výuky (přd hodinou cizího jazyka) KROK. učitl odborného výcviku spolčně s žáky běhm týdn odborného výcviku Učitl odborného výcviku v spolupráci s žáky shromáždí běhm pracovního týdn učivo, ktré si žáci osvojili v daném pracovním týdnu. V co njvyšší míř k tomu využij odbornou trminologii osvojnou žáky v daném pracovním týdnu. Účlm j, aby si žáci uvědomili, co s naučili a dovdli o tom komunikovat v čském jazyc. Učitl odborného výcviku si tímto připraví podklady pro výběr slovní zásoby a rálného kontxtu k přkladu do cizího jazyka. KROK. učitl odborného výcviku spolčně s žáky na konci týdn odborného výcviku Učitl odborného výcviku na konci pracovního týdn zahájí diskuzi o tom, ktré z osvojných výrazů by žáci mohli potřbovat k profsní komunikaci. K tomu, aby žáky motivoval, navodí např. situaci, kdy do firmy přijíždí pracovat spolupracovníci z zahraničí, žáci jdou na brigádu do ciziny, potřbují porozumět cizojazyčnému návodu k použití stroj, nástroj nbo výrobku atd. Výsldkm této diskuz bud až zvolných lxikálních jdnotk (slov z odborné trminologi). Příkladm takové lxikální jdnotky jsou například: podstatná jména - názvy nástrojů, strojů a jjich částí, matriálů, pomůck atd. (např. obor Instalatér klště, nůžky, hořák, izolac, potrubí, měď, vntil..., obor Kominík - malta, zdivo, cihla, lšní, kouřovod, kladivo, komín, střcha...) slovsa - činnosti, děj, tchnologi (např. obor Mchanik plynových zařízní - svařit, brousit, změřit, ohýbat, soustružit..., obor Kominík - míchat, zdít, sřídit, postavit, zatlouci...) přídavná jména - označující vlastnosti matriálů, nástrojů, strojů (např. Instalatér plastové potrubí, plynový hořák, nosná konstrukc, tlaková zkouška, dilatační spára..., ) METODIKA PRO UČITELE

12 Žáci dál uvdou každý výraz do rálného kontxtu krátké jdnoduché věty. Zvolné výrazy a sstavné věty přdá učitl odborného výcviku vdoucímu učitli odborného výcviku. KROK. vdoucí učitl odborného výcviku Vdoucí učitl odborného výcviku zajistí přdání zvolných výrazů a sstavných vět příslušnému učitli jazyků v roli odborného poradc (koordinac správnosti odborné trminologi a užití použitých slovíčk a vět k přkladu do cizího jazyka). KROK. učitl jazyků v roli odborného poradc Učitl cizího jazyka v roli odborného poradc přkontroluj správnost odborné trminologi a užití použitých slovíčk a vět k přkladu do cizího jazyka. Roztřídí jdnotlivá slovíčka a věty podl jdnotlivých kurzů pro anglický a němcký jazyk (kurz j v podstatě skupina žáků v jdné jazykové třídě) a jdnotlivých oborů a ročníků. Učitl jazyků v roli odborného poradc přdá lktronickou formou v podobě tabulky roztříděná slovíčka a věty jdnotlivým učitlům jazyka a to konkrétně lxikálních jdnotk (slov z odborné trminologi) k každému kurzu. KROK. učitl cizího jazyka (přklad slovíčk a vět) Učitl cizího jazyka pořídí do začátku násldujícího týdn tortického vyučování přklad daných výrazů a vět podl jdnotlivých kurzů do anglického nbo němckého jazyka. K tomu, aby zajistil správnost přkladu, využij intrnt, slovníky, konzultaci s ostatními učitli cizích jazyků a učitl jazyků v roli odborného poradc. Přklad slovíčk a vět v anglickém nbo němckém jazyc pošl prostřdnictvím vdoucího učitl odborného výcviku příslušnému učitli odborného výcviku, aby s mohl připravit na procvičování slov v týdnu odborného výcviku. Pokud má učitl odborného výcviku v své skupině žáky angličtinář i němčinář, obdrží přklad slovíčk do obou jazyků. METODIKA PRO UČITELE

13 KROK. učitl cizího jazyka (vložní slovíčk a vět do Larningového aplikac, tvorba cviční v Larningové aplikaci) Jakmil si j učitl cizího jazyka jist přkladm odborné trminologi (-ti slovíčk a -ti vět v jdné lkci pro jdn kurz), vloží slovíčka a věty (čský a cizojazyčný přklad) do Larningové aplikac. Jakmil si j učitl cizího jazyka jist přkladm, připraví pro žáky dostatk matriálů k przntaci a procvičování daných slovíčk a vět. Příklady různých typů cviční: Pravdivé a npravdivé výroky. (označí s pravdivost) Aj: You can swp th chimny with a hammr. Ys - No Nj: Man kann dn Schornstin mit inm Hammr putzn. Ys - No Výběr z několika možností. (správné slovo s označí) Aj: W us a hammr a burnr a broom for wlding. Nj: Zum Schwiß brauchn wir inn Hammr inn Brnnr inn Bsn. Doplňování slov do txtu. (txt v rámčku s bud doplňovat) Aj: W us oxygn actyln flam. Nj: Wir bnutzn in Saurstoff Actyln Flamm. Doplňování slov do txtu s výběrm. (správné slovo s označí) Aj: In installation stuff blongs: a basin Plirs Shos Nj: Zum Installationszubhör ghört: Das Waschbckn Di Zang Di Schuhn METODIKA PRO UČITELE

14 Přházná písmna. (txt v rámčku s bud doplňovat) Aj: ipp pip Nj: rhro Rohr Doplňování chybějících písmn. (txt v rámčku s bud doplňovat) Aj: p i p. Nj: R o h r. Přiřazování slov k obrázku. Aj: Scrw drivr plirs Nj: r Schraubnzihr Zang Katgorizac. Aj: Matrials tools Scrw-drivr Concrt Iron Plirs Wood Nj: Matrial Wrkzug Schraubnzihr Bton Eisn Zang Holz Vyhldávání a oprava chyb v txtu. (txt v rámčku s bud doplňovat) Aj: H is a carpntr. Nj: Wir bnutzn in Saurstoff Actyln Flamm. Přházný slovosld. (jdnotlivá slova s sřadí do správného pořadí) Aj: You with can a chimny hammr swp th. Nj: Man Schornstin kann putzn dn mit Hammr inm. METODIKA PRO UČITELE

15 Křížovky. Diktát. Přklad z cizího jazyka do jazyka čského nbo naopak. Další typy cviční podl potřb a možností. Vybraná cviční vloží učitl cizího jazyku do Larningové aplikac. V případě, ž potřbuj pomoc při vkládání cviční do Larningové aplikac, kontaktuj mtodika výuky jazyků nbo učitl ICT. V případě, ž potřbuj vytvořit šablonu pro nový typ cviční, kontaktuj odborníka na Larning prostřdnictvím mtodika výuky jazyků. KROK. dabing ozvuční jdnotlivých slovíčk a vět V týdnu po odborném výcviku, po vložní slovíčk a vět do Larningové aplikac učitlm cizího jazyku, nadabují přdm smluvní dabéři jdnotlivá slovíčka a věty a odborník na Larning přiřadí ozvuční slovíčk a vět v zvukovém formátu (*.MP) do databáz slovíčk a vět jdnotlivých kurzů a lkcí.. Ralizac jazykové hodiny (při hodině cizího jazyka) KROK. učitl cizího jazyka s žáky běhm týdn tortické výuky Učitl cizího jazyka v druhé části týdn tortické výuky žákům przntuj význam výrazů (slovíčk a vět), jjich použití a jjich formu (psaní a výslovnost). S využitím intraktivní tabul v učbnách vybavných intraktivní tchnikou, učitl cizího jazyka procvičuj s žáky jdnotlivá slovíčka a věty, ktrá vznikla při hodinách odborného výcviku v přdšlém týdnu. Dál učitl cizího jazyka procvičuj s žáky cviční popsaná v přdcházjícím. kroku. Na konci hodiny učitl shrn, co s žáci naučili a doporučí jim, jak si mají slovíčka a věty procvičovat i mimo výuku. METODIKA PRO UČITELE

16 Od druhého cyklu výuky bud (přd przntací a procvičováním nových slovíčk a vět) zařazno zopakování slovíčk z přdchozího cyklu, případně přdchozích cyklů.. Násldné procvičování (při hodině odborného výcviku) KROK. učitl odborného výcviku s žáky běhm týdn odborného výcviku Na začátku týdn odborného výcviku násldujícího po przntaci nových slovíčk a vět učitlm cizího jazyka žáci spolčně s učitlm odborného výcviku procvičují slovíčka přdcházjícího týdn v obou jazycích. To vyžaduj připravnost učitl odborného výcviku (včasné obdržní přložných slovíčk a vět od učitlů cizího jazyka, přdm si připraví formu procvičování). Vzhldm k tomu, ž výslovnost daných slov v cizím jazyc můž být obtížná, má každý učitl odborného výcviku přístup do Larningového prostřdí a možnost využít k nácviku výslovnosti jho ozvučných částí. Doporučuj s také, aby učitl odborného výcviku přd počátkm týdn kontaktoval učitl cizího jazyka své skupiny (svých skupin) a zkonzultoval s ním výslovnost daných slovíčk a vět. KROK. Individuální procvičování Individuální procvičování probíhá on-lin, prostřdnictvím cviční vložných do Larningové aplikac. Výhodou j, ž žáci k nim mají přístup i mimo školu. Mohou j opakovat kdykoli, kdkoli a opakovaně. KROK. Vznik jdné lkc j dokončn Clý cyklus vzniku jdné lkc j tímto uzavřn a začíná opět nová: PŘÍPRAVA JAZYKOVÉ VÝUKY REALIZACE JAZYKOVÉ HODINY a NÁSLEDNÉ PROCVIČOVÁNÍ. METODIKA PRO UČITELE

17 . Hodnocní Znalost slovní zásoby a aktivitu žáků v procsu osvojování si slovní zásoby hodnotí učitl cizího jazyka. Hodnocní j zahrnuto do hodnocní jím vyučovaného jazyka. Bud hodnocna jdnak aktivita při práci s intraktivní tabulí v průběhu vlastní výuky, jdnak úspěšnost v závěrčných tstch na konci jdnotlivých pololtí. V přdposldním týdnu tortické výuky každého pololtí proběhn v každé skupině opakování všch clků daného pololtí, v posldním týdnu proběhn závěrčný tst. Žáci tak získají zpětnou vazbu, informaci o tom, nakolik odbornou trminologii studovaného oboru zvládli. Zárovň žáci vyplní dotazníky, jjichž prostřdnictvím získají zpětnou vazbu učitlé cizího jazyka a odborného výcviku a vdní projktu.. Závěr Účlm této mtodické příručky j usnadnit práci učitlům, ktří s budou podílt na ralizaci projktu Začlnění odborné trminologi do výuky cizích jazyků. Nmyslím si, ž tato podoba příručky j dfinitivní a doufám v aktivní spolupráci všch učitlů při jjí rvizi. Abychom dosáhli toho, ž způsob prác popsaný v tomto matriálu bud motivující a přínosný pro všchny skupiny, ktrých s dotýká, tj. učitl cizích jazyků, učitl odborné výchovy a přdvším žáky, bud nutné provádět v mtodic v průběhu Vaší prác v projktu úpravy na základě Vašich připomínk. Všm zúčastněným přjm při práci na tomto projktu mnoho úspěchů. Tým mtodiků Ing. Jan BRANDA, Mgr. Martin Valnta METODIKA PRO UČITELE

18 Příloha č. - Kalndář prác na jdnotlivých lkcích. S ohldm na dn začátku školního roku, trmín a délku podzimních a vánočních prázdnin uvádím orintační kalndář prác na jdnotlivých lkcích v prvním pololtí školního roku. Maximální počt lkcí za první pololtí j lkcí.. pololtí školního roku.září.říjn.listopad.prosinc.září zahájní.říjn.listopad.prosinc.září školního.říjn.listopad.prosinc.září roku.říjn 0.listopad.prosinc.září.říjn.listopad.prosinc.září.říjn.listopad.prosinc lkc lkc.září.říjn.listopad 0.prosinc.září.říjn.listopad.prosinc.září.říjn.listopad.ldn.září.říjn.listopad.ldn.září.říjn.listopad.ldn.září.říjn.listopad.ldn.září.říjn.listopad.ldn lkc.září.říjn 0.listopad.ldn.září 0.říjn.prosinc.ldn.září.říjn.prosinc.ldn.září.říjn.prosinc.ldn.září.říjn.prosinc.ldn.září.říjn.prosinc.ldn 0.září.říjn.prosinc.ldn lkc lkc.září.říjn.prosinc.ldn.září.říjn.prosinc.ldn.září.říjn.prosinc.ldn.září.říjn.prosinc.ldn.září 0.říjn.prosinc.ldn.září.říjn.prosinc.ldn.září.listopad.prosinc.ldn lkc.září.listopad.prosinc 0.ldn.září.listopad.prosinc.ldn 0.září.listopad.prosinc.ldn.říjn.listopad.prosinc.ldn.říjn.listopad.prosinc.ldn.říjn.listopad.prosinc lkc.ldn.říjn.listopad 0.prosinc.ldn lkc.říjn.listopad.prosinc.ldn.listopad.prosinc.ldn.listopad.prosinc.ldn.listopad 0.ldn.listopad.ldn.listopad.listopad.listopad vánoční prázdniny lkc lkc lkc METODIKA PRO UČITELE

19 S ohldm na trmín a délku vánočních prázdnin, vlikonočních prázdnin a jarních prázdnin, uvádím orintační kalndář prác na jdnotlivých lkcích v druhém pololtí školního roku. Maximální počt lkcí za druhé pololtí j lkcí.. pololtí školního roku.únor.břzn.dubn 0.květn.únor.břzn.dubn.květn.únor.břzn 0.dubn.črvn.únor.břzn.dubn.črvn.únor.břzn.dubn.črvn.únor.břzn.dubn.črvn lkc lkc.únor.břzn.dubn.črvn.únor.břzn.dubn.črvn lkc.únor.břzn.dubn.črvn.únor.břzn.dubn.črvn.únor.břzn.dubn.črvn.únor 0.břzn.dubn.črvn.únor.břzn 0.dubn.črvn.únor.břzn.květn.črvn.únor.břzn.květn.črvn.únor.břzn.květn.črvn.únor.břzn.květn.črvn.únor.břzn.květn.črvn 0.únor.břzn.květn.črvn.únor.břzn.květn.črvn lkc lkc.únor.břzn.květn.črvn.únor 0.břzn.květn 0.črvn lkc.únor.břzn.květn.črvn.únor.dubn.květn.črvn.únor.dubn.květn.črvn.únor.dubn.květn.črvn.únor.dubn.květn.črvn.břzn.dubn.květn.črvn.břzn.dubn.květn.črvn.břzn.dubn.květn.črvn jarní.břzn prázdniny.dubn.květn.črvn.břzn.dubn.květn 0.črvn.břzn.dubn 0.květn.břzn.dubn.květn lkc.břzn.dubn.květn.dubn.květn.dubn.květn lkc.dubn.květn.dubn.květn.dubn.květn.květn.květn lkc lkc vysvědční METODIKA PRO UČITELE

20 Příloha č. - Ukázka prác v výukovém Larningovém portálu pro podporu výuky cizích jazyků na SOU Plynárnské v Pardubicích. Vstup do Larningového portálu Do příkazového řádku intrntového prohlížč zadjt adrsu: Načt s vám okno viz. obrázk č.. Do pol Uživatlské jméno a Hslo zadjt své přihlašovací údaj, ktré jst obdržli od učitl ICT. obrázk č. METODIKA PRO UČITELE

21 Vstup do výběru Katgori kurzů V intrntovém prohlížči s vám po zadání správných přihlašovacích údajů zobrazí okno viz. obrázk č.. Uprostřd okna si můžt vybrat katgorii kurzů. Kurzy jsou rozdělny podl cizího jazyka (Anglický jazyk, Němcký jazyk) Kurzy jsou rozdělny podl pololtí školního roku (. pololtí;. pololtí). Kurzy jsou rozdělny podl jdnotlivých tříd v ročníku podl oboru vzdělávání (. I,. K,. M,. ME atd.). Názv kurzu j např. v tvaru Kurz angličtiny pro.i (. pololtí), zkratka AJ-I-. Kliknutím na odkaz konkrétního kurzu vstoupít do kurzu. obrázk č. METODIKA PRO UČITELE

22 Vstup do konkrétního kurzů V intrntovém prohlížči s vám zobrazí okno, viz.obrázk č.. Uprostřd okna si můžt vybrat jdnotlivou lkci, s ktrou budt pracovat. Lkc j rozdělna na databázi slovíčk a vět (Unit slovíčka a věty). Lkc j rozdělna na jdnotlivá cviční (Úloha na přiřazování slov, Úloha na přiřazování vět, atd.). Kliknutím na odkaz databáz slovíčk a vět (Unit slovíčka a věty) vstoupít do databáz slovíčk a vět lkc č.. obrázk č. METODIKA PRO UČITELE

23 Vstup do databáz slovíčk a vět konkrétní lkc V intrntovém prohlížči s vám zobrazí okno, viz.obrázk č.. Okno j rozdělno v horizontální rovině tak, ž pod sbou j oblast slovíčk a oblast vět, s ktrou můžt pracovat. Tabulka j rozdělna na sloupc Slovo čsky Přklad slova / Přklad věty Soubor jazyk Poznámka Akc. Pokud kliknt na trojúhlník, spustí s animac dabing slova či věty. Kliknutím na odkaz v horní navigační liště např. (Výuka cizích jazyků AJ-I- Slovíčka a věty Unit - slovíčka a věty) na odkaz Slovíčka a věty, vstoupít do výběru slovíčk a vět všch lkcí daného kurzu. obrázk č. METODIKA PRO UČITELE

24 Vstup do výběru slovíčk a vět všch lkcí daného kurzu V intrntovém prohlížči s vám zobrazí okno viz. obrázk č.. V okně jsou Slovíčka a věty rozdělna do tabulky číslně podl témat (lkcí) a názvu lkc (Unit ) Vybrt z názvu lkci, v ktré chct procházt nadabovaná slovíčka a věty a pracujt s databází slovíčk a vět konkrétní lkc viz.obrázk č.. obrázk č. Kliknutím na odkaz v horní navigační liště např. (Výuka cizích jazyků AJ-I- Slovíčka a věty ) na odkaz AJ-I-, vstoupít zpět do kurzu, kd můžt opět pracovat s databází slovíčk a vět a s cvičními. Kliknutím na odkaz prác s cvičním viz.obrázk č., vstoupít do okna pro práci s cvičním. METODIKA PRO UČITELE

25 Vstup do okna pro práci s cvičním V intrntovém prohlížči s vám zobrazí okno viz.obrázk č.. V tomto okně kliknět na odkaz Pokus o zvládnutí tstu, otvř s okno viz.obrázk č.. V okně j zpracované cviční Úloha na přiřazování slov. obrázk č. Přtažním cizojazyčného slova do pol Umístit odpověď zd, vybrt správný přklad slova. Viz. obrázk č.. obrázk č. METODIKA PRO UČITELE

26 Po přtažní všch -ti slov, kliknět na odkaz Odslat. Cviční s vyhodnotí, viz.obrázk č.. obrázk č. Kliknutím na odkaz Odslat a ukončit pokus, s otvř okno viz. obrázk č.. obrázk č. METODIKA PRO UČITELE

27 Můžt Začít další pokus nbo kliknout na odkaz v horní navigační liště např. (Výuka cizích jazyků AJ-I- Cviční) na odkaz Cviční, vstoupít zpět do kurzu, kd můžt pracovat s databází cviční. Viz. obrázk č.. obrázk č. Kliknutím na odkaz Názvu cviční pro jdnotlivou Skci (Lkci) vstoupít do okna pro práci s cvičním viz. obrázk č.. V okně j zpracované cviční Úloha na přiřazování vět. obrázk č. Přtažním cizojazyčné věty do pol Umístit odpověď zd, vybrt správný přklad slova. Viz. obrázk č.. METODIKA PRO UČITELE

28 obrázk č. Po přtažní všch -ti vět, kliknět na odkaz Odslat. Cviční s vyhodnotí (v tomto případě jako Nsprávná odpověď), viz.obrázk č.. Obrázk č. METODIKA PRO UČITELE

29 Kliknutím na odkaz Odslat a ukončit pokus, s otvř okno viz.obrázk č.. Obrázk č. Můžt Začít další pokus nbo kliknout na odkaz v horní navigační liště např. (Výuka cizích jazyků AJ-I- Cviční) na odkaz Cviční, vstoupít zpět do kurzu, kd můžt pracovat s databází cviční. Viz. obrázk č.. Horní navigační lišta slouží pro rychlou nabídku prác s Larningovým portálm. Toto byla ukázka prostřdí MOODLE výukového Larning portálu pro podporu výuky cizích jazyků na SOU Plynárnské v Pardubicích. METODIKA PRO UČITELE

30 Příloha č. - Ukázka ditování (tvorba cviční) v výukovém Larningovém portálu pro podporu výuky cizích jazyků na SOU Plynárnské v Pardubicích. Larningový portál ržim úprav V pravé části horní navigační lišty j nutné přpnout ržim prác do ržimu úprav. V tomto ržimu s zobrazí panl nástrojů (ikony) Začnět ditací přhldu slovíčk pro danou lkci. obrázk č. METODIKA PRO UČITELE

31 V prohlížči s vám zobrazí okno ditoru (funkc jsou obdobné jako u txtového ditoru WORD). obrázk č. METODIKA PRO UČITELE

32 Ukázka tvorby základních typů cviční. V databázi slovíčk a vět pro jdnotlivou lkci, zaškrtnět slovíčka nbo věty, s ktrými chct pracovat v cviční. Po tomto kroku kliknět na příkaz Úloha z vybraných. Vybrt úlohu na přiřazování nbo na skládání. Jdnotlivé úlohy s uloží do tzv. banky úloh a zobrazít j při tvorbě konkrétního typu cviční. obrázk č. METODIKA PRO UČITELE

33 V ržimu úprav u jdnotlivé lkc vytvořt cviční, viz.obrázk č.. obrázk č. Zobrazí s vám okno pro přidání nového cviční, např. Úloha na přiřazování slov. V dolní části potvrdít vznik nového cviční a dál můžt toto cviční přímo upravovat. obrázk č. METODIKA PRO UČITELE

34 V pravé části obrazovky vybírát z banky úloh, ktré jst vytvořili z slovíčk a vět. Do lvé části přsouvát úlohy na přiřazování nbo na skládání (podl typu cviční). obrázk č. METODIKA PRO UČITELE

35 V ržimu úprav u jdnotlivé lkc vytvořt cviční, viz.obrázk č.. Tntokrát s bud jdnat cviční typu Křížovka obrázk č. METODIKA PRO UČITELE

36 Zobrazí s vám okno pro přidání nového cviční Křížovka. V nastavní tohoto typu cviční určt jdnotlivé paramtry. V dolní části potvrdít vznik nového cviční a dál můžt toto cviční přímo upravovat. obrázk č. METODIKA PRO UČITELE

37 A takto vypadá cviční Křížovka. Po kliknutí na jdnotlivý sloupk nbo řádk s v pravé části obrazovky doplnísprávný přklad slovíčka. obrázk č. METODIKA PRO UČITELE 0

38 Na závěr ukázky ditac cviční s podívjt, jakým způsobm s přsouvají již vytvořná cviční horizontálně mzi sbou. Po kliknutí na ovládací panl přsunout s objví okno viz.obrázk č.. Cviční Křížovka jsm měli pod cvičním Úloha na přiřazování slov. Pokud kliknm na zakroužkované místo, cviční Křížovka bud nad cvičním Úloha na přiřazování slov. obrázk č. Toto byla ukázka ditování (tvorba cviční) v výukovém Larningovém portálu pro podporu výuky cizích jazyků na SOU Plynárnské v Pardubicích. METODIKA PRO UČITELE

39 Příloha č. - Přhld slovíčk a vět jdnotlivých lkcí AJ Anglický jazyk,. až. lkc pro. a. pololtí školního roku. Pro učbní obor --H/0 Instalatér (I.),.,. a. ročník. Pro učbní obor --H/0 Kominík (K.);., a. ročník. Pro učbní obor --H/0 Mchanik plynových zařízní (M.),.,. a. ročník. Pro studijní obor --L/00 Mchanik instalatérských a lktrotchnických zařízní budov (MIEZ.);.,. a. ročník. Slovo Slovo - přklad Věta Věta - přklad Kurz Lkc Tématický názv kologické časopisy konomika cological journals conomy Čtš kologické časopisy? Ekonomiku firmy řídí tnto Do you rad cological magazins? Th conomy of th firm is AJ-I- AJ-I- ochrana životního prostřdí muž. dirctd by this man. odpadní wast piplin Odpadní potrubí můž být Drains can b mad of AJ-I- potrubí z polypropylnu. polypropyln. třídit sort Jak často musít třídit How oftn you nd to AJ-I- odpad? sparat wast? výroba plastů plastics Výroba plastů nní Production of plastics is not AJ-I- production jdnoduchá tchnologi. a simpl tchnology. měřní misí mission masurmnts Kd měří mis? Whr to masur th missions? AJ-I- mis při spalování palivový ful cll Auto jzdí na palivové Car runs on ful clls. AJ-I- článk články. propan butan propan-butan Můž auto na propan Can a propan-butan car AJ-I- butan do podzmní garáž? gt into an undrground garag? výfukové xhaust gass Kdo kontroluj výfukové Who controls th xhaust AJ-I- plyny plyny? gass? zmní plyn natural gas Zmní plyn j kologické Natural gas is an AJ-I- palivo. cological ful. důlčík cntr punch Jak často používát důlčík? How oftn do you us cntr punch? AJ-I- zupracování kovů kružítko (a pair of) compasss Kd j moj kružítko? Whr ar my compasss? AJ-I- mikromtr micromtr Mát v firmě digitální micromtr? Do you hav a digital micromtr in th company? Can you combin ths two diffrnt mtals? AJ-I- spojit kovy join mtals Umít spojit tyto dva různé kovy? AJ-I- úhloměr protractor Úhloměr j v stol. Th protractor is in th AJ-Itabl. nýtování rivting Kominík často používá Th chimny swp oftn AJ-Inýtování. uss rivting. pájní soldring Pájní mědi j jdnoduché. Soldring coopr is asy. AJ-I- rozbíratlný dmountabl J svar rozbíratlný spoj? Is wld a dmountabl AJ-Ispoj joints joint? střihání cutting Ustřihni plch rovně. Cut th sht straight. AJ-I- svařování wlding J svařování důlžité pro Is wlding important for th AJ-Iinstalatéra? plumbr? spojování kovových součástí METODIKA PRO UČITELE

METODICKÝ POSTUP PRO ŽÁKY

METODICKÝ POSTUP PRO ŽÁKY Začlenění odborné terminologie do výuky cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ 1.07 / 1.1.03 / 03.0044 METODICKÝ POSTUP PRO ŽÁKY METODICKÝ POSTUP PRO ŽÁKY 1 Obsah Úvod... 3 1. Cíle projektu... 4

Více

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H)

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H) Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Instalatér

Více

Postup tvorby studijní opory

Postup tvorby studijní opory Postup tvorby studijní opory RNDr. Jindřich Vaněk, Ph.D. Klíčová slova: Studijní opora, distanční studium, kurz, modl řízní vztahů dat, fáz tvorby kurzu, modl modulu Anotac: Při přípravě a vlastní tvorbě

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Bydlení a každodenní život, denní režim

Bydlení a každodenní život, denní režim Bydlení a každodenní život, denní režim Konverzace z angličtiny autorka: Mgr. Nikola Němcová Základní škola a Mateřská škola Kameničky Další možnosti studia - nepovinné předměty CZ.1.07/1.1.28/02.0034

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

4. PRŮBĚH FUNKCE. = f(x) načrtnout.

4. PRŮBĚH FUNKCE. = f(x) načrtnout. Etrém funkc 4. PRŮBĚH FUNKCE Průvodc studim V matmatic, al i v fzic a tchnických oborch s často vsktn požadavk na sstrojní grafu funkc K nakrslní grafu funkc lz dns většinou použít vhodný matmatický softwar.

Více

Příprava na hodinu. Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. r. Téma hodiny: Animals (zvířata), Yes/No question (zjišťovací otázka)

Příprava na hodinu. Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. r. Téma hodiny: Animals (zvířata), Yes/No question (zjišťovací otázka) Příprava na hodinu Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. r. Téma hodiny: Animals (zvířata), Yes/No question (zjišťovací otázka) Úvodní č. h.: Good morning, boys and girls. U zadává různé pokyny, děti je plní.

Více

celkem 36 z toho: 15 instalatérů 8 topenářů - plynařů 2 elektrikáři 6 zedníků obkladačů 3 technici 2 topiči

celkem 36 z toho: 15 instalatérů 8 topenářů - plynařů 2 elektrikáři 6 zedníků obkladačů 3 technici 2 topiči POČET ZAMĚSTNANCŮ celkem 36 z toho: 15 instalatérů 8 topenářů - plynařů 2 elektrikáři 6 zedníků obkladačů 3 technici 2 topiči FIRMA DISPONUJE Celkem 16ti dodávkovými automobily a šesti osobními vozy. Každý

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk (ANJ) Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERRJ Prima 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor,

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Hello Bye Good morning Children Yes No Good afternoon Good night Good evening Dobrý den děti Ahoj Ano Dobrou noc Dobré

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 HEALTH AJ 3 Konverzační témata DUM č. 13 třetí ročník čtyřletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

4.3.2 Vlastní a příměsové polovodiče

4.3.2 Vlastní a příměsové polovodiče 4.3.2 Vlastní a příměsové polovodič Přdpoklady: 4204, 4207, 4301 Pdagogická poznámka: Pokud budt postupovat normální rychlostí, skončít u ngativní vodivosti. Nní to žádný problém, pozitivní vodivost si

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ ŠKOLKA VOLÁ - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Září klepe na vrátka... 2 B) Pracovní list... 2 C) Tvorba s dětmi - Hrneček... 4 D)

Více

Základní škola Nový Bor,

Základní škola Nový Bor, Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

BMDACCOUNT Integrované řešení pro informační systém podniku

BMDACCOUNT Integrované řešení pro informační systém podniku [BUSINESS ] SOFTWARE Intgrované řšní pro informační systém podniku Clkové řšní pro daňové poradc a auditory Kompltní řšní pro účtnictví Od faktury po kompltní řšní ERP CRM s přidanou hodnotou PROJECT Clkové

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Demonstrace skládání barev

Demonstrace skládání barev Vltrh nápadů učitlů fyziky I Dmonstrac skládání barv DENĚK NAVRÁTIL Přírodovědcká fakulta MU Brno Úvod Studnti střdních škol si často stěžují na nzáživnost nzajímavost a matmatickou obtížnost výuky fyziky.

Více

Hodnoticí standard. Topenář (kód: 36-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 27.8.2010

Hodnoticí standard. Topenář (kód: 36-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 27.8.2010 Topenář (kód: 36-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Povolání: Instalatér Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Předmět: Anglický jazyk

Předmět: Anglický jazyk 5.1.2 Obor: Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika předmětu anglický jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk, se realizuje v předmětu anglický jazyk a

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 V únoru zahájili učitelé práci na lekcích pro 2. pololetí školního roku 2011/2012 a vložili do e-learningového prostředí 1 2 lekce. Ve druhém pololetí bude práce na vkládání lekcí

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 04 ÚNOR 2009 STRANA 2 & 4 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 & 5 ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ A ZLÍNSKÝ KRAJ

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 04 ÚNOR 2009 STRANA 2 & 4 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 & 5 ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ A ZLÍNSKÝ KRAJ SPECIÁLNĚ ZAMĚŘENO NA PŮLROK ČESKÉHO PŘEDSEDNICTVÍ ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 & 4 NOVINKY Z BRUSELU Několik akcí dostalo Zlínský kraj v Bruslu na scénu! Na jdn týdn si události připravné zastoupním monopolizovali

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008 učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Úvod do jazyka Barvy Výslovnost Sloveso "have" neurčitý člen- a žák se seznamuje s cizím jazykem- s jeho

Více

Byty k pronájmu Apartments for rent. better reality

Byty k pronájmu Apartments for rent. better reality Byty k pronájmu Apartments for rent Haštalská, Praha 1 #406254 Nově zrekonstruovaný světlý byt 3+1 (100 m 2 ), který se nachází v činžovním domě s výtahem v centru historického města. Byt je umístěný ve

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK Žák vyslovuje foneticky správně odlišné hlásky. Umí se pozdravit při setkání a rozloučení. Popíše barvy ve svém okolí. Rozumí a reaguje na základní rozkazy a dokáže popsat školní věci, které má ve školní

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Ve školním roce 2012/2013 bude zahájena výuka anglického jazyka od 1.ročníku. ad 4.1. Tabulace učebního plánu 1. stupně Vyučovací předmět

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Questions and Answers

Questions and Answers Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Questions

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR. Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR. Platnost ŠVP od 1.9.2010 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR. Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR. Platnost ŠVP od 1.9.2010 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR Platnost

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

2 e W/(m2 K) (2 e) = 0.74 0.85 0.2 1 (1 0.85)(1 0.2) = 0.193. Pro jednu emisivitu 0.85 a druhou 0.1 je koeficient daný emisivitami

2 e W/(m2 K) (2 e) = 0.74 0.85 0.2 1 (1 0.85)(1 0.2) = 0.193. Pro jednu emisivitu 0.85 a druhou 0.1 je koeficient daný emisivitami Tplo skrz okna pracovní poznámky Jana Hollana Přnos okny s skládá z přnosu zářním, vdním a prouděním. Zářivý přnos Zářivý výkon E plochy S j dl Stfanova-Boltzmannova vyzařovacího zákona kd j misivita plochy

Více

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu Název projektu Kvalitní výuka za podpory ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3646 Název školy Základní škola Ohrazenice, okres Semily

Více

Anglicky u snídaně - věty

Anglicky u snídaně - věty www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Anglicky u snídaně - věty (_anglicky_u_snidane_vety.jbb) Anglicky u snídaně - věty Lekce: Pozdravení a uvítání hosta Cvičení:. POZDRAVENÍ A UVÍTÁNÍ

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu.

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu. Návod k použití ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby 0..08_V. 08/0 edice Překlad z německého originálu Montáž u vstupu do sprchového koutu (žlab s horizontální přírubou) Montáž u stěny ve sprchovém koutu

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Anglický jazyk. Ročník: 3. Téma: What is this? It is a (an). Colours

Anglický jazyk. Ročník: 3. Téma: What is this? It is a (an). Colours Anglický jazyk Ročník: 3 Téma: What is this? It is a (an). Colours Vzdělávací cíl: Procvičování otázek a odpovědí, členů a,an Slovní zásoba barvy Nácvik psaní anglických slov Výchovný cíl: Barevný svět

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 18.9.2012

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 18.9.2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VODARENSTVI_12 Název materiálu: Příslušenství a potrubí vnitřní kanalizace Tematická oblast: Vodárenství 1. ročník instalatér Anotace: Prezentace popisuje příslušenství

Více

VY_22_INOVACE_57. The Great Fire Of London

VY_22_INOVACE_57. The Great Fire Of London VY_22_INOVACE_57 The Great Fire Of London Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:7. THE GREAT FIRE OF LONDON 1/ Complete the missing words. Then listen and

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ UHERSKÝ BROD. Školní vzdělávací program. Kominík 36-56-H/01

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ UHERSKÝ BROD. Školní vzdělávací program. Kominík 36-56-H/01 STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ UHERSKÝ BROD Školní vzdělávací program 2015 1. Identifikační údaje Předkladatel: název školy Střední odborné učiliště Uherský Brod REDIZO IČ 00055107 adresa školy Svatopluka Čecha

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL otestuj základní znalost modálních sloves, opakování učiva ze základní školy: http://www.helpforenglish.cz/article/2006062301-modalni-slovesa-test-1

Více

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ Únor 2011 V únoru začali ţáci v týdnech odborného výcviku pod vedením svých učitelů odborného výcviku připravovat v

Více

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF ==> Download: SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF - Are you searching for Slovnik Cizich Slov Books? Now, you will be happy that at this time Slovnik Cizich Slov PDF

Více

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VÁNOCE VE VELKÉ BRITÁNII A USA VY_32_INOVACE_AH_3_16 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Metodický návod. pro tvůrce didaktických podpor k cizojazyčným odborným filmům

Metodický návod. pro tvůrce didaktických podpor k cizojazyčným odborným filmům Metodický návod pro tvůrce didaktických podpor k cizojazyčným odborným filmům Tento metodický návod je určen pro tvůrce didaktických podpor pro cizojazyčné odborné filmy (dále jen Tvůrce ). Didaktické

Více

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Třída / ročník 6.A,B/VI.ročník Datum vytvoření 30/7

Více

1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ...

1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 1.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Školky čas... 2 B) Pracovní list - Školky čas... 2 C) Tvorba s dětmi - Naše školka...

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

Začínáte? řezník. pekař. Instalatér. řezník lektorka. zelinář masér. holič. účetní. kuchař. instalatér prodejce. zedník. kosmetička. sevírka.

Začínáte? řezník. pekař. Instalatér. řezník lektorka. zelinář masér. holič. účetní. kuchař. instalatér prodejce. zedník. kosmetička. sevírka. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz sevírka holič Název oboru: INSTALATÉRSTVÍ A TOPENÁŘSTVÍ Druh: ŘEMESLNÁ účetní knihkupec zedník zelinář masér

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma Slovenská 2. stupeň základní Angličtina Překladová

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA je schopen používat odpovídající kultivovaný pozdrav osvojená slovíčka vyslovuje foneticky správně, dbá správné artikulace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Carl is for the first time in a new school. The teacher is asking Carl.

Více

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook Úroveň jazyka Pre Intermediate 14/ Trpný rod sloves Citace a zdroje Vytvořila : Mgr. Alena Závorová 1 Trpný rod v angličtině / The Passive Voice Trpný rod sloves je v angličtině využíván více než v češtině.

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

KOMPONENTY PRO INSTALACE

KOMPONENTY PRO INSTALACE 4 KOMPONENTY PRO INSTLE Komponenty pro instalace 93 Kompenzátory délkové roztažnosti 94 Komponenty pro odvzdušnění a plnění 95 Rozdělovače vody pro připojení vodoměrů, průchodky pro bytová jádra 96 Křížení

Více

Doprava Transportation

Doprava Transportation Doprava Transportation Můžete mi říct, kde je nejbližší zastávka autobusu/autobusové nádraží? Can you tell me where the nearest bus stop/bus station is? Kolik prosím stojí jednosměrná jízdenka do Londýna?

Více

Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů a řemesel na Středním odborném učilišti, Kyjov, Havlíčkova 1223/17. RNDr. Petr Koiš, Ph.D.

Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů a řemesel na Středním odborném učilišti, Kyjov, Havlíčkova 1223/17. RNDr. Petr Koiš, Ph.D. Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů a řemesel na Středním odborném učilišti, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 RNDr. Petr Koiš, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva Jihomoravského

Více

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry,

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry, www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu spn_ (spn ukázka a lekce.jbb) spn_ Lekce: - Kdo je kdo? Cvičení: - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO KDO JE KDO? - LEKCE Dear Larry, Drahý Larry,

Více

Vzájemný vztah mezi objemovým a hmotnostním průtokem

Vzájemný vztah mezi objemovým a hmotnostním průtokem Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Příloha č. 1: Pokyny ve škole v anglickém jazyce

Příloha č. 1: Pokyny ve škole v anglickém jazyce Příloha č. 1: Pokyny ve škole v anglickém jazyce K hotovým pracovním listům: Anglický výraz Věta využitelná ve výuce Český překlad Poznámky Look Look. Podívej/te se! Look out. Pozor! Look and play. Podívej/te

Více