METODIKA PRO UČITELE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODIKA PRO UČITELE"

Transkript

1 Začlnění odborné trminologi do výuky cizích jazyků Rgistrační číslo projktu: CZ.0 /..0 / 0.00 METODIKA PRO UČITELE METODIKA PRO UČITELE

2 Obsah. Cíl projktu.... Aktéři výuky popis klíčové aktivity.... Učitlé odborného výcviku.... Učitlé cizích jazyků.... Žáci.... Ralizac klíčových aktivit.... Příprava jazykové výuky (přd hodinou cizího jazyka)... KROK. učitl odborného výcviku spolčně s žáky běhm týdn odborného výcviku... KROK. učitl odborného výcviku spolčně s žáky na konci týdn odborného výcviku... KROK. vdoucí učitl odborného výcviku... KROK. učitl jazyků v roli odborného poradc... KROK. učitl cizího jazyka (přklad slovíčk a vět)... KROK. učitl cizího jazyka (vložní slovíčk a vět do Larningového aplikac, tvorba cviční v Larningové aplikaci)... KROK. dabing ozvuční jdnotlivých slovíčk a vět.... Ralizac jazykové hodiny (při hodině cizího jazyka)... KROK. učitl cizího jazyka s žáky běhm týdn tortické výuky.... Násldné procvičování (při hodině odborného výcviku)... KROK. učitl odborného výcviku s žáky běhm týdn odborného výcviku... KROK. Individuální procvičování... KROK. Vznik jdné lkc j dokončn.... Hodnocní.... Závěr... Příloha č. - Kalndář prác na jdnotlivých lkcích.... Příloha č. - Ukázka prác v výukovém Larningovém portálu... Příloha č. - Ukázka ditování (tvorba cviční) v výukovém Larningovém portálu.... Příloha č. - Přhld slovíčk a vět jdnotlivých lkcí AJ... Příloha č. - Přhld slovíčk a vět jdnotlivých lkcí NJ... METODIKA PRO UČITELE

3 Úvod Tato mtodika byla vytvořna jako podpůrný matriál pro potřby učitlů cizích jazyků (anglického a němckého) Střdního odborného učiliště plynárnského v Pardubicích. Jjím cílm j objasnit a sjdnotit postupy prác používané v procsu zavádění odborné trminologi studovaného oboru v oblasti odborného výcviku do výuky cizích jazyků u žáků tříltých učbních oborů a čtyřltého studijního oboru vzdělávání: učbního oboru --H/0 Instalatér (I.);.,. a. ročník učbního oboru --H/0 Mchanik plynových zařízní (M.);.,. a. ročník učbního oboru --H/0 Kominík (K.);., a. ročník (. ročník v době ralizac projktu nbyl doposud naplněn z důvodu otvřní oboru Kominík tprv v školním roc 0/0) studijního oboru --L/00 Mchanik instalatérských a lktrotchnických zařízní budov (MIEZ.);.,. a. ročník (. ročník jsm z důvodu maturitních zkoušk do projktu nzařadili) Mtodika s zabývá výběrm lxikálních jdnotk (slov z odborné trminologi), jjich přkladm do daného cizího jazyka, způsoby jjich przntac a procvičování v hodinách cizího jazyka, volbou kontxtu a ověřováním jjich znalosti u žáků. Součástí mtodiky j rovněž schéma spoluprác mzi učitli cizího jazyka, učitli odborného výcviku, mtodika výuky jazyků, mtodika odborného výcviku, případně ostatních pozic ralizačního týmu projktu. Tato mtodika byla zpracována pro potřby projktu Začlnění odborné trminologi do výuky cizích jazyků ralizovaného na SOU plynárnském v rámci opračního programu Vzdělávání pro konkurncschopnost v ltch 0-0. METODIKA PRO UČITELE

4 . Cíl projktu Obcnými cíli projktu jsou: zvýšní kvality střdního vzdělávání v Pardubickém kraji v oblasti střdoškolského vzdělávání, možnost lpšího uplatnění absolvntů tříltých učbních oborů a čtyřltého studijního oboru na trhu prác, motivac žáků k výuc cizího jazyka s využitím Larningového prostřdí, osvojování klíčových komptncí univrzálně využitlných pro uplatnění na trhu prác a pro další vzdělávání, zvýšní konkurncschopnosti školy. Spcifickými cíli jsou: zavdní odborné trminologi do výuky cizích jazyků pro snazší uplatnění absolvntů na trhu prác a začlnění cílové skupiny do spolčnosti, zvýšní motivac žáků k výuc cizího jazyka, využití nové mtody výuky zvýšní kvality výuky cizích jazyků, posílní mzipřdmětových vztahů mzi cizími jazyky a odborným výcvikm, inovac ŠVP v jazykové výuc, zvyšování jazykového povědomí daných oborů u učitlů odborného výcviku, zlpšování jazykové komptnc v oblasti odborné trminologi u učitlů cizích jazyků. METODIKA PRO UČITELE

5 . Aktéři výuky popis klíčové aktivity Učitlé odborného výcviku (+ mtodik odborného výcviku, učitl ICT) Učitlé cizích jazyků (+ mtodik výuky jazyků, učitl ICT) Žáci V násldujících kapitolách j podrobně popsána rol jdnotlivých aktérů v procsu výuky a způsob spoluprác mzi nimi.. Učitlé odborného výcviku Učitlé odborného výcviku, ktří budou po dobu ralizac projktu Začlnění odborné trminologi do výuky cizích jazyků pracovat s žáky v všch ročnících učbních oborů a studijního oboru vzdělání zařazných do projktu, budou mít možnost pracovat s potřbnou ICT tchnikou a budou proškolni v práci s touto tchnikou a softwarm. Budou mít také možnost přístupu k Larningovému programu. Spolčně s učitli cizích jazyků budou sznámni s mtodikou projktu prostřdnictvím této mtodické příručky a prznčního školní. METODIKA PRO UČITELE

6 V průběhu. pololtí školního roku 0/0, v clém školním roc 0/0 a v násldném období ralizac projktu Začlnění odborné trminologi do výuky cizích jazyků, budou na základě této mtodické příručky spolupracovat s učitli cizích jazyků na ralizaci výuky odborné trminologi v hodinách odborného výcviku: učbního oboru --H/0 Instalatér (I.);.,. a. ročník učbního oboru --H/0 Mchanik plynových zařízní (M.);.,. a. ročník učbního oboru --H/0 Kominík (K.);., a. ročník (. ročník v době ralizac projktu nbyl doposud naplněn z důvodu otvřní oboru Kominík tprv v školním roc 0/0) studijního oboru --L/00 Mchanik instalatérských a lktrotchnických zařízní budov (MIEZ.);.,. a. ročník (. ročník jsm z důvodu maturitních zkoušk do projktu nzařadili) Učitlé odborného výcviku budou úzc spolupracovat a pravidlně komunikovat s ostatními učitli odborného výcviku, učitli cizích jazyků, mtodikm výuky jazyků a mtodikm odborného výcviku a případně s dalšími osobami zapojnými do projktu (učitl ICT, vdoucí projktu, apod.), tak, aby byly splněny níž popsané postupy, formy prác a zajištěna kontinuita v jazykové přípravě žáků. V období od začátku do konc ralizac projktu Začlnění odborné trminologi do výuky cizích jazyků budou poskytovat zpětnou vazbu autorům této mtodiky formou rozhovorů a -mailů, v závěrčném období kompltac mtodiky odvzdá každý učitl odborného výcviku písmnou formou své individuální připomínky a návrhy na případné změny v mtodic. Mtodik výuky jazyků spolčně s mtodikm odborného výcviku všchny připomínky a návrhy zváží a posoudí z hldiska zadání projktu a provdou případné změny v mtodic. S nimi pak sznámí všchny aktéry projktu. Na konci každého pololtí školního roku vyplní učitlé odborného výcviku hodnotící dotazník. V spolupráci s učitli cizích jazyků zajistí vyplnění METODIKA PRO UČITELE

7 hodnotícího dotazníku žáky jdnotlivých skupin zařazných do projktu. Vyplněné dotazníky přdají mtodikům projktu. Na základě zkušností získaných v rámci projktu provdou učitlé odborného výcviku v závěru projktu, v spolupráci s mtodikm výuky jazyků a mtodikm odborného výcviku, pod vdním koordinátora ŠVP, patřičné změny v ŠVP daných oborů.. Učitlé cizích jazyků Učitlé anglického a němckého jazyka, ktří po dobu ralizac projktu Začlnění odborné trminologi do výuky cizích jazyků budou vyučovat cizí jazyk v všch ročnících učbních oborů a studijního oboru vzdělání zařazných do projktu, budou vybavni potřbnou ICT tchnikou a proškolni v práci s zakoupnou tchnikou a softwarm. Spolčně s učitli odborného výcviku budou sznámni s mtodikou projktu prostřdnictvím této mtodické příručky a prznčního školní. Sznámí s s Mtodickým postupm pro žáky. Násldně budou žáky podrobně informovat o cílch projktu, jho průběhu a jho přínosch pro žáky. Mtodický postup pro žáky v tištěné podobě přdají žákům. METODIKA PRO UČITELE

8 Sznámí žáky s způsobm prác v Larningovém prostřdí. Naučí žáky pracovat s databází slovíčk a vět. Vysvětlí žákům práci s jdnotlivými druhy cviční. V průběhu. pololtí školního roku 0/0, v clém školním roc 0/0 a v násldném období ralizac projktu Začlnění odborné trminologi do výuky cizích jazyků, budou na základě této mtodické příručky ralizovat výuku odborné trminologi v hodinách cizího jazyka: učbního oboru --H/0 Instalatér (I.);.,. a. ročník učbního oboru --H/0 Mchanik plynových zařízní (M.);.,. a. ročník učbního oboru --H/0 Kominík (K.);., a. ročník (. ročník v době ralizac projktu nbyl doposud naplněn z důvodu otvřní oboru Kominík tprv v školním roc 0/0) studijního oboru --L/00 Mchanik instalatérských a lktrotchnických zařízní budov (MIEZ.);.,. a. ročník (. ročník jsm z důvodu maturitních zkoušk do projktu nzařadili) Budou úzc spolupracovat a pravidlně komunikovat s učitli odborného výcviku, s učitlm jazyků v roli odborného poradc (koordinac správnosti odborné trminologi a užití použitých slovíčk a vět k přkladu do cizího jazyka), s učitlm ICT a odborníky na Larning tak, aby byly splněny níž popsané postupy, formy prác a zajištěna kontinuita v jazykové přípravě žáků. V období od začátku do konc ralizac projktu Začlnění odborné trminologi do výuky cizích jazyků budou poskytovat zpětnou vazbu autorům této mtodiky formou rozhovorů a -mailů, na konci tohoto období odvzdá každý učitl písmnou formou své individuální připomínky a návrhy na případné změny v mtodic. Mtodik výuky jazyků spolčně s mtodikm odborného výcviku všchny připomínky a návrhy zváží a posoudí z hldiska zadání projktu a provdou případné změny v mtodic. S nimi pak sznámí všchny aktéry projktu. Na konci každého pololtí školního roku vyplní učitlé cizích jazyků hodnotící dotazník. V spolupráci s učitli odborného výcviku zajistí vyplnění METODIKA PRO UČITELE

9 hodnotícího dotazníku žáky jdnotlivých skupin zařazných do projktu. Vyplněné dotazníky přdají mtodikům projktu. Na základě zkušností získaných v rámci projktu provdou učitlé cizích jazyků v závěru projktu v spolupráci s mtodikm výuky jazyků a mtodikm odborného výcviku, pod vdním koordinátora ŠVP, patřičné změny v ŠVP daných oborů.. Žáci Žáci budou aktivně zapojni do procsu výběru slovní zásoby z oblasti odborné trminologi používané v daném týdnu odborného výcviku. V spolupráci s učitlm odborného výcviku vybrou na konci každého týdn až lxikálních jdnotk (slov z odborné trminologi), ktré považují za důlžité z hldiska jjich oboru. Dohodnou s na jdnoduchých větách, v ktrých s slova vyskytují, a ktrá by chtěli umět sdělit v cizím jazyc. Tím dodají slovní zásobě rálný kontxt. V týdnu tortické výuky si žáci v Larningového prostřdí, kd postupně bud vznikat databáz slovíčk a vět, prostřdnictvím cviční vytvořných učitli cizích jazyků a za použití intraktivní tabul osvojí METODIKA PRO UČITELE

10 zvolnou slovní zásobu v zvolném kontxtu, případně v kontxtch dodaných učitli. V násldujícím týdnu odborného výcviku znovu zopakují danou slovní zásobu v spolupráci s učitlm odborného výcviku. Na konci týdn vybrou dalších až lxikálních jdnotk (slov z odborné trminologi), ktré považují za důlžité z hldiska jjich oboru, a clý procs s opakuj. Na konci každého pololtí žáci vyplní hodnotící dotazník a v jdné z posldních hodin příslušného jazyka absolvují závěrčný tst, ktrý vyhodnotí jjich znalosti v oblasti odborné trminologi v cizím jazyc. Žáci budou mít přístup do Larningového prostřdí k cvičním, databázi slovíčk a vět tak, aby měli možnost individuálně si danou slovní zásobu procvičovat mimo vlastní výuku doma (či kdkoli tam, kd j přístup na intrnt) nbo v učbně výpočtní tchniky v době konzultací.. Ralizac klíčových aktivit TVORBA VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ VÝUKA APLIKOVANÝCH JAZYKŮ V PRAXI METODIKA PRO UČITELE

11 . Příprava jazykové výuky (přd hodinou cizího jazyka) KROK. učitl odborného výcviku spolčně s žáky běhm týdn odborného výcviku Učitl odborného výcviku v spolupráci s žáky shromáždí běhm pracovního týdn učivo, ktré si žáci osvojili v daném pracovním týdnu. V co njvyšší míř k tomu využij odbornou trminologii osvojnou žáky v daném pracovním týdnu. Účlm j, aby si žáci uvědomili, co s naučili a dovdli o tom komunikovat v čském jazyc. Učitl odborného výcviku si tímto připraví podklady pro výběr slovní zásoby a rálného kontxtu k přkladu do cizího jazyka. KROK. učitl odborného výcviku spolčně s žáky na konci týdn odborného výcviku Učitl odborného výcviku na konci pracovního týdn zahájí diskuzi o tom, ktré z osvojných výrazů by žáci mohli potřbovat k profsní komunikaci. K tomu, aby žáky motivoval, navodí např. situaci, kdy do firmy přijíždí pracovat spolupracovníci z zahraničí, žáci jdou na brigádu do ciziny, potřbují porozumět cizojazyčnému návodu k použití stroj, nástroj nbo výrobku atd. Výsldkm této diskuz bud až zvolných lxikálních jdnotk (slov z odborné trminologi). Příkladm takové lxikální jdnotky jsou například: podstatná jména - názvy nástrojů, strojů a jjich částí, matriálů, pomůck atd. (např. obor Instalatér klště, nůžky, hořák, izolac, potrubí, měď, vntil..., obor Kominík - malta, zdivo, cihla, lšní, kouřovod, kladivo, komín, střcha...) slovsa - činnosti, děj, tchnologi (např. obor Mchanik plynových zařízní - svařit, brousit, změřit, ohýbat, soustružit..., obor Kominík - míchat, zdít, sřídit, postavit, zatlouci...) přídavná jména - označující vlastnosti matriálů, nástrojů, strojů (např. Instalatér plastové potrubí, plynový hořák, nosná konstrukc, tlaková zkouška, dilatační spára..., ) METODIKA PRO UČITELE

12 Žáci dál uvdou každý výraz do rálného kontxtu krátké jdnoduché věty. Zvolné výrazy a sstavné věty přdá učitl odborného výcviku vdoucímu učitli odborného výcviku. KROK. vdoucí učitl odborného výcviku Vdoucí učitl odborného výcviku zajistí přdání zvolných výrazů a sstavných vět příslušnému učitli jazyků v roli odborného poradc (koordinac správnosti odborné trminologi a užití použitých slovíčk a vět k přkladu do cizího jazyka). KROK. učitl jazyků v roli odborného poradc Učitl cizího jazyka v roli odborného poradc přkontroluj správnost odborné trminologi a užití použitých slovíčk a vět k přkladu do cizího jazyka. Roztřídí jdnotlivá slovíčka a věty podl jdnotlivých kurzů pro anglický a němcký jazyk (kurz j v podstatě skupina žáků v jdné jazykové třídě) a jdnotlivých oborů a ročníků. Učitl jazyků v roli odborného poradc přdá lktronickou formou v podobě tabulky roztříděná slovíčka a věty jdnotlivým učitlům jazyka a to konkrétně lxikálních jdnotk (slov z odborné trminologi) k každému kurzu. KROK. učitl cizího jazyka (přklad slovíčk a vět) Učitl cizího jazyka pořídí do začátku násldujícího týdn tortického vyučování přklad daných výrazů a vět podl jdnotlivých kurzů do anglického nbo němckého jazyka. K tomu, aby zajistil správnost přkladu, využij intrnt, slovníky, konzultaci s ostatními učitli cizích jazyků a učitl jazyků v roli odborného poradc. Přklad slovíčk a vět v anglickém nbo němckém jazyc pošl prostřdnictvím vdoucího učitl odborného výcviku příslušnému učitli odborného výcviku, aby s mohl připravit na procvičování slov v týdnu odborného výcviku. Pokud má učitl odborného výcviku v své skupině žáky angličtinář i němčinář, obdrží přklad slovíčk do obou jazyků. METODIKA PRO UČITELE

13 KROK. učitl cizího jazyka (vložní slovíčk a vět do Larningového aplikac, tvorba cviční v Larningové aplikaci) Jakmil si j učitl cizího jazyka jist přkladm odborné trminologi (-ti slovíčk a -ti vět v jdné lkci pro jdn kurz), vloží slovíčka a věty (čský a cizojazyčný přklad) do Larningové aplikac. Jakmil si j učitl cizího jazyka jist přkladm, připraví pro žáky dostatk matriálů k przntaci a procvičování daných slovíčk a vět. Příklady různých typů cviční: Pravdivé a npravdivé výroky. (označí s pravdivost) Aj: You can swp th chimny with a hammr. Ys - No Nj: Man kann dn Schornstin mit inm Hammr putzn. Ys - No Výběr z několika možností. (správné slovo s označí) Aj: W us a hammr a burnr a broom for wlding. Nj: Zum Schwiß brauchn wir inn Hammr inn Brnnr inn Bsn. Doplňování slov do txtu. (txt v rámčku s bud doplňovat) Aj: W us oxygn actyln flam. Nj: Wir bnutzn in Saurstoff Actyln Flamm. Doplňování slov do txtu s výběrm. (správné slovo s označí) Aj: In installation stuff blongs: a basin Plirs Shos Nj: Zum Installationszubhör ghört: Das Waschbckn Di Zang Di Schuhn METODIKA PRO UČITELE

14 Přházná písmna. (txt v rámčku s bud doplňovat) Aj: ipp pip Nj: rhro Rohr Doplňování chybějících písmn. (txt v rámčku s bud doplňovat) Aj: p i p. Nj: R o h r. Přiřazování slov k obrázku. Aj: Scrw drivr plirs Nj: r Schraubnzihr Zang Katgorizac. Aj: Matrials tools Scrw-drivr Concrt Iron Plirs Wood Nj: Matrial Wrkzug Schraubnzihr Bton Eisn Zang Holz Vyhldávání a oprava chyb v txtu. (txt v rámčku s bud doplňovat) Aj: H is a carpntr. Nj: Wir bnutzn in Saurstoff Actyln Flamm. Přházný slovosld. (jdnotlivá slova s sřadí do správného pořadí) Aj: You with can a chimny hammr swp th. Nj: Man Schornstin kann putzn dn mit Hammr inm. METODIKA PRO UČITELE

15 Křížovky. Diktát. Přklad z cizího jazyka do jazyka čského nbo naopak. Další typy cviční podl potřb a možností. Vybraná cviční vloží učitl cizího jazyku do Larningové aplikac. V případě, ž potřbuj pomoc při vkládání cviční do Larningové aplikac, kontaktuj mtodika výuky jazyků nbo učitl ICT. V případě, ž potřbuj vytvořit šablonu pro nový typ cviční, kontaktuj odborníka na Larning prostřdnictvím mtodika výuky jazyků. KROK. dabing ozvuční jdnotlivých slovíčk a vět V týdnu po odborném výcviku, po vložní slovíčk a vět do Larningové aplikac učitlm cizího jazyku, nadabují přdm smluvní dabéři jdnotlivá slovíčka a věty a odborník na Larning přiřadí ozvuční slovíčk a vět v zvukovém formátu (*.MP) do databáz slovíčk a vět jdnotlivých kurzů a lkcí.. Ralizac jazykové hodiny (při hodině cizího jazyka) KROK. učitl cizího jazyka s žáky běhm týdn tortické výuky Učitl cizího jazyka v druhé části týdn tortické výuky žákům przntuj význam výrazů (slovíčk a vět), jjich použití a jjich formu (psaní a výslovnost). S využitím intraktivní tabul v učbnách vybavných intraktivní tchnikou, učitl cizího jazyka procvičuj s žáky jdnotlivá slovíčka a věty, ktrá vznikla při hodinách odborného výcviku v přdšlém týdnu. Dál učitl cizího jazyka procvičuj s žáky cviční popsaná v přdcházjícím. kroku. Na konci hodiny učitl shrn, co s žáci naučili a doporučí jim, jak si mají slovíčka a věty procvičovat i mimo výuku. METODIKA PRO UČITELE

16 Od druhého cyklu výuky bud (přd przntací a procvičováním nových slovíčk a vět) zařazno zopakování slovíčk z přdchozího cyklu, případně přdchozích cyklů.. Násldné procvičování (při hodině odborného výcviku) KROK. učitl odborného výcviku s žáky běhm týdn odborného výcviku Na začátku týdn odborného výcviku násldujícího po przntaci nových slovíčk a vět učitlm cizího jazyka žáci spolčně s učitlm odborného výcviku procvičují slovíčka přdcházjícího týdn v obou jazycích. To vyžaduj připravnost učitl odborného výcviku (včasné obdržní přložných slovíčk a vět od učitlů cizího jazyka, přdm si připraví formu procvičování). Vzhldm k tomu, ž výslovnost daných slov v cizím jazyc můž být obtížná, má každý učitl odborného výcviku přístup do Larningového prostřdí a možnost využít k nácviku výslovnosti jho ozvučných částí. Doporučuj s také, aby učitl odborného výcviku přd počátkm týdn kontaktoval učitl cizího jazyka své skupiny (svých skupin) a zkonzultoval s ním výslovnost daných slovíčk a vět. KROK. Individuální procvičování Individuální procvičování probíhá on-lin, prostřdnictvím cviční vložných do Larningové aplikac. Výhodou j, ž žáci k nim mají přístup i mimo školu. Mohou j opakovat kdykoli, kdkoli a opakovaně. KROK. Vznik jdné lkc j dokončn Clý cyklus vzniku jdné lkc j tímto uzavřn a začíná opět nová: PŘÍPRAVA JAZYKOVÉ VÝUKY REALIZACE JAZYKOVÉ HODINY a NÁSLEDNÉ PROCVIČOVÁNÍ. METODIKA PRO UČITELE

17 . Hodnocní Znalost slovní zásoby a aktivitu žáků v procsu osvojování si slovní zásoby hodnotí učitl cizího jazyka. Hodnocní j zahrnuto do hodnocní jím vyučovaného jazyka. Bud hodnocna jdnak aktivita při práci s intraktivní tabulí v průběhu vlastní výuky, jdnak úspěšnost v závěrčných tstch na konci jdnotlivých pololtí. V přdposldním týdnu tortické výuky každého pololtí proběhn v každé skupině opakování všch clků daného pololtí, v posldním týdnu proběhn závěrčný tst. Žáci tak získají zpětnou vazbu, informaci o tom, nakolik odbornou trminologii studovaného oboru zvládli. Zárovň žáci vyplní dotazníky, jjichž prostřdnictvím získají zpětnou vazbu učitlé cizího jazyka a odborného výcviku a vdní projktu.. Závěr Účlm této mtodické příručky j usnadnit práci učitlům, ktří s budou podílt na ralizaci projktu Začlnění odborné trminologi do výuky cizích jazyků. Nmyslím si, ž tato podoba příručky j dfinitivní a doufám v aktivní spolupráci všch učitlů při jjí rvizi. Abychom dosáhli toho, ž způsob prác popsaný v tomto matriálu bud motivující a přínosný pro všchny skupiny, ktrých s dotýká, tj. učitl cizích jazyků, učitl odborné výchovy a přdvším žáky, bud nutné provádět v mtodic v průběhu Vaší prác v projktu úpravy na základě Vašich připomínk. Všm zúčastněným přjm při práci na tomto projktu mnoho úspěchů. Tým mtodiků Ing. Jan BRANDA, Mgr. Martin Valnta METODIKA PRO UČITELE

18 Příloha č. - Kalndář prác na jdnotlivých lkcích. S ohldm na dn začátku školního roku, trmín a délku podzimních a vánočních prázdnin uvádím orintační kalndář prác na jdnotlivých lkcích v prvním pololtí školního roku. Maximální počt lkcí za první pololtí j lkcí.. pololtí školního roku.září.říjn.listopad.prosinc.září zahájní.říjn.listopad.prosinc.září školního.říjn.listopad.prosinc.září roku.říjn 0.listopad.prosinc.září.říjn.listopad.prosinc.září.říjn.listopad.prosinc lkc lkc.září.říjn.listopad 0.prosinc.září.říjn.listopad.prosinc.září.říjn.listopad.ldn.září.říjn.listopad.ldn.září.říjn.listopad.ldn.září.říjn.listopad.ldn.září.říjn.listopad.ldn lkc.září.říjn 0.listopad.ldn.září 0.říjn.prosinc.ldn.září.říjn.prosinc.ldn.září.říjn.prosinc.ldn.září.říjn.prosinc.ldn.září.říjn.prosinc.ldn 0.září.říjn.prosinc.ldn lkc lkc.září.říjn.prosinc.ldn.září.říjn.prosinc.ldn.září.říjn.prosinc.ldn.září.říjn.prosinc.ldn.září 0.říjn.prosinc.ldn.září.říjn.prosinc.ldn.září.listopad.prosinc.ldn lkc.září.listopad.prosinc 0.ldn.září.listopad.prosinc.ldn 0.září.listopad.prosinc.ldn.říjn.listopad.prosinc.ldn.říjn.listopad.prosinc.ldn.říjn.listopad.prosinc lkc.ldn.říjn.listopad 0.prosinc.ldn lkc.říjn.listopad.prosinc.ldn.listopad.prosinc.ldn.listopad.prosinc.ldn.listopad 0.ldn.listopad.ldn.listopad.listopad.listopad vánoční prázdniny lkc lkc lkc METODIKA PRO UČITELE

19 S ohldm na trmín a délku vánočních prázdnin, vlikonočních prázdnin a jarních prázdnin, uvádím orintační kalndář prác na jdnotlivých lkcích v druhém pololtí školního roku. Maximální počt lkcí za druhé pololtí j lkcí.. pololtí školního roku.únor.břzn.dubn 0.květn.únor.břzn.dubn.květn.únor.břzn 0.dubn.črvn.únor.břzn.dubn.črvn.únor.břzn.dubn.črvn.únor.břzn.dubn.črvn lkc lkc.únor.břzn.dubn.črvn.únor.břzn.dubn.črvn lkc.únor.břzn.dubn.črvn.únor.břzn.dubn.črvn.únor.břzn.dubn.črvn.únor 0.břzn.dubn.črvn.únor.břzn 0.dubn.črvn.únor.břzn.květn.črvn.únor.břzn.květn.črvn.únor.břzn.květn.črvn.únor.břzn.květn.črvn.únor.břzn.květn.črvn 0.únor.břzn.květn.črvn.únor.břzn.květn.črvn lkc lkc.únor.břzn.květn.črvn.únor 0.břzn.květn 0.črvn lkc.únor.břzn.květn.črvn.únor.dubn.květn.črvn.únor.dubn.květn.črvn.únor.dubn.květn.črvn.únor.dubn.květn.črvn.břzn.dubn.květn.črvn.břzn.dubn.květn.črvn.břzn.dubn.květn.črvn jarní.břzn prázdniny.dubn.květn.črvn.břzn.dubn.květn 0.črvn.břzn.dubn 0.květn.břzn.dubn.květn lkc.břzn.dubn.květn.dubn.květn.dubn.květn lkc.dubn.květn.dubn.květn.dubn.květn.květn.květn lkc lkc vysvědční METODIKA PRO UČITELE

20 Příloha č. - Ukázka prác v výukovém Larningovém portálu pro podporu výuky cizích jazyků na SOU Plynárnské v Pardubicích. Vstup do Larningového portálu Do příkazového řádku intrntového prohlížč zadjt adrsu: Načt s vám okno viz. obrázk č.. Do pol Uživatlské jméno a Hslo zadjt své přihlašovací údaj, ktré jst obdržli od učitl ICT. obrázk č. METODIKA PRO UČITELE

21 Vstup do výběru Katgori kurzů V intrntovém prohlížči s vám po zadání správných přihlašovacích údajů zobrazí okno viz. obrázk č.. Uprostřd okna si můžt vybrat katgorii kurzů. Kurzy jsou rozdělny podl cizího jazyka (Anglický jazyk, Němcký jazyk) Kurzy jsou rozdělny podl pololtí školního roku (. pololtí;. pololtí). Kurzy jsou rozdělny podl jdnotlivých tříd v ročníku podl oboru vzdělávání (. I,. K,. M,. ME atd.). Názv kurzu j např. v tvaru Kurz angličtiny pro.i (. pololtí), zkratka AJ-I-. Kliknutím na odkaz konkrétního kurzu vstoupít do kurzu. obrázk č. METODIKA PRO UČITELE

22 Vstup do konkrétního kurzů V intrntovém prohlížči s vám zobrazí okno, viz.obrázk č.. Uprostřd okna si můžt vybrat jdnotlivou lkci, s ktrou budt pracovat. Lkc j rozdělna na databázi slovíčk a vět (Unit slovíčka a věty). Lkc j rozdělna na jdnotlivá cviční (Úloha na přiřazování slov, Úloha na přiřazování vět, atd.). Kliknutím na odkaz databáz slovíčk a vět (Unit slovíčka a věty) vstoupít do databáz slovíčk a vět lkc č.. obrázk č. METODIKA PRO UČITELE

23 Vstup do databáz slovíčk a vět konkrétní lkc V intrntovém prohlížči s vám zobrazí okno, viz.obrázk č.. Okno j rozdělno v horizontální rovině tak, ž pod sbou j oblast slovíčk a oblast vět, s ktrou můžt pracovat. Tabulka j rozdělna na sloupc Slovo čsky Přklad slova / Přklad věty Soubor jazyk Poznámka Akc. Pokud kliknt na trojúhlník, spustí s animac dabing slova či věty. Kliknutím na odkaz v horní navigační liště např. (Výuka cizích jazyků AJ-I- Slovíčka a věty Unit - slovíčka a věty) na odkaz Slovíčka a věty, vstoupít do výběru slovíčk a vět všch lkcí daného kurzu. obrázk č. METODIKA PRO UČITELE

24 Vstup do výběru slovíčk a vět všch lkcí daného kurzu V intrntovém prohlížči s vám zobrazí okno viz. obrázk č.. V okně jsou Slovíčka a věty rozdělna do tabulky číslně podl témat (lkcí) a názvu lkc (Unit ) Vybrt z názvu lkci, v ktré chct procházt nadabovaná slovíčka a věty a pracujt s databází slovíčk a vět konkrétní lkc viz.obrázk č.. obrázk č. Kliknutím na odkaz v horní navigační liště např. (Výuka cizích jazyků AJ-I- Slovíčka a věty ) na odkaz AJ-I-, vstoupít zpět do kurzu, kd můžt opět pracovat s databází slovíčk a vět a s cvičními. Kliknutím na odkaz prác s cvičním viz.obrázk č., vstoupít do okna pro práci s cvičním. METODIKA PRO UČITELE

25 Vstup do okna pro práci s cvičním V intrntovém prohlížči s vám zobrazí okno viz.obrázk č.. V tomto okně kliknět na odkaz Pokus o zvládnutí tstu, otvř s okno viz.obrázk č.. V okně j zpracované cviční Úloha na přiřazování slov. obrázk č. Přtažním cizojazyčného slova do pol Umístit odpověď zd, vybrt správný přklad slova. Viz. obrázk č.. obrázk č. METODIKA PRO UČITELE

26 Po přtažní všch -ti slov, kliknět na odkaz Odslat. Cviční s vyhodnotí, viz.obrázk č.. obrázk č. Kliknutím na odkaz Odslat a ukončit pokus, s otvř okno viz. obrázk č.. obrázk č. METODIKA PRO UČITELE

27 Můžt Začít další pokus nbo kliknout na odkaz v horní navigační liště např. (Výuka cizích jazyků AJ-I- Cviční) na odkaz Cviční, vstoupít zpět do kurzu, kd můžt pracovat s databází cviční. Viz. obrázk č.. obrázk č. Kliknutím na odkaz Názvu cviční pro jdnotlivou Skci (Lkci) vstoupít do okna pro práci s cvičním viz. obrázk č.. V okně j zpracované cviční Úloha na přiřazování vět. obrázk č. Přtažním cizojazyčné věty do pol Umístit odpověď zd, vybrt správný přklad slova. Viz. obrázk č.. METODIKA PRO UČITELE

28 obrázk č. Po přtažní všch -ti vět, kliknět na odkaz Odslat. Cviční s vyhodnotí (v tomto případě jako Nsprávná odpověď), viz.obrázk č.. Obrázk č. METODIKA PRO UČITELE

29 Kliknutím na odkaz Odslat a ukončit pokus, s otvř okno viz.obrázk č.. Obrázk č. Můžt Začít další pokus nbo kliknout na odkaz v horní navigační liště např. (Výuka cizích jazyků AJ-I- Cviční) na odkaz Cviční, vstoupít zpět do kurzu, kd můžt pracovat s databází cviční. Viz. obrázk č.. Horní navigační lišta slouží pro rychlou nabídku prác s Larningovým portálm. Toto byla ukázka prostřdí MOODLE výukového Larning portálu pro podporu výuky cizích jazyků na SOU Plynárnské v Pardubicích. METODIKA PRO UČITELE

30 Příloha č. - Ukázka ditování (tvorba cviční) v výukovém Larningovém portálu pro podporu výuky cizích jazyků na SOU Plynárnské v Pardubicích. Larningový portál ržim úprav V pravé části horní navigační lišty j nutné přpnout ržim prác do ržimu úprav. V tomto ržimu s zobrazí panl nástrojů (ikony) Začnět ditací přhldu slovíčk pro danou lkci. obrázk č. METODIKA PRO UČITELE

31 V prohlížči s vám zobrazí okno ditoru (funkc jsou obdobné jako u txtového ditoru WORD). obrázk č. METODIKA PRO UČITELE

32 Ukázka tvorby základních typů cviční. V databázi slovíčk a vět pro jdnotlivou lkci, zaškrtnět slovíčka nbo věty, s ktrými chct pracovat v cviční. Po tomto kroku kliknět na příkaz Úloha z vybraných. Vybrt úlohu na přiřazování nbo na skládání. Jdnotlivé úlohy s uloží do tzv. banky úloh a zobrazít j při tvorbě konkrétního typu cviční. obrázk č. METODIKA PRO UČITELE

33 V ržimu úprav u jdnotlivé lkc vytvořt cviční, viz.obrázk č.. obrázk č. Zobrazí s vám okno pro přidání nového cviční, např. Úloha na přiřazování slov. V dolní části potvrdít vznik nového cviční a dál můžt toto cviční přímo upravovat. obrázk č. METODIKA PRO UČITELE

34 V pravé části obrazovky vybírát z banky úloh, ktré jst vytvořili z slovíčk a vět. Do lvé části přsouvát úlohy na přiřazování nbo na skládání (podl typu cviční). obrázk č. METODIKA PRO UČITELE

35 V ržimu úprav u jdnotlivé lkc vytvořt cviční, viz.obrázk č.. Tntokrát s bud jdnat cviční typu Křížovka obrázk č. METODIKA PRO UČITELE

36 Zobrazí s vám okno pro přidání nového cviční Křížovka. V nastavní tohoto typu cviční určt jdnotlivé paramtry. V dolní části potvrdít vznik nového cviční a dál můžt toto cviční přímo upravovat. obrázk č. METODIKA PRO UČITELE

37 A takto vypadá cviční Křížovka. Po kliknutí na jdnotlivý sloupk nbo řádk s v pravé části obrazovky doplnísprávný přklad slovíčka. obrázk č. METODIKA PRO UČITELE 0

38 Na závěr ukázky ditac cviční s podívjt, jakým způsobm s přsouvají již vytvořná cviční horizontálně mzi sbou. Po kliknutí na ovládací panl přsunout s objví okno viz.obrázk č.. Cviční Křížovka jsm měli pod cvičním Úloha na přiřazování slov. Pokud kliknm na zakroužkované místo, cviční Křížovka bud nad cvičním Úloha na přiřazování slov. obrázk č. Toto byla ukázka ditování (tvorba cviční) v výukovém Larningovém portálu pro podporu výuky cizích jazyků na SOU Plynárnské v Pardubicích. METODIKA PRO UČITELE

39 Příloha č. - Přhld slovíčk a vět jdnotlivých lkcí AJ Anglický jazyk,. až. lkc pro. a. pololtí školního roku. Pro učbní obor --H/0 Instalatér (I.),.,. a. ročník. Pro učbní obor --H/0 Kominík (K.);., a. ročník. Pro učbní obor --H/0 Mchanik plynových zařízní (M.),.,. a. ročník. Pro studijní obor --L/00 Mchanik instalatérských a lktrotchnických zařízní budov (MIEZ.);.,. a. ročník. Slovo Slovo - přklad Věta Věta - přklad Kurz Lkc Tématický názv kologické časopisy konomika cological journals conomy Čtš kologické časopisy? Ekonomiku firmy řídí tnto Do you rad cological magazins? Th conomy of th firm is AJ-I- AJ-I- ochrana životního prostřdí muž. dirctd by this man. odpadní wast piplin Odpadní potrubí můž být Drains can b mad of AJ-I- potrubí z polypropylnu. polypropyln. třídit sort Jak často musít třídit How oftn you nd to AJ-I- odpad? sparat wast? výroba plastů plastics Výroba plastů nní Production of plastics is not AJ-I- production jdnoduchá tchnologi. a simpl tchnology. měřní misí mission masurmnts Kd měří mis? Whr to masur th missions? AJ-I- mis při spalování palivový ful cll Auto jzdí na palivové Car runs on ful clls. AJ-I- článk články. propan butan propan-butan Můž auto na propan Can a propan-butan car AJ-I- butan do podzmní garáž? gt into an undrground garag? výfukové xhaust gass Kdo kontroluj výfukové Who controls th xhaust AJ-I- plyny plyny? gass? zmní plyn natural gas Zmní plyn j kologické Natural gas is an AJ-I- palivo. cological ful. důlčík cntr punch Jak často používát důlčík? How oftn do you us cntr punch? AJ-I- zupracování kovů kružítko (a pair of) compasss Kd j moj kružítko? Whr ar my compasss? AJ-I- mikromtr micromtr Mát v firmě digitální micromtr? Do you hav a digital micromtr in th company? Can you combin ths two diffrnt mtals? AJ-I- spojit kovy join mtals Umít spojit tyto dva různé kovy? AJ-I- úhloměr protractor Úhloměr j v stol. Th protractor is in th AJ-Itabl. nýtování rivting Kominík často používá Th chimny swp oftn AJ-Inýtování. uss rivting. pájní soldring Pájní mědi j jdnoduché. Soldring coopr is asy. AJ-I- rozbíratlný dmountabl J svar rozbíratlný spoj? Is wld a dmountabl AJ-Ispoj joints joint? střihání cutting Ustřihni plch rovně. Cut th sht straight. AJ-I- svařování wlding J svařování důlžité pro Is wlding important for th AJ-Iinstalatéra? plumbr? spojování kovových součástí METODIKA PRO UČITELE

METODICKÝ POSTUP PRO ŽÁKY

METODICKÝ POSTUP PRO ŽÁKY Začlenění odborné terminologie do výuky cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ 1.07 / 1.1.03 / 03.0044 METODICKÝ POSTUP PRO ŽÁKY METODICKÝ POSTUP PRO ŽÁKY 1 Obsah Úvod... 3 1. Cíle projektu... 4

Více

Vývoj energetického hospodářství města Plzně

Vývoj energetického hospodářství města Plzně Magistrát města Plzně Odbor správy infrastruktury Vývoj hospodářství města Plzně Črvn 211 Vývoj nrgtické Vývojj nrgttiické hospodářsttvíí městta Pllzně Obsah 1. Úvod... 2 2. Enrgtika v ČR... 2 3. Enrgtické...

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková

Více

SOUHRN OTÁZEK A OD PO VĚ DÍ PRO IN STA LA TÉ RY ODBORNÉ PŘEDMĚTY. URČENO I. ROČNÍKŮM SOŠ a SOU K TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ VÝUCE

SOUHRN OTÁZEK A OD PO VĚ DÍ PRO IN STA LA TÉ RY ODBORNÉ PŘEDMĚTY. URČENO I. ROČNÍKŮM SOŠ a SOU K TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ VÝUCE SOUHRN OTÁZEK A OD PO VĚ DÍ U Č Ň O V S K Á K N I Ž N I C E PRO IN STA LA TÉ RY AUTOR: ING. LUPTÁK LADISLAV URČENO I. ROČNÍKŮM SOŠ a SOU K TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ VÝUCE ODBORNÉ PŘEDMĚTY 1. STAVEBNÍ KONSTRUKCE

Více

PROFESNÍ ROZCESTNÍK. www.impulsprokarieru.cz

PROFESNÍ ROZCESTNÍK. www.impulsprokarieru.cz PROFESNÍ ROZCESTNÍK www.impulsprokarieru.cz JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Tento materiál vznikl díky projektu IMPULS PRO KARIÉRU, který realizuje Jihočeská hospodářská komora v rámci Operačního programu

Více

INSPIROMAT. Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE

INSPIROMAT. Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE INSPIROMAT Výstupy projektu Progress CZ.1.07/1.3.44./01.0038 prosinec 2014 PRŮVODCE UČITELE Průvodce učitele

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2009/2010 ANGLICKÝ JAZYK ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo

Více

C r r Vzdělávací přdmět člověk a jho svět vymzuj vzdělávací obsah týkající s člověka, rodiny, spolčnosti, vlasti, přírody, kultury, tchniky, zdraví a dalších témat. Uplatňuj pohld do histori i současnosti

Více

Číslo 2. Trainee program ŠKODA SPORT PARK Exkurze šitá na míru Přednáškový cyklus ŠKODA Témata diplomových prací Technická angličtina

Číslo 2. Trainee program ŠKODA SPORT PARK Exkurze šitá na míru Přednáškový cyklus ŠKODA Témata diplomových prací Technická angličtina Časopis pro studenty univerzit // 2. číslo / 2005 p r o u n i v e r z i t y Trainee program SPORT PARK Exkurze šitá na míru Přednáškový cyklus Témata diplomových prací Technická angličtina Číslo 2 Slovo

Více

Kalendář akcí. E-sho

Kalendář akcí. E-sho 5 6 ROČNÍK 24 2014 t Repor áže Vid e a Č ky n lá È! ŋ a ¼ n [ i d 0E ro a n ed j e jsm Pře hle dt rhu ny o k Zá Kalendář akcí r a no my Di ze u sk py E-sho Vážení členové cechu, profesní přátelé, milí

Více

Metodika angličtiny v praxi. sborník jazykového projektu JARO II

Metodika angličtiny v praxi. sborník jazykového projektu JARO II ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Masarykův ústav vyšších studií Katedra jazyků JASPEX Metodika angličtiny v praxi sborník jazykového projektu JARO II Jana Čadová, Kamila Dolejší, Monika Hřebačková

Více

PROFESNÍ PROFIL PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍ PROFIL PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍ PROFIL PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ 1) Charakteristika profesní uplatnitelnosti Absolvent tříletého učebního oboru je připraven vykonávat činnosti související s povoláním provozní montér vodovodů a kanalizací,

Více

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období 11. Charakteristika druhého vzdělávacího období Do 2. vzdělávacího období vstupuje žák vybaven vědomostmi a dovednostmi ze všech primárních vzdělávacích oblastí. Připravenost žáků k učení je v tomto období

Více

Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace

Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace Kompletní ŠVP Zedník 36-67-H/01 Zedník 1. 9. 2009 36-67-H/01 Zedník 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Zedník Zedník Název školy Adresa Osvoboditelů 380, 440 58 Louny IČ 14451042 REDIZO Kontakty

Více

Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk. Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář

Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk. Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář 1 1. Identifikační údaje Název a adresa školy: Střední škola Oselce Oselce 1, 335 01 Nepomuk Zřizovatel: Plzeňský kraj Krajský

Více

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Školní vzdělávací program TECHNOLOGIE TISKU č.j. 777/2012 RVP 34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích 2013 Obsah: 1 Identifikační údaje...

Více

Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti

Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti Diplomová práce Bc. David Vurma Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví

Více

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Publikaci pro vás připravila Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace; Husova 1302/11,

Více

Zpravodaj projektu. Projektový manažer 250+ 1. číslo. Kariéra projektového manažera začíná u nás!

Zpravodaj projektu. Projektový manažer 250+ 1. číslo. Kariéra projektového manažera začíná u nás! Zpravodaj projektu Projektový manažer 250+ 1. číslo Kariéra projektového manažera začíná u nás! Předmluva Význam projektové činnosti pro rozvoj školy Motto: Vzájemné setkání je začátek. Vzájemné setrvání

Více

Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA. Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA. Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník Kompletní ŠVP Mechanik elektrotechnik od 1.9.2010 1 Identifikační údaje Název ŠVP Datum 16.10.2009 Platnost od 1.9.2010 Forma vzdělávání Koordinátor Délka studia v letech: Mechanik elektrotechnik denní

Více

Metodické doporučení k výuce vzdělávacího oboru Člověk a svět práce na 2. stupni základních škol

Metodické doporučení k výuce vzdělávacího oboru Člověk a svět práce na 2. stupni základních škol Metodické doporučení k výuce vzdělávacího oboru Člověk a svět práce na 2. stupni základních škol č. j. MSMT-43122/2014 V Praze dne 15. 1. 2015 1. Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Kompletní ŠVP Hotelnictví od 1. 9. 2012 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika školy 11 4 Charakteristika ŠVP 12

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 ANGLICKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

Zdroje zemního plynu. Struktura primárních energetických zdrojů. Teplo a elektřina; 8,12 % Celková spotřeba: 1 823 PJ. Plynná paliva; 17,44 %

Zdroje zemního plynu. Struktura primárních energetických zdrojů. Teplo a elektřina; 8,12 % Celková spotřeba: 1 823 PJ. Plynná paliva; 17,44 % Mechanik plynových zařízení / Sudijní texty k přednáškám z praxe / Zdroje zemního plynu, Libor Čagala Zdroje zemního plynu Struktura primárních energetických zdrojů 1996 Celková spotřeba: 1 823 PJ Teplo

Více

Komplexní analýza webových stránek

Komplexní analýza webových stránek Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student Vedoucí bakalářské práce Recenzent bakalářské práce : Václav Štrupl : Ing. Ondřej Raška : Ing.

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod Školní web (Specifika tvorby školních webů) Diplomová práce Autor: Ondřej Kašpar Studijní obor: Informační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ 1. NÁZEV, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google dokumenty. Tutoriál projektu MOSS studentská verze

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google dokumenty. Tutoriál projektu MOSS studentská verze Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace Google dokumenty Tutoriál projektu MOSS studentská verze Nový Jičín 2010 Mgr. Gustav Žídek Osnova 1 Úvodní informace... 3 2 Cloud Computing...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Autotronik 39-41-L/01 Autotronik Platnost od: 1. 9. 2009 Obsah 1. Charakteristika vzdělávacího programu... 3 1.1. Identifikační údaje... 3 1.2. Charakteristika školního vzdělávacího

Více