Primární ciliární dyskineze. Část 2. Diagnostika a léčba

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Primární ciliární dyskineze. Část 2. Diagnostika a léčba"

Transkript

1 Primární ciliární dyskineze Část 2. Diagnostika a léčba Primary ciliary dyskinesia Part 2. Diagnostics and therapy JANA Djakow 1, T. Svobodová 1, J. Uhlík 2, Z. Kabelka 3, L. Smolíková 4, O. Cinek 1, PETR Pohunek 1 1 Pediatrická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha 2 Ústav histologie a embryologie UK 2. LF, Praha 3 Klinika ušní, nosní a krční UK 2. LF a FN Motol, Praha 4 Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství UK 2. LF a FN Motol, Praha SOUHRN Primární ciliární dyskineze je dědičné onemocnění charakterizované abnormalitami ve struktuře nebo funkci řasinek. Cílem tohoto souborného článku je podat přehled současných znalostí o primární ciliární dyskinezi se zaměřením především na možnosti diagnostiky a terapie tohoto onemocnění. Primární ciliární dyskineze je častější než se dříve předpokládalo a řada pacientů uniká správné diagnóze. Klíčová slova: řasinky, primární ciliární dyskineze, situs viscerum inversus, chronické respirační onemocnění SUMMARY Primary ciliary dyskinesia is a hereditary disease characterized by abnormalities in ciliary structure or function. This review aims to summarize recent knowledge about primary ciliary dyskinesia targeting mainly the diagnostic a therapeutic possibilities. Primary ciliary dyskinesia is more frequent than previously presumed and a number of patients do not have set correct diagnosis. Key words: cilia, primary ciliary dyskinesia, situs viscerum inversus, chronic respiratory disease Seznam zkratek PCD, primární ciliární dyskineze OME, otitis media with effusion, sekretorická otitida CF, cystic fibrosis, cystická fibróza HSVM, high speed videmicroscopy, vysokorychlostní videomikroskopie EM, electron microscopy, elektronová mikroskopie Primární ciliární dyskineze Diagnostika Klinický obraz jako vodítko k diagnóze Základem stanovení diagnózy je správné zhodnocení klinického obrazu onemocnění. Fenotypický obraz PCD je velice variabilní (co do tíže i rozsahu postižení) a zda- leka nelze očekávat, že se setkáme pouze s pacienty, kteří budou mít vyjádřeny všechny příznaky (viz tabulka 1 v první části článku, Alergie 1/2009). Aby bylo možné diagnostikovat PCD v co možná nejnižším věku, Coren et al. (4) doporučují, aby byly k vyloučení diagnózy PCD odeslány všechny děti s nevysvětleným syndromem respirační tísně a časným nástupem rýmy, všechny děti s bronchiektáziemi nejasného původu, všechny děti 38 Alergie 2/2009

2 s chronickým kašlem a/nebo atypickým astmatem, s chronickou rinitidou, chronickou sekretorickou otitidou a sourozenci dětí s diagnostikovanou PCD bez ohledu na přítomnost příznaků. P ílohy ke lánku Primární ciliární dyskineze - ást 2 přehledné články Pro definitivní stanovení diagnózy však klinický obraz nestačí a je nutné provést a vzájemně srovnat vyšetření struktury a funkce řasinek v dýchacích cestách (viz algoritmus vyšetření na obrázku 1). Obrázek 1: Sou asný diagnostický algoritmus na Pediatrické klinice UK 2. LF a FN Motol p i podez ení na PCD. Suspektní PCD HSVM Vyloučit jiné častější příčiny normální nález abnormální nebo hraniční nález Opakovat 2x s odstupem alespoň 6 týdnů opakovaně abnormální normální nález Sekundární ciliární dyskineze Pravděpodobně nejde o PCD Elektronová mikroskopie vysoce suspektní klinický obraz PCD se strukturální poruchou patologický nález na HSVM i EM PCD bez strukturální poruchy patologický nález na HSVM, normální nález na EM normální nález na HSVM i EM PCD vyloučena Obr. 1: Současný diagnostický algoritmus na Pediatrické klinice UK 2. LF a FN Motol při podezření na PCD. Nazální NO a sacharinový test Měření nosem vydechovaného oxidu dusnatého (NO) je používáno na řadě zahraničních pracovišť jako jedno z prvních vyšetření indikovaných při podezření na PCD (13,16). Pro PCD svědčí nízké koncentrace NO v nosem vydechovaném vzduchu, test není ovšem dostatečně specifický, snížené koncentrace mohou být např. i u nespolupracujících dětí (12) a vylučování NO ovlivňují i další faktory (3), jako je podávání topických kortikosteroidů (2), tabákový kouř, nebo např. oxymetazolin, který je součástí některých nosních kapek. K vyšetření nelze použít stejný přístroj, jakým se dnes vcelku běžně vyšetřuje frakce NO ve vydechovaném vzduchu u průduškového astmatu. Vyšetření vyžaduje speciální technické vybavení a není zatím v České republice běžně dostupné. U dospělých lze jako první orientační vyšetření použít sacharinový test (19). Na nosní sliznici v oblasti dolní skořepy se umístí sacharinová mikrotableta a měří se čas, za který pacient ucítí sladkou chuť v ústech. Pokud do 60 minut neucítí chuť sacharinu, je třeba ještě ověřit, zda je pacient vůbec schopen rozpoznat a cítit chuť sacharinu. Ani tento test však není dostatečně specifický. Navíc není běžně použitelný u dětí, neboť vyžaduje dokonalou spolupráci pacienta (7). Techniky pokoušející se měřit dobu transportu jiných než sacharinových partikulí (např. radioaktivně (5) nebo fluorescenčně značených) se významněji nerozšířily. Alergie 2/

3 P í ný pr ez asinkami pacienta s PCD s chyb jícími dyneinovými raménky, u n hož došlo k výrazné desorganizaci orientace axoném. Úse ky jsou proloženy spojnicí centrálního páru mikrotubul. P vodní přehledné články zv tšení x. Vyšetření funkce řasinek Na naší klinice byla u dětí se suspektními příznaky až donedávna používána videomikroskopie. Pacientovi je odebrán pomocí bioptického kartáčku malý vzorek buněk nosní sliznice (nazální brushing) a ten se ihned pozoruje v mikroskopu nativně v procházejícím světle a při použití zástinu. Obraz je také snímán videokamerou pro možnost následného podrobnějšího hodnocení. Ve vzorku se hodnotí přítomnost a pohyblivost řasinek. Díky možnosti zpomalení videozáznamu je možné i orientační posouzení vzorce pohybu řasinky. Výhodou této metody je rychlost a minimální invazivnost vyšetření. Takto prováděné hodnocení je proveditelné v jakémkoli věku, ale má i několik nevýhod: a) hodnocení pohyblivosti řasinek je do značné míry subjektivní a vyžaduje zkušenost vyšetřujícího (především pokud nejsou řasinky zcela nepohyblivé, ale vykazují například pouze chybný vzorec pohybu), b) uvedená metodika není standardizována a nálezy mezi jednotlivými pracovišti lze jen těžko porovnávat a c) ani při maximálním zpomalení obrazu zaznamenaného klasickou videokamerou (25 snímku/s) se není možné s jistotou vyjádřit k frekvenci a především ke způsobu pohybu řasinek. K přesnějšímu vyšetření frekvence a způsobu pohybu řasinek slouží vysokorychlostní videomikroskopie (1,10), která se od výše zmiňované videomikroskopie liší zaznamenáváním obrazu vysokorychlostní kamerou při rychlosti snímání nejméně 400 snímků/s. Při zpomalení záznamu je pak možné přesně hodnotit pohyb řasinek (frekvenci i vzorec) a uvedený záznam porovnat s populačními normami, které již jsou v současnosti vypracovány pro dospělý i dětský věk (7). Nevýhodou tohoto vyšetření jsou především vysoké pořizovací náklady zařízení. S přibývajícími informacemi o atypických formách PCD se však vysokorychlostní videomikroskopie stává pro kvalitní diagnostiku metodou nepostradatelnou. Vyšetření vysokorychlostní videomikroskopií již v současnosti provádíme i na naší klinice. Mikroskopické vyšetření funkce řasinek nerozliší PCD od tzv. sekundární dyskineze, způsobené nejčastěji chronickým zánětem v dýchacích cestách. Rovněž virové infekce bývají příčinou řasinkové dysfunkce, která může přetrvávat i řadu týdnů. Např. po infekci respiračním syncytiálním virem (RSV) byla popsána porušená funkce řasinek po dobu až 24 týdnů (21). Proto je nutné vyšetření opakovat, nejlépe 2x s odstupem alespoň 6 týdnů (7), aby byla umožněna regenerace poškozených buněk. Vyšetření struktury řasinek Obr. 2: Příčný průřez řasinkami pacienta s PCD s chybějícími dyneinovými raménky, u něhož došlo k výrazné desorganizaci orientace axoném. Úsečky jsou proloženy spojnicí centrálního páru mikrotubulů. Původní zvětšení Za diagnostický standard hodnocení struktury řasinek je považováno vyšetření transmisní elektronovou mikroskopií (10). Vyšetření umožní posoudit detailní strukturu řasinky a popsat případnou strukturální odchylku. Kromě toho je možné proložením přímek spojnicemi centrálních mikrotubulů a znázorněním vzájemné orientace těchto přímek posoudit i orientaci řasinek (8) (obr. 2). Vzorky k hodnocení je možné odebrat z nosní sliznice (20), bývá zde ale více zánětlivých změn, které ztěžují histologické hodnocení odebraného vzorku. Kvalitnější a lépe hodnotitelný obraz poskytuje vzorek sliznice bronchiální, který se odebírá z dolních dýchacích cest v rámci bronchoskopického vyšetření. Bronchoskopie je u nemocných s příznaky podezřelými z PCD potřebným výkonem nejen z důvodu odběru vzorku k histologickému vyšetření, ale její přínos spočívá i v možnosti posouzení závažnosti zánětlivých změn, cíleného odběru vzorků hlenu ke kultivačnímu vyšetření, podle potřeby i provedení toilety dolních dýchacích cest. K odlišení sekundárních zánětlivých změn struktury řasinek od poruch primárních může sloužit metodika popsaná Jorissenem (9), která je založena na pěstování kultury řasinkových buněk pacienta. Buňky po dočasné ztrátě řasinek zahájí v kultuře novou ciliogenezi. U sekundárních poruch je pak pohyblivost i struktura těchto nově vytvořených řasinek normální. Další diagnostické možnosti Novou slibnou možností je genetické vyšetřování suspektních pacientů. U autozomálně recesivních mutací by byl nález mutace v obou alelách příslušného genu diagnostický. Jde převážně o složité geny s mnoha exony, popsané mutace jsou značně heterogenní a k jejich odhalení je nezbytné využití sekvenace. Tyto skutečnosti činí na první pohled genetické vyšetření DNA složitým a nákladným. Avšak vzhledem k tomu, že většina zatím objevených mutací se vyskytuje v několika málo exonech, je možné většinu z nich odhalit sekvenováním několika exonů, namísto mnohem složitějšího vyšetřování celých genů (obr. 3). Další možností je využít k vyšetření RNA získanou z tkáně. Je-li molekula mrna ve tkáni exprimována, neobsahuje již dlouhé intronické sekvence a po jejím přepsání reverzní transkriptázou je možné pomocí několika málo párů primerů vyšetřit všechny původní exony příslušného genu. Genetické vyšetřování již do vyšetřovacího algoritmu zařadilo několik pracovišť v Evropě a v USA. Metodika se v současné době zavádí také na Pediatrické klinice UK 2. LF a FN Motol. 40 Alergie 2/2009

4 pozici kódující sekvence s posunem tecího rámce, kdy je po za azení 24 aminokyselin translace do proteinu p ed asn ukon ena STOP kodonem). přehledné články Obr. 3: Ukázka DNA sekvence části exonu 63 genu DNAH5 u jednoho z pacientů s primární ciliární dyskinezou. V důsledku delece báze v jedné z alel genu dochází k posunu čtecího rámce. Na obrázku pak lze vidět, jak se původně jediná sekvence bazí těsně za místem delece mění na dvě vzájemně se překrývající sekvence. Mutace byla následně identifikována jako c.10115deltfs X25 (delece thyminu na pozici kódující sekvence s posunem čtecího rámce, kdy je po zařazení 24 aminokyselin translace do proteinu předčasně ukončena STOP kodonem). Diferenciální diagnostika Primární ciliární dyskineze musí být odlišena zejména od následujících onemocnění, která se rovněž prezentují především chronickými respiračními příznaky: cystická fibróza imunodeficience astma chronické aspirace bronchiektázie jiné etiologie U suspektních dětí by mělo být před vyšetřováním PCD vždy provedeno základní imunologické vyšetření, vyšetření chloridů v potu, alergologické vyšetření a vyšetření alfa 1 -antitrypsinu (6). Management léčby Více autorů uvádí předpoklad, že správně vedená terapie zastavuje, nebo alespoň zpomaluje zhoršování funkce plic a rozvoj bronchiektázií u pacientů s PCD (1,4). Rovněž je ze všech výše uvedených důvodů stále častějším trendem soustřeďování pacientů do speciálních center, podobných centrům pro péči o CF, kde je možný kombinovaný multidisciplinární přístup a jsou k dispozici lékaři i fyzioterapeuti se zkušenostmi s diagnostikou a léčbou PCD. O Callaghan et al. (11) předpokládají, že ustanovení center povede ke zlepšení krátkodobé i dlouhodobé morbidity u pacientů s PCD. Management léčby by měl zahrnovat: pravidelné sledování pacienta (včetně monitorování respiračních funkcí), trénink v každodenním očišťování dýchacích cest (kombinace správně prováděných cvičení, inhalace a fyzioterapie) a včasnou a účinnou léčbu infekcí horních a dolních dýchacích cest (22). Účinnost jednotlivých postupů je ještě potřeba ověřit ve studiích s větším počtem pacientů. Sledování pacienta Bush et al. (1) v jednom z nejnovějších přehledů uvádějí, že dětský pacient by měl být v rámci jedné návštěvy vyšetřen pediatrem, pneumologem a otorinolaryngologem, včetně objektivního vyšetření sluchu a tympanometrie. Tympanometrické vyšetření by mělo být u malých dětí provedeno současně při 226 a 1000 Hz. Z dalších vyšetření má význam především určení latence odpovědi pomocí ABR (Auditory Brainstem Response I. typu) a stanovení prahu podráždění, pro objektivizaci sluchového prahu lze využít metodu ustálených odpovědí - SSEP (Steady State Evoked Potentials). Vhodné jsou i testy behaviorálního vyšetření sluchu spojené s vyšetřením otoakustických emisí. Z paraklinických vyšetření se doporučuje při každé návštěvě provést měření saturace hemoglobinu pulzním oximetrem, vyšetření funkce plic a kultivaci sputa. Klasické skiagramy hrudníku nemají pro pravidelné sledování dostatečnou výtěžnost a užitečnější je podle vývoje klinického stavu provést vyšetření HRCT ke stanovení rozsahu zánětlivých změn a případných bronchiektázií. V ČR jsou pacienti s PCD sledování na dětských odděleních pneumologem, v místech, kde není k dispozici specializovaná péče dětského pneumologa, docházejí tito nemocní obvykle do ordinací alergologů. Zpravidla jsou zváni na kontroly v závislosti na klinickém stavu, ale v nejdelším intervalu 6 měsíců. Cvičení a fyzioterapie Fyzioterapie je nedílnou součástí pravidelné léčebné péče. V součinnosti s inhalacemi umožňuje alespoň částečně nahradit nefungující clearance dýchacích cest. Od nejútlejšího věku se děti učí zásadám správného dýchání, pravidelnému střídání vdechu nosem a výdechu Alergie 2/

5 ústy a základním hygienickým návykům pro udržení volné průchodnosti nosu i úst. Základní metodou pro zajištění dobré průchodnosti dýchacích cest je respirační fyzioterapie (RFT). Mezi drenážní techniky RFT s řízenou expektorací a kontrolou kašle patří: aktivní cyklus dechových technik, autogenní drenáž, PEP systémy dýchání, inhalační léčba v kombinaci s drenážní, nejčastěji instrumentální technikou, respirační handling určený kojencům a malým dětem do věku 2 3 let. RFT je třeba provádět pravidelně a denně. Drenážní techniky jsou individuálně upraveny a přizpůsobeny věku a mentální zralosti dítěte. Postupně se děti učí cvičební samostatnosti. Rodiče i děti musí přijmout skutečnost, že respirační fyzioterapie je celoživotním úkolem. Volné dýchání umožňuje dětem přirozený pohyb. Kondiční cvičení je zaměřeno na prevenci funkčních poruch pohybového systému. Pohybové aktivity a rekreační sportování zvyšují fyzickou zdatnost dětí (1,14,17). Léčebné intervence Včasná a intenzivní léčba infekcí dýchacích cest zmírňuje průběh onemocnění, dokáže předejít rozvoji bronchiektázií anebo jej alespoň zbrzdit a zmírnit a tím brání nevratnému poškození dýchacích cest. Nejčastěji prokazovanými patogeny jsou Haemophilus influenzae a Staphylococcus aureus, ale poměrně často se objevují také Streptococcus pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa a netuberkulózní mykobaktéria. Antibiotická léčba by měla být indikována na základě znalosti etiologického agens z kultivace sputa. Při objevení se prvních příznaků nebo při zhoršení plicních funkcí by mělo být ihned zahájeno podávání vysokých dávek antibiotik. Podáváme perorální antibiotika ve vyšším dávkování a po dobu několika týdnů v závislosti na klinickém stavu. Intravenózní antibiotika jsou vyhrazena k terapii infekce Pseudomonas aeruginoza, pneumonie či horečnatých exacerbací onemocnění. Rutinní profylaktické dlouhodobé podávání antibiotik se obecně nedoporučuje, pokud ale stav pacienta vyžaduje časté opakované podávání perorálních antibiotik, je možné dlouhodobou antibiotickou profylaxi zvážit. Je-li z dýchacích cest izolována Pseudomonas aeruginosa, je doporučován postup obdobný jako u pacientů s CF, který zahrnuje intravenózní léčbu kombinací protipseudomonádových antibiotik a případně profylaktické podávání protipseudomonádových antibiotik inhalačně. Eradikace Pseusomonas aeruginosa u nemocných s PCD je naštěstí úspěšnější než u nemocných s CF. Antiastmatická a obecně bronchodilatační terapie je považována u PCD za nepříliš účinnou a nemělo by se váhat s jejím ukončením, pokud byla nasazena nemocnému chybně vedenému pod diagnózou průduškového astmatu. U řady pacientů s PCD lze ovšem funkčním vyšetřením prokázat známky bronchiální hyperreaktivity. Pokud je objektivně zjištěna obstrukční porucha ventilace s pozitivní odpovědí na bronchodilatancia, bývá bronchodilatační léčba užitečná. Na podávání mukolytik nejsou jednotné názory (15, 18) a jejich používání závisí na klinickém stavu pacienta. U pacientů se zhoršenou expektorací hovoří klinické zkušenosti o uspokojivém efektu jak inhalačně aplikovaného mukolytika, tak perorálně podávaného N-acetylcysteinu. U pacientů se závažným postižením dolních cest dýchacích se sekrecí vazkého hlenu a bronchiektáziemi bývá úspěšné překonání období maxima obtíží s pomocí inhalace mesny (Mistabron ). U nemocných s PCD nejsou spolehlivé důkazy o prokazatelném efektu inhalací rekombinantní humánní DNAázy (Pulmozym ) (1). Očkování Pacienti s PCD mohou být očkováni podle běžného očkovacího kalendáře, navíc se doporučuje provést očkování proti pneumokokovým infekcím a každoroční očkování proti chřipce (1). Otorinolaryngologická péče Významnou součástí potíží nemocných s PCD bývá chronická sekretorická otitida (obr. 4). Ta je charakterizována přítomností tekutiny ve středouší bez jasných známek infekce. Může se rozvinout v důsledku opakovaných akutních středoušních zánětů, nebo při primární obstrukci Eustachovy trubice. Takovéto postižení středouší je v dětské populaci poměrně časté a je spojeno s různě těžkou převodní poruchou sluchu, což může mít pro dítě v období vývoje řeči závažné důsledky. Rozsah postižení má podle našich zkušeností velmi široké spektrum následků. Ve vztahu k výzkumu PCD je potřeba definovat rychlost vzniku, závažnost reziduálních změn a možnost prevence postižení středouší u dětí s prokázaným postižením funkce řasinek. V současné době doporučujeme pro všechny děti kromě léčby základního onemocnění sanaci oblasti nosohltanu, péči o průchodnost nosních průchodu, pravidelné odsávání sekretu z nosu pomocí přerušovaného podtlaku a pravidelnou aplikaci solných roztoků typu Vincentky. Pokud není možné udržet stav středouší pomocí procvičování Eustachovy tuby speciálním cvičením pomocí nosem nafukovaného balónku, přistupujeme k aplikaci ventilační trubičky (gromety) do bubínku. Zároveň odsáváme obsah středouší a zkoušíme průchodnost Eustachovy tuby. Význam má i retrográdní provzdušňování tuby s možností aplikace lokálních steroidů. Aplikaci gromety je však vždy třeba dobře zvážit a přistoupit k ní až po vyčerpání možností konzervativní léčby, neboť ve větších souborech se tato léčba u nemocných PCD ukazuje jako méně úspěšná, než v jiných indikacích (1). Profylaktickou aplikaci antibiotik je nutno u dětí s PCD vždy zvážit cíleně a zaměřit se na sledování její účinnosti. Hnisavá sekrece ve zvukovodu u dětí se zavedenou grometou je vždy komplikací, která vyžaduje cílenou léčbu antibiotiky. Pokud sekrece rychle neustoupí, je indikováno odstranění gromety. Antihistaminika a dekongesční preparáty nemají bezprostřední efekt na postižení středouší, ale zlepšují prů- 42 Alergie 2/2009

6 nadzvednutý meatotympanální lalok odsava zadní st na zvukovodu klihovitý sekret hnízdo okrouhlého okénka Obr. 4: Sekretorická otitida. Klihovitý sekret by běžnou paracentézou nebylo možné odsát, zde byl sekret odstraněn po uvolnění bubínku. Vlastní bubínek byl již výrazně atrofický, po odsátí sekretu byl podložen chrupavčitým diskem z chrupavky tragu. Obr. 4: Sekretorická otitida. Klihovitý sekret by běžnou paracentézou nebylo možné odsát, zde byl sekret odstraněn po uvolnění bubínku. Vlastní bubínek byl již výrazně atrofický, po odsátí sekretu byl podložen chrupavčitým diskem z chrupavky tragu. chodnost nosu, uvolňují prosáknutí sliznice nosohltanového ústí Eustachovy trubice a pacienti proto většinou vnímají jejich podávání pozitivně. Aplikaci anemizujících nosních kapek (tělesné teploty) vyhrazujeme pro krátkodobé podání při potřebě překonání blokády nosních průchodů zduřelou sliznicí. Do léčebného schématu u pacientů s chronickými rinosinusitidami zařazujeme topické nazální kortikosteroidy. Antibiotická léčba je indikována především u akutních vzplanutí. Rozvoj nosních polypů nebývá u PCD častý, při pravidelném ORL sledování je však třeba se na tuto možnou komplikaci zaměřit. Z dlouhodobé perspektivy a podle rozvoje lokálního nálezu a při komplikacích zvažujeme i možnosti chirurgického zákroku. Chirurgická intervence je indikována i u změn bubínku v podobě retrakcí a srůstů k zabránění resorbce sluchových kůstek, nebo přechodu do obrazu chronického hnisavého zánětu s cholesteatomem. Při dlouhodobém zhoršení sluchu se doporučuje (i dočasně) použít naslouchací pomůcky a při opožďování vývoje řeči by vždy měla následovat foniatrická a logopedická péče (1). Závěr Primární ciliární dyskineze je hereditární onemocnění vyskytující se s četností nejméně 1: živě narozených dětí. V České republice pravděpodobně dosud řada dětí s primární ciliární dyskinezou nemá toto onemocnění diagnostikováno, nebo je u nich správná diagnóza stanovena pozdě. PCD je třeba zařadit do diferenciální diagnostiky především u pacientů, kteří mají zároveň příznaky onemocnění horních i dolních cest dýchacích. Situs viscerum inversus se vyskytuje asi u poloviny pacientů s PCD, významné množství pacientů v novorozeneckém věku prodělalo syndrom respirační tísně. Při diagnostice se kombinuje vyšetření funkce a struktury řasinek, nové možnosti otevírá genetické vyšetření. Včasně stanovená diagnóza a správně vedená terapie velmi pravděpodobně zlepší prognózu pacientů. Práce je součástí řešení výzkumného záměru MZO a Práce byla podpořena grantem GAUK č LITERATURA 1. Bush, A., R. Chodhari, N. Collins, et al., Primary ciliary dyskinesia: current state of the art. Arch Dis Child, (12): p Corbelli, R., B. Bringolf-Isler, A. Amacher, et al., Nasal nitric oxide measurements to screen children for primary ciliary dyskinesia. Chest, (4): p Corbelli, R. and J. Hammer, Measurement of nasal nitric oxide. Paediatr Respir Rev, (3): p Coren, M.E., M. Meeks, I. Morrison, R.M. Buchdahl, and A. Bush, Primary ciliary dyskinesia: age at diagnosis and symptom history. Acta Paediatr, (6): p Alergie 2/

7 5. De Boeck, K., M. Proesmans, L. Mortelmans, et al., Mucociliary transport using 99mTc-albumin colloid: a reliable screening test for primary ciliary dyskinesia. Thorax, (5): p Holzmann, D., P.M. Ott, and H. Felix, Diagnostic approach to primary ciliary dyskinesia: a review. Eur J Pediatr, (1-2): p Chilvers, M.A., A. Rutman, and C. O Callaghan, Functional analysis of cilia and ciliated epithelial ultrastructure in healthy children and young adults. Thorax, (4): p Jorissen, M. and T. Willems, The secondary nature of ciliary (dis)orientation in secondary and primary ciliary dyskinesia. Acta Otolaryngol, (4): p Jorissen, M., T. Willems, B. Van der Schueren, E. Verbeken, and K. De Boeck, Ultrastructural expression of primary ciliary dyskinesia after ciliogenesis in culture. Acta Otorhinolaryngol Belg, (3): p Morillas, H.N., M. Zariwala, and M.R. Knowles, Genetic causes of bronchiectasis: primary ciliary dyskinesia. Respiration, (3): p O Callaghan, C., M. Chilvers, C. Hogg, A. Bush, and J. Lucas, Diagnosing primary ciliary dyskinesia. Thorax, (8): p Piacentini, G.L., A. Bodini, D. Peroni, et al., Nasal nitric oxide for early diagnosis of primary ciliary dyskinesia: practical issues in children. Respir Med, (4): p Pravettoni, V., C. Incorvaia, and F. Frati, (Role of measurement of nitric oxide in respiratory diseases). Recenti Prog Med, (5): p Pryor, J.A.P., S.A., Physiotherapy for Respiratory and Cardiac Problems., Ed.3., Editor. 2002, Churchill Livingstone: London. p Ratjen, F., R. Wonne, H.G. Posselt, et al., A double-blind placebo controlled trial with oral ambroxol and N-acetylcysteine for mucolytic treatment in cystic fibrosis. Eur J Pediatr, (4): p Santamaria, F., S. De Stefano, S. Montella, et al., Nasal nitric oxide assessment in primary ciliary dyskinesia using aspiration, exhalation, and humming. Med Sci Monit, (2): p. CR Smolíková, L., Hygiena horních cest dýchacích součást léčebné rehabilitace.. Pediatrie pro praxi, (6). 18. Stafanger, G., S. Garne, P. Howitz, E. Morkassel, and C. Koch, The clinical effect and the effect on the ciliary motility of oral N-acetylcysteine in patients with cystic fibrosis and primary ciliary dyskinesia. Eur Respir J, (2): p Trindade, S.H., J.F. de Mello, Jr., G. Mion Ode, et al., Methods for studying mucociliary transport. Braz J Otorhinolaryngol, (5): p Welch, J.E., M.B. Hogan, and N.W. Wilson, Ten-year experience using a plastic, disposable curette for the diagnosis of primary ciliary dyskinesia. Ann Allergy Asthma Immunol, (2): p Wong et al., Recovery of the ciliated epithelium following acute bronchilolitis in infancy. Thorax, , ERS Task-Force on PCD. Primary ciliary dyskinesia: a consensus statement on diagnostic and treatment approaches. Eur Respir J, In print. prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc. Pediatrická klinika UK 2. LF a FNM Fakultní nemocnice v Motole V Úvalu 84 Praha 5 Motol Alergie 2/2009

Primární ciliární dyskineze Část 1. Patogeneze a klinický obraz

Primární ciliární dyskineze Část 1. Patogeneze a klinický obraz Primární ciliární dyskineze Část 1. Patogeneze a klinický obraz Primary ciliary dyskinesia Part 1. Pathogenesis and clinical presentation J. Djakow 1, T. Svobodová 1, J. Uhlík 2, Z. Kabelka 3, L. Smolíková

Více

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady 1 Hemoptýza 1.1 Úvod a definice 1.2 Patofyziologie hemoptýzy 1.3 Příčiny hemoptýzy 1.4 Klasifikace hemoptýzy 1.5 Vyšetřovací metody 1.6 Diagnostické algoritmy 1.7 Diferenciální diagnostika hemoptýzy 1.8

Více

Alergický pochod. Alergie v dětském věku- od atopického ekzému k respirační alergii

Alergický pochod. Alergie v dětském věku- od atopického ekzému k respirační alergii Alergický pochod Alergie v dětském věku- od atopického ekzému k respirační alergii Kateřina Kopecká Centrum alergologie a klinické imunologie Nemocnice Na Homolce Things we knew, things we did Things we

Více

Léčba akutního astmatu

Léčba akutního astmatu Léčba akutního astmatu Akutní astma Exacerbace astmatu (astmatický záchvat, akutní astma) jsou epizody progresivního zhoršení dušnosti, kašle, pískotů či tíže na hrudníku, nebo některé kombinace těchto

Více

Význam dechové rehabilitace u nemocných se spinální svalovou atrofií

Význam dechové rehabilitace u nemocných se spinální svalovou atrofií Význam dechové rehabilitace u nemocných se spinální svalovou atrofií Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D., odborná asistentka Katedry fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého, Olomouc U pacientů

Více

Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ

Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ Nařízení vlády č. 114/2011 Platné od 1.7.2011 Kapitola III, položka 13 Chronická obstrukční plicní nemoc s FEV1/FVC méně

Více

Imunoprofylaxe RSV infekce. M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha

Imunoprofylaxe RSV infekce. M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha Imunoprofylaxe RSV infekce M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha RSV - RNA (objeven 1956) - Skupina paramyxoviridae - 2 skupiny (povrchové

Více

SPECIFIKA FYZIOTERAPIE U KRITICKY NEMOCNÝCH PO CHIRURGICKÝCH VÝKONECH

SPECIFIKA FYZIOTERAPIE U KRITICKY NEMOCNÝCH PO CHIRURGICKÝCH VÝKONECH SPECIFIKA FYZIOTERAPIE U KRITICKY NEMOCNÝCH PO CHIRURGICKÝCH VÝKONECH Mgr. Kožešníková Lucie MUDr. Eduard Havel, Ph.D. Rehabilitační klinika FN a LF UK Hradec Králové, přednostka doc. MUDr. E. Vaňásková,

Více

Pulsující aerosol. Nová vlna v terapii SINUSitidy. Přesná, účinná a šetrná léčba sinusitidy

Pulsující aerosol. Nová vlna v terapii SINUSitidy. Přesná, účinná a šetrná léčba sinusitidy cesty dýchací Nová vlna v terapii SINUSitidy cesty dýchací Horní LOWER AIRWAYS Pulsující aerosol Přesná, účinná a šetrná léčba sinusitidy PARI SINUS Inhalační léčba akutních i chronických onemocnění horních

Více

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Asthma bronchiale -chronické celoživotní onemocnění Pokud je včas léčeno,lze je účinně dostat pod kontrolu Asthma bronchiale- definice Chronické

Více

RESPIRAČNÍ INFEKCE. Milan Kolář

RESPIRAČNÍ INFEKCE. Milan Kolář RESPIRAČNÍ INFEKCE Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci Nejčastějšími bakteriálními původci infekcí horních a dolních cest dýchacích v komunitním prostředí jsou kmeny: Streptococcus

Více

Mutace genu pro Connexin 26 jako významná příčina nedoslýchavosti

Mutace genu pro Connexin 26 jako významná příčina nedoslýchavosti Mutace genu pro Connexin 26 jako významná příčina nedoslýchavosti Petr Lesný 1, Pavel Seeman 2, Daniel Groh 1 1 ORL klinika UK 2. LF a FN Motol Subkatedra dětské ORL IPVZ Přednosta doc. MUDr. Zdeněk Kabelka

Více

Vliv krátkodobých zvýšení koncentrací škodlivin v ovzduší na respirační zdraví astmatických osob-projekt IGA MZČR

Vliv krátkodobých zvýšení koncentrací škodlivin v ovzduší na respirační zdraví astmatických osob-projekt IGA MZČR Vliv krátkodobých zvýšení koncentrací škodlivin v ovzduší na respirační zdraví astmatických osob-projekt IGA MZČR H. Kazmarová, H. Velická, V. Puklová (SZÚ Praha) Ovzduší a zdraví Rozsah dostupných informací

Více

Rehabilitace u astmatiků. Ondřej Niedoba

Rehabilitace u astmatiků. Ondřej Niedoba Rehabilitace u astmatiků Ondřej Niedoba listopad 2013 O astmatu obecně: Záchvatovitá dušnost Chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest spojené s průduškovou hyperaktivitou Onemocnění s mnoha individuálními

Více

Děti s perinatální zátěží - multidisciplinární péče jako základ sekundární a terciární prevence

Děti s perinatální zátěží - multidisciplinární péče jako základ sekundární a terciární prevence Děti s perinatální zátěží - multidisciplinární péče jako základ sekundární a terciární prevence MUDr. Martina Kašparová Centrum komplexní péče pro děti s poruchami vývoje, Pediatrická klinika 2.LF UK a

Více

Význam včasné léčby nemocných s CHOPN

Význam včasné léčby nemocných s CHOPN Význam včasné léčby nemocných s CHOPN František Salajka Plicní klinika LF UK a FN Hradec Králové Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do Chronická obstrukční plicní nemoc

Více

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. 1 Nespavost je buď jen symptom a nebo samostatná nemoc. Příčiny nespavosti jsou velmi různé, ale základní a nejčastější diagnoza u dospělých je primární (psychofyziologická)

Více

ASTMA BRONCHIALE. Alergie nezná hranic MUDr. Petra Kubová

ASTMA BRONCHIALE. Alergie nezná hranic MUDr. Petra Kubová ASTMA BRONCHIALE Alergie nezná hranic MUDr. Petra Kubová nejčastější chronické onemocnění dětského věku V ČR 12% dětské populace a 8% dospělé populace Incidence 15 000 / rok Mortalita cca 100 pac. / rok

Více

OBTÍŽNĚ LÉČITELNÉ ASTMA. Autor: Michael Paprota

OBTÍŽNĚ LÉČITELNÉ ASTMA. Autor: Michael Paprota OBTÍŽNĚ LÉČITELNÉ ASTMA Autor: Michael Paprota Astma bronchiale je chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest. Obtížně léčitelné astma (OLA) je takový typ astmatu, u kterého je obtížné nebo až nemožné

Více

Mgr. Lucie Slámová. Klinika úrazové chirurgie Spinální jednotka Rehabilitační oddělení

Mgr. Lucie Slámová. Klinika úrazové chirurgie Spinální jednotka Rehabilitační oddělení Mgr. Lucie Slámová Klinika úrazové chirurgie Spinální jednotka Rehabilitační oddělení Spinální trauma Je závažný stav s rozsáhlým dopadem jak na fyzickou tak na psychickou stránku člověka. Důsledkem tohoto

Více

DOPORUČENÝ POSTUP U DĚTSKÝCH PACIENTŮ S PORUCHAMI DÝCHÁNÍ VE SPÁNKU

DOPORUČENÝ POSTUP U DĚTSKÝCH PACIENTŮ S PORUCHAMI DÝCHÁNÍ VE SPÁNKU DOPORUČENÝ POSTUP U DĚTSKÝCH PACIENTŮ S PORUCHAMI DÝCHÁNÍ VE SPÁNKU Ondrová M. 1, Kraus J. 2, Plzák J. 3, Lánský M. 4, Hrdlička A. 5 1. Klinika dětské otorinolaryngologie LF MU a FN Brno 2. ORL oddělení

Více

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Život s hemofilií Hemofilie Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Genetika Chybná genetická informace

Více

Subkatedra pneumologie a ftizeologie

Subkatedra pneumologie a ftizeologie Toto je pomocný výtisk, sloužící pouze pro kontrolu zadaných údajů FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 Vedoucí: prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc., tel.: 224 436 601, fax: 224 436 620, e-mail: miloslav.marel@fnmotol.cz

Více

Kazuistika. asthma bronchiale (AB) chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN)

Kazuistika. asthma bronchiale (AB) chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) Kazuistika asthma bronchiale (AB) chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) Kazuistika astmatický pacient Pacientka 21 let, atopička přichází k praktickému lékaři s dechovými obtížemi a kašlem. PL ji indikuje

Více

Prezentace související s FES v eotorinolaryngologii

Prezentace související s FES v eotorinolaryngologii 15.11.4 DOPLŇUJÍCÍ LITERATURA K FES Prezentace související s FES v eotorinolaryngologii 15.2.1 Poznámky k anatomii splanchnokrania (teorie) 15.4 Rhinosinusitis chron. 15.4.1 Systematika rinosinusitid 15.4.2

Více

Petra Žurková Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Lékařská fakulta MU Brno Přednosta: prof. MUDr. Jana Skřičková CSc.

Petra Žurková Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Lékařská fakulta MU Brno Přednosta: prof. MUDr. Jana Skřičková CSc. Význam tréninku respiračních svalů u neuromuskulárních onemocnění Petra Žurková Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Lékařská fakulta MU Brno Přednosta: prof. MUDr. Jana Skřičková CSc. Dechová

Více

Ošetřování N s otitis media

Ošetřování N s otitis media Ošetřování N s otitis media Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Bc. Zouharová Klára Charakteristika onemocnění: otitis media =

Více

Ribomunyl: mechanismus účinku(1) ZÍSKANÁ IMUNITNÍ ODPOVĚĎ PROTI VIRŮM A BAKTERIÍM. Dny

Ribomunyl: mechanismus účinku(1) ZÍSKANÁ IMUNITNÍ ODPOVĚĎ PROTI VIRŮM A BAKTERIÍM. Dny RIBOMUNYL JE RIBOZOM-KOMPONENTNÍ TERAPEUTICKÝ PŘÍSTUP K PREVENCI OPAKOVANÝCH KTERÉ MAJÍ VYŠŠÍ POČET EPIZOD NEŽ SE OČEKÁVÁ KLINICKOU ÚČINNOSTÍ A DOBRÝM PROFILEM : mechanismus účinku(1) MEMBRÁNOVÁ FRAKCE

Více

VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ VZOROVÝ PŘÍKLAD

VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ VZOROVÝ PŘÍKLAD VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ VZOROVÝ PŘÍKLAD (opakuje se na každé stráně) (opakuje se na každé stráně) Obecná identifikace pacienta, jehož případová studie je předkládána: pohlaví, věk Aktuální popsaná diagnóza,

Více

Funkční vyšetření v monitorováníintersticiálních plicních chorob (ILD) zejména IIP

Funkční vyšetření v monitorováníintersticiálních plicních chorob (ILD) zejména IIP Funkční vyšetření v monitorováníintersticiálních plicních chorob (ILD) zejména IIP V.Koblížek, V.Bartoš Plicníklinika FN a LF UK Hradec Králové Struktura přednášky Úvod Obecný popis metod Konkrétnívyužitíjednotlivých

Více

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE Projekt MZ ČR zpracovaný ČLS JEP za podpory grantu IGA MZ ČR 5390-3 Reg. č. o/001/004 Alergická rýma Autor: MUDr.

Více

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Veškeré nálezy vyšetření je nutno hodnotit vzhledem k diagnóze, věku, zánětlivým parametrům, klinickému stavu pacienta, ev. k dalším důležitým anamnestickým

Více

POH O L H E L D E U D U M

POH O L H E L D E U D U M SEPSE Z POHLEDU MIKROBIOLOGA Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci K významným problémům současné medicíny patří bezesporu septické stavy z důvodu vysoké morbidity, mortality a současně

Více

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Léčba CHOPN Odvykání kouřen ení Bronchodilatancia (mimo theofyllinu)

Více

Respirační infekce a jejich původci. MUDr. Černohorská Lenka, Ph.D.

Respirační infekce a jejich původci. MUDr. Černohorská Lenka, Ph.D. Respirační infekce a jejich původci MUDr. Černohorská Lenka, Ph.D. Běžná flóra Dutina ústní ústní streptokoky, stafylokoky koag. negativní, neisserie Nosohltan - ústní streptokoky, stafylokoky koag. negativní,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

LÉČBA VENTILÁTOROVÉ PNEUMONIE SPOLUPRÁCE INTENZIVISTY A MIKROBIOLOGA

LÉČBA VENTILÁTOROVÉ PNEUMONIE SPOLUPRÁCE INTENZIVISTY A MIKROBIOLOGA LÉČBA VENTILÁTOROVÉ PNEUMONIE SPOLUPRÁCE INTENZIVISTY A MIKROBIOLOGA Chytra I 1., Bergerová T 2. ARK FN v Plzeň 1 Ústav mikrobiologie, FN Plzeň 2 VAP definice, rozdělení spolupráce intenzivisty a mikrobiologa

Více

CHRONICKÁ RINOSINUSITIDA. Příručka pro praxi:

CHRONICKÁ RINOSINUSITIDA. Příručka pro praxi: Příručka pro praxi: CHRONICKÁ RINOSINUSITIDA MUDr. Jan Vodička, Ph.D. Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové MUDr. Jan Mejzlík, Ph.D. Klinika otorinolaryngologie

Více

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I.P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, Krnov

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I.P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, Krnov Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I.P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov je partnerem projektu realizovaného Moravskoslezským krajem Obnova přístrojové techniky

Více

Prevence ventilátoro Prevence pneumonie

Prevence ventilátoro Prevence pneumonie Prevence ventilátorové pneumonie nové koncepty Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice

Více

Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA)

Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA) Verze č 2016 1. CO JE DIRA? 1.1 O co se jedná? Deficit antagonisty IL-1Receptoru (DIRA) je vzácné vrozené onemocnění.

Více

Pertussis - Dávivý (černý) kašel. MUDr. František BEŇA

Pertussis - Dávivý (černý) kašel. MUDr. František BEŇA Pertussis - Dávivý (černý) kašel MUDr. František BEŇA Původce - agens Bordetella pertussis, kokobacil citlivý na sluneční záření, teplo, vyschnutí a běžné dezinfekční prostředky. Výskyt ve čtyřech antigenních

Více

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření. Obsah. Seznam imunologických vyšetření

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření. Obsah. Seznam imunologických vyšetření Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření Obsah IgA... 2 IgG... 3 IgM... 4 IgE celkové... 5 Informační zdroje:... 6 Stránka 1 z 6 Název: IgA Zkratka: IgA Typ: kvantitativní Princip: turbidimetrie Jednotky:

Více

LABORATOŘE EUROMEDIC s.r.o. Oddělení klinické mikrobiologie a autovakcín

LABORATOŘE EUROMEDIC s.r.o. Oddělení klinické mikrobiologie a autovakcín Přehledy nejčastějších původců komunitních infekcí a jejich rezistence k antimikrobiálním látkám dle materiálů vyšetřených v mikrobiologické laboratoři v roce 2012. MUDr. Alžbeta Ouertani Říjen 2013 Respirační

Více

CHRONICKÁ SEKRETORICKÁ OTITIDA. Příručka pro praxi:

CHRONICKÁ SEKRETORICKÁ OTITIDA. Příručka pro praxi: Příručka pro praxi: CHRONICKÁ SEKRETORICKÁ OTITIDA MUDr. Lukáš Školoudík, Ph.D. Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové Defi nice Chronická sekretorická otitida

Více

ANTIBIOTICKÉ LÉČBY V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ

ANTIBIOTICKÉ LÉČBY V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ PRINCIPY ANTIBIOTICKÉ LÉČBY V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ Milan Kolář Ústav mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Bakteriální infekce byly, jsou a s velkou pravděpodobností

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Léčba kašle v zimním období

Léčba kašle v zimním období » Kašel je účelný obranný mechanismus, který udržuje průchodnost dýchacích cest. Ilike/Fotky&Foto Léčba kašle v zimním období V podzimním a zimním období se u dětí i dospělých častěji vyskytují onemocnění,

Více

Úvodní slovo. Vážení přátelé,

Úvodní slovo. Vážení přátelé, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Úvodní slovo Vážení přátelé, dovolte mi poděkovat všem, kteří svými dary nebo pomocí a důvěrou podpořili v roce 2007 činnost Nadačního fondu Astma. Koncem roku 2006 jsme při jednání

Více

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever)

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) Verze č 2016 2. DIAGNÓZA A LÉČBA 2.1 Jak se nemoc diagnostikuje? Obecně se uplatňuje následující postup:

Více

http://www.vrozene-vady.cz

http://www.vrozene-vady.cz Prevence vrozených vad z pohledu genetika MUDr. Vladimír Gregor, RNDr. Jiří Horáček odd. lékařské genetiky, Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze Genetické poradenství Klinická genetika se zabývá diagnostikou

Více

Obsah. Několik slov úvodem... 19 Vít Petrů

Obsah. Několik slov úvodem... 19 Vít Petrů Několik slov úvodem...................... 19 Vít Petrů OBECNÁ ČÁST 1 Prevalence astmatu a alergie u dětí a mladistvých.... 25 Jiřina Chládková 1.1 Prevalence průduškového astmatu............ 26 1.2 Prevalence

Více

Variace Dýchací soustava

Variace Dýchací soustava Variace 1 Dýchací soustava 21.7.2014 13:15:44 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA DÝCHACÍ SOUSTAVA Dýchací systém Dýchání je děj, při kterém organismus získává a spotřebovává vzdušný kyslík a vylučuje

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Možnosti fyzioterapie u pacientů s míšním poraněním v subakutní fázi v průběhu hospitalizace na spinální jednotce

Možnosti fyzioterapie u pacientů s míšním poraněním v subakutní fázi v průběhu hospitalizace na spinální jednotce Možnosti fyzioterapie u pacientů s míšním poraněním v subakutní fázi v průběhu hospitalizace na spinální jednotce Klinika úrazové chirurgie a spinální jednotka FN Brno Hana Jakšová Pacienti po poranění

Více

Mikrobiologické vyšetření jako podklad pro racionální cílenou antibiotickou terapii. Význam správné indikace vyšetření a dodržování

Mikrobiologické vyšetření jako podklad pro racionální cílenou antibiotickou terapii. Význam správné indikace vyšetření a dodržování Mikrobiologické vyšetření jako podklad pro racionální cílenou antibiotickou terapii. Význam správné indikace vyšetření a dodržování preanalytické fáze Tamara Bergerová Ústav mikrobiologie FN Plzeň Mikrobiologické

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření Příloha č.6 Laboratorní příručka Laboratoří MeDiLa, v05 - Seznam imunologických Příloha č.4 Seznam imunologických Obsah IgA... 2 IgG... 3 IgM... 4 IgE celkové... 5 Informační zdroje:... 6 Stránka 1 z 6

Více

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vladimír Zbořil Interní - hepatogastroenterologická klinika Fakultní nemocnice Bohunice Masarykova Univerzita BRNO

Více

BARIATRIČTÍ PACIENTI A ÚSKALÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE. Fakultní nemocnice Plzeň KARIM Petra Kulhánková Vanda Tomášková

BARIATRIČTÍ PACIENTI A ÚSKALÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE. Fakultní nemocnice Plzeň KARIM Petra Kulhánková Vanda Tomášková BARIATRIČTÍ PACIENTI A ÚSKALÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE Fakultní nemocnice Plzeň KARIM Petra Kulhánková Vanda Tomášková OBEZITA Globální epidemie (WHO) Není jen estetický problém Chorobný stav spojený se zvýšenou

Více

VY_32_INOVACE_11.08 1/8 3.2.11.8 Dýchací soustava Dýchací soustava

VY_32_INOVACE_11.08 1/8 3.2.11.8 Dýchací soustava Dýchací soustava 1/8 3.2.11.8 Cíl popsat stavbu a funkci dýchací soustavy - chápat princip dýchání - charakterizovat jednotlivé části dýchací soustavy - objasnit pojmy plicní ventilace, dechová frekvence, kyslíkový dluh,

Více

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lang O, Balon H, Kuníková I, Křížová H, Wald M KNM UK 3. LF a FNKV, 1. Chirurgická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha 51. DNM, Seč Ústupky,

Více

VÝZNAM PRIMÁRNÍ PÉČE V PROBLEMATICE MUSKULOSKELETÁLNÍCHH ONEMOCNĚNÍ

VÝZNAM PRIMÁRNÍ PÉČE V PROBLEMATICE MUSKULOSKELETÁLNÍCHH ONEMOCNĚNÍ VÝZNAM PRIMÁRNÍ PÉČE V PROBLEMATICE MUSKULOSKELETÁLNÍCHH ONEMOCNĚNÍ Bohumil Seifert Ústav všeobecného lékařství 1.LF Uk v Praze Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP 15.10.2014 HETA seminář, Praha O

Více

Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven. Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno

Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven. Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Obsah Preskripce dechových pomůcek Přehled dechových pomůcek

Více

Jak se objednat na vyšetření?

Jak se objednat na vyšetření? Jak se objednat na vyšetření? Ke genetické konzultaci nebo vyšetření v těhotenství odesílá praktický lékař, specialista nebo ošetřující gynekolog, který vystaví žádanku k vyšetření. Vyšetření provedená

Více

Rekurentní horečka spojená s NRLP21

Rekurentní horečka spojená s NRLP21 www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Rekurentní horečka spojená s NRLP21 Verze č 2016 1. CO JE TO REKURENTNÍ HOREČKA SPOJENÁ S NRLP12 1.1 Co je to? Rekurentní horečka spojená s NRLP12 patří mezi

Více

Oslabení dýchacího systému asthma

Oslabení dýchacího systému asthma Oslabení dýchacího systému 1 / 7 Oslabení dýchacího systému asthma Astma bronchiale. Definice podle WHO, která je zakotvena i v Mezinárodní dohodě o diagnostice a léčbě astmatu z roku 1992, zní: Astma

Více

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Martina Vašáková, Martina Šterclová Pneumologická klinika 1.LF UK Thomayerova nemocnice Praha Things we knew, things we did Things we have learnt,

Více

Preventivní prohlídky při expozici faktorům působícím na dýchací systém. B. Dlouhá, L. Rychlá SZÚ, CPL 17.konzultační den

Preventivní prohlídky při expozici faktorům působícím na dýchací systém. B. Dlouhá, L. Rychlá SZÚ, CPL 17.konzultační den Preventivní prohlídky při expozici faktorům působícím na dýchací systém B. Dlouhá, L. Rychlá SZÚ, CPL 17.konzultační den 18.10.2007 Dýchací systém v pracovním prostředí Specifické faktory pracovního prostředí

Více

A PROJEKT SHELTER V ČR

A PROJEKT SHELTER V ČR DLOUHODOBÁ GERIATRICKÁ PÉČE A PROJEKT SHELTER V ČR Koordinující pracoviště: Geriatrická klinika 1.LF UK a VFN, Praha prof. MUDr. Eva Topinková,, CSc. Eva Červinková NÁKLADY NA SLUŽBY PRO SENIORY V EVROPSKÉM

Více

Státní zdravotní ústav Praha. Milovy 2017

Státní zdravotní ústav Praha. Milovy 2017 Alergie, KVO riziko Státní zdravotní ústav Praha Milovy 2017 Jana Kratěnová Spolupráce s 46 praktickými lékaři pro děti a dorost v 15 městech ČR Celkem 5130 dětí ve věku 5,9,13 a 17 let Data získána v

Více

Plicní Rehabilitace. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D. Prof. MUDr. Miloš Máček, DrSc. UK Praha, 2. LF a FN Motol - Klinika rehabilitace a TVL

Plicní Rehabilitace. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D. Prof. MUDr. Miloš Máček, DrSc. UK Praha, 2. LF a FN Motol - Klinika rehabilitace a TVL Plicní Rehabilitace PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D. Prof. MUDr. Miloš Máček, DrSc. UK Praha, 2. LF a FN Motol - Klinika rehabilitace a TVL listopad 2010 Plicní rehabilitace Nejnovější koncepce rehabilitace

Více

SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky

SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky Chytra 1, Štěpán 1, Pelnář 1, Ţidková 1, Kasal 1, Bergerová 2 1

Více

Úvodní slovo. Vážení přátelé,

Úvodní slovo. Vážení přátelé, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Úvodní slovo Vážení přátelé, Dovolujeme si Vás oslovit s Výroční zprávou Nadačního fondu Astma za rok 2014, kdy jsme již tradičně bezplatně zapůjčili Pneumologické klinice Thomayerovy

Více

Využití molekulárně-biologických postupů a multimarkerových strategií v intenzívní péči. Marek Protuš

Využití molekulárně-biologických postupů a multimarkerových strategií v intenzívní péči. Marek Protuš Využití molekulárně-biologických postupů a multimarkerových strategií v intenzívní péči Marek Protuš Sepsis - 3 Sepse je definovaná jako život ohrožující orgánová dysfunkce způsobená dysregulovanou odpovědí

Více

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. MUDr. Hana Fišerová Klinika ušní, nosní a krční 2. LF UK a FN Motol, Praha

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. MUDr. Hana Fišerová Klinika ušní, nosní a krční 2. LF UK a FN Motol, Praha AKUTNÍ A RECIDIVUJÍCÍ RESPIRAČNÍ ONEMOCNĚNÍ U DĚTÍ MUDr. Hana Fišerová Klinika ušní, nosní a krční 2. LF UK a FN Motol, Praha Respirační onemocnění patří k častým chorobám, které se vyskytují v ambulancích

Více

Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Hotel Hilton 27.září 2014

Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Hotel Hilton 27.září 2014 Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Hotel Hilton 27.září 2014 Terapie sinusitidy: punkce, ATB či jen symptomatická léčba? Radim Kaňa Lucie Rathová Sinusitis sliznice nosní dutiny plynule přechází ve

Více

PCT kontrolovaná ATB terapie nosokomiální pneumonie ventilovaných nemocných

PCT kontrolovaná ATB terapie nosokomiální pneumonie ventilovaných nemocných PCT kontrolovaná ATB terapie nosokomiální pneumonie ventilovaných nemocných Pavel Dostál Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci

Více

GUILLAIN BARÉ SYNDROM Z POHLEDU SESTRY. Autor: Kateřina Havelková Spoluautor: Silvia Pekárová

GUILLAIN BARÉ SYNDROM Z POHLEDU SESTRY. Autor: Kateřina Havelková Spoluautor: Silvia Pekárová GUILLAIN BARÉ SYNDROM Z POHLEDU SESTRY Autor: Kateřina Havelková Spoluautor: Silvia Pekárová Charakteristika onemocnění Jde o autoimunitní chorobu Je způsobené napadením myelinové pochvy nervů, axonů Provokujícím

Více

Mgr. Petra Žurková prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno

Mgr. Petra Žurková prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Mgr. Petra Žurková prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno bránice skalenové svaly mezižeberní a pomocné dechové svaly kostní, kloubní a vazivové struktury hrudníku

Více

Náchylnost k alergickým onemocněním je skutečně částečně genetický vázaná, čili dědičná.

Náchylnost k alergickým onemocněním je skutečně částečně genetický vázaná, čili dědičná. Jaké jsou nejčastější druhy alergií, lze na ně i dnes zemřít a trápí více děti nebo dospělé? Na vše o alergiích jsme se zeptali Doc. MUDr. Martina Vašákové, Ph.D., primářky Pneumologické kliniky Fakultní

Více

Otázky k atestaci z oboru Pneumologie a ftiseologie (verze 2013):

Otázky k atestaci z oboru Pneumologie a ftiseologie (verze 2013): Otázky k atestaci z oboru Pneumologie a ftiseologie (verze 2013): A) Pneumologie 1. Akutní respirační insuficience - rozdělení, patofyziologie a léčba 2. Chronická respirační insuficience etiopatogeneze,

Více

Racionální antibiotická terapie

Racionální antibiotická terapie Racionální antibiotická terapie zkušenosti s vyšetřováním CRP v ordinaci PLDD MUDr. Renáta Růžková Praktická lékařka pro děti a dorost Praha 6 VII. Český pediatrický kongres s mezinárodní účastí Praha

Více

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory prostaty v z každé buňky, která vytváří komplexní uspořádání

Více

H R U D N Í D R E N Á Ž. Jakubec, P. Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN a LF UP Olomouc

H R U D N Í D R E N Á Ž. Jakubec, P. Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN a LF UP Olomouc H R U D N Í D R E N Á Ž Jakubec, P. Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN a LF UP Olomouc Indikace hrudní drenáže v pneumologii 1/ Pneumotorax : spontánní primární a sekundární, iatrogenní, barotrauma

Více

Hemofilie u dětí - - nedávná historie a současnost Bohumír Blažek Klinika dětského lékařství Oddělení dětské hematologie a hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava 2014 1984 Haló, doktore, jede kryo!

Více

Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013

Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013 Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013 Marcela Tomíšková Klinika nemocí plicních a tuberkulózy Fakultní nemocnice Brno,

Více

Registr závažné CHOPN popis projektu. Vladimír Koblížek ČPFS ČLS JEP

Registr závažné CHOPN popis projektu. Vladimír Koblížek ČPFS ČLS JEP Registr závažné CHOPN popis projektu Vladimír Koblížek ČPFS ČLS JEP CHOPN zanedbávaná nemoc Odhadovaná prevalence 4-10% populace Odhadovaná prevalence v ČR 7-8% populace Skutečná prevalence v Evropě European

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG 009.2012 Platná verze MKN-10 Pro rok 2012 je platnou verzí Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů 2. aktualizované

Více

Případ č. 45. Výsledky vyšetření Při přijetí: Orientován, bez dušnosti a cyanózy (déle viz scan)

Případ č. 45. Výsledky vyšetření Při přijetí: Orientován, bez dušnosti a cyanózy (déle viz scan) Případ 45 Klinická historie a anamnéza NO: 19-letý muž s opakovanými infekty respiračního traktu. Po několik dní vykašlává nazelenalé sputum s příměsí krve. Opakovaně horečky okolo 39 o C, udává dušnost

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 5 9. 8. 2007 Tuberkulóza a respirační nemoci - činnost oboru v Hlavním městě

Více

Pneumokokové pneumonie u dětí. Vilma Marešová Univerzita Karlova 2.LF I. Infekční klinika FNB Praha

Pneumokokové pneumonie u dětí. Vilma Marešová Univerzita Karlova 2.LF I. Infekční klinika FNB Praha Pneumokokové pneumonie u dětí Vilma Marešová Univerzita Karlova 2.LF I. Infekční klinika FNB Praha Streptococcus pneumoniae Charakteristika: Ubikvitérní grampozitivní koky, které jsou často přítomny na

Více

Epidemiologie CHOPN. MUDr. Tomáš Bártek Plicní klinika FNsP Ostrava

Epidemiologie CHOPN. MUDr. Tomáš Bártek Plicní klinika FNsP Ostrava Epidemiologie CHOPN MUDr. Tomáš Bártek Plicní klinika FNsP Ostrava Základní pojmy Epidemiologie: obor lékařství zabývající se příčinami vzniku a zákonitostmi šíření nemocí hromadného výskytu Prevalence:

Více

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa?

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

Odborný program III. Konference AKUTNE.CZ 19.listopadu 2011 PREVENCE NOZOKOMIÁLNÍCH NÁKAZ NA KARIM Michaela Veselá Veronika Smékalová Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, FN Brno

Více

Příušnice v dospělosti

Příušnice v dospělosti Příušnice v dospělosti Věra Pellantová¹, Ilona Zimmerová ² ¹Klinika infekčních nemocí, LF UK a FN Hradec Králové ²Gynekologická ambulance, Hradec Králové XIII. Vakcinologické dny, Hradec Králové Symptomy

Více

HEMOFILIE - DIAGNOSTIKA A LÉČBA V SOUČASNOSTI

HEMOFILIE - DIAGNOSTIKA A LÉČBA V SOUČASNOSTI HEMOFILIE - DIAGNOSTIKA A LÉČBA V SOUČASNOSTI Patofyziologie hemofilie Deficit koagulačního faktoru VIII (hemofilie A) nebo IX (hemofilie B), jeho dysfunkce nebo přítomnost jeho inhibitorů vede k poruše

Více

Aktuální informace. Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky. Praha 5.1.2005

Aktuální informace. Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky. Praha 5.1.2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5.1.2005 58 Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2004 Activity of branch of tuberculosis and diseases

Více