Primární ciliární dyskineze. Část 2. Diagnostika a léčba

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Primární ciliární dyskineze. Část 2. Diagnostika a léčba"

Transkript

1 Primární ciliární dyskineze Část 2. Diagnostika a léčba Primary ciliary dyskinesia Part 2. Diagnostics and therapy JANA Djakow 1, T. Svobodová 1, J. Uhlík 2, Z. Kabelka 3, L. Smolíková 4, O. Cinek 1, PETR Pohunek 1 1 Pediatrická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha 2 Ústav histologie a embryologie UK 2. LF, Praha 3 Klinika ušní, nosní a krční UK 2. LF a FN Motol, Praha 4 Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství UK 2. LF a FN Motol, Praha SOUHRN Primární ciliární dyskineze je dědičné onemocnění charakterizované abnormalitami ve struktuře nebo funkci řasinek. Cílem tohoto souborného článku je podat přehled současných znalostí o primární ciliární dyskinezi se zaměřením především na možnosti diagnostiky a terapie tohoto onemocnění. Primární ciliární dyskineze je častější než se dříve předpokládalo a řada pacientů uniká správné diagnóze. Klíčová slova: řasinky, primární ciliární dyskineze, situs viscerum inversus, chronické respirační onemocnění SUMMARY Primary ciliary dyskinesia is a hereditary disease characterized by abnormalities in ciliary structure or function. This review aims to summarize recent knowledge about primary ciliary dyskinesia targeting mainly the diagnostic a therapeutic possibilities. Primary ciliary dyskinesia is more frequent than previously presumed and a number of patients do not have set correct diagnosis. Key words: cilia, primary ciliary dyskinesia, situs viscerum inversus, chronic respiratory disease Seznam zkratek PCD, primární ciliární dyskineze OME, otitis media with effusion, sekretorická otitida CF, cystic fibrosis, cystická fibróza HSVM, high speed videmicroscopy, vysokorychlostní videomikroskopie EM, electron microscopy, elektronová mikroskopie Primární ciliární dyskineze Diagnostika Klinický obraz jako vodítko k diagnóze Základem stanovení diagnózy je správné zhodnocení klinického obrazu onemocnění. Fenotypický obraz PCD je velice variabilní (co do tíže i rozsahu postižení) a zda- leka nelze očekávat, že se setkáme pouze s pacienty, kteří budou mít vyjádřeny všechny příznaky (viz tabulka 1 v první části článku, Alergie 1/2009). Aby bylo možné diagnostikovat PCD v co možná nejnižším věku, Coren et al. (4) doporučují, aby byly k vyloučení diagnózy PCD odeslány všechny děti s nevysvětleným syndromem respirační tísně a časným nástupem rýmy, všechny děti s bronchiektáziemi nejasného původu, všechny děti 38 Alergie 2/2009

2 s chronickým kašlem a/nebo atypickým astmatem, s chronickou rinitidou, chronickou sekretorickou otitidou a sourozenci dětí s diagnostikovanou PCD bez ohledu na přítomnost příznaků. P ílohy ke lánku Primární ciliární dyskineze - ást 2 přehledné články Pro definitivní stanovení diagnózy však klinický obraz nestačí a je nutné provést a vzájemně srovnat vyšetření struktury a funkce řasinek v dýchacích cestách (viz algoritmus vyšetření na obrázku 1). Obrázek 1: Sou asný diagnostický algoritmus na Pediatrické klinice UK 2. LF a FN Motol p i podez ení na PCD. Suspektní PCD HSVM Vyloučit jiné častější příčiny normální nález abnormální nebo hraniční nález Opakovat 2x s odstupem alespoň 6 týdnů opakovaně abnormální normální nález Sekundární ciliární dyskineze Pravděpodobně nejde o PCD Elektronová mikroskopie vysoce suspektní klinický obraz PCD se strukturální poruchou patologický nález na HSVM i EM PCD bez strukturální poruchy patologický nález na HSVM, normální nález na EM normální nález na HSVM i EM PCD vyloučena Obr. 1: Současný diagnostický algoritmus na Pediatrické klinice UK 2. LF a FN Motol při podezření na PCD. Nazální NO a sacharinový test Měření nosem vydechovaného oxidu dusnatého (NO) je používáno na řadě zahraničních pracovišť jako jedno z prvních vyšetření indikovaných při podezření na PCD (13,16). Pro PCD svědčí nízké koncentrace NO v nosem vydechovaném vzduchu, test není ovšem dostatečně specifický, snížené koncentrace mohou být např. i u nespolupracujících dětí (12) a vylučování NO ovlivňují i další faktory (3), jako je podávání topických kortikosteroidů (2), tabákový kouř, nebo např. oxymetazolin, který je součástí některých nosních kapek. K vyšetření nelze použít stejný přístroj, jakým se dnes vcelku běžně vyšetřuje frakce NO ve vydechovaném vzduchu u průduškového astmatu. Vyšetření vyžaduje speciální technické vybavení a není zatím v České republice běžně dostupné. U dospělých lze jako první orientační vyšetření použít sacharinový test (19). Na nosní sliznici v oblasti dolní skořepy se umístí sacharinová mikrotableta a měří se čas, za který pacient ucítí sladkou chuť v ústech. Pokud do 60 minut neucítí chuť sacharinu, je třeba ještě ověřit, zda je pacient vůbec schopen rozpoznat a cítit chuť sacharinu. Ani tento test však není dostatečně specifický. Navíc není běžně použitelný u dětí, neboť vyžaduje dokonalou spolupráci pacienta (7). Techniky pokoušející se měřit dobu transportu jiných než sacharinových partikulí (např. radioaktivně (5) nebo fluorescenčně značených) se významněji nerozšířily. Alergie 2/

3 P í ný pr ez asinkami pacienta s PCD s chyb jícími dyneinovými raménky, u n hož došlo k výrazné desorganizaci orientace axoném. Úse ky jsou proloženy spojnicí centrálního páru mikrotubul. P vodní přehledné články zv tšení x. Vyšetření funkce řasinek Na naší klinice byla u dětí se suspektními příznaky až donedávna používána videomikroskopie. Pacientovi je odebrán pomocí bioptického kartáčku malý vzorek buněk nosní sliznice (nazální brushing) a ten se ihned pozoruje v mikroskopu nativně v procházejícím světle a při použití zástinu. Obraz je také snímán videokamerou pro možnost následného podrobnějšího hodnocení. Ve vzorku se hodnotí přítomnost a pohyblivost řasinek. Díky možnosti zpomalení videozáznamu je možné i orientační posouzení vzorce pohybu řasinky. Výhodou této metody je rychlost a minimální invazivnost vyšetření. Takto prováděné hodnocení je proveditelné v jakémkoli věku, ale má i několik nevýhod: a) hodnocení pohyblivosti řasinek je do značné míry subjektivní a vyžaduje zkušenost vyšetřujícího (především pokud nejsou řasinky zcela nepohyblivé, ale vykazují například pouze chybný vzorec pohybu), b) uvedená metodika není standardizována a nálezy mezi jednotlivými pracovišti lze jen těžko porovnávat a c) ani při maximálním zpomalení obrazu zaznamenaného klasickou videokamerou (25 snímku/s) se není možné s jistotou vyjádřit k frekvenci a především ke způsobu pohybu řasinek. K přesnějšímu vyšetření frekvence a způsobu pohybu řasinek slouží vysokorychlostní videomikroskopie (1,10), která se od výše zmiňované videomikroskopie liší zaznamenáváním obrazu vysokorychlostní kamerou při rychlosti snímání nejméně 400 snímků/s. Při zpomalení záznamu je pak možné přesně hodnotit pohyb řasinek (frekvenci i vzorec) a uvedený záznam porovnat s populačními normami, které již jsou v současnosti vypracovány pro dospělý i dětský věk (7). Nevýhodou tohoto vyšetření jsou především vysoké pořizovací náklady zařízení. S přibývajícími informacemi o atypických formách PCD se však vysokorychlostní videomikroskopie stává pro kvalitní diagnostiku metodou nepostradatelnou. Vyšetření vysokorychlostní videomikroskopií již v současnosti provádíme i na naší klinice. Mikroskopické vyšetření funkce řasinek nerozliší PCD od tzv. sekundární dyskineze, způsobené nejčastěji chronickým zánětem v dýchacích cestách. Rovněž virové infekce bývají příčinou řasinkové dysfunkce, která může přetrvávat i řadu týdnů. Např. po infekci respiračním syncytiálním virem (RSV) byla popsána porušená funkce řasinek po dobu až 24 týdnů (21). Proto je nutné vyšetření opakovat, nejlépe 2x s odstupem alespoň 6 týdnů (7), aby byla umožněna regenerace poškozených buněk. Vyšetření struktury řasinek Obr. 2: Příčný průřez řasinkami pacienta s PCD s chybějícími dyneinovými raménky, u něhož došlo k výrazné desorganizaci orientace axoném. Úsečky jsou proloženy spojnicí centrálního páru mikrotubulů. Původní zvětšení Za diagnostický standard hodnocení struktury řasinek je považováno vyšetření transmisní elektronovou mikroskopií (10). Vyšetření umožní posoudit detailní strukturu řasinky a popsat případnou strukturální odchylku. Kromě toho je možné proložením přímek spojnicemi centrálních mikrotubulů a znázorněním vzájemné orientace těchto přímek posoudit i orientaci řasinek (8) (obr. 2). Vzorky k hodnocení je možné odebrat z nosní sliznice (20), bývá zde ale více zánětlivých změn, které ztěžují histologické hodnocení odebraného vzorku. Kvalitnější a lépe hodnotitelný obraz poskytuje vzorek sliznice bronchiální, který se odebírá z dolních dýchacích cest v rámci bronchoskopického vyšetření. Bronchoskopie je u nemocných s příznaky podezřelými z PCD potřebným výkonem nejen z důvodu odběru vzorku k histologickému vyšetření, ale její přínos spočívá i v možnosti posouzení závažnosti zánětlivých změn, cíleného odběru vzorků hlenu ke kultivačnímu vyšetření, podle potřeby i provedení toilety dolních dýchacích cest. K odlišení sekundárních zánětlivých změn struktury řasinek od poruch primárních může sloužit metodika popsaná Jorissenem (9), která je založena na pěstování kultury řasinkových buněk pacienta. Buňky po dočasné ztrátě řasinek zahájí v kultuře novou ciliogenezi. U sekundárních poruch je pak pohyblivost i struktura těchto nově vytvořených řasinek normální. Další diagnostické možnosti Novou slibnou možností je genetické vyšetřování suspektních pacientů. U autozomálně recesivních mutací by byl nález mutace v obou alelách příslušného genu diagnostický. Jde převážně o složité geny s mnoha exony, popsané mutace jsou značně heterogenní a k jejich odhalení je nezbytné využití sekvenace. Tyto skutečnosti činí na první pohled genetické vyšetření DNA složitým a nákladným. Avšak vzhledem k tomu, že většina zatím objevených mutací se vyskytuje v několika málo exonech, je možné většinu z nich odhalit sekvenováním několika exonů, namísto mnohem složitějšího vyšetřování celých genů (obr. 3). Další možností je využít k vyšetření RNA získanou z tkáně. Je-li molekula mrna ve tkáni exprimována, neobsahuje již dlouhé intronické sekvence a po jejím přepsání reverzní transkriptázou je možné pomocí několika málo párů primerů vyšetřit všechny původní exony příslušného genu. Genetické vyšetřování již do vyšetřovacího algoritmu zařadilo několik pracovišť v Evropě a v USA. Metodika se v současné době zavádí také na Pediatrické klinice UK 2. LF a FN Motol. 40 Alergie 2/2009

4 pozici kódující sekvence s posunem tecího rámce, kdy je po za azení 24 aminokyselin translace do proteinu p ed asn ukon ena STOP kodonem). přehledné články Obr. 3: Ukázka DNA sekvence části exonu 63 genu DNAH5 u jednoho z pacientů s primární ciliární dyskinezou. V důsledku delece báze v jedné z alel genu dochází k posunu čtecího rámce. Na obrázku pak lze vidět, jak se původně jediná sekvence bazí těsně za místem delece mění na dvě vzájemně se překrývající sekvence. Mutace byla následně identifikována jako c.10115deltfs X25 (delece thyminu na pozici kódující sekvence s posunem čtecího rámce, kdy je po zařazení 24 aminokyselin translace do proteinu předčasně ukončena STOP kodonem). Diferenciální diagnostika Primární ciliární dyskineze musí být odlišena zejména od následujících onemocnění, která se rovněž prezentují především chronickými respiračními příznaky: cystická fibróza imunodeficience astma chronické aspirace bronchiektázie jiné etiologie U suspektních dětí by mělo být před vyšetřováním PCD vždy provedeno základní imunologické vyšetření, vyšetření chloridů v potu, alergologické vyšetření a vyšetření alfa 1 -antitrypsinu (6). Management léčby Více autorů uvádí předpoklad, že správně vedená terapie zastavuje, nebo alespoň zpomaluje zhoršování funkce plic a rozvoj bronchiektázií u pacientů s PCD (1,4). Rovněž je ze všech výše uvedených důvodů stále častějším trendem soustřeďování pacientů do speciálních center, podobných centrům pro péči o CF, kde je možný kombinovaný multidisciplinární přístup a jsou k dispozici lékaři i fyzioterapeuti se zkušenostmi s diagnostikou a léčbou PCD. O Callaghan et al. (11) předpokládají, že ustanovení center povede ke zlepšení krátkodobé i dlouhodobé morbidity u pacientů s PCD. Management léčby by měl zahrnovat: pravidelné sledování pacienta (včetně monitorování respiračních funkcí), trénink v každodenním očišťování dýchacích cest (kombinace správně prováděných cvičení, inhalace a fyzioterapie) a včasnou a účinnou léčbu infekcí horních a dolních dýchacích cest (22). Účinnost jednotlivých postupů je ještě potřeba ověřit ve studiích s větším počtem pacientů. Sledování pacienta Bush et al. (1) v jednom z nejnovějších přehledů uvádějí, že dětský pacient by měl být v rámci jedné návštěvy vyšetřen pediatrem, pneumologem a otorinolaryngologem, včetně objektivního vyšetření sluchu a tympanometrie. Tympanometrické vyšetření by mělo být u malých dětí provedeno současně při 226 a 1000 Hz. Z dalších vyšetření má význam především určení latence odpovědi pomocí ABR (Auditory Brainstem Response I. typu) a stanovení prahu podráždění, pro objektivizaci sluchového prahu lze využít metodu ustálených odpovědí - SSEP (Steady State Evoked Potentials). Vhodné jsou i testy behaviorálního vyšetření sluchu spojené s vyšetřením otoakustických emisí. Z paraklinických vyšetření se doporučuje při každé návštěvě provést měření saturace hemoglobinu pulzním oximetrem, vyšetření funkce plic a kultivaci sputa. Klasické skiagramy hrudníku nemají pro pravidelné sledování dostatečnou výtěžnost a užitečnější je podle vývoje klinického stavu provést vyšetření HRCT ke stanovení rozsahu zánětlivých změn a případných bronchiektázií. V ČR jsou pacienti s PCD sledování na dětských odděleních pneumologem, v místech, kde není k dispozici specializovaná péče dětského pneumologa, docházejí tito nemocní obvykle do ordinací alergologů. Zpravidla jsou zváni na kontroly v závislosti na klinickém stavu, ale v nejdelším intervalu 6 měsíců. Cvičení a fyzioterapie Fyzioterapie je nedílnou součástí pravidelné léčebné péče. V součinnosti s inhalacemi umožňuje alespoň částečně nahradit nefungující clearance dýchacích cest. Od nejútlejšího věku se děti učí zásadám správného dýchání, pravidelnému střídání vdechu nosem a výdechu Alergie 2/

5 ústy a základním hygienickým návykům pro udržení volné průchodnosti nosu i úst. Základní metodou pro zajištění dobré průchodnosti dýchacích cest je respirační fyzioterapie (RFT). Mezi drenážní techniky RFT s řízenou expektorací a kontrolou kašle patří: aktivní cyklus dechových technik, autogenní drenáž, PEP systémy dýchání, inhalační léčba v kombinaci s drenážní, nejčastěji instrumentální technikou, respirační handling určený kojencům a malým dětem do věku 2 3 let. RFT je třeba provádět pravidelně a denně. Drenážní techniky jsou individuálně upraveny a přizpůsobeny věku a mentální zralosti dítěte. Postupně se děti učí cvičební samostatnosti. Rodiče i děti musí přijmout skutečnost, že respirační fyzioterapie je celoživotním úkolem. Volné dýchání umožňuje dětem přirozený pohyb. Kondiční cvičení je zaměřeno na prevenci funkčních poruch pohybového systému. Pohybové aktivity a rekreační sportování zvyšují fyzickou zdatnost dětí (1,14,17). Léčebné intervence Včasná a intenzivní léčba infekcí dýchacích cest zmírňuje průběh onemocnění, dokáže předejít rozvoji bronchiektázií anebo jej alespoň zbrzdit a zmírnit a tím brání nevratnému poškození dýchacích cest. Nejčastěji prokazovanými patogeny jsou Haemophilus influenzae a Staphylococcus aureus, ale poměrně často se objevují také Streptococcus pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa a netuberkulózní mykobaktéria. Antibiotická léčba by měla být indikována na základě znalosti etiologického agens z kultivace sputa. Při objevení se prvních příznaků nebo při zhoršení plicních funkcí by mělo být ihned zahájeno podávání vysokých dávek antibiotik. Podáváme perorální antibiotika ve vyšším dávkování a po dobu několika týdnů v závislosti na klinickém stavu. Intravenózní antibiotika jsou vyhrazena k terapii infekce Pseudomonas aeruginoza, pneumonie či horečnatých exacerbací onemocnění. Rutinní profylaktické dlouhodobé podávání antibiotik se obecně nedoporučuje, pokud ale stav pacienta vyžaduje časté opakované podávání perorálních antibiotik, je možné dlouhodobou antibiotickou profylaxi zvážit. Je-li z dýchacích cest izolována Pseudomonas aeruginosa, je doporučován postup obdobný jako u pacientů s CF, který zahrnuje intravenózní léčbu kombinací protipseudomonádových antibiotik a případně profylaktické podávání protipseudomonádových antibiotik inhalačně. Eradikace Pseusomonas aeruginosa u nemocných s PCD je naštěstí úspěšnější než u nemocných s CF. Antiastmatická a obecně bronchodilatační terapie je považována u PCD za nepříliš účinnou a nemělo by se váhat s jejím ukončením, pokud byla nasazena nemocnému chybně vedenému pod diagnózou průduškového astmatu. U řady pacientů s PCD lze ovšem funkčním vyšetřením prokázat známky bronchiální hyperreaktivity. Pokud je objektivně zjištěna obstrukční porucha ventilace s pozitivní odpovědí na bronchodilatancia, bývá bronchodilatační léčba užitečná. Na podávání mukolytik nejsou jednotné názory (15, 18) a jejich používání závisí na klinickém stavu pacienta. U pacientů se zhoršenou expektorací hovoří klinické zkušenosti o uspokojivém efektu jak inhalačně aplikovaného mukolytika, tak perorálně podávaného N-acetylcysteinu. U pacientů se závažným postižením dolních cest dýchacích se sekrecí vazkého hlenu a bronchiektáziemi bývá úspěšné překonání období maxima obtíží s pomocí inhalace mesny (Mistabron ). U nemocných s PCD nejsou spolehlivé důkazy o prokazatelném efektu inhalací rekombinantní humánní DNAázy (Pulmozym ) (1). Očkování Pacienti s PCD mohou být očkováni podle běžného očkovacího kalendáře, navíc se doporučuje provést očkování proti pneumokokovým infekcím a každoroční očkování proti chřipce (1). Otorinolaryngologická péče Významnou součástí potíží nemocných s PCD bývá chronická sekretorická otitida (obr. 4). Ta je charakterizována přítomností tekutiny ve středouší bez jasných známek infekce. Může se rozvinout v důsledku opakovaných akutních středoušních zánětů, nebo při primární obstrukci Eustachovy trubice. Takovéto postižení středouší je v dětské populaci poměrně časté a je spojeno s různě těžkou převodní poruchou sluchu, což může mít pro dítě v období vývoje řeči závažné důsledky. Rozsah postižení má podle našich zkušeností velmi široké spektrum následků. Ve vztahu k výzkumu PCD je potřeba definovat rychlost vzniku, závažnost reziduálních změn a možnost prevence postižení středouší u dětí s prokázaným postižením funkce řasinek. V současné době doporučujeme pro všechny děti kromě léčby základního onemocnění sanaci oblasti nosohltanu, péči o průchodnost nosních průchodu, pravidelné odsávání sekretu z nosu pomocí přerušovaného podtlaku a pravidelnou aplikaci solných roztoků typu Vincentky. Pokud není možné udržet stav středouší pomocí procvičování Eustachovy tuby speciálním cvičením pomocí nosem nafukovaného balónku, přistupujeme k aplikaci ventilační trubičky (gromety) do bubínku. Zároveň odsáváme obsah středouší a zkoušíme průchodnost Eustachovy tuby. Význam má i retrográdní provzdušňování tuby s možností aplikace lokálních steroidů. Aplikaci gromety je však vždy třeba dobře zvážit a přistoupit k ní až po vyčerpání možností konzervativní léčby, neboť ve větších souborech se tato léčba u nemocných PCD ukazuje jako méně úspěšná, než v jiných indikacích (1). Profylaktickou aplikaci antibiotik je nutno u dětí s PCD vždy zvážit cíleně a zaměřit se na sledování její účinnosti. Hnisavá sekrece ve zvukovodu u dětí se zavedenou grometou je vždy komplikací, která vyžaduje cílenou léčbu antibiotiky. Pokud sekrece rychle neustoupí, je indikováno odstranění gromety. Antihistaminika a dekongesční preparáty nemají bezprostřední efekt na postižení středouší, ale zlepšují prů- 42 Alergie 2/2009

6 nadzvednutý meatotympanální lalok odsava zadní st na zvukovodu klihovitý sekret hnízdo okrouhlého okénka Obr. 4: Sekretorická otitida. Klihovitý sekret by běžnou paracentézou nebylo možné odsát, zde byl sekret odstraněn po uvolnění bubínku. Vlastní bubínek byl již výrazně atrofický, po odsátí sekretu byl podložen chrupavčitým diskem z chrupavky tragu. Obr. 4: Sekretorická otitida. Klihovitý sekret by běžnou paracentézou nebylo možné odsát, zde byl sekret odstraněn po uvolnění bubínku. Vlastní bubínek byl již výrazně atrofický, po odsátí sekretu byl podložen chrupavčitým diskem z chrupavky tragu. chodnost nosu, uvolňují prosáknutí sliznice nosohltanového ústí Eustachovy trubice a pacienti proto většinou vnímají jejich podávání pozitivně. Aplikaci anemizujících nosních kapek (tělesné teploty) vyhrazujeme pro krátkodobé podání při potřebě překonání blokády nosních průchodů zduřelou sliznicí. Do léčebného schématu u pacientů s chronickými rinosinusitidami zařazujeme topické nazální kortikosteroidy. Antibiotická léčba je indikována především u akutních vzplanutí. Rozvoj nosních polypů nebývá u PCD častý, při pravidelném ORL sledování je však třeba se na tuto možnou komplikaci zaměřit. Z dlouhodobé perspektivy a podle rozvoje lokálního nálezu a při komplikacích zvažujeme i možnosti chirurgického zákroku. Chirurgická intervence je indikována i u změn bubínku v podobě retrakcí a srůstů k zabránění resorbce sluchových kůstek, nebo přechodu do obrazu chronického hnisavého zánětu s cholesteatomem. Při dlouhodobém zhoršení sluchu se doporučuje (i dočasně) použít naslouchací pomůcky a při opožďování vývoje řeči by vždy měla následovat foniatrická a logopedická péče (1). Závěr Primární ciliární dyskineze je hereditární onemocnění vyskytující se s četností nejméně 1: živě narozených dětí. V České republice pravděpodobně dosud řada dětí s primární ciliární dyskinezou nemá toto onemocnění diagnostikováno, nebo je u nich správná diagnóza stanovena pozdě. PCD je třeba zařadit do diferenciální diagnostiky především u pacientů, kteří mají zároveň příznaky onemocnění horních i dolních cest dýchacích. Situs viscerum inversus se vyskytuje asi u poloviny pacientů s PCD, významné množství pacientů v novorozeneckém věku prodělalo syndrom respirační tísně. Při diagnostice se kombinuje vyšetření funkce a struktury řasinek, nové možnosti otevírá genetické vyšetření. Včasně stanovená diagnóza a správně vedená terapie velmi pravděpodobně zlepší prognózu pacientů. Práce je součástí řešení výzkumného záměru MZO a Práce byla podpořena grantem GAUK č LITERATURA 1. Bush, A., R. Chodhari, N. Collins, et al., Primary ciliary dyskinesia: current state of the art. Arch Dis Child, (12): p Corbelli, R., B. Bringolf-Isler, A. Amacher, et al., Nasal nitric oxide measurements to screen children for primary ciliary dyskinesia. Chest, (4): p Corbelli, R. and J. Hammer, Measurement of nasal nitric oxide. Paediatr Respir Rev, (3): p Coren, M.E., M. Meeks, I. Morrison, R.M. Buchdahl, and A. Bush, Primary ciliary dyskinesia: age at diagnosis and symptom history. Acta Paediatr, (6): p Alergie 2/

7 5. De Boeck, K., M. Proesmans, L. Mortelmans, et al., Mucociliary transport using 99mTc-albumin colloid: a reliable screening test for primary ciliary dyskinesia. Thorax, (5): p Holzmann, D., P.M. Ott, and H. Felix, Diagnostic approach to primary ciliary dyskinesia: a review. Eur J Pediatr, (1-2): p Chilvers, M.A., A. Rutman, and C. O Callaghan, Functional analysis of cilia and ciliated epithelial ultrastructure in healthy children and young adults. Thorax, (4): p Jorissen, M. and T. Willems, The secondary nature of ciliary (dis)orientation in secondary and primary ciliary dyskinesia. Acta Otolaryngol, (4): p Jorissen, M., T. Willems, B. Van der Schueren, E. Verbeken, and K. De Boeck, Ultrastructural expression of primary ciliary dyskinesia after ciliogenesis in culture. Acta Otorhinolaryngol Belg, (3): p Morillas, H.N., M. Zariwala, and M.R. Knowles, Genetic causes of bronchiectasis: primary ciliary dyskinesia. Respiration, (3): p O Callaghan, C., M. Chilvers, C. Hogg, A. Bush, and J. Lucas, Diagnosing primary ciliary dyskinesia. Thorax, (8): p Piacentini, G.L., A. Bodini, D. Peroni, et al., Nasal nitric oxide for early diagnosis of primary ciliary dyskinesia: practical issues in children. Respir Med, (4): p Pravettoni, V., C. Incorvaia, and F. Frati, (Role of measurement of nitric oxide in respiratory diseases). Recenti Prog Med, (5): p Pryor, J.A.P., S.A., Physiotherapy for Respiratory and Cardiac Problems., Ed.3., Editor. 2002, Churchill Livingstone: London. p Ratjen, F., R. Wonne, H.G. Posselt, et al., A double-blind placebo controlled trial with oral ambroxol and N-acetylcysteine for mucolytic treatment in cystic fibrosis. Eur J Pediatr, (4): p Santamaria, F., S. De Stefano, S. Montella, et al., Nasal nitric oxide assessment in primary ciliary dyskinesia using aspiration, exhalation, and humming. Med Sci Monit, (2): p. CR Smolíková, L., Hygiena horních cest dýchacích součást léčebné rehabilitace.. Pediatrie pro praxi, (6). 18. Stafanger, G., S. Garne, P. Howitz, E. Morkassel, and C. Koch, The clinical effect and the effect on the ciliary motility of oral N-acetylcysteine in patients with cystic fibrosis and primary ciliary dyskinesia. Eur Respir J, (2): p Trindade, S.H., J.F. de Mello, Jr., G. Mion Ode, et al., Methods for studying mucociliary transport. Braz J Otorhinolaryngol, (5): p Welch, J.E., M.B. Hogan, and N.W. Wilson, Ten-year experience using a plastic, disposable curette for the diagnosis of primary ciliary dyskinesia. Ann Allergy Asthma Immunol, (2): p Wong et al., Recovery of the ciliated epithelium following acute bronchilolitis in infancy. Thorax, , ERS Task-Force on PCD. Primary ciliary dyskinesia: a consensus statement on diagnostic and treatment approaches. Eur Respir J, In print. prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc. Pediatrická klinika UK 2. LF a FNM Fakultní nemocnice v Motole V Úvalu 84 Praha 5 Motol Alergie 2/2009

Primární ciliární dyskineze Část 1. Patogeneze a klinický obraz

Primární ciliární dyskineze Část 1. Patogeneze a klinický obraz Primární ciliární dyskineze Část 1. Patogeneze a klinický obraz Primary ciliary dyskinesia Part 1. Pathogenesis and clinical presentation J. Djakow 1, T. Svobodová 1, J. Uhlík 2, Z. Kabelka 3, L. Smolíková

Více

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady 1 Hemoptýza 1.1 Úvod a definice 1.2 Patofyziologie hemoptýzy 1.3 Příčiny hemoptýzy 1.4 Klasifikace hemoptýzy 1.5 Vyšetřovací metody 1.6 Diagnostické algoritmy 1.7 Diferenciální diagnostika hemoptýzy 1.8

Více

Význam dechové rehabilitace u nemocných se spinální svalovou atrofií

Význam dechové rehabilitace u nemocných se spinální svalovou atrofií Význam dechové rehabilitace u nemocných se spinální svalovou atrofií Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D., odborná asistentka Katedry fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého, Olomouc U pacientů

Více

Imunoprofylaxe RSV infekce. M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha

Imunoprofylaxe RSV infekce. M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha Imunoprofylaxe RSV infekce M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha RSV - RNA (objeven 1956) - Skupina paramyxoviridae - 2 skupiny (povrchové

Více

Pulsující aerosol. Nová vlna v terapii SINUSitidy. Přesná, účinná a šetrná léčba sinusitidy

Pulsující aerosol. Nová vlna v terapii SINUSitidy. Přesná, účinná a šetrná léčba sinusitidy cesty dýchací Nová vlna v terapii SINUSitidy cesty dýchací Horní LOWER AIRWAYS Pulsující aerosol Přesná, účinná a šetrná léčba sinusitidy PARI SINUS Inhalační léčba akutních i chronických onemocnění horních

Více

Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ

Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ Nařízení vlády č. 114/2011 Platné od 1.7.2011 Kapitola III, položka 13 Chronická obstrukční plicní nemoc s FEV1/FVC méně

Více

Děti s perinatální zátěží - multidisciplinární péče jako základ sekundární a terciární prevence

Děti s perinatální zátěží - multidisciplinární péče jako základ sekundární a terciární prevence Děti s perinatální zátěží - multidisciplinární péče jako základ sekundární a terciární prevence MUDr. Martina Kašparová Centrum komplexní péče pro děti s poruchami vývoje, Pediatrická klinika 2.LF UK a

Více

RESPIRAČNÍ INFEKCE. Milan Kolář

RESPIRAČNÍ INFEKCE. Milan Kolář RESPIRAČNÍ INFEKCE Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci Nejčastějšími bakteriálními původci infekcí horních a dolních cest dýchacích v komunitním prostředí jsou kmeny: Streptococcus

Více

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Asthma bronchiale -chronické celoživotní onemocnění Pokud je včas léčeno,lze je účinně dostat pod kontrolu Asthma bronchiale- definice Chronické

Více

Význam včasné léčby nemocných s CHOPN

Význam včasné léčby nemocných s CHOPN Význam včasné léčby nemocných s CHOPN František Salajka Plicní klinika LF UK a FN Hradec Králové Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do Chronická obstrukční plicní nemoc

Více

Rehabilitace u astmatiků. Ondřej Niedoba

Rehabilitace u astmatiků. Ondřej Niedoba Rehabilitace u astmatiků Ondřej Niedoba listopad 2013 O astmatu obecně: Záchvatovitá dušnost Chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest spojené s průduškovou hyperaktivitou Onemocnění s mnoha individuálními

Více

ASTMA BRONCHIALE. Alergie nezná hranic MUDr. Petra Kubová

ASTMA BRONCHIALE. Alergie nezná hranic MUDr. Petra Kubová ASTMA BRONCHIALE Alergie nezná hranic MUDr. Petra Kubová nejčastější chronické onemocnění dětského věku V ČR 12% dětské populace a 8% dospělé populace Incidence 15 000 / rok Mortalita cca 100 pac. / rok

Více

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Život s hemofilií Hemofilie Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Genetika Chybná genetická informace

Více

Subkatedra pneumologie a ftizeologie

Subkatedra pneumologie a ftizeologie Toto je pomocný výtisk, sloužící pouze pro kontrolu zadaných údajů FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 Vedoucí: prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc., tel.: 224 436 601, fax: 224 436 620, e-mail: miloslav.marel@fnmotol.cz

Více

Mgr. Lucie Slámová. Klinika úrazové chirurgie Spinální jednotka Rehabilitační oddělení

Mgr. Lucie Slámová. Klinika úrazové chirurgie Spinální jednotka Rehabilitační oddělení Mgr. Lucie Slámová Klinika úrazové chirurgie Spinální jednotka Rehabilitační oddělení Spinální trauma Je závažný stav s rozsáhlým dopadem jak na fyzickou tak na psychickou stránku člověka. Důsledkem tohoto

Více

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Martina Vašáková, Martina Šterclová Pneumologická klinika 1.LF UK Thomayerova nemocnice Praha Things we knew, things we did Things we have learnt,

Více

Petra Žurková Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Lékařská fakulta MU Brno Přednosta: prof. MUDr. Jana Skřičková CSc.

Petra Žurková Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Lékařská fakulta MU Brno Přednosta: prof. MUDr. Jana Skřičková CSc. Význam tréninku respiračních svalů u neuromuskulárních onemocnění Petra Žurková Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Lékařská fakulta MU Brno Přednosta: prof. MUDr. Jana Skřičková CSc. Dechová

Více

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Veškeré nálezy vyšetření je nutno hodnotit vzhledem k diagnóze, věku, zánětlivým parametrům, klinickému stavu pacienta, ev. k dalším důležitým anamnestickým

Více

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE Projekt MZ ČR zpracovaný ČLS JEP za podpory grantu IGA MZ ČR 5390-3 Reg. č. o/001/004 Alergická rýma Autor: MUDr.

Více

Prezentace související s FES v eotorinolaryngologii

Prezentace související s FES v eotorinolaryngologii 15.11.4 DOPLŇUJÍCÍ LITERATURA K FES Prezentace související s FES v eotorinolaryngologii 15.2.1 Poznámky k anatomii splanchnokrania (teorie) 15.4 Rhinosinusitis chron. 15.4.1 Systematika rinosinusitid 15.4.2

Více

Funkční vyšetření v monitorováníintersticiálních plicních chorob (ILD) zejména IIP

Funkční vyšetření v monitorováníintersticiálních plicních chorob (ILD) zejména IIP Funkční vyšetření v monitorováníintersticiálních plicních chorob (ILD) zejména IIP V.Koblížek, V.Bartoš Plicníklinika FN a LF UK Hradec Králové Struktura přednášky Úvod Obecný popis metod Konkrétnívyužitíjednotlivých

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Léčba CHOPN Odvykání kouřen ení Bronchodilatancia (mimo theofyllinu)

Více

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lang O, Balon H, Kuníková I, Křížová H, Wald M KNM UK 3. LF a FNKV, 1. Chirurgická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha 51. DNM, Seč Ústupky,

Více

LÉČBA VENTILÁTOROVÉ PNEUMONIE SPOLUPRÁCE INTENZIVISTY A MIKROBIOLOGA

LÉČBA VENTILÁTOROVÉ PNEUMONIE SPOLUPRÁCE INTENZIVISTY A MIKROBIOLOGA LÉČBA VENTILÁTOROVÉ PNEUMONIE SPOLUPRÁCE INTENZIVISTY A MIKROBIOLOGA Chytra I 1., Bergerová T 2. ARK FN v Plzeň 1 Ústav mikrobiologie, FN Plzeň 2 VAP definice, rozdělení spolupráce intenzivisty a mikrobiologa

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vladimír Zbořil Interní - hepatogastroenterologická klinika Fakultní nemocnice Bohunice Masarykova Univerzita BRNO

Více

http://www.vrozene-vady.cz

http://www.vrozene-vady.cz Prevence vrozených vad z pohledu genetika MUDr. Vladimír Gregor, RNDr. Jiří Horáček odd. lékařské genetiky, Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze Genetické poradenství Klinická genetika se zabývá diagnostikou

Více

Obsah. Několik slov úvodem... 19 Vít Petrů

Obsah. Několik slov úvodem... 19 Vít Petrů Několik slov úvodem...................... 19 Vít Petrů OBECNÁ ČÁST 1 Prevalence astmatu a alergie u dětí a mladistvých.... 25 Jiřina Chládková 1.1 Prevalence průduškového astmatu............ 26 1.2 Prevalence

Více

Úvodní slovo. Vážení přátelé,

Úvodní slovo. Vážení přátelé, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Úvodní slovo Vážení přátelé, dovolte mi poděkovat všem, kteří svými dary nebo pomocí a důvěrou podpořili v roce 2007 činnost Nadačního fondu Astma. Koncem roku 2006 jsme při jednání

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Variace Dýchací soustava

Variace Dýchací soustava Variace 1 Dýchací soustava 21.7.2014 13:15:44 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA DÝCHACÍ SOUSTAVA Dýchací systém Dýchání je děj, při kterém organismus získává a spotřebovává vzdušný kyslík a vylučuje

Více

CHRONICKÁ RINOSINUSITIDA. Příručka pro praxi:

CHRONICKÁ RINOSINUSITIDA. Příručka pro praxi: Příručka pro praxi: CHRONICKÁ RINOSINUSITIDA MUDr. Jan Vodička, Ph.D. Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové MUDr. Jan Mejzlík, Ph.D. Klinika otorinolaryngologie

Více

Epidemiologie CHOPN. MUDr. Tomáš Bártek Plicní klinika FNsP Ostrava

Epidemiologie CHOPN. MUDr. Tomáš Bártek Plicní klinika FNsP Ostrava Epidemiologie CHOPN MUDr. Tomáš Bártek Plicní klinika FNsP Ostrava Základní pojmy Epidemiologie: obor lékařství zabývající se příčinami vzniku a zákonitostmi šíření nemocí hromadného výskytu Prevalence:

Více

CHRONICKÁ SEKRETORICKÁ OTITIDA. Příručka pro praxi:

CHRONICKÁ SEKRETORICKÁ OTITIDA. Příručka pro praxi: Příručka pro praxi: CHRONICKÁ SEKRETORICKÁ OTITIDA MUDr. Lukáš Školoudík, Ph.D. Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové Defi nice Chronická sekretorická otitida

Více

SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky

SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky Chytra 1, Štěpán 1, Pelnář 1, Ţidková 1, Kasal 1, Bergerová 2 1

Více

Léčba kašle v zimním období

Léčba kašle v zimním období » Kašel je účelný obranný mechanismus, který udržuje průchodnost dýchacích cest. Ilike/Fotky&Foto Léčba kašle v zimním období V podzimním a zimním období se u dětí i dospělých častěji vyskytují onemocnění,

Více

LABORATOŘE EUROMEDIC s.r.o. Oddělení klinické mikrobiologie a autovakcín

LABORATOŘE EUROMEDIC s.r.o. Oddělení klinické mikrobiologie a autovakcín Přehledy nejčastějších původců komunitních infekcí a jejich rezistence k antimikrobiálním látkám dle materiálů vyšetřených v mikrobiologické laboratoři v roce 2012. MUDr. Alžbeta Ouertani Říjen 2013 Respirační

Více

PCT kontrolovaná ATB terapie nosokomiální pneumonie ventilovaných nemocných

PCT kontrolovaná ATB terapie nosokomiální pneumonie ventilovaných nemocných PCT kontrolovaná ATB terapie nosokomiální pneumonie ventilovaných nemocných Pavel Dostál Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci

Více

Fitness for anaesthesia

Fitness for anaesthesia Fitness for anaesthesia Richard Pradl KARIM FN a LF UK Plzeň ČSARIM, Plzeň 2015 04/10/2015 Cílem předoperačního hodnocení stavu pacienta je pokles morbidity spojené s operačním výkonem, zvýšení efektivity

Více

HEMOFILIE - DIAGNOSTIKA A LÉČBA V SOUČASNOSTI

HEMOFILIE - DIAGNOSTIKA A LÉČBA V SOUČASNOSTI HEMOFILIE - DIAGNOSTIKA A LÉČBA V SOUČASNOSTI Patofyziologie hemofilie Deficit koagulačního faktoru VIII (hemofilie A) nebo IX (hemofilie B), jeho dysfunkce nebo přítomnost jeho inhibitorů vede k poruše

Více

Hemofilie u dětí - - nedávná historie a současnost Bohumír Blažek Klinika dětského lékařství Oddělení dětské hematologie a hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava 2014 1984 Haló, doktore, jede kryo!

Více

VY_32_INOVACE_11.08 1/8 3.2.11.8 Dýchací soustava Dýchací soustava

VY_32_INOVACE_11.08 1/8 3.2.11.8 Dýchací soustava Dýchací soustava 1/8 3.2.11.8 Cíl popsat stavbu a funkci dýchací soustavy - chápat princip dýchání - charakterizovat jednotlivé části dýchací soustavy - objasnit pojmy plicní ventilace, dechová frekvence, kyslíkový dluh,

Více

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. MUDr. Hana Fišerová Klinika ušní, nosní a krční 2. LF UK a FN Motol, Praha

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. MUDr. Hana Fišerová Klinika ušní, nosní a krční 2. LF UK a FN Motol, Praha AKUTNÍ A RECIDIVUJÍCÍ RESPIRAČNÍ ONEMOCNĚNÍ U DĚTÍ MUDr. Hana Fišerová Klinika ušní, nosní a krční 2. LF UK a FN Motol, Praha Respirační onemocnění patří k častým chorobám, které se vyskytují v ambulancích

Více

Oslabení dýchacího systému asthma

Oslabení dýchacího systému asthma Oslabení dýchacího systému 1 / 7 Oslabení dýchacího systému asthma Astma bronchiale. Definice podle WHO, která je zakotvena i v Mezinárodní dohodě o diagnostice a léčbě astmatu z roku 1992, zní: Astma

Více

Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven. Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno

Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven. Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Obsah Preskripce dechových pomůcek Přehled dechových pomůcek

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

VÝZNAM PRIMÁRNÍ PÉČE V PROBLEMATICE MUSKULOSKELETÁLNÍCHH ONEMOCNĚNÍ

VÝZNAM PRIMÁRNÍ PÉČE V PROBLEMATICE MUSKULOSKELETÁLNÍCHH ONEMOCNĚNÍ VÝZNAM PRIMÁRNÍ PÉČE V PROBLEMATICE MUSKULOSKELETÁLNÍCHH ONEMOCNĚNÍ Bohumil Seifert Ústav všeobecného lékařství 1.LF Uk v Praze Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP 15.10.2014 HETA seminář, Praha O

Více

A PROJEKT SHELTER V ČR

A PROJEKT SHELTER V ČR DLOUHODOBÁ GERIATRICKÁ PÉČE A PROJEKT SHELTER V ČR Koordinující pracoviště: Geriatrická klinika 1.LF UK a VFN, Praha prof. MUDr. Eva Topinková,, CSc. Eva Červinková NÁKLADY NA SLUŽBY PRO SENIORY V EVROPSKÉM

Více

Downův syndrom. Renata Gaillyová OLG FN Brno

Downův syndrom. Renata Gaillyová OLG FN Brno Downův syndrom Renata Gaillyová OLG FN Brno Zastoupení genetických chorob a vývojových vad podle etiologie 0,6 %-0,7% populace má vrozenou chromosomovou aberaci incidence vážných monogenně podmíněných

Více

Pneumokokové pneumonie u dětí. Vilma Marešová Univerzita Karlova 2.LF I. Infekční klinika FNB Praha

Pneumokokové pneumonie u dětí. Vilma Marešová Univerzita Karlova 2.LF I. Infekční klinika FNB Praha Pneumokokové pneumonie u dětí Vilma Marešová Univerzita Karlova 2.LF I. Infekční klinika FNB Praha Streptococcus pneumoniae Charakteristika: Ubikvitérní grampozitivní koky, které jsou často přítomny na

Více

GUILLAIN BARÉ SYNDROM Z POHLEDU SESTRY. Autor: Kateřina Havelková Spoluautor: Silvia Pekárová

GUILLAIN BARÉ SYNDROM Z POHLEDU SESTRY. Autor: Kateřina Havelková Spoluautor: Silvia Pekárová GUILLAIN BARÉ SYNDROM Z POHLEDU SESTRY Autor: Kateřina Havelková Spoluautor: Silvia Pekárová Charakteristika onemocnění Jde o autoimunitní chorobu Je způsobené napadením myelinové pochvy nervů, axonů Provokujícím

Více

Mgr. Petra Žurková prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno

Mgr. Petra Žurková prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Mgr. Petra Žurková prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno bránice skalenové svaly mezižeberní a pomocné dechové svaly kostní, kloubní a vazivové struktury hrudníku

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory prostaty v z každé buňky, která vytváří komplexní uspořádání

Více

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa?

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

H R U D N Í D R E N Á Ž. Jakubec, P. Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN a LF UP Olomouc

H R U D N Í D R E N Á Ž. Jakubec, P. Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN a LF UP Olomouc H R U D N Í D R E N Á Ž Jakubec, P. Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN a LF UP Olomouc Indikace hrudní drenáže v pneumologii 1/ Pneumotorax : spontánní primární a sekundární, iatrogenní, barotrauma

Více

Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Porucha poznávacích funkcí ztráta jedné nebo více kognitivních funkcí (KF)- neméně hodnotný korelát anatomického poškození

Více

Aktuální informace. Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky. Praha 5.1.2005

Aktuální informace. Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky. Praha 5.1.2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5.1.2005 58 Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2004 Activity of branch of tuberculosis and diseases

Více

Odborný program III. Konference AKUTNE.CZ 19.listopadu 2011 PREVENCE NOZOKOMIÁLNÍCH NÁKAZ NA KARIM Michaela Veselá Veronika Smékalová Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, FN Brno

Více

Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013

Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013 Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013 Marcela Tomíšková Klinika nemocí plicních a tuberkulózy Fakultní nemocnice Brno,

Více

Otázky k atestaci z oboru Pneumologie a ftiseologie (verze 2013):

Otázky k atestaci z oboru Pneumologie a ftiseologie (verze 2013): Otázky k atestaci z oboru Pneumologie a ftiseologie (verze 2013): A) Pneumologie 1. Akutní respirační insuficience - rozdělení, patofyziologie a léčba 2. Chronická respirační insuficience etiopatogeneze,

Více

PREVENCE ZUBNÍHO KAZU A

PREVENCE ZUBNÍHO KAZU A PREVENCE ZUBNÍHO KAZU A HYPOPLAZIE ZUBNÍ SKLOVINY U PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH DĚTÍ Fakultní nemocnice Olomouc Novorozenecké oddělení Oddělení intermediární péče Vypracovala: Miroslava Macelová a Světlana Slaměníková

Více

Ošetřování N se zánětem VDN

Ošetřování N se zánětem VDN Ošetřování N se zánětem VDN Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Bc. Zouharová Klára Charakteristika onemocnění: sinusitis = zánět

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

ZDRAVOTNÍ STAV V OSMI MĚSÍCÍCH

ZDRAVOTNÍ STAV V OSMI MĚSÍCÍCH PN -8/4 Světová zdravotnická organizace, Kodaň, Dánsko Ústav zdraví dítěte při Univerzitě v Bristolu, Velká Británie Výzkumné pracoviště preventivní a sociální pediatrie, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita,

Více

Případ č. 45. Výsledky vyšetření Při přijetí: Orientován, bez dušnosti a cyanózy (déle viz scan)

Případ č. 45. Výsledky vyšetření Při přijetí: Orientován, bez dušnosti a cyanózy (déle viz scan) Případ 45 Klinická historie a anamnéza NO: 19-letý muž s opakovanými infekty respiračního traktu. Po několik dní vykašlává nazelenalé sputum s příměsí krve. Opakovaně horečky okolo 39 o C, udává dušnost

Více

Bc. Marie Bartoszová FN Brno - KARIM

Bc. Marie Bartoszová FN Brno - KARIM Bc. Marie Bartoszová FN Brno - KARIM Umělá plicní ventilace slouží k podpoře dýchání - korekci respirační insuficience 1. typu porucha transportu plynů na alveokapilárním rozhraní, způsobena postižením

Více

SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom).

SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom). SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom). Charakteristika: SARS je závažné respirační onemocnění probíhající převážně jako těžká atypická pneumonie, komplikovaná respirační

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. p ř e d m ě t : o š e t ř o v a t e l s t v í, 4. r. D S Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á http://thehaltenclinic.com/our-clinic/

Více

Transkraniální elektrostimulace jako způsob rehabilitace částo nemocných dětí

Transkraniální elektrostimulace jako způsob rehabilitace částo nemocných dětí Transkraniální elektrostimulace jako způsob rehabilitace částo nemocných dětí Abstrakt V tomto článku se poprvé zkoumala účinnost transkraniální elektrické stimulace (TES) v programu rehabilitace dětí

Více

Registr závažné CHOPN popis projektu. Vladimír Koblížek ČPFS ČLS JEP

Registr závažné CHOPN popis projektu. Vladimír Koblížek ČPFS ČLS JEP Registr závažné CHOPN popis projektu Vladimír Koblížek ČPFS ČLS JEP CHOPN zanedbávaná nemoc Odhadovaná prevalence 4-10% populace Odhadovaná prevalence v ČR 7-8% populace Skutečná prevalence v Evropě European

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

ZDRAVOTNÍ STAV V OSMNÁCTI MĚSÍCÍCH

ZDRAVOTNÍ STAV V OSMNÁCTI MĚSÍCÍCH P N 18 /4 Světová zdravotnická organizace, Kodaň, Dánsko Ústav zdraví dítěte při Univerzitě v Bristolu, Velká Británie Výzkumné pracoviště preventivní a sociální pediatrie, Lékařská fakulta, Masarykova

Více

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton TRITON Operace pankreatu Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton Jan Šváb Operace pankreatu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené

Více

Základní rozdělení alergických onemocnění, přehled nemocí, účinky chemických látek Machartová V.

Základní rozdělení alergických onemocnění, přehled nemocí, účinky chemických látek Machartová V. Základní rozdělení alergických onemocnění, přehled nemocí, účinky chemických látek Machartová V. 20.4.2013 Kongresové centrum, hotel Primavera, Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt

Více

mezioborové sympozium Komplexní vyšetření poruch sluchu v ambulantní i klinické praxi

mezioborové sympozium Komplexní vyšetření poruch sluchu v ambulantní i klinické praxi Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita

Více

HIV (z klinického pohledu)

HIV (z klinického pohledu) HIV (z klinického pohledu) David Jilich HIV centrum, Nemocnice Na Bulovce, Praha 11.12. 2014 Vývoj situace ve světě Changes in incidance rate 2001 to 2009 zdroj: UNAIDS Zákadní charakteristika virová infekce

Více

Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE

Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE Smetana V., Smetana P. Klinika CLT Teplice Ortopedická klinika UK 2. LF FN v Motole Praha 5 Richard z Yorku, pozdější

Více

Standard komplexní plicní rehabilitace u nemocných s CHOPN

Standard komplexní plicní rehabilitace u nemocných s CHOPN Standard komplexní plicní rehabilitace u nemocných s CHOPN Mgr. K. Neumannová, Ph.D. Katedra fyzioterapie a katedra přírodních věd v kinantropologii, FTK UP Plicní rehabilitace: definice ATS/ERS 2006 Plicní

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Stavba dýchací soustavy

Více

Hodnocení pohybové aktivity v kontextu výzkumných projektů

Hodnocení pohybové aktivity v kontextu výzkumných projektů Hodnocení pohybové aktivity v kontextu výzkumných projektů Irena Zounková, Veronika Hlaváčová, Stanislav Machač, Kryštof Slabý, Michal Procházka, Jiří Radvanský, Jan Vejvalka Fakultní nemocnice v Motole

Více

Vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám v odbornosti 207 od 1.1.2013. MUDr. Tomáš Rohovský MUDr. Tomáš Kočí

Vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám v odbornosti 207 od 1.1.2013. MUDr. Tomáš Rohovský MUDr. Tomáš Kočí Vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám v odbornosti 207 od 1.1.2013 MUDr. Tomáš Rohovský MUDr. Tomáš Kočí 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami Výkon

Více

Myastenie Gravis Švejková Lucie Kučerová Iva Je relativně vzácná nervosvalová choroba charakterizována abnormální slabostí a únavou po normálním svalovém vypětí. Spouštěcí mechanismy -infekce -těhotenství

Více

Očkování a chemoprofylaxe chřipky u dětí aneb měly by být zdravé děti očkovány proti chřipce?

Očkování a chemoprofylaxe chřipky u dětí aneb měly by být zdravé děti očkovány proti chřipce? Očkování a chemoprofylaxe chřipky u dětí aneb měly by být zdravé děti očkovány proti chřipce? Martina Havlíčková Jan Kynčl Státní zdravotní ústav Proč je chřipka stále problém? Je stále přítomna v populaci

Více

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Příušnice Samostatná práce Informatika a výpočetní technika KIV/IFYER jmeno a prijmeni Obsah 1 Příušnice

Více

THE ORIGINAL FOTODOKUMENTACE PLENKOVÁ DERMATITIDA. MUDr. Paul H. Bescher, Pediatr D-6140 Bensheim

THE ORIGINAL FOTODOKUMENTACE PLENKOVÁ DERMATITIDA. MUDr. Paul H. Bescher, Pediatr D-6140 Bensheim FOTODOKUMENTACE PLENKOVÁ DERMATITIDA MUDr. Paul H. Bescher, Pediatr D-6140 Bensheim Zpráva o použití přípravku MARLY SKIN v pediatrické praxi při ošetření plenkové dermatitidy a ekzému ze slin Definice:

Více

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Urbánek L., Kratochvílová J., Žák J. I. chirurgická klinika Oddělení hygieny a epidemiologie Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Klostridiová kolitida

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Rozhodovací proces při akutním útlaku míchy expansivním extraspinálním procesem

Rozhodovací proces při akutním útlaku míchy expansivním extraspinálním procesem Rozhodovací proces při akutním útlaku míchy expansivním extraspinálním procesem Zdeněk Adam a Pavel Šlampa Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Radioterapeutická klinika MOU NADAČNÍ FOND Česká

Více

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. MUDr. Ester Seberová Alergologická ambulance, Plzeň

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. MUDr. Ester Seberová Alergologická ambulance, Plzeň ALERGICKÁ RÝMA MUDr. Ester Seberová Alergologická ambulance, Plzeň Alergická rýma je nejčastějším projevem alergického onemocnění na horních dýchacích cestách. Negativně ovlivňuje kvalitu života pacientů

Více

Sérologická diagnostika chřipky možnosti a diagnostická úskalí

Sérologická diagnostika chřipky možnosti a diagnostická úskalí Sérologická diagnostika chřipky možnosti a diagnostická úskalí Martina Havlíčková, Radka Limberková, Pavla Růžičková, Helena Jiřincová NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav K historii vyšetřování sér

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky P. Žáčková Pneumologická klinika 1. LFUK Thomayerova nemocnice Úvod a definice Každá buňka obsahuje informace

Více

M KR K O R BI B OLO L GA

M KR K O R BI B OLO L GA SEPSE Z POHLEDU MIKROBIOLOGA Milan Kolář Ústav mikrobiologie LF UP a FNOL Sepse patří k nejzávažnějším infekčním onemocněním a nadále představuje velký terapeutický problém. Sepsi lze definovat jako systémovou

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

PERTUSE diagnostika a klinické projevy. Vilma Marešová I.infekční klinika UK 2.LF a IPVZ FN Na Bulovce, Praha

PERTUSE diagnostika a klinické projevy. Vilma Marešová I.infekční klinika UK 2.LF a IPVZ FN Na Bulovce, Praha PERTUSE diagnostika a klinické projevy Vilma Marešová I.infekční klinika UK 2.LF a IPVZ FN Na Bulovce, Praha Pertuse Lidská endemická nákaza, přenos vzduchem Původce: Bordetella pertussis/b.parapertussis

Více

Nemoci dýchací soustavy

Nemoci dýchací soustavy Nemoci dýchací soustavy EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.16 Předmět: Biologie Tematická oblast: Biologie člověka Autor: RNDr. Marta Najbertová

Více

Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu. Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno

Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu. Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Základní epidemiologická data Incidence renálního selhání s kreatininem > 1,5

Více