Primární ciliární dyskineze. Část 2. Diagnostika a léčba

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Primární ciliární dyskineze. Část 2. Diagnostika a léčba"

Transkript

1 Primární ciliární dyskineze Část 2. Diagnostika a léčba Primary ciliary dyskinesia Part 2. Diagnostics and therapy JANA Djakow 1, T. Svobodová 1, J. Uhlík 2, Z. Kabelka 3, L. Smolíková 4, O. Cinek 1, PETR Pohunek 1 1 Pediatrická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha 2 Ústav histologie a embryologie UK 2. LF, Praha 3 Klinika ušní, nosní a krční UK 2. LF a FN Motol, Praha 4 Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství UK 2. LF a FN Motol, Praha SOUHRN Primární ciliární dyskineze je dědičné onemocnění charakterizované abnormalitami ve struktuře nebo funkci řasinek. Cílem tohoto souborného článku je podat přehled současných znalostí o primární ciliární dyskinezi se zaměřením především na možnosti diagnostiky a terapie tohoto onemocnění. Primární ciliární dyskineze je častější než se dříve předpokládalo a řada pacientů uniká správné diagnóze. Klíčová slova: řasinky, primární ciliární dyskineze, situs viscerum inversus, chronické respirační onemocnění SUMMARY Primary ciliary dyskinesia is a hereditary disease characterized by abnormalities in ciliary structure or function. This review aims to summarize recent knowledge about primary ciliary dyskinesia targeting mainly the diagnostic a therapeutic possibilities. Primary ciliary dyskinesia is more frequent than previously presumed and a number of patients do not have set correct diagnosis. Key words: cilia, primary ciliary dyskinesia, situs viscerum inversus, chronic respiratory disease Seznam zkratek PCD, primární ciliární dyskineze OME, otitis media with effusion, sekretorická otitida CF, cystic fibrosis, cystická fibróza HSVM, high speed videmicroscopy, vysokorychlostní videomikroskopie EM, electron microscopy, elektronová mikroskopie Primární ciliární dyskineze Diagnostika Klinický obraz jako vodítko k diagnóze Základem stanovení diagnózy je správné zhodnocení klinického obrazu onemocnění. Fenotypický obraz PCD je velice variabilní (co do tíže i rozsahu postižení) a zda- leka nelze očekávat, že se setkáme pouze s pacienty, kteří budou mít vyjádřeny všechny příznaky (viz tabulka 1 v první části článku, Alergie 1/2009). Aby bylo možné diagnostikovat PCD v co možná nejnižším věku, Coren et al. (4) doporučují, aby byly k vyloučení diagnózy PCD odeslány všechny děti s nevysvětleným syndromem respirační tísně a časným nástupem rýmy, všechny děti s bronchiektáziemi nejasného původu, všechny děti 38 Alergie 2/2009

2 s chronickým kašlem a/nebo atypickým astmatem, s chronickou rinitidou, chronickou sekretorickou otitidou a sourozenci dětí s diagnostikovanou PCD bez ohledu na přítomnost příznaků. P ílohy ke lánku Primární ciliární dyskineze - ást 2 přehledné články Pro definitivní stanovení diagnózy však klinický obraz nestačí a je nutné provést a vzájemně srovnat vyšetření struktury a funkce řasinek v dýchacích cestách (viz algoritmus vyšetření na obrázku 1). Obrázek 1: Sou asný diagnostický algoritmus na Pediatrické klinice UK 2. LF a FN Motol p i podez ení na PCD. Suspektní PCD HSVM Vyloučit jiné častější příčiny normální nález abnormální nebo hraniční nález Opakovat 2x s odstupem alespoň 6 týdnů opakovaně abnormální normální nález Sekundární ciliární dyskineze Pravděpodobně nejde o PCD Elektronová mikroskopie vysoce suspektní klinický obraz PCD se strukturální poruchou patologický nález na HSVM i EM PCD bez strukturální poruchy patologický nález na HSVM, normální nález na EM normální nález na HSVM i EM PCD vyloučena Obr. 1: Současný diagnostický algoritmus na Pediatrické klinice UK 2. LF a FN Motol při podezření na PCD. Nazální NO a sacharinový test Měření nosem vydechovaného oxidu dusnatého (NO) je používáno na řadě zahraničních pracovišť jako jedno z prvních vyšetření indikovaných při podezření na PCD (13,16). Pro PCD svědčí nízké koncentrace NO v nosem vydechovaném vzduchu, test není ovšem dostatečně specifický, snížené koncentrace mohou být např. i u nespolupracujících dětí (12) a vylučování NO ovlivňují i další faktory (3), jako je podávání topických kortikosteroidů (2), tabákový kouř, nebo např. oxymetazolin, který je součástí některých nosních kapek. K vyšetření nelze použít stejný přístroj, jakým se dnes vcelku běžně vyšetřuje frakce NO ve vydechovaném vzduchu u průduškového astmatu. Vyšetření vyžaduje speciální technické vybavení a není zatím v České republice běžně dostupné. U dospělých lze jako první orientační vyšetření použít sacharinový test (19). Na nosní sliznici v oblasti dolní skořepy se umístí sacharinová mikrotableta a měří se čas, za který pacient ucítí sladkou chuť v ústech. Pokud do 60 minut neucítí chuť sacharinu, je třeba ještě ověřit, zda je pacient vůbec schopen rozpoznat a cítit chuť sacharinu. Ani tento test však není dostatečně specifický. Navíc není běžně použitelný u dětí, neboť vyžaduje dokonalou spolupráci pacienta (7). Techniky pokoušející se měřit dobu transportu jiných než sacharinových partikulí (např. radioaktivně (5) nebo fluorescenčně značených) se významněji nerozšířily. Alergie 2/

3 P í ný pr ez asinkami pacienta s PCD s chyb jícími dyneinovými raménky, u n hož došlo k výrazné desorganizaci orientace axoném. Úse ky jsou proloženy spojnicí centrálního páru mikrotubul. P vodní přehledné články zv tšení x. Vyšetření funkce řasinek Na naší klinice byla u dětí se suspektními příznaky až donedávna používána videomikroskopie. Pacientovi je odebrán pomocí bioptického kartáčku malý vzorek buněk nosní sliznice (nazální brushing) a ten se ihned pozoruje v mikroskopu nativně v procházejícím světle a při použití zástinu. Obraz je také snímán videokamerou pro možnost následného podrobnějšího hodnocení. Ve vzorku se hodnotí přítomnost a pohyblivost řasinek. Díky možnosti zpomalení videozáznamu je možné i orientační posouzení vzorce pohybu řasinky. Výhodou této metody je rychlost a minimální invazivnost vyšetření. Takto prováděné hodnocení je proveditelné v jakémkoli věku, ale má i několik nevýhod: a) hodnocení pohyblivosti řasinek je do značné míry subjektivní a vyžaduje zkušenost vyšetřujícího (především pokud nejsou řasinky zcela nepohyblivé, ale vykazují například pouze chybný vzorec pohybu), b) uvedená metodika není standardizována a nálezy mezi jednotlivými pracovišti lze jen těžko porovnávat a c) ani při maximálním zpomalení obrazu zaznamenaného klasickou videokamerou (25 snímku/s) se není možné s jistotou vyjádřit k frekvenci a především ke způsobu pohybu řasinek. K přesnějšímu vyšetření frekvence a způsobu pohybu řasinek slouží vysokorychlostní videomikroskopie (1,10), která se od výše zmiňované videomikroskopie liší zaznamenáváním obrazu vysokorychlostní kamerou při rychlosti snímání nejméně 400 snímků/s. Při zpomalení záznamu je pak možné přesně hodnotit pohyb řasinek (frekvenci i vzorec) a uvedený záznam porovnat s populačními normami, které již jsou v současnosti vypracovány pro dospělý i dětský věk (7). Nevýhodou tohoto vyšetření jsou především vysoké pořizovací náklady zařízení. S přibývajícími informacemi o atypických formách PCD se však vysokorychlostní videomikroskopie stává pro kvalitní diagnostiku metodou nepostradatelnou. Vyšetření vysokorychlostní videomikroskopií již v současnosti provádíme i na naší klinice. Mikroskopické vyšetření funkce řasinek nerozliší PCD od tzv. sekundární dyskineze, způsobené nejčastěji chronickým zánětem v dýchacích cestách. Rovněž virové infekce bývají příčinou řasinkové dysfunkce, která může přetrvávat i řadu týdnů. Např. po infekci respiračním syncytiálním virem (RSV) byla popsána porušená funkce řasinek po dobu až 24 týdnů (21). Proto je nutné vyšetření opakovat, nejlépe 2x s odstupem alespoň 6 týdnů (7), aby byla umožněna regenerace poškozených buněk. Vyšetření struktury řasinek Obr. 2: Příčný průřez řasinkami pacienta s PCD s chybějícími dyneinovými raménky, u něhož došlo k výrazné desorganizaci orientace axoném. Úsečky jsou proloženy spojnicí centrálního páru mikrotubulů. Původní zvětšení Za diagnostický standard hodnocení struktury řasinek je považováno vyšetření transmisní elektronovou mikroskopií (10). Vyšetření umožní posoudit detailní strukturu řasinky a popsat případnou strukturální odchylku. Kromě toho je možné proložením přímek spojnicemi centrálních mikrotubulů a znázorněním vzájemné orientace těchto přímek posoudit i orientaci řasinek (8) (obr. 2). Vzorky k hodnocení je možné odebrat z nosní sliznice (20), bývá zde ale více zánětlivých změn, které ztěžují histologické hodnocení odebraného vzorku. Kvalitnější a lépe hodnotitelný obraz poskytuje vzorek sliznice bronchiální, který se odebírá z dolních dýchacích cest v rámci bronchoskopického vyšetření. Bronchoskopie je u nemocných s příznaky podezřelými z PCD potřebným výkonem nejen z důvodu odběru vzorku k histologickému vyšetření, ale její přínos spočívá i v možnosti posouzení závažnosti zánětlivých změn, cíleného odběru vzorků hlenu ke kultivačnímu vyšetření, podle potřeby i provedení toilety dolních dýchacích cest. K odlišení sekundárních zánětlivých změn struktury řasinek od poruch primárních může sloužit metodika popsaná Jorissenem (9), která je založena na pěstování kultury řasinkových buněk pacienta. Buňky po dočasné ztrátě řasinek zahájí v kultuře novou ciliogenezi. U sekundárních poruch je pak pohyblivost i struktura těchto nově vytvořených řasinek normální. Další diagnostické možnosti Novou slibnou možností je genetické vyšetřování suspektních pacientů. U autozomálně recesivních mutací by byl nález mutace v obou alelách příslušného genu diagnostický. Jde převážně o složité geny s mnoha exony, popsané mutace jsou značně heterogenní a k jejich odhalení je nezbytné využití sekvenace. Tyto skutečnosti činí na první pohled genetické vyšetření DNA složitým a nákladným. Avšak vzhledem k tomu, že většina zatím objevených mutací se vyskytuje v několika málo exonech, je možné většinu z nich odhalit sekvenováním několika exonů, namísto mnohem složitějšího vyšetřování celých genů (obr. 3). Další možností je využít k vyšetření RNA získanou z tkáně. Je-li molekula mrna ve tkáni exprimována, neobsahuje již dlouhé intronické sekvence a po jejím přepsání reverzní transkriptázou je možné pomocí několika málo párů primerů vyšetřit všechny původní exony příslušného genu. Genetické vyšetřování již do vyšetřovacího algoritmu zařadilo několik pracovišť v Evropě a v USA. Metodika se v současné době zavádí také na Pediatrické klinice UK 2. LF a FN Motol. 40 Alergie 2/2009

4 pozici kódující sekvence s posunem tecího rámce, kdy je po za azení 24 aminokyselin translace do proteinu p ed asn ukon ena STOP kodonem). přehledné články Obr. 3: Ukázka DNA sekvence části exonu 63 genu DNAH5 u jednoho z pacientů s primární ciliární dyskinezou. V důsledku delece báze v jedné z alel genu dochází k posunu čtecího rámce. Na obrázku pak lze vidět, jak se původně jediná sekvence bazí těsně za místem delece mění na dvě vzájemně se překrývající sekvence. Mutace byla následně identifikována jako c.10115deltfs X25 (delece thyminu na pozici kódující sekvence s posunem čtecího rámce, kdy je po zařazení 24 aminokyselin translace do proteinu předčasně ukončena STOP kodonem). Diferenciální diagnostika Primární ciliární dyskineze musí být odlišena zejména od následujících onemocnění, která se rovněž prezentují především chronickými respiračními příznaky: cystická fibróza imunodeficience astma chronické aspirace bronchiektázie jiné etiologie U suspektních dětí by mělo být před vyšetřováním PCD vždy provedeno základní imunologické vyšetření, vyšetření chloridů v potu, alergologické vyšetření a vyšetření alfa 1 -antitrypsinu (6). Management léčby Více autorů uvádí předpoklad, že správně vedená terapie zastavuje, nebo alespoň zpomaluje zhoršování funkce plic a rozvoj bronchiektázií u pacientů s PCD (1,4). Rovněž je ze všech výše uvedených důvodů stále častějším trendem soustřeďování pacientů do speciálních center, podobných centrům pro péči o CF, kde je možný kombinovaný multidisciplinární přístup a jsou k dispozici lékaři i fyzioterapeuti se zkušenostmi s diagnostikou a léčbou PCD. O Callaghan et al. (11) předpokládají, že ustanovení center povede ke zlepšení krátkodobé i dlouhodobé morbidity u pacientů s PCD. Management léčby by měl zahrnovat: pravidelné sledování pacienta (včetně monitorování respiračních funkcí), trénink v každodenním očišťování dýchacích cest (kombinace správně prováděných cvičení, inhalace a fyzioterapie) a včasnou a účinnou léčbu infekcí horních a dolních dýchacích cest (22). Účinnost jednotlivých postupů je ještě potřeba ověřit ve studiích s větším počtem pacientů. Sledování pacienta Bush et al. (1) v jednom z nejnovějších přehledů uvádějí, že dětský pacient by měl být v rámci jedné návštěvy vyšetřen pediatrem, pneumologem a otorinolaryngologem, včetně objektivního vyšetření sluchu a tympanometrie. Tympanometrické vyšetření by mělo být u malých dětí provedeno současně při 226 a 1000 Hz. Z dalších vyšetření má význam především určení latence odpovědi pomocí ABR (Auditory Brainstem Response I. typu) a stanovení prahu podráždění, pro objektivizaci sluchového prahu lze využít metodu ustálených odpovědí - SSEP (Steady State Evoked Potentials). Vhodné jsou i testy behaviorálního vyšetření sluchu spojené s vyšetřením otoakustických emisí. Z paraklinických vyšetření se doporučuje při každé návštěvě provést měření saturace hemoglobinu pulzním oximetrem, vyšetření funkce plic a kultivaci sputa. Klasické skiagramy hrudníku nemají pro pravidelné sledování dostatečnou výtěžnost a užitečnější je podle vývoje klinického stavu provést vyšetření HRCT ke stanovení rozsahu zánětlivých změn a případných bronchiektázií. V ČR jsou pacienti s PCD sledování na dětských odděleních pneumologem, v místech, kde není k dispozici specializovaná péče dětského pneumologa, docházejí tito nemocní obvykle do ordinací alergologů. Zpravidla jsou zváni na kontroly v závislosti na klinickém stavu, ale v nejdelším intervalu 6 měsíců. Cvičení a fyzioterapie Fyzioterapie je nedílnou součástí pravidelné léčebné péče. V součinnosti s inhalacemi umožňuje alespoň částečně nahradit nefungující clearance dýchacích cest. Od nejútlejšího věku se děti učí zásadám správného dýchání, pravidelnému střídání vdechu nosem a výdechu Alergie 2/

5 ústy a základním hygienickým návykům pro udržení volné průchodnosti nosu i úst. Základní metodou pro zajištění dobré průchodnosti dýchacích cest je respirační fyzioterapie (RFT). Mezi drenážní techniky RFT s řízenou expektorací a kontrolou kašle patří: aktivní cyklus dechových technik, autogenní drenáž, PEP systémy dýchání, inhalační léčba v kombinaci s drenážní, nejčastěji instrumentální technikou, respirační handling určený kojencům a malým dětem do věku 2 3 let. RFT je třeba provádět pravidelně a denně. Drenážní techniky jsou individuálně upraveny a přizpůsobeny věku a mentální zralosti dítěte. Postupně se děti učí cvičební samostatnosti. Rodiče i děti musí přijmout skutečnost, že respirační fyzioterapie je celoživotním úkolem. Volné dýchání umožňuje dětem přirozený pohyb. Kondiční cvičení je zaměřeno na prevenci funkčních poruch pohybového systému. Pohybové aktivity a rekreační sportování zvyšují fyzickou zdatnost dětí (1,14,17). Léčebné intervence Včasná a intenzivní léčba infekcí dýchacích cest zmírňuje průběh onemocnění, dokáže předejít rozvoji bronchiektázií anebo jej alespoň zbrzdit a zmírnit a tím brání nevratnému poškození dýchacích cest. Nejčastěji prokazovanými patogeny jsou Haemophilus influenzae a Staphylococcus aureus, ale poměrně často se objevují také Streptococcus pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa a netuberkulózní mykobaktéria. Antibiotická léčba by měla být indikována na základě znalosti etiologického agens z kultivace sputa. Při objevení se prvních příznaků nebo při zhoršení plicních funkcí by mělo být ihned zahájeno podávání vysokých dávek antibiotik. Podáváme perorální antibiotika ve vyšším dávkování a po dobu několika týdnů v závislosti na klinickém stavu. Intravenózní antibiotika jsou vyhrazena k terapii infekce Pseudomonas aeruginoza, pneumonie či horečnatých exacerbací onemocnění. Rutinní profylaktické dlouhodobé podávání antibiotik se obecně nedoporučuje, pokud ale stav pacienta vyžaduje časté opakované podávání perorálních antibiotik, je možné dlouhodobou antibiotickou profylaxi zvážit. Je-li z dýchacích cest izolována Pseudomonas aeruginosa, je doporučován postup obdobný jako u pacientů s CF, který zahrnuje intravenózní léčbu kombinací protipseudomonádových antibiotik a případně profylaktické podávání protipseudomonádových antibiotik inhalačně. Eradikace Pseusomonas aeruginosa u nemocných s PCD je naštěstí úspěšnější než u nemocných s CF. Antiastmatická a obecně bronchodilatační terapie je považována u PCD za nepříliš účinnou a nemělo by se váhat s jejím ukončením, pokud byla nasazena nemocnému chybně vedenému pod diagnózou průduškového astmatu. U řady pacientů s PCD lze ovšem funkčním vyšetřením prokázat známky bronchiální hyperreaktivity. Pokud je objektivně zjištěna obstrukční porucha ventilace s pozitivní odpovědí na bronchodilatancia, bývá bronchodilatační léčba užitečná. Na podávání mukolytik nejsou jednotné názory (15, 18) a jejich používání závisí na klinickém stavu pacienta. U pacientů se zhoršenou expektorací hovoří klinické zkušenosti o uspokojivém efektu jak inhalačně aplikovaného mukolytika, tak perorálně podávaného N-acetylcysteinu. U pacientů se závažným postižením dolních cest dýchacích se sekrecí vazkého hlenu a bronchiektáziemi bývá úspěšné překonání období maxima obtíží s pomocí inhalace mesny (Mistabron ). U nemocných s PCD nejsou spolehlivé důkazy o prokazatelném efektu inhalací rekombinantní humánní DNAázy (Pulmozym ) (1). Očkování Pacienti s PCD mohou být očkováni podle běžného očkovacího kalendáře, navíc se doporučuje provést očkování proti pneumokokovým infekcím a každoroční očkování proti chřipce (1). Otorinolaryngologická péče Významnou součástí potíží nemocných s PCD bývá chronická sekretorická otitida (obr. 4). Ta je charakterizována přítomností tekutiny ve středouší bez jasných známek infekce. Může se rozvinout v důsledku opakovaných akutních středoušních zánětů, nebo při primární obstrukci Eustachovy trubice. Takovéto postižení středouší je v dětské populaci poměrně časté a je spojeno s různě těžkou převodní poruchou sluchu, což může mít pro dítě v období vývoje řeči závažné důsledky. Rozsah postižení má podle našich zkušeností velmi široké spektrum následků. Ve vztahu k výzkumu PCD je potřeba definovat rychlost vzniku, závažnost reziduálních změn a možnost prevence postižení středouší u dětí s prokázaným postižením funkce řasinek. V současné době doporučujeme pro všechny děti kromě léčby základního onemocnění sanaci oblasti nosohltanu, péči o průchodnost nosních průchodu, pravidelné odsávání sekretu z nosu pomocí přerušovaného podtlaku a pravidelnou aplikaci solných roztoků typu Vincentky. Pokud není možné udržet stav středouší pomocí procvičování Eustachovy tuby speciálním cvičením pomocí nosem nafukovaného balónku, přistupujeme k aplikaci ventilační trubičky (gromety) do bubínku. Zároveň odsáváme obsah středouší a zkoušíme průchodnost Eustachovy tuby. Význam má i retrográdní provzdušňování tuby s možností aplikace lokálních steroidů. Aplikaci gromety je však vždy třeba dobře zvážit a přistoupit k ní až po vyčerpání možností konzervativní léčby, neboť ve větších souborech se tato léčba u nemocných PCD ukazuje jako méně úspěšná, než v jiných indikacích (1). Profylaktickou aplikaci antibiotik je nutno u dětí s PCD vždy zvážit cíleně a zaměřit se na sledování její účinnosti. Hnisavá sekrece ve zvukovodu u dětí se zavedenou grometou je vždy komplikací, která vyžaduje cílenou léčbu antibiotiky. Pokud sekrece rychle neustoupí, je indikováno odstranění gromety. Antihistaminika a dekongesční preparáty nemají bezprostřední efekt na postižení středouší, ale zlepšují prů- 42 Alergie 2/2009

6 nadzvednutý meatotympanální lalok odsava zadní st na zvukovodu klihovitý sekret hnízdo okrouhlého okénka Obr. 4: Sekretorická otitida. Klihovitý sekret by běžnou paracentézou nebylo možné odsát, zde byl sekret odstraněn po uvolnění bubínku. Vlastní bubínek byl již výrazně atrofický, po odsátí sekretu byl podložen chrupavčitým diskem z chrupavky tragu. Obr. 4: Sekretorická otitida. Klihovitý sekret by běžnou paracentézou nebylo možné odsát, zde byl sekret odstraněn po uvolnění bubínku. Vlastní bubínek byl již výrazně atrofický, po odsátí sekretu byl podložen chrupavčitým diskem z chrupavky tragu. chodnost nosu, uvolňují prosáknutí sliznice nosohltanového ústí Eustachovy trubice a pacienti proto většinou vnímají jejich podávání pozitivně. Aplikaci anemizujících nosních kapek (tělesné teploty) vyhrazujeme pro krátkodobé podání při potřebě překonání blokády nosních průchodů zduřelou sliznicí. Do léčebného schématu u pacientů s chronickými rinosinusitidami zařazujeme topické nazální kortikosteroidy. Antibiotická léčba je indikována především u akutních vzplanutí. Rozvoj nosních polypů nebývá u PCD častý, při pravidelném ORL sledování je však třeba se na tuto možnou komplikaci zaměřit. Z dlouhodobé perspektivy a podle rozvoje lokálního nálezu a při komplikacích zvažujeme i možnosti chirurgického zákroku. Chirurgická intervence je indikována i u změn bubínku v podobě retrakcí a srůstů k zabránění resorbce sluchových kůstek, nebo přechodu do obrazu chronického hnisavého zánětu s cholesteatomem. Při dlouhodobém zhoršení sluchu se doporučuje (i dočasně) použít naslouchací pomůcky a při opožďování vývoje řeči by vždy měla následovat foniatrická a logopedická péče (1). Závěr Primární ciliární dyskineze je hereditární onemocnění vyskytující se s četností nejméně 1: živě narozených dětí. V České republice pravděpodobně dosud řada dětí s primární ciliární dyskinezou nemá toto onemocnění diagnostikováno, nebo je u nich správná diagnóza stanovena pozdě. PCD je třeba zařadit do diferenciální diagnostiky především u pacientů, kteří mají zároveň příznaky onemocnění horních i dolních cest dýchacích. Situs viscerum inversus se vyskytuje asi u poloviny pacientů s PCD, významné množství pacientů v novorozeneckém věku prodělalo syndrom respirační tísně. Při diagnostice se kombinuje vyšetření funkce a struktury řasinek, nové možnosti otevírá genetické vyšetření. Včasně stanovená diagnóza a správně vedená terapie velmi pravděpodobně zlepší prognózu pacientů. Práce je součástí řešení výzkumného záměru MZO a Práce byla podpořena grantem GAUK č LITERATURA 1. Bush, A., R. Chodhari, N. Collins, et al., Primary ciliary dyskinesia: current state of the art. Arch Dis Child, (12): p Corbelli, R., B. Bringolf-Isler, A. Amacher, et al., Nasal nitric oxide measurements to screen children for primary ciliary dyskinesia. Chest, (4): p Corbelli, R. and J. Hammer, Measurement of nasal nitric oxide. Paediatr Respir Rev, (3): p Coren, M.E., M. Meeks, I. Morrison, R.M. Buchdahl, and A. Bush, Primary ciliary dyskinesia: age at diagnosis and symptom history. Acta Paediatr, (6): p Alergie 2/

7 5. De Boeck, K., M. Proesmans, L. Mortelmans, et al., Mucociliary transport using 99mTc-albumin colloid: a reliable screening test for primary ciliary dyskinesia. Thorax, (5): p Holzmann, D., P.M. Ott, and H. Felix, Diagnostic approach to primary ciliary dyskinesia: a review. Eur J Pediatr, (1-2): p Chilvers, M.A., A. Rutman, and C. O Callaghan, Functional analysis of cilia and ciliated epithelial ultrastructure in healthy children and young adults. Thorax, (4): p Jorissen, M. and T. Willems, The secondary nature of ciliary (dis)orientation in secondary and primary ciliary dyskinesia. Acta Otolaryngol, (4): p Jorissen, M., T. Willems, B. Van der Schueren, E. Verbeken, and K. De Boeck, Ultrastructural expression of primary ciliary dyskinesia after ciliogenesis in culture. Acta Otorhinolaryngol Belg, (3): p Morillas, H.N., M. Zariwala, and M.R. Knowles, Genetic causes of bronchiectasis: primary ciliary dyskinesia. Respiration, (3): p O Callaghan, C., M. Chilvers, C. Hogg, A. Bush, and J. Lucas, Diagnosing primary ciliary dyskinesia. Thorax, (8): p Piacentini, G.L., A. Bodini, D. Peroni, et al., Nasal nitric oxide for early diagnosis of primary ciliary dyskinesia: practical issues in children. Respir Med, (4): p Pravettoni, V., C. Incorvaia, and F. Frati, (Role of measurement of nitric oxide in respiratory diseases). Recenti Prog Med, (5): p Pryor, J.A.P., S.A., Physiotherapy for Respiratory and Cardiac Problems., Ed.3., Editor. 2002, Churchill Livingstone: London. p Ratjen, F., R. Wonne, H.G. Posselt, et al., A double-blind placebo controlled trial with oral ambroxol and N-acetylcysteine for mucolytic treatment in cystic fibrosis. Eur J Pediatr, (4): p Santamaria, F., S. De Stefano, S. Montella, et al., Nasal nitric oxide assessment in primary ciliary dyskinesia using aspiration, exhalation, and humming. Med Sci Monit, (2): p. CR Smolíková, L., Hygiena horních cest dýchacích součást léčebné rehabilitace.. Pediatrie pro praxi, (6). 18. Stafanger, G., S. Garne, P. Howitz, E. Morkassel, and C. Koch, The clinical effect and the effect on the ciliary motility of oral N-acetylcysteine in patients with cystic fibrosis and primary ciliary dyskinesia. Eur Respir J, (2): p Trindade, S.H., J.F. de Mello, Jr., G. Mion Ode, et al., Methods for studying mucociliary transport. Braz J Otorhinolaryngol, (5): p Welch, J.E., M.B. Hogan, and N.W. Wilson, Ten-year experience using a plastic, disposable curette for the diagnosis of primary ciliary dyskinesia. Ann Allergy Asthma Immunol, (2): p Wong et al., Recovery of the ciliated epithelium following acute bronchilolitis in infancy. Thorax, , ERS Task-Force on PCD. Primary ciliary dyskinesia: a consensus statement on diagnostic and treatment approaches. Eur Respir J, In print. prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc. Pediatrická klinika UK 2. LF a FNM Fakultní nemocnice v Motole V Úvalu 84 Praha 5 Motol Alergie 2/2009

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN 1 Sekce bronchiálních obstrukcí ČPFS Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN Rozšířená verze Autoři: Vladimír Koblížek, Jan Chlumský, Vladimír Zindr, Kateřina Neumannová, Jakub Zatloukal,

Více

Doporučený postup pro antibiotickou léčbu komunitních respiračních infekcí v primární péči. Zadavatelé: Autoři (podle abecedy):

Doporučený postup pro antibiotickou léčbu komunitních respiračních infekcí v primární péči. Zadavatelé: Autoři (podle abecedy): Doporučený postup pro antibiotickou léčbu komunitních respiračních infekcí v primární péči. Zadavatelé: Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Autoři

Více

lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá

lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Sborník abstrakt lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP Plicní klinika LF UK a FN

Více

Klinické doporučení: Diagnostika a léčba komunitní pneumonie dospělých

Klinické doporučení: Diagnostika a léčba komunitní pneumonie dospělých Klinické doporučení: Diagnostika a léčba komunitní pneumonie dospělých Předkládají: Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP, Společnost infekčního lékařství ČLS JEP. (Autoři: prof. MUDr.

Více

MF medireport. Edukační a inzertní příloha časopisu Tempus medicorum. V tomto čísle:

MF medireport. Edukační a inzertní příloha časopisu Tempus medicorum. V tomto čísle: listopad 2010 MF medireport V tomto čísle: KOMPLIKOVANÉ INFEKCE 18 Nové možnosti antimikrobní léčby u nitrobřišních infekcí v chirurgii ZÁCPA 22 Příčiny a léčba zácpy ORALAIR 24 léčba alergické pylové

Více

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN 1 Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN Krátká definitivní verze Vladimír Koblížek, Jan Chlumský, Vladimír Zindr, Kateřina Neumannová, Jakub Zatloukal, Jana Kociánová, Jaromír Zatloukal,

Více

MUDr. Petr Vondráček

MUDr. Petr Vondráček Zllatý standard péče o paciienty s Duchenneovou a Beckerovou svalovou dystrofiií (DMD/BMD) MUDr. Petr Vondráček Klinika dětské neurologie, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Více

Standardy péče o pacienty se spinální svalovou atrofií. www.dumrodin.cz www.spinalka.cz

Standardy péče o pacienty se spinální svalovou atrofií. www.dumrodin.cz www.spinalka.cz Standardy péče o pacienty se spinální svalovou atrofií www.dumrodin.cz www.spinalka.cz Tato brožura vychází ze Společného protokolu pro standard péče o pacienty se spinální svalovou atrofií (Consensus

Více

Pandemický plán České republiky

Pandemický plán České republiky Pandemický plán České republiky 0 Předmluva Znalosti získané v průběhu pandemií 20. století vedly vládu ČR již v roce 2001 k vypracování prvního plánu pro případ nutnosti opět čelit chřipkové pandemii.

Více

HLAVNÍ TÉMA / ANTIBIOTIKA. Petr Cetkovský Klinický úsek, Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha

HLAVNÍ TÉMA / ANTIBIOTIKA. Petr Cetkovský Klinický úsek, Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha HOREČKA NEZNÁMÉHO PŮVODU U GRANULOCYTOPENICKÝCH NEMOCNÝCH (TZV. FEBRILNÍ NEUTROPENIE) Petr Cetkovský Klinický úsek, Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha V posledních 30 letech došlo k významnému

Více

Bezpečnost biologické léčby doporučení České revmatologické společnosti

Bezpečnost biologické léčby doporučení České revmatologické společnosti Bezpečnost biologické léčby doporučení České revmatologické společnosti Vencovský J., a výbor České revmatologické společnosti* Revmatologický ústav, Praha Souhrn Česká revmatologická společnost publikovala

Více

XXXVI. Májové hepatologické dny

XXXVI. Májové hepatologické dny Čes a Slov Gastroent a Hepatol 008; 6() 97 XXXVI. Májové hepatologické dny XXXVIth May s Hepatology days Karlovy Vary 4. 6. května 008 supplementum XXXVI. Májové hepatologické dny se budou konat v Karlových

Více

Naléhavé situace v pediatrii

Naléhavé situace v pediatrii Naléhavé situace v pediatrii Naléhavé situace v pediatrii 3 NALÉHAVÉ SITUACE V PEDIATRII Naléhavé situace v pediatrii První vydání 2007 Copyright NESTLÉ Česko Vydal SOLEN PRINT, s.r.o., pro NESTLÉ Česko,

Více

Co víme o onemocněních pohrudnice

Co víme o onemocněních pohrudnice jak léčit nemoci pohrudnice? Co víme o onemocněních pohrudnice pleurální výpotek, pneumotorax a nádory pohrudnice prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc. prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. jak léčit nemoci pohrudnice?

Více

Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN)- stabilní fáze

Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN)- stabilní fáze Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN)- stabilní fáze Definice CHOPN je léčitelné onemocnění, kterému lze předcházet. CHOPN má významné mimoplicní účinky,

Více

Změna algoritmu léčby peritonzilárního abscesu v dětském věku

Změna algoritmu léčby peritonzilárního abscesu v dětském věku Masarykova univerzita v Brně Lékařská fakulta Klinika dětské otorhinolaryngologie FN Brno Změna algoritmu léčby peritonzilárního abscesu v dětském věku Disertační práce řešitel: MUDr. Michaela Máchalová

Více

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 30 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

Učební texty z otologie pro studenty nelékařských zdravotnických oborů

Učební texty z otologie pro studenty nelékařských zdravotnických oborů Učební texty z otologie pro studenty nelékařských zdravotnických oborů A. Pellant, J. Mejzlík, J. Škvrňáková, E. Hlaváčková, V. Blanař 2014 Zdravotnické studijní programy v inovaci Zdravotnické studijní

Více

Doporučení pro diagnostiku a léčbu plicní arteriální hypertenze v ČR

Doporučení pro diagnostiku a léčbu plicní arteriální hypertenze v ČR DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jedná se však o doporučení, nikoliv předpisy, proto je nutný individuální přístup u

Více

sesterská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá

sesterská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Sborník abstrakt sesterská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP Plicní klinika LF UK a FN

Více

Leukemie a lymfomy v humánní medicíně. Hematologická onkologie

Leukemie a lymfomy v humánní medicíně. Hematologická onkologie Hematologická onkologie Leukemie a lymfomy v humánní medicíně Prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. mdoubek@fnbrno.cz MUDr. František Folber ffolber@fnbrno.cz Doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D. ajanikova@fnbrno.cz

Více

ZIMNÍ OBDOBÍ. v ordinaci praktického lékaře. www.solen.eu

ZIMNÍ OBDOBÍ. v ordinaci praktického lékaře. www.solen.eu ZIMNÍ OBDOBÍ v ordinaci praktického lékaře www.solen.eu Zimní období v ordinaci praktického lékaře SOLEN, 2008, OLOMOUC Slovo úvodem V chladných měsících roku, od sychravého vlhka a mlhy na podzim po lezavou

Více

Doporuèení. pro diagnostiku, léèbu a profylaxi infekèní endokarditidy

Doporuèení. pro diagnostiku, léèbu a profylaxi infekèní endokarditidy Doporuèení pro diagnostiku, léèbu a profylaxi infekèní endokarditidy Kapesní verze Doporuèení pro diagnostiku, léèbu a profylaxi infekèní endokarditidy J. Beneš 1, P. Gregor 2, A. Mokráček 3 1 Infekční

Více

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE informace pro pacienty a jejich blízké MUDr. Daniela Žáčková Česká leukemická skupina pro život 2012 CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE informace pro pacienty a jejich blízké MUDr.

Více

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. MUDr. Alexander Kolský 1, MUDr. Monika Kolská 2, MUDr. Eliška Bébrová 3, MUDr. Karolína Jiroušová 1, MUDr. Pavla Urbášková 4 1

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. MUDr. Alexander Kolský 1, MUDr. Monika Kolská 2, MUDr. Eliška Bébrová 3, MUDr. Karolína Jiroušová 1, MUDr. Pavla Urbášková 4 1 TERAPIE INFEKCÍ MOČOVÝCH CEST U DĚTÍ MUDr. Alexander Kolský 1, MUDr. Monika Kolská 2, MUDr. Eliška Bébrová 3, MUDr. Karolína Jiroušová 1, MUDr. Pavla Urbášková 4 1 Pediatrická klinika IPVZ a 1. LF UK,

Více

practicus Diabetes mellitus Ordinace nejen na kraji města...tentokrát na návštěvě u MUDr. Vojislava Ivetiče v Mariboru Z obsahu čísla: č.

practicus Diabetes mellitus Ordinace nejen na kraji města...tentokrát na návštěvě u MUDr. Vojislava Ivetiče v Mariboru Z obsahu čísla: č. Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus č. 2/2009 ročník 8 t i p t o h o t o č í s l a Ordinace nejen na kraji města...tentokrát na návštěvě u MUDr. Vojislava Ivetiče v Mariboru

Více

Chronická plicní hypertenze

Chronická plicní hypertenze DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jde však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému

Více

Roztroušená skleróza. Multiple Sclerosis MINIMONOGRAFIE

Roztroušená skleróza. Multiple Sclerosis MINIMONOGRAFIE MINIMONOGRAFIE Roztroušená skleróza Multiple Sclerosis Souhrn Roztroušená skleróza (RS) představuje víceložiskové zánětlivé onemocnění CNS mladých dospělých s podílem autoimunitních i neurodegenerativních

Více

Středoškolská technika 2015 CROHNOVA CHOROBA

Středoškolská technika 2015 CROHNOVA CHOROBA Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT CROHNOVA CHOROBA Markéta Šťáhlavská Gymnázium Kladno Nám. E. Beneše 1573, Kladno, 272 01 Poděkování Děkuji vedoucím

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Stanislava Matějková FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Stanislava Matějková Studijní

Více