ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Uhlířské Janovice Pečírkova 68 Obsah: 5f/ Hra na kytaru 23 ) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 5g/ Hra na elektrickou kytaru 26 2) CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3 5h/ Hra na basovou kytaru 29 Počet oborů, velikost 3 5i/ Hra na bicí nástroje 32 2 obory hudební a výtvarný 3 5j/ Hra na klarinet 35 Historie a současnost 3 5k/ Hra na trubku 39 Charakteristika pedagogického sboru 3 5l/ Hra na tenor 43 Dlouhodobé projekty, region. a mezin.spolupráce 3 5m/ Hudební nauka 46 Vybavení školy a její podmínky 3 5n/ Čtyřruční hra 48 3) ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE 4 5o/ Komorní hra 49 4) VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 4 5p/ Orchestrální hra 5 5) VZDĚLÁVACÍ OBSAH HUDEBNÍHO OBORU 5 5q/ Souborová hra 5 5a/ Hra na akordeon 6 5r/ Sborová zpěv 52 5b/ Hra na housle 0 6) VÝTVARNÝ OBOR 54 5c/ Hra na klavír 3 7) VÝUKA ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚL.POTŘEBAMI 57 5d/ Hra na elektronické klávesové nástroje 7 8) VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 58 5e/ Hra na zobcovou flétnu 20 9) HODNOCENÍ ŽÁKŮ 58 0) VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 59

2 2

3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Počet oborů, velikost 2 obory hudební a výtvarný 80 žáků naplněnost 00% Historie a současnost Základní umělecká škola v Zásmukách vznikla. září roku 993. Při zakládání školy velice pomáhal Městský úřad v Zásmukách v čele se svým tehdejším starostou. Žáci byli vyučováni ve 3 oborech: hudební, výtvarný a taneční obor. Celkem bylo vyučováno 20 žáků. Městský úřad v Zásmukách poskytl prostory v pavilonu Mateřské školy. V roce 994 škola rozšířila své působení i v Základní škole v Kostelci nad Černými Lesy výukou v hudebním oboru. Zásmuky vzdálené 20 km od okresních měst Kolín a Kutná Hora byly svoji zeměpisnou polohou ideálním místem pro pokrytí zájmu žáku v tomto velkém regionu. Ve školním roce byla výuka rozšířena o literárně dramatický obor. V dalších letech se zvýšil počet žáků na V roce 2000 vstoupila škola do právní subjektivity a od roku 2002 je jejím zřizovatelem Krajský úřad středočeského kraje se sídlem v Praze. Ve školním roce bylo vedení školy požádáno o výuku hudebního oboru v Suchdole u Kutné Hory. V roce opět na požádání Městského úřadu v Uhlířských Janovicích byla rozšířena výuka hudebního a výtvarného oboru i v této části našeho velkého regionu. Ve školním roce pro velký zájem veřejnosti byla zavedena výuka i v Červených Pečkách u Kolína. V květnu 20 rozhodla rada města Zásmuky přestěhovat školu do mnohem prostorově i početně menších prostor v budově MŠ Zásmuky. Na návrh ředitele školy rozhodla rada zřizovatele o změně sídla školy ze Zásmuky do Uhlířských Janovic. Základní umělecká škola v Uhlířských Janovicích má v současné době 2 obory hudební a výtvarný. Výuka je zajišťována v Základní umělecké škole v Uhlířských Janovicích Pečírkova 68 PSČ telefon i fax , nebo mobil na ředitele Dále v jejích pobočkách: Základní a Mateřská škola v Bečvářích 49 PSČ Základní škola v Kostelci nad Černými Lesy náměstí Smiřických 33 PSČ Základní škola v Suchdole 6 PSČ Základní umělecká škola v Zásmukách Zahradní 470 PSČ Základní škola v Červených Pečkách Kutnohorská 8 PSČ 28 2 Povolená kapacita je pro všechny obory maximálně 80 žáků. Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor je plně kvalifikovaný. Průměrný věk pedagogických pracovníků je let. Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce Pedagogové dojíždějí za žáky do poboček Základní umělecké školy nacházejících se převážně v prostorách Základních škol. Vybavení školy a její podmínky Škola má zatím ne příliš vyhovující a zastaralé vybavení nábytkem. Z úplaty za vzdělání se snaží postupně zušlechťovat a esteticky zkvalitňovat tento nedostatek. 3

4 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE Cílem uměleckého vzdělávání naší školy není pouze připravovat děti a mládež pro uměleckou dráhu, ale především z nich vychovávat citově bohaté osobnosti, poskytovat jim základy uměleckého vzdělání a rozhled, naučit je poznávat kulturní hodnoty, vážit si jich a předávat je dalším generacím. Dále budeme: vychovávat kulturní generaci, která se bude aktivně podílet na kulturním dění ve svém okolí udržovat a rozvíjet kvalitu výuky působit na estetické cítění žáků, formovat jejich postoje k umění respektovat osobnost žáka, rozvíjet jeho schopnosti, zdravé sebevědomí a tvořivost vytvářet ve škole atmosféru důvěry a vzájemného respektu mezi učiteli a žáky prohlubovat součinnost rodiny a školy flexibilně upravovat metody výuky v reakci na požadavky současné doby zavádět výuku nových studijních zaměření, využívat technických prostředků ve výuce aktivně zapojovat všechny žáky do dění školy klást důraz na kolektivní výuku komorní, souborová a orchestrální hra věnovat speciální péči talentovaným žákům, připravovat žáky ke studiu na uměleckých školách dbát na dobré výsledky výuky, reprezentovat obec a město klást důraz na prezentaci školy na veřejnosti Výchovné a vzdělávací strategie vedeme žáka k získávání potřebných vědomostí a dovedností vlastním příkladem nebo využitím názorných ukázek (např. audiovizuální záznam) hodnotíme výkon žáka, zdůrazňujeme klady a analyzujeme zápory jeho výkonu vedeme žáka k sebehodnocení tím, že mu umožňujeme srovnávání s výkony jiných žáků soustavně se vzděláváme ve svém oboru tak, abychom mohli žákovi zprostředkovat kontakt se současnými trendy a novými poznatky informujeme žáky i jejich rodiče o aktuální nabídce kulturních akcí a doporučujeme jejich návštěvu vedeme žáky k tomu, aby chápali důležitost a význam domácí přípravy žákům nabízíme možnost navštěvovat individuální hodiny na nástroj se svými zákonnými zástupci vedeme žáka k týmové spolupráci a zodpovědnosti za společné umělecké dílo (např. komorní hra, mezioborové projekty atd.) vytváříme žákům prostředí pro jejich seberealizaci (organizací veřejných vystoupení, výstav atd.), tím jim umožňujeme prožitek smysluplnosti jejich snažení předáváme žákům vědomosti a dovednosti tak, aby si dokázali utvořit vlastní názor na umělecké dílo (analýzou díla, použitím metodiky jednotlivých oborů atd.) vedeme s žáky dialogy o hodnotách uměleckých děl všechny metody a formy práce přizpůsobujeme věku a mentálnímu vývoji žáka 4

5 VZDĚLÁVACÍ OBSAH HUDEBNÍHO OBORU Hudební obor umožňuje žákům využívat hudbu jako prostředek vzájemné komunikace i k osobnímu uměleckému sdělení prostřednictvím soustavného vzdělávání, aktivní poučené interpretace, poznávání hudební kultury a osvojení si základních teoretických znalostí. Kritéria pro zařazování žáků do stupňů vzdělávání a do ročníků: do přípravného studia jsou zařazovány děti od 5 let do I.stupně studia jsou zařazovány děti od 7 let do II.stupně studia jsou zařazovány děti od 4 let začneli žák docházku do II.stupně studia bez předchozího absolvování I.stupně, začíná plnit v příslušných předmětech výstupy I.stupně, přičemž postupuje vlastním tempem. přihlásíli se ke studiu žák starší než je spodní limit uvedený v předchozích bodech, je zařazen do ročníku odpovídajícímu jeho schopnostem, dovednostem a mentálnímu vývoji na základě komisionální zkoušky přejdeli žák v průběhu studia na jiný nástroj, začíná plnit osnovy daného nástroje od ročníku, který odpovídá jeho schopnostem, dovednostem a mentálnímu vývoji na základě komisionální zkoušky žák může ve výjimečných případech postoupit do vyššího ročníku v pololetí na základě komisionální zkoušky varianta A Přípravné studium.pololetí 2.pololetí Přípravná hudební výchova Příprava ke hře na nástroj nebo přípravná hlasová výchova Celkem 2 Je určena dětem, které na začátku školního roku nemají zvolený hudební nástroj. V prvním pololetí navštěvují kolektivní výuku přípravné Nauky o hudbě v rozsahu hodiny týdně, ve druhém pololetí k této výuce přibude další hodina skupinové vyučování hry na vybraný nástroj. Rozsah výuky ve 2. pololetí je 2 hodiny týdně. varianta B.pololetí 2.pololetí Přípravná hudební výchova Příprava ke hře na nástroj nebo přípravná hlasová výchova Celkem 2 2 5

6 Je určena pro děti, které mají na začátku školního roku zvolený hudební nástroj. Tyto děti jsou vyučovány v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně ( hodina kolektivní výuky přípravné Nauky o hudbě a hodina individuální nebo skupinové výuky hry na hudební nástroj). Učební osnovy vyučovacího předmětu: Hra na akordeon Přípravné studium zvládá základní funkce měchu ovládá postavení pravé ruky hraje jednoduché písně v pravé ruce v 5ti prstové poloze správně sedí, ví, jak upevnit nástroj, má správně postavené ruce na obou manuálech najde a zahraje basy v základní řadě ( c,g,d ) ukáže a pojmenuje hlavní části nástroje používá posilovací cviky na prsty Učební plán pro I.stupeň Základní studium I.stupně. r 2. r 3. r 4. r 5. r 6. r 7. r Hra na akordeon Nauka o hudbě povinně Čtyřruční hra Komorní hra volitelný Souborová hra předmět Orchestrální hra Sborový zpěv Celkem ročník používá správné postavení pravé ruky zahájí a ukončí hru měchová technika ovládá čtení not i v basovém klíči používá základní dynamiku a druhy tempa ovládá souhru obou rukou a hru z listu v pětiprstové poloze pojmenuje a ukáže hlavní části nástroje hraje a čte noty v pětiprstové poloze od c2, g najde základní řadu v basové části nástroje, hraje a čte noty c,g,g,d,f používá značky pro měchovou artikulaci a řídí se jimi hraje notu celou půlovou, čtvrťovou a osminovou zahraje jednoduchou melodii nebo píseň s doprovodem (T,S,D) zpaměti používá orientaci na hmatníku a znalosti základních a pomocných basů s příslušnými durovými akordy (C, G, D, F) používá podklad palce v pravé ruce používá hru legata a staccata propojuje souhru obou rukou na jednoduchých cvičeních 6

7 používá a rozlišuje základní tempa používá základní dynamiku p, mf, f 2.ročník hraje dvojhmaty v pravé ruce používá vedení měchu a tvoření tónu hraje tenuto, legato, staccato hraje jednoduchou skladbu zpaměti podkládá palec a překládá prsty, rozšiřuje si tak 5ti prstovou polohu pravé ruky a využívá ji podle potřeby v basové části nástroje vyhledá a hraje noty v pomocné řadě od používaných basů základní řady (f, c, g, d) hraje durový akordický doprovod staccato od používaných basů v základní řadě zahraje stupnici C, G dur v rozsahu jedné oktávy zvlášť propojuje a zvládá souhru obou rukou vede měch podle značek v základní dynamice fp zahraje píseň v určeném tempu (pomalu, rychle) používá hru v legatu a staccatu rozšiřuje ji o hru tenuta používá pětiprstovou polohu s posunem v pravé ruce uplatní a rozšíří dynamiku o další stupně crescendo, decrescendo rozlišuje základní druhy tempa rychle, pomalu hraje v různých durových tóninách (Cdur,Gdur, Fdur) hodnotí výkony svoje i svých spolužáků. 3.ročník zahraje durové stupnice a akordy do 4 # a 4 b ovládá měchovou techniku, dynamiku i tempo tvoří a používá harmonické doprovody využívá základní návyky a dovednosti, orientuje se v melodické i doprovodné části nástroje podle svých možností hraje jednoduché skladby zpaměti aplikuje získané vědomosti v péči o nástroj, jeho uložení, čištění, přenášení používá základní prstovou artikulaci obou rukou legato, staccato, tenuto současně i odlišně (rozvíjí tak nezávislost rukou) orientuje se po celé klaviatuře, používá jednoduché dvojhmaty v basové části nástroje používá pomocnou, základní, durovou řadu od základních basů ( B,f,c,G,d,a,e) ovládá základy měchové techniky plynulé obraty podle značek bez nárazů a přerušení a využívá je při tvorbě dynamiky (p, mf, f, crescendo, decrescendo) hraje jednoduchou naučenou skladbu nebo píseň zpaměti hraje dvojhlas pravou rukou 4.ročník tvoří doprovod k písním ovládá artikulaci měchovou i prstovou zapojuje se do souborové hry obvykle přechází na větší nástroj (fyzická vyspělost), což především znamená rozdíl ve vedení měchu (větší rozpětí), dynamických možnostech a širším spektru barevných možností nástroje (registrace). rozvíjí vícehlasou hru různých intervalů, v pravé ruce používá plynulé podklady, překlady, skoky orientuje se ve všech basových řadách od používaných základních basů hraje oktávové mollové stupnice rovným pohybem s kvintakordem a jeho obraty dohromady používá prstovoměchovou artikulaci správně nasadí a ukončí tón, vnímá frázi 7

8 u přednesových skladeb různých stylových období uplatňuje agogiku a dynamické možnosti obohacuje o vhodné použití rejstříků vytvoří doprovod k písním za použití hlavních harmonických funkcí (T,S,D) upevňuje hudební paměť formou opakování a pravidelného nácviku zdokonaluje hru ve dvojhmatech v pravé ruce používá náročnější rytmické útvary a kombinace: synkopy,triola hraje skoky v pravé i levé ruce používá čtyřhlasý durový kvintakord nacvičuje stupnice a akordy v rychlejším tempu s důslednou sluchovou kontrolou vyrovnané legatové hry hodnotí výkony svoje i svých spolužáků 5.ročník ovládá technickou, tempovou, rytmickou a dynamickou stránku hry hraje durové i mollové stupnice rovným pohybem přes 2 oktávy s příslušnými akordy, zařazuje zde vedení měchu po oktávách při vícehlasém způsobu hry používá dvojhmaty v různých intervalech s větším rozpětím prstů hru obohacuje o melodické ozdoby příraz, nátryl, mordent v levé ruce využívá kvartového a kvintového kruhu, k lepší orientaci při skocích využívá orientačních basů pomocí měchu a vhodným použitím registrace hraje s tónovou kulturou a zvládá široké spektrum dynamiky hraje doprovod k písním podle akordických značek ve stylu polky, pochodu, valčíku pod vedením učitele si vybírá charakterově rozmanité skladby a samostatně pracuje na jejich nácviku používá dvojhmaty v různých intervalech (tercie, sexty) osvojuje si další dynamické a agogické odstíny accelerando, ritardando hr uplatňuje a prohlubuje si možnosti rejstříkové techniky hraje durové stupnice v protipohybu podle svých individuálních schopností se zapojuje do komorní, nebo souborové hry hodnotí výkony svoje i svých spolužáků 6.ročník zvládá měchovou techniku ve stupnicích, akordech, etudách a přednesových skladbách hraje polyfonní skladby zahraje chromatickou stupnici pravou rukou v levé ruce používá všechny druhy akordů, umí je enharmonicky zaměnit používá princip akcentu, měchovou artikulací zvládá legato, staccato, střídavý měch měchovou a registrační techniku podřizuje stylu skladby a interpretaci hraje složitější rytmické útvary synkopu, triolu, tečkovaný rytmus používá melodické ozdoby trylek používá měchovou techniku na stupnicích, akordech, etudách i přednesových skladbách zdokonaluje se v reprodukci přednesových skladeb ve výrazu, tempu, dynamice a agogice prohlubuje si rejstříkovou techniku rozšiřuje si repertoár o další skladby různých stylů hodnotí výkon svůj i svých spolužáků 7.ročník ovládá prstovou techniku pravé i levé ruky používá rejstříky v pravé i levé ruce 8

9 používá měchovou techniku hraje v terciích i sextách používá celý rozsah nástroje v melodické i basové části nástroje, orientuje se s jistotou pomocí hmatu bez zrakové kontroly (při hře používá veškeré naučené dovednosti z předchozích ročníků) hraje všechny durové i mollové stupnice v rovném i protipohybu v rozsahu 2 oktáv s příslušnými akordy umí pracovat s měchem, s jeho pomocí dokáže utvořit a ukončit tón (měkce, ostře, rovně) a používá jej k tvoření dynamiky využívá barevných možností nástroje, tichou výměnu registrů začleňuje do prstokladů hraje z listu skladby na úrovni nižších ročníků hodnotí výkon svůj i svých spolužáků podle svých individuálních schopností se zapojuje do komorní, nebo souborové hry podle individuálních schopností zahraje zpaměti vybrané přednesové skladby zvládá základní označení a manuální používání rejstříků pravé i levé ruky, podílí se na výběru skladeb Učební plán pro II.stupeň Základní studium II.stupně 9. r 2. r 3. r 4. r Hra na akordeon povinně Čtyřruční hra volitelný předmět Komorní hra Souborová hra Orchestrální hra Sborový zpěv Celkem ročník+2.ročník zvládá pohyblivost prstů schopnost akcelerace technickou úroveň si udržuje vytvořením technických cvičení z obtížných úseků přednesové literatury plynule zahraje rytmické přechody ve skladbách, cítí metrické změny samostatně si vytváří prstoklady, určí si měchové obraty s ohledem na frázi, s citem používá rejstříkování stylově interpretuje skladby různých žánrů a období, dbá na jejich charakteristické rysy, umí se vyjádřit k dané interpretaci 3.ročník+4.ročník zvládá měchovou techniku měkké a ostré odsazení, ukončení, obrat měchu v kterékoliv poloze bez dynamické změny a akcentu, střídavý měch ovládá prstovou artikulaci legato, staccato, non legato, portamento používá nácvik skoků a sekvencovitých postupů i ve dvojhmatech a akordech ovládá hru melodických ozdob využívá nehlučné rejstříkování zvládá samostatné studium skladeb disponuje dobrou úrovní pohyblivosti prstů, jeho hra je uvolněná, zná své možnosti hraje s tónovou kulturou, zvládá měchovou i nástrojovou techniku má osvojeny dovednosti potřebné k přípravě vystoupení volba vhodného repertoáru, rozvržení času pro

10 nácvik, psychickou přípravu pro hru zpaměti profiluje se podle svého zájmu a preferencí, využívá své zkušenosti v neprofesionální umělecké praxi a je schopen se profilovat ve zvoleném žánru samostatně nastuduje přiměřeně obtížnou skladbu, při interpretaci rozvíjí její přednesovou stránku, interpretuje skladby různých stylů a žánrů ovládá práci s tónem, základy frázování zpaměti interpretuje vybrané skladby, při hře využívá znalosti o výrazu hrané skladby a je schopen vlastního názorového vyjádření Učební osnovy vyučovacího předmětu: Hra na housle Přípravné studium dokáže pojmenovat základní části houslí a smyčce za pomoci učitele správně drží nástroj umí postavit prsty na hmatník ve zvoleném prstokladu zvládá hru pizzicato v rozmezí prázdné struny až 4.prstu použije hru smyčcem krátké tahy středem, u špičky, u žabky, postupně hraje polovinami smyčce dokáže zahrát jednoduché cvičení či krátkou píseň na jedné struně s využitím prstů levé ruky zvládne zahrát zpaměti jednoduchou lidovou píseň Základní studium I.stupně Učební plán pro I.stupeň. r 2. r 3. r 4. r 5. r 6. r 7. r Hra na housle Nauka o hudbě povinně Čtyřruční hra Komorní hra volitelný Souborová hra předmět Orchestrální hra Sborový zpěv Celkem ročník dokáže pojmenovat části houslí a smyčce zvládá základní postoj a držení nástroje staví správně prsty na hmatník ve zvoleném prstokladu a zvládá pojmenovat hrané noty zahraje v daném prstokladu jednoduchou píseň či skladbičku a dokáže ji ztransponovat na ostatních strunách 0

11 vede smyčec jeho polovinami i celým smyčcem hraje smyk détaché a staccato, legáto na struně postupně hraje podle not využívá hudební paměť hrou jednoduchých písní zpaměti 2. ročník : na pokyn učitele dokáže poopravit držení nástroje a polohu obou paží pozná falešný tón hraje v dalším učitelem zvoleném prstokladu umí zkombinovat prstoklad dur a mol na dvou vedlejších strunách lépe se orientuje v notovém zápise hraných prstokladů vede smyčec plynuleji a dokáže kontrolovat kvalitu zvuku zahraje polovinami a celým smyčcem zvládá smyky détaché a legáto na 2 strunách dokáže hrát ve dvou dynamických rovinách: p, f rozlišuje tempo skladby: pomalurychle a náladu skladby: veselesmutně je schopen naučit se i delší skladbičku než je lidová píseň dokáže zahrát lidovou píseň nebo drobnou skladbičku zpaměti 3. ročník : zaujímá vhodné držení nástroje a správnou polohu obou paží dokáže při upozornění učitele opravit falešný tón zvládá hru v již naučených prstokladech a dle výběru učitele je propojuje s dalšími prstoklady volí hru polovinami nebo celým smyčcem, umí použít i třetiny smyčce kombinuje hru staccato, détaché a legáto zahraje v dynamických rovinách p, mf, f, crescendo decrescendo rozlišuje náladu skladby: vesele smutně, tanečněpochodově zahraje jednoduchý dvojhmat s prázdnou strunou dokáže zahrát poněkud delší skladbičku z not 4. ročník : ovládá správné držení nástroje a správnou polohu obou paží je schopen zvukové sebekontroly k zdokonalení intonace a přesného rytmu: propojuje a zdokonaluje hru v probraných prstokladech, zvládne i další prstoklady v. poloze: dokáže zahrát melodii s jednoduchým pohybem šestnáctinových not ovládá hru probraných smyků a správné dělení smyčce na všech strunách zahraje řadové staccato zná synkopu, tečkovaný rytmus a akcent zvládá základy správné přednesové interpretace 5. ročník : využívá sebekontroly ke zdokonalení intonace a přesného rytmu postupně ovládá hru v. poloze a plynule spojuje prstoklady dobře se orientuje v notovém zápise hraje jednoduché akordy a dvojhmaty, flagolety

12 ovládá základy hry v polohách klouzání prstů po hmatníku plynule využívá naučené smyky zvládá šestnáctinový pohyb a řadové staccato dle svých schopností obohacuje hudební výraz o vibrato uplatňuje základy správné přednesové interpretace hraje jednoduché melodické ozdoby 6. ročník : při nácviku skladeb pracuje téměř samostatně a plně využívá sluchové sebekontroly ke zlepšení intonace a rytmu odpoutává se z. polohy do jiné polohy zvolené učitelem upevňuje hru ve zvolené poloze procvičované polohy spojuje pomocí výměn ovládá výměny smyků u žabky zahraje spiccato obohacuje hudební výraz o vibrato hraje skladby více slohových období a uplatňuje základní prvky jejich interpretace zahraje jednoduchou skladbu z listu 7. ročník : pracuje zcela samostatně a plně využívá všech získaných dovedností a návyků hraje v dalších polohách v rozmezí první až páté polohy výměny vzájemně propojuje ovládá hru jednoduchých akordů a dvojhmatů vytváří kvalitní tón v různých dynamických rovinách dle svých schopností využívá vibrata v hraných skladbách hraje v rychlejších tempech zařadí do svého repertoáru skladby z dalších slohových období a dokáže rozlišit způsob jejich interpretace s pomocí učitele rozeznává základní členění skladeb a tóninové vztahy zvládá interpretovat z listu skladbu přiměřeně náročnou svým schopnostem Základní studium II.stupně Učební plán pro II.stupeň.ročník + 2.ročník : hraje ve vyšších polohách 2. r 2. r 3. r 4. r Hra na housle povinně Čtyřruční hra volitelný předmět Komorní hra Souborová hra Orchestrální hra Sborový zpěv Celkem

13 je schopen dobré intonační sebekontroly ovládá vibrato realizuje hru náročnějších dvojhmatů, tercie, sexty, oktávy, kterých užívá ve stupnicích, etudách a přednesových skladbách vnímá výraz skladby a umí s ním pracovat dokáže zahrát jednoduchou skladbu z listu v zájmu rozvíjení svého hudebního rozhledu poslouchá nejrůznější nahrávky navštěvuje koncerty různých žánrů dle vlastního zájmu 3.4.ročník Źák: umí hrát ve všech polohách využívá volného pohybu levé ruky po celém hmatníku umí citlivě používat vibrato pracuje s výrazem a tónem pracuje pravou rukou hra zápěstím, smyky spiccato, řadové staccato, apod. dle svých schopností zařadí do svého repertoáru přiměřeně náročné skladby z různých slohových období a ovládá způsob jejich interpretace je schopen samostatně nastudovat skladbu technicky přiměřenou jeho schopnostem Učební osnovy vyučovacího předmětu: Hra na klavír Přípravné studium dokáže popsat nástroj zná klaviaturu a zvládá orientaci na bílých klávesách podle hudební abecedy zná hudební abecedu a umí ji odříkat směrem nahoru i dolu zná notovou osnovu a houslový klíč rozezná hluboké, vysoké, střední a stejné tóny pozná melodii stoupající a klesající umí zahrát jednoduchou písničku zahraje a transponuje jednoduchou píseň každou rukou zvlášť umí zahrát odpověď na otázku, nebo položit otázku, a zahrát rytmické říkadlo dokáže hrát úhozy portamento, staccato a legato 3

14 Základní studium I.stupně Učební plán pro I.stupeň. r 2. r 3. r 4. r 5. r 6. r 7. r Hra na klavír Nauka o hudbě povinně Čtyřruční hra Komorní hra volitelný Souborová hra předmět Orchestrální hra Sborový zpěv Celkem ročník správně a uvolněně sedí u nástroje orientuje se na celé klaviatuře zvládá základní úhozové prvky tenuto, legato, staccato sluchová sebekontrola umí hrát oběma rukama současně chápe notový zápis rytmické hodnoty not a pomlk celá, půlová, čtvrťová, čtvrťová s tečkou, takt a jeho členění 2/4, 3/4, 4/4, C, čte v notové osnově noty v houslovém i basovém klíči v přiměřeném rozsahu, je schopen přenést notový grafický zápis oběma rukama na klaviaturu rozezná melodii vzestupnou a sestupnou, těžkou a lehkou dobu rozezná melodii a doprovod hraje snadné lidové písně podle sluchu s doprovodem dvojhmatů T,D transponuje jednoduché pětiprstové písně do tónin G, D, F, A, Edur zná základní dynamická a tempová označení a využívá je při interpretaci (p,,mf,f.,cres.a decres., akcent, ligatura, moderato, allegretto, alegro) umí se chovat při veřejných vystoupeních a je vhodně oblečen orientuje se v jednoduchém notovém zápise umí zahrát f a p, zahraje jednoduchou skladbu zpaměti (úměrnou. ročníku) 2.ročník dokáže hrát stupnice Cdur, Gdur, Ddur, A dur, Edur a akordy s obraty k probírané stupnici každou rukou zvlášť dokáže využívat při hře dynamické prvky p,f,mf doprovází dvojhmaty písně v rozsahu 5ti 6ti tónů pomocí základních harmonických funkcí (T, S, D) dokáže zahrát z listu jednoduchá cvičení (jednou rukou samostatně nebo s navazováním rukou) hraje melodické ozdoby příraz procvičuje technické prvky v rytmických a úhozových variantách hraje cvičení na přípravu stupnic a akordů dokáže hrát podklady a překlady palců 3.ročník zvládá všechny druhy úhozů tenuto, legato, staccato, portamento 4

15 ovládá stupnice dur od bílých kláves v protipohybu s akordy dohromady a stupnici amoll s akordem zvlášť každou rukou hraje tónický kvintakord s obraty k dané stupnici dohromady dokáže používat jednoduchý pedál podle pokynů učitele nebo grafického záznamu se sluchovou kontrolou odlišuje melodii a doprovod při interpretaci hraje melodické ozdoby nátryl, mordent seznamuje se s polyfonií na nejjednodušší formě kánonu hraje jednoduchá cvičení z listu zvládá jednoduché hodnocení svého výkonu hraje dvojhmaty, akordy, sexty jako průpravu ke hře oktáv doprovází písně v rozsahu do 6ti tónů pomocí základních harmonických funkcí akordicky (T, S, D) využívá možnosti vybrat si přednesovou skladbu umí interpretovat zpaměti skladbu odpovídající jeho výrazovým a technickým dovednostem 4.ročník zvládá hru stupnic dur a moll s akordy v protipohybu od bílých kláves hraje melodické ozdoby obal zvládá prstovou techniku (např.c.černý op.26) dokáže pedalizovat pomocí pedálu současného a synkopického se sluchovou kontrolou hraje jednoduché písně s doprovody podle akordových značek i podle sluchu zapojuje se podle možností školy do souborové nebo čtyřruční hry dbá na kvalitu tónu snaží se hrát etudy i přednesové skladby s odpovídajícím výrazem dokáže se orientovat ve hře z listu na úrovni. ročníku zvládá jednoduché hodnocení svého výkonu 5.ročník Zvládá hru stupnic dur a moll od bílých kláves v rovném pohybu a akordy s obraty k probraným stupnicím dohromady hraje tercie legato zvládá jednoduché hodnocení svého výkonu hraje melodické ozdoby trylek a skupinku dokáže doprovodit jednoduchou melodii s pomocí základních harmonických funkcí (T, S, D) zná malou písňovou formu umí zahrát jednoduchou polyfonní skladbu / skladba odpovídající 5. ročníku/ dokáže zahrát z listu jednoduchou skladbu přiměřenou jeho schopnostem je schopen sebehodnocení a posouzení vlastního výkonu hraje chromatickou stupnici zvlášť zvládá hru z listu na úrovni skladeb. a 2. ročníku uplatňuje sluchovou kontrolu při čtyřruční hře hraje cvičení na přípravu oktáv 6.ročník hraje durové a mollové stupnice od bílých kláves kombinovaným způsobem hraje ke stupnicím čtyřhlasé akordy s obraty tenuto, staccato a rozloženě podle individuálních fyzických dispozic zná základní hudební formy valčík, polku, pochod, menuet, zahraje jednou rukou glissando zvládá hru 4ručně a je schopen sluchové kontroly 5

16 umí základní ozdoby příraz, obal, nátryl, mordent, trylek hraje písně s doprovodem podle sluchu i podle akordových značek X, Xmi, X7 umí pracovat s dynamikou ve skladbě, snaží se vystihnout obsah, charakter a náladu skladby je schopen sebehodnocení daného interpretačního výkonu je schopen souhry 7.ročník zvládá stupnice dur i moll od bílých kláves v kombinovaném pohybu dohromady a velký rozklad akordu zvlášť podle individuálních fyzických dispozic orientuje se v různých hudebních stylech klasicismus, barok, romantizmus orientuje se ve hře z listu na úrovni. ročníku umí doprovodit melodii podle kytarových nebo harmonických značek z předlohy nebo podle sluchu umí se vhodně chovat a oblékat při reprezentaci školy hraje chromatickou stupnici dohromady spolupodílí se na výběru skladeb je schopen sebehodnocení na podkladě získaných znalostí a dovedností umí rozeznat barokní a polyfonní, klasickou, romantickou a soudobou nebo populární skladbu používá své znalosti, dovednosti, pedalizaci a možnosti nástroje k vyjádření obsahu skladby je schopen samostudia již probrané látky, dokáže samostatně nastudovat přiměřeně obtížnou skladbu hodnotí výkony svoje i druhých Učební plán pro II.stupeň Základní studium II.stupně 6. r 2. r 3. r 4. r Hra na klavír povinně Čtyřruční hra volitelný předmět Komorní hra Souborová hra Orchestrální hra Sborový zpěv Celkem ročník + 2.ročník pracuje dále se všemi durovými a mollovými stupnicemi (hra kombinovaně v rychlejších tempech a s využitím různých rytmických modelů) k vybraným stupnicím hraje akordy s obraty, velký rozklad zvládá hru náročnějších etud s důrazem na hudební a technickou úroveň a obsah etudy dokáže samostatně tvořit prstoklad skladeb ovládá hru základních melodických ozdob příraz, obal, nátryl, mordent, trylek, skupinka, zahraje arpeggio hraje doprovody k písním podle sluchu i akordických nebo harmonických značek hraje z listu jednoduché skladby na úrovni 3.ročníku I.stupně základního studia

17 3.ročník + 4.ročník uplatňuje všechny získané dovednosti a vědomosti při nastudování repertoáru interpretuje náročnější skladby různých stylových období, je schopen se skladbou samostatně pracovat po stránce technické i výrazové, dokáže samostatně používat pedál aktivně se zapojuje do souborové nebo čtyřruční hry podle možností realizuje korepetice mladších žáků hodnotí svoje výkony i výkony druhých je schopen aktivního poslechu skladeb klasické hudební literatury i populární hudby, dokáže přiměřenou formou vyjádřit svůj názor na znějící hudbu aktivně se podílí na výběru studovaných skladeb Učební osnovy vyučovacího předmětu: Hra na elektronické klávesové nástroje Přípravné studium dokáže popsat nástroj, zná základní pravidla péče o nástroj a umí u nástroje správně sedět používá základní postavení rukou na klaviatuře využívá jednoprstový doprovod k jemu známým a oblíbeným pětiprstovým písním orientuje se na klávesnici a zná názvy bílých kláves podle hudební abecedy zahraje podle sluchu jednoduchou píseň Základní studium I.stupně Výuka žáků individuálně nebo ve skupině maximálně čtyř žáků. Počet žáků určuje škola podle svých potřeb a možností. Učební plán pro I.stupeň 7. r 2. r 3. r 4. r 5. r 6. r 7. r Hra na elektronické klávesové nástroje Nauka o hudbě povinně Čtyřruční hra Komorní hra volitelný Souborová hra předmět Orchestrální hra Sborový zpěv Celkem ročník dbá na základní návyky při hře správné sezení u nástroje, postavení rukou, funkce rukou orientuje se na klávesnici hraje jednoduchou píseň v pětiprstové poloze ovládá základní klavírní úhozy (portamento, legato, staccato), hraje oběma rukama dohromady umí číst noty v houslovém klíči v rozsahu potřebném pro jeho hru hraje všemi prsty v pravé ruce uvědomuje si hru konkrétních tónů, dokáže je přečíst

Studijní zaměření Hra na akordeon

Studijní zaměření Hra na akordeon Studijní zaměření Hra na akordeon Akordeon je poměrně mladý hudební nástroj, který má ale vedle klasických hudebních nástrojů své významné místo. Je oblíbeným sólovým, doprovodným i souborovým nástrojem,

Více

5.20. Studijní zaměření: Hra na violu

5.20. Studijní zaměření: Hra na violu 5.20. Studijní zaměření: Hra na violu Učební plán: I. stupeň II. stupeň 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r Povinné předměty Hra na violu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hudební nauka 1 1 1 1 Dějiny

Více

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 03 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 Modřany OBSAH 5..0 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA KYTARU 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA ELEKTRICKOU

Více

5.2.2 Studijní zaměření Hra na housle

5.2.2 Studijní zaměření Hra na housle 5.2.2 Studijní zaměření Hra na housle Housle patří k nejznámějšímu a nejoblíbenějšímu nástroji ze skupiny smyčcových nástrojů. Svou dnešní podobu, na které mají zásluhu především italské houslové školy,

Více

Studijní zaměření Hra na klasickou kytaru

Studijní zaměření Hra na klasickou kytaru Studijní zaměření Hra na klasickou kytaru Nástroje strunné drnkací jsou považovány za jedny z nejstarších vůbec. Jejich původ bychom mohli hledat v pravěkém hudebním luku, který vznikl úpravou luku loveckého.

Více

Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje

Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje Elektronické klávesové nástroje (dále EKN) jsou v dnešní době nedílnou součástí globálního hudebního vývoje. EKN se uplatňují především v hudbě

Více

Studijní zaměření Hra na violoncello

Studijní zaměření Hra na violoncello Studijní zaměření Hra na violoncello Violoncello patří do rodiny smyčcových nástrojů houslového typu. První violoncella se objevují v 16. století. Původně violoncello sloužilo k doprovodným účelům, ale

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více

Studijní zaměření Hra na mandolínu

Studijní zaměření Hra na mandolínu Studijní zaměření Hra na mandolínu Mandolína je melodický, drnkací nástroj. Má zdvojené struny, které odpovídají strunám houslí, proto je možno vedle původních skladeb pro mandolínu čerpat také z houslové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Studijní zaměření Hra na elektrickou kytaru

Studijní zaměření Hra na elektrickou kytaru Studijní zaměření Hra na elektrickou kytaru Díky nemalému zájmu o elektrickou (přesněji elektrofonickou) kytaru je tento nástroj již řadu let vyučován také na některých základních uměleckých školách. Elektrická

Více

5.21. Studijní zaměření: Hra na basovou kytaru

5.21. Studijní zaměření: Hra na basovou kytaru 5.21. Studijní zaměření: Hra na basovou kytaru Učební plán: I. stupeň II. stupeň 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r Hra na basovou kytaru 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hudební nauka 1 1 1 1 Dějiny

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 0 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 Modřany OBSAH 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA KLAVÍR 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA VARHANY 0 5..4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY NOVÝ BOR ŠKOLA, KTEROU MÁŠ RÁD Hudba je zjevení vyššího rozumu a moudrosti. Ludwig van Beethoven OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

Hra na kytaru. Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na kytaru. I. stupeň

Hra na kytaru. Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na kytaru. I. stupeň Hra na kytaru Kytara se dnes těší velké oblibě stejně jako dříve. Odjakživa je nástrojem, který nás doprovázel při zpěvu, ale její možnosti sahají od skladeb klasické hudby, přes španělské flamenco až

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KYNŠPERK NAD OHŘÍ UMĚNÍ JE HRA Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost...

Více

Studijní zaměření Hra na klavír

Studijní zaměření Hra na klavír Studijní zaměření Hra na klavír Výuka hry na klavír představuje v dnešní době stále velmi žádanou oblast hudebního vzdělávání. Studium klavírní hry má svá specifika vycházející z charakteru tohoto nástroje.

Více

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DECHOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2014 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DECHOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2014 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DECHOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 04 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 Modřany OBSAH 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU 5..3 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA PŘÍČNOU

Více

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA Trubka je žesťový hudební nástroj, který se ve svém původním tvaru vyskytoval již ve starověku. U starých Řeků se používalo trub k povzbuzení odvahy útočících

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, PRAHA 9, RATIBOŘICKÁ 30

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, PRAHA 9, RATIBOŘICKÁ 30 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, PRAHA 9, RATIBOŘICKÁ 30 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Zaměření školy a její vize 4. Výchovné a vzdělávací strategie

Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Zaměření školy a její vize 4. Výchovné a vzdělávací strategie Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Obory školy 4 2.2 Velikost školy 4 2.3 Historie a současnost školy 4 2.4 Vybavení školy 4 2.5 Charakteristika pedagogického sboru 4 2.6 Akce

Více

6. - zvládne hru glissando. 7. - umí použít techniky odtrh a příklep. - hraje akordy s přidanou sextou, akordy sus a akordy s velkou septimou

6. - zvládne hru glissando. 7. - umí použít techniky odtrh a příklep. - hraje akordy s přidanou sextou, akordy sus a akordy s velkou septimou 6. - zvládne hru glissando - umí použít melodické ozdoby - umí využít příklepovou techniku v levé ruce - hraje akordy s přidanou sextou, akordy sus a akordy s velkou septimou - hraje v I. X. poloze - hraje

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ZUŠ Hrušovany nad Jevišovkou Obsah 1 dentifikační údaje...3 2 Charakteristika školy historie...4 2.1 Počet oborů, velikost...4 2.2 Historie a současnost školy...4 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č. j.: 10/13 Za 4/6/2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy v Telči Uměním proti citové chudobě Motto: Není umění bez fascinace, není tvorby bez zážitku. Neučíme vytvářet díla, zprostředkujeme

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VELEŠÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VELEŠÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VELEŠÍN Obsah Obsah 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Předkladatel... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost a účinnost dokumentu... 4 2 Charakteristika

Více

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5. 2.2 Historie a současnost školy... 5

1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5. 2.2 Historie a současnost školy... 5 1 OBSAH 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a současnost školy... 5 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 5 2.4 Dlouhodobé projekty,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Bystré, okres Svitavy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Bystré, okres Svitavy ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy Bystré, okres Svitavy 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace [Zadejte podtitul dokumentu.] ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, Rakovník, Okružní 2331

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, Rakovník, Okružní 2331 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, Rakovník, Okružní 2331 Obsah 1 Identifikační údaje 3 2 Charakteristika školy 4 2.1 Počet oborů, velikost 4 2.2 Historie a současnost 4 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA VIOLONCELLO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA VIOLONCELLO ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA VIOLONCELLO Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na flétnu

Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na flétnu Hra na flétnu Příčná flétna se řadí mezi dřevěné dechové nástroje, uplatňuje se sólově, v různých komorních seskupeních, její zvuk je nepostradatelný v symfonickém či dechovém orchestru a jde jí skvěle

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY FRANTIŠKA SUŠILA ROUSÍNOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY FRANTIŠKA SUŠILA ROUSÍNOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY FRANTIŠKA SUŠILA ROUSÍNOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY FRANTIŠKA SUŠILA ROUSÍNOV 1 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č.j. ZUŠ-ZR-ŠVP-4/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZRUČ NAD SÁZAVOU BAREVNÁ ŠKOLA Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Zaměření školy a její vize 4. Výchovné a vzdělávací strategie

Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Zaměření školy a její vize 4. Výchovné a vzdělávací strategie Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Obory školy 4 2.2 Velikost školy 4 2.3 Historie a současnost školy 4 2.4 Charakteristika pedagogického sboru 4 2.5 Akce školy a dlouholeté

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY DOBŘÍŠ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY DOBŘÍŠ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY DOBŘÍŠ Obsah 1. Identifikační údaje 3 Zřizovatel 3 Platnost dokumentu 3 Datum účinnosti 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Počet oborů, velikost 4 2.2 Historie

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZRUČ NAD SÁZAVOU BAREVNÁ ŠKOLA Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov [Zadejte podtitul dokumentu.] ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZUV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZUV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZUV ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, Lanškroun Platnost od 1. září 2015 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 6 2.1 Počet oborů, velikost 6 2.2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SBOROVÝ ZPĚV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SBOROVÝ ZPĚV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SBOROVÝ ZPĚV Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Soukromé základní umělecké školy Schola musica Stella maris s.r.o. V Kaštanech 103 Králův Dvůr hudba pro radost 1 OBSAH : 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...4

Více

Studijní zaměření Hra na tubu

Studijní zaměření Hra na tubu Studijní zaměření Hra na tubu Hra na tubu je vyhledávaný studijní obor. Cílem výuky je získání odborného hudebního vzdělání, které umožňuje uplatnění v různých hudebních žánrech. Vyžaduje nemalé schopnosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2

Více

Základní umělecká škola Rýmařov, Čapkova 6 příspěvková organizace IČO: Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Rýmařov

Základní umělecká škola Rýmařov, Čapkova 6 příspěvková organizace IČO: Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Rýmařov 1 Základní umělecká škola Rýmařov, Čapkova 6 příspěvková organizace IČO: 00 852 481 Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Rýmařov 2 Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Soukromé základní umělecké školy Schola musica Stella maris s.r.o. V Kaštanech 103 Králův Dvůr hudba pro radost 1 OBSAH : 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY....4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Josefa Slavíka Hořovice, Palackého náměstí 253 příspěvková organizace IČO: 70856303 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JOSEFA SLAVÍKA HOŘOVICE ŽIVÁ PŘÁTELSKÁ ŠKOLA

Více

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA:

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: 5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: Zpěv provází člověka od počátků civilizace a je jedním ze základních způsobů vyjadřování vnitřních prožitků a emocí. Studium sólového zpěvu nabízí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ČERČANY CESTA KE SPOKOJENÉMU ŽIVOTU S UMĚNÍM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ČERČANY CESTA KE SPOKOJENÉMU ŽIVOTU S UMĚNÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ČERČANY CESTA KE SPOKOJENÉMU ŽIVOTU S UMĚNÍM Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 2.1 Počet oborů, velikost... 3 2.2 Historie

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Platnost a účinnost dokumentu: od 1. 6. 2016 Obsah: 1. Identifikační údaje....4 2. Charakteristika školy.....5 3. Zaměření školy a její vize......7 4. Výchovné a vzdělávací strategie....8

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Frýdek-Místek DĚTI * UMĚNÍ * ŠKOLA Platnost dokumentu od 1.září 2012. Ladislav Muroň ředitel školy Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Platnost a účinnost dokumentu: od 1. 6. 2014 Obsah: 1. Identifikační údaje...4 2. Charakteristika školy..5 3. Zaměření školy a její vize....6 4. Výchovné a vzdělávací strategie...7

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA KLAVÍR

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA KLAVÍR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA KLAVÍR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na saxofon

Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na saxofon Hra na saxofon Nejčastěji na saxofon hrají klarinetisté, neboť pro tvorbu zvuku oba nástroje využívají hubičku a plátek. Liší se velikostí, materiálem, ze kterého jsou vyrobeny a mechanikou, která uzavírá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Domažlice, příspěvková organizace ul. B. Němcové 119, 344 01 Domažlice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - 2 - Josef KUNEŠ ředitel ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice,

Více

Základní umělecká škola Netolice

Základní umělecká škola Netolice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA NETOLICE Zpracoval: Václav Kazda, ředitel ZUŠ Netolice, Bavorovská 456, 384 11 Netolice Netolice - 1.9.2012 Právní souvislosti: Zákon č. 561 o předškolním,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2

Více

Předmět PRAXE V SOUBORU. II. stupeň - základní studium

Předmět PRAXE V SOUBORU. II. stupeň - základní studium 4. - využívá při hře všechny získané technické i výrazové dovednosti - samostatně cílevědomě dbá na další zdokonalení prstové a dechové techniky - zvládá hru stupnic a akordů na vyšší úrovni - užívá smysluplně

Více

Školní vzdělávací program ZUŠ Dačice OBSAH

Školní vzdělávací program ZUŠ Dačice OBSAH ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DAČICE 2012 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název ŠVP...4 1.2 Předkladatel..4 1.3 Zřizovatel.4 1.4 Platnost dokumentu..4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JANA ŠTURSY NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JANA ŠTURSY NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JANA ŠTURSY NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 3 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE... 7 4 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY BOROVANY Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a současnost... 5 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LÍBEZNICE. Měšická 322, 250 65 Líbeznice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LÍBEZNICE. Měšická 322, 250 65 Líbeznice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LÍBEZNICE Měšická 322, 250 65 Líbeznice Obsah 1. Identifikační údaje... 4 1.1 Předkladatel... 4 1.2 Zřizovatel

Více

Studijní zaměření Hra na cembalo

Studijní zaměření Hra na cembalo Studijní zaměření Hra na cembalo Výuka hry na cembalo prezentuje velmi zajímavou obohacující zkušenost pro žáky současně hrající na klavír, ale i pro úplné začátečníky. Hra na cembalo má svá výrazová specifika,

Více

Základní umělecká škola Pacov

Základní umělecká škola Pacov Základní umělecká škola Pacov Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Pacov Školní vzdělávací program ZUŠ Pacov 202 Obsah ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PACOV... OBSAH...2 2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PRAHA 9, UČŇOVSKÁ 1 2. část Vzdělávací obsah hudebního a tanečního oboru, učební plány a osnovy studijních zaměření. Platnost od: 1.9.2015 1 1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto:

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto: Školní vzdělávací program Základní umělecká škola Bruntál Motto: Naším cílem je především vzdělávat děti v umělecké činnosti, například ve hře na housle. A při této soustavné, pravidelné, radostné, cílevědomé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, příspěvková organizace UMĚNÍ JE KOLÉBKOU SPOLEČNOSTI Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 2.1 Počet oborů 4 2.2 Historie a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍRKEVNÍ HUSITSKÉ ZUŠ HARMONIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍRKEVNÍ HUSITSKÉ ZUŠ HARMONIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍRKEVNÍ HUSITSKÉ ZUŠ HARMONIE Školní vzdělávací program CH ZUŠ Harmonie Motto: Drž se, vytrvej a vydrž. Trpělivost je zázračná. (Comte de Buffon) Název školy: Církevní husitská

Více

Základní umělecká škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Základní umělecká škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Základní umělecká škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání 1 OBSAH 1. Identifikační údaje.. str. 3 2. Charakteristika školy.. str. 4 3. Zaměření

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KARLA KOMZÁKA TÝN NAD VLTAVOU www.zuskomzaka.cz Hudba cesta k radosti... Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...4 2.1 Počet oborů,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ Č. j.: ZUŠT/025/2014 2 Obsah strana 1. Identifikační údaje 004 2. Charakteristika školy 005 2.1. Počet oborů, velikost 005 2.2. Historie a současnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY GUSTAVA WALTERA OBSAH: Kapitoly str. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3 3. ZAMĚŘENÍ A VIZE 5 4. VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 6 5. VZDĚLÁVACÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA KYTARU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA KYTARU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA KYTARU Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Studijní zaměření Hra na housle

Studijní zaměření Hra na housle Studijní zaměření Hra na housle Housle patří k nástrojům, které mají nejširší možnosti využití. Mají za sebou dlouhý historický vývoj, který se definitivně dovršil v 17. století. Z této doby jsou zachované

Více

Hra na zobcovou flétnu

Hra na zobcovou flétnu Hra na zobcovou flétnu Zobcová flétna je nástroj s bohatou historií a tradicí. Pro předškolní děti představuje jednu z prvních možností seznámení s instrumentální hudbou. Zobcová flétna může být pro žáka:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, BRNO, VRANOVSKÁ 41

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, BRNO, VRANOVSKÁ 41 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, BRNO, VRANOVSKÁ 41 Obsah Obsah... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 Počet oborů, velikost... 4 Historie a současnost... 4 Charakteristika

Více

Otázky z hudební nauky 1. ročník

Otázky z hudební nauky 1. ročník Otázky z hudební nauky 1. ročník 1. Co je zvuk, tón (jeho vlastnosti), nota? 2. Jak vypadá notová osnova, houslový klíč (napiš), takt, taktová čára a k čemu to všechno slouží? 3. Vyjmenuj hudební abecedu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY FRANTIŠKA ANTONÍNA ŠPORKA Školní náměstí 906, 289 22 Lysá nad Labem Motto: Umění zkrášluje člověka a brání mu být špatný. Walter von de Vogelweide Obsah

Více

Předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 1.

Předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 1. Ročník: 1. zpívá a intonuje čistě seznamuje se s notami a notovou osnovou rozpoznává tón, zvuk, mluvený hlas a zpěv Pěvecká činnost Tv- 1.roč. rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní umělecká škola Třeboň Školní vzdělávací program motto: Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje. A.Ward OBSAH Obsah...2 1. Identifikační

Více

Studijní zaměření Hra na pozoun

Studijní zaměření Hra na pozoun Studijní zaměření Hra na pozoun Snižcový tenorový pozoun zvaný také trombon je nástroj dnes všeobecně používaný v hudební praxi v symfonickém orchestru, v taneční a populární hudbě i v hudbě dechové. Vznikl

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m

Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m Z á k l a d n í u m ě l e c k é š k o l y M i r o s l a v ŠVP ZUŠ Miroslav 1 O b s a h : s t r a n a : Identifikační údaje 3 Charakteristika školy 4-5 Zaměření

Více

Studijní zaměření: S ó l o v ý zpěv...

Studijní zaměření: S ó l o v ý zpěv... Základní umělecká škola...frýdek - Místek... Návrh textu ŠVP Studijní zaměření: S ó l o v ý zpěv... Charakteristika: Tabulka učebních plánů: I.stupeň: názvy předmětů Sólový zpěv Nauka o hudbě Kolektivní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KLECANY Název ŠVP: Neustálá práce je zákonem jak pro umění, tak i pro život Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA KLARINET

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA KLARINET ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA KLARINET Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Jevíčko

Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Jevíčko 1 Základní umělecká škola Jevíčko, U Zámečku 451, 569 43 Jevíčko Tel. 773627084, 516833900 e-mail: zusjevicko@seznam.cz www.zusjevicko.cz Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Jevíčko 2 Obsah

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - využívá své individuální hudební schopnosti při hudebních aktivitách - zpívá dle svých dispozic intonačně jistě a rytmicky přesně v jednohlase - dokáže ocenit vokální projev druhého - reprodukuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2012 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZUŠ Zdeňka Buriana, Kopřivnice Školní vzdělávací program pro obor hudební, taneční a výtvarný, platný od 1. září 2012. UMĚNÍ JE MEZINÁRODNÍM JAZYKEM NAŠÍ CIVILIZACE Mgr.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UM!LECKÉ ŠKOLY, VRCHLABÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UM!LECKÉ ŠKOLY, VRCHLABÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UM!LECKÉ ŠKOLY, VRCHLABÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: Školní vzdělávací program Základní umělecké školy, Vrchlabí Motivační název: první krok k umění! Logo školy: Předkladatel:

Více

Studijní zaměření Hra na saxofon

Studijní zaměření Hra na saxofon Studijní zaměření Hra na saxofon Saxofon je jednoplátkový nástroj s kónickou trubicí, který byl vynalezen kolem roku 1840 belgickým nástrojařem, flétnistou a klarinetistou Adolphem Saxem. Studium hry na

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Dodatek k ŠVP ZUV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy Ředitelka školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Umění je krása bez hranic.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Umění je krása bez hranic. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Umění je krása bez hranic. Obsah Obsah... 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a současnost... 5 2.3 Charakteristika

Více

Studijní zaměření Sólový zpěv

Studijní zaměření Sólový zpěv Studijní zaměření Sólový zpěv Posláním výuky sólového zpěvu na základních uměleckých školách je položení základů pro přirozené a správné zacházení se zpěvním hlasem, rozvíjení schopnosti zpívat vícehlas,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DAČICE Antonínská 93/II, 380 01 Dačice 0 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název ŠVP...3 1.2 Předkladatel..3 1.3 Zřizovatel.3 1.4 Platnost dokumentu..3

Více

Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu

Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu Zobcová flétna se spolu s ostatními flétnami řadí historicky mezi nejstarší hudební nástroje. První zmínky nacházíme již na jeskynních malbách. Největší obliby

Více