ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Uhlířské Janovice Pečírkova 68 Obsah: 5f/ Hra na kytaru 23 ) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 5g/ Hra na elektrickou kytaru 26 2) CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3 5h/ Hra na basovou kytaru 29 Počet oborů, velikost 3 5i/ Hra na bicí nástroje 32 2 obory hudební a výtvarný 3 5j/ Hra na klarinet 35 Historie a současnost 3 5k/ Hra na trubku 39 Charakteristika pedagogického sboru 3 5l/ Hra na tenor 43 Dlouhodobé projekty, region. a mezin.spolupráce 3 5m/ Hudební nauka 46 Vybavení školy a její podmínky 3 5n/ Čtyřruční hra 48 3) ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE 4 5o/ Komorní hra 49 4) VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 4 5p/ Orchestrální hra 5 5) VZDĚLÁVACÍ OBSAH HUDEBNÍHO OBORU 5 5q/ Souborová hra 5 5a/ Hra na akordeon 6 5r/ Sborová zpěv 52 5b/ Hra na housle 0 6) VÝTVARNÝ OBOR 54 5c/ Hra na klavír 3 7) VÝUKA ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚL.POTŘEBAMI 57 5d/ Hra na elektronické klávesové nástroje 7 8) VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 58 5e/ Hra na zobcovou flétnu 20 9) HODNOCENÍ ŽÁKŮ 58 0) VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 59

2 2

3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Počet oborů, velikost 2 obory hudební a výtvarný 80 žáků naplněnost 00% Historie a současnost Základní umělecká škola v Zásmukách vznikla. září roku 993. Při zakládání školy velice pomáhal Městský úřad v Zásmukách v čele se svým tehdejším starostou. Žáci byli vyučováni ve 3 oborech: hudební, výtvarný a taneční obor. Celkem bylo vyučováno 20 žáků. Městský úřad v Zásmukách poskytl prostory v pavilonu Mateřské školy. V roce 994 škola rozšířila své působení i v Základní škole v Kostelci nad Černými Lesy výukou v hudebním oboru. Zásmuky vzdálené 20 km od okresních měst Kolín a Kutná Hora byly svoji zeměpisnou polohou ideálním místem pro pokrytí zájmu žáku v tomto velkém regionu. Ve školním roce byla výuka rozšířena o literárně dramatický obor. V dalších letech se zvýšil počet žáků na V roce 2000 vstoupila škola do právní subjektivity a od roku 2002 je jejím zřizovatelem Krajský úřad středočeského kraje se sídlem v Praze. Ve školním roce bylo vedení školy požádáno o výuku hudebního oboru v Suchdole u Kutné Hory. V roce opět na požádání Městského úřadu v Uhlířských Janovicích byla rozšířena výuka hudebního a výtvarného oboru i v této části našeho velkého regionu. Ve školním roce pro velký zájem veřejnosti byla zavedena výuka i v Červených Pečkách u Kolína. V květnu 20 rozhodla rada města Zásmuky přestěhovat školu do mnohem prostorově i početně menších prostor v budově MŠ Zásmuky. Na návrh ředitele školy rozhodla rada zřizovatele o změně sídla školy ze Zásmuky do Uhlířských Janovic. Základní umělecká škola v Uhlířských Janovicích má v současné době 2 obory hudební a výtvarný. Výuka je zajišťována v Základní umělecké škole v Uhlířských Janovicích Pečírkova 68 PSČ telefon i fax , nebo mobil na ředitele Dále v jejích pobočkách: Základní a Mateřská škola v Bečvářích 49 PSČ Základní škola v Kostelci nad Černými Lesy náměstí Smiřických 33 PSČ Základní škola v Suchdole 6 PSČ Základní umělecká škola v Zásmukách Zahradní 470 PSČ Základní škola v Červených Pečkách Kutnohorská 8 PSČ 28 2 Povolená kapacita je pro všechny obory maximálně 80 žáků. Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor je plně kvalifikovaný. Průměrný věk pedagogických pracovníků je let. Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce Pedagogové dojíždějí za žáky do poboček Základní umělecké školy nacházejících se převážně v prostorách Základních škol. Vybavení školy a její podmínky Škola má zatím ne příliš vyhovující a zastaralé vybavení nábytkem. Z úplaty za vzdělání se snaží postupně zušlechťovat a esteticky zkvalitňovat tento nedostatek. 3

4 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE Cílem uměleckého vzdělávání naší školy není pouze připravovat děti a mládež pro uměleckou dráhu, ale především z nich vychovávat citově bohaté osobnosti, poskytovat jim základy uměleckého vzdělání a rozhled, naučit je poznávat kulturní hodnoty, vážit si jich a předávat je dalším generacím. Dále budeme: vychovávat kulturní generaci, která se bude aktivně podílet na kulturním dění ve svém okolí udržovat a rozvíjet kvalitu výuky působit na estetické cítění žáků, formovat jejich postoje k umění respektovat osobnost žáka, rozvíjet jeho schopnosti, zdravé sebevědomí a tvořivost vytvářet ve škole atmosféru důvěry a vzájemného respektu mezi učiteli a žáky prohlubovat součinnost rodiny a školy flexibilně upravovat metody výuky v reakci na požadavky současné doby zavádět výuku nových studijních zaměření, využívat technických prostředků ve výuce aktivně zapojovat všechny žáky do dění školy klást důraz na kolektivní výuku komorní, souborová a orchestrální hra věnovat speciální péči talentovaným žákům, připravovat žáky ke studiu na uměleckých školách dbát na dobré výsledky výuky, reprezentovat obec a město klást důraz na prezentaci školy na veřejnosti Výchovné a vzdělávací strategie vedeme žáka k získávání potřebných vědomostí a dovedností vlastním příkladem nebo využitím názorných ukázek (např. audiovizuální záznam) hodnotíme výkon žáka, zdůrazňujeme klady a analyzujeme zápory jeho výkonu vedeme žáka k sebehodnocení tím, že mu umožňujeme srovnávání s výkony jiných žáků soustavně se vzděláváme ve svém oboru tak, abychom mohli žákovi zprostředkovat kontakt se současnými trendy a novými poznatky informujeme žáky i jejich rodiče o aktuální nabídce kulturních akcí a doporučujeme jejich návštěvu vedeme žáky k tomu, aby chápali důležitost a význam domácí přípravy žákům nabízíme možnost navštěvovat individuální hodiny na nástroj se svými zákonnými zástupci vedeme žáka k týmové spolupráci a zodpovědnosti za společné umělecké dílo (např. komorní hra, mezioborové projekty atd.) vytváříme žákům prostředí pro jejich seberealizaci (organizací veřejných vystoupení, výstav atd.), tím jim umožňujeme prožitek smysluplnosti jejich snažení předáváme žákům vědomosti a dovednosti tak, aby si dokázali utvořit vlastní názor na umělecké dílo (analýzou díla, použitím metodiky jednotlivých oborů atd.) vedeme s žáky dialogy o hodnotách uměleckých děl všechny metody a formy práce přizpůsobujeme věku a mentálnímu vývoji žáka 4

5 VZDĚLÁVACÍ OBSAH HUDEBNÍHO OBORU Hudební obor umožňuje žákům využívat hudbu jako prostředek vzájemné komunikace i k osobnímu uměleckému sdělení prostřednictvím soustavného vzdělávání, aktivní poučené interpretace, poznávání hudební kultury a osvojení si základních teoretických znalostí. Kritéria pro zařazování žáků do stupňů vzdělávání a do ročníků: do přípravného studia jsou zařazovány děti od 5 let do I.stupně studia jsou zařazovány děti od 7 let do II.stupně studia jsou zařazovány děti od 4 let začneli žák docházku do II.stupně studia bez předchozího absolvování I.stupně, začíná plnit v příslušných předmětech výstupy I.stupně, přičemž postupuje vlastním tempem. přihlásíli se ke studiu žák starší než je spodní limit uvedený v předchozích bodech, je zařazen do ročníku odpovídajícímu jeho schopnostem, dovednostem a mentálnímu vývoji na základě komisionální zkoušky přejdeli žák v průběhu studia na jiný nástroj, začíná plnit osnovy daného nástroje od ročníku, který odpovídá jeho schopnostem, dovednostem a mentálnímu vývoji na základě komisionální zkoušky žák může ve výjimečných případech postoupit do vyššího ročníku v pololetí na základě komisionální zkoušky varianta A Přípravné studium.pololetí 2.pololetí Přípravná hudební výchova Příprava ke hře na nástroj nebo přípravná hlasová výchova Celkem 2 Je určena dětem, které na začátku školního roku nemají zvolený hudební nástroj. V prvním pololetí navštěvují kolektivní výuku přípravné Nauky o hudbě v rozsahu hodiny týdně, ve druhém pololetí k této výuce přibude další hodina skupinové vyučování hry na vybraný nástroj. Rozsah výuky ve 2. pololetí je 2 hodiny týdně. varianta B.pololetí 2.pololetí Přípravná hudební výchova Příprava ke hře na nástroj nebo přípravná hlasová výchova Celkem 2 2 5

6 Je určena pro děti, které mají na začátku školního roku zvolený hudební nástroj. Tyto děti jsou vyučovány v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně ( hodina kolektivní výuky přípravné Nauky o hudbě a hodina individuální nebo skupinové výuky hry na hudební nástroj). Učební osnovy vyučovacího předmětu: Hra na akordeon Přípravné studium zvládá základní funkce měchu ovládá postavení pravé ruky hraje jednoduché písně v pravé ruce v 5ti prstové poloze správně sedí, ví, jak upevnit nástroj, má správně postavené ruce na obou manuálech najde a zahraje basy v základní řadě ( c,g,d ) ukáže a pojmenuje hlavní části nástroje používá posilovací cviky na prsty Učební plán pro I.stupeň Základní studium I.stupně. r 2. r 3. r 4. r 5. r 6. r 7. r Hra na akordeon Nauka o hudbě povinně Čtyřruční hra Komorní hra volitelný Souborová hra předmět Orchestrální hra Sborový zpěv Celkem ročník používá správné postavení pravé ruky zahájí a ukončí hru měchová technika ovládá čtení not i v basovém klíči používá základní dynamiku a druhy tempa ovládá souhru obou rukou a hru z listu v pětiprstové poloze pojmenuje a ukáže hlavní části nástroje hraje a čte noty v pětiprstové poloze od c2, g najde základní řadu v basové části nástroje, hraje a čte noty c,g,g,d,f používá značky pro měchovou artikulaci a řídí se jimi hraje notu celou půlovou, čtvrťovou a osminovou zahraje jednoduchou melodii nebo píseň s doprovodem (T,S,D) zpaměti používá orientaci na hmatníku a znalosti základních a pomocných basů s příslušnými durovými akordy (C, G, D, F) používá podklad palce v pravé ruce používá hru legata a staccata propojuje souhru obou rukou na jednoduchých cvičeních 6

7 používá a rozlišuje základní tempa používá základní dynamiku p, mf, f 2.ročník hraje dvojhmaty v pravé ruce používá vedení měchu a tvoření tónu hraje tenuto, legato, staccato hraje jednoduchou skladbu zpaměti podkládá palec a překládá prsty, rozšiřuje si tak 5ti prstovou polohu pravé ruky a využívá ji podle potřeby v basové části nástroje vyhledá a hraje noty v pomocné řadě od používaných basů základní řady (f, c, g, d) hraje durový akordický doprovod staccato od používaných basů v základní řadě zahraje stupnici C, G dur v rozsahu jedné oktávy zvlášť propojuje a zvládá souhru obou rukou vede měch podle značek v základní dynamice fp zahraje píseň v určeném tempu (pomalu, rychle) používá hru v legatu a staccatu rozšiřuje ji o hru tenuta používá pětiprstovou polohu s posunem v pravé ruce uplatní a rozšíří dynamiku o další stupně crescendo, decrescendo rozlišuje základní druhy tempa rychle, pomalu hraje v různých durových tóninách (Cdur,Gdur, Fdur) hodnotí výkony svoje i svých spolužáků. 3.ročník zahraje durové stupnice a akordy do 4 # a 4 b ovládá měchovou techniku, dynamiku i tempo tvoří a používá harmonické doprovody využívá základní návyky a dovednosti, orientuje se v melodické i doprovodné části nástroje podle svých možností hraje jednoduché skladby zpaměti aplikuje získané vědomosti v péči o nástroj, jeho uložení, čištění, přenášení používá základní prstovou artikulaci obou rukou legato, staccato, tenuto současně i odlišně (rozvíjí tak nezávislost rukou) orientuje se po celé klaviatuře, používá jednoduché dvojhmaty v basové části nástroje používá pomocnou, základní, durovou řadu od základních basů ( B,f,c,G,d,a,e) ovládá základy měchové techniky plynulé obraty podle značek bez nárazů a přerušení a využívá je při tvorbě dynamiky (p, mf, f, crescendo, decrescendo) hraje jednoduchou naučenou skladbu nebo píseň zpaměti hraje dvojhlas pravou rukou 4.ročník tvoří doprovod k písním ovládá artikulaci měchovou i prstovou zapojuje se do souborové hry obvykle přechází na větší nástroj (fyzická vyspělost), což především znamená rozdíl ve vedení měchu (větší rozpětí), dynamických možnostech a širším spektru barevných možností nástroje (registrace). rozvíjí vícehlasou hru různých intervalů, v pravé ruce používá plynulé podklady, překlady, skoky orientuje se ve všech basových řadách od používaných základních basů hraje oktávové mollové stupnice rovným pohybem s kvintakordem a jeho obraty dohromady používá prstovoměchovou artikulaci správně nasadí a ukončí tón, vnímá frázi 7

8 u přednesových skladeb různých stylových období uplatňuje agogiku a dynamické možnosti obohacuje o vhodné použití rejstříků vytvoří doprovod k písním za použití hlavních harmonických funkcí (T,S,D) upevňuje hudební paměť formou opakování a pravidelného nácviku zdokonaluje hru ve dvojhmatech v pravé ruce používá náročnější rytmické útvary a kombinace: synkopy,triola hraje skoky v pravé i levé ruce používá čtyřhlasý durový kvintakord nacvičuje stupnice a akordy v rychlejším tempu s důslednou sluchovou kontrolou vyrovnané legatové hry hodnotí výkony svoje i svých spolužáků 5.ročník ovládá technickou, tempovou, rytmickou a dynamickou stránku hry hraje durové i mollové stupnice rovným pohybem přes 2 oktávy s příslušnými akordy, zařazuje zde vedení měchu po oktávách při vícehlasém způsobu hry používá dvojhmaty v různých intervalech s větším rozpětím prstů hru obohacuje o melodické ozdoby příraz, nátryl, mordent v levé ruce využívá kvartového a kvintového kruhu, k lepší orientaci při skocích využívá orientačních basů pomocí měchu a vhodným použitím registrace hraje s tónovou kulturou a zvládá široké spektrum dynamiky hraje doprovod k písním podle akordických značek ve stylu polky, pochodu, valčíku pod vedením učitele si vybírá charakterově rozmanité skladby a samostatně pracuje na jejich nácviku používá dvojhmaty v různých intervalech (tercie, sexty) osvojuje si další dynamické a agogické odstíny accelerando, ritardando hr uplatňuje a prohlubuje si možnosti rejstříkové techniky hraje durové stupnice v protipohybu podle svých individuálních schopností se zapojuje do komorní, nebo souborové hry hodnotí výkony svoje i svých spolužáků 6.ročník zvládá měchovou techniku ve stupnicích, akordech, etudách a přednesových skladbách hraje polyfonní skladby zahraje chromatickou stupnici pravou rukou v levé ruce používá všechny druhy akordů, umí je enharmonicky zaměnit používá princip akcentu, měchovou artikulací zvládá legato, staccato, střídavý měch měchovou a registrační techniku podřizuje stylu skladby a interpretaci hraje složitější rytmické útvary synkopu, triolu, tečkovaný rytmus používá melodické ozdoby trylek používá měchovou techniku na stupnicích, akordech, etudách i přednesových skladbách zdokonaluje se v reprodukci přednesových skladeb ve výrazu, tempu, dynamice a agogice prohlubuje si rejstříkovou techniku rozšiřuje si repertoár o další skladby různých stylů hodnotí výkon svůj i svých spolužáků 7.ročník ovládá prstovou techniku pravé i levé ruky používá rejstříky v pravé i levé ruce 8

9 používá měchovou techniku hraje v terciích i sextách používá celý rozsah nástroje v melodické i basové části nástroje, orientuje se s jistotou pomocí hmatu bez zrakové kontroly (při hře používá veškeré naučené dovednosti z předchozích ročníků) hraje všechny durové i mollové stupnice v rovném i protipohybu v rozsahu 2 oktáv s příslušnými akordy umí pracovat s měchem, s jeho pomocí dokáže utvořit a ukončit tón (měkce, ostře, rovně) a používá jej k tvoření dynamiky využívá barevných možností nástroje, tichou výměnu registrů začleňuje do prstokladů hraje z listu skladby na úrovni nižších ročníků hodnotí výkon svůj i svých spolužáků podle svých individuálních schopností se zapojuje do komorní, nebo souborové hry podle individuálních schopností zahraje zpaměti vybrané přednesové skladby zvládá základní označení a manuální používání rejstříků pravé i levé ruky, podílí se na výběru skladeb Učební plán pro II.stupeň Základní studium II.stupně 9. r 2. r 3. r 4. r Hra na akordeon povinně Čtyřruční hra volitelný předmět Komorní hra Souborová hra Orchestrální hra Sborový zpěv Celkem ročník+2.ročník zvládá pohyblivost prstů schopnost akcelerace technickou úroveň si udržuje vytvořením technických cvičení z obtížných úseků přednesové literatury plynule zahraje rytmické přechody ve skladbách, cítí metrické změny samostatně si vytváří prstoklady, určí si měchové obraty s ohledem na frázi, s citem používá rejstříkování stylově interpretuje skladby různých žánrů a období, dbá na jejich charakteristické rysy, umí se vyjádřit k dané interpretaci 3.ročník+4.ročník zvládá měchovou techniku měkké a ostré odsazení, ukončení, obrat měchu v kterékoliv poloze bez dynamické změny a akcentu, střídavý měch ovládá prstovou artikulaci legato, staccato, non legato, portamento používá nácvik skoků a sekvencovitých postupů i ve dvojhmatech a akordech ovládá hru melodických ozdob využívá nehlučné rejstříkování zvládá samostatné studium skladeb disponuje dobrou úrovní pohyblivosti prstů, jeho hra je uvolněná, zná své možnosti hraje s tónovou kulturou, zvládá měchovou i nástrojovou techniku má osvojeny dovednosti potřebné k přípravě vystoupení volba vhodného repertoáru, rozvržení času pro

10 nácvik, psychickou přípravu pro hru zpaměti profiluje se podle svého zájmu a preferencí, využívá své zkušenosti v neprofesionální umělecké praxi a je schopen se profilovat ve zvoleném žánru samostatně nastuduje přiměřeně obtížnou skladbu, při interpretaci rozvíjí její přednesovou stránku, interpretuje skladby různých stylů a žánrů ovládá práci s tónem, základy frázování zpaměti interpretuje vybrané skladby, při hře využívá znalosti o výrazu hrané skladby a je schopen vlastního názorového vyjádření Učební osnovy vyučovacího předmětu: Hra na housle Přípravné studium dokáže pojmenovat základní části houslí a smyčce za pomoci učitele správně drží nástroj umí postavit prsty na hmatník ve zvoleném prstokladu zvládá hru pizzicato v rozmezí prázdné struny až 4.prstu použije hru smyčcem krátké tahy středem, u špičky, u žabky, postupně hraje polovinami smyčce dokáže zahrát jednoduché cvičení či krátkou píseň na jedné struně s využitím prstů levé ruky zvládne zahrát zpaměti jednoduchou lidovou píseň Základní studium I.stupně Učební plán pro I.stupeň. r 2. r 3. r 4. r 5. r 6. r 7. r Hra na housle Nauka o hudbě povinně Čtyřruční hra Komorní hra volitelný Souborová hra předmět Orchestrální hra Sborový zpěv Celkem ročník dokáže pojmenovat části houslí a smyčce zvládá základní postoj a držení nástroje staví správně prsty na hmatník ve zvoleném prstokladu a zvládá pojmenovat hrané noty zahraje v daném prstokladu jednoduchou píseň či skladbičku a dokáže ji ztransponovat na ostatních strunách 0

11 vede smyčec jeho polovinami i celým smyčcem hraje smyk détaché a staccato, legáto na struně postupně hraje podle not využívá hudební paměť hrou jednoduchých písní zpaměti 2. ročník : na pokyn učitele dokáže poopravit držení nástroje a polohu obou paží pozná falešný tón hraje v dalším učitelem zvoleném prstokladu umí zkombinovat prstoklad dur a mol na dvou vedlejších strunách lépe se orientuje v notovém zápise hraných prstokladů vede smyčec plynuleji a dokáže kontrolovat kvalitu zvuku zahraje polovinami a celým smyčcem zvládá smyky détaché a legáto na 2 strunách dokáže hrát ve dvou dynamických rovinách: p, f rozlišuje tempo skladby: pomalurychle a náladu skladby: veselesmutně je schopen naučit se i delší skladbičku než je lidová píseň dokáže zahrát lidovou píseň nebo drobnou skladbičku zpaměti 3. ročník : zaujímá vhodné držení nástroje a správnou polohu obou paží dokáže při upozornění učitele opravit falešný tón zvládá hru v již naučených prstokladech a dle výběru učitele je propojuje s dalšími prstoklady volí hru polovinami nebo celým smyčcem, umí použít i třetiny smyčce kombinuje hru staccato, détaché a legáto zahraje v dynamických rovinách p, mf, f, crescendo decrescendo rozlišuje náladu skladby: vesele smutně, tanečněpochodově zahraje jednoduchý dvojhmat s prázdnou strunou dokáže zahrát poněkud delší skladbičku z not 4. ročník : ovládá správné držení nástroje a správnou polohu obou paží je schopen zvukové sebekontroly k zdokonalení intonace a přesného rytmu: propojuje a zdokonaluje hru v probraných prstokladech, zvládne i další prstoklady v. poloze: dokáže zahrát melodii s jednoduchým pohybem šestnáctinových not ovládá hru probraných smyků a správné dělení smyčce na všech strunách zahraje řadové staccato zná synkopu, tečkovaný rytmus a akcent zvládá základy správné přednesové interpretace 5. ročník : využívá sebekontroly ke zdokonalení intonace a přesného rytmu postupně ovládá hru v. poloze a plynule spojuje prstoklady dobře se orientuje v notovém zápise hraje jednoduché akordy a dvojhmaty, flagolety

12 ovládá základy hry v polohách klouzání prstů po hmatníku plynule využívá naučené smyky zvládá šestnáctinový pohyb a řadové staccato dle svých schopností obohacuje hudební výraz o vibrato uplatňuje základy správné přednesové interpretace hraje jednoduché melodické ozdoby 6. ročník : při nácviku skladeb pracuje téměř samostatně a plně využívá sluchové sebekontroly ke zlepšení intonace a rytmu odpoutává se z. polohy do jiné polohy zvolené učitelem upevňuje hru ve zvolené poloze procvičované polohy spojuje pomocí výměn ovládá výměny smyků u žabky zahraje spiccato obohacuje hudební výraz o vibrato hraje skladby více slohových období a uplatňuje základní prvky jejich interpretace zahraje jednoduchou skladbu z listu 7. ročník : pracuje zcela samostatně a plně využívá všech získaných dovedností a návyků hraje v dalších polohách v rozmezí první až páté polohy výměny vzájemně propojuje ovládá hru jednoduchých akordů a dvojhmatů vytváří kvalitní tón v různých dynamických rovinách dle svých schopností využívá vibrata v hraných skladbách hraje v rychlejších tempech zařadí do svého repertoáru skladby z dalších slohových období a dokáže rozlišit způsob jejich interpretace s pomocí učitele rozeznává základní členění skladeb a tóninové vztahy zvládá interpretovat z listu skladbu přiměřeně náročnou svým schopnostem Základní studium II.stupně Učební plán pro II.stupeň.ročník + 2.ročník : hraje ve vyšších polohách 2. r 2. r 3. r 4. r Hra na housle povinně Čtyřruční hra volitelný předmět Komorní hra Souborová hra Orchestrální hra Sborový zpěv Celkem

13 je schopen dobré intonační sebekontroly ovládá vibrato realizuje hru náročnějších dvojhmatů, tercie, sexty, oktávy, kterých užívá ve stupnicích, etudách a přednesových skladbách vnímá výraz skladby a umí s ním pracovat dokáže zahrát jednoduchou skladbu z listu v zájmu rozvíjení svého hudebního rozhledu poslouchá nejrůznější nahrávky navštěvuje koncerty různých žánrů dle vlastního zájmu 3.4.ročník Źák: umí hrát ve všech polohách využívá volného pohybu levé ruky po celém hmatníku umí citlivě používat vibrato pracuje s výrazem a tónem pracuje pravou rukou hra zápěstím, smyky spiccato, řadové staccato, apod. dle svých schopností zařadí do svého repertoáru přiměřeně náročné skladby z různých slohových období a ovládá způsob jejich interpretace je schopen samostatně nastudovat skladbu technicky přiměřenou jeho schopnostem Učební osnovy vyučovacího předmětu: Hra na klavír Přípravné studium dokáže popsat nástroj zná klaviaturu a zvládá orientaci na bílých klávesách podle hudební abecedy zná hudební abecedu a umí ji odříkat směrem nahoru i dolu zná notovou osnovu a houslový klíč rozezná hluboké, vysoké, střední a stejné tóny pozná melodii stoupající a klesající umí zahrát jednoduchou písničku zahraje a transponuje jednoduchou píseň každou rukou zvlášť umí zahrát odpověď na otázku, nebo položit otázku, a zahrát rytmické říkadlo dokáže hrát úhozy portamento, staccato a legato 3

14 Základní studium I.stupně Učební plán pro I.stupeň. r 2. r 3. r 4. r 5. r 6. r 7. r Hra na klavír Nauka o hudbě povinně Čtyřruční hra Komorní hra volitelný Souborová hra předmět Orchestrální hra Sborový zpěv Celkem ročník správně a uvolněně sedí u nástroje orientuje se na celé klaviatuře zvládá základní úhozové prvky tenuto, legato, staccato sluchová sebekontrola umí hrát oběma rukama současně chápe notový zápis rytmické hodnoty not a pomlk celá, půlová, čtvrťová, čtvrťová s tečkou, takt a jeho členění 2/4, 3/4, 4/4, C, čte v notové osnově noty v houslovém i basovém klíči v přiměřeném rozsahu, je schopen přenést notový grafický zápis oběma rukama na klaviaturu rozezná melodii vzestupnou a sestupnou, těžkou a lehkou dobu rozezná melodii a doprovod hraje snadné lidové písně podle sluchu s doprovodem dvojhmatů T,D transponuje jednoduché pětiprstové písně do tónin G, D, F, A, Edur zná základní dynamická a tempová označení a využívá je při interpretaci (p,,mf,f.,cres.a decres., akcent, ligatura, moderato, allegretto, alegro) umí se chovat při veřejných vystoupeních a je vhodně oblečen orientuje se v jednoduchém notovém zápise umí zahrát f a p, zahraje jednoduchou skladbu zpaměti (úměrnou. ročníku) 2.ročník dokáže hrát stupnice Cdur, Gdur, Ddur, A dur, Edur a akordy s obraty k probírané stupnici každou rukou zvlášť dokáže využívat při hře dynamické prvky p,f,mf doprovází dvojhmaty písně v rozsahu 5ti 6ti tónů pomocí základních harmonických funkcí (T, S, D) dokáže zahrát z listu jednoduchá cvičení (jednou rukou samostatně nebo s navazováním rukou) hraje melodické ozdoby příraz procvičuje technické prvky v rytmických a úhozových variantách hraje cvičení na přípravu stupnic a akordů dokáže hrát podklady a překlady palců 3.ročník zvládá všechny druhy úhozů tenuto, legato, staccato, portamento 4

15 ovládá stupnice dur od bílých kláves v protipohybu s akordy dohromady a stupnici amoll s akordem zvlášť každou rukou hraje tónický kvintakord s obraty k dané stupnici dohromady dokáže používat jednoduchý pedál podle pokynů učitele nebo grafického záznamu se sluchovou kontrolou odlišuje melodii a doprovod při interpretaci hraje melodické ozdoby nátryl, mordent seznamuje se s polyfonií na nejjednodušší formě kánonu hraje jednoduchá cvičení z listu zvládá jednoduché hodnocení svého výkonu hraje dvojhmaty, akordy, sexty jako průpravu ke hře oktáv doprovází písně v rozsahu do 6ti tónů pomocí základních harmonických funkcí akordicky (T, S, D) využívá možnosti vybrat si přednesovou skladbu umí interpretovat zpaměti skladbu odpovídající jeho výrazovým a technickým dovednostem 4.ročník zvládá hru stupnic dur a moll s akordy v protipohybu od bílých kláves hraje melodické ozdoby obal zvládá prstovou techniku (např.c.černý op.26) dokáže pedalizovat pomocí pedálu současného a synkopického se sluchovou kontrolou hraje jednoduché písně s doprovody podle akordových značek i podle sluchu zapojuje se podle možností školy do souborové nebo čtyřruční hry dbá na kvalitu tónu snaží se hrát etudy i přednesové skladby s odpovídajícím výrazem dokáže se orientovat ve hře z listu na úrovni. ročníku zvládá jednoduché hodnocení svého výkonu 5.ročník Zvládá hru stupnic dur a moll od bílých kláves v rovném pohybu a akordy s obraty k probraným stupnicím dohromady hraje tercie legato zvládá jednoduché hodnocení svého výkonu hraje melodické ozdoby trylek a skupinku dokáže doprovodit jednoduchou melodii s pomocí základních harmonických funkcí (T, S, D) zná malou písňovou formu umí zahrát jednoduchou polyfonní skladbu / skladba odpovídající 5. ročníku/ dokáže zahrát z listu jednoduchou skladbu přiměřenou jeho schopnostem je schopen sebehodnocení a posouzení vlastního výkonu hraje chromatickou stupnici zvlášť zvládá hru z listu na úrovni skladeb. a 2. ročníku uplatňuje sluchovou kontrolu při čtyřruční hře hraje cvičení na přípravu oktáv 6.ročník hraje durové a mollové stupnice od bílých kláves kombinovaným způsobem hraje ke stupnicím čtyřhlasé akordy s obraty tenuto, staccato a rozloženě podle individuálních fyzických dispozic zná základní hudební formy valčík, polku, pochod, menuet, zahraje jednou rukou glissando zvládá hru 4ručně a je schopen sluchové kontroly 5

16 umí základní ozdoby příraz, obal, nátryl, mordent, trylek hraje písně s doprovodem podle sluchu i podle akordových značek X, Xmi, X7 umí pracovat s dynamikou ve skladbě, snaží se vystihnout obsah, charakter a náladu skladby je schopen sebehodnocení daného interpretačního výkonu je schopen souhry 7.ročník zvládá stupnice dur i moll od bílých kláves v kombinovaném pohybu dohromady a velký rozklad akordu zvlášť podle individuálních fyzických dispozic orientuje se v různých hudebních stylech klasicismus, barok, romantizmus orientuje se ve hře z listu na úrovni. ročníku umí doprovodit melodii podle kytarových nebo harmonických značek z předlohy nebo podle sluchu umí se vhodně chovat a oblékat při reprezentaci školy hraje chromatickou stupnici dohromady spolupodílí se na výběru skladeb je schopen sebehodnocení na podkladě získaných znalostí a dovedností umí rozeznat barokní a polyfonní, klasickou, romantickou a soudobou nebo populární skladbu používá své znalosti, dovednosti, pedalizaci a možnosti nástroje k vyjádření obsahu skladby je schopen samostudia již probrané látky, dokáže samostatně nastudovat přiměřeně obtížnou skladbu hodnotí výkony svoje i druhých Učební plán pro II.stupeň Základní studium II.stupně 6. r 2. r 3. r 4. r Hra na klavír povinně Čtyřruční hra volitelný předmět Komorní hra Souborová hra Orchestrální hra Sborový zpěv Celkem ročník + 2.ročník pracuje dále se všemi durovými a mollovými stupnicemi (hra kombinovaně v rychlejších tempech a s využitím různých rytmických modelů) k vybraným stupnicím hraje akordy s obraty, velký rozklad zvládá hru náročnějších etud s důrazem na hudební a technickou úroveň a obsah etudy dokáže samostatně tvořit prstoklad skladeb ovládá hru základních melodických ozdob příraz, obal, nátryl, mordent, trylek, skupinka, zahraje arpeggio hraje doprovody k písním podle sluchu i akordických nebo harmonických značek hraje z listu jednoduché skladby na úrovni 3.ročníku I.stupně základního studia

17 3.ročník + 4.ročník uplatňuje všechny získané dovednosti a vědomosti při nastudování repertoáru interpretuje náročnější skladby různých stylových období, je schopen se skladbou samostatně pracovat po stránce technické i výrazové, dokáže samostatně používat pedál aktivně se zapojuje do souborové nebo čtyřruční hry podle možností realizuje korepetice mladších žáků hodnotí svoje výkony i výkony druhých je schopen aktivního poslechu skladeb klasické hudební literatury i populární hudby, dokáže přiměřenou formou vyjádřit svůj názor na znějící hudbu aktivně se podílí na výběru studovaných skladeb Učební osnovy vyučovacího předmětu: Hra na elektronické klávesové nástroje Přípravné studium dokáže popsat nástroj, zná základní pravidla péče o nástroj a umí u nástroje správně sedět používá základní postavení rukou na klaviatuře využívá jednoprstový doprovod k jemu známým a oblíbeným pětiprstovým písním orientuje se na klávesnici a zná názvy bílých kláves podle hudební abecedy zahraje podle sluchu jednoduchou píseň Základní studium I.stupně Výuka žáků individuálně nebo ve skupině maximálně čtyř žáků. Počet žáků určuje škola podle svých potřeb a možností. Učební plán pro I.stupeň 7. r 2. r 3. r 4. r 5. r 6. r 7. r Hra na elektronické klávesové nástroje Nauka o hudbě povinně Čtyřruční hra Komorní hra volitelný Souborová hra předmět Orchestrální hra Sborový zpěv Celkem ročník dbá na základní návyky při hře správné sezení u nástroje, postavení rukou, funkce rukou orientuje se na klávesnici hraje jednoduchou píseň v pětiprstové poloze ovládá základní klavírní úhozy (portamento, legato, staccato), hraje oběma rukama dohromady umí číst noty v houslovém klíči v rozsahu potřebném pro jeho hru hraje všemi prsty v pravé ruce uvědomuje si hru konkrétních tónů, dokáže je přečíst

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY. Dobruška

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY. Dobruška ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Dobruška Verze 1.01 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a současnost... 5 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY STŘELICE naše škola děti baví Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto:

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto: Školní vzdělávací program Základní umělecká škola Bruntál Motto: Naším cílem je především vzdělávat děti v umělecké činnosti, například ve hře na housle. A při této soustavné, pravidelné, radostné, cílevědomé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY v Odrách

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY v Odrách ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY v Odrách Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 6 2.1 Počet oborů, velikost 6 2.2 Historie a současnost 6 2.3 Charakteristika pedagogického

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola v Železném Brodě příspěvková organizace, Koberovská 589, Železný Brod tel: 483 389 327, e-mail: zuszb@email.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY příspěvkové organizace,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Praha 6, Nad Alejí 28/1879 Čím více byly děti obdařeny nadáním, tím více jsou povinny tohoto nadání využít. Wolfgang Amadeus Mozart Obsah Obsah...1 1.

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KUTNÁ HORA 2 Chceme být školou, na kterou si každý rád po letech vzpomene a přivede k nám své děti. 3 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 6 2 CHARAKTERISTIKA

Více

Rámcový vzdělávací program pro umělecké obory základního uměleckého vzdělávání

Rámcový vzdělávací program pro umělecké obory základního uměleckého vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro umělecké obory základního uměleckého vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro umělecké obory základního uměleckého vzdělávání zpracovali: Celková gesce přípravy dokumentu:

Více

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA Trubka je žesťový hudební nástroj, který se ve svém původním tvaru vyskytoval již ve starověku. U starých Řeků se používalo trub k povzbuzení odvahy útočících

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání zpracovali: Celková gesce přípravy dokumentu: Stanislava Krčková, Jaroslav Jeřábek,

Více

Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Jana Ladislava Dusíka v Čáslavi

Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Jana Ladislava Dusíka v Čáslavi Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Jana Ladislava Dusíka v Čáslavi 12.2.1760 20.3.1812 1 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Historie školy... 5 2.2 Charakteristika

Více

Výuka hry na zobcovou flétnu v ZUŠ

Výuka hry na zobcovou flétnu v ZUŠ Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky Výuka hry na zobcovou flétnu v ZUŠ Závěrečná práce Vypracovala : Lucie Peterková Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice

Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.1. ZŘIZOVATEL... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. ÚPLNOST A

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

Školní vzdělávací program Příprava pro život

Školní vzdělávací program Příprava pro život Školní vzdělávací program Příprava pro život Obsah 1. Identifikační daje 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika pedagogického sboru 2.4. Charakteristika

Více

GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia

GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia 2014 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1. Velikost školy... 5 2.2.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Aktualizace 1. 9. 2013 verze: 02092013-2 - verze: 02092013 Základní škola Jihlava,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Vzděláním k budoucnosti Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Školní vzdělávací program pro základní

Více

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název:

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název: 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Spolu na jedné lodi Motto: Kvalitní vzdělání znamená nejen předávání vědomostí, ale i budování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání UČÍME SE PRO ŽIVOT Základní škola Zubří, okres Vsetín č.j. ZŠ 218/2007 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: UČÍME SE PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Chceš-li být umělcem, musíš být především člověkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY MILOSLAVA STIBORA VÝTVARNÝ OBOR

Chceš-li být umělcem, musíš být především člověkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY MILOSLAVA STIBORA VÝTVARNÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY MILOSLAVA STIBORA VÝTVARNÝ OBOR Olomouc, Pionýrská 4 Chceš-li být umělcem, musíš být především člověkem Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA

Více