STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI."

Transkript

1 STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI. Typ studijního programu: bakalářský Studijní obor: Ekonomika a management Jména autorů Růžena Dvořáčková Jan Skipala OSTRAVA 2014

2 2

3 OBSAH strana Úvod ANGLICKÁ ABECEDA A ANGLICKÁ VÝSLOVNOST SLOVESO BÝT-TO BE, SLOVESO MÍT-TO HAVE ČLEN A/AN, ČLEN THE, MNOŽNÉ ČÍSLO POD. JMEN PŘÍTOMNÝ PROSTÝ ČAS MODÁLNÍ SLOVESA PŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ THIS/THAT a THESE/THOSE a THERE IS/THERE ARE ČASOVÉ PŘEDLOŽKY + MÍSTNÍ PŘEDLOŽKY PRESENTATION SKILLS ENTREPRENEUR ADVERTISING/MARKETING COMPANY STRUCTURE SETTING UP A BUSINESS MANAGERIAL SKILLS MOTIVATION/LEADERSHIP BUSINESS PLAN ANNUAL REPORT

4 4

5 ÚVOD SLOVO AUTORŮ: Jazykové vzdělávání zvyšuje kvalifikační úroveň lidských zdrojů a jejich adaptabilitu na měnící se podmínky. Vzdělanost, jehož nedílnou součást tvoří jazyková příprava, je jedním z rozhodujících faktorů ekonomického rozvoje. Současně nám jazyková průprava dává neomezené možnosti a předpoklady k naplňování širších společenských cílů. Požadavky na připravenost pracovních sil vzrůstají úměrně k posunům, ke kterým dochází v mezinárodním měřítku a na trzích práce. Působí zde proměny, které přinášejí nové technologie, vědecké poznatky i nové trendy v organizaci a s nimi spojené větší požadavky na jazykovou připravenost společnosti. Nejzřetelnějším projevem změn je pracovní trh, na kterém se ještě zrychluje úbytek málo kvalifikovaných pracovních míst, a naopak roste počet míst s vyššími kvalifikačními požadavky, mezi než je nutné zařadit i znalost světového jazyka. Doufáme, že budete při probírání jednotlivých lekcí postupovat pečlivě, s patřičným profesním nadhledem a smyslem pro dokonalost a kreativitu. Studijní materiál, který získáváte k dispozici, slouží pro studenty distančního vzdělávání. Její obsah pokrývá přibližně prvních deset lekcí běžně dostupných učebnic všeobecné angličtiny a od kapitoly 9 se opora již věnuje výhradně odborné angličtině. Studijní opora sleduje dva základní cíle: upevnění a procvičení gramatiky a rozšíření slovní zásoby, jazykových znalostí a dovedností. Studijní opora není jazykovou učebnicí, proto se vám do rukou dostává studijní, zároveň pracovní materiál, který by Vám měl posloužit k usnadnění studia anglického jazyka na Vysoké škole podnikání, a.s.. Studijní opora je určená studentům prvního, druhého a třetího ročníku kombinovaného bakalářského studijního programu. Jednotlivé kapitoly částečně odpovídají obsahově i časově předmětům přednášeným v prvním, druhém a třetím ročníku studia. Vzájemné propojení s odbornými předměty by mělo posílit pochopení problematiky a usnadnit aplikaci získaných vědomostí v cizojazyčné praxi. Obsah studijní opory byl definován požadavky studijního programu. Obsah jednotlivých kapitol byl konzultován s garanty odborných předmětů. Nebylo snadné skloubit požadavky a včlenit je do jednoho uceleného materiálu tak, aby tento dosáhl přiměřeného rozsahu a navíc respektoval požadavky kladené na studijní materiály zacílené na výuku cizího jazyka. Přesto se domníváme, že opora plní funkci uceleného vysokoškolského materiálu, je zdrojem relevantních informací a zůstává praktickou jazykovou cvičebnicí. Studijní opora představuje základní, nikoli však jediný, studijní materiál pro kombinovanou formu výuky a slouží k přípravě na ústní závěrečnou zkoušku ve třetím ročníku studia. Ambicí autorů bylo zpracovat ucelený materiál, který může být využit jako základní podklad pro přípravu k závěrečné ústní zkoušce. Studijní opora je nástojem standardizace výuky zejména kombinované formy. 5

6 VÝSTUPY Z UČENÍ: Základní gramatiku a základní slovní zásobu určenou pro začátečníky až mírně pokročilé v rozsahu až deseti lekcí jazykových učebnic. Nejzákladnější slovní a frazeologická spojení, základní obchodní terminologii. Rozšíříte slovní zásobu Business English Budete umět pracovat s autentickými anglickými texty Budete schopni prezentovat nabyté vědomosti Prostřednictvím propojení výuky v češtině a angličtině snáze pochopíte obsahy předmětů Budete připraveni k ústní závěrečné zkoušce. ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU: hodin (samostudium TEXTU + řešení úloh) 6

7 1. ANGLICKÁ ABECEDA A ANGLICKÁ VÝSLOVNOST VÝSTUPY Z UČENÍ: Na základě procvičování a kontroly získáte jistotu a plynulost vyjadřování v angličtině v jednoduchým větách. Celkový přehled o základních oblastech obchodní angličtiny Všeobecnou dovednost použití anglické gramatiky Širokou slovní zásobu zaměřenou na odbornou stánku jazyka Základní porozumění v oblastech anglické obchodní korespondence Vhled do oblasti podnikání, ekonomiky, organizačních struktur a obchodního prostředí ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU: hodin (samostudium + řešení úloh) KLÍČOVÁ SLOVA: Anglická abeceda PRŮVODCE KAPITOLOU: Anglická abeceda se skládá z 26 znaků a nezná háčky a čárky. Spelling hláskování je velice důležité. Při současném stavu výslovnosti je často potřebné informace hláskovat (jméno, adresa, název firmy a další údaje při vzájemném představování, přihlašování v hotelu, při objednávkách apod.). Všimněte si, že v angličtině není písmeno CH ve slovníku hledáme pod písmenem C. A B C D E F G H I ei bi: si: di: i: ef dži: eič ai J K L M N O P Q R džei kei el em en әu pi: kju: a: S T U V W X Y Z es ti: ju: vi: double eks wai zed ju: 7

8 Anglická výslovnost (pronunciation) předběhla ve svém vývoji o několik století anglický pravopis (spelling), který ustrnul v podobě, v jaké byl přibližně v Shakespearově době v 16. století. Dnešní způsob psaní v angličtině se tedy nemůže spolehlivě opírat o výslovnost (neplatí PIŠ JAK SLYŠÍŠ ), jak je tomu např. v češtině, slovenštině a do velké míry i v němčině a dalších jazycích. Výslovnost se musíme u každého slovíčka naučit podle slovníku, protože neexistují pevná, univerzálně platná pravidla výslovnosti. Stejně můžeme vyslovit více slov, která jsou napsána rozdílně, nebo slova napsaná stejně čteme rozdílně. Určitá pravidla výslovnosti však přece jenom existují: Výslovnost anglických slov se uvádí v podobě, které říkáme fonetický přepis. V našich slovnících se výslovnost anglických slov uvádí v hranatých závorkách [ ]: chlapec = boy [boi], v anglické literatuře se používají lomítka: chlapec = boy /boi/. Délka samohlásky se vyznačuje dvojtečkou, tedy a: čteme jako á : rameno, ruka = arm [a:m]. Přízvuk, důraz (stress) je v angličtině obvykle na první slabice slova, v jiných případech je ve fonetickém tvaru naznačen krátkou svislou čárkou před slabikou, kterou máme vyslovit s přízvukem: důležitý = important [im po:tnt]. Vedlejší přízvuk se označuje krátkou svislou čárkou dole před přízvučnou slabikou: vnitřní = indoor [ indo:] Pro zvuky, které nedokážeme v češtině vyjádřit žádným písmenem, se ve fonetické podobě používají speciální značky. SAMOHLÁSKY [ æ ] - velmi otevřené široké e. Vyslovuje se hlavně v jednoslabičných slovech a uzavřených slabikách místo napsaného a : HAT [hæt] - klobouk CAT [kæt] - kočka BLACK [blæk] - černý FAT [fæt] - tlustý AXE [æks] - sekera [ ә ] - tzv. MIXED VOWEL oslabená samohláska neurčitého, neutrálního zabarvení. Vyslovuje se hlavně ve slabých, nepřízvučných slabikách, např. na konci slov místo -er, -ar, -or. Rty se artikulace neúčastní, tedy je nezaokrouhlujeme. MINISTER [ ministә] - ministr DOCTOR [ doktә] - doktor, lékař TRACTOR [træktә] - traktor [ ә: ] - dlouhá neutrální samohláska, vyslovujeme ji jako předešlou, ale dlouze. Při vyslovování nezaokrouhlujeme rty: SIR [sә:] - oslovení muže 8

9 GIRL [gә:l] FIRST [fә:st] - dívka, děvče - první, nejprve, nejdříve ZDVOJENÉ SAMOHLÁSKY [ ee ] - vyslovujeme jakou dlouhé í : TREE [tri:] - strom MEET [mi:t] - setkat se, seznámit se SLEEP [sli:p] - spát [ oo ] - vyslovujeme jako u : BOOK [buk] - kniha LOOK [luk] - dívat se, hledat,... WOOD [vud] - les [ e ] - na konci slov se obvykle nevyslovuje, ztrácí se. Je to tzv. němé e. NICE [nais] - pěkný, hezký, milý, hodný PLACE [pleis] - místo MINE [main] - můj DVOJHLÁSKY i [ai] : FINE [fain], NICE [nais] a [ei] : LATE [leit], PLATE [pleit] oy [oi] : BOY [boi], JOY [džoi], TOY [toi] ow [au] : NOW [nau], BROWN [braun] o [әu] : NO [nәu], GO [gәu] ee [iә] : BEER [biә] oo [uә] : POOR [puә] TROJHLÁSKY Jestliže po dvojhláskách [ai, ei, oi, au] následuje ještě zvuk [ә], mluvíme někdy o TROJHLÁSKÁCH: FIRE [faiә] - oheň PLAYER [pleiә] - hráč POWER [pauә] - síla, moc, energie SOUHLÁSKY [ C ] - a/ před souhláskou čteme jako K ROCK [rok] - skála BLACK [blæk] - černý - b/ před a, o, u čteme jako K 9

10 CARPET [ ka:pit] - koberec COUNTRY [ ka:ntri] - krajina, země, venkov CUBE [kju:b] - krychle - c/ před e, i čteme jako S NICE [nais] - hezký, pěkný, CITRON [ sitrn] - citrón CITY [ siti] - město, velkoměsto [ CK ] - čteme jako K JACK [džæk] - Honza PUCK [pak] - skřítek DUCK [dak] - kachna [ R ] - na konci slova a před souhláskou se nevyslovuje CARP [ka:p] - kapr SISTER [ sistә] - sestra NURSE [nә:s] - zdravotní sestra - v ostatních případech dáváme při vyslovování jazyk k dásním za horní zuby, nevyslovujeme tak jasně a zřetelně jako v češtině. (TRACTOR, COUNTRY) - Při vázání slov se vyslovuje i před samohláskou - FOR IT. [ P,T,K ] - na začátku slov před samohláskou mají tzv. přídech (aspirace). Ozve se po nich slabé H nebo CH, jako bychom dýchli na zrcadlo. Ve fonetickém tvaru se přídech neuvádí. PEN [pen] - pero TENT [tent] - stan KIND [kaind] - milý, přátelský, druh,... [ KN ] - vyskytne-li se tato skupina písmen na začátku slova, K nevyslovujeme KNEE [ni:] - koleno KNIT [nit] - plést (svetr) KNOCK [nok] - klepat [ SH ] - čteme jako Š. SHE [ši:] - ona SHOP [šop] - obchod SHAPE [šeip] - tvar SHOE [šu:] - bota [ W ] - vyslovujeme V se zaokrouhlenými rty, zuby se nedotýkají rtů. WISH [wiš] - přání, přát si WINTER [ wintә] - zima WORLD [wә:ld] - svět [ WH ] - vyslovujeme stejně jako samostatné W, nebo W vůbec nevyslovíme 10

11 WHITE [wait] - bílý WHEN [wen] - kdy, když WHAT [wot] - jaký, co WHO [hu:] - kdo WHOLE [hәul] - celý [ WR ] - v této kombinaci na začátku slova nevyslovujeme W WRITE [rait] - psát WRAP [ræp] - zabalit WRONG [roŋ] - špatný, nesprávný [ J ] - vyslovujeme jako DŽ JANE [džein] - Jana JOKE [džәuk] - vtip JAM [džæm] - povidla, džem [ ŋ ] - touto značkou je popsaný zvuk, který se vyslovuje místo skupiny souhlásek NK, NG, a to hlavně na konci slova. G ani K se nevyslovuje. Je to nosová závěrová souhláska, která se tvoří vzadu na patře. ENGLAND [ Iŋlænd] - Anglie SONG [soŋ] - píseň BRING [briŋ] - nést, přinést [ Ө ] - tento zvuk vyslovujeme v některých slovech místo skupiny TH, nazývá se neznělé TH. Koncem jazyka se dotkneme vnitřní strany předních zubů a vyslovíme S ale tak, jako bychom si šlapali na jazyk. THREE [Өri:] - tři THING [Өiŋ] - věc THICK [Өik] - tlustý, hustý [ ð ] - vyslovujeme v ostatních případech místo TH, nazývá se znělé TH. Vyslovujeme ho stejně jako předešlou hlásku, ale místo S vyslovujeme Z. Zní jako něco mezi D a Z. THIS [ðis] tento 11

12 SHRNUTÍ: Studijní opora sleduje dva základní cíle: upevnění a procvičení gramatiky a rozšíření slovní zásoby, jazykových znalostí a dovedností. Studijní opora není jazykovou učebnicí. Texty a cvičení vznikly na základě zkušeností s výukou studentů distančního studia a na základě potřeb vyjádřených samotnými studenty. Lekce obsahují: vysvětlení látky, cvičení k procvičování, k zamyšlení, rozšíření slovní zásoby a náměty k takzvaným esejům /essay/, které v češtině chápeme jako slohové práce. K práci se studijní oporou je nutno předem nastudovat odpovídající slovní zásobu. Nejvyšší zastoupení mají překladová cvičení. Studující mají možnost okamžité konfrontace vlastní práce se správnou verzí uvedenou v závěru opory, v klíči. Překlad sám o sobě představuje tvůrčí práci, proto nelze pokládat verzi uvedenou v klíči za jedinou správnou variantu. Doporučujeme jednotlivé překlady konzultovat Cílem jiných úkolů je budování slovní zásoby. Záleží pouze na vůli a přístupu studujícího rozšířit si vlastní slovní zásobu podle svých specifických potřeb. Tyto úkoly vyžadují práci se slovníkem. Důraz je kladen na samostatnou práci studenta. Zdůrazňujeme, že studijní opora představuje pouze jeden z mnoha nástrojů výuky cizího jazyka. Musí být doplněn dalšími aktivitami studujících: konverzací, náslechem rodilých mluvčí, četbou. DALŠÍ ZDROJE: Dvořáčková, R.: Studijní opora angličtina, Vysoká škola podnikání, a.s Murphy, R.: English Grammar in Use. Cambridge University Press 1994 Murphy, R.: Essential Grammar in Use. Cambridge Univesity Press 1998 Nevludová, V.: Let s start with English, Ostravská universita 2007 Soars, L. Soars, J.: Elementary New Headway. Oxford University Press 2001 Swan, M. Walter, C.: The Good Grammar Book With Answers. Oxford University Press 2003 Zábojová E., Peprník J., Nangonová S., Angličtina pro jazykové školy I. Státní pedagogické nakladatelství. Praha

13 2. SLOVESO BÝT-TO BE, SLOVESO MÍT-TO HAVE VÝSTUPY Z UČENÍ: Na základě procvičování a kontroly získáte jistotu a plynulost vyjadřování v angličtině v jednoduchým větách. Celkový přehled o základních oblastech obchodní angličtiny Všeobecnou dovednost použití anglické gramatiky Širokou slovní zásobu zaměřenou na odbornou stánku jazyka Základní porozumění v oblastech anglické obchodní korespondence Vhled do oblasti podnikání, ekonomiky, organizačních struktur a obchodního prostředí ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU: hodin (samostudium + řešení úloh) KLÍČOVÁ SLOVA: I, you, he, she, it, we, you, they, am, is, are, not, yes, no, have, has Isn t, aren t, haven t, hasn t, what, when, where, why, who, which PRŮVODCE KAPITOLOU: Oznamovací způsob časování slovesa to be I am (I m) Já jsem you are (you re) Ty jsi he is (he s) on je she is (she s) ona je It is (it s) ono je we are (we re) my jsme you are (you re) vy jste they are (they re) oni jsou Z tabulky jsou zřejmé některé rozdíly mezi angličtinou a češtinou. V angličtině musíte vždy použít osobní zájmeno. Například větu Jsem doma je nutno přeložit jako Já jsem doma I am at home. Zájmeno I se navíc vždy musí psát velkým písmenem. Další rozdíl je znatelný v rodech. Zájmeno on a ona he, she je použitelné pouze pro osoby. Proto dům, kočka, kniha jsou v angličtině označovány zájmenem it. Takzvané stažené tvary contracted forms jsou velmi běžné a činí problémy zejména při poslechu rodilých mluvčích. 13

14 Srovnání tvarů českých a anglických ukáže jednodušší výstavbu anglického časování. Zatímco v angličtině najdeme tvary tři am, is, are čeština vyžaduje pro každou osobu tvar zvláštní jsem, jsi, je, jsme, jsou. Příklad 1: Označte pomocí X správný tvar She is happy. She is happy. X 1. You are clever. 2. She is here again. 3. It am good. 4. You is in love. 5. They are lucky. 6. I am good. 7. They is at home. 8. He is from Ostrava. 9. I am Peter. 10. He are at work. Příklad 2: Doplňte zkrácený tvar to be He. a good pupil. He s a good pupil. 1. I... Italian. 2. Diana... a clever pupil. 3. Is he ill? No, he... not. 4. We... right on time. 5. You... late, girls! 6. They... in the clubroom. 7. It... O.K. now. 8. That... a nice umbrella. 9. I... still asleep. 10. Let's hope she... all right. Tvoření záporu slovesa to be. Tvoří se přidáním záporky NOT za tvar slovesa TO BE. Ve zkráceném tvaru sloveso a NOT splývají. Neexistuje zkrácený tvar záporu pro 1. osobu jednotného čísla AMN T, místo něj se používá AREN T. I am not (I m not, I aren t) já nejsem you are not (you aren t) ty nejsi he is not (he isn t) On není 14

15 she is not (she isn t) ona není It is not (it isn t) ono není we are not (we aren t) My nejsme you are not (you aren t) Vy nejste they are not (they aren t) oni nejsou Příklad 1: Označte pomocí X správný tvar They aren t at school. They aren t at school. X 1. You aren t clever. 2. She is nt here. 3. It isn t good. 4. You aren t in love. 5. I amn t happy. 6. They isn t lucky. 7. We arenot at school. 8. She isn t a good pupil. 9. You are not my friend. 10. I am not so clever! Příklad 2: Tvořte zápor v nezkrácené formě 1. I am tired. 2. We are at school. 3. She is my cousin. 4. The students are ready. 5. You are late! 6. It is a good party. 7. I am sleepy today. 8. Martin is famous. 9. My sister is John's friend. 10. You are in trouble, boys! Příklad 3: Tvořte zápor zkrácenou formou 1. I am hard-working. 2. My neighbours are on holiday. 3. Max is my horse. 4. We are at work today. 5. That girl is a good singer. 6. The police are in the house. 7. He is their English teacher. 8. You are angry and tired. 15

16 Tvoření otázky slovesa to be Tvoří se obrácením slovosledu mezi podmětem a tvarem slovesa TO BE. Kladná otázka Záporná otázka am I? Am I not? aren t I? are you? Are you not? aren t you? is he? is he not? isn t he? is she? is she not? isn t she? is it? is it not? isn t it? are we? are we not? aren t we? are you? are you not? aren t you? are they? are they not? aren t they? Příklad 1: Tvořte otázky She is a good friend. Is she a good friend? 1. It is a new motorcycle. 2. They are patient. 3. Father is an electrician. 4. Petra is in Paris. 5. Orchids are very expensive. 6. I am very kind. 7. Marilyn is Belgian. 8. He is never at home. 9. We are on the beach at the seaside. Příklad 2: Přeložte 1. Proč jsou v práci? 2. Jste už zpátky doma? 3. Jsi zamilovaná? 4. Je Natálie v tenise dobrá? 5. Proč jsou zase venku? 6. Kolik je hodin? 7. Je to pro Martina? 8. Jste z Prahy? 9. Jsem to já? 10. Jsme v Ostravě? Krátké odpovědi slovesa to be 16

17 V angličtině nestačí odpovědět pouze YES/NO. V krátké odpovědi používáme vždy pouze osobní zájmeno odpovídající podmětu otázky, nikdy ne vlastní jméno nebo podstatné jméno. V kladné krátké odpovědi používáme plný tvar slovesa TO BE, v záporné krátké odpovědi vždy zkrácený tvar. Are you a student? Yes, I am. No, I aren t. Is Peter a pupil? Yes, he is. No, he isn t. Are your friends young? Yes, we are. No, we aren t. Kontrolní otázky: Doplňte správný tvar slovesa to be Pamela a shop assistant? 2. You... a clever man. 3. It... still here. 4. Excuse me, but... you not Michael Jackson? 5. I... good at sports. 6. He... back at home you also a singer? Oh no, I... an actor. 8. His family... on holiday. 9. We... in the South of Italy. 10. Yes, that... right, I... sad. 11. Mr and Mrs Hill... still at work. 12. It... Friday and Harry... at the language school. 13. I... Harold's friend we all here? Oznamovací způsob časování slovesa to have Je to pomocné sloveso, které samo o sobě znamená MÍT, VLASTNIT. Spojením s dalšími slovy vytváří složená významová slovesa (HAVE BREAKFAST snídat, HAVE A REST odpočívat, ) a používá se i pro vyjádření různých slovesných časů. U samostatného TO HAVE se v hovorové angličtině objevuje doplněk GOT (to have got). I have (I ve) I have got (I ve got) já mám you have (you ve) you have got (you ve got) ty máš he has (he s) he has got (he s got) on má she has (she s) she has got (she s got) ona má it has (it s) it has got (it s got) ono má we have (we ve) we have got (we ve got) my máme you have (you ve) you have got (you ve got) vy máte they have (they ve) they have got (they ve got) oni mají Příklad 1: Doplňte have (got), has (got) 17

18 I a nice dog. I have got a nice dog. 1. We... good jobs. 2. She... a new boyfriend. 3. I... a new bike. 4. Miss Barlow... blue eyes. 5. They... a lot of work today. 6. You... a lot of records! 7. Dad... sun glasses. 8. I... a large dog. 9. The envelope... a wrong address. 10. We... not time for you now. 11. Your friends... all the luck. 12. You... long hair. 13. Bob... a flat on the top floor. 14. This house... one bedroom. Příklad 2: Doplňte have (got), has (got) ve zkráceném tvaru I have got a nice dog. I ve got a nice dog. 1. You... a lot of new books. 2. They... three children. 3. She... new shoes. 4. I... no time for you now. 5. We... strict teachers. 6. He... a large garden. 7. Joe... a lot of friends. 8. Alice... a flat on the second floor. 9. I... brown eyes. Tvoření záporu a otázky slovesa to have Zápor samostatného slovesa TO HAVE se tvoří přidáním záporky NOT ke tvaru slovesa. Používají se také zkrácené tvary. Otázku pomocného slovesa TO HAVE tvoříme obrácením slovosledu mezi podmětem a tvarem slovesa. Když používáme formu TO HAVE GOT, zůstává GOT vždy za podmětem. I have not (I haven t) I haven t got have I? have I got? you have not (you haven t) you haven t got have you? have you got? He has not (he hasn t) he hasn t got has he? has he got? she has not (she hasn t) she hasn t got has she? has she got? it has not (it hasn t) it hasn t got has it? has it got? 18

19 we have not (we haven t) we haven t got have we? have we got? you have not (you haven t) you haven t got have you? have you got? they have not (they haven t) they haven t got have they? have they got? Příklad 1: Tvořte záporné věty I a nice dog. I haven t got a nice dog. 1. The car... clean windows. 2. Children, you... any homework for today. 3. Judith and Lucy... much time. 4. I'm sorry, but your room... a private bathroom. 5. Fred... a good English textbook. 6. Mary... any children. 7. We... a large flat. 8. I... my new motorcycle yet. Příklad 2: Tvořte otázky She has got a red car. Has she got a red car? 1. I have got a TV licence. 2. The baby has got a new toy. 3. You have got a large garden.. 4. He has got a grey jacket. 5. We have got new tickets. 6. Laura has got a good pronunciation. 7. They have got a balcony. Příklad 3: Tvořte záporné věty zkrácenou formou She a red car. She hasn t got a red car. 1. You... much work to do. 2. I... your raincoat. 3. Philip... a small colour TV. 4. The Johnsons... any computer games. 5. Jill... a hat. 6. These plants... any flowers. 7. They... a lot of sweets. 8. Our car... a blue colour. 9. I... a cigarette in my mouth. 10. We... a video recorder. 11. David... a room of his own. 12. She... a job. 19

20 SHRNUTÍ: Studijní opora sleduje dva základní cíle: upevnění a procvičení gramatiky a rozšíření slovní zásoby, jazykových znalostí a dovedností. Studijní opora není jazykovou učebnicí. Texty a cvičení vznikly na základě zkušeností s výukou studentů distančního studia a na základě potřeb vyjádřených samotnými studenty. Lekce obsahují: vysvětlení látky, cvičení k procvičování, k zamyšlení, rozšíření slovní zásoby a náměty k takzvaným esejům /essay/, které v češtině chápeme jako slohové práce. K práci se studijní oporou je nutno předem nastudovat odpovídající slovní zásobu. Nejvyšší zastoupení mají překladová cvičení. Studující mají možnost okamžité konfrontace vlastní práce se správnou verzí uvedenou v závěru opory, v klíči. Překlad sám o sobě představuje tvůrčí práci, proto nelze pokládat verzi uvedenou v klíči za jedinou správnou variantu. Doporučujeme jednotlivé překlady konzultovat Cílem jiných úkolů je budování slovní zásoby. Záleží pouze na vůli a přístupu studujícího rozšířit si vlastní slovní zásobu podle svých specifických potřeb. Tyto úkoly vyžadují práci se slovníkem. Důraz je kladen na samostatnou práci studenta. Zdůrazňujeme, že studijní opora představuje pouze jeden z mnoha nástrojů výuky cizího jazyka. Musí být doplněn dalšími aktivitami studujících: konverzací, náslechem rodilých mluvčí, četbou. KONTROLNÍ OTÁZKY: He... a hobby. I... at home with a friend. In the afternoon they... in the restaurant. She... in love with a young man. The textbook... a lot of exercises. It... my kitchen. They... a daughter. Sheila... a date. He... at school, he is ill. They... happy there. We... a new friend. DALŠÍ ZDROJE: Dvořáčková, R.: Studijní opora angličtina, Vysoká škola podnikání, a.s Murphy, R.: English Grammar in Use. Cambridge University Press 1994 Murphy, R.: Essential Grammar in Use. Cambridge Univesity Press 1998 Nevludová, V.: Let s start with English, Ostravská universita 2007 Soars, L. Soars, J.: Elementary New Headway. Oxford University Press 2001 Swan, M. Walter, C.: The Good Grammar Book With Answers. Oxford University Press

21 Zábojová E., Peprník J., Nangonová S., Angličtina pro jazykové školy I. Státní pedagogické nakladatelství. Praha ŘEŠENÍ A ODPOVĚDI, NÁVODY, NÁVRHY ŘEŠENÍ: Příklad 1: Označte pomocí X správný tvar 1. You are clever. X 2. She is here again. X 3. It am good. 4. You is in love. 5. They are lucky. X 6. I am good. X 7. They is at home. 8. He is from Ostrava. X 9. I am Peter. X 10. He are at work. Příklad 2: Doplňte zkrácený tvar to be 1. I m Italian. 2. Diana s a clever pupil. 3. Is he ill? No, he isn t. 4. We re right on time. 5. You re late, girls! 6. They re in the clubroom. 7. It s O.K. now. 8. That s a nice umbrella. 9. I m still asleep. 10. Let s hope she s all right. Příklad 1: Označte pomocí X správný tvar 1. You aren t clever. X 2. She is nt here. 3. It isn t good. X 4. You aren t in love. X 5. I amn t happy. 6. They isn t lucky. 7. We arenot at school. 8. She isn t a good pupil. X 9. You are not my friend. X 10. I am not so clever! X Příklad 2: Tvořte zápor v nezkrácené formě 21

22 1. am not; 2. are not; 3. is not; 4. are not; 5. are not; 6. is not; 7. am not; 8. is not; 9. is not; 10. are not Příklad 3: Tvořte zápor zkrácenou formou 1. I m not (I am not); 2. aren t; 3. isn t; 4. aren t; 5. isn t; 6. aren t; 7. isn t; 8. aren t Příklad 4: Přeložte 1. You are not (aren t) very clever. 2. He (She) is not (isn t) here. 3. I tis not (isn t) very good. 4. You are not (aren t) in love. 5. You are not (aren t) happy. 6. They are not (aren t) lucky. 7. We are not (aren t) young. 8. I am not (I m not) at home. 9. I am not (I m not) very intelligent 10. You are not (aren t) from Opavia. 11. Mr. Novak and Helen are not (aren t) at home. 12. They are not (aren t) back at work. 13. We are not (aren t) in love with Sámer. 14. You are not (aren t) very attractive. 15. Every young girl is not (isn t) pretty/nice. 16. Irena is not (isn t) good at tennis. 17. Tomas and Daniel are not (aren t) out. 18. Martina is not (isn t) at home. 19. It is not (isn t) for Martin. 20. I am not (I m not) at the language school. Příklad 1: Tvořte otázky 1. Is it a new motorcycle? 2. Are they patient? 3. Is father an electrician? 4. Is Petra in Paris? 5. Are orchids very expensive? 6. Am I very kind? 7. Is Marilyn Belgian? 8. Is he ever at home? 9. Are we on the beach at the seaside? Příklad 2: Doplňte chybějící slova 1. Why; 2. they; 3. it; 4. Where; 5. is; 6. in; 7. you; 8. Who; 9. is; 10. and; 11. at; 12. a hobby 22

23 Příklad 3: Přeložte 1. Why are they at work? 2. Are you back at home? 3. Are you in love? 4. Is Nathalia good at tennis? 5. Why are they out again? 6. What time is it? (What s the time now?) 7. Is it for Martin? 8. Are you from Prague? 9. Is it me? 10. Are we in Ostrava? Příklad 1: Vytvořte odpovědi na otázky z předchozího cvičení Vlastní odpovědi studentů, a to buď kladné nebo záporné. Kontrolní otázky: Doplňte správný tvar slovesa to be 1. Is; 2. are (aren t); 3. is; 4. are; 5. am (am not); 6. is (isn t); 7. Aren t, am; 8. is (isn t); 9. are (aren t); 10. is, am; 11. are; 12. is, is; 13. am (am not); 14. Are Příklad 1: Doplňte have (got), has (got) 1. have; 2. has; 3. have; 4. has; 5. have; 6. have; 7. has; 8. have; 9. has; 10. have; 11. have; 12. have; 13. has; 14. has (got) Příklad 2: Doplňte have (got), has (got) ve zkráceném tvaru 1. You ve; 2. They ve; 3. She s; 4. I ve; 5. We ve; 6. He s; 7. Joe s; 8. Alice s; 9. I ve (got) Příklad 2: Tvořte otázky 1. Have I got a TV licence? 2. Has the baby got a new toy? 3. Have you got a large garden? 4. Has he got a grey jacket? 5. Hve we got new tickets? 6. Has Laura got a good pronunciation? 7. Have they got a balcony? Příklad 3: Tvořte záporné věty zkrácenou formou 23

24 1. haven t; 2. haven t; 3. hasn t; 4. haven t; 5. hasn t; 6. haven t; 7. haven t; 8. hasn t; 9. haven t; 10. haven t; 11. hasn t; 12. hasn t (got) 24

25 3. NEURČITÝ ČLEN A/AN, URČITÝ ČLEN THE, MNOŽNÉ ČÍSLO PODSTATNÝCH JMEN VÝSTUPY Z UČENÍ: Na základě procvičování a kontroly získáte jistotu a plynulost vyjadřování v angličtině v jednoduchým větách. Celkový přehled o základních oblastech obchodní angličtiny Všeobecnou dovednost použití anglické gramatiky Širokou slovní zásobu zaměřenou na odbornou stánku jazyka Základní porozumění v oblastech anglické obchodní korespondence Vhled do oblasti podnikání, ekonomiky, organizačních struktur a obchodního prostředí ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU: hodin (samostudium + řešení úloh) KLÍČOVÁ SLOVA: A, an, the, podstatná jména. PRŮVODCE KAPITOLOU: Člen neurčitý a/an 1. Má tvar A před vyslovovanou souhláskou (a boy, a year, a university, a yellow apple) a tvar AN před vyslovovanou samohláskou (an apple, an orange, an hour, an honest man). 2. Jeho obecný význam je v klasifikaci: zařazuje osobu a věc, na něž se vztahuje, do kategorie jako jednoho z mnoha členů této kategorie. Neurčuje jedince. 3. Používá se pouze před počitatelnými podstatnými jmény v jednotném čísle a jeho význam je NĚJAKÝ, JEDEN, JAKÝSI. Z toho vyplývá, že pro podstatná jména v množném čísle se neurčitý člen nepoužívá. 4. Před podstatným jménem v množném čísle a před nepočitatelným jménem můžeme neurčitý člen nahradit zájmenem SOME. - Give me a pencil. (= any pencil). Dej mi tužku. (=kteroukoliv) - He is a student. (= one of the students) Je student. (=jeden ze studentů) 25

26 - They were looking for a porter. (= anyone who could carry the luggage) Hledali portýra. (=kohokoliv kdo by mohl nést zavazadla) - They are students. Jsou studenti. - What did you buy? Shirts? Co jsi koupil? Košile? - There were books on the table. Na stole byli knihy. - I need a new sweater. Potřebuji nový svetr. - I need some new pencils. Potřebuji nové tužky. - I need some milk. Potřebuji mléko. Nejdůležitější případy použití neurčitého členu: Signalizuje bytost nebo věc, o které se ještě nehovořilo: - It is an old book. - To je (nějaká, jakási, jedna) stará kniha. - He spent two days in a small town. - Strávil dva dni v jednom (nějakém) malém městě. Často se vyskytuje ve vazbě THERE IS/ARE, mluvíme-li o výskytu jedné věci: - There is a book on the table. - Na stole je nějaká kniha. - There is a cinema in our town. - V našem městě je kino. Příklad 1: Doplňte A/AN, kde je nutné I am.. good student. I am a good student. 1. It's not... apple, it is... pear. 2. It's not... newspaper, it is... magazine. 3. It's not... meat, it is... fish. 4. It's not... photograph, it is... painting. 5. It's not... butter, it is... cheese. 6. It's not... blue, it is... green. 7. It's not... red car, it is... orange car. 8. He is not... Englishman, he is... American. 9. They're not... cups, they're... glasses. 10. It's not... Peter, it is...paul. Příklad 2: Doplňte A/AN, kde je nutné 26

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 40

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

Zjistit, jak žáci zvládli učivo prvního pololetí. Pomůcky: Psací potřeby Zdroje: vlastní. III_2-05_54 Half term test, 6yr - řešení

Zjistit, jak žáci zvládli učivo prvního pololetí. Pomůcky: Psací potřeby Zdroje: vlastní. III_2-05_54 Half term test, 6yr - řešení Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno-Tuřany Název práce: Half term test, 6yr Pořadové číslo: III_2-05_54 Předmět: Anglický jazyk Třída: 6. B Téma hodiny: Pololetní písemná práce Vyučující: Ing. Olga

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: ZLZJOGGV) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace

Více

Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte

Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte Is that tie yours? Je ta kravata vaše? fráze pro začátečníky a mírně pokročilé Copyright Hemisféry, s. r. o., 2008. Všechna práva vyhrazena. Ilustrations

Více

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Přítomný čas prostý/ průběhový Present simple/ present continuous Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Present continuous Přítomný čas průběhový použijeme pro situace, které: 1) Probíhají

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2010 - I. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2010 - I. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1) K obrázkům přiřaďte následující číslovky, členy nebo ukazovací zájmena tak, aby dvojice dávaly věcný smysl a byly zároveň mluvnicky

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. draw son slim hat bike dad long class finish best

Více

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ ČLEN URČITÝ A NEURČITÝ VY_32_INOVACE_AH_2_01 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - I. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - I. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. four father sister add tailor badge watch brother

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková Aj5-usk-hej-psa-05.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mike is describing his holiday in the Czech Republic. M e t o d i c k

Více

Mgr. Lucie Cihlářová Datum vytvoření: Stup. vzdělávání: II. st. 9. třída

Mgr. Lucie Cihlářová Datum vytvoření: Stup. vzdělávání: II. st. 9. třída Téma: Anotace: Minulý čas prostý Prezentace vhodná k přímé výuce. Seznámí žáka s problematikou tvoření minulého času prostého (tvoření kladné věty, záporné věty, otázky a krátkých odpovědí). Příklady k

Více

PS 2 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Přítomný čas průběhový - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já se dívám na televizi.

PS 2 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Přítomný čas průběhový - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já se dívám na televizi. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Přítomný čas průběhový - oznamovací věty Cvičení: Já se dívám na televizi. 8 9 I am watching TV.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS VY_INOVACE_61 MODAL VERBS Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:8. 1. Choose the correct pronunciation and translate MUST /must/ /moust/ /mast/ /most/ MUSTN

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Boy: Can I speak to Emily?

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. Pořadové číslo projektu:* Sada:* Šablona:* Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: Datum:

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. Pořadové číslo projektu:* Sada:* Šablona:* Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: Datum: Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu:* CZ.1.07/1.4.00/21.0268 Šablona:* III/2 Sada:* 2 Jazyk a jazyková komunikace Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: Datum:

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Minulý čas prostý. Past simple. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz

Minulý čas prostý. Past simple. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Minulý čas prostý Past simple Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Use Použití Minulý čas prostý používáme, hovoříme-li o činnostech, událostech či stavech, které začaly a také skončily v

Více

Materiál slouží k procvičení znalosti přítomného času prostého, tvorbě vět a otázek.

Materiál slouží k procvičení znalosti přítomného času prostého, tvorbě vět a otázek. Šablona č. VI, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Anglický jazyk Anglický jazyk Ročník 5. Anotace Materiál slouží k procvičení znalosti přítomného času prostého, tvorbě vět

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

VY_22_INOVACE_CJ_III/2.21

VY_22_INOVACE_CJ_III/2.21 Kód DUM : Škola: Číslo projektu: Název projektu: Název šablony: Název materiálu: Autor materiálu: VY_22_INOVACE_CJ_III/2.21 Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Test

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Test Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : My family, my hobbies Present simple and continuous, Wh- questions

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : My family, my hobbies Present simple and continuous, Wh- questions PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 5. třída Eva Prokšová j5-doc-pro-psa-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Johny, My name s Pavel Novák and I m twelve years old. I m from Prague which

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_30 Jméno autora: Lenka Korenová Vestková Třída/ročník:

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 37 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace

Více

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park.

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Předložky - in, at, for Cvičení: V parku. Tom is in the park. Tom je v parku. 7 8 9 Adam and Pavel

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-16 Z á k l a d o v ý t e x t : David: Hi, Kate. Would you like a chocolate? Kate: No, thanks David. I

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek: Gramatika Cílová skupina: začátečník mírně pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje celkem 5 různých cvičení a závěrečný překlad, pomocí

Více

Rozdělení anglických sloves podle způsobu tvoření otázky a záporu, aneb Pohádka o čtyřech Supermanech :

Rozdělení anglických sloves podle způsobu tvoření otázky a záporu, aneb Pohádka o čtyřech Supermanech : Rozdělení anglických sloves podle způsobu tvoření otázky a záporu, aneb Pohádka o čtyřech Supermanech : Dovolte nám použít poněkud pohádkové přirovnání. Bylo, nebylo vlastně stále je Království anglických

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: XVUFOKXS) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace / / 0/4 0/2 0/8 0/7 0/2 Obecná

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Boy: Can I speak to Emily?

Více

Přeložit věty v přítomném čase prostém Pomůcky: Kartičky s větami Zdroje: Vlastní Počet příloh: 2 Název příloh:

Přeložit věty v přítomném čase prostém Pomůcky: Kartičky s větami Zdroje: Vlastní Počet příloh: 2 Název příloh: Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno -Tuřany Název práce: Test your English Pořadové číslo: III_2-05-46 Předmět: Anglický jazyk Třída: 6. AC Téma hodiny: Přítomný čas prostý Vyučující: Mgr. Milena

Více

Kód DUM : VY_22_INOVACE_CJ_III/2. 19 Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162 / 4, Dobronín

Kód DUM : VY_22_INOVACE_CJ_III/2. 19 Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162 / 4, Dobronín Kód DUM : VY_22_INOVACE_CJ_III/2. 19 Škola: Číslo projektu: Název projektu: Název šablony: Název materiálu: Autor materiálu: Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : začátečník mírně pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje 6 různých cvičení včetně krátkého překladu, pomocí

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Boy: Can I speak to Oliver?

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5060CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-1-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Doplň křížovku. Tajenka: anglicky - počítač 2. Přiřaď slova z rámečku k následujícím slovesům. Každé slovo můžeš použít jen jednou.

Více

Pracovní list je určen pro žáky 7. ročníku. Žáci se v něm budou zabývat gramatikou, kterou by měli na konci 7. ročníku ovládat.

Pracovní list je určen pro žáky 7. ročníku. Žáci se v něm budou zabývat gramatikou, kterou by měli na konci 7. ročníku ovládat. Název projektu: Spokojená škola Číslo projektu: OPVK.CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 7.10 Gramatika Pracovní list je určen pro žáky 7. ročníku. Žáci se v něm budou zabývat

Více

Vzor: You have breakfast at 7 o clock. Do you have breakfast at 7 o clock? You go to school at 8 o clock. We get up at 6 o clock.

Vzor: You have breakfast at 7 o clock. Do you have breakfast at 7 o clock? You go to school at 8 o clock. We get up at 6 o clock. 1. Utvoř otázky (pomocí slovesa DO) a opověz kladně i záporně. Vzor: You have breakfast at 7 o clock. Do you have breakfast at 7 o clock? Yes, I do. No, I don t. You go to school at 8 o clock. We get up

Více

ČÁST I MLUVNICE A SLOVÍČKA

ČÁST I MLUVNICE A SLOVÍČKA ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/808 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: ČÁST I MLUVNICE A SLOVÍČKA Pečlivě přečtěte následující pokyny, pak podle nich jednotlivá cvičení vypracujte. 1. Vyberte vždy jedno slovo

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_4860CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Metodický list. Radmila Válková

Metodický list. Radmila Válková Projekt: Zlepšení podmínek pro vzdělávání Příjemce: Základní škola Integra Vsetín Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3764 Název materiálu Autor Klíčová slova Šablona Metodický list Datum vytvoření 9.

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-psa-03 Z á k l a d o v ý t e x t : M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Tematická

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

ANGLIČTINA jedna pět (1. díl) - začátečníci. Richard Ludvík

ANGLIČTINA jedna pět (1. díl) - začátečníci. Richard Ludvík ANGLIČTINA jedna pět (1. díl) - začátečníci jedno slovo - pět vět Richard Ludvík Text 2016 Richard Ludvík Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2016 1. vydání Lukáš Vik, 2016 1. díl ISBN epub formátu: ISBN

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma Slovenská 2. stupeň základní Angličtina Překladová

Více

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Název: VY_32_INOVACE_18_16_Prověrka 2.pololetí

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Název: VY_32_INOVACE_18_16_Prověrka 2.pololetí Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0716 utor: Jana Vlčková Název: V_32_INOVCE_18_16_Prověrka 2.pololetí Téma: Prověrka z probraného učiva na konci čtvrtého

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim. a/ s _ i b/ s t _ c/ d e. Yes, I.. No, I.

1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim. a/ s _ i b/ s t _ c/ d e. Yes, I.. No, I. 1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim a/ s _ i b/ s t _ c/ d e 2/ Dokonči odpověď na otázku: Can you play the piano? Yes, I.. No, I. Otázku

Více

Množné číslo podstatných jmen

Množné číslo podstatných jmen Anglická gramatika Množné číslo podstatných jmen PLURAL OF NOUNS Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: Anglický jazyk, 3.+ 6. třída 2014 ZDROJE: Help for English: http://www.helpforenglish.cz/gramatika

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A20 Pořadové číslo: 20.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A20 Pořadové číslo: 20. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A20 Pořadové číslo: 20. Ročník: 4. ročník Datum vytvoření: 10. června 2012 Datum ověření:

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Hello Bye Good morning Children Yes No Good afternoon Good night Good evening Dobrý den děti Ahoj Ano Dobrou noc Dobré

Více

Přítomný čas prostý a průběhový v angličtině

Přítomný čas prostý a průběhový v angličtině Přítomný čas prostý a průběhový v angličtině Přítomné časy v angličtině jsou: Present simple Přítomný čas prostý Present continuous Přítomný čas průběhový Present perfect Předpřítomný čas Present perfect

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: V každém sloupečku vyškrtni slovo, které se liší výslovností samohlásky. blue box eight head shirt clock who home my red work hall two

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-18 Z á k l a d o v ý t e x t : Mark: Is this your photo album, Kate? Kate: Yes, it is. Mark: Can I have

Více

ANGLICKÁ VÝSLOVNOST (ENGLISH PRONUNCIATION) Anglická výslovnost (pronunciation) předběhla ve svém vývoji o několik století anglický pravopis (spelling), který ustrnul v podobě, v jaké byl přibližně v Shakespearově

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : a PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-psa-04 Z á k l a d o v ý t e x t : Facebook My friends M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

Project 1. My projects

Project 1. My projects Project 1 My projects Project 1: Unit 1 About me Úkol: Najdi (nakresli) fotky / obrázky, které zobrazují tebe a věci, které se tě týkají Napiš k nim popisky a věty. Výstup: plakát, 8 vět Nápady: moje hobby

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL otestuj základní znalost modálních sloves, opakování učiva ze základní školy: http://www.helpforenglish.cz/article/2006062301-modalni-slovesa-test-1

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 5. třída Eva Řebíčková aj5-doc-pro-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : M y f a v o u r i t e d a y My name is Peter Johnson and

Více

Vzdělávací oblast: Inovace a zkvalitnění Vzdělávací obor: žáci SOU všechny obory výuky cizích jazyků na středních školách

Vzdělávací oblast: Inovace a zkvalitnění Vzdělávací obor: žáci SOU všechny obory výuky cizích jazyků na středních školách STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková Aj5-usk-hej-psa-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Kate is describing their house and her bedroom. M e t o d i c k é p o

Více

www.czenglish.net/czenglish-1/ctyri/ Czenglish 1 (301-400)

www.czenglish.net/czenglish-1/ctyri/ Czenglish 1 (301-400) 1 301 Larry is a kind boy. Larry je milý chlapec. 302 Julian's an undisciplined boy. Julian je neukázněný chlapec. 303 David is a nice boy. David je milý chlapec. 304 Tina's a nice girl. Tina je milá dívka.

Více

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Jessica! I am in Spain now. I am here with a Spanish girl. Her name is

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

PS 2 - LEKCE 6. Lekce: 6.1 Budoucí čas s going to. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já si dám zmrzlinu. Cvičení: On si dá pizzu.

PS 2 - LEKCE 6. Lekce: 6.1 Budoucí čas s going to. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já si dám zmrzlinu. Cvičení: On si dá pizzu. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Budoucí čas s going to Cvičení: Já si dám zmrzlinu. I am going to have an ice cream. Já si dám

Více

Modal Verbs Způsobová slovesa Pracovní list

Modal Verbs Způsobová slovesa Pracovní list VY_32_INOVACE_ANJ_138 Modal Verbs Způsobová slovesa Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 3. - 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika - slovesa Předmět: Anglický

Více

www.czenglish.net/czenglish-1/pet/ Czenglish 1 (401-500)

www.czenglish.net/czenglish-1/pet/ Czenglish 1 (401-500) 1 401 Is Mrs Brown youngish? Yes, she is. Je paní Brownová poměrně mladá? Ano, je. 402 This garden shed is wooden but that one is brick. Tento zahradní domek je dřevěný, ale tamten je cihlový. 403 My garage

Více

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou Od dotace EU k proměně vyučovací hodiny registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0196 Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice

Více

Past Simple and Continuous Minulý čas prostý a průběhový Pracovní list

Past Simple and Continuous Minulý čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_132 Past Simple and Continuous Minulý čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

The form of the verb in past simple is the same for all persons. In questions and negatives we use did/didn t auxiliary verb and the base form.

The form of the verb in past simple is the same for all persons. In questions and negatives we use did/didn t auxiliary verb and the base form. PAST SIMPLE FOR PRE-INTERMEDIATE STUDENTS Author: Mgr. Jan Hájek Content Introduction Use Past simple affirmative Past simple negative Past simple questions Short answers Spelling of the verb Exercises

Více

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská VY_32_INOVACE_AJ_140 Verbs Slovesa Test PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 3. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika - slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis způsobu

Více

Doplňovačka-časy, slovní zásoba

Doplňovačka-časy, slovní zásoba Šablona č. III, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Anglický jazyk Anglický jazyk Gramatika-cvičení:sestavení rozhovoru, čas minulý prostý, hledání dvojic slov, opozita Doplňovačka-opakování

Více