STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI."

Transkript

1 STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI. Typ studijního programu: bakalářský Studijní obor: Ekonomika a management Jména autorů Růžena Dvořáčková Jan Skipala OSTRAVA 2014

2 2

3 OBSAH strana Úvod ANGLICKÁ ABECEDA A ANGLICKÁ VÝSLOVNOST SLOVESO BÝT-TO BE, SLOVESO MÍT-TO HAVE ČLEN A/AN, ČLEN THE, MNOŽNÉ ČÍSLO POD. JMEN PŘÍTOMNÝ PROSTÝ ČAS MODÁLNÍ SLOVESA PŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ THIS/THAT a THESE/THOSE a THERE IS/THERE ARE ČASOVÉ PŘEDLOŽKY + MÍSTNÍ PŘEDLOŽKY PRESENTATION SKILLS ENTREPRENEUR ADVERTISING/MARKETING COMPANY STRUCTURE SETTING UP A BUSINESS MANAGERIAL SKILLS MOTIVATION/LEADERSHIP BUSINESS PLAN ANNUAL REPORT

4 4

5 ÚVOD SLOVO AUTORŮ: Jazykové vzdělávání zvyšuje kvalifikační úroveň lidských zdrojů a jejich adaptabilitu na měnící se podmínky. Vzdělanost, jehož nedílnou součást tvoří jazyková příprava, je jedním z rozhodujících faktorů ekonomického rozvoje. Současně nám jazyková průprava dává neomezené možnosti a předpoklady k naplňování širších společenských cílů. Požadavky na připravenost pracovních sil vzrůstají úměrně k posunům, ke kterým dochází v mezinárodním měřítku a na trzích práce. Působí zde proměny, které přinášejí nové technologie, vědecké poznatky i nové trendy v organizaci a s nimi spojené větší požadavky na jazykovou připravenost společnosti. Nejzřetelnějším projevem změn je pracovní trh, na kterém se ještě zrychluje úbytek málo kvalifikovaných pracovních míst, a naopak roste počet míst s vyššími kvalifikačními požadavky, mezi než je nutné zařadit i znalost světového jazyka. Doufáme, že budete při probírání jednotlivých lekcí postupovat pečlivě, s patřičným profesním nadhledem a smyslem pro dokonalost a kreativitu. Studijní materiál, který získáváte k dispozici, slouží pro studenty distančního vzdělávání. Její obsah pokrývá přibližně prvních deset lekcí běžně dostupných učebnic všeobecné angličtiny a od kapitoly 9 se opora již věnuje výhradně odborné angličtině. Studijní opora sleduje dva základní cíle: upevnění a procvičení gramatiky a rozšíření slovní zásoby, jazykových znalostí a dovedností. Studijní opora není jazykovou učebnicí, proto se vám do rukou dostává studijní, zároveň pracovní materiál, který by Vám měl posloužit k usnadnění studia anglického jazyka na Vysoké škole podnikání, a.s.. Studijní opora je určená studentům prvního, druhého a třetího ročníku kombinovaného bakalářského studijního programu. Jednotlivé kapitoly částečně odpovídají obsahově i časově předmětům přednášeným v prvním, druhém a třetím ročníku studia. Vzájemné propojení s odbornými předměty by mělo posílit pochopení problematiky a usnadnit aplikaci získaných vědomostí v cizojazyčné praxi. Obsah studijní opory byl definován požadavky studijního programu. Obsah jednotlivých kapitol byl konzultován s garanty odborných předmětů. Nebylo snadné skloubit požadavky a včlenit je do jednoho uceleného materiálu tak, aby tento dosáhl přiměřeného rozsahu a navíc respektoval požadavky kladené na studijní materiály zacílené na výuku cizího jazyka. Přesto se domníváme, že opora plní funkci uceleného vysokoškolského materiálu, je zdrojem relevantních informací a zůstává praktickou jazykovou cvičebnicí. Studijní opora představuje základní, nikoli však jediný, studijní materiál pro kombinovanou formu výuky a slouží k přípravě na ústní závěrečnou zkoušku ve třetím ročníku studia. Ambicí autorů bylo zpracovat ucelený materiál, který může být využit jako základní podklad pro přípravu k závěrečné ústní zkoušce. Studijní opora je nástojem standardizace výuky zejména kombinované formy. 5

6 VÝSTUPY Z UČENÍ: Základní gramatiku a základní slovní zásobu určenou pro začátečníky až mírně pokročilé v rozsahu až deseti lekcí jazykových učebnic. Nejzákladnější slovní a frazeologická spojení, základní obchodní terminologii. Rozšíříte slovní zásobu Business English Budete umět pracovat s autentickými anglickými texty Budete schopni prezentovat nabyté vědomosti Prostřednictvím propojení výuky v češtině a angličtině snáze pochopíte obsahy předmětů Budete připraveni k ústní závěrečné zkoušce. ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU: hodin (samostudium TEXTU + řešení úloh) 6

7 1. ANGLICKÁ ABECEDA A ANGLICKÁ VÝSLOVNOST VÝSTUPY Z UČENÍ: Na základě procvičování a kontroly získáte jistotu a plynulost vyjadřování v angličtině v jednoduchým větách. Celkový přehled o základních oblastech obchodní angličtiny Všeobecnou dovednost použití anglické gramatiky Širokou slovní zásobu zaměřenou na odbornou stánku jazyka Základní porozumění v oblastech anglické obchodní korespondence Vhled do oblasti podnikání, ekonomiky, organizačních struktur a obchodního prostředí ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU: hodin (samostudium + řešení úloh) KLÍČOVÁ SLOVA: Anglická abeceda PRŮVODCE KAPITOLOU: Anglická abeceda se skládá z 26 znaků a nezná háčky a čárky. Spelling hláskování je velice důležité. Při současném stavu výslovnosti je často potřebné informace hláskovat (jméno, adresa, název firmy a další údaje při vzájemném představování, přihlašování v hotelu, při objednávkách apod.). Všimněte si, že v angličtině není písmeno CH ve slovníku hledáme pod písmenem C. A B C D E F G H I ei bi: si: di: i: ef dži: eič ai J K L M N O P Q R džei kei el em en әu pi: kju: a: S T U V W X Y Z es ti: ju: vi: double eks wai zed ju: 7

8 Anglická výslovnost (pronunciation) předběhla ve svém vývoji o několik století anglický pravopis (spelling), který ustrnul v podobě, v jaké byl přibližně v Shakespearově době v 16. století. Dnešní způsob psaní v angličtině se tedy nemůže spolehlivě opírat o výslovnost (neplatí PIŠ JAK SLYŠÍŠ ), jak je tomu např. v češtině, slovenštině a do velké míry i v němčině a dalších jazycích. Výslovnost se musíme u každého slovíčka naučit podle slovníku, protože neexistují pevná, univerzálně platná pravidla výslovnosti. Stejně můžeme vyslovit více slov, která jsou napsána rozdílně, nebo slova napsaná stejně čteme rozdílně. Určitá pravidla výslovnosti však přece jenom existují: Výslovnost anglických slov se uvádí v podobě, které říkáme fonetický přepis. V našich slovnících se výslovnost anglických slov uvádí v hranatých závorkách [ ]: chlapec = boy [boi], v anglické literatuře se používají lomítka: chlapec = boy /boi/. Délka samohlásky se vyznačuje dvojtečkou, tedy a: čteme jako á : rameno, ruka = arm [a:m]. Přízvuk, důraz (stress) je v angličtině obvykle na první slabice slova, v jiných případech je ve fonetickém tvaru naznačen krátkou svislou čárkou před slabikou, kterou máme vyslovit s přízvukem: důležitý = important [im po:tnt]. Vedlejší přízvuk se označuje krátkou svislou čárkou dole před přízvučnou slabikou: vnitřní = indoor [ indo:] Pro zvuky, které nedokážeme v češtině vyjádřit žádným písmenem, se ve fonetické podobě používají speciální značky. SAMOHLÁSKY [ æ ] - velmi otevřené široké e. Vyslovuje se hlavně v jednoslabičných slovech a uzavřených slabikách místo napsaného a : HAT [hæt] - klobouk CAT [kæt] - kočka BLACK [blæk] - černý FAT [fæt] - tlustý AXE [æks] - sekera [ ә ] - tzv. MIXED VOWEL oslabená samohláska neurčitého, neutrálního zabarvení. Vyslovuje se hlavně ve slabých, nepřízvučných slabikách, např. na konci slov místo -er, -ar, -or. Rty se artikulace neúčastní, tedy je nezaokrouhlujeme. MINISTER [ ministә] - ministr DOCTOR [ doktә] - doktor, lékař TRACTOR [træktә] - traktor [ ә: ] - dlouhá neutrální samohláska, vyslovujeme ji jako předešlou, ale dlouze. Při vyslovování nezaokrouhlujeme rty: SIR [sә:] - oslovení muže 8

9 GIRL [gә:l] FIRST [fә:st] - dívka, děvče - první, nejprve, nejdříve ZDVOJENÉ SAMOHLÁSKY [ ee ] - vyslovujeme jakou dlouhé í : TREE [tri:] - strom MEET [mi:t] - setkat se, seznámit se SLEEP [sli:p] - spát [ oo ] - vyslovujeme jako u : BOOK [buk] - kniha LOOK [luk] - dívat se, hledat,... WOOD [vud] - les [ e ] - na konci slov se obvykle nevyslovuje, ztrácí se. Je to tzv. němé e. NICE [nais] - pěkný, hezký, milý, hodný PLACE [pleis] - místo MINE [main] - můj DVOJHLÁSKY i [ai] : FINE [fain], NICE [nais] a [ei] : LATE [leit], PLATE [pleit] oy [oi] : BOY [boi], JOY [džoi], TOY [toi] ow [au] : NOW [nau], BROWN [braun] o [әu] : NO [nәu], GO [gәu] ee [iә] : BEER [biә] oo [uә] : POOR [puә] TROJHLÁSKY Jestliže po dvojhláskách [ai, ei, oi, au] následuje ještě zvuk [ә], mluvíme někdy o TROJHLÁSKÁCH: FIRE [faiә] - oheň PLAYER [pleiә] - hráč POWER [pauә] - síla, moc, energie SOUHLÁSKY [ C ] - a/ před souhláskou čteme jako K ROCK [rok] - skála BLACK [blæk] - černý - b/ před a, o, u čteme jako K 9

10 CARPET [ ka:pit] - koberec COUNTRY [ ka:ntri] - krajina, země, venkov CUBE [kju:b] - krychle - c/ před e, i čteme jako S NICE [nais] - hezký, pěkný, CITRON [ sitrn] - citrón CITY [ siti] - město, velkoměsto [ CK ] - čteme jako K JACK [džæk] - Honza PUCK [pak] - skřítek DUCK [dak] - kachna [ R ] - na konci slova a před souhláskou se nevyslovuje CARP [ka:p] - kapr SISTER [ sistә] - sestra NURSE [nә:s] - zdravotní sestra - v ostatních případech dáváme při vyslovování jazyk k dásním za horní zuby, nevyslovujeme tak jasně a zřetelně jako v češtině. (TRACTOR, COUNTRY) - Při vázání slov se vyslovuje i před samohláskou - FOR IT. [ P,T,K ] - na začátku slov před samohláskou mají tzv. přídech (aspirace). Ozve se po nich slabé H nebo CH, jako bychom dýchli na zrcadlo. Ve fonetickém tvaru se přídech neuvádí. PEN [pen] - pero TENT [tent] - stan KIND [kaind] - milý, přátelský, druh,... [ KN ] - vyskytne-li se tato skupina písmen na začátku slova, K nevyslovujeme KNEE [ni:] - koleno KNIT [nit] - plést (svetr) KNOCK [nok] - klepat [ SH ] - čteme jako Š. SHE [ši:] - ona SHOP [šop] - obchod SHAPE [šeip] - tvar SHOE [šu:] - bota [ W ] - vyslovujeme V se zaokrouhlenými rty, zuby se nedotýkají rtů. WISH [wiš] - přání, přát si WINTER [ wintә] - zima WORLD [wә:ld] - svět [ WH ] - vyslovujeme stejně jako samostatné W, nebo W vůbec nevyslovíme 10

11 WHITE [wait] - bílý WHEN [wen] - kdy, když WHAT [wot] - jaký, co WHO [hu:] - kdo WHOLE [hәul] - celý [ WR ] - v této kombinaci na začátku slova nevyslovujeme W WRITE [rait] - psát WRAP [ræp] - zabalit WRONG [roŋ] - špatný, nesprávný [ J ] - vyslovujeme jako DŽ JANE [džein] - Jana JOKE [džәuk] - vtip JAM [džæm] - povidla, džem [ ŋ ] - touto značkou je popsaný zvuk, který se vyslovuje místo skupiny souhlásek NK, NG, a to hlavně na konci slova. G ani K se nevyslovuje. Je to nosová závěrová souhláska, která se tvoří vzadu na patře. ENGLAND [ Iŋlænd] - Anglie SONG [soŋ] - píseň BRING [briŋ] - nést, přinést [ Ө ] - tento zvuk vyslovujeme v některých slovech místo skupiny TH, nazývá se neznělé TH. Koncem jazyka se dotkneme vnitřní strany předních zubů a vyslovíme S ale tak, jako bychom si šlapali na jazyk. THREE [Өri:] - tři THING [Өiŋ] - věc THICK [Өik] - tlustý, hustý [ ð ] - vyslovujeme v ostatních případech místo TH, nazývá se znělé TH. Vyslovujeme ho stejně jako předešlou hlásku, ale místo S vyslovujeme Z. Zní jako něco mezi D a Z. THIS [ðis] tento 11

12 SHRNUTÍ: Studijní opora sleduje dva základní cíle: upevnění a procvičení gramatiky a rozšíření slovní zásoby, jazykových znalostí a dovedností. Studijní opora není jazykovou učebnicí. Texty a cvičení vznikly na základě zkušeností s výukou studentů distančního studia a na základě potřeb vyjádřených samotnými studenty. Lekce obsahují: vysvětlení látky, cvičení k procvičování, k zamyšlení, rozšíření slovní zásoby a náměty k takzvaným esejům /essay/, které v češtině chápeme jako slohové práce. K práci se studijní oporou je nutno předem nastudovat odpovídající slovní zásobu. Nejvyšší zastoupení mají překladová cvičení. Studující mají možnost okamžité konfrontace vlastní práce se správnou verzí uvedenou v závěru opory, v klíči. Překlad sám o sobě představuje tvůrčí práci, proto nelze pokládat verzi uvedenou v klíči za jedinou správnou variantu. Doporučujeme jednotlivé překlady konzultovat Cílem jiných úkolů je budování slovní zásoby. Záleží pouze na vůli a přístupu studujícího rozšířit si vlastní slovní zásobu podle svých specifických potřeb. Tyto úkoly vyžadují práci se slovníkem. Důraz je kladen na samostatnou práci studenta. Zdůrazňujeme, že studijní opora představuje pouze jeden z mnoha nástrojů výuky cizího jazyka. Musí být doplněn dalšími aktivitami studujících: konverzací, náslechem rodilých mluvčí, četbou. DALŠÍ ZDROJE: Dvořáčková, R.: Studijní opora angličtina, Vysoká škola podnikání, a.s Murphy, R.: English Grammar in Use. Cambridge University Press 1994 Murphy, R.: Essential Grammar in Use. Cambridge Univesity Press 1998 Nevludová, V.: Let s start with English, Ostravská universita 2007 Soars, L. Soars, J.: Elementary New Headway. Oxford University Press 2001 Swan, M. Walter, C.: The Good Grammar Book With Answers. Oxford University Press 2003 Zábojová E., Peprník J., Nangonová S., Angličtina pro jazykové školy I. Státní pedagogické nakladatelství. Praha

13 2. SLOVESO BÝT-TO BE, SLOVESO MÍT-TO HAVE VÝSTUPY Z UČENÍ: Na základě procvičování a kontroly získáte jistotu a plynulost vyjadřování v angličtině v jednoduchým větách. Celkový přehled o základních oblastech obchodní angličtiny Všeobecnou dovednost použití anglické gramatiky Širokou slovní zásobu zaměřenou na odbornou stánku jazyka Základní porozumění v oblastech anglické obchodní korespondence Vhled do oblasti podnikání, ekonomiky, organizačních struktur a obchodního prostředí ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU: hodin (samostudium + řešení úloh) KLÍČOVÁ SLOVA: I, you, he, she, it, we, you, they, am, is, are, not, yes, no, have, has Isn t, aren t, haven t, hasn t, what, when, where, why, who, which PRŮVODCE KAPITOLOU: Oznamovací způsob časování slovesa to be I am (I m) Já jsem you are (you re) Ty jsi he is (he s) on je she is (she s) ona je It is (it s) ono je we are (we re) my jsme you are (you re) vy jste they are (they re) oni jsou Z tabulky jsou zřejmé některé rozdíly mezi angličtinou a češtinou. V angličtině musíte vždy použít osobní zájmeno. Například větu Jsem doma je nutno přeložit jako Já jsem doma I am at home. Zájmeno I se navíc vždy musí psát velkým písmenem. Další rozdíl je znatelný v rodech. Zájmeno on a ona he, she je použitelné pouze pro osoby. Proto dům, kočka, kniha jsou v angličtině označovány zájmenem it. Takzvané stažené tvary contracted forms jsou velmi běžné a činí problémy zejména při poslechu rodilých mluvčích. 13

14 Srovnání tvarů českých a anglických ukáže jednodušší výstavbu anglického časování. Zatímco v angličtině najdeme tvary tři am, is, are čeština vyžaduje pro každou osobu tvar zvláštní jsem, jsi, je, jsme, jsou. Příklad 1: Označte pomocí X správný tvar She is happy. She is happy. X 1. You are clever. 2. She is here again. 3. It am good. 4. You is in love. 5. They are lucky. 6. I am good. 7. They is at home. 8. He is from Ostrava. 9. I am Peter. 10. He are at work. Příklad 2: Doplňte zkrácený tvar to be He. a good pupil. He s a good pupil. 1. I... Italian. 2. Diana... a clever pupil. 3. Is he ill? No, he... not. 4. We... right on time. 5. You... late, girls! 6. They... in the clubroom. 7. It... O.K. now. 8. That... a nice umbrella. 9. I... still asleep. 10. Let's hope she... all right. Tvoření záporu slovesa to be. Tvoří se přidáním záporky NOT za tvar slovesa TO BE. Ve zkráceném tvaru sloveso a NOT splývají. Neexistuje zkrácený tvar záporu pro 1. osobu jednotného čísla AMN T, místo něj se používá AREN T. I am not (I m not, I aren t) já nejsem you are not (you aren t) ty nejsi he is not (he isn t) On není 14

15 she is not (she isn t) ona není It is not (it isn t) ono není we are not (we aren t) My nejsme you are not (you aren t) Vy nejste they are not (they aren t) oni nejsou Příklad 1: Označte pomocí X správný tvar They aren t at school. They aren t at school. X 1. You aren t clever. 2. She is nt here. 3. It isn t good. 4. You aren t in love. 5. I amn t happy. 6. They isn t lucky. 7. We arenot at school. 8. She isn t a good pupil. 9. You are not my friend. 10. I am not so clever! Příklad 2: Tvořte zápor v nezkrácené formě 1. I am tired. 2. We are at school. 3. She is my cousin. 4. The students are ready. 5. You are late! 6. It is a good party. 7. I am sleepy today. 8. Martin is famous. 9. My sister is John's friend. 10. You are in trouble, boys! Příklad 3: Tvořte zápor zkrácenou formou 1. I am hard-working. 2. My neighbours are on holiday. 3. Max is my horse. 4. We are at work today. 5. That girl is a good singer. 6. The police are in the house. 7. He is their English teacher. 8. You are angry and tired. 15

16 Tvoření otázky slovesa to be Tvoří se obrácením slovosledu mezi podmětem a tvarem slovesa TO BE. Kladná otázka Záporná otázka am I? Am I not? aren t I? are you? Are you not? aren t you? is he? is he not? isn t he? is she? is she not? isn t she? is it? is it not? isn t it? are we? are we not? aren t we? are you? are you not? aren t you? are they? are they not? aren t they? Příklad 1: Tvořte otázky She is a good friend. Is she a good friend? 1. It is a new motorcycle. 2. They are patient. 3. Father is an electrician. 4. Petra is in Paris. 5. Orchids are very expensive. 6. I am very kind. 7. Marilyn is Belgian. 8. He is never at home. 9. We are on the beach at the seaside. Příklad 2: Přeložte 1. Proč jsou v práci? 2. Jste už zpátky doma? 3. Jsi zamilovaná? 4. Je Natálie v tenise dobrá? 5. Proč jsou zase venku? 6. Kolik je hodin? 7. Je to pro Martina? 8. Jste z Prahy? 9. Jsem to já? 10. Jsme v Ostravě? Krátké odpovědi slovesa to be 16

17 V angličtině nestačí odpovědět pouze YES/NO. V krátké odpovědi používáme vždy pouze osobní zájmeno odpovídající podmětu otázky, nikdy ne vlastní jméno nebo podstatné jméno. V kladné krátké odpovědi používáme plný tvar slovesa TO BE, v záporné krátké odpovědi vždy zkrácený tvar. Are you a student? Yes, I am. No, I aren t. Is Peter a pupil? Yes, he is. No, he isn t. Are your friends young? Yes, we are. No, we aren t. Kontrolní otázky: Doplňte správný tvar slovesa to be Pamela a shop assistant? 2. You... a clever man. 3. It... still here. 4. Excuse me, but... you not Michael Jackson? 5. I... good at sports. 6. He... back at home you also a singer? Oh no, I... an actor. 8. His family... on holiday. 9. We... in the South of Italy. 10. Yes, that... right, I... sad. 11. Mr and Mrs Hill... still at work. 12. It... Friday and Harry... at the language school. 13. I... Harold's friend we all here? Oznamovací způsob časování slovesa to have Je to pomocné sloveso, které samo o sobě znamená MÍT, VLASTNIT. Spojením s dalšími slovy vytváří složená významová slovesa (HAVE BREAKFAST snídat, HAVE A REST odpočívat, ) a používá se i pro vyjádření různých slovesných časů. U samostatného TO HAVE se v hovorové angličtině objevuje doplněk GOT (to have got). I have (I ve) I have got (I ve got) já mám you have (you ve) you have got (you ve got) ty máš he has (he s) he has got (he s got) on má she has (she s) she has got (she s got) ona má it has (it s) it has got (it s got) ono má we have (we ve) we have got (we ve got) my máme you have (you ve) you have got (you ve got) vy máte they have (they ve) they have got (they ve got) oni mají Příklad 1: Doplňte have (got), has (got) 17

18 I a nice dog. I have got a nice dog. 1. We... good jobs. 2. She... a new boyfriend. 3. I... a new bike. 4. Miss Barlow... blue eyes. 5. They... a lot of work today. 6. You... a lot of records! 7. Dad... sun glasses. 8. I... a large dog. 9. The envelope... a wrong address. 10. We... not time for you now. 11. Your friends... all the luck. 12. You... long hair. 13. Bob... a flat on the top floor. 14. This house... one bedroom. Příklad 2: Doplňte have (got), has (got) ve zkráceném tvaru I have got a nice dog. I ve got a nice dog. 1. You... a lot of new books. 2. They... three children. 3. She... new shoes. 4. I... no time for you now. 5. We... strict teachers. 6. He... a large garden. 7. Joe... a lot of friends. 8. Alice... a flat on the second floor. 9. I... brown eyes. Tvoření záporu a otázky slovesa to have Zápor samostatného slovesa TO HAVE se tvoří přidáním záporky NOT ke tvaru slovesa. Používají se také zkrácené tvary. Otázku pomocného slovesa TO HAVE tvoříme obrácením slovosledu mezi podmětem a tvarem slovesa. Když používáme formu TO HAVE GOT, zůstává GOT vždy za podmětem. I have not (I haven t) I haven t got have I? have I got? you have not (you haven t) you haven t got have you? have you got? He has not (he hasn t) he hasn t got has he? has he got? she has not (she hasn t) she hasn t got has she? has she got? it has not (it hasn t) it hasn t got has it? has it got? 18

19 we have not (we haven t) we haven t got have we? have we got? you have not (you haven t) you haven t got have you? have you got? they have not (they haven t) they haven t got have they? have they got? Příklad 1: Tvořte záporné věty I a nice dog. I haven t got a nice dog. 1. The car... clean windows. 2. Children, you... any homework for today. 3. Judith and Lucy... much time. 4. I'm sorry, but your room... a private bathroom. 5. Fred... a good English textbook. 6. Mary... any children. 7. We... a large flat. 8. I... my new motorcycle yet. Příklad 2: Tvořte otázky She has got a red car. Has she got a red car? 1. I have got a TV licence. 2. The baby has got a new toy. 3. You have got a large garden.. 4. He has got a grey jacket. 5. We have got new tickets. 6. Laura has got a good pronunciation. 7. They have got a balcony. Příklad 3: Tvořte záporné věty zkrácenou formou She a red car. She hasn t got a red car. 1. You... much work to do. 2. I... your raincoat. 3. Philip... a small colour TV. 4. The Johnsons... any computer games. 5. Jill... a hat. 6. These plants... any flowers. 7. They... a lot of sweets. 8. Our car... a blue colour. 9. I... a cigarette in my mouth. 10. We... a video recorder. 11. David... a room of his own. 12. She... a job. 19

20 SHRNUTÍ: Studijní opora sleduje dva základní cíle: upevnění a procvičení gramatiky a rozšíření slovní zásoby, jazykových znalostí a dovedností. Studijní opora není jazykovou učebnicí. Texty a cvičení vznikly na základě zkušeností s výukou studentů distančního studia a na základě potřeb vyjádřených samotnými studenty. Lekce obsahují: vysvětlení látky, cvičení k procvičování, k zamyšlení, rozšíření slovní zásoby a náměty k takzvaným esejům /essay/, které v češtině chápeme jako slohové práce. K práci se studijní oporou je nutno předem nastudovat odpovídající slovní zásobu. Nejvyšší zastoupení mají překladová cvičení. Studující mají možnost okamžité konfrontace vlastní práce se správnou verzí uvedenou v závěru opory, v klíči. Překlad sám o sobě představuje tvůrčí práci, proto nelze pokládat verzi uvedenou v klíči za jedinou správnou variantu. Doporučujeme jednotlivé překlady konzultovat Cílem jiných úkolů je budování slovní zásoby. Záleží pouze na vůli a přístupu studujícího rozšířit si vlastní slovní zásobu podle svých specifických potřeb. Tyto úkoly vyžadují práci se slovníkem. Důraz je kladen na samostatnou práci studenta. Zdůrazňujeme, že studijní opora představuje pouze jeden z mnoha nástrojů výuky cizího jazyka. Musí být doplněn dalšími aktivitami studujících: konverzací, náslechem rodilých mluvčí, četbou. KONTROLNÍ OTÁZKY: He... a hobby. I... at home with a friend. In the afternoon they... in the restaurant. She... in love with a young man. The textbook... a lot of exercises. It... my kitchen. They... a daughter. Sheila... a date. He... at school, he is ill. They... happy there. We... a new friend. DALŠÍ ZDROJE: Dvořáčková, R.: Studijní opora angličtina, Vysoká škola podnikání, a.s Murphy, R.: English Grammar in Use. Cambridge University Press 1994 Murphy, R.: Essential Grammar in Use. Cambridge Univesity Press 1998 Nevludová, V.: Let s start with English, Ostravská universita 2007 Soars, L. Soars, J.: Elementary New Headway. Oxford University Press 2001 Swan, M. Walter, C.: The Good Grammar Book With Answers. Oxford University Press

21 Zábojová E., Peprník J., Nangonová S., Angličtina pro jazykové školy I. Státní pedagogické nakladatelství. Praha ŘEŠENÍ A ODPOVĚDI, NÁVODY, NÁVRHY ŘEŠENÍ: Příklad 1: Označte pomocí X správný tvar 1. You are clever. X 2. She is here again. X 3. It am good. 4. You is in love. 5. They are lucky. X 6. I am good. X 7. They is at home. 8. He is from Ostrava. X 9. I am Peter. X 10. He are at work. Příklad 2: Doplňte zkrácený tvar to be 1. I m Italian. 2. Diana s a clever pupil. 3. Is he ill? No, he isn t. 4. We re right on time. 5. You re late, girls! 6. They re in the clubroom. 7. It s O.K. now. 8. That s a nice umbrella. 9. I m still asleep. 10. Let s hope she s all right. Příklad 1: Označte pomocí X správný tvar 1. You aren t clever. X 2. She is nt here. 3. It isn t good. X 4. You aren t in love. X 5. I amn t happy. 6. They isn t lucky. 7. We arenot at school. 8. She isn t a good pupil. X 9. You are not my friend. X 10. I am not so clever! X Příklad 2: Tvořte zápor v nezkrácené formě 21

22 1. am not; 2. are not; 3. is not; 4. are not; 5. are not; 6. is not; 7. am not; 8. is not; 9. is not; 10. are not Příklad 3: Tvořte zápor zkrácenou formou 1. I m not (I am not); 2. aren t; 3. isn t; 4. aren t; 5. isn t; 6. aren t; 7. isn t; 8. aren t Příklad 4: Přeložte 1. You are not (aren t) very clever. 2. He (She) is not (isn t) here. 3. I tis not (isn t) very good. 4. You are not (aren t) in love. 5. You are not (aren t) happy. 6. They are not (aren t) lucky. 7. We are not (aren t) young. 8. I am not (I m not) at home. 9. I am not (I m not) very intelligent 10. You are not (aren t) from Opavia. 11. Mr. Novak and Helen are not (aren t) at home. 12. They are not (aren t) back at work. 13. We are not (aren t) in love with Sámer. 14. You are not (aren t) very attractive. 15. Every young girl is not (isn t) pretty/nice. 16. Irena is not (isn t) good at tennis. 17. Tomas and Daniel are not (aren t) out. 18. Martina is not (isn t) at home. 19. It is not (isn t) for Martin. 20. I am not (I m not) at the language school. Příklad 1: Tvořte otázky 1. Is it a new motorcycle? 2. Are they patient? 3. Is father an electrician? 4. Is Petra in Paris? 5. Are orchids very expensive? 6. Am I very kind? 7. Is Marilyn Belgian? 8. Is he ever at home? 9. Are we on the beach at the seaside? Příklad 2: Doplňte chybějící slova 1. Why; 2. they; 3. it; 4. Where; 5. is; 6. in; 7. you; 8. Who; 9. is; 10. and; 11. at; 12. a hobby 22

23 Příklad 3: Přeložte 1. Why are they at work? 2. Are you back at home? 3. Are you in love? 4. Is Nathalia good at tennis? 5. Why are they out again? 6. What time is it? (What s the time now?) 7. Is it for Martin? 8. Are you from Prague? 9. Is it me? 10. Are we in Ostrava? Příklad 1: Vytvořte odpovědi na otázky z předchozího cvičení Vlastní odpovědi studentů, a to buď kladné nebo záporné. Kontrolní otázky: Doplňte správný tvar slovesa to be 1. Is; 2. are (aren t); 3. is; 4. are; 5. am (am not); 6. is (isn t); 7. Aren t, am; 8. is (isn t); 9. are (aren t); 10. is, am; 11. are; 12. is, is; 13. am (am not); 14. Are Příklad 1: Doplňte have (got), has (got) 1. have; 2. has; 3. have; 4. has; 5. have; 6. have; 7. has; 8. have; 9. has; 10. have; 11. have; 12. have; 13. has; 14. has (got) Příklad 2: Doplňte have (got), has (got) ve zkráceném tvaru 1. You ve; 2. They ve; 3. She s; 4. I ve; 5. We ve; 6. He s; 7. Joe s; 8. Alice s; 9. I ve (got) Příklad 2: Tvořte otázky 1. Have I got a TV licence? 2. Has the baby got a new toy? 3. Have you got a large garden? 4. Has he got a grey jacket? 5. Hve we got new tickets? 6. Has Laura got a good pronunciation? 7. Have they got a balcony? Příklad 3: Tvořte záporné věty zkrácenou formou 23

24 1. haven t; 2. haven t; 3. hasn t; 4. haven t; 5. hasn t; 6. haven t; 7. haven t; 8. hasn t; 9. haven t; 10. haven t; 11. hasn t; 12. hasn t (got) 24

25 3. NEURČITÝ ČLEN A/AN, URČITÝ ČLEN THE, MNOŽNÉ ČÍSLO PODSTATNÝCH JMEN VÝSTUPY Z UČENÍ: Na základě procvičování a kontroly získáte jistotu a plynulost vyjadřování v angličtině v jednoduchým větách. Celkový přehled o základních oblastech obchodní angličtiny Všeobecnou dovednost použití anglické gramatiky Širokou slovní zásobu zaměřenou na odbornou stánku jazyka Základní porozumění v oblastech anglické obchodní korespondence Vhled do oblasti podnikání, ekonomiky, organizačních struktur a obchodního prostředí ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU: hodin (samostudium + řešení úloh) KLÍČOVÁ SLOVA: A, an, the, podstatná jména. PRŮVODCE KAPITOLOU: Člen neurčitý a/an 1. Má tvar A před vyslovovanou souhláskou (a boy, a year, a university, a yellow apple) a tvar AN před vyslovovanou samohláskou (an apple, an orange, an hour, an honest man). 2. Jeho obecný význam je v klasifikaci: zařazuje osobu a věc, na něž se vztahuje, do kategorie jako jednoho z mnoha členů této kategorie. Neurčuje jedince. 3. Používá se pouze před počitatelnými podstatnými jmény v jednotném čísle a jeho význam je NĚJAKÝ, JEDEN, JAKÝSI. Z toho vyplývá, že pro podstatná jména v množném čísle se neurčitý člen nepoužívá. 4. Před podstatným jménem v množném čísle a před nepočitatelným jménem můžeme neurčitý člen nahradit zájmenem SOME. - Give me a pencil. (= any pencil). Dej mi tužku. (=kteroukoliv) - He is a student. (= one of the students) Je student. (=jeden ze studentů) 25

26 - They were looking for a porter. (= anyone who could carry the luggage) Hledali portýra. (=kohokoliv kdo by mohl nést zavazadla) - They are students. Jsou studenti. - What did you buy? Shirts? Co jsi koupil? Košile? - There were books on the table. Na stole byli knihy. - I need a new sweater. Potřebuji nový svetr. - I need some new pencils. Potřebuji nové tužky. - I need some milk. Potřebuji mléko. Nejdůležitější případy použití neurčitého členu: Signalizuje bytost nebo věc, o které se ještě nehovořilo: - It is an old book. - To je (nějaká, jakási, jedna) stará kniha. - He spent two days in a small town. - Strávil dva dni v jednom (nějakém) malém městě. Často se vyskytuje ve vazbě THERE IS/ARE, mluvíme-li o výskytu jedné věci: - There is a book on the table. - Na stole je nějaká kniha. - There is a cinema in our town. - V našem městě je kino. Příklad 1: Doplňte A/AN, kde je nutné I am.. good student. I am a good student. 1. It's not... apple, it is... pear. 2. It's not... newspaper, it is... magazine. 3. It's not... meat, it is... fish. 4. It's not... photograph, it is... painting. 5. It's not... butter, it is... cheese. 6. It's not... blue, it is... green. 7. It's not... red car, it is... orange car. 8. He is not... Englishman, he is... American. 9. They're not... cups, they're... glasses. 10. It's not... Peter, it is...paul. Příklad 2: Doplňte A/AN, kde je nutné 26

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. draw son slim hat bike dad long class finish best

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 37 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma Slovenská 2. stupeň základní Angličtina Překladová

Více

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park.

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Předložky - in, at, for Cvičení: V parku. Tom is in the park. Tom je v parku. 7 8 9 Adam and Pavel

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

ANGLICKÁ VÝSLOVNOST (ENGLISH PRONUNCIATION) Anglická výslovnost (pronunciation) předběhla ve svém vývoji o několik století anglický pravopis (spelling), který ustrnul v podobě, v jaké byl přibližně v Shakespearově

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL otestuj základní znalost modálních sloves, opakování učiva ze základní školy: http://www.helpforenglish.cz/article/2006062301-modalni-slovesa-test-1

Více

Množné číslo podstatných jmen

Množné číslo podstatných jmen Anglická gramatika Množné číslo podstatných jmen PLURAL OF NOUNS Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: Anglický jazyk, 3.+ 6. třída 2014 ZDROJE: Help for English: http://www.helpforenglish.cz/gramatika

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008 učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Úvod do jazyka Barvy Výslovnost Sloveso "have" neurčitý člen- a žák se seznamuje s cizím jazykem- s jeho

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Hello Bye Good morning Children Yes No Good afternoon Good night Good evening Dobrý den děti Ahoj Ano Dobrou noc Dobré

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Jessica! I am in Spain now. I am here with a Spanish girl. Her name is

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Carl is for the first time in a new school. The teacher is asking Carl.

Více

(4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména

(4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména (4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména A + vyslovená souhláska podstatného jména (a good idea) = neurčitý člen AN + vyslovená samohláska a,e,i,o,u podstatného jména

Více

Větné členy a jejich pozice. Význam anglického slovosledu

Větné členy a jejich pozice. Význam anglického slovosledu Průběhové budoucí časy Význam anglického slovosledu Říjen 2012 Základní skladebná dvojice 1 Věta je v angličtině tvořena minimálně dvěma členy. Základní skladebná dvojice 2 Věta je v angličtině tvořena

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA umí se vhodným způsobem představit, uvést do kolektivu je schopen vyžádat si základní informace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány s pečlivou výslovností rozumí jednoduchému

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

MNOŽNÉ ČÍSLO PODSTATNÝCH JMEN (PLURAL OF NOUNS) ZÁKLADNÍ PRAVIDLO V písemné podobě se množné číslo anglických podstatných jmen tvoří přidáním koncovky - S. Když podstatné jméno v jednotném čísle končí

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Boy: Can I speak to George?

Více

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Třída / ročník 6.A,B/VI.ročník Datum vytvoření 30/7

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places VY_22_INOVACE_81 P3 U4A Times and Places Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. P3 U4A Pracovní list A, Find in the map 1.Tokyo 2. Delhi 3. Sydney 4.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK Žák vyslovuje foneticky správně odlišné hlásky. Umí se pozdravit při setkání a rozloučení. Popíše barvy ve svém okolí. Rozumí a reaguje na základní rozkazy a dokáže popsat školní věci, které má ve školní

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Anglická slovesa The English verbs

Anglická slovesa The English verbs Anglická slovesa The English verbs Sloveso v angličtině může vyjadřovat činnost (to read číst, to swim plavat ), stav (to existexistovat, to lie ležet ) nebo proces (to die zemřít, to go on pokračovat).

Více

Angličtina pro 4. ročník základní školy

Angličtina pro 4. ročník základní školy www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Angličtina pro. ročník základní školy (spn ukázka lekce.jbb) Angličtina pro. ročník základní školy Lekce: VÍTEJTE Cvičení: Hello, kids! Ahoj

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

UNIT 1 We are in the Czech Republic

UNIT 1 We are in the Czech Republic UNIT 1 We are in the Czech Republic Exercise 1: Doplň správný tvar slovesa TO BE: am is are a)martina.. from the Czech Republic. She. Czech. b) It. good to see you. My name. John. c) I.. from Italy but

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ POČITATELNÁ A NEPOČITATELNÁ PODSTATNÁ JMÉNA VY_32_INOVACE_AH_2_04 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

Základní škola Nový Bor,

Základní škola Nový Bor, Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Minulý čas průběhový (past continuous) v oznamovací větě, v otázce a v záporu

Minulý čas průběhový (past continuous) v oznamovací větě, v otázce a v záporu Minulý čas průběhový (past continuous) v oznamovací větě, v otázce a v záporu MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN VY_32_INOVACE_AH_2_06 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy

Více

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry,

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry, www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu spn_ (spn ukázka a lekce.jbb) spn_ Lekce: - Kdo je kdo? Cvičení: - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO KDO JE KDO? - LEKCE Dear Larry, Drahý Larry,

Více

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Ve školním roce 2012/2013 bude zahájena výuka anglického jazyka od 1.ročníku. ad 4.1. Tabulace učebního plánu 1. stupně Vyučovací předmět

Více

Anglické časy. 1. Přítomné časy

Anglické časy. 1. Přítomné časy Anglické časy 1. Přítomné časy PRESENT SIMPLE (přítomný prostý čas) Používá se pro vyjádření obecné pravdy (I like ice-cream) nebo pravidelně se opakujícího děje za užití časových výrazů jako jsou "every

Více

Cestování, komunikace a svět kolem nás. časů v anglickém jazyce. Studenti si procvičí použití časů v anglickém jazyce.

Cestování, komunikace a svět kolem nás. časů v anglickém jazyce. Studenti si procvičí použití časů v anglickém jazyce. VY_22_INOVACE_AJM46464JEŘ Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: Název projektu: Číslo šablony: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Rozvoj vzdělanosti II/2 Datum vytvoření:

Více

Pr ubˇ ehov e budouc ı ˇ casy aneb probˇ ehneme se. Luk aˇs R uˇ ziˇ cka 2013 Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pr ubˇ ehov e budouc ı ˇ casy

Pr ubˇ ehov e budouc ı ˇ casy aneb probˇ ehneme se. Luk aˇs R uˇ ziˇ cka 2013 Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pr ubˇ ehov e budouc ı ˇ casy aneb proběhneme se. 2013 Vyjadřování budoucnosti Pomocí slovesa will se nevyjadřuje pouze jednoduchá budoucnost, ale lze také vyjádřit budoucnost s průběhovým i perfektním zabarvením. Mluvíme po tom o

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ...

1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 1.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Školky čas... 2 B) Pracovní list - Školky čas... 2 C) Tvorba s dětmi - Naše školka...

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

tázací dovětek část druhá Tázací dovětky se objevují i v rozkazovacích větách. V češtině v tomto případě nebývají tak běžné, ale používáme je také:

tázací dovětek část druhá Tázací dovětky se objevují i v rozkazovacích větách. V češtině v tomto případě nebývají tak běžné, ale používáme je také: Tázací dovětky část druhá V tomto příspěvku se dále podíváme na tázací dovětky v angličtině. Zaměříme se především na obtížnější a méně časté aspekty tohoto gramatického jevu. Vysvětlíme si, jak se používají

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ANGLIČTINA pro kombinované studium

ANGLIČTINA pro kombinované studium Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ANGLIČTINA pro kombinované studium cvičení pro 1. semestr Miroslava Weberová a kol. Ostrava 2011 Recenze: Mgr. Radka Juříčková Název: Angličtina pro kombinované

Více

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future Thema 4 Building Management Grammar: Expressing the future Time needed for the studying of materials: 8 lessons Time needed for the testing of studied materials: 45 minutes KASÍKOVÁ, S., HORKÁ, H., NIVENOVÁ,

Více

A JOB APPLICATION- 1D

A JOB APPLICATION- 1D A JOB APPLICATION- 1D VY_22_INOVACE_12 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. A JOB APPLICATION- 1D 1/ Read the letter 49 Ruskin Road BG6 4HR 18 September

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný Greetings and simple conversation Žák: pozdraví, poprosí, poděkuje jednoduše konverzuje - Hi, hello, bye, goodbye - What s your name? My name is... - How are you? I m fine, thank you/thanks.

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ ŠKOLKA VOLÁ - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Září klepe na vrátka... 2 B) Pracovní list... 2 C) Tvorba s dětmi - Hrneček... 4 D)

Více

1/ Srovnávání a používání přítomných časů

1/ Srovnávání a používání přítomných časů Úroveň jazyka Pre Intermediate 1/ Srovnávání a používání přítomných časů Citace a zdroje Vytvořila : Mgr. Alena Závorová 1 A/ Přítomný čas prostý (present simple tense) užíváme: pokud hovoříme o situacích

Více

Otázky pro 3.ročník. Hello, my name s Ivana.

Otázky pro 3.ročník. Hello, my name s Ivana. Otázky pro 3.ročník 1/ Co znamená: Hello, what s your name? Hello, my name s Ivana. 2/ Doplň vhodné slovo: My favourite.. is blue. Co znamená tato věta? :. Vyjmenuj alespoň 6 barev: 3/ Napiš slovy číslo,

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 5. třída Ludmila Jožáková aj5-kap-joz-cte-04 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Přečtěte si následující text a odpovězte na otázky.

Více

Presentations / A Meeting

Presentations / A Meeting UNIT 1 Track #3 Formal A: How do you do? My name s Smith. James Smith. B: How do you do? Nice to meet you, Mr. Smith. Where are you from? A: I am from Great Britain, I m English. B: What s your job? I

Více

Poř. číslo Název mat. Autor Použitá literatura a zdroje Metodika II-2- AJ-I-I- 1-4.r.

Poř. číslo Název mat. Autor Použitá literatura a zdroje Metodika II-2- AJ-I-I- 1-4.r. 1-4.r. Časování sloves Milena Kelly English 4 /učebnice + pracovní sešit/4.roč. 2-4.r. 3-4.r. 4-4.r. 5-4.r. 6-5.r. Osobní a přivlastňovací zájmena Čísla 20-100 Čísla 20-100 Předložky - in, to Lidské tělo

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov

Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Číslo projektu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Předmět Anglický jazyk Tematický okruh Gramatické jevy Téma Present continuous Ročník 1.A Autor Mgr.

Více

Questions and Answers

Questions and Answers Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Questions

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

Téma: PRESENT SIMPLE III VY_32_ZAZNAM_573

Téma: PRESENT SIMPLE III VY_32_ZAZNAM_573 Téma: PRESENT SIMPLE III Autor: Číslo projektu: Ročník: Obor vzdělávání: Vzdělávací oblast: Tematický okruh: Mgr. Aneta Šlemendová CZ.1.07/1.5.00/34.1072 1. ročník Cestovní ruch Jazykové vzdělávání Jazykové

Více

Passive Trpný rod Pracovní list

Passive Trpný rod Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_137 Passive Trpný rod Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 2. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Mgr. lice Kýrová aj9-jes-kyr-psa-03 Z á k l a d o v ý t e x t : letter from fan ear George, I'm writing to you (1) the zech Republic. I have

Více

Project 2. My projects

Project 2. My projects Project 2 My projects Project 2: Unit 1 About me Task: Write about you. Include your photo. Outcome: a poster, 15 sentences (15 points) Ideas: where you live your age what you usually do every day hobbies

Více