STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI."

Transkript

1 STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI. Typ studijního programu: bakalářský Studijní obor: Ekonomika a management Jména autorů Růžena Dvořáčková Jan Skipala OSTRAVA 2014

2 2

3 OBSAH strana Úvod ANGLICKÁ ABECEDA A ANGLICKÁ VÝSLOVNOST SLOVESO BÝT-TO BE, SLOVESO MÍT-TO HAVE ČLEN A/AN, ČLEN THE, MNOŽNÉ ČÍSLO POD. JMEN PŘÍTOMNÝ PROSTÝ ČAS MODÁLNÍ SLOVESA PŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ THIS/THAT a THESE/THOSE a THERE IS/THERE ARE ČASOVÉ PŘEDLOŽKY + MÍSTNÍ PŘEDLOŽKY PRESENTATION SKILLS ENTREPRENEUR ADVERTISING/MARKETING COMPANY STRUCTURE SETTING UP A BUSINESS MANAGERIAL SKILLS MOTIVATION/LEADERSHIP BUSINESS PLAN ANNUAL REPORT

4 4

5 ÚVOD SLOVO AUTORŮ: Jazykové vzdělávání zvyšuje kvalifikační úroveň lidských zdrojů a jejich adaptabilitu na měnící se podmínky. Vzdělanost, jehož nedílnou součást tvoří jazyková příprava, je jedním z rozhodujících faktorů ekonomického rozvoje. Současně nám jazyková průprava dává neomezené možnosti a předpoklady k naplňování širších společenských cílů. Požadavky na připravenost pracovních sil vzrůstají úměrně k posunům, ke kterým dochází v mezinárodním měřítku a na trzích práce. Působí zde proměny, které přinášejí nové technologie, vědecké poznatky i nové trendy v organizaci a s nimi spojené větší požadavky na jazykovou připravenost společnosti. Nejzřetelnějším projevem změn je pracovní trh, na kterém se ještě zrychluje úbytek málo kvalifikovaných pracovních míst, a naopak roste počet míst s vyššími kvalifikačními požadavky, mezi než je nutné zařadit i znalost světového jazyka. Doufáme, že budete při probírání jednotlivých lekcí postupovat pečlivě, s patřičným profesním nadhledem a smyslem pro dokonalost a kreativitu. Studijní materiál, který získáváte k dispozici, slouží pro studenty distančního vzdělávání. Její obsah pokrývá přibližně prvních deset lekcí běžně dostupných učebnic všeobecné angličtiny a od kapitoly 9 se opora již věnuje výhradně odborné angličtině. Studijní opora sleduje dva základní cíle: upevnění a procvičení gramatiky a rozšíření slovní zásoby, jazykových znalostí a dovedností. Studijní opora není jazykovou učebnicí, proto se vám do rukou dostává studijní, zároveň pracovní materiál, který by Vám měl posloužit k usnadnění studia anglického jazyka na Vysoké škole podnikání, a.s.. Studijní opora je určená studentům prvního, druhého a třetího ročníku kombinovaného bakalářského studijního programu. Jednotlivé kapitoly částečně odpovídají obsahově i časově předmětům přednášeným v prvním, druhém a třetím ročníku studia. Vzájemné propojení s odbornými předměty by mělo posílit pochopení problematiky a usnadnit aplikaci získaných vědomostí v cizojazyčné praxi. Obsah studijní opory byl definován požadavky studijního programu. Obsah jednotlivých kapitol byl konzultován s garanty odborných předmětů. Nebylo snadné skloubit požadavky a včlenit je do jednoho uceleného materiálu tak, aby tento dosáhl přiměřeného rozsahu a navíc respektoval požadavky kladené na studijní materiály zacílené na výuku cizího jazyka. Přesto se domníváme, že opora plní funkci uceleného vysokoškolského materiálu, je zdrojem relevantních informací a zůstává praktickou jazykovou cvičebnicí. Studijní opora představuje základní, nikoli však jediný, studijní materiál pro kombinovanou formu výuky a slouží k přípravě na ústní závěrečnou zkoušku ve třetím ročníku studia. Ambicí autorů bylo zpracovat ucelený materiál, který může být využit jako základní podklad pro přípravu k závěrečné ústní zkoušce. Studijní opora je nástojem standardizace výuky zejména kombinované formy. 5

6 VÝSTUPY Z UČENÍ: Základní gramatiku a základní slovní zásobu určenou pro začátečníky až mírně pokročilé v rozsahu až deseti lekcí jazykových učebnic. Nejzákladnější slovní a frazeologická spojení, základní obchodní terminologii. Rozšíříte slovní zásobu Business English Budete umět pracovat s autentickými anglickými texty Budete schopni prezentovat nabyté vědomosti Prostřednictvím propojení výuky v češtině a angličtině snáze pochopíte obsahy předmětů Budete připraveni k ústní závěrečné zkoušce. ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU: hodin (samostudium TEXTU + řešení úloh) 6

7 1. ANGLICKÁ ABECEDA A ANGLICKÁ VÝSLOVNOST VÝSTUPY Z UČENÍ: Na základě procvičování a kontroly získáte jistotu a plynulost vyjadřování v angličtině v jednoduchým větách. Celkový přehled o základních oblastech obchodní angličtiny Všeobecnou dovednost použití anglické gramatiky Širokou slovní zásobu zaměřenou na odbornou stánku jazyka Základní porozumění v oblastech anglické obchodní korespondence Vhled do oblasti podnikání, ekonomiky, organizačních struktur a obchodního prostředí ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU: hodin (samostudium + řešení úloh) KLÍČOVÁ SLOVA: Anglická abeceda PRŮVODCE KAPITOLOU: Anglická abeceda se skládá z 26 znaků a nezná háčky a čárky. Spelling hláskování je velice důležité. Při současném stavu výslovnosti je často potřebné informace hláskovat (jméno, adresa, název firmy a další údaje při vzájemném představování, přihlašování v hotelu, při objednávkách apod.). Všimněte si, že v angličtině není písmeno CH ve slovníku hledáme pod písmenem C. A B C D E F G H I ei bi: si: di: i: ef dži: eič ai J K L M N O P Q R džei kei el em en әu pi: kju: a: S T U V W X Y Z es ti: ju: vi: double eks wai zed ju: 7

8 Anglická výslovnost (pronunciation) předběhla ve svém vývoji o několik století anglický pravopis (spelling), který ustrnul v podobě, v jaké byl přibližně v Shakespearově době v 16. století. Dnešní způsob psaní v angličtině se tedy nemůže spolehlivě opírat o výslovnost (neplatí PIŠ JAK SLYŠÍŠ ), jak je tomu např. v češtině, slovenštině a do velké míry i v němčině a dalších jazycích. Výslovnost se musíme u každého slovíčka naučit podle slovníku, protože neexistují pevná, univerzálně platná pravidla výslovnosti. Stejně můžeme vyslovit více slov, která jsou napsána rozdílně, nebo slova napsaná stejně čteme rozdílně. Určitá pravidla výslovnosti však přece jenom existují: Výslovnost anglických slov se uvádí v podobě, které říkáme fonetický přepis. V našich slovnících se výslovnost anglických slov uvádí v hranatých závorkách [ ]: chlapec = boy [boi], v anglické literatuře se používají lomítka: chlapec = boy /boi/. Délka samohlásky se vyznačuje dvojtečkou, tedy a: čteme jako á : rameno, ruka = arm [a:m]. Přízvuk, důraz (stress) je v angličtině obvykle na první slabice slova, v jiných případech je ve fonetickém tvaru naznačen krátkou svislou čárkou před slabikou, kterou máme vyslovit s přízvukem: důležitý = important [im po:tnt]. Vedlejší přízvuk se označuje krátkou svislou čárkou dole před přízvučnou slabikou: vnitřní = indoor [ indo:] Pro zvuky, které nedokážeme v češtině vyjádřit žádným písmenem, se ve fonetické podobě používají speciální značky. SAMOHLÁSKY [ æ ] - velmi otevřené široké e. Vyslovuje se hlavně v jednoslabičných slovech a uzavřených slabikách místo napsaného a : HAT [hæt] - klobouk CAT [kæt] - kočka BLACK [blæk] - černý FAT [fæt] - tlustý AXE [æks] - sekera [ ә ] - tzv. MIXED VOWEL oslabená samohláska neurčitého, neutrálního zabarvení. Vyslovuje se hlavně ve slabých, nepřízvučných slabikách, např. na konci slov místo -er, -ar, -or. Rty se artikulace neúčastní, tedy je nezaokrouhlujeme. MINISTER [ ministә] - ministr DOCTOR [ doktә] - doktor, lékař TRACTOR [træktә] - traktor [ ә: ] - dlouhá neutrální samohláska, vyslovujeme ji jako předešlou, ale dlouze. Při vyslovování nezaokrouhlujeme rty: SIR [sә:] - oslovení muže 8

9 GIRL [gә:l] FIRST [fә:st] - dívka, děvče - první, nejprve, nejdříve ZDVOJENÉ SAMOHLÁSKY [ ee ] - vyslovujeme jakou dlouhé í : TREE [tri:] - strom MEET [mi:t] - setkat se, seznámit se SLEEP [sli:p] - spát [ oo ] - vyslovujeme jako u : BOOK [buk] - kniha LOOK [luk] - dívat se, hledat,... WOOD [vud] - les [ e ] - na konci slov se obvykle nevyslovuje, ztrácí se. Je to tzv. němé e. NICE [nais] - pěkný, hezký, milý, hodný PLACE [pleis] - místo MINE [main] - můj DVOJHLÁSKY i [ai] : FINE [fain], NICE [nais] a [ei] : LATE [leit], PLATE [pleit] oy [oi] : BOY [boi], JOY [džoi], TOY [toi] ow [au] : NOW [nau], BROWN [braun] o [әu] : NO [nәu], GO [gәu] ee [iә] : BEER [biә] oo [uә] : POOR [puә] TROJHLÁSKY Jestliže po dvojhláskách [ai, ei, oi, au] následuje ještě zvuk [ә], mluvíme někdy o TROJHLÁSKÁCH: FIRE [faiә] - oheň PLAYER [pleiә] - hráč POWER [pauә] - síla, moc, energie SOUHLÁSKY [ C ] - a/ před souhláskou čteme jako K ROCK [rok] - skála BLACK [blæk] - černý - b/ před a, o, u čteme jako K 9

10 CARPET [ ka:pit] - koberec COUNTRY [ ka:ntri] - krajina, země, venkov CUBE [kju:b] - krychle - c/ před e, i čteme jako S NICE [nais] - hezký, pěkný, CITRON [ sitrn] - citrón CITY [ siti] - město, velkoměsto [ CK ] - čteme jako K JACK [džæk] - Honza PUCK [pak] - skřítek DUCK [dak] - kachna [ R ] - na konci slova a před souhláskou se nevyslovuje CARP [ka:p] - kapr SISTER [ sistә] - sestra NURSE [nә:s] - zdravotní sestra - v ostatních případech dáváme při vyslovování jazyk k dásním za horní zuby, nevyslovujeme tak jasně a zřetelně jako v češtině. (TRACTOR, COUNTRY) - Při vázání slov se vyslovuje i před samohláskou - FOR IT. [ P,T,K ] - na začátku slov před samohláskou mají tzv. přídech (aspirace). Ozve se po nich slabé H nebo CH, jako bychom dýchli na zrcadlo. Ve fonetickém tvaru se přídech neuvádí. PEN [pen] - pero TENT [tent] - stan KIND [kaind] - milý, přátelský, druh,... [ KN ] - vyskytne-li se tato skupina písmen na začátku slova, K nevyslovujeme KNEE [ni:] - koleno KNIT [nit] - plést (svetr) KNOCK [nok] - klepat [ SH ] - čteme jako Š. SHE [ši:] - ona SHOP [šop] - obchod SHAPE [šeip] - tvar SHOE [šu:] - bota [ W ] - vyslovujeme V se zaokrouhlenými rty, zuby se nedotýkají rtů. WISH [wiš] - přání, přát si WINTER [ wintә] - zima WORLD [wә:ld] - svět [ WH ] - vyslovujeme stejně jako samostatné W, nebo W vůbec nevyslovíme 10

11 WHITE [wait] - bílý WHEN [wen] - kdy, když WHAT [wot] - jaký, co WHO [hu:] - kdo WHOLE [hәul] - celý [ WR ] - v této kombinaci na začátku slova nevyslovujeme W WRITE [rait] - psát WRAP [ræp] - zabalit WRONG [roŋ] - špatný, nesprávný [ J ] - vyslovujeme jako DŽ JANE [džein] - Jana JOKE [džәuk] - vtip JAM [džæm] - povidla, džem [ ŋ ] - touto značkou je popsaný zvuk, který se vyslovuje místo skupiny souhlásek NK, NG, a to hlavně na konci slova. G ani K se nevyslovuje. Je to nosová závěrová souhláska, která se tvoří vzadu na patře. ENGLAND [ Iŋlænd] - Anglie SONG [soŋ] - píseň BRING [briŋ] - nést, přinést [ Ө ] - tento zvuk vyslovujeme v některých slovech místo skupiny TH, nazývá se neznělé TH. Koncem jazyka se dotkneme vnitřní strany předních zubů a vyslovíme S ale tak, jako bychom si šlapali na jazyk. THREE [Өri:] - tři THING [Өiŋ] - věc THICK [Өik] - tlustý, hustý [ ð ] - vyslovujeme v ostatních případech místo TH, nazývá se znělé TH. Vyslovujeme ho stejně jako předešlou hlásku, ale místo S vyslovujeme Z. Zní jako něco mezi D a Z. THIS [ðis] tento 11

12 SHRNUTÍ: Studijní opora sleduje dva základní cíle: upevnění a procvičení gramatiky a rozšíření slovní zásoby, jazykových znalostí a dovedností. Studijní opora není jazykovou učebnicí. Texty a cvičení vznikly na základě zkušeností s výukou studentů distančního studia a na základě potřeb vyjádřených samotnými studenty. Lekce obsahují: vysvětlení látky, cvičení k procvičování, k zamyšlení, rozšíření slovní zásoby a náměty k takzvaným esejům /essay/, které v češtině chápeme jako slohové práce. K práci se studijní oporou je nutno předem nastudovat odpovídající slovní zásobu. Nejvyšší zastoupení mají překladová cvičení. Studující mají možnost okamžité konfrontace vlastní práce se správnou verzí uvedenou v závěru opory, v klíči. Překlad sám o sobě představuje tvůrčí práci, proto nelze pokládat verzi uvedenou v klíči za jedinou správnou variantu. Doporučujeme jednotlivé překlady konzultovat Cílem jiných úkolů je budování slovní zásoby. Záleží pouze na vůli a přístupu studujícího rozšířit si vlastní slovní zásobu podle svých specifických potřeb. Tyto úkoly vyžadují práci se slovníkem. Důraz je kladen na samostatnou práci studenta. Zdůrazňujeme, že studijní opora představuje pouze jeden z mnoha nástrojů výuky cizího jazyka. Musí být doplněn dalšími aktivitami studujících: konverzací, náslechem rodilých mluvčí, četbou. DALŠÍ ZDROJE: Dvořáčková, R.: Studijní opora angličtina, Vysoká škola podnikání, a.s Murphy, R.: English Grammar in Use. Cambridge University Press 1994 Murphy, R.: Essential Grammar in Use. Cambridge Univesity Press 1998 Nevludová, V.: Let s start with English, Ostravská universita 2007 Soars, L. Soars, J.: Elementary New Headway. Oxford University Press 2001 Swan, M. Walter, C.: The Good Grammar Book With Answers. Oxford University Press 2003 Zábojová E., Peprník J., Nangonová S., Angličtina pro jazykové školy I. Státní pedagogické nakladatelství. Praha

13 2. SLOVESO BÝT-TO BE, SLOVESO MÍT-TO HAVE VÝSTUPY Z UČENÍ: Na základě procvičování a kontroly získáte jistotu a plynulost vyjadřování v angličtině v jednoduchým větách. Celkový přehled o základních oblastech obchodní angličtiny Všeobecnou dovednost použití anglické gramatiky Širokou slovní zásobu zaměřenou na odbornou stánku jazyka Základní porozumění v oblastech anglické obchodní korespondence Vhled do oblasti podnikání, ekonomiky, organizačních struktur a obchodního prostředí ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU: hodin (samostudium + řešení úloh) KLÍČOVÁ SLOVA: I, you, he, she, it, we, you, they, am, is, are, not, yes, no, have, has Isn t, aren t, haven t, hasn t, what, when, where, why, who, which PRŮVODCE KAPITOLOU: Oznamovací způsob časování slovesa to be I am (I m) Já jsem you are (you re) Ty jsi he is (he s) on je she is (she s) ona je It is (it s) ono je we are (we re) my jsme you are (you re) vy jste they are (they re) oni jsou Z tabulky jsou zřejmé některé rozdíly mezi angličtinou a češtinou. V angličtině musíte vždy použít osobní zájmeno. Například větu Jsem doma je nutno přeložit jako Já jsem doma I am at home. Zájmeno I se navíc vždy musí psát velkým písmenem. Další rozdíl je znatelný v rodech. Zájmeno on a ona he, she je použitelné pouze pro osoby. Proto dům, kočka, kniha jsou v angličtině označovány zájmenem it. Takzvané stažené tvary contracted forms jsou velmi běžné a činí problémy zejména při poslechu rodilých mluvčích. 13

14 Srovnání tvarů českých a anglických ukáže jednodušší výstavbu anglického časování. Zatímco v angličtině najdeme tvary tři am, is, are čeština vyžaduje pro každou osobu tvar zvláštní jsem, jsi, je, jsme, jsou. Příklad 1: Označte pomocí X správný tvar She is happy. She is happy. X 1. You are clever. 2. She is here again. 3. It am good. 4. You is in love. 5. They are lucky. 6. I am good. 7. They is at home. 8. He is from Ostrava. 9. I am Peter. 10. He are at work. Příklad 2: Doplňte zkrácený tvar to be He. a good pupil. He s a good pupil. 1. I... Italian. 2. Diana... a clever pupil. 3. Is he ill? No, he... not. 4. We... right on time. 5. You... late, girls! 6. They... in the clubroom. 7. It... O.K. now. 8. That... a nice umbrella. 9. I... still asleep. 10. Let's hope she... all right. Tvoření záporu slovesa to be. Tvoří se přidáním záporky NOT za tvar slovesa TO BE. Ve zkráceném tvaru sloveso a NOT splývají. Neexistuje zkrácený tvar záporu pro 1. osobu jednotného čísla AMN T, místo něj se používá AREN T. I am not (I m not, I aren t) já nejsem you are not (you aren t) ty nejsi he is not (he isn t) On není 14

15 she is not (she isn t) ona není It is not (it isn t) ono není we are not (we aren t) My nejsme you are not (you aren t) Vy nejste they are not (they aren t) oni nejsou Příklad 1: Označte pomocí X správný tvar They aren t at school. They aren t at school. X 1. You aren t clever. 2. She is nt here. 3. It isn t good. 4. You aren t in love. 5. I amn t happy. 6. They isn t lucky. 7. We arenot at school. 8. She isn t a good pupil. 9. You are not my friend. 10. I am not so clever! Příklad 2: Tvořte zápor v nezkrácené formě 1. I am tired. 2. We are at school. 3. She is my cousin. 4. The students are ready. 5. You are late! 6. It is a good party. 7. I am sleepy today. 8. Martin is famous. 9. My sister is John's friend. 10. You are in trouble, boys! Příklad 3: Tvořte zápor zkrácenou formou 1. I am hard-working. 2. My neighbours are on holiday. 3. Max is my horse. 4. We are at work today. 5. That girl is a good singer. 6. The police are in the house. 7. He is their English teacher. 8. You are angry and tired. 15

16 Tvoření otázky slovesa to be Tvoří se obrácením slovosledu mezi podmětem a tvarem slovesa TO BE. Kladná otázka Záporná otázka am I? Am I not? aren t I? are you? Are you not? aren t you? is he? is he not? isn t he? is she? is she not? isn t she? is it? is it not? isn t it? are we? are we not? aren t we? are you? are you not? aren t you? are they? are they not? aren t they? Příklad 1: Tvořte otázky She is a good friend. Is she a good friend? 1. It is a new motorcycle. 2. They are patient. 3. Father is an electrician. 4. Petra is in Paris. 5. Orchids are very expensive. 6. I am very kind. 7. Marilyn is Belgian. 8. He is never at home. 9. We are on the beach at the seaside. Příklad 2: Přeložte 1. Proč jsou v práci? 2. Jste už zpátky doma? 3. Jsi zamilovaná? 4. Je Natálie v tenise dobrá? 5. Proč jsou zase venku? 6. Kolik je hodin? 7. Je to pro Martina? 8. Jste z Prahy? 9. Jsem to já? 10. Jsme v Ostravě? Krátké odpovědi slovesa to be 16

17 V angličtině nestačí odpovědět pouze YES/NO. V krátké odpovědi používáme vždy pouze osobní zájmeno odpovídající podmětu otázky, nikdy ne vlastní jméno nebo podstatné jméno. V kladné krátké odpovědi používáme plný tvar slovesa TO BE, v záporné krátké odpovědi vždy zkrácený tvar. Are you a student? Yes, I am. No, I aren t. Is Peter a pupil? Yes, he is. No, he isn t. Are your friends young? Yes, we are. No, we aren t. Kontrolní otázky: Doplňte správný tvar slovesa to be Pamela a shop assistant? 2. You... a clever man. 3. It... still here. 4. Excuse me, but... you not Michael Jackson? 5. I... good at sports. 6. He... back at home you also a singer? Oh no, I... an actor. 8. His family... on holiday. 9. We... in the South of Italy. 10. Yes, that... right, I... sad. 11. Mr and Mrs Hill... still at work. 12. It... Friday and Harry... at the language school. 13. I... Harold's friend we all here? Oznamovací způsob časování slovesa to have Je to pomocné sloveso, které samo o sobě znamená MÍT, VLASTNIT. Spojením s dalšími slovy vytváří složená významová slovesa (HAVE BREAKFAST snídat, HAVE A REST odpočívat, ) a používá se i pro vyjádření různých slovesných časů. U samostatného TO HAVE se v hovorové angličtině objevuje doplněk GOT (to have got). I have (I ve) I have got (I ve got) já mám you have (you ve) you have got (you ve got) ty máš he has (he s) he has got (he s got) on má she has (she s) she has got (she s got) ona má it has (it s) it has got (it s got) ono má we have (we ve) we have got (we ve got) my máme you have (you ve) you have got (you ve got) vy máte they have (they ve) they have got (they ve got) oni mají Příklad 1: Doplňte have (got), has (got) 17

18 I a nice dog. I have got a nice dog. 1. We... good jobs. 2. She... a new boyfriend. 3. I... a new bike. 4. Miss Barlow... blue eyes. 5. They... a lot of work today. 6. You... a lot of records! 7. Dad... sun glasses. 8. I... a large dog. 9. The envelope... a wrong address. 10. We... not time for you now. 11. Your friends... all the luck. 12. You... long hair. 13. Bob... a flat on the top floor. 14. This house... one bedroom. Příklad 2: Doplňte have (got), has (got) ve zkráceném tvaru I have got a nice dog. I ve got a nice dog. 1. You... a lot of new books. 2. They... three children. 3. She... new shoes. 4. I... no time for you now. 5. We... strict teachers. 6. He... a large garden. 7. Joe... a lot of friends. 8. Alice... a flat on the second floor. 9. I... brown eyes. Tvoření záporu a otázky slovesa to have Zápor samostatného slovesa TO HAVE se tvoří přidáním záporky NOT ke tvaru slovesa. Používají se také zkrácené tvary. Otázku pomocného slovesa TO HAVE tvoříme obrácením slovosledu mezi podmětem a tvarem slovesa. Když používáme formu TO HAVE GOT, zůstává GOT vždy za podmětem. I have not (I haven t) I haven t got have I? have I got? you have not (you haven t) you haven t got have you? have you got? He has not (he hasn t) he hasn t got has he? has he got? she has not (she hasn t) she hasn t got has she? has she got? it has not (it hasn t) it hasn t got has it? has it got? 18

19 we have not (we haven t) we haven t got have we? have we got? you have not (you haven t) you haven t got have you? have you got? they have not (they haven t) they haven t got have they? have they got? Příklad 1: Tvořte záporné věty I a nice dog. I haven t got a nice dog. 1. The car... clean windows. 2. Children, you... any homework for today. 3. Judith and Lucy... much time. 4. I'm sorry, but your room... a private bathroom. 5. Fred... a good English textbook. 6. Mary... any children. 7. We... a large flat. 8. I... my new motorcycle yet. Příklad 2: Tvořte otázky She has got a red car. Has she got a red car? 1. I have got a TV licence. 2. The baby has got a new toy. 3. You have got a large garden.. 4. He has got a grey jacket. 5. We have got new tickets. 6. Laura has got a good pronunciation. 7. They have got a balcony. Příklad 3: Tvořte záporné věty zkrácenou formou She a red car. She hasn t got a red car. 1. You... much work to do. 2. I... your raincoat. 3. Philip... a small colour TV. 4. The Johnsons... any computer games. 5. Jill... a hat. 6. These plants... any flowers. 7. They... a lot of sweets. 8. Our car... a blue colour. 9. I... a cigarette in my mouth. 10. We... a video recorder. 11. David... a room of his own. 12. She... a job. 19

20 SHRNUTÍ: Studijní opora sleduje dva základní cíle: upevnění a procvičení gramatiky a rozšíření slovní zásoby, jazykových znalostí a dovedností. Studijní opora není jazykovou učebnicí. Texty a cvičení vznikly na základě zkušeností s výukou studentů distančního studia a na základě potřeb vyjádřených samotnými studenty. Lekce obsahují: vysvětlení látky, cvičení k procvičování, k zamyšlení, rozšíření slovní zásoby a náměty k takzvaným esejům /essay/, které v češtině chápeme jako slohové práce. K práci se studijní oporou je nutno předem nastudovat odpovídající slovní zásobu. Nejvyšší zastoupení mají překladová cvičení. Studující mají možnost okamžité konfrontace vlastní práce se správnou verzí uvedenou v závěru opory, v klíči. Překlad sám o sobě představuje tvůrčí práci, proto nelze pokládat verzi uvedenou v klíči za jedinou správnou variantu. Doporučujeme jednotlivé překlady konzultovat Cílem jiných úkolů je budování slovní zásoby. Záleží pouze na vůli a přístupu studujícího rozšířit si vlastní slovní zásobu podle svých specifických potřeb. Tyto úkoly vyžadují práci se slovníkem. Důraz je kladen na samostatnou práci studenta. Zdůrazňujeme, že studijní opora představuje pouze jeden z mnoha nástrojů výuky cizího jazyka. Musí být doplněn dalšími aktivitami studujících: konverzací, náslechem rodilých mluvčí, četbou. KONTROLNÍ OTÁZKY: He... a hobby. I... at home with a friend. In the afternoon they... in the restaurant. She... in love with a young man. The textbook... a lot of exercises. It... my kitchen. They... a daughter. Sheila... a date. He... at school, he is ill. They... happy there. We... a new friend. DALŠÍ ZDROJE: Dvořáčková, R.: Studijní opora angličtina, Vysoká škola podnikání, a.s Murphy, R.: English Grammar in Use. Cambridge University Press 1994 Murphy, R.: Essential Grammar in Use. Cambridge Univesity Press 1998 Nevludová, V.: Let s start with English, Ostravská universita 2007 Soars, L. Soars, J.: Elementary New Headway. Oxford University Press 2001 Swan, M. Walter, C.: The Good Grammar Book With Answers. Oxford University Press

21 Zábojová E., Peprník J., Nangonová S., Angličtina pro jazykové školy I. Státní pedagogické nakladatelství. Praha ŘEŠENÍ A ODPOVĚDI, NÁVODY, NÁVRHY ŘEŠENÍ: Příklad 1: Označte pomocí X správný tvar 1. You are clever. X 2. She is here again. X 3. It am good. 4. You is in love. 5. They are lucky. X 6. I am good. X 7. They is at home. 8. He is from Ostrava. X 9. I am Peter. X 10. He are at work. Příklad 2: Doplňte zkrácený tvar to be 1. I m Italian. 2. Diana s a clever pupil. 3. Is he ill? No, he isn t. 4. We re right on time. 5. You re late, girls! 6. They re in the clubroom. 7. It s O.K. now. 8. That s a nice umbrella. 9. I m still asleep. 10. Let s hope she s all right. Příklad 1: Označte pomocí X správný tvar 1. You aren t clever. X 2. She is nt here. 3. It isn t good. X 4. You aren t in love. X 5. I amn t happy. 6. They isn t lucky. 7. We arenot at school. 8. She isn t a good pupil. X 9. You are not my friend. X 10. I am not so clever! X Příklad 2: Tvořte zápor v nezkrácené formě 21

22 1. am not; 2. are not; 3. is not; 4. are not; 5. are not; 6. is not; 7. am not; 8. is not; 9. is not; 10. are not Příklad 3: Tvořte zápor zkrácenou formou 1. I m not (I am not); 2. aren t; 3. isn t; 4. aren t; 5. isn t; 6. aren t; 7. isn t; 8. aren t Příklad 4: Přeložte 1. You are not (aren t) very clever. 2. He (She) is not (isn t) here. 3. I tis not (isn t) very good. 4. You are not (aren t) in love. 5. You are not (aren t) happy. 6. They are not (aren t) lucky. 7. We are not (aren t) young. 8. I am not (I m not) at home. 9. I am not (I m not) very intelligent 10. You are not (aren t) from Opavia. 11. Mr. Novak and Helen are not (aren t) at home. 12. They are not (aren t) back at work. 13. We are not (aren t) in love with Sámer. 14. You are not (aren t) very attractive. 15. Every young girl is not (isn t) pretty/nice. 16. Irena is not (isn t) good at tennis. 17. Tomas and Daniel are not (aren t) out. 18. Martina is not (isn t) at home. 19. It is not (isn t) for Martin. 20. I am not (I m not) at the language school. Příklad 1: Tvořte otázky 1. Is it a new motorcycle? 2. Are they patient? 3. Is father an electrician? 4. Is Petra in Paris? 5. Are orchids very expensive? 6. Am I very kind? 7. Is Marilyn Belgian? 8. Is he ever at home? 9. Are we on the beach at the seaside? Příklad 2: Doplňte chybějící slova 1. Why; 2. they; 3. it; 4. Where; 5. is; 6. in; 7. you; 8. Who; 9. is; 10. and; 11. at; 12. a hobby 22

23 Příklad 3: Přeložte 1. Why are they at work? 2. Are you back at home? 3. Are you in love? 4. Is Nathalia good at tennis? 5. Why are they out again? 6. What time is it? (What s the time now?) 7. Is it for Martin? 8. Are you from Prague? 9. Is it me? 10. Are we in Ostrava? Příklad 1: Vytvořte odpovědi na otázky z předchozího cvičení Vlastní odpovědi studentů, a to buď kladné nebo záporné. Kontrolní otázky: Doplňte správný tvar slovesa to be 1. Is; 2. are (aren t); 3. is; 4. are; 5. am (am not); 6. is (isn t); 7. Aren t, am; 8. is (isn t); 9. are (aren t); 10. is, am; 11. are; 12. is, is; 13. am (am not); 14. Are Příklad 1: Doplňte have (got), has (got) 1. have; 2. has; 3. have; 4. has; 5. have; 6. have; 7. has; 8. have; 9. has; 10. have; 11. have; 12. have; 13. has; 14. has (got) Příklad 2: Doplňte have (got), has (got) ve zkráceném tvaru 1. You ve; 2. They ve; 3. She s; 4. I ve; 5. We ve; 6. He s; 7. Joe s; 8. Alice s; 9. I ve (got) Příklad 2: Tvořte otázky 1. Have I got a TV licence? 2. Has the baby got a new toy? 3. Have you got a large garden? 4. Has he got a grey jacket? 5. Hve we got new tickets? 6. Has Laura got a good pronunciation? 7. Have they got a balcony? Příklad 3: Tvořte záporné věty zkrácenou formou 23

24 1. haven t; 2. haven t; 3. hasn t; 4. haven t; 5. hasn t; 6. haven t; 7. haven t; 8. hasn t; 9. haven t; 10. haven t; 11. hasn t; 12. hasn t (got) 24

25 3. NEURČITÝ ČLEN A/AN, URČITÝ ČLEN THE, MNOŽNÉ ČÍSLO PODSTATNÝCH JMEN VÝSTUPY Z UČENÍ: Na základě procvičování a kontroly získáte jistotu a plynulost vyjadřování v angličtině v jednoduchým větách. Celkový přehled o základních oblastech obchodní angličtiny Všeobecnou dovednost použití anglické gramatiky Širokou slovní zásobu zaměřenou na odbornou stánku jazyka Základní porozumění v oblastech anglické obchodní korespondence Vhled do oblasti podnikání, ekonomiky, organizačních struktur a obchodního prostředí ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU: hodin (samostudium + řešení úloh) KLÍČOVÁ SLOVA: A, an, the, podstatná jména. PRŮVODCE KAPITOLOU: Člen neurčitý a/an 1. Má tvar A před vyslovovanou souhláskou (a boy, a year, a university, a yellow apple) a tvar AN před vyslovovanou samohláskou (an apple, an orange, an hour, an honest man). 2. Jeho obecný význam je v klasifikaci: zařazuje osobu a věc, na něž se vztahuje, do kategorie jako jednoho z mnoha členů této kategorie. Neurčuje jedince. 3. Používá se pouze před počitatelnými podstatnými jmény v jednotném čísle a jeho význam je NĚJAKÝ, JEDEN, JAKÝSI. Z toho vyplývá, že pro podstatná jména v množném čísle se neurčitý člen nepoužívá. 4. Před podstatným jménem v množném čísle a před nepočitatelným jménem můžeme neurčitý člen nahradit zájmenem SOME. - Give me a pencil. (= any pencil). Dej mi tužku. (=kteroukoliv) - He is a student. (= one of the students) Je student. (=jeden ze studentů) 25

26 - They were looking for a porter. (= anyone who could carry the luggage) Hledali portýra. (=kohokoliv kdo by mohl nést zavazadla) - They are students. Jsou studenti. - What did you buy? Shirts? Co jsi koupil? Košile? - There were books on the table. Na stole byli knihy. - I need a new sweater. Potřebuji nový svetr. - I need some new pencils. Potřebuji nové tužky. - I need some milk. Potřebuji mléko. Nejdůležitější případy použití neurčitého členu: Signalizuje bytost nebo věc, o které se ještě nehovořilo: - It is an old book. - To je (nějaká, jakási, jedna) stará kniha. - He spent two days in a small town. - Strávil dva dni v jednom (nějakém) malém městě. Často se vyskytuje ve vazbě THERE IS/ARE, mluvíme-li o výskytu jedné věci: - There is a book on the table. - Na stole je nějaká kniha. - There is a cinema in our town. - V našem městě je kino. Příklad 1: Doplňte A/AN, kde je nutné I am.. good student. I am a good student. 1. It's not... apple, it is... pear. 2. It's not... newspaper, it is... magazine. 3. It's not... meat, it is... fish. 4. It's not... photograph, it is... painting. 5. It's not... butter, it is... cheese. 6. It's not... blue, it is... green. 7. It's not... red car, it is... orange car. 8. He is not... Englishman, he is... American. 9. They're not... cups, they're... glasses. 10. It's not... Peter, it is...paul. Příklad 2: Doplňte A/AN, kde je nutné 26

ANGLICKÁ VÝSLOVNOST (ENGLISH PRONUNCIATION) Anglická výslovnost (pronunciation) předběhla ve svém vývoji o několik století anglický pravopis (spelling), který ustrnul v podobě, v jaké byl přibližně v Shakespearově

Více

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel English for work, socializing & travel Elementary Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1 Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 3. 1. 2013

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková

Více

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK Vypracovala skupina pro přípravu standardů z anglického jazyka ve složení: Vedoucí: Mgr. Štěpánka Legemzová, ZŠ Angel, Praha 12 Koordinátor za VÚP: Členové: Mgr. Kamila Sladkovská,

Více

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace Alena Kuzmová 2011 Computer Press Brno ????????????? Get Talking! intenzivní kurz anglické konverzace ALENA KUZMOVÁ Computer Press, a. s., 2011. Vydání

Více

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault.

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Don Sparling 1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Angličtina používá according to, když jde o informaci získanou

Více

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného kurzu.

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného kurzu. Unit 7 Přítomný čas prostý a přítomný čas průběhový Čas k prostudování učiva: 7 hodin včetně konzultací Čas potřebný k ověřování učiva: 1 hodina Telínová, A., kolektiv autorů: Eurolingua English 2 (kapitola

Více

Anglická slovesa The English verbs

Anglická slovesa The English verbs Anglická slovesa The English verbs Sloveso v angličtině může vyjadřovat činnost (to read číst, to swim plavat ), stav (to existexistovat, to lie ležet ) nebo proces (to die zemřít, to go on pokračovat).

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 ANGLICKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k)

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) Společná část základní úroveň; poslech s porozuměním úloha 1 V prvním oddílu poslechové části testu žáci uslyší

Více

INSPIROMAT. Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE

INSPIROMAT. Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE INSPIROMAT Výstupy projektu Progress CZ.1.07/1.3.44./01.0038 prosinec 2014 PRŮVODCE UČITELE Průvodce učitele

Více

přepsat docela unavený včera italský

přepsat docela unavený včera italský Unit 1 1)Opakování mluvnice - present simple, past simple 2) Subject pronouns, object pronouns, possessive adjectives Čas k prostudování učiva: 7 hodin včetně konzultací Čas potřebný k ověřování učiva:

Více

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období 11. Charakteristika druhého vzdělávacího období Do 2. vzdělávacího období vstupuje žák vybaven vědomostmi a dovednostmi ze všech primárních vzdělávacích oblastí. Připravenost žáků k učení je v tomto období

Více

Česko-anglický slovníček

Česko-anglický slovníček Bezplatná příloha učebnice Čeština expres 1 Česko-anglický slovníček Bezplatná příloha učebnice Čeština expres 1 Lída Holá, Pavla Bořilová 2011 GLOSSARY Glossary APPENDIX A a ach jo áčko, áčkem adresa

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2009/2010 ANGLICKÝ JAZYK ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo

Více

URČITÝ ČLEN (DEFINITE ARTICLE) Stojí před podstatnými jmény, které už známe, o kterých už byla řeč a v dále vyjmenovaných případech. Má stejný tvar "THE" pro jednotné i množné číslo počitatelných podstatných

Více

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77 ENGLISH 3 Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas, uvařte

Více

Výukový materiál anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ

Výukový materiál anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ Výukový materiál anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ Zpracováno v rámci projektu Inovace jazykového vzdělávání na ZŠ a MŠ Údolí Desné registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.04/03.0057 Projekt je spolufinancován

Více

Metodika angličtiny v praxi. sborník jazykového projektu JARO II

Metodika angličtiny v praxi. sborník jazykového projektu JARO II ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Masarykův ústav vyšších studií Katedra jazyků JASPEX Metodika angličtiny v praxi sborník jazykového projektu JARO II Jana Čadová, Kamila Dolejší, Monika Hřebačková

Více

Školní Vzdělávací Program

Školní Vzdělávací Program Školní Vzdělávací Program Gymnázium, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 4094/13, 466 01, příspěvková organizace Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP... 6 4 UČEBNÍ

Více

UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE

UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 1 actor [ækt ] actress [æktris] age [eidž] Ankara [ ænk r ] Argentina [a:dž n tain] artist [a:tist] astronaut [æstr no:t] be from [bi: from] Beijing [beižiη]

Více

A GRAMMAR OF CZECH AS A FOREIGN LANGUAGE

A GRAMMAR OF CZECH AS A FOREIGN LANGUAGE Introductory information by FACTUM CZ, s.r.o. A GRAMMAR OF CZECH AS A FOREIGN LANGUAGE Karel Tahal 259 pages FACTUM CZ, s.r.o., 2010 1 systematic description of present day Czech seen from the viewpoint

Více

A GRAMMAR OF CZECH AS A FOREIGN LANGUAGE

A GRAMMAR OF CZECH AS A FOREIGN LANGUAGE Introductory information by A GRAMMAR OF CZECH AS A FOREIGN LANGUAGE Karel Tahal 259 pages Factum CZ, s.r.o., 2010 1 systematic description of present day Czech seen from the viewpoint of a foreigner non-traditional

Více

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám ANGLICKÝ JAZYK DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE AJMZD15C0T01 Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

ANGLICKÝ JAZYK AJMZD14C0T01

ANGLICKÝ JAZYK AJMZD14C0T01 ANGLICKÝ JAZYK AJMZD14C0T01 DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

Předmět: Anglický jazyk

Předmět: Anglický jazyk 5.1.2 Obor: Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika předmětu anglický jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk, se realizuje v předmětu anglický jazyk a

Více

Unit 2. Unit 3. Známe se? (Setkali jsme se už někdy?)

Unit 2. Unit 3. Známe se? (Setkali jsme se už někdy?) English 2 Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas, uvařte

Více

Sylaby kurzů cizího jazyka pro profesní potřeby učitelů základních a středních škol

Sylaby kurzů cizího jazyka pro profesní potřeby učitelů základních a středních škol UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PEDAGOGICKÁ FAKULTA CENTRUM JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY Sylaby kurzů cizího jazyka pro profesní potřeby učitelů základních a středních škol Grantový projekt podporovaný

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český

Více