MOTIVACE U ENÍ NA ZŠ Úsilí o inovaci vnit ní práce škol se základním vzd láváním Pedagogika U it se se zájmem, u it se pro život Komenský

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOTIVACE U ENÍ NA ZŠ Úsilí o inovaci vnit ní práce škol se základním vzd láváním Pedagogika U it se se zájmem, u it se pro život Komenský"

Transkript

1 MOTIVACE UENÍ NA ZŠ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) nebo v papírové podob em na adrese 1. Úsilí o inovaci vnitní práce škol se základním vzdláváním / [Attempts at innovating internal practice of schools providing basic education] / Zdena Rosecká - - eština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 4 In: Pedagogika : asopis pro vdy o vzdlávání a výchov -- ISSN [CZ] - - Ro. 55,. 1 (2005), s Sta informuje o vzniku a innosti Sdružení pedagog a škol se základním vzdláváním Tvoivá škola. Charakterizuje didaktické postupy tzv. innostního uení, vetn vhodné volby a tvorby materiálu pro toto uení. Seznamuje s pojetím vztahu uitele a žák, s pístupem k hodnocení žák a popisuje cíle, kterých chtjí uitelé zapojení do daného projektu dosáhnout. základní škola ; inovace ve vzdlávání ; uení ešením problém ; vztah uitel-žák ; didaktika ; hodnocení žáka ; motivace uení ; Tvoivá škola 2. Uit se se zájmem, uit se pro život / [To learn with interest, to learn for life] / Jana Cachová -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 2 In: Komenský : asopis pro uitele základní školy -- ISSN [CZ] -- Ro. 129,. 4 (2004/2005), s Na mnohých základních školách stále pevládá tradiní (pasivní) pojetí výuky, ped novými pokrokovými vyuovacími pístupy. Jen málo uitel dokáže dti zaujmout a aktivn je zapojit do vyuování. Uitelé vtšinou pouze pednášejí fakta a málo se starají, jaký zájem žáci o uivo mají. Tradiní vyuování (uitel pednáší a žáci naslouchají) tlumí žákovu zvídavost, spolupráci a spolutvoivost. Pokud žák dlá nco s radostí a zaujetím, je také ochotný se pro to nauit vše potebné. Uvedeno nkolik píklad, jak žáky motivovat k uení v hodin matematiky. matematika ; výuka ; frontální vyuování ; uitel ; výklad ; pedagogická komunikace ; kvalita ; vztah uitel-žák ; žák ; motivace uení ; základní škola ; ukázka 1

2 3. Káze ve tídách I. [Discipline in classrooms I.: why are children at school?] / pro jsou dti ve škole? / Robert apek -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy In: Moderní vyuování : asopis pro nové programy v eském základním školství -- ISSN [CZ] -- Ro. 13,. 2 (2007), s Problematika udržování kázn ve výuce a motivace žák v souasné základní škole. Upednostování gymnaziálního vzdlávání a pípravy na nj - vliv na káze ve tíd - špika tídy se intenzivn pipravuje k pijímacím zkouškám na gymnázium, zbytek (ti, kteí selhali) zdržuje a obtžuje, pípadn se nudí a vyrušuje. Motivace žák k uení - pokles v prbhu školní docházky práv v souvislosti se zamením výuky na pípravu budoucích gymnazist i se zmnou vyuovacích metod a pístupu k žákm všeobecn. Aktivizaní metody vhodné pro výuku na základní škole. základní škola ; motivace ; motivace uení ; káze ; cíl výuky ; vyuovací metoda 4. ICT v život dnešních základních škol (oima jejich editel) / [ICT in the life of present primary and lower secondary school (through the eyes of headteachers)] / Jií Zounek -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 5 In: Pedagogické rozhady -- ISSN [SK] -- Ro. 16,. 2 (2007), s Výsledky výzkumu s názvem Informaní a komunikaní technologie a kultura školy. Výzkum byl realizovaný v letech mezi editeli základních škol a zjišoval, které oblasti chodu školy ovlivnily prostedky ICT nejvíce. Vliv ICT na motivaci a aktivitu žák, na metody výuky a tvoivost uitel. didaktické využití poítae ; informaní technologie ; vzdlávací technologie ; základní škola ; editel školy ; psobení ; motivace uení ; tvoivost ; výsledek výzkumu ; eská republika 5. Národní technické muzeum vytvoilo projekt, který žákm zpíjemuje uení fyziky / [National technical museum has created a project, which makes physics learning pleasant for pupils] / Kateina Saparová ; [Odpovdný redaktor] Zlata Šástková -- eština In: Školství -- ISSN [CZ] -- Ro. 15,. 14 (2007), s. 7. Prezentace dvouletého projektu Národního technického muzea, který má v dtech probudit zájem o fyziku. Témata ukazuje hlavn po praktické stránce. Zpsob 2

3 financování projektu. Cílem projektu je vytvoit ve spolupráci se školami nový interaktivní vzdlávací program pro druhý stupe základních škol. Fáze projektu, partnerství se školami a odborná garance projektu. Pracovní listy, exponáty a modely; témata navazují na expozice muzea a zárove na osnovy ZŠ. Pilotní ovení projektu. Na internetové adrese jsou uvedeny anotace jednotlivých témat. projekt ; fyzika ; motivace uení ; financování ; pracovní sešit ; muzeopedagogika ; základní škola ; druhý stupe ; spolupráce ; muzeum ; vzdlávací program ; interaktivní vzdlávací program 6. K metodám kreativního vyuování v chemii na základní škole / [Methods of creative instruction in chemistry in lower secondary school] / Aleš Chupá -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 18 In: Pedagogické rozhady -- ISSN [SK] -- Ro. 16,. 4 (2007), s Význam metod kreativního vyuování pro osobnost žáka. Možnosti zvýšení zájmu žák základní školy o chemii pomocí metod kreativního vyuování, nap. divergentních uebních úloh, projektové výuky, experiment nebo her. tvoivost ; zájem ; motivace uení ; chemie ; žák ; základní škola ; vyuovací metoda ; projektová metoda ; experiment ; hra 7. Šesák v domácí škole? Pro ne! / [Twelve years old pupil at home school? Why not?] / Marie Tthalová -- eština In: Rodina a škola -- ISSN [CZ] -- Ro. 54,. 10 (2007), s Školní rok 2007/08 pinesl pokusné ovování domácího vyuování na 2. stupni ZŠ. Zkušenosti Jany Kubínové, která uí doma své dti již 6 let a letos má šesáka. Popisuje školní den v domácí škole, kde nesmí chybt motivace, pevná vle, plánování a ád. Ke kladm i záporm domácího vyuování se vyjadují i její dti. Problém adaptace na RVP. domácí vzdlávání ; rodinné prostedí ; motivace uení ; rámcový vzdlávací program ; druhý stupe ; plánování ; základní škola 3

4 8. Elektronická podpora výuky chemie na základní škole / [Electronic support of chemistry teaching in primary school] / Aleš Chupá -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 2 In: Biologie, chemie, zempis : asopis pro výuku pírodovdných pedmt na základních a stedních školách -- ISSN [CZ] -- Ro. 17,. 1 (2008), s Pi elektronické podpoe ve výuce jde pedevším o názornost daného tématu, pozitivní motivaci žáka, zptnou vazbu a je i pínosem pro žáky s poruchami uení. Videoprojekce chemických dj. Výukové programy s poítaovou podporou. Ukázka prezentace ze školy autora (ZŠ Šenov) - virtuální návštva v pivovaru. Nkolik webových adres. chemie ; výuka ; základní škola ; poíta ; zptná vazba ; porucha uení ; video ; motivace uení ; informace ; didaktické využití poítae ; výukový software 9. Propojení jazyka, slohu a literatury ve výuce eského jazyka / [Connection of language, composition and literature in Czech language lessons] / Kvta Rysová -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 5 In: eský jazyk a literatura -- ISSN [CZ] -- Ro. 58,. 3 (2007/2008), s Výuka slohu je na ZŠ i víceletých gymnáziích asto opomíjena. Odstranní disproporcí mezi jazykovou výukou, slohem a literaturou mže pomoci ešit školní vzdlávací programy jednotlivých škol. Na konkrétních píkladech autorka ukazuje, jak spolu jednotlivé složky pedmtu souvisejí a jak lze žáky motivovat, aby pro n byl eský jazyk zajímavým. eština ; sloh ; vyuovací metoda ; základní škola ; víceleté gymnázium ; literární výchova ; motivace uení ; školní vzdlávací program 10. Další objevení Ameriky ve výuce tení? / [Another mare's nest in reading instruction?] / Barbara echová -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 1 55,. 4 (2008), s

5 V nmeckém nakladatelství Springer Medizin vyšly výsledky projektu Jak uit íst a psát. Je zde pedstavena nová metoda postavená na drilu, který je však žákm podán zábavným zpsobem. Uitelé metodu hodnotí jako dobe strukturovanou a jasnou pro dti. tení ; vyuovací metoda ; základní škola ; pracovní sešit ; motivace uení ; výuka ; žák ; projekt ; technika tení 11. Hledáme nejlepšího mladého chemika / [We are looking for the best young chemist] / Markéta Fingerová -- eština 55,. 10 (2008), s. 25. Informace o soutži Hledáme nejlepšího mladého chemika, která je organizována pro zvýšení popularizace chemie mezi žáky základní školy a jako motivace žák pro budoucí povolání. V letošním roce na téma Chemie u nás doma, na zahrad, v kuchyni. Na realizaci soutže se podílí Pardubický kraj a chemicko-technologické spolenosti z pardubického regionu. základní škola ; chemie ; volba povolání ; pedagogika zážitku ; motivace uení ; soutžení ; inovace ve vzdlávání ; popularizace ; Pardubický kraj ; 2008/ Kolo ve výuce? : [Bicycle in education?: why not?] / pro ne? / Lenka Kašparová, Jana Peterková -- eština 56,. 1 (2009), s Ukázka praktického využití jízdního kola v rámci projektového vyuování v 5. a 6. roníku ZŠ. Píprava akce, následné využití zážitk a nových vdomostí z výletu do výuky v konkrétních pedmtech. Cyklistika a prezová témata. V tabulce píklad dotazníku pro reflexi zážitk. základní škola ; projektová metoda ; mezipedmtové téma ; sportovní akce ; motivace uení ; vyuovací metoda ; pedagogika zážitku ; cyklistika 13. Motivace na škole v pírod / [Motivation in open-air school] / Kateina Janaíková -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 7 In: Moderní vyuování : asopis na podporu rozvoje škol -- ISSN Ro. 14,. 6 (2008), s

6 Využití prvk kooperativní motivace v rámci školy v pírod. Nkteré negativní dsledky soutživých her na jednotlivé leny dtského kolektivu, kteí jsou njakým zpsobem hendikepovaní. Autorka lánku nabízí funkní ešení, jak motivovat bez srovnávání, jak soutžit bez vítze a poražených, respektive jak zajistit, aby vyhráli všichni. Ukázka aktivity asu je málo a voda stoupá - cíle této aktivity, potebný materiál a pomcky, samotná motivace, systém bodování, prbh, pozitivní psobení, možné problémy, obmny. Aktivity vychází z konceptu environmentální výchovy na prvním stupni ZŠ - je zamena na rozvoj osobnostních charakteristik, na rozvoj úcty k lovku a spolupráce mezi dtmi a z toho vycházející rozvoj kognitivní. základní škola ; první stupe ; škola v pírod ; motivace ; spolupráce ; uení ve skupin ; sociální výchova ; sociální dovednost ; sociální chování ; sociální komunikace ; ekologická výchova 14. Když se ve škole malují hieroglyfy / [Some facts about project method] / Barbara Hansen echová -- eština In: Dti a my : asopis pro rodie, uitele a pracovníky pomáhajících profesí -- ISSN Ro. 39,. 5 (2009), s. 46. Projektová metoda spojuje uivo pomocí jednotící myšlenky a pracuje na problému v souvislostech. Jak k této vyuovací metod pistupují jednotlivé školy, jaké výhody pináší pro žáky a jaké pro uitele. asto chybí koncepce, problémem je nahodilost v plánování projekt. základní škola ; vyuovací metoda ; projekt ; projektová metoda ; plánování ; motivace uení ; role uitele ; píprava na vyuování 15. I v matematice platí: bez práce nejsou koláe / [It holds for mathematics too: no gains without pains] / Markéta Grulichová -- eština In: Týdeník školství [Tištný text] -- ISSN Ro. 17,. 18 (2009), s. 5. Reakce na zhoršené výsledky eských žák 4. a 8. tíd v matematice v mezinárodním výzkumu TIMSS Možné píiny tohoto zhoršení dle F. Roubíka z Matematického ústavu Akademie vd R: nevhodné cíle a metody výuky matematiky na základních školách, nevhodná motivace žák (ne nco umt, ale získat slušnou známku), podceování role pamti a zanedbávání matematického emesla (nedostatené procviování základních poetních úkon). Souhlasné názory uitel. 6

7 matematika ; úrove vdomostí ; dovednost ; školní neúspch ; poítání ; žák ; základní škola ; cíl výuky ; vyuovací metoda ; motivace uení ; TIMSS ; Dvody, pro se eští žáci uí fyziku / [Reasons why Czech pupils learn physics] / Vojtch Žák -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 8 In: Pedagogika : asopis pro vdy o vzdlávání a výchov -- ISSN Ro. 59,. 3 (2009), s ešení problému relativn nízkého zájmu žák o fyziku. Dotazníkové šetení žák základních a stedních škol. Jedním z cíl bylo analyzovat, pro se žáci uí fyziku. Nejsilnjším dvodem byla touha po dobrých známkách, u žák stedních škol dále domnnka, že budou potebovat fyziku ve svém povolání. Další (slabší) dvody - rodie si myslí, že je fyzika dležitá a chci vdt, jak fungují vci okolo m. fyzika ; uení ; žák ; motivace ; základní škola ; stední škola ; dotazník ; výzkumná technika ; pedagogický výzkum 17. Mají dívky a chlapci rozdílné postoje k fyzice a zájem o ni? Co s tím? / [Do boys and girls differ in their interests in and attitudes towards physics? What is to be done about it?] / Martina Kekule, Vojtch Žák -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy In: Pedagogická orientace -- ISSN Ro. 19,. 3 (2009), s Fyzika patí k nejmén oblíbeným pedmtm ve školách. Provedení dotazníkového šetení, které zjišovalo postoje mladých lidí k fyzice a k výuce fyziky (více než 4000 dotazovaných z 2. stupn ZŠ a SŠ z celé R). Vtšinu žák na ZŠ fyzika baví (na rozdíl od SŠ), rádi by v hodinách fyziky experimentovali, nechtjí ešit poetní úlohy a odvozovat vzoreky. Nejzajímavjší je pro n astrofyzika, optika a témata spojená s bezpeností a moderními technologiemi. fyzika ; uení ; žák ; motivace ; základní škola ; stední škola ; dotazník ; postoj žáka ; výzkumná technika ; pedagogický výzkum 18. Interaktivní tabule ve výuce fyziky na základní škole / [Whiteboard in primary school physics teaching] / Eva Hejnová, Ržena Koláová -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 6 7

8 In: Matematika, fyzika, informatika : asopis pro výuku na základních a stedních školách -- ISSN Ro. 19,. 6 (2009), s Interaktivní tabule z obecnjšího hlediska. Vtší aktivní úast žák ve výuce. Nezastupitelná role uitele, píprava na hodinu vedenou interaktivní formou je však náronjší. Využití zejména u témat, kde se pracuje s obrázky a schématy, kde mohou rzné animace zvyšovat pozornost žák, pi zápisu do sešitu apod. Zvýšená motivace k uení, možnost procviování uiva. forma výuky ; fyzika ; základní škola ; role uitele ; pozornost ; participace ; motivace uení ; cviení ; aktivní metoda ; interaktivní tabule 19. Tipy do hodin anglického jazyka / [Tips for English lessons] / Veronika Jiroušková, Dagmar Czatová -- eština 57,. 2 (2010), s Aktivity, které napomáhají motivaci výuky anglitiny na základní škole. Motivaní zaátek hodiny, obrázkové karty - flashcards, tangramy - zábavné procviování slovní zásoby a gramatiky. Inspirace pro uitele a návod, jaké pomcky si vytvoit, aby výuka byla pro žáky zábavná. základní škola ; jazykové vzdlávání ; jazyková výuka ; cizí jazyk ; anglitina ; motivace uení ; didaktická hra ; aktivní metoda ; pomcky žáka 20. Hrnec plný poezie / [Pot full of poetry] / Hana Prchlíková -- eština 57,. 5 (2010), s. 25. Inspirace pro uitele eštiny - jak motivovat žáky 9. roníku k zájmu o poezii. Zajímavá metoda práce, kdy žáci pracují s obsahem hrnce, který je naplnn básnickými sbírkami. Po nesmlém zaátku, kdy pátrají po obsahu hrnce, následuje skupinová práce, kdy žáci nakonec nejen tou poezii a pracují s verši, ale také vytváejí vlastní poezii. základní škola ; literární výchova ; poezie ; skupinové vyuování ; skupinová práce ; motivace uení ; práce s textem ; vyuovací metoda ; roník 9 Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková

9 9

DOMÁCÍ VZD LÁVÁNÍ Pro koho je domácí vzd lávání? Informatorium Škola hrou, domov hernou Literární noviny

DOMÁCÍ VZD LÁVÁNÍ Pro koho je domácí vzd lávání? Informatorium Škola hrou, domov hernou Literární noviny DOMÁCÍ VZDLÁVÁNÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 4/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 Pojetí školního vzdlávacího programu Základní vzdlávání prochází zásadními zmnami. Každá škola získala více pedagogické autonomie s možností pizpsobení

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta 2 Pedagogická praxe v pregraduální píprav uitel Sborník z mezinárodní konference konané dne 24. února 2004 na Pedagogické fakult MU v Brn Editoi: Jií Havel,

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo papírové

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

4. Základy spoleenských vd

4. Základy spoleenských vd 4. Základy spoleenských vd 255 Vzdlávací oblast: lovk a spolenost Vzdlávací obor: Obanský a spoleenskovdní základ Vzdlávací pedmt: Základy spoleenských vd 2. Charakteristika vyuovacích pedmt ( základní

Více

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 1. Právní minimum pro editele knihoven Cílem projektu je zvýšit informovanost, resp. vzdlání editel veejných knihoven (obecní, mstské, event. krajské) s právní

Více

Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje.

Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje. Mgr. Renata Kostlánová, kvten 2012 Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje. 1 ÚVOD... 3 1. PRACOVNÍ NÁPL ŠKOLNÍHO SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA... 3 2. DEPISTÁŽNÍ - ZÁCHYTOVÁ

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Autor: Josef Smolík, Petra Vejvodová Email: josef@mail.muni.cz, vejvodov@fss.muni.cz

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Výroní zpráva o plnní regionálních funkcí krajských knihoven na území R za rok 2007 Zpracováno na základ Roních zpráv o výkonu regionálních funkcí v roce

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

Lekce k výuce pírodovdných pedmt s využitím interaktivní tabule

Lekce k výuce pírodovdných pedmt s využitím interaktivní tabule Lekce k výuce pírodovdných pedmt s využitím interaktivní tabule Gymnázium a Stední odborná škola Rájec-Jestebí, o. p. s. Komenského 240 679 02 Rájec-Jestebí Kontakt: kancelar@gymnaziumrajec.cz Autoi: Ing.

Více

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15)

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) Otevřená společnost o.p.s. Centrum ProEquality březen 2010 ENY A ESKÁ SPOLENOST Hodnocení

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. EUROTOPIA Opava o.p.s. OBSAH

VÝRONÍ ZPRÁVA. EUROTOPIA Opava o.p.s. OBSAH EUROTOPIA Opava o.p.s. VÝRONÍ ZPRÁVA OBSAH O organizaci 1 Cíle innosti Hlavní innosti Hodnotící zpráva za rok 2006 3 Nízkoprahový klub Modrá koka 4 Volnoasové aktivity pro dti a mládež 8 Pobyty 9 Projekt

Více

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby)

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby) ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektroenergetiky Studie disertaní práce: Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost

Více

Výroní zpráva za rok 2003

Výroní zpráva za rok 2003 Výroní zpráva za rok 2003 Základní údaje: Název organizace: Lorm Spolenost pro hluchoslepé Právní forma: obanské sdružení Sídlo: Zborovská 62, 150 00 Praha 5 IO: 45246068 DI: 005-45246068/ CZ45246068 Bankovní

Více

Pée o opuštné dti v eské republice

Pée o opuštné dti v eské republice Pée o opuštné dti v eské republice Ing. Eva Pilátová Téma opuštných, nechtných a týraných dtí je v souasné dob velice aktuální a populární. Obecn se má za to, že na dti každý slyší, že jejich osudy jsou

Více