ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLE. Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLE. Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol"

Transkript

1

2 ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLE Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol MŠ Mozaika Jihlava 2012

3 ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLE Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol Autoři Ivona Nováčková Karolína Prchalová Lenka Pospíchalová Mgr., Bc. Jarmila Bučková ilustrace: Karolína Prchalová sazba not: Mgr. Jarmila Bučková grafická úprava, obálka: Martin Buček Odborná spolupráce Mgr. Sylvie Doláková Mgr. Iveta Nečadová Kontakty Tel.: Tisk Jiprint, s.r.o. Jihlava 2012 Vydal MŠ Mozaika Jihlava, duben 2012 NEPRODEJNÉ

4

5

6 Úvod Žádný člověk se dnes již neobejde bez znalosti dalšího jazyka, než je jeho mateřský. Proto je jednou z priorit Lisabonské strategie Evropské unie zkvalitnění a posílení jazykového vzdělávání. Přirozenou součástí života každého jedince by tak měla být výuka cizího jazyka od raného dětství po dospělost, vedoucí k vzájemnému porozumění mezi lidmi jiných národů a odlišných kultur. Příručka Angličtina v mateřské škole byla vytvořena během tříletého grantového projektu Mozaika nových inspirací pro pedagogy mateřské školy spolufinancovaného z ESF a rozpočtu České republiky. Projekt byl zaměřen na další vzdělávání učitelek MŠ Mozaika Jihlava v oblastech anglického jazyka, ICT, moderních výukových metod a EVVO. Partnerem projektu byla Vysočina Education. Příručka vznikla na základě poznatků a dovedností získaných během jazykově metodických kurzů a seminářů, pořádaných v rámci grantového projektu a praktických zkušeností autorek z výuky angličtiny přímo v mateřské škole. Obsahuje nabídku různých vyzkoušených aktivit her, rýmovaček, říkanek, písniček a krátkých příběhů, metodické postupy pro učitele, využití těchto aktivit, základní pokyny pro práci a organizaci ve třídě, doporučenou literaturu a další zdroje. Přáním autorek je, aby se stala inspirací dalším pedagogům na cestě podněcování touhy učit se komunikovat v jiném jazyce, poznávat, uvědomovat si a přirozeně přijímat odlišnosti jiných kultur a vzájemně si tak porozumět. Mgr., Bc. Jarmila Bučková Ředitelka MŠ Mozaika Jihlava Hlavní manažer projektu Poděkování patří lektorkám seminářů a kurzů Mgr. Sylvii Dolákové, Mgr. Ivetě Nečadové a Mgr. Heleně Břízové, které nás během tříletého projektu vzdělávaly v angličtině a metodice a předaly nám mnoho svých poznatků a zkušeností pro výuku nejmenších dětí. 1

7 CIZÍ V MATEŘSKĚ ŠKOLE J. Bučková Seznamování dětí s cizím jazykem je součástí vzdělávací nabídky mnoha mateřských škol. Probíhá různými formami například jako doplňková činnost hlavního vzdělávacího programu, jako kroužek nebo kurz vedený lektorem nebo učitelkou mateřské školy. Nejpřirozenější formou je, když se výuka angličtiny stane nedílnou součástí vzdělávacího programu ve třídě a s cizím jazykem děti seznamuje učitelka, která je s nimi denně ve styku, vzájemně se dobře s dětmi zná. Může potom navazovat na přirozené situace a témata ze Školního (třídního) vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Základní metodou v mateřské škole a tedy i při seznamování dětí s cizím jazykem je hra, založená na zkušenostech a prožitcích dítěte, situační učení, využití jednoduchých příběhů, říkanek, písniček a rýmovaček, doprovázených pohybem a rytmizací. Nedílnou součástí jsou i výtvarné a pracovní tvořivé aktivity. Při rozvíjení slovní zásoby u dětí předškolního věku je zvláště důležité zapojovat co nejvíce smyslů a důsledně uplatňovat zásadu názornosti. Nejúčinnější je využití obrázků a skutečných předmětů, přirozených běžných situací ve třídě a při pobytu venku. Cílem seznamování dětí s cizím jazykem není učení jazyku pro jazyk sám, ale jazyk je prostředníkem dalšího poznávání a komunikace. Během osvojování cizího jazyka prostřednictvím různých metod a forem práce jsou u dětí utvářeny klíčové kompetence stanovené v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV). Zejména jde o kompetence k učení, kompetence komunikativní, kompetence k řešení problémů, kompetence sociální a personální, kompetence činnostní a občanské. VČASNÉ ZAHÁJENÍ OSVOJOVÁNÍ CIZÍHO A Podporuje rozvoj poznávání a tvořivosti dítěte Dobrý prostředek k socializaci dítěte ve třídě Aktivizující a motivační prvek Pomáhá učit i mateřskému jazyku Mateřská škola má pro osvojování cizího jazyka podmínky Multisenzoriální přístup Další jazyk je pro dítě stejně přirozený jako mateřský, neučí se nová slova a fráze vědomě. Dítě se učí mimochodem soustředí se na hru, myslí na využití jazyka, ne na jazyk sám. Učí se cizí jazyk ve stejných situacích jako mateřský při běžných denních činnostech, hrách, při zpěvu písní, u říkadel, čtení, prostřednictvím příběhů, při výtvarných a pracovních aktivitách. 2

8 Celistvost Dítě se zaměřuje na obsah, ne na jazyk, má pro něj význam pro komunikaci prožije si situace v cizím jazyce. Přirozená potřeba dítěte k aktivitě dítě experimentuje, osvojuje si, hledá a nalézá, zjišťuje, zkouší, prožívá nové situace nabídka jazyka je další příležitostí pro dítě. Význam učení se poslechem. Děti si rády zkoušejí zvuky jazyka napodobují ho, vytváří si nový (další) zvukový vzorec učí se rozpoznávání zvuku, intonaci, rytmu vět. Trénují si vědomé naslouchání pomáhá to i k rozvoji mateřského jazyka (např. fonematického sluchu). Osobnostně sociální aspekt dítě něco nového dokáže, má z toho uspokojení a radost rozvoj sebeuvědomění, uvědomění si role ve skupině, rozvoj komunikace, vnímání odlišnosti jiných kultur, vzájemné porozumění. Z pohledu neurolingvistiky Bezděčné učení, přímá metoda u čtyř až pětiletých dětí se jazyk ukládá jinak v mozku, než potom v pozdějším věku. Dítě se učí další jazyk spontánně, instinktivně, absorbuje ho z prostředí. Absorpční a instinktivní schopnost učit se cizí jazyk přetrvává do 6 8 let a potom se vytrácí. Později je to pro dítě dřina výhoda potenciálu malých dětí. Možnost transferu co se dítě naučí v jednom jazyce, přenese do druhého. Při učení se dvěma jazykům je dítě nuceno myslet, ne jenom mechanicky opakovat, získané zkušenosti si převádí z jednoho jazyka do druhého. Kognitivní (poznávací) flexibilita je při učení se dvěma jazykům silnější gymnastika mozku. Metalingvistický aspekt Zájem o cizí jazyk podporuje analytické schopnosti dítěte, lepší sociální senzibilitu, zlepšuje toleranci, přizpůsobivost. Pedagog mateřské školy předpoklady pro výuku cizího jazyka Schopnost probudit zájem o cizí jazyk tak, aby to pro dítě byla aktivní zábava a hra. Nadšený pedagog = nadšené dítě, pedagog věří ve schopnosti dítěte, kladně reaguje na jeho projev, i když slova nejsou vyslovena úplně správně. Správná výslovnost a dostatečná jazyková vybavenost pedagoga - děti si osvojují ty jazykové prostředky, které slyší ve svém okolí. Potřebují proto 3

9 slyšet cizí jazyk často. Porozumí obsahu, aniž umí jednotlivá slova. Důležitá je intonace, mimika, tón řeči. Děti budou samy mluvit tak jako lidé, které slýchaly. Integrovaný přístup jednotlivé jednotky výuky jazyka netvoří oddělené celky jsou integrovanou součástí celé vzdělávací nabídky. Pedagog vychází z toho, o co mají děti zájem, vhodně navazuje na témata a činnosti integrovaných bloků ze ŠVP PV (TVP PV). Metodická vybavenost užívá materiály vhodné pro věkovou skupinu 3 6 let (originál knihy, říkadla, písně, CD, DVD ) vytváří si anglický zásobník her, pohybových her, říkanek, básniček, písniček, příběhů, zásobník pokynů pro práci s pracovními listy a pro výtvarné a pracovní aktivity zná organizační pokyny pro hry, slovník pro běžné aktivity režimu dne v MŠ svůj zásobník využívá k projektování do ŠVP PV (TVP PV) návaznost na integrované bloky nabízí vyváženou a pestrou skladbu činností a aktivit rušné (lively activities), klidné (calming activities), hry na rozvoj myšlení (games for development of the human brain), třídění (classifying), rozpoznávání (recognition), co sem nepatří (find the odd one out), hledej rozdíly (spot the differences), denní rituály (daily rituals), angličtinu v každodenních situacích (English in everyday situations), angličtinu pro komunikaci (communicative language learning). Uvědomuje si a respektuje tzv. tiché období etapa, kdy dítě absorbuje po nějakou dobu (individuálně) cizí jazyk před tím, než cokoliv v cizím jazyce produkuje. Propojení motivace a prožitku vždy jde o hru na něco, nejen o nácvik slovních spojení. Např: Skřítek Nepořádníček něco rozházel hračky, oblečení. Jsme v obchodním domě a nakupujeme - oblečení, hračky, jídlo... Vytváříme album rodina. Řešíme nějaký problém, vedeme ke spolupráci jsme u lékaře. Využíváme přirozené situace a motivace založené na zážitku, zkušenosti např. vydáme se do lesa, na farmu, do Zoo, džungle, do supermarketu, k lékaři, na hřiště, domů, do školky, na oslavu, karneval, do pohádky, k moři, na sport apod. 4

10 JAK PROJEKTOVAT ANGLIČTINU do RVP PV (TVP PV)? Příklad rozpracování AJ do integrovaného bloku Ivona Nováčková NÁŠ SVĚT Přibližný časový rozsah: 6 týdnů Charakteristika bloku Kdo jsem já Představujeme se navzájem, známe svou adresu představit se anglicky. Znám své tělo podle encyklopedie poznáváme své tělo, umíme pojmenovat části těla, hledáme rozdíly mezi chlapci a děvčaty anglicky pojmenovat části těla. Co zdravého pro sebe udělat výpravy do nejbližšího okolí naší školky, poznáváme okolí MŠ, pozorujeme zimní přírodu, zvířata, stavíme sněhuláky, chodíme sportovat, sáňkovat, bruslit anglicky pojmenovat zimní sporty, slovíčka popisující přírodu (strom, sníh, pole). Kdo patří do mé rodiny pojmenováváme členy rodiny, kreslíme postavy, modelujeme, uvědomujeme si údaje členů rodiny, co je doma, obohacení slovníku anglicky pojmenovat členy rodiny. Cíl Seznámení se s cizím jazykem formou her a prožitků, rozlišit v angličtině názvy členů rodiny, zimních sportů, pojmenovat členy rodiny, slovíčka spojená se zimou a přírodou. Učit se držet tužku a rozvíjet jemnou motoriku vybarvováním a obtahováním, rozpoznat to, co na obrázku chybí a nakreslit to. Očekávané výstupy Děti se naučí nová slova a porovnávají je s jiným jazykem, učí se je používat. Seznámí se s novým kamarádem, který si s nimi bude hrát anglicky. Děti se záměrně soustředí na činnost, cvičí paměť, pracují s obrazovým materiálem. Vnímají a dovídají se nové věci a přemýšlí o nich. Témata bloku 1) Person Člověk 2) World Svět (okolí) 3) Family Rodina 1) Person Člověk Cíl rozvíjení psychické i fyzické zdatnosti vytváření zdravých životních návyků pohybové aktivity osvojení si poznatků a dovedností k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení rozvíjení poznatků o lidském těle a jeho zdraví 5

11 Očekávané výstupy dítě zvládá základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci pozná a pojmenuje části lidského těla soustředí se na činnost dodržuje pravidla chování komentuje zážitky a aktivity Vocabulary girl, boy, head, shoulders, knees, toes, eyes, ears, mouth, nose, hair, finger Nabídka činností Výtvarná reflexe kresba postavy v pohybu, detail postavy Malování zimy zachycení charakteristických znaků, provokovat malbu komunikací (co musí mít dům, aby v něm bylo teplo) Práce s učitelkou představování v komunitním kruhu My name is Učitelka se představí jako první a děti to samé zopakují po učitelce. Také představíme maňáska (hračku ) anglického kamaráda. Pracovní list dokreslení obličeje (příloha č. 1, další např. omalovánka, domalovánka rodiny) Písnička What s your name? (viz Songs č. 1) Opakování říkanky (písničky) s pohybem Head and shoulders (in Hennová) Pracovní list Kašpárek (příloha č. 2) 6

12 Hra Cheek to Cheek (tváří v tvář) Děti se ve dvojicích procvičují části těla, kterými se mají dotknout. Můžeme využít hudbu, na kterou se děti pohybují, učitelka hudbu zastaví a vyhlásí určité části těla. Když děti dobře zareagují, znovu pustí hudbu. Příklad: Hand to hand (ruku na ruku), Knee to knee (koleno na koleno), Ear to Ear (ucho na ucho). Písnička: Jimmy crack corn 2) World Svět (okolí) Cíl získávat a rozvíjet poznatky o změnách v přírodě (rostliny, zvířata) rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou orientace v prostoru (místě) vyjadřovat své prožitky (slovně, výtvarně, hudebně) rozvíjet matematickou představivost (počítat do šesti) Očekávané výstupy dítě pozná a pojmenuje zvířata a jejich mláďata dítě umí rytmizovat jednoduché říkadlo rozvíjet fyzickou a psychickou zdatnost zvládne delší chůzi v přírodním terénu rozvíjet matematickou představivost Vocabulary Ski, skate, sledge, snow, showman, winter, road, field, forest, fox, roe deer, red deer, hare, grass, sky, hands, fly, numbers (one, two, three, four, five, six) Nabídka činností Říkanka Once there was a snowman, snowman, snowman. Děláme rukama tvar sněhuláka. Once there was a snowman, tall, tall, tall. Vypneme se do výše. In the sun he melted, melted, melted. Pomalu jdeme do dřepu. In the sun he melted, small, small, small. Stočíme se do klubíčka. Bruslení, sáňkování, výpravy do okolí (výlety), pozorování přírody pod sněhem, seznámení s novou slovní zásobou (co vidím?), stopy zvěře (pojmenovat anglicky zvíře), výtvarná reflexe co jsme na procházce viděli, poznáváme cestu (road) do školky, někdy k domovu (home, house, flat), s sebou bereme našeho anglického kamaráda (jméno) a snažíme se s ním komunikovat anglicky. Říkanka: Touch the grass touch the grass dotkni se trávy and touch the sky. a dotkni se nebe. Clap your hands Zatleskej and try to fly. a zkus pak letět. Dotkneme se trávy, potom se vytáhneme na špičky, dvakrát zatleskáme, uděláme křídla a zamáváme s nimi. 7

13 Hra 1: Groups of two Děti necháme běhat v určitém prostoru a najednou zavoláme, jaké mají vytvořit skupinky. Po dvou, po třech, po čtyřech, po pěti. Groups of two, groups of three, groups of four, groups of five. Hra 2: What s the time, Mr. Bear (děti si mohou zvolit jakékoliv zvíře) Křídou namalujeme startovní čáru pro skupinku dětí. Jedno dítě hraje medvěda a jde asi o 10m dopředu. Odstartujeme hru a děti se přibližují k medvědovi. Ptají se ho, kolik je hodin: What s the time, Mr. Bear? Medvěd odpovídá jakékoliv číslo: One o clock, three o clock V tom případě se děti mohou stále přibližovat o jeden krok, tři kroky Když jsou děti blízko, medvěd nečekaně řekne, že je čas na večeři: It s dinner time. Potom se otočí a pokusí jedno z dětí chytit k večeři. Kdo je chycený, hraje medvěda. 3) Family Rodina Cíl rozvíjení schopnosti vyjádřit se rozvíjet a podporovat kamarádské a rodinné vztahy seznamovat se s pravidly chování ve vztahu k ostatním aktivně si s dětmi prohlížíme rodinné fotografie hrajeme si na členy rodiny Očekávané výstupy dítě zná a umí pojmenovat člena rodiny zpívá písničky vypráví o své rodině hraje hru s pravidly nová slovní zásoba Vocabulary Mummy, daddy, brother, sister, baby, grandma, grandpa, yes, no, a girl, a boy Nabídka činností Komunitní kruh: Petr has got a sister. Jana has got a brother. Have you got a sister, brother, grandma...? Odpověď. Yes/No I have/i haven't got a sister, brother, grandma... Fotografie rodin: Děti si přinesou fotografii členů rodiny. Ptáme se: Who is it? Děti odpovídají s rozlišením He and She is... Př.: He is my brother, She is my grandma. Společně si můžeme vyrobit plakát s rodinami. Hra 1: Blind man s buff (hra na slepou bábu) Jednomu dítěti zavážeme oči a zatočíme ho. Dítě nahmatá někoho v kroužku a ptá se: Is it a girl/a boy? je to děvče nebo chlapec? Ostatní děti odpovídají Yes, No. Hra 2: Dvojice dětí představuje pantomimicky buď bratra a sestru, maminku a tatínka, nebo babičku a dědečka. Ostatní děti hádají, kdo jsou Who are they? Výtvarná činnost: kresba člena rodiny Písnička: Are you sleeping? 8

14 MOZAIKA INSPIRACÍ GAMES L. Pospíchalová, J. Bučková BĚŽNÉ POHYBOVÉ HRY V MŠ A JEJICH EKVIVALENTY V ANGLIČTINĚ ROUND AND ROUND THE GARDEN Chodí pešek okolo Round and round the garden goes a Teddy Bear One step, two steps and who is sitting there? Rozvíjet reakci na slovní spojení, pohybovou koordinaci, učit se rozhodnout se, rychle reagovat. TEDDY BEAR, ONE, TWO. Teddy Bear (plyšová hračka). Hrajeme jako Na peška, místo peška použijeme medvídka Teddy Bear. Děti sedí (klečí) v kruhu nebo mohou stát a ruce mají za zády. Během říkanky mají zavřené oči. MR. CROCODILE Na rybičky a rybáře Děti: Krokodýl: Mr. Crocodile, Mr. Crocodile, Can we swim in your river now? Yes, you can, Yes, you can, If you give me a blue (yellow ) fish Rozvíjet reakci na slovní spojení, pohybovou koordinaci, procvičovat barvy. COLOURS, SWIM, YES, YOU CAN. Barevné rybičky nastříhané z papíru, které umístíme do řeky. Hrajeme jako Na rybičky, rybičky, rybáři jedou. Vyznačíme řeku, která odděluje krokodýla od ostatních, krokodýl může otvírat tlamu. Děti se snaží přeběhnout řeku, krokodýl je honí. Koho chytí, pomáhá další hru chytat s krokodýlem. Děti se mohou vykoupit podle požadavku krokodýla dotknutím se rybičky správné barvy (nejsou chyceny). 9

15 WHAT S THE TIME, MR. WOLF Honzo vstávej Dítě What s the time, Mr. Wolf? Mr. Wolf Three elephant (chicken, bird, kangaroo,...) steps. Rozvíjet reakci na slovní spojení, učit se rozhodnout se, rychle reagovat, rozvoj tvořivosti. WHAT S THE TIME? ELEPHANT, CHICKEN, BIRD, KANGAROO, FROG Obrázky různých zvířat (slon, kuře, ptáček, klokan, žába,...). Nejdříve si s dětmi zopakujeme slovní zásobu a pohyb názvy a kroky různých zvířat: WHAT S THIS? THIS IS A HOW DOES THE ELEPHANT GO? Děti poznávají a předvádějí kroky různých zvířat. Využijeme obrázky. Potom se děti postaví vedle sebe do řady na startovní čáru. Na protější straně otočený zády k ostatním je Mr. Wolf, který má u sebe nějakou zvolenou metu. Děti se postupně jedno po druhém ptají: WHAT S THE TIME, MR. WOLF? Mr. Wolf každému odpovídá: Např.: TWO ELEPHANT STEPS, FOUR FROG STEPS Dítě vždy udělá kroky a předvádí zvíře podle pokynů Mr. Wolfa např. Dva velké sloní kroky, čtyři žabí skoky,... Až se vystřídají všechny děti, pokračuje se znovu od prvního dítěte. Vyhrává dítě, které první dosáhne mety. Mr. Stork lost his cap and the cap was yellow, blue, red,... MR. STORK LOST HIS CAP Pan čáp ztratil čepičku Rozvoj motoriky, koordinace, reagování na pokyn. COLOURS, STORK, CAP. Obrázek čápa, nastříhané kartičky z barevných papírů od každé barvy tolik, kolik je dětí. Vvytvoříme s dětmi kruh. Pomocí pantomimy předvedeme čápa a vyzveme je, ať hádají, co předvádíme: LOOK AT ME AND GUESS: WHO IS IT? V hádání jim pomůžeme obrázkem čápa. THIS IS A STORK. 10

16 Rozmístíme barevné kartičky po třídě a vyzveme děti ke hře: chodíme po třídě jako čápi, odříkáváme říkanku a děti se nám snaží co nejrychleji přinést kartičku určené barvy barvu znovu při předání zopakují. Po zvládnutí textu se děti střídají ve vedoucí roli a samy určují barvy. K hledání barev lze využít i předmětů, které jsou ve třídě. Stačí, když se jich děti pouze dotknou. CHANGE THE PLACE Salát Umět se orientovat v prostoru, rychle reagovat na povel, procvičit slovní zásobu. Slova z jednoho tematického okruhu. Dvojice nebo trojice stejných obrázků (např. animals), lepicí hmota Tack-it nebo lepicí štítky s trojicemi stejných obrázků. Ukazujeme dětem obrázky a ptáme se: WHAT IS IT? I DON T KNOW. Nezapomínáme pracovat s intonací a přehrávat. Děti odpovídají. Současně jim postupně nalepujeme obrázky na trička. Utvoříme velký kruh: PLEASE, MAKE A BIG CIRCLE. Zkontrolujeme, zda všichni vědí, jaké zvířatko mají na tričku: CATS, HANDS UP! WELL. HANDS DOWN. DOGS, HANDS UP! OK. HANDS DOWN... Na pokyn: CATS, CHANGE YOUR PLACES, PLEASE! si děti s obrázkem kočky vymění navzájem svá místa. Pokyny zadáváme tak, aby se všechny dvojice či trojice vystřídaly několikrát. Obměna: Svá místa si vymění dva druhy zvířat současně: CATS AND DOGS, CHANGE YOUR PLACES, PLEASE! Když děti hru dobře znají, můžeme využít i více druhů zvířat (3 4). Přidáme i pokyn FARM, kdy si mění místa všechna zvířata mezi sebou. Využítí i v dalších tématech: Toys, pets, food, clothes,... 11

17 HRY S OBRÁZKY FLASH CARDS Prezentace a procvičování slovní zásoby Osvědčenou a pro děti zábavnou metodou na prezentaci nových slov nebo na procvičování slovní zásoby je drilování. Vždy při drilování vytváříme důvod pro takovéto procvičování např. šeptáme, protože někdo spí apod. HIGH DRILL Kartu s obrázkem zvedneme nad hlavu a ptáme se: WHAT IS IT? Vysokým hlasem procvičujeme několikrát odpověď. Např.: A CAR. LOW DRILL Ruku s kartou snížíme k zemi a hlubokým hlasem procvičujeme odpověď. QUIET DRILL Přiložením prstu ke rtům naznačíme šeptání a tichým hlasem procvičujeme odpověď. LOUD DRILL Zvedneme ruce nad hlavu a několikrát zakřičíme odpověď. RHYTMICAL DRILL Na obrázcích procvičujeme ve spojení s rytmizováním (podupy, tleskání, ťukání, kývání hlavou, ). Drilovat můžeme i pomalu, rychle, šťastně, smutně, nazlobeně. WHAT WAS THERE? KIM S GAME Co zde bylo? Zapamatovat si danou řadu názvů, soustředit pozornost na činnost. Slova z jednoho nebo více tematického okruhu. Šest obrázků Flash Cards z jednoho nebo více tematických okruhů. Posadíme se s dětmi kolem stolu nebo do kruhu. Rozložíme před nimi obrázky a společně se učíme říkat, co je na nich: THIS IS A... Věty říkáme rytmicky a každou několikrát opakujeme. Srovnáme obrázky do řady vedle sebe a znovu společně rytmicky zopakujeme řadu anglických názvů. Poté poslední obrázek v řadě otočíme na rub. Začneme znovu rytmicky pojmenovávat obrázky v řadě od začátku: THIS IS A... U posledního obrázku otočeného na rub se zeptáme: WHAT WAS THERE? Děti odpovídají s naší pomocí: THERE WAS... např. A BALL. 12

18 Přesvědčíme se tak, že se podíváme, co je na obrázku: IS IT A BALL? REALLY? Při správné odpovědi děti pochválíme: YES! GREAT! A BALL. Vrátíme obrázek zpět na místo rubem nahoru a ještě otočíme rubem nahoru předposlední obrázek v řadě. Při chybné odpovědi se opravíme: NO. THERE WAS A... Obrázek správně pojmenujeme, otočíme zpět rubem nahoru a opět se vracíme na začátek řady znovu ji zopakujeme. Opět rytmicky pojmenováváme řadu obrázků, u předposledního se zeptáme: WHAT WAS THERE? Pokud děti odpoví správně, ptáme se na poslední obrázek v řadě: GREAT! AND WHAT WAS THERE? Správnou odpověď oceníme: YES! EXCELLENT! a zopakujeme: A BALL. Poté otočíme rubem nahoru předpředposlední obrázek a jmenujeme řadu obrázků znovu od začátku. Při chybné odpovědi se opravíme tak, že otočíme kartu, podíváme se na obrázek, správně pojmenujeme a opět se vracíme na začátek řady a znovu si ji zopakujeme. Pokračujeme tak dlouho, až jsou všechny karty otočené obrázkem dolů. Nyní zkusíme vyjmenovat řadu obrázků úplně zpaměti, kontrolujeme otáčením karet lícem nahoru. WHAT IS MISSING? KIM S GAME Co chybí? Cvičit paměť a soustředění. Upevnit si nacvičenou slovní zásobu. Slova z jednoho nebo i více tematických okruhů. 6 8 Flash Cards z jednoho nebo i více tematických okruhů. Sedneme si s dětmi ke stolu nebo na koberec. Zopakujeme si společně anglické názvy na obrázcích ptáme se: WHAT IS IT? I DON T KNOW. Děti odpovídají: IT IS A Pracujeme s intonací, gesty a mimikou ( přehráváme ). Rozložíme obrázky po stole, děti si je chvíli prohlíží. Poté zavřou oči na pokyn: PLEASE, CLOSE YOUR EYES. Odebereme jednu kartu, děti otevřou oči na pokyn: PLEASE, OPEN YOUR EYES. Ptáme se: WHAT IS MISSING? Děti odpovídají např.: A DOLL. Správnost odpovědi zkontrolujeme tím, že se podíváme na odebraný obrázek: REALLY. IT IS A DOLL. YOU ARE RIGHT. Vrátíme obrázek mezi ostatní, řekneme dětem, aby zavřely oči a odebereme jiný obrázek. Hru ztížíme odebráním dvou i více obrázků. 13

19 ZIG ZAG Cik Cak Rozvíjet jemnou motoriku, používat všechny smysly, děti si upevní sluchové a zrakové vnímání. Slovní zásoba (6 slov) z určitého okruhu. READY, STEADY, GO! FOLD. Pracovní list se šesti obrázky z procvičované slovní zásoby a vyznačenými místy přehybů. Posadíme se s dětmi ke stolu nebo do kruhu. Ukážeme dětem, jak si mají přeložit pracovní list v místech vyznačených překladů: FOLD LIKE I DO (příloha č. 3). Řekneme název jednoho ze šesti obrázků a děti složí list požadovaným obrázkem nahoru tak, aby ostatní obrázky nebyly vidět. Ze začátku překládáme pracovní list společně s dětmi, aby měly vzor a snadněji zvládly techniku překládání papíru: LOOK AND FOLD LIKE ME. Pro zvládnutí techniky překládání papíru aktivitu zpestříme tak, že děti přeložený pracovní list požadovaným obrázkem nahoru zakryjí před ostatními dlaní a čekáme, až budou s úkolem hotovi všichni: COVER THE PICTURE WITH YOUR HAND AND WAIT. Když mají všechny děti přeložený list zakrytý dlaní, odpočítáme: THREE TWO ONE! HANDS UP! Nebo: READY, STEADY, GO! Děti zvednou ruce a učitelka zhodnotí výsledek: YOU ARE RIGHT nebo YOU ARE WRONG. Nezapomínáme na pochvalu: GOOD WORK! WELL DONE! 14

20 BIT BY BIT Kousek po kousku Zpřesňovat zrakové vnímání, rozvíjet schopnost soustředit se na detaily, z detailu poznat (uhodnout) celek, podporovat zvědavost, procvičit slovní zásobu. Slova z jednoho tematického okruhu. Flash cards z probíraného tematického okruhu, bílá čtvrtka. Posadíme se s dětmi do kruhu. Ukážeme dětem obrázkovou kartu zcela zakrytou bílou čtvrtkou a zeptáme se: WHAT IS IT? Sami si odpovíme: I DON T KNOW. Nezapomínáme využívat výraznou intonaci, gesta a mimiku. Odkryjeme malou část obrázku posunutím čtvrtky směrem dolů a znovu se ptáme: WHAT IS IT?... I DON T KNOW. Děti hádají. Odkrýváme obrázek postupně po kouskách a ptáme se stále dokola tak dlouho, až děti uhodnou správnou odpověď. Slovo společně zopakujeme. Obměna obrázek dáme do obálky, ve které je otvor a děti hádají, co je v obálce za obrázek. IN A FLASH Kartu s obrázkem několikrát ukážeme pouze na vteřinku, schováme a stále opakujeme: WHAT IS IT? I DON T KNOW. Kartu ukazujeme na vteřinku tolikrát, dokud děti obrázek správně nepojmenují. Slovo společně zopakujeme. MOVING FLASH CARD Kkartu ukazujeme dětem v pohybu různě s ní rychle kroužíme a obracíme ji. Klademe stále dokola otázku: WHAT IS IT? I DON T KNOW. Čekáme na správnou odpověď. Tu poté společně zopakujeme. 15

21 WHAT IS IN THE BASKET? Co je v košíku? Záměrně se soustředit na činnost, udržet pozornost, správně vyslovovat. Nácvik (procvičování) slovní zásoby. Názvy hraček, předmětů blízkých dítěti. Proutěný košík, šátek na přikrytí košíku, obrázky, hračky, předměty. Sedneme si s dětmi do kruhu. Postavíme košík před sebe a ptáme se: WHAT IS IN THE BASKET? I DON T KNOW. Používáme správnou intonaci, výraznou mimiku a gesta ( přehráváme ). Vytáhneme jeden předmět, ukážeme všem a řekneme: IT IS A Vyzveme děti, aby opakovaly po nás: LISTEN AND REPEAT! Nacvičované slovo potom drilujeme jedním nebo více způsoby drilu. Pokračujeme tak dlouho, až je košík prázdný. FEELY BAG Taška šmátralka Rozvíjet smyslové vnímání, posilovat soustředění, procvičit použití již známých slovíček. Názvy hraček, předmětů, blízkých dítěti. BAG, SHAKE, CLOSE YOUR EYES, GUESS. WHAT IS IT? Neprůhledná taška nebo pytel s předměty, které děti umí pojmenovat. Posadíme se s dětmi do kruhu. Představíme dětem tašku šmátralku : THIS IS A FEELY BAG. Ukážeme dětem, co budeme dělat, pomocí říkadla: BAG, OH BAG, SHAKE, SHAKE, SHAKE. BAG, OH BAG, WHAT CAN I TAKE? Třeseme taškou, zavřeme oči, vložíme ruku do tašky, uchopíme jeden předmět. Vyndáme ruku ven a řekneme: IT IS A Poté otevřeme oči a společně s dětmi se 16

22 přesvědčíme, zda jsme hádali správně: YES? YES, IT IS. nebo NO. IT IS NOT! IT IS A... Zeptáme se dětí, kdo chce zkusit hádat: WHO WANTS TO GUESS? Pozveme zájemce k tašce, vyzveme ho, ať zavře oči: PLEASE, CLOSE YOUR EYES. Řekneme mu, aby dal ruku do tašky: PUT YOUR HAND IN. Zopakujeme říkadlo a dáme pokyn: PUT YOUR HAND OUT, DON T OPEN YOUR EYES, AND SAY WHAT IT IS. Ostatním dětem naznačíme gestem, ať jsou potichoučku. Vybrané dítě má stále zavřené oči a hádá, co drží v ruce. Ptáme se: WHAT IS IT? Když odpoví, řekneme ať oči otevře: OPEN YOUR EYES. Všichni společně vyhodnotíme správnost odpovědi: YES nebo NO. Ve hře pokračujeme, dokud tašku nevyprázdníme. GONE FISHING Výlov Rozvíjet zrakové vnímání, paměť, jemnou motoriku, smysl vnímání celku, skládání a domýšlení celku, posilovat soustředění, procvičit použití již známých slovíček, rozvoj tvořivosti. Slova z různých tematických celků COLOURS, FOOD PARTS OF BODY Obrázky z určitého tematického okruhu (BODY), brčko a kreslicí čtvrtku pro každé dítě. Děti posadíme do kruhu a představíme jim celý obrázek (postava, košík s jídlem nebo jen barvy). Opakujeme s dětmi, co vidíme na obrázcích: WHAT S THIS? THIS IS A Uprostřed kruhu vytvoříme rybník, do kterého rozložíme obrázky (rozstříhaný velký obrázek) velikosti asi jako na pexeso tenčí papír (ne čtvrtka): LET S GO FISHING! Děti pomocí brčka loví co nejrychleji jednotlivé obrázky a davají si je za sebe. Až je rybník prázdný, sesbírají si svoje ulovené obrázky a jdou ke stolku. Zde si vezmou papír, rozloží si obrázky a dokreslují chybějící části. TAKE A SHEET OF PAPER AND DRAW THE MISSING PARTS OF BODY (COLOURS, FOOD). Hru lze obměňovat podle tvořivosti učitelky nebo dětí. 17

23 MOZAIKA INSPIRACÍ TOTAL PHYSICAL RESPONSE (TPR) L. Pospíchalová, J. Bučková Tyto aktivity jsou činnosti bez aktivního použití jazyka. Jsou založené na správné reakci podle zadané instrukce, pomáhají rozvíjet poslech a porozumění. Umožňují nám zapojit děti, pro které by mohlo být slovní vyjádření v angličtině obtížné. Všechny pokyny doprovázíme výraznými gesty a mimikou, aby děti snadněji pochopily jejich význam. TPR activity využíváme i v následujících kapitolách (Rhymes and Chants, Songs, Stories). YES OR NO? Ano Ne Porozumět slyšenému, reagovat pohybem hlavy. Děti si procvičí pasivní slovní zásobu, kontrola porozumění významu slov. YES, NOW, IS IT A? Slovní zásoba určitého okruhu. Obrázky s předměty stejného tématu, později i z více témat. Posadíme se s dětmi do kruhu. Naučíme se říkat YES a NO s doprovodnými pohyby hlavy. Ukážeme dětem např. obrázek auta a přesvědčivě řekneme: IT IS A PLANE. Pracujeme s hlasem a intonací přehráváme. Děti mají odpovědět: NO! se současným nesouhlasným zavrtěním hlavou. Pokud odpoví špatně, zeptáme se (stále přehráváme ): IS IT A PLANE, REALLY? Čekáme na správnou odpověď s doprovodnými pohyby hlavy tak dlouho, dokud ji nedostaneme. Obměna: Zařadíme větší pohyb stoj při odpovědi YES sed při odpovědi NO 18

24 LISTEN AND FIND Poslouchej a najdi Zvládat jednoduché praktické situace, orientovat se v prostoru, děti si upevní znalost slovní zásoby z probíraného tematického okruhu, procvičí si pohybovou reakci na slyšené slovo. WHAT IS IT? CLOSE (OPEN) YOUR EYES, LOOK AROUND, FIND A 6 10 obrázkových karet Sedneme si s dětmi na zem. Ukazujeme dětem obrázky a ptáme se: WHAT IS IT? Děti s naší pomocí odpovídají: IT IS A... Potom děti na pokyn zavřou oči: PLEASE, CLOSE YOUR EYES. Rozmístíme obrázky volně po třídě (na stěny, okna, dveře, ) Děti na pokyn otevřou oči a rozhlédnou se po třídě: PLEASE, OPEN YOUR EYES AND LOOK AROUND THE CLASS. Pro lepší porozumění pokyny doprovázíme gesty. Zadáváme pokyny: PLEASE, FIND A... Děti přechází k určenému obrázku. Každý obrázek během hry zařadíme několikrát. FIND AND TOUCH Hledej a dotkni se Umět se orientovat v prostoru, reagovat na pokyn v cizím jazyce, procvičit pasivní slovní zásobu a pohybovou reakci na slovní podnět. Slova z určitého tematického okruhu, RUN, CIRCLE, FIND, TOUCH, WALK. Hračky a skutečné předměty, obrázky z určitého tematického okruhu. Společně s dětmi si zopakujeme anglické názvy předmětů: LOOK, WHAT I HAVE. IT IS A... a současně je rozmisťujeme v prostoru třídy. Dáme dětem pokyn, aby se procházely po třídě: PLEASE, WALK AROUND THE CLASSROOM. FIND AND TOUCH A... Děti se mají dotknout daného předmětu. Až úkol všechny splní, znovu řekneme: OK. IT IS RIGHT. PLEASE WALK. Dáme nový pokyn: FIND AND TOUCH A... Všechny předměty vystřídáme nejméně dvakrát. 19

ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLCE

ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLCE ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLCE na co se ptají učitelky a rodiče doplněk k učebnici Hippo and Friends Věra Bitljanová Obsah 2 Dvě otázky úvodem 3 Jak se děti učí cizí jazyk 4 podmínky vrozené schopnosti realistická

Více

MODERNÍ VÝUKOVÉ METODY V MATEŘSKÉ ŠKOLE. Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol

MODERNÍ VÝUKOVÉ METODY V MATEŘSKÉ ŠKOLE. Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol MODERNÍ VÝUKOVÉ METODY V MATEŘSKÉ ŠKOLE Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol MŠ Mozaika Jihlava 2012 MODERNÍ VÝUKOVÉ METODY V MATEŘSKÉ ŠKOLE Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol Autoři

Více

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období 11. Charakteristika druhého vzdělávacího období Do 2. vzdělávacího období vstupuje žák vybaven vědomostmi a dovednostmi ze všech primárních vzdělávacích oblastí. Připravenost žáků k učení je v tomto období

Více

INSPIROMAT. Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE

INSPIROMAT. Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE INSPIROMAT Výstupy projektu Progress CZ.1.07/1.3.44./01.0038 prosinec 2014 PRŮVODCE UČITELE Průvodce učitele

Více

Metodika angličtiny v praxi. sborník jazykového projektu JARO II

Metodika angličtiny v praxi. sborník jazykového projektu JARO II ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Masarykův ústav vyšších studií Katedra jazyků JASPEX Metodika angličtiny v praxi sborník jazykového projektu JARO II Jana Čadová, Kamila Dolejší, Monika Hřebačková

Více

Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku

Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav primární a preprimární edukace Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku Bakalářská práce Soutěžní práce SVOČ 2008 Autor: Studijní

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková

Více

Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů

Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů kapitola I. Tělesná a pohybová výchova Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů Smysly jsou nejen pro děti důležitým informačním kanálem. Díky nim získáváme informace o světě a jeho proměnách, a to často naprosto

Více

Výukový materiál anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ

Výukový materiál anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ Výukový materiál anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ Zpracováno v rámci projektu Inovace jazykového vzdělávání na ZŠ a MŠ Údolí Desné registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.04/03.0057 Projekt je spolufinancován

Více

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Metodická pomůcka pro pedagogy Obsah 1. Úvod... 3 2. Vstup do problematiky... 3 3. Východiska

Více

Metodika dopravní výchovy. v předškolním věku dítěte

Metodika dopravní výchovy. v předškolním věku dítěte Metodika dopravní výchovy v předškolním věku dítěte METODIKA 2008 Metodika dopravní výchovy v předškolním věku dítěte Metodika dopravní výchovy v předškolním věku dítěte 2008 Výstup řešení projektu: 1F44L/058/050

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany, odloučené pracoviště Výstavní 1128 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz Příloha č. 1 5.1. Dítě a jeho tělo (oblast biologická)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok ŠVP PT byl projednán v pedagogické radě dne 19. 6. 2014. Dokument byl schválen ředitelem školy dne 19. 6. 2014. 1 OBSAH

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

Jana Miháliková Do Evropy hrou

Jana Miháliková Do Evropy hrou Jana Miháliková Do Evropy hrou 1 2 3 4 Jana Miháliková Do Evropy hrou 5 6 Česká národní agentura Mládež spravuje v České republice největší grantový program Evropské unie Mládež v akci, který je určen

Více

ŠVP Střední škola, Základní škola a Mateřská škola 2352, Frýdek - Místek, příspěvková organizace

ŠVP Střední škola, Základní škola a Mateřská škola 2352, Frýdek - Místek, příspěvková organizace ŠVP Střední škola, Základní škola a Mateřská škola 2352, Frýdek - Místek, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání základní škola speciální Díl II Vzdělávání žáků s těžkým mentálním

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vidím tvořím dotýkám se Svět dětskýma očima přemýšlím slyším prociťuji UNIVERZITNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA VŠB- TUO 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2. OBECNÁ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA SAFIRKA BRNO, Pavlovská 16, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM předškolního vzdělávání Objevujeme a tvoříme svět Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program MATEŘSKÉ ŠKOLY BORŠOV NAD VLTAVOU školní rok 2014/2015 "Hrajeme si v pohybu" Motto : Dobré ráno, dobrý den, celý rok si zahrajem, zacvičíme, protáhneme tělo, aby nás nic nebolelo.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou Příloha 11) Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou (vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLKA PLNÁ ZÁBAVY VI. Základní škola a mateřská škola Jankov, okres Benešov Zpracován v souladu s obecně platnými předpisy na základě Rámcového programu

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více