ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLE. Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLE. Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol"

Transkript

1

2 ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLE Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol MŠ Mozaika Jihlava 2012

3 ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLE Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol Autoři Ivona Nováčková Karolína Prchalová Lenka Pospíchalová Mgr., Bc. Jarmila Bučková ilustrace: Karolína Prchalová sazba not: Mgr. Jarmila Bučková grafická úprava, obálka: Martin Buček Odborná spolupráce Mgr. Sylvie Doláková Mgr. Iveta Nečadová Kontakty Tel.: Tisk Jiprint, s.r.o. Jihlava 2012 Vydal MŠ Mozaika Jihlava, duben 2012 NEPRODEJNÉ

4

5

6 Úvod Žádný člověk se dnes již neobejde bez znalosti dalšího jazyka, než je jeho mateřský. Proto je jednou z priorit Lisabonské strategie Evropské unie zkvalitnění a posílení jazykového vzdělávání. Přirozenou součástí života každého jedince by tak měla být výuka cizího jazyka od raného dětství po dospělost, vedoucí k vzájemnému porozumění mezi lidmi jiných národů a odlišných kultur. Příručka Angličtina v mateřské škole byla vytvořena během tříletého grantového projektu Mozaika nových inspirací pro pedagogy mateřské školy spolufinancovaného z ESF a rozpočtu České republiky. Projekt byl zaměřen na další vzdělávání učitelek MŠ Mozaika Jihlava v oblastech anglického jazyka, ICT, moderních výukových metod a EVVO. Partnerem projektu byla Vysočina Education. Příručka vznikla na základě poznatků a dovedností získaných během jazykově metodických kurzů a seminářů, pořádaných v rámci grantového projektu a praktických zkušeností autorek z výuky angličtiny přímo v mateřské škole. Obsahuje nabídku různých vyzkoušených aktivit her, rýmovaček, říkanek, písniček a krátkých příběhů, metodické postupy pro učitele, využití těchto aktivit, základní pokyny pro práci a organizaci ve třídě, doporučenou literaturu a další zdroje. Přáním autorek je, aby se stala inspirací dalším pedagogům na cestě podněcování touhy učit se komunikovat v jiném jazyce, poznávat, uvědomovat si a přirozeně přijímat odlišnosti jiných kultur a vzájemně si tak porozumět. Mgr., Bc. Jarmila Bučková Ředitelka MŠ Mozaika Jihlava Hlavní manažer projektu Poděkování patří lektorkám seminářů a kurzů Mgr. Sylvii Dolákové, Mgr. Ivetě Nečadové a Mgr. Heleně Břízové, které nás během tříletého projektu vzdělávaly v angličtině a metodice a předaly nám mnoho svých poznatků a zkušeností pro výuku nejmenších dětí. 1

7 CIZÍ V MATEŘSKĚ ŠKOLE J. Bučková Seznamování dětí s cizím jazykem je součástí vzdělávací nabídky mnoha mateřských škol. Probíhá různými formami například jako doplňková činnost hlavního vzdělávacího programu, jako kroužek nebo kurz vedený lektorem nebo učitelkou mateřské školy. Nejpřirozenější formou je, když se výuka angličtiny stane nedílnou součástí vzdělávacího programu ve třídě a s cizím jazykem děti seznamuje učitelka, která je s nimi denně ve styku, vzájemně se dobře s dětmi zná. Může potom navazovat na přirozené situace a témata ze Školního (třídního) vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Základní metodou v mateřské škole a tedy i při seznamování dětí s cizím jazykem je hra, založená na zkušenostech a prožitcích dítěte, situační učení, využití jednoduchých příběhů, říkanek, písniček a rýmovaček, doprovázených pohybem a rytmizací. Nedílnou součástí jsou i výtvarné a pracovní tvořivé aktivity. Při rozvíjení slovní zásoby u dětí předškolního věku je zvláště důležité zapojovat co nejvíce smyslů a důsledně uplatňovat zásadu názornosti. Nejúčinnější je využití obrázků a skutečných předmětů, přirozených běžných situací ve třídě a při pobytu venku. Cílem seznamování dětí s cizím jazykem není učení jazyku pro jazyk sám, ale jazyk je prostředníkem dalšího poznávání a komunikace. Během osvojování cizího jazyka prostřednictvím různých metod a forem práce jsou u dětí utvářeny klíčové kompetence stanovené v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV). Zejména jde o kompetence k učení, kompetence komunikativní, kompetence k řešení problémů, kompetence sociální a personální, kompetence činnostní a občanské. VČASNÉ ZAHÁJENÍ OSVOJOVÁNÍ CIZÍHO A Podporuje rozvoj poznávání a tvořivosti dítěte Dobrý prostředek k socializaci dítěte ve třídě Aktivizující a motivační prvek Pomáhá učit i mateřskému jazyku Mateřská škola má pro osvojování cizího jazyka podmínky Multisenzoriální přístup Další jazyk je pro dítě stejně přirozený jako mateřský, neučí se nová slova a fráze vědomě. Dítě se učí mimochodem soustředí se na hru, myslí na využití jazyka, ne na jazyk sám. Učí se cizí jazyk ve stejných situacích jako mateřský při běžných denních činnostech, hrách, při zpěvu písní, u říkadel, čtení, prostřednictvím příběhů, při výtvarných a pracovních aktivitách. 2

8 Celistvost Dítě se zaměřuje na obsah, ne na jazyk, má pro něj význam pro komunikaci prožije si situace v cizím jazyce. Přirozená potřeba dítěte k aktivitě dítě experimentuje, osvojuje si, hledá a nalézá, zjišťuje, zkouší, prožívá nové situace nabídka jazyka je další příležitostí pro dítě. Význam učení se poslechem. Děti si rády zkoušejí zvuky jazyka napodobují ho, vytváří si nový (další) zvukový vzorec učí se rozpoznávání zvuku, intonaci, rytmu vět. Trénují si vědomé naslouchání pomáhá to i k rozvoji mateřského jazyka (např. fonematického sluchu). Osobnostně sociální aspekt dítě něco nového dokáže, má z toho uspokojení a radost rozvoj sebeuvědomění, uvědomění si role ve skupině, rozvoj komunikace, vnímání odlišnosti jiných kultur, vzájemné porozumění. Z pohledu neurolingvistiky Bezděčné učení, přímá metoda u čtyř až pětiletých dětí se jazyk ukládá jinak v mozku, než potom v pozdějším věku. Dítě se učí další jazyk spontánně, instinktivně, absorbuje ho z prostředí. Absorpční a instinktivní schopnost učit se cizí jazyk přetrvává do 6 8 let a potom se vytrácí. Později je to pro dítě dřina výhoda potenciálu malých dětí. Možnost transferu co se dítě naučí v jednom jazyce, přenese do druhého. Při učení se dvěma jazykům je dítě nuceno myslet, ne jenom mechanicky opakovat, získané zkušenosti si převádí z jednoho jazyka do druhého. Kognitivní (poznávací) flexibilita je při učení se dvěma jazykům silnější gymnastika mozku. Metalingvistický aspekt Zájem o cizí jazyk podporuje analytické schopnosti dítěte, lepší sociální senzibilitu, zlepšuje toleranci, přizpůsobivost. Pedagog mateřské školy předpoklady pro výuku cizího jazyka Schopnost probudit zájem o cizí jazyk tak, aby to pro dítě byla aktivní zábava a hra. Nadšený pedagog = nadšené dítě, pedagog věří ve schopnosti dítěte, kladně reaguje na jeho projev, i když slova nejsou vyslovena úplně správně. Správná výslovnost a dostatečná jazyková vybavenost pedagoga - děti si osvojují ty jazykové prostředky, které slyší ve svém okolí. Potřebují proto 3

9 slyšet cizí jazyk často. Porozumí obsahu, aniž umí jednotlivá slova. Důležitá je intonace, mimika, tón řeči. Děti budou samy mluvit tak jako lidé, které slýchaly. Integrovaný přístup jednotlivé jednotky výuky jazyka netvoří oddělené celky jsou integrovanou součástí celé vzdělávací nabídky. Pedagog vychází z toho, o co mají děti zájem, vhodně navazuje na témata a činnosti integrovaných bloků ze ŠVP PV (TVP PV). Metodická vybavenost užívá materiály vhodné pro věkovou skupinu 3 6 let (originál knihy, říkadla, písně, CD, DVD ) vytváří si anglický zásobník her, pohybových her, říkanek, básniček, písniček, příběhů, zásobník pokynů pro práci s pracovními listy a pro výtvarné a pracovní aktivity zná organizační pokyny pro hry, slovník pro běžné aktivity režimu dne v MŠ svůj zásobník využívá k projektování do ŠVP PV (TVP PV) návaznost na integrované bloky nabízí vyváženou a pestrou skladbu činností a aktivit rušné (lively activities), klidné (calming activities), hry na rozvoj myšlení (games for development of the human brain), třídění (classifying), rozpoznávání (recognition), co sem nepatří (find the odd one out), hledej rozdíly (spot the differences), denní rituály (daily rituals), angličtinu v každodenních situacích (English in everyday situations), angličtinu pro komunikaci (communicative language learning). Uvědomuje si a respektuje tzv. tiché období etapa, kdy dítě absorbuje po nějakou dobu (individuálně) cizí jazyk před tím, než cokoliv v cizím jazyce produkuje. Propojení motivace a prožitku vždy jde o hru na něco, nejen o nácvik slovních spojení. Např: Skřítek Nepořádníček něco rozházel hračky, oblečení. Jsme v obchodním domě a nakupujeme - oblečení, hračky, jídlo... Vytváříme album rodina. Řešíme nějaký problém, vedeme ke spolupráci jsme u lékaře. Využíváme přirozené situace a motivace založené na zážitku, zkušenosti např. vydáme se do lesa, na farmu, do Zoo, džungle, do supermarketu, k lékaři, na hřiště, domů, do školky, na oslavu, karneval, do pohádky, k moři, na sport apod. 4

10 JAK PROJEKTOVAT ANGLIČTINU do RVP PV (TVP PV)? Příklad rozpracování AJ do integrovaného bloku Ivona Nováčková NÁŠ SVĚT Přibližný časový rozsah: 6 týdnů Charakteristika bloku Kdo jsem já Představujeme se navzájem, známe svou adresu představit se anglicky. Znám své tělo podle encyklopedie poznáváme své tělo, umíme pojmenovat části těla, hledáme rozdíly mezi chlapci a děvčaty anglicky pojmenovat části těla. Co zdravého pro sebe udělat výpravy do nejbližšího okolí naší školky, poznáváme okolí MŠ, pozorujeme zimní přírodu, zvířata, stavíme sněhuláky, chodíme sportovat, sáňkovat, bruslit anglicky pojmenovat zimní sporty, slovíčka popisující přírodu (strom, sníh, pole). Kdo patří do mé rodiny pojmenováváme členy rodiny, kreslíme postavy, modelujeme, uvědomujeme si údaje členů rodiny, co je doma, obohacení slovníku anglicky pojmenovat členy rodiny. Cíl Seznámení se s cizím jazykem formou her a prožitků, rozlišit v angličtině názvy členů rodiny, zimních sportů, pojmenovat členy rodiny, slovíčka spojená se zimou a přírodou. Učit se držet tužku a rozvíjet jemnou motoriku vybarvováním a obtahováním, rozpoznat to, co na obrázku chybí a nakreslit to. Očekávané výstupy Děti se naučí nová slova a porovnávají je s jiným jazykem, učí se je používat. Seznámí se s novým kamarádem, který si s nimi bude hrát anglicky. Děti se záměrně soustředí na činnost, cvičí paměť, pracují s obrazovým materiálem. Vnímají a dovídají se nové věci a přemýšlí o nich. Témata bloku 1) Person Člověk 2) World Svět (okolí) 3) Family Rodina 1) Person Člověk Cíl rozvíjení psychické i fyzické zdatnosti vytváření zdravých životních návyků pohybové aktivity osvojení si poznatků a dovedností k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení rozvíjení poznatků o lidském těle a jeho zdraví 5

11 Očekávané výstupy dítě zvládá základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci pozná a pojmenuje části lidského těla soustředí se na činnost dodržuje pravidla chování komentuje zážitky a aktivity Vocabulary girl, boy, head, shoulders, knees, toes, eyes, ears, mouth, nose, hair, finger Nabídka činností Výtvarná reflexe kresba postavy v pohybu, detail postavy Malování zimy zachycení charakteristických znaků, provokovat malbu komunikací (co musí mít dům, aby v něm bylo teplo) Práce s učitelkou představování v komunitním kruhu My name is Učitelka se představí jako první a děti to samé zopakují po učitelce. Také představíme maňáska (hračku ) anglického kamaráda. Pracovní list dokreslení obličeje (příloha č. 1, další např. omalovánka, domalovánka rodiny) Písnička What s your name? (viz Songs č. 1) Opakování říkanky (písničky) s pohybem Head and shoulders (in Hennová) Pracovní list Kašpárek (příloha č. 2) 6

12 Hra Cheek to Cheek (tváří v tvář) Děti se ve dvojicích procvičují části těla, kterými se mají dotknout. Můžeme využít hudbu, na kterou se děti pohybují, učitelka hudbu zastaví a vyhlásí určité části těla. Když děti dobře zareagují, znovu pustí hudbu. Příklad: Hand to hand (ruku na ruku), Knee to knee (koleno na koleno), Ear to Ear (ucho na ucho). Písnička: Jimmy crack corn 2) World Svět (okolí) Cíl získávat a rozvíjet poznatky o změnách v přírodě (rostliny, zvířata) rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou orientace v prostoru (místě) vyjadřovat své prožitky (slovně, výtvarně, hudebně) rozvíjet matematickou představivost (počítat do šesti) Očekávané výstupy dítě pozná a pojmenuje zvířata a jejich mláďata dítě umí rytmizovat jednoduché říkadlo rozvíjet fyzickou a psychickou zdatnost zvládne delší chůzi v přírodním terénu rozvíjet matematickou představivost Vocabulary Ski, skate, sledge, snow, showman, winter, road, field, forest, fox, roe deer, red deer, hare, grass, sky, hands, fly, numbers (one, two, three, four, five, six) Nabídka činností Říkanka Once there was a snowman, snowman, snowman. Děláme rukama tvar sněhuláka. Once there was a snowman, tall, tall, tall. Vypneme se do výše. In the sun he melted, melted, melted. Pomalu jdeme do dřepu. In the sun he melted, small, small, small. Stočíme se do klubíčka. Bruslení, sáňkování, výpravy do okolí (výlety), pozorování přírody pod sněhem, seznámení s novou slovní zásobou (co vidím?), stopy zvěře (pojmenovat anglicky zvíře), výtvarná reflexe co jsme na procházce viděli, poznáváme cestu (road) do školky, někdy k domovu (home, house, flat), s sebou bereme našeho anglického kamaráda (jméno) a snažíme se s ním komunikovat anglicky. Říkanka: Touch the grass touch the grass dotkni se trávy and touch the sky. a dotkni se nebe. Clap your hands Zatleskej and try to fly. a zkus pak letět. Dotkneme se trávy, potom se vytáhneme na špičky, dvakrát zatleskáme, uděláme křídla a zamáváme s nimi. 7

13 Hra 1: Groups of two Děti necháme běhat v určitém prostoru a najednou zavoláme, jaké mají vytvořit skupinky. Po dvou, po třech, po čtyřech, po pěti. Groups of two, groups of three, groups of four, groups of five. Hra 2: What s the time, Mr. Bear (děti si mohou zvolit jakékoliv zvíře) Křídou namalujeme startovní čáru pro skupinku dětí. Jedno dítě hraje medvěda a jde asi o 10m dopředu. Odstartujeme hru a děti se přibližují k medvědovi. Ptají se ho, kolik je hodin: What s the time, Mr. Bear? Medvěd odpovídá jakékoliv číslo: One o clock, three o clock V tom případě se děti mohou stále přibližovat o jeden krok, tři kroky Když jsou děti blízko, medvěd nečekaně řekne, že je čas na večeři: It s dinner time. Potom se otočí a pokusí jedno z dětí chytit k večeři. Kdo je chycený, hraje medvěda. 3) Family Rodina Cíl rozvíjení schopnosti vyjádřit se rozvíjet a podporovat kamarádské a rodinné vztahy seznamovat se s pravidly chování ve vztahu k ostatním aktivně si s dětmi prohlížíme rodinné fotografie hrajeme si na členy rodiny Očekávané výstupy dítě zná a umí pojmenovat člena rodiny zpívá písničky vypráví o své rodině hraje hru s pravidly nová slovní zásoba Vocabulary Mummy, daddy, brother, sister, baby, grandma, grandpa, yes, no, a girl, a boy Nabídka činností Komunitní kruh: Petr has got a sister. Jana has got a brother. Have you got a sister, brother, grandma...? Odpověď. Yes/No I have/i haven't got a sister, brother, grandma... Fotografie rodin: Děti si přinesou fotografii členů rodiny. Ptáme se: Who is it? Děti odpovídají s rozlišením He and She is... Př.: He is my brother, She is my grandma. Společně si můžeme vyrobit plakát s rodinami. Hra 1: Blind man s buff (hra na slepou bábu) Jednomu dítěti zavážeme oči a zatočíme ho. Dítě nahmatá někoho v kroužku a ptá se: Is it a girl/a boy? je to děvče nebo chlapec? Ostatní děti odpovídají Yes, No. Hra 2: Dvojice dětí představuje pantomimicky buď bratra a sestru, maminku a tatínka, nebo babičku a dědečka. Ostatní děti hádají, kdo jsou Who are they? Výtvarná činnost: kresba člena rodiny Písnička: Are you sleeping? 8

14 MOZAIKA INSPIRACÍ GAMES L. Pospíchalová, J. Bučková BĚŽNÉ POHYBOVÉ HRY V MŠ A JEJICH EKVIVALENTY V ANGLIČTINĚ ROUND AND ROUND THE GARDEN Chodí pešek okolo Round and round the garden goes a Teddy Bear One step, two steps and who is sitting there? Rozvíjet reakci na slovní spojení, pohybovou koordinaci, učit se rozhodnout se, rychle reagovat. TEDDY BEAR, ONE, TWO. Teddy Bear (plyšová hračka). Hrajeme jako Na peška, místo peška použijeme medvídka Teddy Bear. Děti sedí (klečí) v kruhu nebo mohou stát a ruce mají za zády. Během říkanky mají zavřené oči. MR. CROCODILE Na rybičky a rybáře Děti: Krokodýl: Mr. Crocodile, Mr. Crocodile, Can we swim in your river now? Yes, you can, Yes, you can, If you give me a blue (yellow ) fish Rozvíjet reakci na slovní spojení, pohybovou koordinaci, procvičovat barvy. COLOURS, SWIM, YES, YOU CAN. Barevné rybičky nastříhané z papíru, které umístíme do řeky. Hrajeme jako Na rybičky, rybičky, rybáři jedou. Vyznačíme řeku, která odděluje krokodýla od ostatních, krokodýl může otvírat tlamu. Děti se snaží přeběhnout řeku, krokodýl je honí. Koho chytí, pomáhá další hru chytat s krokodýlem. Děti se mohou vykoupit podle požadavku krokodýla dotknutím se rybičky správné barvy (nejsou chyceny). 9

15 WHAT S THE TIME, MR. WOLF Honzo vstávej Dítě What s the time, Mr. Wolf? Mr. Wolf Three elephant (chicken, bird, kangaroo,...) steps. Rozvíjet reakci na slovní spojení, učit se rozhodnout se, rychle reagovat, rozvoj tvořivosti. WHAT S THE TIME? ELEPHANT, CHICKEN, BIRD, KANGAROO, FROG Obrázky různých zvířat (slon, kuře, ptáček, klokan, žába,...). Nejdříve si s dětmi zopakujeme slovní zásobu a pohyb názvy a kroky různých zvířat: WHAT S THIS? THIS IS A HOW DOES THE ELEPHANT GO? Děti poznávají a předvádějí kroky různých zvířat. Využijeme obrázky. Potom se děti postaví vedle sebe do řady na startovní čáru. Na protější straně otočený zády k ostatním je Mr. Wolf, který má u sebe nějakou zvolenou metu. Děti se postupně jedno po druhém ptají: WHAT S THE TIME, MR. WOLF? Mr. Wolf každému odpovídá: Např.: TWO ELEPHANT STEPS, FOUR FROG STEPS Dítě vždy udělá kroky a předvádí zvíře podle pokynů Mr. Wolfa např. Dva velké sloní kroky, čtyři žabí skoky,... Až se vystřídají všechny děti, pokračuje se znovu od prvního dítěte. Vyhrává dítě, které první dosáhne mety. Mr. Stork lost his cap and the cap was yellow, blue, red,... MR. STORK LOST HIS CAP Pan čáp ztratil čepičku Rozvoj motoriky, koordinace, reagování na pokyn. COLOURS, STORK, CAP. Obrázek čápa, nastříhané kartičky z barevných papírů od každé barvy tolik, kolik je dětí. Vvytvoříme s dětmi kruh. Pomocí pantomimy předvedeme čápa a vyzveme je, ať hádají, co předvádíme: LOOK AT ME AND GUESS: WHO IS IT? V hádání jim pomůžeme obrázkem čápa. THIS IS A STORK. 10

16 Rozmístíme barevné kartičky po třídě a vyzveme děti ke hře: chodíme po třídě jako čápi, odříkáváme říkanku a děti se nám snaží co nejrychleji přinést kartičku určené barvy barvu znovu při předání zopakují. Po zvládnutí textu se děti střídají ve vedoucí roli a samy určují barvy. K hledání barev lze využít i předmětů, které jsou ve třídě. Stačí, když se jich děti pouze dotknou. CHANGE THE PLACE Salát Umět se orientovat v prostoru, rychle reagovat na povel, procvičit slovní zásobu. Slova z jednoho tematického okruhu. Dvojice nebo trojice stejných obrázků (např. animals), lepicí hmota Tack-it nebo lepicí štítky s trojicemi stejných obrázků. Ukazujeme dětem obrázky a ptáme se: WHAT IS IT? I DON T KNOW. Nezapomínáme pracovat s intonací a přehrávat. Děti odpovídají. Současně jim postupně nalepujeme obrázky na trička. Utvoříme velký kruh: PLEASE, MAKE A BIG CIRCLE. Zkontrolujeme, zda všichni vědí, jaké zvířatko mají na tričku: CATS, HANDS UP! WELL. HANDS DOWN. DOGS, HANDS UP! OK. HANDS DOWN... Na pokyn: CATS, CHANGE YOUR PLACES, PLEASE! si děti s obrázkem kočky vymění navzájem svá místa. Pokyny zadáváme tak, aby se všechny dvojice či trojice vystřídaly několikrát. Obměna: Svá místa si vymění dva druhy zvířat současně: CATS AND DOGS, CHANGE YOUR PLACES, PLEASE! Když děti hru dobře znají, můžeme využít i více druhů zvířat (3 4). Přidáme i pokyn FARM, kdy si mění místa všechna zvířata mezi sebou. Využítí i v dalších tématech: Toys, pets, food, clothes,... 11

17 HRY S OBRÁZKY FLASH CARDS Prezentace a procvičování slovní zásoby Osvědčenou a pro děti zábavnou metodou na prezentaci nových slov nebo na procvičování slovní zásoby je drilování. Vždy při drilování vytváříme důvod pro takovéto procvičování např. šeptáme, protože někdo spí apod. HIGH DRILL Kartu s obrázkem zvedneme nad hlavu a ptáme se: WHAT IS IT? Vysokým hlasem procvičujeme několikrát odpověď. Např.: A CAR. LOW DRILL Ruku s kartou snížíme k zemi a hlubokým hlasem procvičujeme odpověď. QUIET DRILL Přiložením prstu ke rtům naznačíme šeptání a tichým hlasem procvičujeme odpověď. LOUD DRILL Zvedneme ruce nad hlavu a několikrát zakřičíme odpověď. RHYTMICAL DRILL Na obrázcích procvičujeme ve spojení s rytmizováním (podupy, tleskání, ťukání, kývání hlavou, ). Drilovat můžeme i pomalu, rychle, šťastně, smutně, nazlobeně. WHAT WAS THERE? KIM S GAME Co zde bylo? Zapamatovat si danou řadu názvů, soustředit pozornost na činnost. Slova z jednoho nebo více tematického okruhu. Šest obrázků Flash Cards z jednoho nebo více tematických okruhů. Posadíme se s dětmi kolem stolu nebo do kruhu. Rozložíme před nimi obrázky a společně se učíme říkat, co je na nich: THIS IS A... Věty říkáme rytmicky a každou několikrát opakujeme. Srovnáme obrázky do řady vedle sebe a znovu společně rytmicky zopakujeme řadu anglických názvů. Poté poslední obrázek v řadě otočíme na rub. Začneme znovu rytmicky pojmenovávat obrázky v řadě od začátku: THIS IS A... U posledního obrázku otočeného na rub se zeptáme: WHAT WAS THERE? Děti odpovídají s naší pomocí: THERE WAS... např. A BALL. 12

18 Přesvědčíme se tak, že se podíváme, co je na obrázku: IS IT A BALL? REALLY? Při správné odpovědi děti pochválíme: YES! GREAT! A BALL. Vrátíme obrázek zpět na místo rubem nahoru a ještě otočíme rubem nahoru předposlední obrázek v řadě. Při chybné odpovědi se opravíme: NO. THERE WAS A... Obrázek správně pojmenujeme, otočíme zpět rubem nahoru a opět se vracíme na začátek řady znovu ji zopakujeme. Opět rytmicky pojmenováváme řadu obrázků, u předposledního se zeptáme: WHAT WAS THERE? Pokud děti odpoví správně, ptáme se na poslední obrázek v řadě: GREAT! AND WHAT WAS THERE? Správnou odpověď oceníme: YES! EXCELLENT! a zopakujeme: A BALL. Poté otočíme rubem nahoru předpředposlední obrázek a jmenujeme řadu obrázků znovu od začátku. Při chybné odpovědi se opravíme tak, že otočíme kartu, podíváme se na obrázek, správně pojmenujeme a opět se vracíme na začátek řady a znovu si ji zopakujeme. Pokračujeme tak dlouho, až jsou všechny karty otočené obrázkem dolů. Nyní zkusíme vyjmenovat řadu obrázků úplně zpaměti, kontrolujeme otáčením karet lícem nahoru. WHAT IS MISSING? KIM S GAME Co chybí? Cvičit paměť a soustředění. Upevnit si nacvičenou slovní zásobu. Slova z jednoho nebo i více tematických okruhů. 6 8 Flash Cards z jednoho nebo i více tematických okruhů. Sedneme si s dětmi ke stolu nebo na koberec. Zopakujeme si společně anglické názvy na obrázcích ptáme se: WHAT IS IT? I DON T KNOW. Děti odpovídají: IT IS A Pracujeme s intonací, gesty a mimikou ( přehráváme ). Rozložíme obrázky po stole, děti si je chvíli prohlíží. Poté zavřou oči na pokyn: PLEASE, CLOSE YOUR EYES. Odebereme jednu kartu, děti otevřou oči na pokyn: PLEASE, OPEN YOUR EYES. Ptáme se: WHAT IS MISSING? Děti odpovídají např.: A DOLL. Správnost odpovědi zkontrolujeme tím, že se podíváme na odebraný obrázek: REALLY. IT IS A DOLL. YOU ARE RIGHT. Vrátíme obrázek mezi ostatní, řekneme dětem, aby zavřely oči a odebereme jiný obrázek. Hru ztížíme odebráním dvou i více obrázků. 13

19 ZIG ZAG Cik Cak Rozvíjet jemnou motoriku, používat všechny smysly, děti si upevní sluchové a zrakové vnímání. Slovní zásoba (6 slov) z určitého okruhu. READY, STEADY, GO! FOLD. Pracovní list se šesti obrázky z procvičované slovní zásoby a vyznačenými místy přehybů. Posadíme se s dětmi ke stolu nebo do kruhu. Ukážeme dětem, jak si mají přeložit pracovní list v místech vyznačených překladů: FOLD LIKE I DO (příloha č. 3). Řekneme název jednoho ze šesti obrázků a děti složí list požadovaným obrázkem nahoru tak, aby ostatní obrázky nebyly vidět. Ze začátku překládáme pracovní list společně s dětmi, aby měly vzor a snadněji zvládly techniku překládání papíru: LOOK AND FOLD LIKE ME. Pro zvládnutí techniky překládání papíru aktivitu zpestříme tak, že děti přeložený pracovní list požadovaným obrázkem nahoru zakryjí před ostatními dlaní a čekáme, až budou s úkolem hotovi všichni: COVER THE PICTURE WITH YOUR HAND AND WAIT. Když mají všechny děti přeložený list zakrytý dlaní, odpočítáme: THREE TWO ONE! HANDS UP! Nebo: READY, STEADY, GO! Děti zvednou ruce a učitelka zhodnotí výsledek: YOU ARE RIGHT nebo YOU ARE WRONG. Nezapomínáme na pochvalu: GOOD WORK! WELL DONE! 14

20 BIT BY BIT Kousek po kousku Zpřesňovat zrakové vnímání, rozvíjet schopnost soustředit se na detaily, z detailu poznat (uhodnout) celek, podporovat zvědavost, procvičit slovní zásobu. Slova z jednoho tematického okruhu. Flash cards z probíraného tematického okruhu, bílá čtvrtka. Posadíme se s dětmi do kruhu. Ukážeme dětem obrázkovou kartu zcela zakrytou bílou čtvrtkou a zeptáme se: WHAT IS IT? Sami si odpovíme: I DON T KNOW. Nezapomínáme využívat výraznou intonaci, gesta a mimiku. Odkryjeme malou část obrázku posunutím čtvrtky směrem dolů a znovu se ptáme: WHAT IS IT?... I DON T KNOW. Děti hádají. Odkrýváme obrázek postupně po kouskách a ptáme se stále dokola tak dlouho, až děti uhodnou správnou odpověď. Slovo společně zopakujeme. Obměna obrázek dáme do obálky, ve které je otvor a děti hádají, co je v obálce za obrázek. IN A FLASH Kartu s obrázkem několikrát ukážeme pouze na vteřinku, schováme a stále opakujeme: WHAT IS IT? I DON T KNOW. Kartu ukazujeme na vteřinku tolikrát, dokud děti obrázek správně nepojmenují. Slovo společně zopakujeme. MOVING FLASH CARD Kkartu ukazujeme dětem v pohybu různě s ní rychle kroužíme a obracíme ji. Klademe stále dokola otázku: WHAT IS IT? I DON T KNOW. Čekáme na správnou odpověď. Tu poté společně zopakujeme. 15

21 WHAT IS IN THE BASKET? Co je v košíku? Záměrně se soustředit na činnost, udržet pozornost, správně vyslovovat. Nácvik (procvičování) slovní zásoby. Názvy hraček, předmětů blízkých dítěti. Proutěný košík, šátek na přikrytí košíku, obrázky, hračky, předměty. Sedneme si s dětmi do kruhu. Postavíme košík před sebe a ptáme se: WHAT IS IN THE BASKET? I DON T KNOW. Používáme správnou intonaci, výraznou mimiku a gesta ( přehráváme ). Vytáhneme jeden předmět, ukážeme všem a řekneme: IT IS A Vyzveme děti, aby opakovaly po nás: LISTEN AND REPEAT! Nacvičované slovo potom drilujeme jedním nebo více způsoby drilu. Pokračujeme tak dlouho, až je košík prázdný. FEELY BAG Taška šmátralka Rozvíjet smyslové vnímání, posilovat soustředění, procvičit použití již známých slovíček. Názvy hraček, předmětů, blízkých dítěti. BAG, SHAKE, CLOSE YOUR EYES, GUESS. WHAT IS IT? Neprůhledná taška nebo pytel s předměty, které děti umí pojmenovat. Posadíme se s dětmi do kruhu. Představíme dětem tašku šmátralku : THIS IS A FEELY BAG. Ukážeme dětem, co budeme dělat, pomocí říkadla: BAG, OH BAG, SHAKE, SHAKE, SHAKE. BAG, OH BAG, WHAT CAN I TAKE? Třeseme taškou, zavřeme oči, vložíme ruku do tašky, uchopíme jeden předmět. Vyndáme ruku ven a řekneme: IT IS A Poté otevřeme oči a společně s dětmi se 16

22 přesvědčíme, zda jsme hádali správně: YES? YES, IT IS. nebo NO. IT IS NOT! IT IS A... Zeptáme se dětí, kdo chce zkusit hádat: WHO WANTS TO GUESS? Pozveme zájemce k tašce, vyzveme ho, ať zavře oči: PLEASE, CLOSE YOUR EYES. Řekneme mu, aby dal ruku do tašky: PUT YOUR HAND IN. Zopakujeme říkadlo a dáme pokyn: PUT YOUR HAND OUT, DON T OPEN YOUR EYES, AND SAY WHAT IT IS. Ostatním dětem naznačíme gestem, ať jsou potichoučku. Vybrané dítě má stále zavřené oči a hádá, co drží v ruce. Ptáme se: WHAT IS IT? Když odpoví, řekneme ať oči otevře: OPEN YOUR EYES. Všichni společně vyhodnotíme správnost odpovědi: YES nebo NO. Ve hře pokračujeme, dokud tašku nevyprázdníme. GONE FISHING Výlov Rozvíjet zrakové vnímání, paměť, jemnou motoriku, smysl vnímání celku, skládání a domýšlení celku, posilovat soustředění, procvičit použití již známých slovíček, rozvoj tvořivosti. Slova z různých tematických celků COLOURS, FOOD PARTS OF BODY Obrázky z určitého tematického okruhu (BODY), brčko a kreslicí čtvrtku pro každé dítě. Děti posadíme do kruhu a představíme jim celý obrázek (postava, košík s jídlem nebo jen barvy). Opakujeme s dětmi, co vidíme na obrázcích: WHAT S THIS? THIS IS A Uprostřed kruhu vytvoříme rybník, do kterého rozložíme obrázky (rozstříhaný velký obrázek) velikosti asi jako na pexeso tenčí papír (ne čtvrtka): LET S GO FISHING! Děti pomocí brčka loví co nejrychleji jednotlivé obrázky a davají si je za sebe. Až je rybník prázdný, sesbírají si svoje ulovené obrázky a jdou ke stolku. Zde si vezmou papír, rozloží si obrázky a dokreslují chybějící části. TAKE A SHEET OF PAPER AND DRAW THE MISSING PARTS OF BODY (COLOURS, FOOD). Hru lze obměňovat podle tvořivosti učitelky nebo dětí. 17

23 MOZAIKA INSPIRACÍ TOTAL PHYSICAL RESPONSE (TPR) L. Pospíchalová, J. Bučková Tyto aktivity jsou činnosti bez aktivního použití jazyka. Jsou založené na správné reakci podle zadané instrukce, pomáhají rozvíjet poslech a porozumění. Umožňují nám zapojit děti, pro které by mohlo být slovní vyjádření v angličtině obtížné. Všechny pokyny doprovázíme výraznými gesty a mimikou, aby děti snadněji pochopily jejich význam. TPR activity využíváme i v následujících kapitolách (Rhymes and Chants, Songs, Stories). YES OR NO? Ano Ne Porozumět slyšenému, reagovat pohybem hlavy. Děti si procvičí pasivní slovní zásobu, kontrola porozumění významu slov. YES, NOW, IS IT A? Slovní zásoba určitého okruhu. Obrázky s předměty stejného tématu, později i z více témat. Posadíme se s dětmi do kruhu. Naučíme se říkat YES a NO s doprovodnými pohyby hlavy. Ukážeme dětem např. obrázek auta a přesvědčivě řekneme: IT IS A PLANE. Pracujeme s hlasem a intonací přehráváme. Děti mají odpovědět: NO! se současným nesouhlasným zavrtěním hlavou. Pokud odpoví špatně, zeptáme se (stále přehráváme ): IS IT A PLANE, REALLY? Čekáme na správnou odpověď s doprovodnými pohyby hlavy tak dlouho, dokud ji nedostaneme. Obměna: Zařadíme větší pohyb stoj při odpovědi YES sed při odpovědi NO 18

24 LISTEN AND FIND Poslouchej a najdi Zvládat jednoduché praktické situace, orientovat se v prostoru, děti si upevní znalost slovní zásoby z probíraného tematického okruhu, procvičí si pohybovou reakci na slyšené slovo. WHAT IS IT? CLOSE (OPEN) YOUR EYES, LOOK AROUND, FIND A 6 10 obrázkových karet Sedneme si s dětmi na zem. Ukazujeme dětem obrázky a ptáme se: WHAT IS IT? Děti s naší pomocí odpovídají: IT IS A... Potom děti na pokyn zavřou oči: PLEASE, CLOSE YOUR EYES. Rozmístíme obrázky volně po třídě (na stěny, okna, dveře, ) Děti na pokyn otevřou oči a rozhlédnou se po třídě: PLEASE, OPEN YOUR EYES AND LOOK AROUND THE CLASS. Pro lepší porozumění pokyny doprovázíme gesty. Zadáváme pokyny: PLEASE, FIND A... Děti přechází k určenému obrázku. Každý obrázek během hry zařadíme několikrát. FIND AND TOUCH Hledej a dotkni se Umět se orientovat v prostoru, reagovat na pokyn v cizím jazyce, procvičit pasivní slovní zásobu a pohybovou reakci na slovní podnět. Slova z určitého tematického okruhu, RUN, CIRCLE, FIND, TOUCH, WALK. Hračky a skutečné předměty, obrázky z určitého tematického okruhu. Společně s dětmi si zopakujeme anglické názvy předmětů: LOOK, WHAT I HAVE. IT IS A... a současně je rozmisťujeme v prostoru třídy. Dáme dětem pokyn, aby se procházely po třídě: PLEASE, WALK AROUND THE CLASSROOM. FIND AND TOUCH A... Děti se mají dotknout daného předmětu. Až úkol všechny splní, znovu řekneme: OK. IT IS RIGHT. PLEASE WALK. Dáme nový pokyn: FIND AND TOUCH A... Všechny předměty vystřídáme nejméně dvakrát. 19

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Ve školním roce 2012/2013 bude zahájena výuka anglického jazyka od 1.ročníku. ad 4.1. Tabulace učebního plánu 1. stupně Vyučovací předmět

Více

My toys DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_STE_03-15_AJ- 3

My toys DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_STE_03-15_AJ- 3 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 My toys

Více

A human body - Don t lose your head!

A human body - Don t lose your head! Jméno autora práce: Dana Lambertová Název práce: A human body - Don t lose your head! Zaměření, cíle práce: Naučit se anglicky správně pojmenovat části lidského těla +správná výslovnost, správný pravopis,

Více

lekce 7.2. a 9.2. Písničky: One flower and two flowers a three flowers and four, Five flowers and six flowers and one garden, no more.

lekce 7.2. a 9.2. Písničky: One flower and two flowers a three flowers and four, Five flowers and six flowers and one garden, no more. lekce 7.2. a 9.2. One flower and two flowers a three flowers and four, Five flowers and six flowers and one garden, no more. Give me a car, please... Here you are... Thank you. What's this? This is a car.

Více

My body DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_STE_03-17_AJ-3. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

My body DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_STE_03-17_AJ-3. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 My body

Více

Příprava na hodinu. Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. r. Téma hodiny: Animals (zvířata), Yes/No question (zjišťovací otázka)

Příprava na hodinu. Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. r. Téma hodiny: Animals (zvířata), Yes/No question (zjišťovací otázka) Příprava na hodinu Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. r. Téma hodiny: Animals (zvířata), Yes/No question (zjišťovací otázka) Úvodní č. h.: Good morning, boys and girls. U zadává různé pokyny, děti je plní.

Více

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Hello Bye Good morning Children Yes No Good afternoon Good night Good evening Dobrý den děti Ahoj Ano Dobrou noc Dobré

Více

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John.

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-pos-14 Z á k l a d o v ý t e x t : Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big

Více

1.1 Představování. What i s your name? What s your name? My name i s Tom. My names Tom. a m Tom. i m Tom. Cvičení: Já jsem Jirka.

1.1 Představování. What i s your name? What s your name? My name i s Tom. My names Tom. a m Tom. i m Tom. Cvičení: Já jsem Jirka. 1.1 Představování V angličtině se zeptáme: What is your name? Doslova to znamená: Jaké je tvoje jméno? A odpovíme: I am Tom. (Já jsem Tom.) Nebo: My name is Tom. (Moje jméno je Tom.) Angličtina některé

Více

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ ŠKOLKA VOLÁ - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Září klepe na vrátka... 2 B) Pracovní list... 2 C) Tvorba s dětmi - Hrneček... 4 D)

Více

Hello, let s play! VY_32_INOVACE_STE_05-14_AJ-4. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Anglický jazyk

Hello, let s play! VY_32_INOVACE_STE_05-14_AJ-4. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Anglický jazyk Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Hello,

Více

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Název: VY_32_INOVACE_09_16_Prověrka 1.pololetí

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Název: VY_32_INOVACE_09_16_Prověrka 1.pololetí Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0716 Autor: Jana Vlčková Název: VY_32_INOVACE_09_16_Prověrka 1.pololetí Téma: Prověrka z probraného učiva po pololetí

Více

ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE CIZÍ JAZYK ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky What s your

Více

1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ...

1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 1.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Školky čas... 2 B) Pracovní list - Školky čas... 2 C) Tvorba s dětmi - Naše školka...

Více

Obsah VI. DOVÁDĚNÍ VE SNĚHU - ÚNOR... 4 2. ÚNORA "DOVÁDĚNÍ VE SNĚHU" - JAK SE ČLOVĚK NARODÍ A ROSTE... 4

Obsah VI. DOVÁDĚNÍ VE SNĚHU - ÚNOR... 4 2. ÚNORA DOVÁDĚNÍ VE SNĚHU - JAK SE ČLOVĚK NARODÍ A ROSTE... 4 Obsah Obsah... 1 VI. DOVÁDĚNÍ VE SNĚHU - ÚNOR... 4 2. ÚNORA "DOVÁDĚNÍ VE SNĚHU" - JAK SE ČLOVĚK NARODÍ A ROSTE... 4 A) Básnička s pohybem - ČJ - Človíček... 4 B) Aktivita - Miminko... 4 C) Tvorba s dětmi

Více

Sport DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

Sport DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Sport

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

Angličtina pro nejmenší (děti začátečníci):

Angličtina pro nejmenší (děti začátečníci): Angličtina pro nejmenší (děti začátečníci): Prostředky výuky: Každé dítě jinak vnímá. Učitel je povinen mu nabídnout takovou aktivitu, která podpoří jeho vnímání. Typy vnímání: vizuální typ sluchový typ

Více

Animals on the island

Animals on the island Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Animals

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_30 Jméno autora: Lenka Korenová Vestková Třída/ročník:

Více

Lidské tělo, zdraví, návštěva lékaře

Lidské tělo, zdraví, návštěva lékaře Lidské tělo, zdraví, návštěva lékaře Konverzace z angličtiny autorka: Mgr. Nikola Němcová Základní škola a Mateřská škola Kameničky Další možnosti studia - nepovinné předměty CZ.1.07/1.1.28/02.0034 I.

Více

SLOVNÍ ZÁSOBA SCHOOL OBJECTS = ŠKOLNÍ PŘEDMĚTY (POMŮCKY)

SLOVNÍ ZÁSOBA SCHOOL OBJECTS = ŠKOLNÍ PŘEDMĚTY (POMŮCKY) SLOVNÍ ZÁSOBA SCHOOL OBJECTS = ŠKOLNÍ PŘEDMĚTY (POMŮCKY) a teacher = učitel, učitelka a map = mapa a blackboard = tabule a door = dveře a picture = obraz a window = okno a radio = rozhlas a clock = hodiny

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

Předmět: Anglický jazyk

Předmět: Anglický jazyk 5.1.2 Obor: Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika předmětu anglický jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk, se realizuje v předmětu anglický jazyk a

Více

Anglický jazyk 2. ročník

Anglický jazyk 2. ročník ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov Anglický jazyk 2. ročník Birthday, toys opakování z 1. třídy Vypracovala: Mgr. Lenka Šťovíčková 1 Pořadové číslo projektu Nově a lépe s počítači Šablona č.: III/2 Datum

Více

Happy House 2 - Unit 2

Happy House 2 - Unit 2 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Happy House - Unit (hh_unit.jbb) Happy House - Unit Lekce: Unit Cvičení: Strana - poslech Good morning, everybody! Dobré ráno, všichni! Hello,

Více

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK Žák vyslovuje foneticky správně odlišné hlásky. Umí se pozdravit při setkání a rozloučení. Popíše barvy ve svém okolí. Rozumí a reaguje na základní rozkazy a dokáže popsat školní věci, které má ve školní

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-18 Z á k l a d o v ý t e x t : Mark: Is this your photo album, Kate? Kate: Yes, it is. Mark: Can I have

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Carl is for the first time in a new school. The teacher is asking Carl.

Více

Otázky pro 3.ročník. Hello, my name s Ivana.

Otázky pro 3.ročník. Hello, my name s Ivana. Otázky pro 3.ročník 1/ Co znamená: Hello, what s your name? Hello, my name s Ivana. 2/ Doplň vhodné slovo: My favourite.. is blue. Co znamená tato věta? :. Vyjmenuj alespoň 6 barev: 3/ Napiš slovy číslo,

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A20 Pořadové číslo: 20.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A20 Pořadové číslo: 20. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A20 Pořadové číslo: 20. Ročník: 4. ročník Datum vytvoření: 10. června 2012 Datum ověření:

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

II. SLADKÁ SKLIZEŇ - ŘÍJEN...2

II. SLADKÁ SKLIZEŇ - ŘÍJEN...2 Obsah Obsah...1 II. SLADKÁ SKLIZEŇ - ŘÍJEN...2 Nákup věcí pro výtvarnou činnost:... 2 Sběr věcí pro výtvarnou činnost:... 2 13. ŘÍJNA "SLADKÁ SKLIZEŇ"... 2 - ZVÍŘATA, ČÍSLOVKY 1-10, VELKÝ A MALÝ... 2 A)

Více

Obsah. 2 Obsah. Úvod... strana 3. Gingerbread Boy... strana 4. Sleeping Beauty... strana 11. The Old Grey Cat Is Sleeping...

Obsah. 2 Obsah. Úvod... strana 3. Gingerbread Boy... strana 4. Sleeping Beauty... strana 11. The Old Grey Cat Is Sleeping... příběhy Stories 1 příběhy Stories 1 Obsah Úvod... strana 3 Gingerbread Boy... strana 4 Sleeping Beauty... strana 11 The Old Grey Cat Is Sleeping... strana 17 Gigantic Turnip... strana 25 Šablony... strana

Více

Psaná podoba jazyka, slovní zásoba

Psaná podoba jazyka, slovní zásoba Šablona č. VI, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Anglický jazyk Anglický jazyk Psaná podoba jazyka, slovní zásoba Příběh Three little pigs Ročník 5. Anotace Materiál slouží

Více

Zkrácené formy s apostrofem - příprava na hodinu AJ

Zkrácené formy s apostrofem - příprava na hodinu AJ Zkrácené formy s apostrofem - příprava na hodinu AJ VY_22_INOVACE_AJC1_11_3B Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Anglický jazyk Anotace: Vzdělávací cíl: Kompetenční cíl: Žáci si uvědomí a zopakují známá slova

Více

Obsah. E) English - Wind the bobbin up... 12 7. LEDNA "MRZNE AŽ PRAŠTÍ" - SNÍH... 13

Obsah. E) English - Wind the bobbin up... 12 7. LEDNA MRZNE AŽ PRAŠTÍ - SNÍH... 13 Obsah Obsah... 1 V. MRZNE AŽ PRAŠTÍ - LEDEN... 5 Sběr věcí pro výtvarnou činnost:... 5 Nákup pro výtvarnou činnost:... 5 5. LEDNA "MRZNE AŽ PRAŠTÍ" - MRÁZ... 6 A) Básnička s pohybem - ČJ - Malíř Mráz...

Více

Hudba a hudební nástroje, knihy a čtení, filmy a chození do kina, divadla

Hudba a hudební nástroje, knihy a čtení, filmy a chození do kina, divadla Hudba a hudební nástroje, knihy a čtení, filmy a chození do kina, divadla Konverzace z angličtiny autorka: Mgr. Nikola Němcová Základní škola a Mateřská škola Kameničky Další možnosti studia - nepovinné

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

Chit Chat 1 - Lekce 5

Chit Chat 1 - Lekce 5 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit a face obličej a mouth ústa a nose nos an ear ucho

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

Chit Chat 1 - Lekce 7

Chit Chat 1 - Lekce 7 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce 7 (ch_lekce7.jbb) Chit Chat - Lekce 7 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit head hlava body tělo arm paže leg noha hand ruka

Více

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Název: VY_32_INOVACE_18_16_Prověrka 2.pololetí

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Název: VY_32_INOVACE_18_16_Prověrka 2.pololetí Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0716 utor: Jana Vlčková Název: V_32_INOVCE_18_16_Prověrka 2.pololetí Téma: Prověrka z probraného učiva na konci čtvrtého

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA je schopen používat odpovídající kultivovaný pozdrav osvojená slovíčka vyslovuje foneticky správně, dbá správné artikulace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu Název projektu Kvalitní výuka za podpory ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3646 Název školy Základní škola Ohrazenice, okres Semily

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-12 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : M a r k s S u n d a y This is Mark s Sunday. He

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma Slovenská 2. stupeň základní Angličtina Překladová

Více

Hry a cvičení se zvuky

Hry a cvičení se zvuky Hry a cvičení se zvuky 1. Podmíněná reakce na zvuk - reakce na zvuk určitým pohybem - zjištění, jaké zvuky je dítě schopno vnímat - nezbytná při audiometrickém vyšetření - Pomůcky: bubínek, kostka, krabice(kbelík,..)

Více

Přehledvzdělávacích materiálů

Přehledvzdělávacích materiálů Přehledvzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Želiv Novými materiály

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

Vzdělávací oblast: Inovace a zkvalitnění Vzdělávací obor: žáci SOU všechny obory výuky cizích jazyků na středních školách

Vzdělávací oblast: Inovace a zkvalitnění Vzdělávací obor: žáci SOU všechny obory výuky cizích jazyků na středních školách STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

1 I. ŠKOLKA VOLÁ - ZÁŘÍ...

1 I. ŠKOLKA VOLÁ - ZÁŘÍ... Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLKA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 21. ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - NAŠE ŠKOLKA... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Co děláme ve školce... 2 B) Aktivita - Pracovní list: letadlo... 2 C) Tvorba s dětmi -

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : a PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-psa-04 Z á k l a d o v ý t e x t : Facebook My friends M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é

Více

Příloha č. 1: Pokyny ve škole v anglickém jazyce

Příloha č. 1: Pokyny ve škole v anglickém jazyce Příloha č. 1: Pokyny ve škole v anglickém jazyce K hotovým pracovním listům: Anglický výraz Věta využitelná ve výuce Český překlad Poznámky Look Look. Podívej/te se! Look out. Pozor! Look and play. Podívej/te

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 40

Více

Obsah II. SLADKÁ SKLIZEŇ - ŘÍJEN... 2 20. ŘÍJNA "SLADKÁ SKLIZEŇ"... 3

Obsah II. SLADKÁ SKLIZEŇ - ŘÍJEN... 2 20. ŘÍJNA SLADKÁ SKLIZEŇ... 3 Obsah Obsah... 1 II. SLADKÁ SKLIZEŇ - ŘÍJEN... 2 20. ŘÍJNA "SLADKÁ SKLIZEŇ"... 3 - ZVÍŘATA, ČÍSLOVKY 1-10, VELKÝ A MALÝ... 3 A) Básnička s pohybem - ČJ - Keř... 3 B) Aktivita - Pracovní list - Grafomotorika...

Více

Ročník II. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Úvod Pozdravy Zvířata IX. X. Opakování učebnice Happy House 1 Představení nové učebnice Happy House2 Pozdravy Abeceda A-G Hláskování a hádání slov, názorné obrázky Způsobové slovesa I can, I can t Abeceda

Více

Chit Chat 1 - Lekce 10

Chit Chat 1 - Lekce 10 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit hippo hroch lion lev giraffe žirafa monkey opice elephant

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-psa-08 Z á k l a d o v ý t e x t : M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Tematická

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Anglický jazyk 3. ročník (tab.1) Vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby - hláskuje jméno, jednoduchá slova, - rozeznává anglická jména v rodě ženském a mužském - orientuje

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný Greetings and simple conversation Žák: pozdraví, poprosí, poděkuje jednoduše konverzuje - Hi, hello, bye, goodbye - What s your name? My name is... - How are you? I m fine, thank you/thanks.

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : My family, my hobbies Present simple and continuous, Wh- questions

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : My family, my hobbies Present simple and continuous, Wh- questions PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 5. třída Eva Prokšová j5-doc-pro-psa-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Johny, My name s Pavel Novák and I m twelve years old. I m from Prague which

Více

1 III. FOUKÁ ZE STRNIŠŤ - LISTOPAD...

1 III. FOUKÁ ZE STRNIŠŤ - LISTOPAD... Obsah Obsah... 1 III. FOUKÁ ZE STRNIŠŤ - LISTOPAD... 2 3. LISTOPADU "FOUKÁ ZE STRNIŠŤ"... 3 - VOLNĚ ŽIJÍCÍ ZVÍŘÁTKA... 3 A) Básnička s pohybem - ČJ - Liška... 3 B) Aktivita - Liška... 3 C) Tvorba s dětmi

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Test

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Test Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

I wearing DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Anglický jazyk. ročník 3.

I wearing DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Anglický jazyk. ročník 3. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 I wearing

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA umí se vhodným způsobem představit, uvést do kolektivu je schopen vyžádat si základní informace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány s pečlivou výslovností rozumí jednoduchému

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Boy: Can I speak to Emily?

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Anglický jazyk I. stupeň, 1. období - 3. ročník

Anglický jazyk I. stupeň, 1. období - 3. ročník - 1 - Anglický jazyk I. stupeň, 1. období - 3. ročník ŠKOLNÍ VÝSTUP UČIVO TÉMA PRŮŘEZOVÁ TÉMATA MEZIPŘED- MĚTOVÉ VZTAHY EVALUACE 1. RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI rozezná základní fonetické znaky známá slova

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Anglický jazyk. Ročník: 3. Téma: What is this? It is a (an). Colours

Anglický jazyk. Ročník: 3. Téma: What is this? It is a (an). Colours Anglický jazyk Ročník: 3 Téma: What is this? It is a (an). Colours Vzdělávací cíl: Procvičování otázek a odpovědí, členů a,an Slovní zásoba barvy Nácvik psaní anglických slov Výchovný cíl: Barevný svět

Více

Metodický list. Radmila Válková

Metodický list. Radmila Válková Projekt: Zlepšení podmínek pro vzdělávání Příjemce: Základní škola Integra Vsetín Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3764 Název materiálu Autor Klíčová slova Šablona Metodický list Datum vytvoření 9.

Více

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008 učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Úvod do jazyka Barvy Výslovnost Sloveso "have" neurčitý člen- a žák se seznamuje s cizím jazykem- s jeho

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514 Projekt: Předmatematická gramotnost 1. Obecná východiska Rozvoj předmatematické gramotnosti je důležitý pro všestranný

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková Aj5-usk-hej-psa-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Kate is describing their house and her bedroom. M e t o d i c k é p o

Více

1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim. a/ s _ i b/ s t _ c/ d e. Yes, I.. No, I.

1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim. a/ s _ i b/ s t _ c/ d e. Yes, I.. No, I. 1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim a/ s _ i b/ s t _ c/ d e 2/ Dokonči odpověď na otázku: Can you play the piano? Yes, I.. No, I. Otázku

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 4. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 4. G. GREGOVSKA zná základní pozdravy umí si vyžádat informaci o jménu a sám tuto informaci poskytnout je schopen prakticky využít abecedu při hláskování umí pracovat se slovníkem rozumí jednoduchým pokynům a otázkám

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Boy: Can I speak to Emily?

Více

Obsah. D) Česká písnička - Když jsem já sloužil... 9

Obsah. D) Česká písnička - Když jsem já sloužil... 9 Obsah Obsah... 1 14. ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" -ROZDÍL MEZI VESNICÍ A MĚSTEM... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Vesnice a město... 2 B) Aktivita - Rozdíl mezi vesnicí a městem... 2 C) Tvorba s dětmi - Moje město...

Více

Food and drink VY_32_INOVACE_STE_04-01_AJ-3. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Anglický jazyk

Food and drink VY_32_INOVACE_STE_04-01_AJ-3. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Anglický jazyk Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Food

Více

Chit Chat 1 - Lekce 11

Chit Chat 1 - Lekce 11 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit a ball míč an aeroplane letadlo a radio rádio a poster

Více

Jazyková výchova. Materiál slouží k procvičení abecedy. Předpokládá se, že žáci již umí abecedu zpaměti.

Jazyková výchova. Materiál slouží k procvičení abecedy. Předpokládá se, že žáci již umí abecedu zpaměti. Šablona č. Ii, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Abeceda Řazení slov podle abecedy Ročník 2. Anotace Materiál slouží k procvičení

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Chit Chat 2 - Lekce 1

Chit Chat 2 - Lekce 1 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit I can / can t. Já umím / neumím. ski lyžovat skate

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Habermaaß-hra 5583. Moje první hra. Život na farmě. Figurky mláďata

Habermaaß-hra 5583. Moje první hra. Život na farmě. Figurky mláďata CZ Habermaaß-hra 5583 Moje první hra Život na farmě Figurky mláďata Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti

Více

Kód DUM : VY_22_INOVACE_CJ_III/2. 19 Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162 / 4, Dobronín

Kód DUM : VY_22_INOVACE_CJ_III/2. 19 Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162 / 4, Dobronín Kód DUM : VY_22_INOVACE_CJ_III/2. 19 Škola: Číslo projektu: Název projektu: Název šablony: Název materiálu: Autor materiálu: Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162

Více

II_2-01_39 ABBA,Happy New Year, řešení II_2-01_39 ABBA,Happy New Year, for students

II_2-01_39 ABBA,Happy New Year, řešení II_2-01_39 ABBA,Happy New Year, for students Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno-Tuřany Název práce: Happy New Year, song Pořadové číslo: II_2-01_39 Předmět: Anglický jazyk Třída: 8. A Téma hodiny: Vánoce a Nový rok. Vyučující: Ing. Olga Matoušková

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

Úvod. Metodika. Fráze

Úvod. Metodika. Fráze Teacher`s book Úvod Dostává se vám do rukou druhý díl metodiky pro výuku anglického jazyka v mateřských školách a prvního stupně základních škol English 4 kids 2. Metodika se zaměřuje na vytváření přirozeného

Více