ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Nejdek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Nejdek"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy Nejdek 1

2 Obsah 1 Identifikační údaje Charakteristika školy Počet oborů, velikost Historie, současnost Charakteristika pedagogického sboru Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce Vybavení školy a její podmínky Zaměření školy a její vize Zaměření školy Vize školy Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah hudebního oboru Přípravné studium Studijní zaměření Hra na klavír Studijní zaměření Hra na klavír jazz, pop Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu Studijní zaměření Hra na saxofon Studijní zaměření Hra na trubku Studijní zaměření Hra na kytaru Studijní zaměření Hra na elektrickou kytaru Studijní zaměření Hra na basovou kytaru Studijní zaměření Hra na bicí Studijní zaměření Sólový zpěv Studijní zaměření Sborový zpěv Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje (EKN) Vyučovací předmět Hudební nauka Vyučovací předmět Komorní a souborová hra Vyučovací předmět Harmonie a improvizace Vzdělávací obsah výtvarného oboru Přípravné studium Studijní zaměření Výtvarná tvorba Studium pro dospělé Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Rozšířené studium Rozšířené studium hudební obor Rozšířené studium - výtvarný obor Hodnocení žáků a vlastní hodnocení školy Zásady a způsob hodnocení žáků Kritéria pro postup žáka do vyššího ročníku: Kritéria pro absolvování stupně (7.r. I. stupně a 4.r. II. stupně): Klasifikační stupně a hodnocení žáka Celkové hodnocení žáka na vysvědčení: Oblasti vlastního hodnocení školy

3 1 Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Nejdek Předkladatel: Název školy: Základní umělecká škola Nejdek, Dvořákova, příspěvková organizace Adresa školy: Dvořákova 367, Nejdek IČO: Ředitel školy: Miloš Baumgärtl Kontakty: Telefon: web: Zřizovatel: Název: Adresa: Kontakty: Město Nejdek Náměstí Karla IV 239, Nejdek Telefon: web: Vydáno dne: Platnost dokumentu od: Č.j.: ZUŠ-28/2013 3

4 2 Charakteristika školy 2.1 Počet oborů, velikost V Základní umělecké škole Nejdek se vyučují dva obory hudební a výtvarný. Kapacita školy je 220 žáků. Každoročně je škola naplněna z 95 až 100 procent. Organizace výuky: Individuální výuka v hudebním oboru probíhá individuálně (na hodině je pouze jeden žák) nebo ve skupinkách dvou až čtyř žáků (některé hudební nástroje, sólový zpěv). Kolektivní výuka probíhá ve výtvarném oboru a v hudebním oboru v teoretických předmětech (Hudební nauka, přípravné ročníky), v souborové a komorní hře, v pěveckých sborech a v tanečním orchestru. 2.2 Historie, současnost Počátky výuky hudby v Nejdku se datují od r. 1953, kdy zde byla otevřena pobočka Lidové školy umění Ostrov. V roce 1972 došlo k osamostatnění školy, která měla v té době 2 obory, hudební a výtvarný a dohromady kolem 120 žáků. Škola neměla až do r vlastní budovu, kdy po letech podnájmů dostala k dispozici budovu ve které je dodnes. V té době byl pro malý zájem zrušen výtvarný obor. Po r byla škola přejmenována na Základní uměleckou školu Nejdek.(ZUŠ) V r byla po 15 letech znovu zahájena výuka výtvarného oboru. V r se stala škola právním subjektem, zřizovaným Karlovarským krajem. V r došlo ke změně a zřizovatelem školy se stalo město Nejdek 2.3 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor ZUŠ Nejdek je dlouhodobě stabilizovaný, převládají kvalifikovaní učitelé a učitelé, kteří si kvalifikaci doplňují studiem. Učitelé si dále doplňují odbornost účastí na akcích dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Věkový průměr se pohybuje ve středu produktivního věku. Dlouhodobý průměrný počet učitelů ve škole je 8, někteří z nich pracují na částečný úvazek. 2.4 Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce Základní umělecká škola každoročně pořádá řadu akcí, na kterých se podílejí oba umělecké obory, např. Vánoční koncert a výstava, Koncert jazzové a populární hudby, Závěrečný koncert a výstava, koncerty pro nejdecké ZŠ a MŠ atd.. Dále se podílí na akcích, organizovaných jinými subjekty (např. městem Nejdek). Celkově se jedná o 25 až 30 koncertů, vystoupení a výstav za školní rok. Škola pravidelně organizuje okresní kolo soutěží ZUŠ v sólové a komorní hře na kytaru. Žáci školy se každoročně účastní řady uměleckých soutěží, v nichž dosahují velmi dobrých výsledků a umisťují se na předních místech. Přeshraniční spolupráce: Od školního roku 2009/2010 spolupracuje naše škola s Hudební školou z partnerského města Johanngeorgenstadtu. Žáci školy mají tak možnost každoročně prezentovat a porovnávat výsledky své práce za hranicemi ČR, což významně přispívá k jejich motivaci. Naopak žáci partnerské školy vystupují na veřejných koncertech ZUŠ Nejdek. 4

5 2.5 Vybavení školy a její podmínky Základní umělecká škola Nejdek se nachází v budově, jež je majetkem města Nejdek. Má k dispozici 6 tříd pro individuální a skupinovou výuku hudebního oboru, třídu pro kolektivní výuku hudební teorie a výtvarného oboru a příslušenství (toalety, umývárky, šatny). V suterénních prostorách je umístěna dílna výtvarného oboru. V přízemí se nachází koncertní sál a galerie ZUŠ které slouží k pořádání interních koncertů, výstav prací žáků VO, ke zkouškám tanečního orchestru, pěveckých sborů a dalších hudebních souborů. Dále se v budově nachází sborovna, sklad hudebních nástrojů, sklad materiálu, sklad mycích prostředků. Třídy HO jsou vybaveny klavírem nebo pianinem, učitelé mají k dispozici přenosné audio a video techniku a podle charakteru výuky také např. PC nebo notebook, el. klávesové nástroje, zvukový modul, ozvučovací aparaturu apod. Třídy kolektivní výuky jak výtvarného, tak hudebního oboru jsou vybaveny stavitelnými židlemi a lavicemi dle požadavků hygienických předpisů. V dílně VO mají žáci k dispozici hrnčířský kruh a vypalovací pec. V sále ZUŠ a třídě výtvarného oboru jsou nainstalována projekční plátna a lze zde využívat projektor. Dále je zde nainstalována kvalitní zvuková aparatura pro potřeby tanečního orchestru. Ve sborovně je PC a kopírka/tiskárna, které mohou využívat všichni pracovníci školy. Škola má k dispozici také hudební nástroje, které je možno zapůjčit na omezenou dobu žákům, než si pořídí vlastní nástroj. 3 Zaměření školy a její vize 3.1 Zaměření školy Základní umělecká škola Nejdek poskytuje základní umělecké vzdělávání v hudebním a výtvarném oboru pro děti od 5 let, mládež a dospělé. Snažíme se našim žákům nabídnout dostatečnou žánrovou a předmětovou pestrost v rámci možností a velikosti naší školy. V hudebním oboru se zaměřujeme zejména na výuku klasické, jazzové a populární hudby a to jak v sólové, tak v souborové či sborové formě. Ve výtvarném oboru se děti učí pomocí mnoha technik a materiálů tvořit práce plošné, prostorové, menší i větší objekty. Pracují s keramickou hlínou, tvarují papír, zabývají se kresbou, malbou, grafikou, rozvíjí výtvarné myšlení, zpracovávají nejrůznější témata. Naší základní filozofií je otevřená a vzájemná spolupráce učitelů, žáků a rodičů, kteří jsou si navzájem rovnocennými partnery a spolu tvoří základní stavbu školy. Co přináší studium v Základní umělecké škole Nejdek? 1. Vzdělávání ve vybraném oboru (hudebním či výtvarném) a předmětu pod vedením zkušených pedagogů záruka kvality. 2. Rozvoj estetického cítění, vyjadřování, zušlechtění vnitřního světa dětí, vytváření žebříčku hodnot. 3. Vytváření soustavných, uvědomělých pracovních návyků a představ o hodnotě práce vlastní i práce druhých lidí, empatie. 4. Veřejné působení (koncerty, výstavy) vychovává k tříbení společenského chování a vystupování a ke koncentraci na okamžik výkonu. 5. Doba, strávená výukou a přípravou na výuku v ZUŠ vyplňuje smysluplně volný čas dětí. 6. Další vazby na vzdělávací soustavu. Absolvování některého stupně a oboru ZUŠ je nejlepším předpokladem a nezřídka i podmínkou pro přijetí na další druhy škol, především uměleckého a pedagogického směru. 7. Možnost prezentace své práce v zahraničí v rámci mezinárodní spolupráce. 5

6 3.2 Vize školy Hlavní cíle školy Hlavním cílem naší školy je vybavit žáky takovými znalostmi, dovednostmi a postoji (kompetencemi), aby byli schopni se po ukončení studia dále aktivně zabývat bez dalšího odborného vedení vybraným uměleckým oborem ať již na amatérské či profesionální úrovni, a také připravit ty, kteří projeví zájem o další studium uměleckého či pedagogického směru k talentovým zkouškám. K těmto cílům bychom měli dospět za těchto předpokladů: 1. Naše škola se stane místem, kam bude každé dítě rádo chodit a kde získá co nejlepší znalosti ve vybraném oboru a studijních předmětech. 2. Na naši školu budou všichni učitelé a žáci pyšní a rodiče a ostatní členové komunity ji budou podporovat a pravidelně navštěvovat její akce. 3. Všichni žáci nebudou ve všech oblastech dosahovat vynikajících výsledků, ale budou se snažit být nejlepší v rámci svých možností. 4. Budeme spolupracovat s jinými organizacemi v regionu. Vytvoříme partnerskou spolupráci s místní samosprávou a komunitou. 5. Budeme se snažit udržet a rozvíjet přeshraniční spolupráci. 6. Školní vzdělávací program naší školy a z něj vyplývající způsoby výuky bude odrážet potřeby a zájmy všech dětí a bude udržovat vysoký standard výuky. 4 Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie představují souhrn činností, jimiž se pedagogičtí pracovníci ZUŠ Nejdek snaží utvářet a rozvíjet klíčové kompetence žáků a vybavit je do budoucna znalostmi a dovednostmi, které jim umožní pohybovat se samostatně a s jistou mírou profesionality ve světě umění, utvářet si vlastní názor na umělecká díla a aktivně se umělecky vyjadřovat. Kompetence k umělecké komunikaci disponuje vědomostmi a dovednostmi, které mu umožňují samostatně volit a užívat prostředky pro umělecké vyjádření Vypracujeme individuální plán pro každého žáka s ohledem na věk a fyzické i mentální možnosti. Látku podrobně vysvětlíme s využitím didaktických pomůcek, průběžně kontrolujeme, zda žák danou problematiku prostředků pro umělecké vyjádření chápe a dokáže se v ní orientovat. Rozšiřujeme jeho znalosti a dovednosti a snažíme se, aby byl schopen postupně je sám uvádět do praxe. Umožníme žákům projevit během vzdělávacího procesu vlastní názor. Diskutujeme s nimi o různých možnostech řešení technických problémů, problematiky interpretace či výtvarného vyjádření. Učíme žáky vyhledávat informace z různých zdrojů a pracovat s nimi posuzovat jejich 6

7 hodnotu a relevantnost. proniká do struktury a obsahu uměleckého díla a je schopen rozeznat jeho kvalitu výchovné a vzdělávací strategie uplatňované učiteli ZUŠ Za pomoci audiovizuální a multimediální techniky, návštěv koncertů a výstav či vlastní interpretace seznamujeme žáky s díly různých období a žánrů. Přibližujeme žákům autora díla a období, ve kterém bylo dílo vytvořeno. V HO upozorňujeme na formu, problematiku výrazu a frázování, důraz klademe na rozbor skladeb. Ve VO provádíme rozbor díla s vlastním přepisem - proniknutí do způsobu tvorby určitého stylu a pochopení výtvarného jazyka. Kompetence osobnostně sociální disponuje pracovními návyky, které jsou utvářeny soustavnou uměleckou činností a které formují jeho morálně volní vlastnosti a hodnotovou orientaci V průběhu vzdělávacího procesu v ZUŠ systematicky vedeme žáky k soustavné domácí přípravě. Snažíme se podnítit žáky ke kvalitnímu provádění souvisejících činnosti nejen ve škole, ale i v prostředí domova, kde probíhá příprava na výuku. Vedeme žáky k sebehodnocení. Učíme žáky kultivovanému chování při kulturních akcích a vystupování na veřejnosti. V kolektivní výuce využíváme kolektivního hodnocení výsledků práce žáků, důraz na splnění kriterií úkolu, originalitu a kvalitu zpracování, nápaditost, což vede k pochopení a schopnosti vyhodnotit a ocenit práci druhých. se účelně zapojuje do společných uměleckých aktivit a uvědomuje si svoji odpovědnost za společné dílo Vedeme žáky k vědomí odpovědnosti za svůj osobní přístup při přípravě na prezentaci uměleckého díla nejen jako jednotlivce, ale i jako součásti kolektivu a celé školy. Motivujeme každého účastníka - řešitele společného úkolu, projektu, vyzdvihujeme jeho důležitosti pro zdárné dokončení práce; v závěru ocenění, pochvala a prezentace výstupů. Vedeme žáky k empatii, toleranci a snášenlivosti vůči ostatním členům kolektivu. Kompetence kulturní je vnímavý k uměleckým a kulturním hodnotám a chápe je jako součást lidské existence Vedeme žáky k návštěvám kulturních akcí, výstav, vernisáží, koncertů atp. rozbor a zažití události. Seznamujeme žáky ve vyučovacích hodinách s uměleckými díly v návaznosti na jejich studijní obor a předmět. Vedeme žáky k vytvoření vlastního názoru na důležitou a nezaměnitelnou úlohu umění v životě kulturního jedince, kterou chápe jako důležitou součást vývoje lidské osobnosti. aktivně přispívá k vytváření i k uchování uměleckých hodnot a k jejich předávání dalším generacím Snažíme se o vytváření vztahu žáků k uměleckým hodnotám v bydlišti a jeho okolí. Seznamujeme je s historií, místními pověstmi, architekturou, významnými uměleckými osobnostmi zde působícími. 7

8 Diskutujeme se žáky o navštívených hudebních či výtvarných akcích, necháme je svobodně vyjádřit svůj názor na prezentovaná díla a jejich umělecké provedení. Pěstujeme v žácích úctu ke kulturnímu dědictví českého národa. Vedeme je k pokračování tradic vlastní uměleckou činností, umožňujeme jim prezentovat na veřejnosti výsledky své práce. 5 Vzdělávací obsah hudebního oboru 5.1 Přípravné studium do přípravného studia jsou zařazovány dě ti od pě ti do sedmi let po úspěšném vykonání přijímací zkoušky. Děti jsou s náplní učiva přípravné hudební výchovy seznamovány hravou formou. Studijní zaměření Přípravná hudební výchova (PHV) Učební plán varianta 1: dvouleté přípravné studium (od 5 let věku) 1. ročník 2. ročník Přípravná hudební výchova 1 1 Hra na nástroj Sólový zpěv 1* Sborový zpěv přípravný ročník 1 1 Učební plán varianta 2: jednoleté přípravné studium (od 6 až 7 let věku) 1. pololetí 2. pololetí Přípravná hudební výchova 1 1 Hra na nástroj Sólový zpěv 1* 1* Sborový zpěv přípravný ročník 1 1 Poznámky k učebnímu plánu Přípravné studium je realizováno: v dvouletém přípravném studiu - varianta 1 pro děti od 5 let s dotací 1 vyučovací hodiny PHV týdně. Dle dispozic žáka a doporučení učitele mohou žáci navštěvovat nepovinný předmět Sborový zpěv přípravný ročník. v jednoletém přípravném studiu - varianta 2 pro děti od 6 do 7 let s dotací 1 vyučovací hodiny PHV týdně v průběhu celého školního roku a * v 1. nebo 2. pololetí s možností (dle dispozic žáka a doporučení učitele PHV) přípravné hry na nástroj nebo přípravného sólového či sborového zpěvu s dotací 1 vyučovací hodiny týdně. Výuka hry na nástroj probíhá individuálně nebo ve skupinkách max. 4 žáků na základě doporučení učitele. V 1. i 2. ročníku PHV jsou předměty Hra na nástroj či Sólový zpěv nepovinné. Učební osnova vyučovacího předmětu: Přípravná hudební výchova PHV 1. ročník orientuje se v základních hudebních pojmech využívá hru na tělo a DHN v rytmických a deklamačních hrách zpívá písně přiměřené své hlasové vyspělosti 8

9 PHV 2. ročník rozlišuje pojmy zvuk, tón a jeho základní vlastnosti orientuje se v základních hudebních pojmech ( notová osnova, G klíč, takt, taktová čára, repetice, předehra, mezihra, dohra, názvy a hodnoty not a pomlk ) čte noty od c1 do c2 využívá hru na tělo a hru na Orffovy nástroje při procvičování rytmu dokáže vyjádřit pravidelný rytmický puls chůzí, během, poskokem a hrou na tělo zpívá jednoduché melodie, rytmizuje a melodizuje říkadla používá získané základní pěvecké návyky při zpěvu vhodného repertoáru Vzdělávací obsah přípravného studia v jednotlivých vyučovaných předmětech je zanesen v obsahu těchto předmětů v rámci konkrétních studijních zaměření. 9

10 5.2 Studijní zaměření Hra na klavír Učební plán: I. stupeň II. stupeň 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. Hra na klavír Hudební nauka Povinně-volitelný předmět Komorní / souborová hra Taneční orchestr Harmonie a improvizace Sborový zpěv 1* 1* 1* 2 1* Nepovinný předmět Sborový zpěv Poznámky k učebnímu plánu: Povinně-volitelný předmět je předmět, který si žák ve spolupráci s učitelem vybere z nabídky školy dle charakteru a zaměření hlavního předmětu a ten pak během studia povinně navštěvuje v rozsahu uvedeném v tabulce, tzn.: Varianta 1*: 1 hod. týdně ve 4. až 7. ročníku I. stupně a 1 hod. týdně v každém ročníku II. stupně. Varianta 2: 2 hod. týdně v 6. a 7. ročníku I. stupně a 1 hod. týdně v každém ročníku II. stupně. Do povinně-volitelného předmětu lze na doporučení učitele zařadit i žáka nižšího ročníku, než je uvedeno v učebním plánu, s dotací 1 hod. týdně. Nepovinný předmět žák může navštěvovat v průběhu studia na základě doporučení učitele. Učební osnova vyučovacího předmětu: Hra na klavír I. stupeň základního studia Přípravné studium zná klaviaturu, orientuje se na ní zahraje úhozy, portamento, staccato, legato rozliší hluboké, vysoké, střední tóny, stejné tóny dle sluchové kontroly hraje jednoduchou píseň střídáním rukou portamento doprovodí píseň pomocí dudácké kvinty 1. ročník sedí správně u nástroje, zvládá správné postavení rukou zvládá základní klavírní úhozy - tenuto, legato, staccato orientuje se v jednoduchém notovém zápise hraje oběma rukama současně zná základní dynamická a tempová označení rozliší melodii a doprovod 2. ročník hraje podklady a překlady palců 10

11 zahraje stupnice a akordy dohromady protipohybem vybere si přednesovou skladbu používá základní výrazové prvky 3. ročník hraje v rychlejším tempu pedalizuje dle návodu pedagoga zahraje základní úhozy: staccato, legato, portamento pracuje s rytmem na základě rytmického cítění hraje skladby z období baroka, klasicismu a romantismu (dle schopnosti žáka) hraje durové stupnice protipohybem s akordy oběma rukama dohromady zahraje melodické ozdoby pracuje samostatně s dynamickým označením interpretuje nastudovanou přednesovou skladbu na veřejném vystoupení 5. ročník zahraje stupnice dur i moll v rovném pohybu oběma rukama dohromady a akordy s obraty k příslušným stupnicím zvládá samostatně pedalizovat využívá dle svých schopností technické prvky ve skladbách různých hudebních stylů zvládá nové technické prvky a uvědomuje si jejich důležitost při interpretaci skladeb zhodnotí svůj daný interpretační výkon 6. ročník hraje dur i moll v rovném pohybu oběma rukama dohromady a akordy s obraty k příslušným stupnicím pozná větší hudební formy: sonatina, rondo, variace pracuje s dynamikou, vystihne obsah, charakter a náladu skladby předvede samostatně nastudované méně obtížné doprovody a uplatní je při doprovodu žáka vybere skladbu podle svých technických a výrazových schopností zahraje zpaměti více skladeb 7. ročník hraje všechny stupnice dur i moll v kombinovaném pohybu a velký rozklad akordů uplatní sluchovou sebekontrolu uplatní prvky dynamiky, pedalizace, rytmu, melodických ozdob v samostatně nastudované skladbě hraje v rychlém tempu, využívá při hře dynamiku, melodické ozdoby,zahraje agogické 11

12 změny hraje skladby různých hudebních období zpaměti a ukončit 7. ročník I. stupně absolventským vystoupením, nebo závěrečnou zkouškou II. stupeň základního studia 1. ročník hraje jednoduché klavírní stylizace doprovodů k písním s přihlédnutím k jejich charakteru a náladě rozvine cit pro hudební frázi a hudební paměť při hře uplatní vyrovnané pasážové hry, kultivovaný klavírní tón orientuje se v hudebních stylech 2. ročník uplatní všechny dosud získané znalosti a dovednosti zvládá korepetice mladších žáků dle svých schopností zapojuje se do souborové hry využívá při hře znalosti o výrazu hrané skladby a je schopen vlastního názorového vyjádření 3. ročník předvede samostatně nastudovanou přiměřeně obtížnou skladbu hraje z listu jednoduché skladby zdokonalí práci s tónem, základy frázování a dále si rozvi svou hudební paměť hraje složitější skladby polyfonního charakteru využívá všechny doposud získané znalosti a dovednosti k vyjádření svých představ profiluje se ve zvoleném žánru využívá své zkušenosti v neprofesionální umělecké praxi využívá získaných hudebních vědomostí a dovedností k samostatnému studiu nových skladeb a vyhledávání skladeb podle vlastního výběru 12

13 5.3 Studijní zaměření Hra na klavír jazz, pop Učební plán: I. stupeň II. stupeň 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. Hra na klavír Hudební nauka Povinně-volitelný předmět Komorní / souborová hra Taneční orchestr Harmonie a improvizace Sborový zpěv 1* 1* 1* 2 1* Nepovinný předmět Sborový zpěv Poznámky k učebnímu plánu: Povinně-volitelný předmět je předmět, který si žák ve spolupráci s učitelem vybere z nabídky školy dle charakteru a zaměření hlavního předmětu a ten pak během studia povinně navštěvuje v rozsahu uvedeném v tabulce, tzn.: Varianta 1*: 1 hod. týdně ve 4. až 7. ročníku I. stupně a 1 hod. týdně v každém ročníku II. stupně. Varianta 2: 2 hod. týdně v 6. a 7. ročníku I. stupně a 1 hod. týdně v každém ročníku II. stupně. Do povinně-volitelného předmětu lze na doporučení učitele zařadit i žáka nižšího ročníku, než je uvedeno v učebním plánu, s dotací 1 hod. týdně. Nepovinný předmět žák může navštěvovat v průběhu studia na základě doporučení učitele. Učební osnova vyučovacího předmětu: Hra na na klavír jazz, pop Přípravný ročník rozezná a hraje noty od g do g2 v houslovém klíči má návyk správného sezení má návyk správného držení rukou ovládá základní rytmické hodnoty not zvládá hraní legato I. stupeň základního studia 1. ročník hraje melodie písní pravou rukou ovládá hraní staccato od kláves ovládá nezávislost rukou (např. jedna ruka staccato, druhá legato) zvládá hraní dvojhmatů orientuje se v notách v houslovém i basovém klíči orientuje se ve hře do 4 křížků a 2 bé rozeznává rozdíl mezi dur a moll zahraje přiměřeně náročné skladby s podklady, překlady a skoky 2. ročník zahraje přiměřeně náročné skladby, kde se orientuje v houslovém a a basovém klíči, 13

14 posuvkách, skocích, nezávislosti rukou a dynamice orientuje se v posuvkách, skocích, nezávislosti rukou a dynamice zahraje písně tak, že v levé doprovází kvintakordy dur a moll v základních tvarech zahraje skladbičku se swingovým frázováním 3. ročník zahraje zraleji písně tak, že v levé doprovází kvintakordy dur a moll v základních tvarech zahraje píseň tak, že v levé doprovází rozloženými akordy s příslušnou pedalizací zahraje přiměřeně náročné skladby se swingovým či jazzovým frázováním prohlubuje svou orientaci v posuvkách, skocích, nezávislosti rukou a dynamice zahraje písně, které doprovodí v levé tenuto i v septakordech zahraje zraleji písně s doprovodem v levé rozloženě se zdvojenou oktávou s příslušnou pedalizací dovede dynamicky odlišit melodii od doprovodu zahraje základní rytmizovaný doprovod levá bas, pravá akord v rovném rytmu, shufflu nebo rozloženě zahraje na vyšší úrovni přiměřeně náročné skladby se swingovým či jazzovým frázováním 5. ročník zahraje zraleji základní rytmizovaný doprovod levá bas, pravá akord v rovném rytmu, shufflu nebo rozloženě zahraje sofistikovaněji přiměřeně náročné skladby se swingovým či jazzovým frázováním je schopen souhry je schopen hodnocení interpretačního výkonu harmonicky je schopen pracovat se septakordy 6. ročník vytvoří a zahraje stylově kráčející bas s doprovodem v septakordech zahraje píseň ve stylizaci pravá melodie v akordech, levá bas s příslušným stylovým rytmem a výrazem ovládá doprovodit sólistu, je schopen flexibilně reagovat na nové situace ve hře zahraje rytmizovaný doprovod v různých stylech zahraje přiměřeně náročné skladby s různým stylovým zaměřením 7. ročník zvládá samostatně nastudovat přiměřeně obtížnou skladbu je schopen uplatňovat sebekontrolu zvládá se samostatně orientovat ve hře z listu je schopen hry v rychlém tempu, využívá dynamiku, výraz dokáže zahrát sólově i doprovodit skladby nebo písně stylově a dobře výrazově zpaměti a je schopen ukončit 7. ročník absolventským koncertem II. stupeň základního studia 1. ročník 14

15 zvládne základy horizontální improvizace zahraje přiměřeně náročné skladby jazzového, či popového zaměření rozumí základním harmonickým funkcím a jejich využití v praxi doprovodí i zahraje sólo písně s vlastní předehrou i závěrem 2. ročník zvládne základy vertikální improvizace zahraje sofistikovaněji přiměřeně náročné skladby jazzového, či popového zaměření rozumí základním mimotonálním harmonickým funkcím a jejich využití v praxi doprovodí i zahraje sólo písně s vlastní předehrou i závěrem zvládne základy stažení nahrávky do not s následnou modifikací pro klavír 3. ročník dovede využít horizontální i vertikální improvizaci a využít i chromatiky zahraje zraleji přiměřeně náročné skladby jazzového, či popového zaměření zvládne harmonicky rozebrat skladbu a i prakticky využít substituční možnosti zvládne rozlišit z notového i značkového zápisu podstatné a následně si upravit doprovod využívá všechny doposud získané znalosti a dovednosti k vyjádření svých představ hraje z listu, či nahrávky jednoduché skladby dokáže se zapojit do souborové hry využívá získaných hudebních vědomostí a dovedností k samostatnému studiu nových skladeb a vyhledávání skladeb podle vlastního výběru 5.4 Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu Učební plán: I. stupeň II. stupeň 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. Hra na trubku Hudební nauka Povinně-volitelný předmět Komorní / souborová hra Taneční orchestr Harmonie a improvizace Sborový zpěv 1* 1* 1* 2 1* Nepovinný předmět Sborový zpěv Komorní hra Poznámky k učebnímu plánu: Výuka hlavního předmětu probíhá individuálně, nebo ve skupinkách max. 4 žáků. Povinně-volitelný předmět je předmět, který si žák ve spolupráci s učitelem vybere z nabídky školy dle charakteru a zaměření hlavního předmětu a ten pak během studia povinně navštěvuje v rozsahu uvedeném v tabulce, tzn.: Varianta 1*: 1 hod. týdně ve 4. až 7. ročníku I. stupně a 1 hod. týdně v každém ročníku II. stupně. Varianta 2: 2 hod. týdně v 6. a 7. ročníku I. stupně a 1 hod. týdně v každém ročníku II. stupně. Do povinně-volitelného předmětu lze na doporučení učitele zařadit i žáka nižšího ročníku, než je 15

16 uvedeno v učebním plánu, s dotací 1 hod. týdně. Nepovinný předmět žák může navštěvovat v průběhu studia na základě doporučení učitele. Učební osnova vyučovacího předmětu: Hra na zobcovou flétnu Přípravné studium pojmenuje části zobcové flétny napodobí jednoduché zvuky pomocí moderních technik zahraje jednoduché skladby v rozmezí pěti tónů I. stupeň základního studia 1. ročník ukáže základní péči o nástroj ovládá správný postoj při hře a držení nástroje, techniku dýchání a nasazení tónu T-D, T-D- D rozliší základní délkové a výškové hodnoty not i pomlk zahraje jednoduché přednesové skladbičky s doprovodem jiného hudebního nástroje 2. ročník užívá teoretické znalosti z HN uplatní správnou artikulaci T-D, T-D-D, nasazení tónu, rozlišuje legato tenuto staccato uplatňuje uvolněný způsob hry, prstovou techniku zahraje kultivovaným tónem přednesové skladby za doprovodu jiného nástroje 3. ročník užívá základní návyky a dovednosti, správné držení těla a nástroje, práce s dechem a jazykem používá základní technické prvky hry nasazení tónu, prstová technika, kvalita tónu orientuje se v jednoduchých hudebních útvarech a v jejich notovém zápisu zahraje jednoduchou skladbu vnímá náladu skladby a tuto náladu vyjádří a interpretuje elementárními výrazovými prostředky uplatňuje se v souhře s dalším nástrojem rozliší běžná výrazová a agogická označení hraje v duu a triu uplatní techniku dýchání, jazyka a artikulaci hraje přednesové sklady 5. ročník zvládá základy hry na altovou zobcovou flétnu dokáže zahrát základní melodické ozdoby používá dynamické výrazové prostředky dokáže samostatně nastudovat skladbu 16

17 6. ročník uplatní dechovou i prstovou techniku rozvíjí a upevňuje hru v horní poloze nástroje hraje z listu jednoduché skladby používá melodické ozdoby 7. ročník využívá při hře všechny získané technické i výrazové dovednosti s důrazem na tvoření a kvalitu tónu využívá dynamiku, tempové rozlišení, frázování a agogiku v celém rozsahu nástroje hraje přiměřeně obtížné skladby různých stylů a žánrů uplatňuje se při hře v komorních, souborových nebo orchestrálních uskupeních ovládá elementární transpozici úměrně svým schopnostem II. stupeň základního studia 1. ročník hraje na sopránovou a altovou flétnu orientuje se a dokáže zahrát základní melodické ozdoby podílí se na vytváření výrazu skladeb dokáže pracovat s tónem pomocí vibráta 2. ročník dokáže hrát z listu jednoduché skladby podle svých schopností používá základní moderní techniky hry orientuje se samostatně v partituře dokáže ve skladbě najít a využívat vhodná místa pro nádechy bez přerušování frází 3. ročník aktivně se účastní hry v komorních a souborových seskupeních zvládá dechovou techniku, frázování a artikulační techniku při hře dokáže samostatně nastudovat vybranou přednesovou skladbu používá aktivně melodické ozdoby uplatňuje všechny doposud získané znalosti a dovednosti v celém rozsahu nástroje orientuje se v notovém zápise, samostatně řeší problematiku nástrojové techniky včetně základní péče o nástroj, dýchání, frázování, výrazu při nácviku a interpretaci skladeb samostatně pracuje s barvou a kvalitou tónu vytvoří si názor na interpretaci skladeb různých stylových období a žánrů a tento svůj názor zformuluje zapojuje se do souborů nejrůznějšího obsazení a žánrového zaměření, zodpovědně spolupracuje na vytváření jejich společného zvuku, výrazu a způsobu interpretace skladeb profiluje se podle svého zájmu a preferencí: využívá svých posluchačských a interpretačních zkušeností a získaných hudebních vědomostí a dovedností k samostatnému studiu nových skladeb a vyhledávání skladeb podle vlastního výběru 17

18 5.5 Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu Učební plán: I. stupeň II. stupeň 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. Hra na flétnu Hudební nauka Povinně-volitelný předmět Komorní / souborová hra Taneční orchestr Harmonie a improvizace Sborový zpěv 1* 1* 1* 2 1* Nepovinný předmět Sborový zpěv Komorní hra Poznámky k učebnímu plánu: Žáci do věku 9 let mohou být na doporučení učitele dle fyzických dispozic zařazeni v přípravném ročníku a 1. až 3. ročníku I. stupně do výuky na přípravný nástroj (zobcovou flétnu). Povinně-volitelný předmět je předmět, který si žák ve spolupráci s učitelem vybere z nabídky školy dle charakteru a zaměření hlavního předmětu a ten pak během studia povinně navštěvuje v rozsahu uvedeném v tabulce, tzn.: Varianta 1*: 1 hod. týdně ve 4. až 7. ročníku I. stupně a 1 hod. týdně v každém ročníku II. stupně. Varianta 2: 2 hod. týdně v 6. a 7. ročníku I. stupně a 1 hod. týdně v každém ročníku II. stupně. Do povinně-volitelného předmětu lze na doporučení učitele zařadit i žáka nižšího ročníku, než je uvedeno v učebním plánu, s dotací 1 hod. týdně. Nepovinný předmět žák může navštěvovat v průběhu studia na základě doporučení učitele. Učební osnova vyučovacího předmětu: Hra na příčnou flétnu Přípravné studium pojmenuje části flétny dbá při hře na správné držení těla (s důrazem na uvolněný a přirozený postoj, správné držení páteře, rozložení hmotnosti těla na celá chodidla) využívá při držení nástroje tří hlavních opěrných bodů (palec a malíček pravé ruky, lehké opření o bradu), vyvážení flétny, vhodného sklonu flétny, přirozeného tvaru a polohy rukou vytvoří tón použitím správného nátisku a správně vytvořené retní štěrbiny, pomocí základního nasazování tvořit začátek a konec tónu I. stupeň základního studia 1. ročník předvede základní dovednosti a návyky, při hře si upevňuje technické prvky hry tvoří kvalitní a intonačně čistý tón orientuje se v notovém a rytmickém zápisu jednoduchých skladeb rozliší hru legato a non legato, připraví se na hru staccato hraje v doprovodu jiného nástroje 2. ročník ovládá základní prvky flétnové hry 18

19 dbá na intonaci a kvalitu tónu hraje v doprovodu jiného nástroje zahraje známou melodii podle sluchu vykoná samostatnou domácí přípravu 3. ročník dbá při hře na základní návyky a dovednosti, využívá správné dýchání, postoj a držení nástroje, nátisk, správnou techniku hry zvládá hrát snadnější sólové skladby hraje zpaměti jednoduchou skladbu pozná skladby různých stylových období zahraje snadné melodické ozdoby zdokonalí prstovou a dechovou techniku zvládá hru v komorní a souborové hře hraje přiměřeně obtížné skladby z listu 5. ročník interpretuje skladby různých stylových období pozná nové způsoby nasazování (dvojitý jazyk, frulato ) zahraje složitější melodické ozdoby uplatní své hudební dovednosti v komorních a souborových seskupeních hraje v celém rozsahu nástroje 6. ročník hraje stupnice dur a moll do 3# a 3b hraje s využitím dynamiky, tempového rozlišení, frázování, agogiky, různých způsobů nasazování samostatně nastuduje přiměřeně náročnou skladbu zahraje z listu předložené skladby na úrovni 3. ročníku 7. ročník uplatňuje při hře všechny doposud získané technické a výrazové prostředky hraje z listu či zpaměti vytvoří si vlastní názor na provedení skladby hraje v komorním souboru II. stupeň základního studia 1. ročník uplatňuje všechny získané technické a výrazové prostředky a to v celém rozsahu nástroje dbá na správné frázování, nádechy, dynamiku vytvoří kvalitní tón, zdokonalí jeho barvu a charakter dbá na přesnost v artikulaci a rytmu 19

20 2. ročník orientuje se v hlavních stylech literatury pro příčnou flétnu hraje melodické ozdoby zahraje s barvou a charakterem tónu předvede vyspělou prstovou a dechovou techniku 3. ročník samostatně pečuje o svůj nástroj řeší samostatně při nácviku skladby problematiku nástrojové techniky, dýchání, frázování vybere vlastní skladbu, vypracuje a sám zhodnotí hraje v komorním souboru či orchestru orientuje se v hudebních žánrech, využívajících příčnou flétnu vytvoří si vlastní názor na provedení skladby umí objektivně zhodnotit svůj výkon i výkony spolužáků provede technicky náročnější skladby různých stylových období 5.6 Studijní zaměření Hra na saxofon Učební plán: I. stupeň II. stupeň 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. Hra na saxofon Hudební nauka Povinně-volitelný předmět Komorní / souborová hra Taneční orchestr Harmonie a improvizace Sborový zpěv 1* 1* 1* 2 1* Nepovinný předmět Sborový zpěv Poznámky k učebnímu plánu: Žáci do věku 9 let mohou být na doporučení učitele dle fyzických dispozic zařazeni v přípravném ročníku a 1. až 3. ročníku I. stupně do výuky na přípravný nástroj (zobcovou flétnu). Povinně-volitelný předmět je předmět, který si žák ve spolupráci s učitelem vybere z nabídky školy dle charakteru a zaměření hlavního předmětu a ten pak během studia povinně navštěvuje v rozsahu uvedeném v tabulce, tzn.: Varianta 1*: 1 hod. týdně ve 4. až 7. ročníku I. stupně a 1 hod. týdně v každém ročníku II. stupně. Varianta 2: 2 hod. týdně v 6. a 7. ročníku I. stupně a 1 hod. týdně v každém ročníku II. stupně. Do povinně-volitelného předmětu lze na doporučení učitele zařadit i žáka nižšího ročníku, než je uvedeno v učebním plánu, s dotací 1 hod. týdně. Nepovinný předmět žák může navštěvovat v průběhu studia na základě doporučení učitele. Učební osnova vyučovacího předmětu: Hra na saxofon Přípravné studium 20

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto:

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto: Školní vzdělávací program Základní umělecká škola Bruntál Motto: Naším cílem je především vzdělávat děti v umělecké činnosti, například ve hře na housle. A při této soustavné, pravidelné, radostné, cílevědomé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY STŘELICE naše škola děti baví Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY. Dobruška

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY. Dobruška ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Dobruška Verze 1.01 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a současnost... 5 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY v Odrách

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY v Odrách ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY v Odrách Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 6 2.1 Počet oborů, velikost 6 2.2 Historie a současnost 6 2.3 Charakteristika pedagogického

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola v Železném Brodě příspěvková organizace, Koberovská 589, Železný Brod tel: 483 389 327, e-mail: zuszb@email.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY příspěvkové organizace,

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KUTNÁ HORA 2 Chceme být školou, na kterou si každý rád po letech vzpomene a přivede k nám své děti. 3 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 6 2 CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Praha 6, Nad Alejí 28/1879 Čím více byly děti obdařeny nadáním, tím více jsou povinny tohoto nadání využít. Wolfgang Amadeus Mozart Obsah Obsah...1 1.

Více

Rámcový vzdělávací program pro umělecké obory základního uměleckého vzdělávání

Rámcový vzdělávací program pro umělecké obory základního uměleckého vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro umělecké obory základního uměleckého vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro umělecké obory základního uměleckého vzdělávání zpracovali: Celková gesce přípravy dokumentu:

Více

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA Trubka je žesťový hudební nástroj, který se ve svém původním tvaru vyskytoval již ve starověku. U starých Řeků se používalo trub k povzbuzení odvahy útočících

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání zpracovali: Celková gesce přípravy dokumentu: Stanislava Krčková, Jaroslav Jeřábek,

Více

Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Jana Ladislava Dusíka v Čáslavi

Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Jana Ladislava Dusíka v Čáslavi Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Jana Ladislava Dusíka v Čáslavi 12.2.1760 20.3.1812 1 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Historie školy... 5 2.2 Charakteristika

Více

Č.J.: ZUSCR 0011/2013 S UMĚNÍM JE ŽIVOT BOHATŠÍ ŠVP ZUŠ CHRUDIM. Platnost dokumentu od 1.září 2012 ŠVP ZUŠ CHRUDIM 1/389

Č.J.: ZUSCR 0011/2013 S UMĚNÍM JE ŽIVOT BOHATŠÍ ŠVP ZUŠ CHRUDIM. Platnost dokumentu od 1.září 2012 ŠVP ZUŠ CHRUDIM 1/389 Č.J.: ZUSCR 0011/2013 S UMĚNÍM JE ŽIVOT BOHATŠÍ ŠVP ZUŠ CHRUDIM Platnost dokumentu od 1.září 2012 ŠVP ZUŠ CHRUDIM 1/389 Obsah 1.0 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 6 2.0 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1 Počet oborů,

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Chceš-li být umělcem, musíš být především člověkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY MILOSLAVA STIBORA VÝTVARNÝ OBOR

Chceš-li být umělcem, musíš být především člověkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY MILOSLAVA STIBORA VÝTVARNÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY MILOSLAVA STIBORA VÝTVARNÝ OBOR Olomouc, Pionýrská 4 Chceš-li být umělcem, musíš být především člověkem Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola a Základní umělecká škola Horažďovice,

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-74/10-Z Základní umělecká škola Uherský Brod Adresa: Mariánské nám. 61, 688 01 Uherský Brod Identifikátor:

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník Kompletní ŠVP Mechanik elektrotechnik od 1.9.2010 1 Identifikační údaje Název ŠVP Datum 16.10.2009 Platnost od 1.9.2010 Forma vzdělávání Koordinátor Délka studia v letech: Mechanik elektrotechnik denní

Více

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název:

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název: 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Spolu na jedné lodi Motto: Kvalitní vzdělání znamená nejen předávání vědomostí, ale i budování

Více

Sociální činnost. Školní vzdělávací program

Sociální činnost. Školní vzdělávací program Sociální činnost Školní vzdělávací program Č.j. 326/2011 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu... 3 2.1. Identifikační údaje oboru... 3 2.3. Charakteristika školy...

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia

GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia 2014 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1. Velikost školy... 5 2.2.

Více

Školní vzdělávací program Waldorfská škola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OSTRAVA-PORUBA, Ľ. ŠTÚRA 1085 Příspěvková organizace. Waldorfská škola

Školní vzdělávací program Waldorfská škola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OSTRAVA-PORUBA, Ľ. ŠTÚRA 1085 Příspěvková organizace. Waldorfská škola ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OSTRAVA-PORUBA, Ľ. ŠTÚRA 1085 Příspěvková organizace Waldorfská škola Datum vydání: 1. dubna2014 Vydal: Mgr. Aleš Matoušek 1 I. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola, Ostrava-Poruba,

Více

Školní vzdělávací program Příprava pro život

Školní vzdělávací program Příprava pro život Školní vzdělávací program Příprava pro život Obsah 1. Identifikační daje 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika pedagogického sboru 2.4. Charakteristika

Více

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2 Obsah 1 Identifikační údaje školy... 1 2 Charakteristika školy... 2 2.1 Velikost a úplnost školy... 2 2.2 Vybavení školy... 2 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.4 Charakteristika žáků... 6

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Aktualizace 1. 9. 2013 verze: 02092013-2 - verze: 02092013 Základní škola Jihlava,

Více

Výuka hry na zobcovou flétnu v ZUŠ

Výuka hry na zobcovou flétnu v ZUŠ Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky Výuka hry na zobcovou flétnu v ZUŠ Závěrečná práce Vypracovala : Lucie Peterková Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných

Více

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69 51 H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Více