ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Nejdek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Nejdek"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy Nejdek 1

2 Obsah 1 Identifikační údaje Charakteristika školy Počet oborů, velikost Historie, současnost Charakteristika pedagogického sboru Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce Vybavení školy a její podmínky Zaměření školy a její vize Zaměření školy Vize školy Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah hudebního oboru Přípravné studium Studijní zaměření Hra na klavír Studijní zaměření Hra na klavír jazz, pop Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu Studijní zaměření Hra na saxofon Studijní zaměření Hra na trubku Studijní zaměření Hra na kytaru Studijní zaměření Hra na elektrickou kytaru Studijní zaměření Hra na basovou kytaru Studijní zaměření Hra na bicí Studijní zaměření Sólový zpěv Studijní zaměření Sborový zpěv Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje (EKN) Vyučovací předmět Hudební nauka Vyučovací předmět Komorní a souborová hra Vyučovací předmět Harmonie a improvizace Vzdělávací obsah výtvarného oboru Přípravné studium Studijní zaměření Výtvarná tvorba Studium pro dospělé Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Rozšířené studium Rozšířené studium hudební obor Rozšířené studium - výtvarný obor Hodnocení žáků a vlastní hodnocení školy Zásady a způsob hodnocení žáků Kritéria pro postup žáka do vyššího ročníku: Kritéria pro absolvování stupně (7.r. I. stupně a 4.r. II. stupně): Klasifikační stupně a hodnocení žáka Celkové hodnocení žáka na vysvědčení: Oblasti vlastního hodnocení školy

3 1 Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Nejdek Předkladatel: Název školy: Základní umělecká škola Nejdek, Dvořákova, příspěvková organizace Adresa školy: Dvořákova 367, Nejdek IČO: Ředitel školy: Miloš Baumgärtl Kontakty: Telefon: web: Zřizovatel: Název: Adresa: Kontakty: Město Nejdek Náměstí Karla IV 239, Nejdek Telefon: web: Vydáno dne: Platnost dokumentu od: Č.j.: ZUŠ-28/2013 3

4 2 Charakteristika školy 2.1 Počet oborů, velikost V Základní umělecké škole Nejdek se vyučují dva obory hudební a výtvarný. Kapacita školy je 220 žáků. Každoročně je škola naplněna z 95 až 100 procent. Organizace výuky: Individuální výuka v hudebním oboru probíhá individuálně (na hodině je pouze jeden žák) nebo ve skupinkách dvou až čtyř žáků (některé hudební nástroje, sólový zpěv). Kolektivní výuka probíhá ve výtvarném oboru a v hudebním oboru v teoretických předmětech (Hudební nauka, přípravné ročníky), v souborové a komorní hře, v pěveckých sborech a v tanečním orchestru. 2.2 Historie, současnost Počátky výuky hudby v Nejdku se datují od r. 1953, kdy zde byla otevřena pobočka Lidové školy umění Ostrov. V roce 1972 došlo k osamostatnění školy, která měla v té době 2 obory, hudební a výtvarný a dohromady kolem 120 žáků. Škola neměla až do r vlastní budovu, kdy po letech podnájmů dostala k dispozici budovu ve které je dodnes. V té době byl pro malý zájem zrušen výtvarný obor. Po r byla škola přejmenována na Základní uměleckou školu Nejdek.(ZUŠ) V r byla po 15 letech znovu zahájena výuka výtvarného oboru. V r se stala škola právním subjektem, zřizovaným Karlovarským krajem. V r došlo ke změně a zřizovatelem školy se stalo město Nejdek 2.3 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor ZUŠ Nejdek je dlouhodobě stabilizovaný, převládají kvalifikovaní učitelé a učitelé, kteří si kvalifikaci doplňují studiem. Učitelé si dále doplňují odbornost účastí na akcích dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Věkový průměr se pohybuje ve středu produktivního věku. Dlouhodobý průměrný počet učitelů ve škole je 8, někteří z nich pracují na částečný úvazek. 2.4 Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce Základní umělecká škola každoročně pořádá řadu akcí, na kterých se podílejí oba umělecké obory, např. Vánoční koncert a výstava, Koncert jazzové a populární hudby, Závěrečný koncert a výstava, koncerty pro nejdecké ZŠ a MŠ atd.. Dále se podílí na akcích, organizovaných jinými subjekty (např. městem Nejdek). Celkově se jedná o 25 až 30 koncertů, vystoupení a výstav za školní rok. Škola pravidelně organizuje okresní kolo soutěží ZUŠ v sólové a komorní hře na kytaru. Žáci školy se každoročně účastní řady uměleckých soutěží, v nichž dosahují velmi dobrých výsledků a umisťují se na předních místech. Přeshraniční spolupráce: Od školního roku 2009/2010 spolupracuje naše škola s Hudební školou z partnerského města Johanngeorgenstadtu. Žáci školy mají tak možnost každoročně prezentovat a porovnávat výsledky své práce za hranicemi ČR, což významně přispívá k jejich motivaci. Naopak žáci partnerské školy vystupují na veřejných koncertech ZUŠ Nejdek. 4

5 2.5 Vybavení školy a její podmínky Základní umělecká škola Nejdek se nachází v budově, jež je majetkem města Nejdek. Má k dispozici 6 tříd pro individuální a skupinovou výuku hudebního oboru, třídu pro kolektivní výuku hudební teorie a výtvarného oboru a příslušenství (toalety, umývárky, šatny). V suterénních prostorách je umístěna dílna výtvarného oboru. V přízemí se nachází koncertní sál a galerie ZUŠ které slouží k pořádání interních koncertů, výstav prací žáků VO, ke zkouškám tanečního orchestru, pěveckých sborů a dalších hudebních souborů. Dále se v budově nachází sborovna, sklad hudebních nástrojů, sklad materiálu, sklad mycích prostředků. Třídy HO jsou vybaveny klavírem nebo pianinem, učitelé mají k dispozici přenosné audio a video techniku a podle charakteru výuky také např. PC nebo notebook, el. klávesové nástroje, zvukový modul, ozvučovací aparaturu apod. Třídy kolektivní výuky jak výtvarného, tak hudebního oboru jsou vybaveny stavitelnými židlemi a lavicemi dle požadavků hygienických předpisů. V dílně VO mají žáci k dispozici hrnčířský kruh a vypalovací pec. V sále ZUŠ a třídě výtvarného oboru jsou nainstalována projekční plátna a lze zde využívat projektor. Dále je zde nainstalována kvalitní zvuková aparatura pro potřeby tanečního orchestru. Ve sborovně je PC a kopírka/tiskárna, které mohou využívat všichni pracovníci školy. Škola má k dispozici také hudební nástroje, které je možno zapůjčit na omezenou dobu žákům, než si pořídí vlastní nástroj. 3 Zaměření školy a její vize 3.1 Zaměření školy Základní umělecká škola Nejdek poskytuje základní umělecké vzdělávání v hudebním a výtvarném oboru pro děti od 5 let, mládež a dospělé. Snažíme se našim žákům nabídnout dostatečnou žánrovou a předmětovou pestrost v rámci možností a velikosti naší školy. V hudebním oboru se zaměřujeme zejména na výuku klasické, jazzové a populární hudby a to jak v sólové, tak v souborové či sborové formě. Ve výtvarném oboru se děti učí pomocí mnoha technik a materiálů tvořit práce plošné, prostorové, menší i větší objekty. Pracují s keramickou hlínou, tvarují papír, zabývají se kresbou, malbou, grafikou, rozvíjí výtvarné myšlení, zpracovávají nejrůznější témata. Naší základní filozofií je otevřená a vzájemná spolupráce učitelů, žáků a rodičů, kteří jsou si navzájem rovnocennými partnery a spolu tvoří základní stavbu školy. Co přináší studium v Základní umělecké škole Nejdek? 1. Vzdělávání ve vybraném oboru (hudebním či výtvarném) a předmětu pod vedením zkušených pedagogů záruka kvality. 2. Rozvoj estetického cítění, vyjadřování, zušlechtění vnitřního světa dětí, vytváření žebříčku hodnot. 3. Vytváření soustavných, uvědomělých pracovních návyků a představ o hodnotě práce vlastní i práce druhých lidí, empatie. 4. Veřejné působení (koncerty, výstavy) vychovává k tříbení společenského chování a vystupování a ke koncentraci na okamžik výkonu. 5. Doba, strávená výukou a přípravou na výuku v ZUŠ vyplňuje smysluplně volný čas dětí. 6. Další vazby na vzdělávací soustavu. Absolvování některého stupně a oboru ZUŠ je nejlepším předpokladem a nezřídka i podmínkou pro přijetí na další druhy škol, především uměleckého a pedagogického směru. 7. Možnost prezentace své práce v zahraničí v rámci mezinárodní spolupráce. 5

6 3.2 Vize školy Hlavní cíle školy Hlavním cílem naší školy je vybavit žáky takovými znalostmi, dovednostmi a postoji (kompetencemi), aby byli schopni se po ukončení studia dále aktivně zabývat bez dalšího odborného vedení vybraným uměleckým oborem ať již na amatérské či profesionální úrovni, a také připravit ty, kteří projeví zájem o další studium uměleckého či pedagogického směru k talentovým zkouškám. K těmto cílům bychom měli dospět za těchto předpokladů: 1. Naše škola se stane místem, kam bude každé dítě rádo chodit a kde získá co nejlepší znalosti ve vybraném oboru a studijních předmětech. 2. Na naši školu budou všichni učitelé a žáci pyšní a rodiče a ostatní členové komunity ji budou podporovat a pravidelně navštěvovat její akce. 3. Všichni žáci nebudou ve všech oblastech dosahovat vynikajících výsledků, ale budou se snažit být nejlepší v rámci svých možností. 4. Budeme spolupracovat s jinými organizacemi v regionu. Vytvoříme partnerskou spolupráci s místní samosprávou a komunitou. 5. Budeme se snažit udržet a rozvíjet přeshraniční spolupráci. 6. Školní vzdělávací program naší školy a z něj vyplývající způsoby výuky bude odrážet potřeby a zájmy všech dětí a bude udržovat vysoký standard výuky. 4 Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie představují souhrn činností, jimiž se pedagogičtí pracovníci ZUŠ Nejdek snaží utvářet a rozvíjet klíčové kompetence žáků a vybavit je do budoucna znalostmi a dovednostmi, které jim umožní pohybovat se samostatně a s jistou mírou profesionality ve světě umění, utvářet si vlastní názor na umělecká díla a aktivně se umělecky vyjadřovat. Kompetence k umělecké komunikaci disponuje vědomostmi a dovednostmi, které mu umožňují samostatně volit a užívat prostředky pro umělecké vyjádření Vypracujeme individuální plán pro každého žáka s ohledem na věk a fyzické i mentální možnosti. Látku podrobně vysvětlíme s využitím didaktických pomůcek, průběžně kontrolujeme, zda žák danou problematiku prostředků pro umělecké vyjádření chápe a dokáže se v ní orientovat. Rozšiřujeme jeho znalosti a dovednosti a snažíme se, aby byl schopen postupně je sám uvádět do praxe. Umožníme žákům projevit během vzdělávacího procesu vlastní názor. Diskutujeme s nimi o různých možnostech řešení technických problémů, problematiky interpretace či výtvarného vyjádření. Učíme žáky vyhledávat informace z různých zdrojů a pracovat s nimi posuzovat jejich 6

7 hodnotu a relevantnost. proniká do struktury a obsahu uměleckého díla a je schopen rozeznat jeho kvalitu výchovné a vzdělávací strategie uplatňované učiteli ZUŠ Za pomoci audiovizuální a multimediální techniky, návštěv koncertů a výstav či vlastní interpretace seznamujeme žáky s díly různých období a žánrů. Přibližujeme žákům autora díla a období, ve kterém bylo dílo vytvořeno. V HO upozorňujeme na formu, problematiku výrazu a frázování, důraz klademe na rozbor skladeb. Ve VO provádíme rozbor díla s vlastním přepisem - proniknutí do způsobu tvorby určitého stylu a pochopení výtvarného jazyka. Kompetence osobnostně sociální disponuje pracovními návyky, které jsou utvářeny soustavnou uměleckou činností a které formují jeho morálně volní vlastnosti a hodnotovou orientaci V průběhu vzdělávacího procesu v ZUŠ systematicky vedeme žáky k soustavné domácí přípravě. Snažíme se podnítit žáky ke kvalitnímu provádění souvisejících činnosti nejen ve škole, ale i v prostředí domova, kde probíhá příprava na výuku. Vedeme žáky k sebehodnocení. Učíme žáky kultivovanému chování při kulturních akcích a vystupování na veřejnosti. V kolektivní výuce využíváme kolektivního hodnocení výsledků práce žáků, důraz na splnění kriterií úkolu, originalitu a kvalitu zpracování, nápaditost, což vede k pochopení a schopnosti vyhodnotit a ocenit práci druhých. se účelně zapojuje do společných uměleckých aktivit a uvědomuje si svoji odpovědnost za společné dílo Vedeme žáky k vědomí odpovědnosti za svůj osobní přístup při přípravě na prezentaci uměleckého díla nejen jako jednotlivce, ale i jako součásti kolektivu a celé školy. Motivujeme každého účastníka - řešitele společného úkolu, projektu, vyzdvihujeme jeho důležitosti pro zdárné dokončení práce; v závěru ocenění, pochvala a prezentace výstupů. Vedeme žáky k empatii, toleranci a snášenlivosti vůči ostatním členům kolektivu. Kompetence kulturní je vnímavý k uměleckým a kulturním hodnotám a chápe je jako součást lidské existence Vedeme žáky k návštěvám kulturních akcí, výstav, vernisáží, koncertů atp. rozbor a zažití události. Seznamujeme žáky ve vyučovacích hodinách s uměleckými díly v návaznosti na jejich studijní obor a předmět. Vedeme žáky k vytvoření vlastního názoru na důležitou a nezaměnitelnou úlohu umění v životě kulturního jedince, kterou chápe jako důležitou součást vývoje lidské osobnosti. aktivně přispívá k vytváření i k uchování uměleckých hodnot a k jejich předávání dalším generacím Snažíme se o vytváření vztahu žáků k uměleckým hodnotám v bydlišti a jeho okolí. Seznamujeme je s historií, místními pověstmi, architekturou, významnými uměleckými osobnostmi zde působícími. 7

8 Diskutujeme se žáky o navštívených hudebních či výtvarných akcích, necháme je svobodně vyjádřit svůj názor na prezentovaná díla a jejich umělecké provedení. Pěstujeme v žácích úctu ke kulturnímu dědictví českého národa. Vedeme je k pokračování tradic vlastní uměleckou činností, umožňujeme jim prezentovat na veřejnosti výsledky své práce. 5 Vzdělávací obsah hudebního oboru 5.1 Přípravné studium do přípravného studia jsou zařazovány dě ti od pě ti do sedmi let po úspěšném vykonání přijímací zkoušky. Děti jsou s náplní učiva přípravné hudební výchovy seznamovány hravou formou. Studijní zaměření Přípravná hudební výchova (PHV) Učební plán varianta 1: dvouleté přípravné studium (od 5 let věku) 1. ročník 2. ročník Přípravná hudební výchova 1 1 Hra na nástroj Sólový zpěv 1* Sborový zpěv přípravný ročník 1 1 Učební plán varianta 2: jednoleté přípravné studium (od 6 až 7 let věku) 1. pololetí 2. pololetí Přípravná hudební výchova 1 1 Hra na nástroj Sólový zpěv 1* 1* Sborový zpěv přípravný ročník 1 1 Poznámky k učebnímu plánu Přípravné studium je realizováno: v dvouletém přípravném studiu - varianta 1 pro děti od 5 let s dotací 1 vyučovací hodiny PHV týdně. Dle dispozic žáka a doporučení učitele mohou žáci navštěvovat nepovinný předmět Sborový zpěv přípravný ročník. v jednoletém přípravném studiu - varianta 2 pro děti od 6 do 7 let s dotací 1 vyučovací hodiny PHV týdně v průběhu celého školního roku a * v 1. nebo 2. pololetí s možností (dle dispozic žáka a doporučení učitele PHV) přípravné hry na nástroj nebo přípravného sólového či sborového zpěvu s dotací 1 vyučovací hodiny týdně. Výuka hry na nástroj probíhá individuálně nebo ve skupinkách max. 4 žáků na základě doporučení učitele. V 1. i 2. ročníku PHV jsou předměty Hra na nástroj či Sólový zpěv nepovinné. Učební osnova vyučovacího předmětu: Přípravná hudební výchova PHV 1. ročník orientuje se v základních hudebních pojmech využívá hru na tělo a DHN v rytmických a deklamačních hrách zpívá písně přiměřené své hlasové vyspělosti 8

9 PHV 2. ročník rozlišuje pojmy zvuk, tón a jeho základní vlastnosti orientuje se v základních hudebních pojmech ( notová osnova, G klíč, takt, taktová čára, repetice, předehra, mezihra, dohra, názvy a hodnoty not a pomlk ) čte noty od c1 do c2 využívá hru na tělo a hru na Orffovy nástroje při procvičování rytmu dokáže vyjádřit pravidelný rytmický puls chůzí, během, poskokem a hrou na tělo zpívá jednoduché melodie, rytmizuje a melodizuje říkadla používá získané základní pěvecké návyky při zpěvu vhodného repertoáru Vzdělávací obsah přípravného studia v jednotlivých vyučovaných předmětech je zanesen v obsahu těchto předmětů v rámci konkrétních studijních zaměření. 9

10 5.2 Studijní zaměření Hra na klavír Učební plán: I. stupeň II. stupeň 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. Hra na klavír Hudební nauka Povinně-volitelný předmět Komorní / souborová hra Taneční orchestr Harmonie a improvizace Sborový zpěv 1* 1* 1* 2 1* Nepovinný předmět Sborový zpěv Poznámky k učebnímu plánu: Povinně-volitelný předmět je předmět, který si žák ve spolupráci s učitelem vybere z nabídky školy dle charakteru a zaměření hlavního předmětu a ten pak během studia povinně navštěvuje v rozsahu uvedeném v tabulce, tzn.: Varianta 1*: 1 hod. týdně ve 4. až 7. ročníku I. stupně a 1 hod. týdně v každém ročníku II. stupně. Varianta 2: 2 hod. týdně v 6. a 7. ročníku I. stupně a 1 hod. týdně v každém ročníku II. stupně. Do povinně-volitelného předmětu lze na doporučení učitele zařadit i žáka nižšího ročníku, než je uvedeno v učebním plánu, s dotací 1 hod. týdně. Nepovinný předmět žák může navštěvovat v průběhu studia na základě doporučení učitele. Učební osnova vyučovacího předmětu: Hra na klavír I. stupeň základního studia Přípravné studium zná klaviaturu, orientuje se na ní zahraje úhozy, portamento, staccato, legato rozliší hluboké, vysoké, střední tóny, stejné tóny dle sluchové kontroly hraje jednoduchou píseň střídáním rukou portamento doprovodí píseň pomocí dudácké kvinty 1. ročník sedí správně u nástroje, zvládá správné postavení rukou zvládá základní klavírní úhozy - tenuto, legato, staccato orientuje se v jednoduchém notovém zápise hraje oběma rukama současně zná základní dynamická a tempová označení rozliší melodii a doprovod 2. ročník hraje podklady a překlady palců 10

11 zahraje stupnice a akordy dohromady protipohybem vybere si přednesovou skladbu používá základní výrazové prvky 3. ročník hraje v rychlejším tempu pedalizuje dle návodu pedagoga zahraje základní úhozy: staccato, legato, portamento pracuje s rytmem na základě rytmického cítění hraje skladby z období baroka, klasicismu a romantismu (dle schopnosti žáka) hraje durové stupnice protipohybem s akordy oběma rukama dohromady zahraje melodické ozdoby pracuje samostatně s dynamickým označením interpretuje nastudovanou přednesovou skladbu na veřejném vystoupení 5. ročník zahraje stupnice dur i moll v rovném pohybu oběma rukama dohromady a akordy s obraty k příslušným stupnicím zvládá samostatně pedalizovat využívá dle svých schopností technické prvky ve skladbách různých hudebních stylů zvládá nové technické prvky a uvědomuje si jejich důležitost při interpretaci skladeb zhodnotí svůj daný interpretační výkon 6. ročník hraje dur i moll v rovném pohybu oběma rukama dohromady a akordy s obraty k příslušným stupnicím pozná větší hudební formy: sonatina, rondo, variace pracuje s dynamikou, vystihne obsah, charakter a náladu skladby předvede samostatně nastudované méně obtížné doprovody a uplatní je při doprovodu žáka vybere skladbu podle svých technických a výrazových schopností zahraje zpaměti více skladeb 7. ročník hraje všechny stupnice dur i moll v kombinovaném pohybu a velký rozklad akordů uplatní sluchovou sebekontrolu uplatní prvky dynamiky, pedalizace, rytmu, melodických ozdob v samostatně nastudované skladbě hraje v rychlém tempu, využívá při hře dynamiku, melodické ozdoby,zahraje agogické 11

12 změny hraje skladby různých hudebních období zpaměti a ukončit 7. ročník I. stupně absolventským vystoupením, nebo závěrečnou zkouškou II. stupeň základního studia 1. ročník hraje jednoduché klavírní stylizace doprovodů k písním s přihlédnutím k jejich charakteru a náladě rozvine cit pro hudební frázi a hudební paměť při hře uplatní vyrovnané pasážové hry, kultivovaný klavírní tón orientuje se v hudebních stylech 2. ročník uplatní všechny dosud získané znalosti a dovednosti zvládá korepetice mladších žáků dle svých schopností zapojuje se do souborové hry využívá při hře znalosti o výrazu hrané skladby a je schopen vlastního názorového vyjádření 3. ročník předvede samostatně nastudovanou přiměřeně obtížnou skladbu hraje z listu jednoduché skladby zdokonalí práci s tónem, základy frázování a dále si rozvi svou hudební paměť hraje složitější skladby polyfonního charakteru využívá všechny doposud získané znalosti a dovednosti k vyjádření svých představ profiluje se ve zvoleném žánru využívá své zkušenosti v neprofesionální umělecké praxi využívá získaných hudebních vědomostí a dovedností k samostatnému studiu nových skladeb a vyhledávání skladeb podle vlastního výběru 12

13 5.3 Studijní zaměření Hra na klavír jazz, pop Učební plán: I. stupeň II. stupeň 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. Hra na klavír Hudební nauka Povinně-volitelný předmět Komorní / souborová hra Taneční orchestr Harmonie a improvizace Sborový zpěv 1* 1* 1* 2 1* Nepovinný předmět Sborový zpěv Poznámky k učebnímu plánu: Povinně-volitelný předmět je předmět, který si žák ve spolupráci s učitelem vybere z nabídky školy dle charakteru a zaměření hlavního předmětu a ten pak během studia povinně navštěvuje v rozsahu uvedeném v tabulce, tzn.: Varianta 1*: 1 hod. týdně ve 4. až 7. ročníku I. stupně a 1 hod. týdně v každém ročníku II. stupně. Varianta 2: 2 hod. týdně v 6. a 7. ročníku I. stupně a 1 hod. týdně v každém ročníku II. stupně. Do povinně-volitelného předmětu lze na doporučení učitele zařadit i žáka nižšího ročníku, než je uvedeno v učebním plánu, s dotací 1 hod. týdně. Nepovinný předmět žák může navštěvovat v průběhu studia na základě doporučení učitele. Učební osnova vyučovacího předmětu: Hra na na klavír jazz, pop Přípravný ročník rozezná a hraje noty od g do g2 v houslovém klíči má návyk správného sezení má návyk správného držení rukou ovládá základní rytmické hodnoty not zvládá hraní legato I. stupeň základního studia 1. ročník hraje melodie písní pravou rukou ovládá hraní staccato od kláves ovládá nezávislost rukou (např. jedna ruka staccato, druhá legato) zvládá hraní dvojhmatů orientuje se v notách v houslovém i basovém klíči orientuje se ve hře do 4 křížků a 2 bé rozeznává rozdíl mezi dur a moll zahraje přiměřeně náročné skladby s podklady, překlady a skoky 2. ročník zahraje přiměřeně náročné skladby, kde se orientuje v houslovém a a basovém klíči, 13

14 posuvkách, skocích, nezávislosti rukou a dynamice orientuje se v posuvkách, skocích, nezávislosti rukou a dynamice zahraje písně tak, že v levé doprovází kvintakordy dur a moll v základních tvarech zahraje skladbičku se swingovým frázováním 3. ročník zahraje zraleji písně tak, že v levé doprovází kvintakordy dur a moll v základních tvarech zahraje píseň tak, že v levé doprovází rozloženými akordy s příslušnou pedalizací zahraje přiměřeně náročné skladby se swingovým či jazzovým frázováním prohlubuje svou orientaci v posuvkách, skocích, nezávislosti rukou a dynamice zahraje písně, které doprovodí v levé tenuto i v septakordech zahraje zraleji písně s doprovodem v levé rozloženě se zdvojenou oktávou s příslušnou pedalizací dovede dynamicky odlišit melodii od doprovodu zahraje základní rytmizovaný doprovod levá bas, pravá akord v rovném rytmu, shufflu nebo rozloženě zahraje na vyšší úrovni přiměřeně náročné skladby se swingovým či jazzovým frázováním 5. ročník zahraje zraleji základní rytmizovaný doprovod levá bas, pravá akord v rovném rytmu, shufflu nebo rozloženě zahraje sofistikovaněji přiměřeně náročné skladby se swingovým či jazzovým frázováním je schopen souhry je schopen hodnocení interpretačního výkonu harmonicky je schopen pracovat se septakordy 6. ročník vytvoří a zahraje stylově kráčející bas s doprovodem v septakordech zahraje píseň ve stylizaci pravá melodie v akordech, levá bas s příslušným stylovým rytmem a výrazem ovládá doprovodit sólistu, je schopen flexibilně reagovat na nové situace ve hře zahraje rytmizovaný doprovod v různých stylech zahraje přiměřeně náročné skladby s různým stylovým zaměřením 7. ročník zvládá samostatně nastudovat přiměřeně obtížnou skladbu je schopen uplatňovat sebekontrolu zvládá se samostatně orientovat ve hře z listu je schopen hry v rychlém tempu, využívá dynamiku, výraz dokáže zahrát sólově i doprovodit skladby nebo písně stylově a dobře výrazově zpaměti a je schopen ukončit 7. ročník absolventským koncertem II. stupeň základního studia 1. ročník 14

15 zvládne základy horizontální improvizace zahraje přiměřeně náročné skladby jazzového, či popového zaměření rozumí základním harmonickým funkcím a jejich využití v praxi doprovodí i zahraje sólo písně s vlastní předehrou i závěrem 2. ročník zvládne základy vertikální improvizace zahraje sofistikovaněji přiměřeně náročné skladby jazzového, či popového zaměření rozumí základním mimotonálním harmonickým funkcím a jejich využití v praxi doprovodí i zahraje sólo písně s vlastní předehrou i závěrem zvládne základy stažení nahrávky do not s následnou modifikací pro klavír 3. ročník dovede využít horizontální i vertikální improvizaci a využít i chromatiky zahraje zraleji přiměřeně náročné skladby jazzového, či popového zaměření zvládne harmonicky rozebrat skladbu a i prakticky využít substituční možnosti zvládne rozlišit z notového i značkového zápisu podstatné a následně si upravit doprovod využívá všechny doposud získané znalosti a dovednosti k vyjádření svých představ hraje z listu, či nahrávky jednoduché skladby dokáže se zapojit do souborové hry využívá získaných hudebních vědomostí a dovedností k samostatnému studiu nových skladeb a vyhledávání skladeb podle vlastního výběru 5.4 Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu Učební plán: I. stupeň II. stupeň 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. Hra na trubku Hudební nauka Povinně-volitelný předmět Komorní / souborová hra Taneční orchestr Harmonie a improvizace Sborový zpěv 1* 1* 1* 2 1* Nepovinný předmět Sborový zpěv Komorní hra Poznámky k učebnímu plánu: Výuka hlavního předmětu probíhá individuálně, nebo ve skupinkách max. 4 žáků. Povinně-volitelný předmět je předmět, který si žák ve spolupráci s učitelem vybere z nabídky školy dle charakteru a zaměření hlavního předmětu a ten pak během studia povinně navštěvuje v rozsahu uvedeném v tabulce, tzn.: Varianta 1*: 1 hod. týdně ve 4. až 7. ročníku I. stupně a 1 hod. týdně v každém ročníku II. stupně. Varianta 2: 2 hod. týdně v 6. a 7. ročníku I. stupně a 1 hod. týdně v každém ročníku II. stupně. Do povinně-volitelného předmětu lze na doporučení učitele zařadit i žáka nižšího ročníku, než je 15

16 uvedeno v učebním plánu, s dotací 1 hod. týdně. Nepovinný předmět žák může navštěvovat v průběhu studia na základě doporučení učitele. Učební osnova vyučovacího předmětu: Hra na zobcovou flétnu Přípravné studium pojmenuje části zobcové flétny napodobí jednoduché zvuky pomocí moderních technik zahraje jednoduché skladby v rozmezí pěti tónů I. stupeň základního studia 1. ročník ukáže základní péči o nástroj ovládá správný postoj při hře a držení nástroje, techniku dýchání a nasazení tónu T-D, T-D- D rozliší základní délkové a výškové hodnoty not i pomlk zahraje jednoduché přednesové skladbičky s doprovodem jiného hudebního nástroje 2. ročník užívá teoretické znalosti z HN uplatní správnou artikulaci T-D, T-D-D, nasazení tónu, rozlišuje legato tenuto staccato uplatňuje uvolněný způsob hry, prstovou techniku zahraje kultivovaným tónem přednesové skladby za doprovodu jiného nástroje 3. ročník užívá základní návyky a dovednosti, správné držení těla a nástroje, práce s dechem a jazykem používá základní technické prvky hry nasazení tónu, prstová technika, kvalita tónu orientuje se v jednoduchých hudebních útvarech a v jejich notovém zápisu zahraje jednoduchou skladbu vnímá náladu skladby a tuto náladu vyjádří a interpretuje elementárními výrazovými prostředky uplatňuje se v souhře s dalším nástrojem rozliší běžná výrazová a agogická označení hraje v duu a triu uplatní techniku dýchání, jazyka a artikulaci hraje přednesové sklady 5. ročník zvládá základy hry na altovou zobcovou flétnu dokáže zahrát základní melodické ozdoby používá dynamické výrazové prostředky dokáže samostatně nastudovat skladbu 16

17 6. ročník uplatní dechovou i prstovou techniku rozvíjí a upevňuje hru v horní poloze nástroje hraje z listu jednoduché skladby používá melodické ozdoby 7. ročník využívá při hře všechny získané technické i výrazové dovednosti s důrazem na tvoření a kvalitu tónu využívá dynamiku, tempové rozlišení, frázování a agogiku v celém rozsahu nástroje hraje přiměřeně obtížné skladby různých stylů a žánrů uplatňuje se při hře v komorních, souborových nebo orchestrálních uskupeních ovládá elementární transpozici úměrně svým schopnostem II. stupeň základního studia 1. ročník hraje na sopránovou a altovou flétnu orientuje se a dokáže zahrát základní melodické ozdoby podílí se na vytváření výrazu skladeb dokáže pracovat s tónem pomocí vibráta 2. ročník dokáže hrát z listu jednoduché skladby podle svých schopností používá základní moderní techniky hry orientuje se samostatně v partituře dokáže ve skladbě najít a využívat vhodná místa pro nádechy bez přerušování frází 3. ročník aktivně se účastní hry v komorních a souborových seskupeních zvládá dechovou techniku, frázování a artikulační techniku při hře dokáže samostatně nastudovat vybranou přednesovou skladbu používá aktivně melodické ozdoby uplatňuje všechny doposud získané znalosti a dovednosti v celém rozsahu nástroje orientuje se v notovém zápise, samostatně řeší problematiku nástrojové techniky včetně základní péče o nástroj, dýchání, frázování, výrazu při nácviku a interpretaci skladeb samostatně pracuje s barvou a kvalitou tónu vytvoří si názor na interpretaci skladeb různých stylových období a žánrů a tento svůj názor zformuluje zapojuje se do souborů nejrůznějšího obsazení a žánrového zaměření, zodpovědně spolupracuje na vytváření jejich společného zvuku, výrazu a způsobu interpretace skladeb profiluje se podle svého zájmu a preferencí: využívá svých posluchačských a interpretačních zkušeností a získaných hudebních vědomostí a dovedností k samostatnému studiu nových skladeb a vyhledávání skladeb podle vlastního výběru 17

18 5.5 Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu Učební plán: I. stupeň II. stupeň 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. Hra na flétnu Hudební nauka Povinně-volitelný předmět Komorní / souborová hra Taneční orchestr Harmonie a improvizace Sborový zpěv 1* 1* 1* 2 1* Nepovinný předmět Sborový zpěv Komorní hra Poznámky k učebnímu plánu: Žáci do věku 9 let mohou být na doporučení učitele dle fyzických dispozic zařazeni v přípravném ročníku a 1. až 3. ročníku I. stupně do výuky na přípravný nástroj (zobcovou flétnu). Povinně-volitelný předmět je předmět, který si žák ve spolupráci s učitelem vybere z nabídky školy dle charakteru a zaměření hlavního předmětu a ten pak během studia povinně navštěvuje v rozsahu uvedeném v tabulce, tzn.: Varianta 1*: 1 hod. týdně ve 4. až 7. ročníku I. stupně a 1 hod. týdně v každém ročníku II. stupně. Varianta 2: 2 hod. týdně v 6. a 7. ročníku I. stupně a 1 hod. týdně v každém ročníku II. stupně. Do povinně-volitelného předmětu lze na doporučení učitele zařadit i žáka nižšího ročníku, než je uvedeno v učebním plánu, s dotací 1 hod. týdně. Nepovinný předmět žák může navštěvovat v průběhu studia na základě doporučení učitele. Učební osnova vyučovacího předmětu: Hra na příčnou flétnu Přípravné studium pojmenuje části flétny dbá při hře na správné držení těla (s důrazem na uvolněný a přirozený postoj, správné držení páteře, rozložení hmotnosti těla na celá chodidla) využívá při držení nástroje tří hlavních opěrných bodů (palec a malíček pravé ruky, lehké opření o bradu), vyvážení flétny, vhodného sklonu flétny, přirozeného tvaru a polohy rukou vytvoří tón použitím správného nátisku a správně vytvořené retní štěrbiny, pomocí základního nasazování tvořit začátek a konec tónu I. stupeň základního studia 1. ročník předvede základní dovednosti a návyky, při hře si upevňuje technické prvky hry tvoří kvalitní a intonačně čistý tón orientuje se v notovém a rytmickém zápisu jednoduchých skladeb rozliší hru legato a non legato, připraví se na hru staccato hraje v doprovodu jiného nástroje 2. ročník ovládá základní prvky flétnové hry 18

19 dbá na intonaci a kvalitu tónu hraje v doprovodu jiného nástroje zahraje známou melodii podle sluchu vykoná samostatnou domácí přípravu 3. ročník dbá při hře na základní návyky a dovednosti, využívá správné dýchání, postoj a držení nástroje, nátisk, správnou techniku hry zvládá hrát snadnější sólové skladby hraje zpaměti jednoduchou skladbu pozná skladby různých stylových období zahraje snadné melodické ozdoby zdokonalí prstovou a dechovou techniku zvládá hru v komorní a souborové hře hraje přiměřeně obtížné skladby z listu 5. ročník interpretuje skladby různých stylových období pozná nové způsoby nasazování (dvojitý jazyk, frulato ) zahraje složitější melodické ozdoby uplatní své hudební dovednosti v komorních a souborových seskupeních hraje v celém rozsahu nástroje 6. ročník hraje stupnice dur a moll do 3# a 3b hraje s využitím dynamiky, tempového rozlišení, frázování, agogiky, různých způsobů nasazování samostatně nastuduje přiměřeně náročnou skladbu zahraje z listu předložené skladby na úrovni 3. ročníku 7. ročník uplatňuje při hře všechny doposud získané technické a výrazové prostředky hraje z listu či zpaměti vytvoří si vlastní názor na provedení skladby hraje v komorním souboru II. stupeň základního studia 1. ročník uplatňuje všechny získané technické a výrazové prostředky a to v celém rozsahu nástroje dbá na správné frázování, nádechy, dynamiku vytvoří kvalitní tón, zdokonalí jeho barvu a charakter dbá na přesnost v artikulaci a rytmu 19

20 2. ročník orientuje se v hlavních stylech literatury pro příčnou flétnu hraje melodické ozdoby zahraje s barvou a charakterem tónu předvede vyspělou prstovou a dechovou techniku 3. ročník samostatně pečuje o svůj nástroj řeší samostatně při nácviku skladby problematiku nástrojové techniky, dýchání, frázování vybere vlastní skladbu, vypracuje a sám zhodnotí hraje v komorním souboru či orchestru orientuje se v hudebních žánrech, využívajících příčnou flétnu vytvoří si vlastní názor na provedení skladby umí objektivně zhodnotit svůj výkon i výkony spolužáků provede technicky náročnější skladby různých stylových období 5.6 Studijní zaměření Hra na saxofon Učební plán: I. stupeň II. stupeň 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. Hra na saxofon Hudební nauka Povinně-volitelný předmět Komorní / souborová hra Taneční orchestr Harmonie a improvizace Sborový zpěv 1* 1* 1* 2 1* Nepovinný předmět Sborový zpěv Poznámky k učebnímu plánu: Žáci do věku 9 let mohou být na doporučení učitele dle fyzických dispozic zařazeni v přípravném ročníku a 1. až 3. ročníku I. stupně do výuky na přípravný nástroj (zobcovou flétnu). Povinně-volitelný předmět je předmět, který si žák ve spolupráci s učitelem vybere z nabídky školy dle charakteru a zaměření hlavního předmětu a ten pak během studia povinně navštěvuje v rozsahu uvedeném v tabulce, tzn.: Varianta 1*: 1 hod. týdně ve 4. až 7. ročníku I. stupně a 1 hod. týdně v každém ročníku II. stupně. Varianta 2: 2 hod. týdně v 6. a 7. ročníku I. stupně a 1 hod. týdně v každém ročníku II. stupně. Do povinně-volitelného předmětu lze na doporučení učitele zařadit i žáka nižšího ročníku, než je uvedeno v učebním plánu, s dotací 1 hod. týdně. Nepovinný předmět žák může navštěvovat v průběhu studia na základě doporučení učitele. Učební osnova vyučovacího předmětu: Hra na saxofon Přípravné studium 20

Studijní zaměření Hra na akordeon

Studijní zaměření Hra na akordeon Studijní zaměření Hra na akordeon Akordeon je poměrně mladý hudební nástroj, který má ale vedle klasických hudebních nástrojů své významné místo. Je oblíbeným sólovým, doprovodným i souborovým nástrojem,

Více

Studijní zaměření Hra na klasickou kytaru

Studijní zaměření Hra na klasickou kytaru Studijní zaměření Hra na klasickou kytaru Nástroje strunné drnkací jsou považovány za jedny z nejstarších vůbec. Jejich původ bychom mohli hledat v pravěkém hudebním luku, který vznikl úpravou luku loveckého.

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více

Studijní zaměření Hra na mandolínu

Studijní zaměření Hra na mandolínu Studijní zaměření Hra na mandolínu Mandolína je melodický, drnkací nástroj. Má zdvojené struny, které odpovídají strunám houslí, proto je možno vedle původních skladeb pro mandolínu čerpat také z houslové

Více

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 03 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 Modřany OBSAH 5..0 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA KYTARU 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA ELEKTRICKOU

Více

Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje

Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje Elektronické klávesové nástroje (dále EKN) jsou v dnešní době nedílnou součástí globálního hudebního vývoje. EKN se uplatňují především v hudbě

Více

5.21. Studijní zaměření: Hra na basovou kytaru

5.21. Studijní zaměření: Hra na basovou kytaru 5.21. Studijní zaměření: Hra na basovou kytaru Učební plán: I. stupeň II. stupeň 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r Hra na basovou kytaru 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hudební nauka 1 1 1 1 Dějiny

Více

5.2.2 Studijní zaměření Hra na housle

5.2.2 Studijní zaměření Hra na housle 5.2.2 Studijní zaměření Hra na housle Housle patří k nejznámějšímu a nejoblíbenějšímu nástroji ze skupiny smyčcových nástrojů. Svou dnešní podobu, na které mají zásluhu především italské houslové školy,

Více

Studijní zaměření Hra na elektrickou kytaru

Studijní zaměření Hra na elektrickou kytaru Studijní zaměření Hra na elektrickou kytaru Díky nemalému zájmu o elektrickou (přesněji elektrofonickou) kytaru je tento nástroj již řadu let vyučován také na některých základních uměleckých školách. Elektrická

Více

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA Trubka je žesťový hudební nástroj, který se ve svém původním tvaru vyskytoval již ve starověku. U starých Řeků se používalo trub k povzbuzení odvahy útočících

Více

5.20. Studijní zaměření: Hra na violu

5.20. Studijní zaměření: Hra na violu 5.20. Studijní zaměření: Hra na violu Učební plán: I. stupeň II. stupeň 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r Povinné předměty Hra na violu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hudební nauka 1 1 1 1 Dějiny

Více

Studijní zaměření Hra na klavír

Studijní zaměření Hra na klavír Studijní zaměření Hra na klavír Výuka hry na klavír představuje v dnešní době stále velmi žádanou oblast hudebního vzdělávání. Studium klavírní hry má svá specifika vycházející z charakteru tohoto nástroje.

Více

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DECHOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2014 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DECHOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2014 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DECHOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 04 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 Modřany OBSAH 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU 5..3 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA PŘÍČNOU

Více

Studijní zaměření Hra na tubu

Studijní zaměření Hra na tubu Studijní zaměření Hra na tubu Hra na tubu je vyhledávaný studijní obor. Cílem výuky je získání odborného hudebního vzdělání, které umožňuje uplatnění v různých hudebních žánrech. Vyžaduje nemalé schopnosti

Více

Studijní zaměření: S ó l o v ý zpěv...

Studijní zaměření: S ó l o v ý zpěv... Základní umělecká škola...frýdek - Místek... Návrh textu ŠVP Studijní zaměření: S ó l o v ý zpěv... Charakteristika: Tabulka učebních plánů: I.stupeň: názvy předmětů Sólový zpěv Nauka o hudbě Kolektivní

Více

Hra na kytaru. Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na kytaru. I. stupeň

Hra na kytaru. Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na kytaru. I. stupeň Hra na kytaru Kytara se dnes těší velké oblibě stejně jako dříve. Odjakživa je nástrojem, který nás doprovázel při zpěvu, ale její možnosti sahají od skladeb klasické hudby, přes španělské flamenco až

Více

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA:

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: 5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: Zpěv provází člověka od počátků civilizace a je jedním ze základních způsobů vyjadřování vnitřních prožitků a emocí. Studium sólového zpěvu nabízí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, příspěvková organizace UMĚNÍ JE KOLÉBKOU SPOLEČNOSTI Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 2.1 Počet oborů 4 2.2 Historie a

Více

Studijní zaměření Hra na violoncello

Studijní zaměření Hra na violoncello Studijní zaměření Hra na violoncello Violoncello patří do rodiny smyčcových nástrojů houslového typu. První violoncella se objevují v 16. století. Původně violoncello sloužilo k doprovodným účelům, ale

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov [Zadejte podtitul dokumentu.] ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KYNŠPERK NAD OHŘÍ UMĚNÍ JE HRA Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace [Zadejte podtitul dokumentu.] ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

Předmět PRAXE V SOUBORU. II. stupeň - základní studium

Předmět PRAXE V SOUBORU. II. stupeň - základní studium 4. - využívá při hře všechny získané technické i výrazové dovednosti - samostatně cílevědomě dbá na další zdokonalení prstové a dechové techniky - zvládá hru stupnic a akordů na vyšší úrovni - užívá smysluplně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY NOVÝ BOR ŠKOLA, KTEROU MÁŠ RÁD Hudba je zjevení vyššího rozumu a moudrosti. Ludwig van Beethoven OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Dodatek k ŠVP ZUV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy Ředitelka školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY GUSTAVA WALTERA OBSAH: Kapitoly str. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3 3. ZAMĚŘENÍ A VIZE 5 4. VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 6 5. VZDĚLÁVACÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů a

Více

Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu

Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu Zobcová flétna se spolu s ostatními flétnami řadí historicky mezi nejstarší hudební nástroje. První zmínky nacházíme již na jeskynních malbách. Největší obliby

Více

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Studijní zaměření Hra na pozoun

Studijní zaměření Hra na pozoun Studijní zaměření Hra na pozoun Snižcový tenorový pozoun zvaný také trombon je nástroj dnes všeobecně používaný v hudební praxi v symfonickém orchestru, v taneční a populární hudbě i v hudbě dechové. Vznikl

Více

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 0 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 Modřany OBSAH 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA KLAVÍR 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA VARHANY 0 5..4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, PRAHA 9, RATIBOŘICKÁ 30

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, PRAHA 9, RATIBOŘICKÁ 30 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, PRAHA 9, RATIBOŘICKÁ 30 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3

Více

Studijní zaměření Hra na lesní roh

Studijní zaměření Hra na lesní roh Studijní zaměření Hra na lesní roh Lesní roh jako dechový nástroj žesťový nabízí hráčům zajímavé možnosti uplatnění. Jeho původní využití při lovu zvěře stále láká vyznavače myslivosti ke hře a stává se

Více

POŽADAVKY K POSTUPOVÝM ZKOUŠKÁM

POŽADAVKY K POSTUPOVÝM ZKOUŠKÁM POŽADAVKY K POSTUPOVÝM ZKOUŠKÁM OBSAH: HRA NA AKORDEON:... 2 HRA NA KLAVÍR:... 3 HRA NA VARHANY:... 5 HRA NA KYTARU:... 6 HRA NA HOUSLE:... 8 HRA NA VIOLU:... 9 HRA NA VIOLONCELLO:... 10 HRA NA ŽESŤOVÉ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Josefa Slavíka Hořovice, Palackého náměstí 253 příspěvková organizace IČO: 70856303 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JOSEFA SLAVÍKA HOŘOVICE ŽIVÁ PŘÁTELSKÁ ŠKOLA

Více

Studijní zaměření Hra na cembalo

Studijní zaměření Hra na cembalo Studijní zaměření Hra na cembalo Výuka hry na cembalo prezentuje velmi zajímavou obohacující zkušenost pro žáky současně hrající na klavír, ale i pro úplné začátečníky. Hra na cembalo má svá výrazová specifika,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY DOBŘÍŠ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY DOBŘÍŠ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY DOBŘÍŠ Obsah 1. Identifikační údaje 3 Zřizovatel 3 Platnost dokumentu 3 Datum účinnosti 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Počet oborů, velikost 4 2.2 Historie

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KLECANY Název ŠVP: Neustálá práce je zákonem jak pro umění, tak i pro život Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů,

Více

Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na flétnu

Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na flétnu Hra na flétnu Příčná flétna se řadí mezi dřevěné dechové nástroje, uplatňuje se sólově, v různých komorních seskupeních, její zvuk je nepostradatelný v symfonickém či dechovém orchestru a jde jí skvěle

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Studijní zaměření Hra na saxofon

Studijní zaměření Hra na saxofon Studijní zaměření Hra na saxofon Saxofon je jednoplátkový nástroj s kónickou trubicí, který byl vynalezen kolem roku 1840 belgickým nástrojařem, flétnistou a klarinetistou Adolphem Saxem. Studium hry na

Více

Studijní zaměření Hra na tenor

Studijní zaměření Hra na tenor Studijní zaměření Hra na tenor Tenor, zvaný také baskřídlovka, je trubkovitý žesťový nástroj, o oktávu níž znějící křídlovka. Je oválně stočen, takže vypadá jako malá tuba a ve většině případů je laděn

Více

7.7 UMĚNÍ A KULTURA Hudební výchova (HV) Charakteristika předmětu 1. a 2. stupně

7.7 UMĚNÍ A KULTURA Hudební výchova (HV) Charakteristika předmětu 1. a 2. stupně 7.7 UMĚNÍ A KULTURA 7.7.1 Hudební výchova (HV) Charakteristika předmětu 1. a 2. stupně Hudební výchova je zařazena do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vyučovací předmět má časovou dotaci v 1. 5. ročníku

Více

Kdo (si) hraje, nezlobí

Kdo (si) hraje, nezlobí Školní vzdělávací program Základní umělecké školy v Libčicích nad Vltavou Kdo (si) hraje, nezlobí Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 1 2.1 Počet oborů, velikost... 2.2 Historie

Více

Hra na zobcovou flétnu

Hra na zobcovou flétnu Hra na zobcovou flétnu Zobcová flétna je nástroj s bohatou historií a tradicí. Pro předškolní děti představuje jednu z prvních možností seznámení s instrumentální hudbou. Zobcová flétna může být pro žáka:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ČERČANY CESTA KE SPOKOJENÉMU ŽIVOTU S UMĚNÍM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ČERČANY CESTA KE SPOKOJENÉMU ŽIVOTU S UMĚNÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ČERČANY CESTA KE SPOKOJENÉMU ŽIVOTU S UMĚNÍM Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 2.1 Počet oborů, velikost... 3 2.2 Historie

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SBOROVÝ ZPĚV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SBOROVÝ ZPĚV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SBOROVÝ ZPĚV Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Soukromé základní umělecké školy Schola musica Stella maris s.r.o. V Kaštanech 103 Králův Dvůr hudba pro radost 1 OBSAH : 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY....4

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Soukromé základní umělecké školy Schola musica Stella maris s.r.o. V Kaštanech 103 Králův Dvůr hudba pro radost 1 OBSAH : 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...4

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Platnost a účinnost dokumentu: od 1. 6. 2016 Obsah: 1. Identifikační údaje....4 2. Charakteristika školy.....5 3. Zaměření školy a její vize......7 4. Výchovné a vzdělávací strategie....8

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Platnost a účinnost dokumentu: od 1. 6. 2014 Obsah: 1. Identifikační údaje...4 2. Charakteristika školy..5 3. Zaměření školy a její vize....6 4. Výchovné a vzdělávací strategie...7

Více

Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m

Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m Z á k l a d n í u m ě l e c k é š k o l y M i r o s l a v ŠVP ZUŠ Miroslav 1 O b s a h : s t r a n a : Identifikační údaje 3 Charakteristika školy 4-5 Zaměření

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ZUŠ Hrušovany nad Jevišovkou Obsah 1 dentifikační údaje...3 2 Charakteristika školy historie...4 2.1 Počet oborů, velikost...4 2.2 Historie a současnost školy...4 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZUV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZUV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZUV ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, Lanškroun Platnost od 1. září 2015 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 6 2.1 Počet oborů, velikost 6 2.2

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - využívá své individuální hudební schopnosti při hudebních aktivitách - zpívá dle svých dispozic intonačně jistě a rytmicky přesně v jednohlase - dokáže ocenit vokální projev druhého - reprodukuje

Více

6. - zvládne hru glissando. 7. - umí použít techniky odtrh a příklep. - hraje akordy s přidanou sextou, akordy sus a akordy s velkou septimou

6. - zvládne hru glissando. 7. - umí použít techniky odtrh a příklep. - hraje akordy s přidanou sextou, akordy sus a akordy s velkou septimou 6. - zvládne hru glissando - umí použít melodické ozdoby - umí využít příklepovou techniku v levé ruce - hraje akordy s přidanou sextou, akordy sus a akordy s velkou septimou - hraje v I. X. poloze - hraje

Více

Základní umělecká škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Základní umělecká škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Základní umělecká škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání 1 OBSAH 1. Identifikační údaje.. str. 3 2. Charakteristika školy.. str. 4 3. Zaměření

Více

Studijní zaměření Hra na bicí nástroje

Studijní zaměření Hra na bicí nástroje Studijní zaměření Hra na bicí nástroje Bicí nástroje, pod tímto názvem se nabízí široká nabídka nástrojů: blahozvučné(malý buben, bicí souprava, tympány) melodické (zvony, zvonkohra, xylofon, vibrafon,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY BOROVANY Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a současnost... 5 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY A PLUS, spol. s r. o. Český Těšín, Pod Zvonek 28 Motto: Mám-li se naučit, musím mít partnera v učení. Obsah Obsah... 1 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MĚSTO ALBRECHTICE, TYRŠOVA 1 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE IČO: 60780487 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2 3 Obsah: 1. Identifikační údaje a platnost dokumentu 5 2. Charakteristika školy 6

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, Rakovník, Okružní 2331

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, Rakovník, Okružní 2331 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, Rakovník, Okružní 2331 Obsah 1 Identifikační údaje 3 2 Charakteristika školy 4 2.1 Počet oborů, velikost 4 2.2 Historie a současnost 4 2.3 Charakteristika

Více

Základní umělecká škola Netolice

Základní umělecká škola Netolice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA NETOLICE Zpracoval: Václav Kazda, ředitel ZUŠ Netolice, Bavorovská 456, 384 11 Netolice Netolice - 1.9.2012 Právní souvislosti: Zákon č. 561 o předškolním,

Více

Studijní zaměření Sólový zpěv

Studijní zaměření Sólový zpěv Studijní zaměření Sólový zpěv Posláním výuky sólového zpěvu na základních uměleckých školách je položení základů pro přirozené a správné zacházení se zpěvním hlasem, rozvíjení schopnosti zpívat vícehlas,

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA KYTARU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA KYTARU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA KYTARU Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA VIOLONCELLO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA VIOLONCELLO ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA VIOLONCELLO Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní umělecká škola Třeboň Školní vzdělávací program motto: Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje. A.Ward OBSAH Obsah...2 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje

Školní výstupy Učivo Vztahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje Hudební výchova - 1. ročník jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje poslouchá soustředěně ukázky hudby dokáže pochodovat do rytmu Hudební výchova - 2. ročník Pěvecké činnosti - lidové písně Zvuk

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA SAXOFON

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA SAXOFON ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA SAXOFON Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VELEŠÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VELEŠÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VELEŠÍN Obsah Obsah 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Předkladatel... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost a účinnost dokumentu... 4 2 Charakteristika

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č.j. ZUŠ-ZR-ŠVP-4/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZRUČ NAD SÁZAVOU BAREVNÁ ŠKOLA Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2

Více

Školní vzdělávací program. Základní umělecké školy Veselí nad Lužnicí, nám. T. G. Masaryka 22

Školní vzdělávací program. Základní umělecké školy Veselí nad Lužnicí, nám. T. G. Masaryka 22 Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Veselí nad Lužnicí, nám. T. G. Masaryka 22 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 3. Zaměření školy a její vize... 6 4. Výchovné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ Č. j.: ZUŠT/025/2014 2 Obsah strana 1. Identifikační údaje 004 2. Charakteristika školy 005 2.1. Počet oborů, velikost 005 2.2. Historie a současnost

Více

Předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 1.

Předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 1. Ročník: 1. zpívá a intonuje čistě seznamuje se s notami a notovou osnovou rozpoznává tón, zvuk, mluvený hlas a zpěv Pěvecká činnost Tv- 1.roč. rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci

Více

Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na saxofon

Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na saxofon Hra na saxofon Nejčastěji na saxofon hrají klarinetisté, neboť pro tvorbu zvuku oba nástroje využívají hubičku a plátek. Liší se velikostí, materiálem, ze kterého jsou vyrobeny a mechanikou, která uzavírá

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Hudební výchova 5. ročník Zpracovala: Mgr. Naděžda Kubrichtová Vokální činnosti zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZRUČ NAD SÁZAVOU BAREVNÁ ŠKOLA Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost...

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně a rytmicky čistě, v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách Žák využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře Vokální činnosti Instrumentální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VRANÉ NAD VLTAVOU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VRANÉ NAD VLTAVOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VRANÉ NAD VLTAVOU VÝCHOVA JE PŘÍKLAD A LÁSKA Obsah 1. Identifikační údaje str. 3 2. Charakteristika školy str. 4 3. Zaměření školy a jejich vize str. 7

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Umění a kultura Hudební výchova 2.období/ 4. 5. ročník 1hod. / týd V tomto předmětu je žák veden k porozumění

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

Studijní zaměření Hra na baskytaru

Studijní zaměření Hra na baskytaru Studijní zaměření Hra na baskytaru Baskytara je strunný hudební nástroj, který v moderní hudbě nahrazuje funkci kontrabasu. Úlohou baskytary je především hrát basovou linku. Spolu s bicími tak tvoří základ

Více

Základní umělecké školy Stod

Základní umělecké školy Stod ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy Stod Motto: Umění je zámek se spoustou komnat a učitelé jsou jeho kasteláni. Nechte se provést po tomto zámku, každá komnata je pro Vás otevřena. OBSAH:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JOŽKY MATĚJE BRUŠPERK, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JOŽKY MATĚJE BRUŠPERK, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JOŽKY MATĚJE BRUŠPERK, příspěvková organizace Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie

Více

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto:

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto: Školní vzdělávací program Základní umělecká škola Bruntál Motto: Naším cílem je především vzdělávat děti v umělecké činnosti, například ve hře na housle. A při této soustavné, pravidelné, radostné, cílevědomé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č. j.: 10/13 Za 4/6/2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy v Telči Uměním proti citové chudobě Motto: Není umění bez fascinace, není tvorby bez zážitku. Neučíme vytvářet díla, zprostředkujeme

Více

Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu

Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu Příčná flétna (flauto traverzo) se historicky řadí mezi nejstarší hudební nástroje. V 16. století nahradila do té doby velmi oblíbené flétny zobcové. V této době

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ, J.A.KOMENSKÉHO 677, OKRES CHOMUTOV C.E.S.T.A. C cíl cesta E education, estetika S spolupráce T tradice, tvořivost, talent, tým A art

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

{ PAGE \* MERGEFORMAT }

{ PAGE \* MERGEFORMAT } ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ, J.A.KOMENSKÉHO 677, OKRES CHOMUTOV C.E.S.T.A. C cíl cesta E education, estetika S spolupráce T tradice, tvořivost, talent, tým A art

Více