rozpuštěného kyslíku v rybnících.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "rozpuštěného kyslíku v rybnících."

Transkript

1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PILOTNÍHO PROJEKTU Název pilotního projektu: Provozní ověření různých typů aerátorů ke zvýšení obsahu rozpuštěného kyslíku v rybnících. Příjemce dotace: Název nebo obchodní jméno: Rybářství Hodonín s.r.o. Adresa: Písečná 741, Hodonín IČO: Registrační číslo projektu: CZ.1.25/3.4.00/ Název pilotního projektu: Provozní ověření různých typů aerátorů ke zvýšení obsahu rozpuštěného kyslíku v rybnících. Jméno a příjmení osob, která je oprávněna příjemce dotace zastupovat: Ing. Mgr. Oldřich Pecha jednatel společnosti Vědecký subjekt: Název nebo obchodní jméno: Mendelova univerzita v Brně, Odd. rybářství a hydrobiologie Adresa: Zemědělská 1, Brno IČO: Místo a datum zpracování technické zprávy:brno Jméno a příjmení osoby, která je oprávněna vědecký subjekt zastupovat: Prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc. rektor Zpracovatel technické zprávy: Název nebo obchodní jméno: Mendelova univerzita v Brně,Odd. rybářství a hydrobiologie Adresa: Zemědělská 1, Brno IČO: Místo a datum zpracování technické zprávy: Brno Jména a příjmení osob, které zpracovali technickou zprávu: doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D., doc. Dr. Ing. Jan Mareš Jméno a příjmení osoby, která je oprávněna zastupovat zpracovatele technické zprávy: Prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc. rektor

2 Souhlas s publikací technické zprávy: Souhlasím se zveřejněním této technické zprávy pilotního projektu v rámci opatření 3.4. Pilotní projekty z Operačního programu Rybářství na internetových stránkách Ministerstva zemědělství a s využíváním výsledků této technické zprávy všemi subjekty z odvětví rybářství. Podpis osoby oprávněné zastupovat: 1. Příjemce dotace: Ing. Mgr. Oldřich Pecha jednatel společnosti 2. Partner projektu (vědecký subjekt) Prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc. rektor Mendelovy univerzity v Brně 3. Zpracovatele technické zprávy Prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc. rektor Mendelovy univerzity v Brně

3 1. Cíl projektu. 1.1.Co je cílem projektu Cílem řešeného projektu bylo ověřit skutečnou účinnost dotace rozpuštěného kyslíku do vody rybníků v závislosti na typu použitého aerátoru. 1.2.Inovativnost projektu Inovativnost projektu spočívala v provozním ověření a zhodnocení efektu dotace rozpuštěného kyslíku různými typy běžně používaných aerátorů. Použití vhodného aerátoru by mělo zlepšit efektivnost přikrmování ryb, snížit úhyny ryb a celkově zlepšit efektivnost chovu. Spolupráce provozního podniku s vědeckým partnerem přináší reálné objektivní zhodnocení efektu vybraných typů aerátorů a optimalizuje jejich využití na rybnících. V neposlední řadě použití vhodného aerátoru zlepší kyslíkové poměry v kritických fázích chovu ryb na rybnících a tím zvýší welfare chovu ryb, zlepší využití předkládaného krmiva a tím i sníží zátěž na životní prostředí Proč je nutná inovace, která je předmětem testování Produkce ryb v ČR vychází z tradičního rybničního chovu s dominantním postavením chovu kapra (Cyprinus carpio L.), jehož produkce tvoří víc než 85%. Pokud to podmínky prostředí dovolí, je chov kapra často realizován při vysoké hustotě rybí obsádky. Zvýšená intenzita hospodaření klade vysoké nároky na podmínky prostředí, kdy největší problémy jsou se zajištěním dostatku rozpuštěného kyslíku. Především v letním období, díky výrazným rozdílům v intenzitě fotosyntézy fytoplanktonu během dne a noci, může docházet ke značnému kolísání obsahu rozpuštěného kyslíku. Nízké koncentrace kyslíku negativně ovlivňují rybí obsádku, snižují příjem potravy a v nejhorším případě mohou způsobit i úhyn ryb. Zajištění dostatku kyslíku pro rybí obsádku ve vysoké hustotě je značně problematické a ve většině případů je realizováno právě pomocí různých typů aerátorů. Účinnost aerační techniky se odhaduje na základě výkonu použitého typu aerátoru a údajů dodávaných výrobcem. Tato data o množství kyslíku dodaného aerátorem ale nepočítají s vlivem fotosyntézy, která je na intenzivně obhospodařovaných rybnících zásadním faktorem ovlivňující obsah rozpuštěného kyslíku. Skutečné množství dodávaného kyslíku se tak může od teoretických hodnot často výrazně lišit. V praxi je koncentrace kyslíku kontrolováno jen namátkovým měřením u hladiny, informace o obsahu rozpuštěného kyslíku u dna rybníka, kde kapr přijímá většinu potravy, nejsou většinou vůbec monitorovány. Hlavní inovací projektu je přinést reálná data o účinnosti aerační techniky v rybnících. 2. Úvod Rybníky jsou umělé mělké vodní nádrže, jejichž primárním účelem byl chov ryb. V současnosti je řada rybníků zařazena do režimu hospodaření v souladu s ochranou přírody a krajiny, kdy je vlastní produkce ryb výrazně redukována. Rybníky bez těchto omezení jsou

4 pak často s použitím intenzifikačních opatření (přikrmování, hnojení apod.) obhospodařovány na hranici únosnosti a rybniční ekosystém je pak velmi nestabilní. Z hlediska chovu ryb, je základním parametrem, který je nezbytně nutno v rybnících sledovat a udržovat v optimálním rozpětí, obsah rozpuštěného kyslíku. Hlavním dodavatelem kyslíku do vody rybníků jsou vodní rostliny, především fytoplankton. Současná situace v celé řadě rybničních ekosystémů je charakteristická vysokou biomasou fytoplanktonu. Tato situace nastává často již v předjarním období a kulminuje v nejteplejších měsících roku. Vysoká biologická aktivita biomasy fytoplanktonu je pak často příčinou destabilizace ekosystému, spojená se značným rozkolísáním klíčových parametrů vodního prostředí (rozpuštěný kyslík, ph, toxický amoniak). Běžným jevem je převaha několika málo druhů sinic, které tvoří většinu biomasy fytoplanktonu, čímž se snižuje schopnost fytoplanktonu kompenzovat náhlé změny v prostředí. Výrazně se tak zvyšuje pravděpodobnost vzniku situací, kdy některé parametry překročí kritické hodnoty často s fatálními důsledky pro rybniční ekosystém. Tyto fluktuace jsou přirozenou reakcí na vysokou a nerovnovážnou živinovou zátěž a chování celého ekosystému se stává obtížně předpověditelné (Adámek a kol., 2010). Rozpuštěný kyslík v rybnících během dne a noci výrazně kolísá především v závislosti na intenzitě fotosyntézy. Obdobím s nejnižším obsahem rozpuštěného kyslíku jsou brzké ranní hodiny, než se rozběhne fotosyntéza, která má přibližně hodinové zpoždění za začátkem světla. Nejkritičtějším obdobím v průběhu roku bývá konec srpna a měsíc září, kdy v důsledku intenzivní respirace planktonu a sedimentů při přetrvávajících vyšších teplotách vody a snížení intenzity fotosyntézy kvůli markantnímu zkrácení světelné periody, může v noci dojít k poklesu koncentrace kyslíku až na hodnoty kritické pro přežití rybí obsádky (Pechar a kol., 2002). Z hlediska vertikálního gradientu je přes malou hloubku rybníků patrné při vyšší úrovni trofie výrazné přesycení povrchových vrstev kyslíkem ve světlé části dnů v důsledku intenzivní asimilační činnosti fytoplanktonu. U dna naopak bývá kyslíku nedostatek, protože je zde nedostatek světla a zvýšený obsah organické hmoty v bahně podléhá bakteriálnímu rozkladu, spojenému s kontinuálním odčerpáváním kyslíku (Adámek a kol., 2010). Použití aerační techniky na rybnících se tak stává v mnoha případech jedinou možností jak alespoň částečně kompenzovat kritické stavy nasycení vody kyslíkem a minimalizovat ztráty ryb úhynem. V dřívějších dobách se využití aerační techniky v rybářství omezovalo téměř výhradně na komorové rybníky a při sádkování ryb (Vejvoda, 1975). V současné situaci vysoké intenzity rybí produkce na rybnících, kdy jsou kritické stavy nasycení vody kyslíkem každoročním běžným jevem, se aerační technika stává běžnou součástí technického vybavení rybníka. V rámci řešení pilotního projektu OP Rybářství jsme v průběhu vegetačního období roku 2012 a 2013 monitorovali diurnální změny rozpuštěného kyslíku, ph a teplotu vody v intenzivně obhospodařovaných rybnících při použití různých typů aerační techniky (horizontální lopatkové kesenery, tryskové a gejzírové aerátory, vertikální aerátor). Sledované rybníky byly obhospodařovány s vysokou intenzitou a hlavní chovanou rybou byl kapr obecný.

5 Odhad přínosu zavedení do praxe Výsledkem projektu je znalost skutečné účinnosti různých typů aerátorů v praktických podmínkách přímo na rybnících se známou obsádkou ryb. Získané údaje přispívají k lepší znalosti o funkční využitelnosti jednotlivých typů aeračních zařízení a na základě obsahu rozpuštěného kyslíku tak i k optimalizaci krmení ryb a snížení ztrát úhynem ryb. Tím může dojít k zefektivnění produkce ryb v intenzivně obhospodařovaných rybnících a zvýšení konkurenceschopnosti podniku. V neposlední řadě díky minimalizaci výskytu kyslíkových deficitů přispějí získané výsledky ke zlepšení welfare v chovech ryb. 3. Materiál a metodika Realizace pilotního projektu Provozní ověření různých typů aerátorů ke zvýšení obsahu rozpuštěného kyslíku v rybnících probíhala na rybnících Rybářství Hodonín s.r.o. Jedno měření bylo realizováno i na rybníce pod správou Kolowratského rybářství, které vlastní aerátor RIO Bravo (Aquaculture Equipment Ltd., což je nejvýkonnější mechanické zařízení na provzdušňování (rozmrazování) vody v rybnících, které jsme na rybářských podnicích v ČR nalezli. Ke sledování koncentrace rozpuštěného kyslíku jsme využili dva přístroje HACH Hq 40d (Hach-Lange, Colorado, USA), na kterých jsme manuálně zaznamenávali obsah rozpuštěného kyslíku, ph a teplotu vody. Měřící sondy jednoho přístroje byly umístěny těsně pod hladinu (hloubka cca cm), sondy druhého přístroje byly v hloubce přibližně 150 cm pod vodní hladinou. K identifikaci polohy jsme využívali GPS přijímač s vysokou přesností měření Garmin Montana 600 (Garmin, Kansas City, USA). K pohybu na rybnících jsme využívali duralovou (popř. kovovou) loď s elektromotorem. Sledovány byly i další fyz.-chem. parametry. Vodivost vody byla stanovována pomocí víceúčelového přístroje americké firmy Hanna Instruments - Combo HI 98129, který má automatickou teplotní korekci na 25 ºC. Průhlednost vody byla stanovována pomocí Secchiho desky. Vzorky vody ke stanovení chemických parametrů byly standardně odebírány přímo do plastových 1 l lahví, cca 20 cm pod hladinou. Sledovány byly tyto parametry: CHSK Cr, celkový dusík a fosfor za využití komerčních setů firmy WTW. Amoniakálního dusík, dusitany, dusičnany, fosforečnany, chloridy a kyselinová neutralizační kapacita standardními metodami dle Horáková a kol. (2007). Obsah chlorofylu a dle metodiky ISO V průběhu sledování byly na rybnících odebírány vzorky pro mikroskopické stanovení druhového spektra fytoplanktonu a zooplanktonu. Fytoplankton byl odebírán pomocí planktonní síťky (průměr ok 20 µm), metodika odběru probíhala dle ČSN Determinace fytoplanktonu byla prováděna v nativním stavu po zahuštění na ultrafiltračním zařízení (Marvan, 1957) za využití optického mikroskopu. K stanovení abundance jednotlivých skupin byla využita odhadní stupnice (Hindák, 1978). Kvalitativní vzorky zooplanktonu byly odebírány pomocí planktonní síťky o velikosti ok 40 µm. Kvantitativní

6 vzorky zooplanktonu byly získány přelitím známého objemu vody přes planktonní síťku o velikosti ok 40 µm. Všechny vzorky byly na místě fixovány v 4% roztoku formaldehydu. Vzorky byly determinovány v hydrobiologické laboratoři. Metodika odběru probíhala dle ČSN Monitoring vlivu aerační techniky na změnu obsahu rozpuštěného kyslíku byl sledován v těchto termínech: na rybníce Dvorský (29,89 ha) 48 51'15.507"N, 17 4'19.252"E, typ sledovaného aerátoru FORCE 7 (Aquaculture Equipment Ltd.), teplota vzduchu v průběhu sledování byla v rozmezí 27,3 až 31,1 C, bylo slunečno, bez srážek. Obsádka rybníka tvořena tržním kaprem, v roce 2012 byla produkce rybníka 798 kg/ha. 9 až na rybníce Nad sádkama (11,22 ha) 48 51'13.951"N, 17 4'16.636"E, typ sledovaného aerátoru FORCE 7 a hřebenový horizontální kesener (tuzemské výroby), teplota vzduchu v průběhu sledování byla v rozmezí 17,4 až 33,9 C, bylo polojasno bez srážek. Obsádka rybníka tvořena násadovým kaprem, v roce 2012 byla produkce rybníka 2134 kg/ha na rybníce Špinka (35,00 ha) 50 27'7.557"N, 16 6'31.332"E, typ sledovaného aerátoru RIO Bravo, teplota vzduchu v průběhu sledování byla v rozmezí 14,0 až 30,6 C, bylo slunečno, bez srážek. Obsádka rybníka (nasazen na druhé horko) tvořena tržním kaprem, v roce 2013 je odhadovaná produkce rybníka 330 kg/ha. 6 až na rybníce Nad sádkama (11,22 ha) 48 51'13.951"N, 17 4'16.636"E, typ sledovaného aerátoru vertikální aerátor a hřebenový horizontální kesener, a na rybníce Dvorský (29,89 ha) 48 51'15.507"N, 17 4'19.252"E, typ sledovaného aerátoru lopatkový kesener a aerátor COMBITO, teplota vzduchu v průběhu sledování byla v rozmezí 21,0 až 39,6 C, bylo slunečno, bez srážek. Obsádka rybníka Nad sádkama tvořena plůdkem kapra v roce 2014 je odhadovaná produkce rybníka 30 kg/ha. Obsádka rybníka Dvorský byla tvořena tržním kaprem, v roce 2013 byla produkce rybníka 962 kg/ha na rybníce Nálezný (3,39 ha) 48 54'41.041"N, 17 4'52.872"E, typ sledovaného aerátoru hřebenový horizontální kesener (malý), teplota vzduchu v průběhu sledování byla v rozmezí 17,6 až 25,0 C, bylo slunečno, bez srážek. V období sledování úhyn části obsádky. Obsádka rybníka tvořena násadovým kaprem, v roce 2013 je odhadovaná produkce rybníka 1000 kg/ha na rybníce U Petra II (0,50 ha) 48 54'15.001"N, 17 3'10.425"E, typ sledovaného aerátoru gejzírový aerátor SPLASH, teplota vzduchu v průběhu sledování byla v rozmezí 12,5 až 14,2 C, bylo polojasno bez srážek. Obsádka rybníka tvořena násadovým kaprem, v roce 2013 byla produkce rybníka 1983 kg/ha.

7 Získané výsledky měření jednotlivých fyzikálně-chemických parametrů byly spárovány se souřadnicemi navigačního systému GPS. Spojité mapy procentuálního podílu rozpuštěného kyslíku byly vytvořeny na základě prostorové interpolace bodových záznamů z GPS v software ESRI ArcGIS 10.1 pomocí metody Kriging a IDW. Volba interpolační metody byla provedena dle odchylky predikce. Výsledné mapy jsou zobrazeny v souřadnicovém systému S-JTSK. Charakteristika používané aerační techniky Hřebenový horizontální aerátor (kesener) (Obr. č. 1) Jedná se o aerační zařízení s aeračním válcem o různé šířce (0,4-1,5 m) opatřený většinou šesti hřebeny s různým počtem a roztečí zubů. Výkon těchto aerátorů se liší v závislosti na šířce rotoru a velikosti otáček. Podle různých autorů je množství dodaného kyslíku v rozmezí 1,1 až 3,0 kg O 2 /kwh (Chesness a Stephens 1971; Vejvoda 1975; Colt a Orwicz 1991; Boyd 1998). Tento typ aerátoru byl sledován na rybníce Nad sádkama ( a ) s aeračním válcem o šířce 1,2 m a na rybníce Nálezný ( ) s aeračním válcem o šířce 0,6 m. Tryskový aerátor FORCE 7 (Obr. č. 1) Jedná se o aerační zařízení vytvářející horizontální proudění vody, do kterého se přisává okolní vzduch. Podle různých autorů je množství dodaného kyslíku aerátory tohoto typu v rozmezí 0,9 až 1,9 kg O 2 /kwh (Colt a Orwicz 1991; Boyd 1998). Podle údajů dodavatele (Aquaculture Equipment Ltd., je schopen dotovat vodní prostředí vzduchem v množství až 85 m 3 /h. Tento typ aerátoru byl sledován na rybníce Dvorský ( ) a na rybníce Nad sádkama ( ). Gejzírový aerátor SPLASH (Obr. č. 1) Jedná se o aerační zařízení s pracovní čtyřlistou vrtulí pod hladinou vytvářející gejzír, který provádí účinnou lokální aeraci vody. Podle různých autorů je množství dodaného kyslíku aerátory tohoto typu v rozmezí 0,7 až 1,8 kg O 2 /kwh (Colt a Orwicz 1991; Boyd 1998). Tento typ aerátoru byl sledován na rybníce U Petra II ( ). Vertikální aerátor (Obr. č. 1) Jedná se o aerační zařízení se segmentovaným rotorem na duté hřídeli umístěné na třech nebo čtyřech plovácích. Množství dodaného kyslíku je závislé na hloubce aerace a typu rotoru. Podle Vejvody (1975) je množství dodaného kyslíku aerátory tohoto typu v rozmezí 0,4 až 0,8 kg O 2 /kwh. Tento typ aerátoru byl sledován na rybníce Nad sádkama ( ) Rozmrazovač a destratifikátor RIO Bravo (Obr. č. 1) Jedná se o aerační zařízení vytvářející pozvolné proudění vody pomocí pomalutočné široké vrtule poháněné přes planetovou převodovku. Této typ aerátoru dokáže ještě ve vzdálenosti 75 m zajistit proud o rychlosti 4 cm/s. Podle různých autorů je množství dodaného kyslíku

8 aerátory tohoto typu v rozmezí 1,3 až 1,9 kg O 2 /kwh (Colt a Orwicz 1991; Boyd 1998). Tento typ aerátoru byl sledován na rybníce Špinka ( ). Lopatkový aerátor (kesener) (Obr. č. 1) Jedná se o aerační zařízení s aeračním válcem (válci) opatřeným lopatkami o různém počtu a velikosti v závislosti na typu přístroje. Výkon těchto aerátorů se liší v závislosti na počtu rotorů s lopatkami a velikosti otáček, a je v srovnatelný s hřebenovými horizontálními kesenery. Podle různých autorů je množství dodaného kyslíku v rozmezí 1,1 až 3,0 kg O 2 /kwh (Colt a Orwicz 1991; Boyd 1998). Tento typ aerátoru byl sledován na rybníce Dvorský ( ). Aerátor COMBITO (Obr. č. 1) Jedná se o kombinaci dvou typů aeračních zařízení, tryskového aerátoru FORCE 7, který je doplněn o injektor s přisáváním vzduchu, kdy množství dodaného kyslíku do vody závisí především na velikosti bublin. Výkon tohoto aerátoru pak lze odhadovat na základě účinnosti obou typů aerátorů, z kterých je složen. Podle různých autorů je pak množství dodaného kyslíku v rozmezí 0,9 až 1,9 kg O 2 /kwh pro aerátor typu FORCE a 0,6 až 2,0 kg O 2 /kwh pro aerátor s injektorem (Colt a Orwicz 1991; Boyd 1998). Tento typ aerátoru byl sledován na rybníce Dvorský ( ). Seznam použité literatury ADÁMEK, Z., HELEŠIC, J., MARŠÁLEK, B., RULÍK, M. (2010): Aplikovaná hydrobiologie. JU v Českých Budějovicích, FROV, 350 s. Boyd, C.E. (1998): Pond water aeration system. Aquacultural Engineering 18: 9-40 CHESNESS J.L., STEPHENS, J.L. (1971): A model study of gravity flow aerators for catfish raceway systems. Transactions American Society of Agricultural Engineers 14: COLT, J., ORWICZ, C. (1991): Aeration in intensive culture. Aquaculture and Water Quality. BRUNE, D.E., THOMASSO, J.R. (eds.) Baton Rouge, LA: The World Aquaculture Society. ČSN Jakost vod Biologický rozbor Stanovení biosestonu (2005) ČSN EN ( ) Jakost vod Návod pro odběr vzorků zooplanktonu ze stojatých vod (2006) HINDÁK, F. (1978): Sladkovodné riasy. - SPN Bratislava, 728 p. HORÁKOVÁ, M. (2007): Analytika vody. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 335 s. ISBN ISO 10260: Měření biochemických ukazatelů Spektrofotometrické stanovení koncentrace chlorofylu-a. 1995, Praha, 12 s. MARVAN, P. (1957): K metodice kvantitativního stanovení nanoplanktonu pomocí membránových filtrů.- Preslia 29: PECHAR, L., PŘIKRYL, I., FAINA, R. (2002): Hydrobiological evaluation of Třeboň fishponds in the end of the nineteenth century. In: Květ, J., Jeník, J., Soukupová, L. (eds.): Freshwater wetlands and their sustainable future, Paris: VEJVODA, M. (1975): Potřeba kyslíku a provzdušňování vody při komorování a sádkování ryb. Metodiky pro zavádění výsledků výzkumu do praxe. Ústav vědeckotechnických informací ČSAZ, Praha 28 s. ( )

9 Obr. č. 1 Fotografické zobrazení sledovaných typů aerační techniky

10 4. Výsledky V rámci komplexního sledování vybraných rybníků ke zjištění změn v nasycení vody kyslíkem vlivem různých typů aerátorů byly sledovány i další fyzikálně-chemické parametry, které jsou uvedeny v tabulce č. 1 v příloze. Kombinace vysoké teploty vzduchu v průběhu sledování spolu s malou hloubkou rybníků zapříčinily i vysoké teploty vody, které v některých případech přesahovaly i 30 C. Při těchto teplotách je rozpustnost kyslíku velmi nízká a riziko vzniku deficitu vysoké. Hodnoty dalších parametrů jsou typické pro mělké intenzivně obhospodařované rybníky. Vysoká hodnota chlorofylu a společně s nízkou průhledností je typickým ukazatelem vysoké biomasy sinic a řas, absence velikostně větších druhů zooplanktonu a vysoké obsádky kaprovitých ryb. Rozvoj fytoplanktonu je podporován i vyšším obsahem fosforu a organických látek. Hodnota ph, která byla rovněž v několika případech znázorněna pomocí spojitých map, byla ovlivněna především intenzitou fotosyntézy a v průběhu dne a noci kolísala obdobně jako rozpuštěný kyslík. Fytoplankton sledovaných rybníků byl tvořen převážně vláknitými druhy sinic a běžnými druhy zelených chlorokokálních řas (Graf č. 1, Tab. č. 2). Biomasa sinic a řas byla u všech rybníků vysoká, což potvrzují i vysoké hodnoty chlorofylu a. Nižší biomasa fytoplanktonu byla zaznamenána pouze na rybníce Nad sádkama v roce 2013, kdy byl rybník nasazen plůdkem kapra a docházelo k rozvoji makroskopických porostů řas rodu Hydrodictyon. Za zmínku stojí i poměrně vysoký podíl expanzivní sinice Cylindrospermopsis raciborskii ve fytoplanktonu rybníka Dvorský v roce 2013, která se může za nepříznivých klimatických podmínek výrazně podílet na vzniku kyslíkových deficitů. Zooplankton sledovaných rybníků byl tvořen převážně drobnými druhy buchanek (Thermocyclops, Eucyclops, Mesocyclops) jejich naupliovými stadii a vířníky (Brachionus, Keratella, Polyarthra, Asplanchna, Bdeloidae) (Graf č. 2). Vyšší podíl perlooček (Daphnia, Bosmina, Leptodora, Chidorus) byl zaznamenán pouze na rybníce Špinka. Velikostní složení odpovídalo hypertrofním intenzivně obhospodařovaným rybníkům s převahou drobných druhů do velikosti 0,5 mm (Graf č. 3). Vyšší počet velikostně větších zástupců zooplanktonu byl zaznamenán opět pouze na rybníce Špinka. V minulosti běžné horizontální hřebenové kesenery různé konstrukce jsou v posledních letech nahrazovány různými typy tryskových nebo turbinových aerátorů. Účinnost těchto zařízení je odhadována (vypočítána) na základě údajů dodávaných výrobcem. Skutečné množství dodávaného kyslíku do vody intenzivně obhospodařovaného rybníka je v praxi kontrolováno jen namátkovým měřením kyslíku u hladiny, informace o obsahu rozpuštěného kyslíku u dna rybníka, kde kapr přijímá většinu potravy, nejsou většinou monitorovány vůbec. Naše měření ukazují, že i při dostatku kyslíku v povrchové vrstvě vody může být spodní vrstva vody u dna naprosto bez kyslíku. Tyto informace jsou z hlediska chovu a optimalizace krmení ryb v rybnících zásadní a mohou výraznou měrou přispět k lepšímu využití krmiva, zvýšení krmného koeficientu a snížení ztrát způsobených úhynem ryb pro nedostatek rozpuštěného kyslíku.

11 V prvním roce měření (2012) jsme se zaměřili především na dopracování metodiky reálného sledování změn nasycení rozpuštěného kyslíku v provozních podmínkách a možnost grafické interpretace získaných dat. Na mapě č. 1 jsou znázorněny výřezy ortomap sledovaných rybníků s vyznačení umístění aerátorů včetně fotografického znázornění použitého typu aerátoru. V roce 2012 jsme se pokusili dvakrát zmapovat obsah rozpuštěného kyslíku a hodnotu ph i v celém objemu sledovaného rybníka. Pro značnou časovou náročnost tohoto měření spolu s omezeným vlivem sledovaných typů aerační techniky pouze na malou část rybníka jsme již v tomto sledování dále nepokračovali. Na přiložených mapách č. 2 až 6 je zobrazeno nasycení vody kyslíkem a hodnot ph ve dvou intenzivně obhospodařovaných rybnících v průběhu vegetace roku Na rybníce Dvorský (mapa č. 1 a 2) byl v době sledování fyzikálně-chemických parametrů v provozu tryskový aerátor Force 7. Jeho umístění bylo v blízkosti krmného místa na rybníce, kde díky aplikaci krmiv a vyšší hustotě ryb byl zjevně patrný výrazný úbytek rozpuštěného kyslíku oproti ostatním oblastem rybníka. Vliv aerátoru na zvýšení obsahu kyslíku v rybníce byl v tomto případě spíše negativní, díky promíchání horní vrstvy vody s vyšším obsahem kyslíku (nad 100 %) se spodní na kyslík chudší vrstvou. Fytoplankton z horních pater rybníka, kde díky intenzivní fotosyntéze produkoval dostatek kyslíku, se dostal ke dnu rybníka s nedostatkem světla, kde došlo k redukci fotosyntézy. Naopak primární producenti z hlubší části rybníka, kde díky nedostatku světla je jejich fotosyntetická činnost inhibována, jsou schopni produkce kyslíku až po určité adaptaci na změnu světelných podmínek. Provoz aerátoru za podmínek fungující fotosyntézy sinic a řas na rybníce je zjevně kontraproduktivní. Obdobná situace byla i na rybníce Nadsádky (mapa č. 4 až 6), kde byly v průběhu sledování fyzikálně-chemických parametrů v provozu dva různé typy aerátorů. Pozitivní vliv na zvýšení obsahu kyslíku ve vodě rybníka nebyl zaznamenán u žádného z nich a to ani v případě, kdy nasycení vody kyslíkem u hladiny bylo pod hranicí 50 %. Určitý vliv byl zaznamenán pouze u horizontálního keseneru v 10 hod. ráno po rozběhnutí fotosyntézy (mapa č. 4), kdy jsou na mapě obsahu rozpuštěného kyslíku v hloubce 1,5 m před aerátorem patrné oblasti s vyšším obsahem kyslíku. Jde však o pouhé promíchání svrchní, na kyslík bohatší vrstvy vody se spodní, na kyslík chudší vrstvou. Při hodnotách rozpuštěného kyslíku nad 100% nasycení nemůže mechanický aerátor kyslíkový režim aktivně zlepšit. Sledování v roce 2012 ukázalo široké rozpětí hodnot rozpuštěného kyslíku na obou rybnících (např. rybník Nad sádkama 30 až 240 %) a tím problém sledovat drobnější změny v obsahu rozpuštěného kyslíku. V roce 2013 jsme sice zachovali desetistupňovou škálu zobrazených hodnot jednotlivých parametrů, ale u jednotlivých měření byla barevná škála stanovována individuálně, tak aby bylo možno zaznamenat i malé změny v nasycení vody kyslíkem. Použili jsme mnohem širší škálu jednotlivých barev tak, aby byla zachována základní legenda (viz obr. č. 2). V červenci roku 2013 jsme na rybníce Špinka sledovali možné ovlivnění obsahu rozpuštěného kyslíku aerátorem RIO BRAVE (mapy č. 7 a 8). Jak je patrné již z prvních

12 spojitých map, byl v průběhu dne vysoký rozdíl ve stratifikaci obsahu kyslíku od hladiny ke dnu. I v průběhu noci a brzkého rána byl obsah kyslíku vysoký a pouze ojediněle klesal pod 50% nasycení. Vliv aerátoru, který dle výrobce je schopen ještě ve vzdálenosti 75 m způsobit rychlost pohybu vody 4 cm/s, tak především narušuje stratifikaci vody a míchá jednotlivé, kyslíkem různě nasycené vrstvy vody. Hned první měření po zapnutí aerátoru (mapa č. 7, 16 hod.) ukázalo snížení obsahu kyslíku u hladiny i v hloubce 1,5 právě díky promíchání i na kyslík velice chudých vrstev u dna rybníka. Nízkou koncentraci kyslíku u dna potvrzoval i čichem detekovatelný sirovodík, který byl cítit v blízkosti aerátoru. Po většinu měření tak byl vliv aerátoru na kyslíkový režim rybníka negativní. Obr. č. 2 Barevná škála obsahu rozpuštěného kyslíku použitá v roce 2013 V průběhu srpna jsme sledovali vliv dvou nových aerátorů umístěných vedle sebe na rybníce Dvorský (mapa č. 9). Rozdíl v nasycení kyslíkem byl před spuštěním aerátorů vysoký, v hloubce 1,5 m byl obsah kyslíku i pod 10 % nasycení. Po spuštění aerátorů byl v ranních hodinách (4 a 9 hod.) dobře patrný nárůst koncentrace kyslíku především v hloubce 1,5 m. Nasazením dvou aerátorů, kdy navíc u typu COMBITO jde o kombinaci aerátoru Force a Brio (aerátor s injektorem), došlo k vyrovnání obsahu kyslíku v celém vodním sloupci. Jedná se opět ale o míchání vrstev různě okysličené vody, případný přínos aerační techniky ke zvýšení obsahu rozpuštěného kyslíku je zanedbatelný. Na rybníce Nad sádkama jsme sledovali vertikální aerátor, který je v rybářských provozech používán častěji v zimním období jako rozmrazovač (mapa č. 10). Jeho dosah je omezený pouze na několikametrový okruh kolem aerátoru a v průběhu sledování nebyl zaznamenán jeho vliv na kyslíkový režim rybníka. Na stejném rybníce jsme současně sledovali i klasický hřebenový kesener (mapa č. 11). V průběhu dne byla na rybníce vysoká koncentrace kyslíku u hladiny i dna, v nočních hodinách se obsah kyslíku snížil a pohyboval se v celém sledovaném profilu rybníka v rozmezí %. Vliv aerátoru na zvýšení obsahu kyslíku byl zanedbatelný a opět se jednalo o míchání vrstev různě okysličené vody. Mapa č. 12 ukazuje rozdíly v hodnotách ph v průběhu sledování. Rozdíly mezi jednotlivými částmi rybníka nebyly velké, korespondovaly s obsahem kyslíku a tím i intenzitou fotosyntézy sinic a řas.

13 Na malém půlhektarovém rybníčku U Petra II jsme sledovali vliv gejzírového typu aerátoru (mapa č. 8). Aerátor byl v provozu po celou noc a kolem 9 hodiny ranní byl jeho provoz ukončen. Při pohledu do mapy koncentrace rozpuštěného kyslíku (8 hod.) je viditelné zvýšení obsahu kyslíku v blízkém okolí aerátoru, což na další mapě (10 hod.), hodinu po ukončení činnosti aerátoru již není. Rozdíly v obsahu kyslíku v celém sledovaném úseku rybníka jsou však velmi malé v rozsahu jednotek procent a tak vliv aerátoru na zvýšení obsahu kyslíku je opět zanedbatelný. Rovněž hodnota ph kolísala v úzkém intervalu. Během trvání pilotního projektu se nám podařilo zachytit na rybníce Nálezný úhyn části rybí obsádky z důvodu kyslíkového deficitu. Vzhledem k tomu, že na rybníce není nainstalován přívod elektrické energie, byl na rybníce v provozu pouze menší typ horizontálního hřebenového keseneru, jehož pohon zajišťoval dieselagregát. Jak je zřejmé z mapy č. 13, při téměř nulové koncentraci kyslíku byl vliv aerátoru jasně patrný. Pro lepší přehlednost je mapa obsahu kyslíku na rybníce Nálezný zobrazena i v širší barevné škále. Přes jednoznačný pozitivní vliv aerační techniky na obsah kyslíku, bylo zvýšení jen velmi malé (do 10%) a s rostoucí vzdáleností od aerátoru obsah kyslíku opět rychle klesal. Přeživší část rybí obsádky ale zvýšený obsah kyslíku u aerátoru ignorovala a většina ryb nouzově dýchala troubila po celé ploše rybníka. 5. Závěr V realizovaném pilotním projektu byla ověřena vhodnost použití různých typů aerační techniky v rybničním chovu ryb, jako prevence proti vzniku kyslíkového deficitu a pro zlepšení kyslíkových poměrů v průběhu letního období. U jednotlivých typů těchto zařízení byl na vybraných rybnících vyhodnocen efekt ovlivnění sledovaných hydrochemických parametrů, zejména obsahu rozpuštěného kyslíku. Náš prvotní monitoring nasycení vody kyslíkem v rybnících za využití modulu GPS ukázal poměrně dobrou převoditelnost získaných dat do grafických programů. Výstupy v podobě spojitých map pak dobře ukazují reálné hodnoty sledovaného fyzikálně-chemického parametru v rybníce. Výsledky nasycení vody kyslíkem ukazují, že využití aerační techniky v letním období na hypertrofních rybnících k tlumení ranních deficitů kyslíku není prakticky opodstatnitelné. V případě nízké koncentrace kyslíku v celém vodním sloupci (pod 50 %) nedochází k požadovanému efektu zvýšení obsahu kyslíku, naopak při vyšších hodnotách nasycení vody kyslíkem se může použití aerační techniky projevit i snížením jeho obsahu. Fotosyntéza a dýchání primárních producentů tak v hypertrofních rybnících zcela neguje možné zvýšení obsahu kyslíku mechanickými typy aerátorů. Případné využití aerační techniky je možné v mělkých rybnících v nočním období, především k promíchání vodního sloupce, rozrušení stratifikace a tím dosažení vyšší koncentrace kyslíku i ve spodních vrstvách vody rybníka, což může mít pozitivní efekt na

14 intenzitu příjmu krmiva rybí obsádkou. Je však nutné zabránit zvíření sedimentu a kontrolovat obsah kyslíku pravidelným měřením. Na základě výsledků z rybníka Nálezný, je zřejmé, že v případě koncentrací kyslíku blízkých nule zvýší mechanická aerace vody obsah rozpuštěného kyslíku. V těchto případech, kdy dochází k úhynům nasazené obsádky ryb, je nasazení aerační techniky opodstatněné a může, když ne zabránit, tak alespoň omezit ztráty na obsádce ryb. V tomto případě se ryby i přes vyšší obsah kyslíku v důsledku aerace u aerátoru nezdržovaly a dávaly přednost nouzovému dýchání u hladiny v litorální části rybníka. Ze sledovaných typů aerační techniky nejsou pro použití v běžných velikostech rybníků vhodné především aerátory typu SPLASH a vertikální aerátor, které mají jen velmi omezený lokální dosah. Tyto typy jsou vhodné spíše pro využití na sádkách nebo v malých rybníčcích (rozloha do 1 ha). Mezi dalšími typy sledovaných aerátorů již nejsou výrazné rozdíly, naše měření ukazují jejich zanedbatelný vliv na zvýšení obsahu rozpuštěného kyslíku na rybnících v případech fungující fotosyntézy primárních producentů a jejich vliv je patrný především v promíchání vodního sloupce a destratifikaci obsahu rozpuštěného kyslíku.

15 Mapa č. 1 Mapy sledovaných částí rybníků (černý obrys) s vyznačením umístění aerátorů (žlutá tečka a foto) a směru pohybu provzdušňované vody (červené šipky).

16 Mapa č. 2 Spojité mapy obsahu rozpuštěného kyslíku sledované části rybníka Dvorský (černý obrys) s vyznačením umístění aerátoru (černý čtvereček). První měření (v 8 hod.) bylo provedeno před spuštěním aerátoru.

17 Mapa č. 3 Spojité mapy obsahu rozpuštěného kyslíku a hodnoty ph rybníka Dvorský. Aerátor (žlutá tečka) a směr pohybu vody (červená šipka) je znázorněn ve výřezu v horním pravém rohu.

18 Mapa č. 4 Spojité mapy obsahu rozpuštěného kyslíku rybníka Nad sádkama s vyznačením umístění aerátorů (černý čtvereček). První měření (ve 14 hod.) bylo provedeno před spuštěním aerátorů.

19 Mapa č. 5 Spojité mapy obsahu rozpuštěného kyslíku sledované části rybníka Nad sádkama s vyznačením umístění aerátorů (černý čtvereček).

20 Mapa č. 6 Spojité mapy obsahu rozpuštěného kyslíku sledované části rybníka Nad sádkama s vyznačením umístění aerátorů (černý čtvereček).

21 Mapa č. 7 Spojité mapy obsahu rozpuštěného kyslíku sledované části rybníka Špinka s vyznačením umístění aerátoru (černý nebo bílý čtvereček). První měření (ve 14 hod.) bylo provedeno před spuštěním aerátoru.

22 Mapa č. 8 Spojité mapy obsahu rozpuštěného kyslíku a hodnot ph sledované části rybníka Špinka a U Petra II s vyznačením umístění aerátoru (černý nebo bílý čtvereček). Měření (v 10 hod. rybník U Petra II) bylo provedeno hodinu po ukončení aerace.

23 Mapa č. 9 Spojité mapy obsahu rozpuštěného kyslíku sledované části rybníka Dvorský (černý obrys) s vyznačením umístění aerátorů (černý čtvereček). První měření (v 16 hod.) bylo provedeno před spuštěním aerátoru.

24 Mapa č. 10 Spojité mapy obsahu rozpuštěného kyslíku sledované části rybníka Nad sádkama s vyznačením umístění aerátoru (černý čtvereček). První měření (v 17 hod.) bylo provedeno před spuštěním aerátoru.

25 Mapa č. 11 Spojité mapy obsahu rozpuštěného kyslíku sledované části rybníka Nad sádkama s vyznačením umístění aerátoru (bílý čtvereček). První měření (v 17 hod.) bylo provedeno před spuštěním aerátoru.

26 Mapa č. 12 Spojité mapy hodnot ph sledované části rybníka Nad sádkama s vyznačením umístění aerátorů (černý čtvereček). První měření (v 17 hod.) bylo provedeno před spuštěním aerátorů.

27 Mapa č. 13 Spojité mapy obsahu rozpuštěného kyslíku a hodnoty ph rybníka Nálezný s vyznačením umístění aerátorů (bílý čtvereček) v období úhynu ryb.

28 6. Přílohy Tab. č. 1 Základní fyzikálně-chemické parametry sledovaných rybníků (průměrné hodnoty) Ukazatel Dvorský Nad sádkama Špinka Nad sádkama Dvorský Nálezný U Petra II datum rozpuštěný kyslík % 74,6 134,6 144,4 87,2 82,6 1,9 85,6 teplota vody C 22,5 25,5 24,3 29,6 28,3 24,0 14,8 ph 8,27 8,55 8,71 8,41 8,40 8,60 8,54 průhlednost cm vodivost µs/cm N cel. mg/l 4,1 3,6 1,6 3,8 4,3 7,0 1,9 P cel. mg/l 0,54 0,57 0,13 0,96 0,44 1,21 0,28 Chlorofyl a µg/l 270,0 349,3 117,7 35,5 296,0 155,4 116,9 N-NH 4 mg/l 0,01 0,08 0,08 1,49 0,08 0,97 0,07 N-NO 2 mg/l <0.001 <0.001 < ,058 0,001 0,002 0,018 P-PO 4 mg/l 0,081 0,096 0,013 0,715 0,073 0,762 0,052 N-NO 3 mg/l 0,14 0,09 0,22 0,71 0,75 0,80 <0,1 CHSK Cr mg/l KNK mmol/l 3,80 5,60 1,73 5,05 3,45 3,25 4,95 Cl - mg/l 62,1 79,2 22,5 77,9 91,9 127,1 94,7 Graf č. 1 Procentické zastoupení hlavních skupin fytoplanktonu sledovaných rybníků

29 Tab. č. 2 Druhové složení fytoplanktonu sledovaných rybníků TAXON Dvorský Nad sádkama Špinka Nad sádkama Dvorský Nálezný U Petra II Cyanobacteria Anabaenopsis milleri 1 Aphanizomenon flos-aquae 3 Aphanizomenon gracile 1 Aphanizomenon sp. 1 4 Cuspidothrix issatschenkoi 1 2 Cylindrospermopsis raciborskii 3 4 Dolichospermum flos-aquae 2 Microcystis aeruginosa 1 4 Microcystis flos-aquae 3 Microcystis wesenbergii 2 Oscillatoria limosa 1 1 Phormidium sp. 2 1 Planktothrix agardhii Pseudanabaena limnetica 4 2 Woronichinia naegeliana 3 Dinophyta Ceratium furkoides + 2 Ceratium hirundinella 1 Peridinium sp. 1 Cryptophyta Cryptomonas reflexa 2 Chrysophyceae Malomonas sp. 1 Xantophyceae Pseudostaurastrum hastatum 1 Bacillariophyceae Aulacoseira ambigua 1 Aulacoseira granulata Gyrosigma sp. 1 Navicula sp. 2 Nitzschia fruticosa 1 Nitzschia sp. 2 1 Stephanodiscus sp. 1 4 Synedra acus + Euglenophyta Colacium sp Euglena acus + Euglena oxyuris Euglena sp Euglena texta Phacus longicauda Phacus sp. + 1 Phacus tortus + 1 Phacus triqueter + Trachelomonas sp. 1 1 Chlorophyta Actinastrum hantzschii + Ankistrodesmus gracilis 1 Ankyra ancora 2 Botryococcus braunii 2 Closteriopsis longissima 2 Closterium acutum 1 Closterium limneticum 1 Closterium sp. + Chlamydomonas sp Coelastrum astroideum 1 Coelastrum microporum 2 Crucigenia tetrapedia 1 Desmodesmus communis Desmodesmus opoliensis + 3 Dictyosphaerium pulchellum 3 Golenkinia radiata 1 Hydrodyction sp. 4 Kirchneriella concorta 1 Micractinium pusillum Oocystis marssonii 1 1 Pediastrum boryanum Pediastrum duplex Pediastrum simplex Planctonema lauterbornii 2 + Planktosphaeria gelatinosa 1 2 Pteromonas aculeata 2 Scenedesmus acuminatus Scenedesmus disciformis 1 Scenedesmus linearis 1 Scenedesmus sp. 2 Schroederia setigera. 1 Staurastrum manfeldtii 1 Staurastrum sp. 1 Tetrastrum triangulare 1 Uroglena sp. 1 Volvox aureus 4 Volvox globator 1

30 Graf č. 2 Procentické zastoupení hlavních skupin zooplanktonu sledovaných rybníků Graf č. 3 Procentické vyjádření velikostního složení zooplanktonu sledovaných rybníků

31 Obr. 3 Umístění aerátoru COMBITO a lopatkového keseneru na rybníce Dvorský v roce 2013 Obr. 4 GPS Montana 600 a multimetry HACH při měření.

32 Obr. 5 Příprava na měření, rybník Špinka ( ), v pozadí aerátor RIO Brave Obr. 6 Měření na rybníce Špinka ( ), vpravo aerátor RIO Brave

33 Obr. 7 Horizontální kesener pří úhynu ryb na rybníce Nálezný ( ). Obr. 8 Nouzové dýchání ryb na rybníce Nálezný ( ).

SBORNÍK REFERÁTŮ CHOV RYB A KVALITA VODY II

SBORNÍK REFERÁTŮ CHOV RYB A KVALITA VODY II SBORNÍK REFERÁTŮ KONFERENCE CHOV RYB A KVALITA VODY II KONANÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 21. A 22. ÚNORA 2013 Editor Ing. Martin Urbánek, Ph.D. Rybářské sdružení České republiky 1 Konference Chov ryb a kvalita

Více

Vliv aerace na množství sinic v sedimentech

Vliv aerace na množství sinic v sedimentech Vliv aerace na množství sinic v sedimentech Aerační technologie pro redukci klidových stádií sinic a biodostupnosti živin v sedimentech nádrží Projekt: NAZV QH81012 Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.

Více

Přehled řas Všebořického laloku (Česká republika)

Přehled řas Všebořického laloku (Česká republika) Czech Phycology, Olomouc, 4: 35-41, 2004 35 Přehled řas Všebořického laloku (Česká republika) Algae in Všebořice (Czech Republic) Jana A m b r o ž o v á VŠCHT, ÚTVP, Technická 3, 166 28 Praha 6 Abstract

Více

Rybník Svět. (dílčí zpráva za r. 2 000) J.Lukavský, L.Pechar, M.Sergejevová, H.Strusková

Rybník Svět. (dílčí zpráva za r. 2 000) J.Lukavský, L.Pechar, M.Sergejevová, H.Strusková Rybník Svět (dílčí zpráva za r. 2 000) J.Lukavský, L.Pechar, M.Sergejevová, H.Strusková Cílem projektu je zmapovat stav ryb. Svět a jeho povodí z hlediska hydrochemie, trofického potenciálu a oživení řasami.

Více

KONCENTRACE KYSLÍKU VE VODĚ

KONCENTRACE KYSLÍKU VE VODĚ KONCENTRACE KYSLÍKU VE VODĚ Eva Hojerová, PřF JU v Českých Budějovicích Stanovení koncentrace rozpuštěného O 2 ve vodě Koncentrace O 2 ve vodě je významným parametrem běžně zjišťovaným při výzkumu vlastností

Více

Pro komisi pro životní prostředí města Třeboně

Pro komisi pro životní prostředí města Třeboně Zpráva z projektu "Rybníík Svět" za r.. 2014.. Pro komisi pro životní prostředí města Třeboně Rozsivka Aulacoseira granulata a sinice Synechococcus sp. v UV a ve viditelném světle J. Lukavský, H. Strusková,

Více

Funded by the European Union s Seventh Framework Programme

Funded by the European Union s Seventh Framework Programme Zkušenosti s pilotním recirkulačním akvakulturním systémem ve firmě AGRICO s.r.o. Experience with pilot recirculation aquaculture system in the company AGRICO s.r.o. Ing. Miroslav Kašparů Jiří Jakobartl

Více

Různé metody hodnocení kvantit fytoplanktonu, fixace vzorků podle taxonomické skupiny a účelu. & Masarykova Univerzita

Různé metody hodnocení kvantit fytoplanktonu, fixace vzorků podle taxonomické skupiny a účelu. & Masarykova Univerzita Různé metody hodnocení kvantit fytoplanktonu, fixace vzorků podle taxonomické skupiny a účelu Lenka Šejnohová & kol. Determinační schůzka CCT, 8. 9. 2006 Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie

Více

Malý test na znalosti odběrových skupin ODPOVĚDI. PT#V/6/2010 Odběry vzorků koupaliště ve volné přírodě

Malý test na znalosti odběrových skupin ODPOVĚDI. PT#V/6/2010 Odběry vzorků koupaliště ve volné přírodě Malý test na znalosti odběrových skupin ODPOVĚDI PT#V/6/2010 Odběry vzorků koupaliště ve volné přírodě 1) Víte, co je to (velikost několik cm) a jak byste to popsali do odběrového protokolu? Jedná se o

Více

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Sucho a degradace půd v České republice - 2014 Brno 7. 10. 2014 Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Vodní provoz polních plodin Ing. Jana Klimešová Ing. Tomáš Středa, Ph.D. Mendelova

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Pracovní list číslo 01 Voda 1. Najdi na internetu pojem acidifikace vody a vysvětli. Je to jev pozitivní nebo negativní? 2. Splaškové odpadní vody obvykle reagují a. Kysele b. Zásaditě c. Neutrálně 3.

Více

kontrolovaných podmínkách.

kontrolovaných podmínkách. TECHNICKÁ ZPRÁVA PILOTNÍHO PROJEKTU Název pilotního projektu: Produkce plůdku kapra s využitím počátečního odchovu v kontrolovaných podmínkách. Příjemce dotace: Název nebo obchodní jméno: ŠTIČÍ LÍHEŇ ESOX,

Více

Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008

Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008 Moravskoslezský kraj Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008 Projekt z programu LIFE NATURE Záchrana lužních stanovišť v Povodí Morávky Březen 2008 (návrh) Pozadí problému Monitoring

Více

Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení nebo procesy v povodí?

Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení nebo procesy v povodí? Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Hydrobiologický ústav Na Sádkách 7, 37 5 České Budějovice www.hbu.cas.cz Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení

Více

POUŽITÍ PŘÍPRAVKU DIAZINON 60 EC V RYBNÍKÁŘSKÉ PRAXI K TLUMENÍ NADMĚRNÉHO ROZVOJE HRUBÉHO DAFNIOVÉHO ZOOPLANKTONU

POUŽITÍ PŘÍPRAVKU DIAZINON 60 EC V RYBNÍKÁŘSKÉ PRAXI K TLUMENÍ NADMĚRNÉHO ROZVOJE HRUBÉHO DAFNIOVÉHO ZOOPLANKTONU JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH VÝZKUMNÝ ÚSTAV RYBÁŘSKÝ A HYDROBIOLOGICKÝ VE VODŇANECH R. FAINA, J. MÁCHOVÁ, Z. SVOBODOVÁ, H. KROUPOVÁ, O. VALENTOVÁ POUŽITÍ PŘÍPRAVKU DIAZINON 60 EC V RYBNÍKÁŘSKÉ

Více

Produkce organické hmoty

Produkce organické hmoty Produkce organické hmoty Charakteristika prostředí a života ve vodě Voda nebude nikdy limitním faktorem ostatní limitující faktory jsou jen dočasné neexistují fyzické bariéry Teplotní variabilita nepřesahuje

Více

K metodám převodu souřadnic mezi ETRS 89 a S-JTSK na území ČR

K metodám převodu souřadnic mezi ETRS 89 a S-JTSK na území ČR K metodám převodu souřadnic mezi ETRS 89 a S-JTSK na území ČR Vlastimil Kratochvíl * Příspěvek obsahuje popis vlastností některých postupů, využitelných pro transformaci souřadnic mezi geodetickými systémy

Více

Determinační schůzka Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny, 9. 2. 2007 Mgr. Lenka Šejnohová, CCT. & Masarykova Univerzita

Determinační schůzka Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny, 9. 2. 2007 Mgr. Lenka Šejnohová, CCT. & Masarykova Univerzita Sinice vodních květů v ČR Determinační schůzka Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny, 9. 2. 2007 Mgr. Lenka Šejnohová, CCT ddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie Botanický ústav Akademie

Více

Kvalita srážkové vody v oblasti Luční hora Strážné

Kvalita srážkové vody v oblasti Luční hora Strážné Kvalita srážkové vody v oblasti Luční hora Strážné Nina Strnadová, Martina Říhová, Jana Říhová Ambrožová Ústav technologie vody a prostředí VŠCHT Praha Jaroslav Andrle KRNAP 1985 2009 až dosud 1 1 Rozloha

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 7.6.2013

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více

Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách

Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách 1 Účel Řasové testy toxicity slouží k testování možných toxických účinků látek a vzorků na vodní producenty. Zelené řasy patří do skupiny necévnatých

Více

Ověření technologických úprav obilných krmiv v chovu tržního kapra

Ověření technologických úprav obilných krmiv v chovu tržního kapra TECHNICKÁ ZPRÁVA PILOTNÍHO PROJEKTU Název pilotního projektu: Ověření technologických úprav obilných krmiv v chovu tržního kapra Registrační číslo pilotního projektu: CZ.1.25/3.4.00/09.00536 Příjemce dotace:

Více

Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D.

Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D. Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D. lukas.dvorak@tul.cz Obsah prezentace co je to anaerobní membránový bioreaktor princip technologie výhody a nevýhody technologická uspořádání

Více

SBORNÍK 1 Terénní hydrobiologické praktikum II (Karlov pod Pradědem, 23.-27. 10. 2006)

SBORNÍK 1 Terénní hydrobiologické praktikum II (Karlov pod Pradědem, 23.-27. 10. 2006) SBORNÍK 1 Terénní hydrobiologické praktikum II (Karlov pod Pradědem, 23.-27. 10. 2006) Již třetím rokem pořádala Katedra ekologie a životního prostředí PřF UP v Olomouci ve spolupráci s Katedrou ekologie

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 14. května 2010 Č. j.: KULK 31995/2010 Sp. zn.: OŽPZ 203/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

1 Profil vod ke koupání. 2 Voda ke koupání (T) 3 Oblast vlivu (informace veřejnosti prostřednictvím mapy)

1 Profil vod ke koupání. 2 Voda ke koupání (T) 3 Oblast vlivu (informace veřejnosti prostřednictvím mapy) Profil vod ke koupání - VN Orlík - střed (VN Orlík - Podskalí, VN Orlík - ATC Radava) Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách Název 1 Profil vod ke koupání Identifikátor profilu vod ke

Více

Fotodokumentace mikroskopických nálezů

Fotodokumentace mikroskopických nálezů Řešeno v rámci projektu TAČR č. TA 01020592 Dopady na mikroklima, kvalitu ovzduší, ekosystémy vody a půdy v rámci hydrické rekultivace hnědouhelných lomů (2011-2014). Fotodokumentace mikroskopických nálezů

Více

Profil vod ke koupání - VN Mšeno Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Profil vod ke koupání - VN Mšeno Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Profil vod ke koupání - VN Mšeno Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách 1 Profil vod ke koupání. Identifikátor 207301 profilu vod ke koupání. Název profilu Profil vod ke koupání - VN

Více

VÝSKYT MĚDI V PITNÉ VODĚ V ČESKÉ REPUBLICE

VÝSKYT MĚDI V PITNÉ VODĚ V ČESKÉ REPUBLICE Citace Němcová V., Kožíšek F., Kantorová J., Vraspír P., Pomykačová I.: Výskyt mědi v pitné vodě v České republice. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 373-378. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN 978-80-254-2034-8

Více

Vliv obsádky na iniciální rozvoj struktury zooplanktonního společenstva v rybářsky obhospodařovaných rybnících

Vliv obsádky na iniciální rozvoj struktury zooplanktonního společenstva v rybářsky obhospodařovaných rybnících Vliv obsádky na iniciální rozvoj struktury zooplanktonního společenstva v rybářsky obhospodařovaných rybnících The influence of fishtstock on the initial development of zooplankton community structure

Více

Vliv kompostu na kvalitu půdy

Vliv kompostu na kvalitu půdy Okruh IV Vliv kompostu na kvalitu půdy Ing. Lucie Valentová, Ph.D. Ing. Květuše Hejátková ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. Proč se zabývat BIODEGRADABILNÍM MATERIÁLEM Ochrana životního

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

Mendelova univerzita v Brně. ASIO, spol. s r.o.

Mendelova univerzita v Brně. ASIO, spol. s r.o. ASIO, spol. s r.o. Mendelova univerzita v Brně Studie Podmínky nezbytné pro použití předčištěné odpadní vody na zavlažování zemědělské půdy při současném zamezení znečištění podzemních vod Firma příjemce

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu ČOV-AF s dávkováním flokulantu ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF 3 ČOV-AF 50 S DÁVKOVÁNÍM FLOKULANTU POUŽITÍ Domovní čistírny odpadních vod ČOV-AF s dávkováním flokulantu slouží pro čištění komunálních vod

Více

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů Největší hydrologická sucha 20. století The largest hydrological droughts in 20th century Příspěvek vymezuje a porovnává největší hydrologická sucha 20. století. Pro jejich vymezení byla použita metoda

Více

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí. Příjemce projektu: Partner projektu: Místo realizace: Ředitel výzkumného institutu: Celkové způsobilé výdaje projektu: Dotace poskytnutá EU: Dotace ze státního rozpočtu ČR: VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

Determinace sinic vodních květů v ČR Polyfázický přístup on species level

Determinace sinic vodních květů v ČR Polyfázický přístup on species level Determinace sinic vodních květů v ČR Polyfázický přístup on species level Determinační praktikum PřF UK, 19. 11. 2007 Mgr. Lenka Šejnohová, Botanický ústav AVČR, Brno Oddělení experimentální fykologie

Více

Vypracovali: Michaela Rampulová, Nikola Pinďáková, Marie Novotná, Kateřina Lehká Pod vedením: Marie Novotné Gymnázium, Rýmařov, příspěvková

Vypracovali: Michaela Rampulová, Nikola Pinďáková, Marie Novotná, Kateřina Lehká Pod vedením: Marie Novotné Gymnázium, Rýmařov, příspěvková 2010 Voda živá 5. etapa Vypracovali: Michaela Rampulová, Nikola Pinďáková, Marie Novotná, Kateřina Lehká Pod vedením: Marie Novotné Gymnázium, Rýmařov, příspěvková organizace 30.11.2010 Obsah 1. Úvod...

Více

Environmentální rizika materiálů používaných pro stavbu povrchů vozovek při kontaktu s vodou

Environmentální rizika materiálů používaných pro stavbu povrchů vozovek při kontaktu s vodou Environmentální rizika materiálů používaných pro stavbu povrchů vozovek při kontaktu s vodou Autor: Roman Ličbinský, CDV, WP5 Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence Technologické

Více

Miroslav Kravka a kol. dřevin. pro biomasu, vánoční stromky a zalesňování zemědělských půd. Plantáže. Metody vhodné pro malé a střední provozy

Miroslav Kravka a kol. dřevin. pro biomasu, vánoční stromky a zalesňování zemědělských půd. Plantáže. Metody vhodné pro malé a střední provozy Plantáže dřevin pro biomasu, vánoční stromky a zalesňování zemědělských půd Miroslav Kravka a kol. Metody vhodné pro malé a střední provozy Plantáže dřevin pro biomasu, vánoční stromky a zalesňování zemědělských

Více

Voda jako životní prostředí fyzikální a chemické vlastnosti obecně

Voda jako životní prostředí fyzikální a chemické vlastnosti obecně Hydrobiologie pro terrestrické biology Téma 4: Voda jako životní prostředí fyzikální a chemické vlastnosti obecně voda jako životní prostředí : Fyzikální a chemické vlastnosti vody určují životní podmínky

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 143/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 143/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 143/2012 Sb. Nařízení vlády o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu Ze dne 28.03.2012 Částka 53/2012 Účinnost od

Více

Infračervená termografie ve stavebnictví

Infračervená termografie ve stavebnictví Infračervená termografie ve stavebnictví Autor: Ing. Marcela POČINKOVÁ, Ph.D., Ing. Olga RUBINOVÁ, Ph.D. Termografické měření a následná diagnostika je metodou pro bezkontaktní a poměrně rychlý průzkum

Více

Plán pokusných prací Agrovýzkumu pro rok 2015-2020 v CHKO Jeseníky

Plán pokusných prací Agrovýzkumu pro rok 2015-2020 v CHKO Jeseníky Plán pokusných prací Agrovýzkumu pro rok 2015-2020 v CHKO Jeseníky A. Činnosti vztahující se k výzkumnému řešení problematiky Obnovené pastvy skotu na lokalitě Švýcárna (plán od 2015 2020) Správa CHKO

Více

výchovy a sportu v testu 12minutového plavání

výchovy a sportu v testu 12minutového plavání Zpracovala: Pokorná Jitka Katedra plaveckých sportů UK FTVS Výkonnost studentů 1.. ročník níků Fakulty tělesné výchovy a sportu v testu 12minutového plavání Irena Čechovská, Barbora Čechovská, Gabriela

Více

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Laboratoř CHVaK č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Odběry vzorků, rozbory pitných vod, povrchových vod, odpadních vod a kalů, odborné poradenství Laboratoř CHVaK Ing. Jaroslav Jiřinec

Více

DYNAMIKA PROMĚNLIVOSTI KONVERZNÍHO FAKTORU ZA TYPICKÝCH DNŮ

DYNAMIKA PROMĚNLIVOSTI KONVERZNÍHO FAKTORU ZA TYPICKÝCH DNŮ DYNAMIKA PROMĚNLIVOSTI KONVERZNÍHO FAKTORU ZA TYPICKÝCH DNŮ Marcela Mašková, Jaroslav Rožnovský Ústav krajinné ekologie, Vysoká škola zemědělská Brno ÚVOD Základem existence a produkční aktivity rostlin

Více

Test A: RYBÁŘSTVÍ. 1. Rybářství je odvětví hospodářství zaměřené na: a) produkci vodních organizmů. b) chov, ochranu a lov ryb a vodních organizmů

Test A: RYBÁŘSTVÍ. 1. Rybářství je odvětví hospodářství zaměřené na: a) produkci vodních organizmů. b) chov, ochranu a lov ryb a vodních organizmů Test A: RYBÁŘSTVÍ 1. Rybářství je odvětví hospodářství zaměřené na: a) produkci vodních organizmů b) chov, ochranu a lov ryb a vodních organizmů c) sportovní rybolov 2. Obecně rybářství dělíme na: a) mořské

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 26.2.2010 Mgr. Petra Siřínková ABIOTICKÉ PODMÍNKY ŽIVOTA SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ TEPLO VZDUCH VODA PŮDA SLUNEČNÍ

Více

Dekorativní a technické vybavení akvárií

Dekorativní a technické vybavení akvárií - jednotlivé typy akvárií jsou různě technicky vybavena - technicky nejvybavenější jsou dekorativní akvária, u další typů akvárií mohou některé technické prvky chybět. - filtr a substrát dna u vytíracích

Více

Složení syrového mléka z ekologických provozů

Složení syrového mléka z ekologických provozů Složení syrového mléka z ekologických provozů O. Hanuš, V. Genčurová, H. Landová, A. Macek, R. Jedelská Výzkumný ústav pro chov skotu, s. r. o., Rapotín Seminář a workshop: Možnosti produkce funkčních

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle Pravidel, kterými se stanovují závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů Evropské unie, platné pro OP Rybářství 2007 2013. Nejedná

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm.

Více

VLASTNOSTI FIXAČNÍHO PROSTŘEDKU PROTECTING SPRAY 680

VLASTNOSTI FIXAČNÍHO PROSTŘEDKU PROTECTING SPRAY 680 N Á R O D N Í A R C H I V Archivní 4, 149 01 Praha 4 - Chodovec t e l efon: 974 847 245, 974 847 240, 974 847 292, f ax: 974 847 214, e-mail: na@nacr.cz, http://www.nacr.cz VLASTNOSTI FIXAČNÍHO PROSTŘEDKU

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI NOVÝCH TECHNOLOGIÍ CHOVU RYB

ZPRÁVA O VÝVOJI NOVÝCH TECHNOLOGIÍ CHOVU RYB ZPRÁVA O VÝVOJI NOVÝCH TECHNOLOGIÍ CHOVU RYB Název projektu: Vývoj technologie adaptace larev štiky obecné na peletované krmivo a intenzivní chov v RAS Registrační číslo projektu: CZ.1.25/3.1.00/11.00271

Více

Ložiska SKF Energy Efficient

Ložiska SKF Energy Efficient Ložiska SKF Energy Efficient Nižší tření, nižší spotřeba energie SKF Energy Efficient The Power of Knowledge Engineering Spoři Jednou za čas se objeví novinka, která nabízí ohromné možnosti, pokud se prosadí

Více

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Ing. Pavel Růžek, CSc. a Ing. Helena Kusá, PhD. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. v Praze-Ruzyni Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Mezi významná rizika znečištění vod při pěstování

Více

ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD

ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD STRNADOVÁ N., DOUBEK O. VŠCHT Praha RACLAVSKÝ J. Energie a.s., Kladno Úvod Koncentrace síranů v povrchových vodách, které se využívají krom jiného jako recipienty

Více

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Ing. Jan Brejcha, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., brejcha@vuhu.cz Voda a krajina 2014 1 Projekt č. TA01020592 je řešen s finanční

Více

1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou.

1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou. 1 Pracovní úkoly 1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou. 2. Sestrojte graf této závislosti. 2 Teoretický úvod 2.1 Povrchové napětí

Více

Četnost brýlové korekce v populaci

Četnost brýlové korekce v populaci Prezentace k přednášce, přednesené na kongresu Optometrie 2013 V Olomouci 21. 22.9 2013 Četnost brýlové korekce v populaci RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D. Katedra optiky PřF UP Olomouc Kontakt: wagnerj@prfnw.upol.cz

Více

Autor: Ing. Jan Červenák

Autor: Ing. Jan Červenák Autor: Ing. Jan Červenák Objekt Prostor a jeho dislokace Způsob uložení Systémy zajišťující mikroklima a jeho regulace Kontrolní měření mikroklimatu Nový - zadávací požadavky uživatele pro projektanta

Více

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ E M ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu OPVK Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na

Více

NOVÁ LEGISLATIVA PRO PŘÍRODNÍ KOUPACÍ VODY NOTNĚ PŘENOŠENÝ NOVOROZENEC

NOVÁ LEGISLATIVA PRO PŘÍRODNÍ KOUPACÍ VODY NOTNĚ PŘENOŠENÝ NOVOROZENEC NOVÁ LEGISLATIVA PRO PŘÍRODNÍ KOUPACÍ VODY NOTNĚ PŘENOŠENÝ NOVOROZENEC Petr Pumann Vodárenská biologie 2012 Praha, 1.-2.2.2012 Dlouhá cesta 15.2.2006 - směrnice 2006/7/ES září 2006 - návrh vyhlášky na

Více

Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi

Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi Sucho a degradace půd v České republice - 214 Brno 7. 1. 214 Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi J. Haberle 1, P. Svoboda 1, V. Vlček 2, G. Kurešová

Více

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně Přílohy V Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory zajištění monitoringu vod účinné od 1. května 2010

Více

Rozvojové projekty Jihočeského kraje. Mgr. Antonín Kaplan, odd. regionálního rozvoje

Rozvojové projekty Jihočeského kraje. Mgr. Antonín Kaplan, odd. regionálního rozvoje Rozvojové projekty Jihočeského kraje Mgr. Antonín Kaplan, odd. regionálního rozvoje země zaslíbená Jihočeský kraj Finance Dle schváleného rozpočtu hospodaří Jihočeský kraj v roce 2011 s celkovými příjmy

Více

Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014

Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014 Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014 Odůvodnění změn v pořadí projektů doporučených Programovou komisí Ministerstva zemědělství k financování ve veřejné soutěži programu Komplexní udržitelné

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na

Více

Kondenzace vlhkosti na oknech

Kondenzace vlhkosti na oknech Kondenzace vlhkosti na oknech Úvod: Problematika rosení oken je věčným tématem podzimních a zimních měsíců. Stále se nedaří vysvětlit jev kondenzace vlhkosti na zasklení široké obci uživatelů plastových

Více

Mapy obsahu 137 Cs v humusu lesního ekosystému České republiky v roce 2005

Mapy obsahu 137 Cs v humusu lesního ekosystému České republiky v roce 2005 Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. 140 00 Praha 4, Bartoškova 28 Mapy obsahu 137 Cs v humusu lesního ekosystému České republiky v roce 2005 Zpráva SÚRO č. 26 / 2011 Autoři Helena Pilátová SÚRO Ivan

Více

VYHODNOCENÍ PILOTNÍHO NASAZENÍ PREDIKTIVNÍHO ŘÍZENÍ V RÁMCI PROJEKTU GEOTABS

VYHODNOCENÍ PILOTNÍHO NASAZENÍ PREDIKTIVNÍHO ŘÍZENÍ V RÁMCI PROJEKTU GEOTABS Konference Vytápění Třeboň 2013 14. až 16. května 2013 VYHODNOCENÍ PILOTNÍHO NASAZENÍ PREDIKTIVNÍHO ŘÍZENÍ V RÁMCI PROJEKTU GEOTABS Ing. Jan Široký 1, Doc. Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D. 2, Ing. Tomáš Vízner

Více

MONITOROVÁNÍ ATMOSFÉRICKÉ DEPOZICE V OBLASTI KRKONOŠ. Monitoring of atmospheric deposition in the area of the Krkonoše Mountains

MONITOROVÁNÍ ATMOSFÉRICKÉ DEPOZICE V OBLASTI KRKONOŠ. Monitoring of atmospheric deposition in the area of the Krkonoše Mountains OPERA CORCONTICA 37: 47 54, 2000 MONITOROVÁNÍ ATMOSFÉRICKÉ DEPOZICE V OBLASTI KRKONOŠ Monitoring of atmospheric deposition in the area of the Krkonoše Mountains BUDSKÁ EVA 1, FRANČE PAVEL 1, SVĚTLÍK IVO

Více

Proč funguje Clemův motor

Proč funguje Clemův motor - 1 - Proč funguje Clemův motor Princip - výpočet - konstrukce (c) Ing. Ladislav Kopecký, 2004 Tento článek si klade za cíl odhalit podstatu funkce Clemova motoru, provést základní výpočty a navrhnout

Více

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Vyučující: Ing. et Ing. David Hynek, Ph.D., Prof. Ing. René

Více

SBORNÍK REFERÁTŮ KONFERENCE 2012

SBORNÍK REFERÁTŮ KONFERENCE 2012 SBORNÍK REFERÁTŮ KONFERENCE 2012 Intenzivní metody chovu ryb a ochrana kvality vod Termín konání: 10.2.2012 Místo konání: Bažantnice Prátr, Třeboň Kontakty Rybářství Třeboň a.s. Rybářská 801 379 01 Třeboň

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 1 ČHMÚ, OPZV, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany sosna@chmi.cz, tel. 377 256 617 Abstrakt: Referát

Více

Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR

Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR Radek Bače, Vojtěch Čada, Miroslav Svoboda Znalosti o struktuře lesů představují potřebný zdroj informací pro správné a efektivní rozhodování

Více

MOŽNÉ PŘÍČINY VZNIKU KOROZE PŘI POUŽITÍ ELEKTROLÝZY SOLI ČI ZAŘÍZENÍ NA STEJNOSMĚRNÝ PROUD

MOŽNÉ PŘÍČINY VZNIKU KOROZE PŘI POUŽITÍ ELEKTROLÝZY SOLI ČI ZAŘÍZENÍ NA STEJNOSMĚRNÝ PROUD MOŽNÉ PŘÍČINY VZNIKU KOROZE PŘI POUŽITÍ ELEKTROLÝZY SOLI ČI ZAŘÍZENÍ NA STEJNOSMĚRNÝ PROUD Elektrolýza soli sama o sobě korozi kovových částí v bazénu nezpůsobuje. Znamená to, že při správném fungování

Více

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU II MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 2B06034 Magdalena Ševčíková, Marie

Více

Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině. Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel:224 354 640, dockal@fsv.cvut.cz

Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině. Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel:224 354 640, dockal@fsv.cvut.cz Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel:224 354 640, dockal@fsv.cvut.cz Jevy ovlivňující klima viz Úvod Příjem sluneční energie a další cykly Sopečná činnost

Více

Kde se vzala v Asii ropa?

Kde se vzala v Asii ropa? I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 24 Kde se vzala v Asii ropa? Pro

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ *) Příloha č. 19 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

GIS V ZEMĚDĚLSTVÍ. GIS, Antonín Hlosta HLO042

GIS V ZEMĚDĚLSTVÍ. GIS, Antonín Hlosta HLO042 GIS V ZEMĚDĚLSTVÍ GIS, Antonín Hlosta HLO042 OSNOVA Idea metody historie Precizní zemědělství Odhady zemědělské produkce Vstupní zdroje Význam Technologie Aplikace GIS V ZEMĚDĚLSTVÍ Jedná se o využití

Více

Operační program Praha Adaptabilita 17.1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky

Operační program Praha Adaptabilita 17.1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Operační program Praha Adaptabilita 17.1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Program dalšího vzdělávání pro zaměstnance ČGS ohrožené na trhu práce Číslo úkolu ČGS: 661030 RNDr. Jan Čurda člen Týmu pro

Více

Proudový model. Transportní model(neovlivněný stav)

Proudový model. Transportní model(neovlivněný stav) Základy technologií a odpadového hospodářství - Počítačovásimulace podzemního proudění a transportu rozpuštěných látek část 2 Jan Šembera, Jaroslav Nosek Technickáuniverzita v Liberci / Technische Universität

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Korelační a regresní analýza

Korelační a regresní analýza Korelační a regresní analýza Analýza závislosti v normálním rozdělení Pearsonův (výběrový) korelační koeficient: r = s XY s X s Y, kde s XY = 1 n (x n 1 i=0 i x )(y i y ), s X (s Y ) je výběrová směrodatná

Více

Výběr substrátu při odběru fytobentosu

Výběr substrátu při odběru fytobentosu Výběr substrátu při odběru fytobentosu lze ovlivnit výsledky monitoringu? Mgr. Lenka Šejnohová BU AVČR, Brno Označení společenstev dle typu substrátů epifyton taxony uzpůsobené k osidlování mechorostů,

Více

VYUŽITÍ SYSTÉMU EXPERT PRO ZPRACOVÁNÍ A INTERPRETACI HYDROGEOLOGICKÝCH DAT. RNDr.František Pastuszek VODNÍ ZDROJE, a.s.

VYUŽITÍ SYSTÉMU EXPERT PRO ZPRACOVÁNÍ A INTERPRETACI HYDROGEOLOGICKÝCH DAT. RNDr.František Pastuszek VODNÍ ZDROJE, a.s. VYUŽITÍ SYSTÉMU EXPERT PRO ZPRACOVÁNÍ A INTERPRETACI HYDROGEOLOGICKÝCH DAT RNDr.František Pastuszek VODNÍ ZDROJE, a.s. EXPERT je soustavou kalkulátorů, které zjednodušují práci při zpracovávání hydrogeologických

Více

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů Z Ú Z K Ú šeb í a zku ntroln dní ko e tř s Ú ký ěděls v zem ní ústa Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů AZZP Hlavní principy Zjišťování

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K ČOV-AF K ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF K 3 ČOV-AF K 50 POUŽITÍ Čistírny odpadních vod ČOV-AF K slouží pro biologické čištění komunálních vod z rodinných domů, chat, penzionů, hotelů, komerčních prostor

Více

Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy

Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy Shrnutí Článek se zabývá vyhodnocením provozních měření traktorových dopravních souprav s cílem stanovit vliv svahu na energetické a

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 22.3.2013

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Zdroje vod pro tunelové stavby

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Zdroje vod pro tunelové stavby Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Zdroje vod pro tunelové stavby doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. POVRCHOVÉ VODY Povrchové vody lze rozdělit na vody tekoucí a

Více

VLHKOST A PLÍSNĚ VE STAVBĚ

VLHKOST A PLÍSNĚ VE STAVBĚ VLHKOST A PLÍSNĚ VE STAVBĚ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a

Více

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1 Bezpečnost strojů Problematika zabezpečení strojů a strojních zařízení proti následkům poruchy jejich vlastního elektrického řídícího systému se objevuje v souvislosti s uplatňováním požadavků bezpečnostních

Více

Vliv realizace, vliv přesnosti centrace a určení výšky přístroje a cíle na přesnost určovaných veličin

Vliv realizace, vliv přesnosti centrace a určení výšky přístroje a cíle na přesnost určovaných veličin Vliv realizace, vliv přesnosti centrace a určení výšky přístroje a cíle na přesnost určovaných veličin doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D. Fakulta stavební ČVUT v Praze 1 Úvod Při přesných inženýrsko geodetických

Více